- 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟΝ ΕΛλΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ. α) κατόπιν έπιβεβαιώσεω~, σνμφώνως πρός ~ήν σύμβασ~ν, των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟΝ ΕΛλΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ. α) κατόπιν έπιβεβαιώσεω~, σνμφώνως πρός ~ήν σύμβασ~ν, των"

Transcript

1 - 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟΝ ΕΛλΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ Πρακ~~κά 2ας Συνεδρ~άσεως ΉμερομηνΙα : 12 ΦεβρουαρΙον 1977 Τδπος και χρ6νος συνεδρ~&σεως : B~βλ~o&~κη Έτη, ~ρα 9.40'π.μ. Παρ6ν~ες οί. : κ. Π.ΜΑΡΚΟΠΟΥΑΟΣ, Πρόεδρος κ. Γ.ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ Κα Μ. ΒΙΟΔ.ικΗ Kα&ηγη~ής κ. Ι.ΠΑΠΑΙΙΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Kα&ηγη~ής κ. Δ.ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ κ. L.CHAMBON κ. J.FAUVE Π αρ~σ~α~αι, επισης " εις " ~ην συνε δ' ριασιν : b Kα&ηΎη~ής κ.π.βασι ΑΕΙΑΔΗΣ, Άναπληρω~ής Διευ~υν~ής ΕΤΠ., a ' Aπoν~ες : Kα&ηyη~ής κ.β.κιορτσησ χα' κ. PH.LIOTIER, οι οποτοι έδ~καιoλ6γη ", σαν την απονσιαν ~ων. δμοφώνως, ', δ',, Q... πρακτ~xα τ~ς προτ)γουμενης σννε ρ~ασεως ενεκρ~υησαν Τά α) κατόπιν έπιβεβαιώσεω~, σνμφώνως πρός ~ήν σύμβασ~ν, των έφαρμοσ&έντων 8ρων δ~ά ~ήν έκλογήν τrnν μελων τ~ς έπ~στημoν~κ~ς έπι~ρο1tt1ςf β) κατ6π~ν συζητήσεως &έματος πρωτοκ6λλou, axe~~xqt; μέ τήν έκλογήν ένδς έκ των δvο Γεν~~ν Δ~εν&vν~Q~ τmν Ύπονργε'ων ώς Άντ~πρoέδρoυ. Άλλά, άφ'έν6ς μέν ή σύμβασ~ς προβλέπει ~να μ6νον άντ~πρ6εδρoν άφ'έ~έρoν τά ΎπουργεΤα, 3ταν έπ~&υμoσν νά έκπροσωπη&οον, δ~oρ'ζoνν» έπιτροπον " ~όν έκπρ6σωπδν ~ων. Δεδομένου β~~ δέν ύπάρχει ή ώς!νω περιπτωσ~ς,~6 Σvμβοuλ~οv παραμένε~ δνεξάρτη~o~ εις τήν kσω~ερ~κήν του έργασ'aν, διαδήποτε και!ν tlval ή Ιδ~6της των μελmν ~oυ. '0 π 6 δ λ",.', ρε ρος εγε~ εν συνεxε~α υτ~ η επιxρρηύ~σ~ς ~oι ΎπουργεΙου Κο~vων~κrnv Ύπηρεσ~~~,έK δραχμθν , ειναι ή αυτή ώς xac ή καταβλη~εtσa τό παρελ&6ν f~ος~ 8τ~ ή έπ~xoρήύησ~ς ~oa ΎποuργεCοu Πoλ~τ~σμoσ xai Έπ~σ~Τ)μmν άναμένετα~ διά νά καλύφη τάς πρo~ε~νoμένας άπ6 τήν Έπ~στημoν~κήν &&ι

2 r - 11 ΈΠLτροπήv δαπάνας έρευνθν, άλλά έν πάση περlπiώσεl ~ό Ίνσ~L ~oστov εύρcσκε~αl έν άδvναμcα να πρoβ~ εις ~άς αύξήσεlς PLa&QV τας δποcας ζη~ετ ~6 προσωπlκ6ν δlά ~~ς έπlσ~ολ~ς ~oυ ~~ς 3 ΔεκεμβρΙου ', " σον αφορa ~ην " ετlχορηγηοlvl δ επlσ~ημοvlκην, ιι ~ρευναν, δ κ. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ παρα~ηρετ ~~~,δεδoμένoυ 5~L αι προ~άσεlς ~~ς ΈΠLσ~ημΟVLκ~ς 'ΕΠL~ρο~~ς δέν κα~έστη προφαvως δυνατόν να!yxpl &οον ~π6 ~~ς Boυλ~ς, ~ά!ξοδα λεl~οuρυcας τα δποτα συνεπάyoν~α~ &α πρεπεl νά &ναληφ&οον έκ ~oσ ytvlxoo ~ροόπολουlσμθσ και δέν πρέπεl νά άναμενωμεν πλε~ν των (ως δρχ. έπ' συν6λου δρχ. 'Εν πβση περlπ~ώσει, tlval οuσlmδες 5πως δ προuπολουlομ6ς ~oσ 1978 ~ποβληi~ ~6ν πρoσεχ~ ΜαΤον εις ~ό ΙY~oυρyετoν. 'Επομενως μ6νo~ κα~α ~6 1978, αι olxovoplxa' αι~ήσεlς ~~ς 'ΒΠLσ~ημΟVLκ~ς JΕπL~ροπ~ς δl& ~ήν AEL~Ovpy'av, &ά δπo~ελε60υν &V~LXECPEVov ειδlκ~ς έπlχορηυήσεως εις τδν Kpa~Lx6v ΠροΌπολογ Lop6v. -Οσον άφορa ~άς δημοσcας έπενδuσεlς GXE~LXrn, μέ τήν, &vavlwalv τοο έξο~lσμοσ δlα ~ήν έπlσ~ημοvlκήν fρεuvαv, ~οuτο έξαρ.~a~α~ έκ '"'ο" δφους ~o", ΠροUπολΟΙLσμο, ~6.ι δποτον &ά έυκρινη ~6 'Y~ovPYEtov ΣυντονLσμοtJ ~av~. '0 προvπολογlc1μ6ς αότ~έξ Ιλλου ~XEL σχε~lκήν έλαc1~lκ6~η",α. t a Κυρία ΒΙΟΔΑΚΗ lnlβεβαlώνεl άπ6 δlκ!lς ~ης πλευρllς ΙS'tL έκ 'totj" αlι~oo προυπολογlσμοο έζητή&ησα~ δρχ- δlά τ6 ΈΡΥασ",ήΡLον ~oσ BCG κα' δραχμές δlά τδ ~π6λοlπον valk6v. '0 Χ. σηαμβοβ ~αρατηρετ 8ΤL t!vql μεν άπαρα'~η~oν να (χωμεν εις ~ήν δl&&εσcν μας!να έλαχlσ~ον μέρος ~o" έξοπλlομο',. Ιλλ4 δ~l ή άυορά ~oo συν6λου τοο δλlκοο δuvαταl έν &ναγκη να κλ~μακω&~ εις δυο f~η. '~ντl&έ",ωςt &ά πρεπεl νά έξασφαλίσωμεν άμέσως ~άς δαπάνας λεl~ουρύ'ας 6σον άφορα τ-ην "ερευναν, l1λλωc; {tq δlακlvδvνεvaη ή έκ~έλεσlς ~Oσ,ρoγράμμα~o~. -Οσον &φορa ~άς άιτήσεlζ &ναπρoσαρμoy~ς ",ων μlσ~mν, δ κ. FAUVE.apca~fJJEt: ~~L ",6 προσωπlκ6ν lxναμεvεl βεβαcως πολλά άπ6 τήν πρώτην συνεδρία" τοο ΔLΟLκητ~χοΟ Συμβουλίου, με~ά δύο περίπου Ι~η άνυπαρξίας ΣuμβοuλLΟV καί ~~L δέν &α ~ΤO όρ&η ~ολl

3 - 12 τ~κη νά τ6 άπουοητεύσωμεν έντελθ~. ΒεβαΙωςρ ~6 προσωπικδν, ~αρατηρεϊ δ Πρόεδρος, λαμβάνε~ τάς νομιμους αuξήσεις. Έν τουτοις τ6 Δ~οικηΤLκ6ν Συμβo6λ~oν, λαμβάνον vπwδφιv ώρισμένα~ περ~πτώαε~ς, &εωρε! δικαιολογημένας τάς άπα~τήσε~ς.θo δ~'άναπροσαρμογήν. Άπoμένε~ νά Ιδωμεν ποο xac πθς &ά άνεύρωμεν τά άπαραcτητα'κοv6uλlα : αδξησ~ς 10 % άντιπρoσωπεύε~ δρχ. έτησcως. ΈεβαΙω~ ~ρατηρετ b κ. ~AΣIAEIAΔHΣ, τ6 Ίνστ~τoστoν εισέπραξε μετά τήν 1ην ΊανοuαρCοv ποσ6ν δρχ., άλλα δεν ετναι βέβα~o~ 5τι τοοτο &ά έπαναληφ&~ κατά τ Έξ δλλου, 6κ. CHAMBON), τ6 Ίνσ~ιτoOτoν Παστέρ Παρ~σ'ων άντ~μετω, ί. ",,, δ ' λ π~ζε~ να xρησιμoπo~ηση μερος τ~ς επ~χορηυησεωc την ποιαν αρβανε~ έκ τοο Γαλλ~xoO 'YnovpytCou των 'Εξωτερ~xmv δ~α νά συμβάλη εις τήν άνανέωσ~ν'τoo 'Eλλην~κoo Ίνστ~τoύτoυ Παστέρ δέν &α ~τo άδύνατον νά διατε&~ έζ α~τo9 μ~xρ6ν ποσοστ6ν δ~ά νά Ιχανoπo~ήση μερ~xφς τάς αιτήσε~ς ~ρ~σμένων προσώπων &λλά χα' ή βoή~εια αδτή &α ~τo!κτακτος. 'ι.πομενcs! νά Ιδωμε" ~L && ~δυνατo να πρ4ζη τό ΕΙΠ &φ'!αυ~oσ, δηλαδή, 5πως τ6 προ~εcνεl δ Χ. YAUVΙ, ειτε άνα&εωρών~aς τ6ν 6ρt.μ'JI'~'Οlζlι1tασχολοuμένου πρoσωπ~xoσ (περ~oρισμδν "tou προσωπικοσ (χοντος όπερβ~ τό 650ν f~o~ ~ μή &ντ~κατ6σ~ασι~,, 1." L Δ " t, 'λ' των δ Α νο προσωπων που απεσπαονησαν ε~ς την υπηρεσιαν τ~ς Ιο ογιαςδεδομένου 3τ~ ή λνσ~ς aδ~η, ~ταν πραύμα~oπo~η&~, 3& έπιτρέψη, 'ξ )(06., 46 ~ " U -CTJV ε. o~ν μησ~ν περ~πoυ υρχ. επ~ '1'00 προ xoλoγ~σμoθ,,, ιι '(, απ ο ~ χ ι. α ς, ) τ~ς ~γε~oνoμ~κ~ς δραστηρ~6τητoς), ε~τε αύξάνoν~ας τα κυριως (σοδα ~oσ ΊνσΤ~ΤOύτoυ (περcπτωσ~ς β~oλoγlxων &ναλυσεων) ~ έλατ-cώ νοντας ωρ~σμενα ~ξoδα περ~πτωσ~ς πε~ραματoζωων ΔLεξαΥε-cα~ συζήτηo~~ έπc "tt1' δυνατότητος νά ανξη&οον τά (σοδα τά προερχόμενα έκ τθν β~oλoyικων &ναλύσεων τά δποtα σήμερον άποδιδουν δlά 999 &ναλύσεις ( συνυπολογι,ζομένων και των δωρεάν) δραχμάς 436.'00, ~τo~ 4.0 δρχ. δ~'!κάστην άναλνσι.v,, ά ' Π' L δ '," t λ' δ" ποσον. νεπαρκες.. ρεπει. "8.ιαxωρ~σωμεν τας ανα υσεις '. ~α τους Ιδι,ώτας, τάς άναλύσεις δ~ά ~'Νοσοκομεtα ~ τ6 Δημ6σ~oν, την λεlτοvργlαν τοο Ιν λ6y~ έρυαστηρcοu ~ς κεν~ρoυ &ναφoρ.~, τήν

4 - 13 ~~ν ΙνδεχομΙνην ΙδρuσLν xlv~pou δlαγν'αεως ΙολογCας (&νεξαρ~~~oυ δ;,αχ ε ι,ρι.σ-ι;ικω.ς δ. ",.' ό ι ~ eμ;~, ζητετ. κ. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ, ~Oσ κεν~ρoυ tptuvcf, ~, 01tοtον ιά xρηματoδo~ετ~αι. &π6 ~ήν 6π~ au~6v fενι.xήν 6ιευ&υνσι,ν). Ό Πρδεδρος πρo~εινε", τήν σύσ~ασ",ν ~ριμελoσς Ιπι.τρoπ~ς -'. (Χ. Κ.ΒλΣΙΔΕΙ.ΑΔΗΣ, ΤΡΙΧΟΠΟΥΑΟΣ, L.&:B ) διά νά διειικρι,νcσοuv...,' α ~".~βθ+ ~ήν λε~~οuργcαv ~~ς μονάδος ~Qv β~oλoγιxων &ναλύαεων, ~ m~e να 6πoλoyισ&~ ~6 πραγμα~~k6ν K6α~oς ~ων xac να!ξα~oμιkευ&~ ή παραγωυlκότης ~ων. Ή πρδταοις ΎΙνε~αι. δεκ~ή. 'Εξ!λλου, άναφερόμενος εις ~ό ~έμα ~Θν πει,ραμα~oζώων, δ κ. ΟΕΑΜΒΟΝ πρo~εcνε1.!sπως δ κ. :ΒΑΣΙΑΕΙΑΔΗΣ και οι σuνεργά~αι, του έπaνεξε~ασoυν &φ'lv6ς τόγενlκόν πρ6βλημα ~~ς λει.~oυργcας ~~ς ύπηρεσίας τmv πειραμα~oζώων και τοσ έφοδι,ασμοο ~ης και άφ' E~ερoυ!,, μελ' ετησουν με "'β axpιel4v τας " αναυκας " εlς πεlραμα~ όζ ωα έν σχέσει. μέ την παροοσαν καί ~ήν μελλον~lκήν δρασ~ηρι6τητα (τάς άνάγκας ~~ς μοναδος ΙολΟΥ'ας). Έξ lλλου δ κ. ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ '7 -δ', δ ~",~ ", ε"χε., η αποφaοι.οε ι,, πρ ι; αν~t)ν την xa~euvuvgl", να περιορ1,ο'η ~6ν &PL&D6v ~ων Ινδοχο'ρων. Ή πρ6ταοlζ ycνε~αι δεκ~'. rεvlκώ~εραt τ6 ΔLΟLκη~Lκ6ν ΣuμβοuλLΟV, κα~όπlν ~ρ~,,.,... 6 ' δ" σμενων παρα~ηρησεων επι. Tvv ~ρπoυ παρουαι.ααεως ~ων απανθ~ ~Oσ αι~~8ί~*ως &ίυουν ~δ καλως (χειν ~ων δαπαvqν αυ~θν και δέν &μφι.σβη~oσν ~ήν δ~αχεcρ~σlν -, 3ά έπl~vμοuαε, πρo~oσ λάβη «π6φασlν έπι ~fjς αδξήσεως ~GSv μlσ&θν, νά ΙΧ11 είς ~.ην δι,ά&εσcv ~oυ έμπεριστατωμένην άνάλuοlv ~Qv λε~~oυργιων ~oσ Ίνσ~ι~οvτοv και ~oσ κόστους ~ων, ~ήν δποίαν ~ά ήδύνα~o νά καταρ~ίση ειδικός συμβουλος bρυανώσεως. Κατ'αύτ6ν τδν τρόπον, παρα~ηρετ δ κ. ΚΟΥΡ ΝΟΥΤΟΣ, ~6 ΣuμβούλLον &ά ήδvνα~ο νά &ποφασίση έν yνώσε~ τ~y λειrιι ' Ι'( ", λ ' ", Π a TOUPYΙwV au~wv και εν αναουια με ~ην σημααιαν των. "'νανν ~ ΊνσΤL~οΟτον νά ήδύνατο νά καλύφη κατά 1'6 τρέχον!τος τάς αύξήσεlς τσο TtPOawTtLKOO μέ τά δπαρχουτα μέσα, νά κα&ορίζη τάς έπlπτώσεις των διά ~δ προσεχς fτος έν συναρτήσει μέ ~ήν ένδεχομένην Qναμ6ρφωσLν ι:,ρισμένων δραστηριοτήτων. Δέν άπoκλε'ε~αι. πρδβλεφι,ς α~ξήσεως των έπlχορηγήσεων διά ~ό 1978.,, ζ, ζ Q.~'" ΟΤ ' ~ ΑποφαΟ'ι εται. να ητηνι; απσ Τον κ. IΙ ' ΙΕΗ να ~ συσ~ήση ειδικ6ν!πί τ~ς όργανώσεως πρός ~όν σκοπ6ν τοοτον.

5 - 14 C' ", ά' 'a.φ(, Ο Προεδρος κα~αληγει ει.ς την ναγκην να πραγματοποι.ηvj' η μελέτη αύτ~ xac νά δo&~ ούσιαστικη άπαντησις εις τό προσωπικ6ν κα~ά τήν πρoσεx~ συνεδριαν. τ6 Συμβούλιον άπo".'ζε~ να δo&~ εις τό προσωπικ6ν άπάντησις άναμoν~ς ώς άκολοu&ω, : 11 τδ Δι. οι. κήτ ι κ6ν Συμβούλ ι ον,{ατά τήν πρώτη", συνεδριαν, ",.",.. 'δ t του, με προαοχην εξητασε τα αιτηματα τοu προσωπικοv τα πο α &ναφιρονται εις τ~ν ~πιστoλ~ν~~ς 3 ΔεκεμβρCοu 1976 και'προβαι ", λ' δ" L C,. "" νει εις την σχετικην με ετην ια να Τα ι.κανοποιηση εν Τψ μετρω το" δυνατοο ιι Λαμβανομένων δπ'δφ~ν ώς!νω, ",. L,,~, Δ 'iί.s="pj των...1(1. παρατηρησεω\1 ιft, 0;,,6 ~ι 57 1,'&1,1,5" ~.. (', δ', 'ξ', "6 I"C. 7F ψe J συστασις επι,;ροπ11ι; ια να ε. ε':'ίασίι τ~ κ στος Των Όπηρεαρ~ W~t:.pa., σιων έν συναρτήσει μετήν άπδδοσcν των, ~ παρoυσ'ασ~ς ~ρισμένων δαπανmν), τ6 Διοικητικόν Συμβoυλ~oν kγκρcvει τ~ν έτησcαν Ix&εσ~νo 'EyxpCVEL &πισης τάς πρo~άσεις τ~ς 'Eπιστημoνι.κ~ς 'Επιτροπ"ς. _...l -z..:,...j r Έξ δλλοv, &ναφερόμενος εις,;άς παρα~ηρησεlς ~ ΈλεΥΧ~Lκοσ Συνεδρίου, δ Πρ6εδρος παρα~ηρεt ~~~ ειναι άπαραιτη ΤΟν να καταρτισ&~ lσωτερ~κ6ς κανονισμ6, τοο ΙνστιτοUτοu (ειδικώτερον δια ~ά κα&oρισ&~ ή δ~αδικασ'α διά,;άς σημαντ~κ&ς &γοράς, μετά ~!νευ μειοδοτικοο διαyωνισμo~) να ρυ&μισ&~ έπισης δ ~ρόπoς όπoβoλ~ς ~mv λουaριaσμθν να κα&oρισ&~ ή δπηρεσ~ακή κα ~ασ~ασις τοο προσωπικοσ. Έν 6ναμoν~ 'tq, ρυ&μcσεως τ~ς δ~αδικασ'ας &yopqv, τ6 Συ~βoνλιoν lξοuσ~οδοτεt τ6ν κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΝ νά άγοράση aveu μειοδοτικοσ διαυωνισμou συσκευας έξ Ό~νδ'ας διδ την προσρόφησιν τθν άνατo~~νων. ~q, άγοράν των δ~oιων συνέστησε τό Ίνστιτoσ~oν Παστερ Παρισ'ων. 0 κ. FAUVE ROPO πρoτεcνε~ έπι τοο θέματος βπως,γραπτή (κ&εσις τοο 'Ινστιτούτου Παστέρ ilaplacwv περι τ~ς καταλληλ6τη~oς των auaxeumv τούτων, άποτελε6η ούσιφδες fyγραφον τοο φακέλλου &yopac δ δποτος &α προβλέπεται όπ6 τ~ς όπ6 ρύ&μι.οι.ν δlαδικασ'ας.

6 - 15 Ό κ.βασιλε!αδησ δlαβ&ζ~l lπlσ~ολ~ν,δl& ~~ς 6πο'ας έκφρά'εl ~ήν έπι~uμcαv του να άπαλλαγ~ 'trnv κα&ηκόν~ων ~oυ ώς Διεu&υντo~ εις τ6 ~έλoς Matou 1977 καί νά άφιερω~~ άποκλειστικως, "'" f, ατiλεχος.,, ",' : ως επιστημονικον ~i*:84,",00 Ελληνικο" ΙνΟΤLτουτου Παστερ, εις ΤT)~ ~ συνιχισlν ~Qv ~ρευν~ν τδς δποιας lxel &pxcael. ' Ό κ. FAUVE, δ κ. ΟΗΑΜΒΟΝ και ή Κα ΒΙΟΔΑΚΗ ~κφράζoυν,, την, αυγκινησιν, και " την λ' υπην ~oυς.' ια την απ φασιν αυ~t)v. δ!. ', 6 "'0 α.' L.'" 1. ',, t, κανενας xωρισ~α αναφερει ~ας ανεκ~ιμη~oυς υπηρεσ~ας τας οποιας προaέφερ8ν δ κ. ΒΑΣΙΑΕΙΑΔΗΣ εις πολύ δυσκ6λους σ~ιyμας τ~ς Ιστορίας 'tou Ίδρύμα~o,. τδ Σvμβοuλιον, δμοφώνως, έκφράζει τας &ερμοτοτας ε~χαριστcας του εις τόν κ. ~AΣIAEIλΔHN, διά τήν δρaσιν του xac ~6ν βεβαιώνει ~τι &ά ~6 &~ωρήσει τιμήν 'tou νά ~6ν συγχαταλέγη ~-S e:τ')\δ"t.~"νί~: n\? ceι,..; ~l~:: άκόμα lnc μακρόν, μεταξυ -..-έ,,&,' ιi[ιlo6ίlyιιc..." CC ;~~ τοσ Ίνσ~ιτούτου. Έξ όνόματος τοο Κα&ηΥητοΟ κ. GROS, δ κ. CHAlVlBON &ναλαμβάνει να παρονσι.άση Ινα ύποφήφιον πρ6 το" ''tέλοuς!ιδίου, συμφώνως με τήν προβλεπομένην διαδικασcαν άπό τήν σvμβασιv. J ' J ~λλ δ' " ειc,, Σ ημειωνει εξ a ου, ια ~oυς ~υπoυς, vτι. ~o Iνστ~τοΟτον Παστέρ ΠαρισΙων όπεβλή{jη όποψηφι.δτης 'tot'" ΊατροΟ ΣΥΔΙΝΑ δι.ά την &έσιν τοο διοι.κητικοο δι~υ&υντoo. τ6 ΊνστιτοΟτον ~rnv ΠαΡΙΟLων βμω, δεν είναι Δρμ6δι.ον, συμφώνως με τήν σvμβασιv,διά, δ' ", ο, να εχεται τοιαυτας αιτησει.ς και δ' εν ΙΙδ ~ ωαε συνεχει.αν ' δ κ. CHAM:BON βμως, ~ς μελος ~oo Διoικητ~κoO ΣυμβουλΙου σήμερόν, έκφράζει την Υνώμην ~τι Ιατρός μικροβι.ολ6γος δεν ειναι κατάλληλος διδ τ~ν &Ισιν αδτ~ν, yν~μην τ~ν δπο'αν συμμερcζοvτqι lξ!λλου ~λα τά μέλη τοο ΣuμβοuλCοu χα' δ'κ. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ύπογραμμίζει, 5τι &ά ητο προτιμ6τερον να έκλεγ~ δ δι.οικητι.κ6ς δι.εύ&υντής μετά τήν lκλουήν τοο γενικo~ διευ&υντo~'και κατ6πιν κo'ν~ς σvμφωνcας μετ' αότοι ~στε να έξασφαλισ&οον καλαι σχέσεις έργασ'ας μεταξύ των. -Η Κα ΒΙΟΑΑΚΗ κρcνει. ~τι δ Κα&ηΥητής κ. ΕΑΣΙΑΕΙΑΔΗΣ &ά έ6έχε τ ο να παραμείνη άπoκλεισ~ικθ, ~ς διευ&υντ~ς έπc τ~ν, 1,,\,", ~ '.;, t, επιοτημονιnuv vποιεσεωv αφ υσον va ευρισκετο μεταξυ τοο υπαρχοντος προσωπικοσ τοσ ΊνσΤLΤΟU~ΟV πρδσ~πoν τ6 δποτον ~ά άνελ&μβανε διοικητικάς xac ΟLκονομ~κάζ εv&vνας. Ή Κα ΠΜ10ΥΡΓΙΑ &ά ήδννατο

7 - 16 νά άναλάβη ~ήν ~tglv αu~ήv, δεδομένου βτι ΥνωρCζεL πλήρως ~ά τοο Ίδρύμα~oς με~ά 40 f~η ύπηρεσιας, 3~L ειχε έξοuοlοδοτη&ετ κα' κα~ά ~ό παρελθ6ν με παρόμοlα κα&ήκoν~α κα' ~~L λόy~ ~~ς καταλληλ6~η~6ς ~ης ~ς δlαχεlρlσ~ρ'ας, &εωρετται έκ ~mv πραyμάτω~ ~ς δlοικητlκδς δlεu&uν~~ς. Ό κ. FAUVE παρα~ηρετ 8~L ναι μεν δ δlοlκη~lκ6ς δlεu &υντής δlορcζε~αl άπ6 ~6. ΔLΟLκη~Lχόν ΣuμβοuλLΟ~, σvμφώvως προς ~ήν ΣuμβασLV, &λλ'&μως, δεδομένωυ δ~l &ά ElvaL όπ6 ~άς δlα~αύάς ~oo rενlκοο ΔLεv&uντοΟ, δεν ia ~τo Ισκοπον δπωσ6ήποτε ν& ζη~η&~ ~ yν~μη το~τοu. ΠροσθΙτεL β~l δ δlοικητlκ6ς δlευθvντ~ς πρέπει ν& ElvaL Ικαν6ς 5XL μόνον ν& Ι~ασφαλ'ζεL τ~ν δlαχε'ρ~σl~, &λλ&, χα ~ην ' ανα "λ UOLV της - δ ιαχεlρισεως ' tov " 'ι νστlτοuτοu ' xal " να υπο ι βάλη εις τό ΣυμβοuλLΟV ~λα ~ά Q~OLXeta δlά τήν καλυτέρα, έκτιμη OLV ~~ς οικονομlκ~ςκατασ~aαεως, ~tol νά εlvαl Ιaαv6ς δlόικοvομl κάς μελετας. Μετά Ουζήτηοιν, τό ΣυμβοvλLον άναβάλλεl δltάρυό~εροv τήν έκλογήν τοό διοlκητlκοu δlεu~υντο., άφοσ έρρcφ&η ή ΙδΙα νά χρησlμοποιη&οσv δlά ~ήν ~ρέxoυσαν XP~GLV αιικανδ~ητες ~~ς Κας nanqypria, xac συυχρδνως νά άπευ~uνώμε&α εις ~~I~t-'ς όπηρεεκ ~Ι;ν.(ξω σcας δlα μελέ~ας συνόλου. Ή Δνομασ'α ~~ς Κας ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ &α ητο aλλωστε όλlγώτερον δαπανηρ& διά ~ό ΕΙΠ, άπό ~όν δlορlσμον ξένου, προσwποtj. ΕtδLχαC περlπ~ώσε~ς ~-~------~----~--- Δέν ε!ναι δυνα~6ν νά ληφ~~ άπ6φασlζ έπl των ά~oμι~ν αι~ήσεων αuξήσεως παρά μ6νo~ ~~αν ~πoβλη&ooν αι μελέ~αl τάς bποcας έζ~~ησε ~6 Συμβο~λLον. Παρ'~λα ~αo~α, "~6 Συμβο6λLον, λαμβάνον ΙΙπ-δφι,ν ~ήν ειδική" περcπ",ωσlv ~"ς Δίδος ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ~ζ', ι 6 ' 1.,, αποφασl ει να ~~ς χορηγηση,υπ μορφην αποζημιωσεως αναμoν~c, ;:οσδν δρχ. κατά μ"να ". '~λλά ή περlπτωσlι; ~oσ RλητYIρoς, δ δποτος ζη~εt έπιδομα ",έκνω~, ~ά έξετασ~~ εlς τ6 γενlκ6νπλαcσιον.

8 τό Ίνσ~ιτoσ~oν Παστέρ Παρισίων ~ά κα~αβάλη ~ά fξοbα ~αξlδcοv καί παραμoν~ς ~~ς Κας ΠΑΤΕΡΑΚΗ (-Υπηρεσία ~oσ BCG) σχετικqς μέ ~ήν μετεκπαίδευαίν της ΕΙς Γαλλtαvο οι κ.κ.σοηεν καί ΑΒΡΑΜΕΑΣ συνιστοον τήν πρόσληφιν ~oo κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ (νιvέρευνητoo εις ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΝ) δια ~ήν μονάδα έρεvνmv ~~ζ 'Ιολογίας.' -ο Κ. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ &ά έξε~άση έάν ή πληρωμή ~oσ νέου ~Oό~Oυ lpeuvl1~ot1 &ά ετναι δυνα~δν ν& άναληφ&11 απ6 ~ό ΎΠΟ1Jργεtον ΠολLτ~σμοΌ και ΈΠLσ~ημmv. Τέλος, τα δδοιπορικά ~ξoδα ~ou Kα&ηγη~oO κο ΠΑΠΑΠΑ ΝΑΓΙΩΤΟΥ, μέλ~υς ~oό ΔLοικη~Lκοσ ΣυμβουλΙου, διαμένoν~oς εις θεσσαλονικην, &α πρεπει να άναληφ&οσν άπδ ~6 Ιδρυμaο 0 Πρ6Eδρo~ εύχαρlσ~εt ~oύς παρόν~ας καί λυει τήν συνεδριαν εις ~&ς 12.10#. Ό Πρδεδρος ~! -~ C,, -;

- 1. ΔΙCΙΓΗΤΙΚΟΝ ΣΥιrnΟΥi~ΤΟΝ ΕΛΛiιι:;ττ=σΥ Ι:ΤΣ'l'ΙΤΟΥΤΟΥ ΙΊΑΣΤΕΡ. Τ6πος κα~ χρόνος συνεδριδσεως: 3ιβλιo~~κη ΕΤΠ, ~ρα

- 1. ΔΙCΙΓΗΤΙΚΟΝ ΣΥιrnΟΥi~ΤΟΝ ΕΛΛiιι:;ττ=σΥ Ι:ΤΣ'l'ΙΤΟΥΤΟΥ ΙΊΑΣΤΕΡ. Τ6πος κα~ χρόνος συνεδριδσεως: 3ιβλιo~~κη ΕΤΠ, ~ρα - 1 ΔΙCΙΓΗΤΙΚΟΝ ΣΥιrnΟΥi~ΤΟΝ ΕΛΛiιι:;ττ=σΥ Ι:ΤΣ'l'ΙΤΟΥΤΟΥ ΙΊΑΣΤΕΡ Πρακτικδ 1ης Συνεδριόσεως ". 1iμ ε Ρ ο μ τι ν ι α 6 ΔεκεμβρΙου 1976 Τ6πος κα~ χρόνος συνεδριδσεως: 3ιβλιo~~κη ΕΤΠ ~ρα f Π αροντες Qt :

Διαβάστε περισσότερα

Τά βασιjιώτερα ιi.n6 τ6. σημετcι του νομοσχεδίου, πού Ηαταργουν 06 (~... "βλάβαι ε'ς &ρxcιιoλoγιkι'ι μνημετα" ~ ε'ς τ6πους ΙΙ'δΙCΙΙΤEpoυ

Τά βασιjιώτερα ιi.n6 τ6. σημετcι του νομοσχεδίου, πού Ηαταργουν 06 (~... βλάβαι ε'ς &ρxcιιoλoγιkι'ι μνημετα ~ ε'ς τ6πους ΙΙ'δΙCΙΙΤEpoυ DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on ή9 JU,1 50 TO~ Κ. Ν. 535 '1/1932

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΙΚΑ και κάθε ειδικού Ταμείου καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους: Γήρας, αναπηρία, θάνατος. Για κάθε ένα κίνδυνο εξ αυτών υπάρχουν ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3472 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316 28 Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 258 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1463 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 182/2013 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις*

Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 Η Ποινική Ευθύνη του Αναισθησιολόγου στις Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΠ Ο χώρος των ιατροχειρουργικυ)ν επεμβάσεων αποτελεί ένα πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 5 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3522.2/08/2013 Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβα σης Ναυτικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια ΠΡΟΡλήματα 1. Εξηγήστε γ ιατ ί ένα κουρείο είναι ένα σύστημα ουράς, περιγράφοντας τα συνθετικά του μέρη. 2. Π ροσδιορίστε τους πελάτες και τι ς θέσεις εξυπηρέτηση ς του συστήματος ουράς για καθεμιά από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 60 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των δια δικασιών σύναψης

Διαβάστε περισσότερα