ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ» για τον οποίο η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΒΡΑΔΥΝΗ» της 11ης Αυγούστου 2011, αποφασίσθηκε η παράταση της αναφερόμενης στο άρθρο 16 ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των φακέλων συμμετοχής. Ως εκ τούτου, η δημοσιευθείσα προθεσμία στο άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: από και ώρα σε και ώρα Όλοι οι λοιποί όροι της Προκήρυξης παραμένουν οι ίδιοι.

2 ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Αθηνάς Αθήνα ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ» ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 51

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοιχτό διαγωνισµό, για την επιλογή αναδόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ» προεκτιµώµενη αµοιβή: (πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προµήθειας Σελίδα 2 από 51

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Κύριος της ροµήθειας - Αναθέτουσα Αρχή Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών διαγωνισµού - Παροχή διευκρινίσεων Άρθρο 3 Προϋ οθέσεις έγκυρης συµµετοχής- Τρό ος υ οβολής Φακέλου συµµετοχής Άρθρο 4 ιαδικασία αραλαβής ροσφορών Άρθρο 5 ιαδικασία α οσφράγισης και αξιολόγησης ροσφορών Άρθρο 6 Κοινο οίηση εγγράφων Άρθρο 7 ιαδικασία κατακύρωσης Άρθρο 8 Ενστάσεις Άρθρο 9 Ακύρωση Ματαίωση Υ ογραφή σύµβασης Άρθρο 10 Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης ροµήθειας Άρθρο 11 Συµβατικά Τεύχη Άρθρο 12 Γλώσσα διαδικασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Άρθρο 13 Αντικείµενο - Προεκτιµώµενη αµοιβή και οσότητα - ιάρκεια Άρθρο 14 ιαδικασία ε ιλογής Αναδόχου - Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης Άρθρο 15 Προσφορές - Χρόνος ισχύος ροσφορών Άρθρο 16 Ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας αραλαβής φακέλων συµµετοχής Άρθρο 17 Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης Άρθρο 18 Αµοιβή Αναδόχου - Τρό ος ληρωµής Άρθρο 19 ηµοσιότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Άρθρο 20 ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό Άρθρο 21 Περιεχόµενα Υ οφακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής Άρθρο 22 Περιεχόµενα Υ οφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' Άρθρο 23 Ανεξάρτητος εργολάβος Άρθρο 24 Προσω ικό Αναδόχου Άρθρο 25 Υ οκατάσταση Αναδόχου - Υ εργολαβίες Άρθρο 26 Αναστολή Εκτέλεσης εργασιών Άρθρο 27 Λύση Σύµβασης Άρθρο 28 Ε ίλυση ζητηµάτων λόγω λύσης ή λήξης Σύµβασης Άρθρο 29 Ε ίλυση διαφορών Άρθρο 30 Ανωτέρα βία Σελίδα 3 από 51

5 Άρθρο 31 Καθυστέρηση και αράταση ροθεσµιών Άρθρο 32 Ασφαλίσεις Άρθρο 33 Ευθύνη Αναδόχου Άρθρο 34 Εκτέλεση εργασιών Άρθρο 35 Ε ίβλεψη και έγκριση εργασιών Άρθρο 36 Ποινική Ρήτρα Άρθρο 37 Αλλαγή αντικειµένου εργασιών ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Προσάρτηµα Ι Έντυ ο Οικονοµικής ροσφοράς Προσάρτηµα ΙΙ Υ όδειγµα εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής Προσάρτηµα ΙΙΙ Υ όδειγµα εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεση Προσάρτηµα IV Προκήρυξη στον Ελληνικό τύ ο Προσάρτηµα V Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Σελίδα 4 από 51

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Εισαγωγή Η Εταιρεία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. είναι η Ανώνυµη Εταιρεία ου είναι ε ιφορτισµένη µε την λειτουργία και εκµετάλλευση των µέσων σταθερής τροχιάς της ρωτευούσης, δηλαδή των µέχρι ρότινος γνωστών εταιρειών ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ και ΑΜΕΛ, κατό ιν συγχώνευσης αυτών. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συνε ώς, η εταιρεία µας µεταξύ άλλων είναι ε ιφορτισµένη µε τη λειτουργία του Τραµ, αρέχοντας µεταφορικές υ ηρεσίες στο ευρύ ε ιβατικό κοινό. Η ε ιλογή αναδόχου για την ροµήθεια ε ισώτρων για τα οχήµατα τραµ, διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές ροδιαγραφές, ου εριγράφονται στα τεύχη του αρόντος διαγωνισµού. Άρθρο 1: Κύριος της Προµήθειας- Αναθέτουσα αρχή 1.1. Ο φορέας ου διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στην ο οία θα κατατεθούν οι ροσφορές. Οδός : Αθηνάς 67 Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : Φαξ : Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της αρούσας διακήρυξης, οι αρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή ένωση ροσώ ων χωρίς νοµική ροσω ικότητα ου ροτίθεται να λάβει µέρος στην αρούσα διαδικασία. ιαγωνιζόµενος/υ οψήφιος: Ο ενδιαφερόµενος ου έχει υ οβάλει στον αρόντα διαγωνισµό φάκελο συµµετοχής είτε είναι µεµονωµένη ε ιχείρηση (φυσικό ή νοµικό ρόσω ο) είτε σύµ ραξη ή κοινο ραξία φυσικών ή νοµικών ροσώ ων. Τεύχη διαγωνισµού: Τα αναφερόµενα στο άρθρο 2.1 της αρούσας τεύχη, ου µετά την υ ογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. E ιτpo ή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...): Η ε ιτρο ή διενέργειας ιαγωνισµού ου ορίζεται α ό το.σ. της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ειδικά για την αξιολόγηση των ροσφορών ου θα υ οβληθούν. Η ε ιτρο ή αυτή έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υ οβολής εισήγησης ανάθεσης ρος το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., το ο οίο είναι αρµόδιο για τη λήψη της α όφασης ανάθεσης. Σελίδα 5 από 51

7 Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών διαγωνισµού - Παροχή διευκρινίσεων 2.1 Τα τεύχη διαγωνισµού, ου συνοδεύουν τη ιακήρυξη, διατίθενται α ό τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου), Αθηνάς 67, Τ.Κ Αθήνα. Πληροφορίες: Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου ΣΤΑΣΥ Α.Ε., τηλ , ευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 15:00. Τα τεύχη του διαγωνισµού α οτελούνται α ό: Το αρόν τεύχος διακήρυξης και τα ροσαρτήµατα αυτής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V- Τεύχος τεχνικών ροδιαγραφών ) 2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να αραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) εργάσιµες ηµέρες ριν α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών, α ό τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µετά α ό σχετική αίτησή τους. Εναλλακτικά µ ορούν να αραλάβουν τα τεύχη µέσω της Ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να αραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν κατό ιν συνεννόησης µε την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., τη δα άνη της ταχυδροµικής α οστολής αυτών. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α οστέλλει τα τεύχη του διαγωνισµού µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιριών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ουδεµία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. Οι αραλαµβάνοντες τα τεύχη α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ρέ ει να ροσκοµίσουν λήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυ ίας, ). Οι αραλή τες του τεύχους της ιακήρυξης υ οχρεούνται να την ελέγξουν α ό ά οψη ληρότητας, σύµφωνα µε τον ίνακα εριεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, και εφόσον δια ιστώσουν ο οιαδή οτε αράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και να ζητήσουν νέο, λήρες αντίγραφο. Σε ερί τωση ου δεν τηρηθούν τα αρα άνω, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη ληρότητας του αραληφθέντος αντιγράφου θα α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 2.3 Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων και της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και ροκειµένου όλοι οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν γνώση των ερωτηµάτων και των αντίστοιχων διευκρινιστικών α αντήσεων ου θα δοθούν α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., µ ορούν να θέτουν εγγράφως το αργότερο έως δέκα τρεις (13) ηµερολογιακές ηµέρες ριν α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών, διευκρινιστικά ερωτήµατα για το εριεχόµενο των τευχών διαγωνισµού στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου, τηλέφωνο , fax ). Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα συλλέξει τα ερωτήµατα και θα εκδώσει Τεύχος ιευκρινίσεων, στο ο οίο θα εριέχονται οι α αντήσεις στα υ οβληθέντα Σελίδα 6 από 51

8 ερωτήµατα το αργότερο ε τά (7) ηµερολογιακές ηµέρες ριν α ό την λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών και εφόσον αυτά έχουν υ οβληθεί εγκαίρως σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Στο τεύχος αυτό είναι ε ίσης δυνατό να εριληφθούν βελτιώσεις, συµ ληρώσεις ή τρο ο οιήσεις όρων των τευχών, ου τυχόν ροκύψουν α ό τις διευκρινιστικές ερωτήσεις ή α αιτούνται. Το τεύχος θα α οσταλεί σε όλους όσους έχουν αραλάβει τα αρχικά τεύχη διαγωνισµού ε ισήµως α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., α ό ό ου οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να το αραλάβουν Οι διευκρινιστικές α αντήσεις θα α οτελέσουν ανα όσ αστο τµήµα των τευχών του διαγωνισµού και θα δεσµεύσουν όλους τους υ οψηφίους. Άρθρο 3: Προϋ οθέσεις έγκυρης συµµετοχής- Τρό ος υ οβολής Φακέλου συµµετοχής 3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υ οβάλλουν φάκελο συµµετοχής, κατά τρό ο σύµφωνο µε τις α αιτήσεις της αρούσας διακήρυξης, εντός της ροθεσµίας ου αναφέρεται στο άρθρο 17. Οι ερι τώσεις α οκλεισµού α ό το διαγωνισµό ε ισηµαίνονται ρητώς στην αρούσα ιακήρυξη. Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ιαγωνιζόµενου ρέ ει να εριλαµβάνει ε ί οινή α οκλεισµού τους κάτωθι δύο σφραγισµένους υ οφακέλους: - Υ οφάκελο «ικαιολογητικών Συµµετοχής» Υ οφάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς» Ε ί όλων των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: Η ε ωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής Ο τίτλος της Σύµβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΜ» Η ε ωνυµία - ταχυδροµική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόµενου και σε ερί τωση σύµ ραξης Κοινο ραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών αυτής Η φράση «Να ανοιχθεί µόνον α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού» 3.2. Οι ροσφορές κατατίθενται στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε., Υ ηρεσία ρωτοκόλλου, έως την ροθεσµία ου αναφέρεται ρητά στο άρθρο Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί διαγωνιζόµενοι ου θα υ οβάλουν µε ο οιονδή οτε τρό ο/καταθέσουν φάκελο συµµετοχής, ο ο οίος θα ρωτοκολληθεί εµ ρόθεσµα κατά τα ανωτέρω. Η Υ ηρεσία ρωτοκόλλου δεν φέρει ευθύνη για το εριεχόµενο των φακέλων συµµετοχής. Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν α οκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υ οβολής των ροσφορών τους. Εκ ρόθεσµη άφιξη και ρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέ εια τον α οκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Σελίδα 7 από 51

9 Οι ροσφορές, κατά την αραλαβή τους α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ρωτοκολλούνται στην Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου µε αναγραφή του αριθµού ρωτοκόλλου, της ηµεροµηνίας και της ώρας αραλαβής της ροσφοράς. Η κατάθεση των ροσφορών και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου, µέχρι την ορισµένη στην αρούσα διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα, εξασφαλίζει τους διαγωνιζόµενους µόνο ως ρος την εµ ρόθεσµη υ οβολή των στοιχείων αυτών, α οκλειόµενης κάθε άλλης δέσµευσης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Άρθρο 4 : ιαδικασία αραλαβής ροσφορών 4.1 Οι διαγωνιζόµενοι ου υ οβάλλουν εκ ρόθεσµα το φάκελο συµµετοχής α οκλείονται του διαγωνισµού. 4.2 Οι ροσφορές θα α οσφραγιστούν α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού µία (1) ώρα µετά τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών, σε δηµόσια συνεδρίαση, κατά την ο οία µ ορούν να αρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους εκ ροσώ ους τους ή τους εξουσιοδοτηµένους αντι ροσώ ους τους, οι ο οίοι θα ρέ ει να ροσκοµίσουν στην ε ιτρο ή εξουσιοδότηση ου να τους δίνει το δικαίωµα να αρευρίσκονται στη συνεδρίαση, διαφορετικά δεν θα ε ιτρα εί να αρασταθούν. Άρθρο 5 : ιαδικασία α οσφράγισης και αξιολόγησης ροσφορών Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε τρία (3) ΣΤΑ ΙΑ : 5.1. Στάδιο Πρώτο Α. Στον τό ο και χρόνο του διαγωνισµού, ό ως ορίζονται στην αρούσα διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ιενέργειας ιαγωνισµού αραλαµβάνει όλες τις ροσφορές, ου κατατέθηκαν ταχυδροµικώς ή ιδιοχείρως στην υ ηρεσία Πρωτοκόλλου, και τις αραδίδει στα µέλη της Ε ιτρο ής. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ελέγχει αν έχουν κατατεθεί εµ ρόθεσµα και νοµότυ α και συντάσσει ίνακα µε τη σειρά ου οι φάκελοι υ οβλήθηκαν στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Β. Ακολούθως η Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού α οσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των Προσφορών και ελέγχει αν αυτοί εριέχουν τους ροβλε όµενους α ό τη ιακήρυξη δύο (2) ε ιµέρους σφραγισµένους Υ οφακέλους, οι ο οίοι µονογράφονται, χωρίς να ανοιχτούν α ό την Ε ιτρο ή. Αν λεί ει έστω και ένας Υ οφάκελος, ή οι Υ οφάκελοι δεν είναι σφραγισµένοι, τότε η Προσφορά α ορρί τεται και ο διαγωνιζόµενος α οκλείεται α ό την εραιτέρω διαδικασία. Γ. Στη συνέχεια, κατά σειρά κατάταξης, σύµφωνα µε τον ανωτέρω ίνακα, α οσφραγίζονται ένας - ένας οι Υ οφάκελοι «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής µονογράφει τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Τέλος, η Ε ιτρο ή υ ογράφει το εξωτερικό του Υ οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», χωρίς να ροβεί στην Σελίδα 8 από 51

10 α οσφράγισή του. Στο σηµείο αυτό λήγει η δηµόσια συνεδρίαση της Ε ιτρο ής Στάδιο εύτερο Α. Ακολούθως, η Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού, σε κλειστές συνεδριάσεις, ροβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών ου ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει ροσκοµίσει και εριέχονται στο φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής». Β. Η Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού έχει την ευχέρεια κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε ρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να α οσαφηνίσουν ή να συµ ληρώσουν τα υ οβληθέντα στοιχεία του φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» µέσα σε συγκεκριµένη ροθεσµία. Σ αυτή την ερί τωση, οι διαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται να υ οβάλλουν τις α αιτούµενες α οσαφηνίσεις ή συµ ληρώσεις στην ε ιτρο ή, διαφορετικά η Προσφορά τους δύναται να α ορριφθεί, κατά την κρίση της Ε ιτρο ής ιενέργειας ιαγωνισµού. Ως «α οσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το εριεχόµενο εγγράφων ου ήδη υ οβλήθηκαν. Ως «συµ λήρωση» υ οβληθέντων στοιχείων νοείται η ροσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον α οδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υ οβληθέντα στοιχεία του φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» τη συνδροµή κά οιας α ό τις ροϋ οθέσεις της αρούσας. Ε ί οινή α οκλεισµού, οι διαγωνιζόµενοι, ρέ ει να ροσκοµίσουν ροσηκόντως τα στοιχεία ου θα ζητηθούν α ό την Ε ιτρο ή διαγωνισµού. Γ. Κατό ιν του ελέγχου και της αροχής διευκρινίσεων, η Ε ιτρο ή συντάσσει το ρακτικό Ι, στο ο οίο αναφέρεται οιοι γίνονται δεκτοί για τη συνέχεια του διαγωνισµού και το ο οίο ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ιενέργειας ιαγωνισµού κοινο οιεί εγγράφως σε όλους τους συµµετέχοντες, καλώντας τους ταυτόχρονα σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να λάβουν γνώση του εριεχοµένου των υ οφακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής». Οι υ οψήφιοι ου δε γίνονται δεκτοί µετά την εξέταση των εγγράφων δικαιολογητικών ου εριέχονται στον Υ οφάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής», α οκλείονται α ό την εραιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Η ροσφορά τους φυλάσσεται στην εταιρία και ε ιστρέφεται σε αυτούς µετά την υ ογραφή της σύµβασης. Εννοείται ότι οι σφραγισµένοι Υ οφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» δεν α οσφραγίζονται Στάδιο Τρίτο Α. Οι Υ οφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζόµενων ου έγιναν δεκτοί για τη συνέχεια του διαγωνισµού, α οσφραγίζονται σε ηµεροµηνία και ώρα ου γνωστο οιείται στους αντίστοιχους διαγωνιζόµενους. Οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να αρίστανται µε τους νοµίµους εκ ροσώ ους τους ή τους εξουσιοδοτηµένους αντι ροσώ ους Σελίδα 9 από 51

11 τους. Οι Υ οφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών για όσες ροσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των υ οφακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής» α οδεκτές δεν α οσφραγίζονται, αλλά αραµένουν στην εταιρία µέχρι την ε ιλογή Αναδόχου. Β. Κατά την α οσφράγιση των Υ οφακέλων µε τις Οικονοµικές Προσφορές, µονογράφονται κατά φύλλο οι οικονοµικές ροσφορές των υ οψηφίων, α ό τα µέλη της Ε ιτρο ής ιενέργειας ιαγωνισµού. Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων ρος τους αριστάµενους, οι ο οίοι λαµβάνουν γνώση των φακέλων «Οικονοµική Προσφορά». Γ. Στη συνέχεια, η Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού σε κλειστές συνεδριάσεις ελέγχει το α οδεκτό ή όχι των οικονοµικών ροσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη. Οι οικονοµικές ροσφορές γίνονται α οδεκτές εφόσον: α) η ροµήθεια στην ο οία αφορά η ροσφορά, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το αντικείµενο ό ως αυτό ροσδιορίζεται στα τεύχη του διαγωνισµού β) η οικονοµική ροσφορά είναι συνταγµένη ό ως ορίζει το άρθρο 22 της αρούσας γ) η οικονοµική ροσφορά δεν υ ερβαίνει το ύψος του ροϋ ολογισµού της ροµήθειας Με το έρας της οικονοµικής αξιολόγησης, η Ε ιτρο ή κατατάσσει τις τελικώς αξιολογηθείσες ροσφορές, συντάσσει το Πρακτικό ΙΙ το ο οίο και κοινο οιείται στους διαγωνιζόµενους, γνωµοδοτεί για την ε ιλογή Αναδόχου και εισηγείται στο.σ. Άρθρο 6 : Κοινο οίηση εγγράφων Οι κοινο οιήσεις των εγγράφων, ου συντάσσονται α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αφορούν το διαγωνισµό (.χ. ειδο οιήσεις, ρακτικά, α οφάσεις.σ. α οφάσεις ε ί ενστάσεων κλ ), καθώς και η έγκριση του α οτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται είτε µε fax, είτε α οστέλλονται µε α οδεικτικό αραλαβής ρος όλους τους εµ λεκόµενους. Άρθρο 7 : ιαδικασία κατακύρωσης 7.1 Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, κατά το άρθρο 5 της αρούσας, ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών α ό την κοινο οίηση σχετικής έγγραφης ειδο οίησης σ αυτόν, οφείλει να υ οβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά ου δεν εριλαµβάνονται στο φάκελο συµµετοχής στο διαγωνισµό και τα ο οία κρίνονται α αραίτητα για την υ ογραφή της Σύµβασης. 7.2 Στην ερί τωση κατά την ο οία στη χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδονται τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ή ισότιµα ιστο οιητικά, τα ο οία αν Σελίδα 10 από 51

12 και δεν φέρουν την ίδια ονοµασία, καλύ τουν τουλάχιστον τα στοιχεία ου καλύ τονται α ό τα αιτούµενα δικαιολογητικά, αυτά θα ρέ ει να αντικαθίστανται α ό ιστο οιητικό της αρµοδίας ιοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας αυτής ου να το βεβαιώνει, καθώς και α ό ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην αρα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται, ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 7.3 Η µη έγκαιρη και ροσήκουσα υ οβολή των α αιτουµένων δικαιολογητικών συνιστά λόγο α οκλεισµού του ροµηθευτή α ό τον διαγωνισµό 7.4 Η αρµόδια Ε ιτρο ή ιαγωνισµού µ ορεί να καλέσει τους ροσφέροντες να ροσκοµίσουν ή να συµ ληρώσουν τα α αιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 5.2. εντός ροθεσµίας ου θα ορίσει η Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού. Άρθρο 8 : Eνστάσεις 8.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής ροµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική α όφαση, ε ιτρέ εται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας. Με την ένσταση ου ασκείται κατά της κατακυρωτικής α όφασης ε ιτρέ εται και η ροβολή λόγων ου αφορούν την ληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα ο οία ροσκοµίζει ο ροσφέρων ρος τον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει του άρθρου 7 της αρούσας. Όλες οι ενστάσεις α ευθύνονται στην Εταιρία και υ οβάλλονται στην έδρα της. Ε ί αυτών α οφαίνεται το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Ε ί των α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου δεν χωρεί υ οβολή εραιτέρω αντιρρήσεων. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού δεν ροχωρά σε ε όµενο στάδιο διενέργειας του διαγωνισµού, αρά µόνον εφόσον έχουν κριθεί οι τυχόν υ οβληθείσες αντιρρήσεις. 8.2 Οι ανωτέρω ενστάσεις υ οβάλλονται εγγράφως ως εξής : Ένσταση κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού ε ιτρέ εται µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α ό τη τελευταία δηµοσίευση της διακήρυξης στον τύ ο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών. Για τον καθορισµό της ροθεσµίας αυτής συνυ ολογίζονται και η ηµεροµηνία δηµοσίευσης και η ηµεροµηνία υ οβολής ροσφορών. Η ιεύθυνση ή η ε ιτρο ή ου έχει συντάξει τα τεύχη γνωµοδοτεί ε ί της ένστασης και εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο το ο οίο εκδίδει τη Σελίδα 11 από 51

13 σχετική α όφασή του το αργότερο έντε (5) εργάσιµες ηµέρες ριν την διενέργεια του διαγωνισµού. Ε ί των α οφάσεων της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ου αφορούν τα δύο (2) στάδια του διαγωνισµού και αναφέρονται αρα άνω, δηλαδή στον έλεγχο των ικαιολογητικών Στοιχείων ή στην τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων µε βάση την Οικονοµική τους Προσφορά, οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να υ οβάλουν αντιρρήσεις µέσα σε έντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες α ό την κοινο οίηση σε αυτούς της αντίστοιχης α όφασης της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Οι αντιρρήσεις υ οβάλλονται εγγράφως, µε ε ιστολή ου α ευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού και η ο οία κατατίθεται ή α οστέλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στην διεύθυνση ου αναφέρεται στον όρο 1.1 του αρόντος τεύχους ιαγωνισµού. Οι αντιρρήσεις αυτές ρέ ει να εριέχουν υ οχρεωτικά ε αρκή και συγκεκριµένη αιτιολόγηση των αρα όνων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Οι αντιρρήσεις ρέ ει ε ίσης να αφορούν τα θέµατα ου κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή στη συγκεκριµένη φάση του διαγωνισµού και µόνο, και όχι θέµατα ου κρίθηκαν σε ροηγούµενες φάσεις του διαγωνισµού. Ε ί των αντιρρήσεων αυτών α οφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Ε ί των α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου δεν χωρεί υ οβολή εραιτέρω αντιρρήσεων. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού δεν ροχωρά σε ε όµενη φάση διενέργειας του διαγωνισµού, αρά µόνον εφόσον έχουν κριθεί οι τυχόν υ οβληθείσες αντιρρήσεις. 8.3 Οι α οφάσεις ε ί των ενστάσεων κοινο οιούνται µε ε ιµέλεια του Προέδρου της Ε ιτρο ής σε όλους τους διαγωνιζόµενους ου συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή α οκλείστηκαν α ό αυτό. Άρθρο 9 : Ακύρωση Ματαίωση Υ ογραφή Σύµβασης 9.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να ακυρωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., στις αρακάτω ερι τώσεις: α. Για αράτυ η διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον α ό την αρατυ ία ε ηρεάζεται το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, β. Εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή, εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων εις βάρος του ραγµατικού ανταγωνισµού, γ. Εάν λήξει η ισχύς των Οικονοµικών Προσφορών και δεν δοθούν οι α αιτούµενες αρατάσεις α ό τους διαγωνιζοµένους. Σελίδα 12 από 51

14 9.3 Ο διαγωνισµός µ ορεί ε ίσης να µαταιωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ιδίως εάν: α. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, β. Ο ανταγωνισµός ου ανα τύχθηκε κριθεί µη ικανο οιητικός, γ. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί οικονοµικά ασύµφορο, δ. Η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας, µ ορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του διαγωνισµού ή/και να αναµορφωθεί ανάλογα το α οτέλεσµά του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ή να α οφασισθεί α ό το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο η ε ανάληψη του διαγωνισµού α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη. Σε κάθε ερί τωση ο διαγωνισµός µ ορεί να ακυρωθεί µε αιτιολογηµένη α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για ο οιοδή οτε λόγο. Σε ερί τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιονδή οτε λόγο. 9.4 Η σύµβαση για την εκτέλεση του Συµβατικού Αντικειµένου θα υ ογραφεί µετά την έκδοση της α όφασης έγκρισης των α οτελεσµάτων και κατακύρωσης του διαγωνισµού α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Άρθρο 10: Ανακοίνωση κατακύρωσης -αναθέσεως Προµήθειας 10.1 Στον ροµηθευτή στον ο οίο έγινε κατακύρωση, α οστέλλεται σχετική ε ιστολή ου εριλαµβάνει τουλάχιστον τα αρακάτω στοιχεία. α. Το είδος. β. Την οσότητα. γ. Την τιµή. δ. Την ροθεσµία υ ογραφής της σύµβασης Με την ίδια ως άνω ε ιστολή καλείται εντός το ολύ δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, α ό την λήψη της να ροσέλθει για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, ροσκοµίζοντας και την ροβλε όµενη στο άρθρο 17 της αρούσας, εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής Ο χρόνος αράδοσης των υλικών υ ολογίζεται α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδα ό ροµηθευτή η ανακοίνωση α ευθύνεται, στον εκ ρόσω ο του στην Ελλάδα, εάν υ άρχει, σε αντίθετη δε ερί τωση στέλνεται σχετική τηλεµοιοτυ ία στον αλλοδα ό ροµηθευτή Σελίδα 13 από 51

15 10.5 Εάν ο ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η ανακοίνωση δεν ροσήλθε εµ ρόθεσµα να υ ογράψει τη σύµβαση, µ ορεί να κηρυχθεί έκ τωτος, µε α όφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα α ό εισήγηση της αρµόδιας υ ηρεσίας. Στην ερί τωση αυτή κατα ί τει η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ρος όφελος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και ύστερα α ό α όφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου και εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχει λόγος µαταίωσης λέον του διαγωνισµού, ο διαγωνιζόµενος του ο οίου η ροσφορά έ εται στην κατάταξη ου έχει συντάξει η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλείται για την υ ογραφή της σύµβασης, υ ό τις ίδιες ως άνω στην αρούσα αράγραφο ροϋ οθέσεις για την υ ογραφή της σύµβασης και άντως µέσα στο χρόνο ισχύος της ροσφοράς του. Άρθρο 11: Συµβατικά τεύχη Τα συµβατικά τεύχη είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: Το ιδιωτικό συµφωνητικό Η αρούσα ιακήρυξη µε τα ροσαρτήµατά της και τις διευκρινιστικές α αντήσεις Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου Άρθρο 12 : Γλώσσα ιαδικασίας 12.1 Ε ίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συνταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. Οι ροσφορές των διαγωνιζοµένων ρέ ει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, ου θα αναφέρονται ό ου α αιτείται, και στην αγγλική. Τα εγχειρίδια και τα ενηµερωτικά φυλλάδια ου θα συνοδεύουν την ροσφορά, µ ορούν να υ οβάλλονται και στην αγγλική Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά ου αφορούν αλλοδα ές Ε ιχειρήσεις και ου θα κατατεθούν α ό τους διαγωνιζόµενους στην αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα ε ικυρωµένα, είτε α ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την ε ίθεση της σφραγίδας Apostile" σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της ( ου κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να ιστο οιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µ ορεί να γίνει είτε α ό τη µεταφραστική υ ηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε α ό το αρµόδιο ροξενείο είτε α ό έλληνα δικηγόρο, σύµφωνα µε τον «ΚΩ ΙΚΑ ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ» Ε ικρατούσα διατύ ωση είναι άντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υ οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα Οι έγγραφες και ροφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (σε όλες τις βαθµίδες της), και του αναδόχου θα γίνονται υ οχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να διευκολύνει µε δα άνες του την ε ικοινωνία των αλλοδα ών υ αλλήλων του µε την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µε τον ορισµό και την αρουσία διερµηνέων. Σελίδα 14 από 51

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Άρθρο 13: Αντικείµενο - Προεκτιµώµενη αµοιβή και οσότητα - ιάρκεια 13.1 Η αρούσα διακήρυξη αφορά στην δηµιουργία σύµβασης για την ροµήθεια ε ισώτρων για τα οχήµατα τραµ. Οι όροι της συµφωνίας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη της αρούσας Η ροεκτιµώµενη δα άνη της ροµήθειας ανέρχεται σε ( λέον ΦΠΑ) Ως ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασnς ορίζεται η ηµεροµηνία υ ογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξη (6) µήνες 13.4 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δικαιούται να αρατείνει µονοµερώς την ιο άνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης µέχρι τρεις (3) ε ι λέον µήνες, µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες της αρχικής σύµβασης Η οσότητα της ροµήθειας ανέρχεται σε 300 τεµάχια Στο λαίσιο της σύµβασης ου θα υ ογραφεί, η ανάδοχος ροµηθεύτρια εταιρεία οφείλει να αραδώσει την συνολική οσότητα των τριακοσίων (300) ε ισώτρων εντός έξι (6) µηνών α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής σύµβασης µε την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σε µία µόνο αράδοση O τρό ος αραλαβής της ροµήθειας θα είναι σύµφωνα µε τα INCOTERMS 2000, µε τον όρο DDP (Delivery Duty PAID-DEPOT- HELLINIKO ATHENS GREECE) και θα γίνει α ό τις Τεχνικές Υ ηρεσίες της ΣΤΑΣΥ µε οσοτικό και ο τικό έλεγχο. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα διενέργειας δειγµατολη τικών τεχνικών και οιοτικών ελέγχων, ροκειµένου να δια ιστωθεί η συµµόρφωσή των ε ισώτρων µε το σύνολο των τεχνικών ροδιαγραφών Σε ερί τωση κατά την ο οία τα αραλαµβανόµενα υλικά δεν αντα οκρίνονται στις α αιτούµενες τεχνικές ροδιαγραφές, θα ε ιστραφούν ως µη κατάλληλα στον ροµηθευτή, ροκειµένου να αραδοθούν εκ νέου και σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές. Εάν η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δια ιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν εκτελεί την καθορισµένη α ό τα τεύχη ροµήθεια εντός του ροκαθορισµένου χρόνου και σύµφωνα µε τις τεχνικές ροδιαγραφές, µ ορεί να ε ιβάλλει οινική ρήτρα σύµφωνα µε το Κεφάλαιο - άρθρο 15 και να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροχωρήσει στην ολοκλήρωση του αντικειµένου της ροµήθειας. Τυχόν διαφωνία του σχετικά µε τους όρους της σύµβασης, ε ιλύεται α ό τα ελληνικά δικαστήρια Όλα τα α αιτούµενα υλικά, εργαλεία, εργασία, µεταφορικά για την Σελίδα 15 από 51

17 κατασκευή και µεταφορά του αντικειµένου της Σύµβασης, ου θα αραδοθεί στο αµαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στο Ελληνικό Αττικής, συµ εριλαµβάνονται στην ροσφορά του και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Άρθρο 14 : ιαδικασία ε ιλογής Αναδόχου. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 14.1 Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού της, µε βάση τον έλεγχο του φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι α οκλειστικά η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της εκτιµούµενης οσότητας ροµήθειας, ό ως αυτή ροδιαγράφεται στο τεύχος τεχνικών ροδιαγραφών, και εριλαµβάνεται στην οικονοµική ροσφορά Η οικονοµική ροσφορά θα υ οβληθεί µε τιµή µονάδας για το σύνολο της ροµήθειας Κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να υ οβάλει µόνο µία οικονοµική ροσφορά. Άρθρο 15 : Προσφορές - Χρόνος ισχύος ροσφορών 15.1 Οι ροσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις α αιτήσεις της αρούσας ιακήρυξης, στην ο οία ροσαρτώνται υ οδείγµατα εγγράφων για την Οικονοµική Προσφορά (Προσάρτηµα Ι) και τις Εγγυητικές Ε ιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης (Προσάρτηµα ΙΙ & ΙΙΙ). Η χρήση των υ οδειγµάτων είναι υ οχρεωτική εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές ροσφορές, ούτε ροσφορές για µέρος του αντικειµένου Οι ροσφορές, ου θα υ οβληθούν δεν ρέ ει να ξε ερνούν τον ροϋ ολογισµό της αρούσας διακήρυξης, ου ορίζεται σε , διαφορετικά θα α ορρί τονται ως α αράδεκτες Οι ροσφορές θα ισχύουν για έξι (6) µήνες α ό την ηµέρα λήξης της ροθεσµίας υ οβολής ροσφορών. Άρθρο 16: Ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας αραλαβής των φακέλων συµµετοχής Ως ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 06/09/2011 και ώρα 14:00 µ.µ. Αιτήσεις και ροσφορές ου τυχόν υ οβάλλονται µετά την ηµεροµηνία αυτή θα α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Σελίδα 16 από 51

18 Άρθρο 17 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης Α. Γενικά 1.Οι εγγυητικές ε ιστολές ρέ ει να ροέρχονται α ό αναγνωρισµένο τρα εζικό ή ιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό ρόσω ο ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. (ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου) και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών της Ε.Ε. (ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου). 2.Οι εγγυητικές ε ιστολές ρέ ει να έχουν συνταχθεί στα ελληνικά, διαφορετικά θα συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους α ό την αρµόδια υ ηρεσία του Υ ουργείου Εξωτερικών ή Έλληνα ικηγόρο, σύµφωνα µε τον «ΚΩ ΙΚΑ ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ» 3.Στην ερί τωση κοινο ραξίας, οι εγγυητικές ε ιστολές εκδίδονται στην ε ωνυµία αυτής και καλύ τουν την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των Kοινο ρακτούντων µερών, τα ο οία και αναφέρονται στο σώµα της ε ιστολής Σε κάθε άλλη ερί τωση ένωσης φυσικών ή νοµικών ροσώ ων, οι εγγυητικές ε ιστολές µ ορούν να είναι ενιαίες ή να είναι άθροισµα εγγυητικών ε ιστολών, εκάστη δε εξ αυτών θα καλύ τει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συµ ραττόντων µελών. Στη δεύτερη αυτή ερί τωση τυχόν κατά τωση θα αφορά το σύνολο των εγγυητικών ε ιστολών. Β. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 1. Οι ροσφορές αυτών ου συµµετέχουν στο διαγωνισµό, συνοδεύονται υ οχρεωτικά α ό εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής για οσό ίσο µε το 5% της ροεκτιµώµενης αµοιβής σύµφωνα µε το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής ρέ ει, ε ί οινή α οκλεισµού, να εριλαµβάνει τα στοιχεία ου αναφέρονται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II. της διακήρυξης. Ελλείψεις, εκτός του οσού, ου αφορούν τα στοιχεία αυτά, είναι δυνατό να συµ ληρωθούν εκ των υστέρων. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής θα ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών. 2. Η εγγύηση συµµετοχής κατα ί τει σε όφελος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στην ερί τωση αθετήσεως, α ό αυτόν για τον ο οίο εκδόθηκε οιασδή οτε υ οχρεώσεως του, ου α ορρέει α ό τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό. α) Η εγγύηση συµµετοχής, των ροµηθευτών, ου έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και στους ο οίους δεν κατακυρώθηκε ροµήθεια, ε ιστρέφεται άτοκα κατό ιν αιτήσεώς τους, εφόσον δεν υ άρχει ερί τωση κατα τώσεως αυτής, µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες α ό την ανακοίνωση σε αυτούς της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την ο οία κατακυρώνεται ο διαγωνισµός. Σελίδα 17 από 51

19 β) Ε ίσης η εγγύηση συµµετοχής ου αφορά τον ροµηθευτή, στον ο οίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ροµήθεια, ε ιστρέφεται άτοκα µε την υ ογραφή της Σύµβασης Γ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Ο ροµηθευτής στον ο οίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ροµήθεια υ οχρεούται να ροσκοµίσει στη ιεύθυνση/υ ηρεσία/τµήµα Προµηθειών, εντός του χρόνου, ου καθορίζεται στο έγγραφο της αναγγελίας της κατακύρωσης ή το αργότερο κατά την υ ογραφή της σύµβασης, εγγυητική ε ιστολή για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ή της αραγγελίας σύµφωνα µε το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III της διακήρυξης. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης δίνεται ρος κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου έναντι της Εταιρίας για την εµ ρόθεσµη και κατά τους συµφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση της σύµβασης, ου θα του ανατεθεί και θα είναι σύµφωνη µε το Προσάρτηµα ΙΙΙ. 2. Το οσόν της εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ή αραγγελίας, αντιστοιχεί σε οσοστό 10% ε ί της συνολικής αξίας του υ ό ροµήθεια είδους, χωρίς τον ΦΠΑ. 3. Σε ερί τωση αράλειψης εµ ρόθεσµης κατάθεσης της εγγύησης για την καλή εκτέλεση ή κατάθεση αυτής µετά την ροθεσµία ου ροβλέ εται στην αραγρ. 1 του αρόντος άρθρου, ε έρχονται τα αρακάτω: α) Ο ροµηθευτής µ ορεί να κηρυχθεί έκ τωτος ο ότε η κατακύρωση ου έγινε, δεν έχει καµία ισχύ, η δε ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α αλλάσσεται α ό κάθε δέσµευση και έχει δικαίωµα να ροβεί στην ροµήθεια του είδους α ό άλλους ροµηθευτές µε οιονδή οτε τρό ο ήθελε κρίνει ρόσφορο. β) Γίνεται κατά τωση της εγγυήσεως συµµετοχής για λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. γ) Α αιτείται κάθε ζηµία ου ήθελε υ οστεί η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δ) Γίνεται καταλογισµός σε βάρος του ροµηθευτή της τυχόν ε ι λέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακυρώσεως και της τιµής µε την ο οία η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ροµηθευτεί τα είδη. ε) Α οκλεισµός του ροµηθευτή α ό µελλοντικούς διαγωνισµούς της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της. 4. Η ε ιστροφή της εγγυητικής ε ιστολής γίνεται, εφόσον δεν συντρέχει ερί τωση κατα τώσεως αυτής, µε φροντίδα του ροµηθευτή, α ό την Υ ηρεσία, µε την υ ογραφή σχετικού α οδεικτικού αραλαβής. Άρθρο 18 : Τρό ος ληρωµής-α αιτούµενα δικαιολογητικά για ληρωµή ροµηθευτή στο εσωτερικό -εξωτερικό Η ληρωµή της αµοιβής του αναδόχου θα γίνει εξήντα ηµερολογιακές ηµέρες α ό την έγκριση του τιµολογίου ου αφορά την αραγγελθείσα οσότητα Για την έγκριση και ληρωµή α αιτούνται : α) Πρωτόκολλο αραλαβής. Σελίδα 18 από 51

20 β) Α οδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην α οθήκη της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. γ) Τιµολόγιο του ροµηθευτή εις τρι λούν, ου να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». δ) Εξοφλητική α όδειξη του ροµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». ε)πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. στ) Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό ου τυχόν ήθελε ζητηθεί νόµιµα α ό τις αρµόδιες υ ηρεσίες ου διενεργούν τον έλεγχο και την ληρωµή. Άρθρο 19: ηµοσιότητα Περίληψη της ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό τύ ο και ειδικότερα σε µία (1) ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα και σε µία (1) ηµερήσια ολιτική. Σελίδα 19 από 51

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 20: ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 20.1 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά ρόσω α, κοινο ραξίες και ενώσεις ροσώ ων ου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., ή του κράτους µέλους ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου. Ε ίσης δικαίωµα συµµετοχής έχουν υ οψήφιοι ροερχόµενοι α ό τρίτες χώρες ου έχουν υ ογράψει ευρω αϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε Η ένωση ροσώ ων υ οβάλει κοινή ροσφορά, η ο οία υ ογράφεται είτε α ό όλα τα µέλη της, είτε α ό εκ ρόσω ό της εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική ράξη. Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της Προµήθειας. Σε ερί τωση ενώσεων ή κοινο ραξιών, ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων σε αυτές δε µ ορεί να είναι µεγαλύτερος των τριών (3) Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δε µ ορεί, ε ί οινή α οκλεισµού, να µετέχει σε ερισσότερες της µιας ροσφορές, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Κ/Ξ ή ενώσεως ή σύµ ραξης Η κατασκευάστρια εταιρία των ε ισώτρων, ανεξάρτητα του αν συµµετέχει η ίδια στο διαγωνισµό ή µέσω ροµηθευτή, ρέ ει να έχει κατασκευάσει- ροµηθεύσει τουλάχιστον αρόµοια ε ίσωτρα για οχήµατα σιδηροδρόµου ή τροχιοδρόµου µέσα στην τελευταία τριετία, δηλαδή α ό το έτος 2008 µέχρι την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών Κάθε υ οψήφιος ου µετέχει στο διαγωνισµό οφείλει να α οδείξει την ροσω ική του καταλληλότητα και την ειδική τεχνική και ε αγγελµατική του ικανότητα, ροσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται κατωτέρω υ ό άρθρο 22. Άρθρο 21: Περιεχόµενα Υ οφακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής Ο υ οφάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής θα ρέ ει α αραιτήτως και ε ί οινή α οκλεισµού να εριλαµβάνει τα ακόλουθα έγγραφα σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος άρθρου : Σελίδα 20 από 51

22 Όλα τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε νόµιµα αντίγραφα. Στον φάκελο θα εριλαµβάνεται αναλυτικός ίνακας εριεχοµένων, στον ο οίο θα καταγράφονται όλα τα υ οβαλλόµενα στοιχεία κατ αντιστοιχία ρος τις αραγράφους της αρούσας Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, για οσό ίσο µε το 5% της ροεκτιµώµενης αµοιβής, σύµφωνα µε το υ όδειγµα ου δίδεται στο συνηµµένο στην αρούσα ιακήρυξη ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό ου θα υ ογράφεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου. Στην αίτηση αυτή θα εµ εριέχεται και δήλωση διορισµού αντικλήτου του κατοίκου Αθηνών, µε τα λήρη στοιχεία του (ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax κλ.) για κάθε ε ικοινωνία ου τυχόν α αιτηθεί. Η Αίτηση θα συνοδεύεται α ό δήλωση α οδοχής του διορισθέντος αντικλήτου. Σε ερί τωση κοινο ραξίας ή σύµ ραξης ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη και η Αίτηση θα υ ογράφεται α ό τους νοµίµους εκ ροσώ ους όλων των εταιρειών-µελών Υ εύθυνες ηλώσεις του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής: Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 στην ο οία θα δηλώνεται ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία εµ ειρίας του διαγωνιζοµένου είναι ακριβή. Υ εύθυνη ήλωση του ιαγωνιζόµενου ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα. Σηµείωση: Για τις αλλοδα ές ε ιχειρήσεις, δήλωση ε ί εγγράφου ανάλογης α οδεικτικής ισχύος, νοείται ένορκη βεβαίωση, ή ό ου δεν υ άρχει ρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου ε αγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης του διαγωνιζόµενου Νοµιµο οιητικά Έγγραφα α ό τα ο οία ρέ ει να ροκύ τει εκτός α ό το ότι ο διαγωνιζόµενος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα και το οια ρόσω α είναι οι νόµιµοι εκ ρόσω οί του, οι ο οίοι και τον δεσµεύουν µε την υ ογραφή τους για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και οι ο οίοι θα υ ογράφουν την ροσφορά και όλα τα σχετικά έγγραφα ου ζητούνται να υ οβληθούν σύµφωνα µε την αρούσα ιακήρυξη. Για διευκόλυνση των διαγωνιζοµένων αρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νοµιµο οιητικών εγγράφων ου α αιτούνται να ροσκοµισθούν για τις εταιρείες ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο: Σε ερί τωση Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.): Ε ίσηµο αντίγραφο ή νόµιµα ε ικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τρο ο οιήσεών του ή του Σελίδα 21 από 51

23 τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. Πρόσφατο (εκδοθέν µετά την 1η Ιουλίου 2011) ιστο οιητικό της Νοµαρχίας ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων. Βεβαίωση της Νοµαρχίας ή του Υ ουργείου Ανά τυξης, α ό την ο οία να ροκύ τει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας, ούτε έχουν υ οβληθεί δικαιολογητικά, α ό τα ο οία να ροκύ τει, ότι η εταιρεία α οφάσισε τη διάλυση της και τη θέση της σε εκκαθάριση. Η α όφαση της Νοµαρχίας για ανάκληση της άδειας σύστασης, αφορά εταιρείες ου έχουν συσταθεί ρο της Μετά την τρο ο οίηση του Ν. 2190/1920 α ό τον Ν. 3604/2007, δεν ροβλέ εται λέον «ανάκληση» της άδειας συστάσεως των ανωνύµων εταιρειών α ό την ε ο τεύουσα αρχή, αλλά «λύση» της εταιρείας µε δικαστική α όφαση, εφόσον συντρέχουν ρος τούτο οι κατά νόµο ροϋ οθέσεις αρµοδιότητας λέον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας (άρθρα 47 α αρ.1 εδ. β, καθώς και 48 και 48 α του Ν. 2190/1920, ό ως αυτά αντικαταστάθηκαν α ό τα άρθρα 56 και 57 του Ν. 3604/2007 Φ.Ε.Κ. Α 189/ ). Η ως άνω δικαστική α όφαση για τη λύση της εταιρείας (ύστερα α ό αίτηση ή αγωγή µετόχου ή τρίτου), ό ως και η αίτηση ή η αγωγή για τη λύση της, κοινο οιούνται στη Νοµαρχία, ροκειµένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Συνε ώς α αιτούνται: Α) Βεβαίωση της Νοµαρχίας α ό την ο οία να ροκύ τει ότι δεν της έχει κοινο οιηθεί αίτηση, αγωγή ή δικαστική α όφαση για λύση της εταιρείας. Β) Πιστο οιητικό α ό το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας (Πολυµελές Πρωτοδικείο, Τµήµα Εκουσίας), α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι α ό έως και σήµερα δεν έχει κατατεθεί αίτηση για τη λύση της εταιρείας. Γ) Πιστο οιητικό α ό το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας (Πολυµελές Πρωτοδικείο, Τµήµα Τακτικής ιαδικασίας), α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι α ό έως και σήµερα δεν έχει κατατεθεί αγωγή για τη λύση της εταιρείας. Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας α ό την ο οία εκλέχθηκε το τελευταίο ιοικητικό Συµβούλιο ου διοικεί την εταιρεία και σχετικό ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση. Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση. (Σηµείωση): Εάν την ροσφορά υ ογράφει για λογαριασµό της εταιρείας φυσικό ρόσω ο διαφορετικό α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο Σελίδα 22 από 51

24 αυτής, ό ως αυτός ροκύ τει α ό τα αρα άνω έγγραφα, α αιτείται η ροσκόµιση ε ισήµου αντιγράφου της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την ο οία αρέχεται η σχετική ληρεξουσιότητα. Πιστο οιητικό (εκδοθέν µετά την 1η Ιουλίου 2011) εγγραφής της εταιρείας στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο της έδρας της εταιρείας. Σε ερί τωση Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε): Ε ίσηµο αντίγραφο ή ε ικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τρο ο οιήσεών του ή του τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. Βεβαίωση του Γραµµατέα του οικείου Πρωτοδικείου ερί καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου. Πρόσφατο (εκδοθέν µετά την 1η Ιουλίου 2011) ιστο οιητικό Πρωτοδικείου ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων. Ε ίσηµο αντίγραφο ή ε ικυρωµένο φωτοαντίγραφο των α οφάσεων ερί διορισµού του εν ενεργεία διαχειριστή της εταιρείας και αντίγραφο του ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση. Πιστο οιητικό (εκδοθέν µετά την 1η Ιουλίου 2011) εγγραφής της εταιρείας στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο της έδρας της εταιρείας. Σε ερί τωση Οµορρύθµων ή Ετερορρύθµων Εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Ε ίσηµο αντίγραφο ή νόµιµα ε ικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τρο ο οιήσεών του. Πρόσφατο (εκδοθέν µετά την 1η Ιουλίου 2011) ιστο οιητικό Πρωτοδικείου ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων. Πιστο οιητικό (εκδοθέν µετά την 1η Ιουλίου 2011) εγγραφής της εταιρείας στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο της έδρας της εταιρείας Ακριβές αντίγραφο α όφασης του.σ. (σε ερί τωση Ανώνυµης Εταιρείας) ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου για τις λοι ές ερι τώσεις, για την έγκριση συµµετοχής στο ιαγωνισµό. Στην α όφαση αυτή εριλαµβάνεται υ οχρεωτικά ο ορισµός εκ ροσώ ου της εταιρείας για την υ οβολή και υ ογραφή της ροσφοράς, καθώς και για την υ ογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για το διαγωνισµό. Περιλαµβάνεται ε ίσης και ο διορισµός αντικλήτου µε τα λήρη στοιχεία του (ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου - φαξ κλ.) για κάθε ε ικοινωνία ου τυχόν α αιτηθεί. Σε ερί τωση κοινο ραξίας /σύµ ραξης, ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη. Ε ίσης ο διαγωνιζόµενος ρέ ει να υ οβάλει και δήλωση α οδοχής διορισθέντος αντικλήτου. Σελίδα 23 από 51

25 Ε ίσης, κάθε αλλοδα ή εταιρεία ρέ ει να α οδείξει ροσκοµίζοντας τα σχετικά α οδεικτικά έγγραφα ότι είναι εγγεγραµµένη στα σχετικά ε αγγελµατικά µητρώα της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένη, µε τους όρους ου ροβλέ ονται α ό τη νοµοθεσία της χώρας αυτής Μ ορεί να α οκλεισθεί του διαγωνισµού κάθε διαγωνιζόµενος εάν: α. Βρίσκεται υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό, ή σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση ου ροκύ τει α ό αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. Εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού, ή ο οιαδή οτε άλλη αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ. Καταδικάσθηκε για αδίκηµα ου αφορά την ε αγγελµατική διαγωγή του, µε βάση α όφαση η ο οία έχει ισχύ δεδικασµένου. δ. Έχει δια ράξει βαρύ ε αγγελµατικό αρά τωµα, ου µ ορεί να δια ιστωθεί µε ο οιοδή οτε µέσο α ό την Αναθέτουσα Αρχή. ε. εν έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. στ. εν έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του τις σχετικές µε την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. ζ. Είναι ένοχος υ οβολής ψευδούς δηλώσεως, ή αραλήψεως υ οβολής των ληροφοριών ου α αιτούνται στα λαίσια του αρόντος διαγωνισµού. Προς α όδειξη ότι ο διαγωνιζόµενος δεν εµ ί τει σε καµία α ό τις αρα άνω ερι τώσεις θα ρέ ει να υ οβληθούν: α. Για τις ερι τώσεις των στοιχείων (α), (β),(γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) σχετικό ιστο οιητικό ή έγγραφο εκδιδόµενο α ό ικαστική ή ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ληρούνται αυτές οι ροϋ οθέσεις. Για την Ελλάδα τα ανωτέρω στοιχεία (α) και (β) α οδεικνύονται µε σχετικά ιστο οιητικά των οικείων Πρωτοδικείων. Α ό τα ιστο οιητικά αυτά ρέ ει να ροκύ τει ότι: Ο διαγωνιζόµενος δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση τώχευσης, εν έχει κατατεθεί, κατά την τελευταία διετία, αίτηση για να κηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος σε κατάσταση τώχευσης, εν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού, Σελίδα 24 από 51

26 εν έχει καταχωρηθεί δικαστική α όφαση ου να θέτει τον διαγωνιζόµενο υ ό αναγκαστική διαχείριση, Η α αίτηση του ανωτέρω στοιχείου (γ) καλύ τεται για την Ελλάδα µε ροσκόµιση α οσ άσµατος οινικού µητρώου α ό τους διαγωνιζοµένους. Σε ερί τωση Ε.Π.Ε. τα αρα άνω τέσσερα (4) ιστο οιητικά του Πρωτοδικείου θα ρέ ει να ροσκοµισθούν και για τους διαχειριστές ροσω ικά. Σε ερί τωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. τα ίδια ιστο οιητικά θα ρέ ει να ροσκοµισθούν και για τους εταίρους ροσω ικά. β. Για τις ερι τώσεις των στοιχείων (ε) και (στ) ιστο οιητικό εκδιδόµενο α ό την αρµόδια αρχή του Ελληνικού Κράτους, ή και του οικείου κράτους όσον αφορά το ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Για την Ελλάδα το στοιχείο (ε) α οδεικνύεται µε τη βεβαίωση µη οφειλής ου εκδίδεται α ό το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. Το στοιχείο (στ) α οδεικνύεται µε το α οδεικτικό ενηµερότητας για χρέη ρος το ηµόσιο ου εκδίδουν οι αρµόδιες.ο.υ. Για όσες εταιρείες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα α αιτείται να ροσκοµισθεί βεβαίωση α ό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές ή υ εύθυνη δήλωση των διαγωνιζοµένων ότι δεν φορολογούνται στην Ελλάδα. Σε ερί τωση Ε.Π.Ε. τα ιστο οιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ή η υ εύθυνη δήλωση ως ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµιστούν και για τους διαχειριστές ροσω ικά και σε ερί τωση Ο.Ε ή Ε.Ε. και για τους εταίρους ροσω ικά. γ. Για τις ερι τώσεις των στοιχείων (δ) και (ζ) οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να υ οβάλουν Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 µε την ο οία να δηλώνουν ότι δεν έχουν δια ράξει βαρύ ε αγγελµατικό αρά τωµα, ότι όλα τα στοιχεία και οι ληροφορίες ου υ οβάλουν στο διαγωνισµό είναι αληθή και ότι έχουν ε ίγνωση ότι η υ οβολή ψευδών στοιχείων ή η αράλειψη υ οβολής των στοιχείων ου α αιτούνται συνιστούν λόγο α οκλεισµού τους α ό το ιαγωνισµό. Όλα τα αναφερόµενα αρα άνω ιστο οιητικά ρέ ει να έχουν εκδοθεί ρόσφατα και σε κάθε ερί τωση η ηµεροµηνία έκδοσής τους να µην είναι ρογενέστερη της 1ης Ιουλίου Όλες δε οι Υ εύθυνες ηλώσεις ου ζητούνται θα ρέ ει να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υ ογραφής Σε ερί τωση αλλοδα ών εταιρειών Νοµικά ρόσω α, τα ο οία δικαιούνται δυνάµει του άρθρου 21 του σχετικού Τεύχους ιακήρυξης να συµµετάσχουν στο ιαγωνισµό, υ οχρεούνται να συµ εριλάβουν στον υ οφάκελο των ικαιολογητικών Στοιχείων όλα τα νοµιµο οιητικά έγγραφα, τα ο οία είναι α αραίτητα ροκειµένου να α οδεικνύονται τα εξής: - η νόµιµη σύσταση του διαγωνιζοµένου Σελίδα 25 από 51

27 - η νόµιµη λειτουργία του διαγωνιζοµένου - η νόµιµη εκ ροσώ ηση του διαγωνιζοµένου, ροκειµένου να δια ιστωθεί ότι ο υ ογράφων την ροσφορά καθώς κι όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνιζοµένου ρόσω ο δεσµεύει το διαγωνιζόµενο για τη συµµετοχή του τελευταίου στον εν λόγω ιαγωνισµό. Ο κατάλογος των νοµιµο οιητικών εγγράφων ου αρατίθεται στον ίδιο ως άνω όρο του Τεύχους ιακήρυξης ρος διευκόλυνση των διαγωνιζοµένων ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, ισχύει ενδεικτικά και για τους διαγωνιζοµένους ου δεν έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, ροσφάτως εκδοθέντα α ό τις αντίστοιχες αρµόδιες ε ο τικές αρχές. Ε ι λέον, ροκειµένου να δια ιστωθεί, ότι οι διαγωνιζόµενοι ου δεν έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο δεν εµ ί τουν σε καµία α ό τις ερι τώσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), και (ζ) ου αναφέρονται στον όρο του Τεύχους ιακήρυξης υ οχρεούνται να ροσκοµίσουν σύµφωνα µε το Τεύχος ιακήρυξης σχετικό ιστο οιητικό ή έγγραφο εκδιδόµενο α ό ικαστική ή ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης, α ό το ο οίο να ροκύ τει, ότι ληρούνται όλες οι ροϋ οθέσεις του όρου 21.6 του Τεύχους ιακήρυξης. Ειδικότερα, για τις ερι τώσεις (ε) και (στ) του όρου 21.6 του Τεύχους ιακήρυξης ροκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να α οδείξουν, ότι έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και των φόρων υ οχρεούνται να ροσκοµίσουν ιστο οιητικό εκδοθέν α ό την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας. Σε ερί τωση κατά την ο οία και σύµφωνα µε τον ίδιο ως άνω όρο του Τεύχους ιακήρυξης τα ιστο οιητικά ου αναφέρονται δεν εκδίδονται α ό την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν α ό ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώ ιον ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµοδίου ε αγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή ροέλευσής του ή, στα κράτη ό ου δεν ροβλέ εται ένορκη βεβαίωση, µε δήλωση εξοµοιουµένη µε υ εύθυνη δήλωση, ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή ροέλευσης Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ε ιφυλάσσεται να ζητήσει ο οιοδή οτε άλλο έγγραφο κριθεί α αραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµο οιητικών και λοι ών εγγράφων στοιχείων ου θα υ οβληθούν και οι διαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται να το ροσκοµίσουν. Η µη ροσκόµιση των α αιτούµενων στοιχείων α οτελεί λόγω α οκλεισµού του διαγωνιζόµενου α ό τις ε όµενες φάσεις του διαγωνισµού Πιστο οιητικό διασφάλισης οιότητας σύµφωνα µε το ρότυ ο ISO 9001 ή ισοδύναµο της κατασκευάστριας εταιρίας των ε ισώτρων. Σελίδα 26 από 51

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 11-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΚΤΥΩΛΚ-2Η7 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 136 /2017 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Ουρανία Τσουκαλά Τηλέφωνο: 28213 41610 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60755, Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr Πληρ:Π.Λυρίτης Άργος: 17/05/2013 Αριθµ. Πρωτ.:17291

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 03/07/207 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 36246 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 7335, Χανιά Τηλ. : 28234760,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ό το ασαρχείο Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Πρόχειρος

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ό το ασαρχείο Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Πρόχειρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα 04 / 11 / 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Άργος: 19/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:4581 Έργο : Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 Προϋ ολογισµού : 289.145,00 CPV: 15800000-6 ιάφορα ροϊόντα διατροφής /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 12157 Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Μητρώο ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 31/08/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 53297 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος.

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρί ολη: 6/10/2017 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16014 ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 66ΖΘΩΛΚ-459 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 290 /2016 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :4772 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :4772 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 12/12/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 17336 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077940,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα