ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ϖροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση εργασιών καθαριό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ϖροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση εργασιών καθαριό"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Ηµεροµ.: Αριθµ Πρωτ.: 3278 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Υϖηρεσία : Καθαριότητα κτιρίων του Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» Ο Πρόεδρος του Ν.Π..., έχοντας υϖόψη : Τις διατάξεις της ϖαρ. 2 του άρθρου 209 και της ϖαρ. 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006. Την ϖαρ. 5 του άρθρου 11 τουπ 28/1980 «ϖερί εκτελέσεως έργων και ϖροµηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80) ή τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 Τις ϖαρ. 9 & 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όϖως ϖροστέθηκαν µε την ϖαρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον αφορά τα εϖιτρεϖτά χρηµατικά όρια όϖως τροϖοϖοιήθηκε µε την ϖαρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3899/10 (ΦΕΚ212Α/ ) και µε το άρθρο 83 του Ν.3845/10 (ΦΕΚ 65Α) Την υϖ αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος β ) Αϖόφαση Υϖουργού Οικονοµικών ϖου αφορά τα χρηµατικά ϖοσά για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ϖου αφορούν ϖροµήθεια ϖροϊόντων, ϖαροχή υϖηρεσιών ή εκτέλεση έργων Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/ τεύχος Α ) " ιοικητικές Αϖλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώϖων και Υϖηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα - Τροϖοϖοίηση ιατάξεων του Π.. 318/1992 (.Α' 161) και λοιϖές ρυθµίσεις" και συγκεκριµένα το Άρθρο 1 "Κατάργηση της υϖοχρέωσης εϖικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων" Το γεγονός ότι η δαϖάνη της εργασίας ανέρχεται στο ϖοσό των ,50 συµϖεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα κατανεµηθεί στα οικονοµικά έτη 2015 και Τις αϖοφάσεις 235/2015, 237/2015 και 238/2015 ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώϖου

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ϖροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κτιρίων του Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» Η εργασία είναι συνολικού ϖροϋϖολογισµού ,50 ευρώ (συµϖεριλαµβανοµένων όλων των φόρων και των κρατήσεων ) Άρθρο 1 Τόϖος και χρόνος διεξαγωγής Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Νοεµβρίου 2015 και ώρα ϖ.µ. ενώϖιον της συγκροτηµένης αϖό το.σ. τριµελούς εϖιτροϖής, στα γραφεία του Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» εϖί της οδού Καντανολέοντος 10 στο Ρέθυµνο. Οι ϖροσφορές θα κατατεθούν αυτοϖροσώϖως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκϖροσώϖου ή θα αϖοσταλούν στο Ν.Π... στη διεύθυνση ϖου αναγράφεται στο άρθρο 9 ϖαρ.1 εδάφιο β) της ϖαρούσης. Άρθρο 2 Πληροφορίες Τα έγγραφα της συγκεκριµένης υϖηρεσίας µϖορούν να ζητηθούν αϖό τα γραφείο Προµηθειών του Ν.Π... στο Ρέθυµνο εϖί της οδού Καντανολέοντος 10. Το Γραφείο Προµηθειών του ΝΠ έχει τηλ (εσωτ. 20). Αρµόδια υϖάλληλος Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία ΑΡΘΡΟ 3 εκτοί στο ιαγωνισµό ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εµϖορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της διακήρυξης. (α) Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα ϖου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. (β) Ενώσεις Υϖοψηφίων ϖου υϖοβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον ϖληρούν τους όρους ϖου καθορίζονται αϖό το νόµο. Σε ϖερίϖτωση ένωσης η αϖαίτηση για αϖασχόληση και λειτουργία, ϖου αναφέρεται ϖαραϖάνω, ϖρέϖει να καλύϖτεται τουλάχιστον αϖό το ένα µέλος αυτής. Οι ενώσεις υϖοχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά

3 ΑΡΘΡΟ 4 Γλώσσα Όλα τα έγγραφα ϖου αϖαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα µε ϖοινή αϖοκλεισµού σε διαφορετική ϖερίϖτωση. Άρθρο 5 Τεύχη δηµοϖράτησης Τα τεύχη δηµοϖράτησης τα οϖοία αϖοτελούν τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι : α) η ϖαρούσα διακήρυξη β) το τιµολόγιο ϖροσφοράς και ο ενδεικτικός ϖροϋϖολογισµός γ) η τεχνική έκθεση - µελέτη Άρθρο 5 Προϋϖολογισµός Η εργασία «καθαριότητα κτιρίων» του Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης», όϖως ϖεριγράφονται στη συνηµµένη τεχνική έκθεση, ϖροϋϖολογίσθηκε στο ϖοσό των ευρώ µη συµϖεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Σε ϖερίϖτωση ϖου η σύµβαση υϖογραφεί µετά τις 16/11/2015 το ϖοσό θα µειωθεί αναλογικά µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της σύµβασης. Η δαϖάνη της εργασίας θα βαρύνει τµηµατικά τα έτη 2015 και 2016 και τον Κ.Α του ϖροϋϖολογισµού εξόδων του Ν.Π... µε τίτλο «καθαριότητα κτιρίων του Ν.Π.» Άρθρο 6 Χρόνος τόϖος τρόϖος εκτέλεσης Οι εργασίες καθαριότητας κτιρίων θα γίνονται αϖό τον µειοδότη του διαγωνισµού, αϖό την υϖογραφή της σύµβασης (υϖολογίζεται κατ εκτίµηση αϖό τις 16/11/2015 έως και τις 31/7/2016). Η υϖογραφή θα γίνει αφού ο ανάδοχος ϖροσκοµίσει τα αϖαραίτητα δικαιολογητικά στην υϖηρεσία. Η εργασία θα ϖαρέχεται στις υϖηρεσίες του Ν.Π... και συγκεκριµένα στο κτίριο Κοινωνικής Μέριµνας, Α Βρεφονηϖιακού Σταθµού, των ϖαιδικών σταθµών οικισµών Εϖισκοϖής, της.ε. Λαϖϖαίων και Λούτρας, της.ε. Αρκαδίου, των οϖοίων οι κλειστοί χώροι είναι m2 και οι αύλειοι m2 µε ιδιαίτερη έµφαση στον καθαρισµό υαλοϖινάκων εσωτερικών και εξωτερικών ύψους έως και 5µ, των αύλειων χώρων καθώς και των ϖαιχνιδιών των Παιδικών Χαρών

4 Οι υϖηρεσίες θα ϖαρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική τεχνική έκθεση αϖοτελεί αναϖόσϖαστο µέρος της ϖαρούσας. η οϖοία Άρθρο 7 αϖάνη Χρηµατοδότηση της Υϖηρεσίας Η ενδεικτική ϖροϋϖολογισθείσα δαϖάνη για την ϖαροχή της συγκεκριµένης υϖηρεσίας είναι: αϖάνη χωρίς ΦΠΑ ,00 Ευρώ αϖάνη Φ.Π.Α 23% ,50 Ευρώ Ενδεικτικός Προϋϖολογισµός ,50 Ευρώ Η δαϖάνη για την ϖαροχή υϖηρεσίας καθαριότητας των κτιρίων του ΝΠ έχει ϖροϋϖολογισθεί ενδεικτικά στο ϖοσό των συν Φ.Π.Α. 23% Θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.: Κ.Α «αϖάνες καθαρισµού των κτιρίων του Ν.Π.» ϖοσού ,50 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και η δαϖάνη θα καλυφθεί αϖό συγχρηµατοδοτούµενο ϖρόγραµµα (ΕΣΠΑ). Σε ϖερίϖτωση ϖου η σύµβαση υϖογραφεί µετά τις 16/11/2015 το ϖοσό της σύµβασης θα µειωθεί αναλογικά µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της σύµβασης. Άρθρο 8 ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 1. Οι διαγωνιζόµενοι υϖοβάλλουν στον κυρίως φάκελο µαζί µε την ϖροσφορά τους, µε ϖοινή αϖοκλεισµού, τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά ϖρωτότυϖα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ϖρωτοτύϖων εγγράφων ϖου εκδόθηκαν αϖό τις υϖηρεσίες ή τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους εκτός αϖό την εγγυητική εϖιστολή ϖου κατατίθεται ϖρωτότυϖη τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά (ανά ϖερίϖτωση, υϖοβάλλονται και γίνονται υϖοχρεωτικά αϖοδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αϖό αντίγραφα εγγράφων ϖου έχουν εκδοθεί αϖό αλλοδαϖές αρχές και έχουν εϖικυρωθεί αϖό δικηγόρο): α) Οι Έλληνες ϖολίτες: (1) Εγγυητική εϖιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, ϖου είναι το 2% της συνολικής ϖροϋϖολογισθείσας αϖό την υϖηρεσία δαϖάνης χωρίς το ΦΠΑ 23%, δηλαδή Ευρώ, ϖου βεβαιώνεται µε την ϖροσκόµιση ισόϖοσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική εϖιστολή αναγνωρισµένης Τράϖεζας, ϖου θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα ισχύει τουλάχιστον για δύο µήνες ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. (2) Πιστοϖοιητικό του οικείου Εϖιµελητηρίου µε το οϖοίο θα ϖιστοϖοιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό εϖάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης εϖαγγέλµατος αϖό αρµόδια δηµόσια αρχή ϖου θα έχει εκδοθεί το ϖολύ έξι (6) µήνες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

5 (3) Αϖόσϖασµα ϖοινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της εϖαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (4) Πιστοϖοιητικό της αρµόδιας κατά ϖερίϖτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υϖό ϖτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και εϖίσης ότι δεν τελούν υϖό διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση ή έκδοσης αϖόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή ϖτωχευτικού συµβιβασµού ή υϖό άλλη ανάλογη διαδικασία. (5) Πιστοϖοιητικό της αρµόδιας κατά ϖερίϖτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως ϖρος τις φορολογικές τους υϖοχρεώσεις και ως ϖρος τις υϖοχρεώσεις ϖου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. To ϖιστοϖοιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους αϖασχολούµενους µε οϖοιαδήϖοτε σχέση εργασίας στην εϖιχείρηση του συµµετέχοντος, συµϖεριλαµβανοµένων των εργοδοτών ϖου είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. Σε κάθε ϖερίϖτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οϖοίο είναι ασφαλισµένος κάθε αϖασχολούµενος στην εϖιχείρηση του συµµετέχοντος συµϖεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του.σ. για την Α.Ε., του ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα ϖροκύϖτει κατά κανόνα αϖό το καταστατικό. Σε ϖερίϖτωση ϖου η κατάσταση ϖροσωϖικού σε κάϖοια χώρα δε θεωρείται αϖό αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων ϖρέϖει να υϖοβάλλει µαζί µε την κατάσταση ϖροσωϖικού και ένορκη δήλωση ενώϖιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όϖοιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας ϖου έχει την έδρα της η εϖιχείρηση, µε την οϖοία θα βεβαιώνεται το ϖεριεχόµενο της κατάστασης ϖροσωϖικού. Σε χώρες ϖου δεν ϖροβλέϖεται ένορκη δήλωση µϖορεί να αντικατασταθεί µε υϖεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υϖοβάλλονται µε τα ϖιστοϖοιητικά της ϖαραγράφου αυτής. (6) Αϖοδεικτικό ηµοτικής Ενηµερότητας ήµου Ρεθύµνης. β) Οι αλλοδαϖοί: (1) Εγγυητική εϖιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό όϖως ορίζεται ϖαραϖάνω. (2) Πιστοϖοιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, ϖερί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου εϖιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους εϖαγγελµατικούς καταλόγους. (3) Αϖόσϖασµα ϖοινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, αϖό το οϖοίο

6 να ϖροκύϖτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της εϖαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (4) Πιστοϖοιητικό της κατά ϖερίϖτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, αϖό το οϖοίο ϖροκύϖτει ότι δεν συντρέχει η ϖερίϖτωση (4) του α) εδαφίου. (5) Τα ϖιστοϖοιητικά ϖου αϖαιτούνται αϖό την ϖερίϖτωση (5) του α) εδαφίου. γ) Τα νοµικά ϖρόσωϖα (ηµεδαϖά ή αλλοδαϖά): Όλα τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του αϖοσϖάσµατος ϖοινικού µητρώου ή του ισοδύναµου ϖρος τούτου εγγράφου. Εϖιϖλέον αϖαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροϖοϖοιήσεις του µε την εξής διαφοροϖοίηση: Οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίστοιχα) το καταστατικό της εταιρείας στο οϖοίο ορίζονται οι Νόµιµοι Εκϖρόσωϖοί της. Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οϖοίο ορίζεται ο ιαχειριστής της Εταιρείας Οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οϖοίο ορίζονται οι Νόµιµοι Εκϖρόσωϖοί της µε τη δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ. δ) Οι συνεταιρισµοί: (1) Εγγυητική εϖιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό όϖως ορίζεται ϖαραϖάνω. (2) Πιστοϖοιητικό της κατά ϖερίϖτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, αϖό το οϖοίο ϖροκύϖτει ότι δεν συντρέχει η ϖερίϖτωση (4) του α) εδαφίου. (3) Τα ϖιστοϖοιητικά ϖου αϖαιτούνται αϖό την ϖερίϖτωση (5) του α) εδαφίου. (4) Βεβαίωση εϖοϖτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε) Οι ενώσεις ϖροµηθευτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά: Όλα τα ϖαραϖάνω κατά ϖερίϖτωση δικαιολογητικά για κάθε ϖροµηθευτή ϖου συµµετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και ϖεριλαµβάνει τον όρο ότι καλύϖτει τις υϖοχρεώσεις όλων των µελών. Η κάθε ένωση ϖροµηθευτών υϖοβάλλει κοινή ϖροσφορά, όϖως ορίζει ο νόµος. 2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Εκτός των ανωτέρω κατά ϖερίϖτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να ϖροσκοµίσουν µε ϖοινή αϖοκλεισµού τους αϖό τον διαγωνισµό τα εξής: ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ (1) Υϖεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των εϖιτόϖιων συνθηκών ϖου αφορούν την εκτέλεση της εργασίας

7 (2) Υϖεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αϖοκλεισθεί η συµµετοχή τους αϖό διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. (3) Υϖεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αϖοδέχονται ανεϖιφύλακτα και στην ϖερίϖτωση µη αϖοδοχής να αναφέρουν τα σηµεία εκείνα ϖου διαφωνούν ϖροκειµένου να αξιολογηθούν. (4) Υϖεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίστανται νοµικοί ϖεριορισµοί λειτουργίας της εϖιχείρησης. (5) Υϖεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι οφείλει να εφαρµόσει το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 αναφέροντας εϖιϖλέον: α) τον αριθµό των εργαζοµένων ϖου θα αϖασχοληθούν β) τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας αϖασχόλησης γ) την σύµβαση εργασίας στην οϖοία υϖάγονται οι εργαζόµενοι δ) το ύψος του ϖροϋϖολογισµένου ϖοσού ϖου αφορά τις ϖάσης φύσεως νόµιµες αϖοδοχές αυτών των εργαζοµένων ε)το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ϖροϋϖολογισθέντα ϖοσά. (6) Υϖεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όϖου θα αναγράφεται η υϖοχρέωση του αναδόχου για την αϖαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την καταβολή των νοµίµων αϖοδοχών οι οϖοίες δεν µϖορεί να υϖολείϖονται των κατωτάτων ορίων ϖου ϖροβλέϖονται αϖό την κείµενη νοµοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, την τήρηση του νοµίµου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων κ.λ.ϖ. (7)Υϖεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οϖοία θα εµφανίζεται η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε ϖαροχή υϖηρεσιών, µισθοδοτούµενοι υϖάλληλοι). Η εργασιακή τους σχέση θα ϖρέϖει να αϖοδεικνύεται µε κάθε ϖρόσφορο µέσο. Η µη τήρηση του όρου εϖιφέρει ϖοινή αϖοκλεισµού. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Εάν η ϖροσφορά υϖογράφεται αϖό ϖρόσωϖο ϖου δεν ϖροκύϖτει αϖό τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του Νοµίµου εκϖροσώϖου της εταιρείας, ϖρέϖει να υϖοβληθούν τα στοιχεία ϖου αϖοδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοϖό αυτό. Συγκεκριµένα: Ο νόµιµος εκϖρόσωϖος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οφείλουν εϖίσης να ϖροσκοµίζουν την ταυτότητά τους. Οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) µϖορούν να εκϖροσωϖηθούν και να συµµετάσχουν στη δηµοϖρασία µε άλλο ϖρόσωϖο (ϖ.χ. υϖάλληλος κ.λ.ϖ.) ϖροσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά ϖου

8 αναφέρονται για τις ϖεριϖτώσεις των αντίστοιχων εταιρειών νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αϖό το νόµιµο εκϖρόσωϖο ή το διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, υϖό την ϖρουϖόθεση ότι ϖροκύϖτει σαφώς αϖό τη συστατική ϖράξη της εταιρείας ότι ο νόµιµος εκϖρόσωϖος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν αϖαγορεύεται να µεταβιβάσουν ϖαρόµοιο δικαίωµα σε τρίτους. Στις ϖεριϖτώσεις αυτές η εξουσιοδότηση θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υϖογραφής του νόµιµου εκϖροσώϖου ή του διαχειριστή ή των διαχειριστών ϖου εκϖροσωϖούν την εταιρεία αϖό αρµόδια αρχή ή µε συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο. Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: Α) το ϖρόσωϖο ϖου θα καταθέσει το φάκελο της ϖροσφοράς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοϖρασία και Β) το ϖρόσωϖο ϖου θα εκϖροσωϖεί την εταιρεία και νοµιµοϖοιείται να ενεργεί για λογαριασµό της, για την ϖεραιτέρω συνεννόηση και υϖογραφή της σύµβασης σε ϖερίϖτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού. Όταν ϖρόκειται για νοµίµους εκϖροσώϖους οι διαχειριστές της εταιρείας οι οϖοίοι βάσει της συστατικής ϖράξης (καταστατικού) δε δύνανται να ενεργούν «µεµονωµένα», αλλά αϖό «κοινού» για λογαριασµό της εταιρείας, στην ϖερίϖτωση αυτή η νόµιµη εξουσιοδότηση ϖρος τον εκϖρόσωϖο θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υϖογραφής των λοιϖών νοµίµων εκϖροσώϖων ή διαχειριστών αϖό αρµόδια αρχή ή µε συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο. Στην ϖερίϖτωση αυτή και όϖου η εταιρεία εκϖροσωϖείται και συµµετέχει µε τρίτο ϖρόσωϖο, η ϖροβλεϖόµενη εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό αϖό «κοινού» ( το σύνολο των νοµίµων εκϖροσώϖων και των διαχειριστών). Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: α) το ϖρόσωϖο ϖου θα καταθέσει τον φάκελο της ϖροσφοράς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοϖρασία και β) το ϖρόσωϖο ϖου εκϖροσωϖεί την εταιρεία και νοµιµοϖοιείται να ενεργεί για λογαριασµό της τια την ϖεραιτέρω συνεννόηση και υϖογραφή της συµβάσεως σε ϖερίϖτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού.. Εϖιϖλέον ϖροκειµένου να διαϖιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η εϖαγγελµατική αξιοϖιστία τους η χρηµατοϖιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή τους, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ϖροσκοµίσουν: Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αϖό ένα (1) τουλάχιστον φορέα του ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι έχουν αναλάβει στο ϖαρελθόν εργασίες καθαρισµού κτιρίων αντίστοιχων µε το αντικείµενο του διαγωνισµού

9 3. Τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά εκτός αϖό την εγγύηση συµµετοχής, µϖορεί να µην υϖοβάλλονται µαζί µε την ϖροσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υϖηρεσία ϖου διενεργεί την ϖροµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην ϖροσφορά σχετικά µε αυτό. 4. Κανένας δεν µϖορεί να εκϖροσωϖεί στην ίδια δηµοϖρασία ϖερισσότερες αϖό µια εταιρεία ή ένωση ϖροµηθευτών. Στην ϖερίϖτωση αυτή αϖοκλείονται όλες οι ϖροσφορές εκτός εάν αϖοσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις ϖροσφορές εκτός αϖό µια µε την οϖοία θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό. 5. Εάν σε κάϖοια χώρα δεν εκδίδονται τα ϖαραϖάνω ϖιστοϖοιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύϖτουν όλες τις ανωτέρω ϖεριϖτώσεις, µϖορούν να αντικατασταθούν αϖό ένορκη δήλωση του ϖροµηθευτή ϖου γίνεται ενώϖιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του ϖαρόχου υϖηρεσίας δεν ϖροβλέϖεται αϖό το νόµο η ένορκη δήλωση, µϖορεί αντί αυτής να υϖοβληθεί υϖεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υϖογραφής του δηλούντος αϖό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 6. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ϖροσκοµίζονται εις διϖλούν ϖρωτότυϖα ή σε αντίγραφα σύµφωνα µε το νόµο εκτός αϖό τις υϖεύθυνες δηλώσεις ϖου ϖροσκοµίζονται εις διϖλούν ϖρωτότυϖες. Η µη ϖροσκόµιση κάϖοιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αϖοτελεί λόγο αϖοκλεισµού του συµµετέχοντος. ΑΡΘΡΟ 9 Τρόϖος υϖοβολής ϖροσφορών 1. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό ϖρέϖει να υϖοβάλλουν στο Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 6 Νοεµβρίου 2015 και ώρα ϖ.µ. τα δικαιολογητικά ως εξής: α) Προσωϖικά ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκϖρόσωϖο αϖό τις ϖ.µ. έως τις ϖ.µ. την ηµέρα του διαγωνισµού. Β) Ταχυδροµικά στην ϖαρακάτω διεύθυνση µέχρι την ϖροηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα, συγκεκριµένα: Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης», Καντανολέοντος 10, 74132, Ρέθυµνο

10 2. Οι ϖροσφορές ϖαραλαµβάνονται αϖό την αρµόδια υϖηρεσία ϖου διενεργεί τον διαγωνισµό και, αφού ϖρωτοκολληθούν, ϖαραδίδονται στην εϖιτροϖή του διαγωνισµού. 3. Οι ϖροσφορές µϖορεί να αϖοστέλλονται στην υϖηρεσία µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο και ϖαραλαµβάνονται µε αϖόδειξη, µε την αϖαραίτητη όµως ϖροϋϖόθεση ότι αυτές θα ϖεριέρχονται στην υϖηρεσία µέχρι την ϖροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Στις ϖεριϖτώσεις ϖου οι υϖοβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αϖοστελλόµενες ϖροσφορές δεν ϖληρούν τα οριζόµενα αϖό τις διατάξεις των ϖροηγουµένων ϖαραγράφων του ϖαρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υϖόψη. 5. Προσφορές ϖου ϖεριέρχονται στην υϖηρεσία µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο ϖριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αϖοσφραγίζονται αλλά ϖαραδίδονται στα αρµόδια όργανα ϖου ϖαραλαµβάνουν τις ϖροσφορές ϖρο της εκϖνοής της ϖροθεσµίας ϖου καθορίζεται αϖό την διακήρυξη, ϖροκειµένου να αϖοσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ϖου κατατέθηκαν µε την ϖροαναφερόµενη διαδικασία. Εϖίσης εϖιστρέφονται χωρίς να αϖοσφραγιστούν οι ϖροσφορές ϖου υϖοβάλλονται ή ϖεριέρχονται στην υϖηρεσία µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο εκϖρόθεσµα. 6. Στο φάκελο κάθε ϖροσφοράς, ϖου είτε κατατεθεί είτε αϖοσταλεί ταχυδροµικώς, ϖρέϖει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» β. Ο ϖλήρης τίτλος της αρµόδιας υϖηρεσίας ϖου διενεργεί την ϖροµήθεια γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αϖοστολέα. 7. Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται σε δύο αντίτυϖα (ϖρωτότυϖο & αντίγραφο), εκτός αϖό τις υϖεύθυνες δηλώσεις ϖου κατατίθενται εις διϖλούν ϖρωτότυϖες, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο ο οϖοίος θα φέρει τις ενδείξεις ϖου αναφέρονται στο άρθρο 9 της ϖαρούσης. Προσφορές ϖου υϖοβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αϖοδεκτές. Μέσα στο φάκελο ϖροσφοράς τοϖοθετούνται όλα τα σχετικά µε την ϖροσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1) Στον κυρίως φάκελο ϖροσφοράς τοϖοθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχή, εκϖροσώϖησης και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της ϖροσφοράς (Τεχνική Προσφορά), όϖου ϖεριγράφονται µε σαφήνεια και οι τεχνικές ϖροδιαγραφές της ϖροσφερόµενης εργασίας, οι οϖοίες ϖρέϖει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 10 της ϖαρούσης, τοϖοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη

11 << ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. Τα οικονοµικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. Εϖισηµαίνεται ότι για τον υϖολογισµό της οικονοµικής ϖροσφοράς ϖρέϖει να ληφθεί υϖόψη το κόστος µισθοδοσίας των εργαζοµένων για το οϖοίο θα ϖροσκοµιστεί αναλυτική κατάσταση συµϖεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και των νοµίµων εϖιδοµάτων, εύλογο ϖοσοστό διοικητικού κόστους ϖαροχής υϖηρεσιών, εργολαβικού κέρδους και των νοµίµων υϖέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων (άρ 68 του Ν. 3863/10 ΦΕΚ 115/Α/2010) µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας ϖου ϖροβλέϖεται στη διακήρυξη. Ο ΦΠΑ 23% βαρύνει το Νοµικό Πρόσωϖο. Προσφορά ϖου θέτει όρο αναϖροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Προσφορά ασαφής, αόριστη, ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή υϖό αίρεση, αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Στην οικονοµική ϖροσφορά θα αναφέρεται αριθµητικώς η τιµή σε Ευρώ, καθώς και η ϖροσφερόµενη τιµή για το σύνολο της εργασίας σε όλα τα κτίρια ϖου ϖροβλέϖονται στη µελέτη, ϖου αϖοτελεί αναϖόσϖαστο τµήµα της ϖαρούσης, µε και χωρίς ΦΠΑ, µε ϖοινή αϖοκλεισµού σε διαφορετική ϖερίϖτωση. ιευκρινίζεται ότι, αν η σύµβαση υϖογραφεί ϖριν αϖό την ϖροβλεϖόµενη ηµεροµηνία (16/11/2015), το ϖοσό θα µειωθεί αναλογικά µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της σύµβασης. Οι ϖροσφορές ϖρέϖει να υϖογράφονται αϖό τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκϖροσώϖους τους. 2) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ϖροσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3) Σε ϖερίϖτωση ϖου τα τεχνικά στοιχεία της ϖροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοϖοθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> και τις λοιϖές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 8. Οι ϖροσφορές υϖογράφονται αϖό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκϖροσώϖους τους. Η ϖροσφορά της ένωσης ϖροµηθευτών υϖογράφεται υϖοχρεωτικά είτε αϖό όλα τα µέλη της ένωσης είτε αϖό εκϖρόσωϖο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο. 9. Οι ϖροσφορές δεν ϖρέϖει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, ϖροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υϖάρχει στην ϖροσφορά οϖοιαδήϖοτε διόρθωση, αυτή ϖρέϖει να είναι καθαρογραµµένη αϖό τον ϖροσφέροντα, η δε εϖιτροϖή διενέργειας του διαγωνισµού ϖαραλαµβάνει και αϖοσφραγίζει τις

12 ϖροσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται όταν υϖάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οϖοίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ϖροσφορών. 10. Ο ϖροσφέρων θεωρείται ότι αϖοδέχεται ϖλήρως και ανεϖιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά ϖερίϖτωση στην ϖροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οϖοία τυχόν δεν αϖοδέχεται. Στην ϖερίϖτωση αυτή ϖρέϖει ο ϖροσφέρων να αναφέρει στη ϖροσφορά του τους όρους της ϖροσφοράς ϖου είναι διαφορετικοί αϖό τους όρους της διακήρυξης, ϖροκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της ϖροσφοράς, δεν γίνεται αϖοδεκτή αλλά αϖορρίϖτεται, ως αϖαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροϖοϖοίηση ή αϖόκρουση όρου της διακήρυξης ή της ϖροσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται αϖό τον ϖροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται αϖό την εϖιτροϖή διαγωνισµού, είτε ενώϖιον της, είτε ύστερα αϖό έγγραφο της υϖηρεσίας. Αϖό τις διευκρινίσεις ϖου δίνονται, σύµφωνα µε τα ϖαραϖάνω, λαµβάνονται υϖόψη µόνο εκείνες ϖου αναφέρονται στα σηµεία ϖου ζητήθηκαν. 11. Σε ϖερίϖτωση ϖου ο συµµετέχων στον διαγωνισµό υϖοβάλλει µαζί µε την ϖροσφορά του στοιχεία και ϖληροφορίες εµϖιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοϖοίηση των οϖοίων θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε οφείλει να σηµειώσει εϖ αυτών την ένδειξη «ϖληροφορίες εµϖιστευτικού χαρακτήρα» διαφορετικά οϖοιοσδήϖοτε αϖό τους διαγωνιζόµενους θα δύνανται να λαµβάνει γνώση αυτών των ϖληροφοριών. Η έννοια της ϖληροφορίας εµϖιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην ϖροστασία του αϖορρήτου ϖου καλύϖτει τεχνικά ή εµϖορικά ζητήµατα της εϖιχείρησης του ενδιαφεροµένου. Άρθρο 10 Τεχνική ϖροσφορά Το ΝΠ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» ενδιαφέρεται η ϖροσφερόµενη εργασία να είναι άριστης ϖοιότητας και σύµφωνα µε τις ϖροδιαγραφές. Το γεγονός αυτό δηλώνεται µε υϖεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. ΑΡΘΡΟ 11 Ποιότητα ϖαρεχοµένων υϖηρεσιών Η ϖοιότητα των ϖαρεχοµένων υϖηρεσιών θα ϖρέϖει να βρίσκεται µέσα στα όρια ϖου θέτει η σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους. Άρθρο 12 Αντιϖροσφορές Εναλλακτικές ϖροσφορές Στο διαγωνισµό δεν γίνεται δεκτή αντιϖροσφορά και σε ϖερίϖτωση υϖοβολής της θα

13 αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Εϖίσης δεν γίνονται αϖοδεκτές εναλλακτικές ϖροσφορές αϖό τον ίδιο διαγωνιζόµενο. Σε ϖερίϖτωση ύϖαρξης ϖερισσοτέρων της µιας ϖροσφοράς αϖό ίδιο διαγωνιζόµενο, η εϖιτροϖή θα ϖροβαίνει σε ακύρωση των υϖεραρίθµων ϖροσφορών µε κλήρωση, ϖαρουσία του διαγωνιζοµένου. Άρθρο 13 Χρόνος ισχύος των ϖροσφορών 1. Οι ϖροσφορές ισχύουν, µε ϖοινή αϖοκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα αϖό οϖοιαδήϖοτε αλλαγή της ισοτιµίας του Ευρώ ϖρος τα ξένα νοµίσµατα, αϖό την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και για δυο µήνες µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού. 2. Προσφορά ϖου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ϖροβλεϖόµενου αϖό την διακήρυξη, αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 3. Η ισχύς την ϖροσφοράς µϖορεί να ϖαρατείνεται, εφόσον ζητηθεί αϖό την υϖηρεσία, ϖριν αϖό την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο ένα µήνα. Μετά τη λήξη και του ϖαραϖάνω ανώτατου ορίου χρόνου ϖαράτασης ισχύος της ϖροσφοράς, µαταιώνονται τα αϖοτελέσµατα του διαγωνισµού. Άρθρο 14 Εγγυήσεις Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται αϖό ϖιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ϖρόσωϖα ϖου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωϖαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο αϖό τον οϖοίο διέϖονται, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυητικές εϖιστολές ϖου είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα ϖρέϖει να συνοδεύονται αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Ως εγγύηση µϖορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης ϖαρακαταθήκης υϖέρ του ΝΠ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, εφ' όσον το ϖεριεχόµενο της ϖαρακαταθήκης έχει διαµορφωθεί µε τον τρόϖο ϖου ορίζεται αϖό το νόµο. εν εϖιτρέϖεται η κατάθεση εγγυήσεων ϖου έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε ϖερίϖτωση ένωσης ϖροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και ϖεριλαµβάνει τον όρο ότι καλύϖτει τις υϖοχρεώσεις όλων των µελών

14 Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ϖοσοστό δύο τοις εκατό (2%) εϖί του ϖοσού του συνολικού ενδεικτικού ϖροϋϖολογισµού χωρίς το ΦΠΑ 23%, και δίδεται µε ισόϖοσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική εϖιστολή αναγνωρισµένης Τράϖεζας συντεταγµένης µε τον τύϖο ϖου ισχύει για το ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοϖικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής ϖου ϖρέϖει να κατατεθεί αϖό κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ϖοσό των ευρώ και θα έχει ισχύ δυο (2) µήνες. Ο µειοδότης υϖοχρεούται ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖροσκοµίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οϖοία ορίζεται σε ϖοσοστό ϖέντε τοις εκατό (5%) εϖί της αξίας της κατακυρωθείσας τιµής χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται έως τη λήξη της σύµβασης. Άρθρο 15 Παραλαβή και αϖοσφράγιση ϖροσφορών Οι ϖροσφορές ϖρωτοκολλούνται στην υϖηρεσία και ϖαραλαµβάνονται αϖό την αρµόδια τριµελή εϖιτροϖή, ϖου συνεδριάζει δηµόσια. Σε κάθε φάκελο ϖου ϖαραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη εϖίδοση της ϖροσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ αυτή και στο ϖρακτικό της δηµοϖρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο ϖρακτικό και η τυχόν εϖίδοση ϖροσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η γι αυτό το λόγο µη αϖοδοχή της ϖροσφοράς. Όταν ϖαρέλθει η ώρα ϖου αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της ϖαράδοσης των ϖροσφορών και αναγράφεται αυτό στα ϖρακτικά. Αϖαγορεύεται για οϖοιονδήϖοτε λόγο η αϖοδοχή µεταγενέστερης ϖροσφοράς µε ϖοινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η εϖίδοση ϖροσφορών ϖου άρχισε ϖριν αϖό την ώρα λήξης της αϖοδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοϖή και µετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της ϖαράδοσης των ϖροσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση, αρχίζει αϖό την αρµόδια Εϖιτροϖή η αϖοσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά ϖου αυτοί εϖιδόθηκαν και γράφονται στο ϖρακτικό τα έγγραφα ϖου βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ϖεριληϖτικά αλλά κατά τρόϖο ϖου να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, ϖρος τους όρους της διακήρυξης ϖαρουσία των ϖαρισταµένων. Ο εσωτερικός φάκελος ϖου έχει την οικονοµική ϖροσφορά ϖαραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των ϖροσφορών, η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών γίνεται δηµόσια. Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αϖοκλείσθηκαν και ο λόγος του αϖοκλεισµού τους

15 Στη συνέχεια αϖοσφραγίζονται ϖαρουσία των διαγωνιζοµένων οι οικονοµικές ϖροσφορές και καταγράφονται στο ϖρακτικό. ΑΡΘΡΟ 16 Αξιολόγηση ϖροσφορών ανακήρυξη µειοδότη Για την αξιολόγηση των ϖροσφορών, όταν για την τελική εϖιλογή του ϖροµηθευτή κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υϖόψη κυρίως τα ϖαρακάτω στοιχεία: 1.Η συµφωνία της ϖροσφοράς ϖρος τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική ϖεριγραφή της µελέτης. 2. Ο ανταγωνισµός ϖου αναϖτύχθηκε. 3. Η ϖροσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές ϖου ϖροσφέρθηκαν σε ϖροηγούµενους διαγωνισµούς, σε όµορους δήµους και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοια ή ϖαρεµφερή εργασία. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ϖροµηθευτή, του οϖοίου η ϖροσφορά είναι αϖοδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ϖου ϖροσφέρει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. Ισότιµες θεωρούνται οι ϖροσφορές ϖου ϖεριέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 17 Ενστάσεις ϖρο της υϖογραφής της σύµβασης 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής ϖαρόχου υϖηρεσίας σ' αυτόν, υϖοβάλλεται εγγράφως ως εξής : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υϖηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος αϖό την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υϖοβολής των ϖροσφορών. Η ένσταση εξετάζεται αϖό το ιοικητικό Συµβούλιο και η σχετική αϖόφαση εκδίδεται το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα ϖριν αϖό την διενέργεια του διαγωνισµού. β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής ϖροµηθευτή σ' αυτόν, µόνο αϖό ϖάροχο υϖηρεσίας ϖου συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αϖοκλείσθηκε αϖό αυτόν σε οϖοιοδήϖοτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους ϖου ανακύϖτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υϖηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εϖόµενη εργάσιµη ηµέρα αϖό τη διεξαγωγή της δηµοϖρασίας ή αϖό την εϖοµένης της ανακοίνωσης του αϖοτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν εϖιφέρει αναβολή ή διακοϖή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αϖοτελεσµάτων του διαγωνισµού αϖό το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υϖοβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στο ιοικητικό Συµβούλιο ϖου αϖοφαίνεται τελικά

16 2. Οι ανωτέρω αϖοφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και οι αϖοφάσεις ϖου αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η ϖροσβολή τους κατά τις διατάξεις του.κ.κ. όϖως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις ϖου υϖοβάλλονται για οϖοιουσδήϖοτε άλλους αϖό τους ϖροαναφερόµενους λόγους, ϖρο της υϖογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 18 Υϖογραφή σύµβασης Ο ϖροµηθευτής στον οϖοίον κατακυρώθηκε η ϖαροχή της συγκεκριµένης εργασίας, υϖοχρεούται να ϖροσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες αϖό την ηµεροµηνία κατακύρωσης για την υϖογραφή της σχετικής σύµβασης, ϖροσκοµίζοντας την ϖροβλεϖόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 19 Έλεγχος αναδόχου - εϖιβολή ρήτρας - κήρυξή του ως εκϖτώτου. Το Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» έχει το αϖόλυτο δικαίωµα να ελέγχει τον ανάδοχο. Ο έλεγχος θα ασκείται αϖευθείας αϖό τους Προϊσταµένους των ανωτέρω τµηµάτων και αϖό την εντεταλµένη για αυτό εϖιτροϖή, οι οϖοίοι θα ελέγχουν αν ο καθαρισµός γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της ϖαρούσης. Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνεται καθηµερινά, και ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται άµεσα µε τις τυχόν υϖοδείξεις των Προϊσταµένων ή της εϖιτροϖής. Έλλειψη ή ϖαράλειψη ή ϖληµµελής εργασία, ϖου θα ϖαρατηρείται και γνωστοϖοιείται σε αυτόν αϖό το Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» θα αϖοκαθίσταται άµεσα. Σε ϖερίϖτωση ϖου ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε συστάσεις και υϖοδείξεις ϖου δίνονται για όσα ζητήµατα ϖαρατηρούνται αϖό το Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης», θα καταβάλλεται ανάλογη ϖοινική ρήτρα 100,00 ηµερησίως µε αϖόφαση του.σ. κοινοϖοιούµενη στον ανάδοχο. Σε ϖερίϖτωση ιδιαίτερων υϖοτροϖών η ϖιο ϖάνω ρήτρα διϖλασιάζεται, διατηρουµένου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης αϖό το Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης» και κήρυξης του αναδόχου έκϖτωτου. Ο ανάδοχος υϖηρεσίας ϖου δεν ϖροσέρχεται µέσα στην ϖροθεσµία ϖου του ορίσθηκε για να υϖογράψει την σχετική σύµβαση ϖροσκοµίζοντας και την ϖροβλεϖόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν τηρεί κατά γράµµα τις συµβατικές του υϖοχρεώσεις, ϖαρά την εϖιβολή της ρήτρας, κηρύσσεται έκϖτωτος µε αϖόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα αϖό γνωµοδότηση της

17 Εϖιτροϖής του ιαγωνισµού και του εϖιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις ϖου ϖροβλέϖονται αϖό το Π.. 28/80. Άρθρο 20 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Οι ενδιαφερόµενοι ανάδοχοι µϖορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης, αϖό το Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης στο τηλέφωνο , αρµόδια υϖάλληλος Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Περιληϖτική διακήρυξη του Προέδρου θα δηµοσιευθεί σε µια ηµερήσια εφηµερίδα Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την ϖαρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α και την εγκ. 11 µε αρ. ϖρωτ /28-06/2010. Σύµφωνα µε το ϖαραϖάνω άρθρο, οι δαϖάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιϖά έξοδα της δηµοϖρασίας, αρχικής και εϖαναληϖτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε ϖερίϖτωση αϖό την αναθέτουσα αρχή, µε την ϖροσκόµιση των νόµιµων ϖαραστατικών. Τα ϖοσά αυτά θα καταβάλλονται αϖό τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή µετά την υϖογραφή της σύµβασης ϖροκειµένου να ελεγχθεί το ένταλµα αϖό την Υϖηρεσία Εϖιτρόϖου ϖριν αϖό την ϖληρωµή του ϖρώτου τιµολογίου. Σε ϖερίϖτωση ϖου µετά αϖό αρχική ή εϖαναληϖτική διαδικασία ακολουθηθεί η διαδικασία µε διαϖραγµάτευση, τα έξοδα δηµοσίευσης της διαδικασίας διαϖραγµάτευσης θα καταβάλλονται µόνο αϖό τον ανάδοχο της σχετικής διαδικασίας. Άρθρο 21 Για ό,τι δεν ϖροβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. 28/1980,όϖως τροϖοϖοιήθηκαν µε το Ν. 1416/1984 & του Ν.3548/07, του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010 φεκ 87Α, του αϖό 17-5/ Β. /τος & του Π. 237/86 όϖως αυτό τροϖοϖοιείται. Άρθρο 22 ηµοσίευση Η ϖερίληψη της διακήρυξης ϖου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 28/80 δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια τοϖική εφηµερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ήµου Ρεθύµνης, «www. rethymno.gr», σε εµφανές σηµείο στο ηµαρχείο Ρεθύµνου εϖί της οδού Κουντουριώτη 80 και σε εµφανές σηµείο στα Γραφεία του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού εϖί της οδού Καντανολέοντος 10 στο Ρέθυµνο

18 Η δαϖάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωµοδότηση ΝΣΚ 204/2010 ) Ρέθυµνο, Ο Πρόεδρος του Ν.Π.. Γρηγόριος Τσιοµϖίκας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 5 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:3791 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 09/03/2016 Αριθµ. Πρωτ: 764 Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια, ηλεκτρολογικού υλικού και προβολέων Γηπέδων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 10/11/2015 Αρ. Πρωτ: 3109 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργίας των βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης & Συκεών» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 20 / 6673.005 180.000 Ευρώ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚTΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αρμόδιος: Σαρτζετάκης Ευτύχης Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 766 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 766 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 4/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 47514 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ.21687 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 26/6/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 22964 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 17/5/2016 Αρ. Πρωτ: 1363 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πανό για τις ανάγκες των τμημάτων, των δομών και των εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 32839 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια Ειδών διατροφής( µακαρόνια,ρύζι, κοτόπουλα κ.λ.π. για τους άπορους δηµότες του ήµου Ηρακλείου ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

(κωδικός αριθμός είδους CPV 2008: )

(κωδικός αριθμός είδους CPV 2008: ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ/νια: 05/11/2014 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 48825 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Στυλίδα, 20/08/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 11503 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Ταχ. /νση: Βενιζέλου & Θερµοπυλών Τ.Κ. 35300 Πληροφορίες: Αικ. Καρκάνη Τηλέφωνο: 2238350141

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ψαχνά, 8/11/2012 ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 80 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και µέχρι τη

2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και µέχρι τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 33106/7-6-16 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Τεύχη δηµοπράτησης Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα προκή

ΑΡΘΡΟ 3 ο Τεύχη δηµοπράτησης Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα προκή ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Προµήθεια δερµάτινων µπουφάν για τους εργαζόµενους της ΕΥΑΜ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 11.700 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα