Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal"

Transcript

1 Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal Abdul Basit & Sahilah Mohd Rodzi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan bagi mengetahui persepsi pelajar tahun tiga Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia terhadap makanan berlogo halal. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengenal pasti pandangan pelajar berkaitan faktorfaktor yang diberi penekanan dalam pemilihan makanan serta kepentingan pemilihan makanan berlogo halal. Seramai 112 orang responden dalam kalangan pelajar tahun tiga Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai, Johor telah terlibat dalam kajian ini. Set soal selidik mengandungi 30 item telah diedarkan kepada responden dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) versi Nilai kebolehpercayaan instrumen kajian ialah α = Analisis data dinyatakan dalam bentuk jadual. Secara keseluruhannya hasil kajian menunjukkan responden member persepsi yang positif terhadap aspek yang dikaji. Dapatan kajian menunjukkan persepsi pelajar terhadap makanan berlogo halal adalah tinggi dengan nilai min Manakala min bagi faktor-faktor yang diberi penekanan dalam pemilihan makanan adalah 4.10 dan min bagi kepentingan pemilihan makanan berlogo halal ialah Di akhir kajian, penyelidik mengemukakan beberapa cadangan kepada pihak tertentu untuk diberi perhatian terhadap masalah yang dikaji. Kajian lanjutan juga turut dicadangkan untuk penyelidikan pada masa akan datang. Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal Pengenalan Dunia kini semakin pesat dengan pelbagai kemudahan dan kemajuan teknologi. Seiring dengan itu, pelbagai barangan telah diperkenalkan untuk kemudahan dan kesenangan setiap manusia dalam menjalani kehidupan harian. Walau bagaimanapun tidak semua barangan yang diperkenalkan dapat digunapakai oleh setiap manusia. Isu kesucian sesuatu produk atau perkhidmatan adalah sensitif kepada masyarakat Islam. Bagi umat Islam, sebarang isu berkaitan dengan persoalan halal dan haram adalah perlu diberi perhatian secara serius. Oleh kerana kepercayaan Islam dibentuk oleh ajaran Islam itu sendiri, maka tiada apa pun yang boleh dipandang remeh (Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 2006 : 5). Islam telah menetapkan supaya setiap umatnya memakan makanan halal sahaja. Ini dijelaskan dari firman Allah iaitu: Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. ( Surah al-baqarah 2:168 )

2 Sehubungan itu, pemilihan makanan halal dan baik perlu diambil berat oleh setiap umat Islam. Ini bertujuan memastikan makanan yang digunakan itu tidak memudaratkan manusia itu sendiri. Selain itu, setiap makanan yang dipilih juga perlu dijamin bersih dan suci mengikut hukum syarak (Utusan Malaysia, 5 Mei 2008). Penyataan Masalah Di Malaysia, terdapat pelbagai produk yang berada di pasaran seperti produk makanan, minuman, alat solek dan sebagainya mempunyai tanda atau logo halal baik dalam tulisan jawi atau rumi dan mempunyai pelbagai rupa dan bentuk yang berbeza. Isu yang ingin diperkatakan di sini ialah adakah umat Islam peka dengan dengan setiap logo halal yang dipaparkan sewaktu memilih dan membeli barangan makanan yang mereka kehendaki ataupun umat Islam tidak ambil peduli dengan isu tersebut. Selain itu, umat Islam kini juga terdedah dengan pelbagai barangan terutamanya makanan yang dicampur dengan benda-benda haram yang dilarang oleh syarak. Melihat kepada permasalahan ini, penyelidik merasakan satu kajian perlu dilakukan kepada pengguna-pengguna Islam untuk mengetahui sejauhmana tahap pengetahuan mereka terhadap isu yang berlaku pada umat Islam kini. Adakah isu yang melanda umat Islam kini dianggap penting atau sebaliknya. Jadi di sini, penyelidik menjalankan kajian kepada pelajarpelajar Fakulti Pendidikan (FP), Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pelajar terhadap makanan berlogo halal dan faktor-faktor yang diambil kira dalam memilih produk makanan yang ingin dibeli di samping kepentingan yang dapat diperolehi apabila memilih makanan halal. Adakah dengan isu yang melanda umat Islam kini dijadikan sebagai panduan dan pengajaran kepada mereka dalam memilih sesuatu produk barangan yang mereka kehendaki. Objektif Kajian Objektif kajian ini ialah: 1. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap makanan berlogo halal. 2. Mengenalpasti persepsi pelajar tentang faktor-faktor yang diberi penekanan dalam pemilihan makanan. 3. Mengenalpasti kepentingan pemilihan makanan berlogo halal. Kepentingan Kajian Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu dan memberi manfaat serta faedah kepada semua pihak terutamanya: 1. Kepekaan pelajar yang beragama Islam dalam mengamalkan hokum halal dan haram. 2. Memberi kesedaran kepada masyarakat Islam untuk memilih makanan berlogo halal dalam kehidupan seharian. 3. Membantu individu dan masyarakat dalam mengatasi ketidakpastian pengambilan makanan berlogo halal dalam kehidupan seharian. Rekabentuk Kajian Kajian ini adalah berbentuk deskriptif yang bertujuan untuk melihat persepsi pelajar Fakulti Pendidikan terhadap makanan berlogo halal. Menurut Mohd Najib Abdul Ghafar (1999: 24), kajian deskriptif ini adalah bertujuan untuk menerangkan keadaan atau perhubungan antara pembolehubah. Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat daripada responden dengan

3 menggunakan instrumen soal selidik. Semua maklumat yang diperoleh akan diklafikasikan dan dinilai secara kuantitatif. Populasi dan Sampel Kajian Populasi dalam kajian ini terdiri daripada semua pelajar Islam tahun tiga Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia iaitu seramai 330 orang daripada 14 kursus seperti di jadual 1 Jadual 1 : Jumlah Populasi mengikut Kursus Sumber: Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, 2009 Populasi kajian ini dikhususkan terhadap pelajar Islam tahun tiga adalah disebabkan oleh faktor kematangan dalam memberi jawapan terhadap soal-selidik yang diedarkan dan memudahkan proses pengedaran dan pengumpulan data. Keseluruhan populasi menjadi sampel dalam kajian dan set borang soal selidik telah diberikan kepada ketua kelas mengikut kursus masing-masing untuk diedarkan kepada setiap responden. Walau bagaimanapun, daripada 330 orang tersebut hanya 112 sahaja yang mengembalikan set soal selidik. Ini bermakna 34% daripada jumlah populasi adalah mencukupi untuk menjadi sampel kerana menurut Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999: 38), 30% daripada jumlah populasi sudah mencukupi untuk dijadikan sampel kajian. Instrumen Kajian Semasa melaksanakan kajian ini, dua jenis data diperlukan dalam proses menyiapkan kajian ini iaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan Data Primer :Dalam melaksanakan kajian ini, penyelidik telah menyediakan set boring soal selidik yang digunakan sebagai instrumen kajian. Menurut Mohd. Majid Konting

4 (2005:202), soal selidik merupakan alat ukur yang digunakan dalam penyelidikan pendidikan. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan fakta-fakta seperti kepercayaan, perasaan, kehendak dan sebagainya. Set soal selidik ini dibahagikan kepada empat bahagian iaitu A, B, C dan D. Bahagian A adalah mengenai demografi atau latar belakang responden. Manakala bahagian B, C dan D pula mengandungi jumlah kesemua soalan yang perlu dijawab oleh responden iaitu merangkumi 30 item bagi memenuhi objektif kajian. Bahagian A merupakan set soal selidik yang mengandungi 5 item berkaitan dengan latar belakang responden. Aspek-aspek yang akan disoal dalam bahagian ini ialah umur, jantina, kursus, sekolah dan kelayakan ketika memasuki UTM. Manakala bahagian B pula mengandungi 11 item untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap makanan berlogo halal. Bahagian C pula mengandungi item untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap faktor-faktor yang diberi penekanan dalam pemilihan makanan dan bahagian D mengandungi 8 item iaitu untuk mengenalpasti kepentingan pemilihan makanan berlogo halal. Dalam bahagian B, C dan D, penyelidik menggunakan skala Likert. Responden dikehendaki menandakan jawapan mengenai sesuatu kenyataan berdasarkan satu skala dari satu ekstrem yang lain (Mohd Najib Abdul Ghafar, 1999:97). Penyelidik menggunakan soal selidik yang bersifat positif dan negatif yang bertujuan untuk mengalakkan responden memberi maklum balas yang dikehendaki dalam pemilihan jawapan skala Likert yang menjadi pengukur untuk menjelaskan setiap skor yang diperolehi daripada item-item yang terbabit. Pengumpulan Data Sekunder : Data-data sekunder yang sesuai amat diperlukan bagi mendapatkan maklumat tertentu dan sekaligus dapat menyokong kajian yang dijalankan ini. Data-data ini diperolehi melalui: a) Buku-buku, laporan kajian dan penyelidikan bertulis di Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ), UTM. b) Laporan kajian dan penyelidikan bertulis di bilik tesis Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. c) Buku-buku dan jurnal di Perpustakaan Negara Malaysia. d) Buku-buku, laporan kajian dan penyelidikan bertulis di Pusat Sumber Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. e) Buku-buku dan laporan kajian di Perpustakan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia. f) Surat khabar, artikel dan majalah. g) Internet. Kajian Rintis Sebelum melakukan kajian sebenar ke atas responden, penyelidik terlebih dahulu melakukan kajian rintis. Tujuan kajian rintis ini adalah untuk mengetahui kebolehpercayaan dan kesahan item-item soal selidik yang dibina oleh penyelidik. Menurut Sidek Mohd Noah (2002: 62) sesuatu ujian itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya skor yang sama diperolehi individu yang sama dengan menjawab ujian yang sama pada masa yang berbeza. Penyelidik telah mengambil set soal selidik dari kajian Siti Rosni sebagai panduan dalam membuat soalan soal selidik tersebut. Penyelidik menjalankan kajian rintis ke atas pelajar tahun empat Fakulti Pendidikan kerana mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sampel kajian. Kajian rintis hanya memilih 15 orang secara rawak sebagai pengujian kepada soal selidik ini. Bagi mencari nilai Alpha Cronbach, pekali kebolehpercayaan bagi kajian rintis ini adalah ditentukan dengan menggunakan perisian komputer Statistical Package For Social Science (SPSS) versi

5 15.0. Hasil daripada kajian rintis ini, beberapa item yang dirasakan tidak memenuhi piawaian diubahsuai bagi memastikan tahap kebolehpercayaan item adalah berada pada tahap tinggi untuk digunakan pada kajian sebenar. Berdasarkan analisis yang dibuat, alpha yang diperolehi dari kajian rintis ini ialah Menurut Mohd Najib Abdul Ghafar (1999: 100), sekiranya nilai Alpha Cronbach melebihi 0.8, bermakna tahap kesahan atau kebolehpercayaan item yang di uji adalah tinggi. Ini menunjukkan soalan yang telah direkabentuk oleh penyelidik mempunyai tahap kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi. Analisis Keseluruhan Analisis keseluruhan ini adalah berkaitan dengan analisis ketiga-tiga objektif kajian. Berikut ditunjukkan analisis keseluruhan bagi setiap objektif kajian : Berdasarkan kepada jadual 2 bagi item 1 menunjukkan 99 orang responden (88.4%) bersetuju dengan kenyataan yang dinyatakan, manakala 13 responden (11.6%) tidak bersetuju. Min bagi item 1 adalah tinggi iaitu Bagi item 2 pula yang mana ia merupakan soalan berbentuk negatif, seramai 90 responden (80.3%) bersetuju dengan mengatakan mereka tidak sanggup membeli makanan di premis bukan Islam walaupun mereka memaparkan logo halal di premis tersebut. Selain itu, 22 responden (19.7%) tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi item ini ialah Bagi item 3 dalam jadual yang sama juga, seramai 109 responden (97.3%) setuju dengan item ini dan bakinya 3 responden (2.7%) tidak bersetuju. Min bagi item ini pula ialah Seterusnya dalam item 4 pula seramai 97 responden (86.6%) bersetuju dengan kenyataan Bagi saya hanya JAKIM dan Majlis Agama Islam sahaja yang boleh mengeluarkan logo halal untuk sesuatu produk di Malaysia dan bakinya seramai 15 responden (13.4%) tidak bersetuju. Min bagi item ini ialah Item 5 dalam jadual 4.36 juga menjelaskan bahawa seramai 81 responden (72.3%) setuju dengan kenyataan tersebut dan 31 responden (27.7%) tidak bersetuju. Min bagi item ini pula ialah Seterusnya seramai 105 responden (93.7%) bersetuju dengan kenyataan pada item 6, manakala bakinya seramai 7 responden (6.3%) tidak bersetuju. Min bagi item ini ialah Bagi item 7 pula, seramai 107 responden (95.5%) setuju dengan kenyataan Penggunaan logo halal yang diselaraskan dapat mengelakkan kekeliruan kepada umat Islam. Hanya 5 responden (4.5%) tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi item ini ialah Jadual 2 : Rumusan dapatan kajian untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap makanan berlogo halal.

6 Nota: Min bagi item berbentuk negatif yang bertanda (*) : Skor telah diterbalikkan Bagi item 8, dengan min sebanyak 4.56, seramai 105 responden (93.7%) tidak bersetuju dengan kenyataan pada item tersebut dan 7 responden (6.3%) bersetuju. Min yang tertinggi pada jadual 4.36 ini ialah pada item 9 iaitu sebanyak Seramai 107 responden (95.5%) bersetuju dengan kenyataan ini dan 5 responden (4.5%) tidak bersetuju. Seterusnya pada item 10, seramai 93 responden (83%) setuju dengan kenyataan bahawa logo halal bukan sahaja perlu pada makanan bungkus tetapi juga pada makanan basah. Bakinya seramai 19 responden (17%) tidak bersetuju. Min bagi item ini ialah Bagi item 11, seramai 106 responden (94.6%) bersetuju dan 6 responden (5.4%) tidak bersetuju. Min bagi item ini pula ialah Akhir sekali min keseluruhan bagi jadual 4.36 ini ialah Rumusan

7 Sebanyak 11 item telah dikemukakan melalui soal selidik untuk mendapat maklum balas bagi objektif pertama iaitu untuk mengenalpasti persepsi pelajar Fakulti Pendidikan terhadap makanan berlogo halal. Hasil dapatan kajian bagi bahagian B mendapati seramai 99 responden (88.4%) bersetuju dengan item 1 iaitu mereka sentiasa peka dengan isu logo halal. Hal ini kerana terdapat pelbagai isu berkaitan dengan logo halal antaranya dua kilang pengeluar sosej diserbu kerana menggunakan sarung kulit sosej daripada usus babi. Selain itu kilang tersebut juga telah menggunakan sijil halal yang telah tamat tempoh (Berita Harian, 15 Mac 2005). Selain itu, terdapat juga isu berkaitan dengan minuman ringan beralkohol yang menggunakan label buah. Kejadian ini berlaku di Alor Setar, Kedah yang mana pengusaha tersebut hanya mencetak kandungan alkohol dalam saiz yang kecil sehingga menyebabkan pengguna menyangka bahawa ia adalah air minuman buahbuahan (Utusan Malaysia, 1 Febuari 2008). Pengguna dinasihatkan supaya memastikan setiap makanan yang dibeli mempunyai sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama Islam di negara ini. Dalam hal ini, JAKIM telah menerbitkan buku Halal Directory dan juga mewujudkan e-halal dalam laman web JAKIM untuk memudahkan pihak industri dan pengguna mendapatkan maklumat dan perkembangan semasa berkaitan isu-isu makanan halal (Engku Ahmad Zaki, 2005:24). Di samping itu, kebanyakan responden iaitu seramai 90 orang (80.3%) tidak bersetuju dengan item 2. Ini kerana terdapat sesetengah premis makanan meletakkan logo halal JAKIM tiruan digunakan dengan meluas semata-mata untuk melariskan barangan dan mengaburi mata pengguna Islam yang tidak prihatin (Utusan Malaysia, 6 Februari 2009). Bagi item 3 dan 4 pula, seramai 109 responden (97.3%) bersetuju dengan item 3 dan 97 responden (86.6%) bersetuju dengan item 4 yang mana responden mengetahui bahawa JAKIM dan Majlis Agama Islam sahaja yang bertanggungjawab mengeluarkan sijil halal. Pengagihan kuasa ini terkandung dalam persefahaman yang dicapai oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri iaitu syarikat tempatan yang mengeluarkan produk untuk pasaran sesebuah negeri sahaja boleh mendapat pengesahan majlis agama Islam negeri berkenaan dan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM adalah digunapakai untuk tujuan import dan eksport serta premis yang mempunyai rangkaian antara negeri-negeri lain di Malaysia (JAKIM, 2003:30). Seramai 81 responden (72.3%) bersetuju dengan item 5 dan 107 responden (95.5%) bersetuju dengan item 7 dan 9. Item item ini menjelaskan ciri-ciri logo halal JAKIM yang perlu dikenalpasti dengan tepat sebelum membeli makanan. Pada tahun 2003 JAKIM telah memperkenalkan logo halal yang baru dengan ciri-ciri keselamatan tinggi bagi mengelakkan sebarang bentuk penyelewengan, penipuan dan kekeliruan di kalangan pengguna (JAKIM, 2003:30). Timbalan Ketua Pengarah JAKIM, Che Min Che Ahmad menjelaskan logo halal yang baru ini tertera perkataan Malaysia bagi menggantikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, perkataan halal dalam tulisan jawi dan kod pendaftaran seperti H-15 bagi logo Halal Majlis Agama Islam Negeri mengikut negeri (Utusan Malaysia, 1 Oktober 2003). Selain itu, untuk membezakan logo halal JAKIM dengan logo halal JAIN ialah, bagi logo halal yang dikeluarkan JAKIM adalah berbentuk bulat dan terdapat perkataan Malaysia dalam tulisan jawi dan rumi disekeliling bulatan manakala di bahagian tengah bulatan terdapat perkataan halal jawi dan rumi. Bagi logo halal JAIN pula, logonya adalah logo yang sama tetapi terdapat perbezaan dibawah perkataan halal tulisan rumi iaitu terdapat kolum bertulis H diikuti nombor pendaftaran mengikut negeri sebagai contoh bagi negeri Selangor (H-10), bagi Wilayah Persekutuan (H-14) dan bagi negeri Johor (H-01) (Akmar Zuraini Daud et.al, 2008: 41-42).

8 Selain itu responden juga merasakan pengesahan logo halal adalah penting dan perlu dipamerkan. Ini kerana seramai 105 responden (93.7%) bersetuju dengan item 6 dan 106 responden (94.6%) bersetuju dengan item 11. Ini kerana tujuan pensijilan halal JAKIM ialah untuk menjaga kepentingan dan kebajikan pengguna Muslim dan membantu pengguna Muslim mengatasi masalah berkaitan halal dan haram dalam makanan dan bahan gunaan umat Islam. Ia juga dapat membantu pengguna Islam membezakan antara makanan yang mendapat pengesahan dari kerajaan atau tidak. Ini juga akan menghilangkan rasa was-was dalam diri pengguna Islam ketika membeli dan menggunakan sesuatu barang makanan (Yaakob Che Man, 2008:5-10). Bagi item 8 pula, 105 responden (93.7%) tidak bersetuju bahawa penggunaan logo halal adalah tidak perlu. Program pensijilan halal ini memberi satu petunjuk bahawa makanan yang dihasilkan oleh pengusaha dijamin halal oleh kerajaan. Ini memberi satu saingan sihat di antara pengusaha makanan dan pengguna Muslim akan lebih selesa dan terjamin tentang status halal makanan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat pengusaha (Yaakob Che Man, 2008:8). Akhir sekali bagi item 10, seramai 93 responden (83%) bersetuju dengan mengatakan logo halal juga perlu diletakkan pada makanan basah juga. Pensijilan makanan halal perlulah melibatkan pemeriksaan bahan mentah, ramuan, proses penyediaan, penyembelihan, pembersihan, pemprosesan, pengendalian, sanitasi, penyimpanan, pengangkutan dan amalan pengurusan makanan tersebut (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2004:1). Rujukan Amiruddin Ahmad Kamal (2001, Mei 27). Kerajaan Sedia Selaras Logo Halal. Berita Harian. Ann Abdullah (2005). Apabila Tanda Halal Menjadi Jenama Kormersial. Majalah i. Halaman: Direktori Halal Malaysia (2004). Putrajaya: JAKIM. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (2005). Selain Halal, Perlu Suci dan Bersih. Majalah i. Halaman: Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar (2003). Jilid 2. Era Visi Publication Sdn.Bhd. Halal Haram, Buku Penting Untuk Umat Islam (2006). Pulau Pinang: Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Helmi Mohd Foad (2003, Januari 30). Pelabelan Halal Produk Makanan. Utusan Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2008). Permohonan Sijil Dan Logo Halal [Pemplat]. Putrajaya : JAKIM. JAKIM Perkenal Logo Halal Baru. (2003, Oktober 1). Utusan Malaysia. Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003). Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Kamus Pelajar (2000). Cetakan Ke emapat Belas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Za ba (2000). Pustaka Antara Books Sdn.Bhd. Muhamad Safar Ahmad (2007, Jun 8). Menangani Penyelewengan Produk Halal Diambil pada 2 Ogos 2008 dari Naziyan bt. Nasiman (2004). Produk Makanan Halal di Malaysia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Projek Sarjana Muda, Universiti Malaya. Produk Belacan Guna Logo Halal Palsu. (2008, Januari 29). Utusan Malaysia. Diambil pada 15 Ogos 2008 dari Rohaniza Idris (2005, Mac 29). Sosej Keluaran Dua Kilang Tiada Bahan Asas Babi. Berita Harian. Rozilan Salleh dan Hata Wahari (2004, Ogos 17). Tingkatkan Pasaran Makanan Halal- PM. Utusan Malaysia.

Katakunci :kuliah subuh tafsir al-azhar, Masjid Al-Falah

Katakunci :kuliah subuh tafsir al-azhar, Masjid Al-Falah Faktor Yang Mendorong Jemaah Mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar: Kajian Di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Abdul Hafiz Hj.Abdullah & Siti Fairuz Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : penasihatan akademi, tahap pencapaian akademik

Katakunci : penasihatan akademi, tahap pencapaian akademik Pengaruh Sistem Penasihatan Akademik Terhadap Tahap Pencapaian Akademik Pelajar Absullah Sulong & Wan Zainura Wan Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : staf bank, bukan Islam, Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu)

Katakunci : staf bank, bukan Islam, Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Persepsi Staf Bank Terhadap Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Hussin Bin Salamon & Niswah Bini Abdul Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : stress, guru pelatih, latihan mengajar

Katakunci : stress, guru pelatih, latihan mengajar Stres Dalam Kalangan Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Semasa Menjalani Latihan Mengajar Azhar Muhammad & Shamsiah Abd Razak Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi

Διαβάστε περισσότερα

KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL i PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xiv SENARAI RAJAH

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : tahap pengetahuan, guru fizik, peka fizik

Katakunci : tahap pengetahuan, guru fizik, peka fizik Tahap Pengetahuan Bakal Guru Fizik Tentang Peka Fizik Shaharom Noordin & Suhailah Samson Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : PEKA Fizik merupakan penilaian berasaskan sekolah yang

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : salam, pelajar Islam

Katakunci : salam, pelajar Islam Amalan Memberi Salam Dikalangan Pelajar Islam Tahun 4, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Nasir Bin Ripin & Harpah Binti Bohri Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam Persepsi Pelajar Sekolah Agama Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kajian Di Sekolah Menengah Al-Amin Gombak, Selangor Othman Bin Napiah & Munada Binti Mohamad Rodi Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor, minat, matematik

Katakunci : faktor, minat, matematik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Johari Bin Hassan & Norsuriani Binti Ab Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Matematik

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : staf Maybank, system perbankan Islam

Katakunci : staf Maybank, system perbankan Islam Persepsi Staf Maybank Taman Universiti Terhadap Penyertaan Masyarakat Bukan Islam Dalam Sistem Perbankan Islam Hussin Salamon & Mohamad Ashrof Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama Persepsi Pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad) Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Masrinah Maslih Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan

Διαβάστε περισσότερα

Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Tanggungjawab Kepimpinan Dakwah Di Universiti Teknologi Malaysia

Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Tanggungjawab Kepimpinan Dakwah Di Universiti Teknologi Malaysia Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Tanggungjawab Kepimpinan Dakwah Di Universiti Teknologi Malaysia Abd. Rahman Hamzah & Wan Fahmie Abdillah Wan Husin Fakulti

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor pendorong, pemilihan kerjaya perguruan

Katakunci : faktor pendorong, pemilihan kerjaya perguruan Faktor Pendorong Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan, UTM Skudai Mohd Nasir Bin Ripin & Ana Farina Binti Abdul Fatakh Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk meninjau maklumat

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : metode pengajaran dan pembelajaran (P&P), kelas pengajian al-quran, saudara baru, kelolaan JAJ

Katakunci : metode pengajaran dan pembelajaran (P&P), kelas pengajian al-quran, saudara baru, kelolaan JAJ Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah & Nor Hidayah Binti Hamsur Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kluang Johor Berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Sains

Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kluang Johor Berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Sains Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kluang Johor Berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Sains Seth Sulaiman & Mohd Zawawi Mohd Razali Fakulti Pendidikan,

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia Ramli Awang & Rosmaziah Abdul Kadir @ Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : masalah pembelajaran pelajar, Sains, Fotosintesis

Katakunci : masalah pembelajaran pelajar, Sains, Fotosintesis Masalah Pembelajaran Pelajar Sekolah Menengah Dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan 2 Tajuk : Fotosintesis Md Nor B. Bakar & Syed Muammar Billah Bin Syed Mohamad Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : kesediaan pelajar, mata pelajaran pengajian keruteraan awam

Katakunci : kesediaan pelajar, mata pelajaran pengajian keruteraan awam Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Kuantan Abdul Rahim Bin Hamdan & Nurul Aidayanti Binti Mohd Said Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Kajian Tinjauan Penerapan Kemahiran Generik Melalui Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia Pendidikan, UTM

Kajian Tinjauan Penerapan Kemahiran Generik Melalui Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia Pendidikan, UTM Kajian Tinjauan Penerapan Kemahiran Generik Melalui Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia Pendidikan, UTM Nihra Haruzuan Bin Mohamed Said & Nurulhakimah Binti Embong

Διαβάστε περισσότερα

BAB III METODOLOGI. memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data,

BAB III METODOLOGI. memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data, BAB III METODOLOGI 3.0 Pengenalan Bahagian ini akan menerangkan secara mendalam tentang reka bentuk kajian, memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data, teknik statistik

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : PPBK, penerimaan guru pelatih

Katakunci : PPBK, penerimaan guru pelatih Penerimaan Guru Pelatih Terhadap Penggunaan PPBK: Kajian Kes Terhadap Guru Pelatih, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Noor Azean Atan & Siti Khatijah Naraman Fakulti Pendidikan, Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita

Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Firdaus Binti Ismail Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar.

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar. Perbandingan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar Dan Luar Bandar Shahrin Bin Hashim & Herdy Bin Bailun Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN. borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden

BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN. borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN Bab ini akan menerangkan hasil keputusan kajian yang diperolehi oleh pengkaji melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : penerapan kemahiran generik

Katakunci : penerapan kemahiran generik Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Norasykin Bt Mohd. Zaid & Nurul Huda Binti Abdul Wahab Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar Penilaian Terhadap Peranan Pihak Pengurusan Kolej Kediaman Dalam Mempertingkatkan Pembangunan Pembelajaran Pelajar : Tinjauan Di Lima Buah Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia Lokman Bin. Mohd

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi BAB 4 HASIL KAJIAN 4.1 Pengenalan Bahagian ini menghuraikan tentang keputusan analisis kajian yang berkaitan dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi pendidikan pelajar

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor, pelajar kurang cemerlang, Sains

Katakunci : faktor, pelajar kurang cemerlang, Sains Mengenal Pasti Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelajar Kurang Cemerlang Dalam Mata Pelajaran Sains. Satu Kajian Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar Ismail B. Kailani & Khairuzaman Bin Ismail

Διαβάστε περισσότερα

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN Sesi 1 Taburan Binomial A. Pembolehubah rawak diskret Contoh Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua

Διαβάστε περισσότερα

BAB KEEMPAT ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian, iaitu;

BAB KEEMPAT ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian, iaitu; BAB KEEMPAT ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bab keempat ini, pengkaji mengemukakan dapatan dan analisis kajian secara terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

BAB IV LAPORAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA. Dalam bab ini pengkaji membentangkan dapatan kajian. Perkara-perkara yang

BAB IV LAPORAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA. Dalam bab ini pengkaji membentangkan dapatan kajian. Perkara-perkara yang BAB IV LAPORAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA 4.1 PENGENALAN Dalam bab ini pengkaji membentangkan dapatan kajian. Perkara-perkara yang terkandung di dalam bab ini ialah subjek dan tempat kajian, instrumen

Διαβάστε περισσότερα

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN KAKITANGAN KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN KAKITANGAN KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN KAKITANGAN KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS) Oleh: Nik Adlin bin Nik Mohd Adib 1 Abstrak Kajian ini dijalankan untuk mengenal

Διαβάστε περισσότερα

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.

Διαβάστε περισσότερα

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI Bab 5 FUNGSI TRIGONOMETRI Peta Konsep 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif 5. 6 Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI 5. Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen 5.4 Identiti Asas 5.5

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : usaha, pemilihan kerjaya, remaja Melayu

Katakunci : usaha, pemilihan kerjaya, remaja Melayu Usaha-Usaha Pemilihan Kerjaya Di Kalangan Remaja Melayu Di Felda Daerah Jerantut, Pahang Ammad Rashid B. Rajuddin & Ramlan Bin Abdul Wahab Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Pada

Διαβάστε περισσότερα

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. yang digunakan dengan lebih jelas dan terperinci. Aspek-aspek tersebut ialah reka

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. yang digunakan dengan lebih jelas dan terperinci. Aspek-aspek tersebut ialah reka BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diterangkan aspek-aspek berkaitan metodologi kajian yang digunakan dengan lebih jelas dan terperinci. Aspek-aspek tersebut ialah reka bentuk kajian,

Διαβάστε περισσότερα

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Bab 3 Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Noor Lizza Mohamed Said, Zulquarnain bin Ali, Md Yazid Ahmad & Ahmad Muhammad Husni Ilmu faraid atau

Διαβάστε περισσότερα

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN Jurnal Teknologi, 38(C) Jun 003: 5 8 Universiti Teknologi Malaysia RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN 5 RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN YEOH WENG KANG & JAMALUDIN MD. ALI Abstrak. Rumus untuk

Διαβάστε περισσότερα

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi - Pengenalan - Skop Kajian Makroekonomi - Contoh Analisis Makroekonomi - Objektif Kajian Makroekonomi - Pembolehubah Makroekonomi - Dasar

Διαβάστε περισσότερα

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun TH383 Realiti Maa Transformasi 3D menggunakan multiplikasi matriks untuk hasilkan kompaun transformasi menggunakan kompaun transformasi - hasilkan sebarang transformasi dan ungkapkan sebagai satu transformasi

Διαβάστε περισσότερα

2 m. Air. 5 m. Rajah S1

2 m. Air. 5 m. Rajah S1 FAKULI KEJURUERAAN AL 1. Jika pintu A adalah segi empat tepat dan berukuran 2 m lebar (normal terhadap kertas), tentukan nilai daya hidrostatik yang bertindak pada pusat tekanan jika pintu ini tenggelam

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan: Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal selidik dan ujian bertulis yang dijalankan ke atas kumpulan responden

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1. PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan analisis data-data yang diperolehi daripada borang kaji selidik yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages

Διαβάστε περισσότερα

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. pengarah, tahap pelaksanaan program PBE, tahap kesediaan kesediaan pensyarah dalam

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. pengarah, tahap pelaksanaan program PBE, tahap kesediaan kesediaan pensyarah dalam BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pendahuluan Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap amalan kepimpinan instruksional pengarah, tahap pelaksanaan program PBE, tahap kesediaan kesediaan pensyarah dalam

Διαβάστε περισσότερα

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 )

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 ) (1) Tentukan nilai bagi P, Q, dan R MODEL PT MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA 1 P 0 Q 1 R 2 (4) Lengkapkan operasi di bawah dengan mengisi petak petak kosong berikut dengan nombor yang sesuai. ( 1

Διαβάστε περισσότερα

PENILAIAN PETANDA ARAS KUALITI KURSUS KPLI DAN KDPM: KEBERKESANAN KURSUS DAN KEPUASAN PELATIH oleh Toh Wah Seng ABSTRAK

PENILAIAN PETANDA ARAS KUALITI KURSUS KPLI DAN KDPM: KEBERKESANAN KURSUS DAN KEPUASAN PELATIH oleh Toh Wah Seng ABSTRAK PENILAIAN PETANDA ARAS KUALITI KURSUS KPLI DAN KDPM: KEBERKESANAN KURSUS DAN KEPUASAN PELATIH oleh Toh Wah Seng ABSTRAK Kajian ini menilai beberapa petanda aras kualiti yang terkandung dalam dokumen kualiti

Διαβάστε περισσότερα

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMA DUNIA MUZIK TAHUN TIGA BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Διαβάστε περισσότερα

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 2 SKEMA MODUL PECUTAN AKHIR 20 No Jawapan Pembahagian (a) 00000 0000 0000 Jumlah 000 TIM00 #0300 TIM00 000 000 0M END Simbol dan data betul : 8 X 0.5M = 4M

Διαβάστε περισσότερα

KREATIVITI PELAJAR DALAM PENGHASILAN PROJEK MULTIMEDIA APPLICATION DI POLITEKNIK NILAI

KREATIVITI PELAJAR DALAM PENGHASILAN PROJEK MULTIMEDIA APPLICATION DI POLITEKNIK NILAI KREATIVITI PELAJAR DALAM PENGHASILAN PROJEK MULTIMEDIA APPLICATION DI POLITEKNIK NILAI Mohd Sahandri Gani Hamzah Saifuddin Kumar Abdullah Sarrunnida Ahmad Zaine Dewi Maharah Mohd Wahid Husni Zaim Khairun

Διαβάστε περισσότερα

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Mohd Nor bin Ihkasan mdnorihk@uthm.edu.my Nurshahida Bt Md Ab Patah shahida_2587@yahoo.com.my

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT PEMBAHASAN KAJIAN. yang telah diamalkan selari dengan matlamat utama kajian untuk memperjelaskan

BAB EMPAT PEMBAHASAN KAJIAN. yang telah diamalkan selari dengan matlamat utama kajian untuk memperjelaskan BAB EMPAT PEMBAHASAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Bab ini melaporkan hasil kajian sebenar yang diperolehi dari kajian kuantitatif yang telah diamalkan selari dengan matlamat utama kajian untuk memperjelaskan

Διαβάστε περισσότερα

SENARAI KANDUNGAN HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

SENARAI KANDUNGAN HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN vii SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii

Διαβάστε περισσότερα

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012 41 PERBANDINGAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAD PERMAINAN DAN BUKU BESAR BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM TOPIK PENYESUAIAN TUMBUHAN TERHADAP CUACA MELAMPAU 1 Lim Carol Amir Hamzah Sharaai 1 Institut

Διαβάστε περισσότερα

Bab 3. Metodologi Kajian. Pendahuluan. pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji akan menjelaskan

Bab 3. Metodologi Kajian. Pendahuluan. pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji akan menjelaskan Bab 3 Metodologi Kajian Pendahuluan Bab ini akan membincangkan kaedah penyelidikan yang digunakan oleh pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji akan menjelaskan tentang reka bentuk

Διαβάστε περισσότερα

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN Nuremelia Binti Mohamad Rawan dan Tn Hj Meor Ibrahim Bin Kamaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI

ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI 4.1 Pengenalan Kajian ini secara khususnya ingin mengenalpasti kemampuan kanak-kanak membaca al- Quran dengan baik menerusi

Διαβάστε περισσότερα

PENGEMBANGAN INSTRUMEN

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGEMBANGAN INSTRUMEN OLEH : IRFAN (A1CI 08 007) PEND. MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2012 A. Definisi Konseptual Keterampilan sosial merupakan kemampuan

Διαβάστε περισσότερα

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. Pengenalan Tumpuan utama bab ini adalah untuk membincangkan dan menghurai secara terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata cara

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ekonomi adalah satu bidang ilmu sains sosial yang mengkaji tentang individu dan masyarakat dalam membuat pilihan yang cekap bagi menggunakan sumber ekonomi yang terhad

Διαβάστε περισσότερα

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn:

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn: PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP SKIM GADAIAN ISLAM DI KOTA BHARU KELANTAN Fathi Syakirin Hassan, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahab Abstrak Kewujudan skim gadaian Islam (Ar-Rahnu) di Malaysia telah mendapat

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 4.1 Maklumat Demografi Responden Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. Antaranya terdiri daripada 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. Mengukur pencapaian pelajar sering kali dijalankan dalam penyelidikan. pendidikan. Pencapaian pelajar adalah sebahagian aspek utama

BAB 1 PENGENALAN. Mengukur pencapaian pelajar sering kali dijalankan dalam penyelidikan. pendidikan. Pencapaian pelajar adalah sebahagian aspek utama BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Mengukur pencapaian pelajar sering kali dijalankan dalam penyelidikan pendidikan. Pencapaian pelajar adalah sebahagian aspek utama dalam pendidikan. Semasa aktiviti pengajaran

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Bahasa Arab merupakan bahasa yang penting untuk penyebaran ilmu dan juga dakwah Islam sejak zaman Rasulullullah s.a.w. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar utama

Διαβάστε περισσότερα

UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA

UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA KEPUTUSAN MESYUARAT KALI KE 63 JAWATANKUASA FARMASI DAN TERAPEUTIK HOSPITAL USM PADA 24 SEPTEMBER 2007 (BAHAGIAN 1) DAN 30 OKTOBER 2007 (BAHAGIAN 2) A. Ubat

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan nilai-nilai penting yang menjadi amalan setiap rakyat

Διαβάστε περισσότερα

PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI PELAJAR BUMIPUTERA (TINGKATAN 4) DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI JOHOR BAHRU

PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI PELAJAR BUMIPUTERA (TINGKATAN 4) DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI JOHOR BAHRU MOHAMAD HASAN BIN OMAR PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR BUMIPUTERA (TINGKATAN 4) DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI JOHOR BAHRU PROF. MADYA DR AZIZI BIN YAHAYA UTM

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan dapatan kajian berdasarkan analisis data yang telah ditetapkan. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan tiga perisian, iaitu

Διαβάστε περισσότερα

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 PENGENALAN Merupakan salah satu daripada SQC (statistical quality control) dimana sampel diambil secara rawak daripada lot dan keputusan samada untuk menerima atau menolak lot

Διαβάστε περισσότερα

Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76

Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76 LOGO SEKOLAH Nama Sekolah UJIAN BERTULIS 2 Jam Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76 NAMA :..... ANGKA GILIRAN : TERHAD 2 BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang

Διαβάστε περισσότερα

Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah?

Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Abang Ismail bin Abang Haji Julhi Norani bin Drahman Puspaleela Habibie Norlela bte Abdullah Jabatan Sains ABSTRAK Kajian ini

Διαβάστε περισσότερα

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA Makmal Mekanik Pepejal KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA 1.0 PENGENALAN Dalam rekabentuk sesuatu anggota struktur yang akan mengalami tegasan, pertimbangan utama ialah supaya anggota tersebut selamat dari

Διαβάστε περισσότερα

EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan. Dr Zuraidah Mohd Zain Julai, 2005

EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan. Dr Zuraidah Mohd Zain Julai, 2005 EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan Dr Zuraidah Mohd Zain zuraidah@kukum.edu.my Julai, 2005 Overview untuk minggu 1-3 Minggu 1 Overview terma, takrifan kadar kegagalan, MTBF, bathtub curve; taburan

Διαβάστε περισσότερα

HMT 504 Morfologi dan Sintaksis Lanjutan

HMT 504 Morfologi dan Sintaksis Lanjutan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 HMT 504 Morfologi dan Sintaksis Lanjutan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

Keterusan dan Keabadian Jisim

Keterusan dan Keabadian Jisim Pelajaran 8 Keterusan dan Keabadian Jisim OBJEKTIF Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Mentakrifkan konsep kadar aliran jisim Mentakrifkan konsep kadar aliran Menerangkan konsep

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat:

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat: SOALAN 1 Cakera dengan garis pusat d berputar pada halaju sudut ω di dalam bekas mengandungi minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai kelikatan µ. Anggap bahawa susuk halaju

Διαβάστε περισσότερα

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Matematika, 1999, Jilid 15, bil. 1, hlm. 37 43 c Jabatan Matematik, UTM. Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Nor Haniza Sarmin Jabatan Matematik, Fakulti

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Kalkulus 1 Sistem Bilangan Real Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa

Διαβάστε περισσότερα

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk SOALAN 1 Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk menyambungkan dua takal yang terpasang kepada dua aci selari. Garispusat takal pemacu, pada motor adalah

Διαβάστε περισσότερα

PERSEPSI MASYARAKAT PARLIMEN PEKAN TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA PENYELIDIK

PERSEPSI MASYARAKAT PARLIMEN PEKAN TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA PENYELIDIK PERSEPSI MASYARAKAT PARLIMEN PEKAN TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA PENYELIDIK DR. KAMARUL AZMI BIN JASMI (KETUA) PROF MADYA AZMI SHAH BIN SURATMAN PROF MADYA DR. RAMLI BIN AWANG PROF MADYA DR. SULAIMAN BIN

Διαβάστε περισσότερα

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya perbincangan melewati aspek implikasi kajian serta lontaran cadangan

Διαβάστε περισσότερα

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan:

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan: MODUL 3 [Kertas 1]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 015 Muka Surat: 1 Jawab SEMUA soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B. 6 1 Set A Rajah 1 4 5 Set B (a) Nyatakan julat hubungan itu (b)

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI

BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI DEFINISI KUALITI KUALITI: Merupakan sifat/ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang boleh menyumbangkan kepada kepuasan /kehendak pengguna. Menurut ANSI/ASQC- Kualiti merupakan

Διαβάστε περισσότερα

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) MODUL 3 [Kertas 2]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 2015 Muka Surat: 1 1. Selesaikan persamaan serentak yang berikut: MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) 2x y = 1,

Διαβάστε περισσότερα

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK ISI KANDUNGAN BIL 4.1 Pengenalpastian masalah. TAJUK i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga produk

Διαβάστε περισσότερα

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007 HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Menurut Webster s New Collegiate Dictionary (1981): " Oseanografi merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan maritim yang merangkumi pelbagai aspek seperti luas, kedalaman,

Διαβάστε περισσότερα

Faktor Penerimaan Melokalisasi Tadbir Urus Pengagihan Zakat Pelajar Tajaan Lembaga Zakat Selangor Di Institusi Pengajian Tinggi

Faktor Penerimaan Melokalisasi Tadbir Urus Pengagihan Zakat Pelajar Tajaan Lembaga Zakat Selangor Di Institusi Pengajian Tinggi Faktor Penerimaan Melokalisasi Tadbir Urus Pengagihan Zakat Pelajar Tajaan Lembaga Zakat Selangor Di Institusi Pengajian Tinggi Mohd Faiz Ahmad @ Abdullah 1 Hairunnizam Wahid 2 Sanep Ahmad 3 Muhammad Rizal

Διαβάστε περισσότερα

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES Bhasah Abu Bakar (bhasah@usim.edu.my) Mohd Nafiruddin bin Mad Siadid Abdul Jadid bin Suwairi Safaruddin

Διαβάστε περισσότερα

BAB 5 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pengenalan

BAB 5 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pengenalan BAB DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pengenalan Kajian ini adalah untuk meneroka Metakognisi dan Regulasi Metakognisi murid berpencapaian tinggi, sederhana dan rendah dalam kalangan murid tingkatan empat

Διαβάστε περισσότερα

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan TKS 6112 Keandalan Struktur TEORI PELUANG* * www.zacoeb.lecture.ub.ac.id Pendahuluan Sebuah bangunan dirancang melalui serangkaian perhitungan yang cermat terhadap beban-beban rencana dan bangunan tersebut

Διαβάστε περισσότερα

SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Prof. Madya Dr. Mohd Zainudin Saleh mzsaleh@ukm.my www.ukm.my/zainudin 29/01/2004 Kuliah 12 1 MAKROEKONOMI

Διαβάστε περισσότερα

Matematika

Matematika Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Fungsi Dua Peubah atau Lebih dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia 2015 dengan Dua Peubah Real dengan Dua Peubah Real Pada fungsi satu peubah f : D R R D adalah daerah asal (domain) suatu fungsi

Διαβάστε περισσότερα

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH 72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS 1.1 KUANTITI DAN UNIT ASAS Fizik adalah berdasarkan kuantiti-kuantiti yang disebut kuantiti fizik. Secara am suatu kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Untuk mengukur kuantiti fizik, suatu

Διαβάστε περισσότερα