ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'"

Transcript

1 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

2 Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ.

3 Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~ όσο θα έπρεπε μέχρ1 σήμερα, είναι η υγ~ε~νή και η ασφόλε~α Ό,Ν εργαζομέ Αρχηγε ίο ΙΙΥΙ'ΟΣΒ ΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡ ΗΣΗ Πυρ/κού Σώματος Διέυθυνση IV Μελ ετών Τμήμα 4ο Γραφε ίο Περ ιοδικού Μουρούζη Αθήνα Τηλ εσωτ Fax: Ε-ΜΑΙL - Υπεύ_θ_υνος Σύνταξης Ο ικονομικός Διαχειριστής Καπόκης Ιωόννης Υποπυραγός Σ υ ντάκτες Ζωιτός Ιωάν. Πυρονόμος Φρόγκας Δ. Πυροσβέστης Παναγ ιώτης Κων/νος Φωτογραφ ίες Συνεργείο Α.Π.Σ. Ε κτύπωση & Αποστολ!) Δ. Γ. Δεσποτόπουλος Ηρούς 17 Κολοκυν θού Αθήνα Τηλ.: Fax: ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 300 ΔΡΧ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩ ΜΑΤΟΣ 1400 ΔΡΧ. \ΤΟΝ. Είναι πολύ σημαντ~κό να φύγε~ ο επ~κεφαλής από το συμβάν με τον ίδ~ο αρ1θμό πυροσβεστών που έφθοοε... και με την ίδ:ια φυο~κή κατάσταση. Επε1δή το θεωρούμε πόρο πολύ σοβαρό θέμα σκοπεύουμε στο μέλλον να παρουο~όσουμε μia σε1ρό όρθfχjv anό δ:ιαpορετ~κές πηγές. Σ' αυτό το τεύχος ξεκ1νήσαμε με ένα θέμα καθαρό ασφάλε~aς. Η αφορμή δόθηκε anό μία αμερ1κάν1κη μελέτη σχετ:ικό με τ~ς τεχν:ι - κές επ:ιβίωοnς του πυροσβέστη μέσα στο νερό. Μας προβλημάτ:~οε τόσο, που κάναμε και εμείς τ1ς δ1κές μας δοκ :ιμές. Τα συμπερόσμαια θα τα βρείτε στην σελίδα 6. Ένα όλλο θέμα που απaοχολεί π1α το σύνολο της αvθfχj!ότη τας, είνα1 αυτό της προσταο ίας του περ~βόλλοντος. Ήδη συμnληρ:.jθηκαv δέκα χρόν~α από την καιαστραpή του Τσερνομπίλ και τα σημόδ:ια που άpηοε πί<χ.j του το δυστύχημα είνα1 ορατό σε κόθε σημείο αυτής της έρημης χώρας σελ. 22. Πέρα anό αυτό όμως το περ1βόλλον δέχεται καθημερ:ινό χ~λ~όδες τόννους με ρυπογόνες ουσίες και τοξ~κό απόβλητα. Η καλή μας φίλη, Χrψ 1 κός Μnχαv1κός Α. Λαζαρίδου, με την ευαισθησία που τη δ~aκρίνε1 στα 01κολογ1κό θέματα, μας πaρουσ~όζε~ τρόπους aπαλλaγής anό τα παθολογ1κό αnορρίμ μαια. Εμείς π:ιστεύουμε ότ:ι το Πυροοβεστ1κό ~a είναι α πό τους φορείς που μπορεί και πρέπε1 να αnοκτήσε1 μεγαλύτερη περ1βαλλοντ 1κή δρόσn. σελ 26. Όn..χ; είχαμε υποσχεθεί στο προηγούμενο τεύχος, σας πaρουσ1όζουμε την ~σχύουσα νομοθεσία πuροπροστοοίας κω5:ικοπο:ιημένη. Η κωδ~κοποίηση αυτή στοχεύε :ι στην αποσαφήν1ση και στην ορθή αντ1μετώπ1ση κόθε περίπτωσης, είτε στη φάση της επ:ιλογής της κατόλλnλης νομοθεσίας γ~α την εκπόνηση μελετών, είτε στη φόση του ελέγχου και της έγκρ~σης των αnαι τούμε\τον μέτρ:.ν' και μέσων πυροπροστοοίας. σελ 32. Στ~ς ξενaγήσε:ις αυτή τη φορό σας μεταφέρουμε στην Πυροσβεστ:ική Υπηρεσία της παvέμορφης και γρaφ:ικής πόλης της Καστορ~ός όπου και εκεί ο:ι σννόδελφο:ι αντ :ιμετωπίζονν αρκετό προβλήμαtα. σελ 12. Τέλος ένα στόχο που είχε θέσε :ι το ΑΠΣ επί σε:ιρό ετών, έγ1νε επ:ιτέλους πραγι.ιαι1κότητα. Μέχρ:ι το τέλος του χρόνου παρaλφβάvονται anό το Π. Σ τρία ε:ιδ:ικά ερπυστρ:ιαpόρα οχήματα πολλαπλού ρόλου BV 206 κατόλληλα γ1α επ1χε1ρήσε 1 ς δ:ιάα.jσης, παροχής βοηθείας και αντ:ιμετώ11σης καιαστροqχ.jν. σελ 20. ΙΔΙΩΤΩΝ 1400 ΔΡΧ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΜΟΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2500 ΔΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20$ Η.Π.Α. (4$ Η.Π.Α. το ΤΕΥΧΟΣ)

4 Ασφάλεια και επιβίωση Ο καπνός είναι ο πρώτος και ο πιο θονοτηφ6ρος κίνδυνος που εμφανίζεται κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς και μπορεί να προκαλέσε ι σοβαρές βλάβες αλλά και το θάνατο με πολλούς και διάφορους τρόπους. Τεχνικές επιβ ίωσης... 6 Είναι πολύ πιο εύκολο να επιπλεύσει ο πυροσβέστης όταν μαζί με τη στολή προστασίας φέ~ παράλληλο και την αναπνευστι κή συσκευή ακόμη και όταν η φιάλη έχει Ο atm πίεση. η ιδέα για την προμήθεια ενός ειδικού αρθρωτού ερ πυστριοφόρου οχήματος πολλαπλού ρόλου. Το έτος 1996 εlναι έ να έτος που η ι δέα αυτή υλοποιείται και το Π.Σ. παραλαμβάνει τρία τέτοια οχήματα παντοδα πούς εδάφους συνολικού κόστους 200 εκατ. Το σύνδρομο του Τσερνομπ ίλ.... Η Διεύθυνση Πυροπροστασίας σας ε- νημερώνει Ξεναγήσεις, Π.Υ. Καστοριάς Πυροσβεστικό μtτωπο Εξοπλισμός Από το 1990 κυοφορείτο στους κόλπους του Α. Π. Σ. Αποτέφρωση.... Η απαλλαγή επικίνδυνων και τοξικών λυμάτων είναι από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν rις βιομηχανίες και rις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι τρόποι απαλλαγής τους μελετώνται με μεγάλη επψέ λεια. Η αποτέφρωση παθολογικών-μολυσματικών λυ μάτων αναγvωρlζεται σαν τη μόνη τεχνική που εφαρμό ζετα ι στην επεξεργασία όλων των τύπων των α πορριμμάτων αυτών. Νομοθεσία.... Μικρά νέα.... Κουίζ.... Εκδηλώσε ις δραστηριότητες.... π.. αγκοσμια νεα.... Σκαπανάκια Σ. Ε. Κ. Π.Υ.Σ. ' ' ' ' ' ' ' ' ι ' ' ι ο ο Ta twnόyρ<>φ<> 6ρθρa δεν ει<φρόζουν cmcφaflητcι ΚCΙΙ etοε.ς της Υπηρεοίaς.

5 ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ «ΦΟΝΙΑΣ» Ο καπνός είναι το πιο επικίνδυνο προϊόν της φωτιάς. Θεωρείται ως ο πιο "ύπουλος" εχθρός των πυροσβεστών σε σύγκριση με τις φλόγες, τη θερμότητα ή τα αέρ ια της φωτιάς. Η εισπνοή καπνού έχε ι αποδειχτεί ότι είναι η αιτία για τα 3/4 των θανάτων σε πυρκαγιές που συμβαίνουν κάθε χρόνο στις Η.Π. Α. Τι είναι όμως ο καπνός ; Πώς προκαλεί βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό και οδηγεί ακόμα και στο θάνατο; Ο καπνός είναι ένα μείγμα από καυτούς ατμούς, αέρια και αιθάλη, που παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης των υλικών. Δημιουργείται κατά την διαίρεση των μορίων της αιθάλης και των ανακοnτόμενων υγρών, που αφήνονται να πέσουν (γνωστά ως αεριώδη) κατά την διάρκεια της ατελούς καύσεως (καύση σ' έναν ατμοσφαιρικό χώρο όπου η παρουσία οξυγόνου είναι ανεπαρκής). Όσο ατελέστερη είναι η καύση και περιέχει εκτός από τους ατμούς και την αιθάλη, υδρατμούς, μικρές σταγόνες πίσσας, κομματάκια στάχτης κτλ. τόσο πυκνότερος είναι και ο καπνός. Ο καπνός είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος κίνδυνος που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες αλλά και τον θάνατο με πολλούς τρόπους. Ο καπνός αποπροσανατολίζει εξαιτίας της έλλειψης ορατότητας και προκαλεί ερεθισμό των ματιών. Ο καυτός καπνός προκαλεί με την εισπνοή εγκαύματα στον λάρυγγα και στους πνεύμονες, ο τοξικός καπνός προκαλεί ασφυξία και τέλος ο καπνός εκρήγνυται. Η αιθάλη του καπνού ερεθίζε ι το οπτικό νεύρο που καταλήγει στα μάτια, προκαλώντας ανοιγόκλεισμα των ματιών και πόνο. προστατευτούν από τον καπνό, τους. Προκειμένου οι άνθρωποι να κλείνουν τα μάτια Αυτή η έλλειψη ορατότητας μπορεί να καθυστερεί τη διαφυγή τους με αποτέλεσμα τα τοξικά αέρια και οι φλόγες να τυλίξουν το χώρο και να τους παγιδεύσουν. Πλαστικά έπιπλα, που καίγονται, χαλιά, καρέκλες, σκεπάσματα και κρεβάτια (ειδικά το αφρολέξ που χρησιμοποιείται για τα μαξιλάρια και τα στρώματα) παράγουν μεγάλες ποσότητες καπνού. Αυτού του είδους ο καπνός είναι πυκνός, αιθαλώδης και μαύ ρος με αποτέλεσμα να σκοτεινιάζει γρήγορα ο χώρος εκμηδενίζοντας την ορατότητα. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει από τον Εθνικό Οργανισμό Πυροπροστασίας (N.F.P.A.) των Η. Π.Α, όταν καίγονται υλικά από αφρολέξ παράγουν περισσότερο κα πνό απ' ότι το ξύλο. Οι πυροσβέστες όταν εισέρχονται σ ' ένα φλεγό μενο κτίριο φέρουν ατομικές αναπνευστικές συ σκευές, που αποτελούνται από τη μάσκα προσώ που, συνδεδεμένη με τη φιάλη οξυγόνου που μεταφέρουν στην πλάτη τους. Οι αναπνευστικές μάσκες όχι μόνο τους προστατεύουν από την εισπνοή τοξι κών αερίων, αλλά προστατεύουν και τα μάτια τους από τους ερεθισμούς, που προκαλεί ο καπνός. Ακό μη και με τη μάσκα οι πυροσβέστες σκύβουν προ κειμένου να περάσουν ένα δωμάτιο ή κάποιον άλλο χώρο ενός κτιρίου, για να έχουν καλύτερη ορατότη Έτσι ακόμη και με τη μάσκα ένας πυροσβέστης που ερευνά το χώρο τυφλώνεται από τον καπνό και αδυνατε ί να εντοπίσει μία έξοδο διαφυγής. Τελικά η φιάλη οξυγόνου θα αδειάσει και ο παγιδευμένος α πό τον καπνό πυροσβέστης θα καεί από τις τα. Όπως είναι γνωστό η πυκνότητα του καπνού είναι μεγαλύτερη στα ανώτερα επίπεδα ενός δωματίου. φλόγες, τη θερμότητα ή θα πεθάνει από τα τοξικά αέ ρια. Τα διαμερίσματα και τα σπ ίτια που κτίστηκαν την δεκαετία του 70, όταν δηλαδή υπήρχε έλλειψη πετρελαίου δημιουργούν ένα καινούργιο κίνδυνο για τους πυροσβέστες τον καυτό καπνό. Αυτά τα δια μερίσματα και τα σπίτια έχουν καλή θερμομόνωση. Είναι δηλαδή κατασκευασμένα έτσι ώστε να διατη ρούν τη θερμότητα στο εσωτερικό τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα δωμάτια έχουν παράθυρα με διπλά τζάμια, και αεροστεγείς πόρτες. μονωμένους τοίχους και ταβάνια Όταν ξεσπάσει μια φωτιά μέσα σε ένα θερμομο νωμένο χώρο, θα καίει για αρκετή ώρα μέχρι ο κα πνός ή η φλόγα να γίνουν αντιληπτά και να εντοπιστούν. Όταν μ(α φωτιά καίει σε ένα τέτοιο δωμάτιο ο καπνός θερμαίνεται για πολλή ώρα. Η θερμοκρασία του μπορεί να φθάσει στους 650 έως 760 βαθμούς Κελσίου. Έτσι ο καπνός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σ' ένα πυροσβέστη. Ο καπνός που παράγεται σε μια πυρκαγιά μπορεί ΕΙ

6 να χωρ ιστεί γενικά σε δύο ζώνες: 1) Στη ζώνη καυτού καπνού 2) Στη ζώνη κρύου καπνού. τις 1) Η ζώνη καυτού καπνού περιλαμβάνει εκείνες επιφάνειες του φλεγόμενου κτι ρίου στις οποίες, η θερμο κρασία του καπνού είνα ι υψηλή κα ι η κ ίνη ση του καπνού προκαλείται από την θερμότητα που αναπτύσσεται στον χώρο. Ο θερμα ινόμενος αέρας επεκτείνεται, γίνεται φωτεινότερος απ ' ότι ο υπόλοιπος στον περ ιβάλλοντα χώρο και υψώνεται. Η ζώνη καυτού καπνού υπάρχει στο δωμάτιο απ' όπου ξεκινάε ι η φωτιά, στους παρα κείμενους διαδρόμους, σκάλες κα ι φρεάτια ανελκυστήρων. 2) Η ζώνη κρύου καπνού περιλαμβάνε ι εκείνες τις επιφάνειες, που απέχουν από!η φωτ ιά σε ένα φλεγόμενο κτίρ ιο, όπου ο θερμαινόμε νος καπνός έχει κρυώσει από τον εισερχόμενο α τμοσφαιρικό αέρα και α πό την απορρόφηση της θερμό τητας απ ό τους τοίχους και τ ις οροφές του κτιρίου. οποίος έχε ι στρωματοποιηθεί ή Ο καπνός ο μετακινείται λόγω συσσώρευσης, άνεμος ή ο μηχανικός α έρας ανήκουν στην ζώνη κρύου καπνού. ( ΠΡΟΕΙΔΟΠΟ Ι ΗΣΗ: ο καπνός στη ζώνη κρύου καπνού μπορεί να μην προκαλέσε ι εγκαύματα σ' έ ναν πυροσβέστη, μπ ορεί ο όμως να περιέχει μονοξείδ ιο του άνθρακα ( CO ) ή άλλα τοξικά αέρια). ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ Ο ι πυροσβέστες που βρίσκονται σ' ένα φλεγόμενο κτίρ ιο χρε ιάζοντα ι αέρα για να παραμείνουν ζωντανοί. Το βασικό στοιχείο του αέρα είναι το οξυγό νο. Ο ατμοσφαιρ ικός αέρας περιέχε ι 21% οξυγόνο. Αν η ποσότητα του οξυγόνου στον αέρα μειωθεί λόγω του καπνού, προκαλεί δυσφορία στον ανθρώ π ινο οργανισμό. Αν ένας πυροσβέστης δεν φέρει την αναπνευστική του συσκευή και το ποσοστό του οξυγόνου, ως προς τον ατμοσφαιρικό αέρα, από το 21ο/ο μειωθεί στο 17% δυσκολεύεται να συντονίσει τις κινήσεις του. Αν το οξυγόνο π έσει στο 14% έως το 10%, κουράζεται και μειώνεται η δυνατότητα κρίσης. Και τέλος αν μειωθεί στο 9% έως 6% και χαμηλότερα, ο πυροσβέστης χάνει τ ις α ισθήσεις του και πεθαίνει. Τη θέση του εκτοπισμένου οξυγόνου εξαιτίας της καύσης καταλαμβάνει ο καπνός, που περιέχει θανατηφόρα τοξικά αέρια. Το Μονοξείδιο το υ Άνθρακα (CO) και το Υδροκυάν ιο (HCN) είναι δύο τοξικά αέρια που περιέχονται στον καπνό και προκαλούν τον θάνατο. Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η τοξικότητα του καπνού από το χρώμα ή την ποσότητά του, αλλά καλό θα είναι οι πυροσβέστες να παίρνουν προληπτ ικά μέτρα φορώντας τ ις μάσκες τους. Άσπρος καπνός και μαύρος καπνός μπορε ί να περ ιέχει τοξικά αέρια. προκαλεί το θάνατο. Το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) είνα ι το αέριο που συναντάτα ι σε μεγαλύτερα ποσοστά σε μια πυρκαγ ι ά, αναμεμειγ μένο με τον καπνό χωρίς όμως να είναι το π ιο το ξικό σ ' ένα φλεγόμενο δωμάτιο παράγονται μεγάλες ποσότητες CO, που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τους π υρ ο σβέστες, γιατί μεταφέρε-,, ται μεσω της αιμοσφαιρινης στο αίμα. Η αιμοσφαιρίνη, που μεταφέρει οξυγόνο στο α ί μα ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη και αυτή π ου μεταφέρε ι CO ονομάζε ται Το Υδροκυάνιο (HCN) είναι ανθρακυαιμοσφαιρίνη. Όταν το ποσοστό της ανθρακυαιμοσφαιρίνης στο αίμα είναι πάνω από 30% περίπου 20 φορές πιο τοξικό από το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO). Τα α έρια του παράγονται από την καύση των υλικών, που περιέχουν Άζωτο (Ν). Η πολυουρεθάνη, το νάι λον, το ακρυλικό νιτρίλιο, το μαλλί και το μετάξι, ό ταν καίγονται, παράγουν υδροκυάν ι ο. Το Υδροκυάνιο δεν δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη όπως το Μ ονοξείδιο του Άνθρακα. Αντίθετα απομακρύνει το οξυγόνου από τον ανθρώπινο οργανισμό (κύτταρα). ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΠΝΟΥ Η έκρηξη του καπνού είναι μια έκρηξη καύσης. Η ίδια χημική αντίδραση με τα εκρηκτικά συστατικά είναι παρόντα στην έκρηξη καπνού όπως σε μ ια έ- 11

7 κρηξη καύσης, δηλ. καύσιμη ύλη, οξυγόνο και θερμότητα. Το καύσιμο στην μηχανική έκρηξη καύσης που δ ίνει ισχύ στο αυτοκίνητο ε ίναι η βενζίνη. Το καύσιμο σε μια έκρηξη καύσης καπνού είναι ο καπνός και ειδικότερα το Μ ονοξείδιο του Άνθρακα (CO) το οποίο έχει βαθμό εκρηκτικότητας από 12% έως 74%, όταν αναμειγνύεται με τον αέρα. Οι εκρήξεις καπνού δεν συμβαίνουν συχνό. Οι πεεκrιιιs.ισ ΧΑΟΝΩΥ - 1.'"ΤλλΙΟ λv.ιισιιt Σ'rΜΙΟ ΠΛΠΡΟVΣ UΕΛΙ8ΙΙΣ rγμιο θινο\τλt ΙΙΟΡt!ΙλΣ 1 1 " ) " Xg6YA( ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ - Νορβηγοί πυρο σβέστες ζητούν α πό την κυβέρνησή τους να εξαιρεθούν από ' ', τους αυστηρους αντικαπνιστικους νομους της χώρας, οι οποίοι απαγορεύουν το κάπνισμα στους χώρους εργασίας, λέγοντας ότι γι ' αυ τούς δεν μπορεί να υπάρξει φωτιά χωρίς κα, πνο. "Ένα τσιγάρο μας ηρεμεί έπειτα από το άγχος της πυρόσβεσης. Στη δουλειά μας εκτιθέμεθα σε πιο επικίνδυνες αναθυμιάσεις από τον κα πνό του τσιγάρου ", γράφουν δύο πυροσβέστες σε επιστολή τους σε τοπική εφημερίδα. Μερικοί μάλιστα απ' αυτούς σκέφτονται να ε γκαταλείψουν το Σώμα αν δεν μπορούν να κα πν ίζουν μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών. ρισσότερες εκρήξε ις στις πυρκαγιές προκαλούντα ι από διαρροές αερίων. Η έκρηξη καπνού μπορεί να συμβεί όπου υπάρχει καπνός και θερμότητα σ' ένα μερικώς κλειστό δωμάτιο. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς το εκρηκτικό CO δημ ιουργε ίται ως εξής: Σ ' ένα φλεγόμενο δωμάτιο, όταν η θερμοκρασία της οροφής φτάσει τους 650 έως 760 βαθμούς κελσίου, το Διοξείδιο του Άνθρακα (C02), που παράγεται από τη φωτιά, αντιδρά με τον άνθρα κα που βρίσ κεται στον καπνό και σχημα τίζεται Μ ονοξείδιο του Άνθρακα (CO). Ο χημικός συνδυασμός του C02 και του CO μπορεί να συμβεί στο πρώτο στάδιο της φωτιάς ή στο στάδιο της αύξησής της, πριν την ανάφλεξη, ή στο τρίτο στά διο της μείωσης (ΣΧΕΔΙΟ). Σε μερικές πυρκαγιές το οξυγόνο αντιδρά με το CO και την θερμότητα με α ποτέλεσμα την έκρηξη καπνού. Πηγή : Ελεύθερη απόδοση : ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περιοδικό "FIREHOUSE" 11

8 τητα ακιfμη και ιfιαν rι φιdλη fχtι Ο - atrn πfttll/. Η ύπτια Owrι με φιdλη διrοκολύvt τrιν πλevοτιfτrιτα. 11αvαπνειχπιχή11W1<εvή δeν πρέπt να απομακeύνετο.j eκτός αν παριμ.-ιοδtζε. το {qyo της διdοω<ιrι. Ο πvqοοβtοτης tχιι καλιίπqη πλtvοτ6- ίναι γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μιά χώρα Ε που διαθέτει χιλιάδες χιλιόμετρα ακτές, μεγάλο αριθμό λιμνών και ποταμών. Αυτό ση μαίνει ότ ι ο Έλληνας πυροσβέστης, σε σχέση με συναδέλφους του των άλλων χωρών, συχνότερα κοντά στο υγρό στοιχείο. εργάζεται Πυρκαγιές σε πλο ία, σε προβλήτες, ατυχήματα σε ποτάμια και λίμνες, πλημμύρες, είναι ενδεικτικά μερικά από τα συμβάντα που καλείται κάθε τόσο να αντι μετωπ(σει. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τί θα συνέβαινε αν ένας πυροσβέστης έπεφτε μέσα στο νερό φορώντας τον προστατευτικό εξοπλισμό του, την ώρα της εργασ ίας ; Θα μπορούσε να κολυμπήσει ; Θα βούλιαζε ; Σ(γουρα πολλο ί λ ίγοι θα το έχετε σκεφτε ί, όμως αυτού του είδους τα ατυχήματα να συμβούν. είναι πολύ πιθανό Το ερέθισμα για τον προβληματισμό αυτό μας το έδωσε μία μελέτη τριών πυροσβεστ ικών υπηρεσιών των Η.Π.Α, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Firehoυse τον Οκτώβρ ιο του 1991, με θέμα: «Τ ις τεχνικές επιβίωσης του πυροσβέστη μέσα στο νερό >. Η μελέτη αυτή πραγματοπο ιήθη κ ε με αφορμή ένα α τύχημα που συνέβηκε στη Βαλτιμόρη όταν ένας πυροσβέστης έχασε τον προσανατολισμό του, εξαιτίας του πυκνού καπνού και έπεσε με το κεφάλι μέσα στο ποτάμι, ενώ εργαζόταν μ' άλλους εννέα συναδέλφους του πάνω σε μία αποβάθρα. Από την πτώση έχασε το κράνος του, οι μπότες του γέμισαν με νερό ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να κρατηθεί στην επιφάνεια. Τελικά κατάφερε να πιαστεί στην κα ιγόμενη αποβάθρα και λίγο μετά διασώθηκε από ένα πλωτό της Αστυνομίας. Είναι πολύ πιο εύκολο να επιπλεύσει ο πυροσβέστης, dταv μαζί με τη οτολή προστασίας φέρει και πιν αναπvεvοτ:κ:[ ovo:mj Μετά το συμβάν, τρεις πυροσβεστικές υπηρεσίες των Η. Π. Α θέλοντας να μάθουν τι ακρ ιβώς συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, προχώρησαν σε μία έ- 11

9 ρευνα. Συγκεκριμένα πραγματοποίησαν μια σειρά α πό δοκιμές όπου οι πυροσβέστες με τον προστατευτικό εξοπλισμό τους (στολή προστασίας με ε πένδυση, κράνη, μπότες, αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης με κυλίνδρους των 30 λεπτών ) έπεσαν κατακόρυφα σε πισίνα αυτό να σημαίνει ότι είναι ε ισόδου. με γλυκό νερό χωρίς και ο μοναδικός τρόπος Η πρώτη δοκ ιμή έγ ινε με όλο τον προστατευτ ικό εξοπλισμό εκτός από την αναπνευστ ική συσκευή και η δεύτερη φέροντας κα ι την αναπνευστική συσκευή. Τα συμπεράσματα ήταν πράγματι πολύτιμα. Από τη βιντεοσκόπηση των δοκιμών προέκυψε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να επιπλεύσει ο πυροσβέστης, όταν μαζί με τη στολή προστασίας φέρει παράλληλα και την αναπνευστική συσκευή και ότι παραμονή στην επιφάνεια του νερού η εξαρτάται από τρεις παράγοντες: - από την απομάκρυνση από την στολή του νερου ' που υπαρχει. ' - από την πυκνότητα και το σχεδιασμό του εσωτερικού επενδύτη. - από το πόσο καλά ασφαλίζουν τα μανικέτα στα χέρια και στα πόδια. Κανένα πρόβλημα δεν δημιούργησε η πλάτη της αναπνευστικής συσκε υ ής μέσα στο νερό, αλλά ούτε και διαρροές παρατ η ρήθηκαν σε βάθη από μισό μέχρι τρία μέτρα. Επίσης οι πυροσβέστες δεν είχαν δυσκολία στην εξίσωση της πίεσης σε αυτά τα βάθη. Μετά τις δοκιμές οι αναπνευστι κές συσκευές αποσυναρμολογή θηκαν και μόνο στο μανόμετρο της βρέθηκε λίγη Διαβάζοντας, φ ιάλη ς υγρασία. λοιπόν, αυτό το άρθρο στο γραφείο του περιοδι άραγε με το δικό μας πυροσβεστικό εξοπλισμό; Σκεφθήκαμε λοιπόν ότι ο μοναδικός τρόπος ήταν να κάνουμε και εμείς παρόμοιες δοκιμές. Πράγματι την επόμενη μέρα βρεθήκαμε στο Ιλίσιο κολυμβητήριο με δύο συναδέλφους, οι οποίοι έφεραν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Τα συμπερά σματα ήταν ανάλογα: και στ ις δύο περ ιπτώσεις, με αναπνευστική συσκευή άλλά κα ι χωρίς, οι πυροσβέ στες ήταν αδύνατο να επιπλεύσουν με μόνη διαφο ρά ότ ι είχαν καλύτερη πλευστότητα όταν έφεραν και αναπνευστική συσκευή. Ένα μεγάλο μειονέκτημα σε σχέση με τις Αμερικάνικες στολές - παρότι είναι οι πλέον σύγχρονες στην Ευρώπη- είναι ότι δεν εγκλωβίζουν καθόλου αέρα, αφού δεν προβλέφθηκε να έχουν μανικέτα, με αποτέλεσμα να γεμίκού μας, αναρωτηθή- Εάν αέ(ιας εγ><λωβιστtf μtσα στη στσj.ή πρσστασfας, ιfχι μό"ο θα διrοκολιjνει την επίπλευση, αλλά θα τον καμε τ( να συμβαίνει βσηθήσα 'tl βyeι yqιjyqρα tχοντας καλrhεqη πj.eυιπότητα.

10 4Ί>.. Οι στολtς μ~ clei- tγ>ιλ~ίl;ουν ΚάθόλDυ afqa ><άι iτοι ο tnjgο(ιβlστης είναι αδύνατο να σταθtf {στω ιιαι για λίγα δεtjπ(>οϊ.επrα στην tπιφdνeια ' Το κράνος tπιπλtει σε αντfοεση μe τις μ,τ~, παυ yεμιtοvν ιψfqως νεqό ζουν αμέσως με νερό. Όσον αφορά το κράνος επι πλέει, ενώ οι μπότες γεμίζουν αμέσως με νερό. Με τις αναπνευστικές συσκευές ανέπνεαν κανονικά χω ρίς να υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Μάλιστα ο έ νας εκ των δυο συναδέλφων παρέμεινε στον πυθ μένα της πισίνας -βάθους 2,5 μέτρων- για περισσότερα από πέντε λεπτά. Όταν ο πυροσβέστης φέρει την αναπνευσ τ ική συσκευή, η ύπτ ια θέση διευκολύνει την πλεύση ω«sμα και. 6ταν η φ&άλη έχει Ο atm. Μ ερικές ακόμα παρατηρήσεις: Κολυμπώντας πρόσθια οι πυροσβέστες δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, εκτός από το ότι δεν μπορούσαν να κι- νηθούν πολύ γρήγορα. Πέφτοντας από τη θέση όρθιου το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, ήταν το τράνταγμα της μάσκας στο πρόσωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν έπεφταν με το πλάι η μάσκα μετακινήθηκε, ένα πρόβλη μα που συνάντησαν στις δοκιμές τους και οι Αμερικάνοι. Θα λέγαμε ό μως ότι μάλλον προκαλεί κάποια δυσφορία παρά ουσιαστικό πρόβλημα, αφού ανεξάρτητα του τρόπου εισόδου δεν υπάρχει ούτε διαρροή αέρα ούτε δυσκολία επαναπροσαρμογής. Όσον αφορά την πλευστότητα, όπως προαναφέραμε, μεγαλύτερη όταν μαζί με τον προστατευτικό εξοπλισμό χρησιμοποιείται και η αναπνευστική συσκευή, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί ο πυροσβέστης να επιπλεύσει με μόνο τον προστατευτικό εξοπλισμό. Φυσικό είναι ότι όταν φέρει την αναπνευστική συσκευή, η ύπτια θέση διευκολύνει την πλεύση ακόμα και όταν η φιάλη έχει Ο atm. Γι' αυτό και η αναπνευστική συσκευή δεν πρέπει να απομακρύνεται, εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Η πλευστότητα δεν επηρεάζεται αρνητικά ακόμα και όταν οι μπότες είνα ι γεμάτες με νερό, αφού στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να τις απομακρύνεις κρατώντας τα πόδια στην επιφάνεια. Οι συ νάδελφοι στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν 11

11 αέρα. Με την αύξηση της πο σότητας της ροής του αέρα στην μάσκα, αυξήθηκε και η ε σωτερική πίεση, περισσότερο,,, απο το κανονικο και υπηρχε η αίσθηση ότι η μάσκα θα ξεκολλούσε από το πρόσωπο. Κατά την διάρκεια των δοκ ιμών διαπιστώθηκε ότι το νερό μπορεί να μπε ι στη μάσκα στις παρακάτω δύο περιπτώσεις: όταν η μάσκα δεν εφαρμόζει καλά και β) όταν ένας πυροσβέστης αποσυνδέ σει τον σωλήνα χαμηλής π ίε σης από τον ρυθμιστή. Το νερό αυτό μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα, φυσώντας με δύναμη προς την βαλβίδα εκπνοής και κοιτάζοντας προς το κάτω. Τό τε ο αέρας θα διώξει το νερό από την βαλβίδα εκπνοής. Μία μικρή ποσότητα σίγουρα θα παραμείνει στη μάσκα χωρίς να δημ ιουργήσει προβλήματα εισπνοή. Προβλήματα υπήρξαν και στην με την ακουστική προειδοποίηση, που γινόταν με μεγάλη δυσκο λία αντιληπτή, όταν ο ρυθμι στής ήταν μέσα στο νερό. Η εκπαίδευση συμβάλλει στο να έχει ο πυροσβέστης πλtfρη αίσθηση του κινδύνου και να γνωριί;ει πως θα ενεργήσει σε κάθε περίπτωση. Ο καλύτqκις τqόπος κολύμβησης εfva. η Wrτια Οάση ΧJ!Ι/Utμοποιώvτας κατάλληλα τα χ{qια. Μερικές χρήσιμες οδηγίες : - Οι πυροσβέστες δεν πρεπει στην πισίνα, παρατήρησαν ότι ο καλύτερος τρόπος να πανικοβάλλονται, όταν πέ κολύμβησης είναι το ύπτιο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα χέρια. Η κολύμβηση σε πλάγια θέση είναι φτου~ στο νερό, γιατ ί συνήθως δε θα απέχουν περισσοτερο από 3-4 μέτρα από την προβλήτα ή κάποιο άλλο ασφαλές σημείο. Απλά να προσπαθή ε~ίσης δυνατή, κολυμπώντας με το ένα χέρι. Δεν ειναι πρακτικός ο κλασικός τρόπος κολύμβησης και σουν να κολυμπήσουν προς το σημείο αυτό χρησι η κίνηση των ποδιών. μοποιώντας μόνο τα χέρια τους. Ανάλογες εκτιμ ήσε ις με τους Αμερικανούς είχαμε - Σε περίπτωση που η απόσταση είναι μεγαλύτε ρη κα ι το βάθος μ ικρότερο από τρία μέτρα μπορεί κα ι γ ια τον ρυθμ ιστή π ίεσης της αναπνευστ ικής συσκευής. Ο ρυθμιστής παρείχε ελεύθερο αέρα δημιουργώντας να φτάσει στο ασφαλές σημείο, κολυμπώντας υπο παράλληλα μεγάλο αριθμό φυσαλί βρύχια και αναπνέοντας κανονικά με τη βοήθεια δων γύρω από την μάσ κ α. Όταν ο ρυθμιστής λει της αναπνευστικής συσκευής. Άν το βάθος είναι μεγαλύτερο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ηρεμήσει και τουργούσε, στην μάσκα, γι ' ο αέρας συνεχώς μεταφερόταν μέσα αυτό και η βαλβίδα εκπνοής άνοιγε και παρέμενε ανοικτή διώχνοντας τον παραπανίσιο να προσπαθήσει να σταθεί στην επιφάνεια του νε ρού μέχρι τη διάσωσή του. ΕΙ

12 παραίτητη η εκπαίδευση, γιατί η πιθανότητα να πέσει ένας πυροσβέστης στο νερό, ανε ξάρτητα αν είναι πισίνα, λίμνη, ποτάμι, θάλασσα, ή κάποια μολυσμένη δεξαμενή, είναι πολύ μεγάλη και μια πραγματική απειλή για τη ζωή του. Η εκπαίδευση συμβάλλει στο να έχει ο πυροσβέστης πλήρη αίσθηση του κινδύνου και να γνωρίσει πως ακριβώς θα ε νεργήσει σε κάθε περίπτωση. Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι : α) να πληροφορήσει τους πυροσβέστες ώ στε να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κάθε κίνδυνο. β) να τον οπλίσει με αυτοπεποίθηση. Κατά την γνώμη μας θα πρέπει το πυρο σβεστικό προσωπικό κατά την διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης να ασκείται και στην υ δροβιότητα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι πυροσβέστες πρέπει να γίνουν κολυμβητές, αλλά απλά να γνωρίζουν πως να συ μπεριφερθούν όταν πέσουν στο νερό. Ας σημειωθεί ότι δεν ξέρει καθόλου κολύμπι. μεγάλος αριθμός συναδέλφων Οι συνάδελφο ι που θα πέσουν για πρώτη φορά στο νερό μπορεί να πανικοβλη θούν ή να κυριευθούν από φόβο, όμως σιγά -σιγά με την ανάλογη εκπαίδευση θα εξο ικειωθούν. Κλείνοντας πιστεύουμε ότι δώσαμε το ερέθισμα για μεγαλύτερη διερεύνηση αυτού του θέματος. Ευελπιστούμε ότι οι Πυροσβεστι κές Υπηρεσίες, που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πισίνες θα πραγματοποιήσουν παρόμοιες δοκιμές ώστε να βγουν επι πλέον συμπεράσματα. Όλοι οι συνάδελφοι είναι διατεθιμένοι να βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση! Λυτή rι ι:κ.ται?ιt:οοη φuοικιf. δεν fx.tι ιnιο.τd "α κιf. tι τους ΠΙJ//ΟΟ{Ιtσπ0 αιποδι>rες - Εάν αέρας εγκλωβιστεί μέσα στη στολή προστασίας, όχι μόνο θα διευκολύνει την επίπλευση, αλλά θα τον βοηθήσει να βγει γρήγορα, έχοντας καλύτερη πλευστότητα. Στην περίπτωση αυτή ο πυροσβέστης μπορεί να σφίξει τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του, ώστε να μην επ ιτρέψει να διαφύγει ο α έρας, ενώ παράλληλα μπορεί να φέρει τα πόδια του όσο πιο κοντό γίνεται στο στήθος, θέση που του εξασφαλίζει καλύτερη σταθερότητα. (Με τις δικές μας στολές, όπως προαναφέραμε, αυτό είναι α δύνατο). Παρότι αυτό είναι απλά βήματα και μπορεί ο καθένας μας να τα πραγματοποιήσε ι, σίγουρα υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι είνα ι α- Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνtβαλαν σ' αυτή την προσπάθεια και σιryκεκριμtvα τους: Υπ/yό Χρήστο Σrαματόπουλο και Δοκ. Αρχ/στη Κων/νο Φράγκο, που δέχθηκαν πρόθυμα να πtσουν με τον εξοπλισμό στο νερό, τον Αvθ/γό Γιώργο Αντωνακόπουλο που μας βοήθησε στην μετάφραση του αμ ε ρικάνικο υ κ ε ιμ tνου και τέλος τον Πυρ/στη Κωv/νο Καβαλfκα, που έκα νε τη φωτογράφηση. Υπ/γ6ς Καπ6κης Ιω6νvης

13 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΥΡΟΙΙΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Λήψη μέτρων πυροπροστασίας 1. Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 6 Στο Φ.Ε.Κ / δημοσιεύθηκε η Πυρο σβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 6 "Λήψη μέτρων πυροπροστασfας σε αποθήκες". Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν ξεσπάσει πολλές πυρκαγιές σε αποθήκες και η εμπειρία απέδειξε ότι ο κίνδυνος που εγκυμονεί απ ' αυτές είναι μεγάλος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Πολλές αποθήκες βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και γειτνιάζουν με χρήσεις κτιρίων όπου παρευρίσκονται πολλά άτομα, με αποτέλεσμα να υ πάρχει μεγάλος κίνδυνος ανθρωπίνων απωλειών α πό τυχόν εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι αποθηκευτικοί χώροι εγκυμονούν μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, εξαιτίας του υψηλού πυροθερμικού φορτίου που συσσωρεύεται, ενώ η κατάσβεση τέτοιων πυρκαγιών παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες λόγω της μη ύπαρξης κατάλληλων οδεύσεων ώστε να εντοπιστεί και προσεγγισθεί η εστία της πυρκαγιάς, ι=;;;; αφού οι οδεύσε ις αυτές συνήθως είνα ι καλυμμένες με τα αποθηκευμένα υλικά Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και για την εξασφάλιση ε νιαίας αντιμετώπισης όλων των αποθηκών με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια προέβηκε στην έκδοση της διάταξης αυτής. 1.2 Η παραπάνω διάταξη αναφέρεται σε υφιστάμενες αποθήκες, δηλαδή αυτές που έχουν λάβει οικοδομική άδεια πριν την Η ημερομηνία έναρξης εφαρ μογής του Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων". 1.3 Με την διάταξη αυτή μεταξύ των άλλων καθο ρίζονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. παθητικής και ενεργητικής Οι αποθήκες εντάσσονται σε κατηγορίες επικυνδυνότητος ανάλογα με το προθερμικό φορτίο. Σε κτίρια στα οποία λειτουργούν αποθήκες και είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση προς ορισμένους όρους των άρθρων 3 παράγρ. 3.1 και 3.2 και 4 παράγρ. 4.1 και 4.2 της διάταξης, δηλ. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑ, η Πυροσβεστι κή Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις. Τα μέτρα πυροπροστασίας είνα ι αυστηρότερη για αποθήκες που λειτουργούν σε κτίρια άλλων χρήσεων (όπως κατοικίες, κ.λ.π.). χώρων συνάθροισης κοινού 2. Πυροσβεστ ική Διάταξη υπ' αριθ / δημοσιεύθηκε η Πυρο Στο Φ.Ε.Κ. σβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 7 "Λήψη μέτρων Πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών''. 2.1 Το Αρχηγε ίο Πυρο σβεστικού Σώματος, από τα στοιχεία που έχει διάθεσή του, ' στη διαπίστωσε ' οτι παρατηρειται το φαι - νόμενο εκδήλωσης πυρ καγιών κατά τη διαδ ικα σία εκτέλεσης θερμών ερ γασιών εντός ή εκτός λειτουργούντων κτιρίων ή ε γκαταστάσεων. 2.2 Η υφιστάμενη νομο θεσία καλύπτει, από πλευ ράς μέτρων πυροπροστα σίας, ορισμένες από αυ τές τις εργασίες σε ειδικές περιπτώσεις εγκατα στάσεων, όπως εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών. 2.3 Η επικινδυνότητα των παραπάνω εργασιών αυξάνεται όταν αυτές εκτελούνται από εξωτερικά συνεργεία τα οποία συνήθως δεν είναι ενήμερα για τον συνολικό πυροπροστατευτικό σχεδιασμό της ε πιχείρησης. 2.4 Με βάση τα παραπάνω, το Αρχηγείο Πυρο σβεστικού Σώματος, προέβηκε στην έκδοση της Διάταξης αυτής με την οποία επιχειρεί να καλύψει το υφιστάμενο κενό, για τον καθορισμό των ελαχίστων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε λειτουργούντα κτίρια και εγκαταστά σεις, καθώς και στους υπαίθριους και ημιϋπαίθρι ους χώρους, όπου δεν υπάρχει κάλυψη από την υ πάρχουσα ειδική νομοθεσία, με σκοπό την πρόληψη ' ' ' και αποτροπη πυρκαγιων και ατυχηματων. ID

14 ; ' /,1-f,εναγησε'lς Η π6λη της Καστοριάς χιονισμένη - _J,F - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Νομός Καστοριάς από γεω γραφικής πλευράς βρίσκεται στο Β.Δ. τμήμα της Ελλάδος και διασχίζεται από τον ποταμό Α λιάκμονα. Ο πληθυσμός του Νο μού φθάνε ι τους κατοί κους. Διαθέτε ι άρ ιστες κλιματολογικές συνθήκες λόγω θέσης και υψομέτρου ( 774 μ. Η πόλη της Καστοριάς είναι μέσο υψόμετρο). κτισμένη στη χερσόνησο που εισχω ρεί στη λίμνη της Ορεστιάδας α νάμεσα στα βουνά Γράμμο και Βίτσι. Θεωρείται σαν μία από τις πιο μαγευτ ικές και αξιόλογες πό - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ λεις της Δυτ. Μακεδονίας με έ ντονα τα στοιχεία της κοινωνικής ζωής και της οικονομίας. Η Καστορ ιά Καστοριάς διαθέτει έναν αξιοθαύμαστο ιστορικό πλούτο που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Κατά τον Ε ' αιώνα π.χ. στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα η Καστοριά και Ρωμαίο ιστορικό Λίβιο, πόλη Κέλετρον. σύμφωνα με τον υπήρχε η Τον ΣΤ ' αιώνα ο Προκόπιος α- ναφέρει για πρώτη φορά το όνομα Καστοριά ως όνομα της λί μνης αυτής. Από την μυθολογία όμως γνωρίζουμε-και αυτή είναι η πιο πιθανή εκδοχή-ότι η Καστοριά πήρε το όνομα της από τον Κάστορα υιό του Δία. Στα 550 μ.χ. ο Ιουστινιανός μετατρέπ ε ι την πόλη σε ιάχυρότατο φρούριο και της δίνει το όνομα 1- ουστινιανούπολη. Ε ι σάγει τον χριστιαν ισμό και αρχίζει η επίδραση

15 του Βυζαντινού πολιτισμού στην Καστοριά. Ύστερα από πολλές καταλήψεις η Καστοριά κατάφερε να διατηρήσει αλώβητη την Εθνική της συνείδηση, τη γλώσσα, τα ή θη και έθιμά της. Γνώρισε μεγάλη ακμή στα γράμματα και στο ε μπόριο. Τα προεπαναστατικά κινήματα βρίσκουν στην Καστοριά υλική και ηθική συμπαράσταση. πόλη στην Ελλάδα με τόσο μεγάλη βυζαντινή τέχνη. Συμμετείχε ολόθερμα στην Επανάσταση του Η Καστοριά είναι ίσως η μοναδική Βυζαντινά μνημεία και εκκλησίες προσδίδουν μία ιδιαίτερη πόλη. εικόνα στην Κυρίαρχη θέση έχουν οι εκκλησίες της. Περίπου 70 ( Παναγιά Κουμπελίκη, Άγιοι Ανάργυροι, Μαυριώτισσα κ.ά. ), του 13ου, 14ου και 15ου αιώνα. Στην Καστοριά σήμερα σώζονται περίπου 12 αρχοντικά του 18ου αιώνα. Επιβλητικά κτίσματα με μεγαλοπρεπή χάρη και χαρακτηριστική Λειτουργεί Λαογραφικό και αρχιτεκτονική ιδιομορφία. Βυζαντινό μουσείο με μεγάλη γκάμα εκθεμάτων, του 12ου μέχρι του 1 7ου αιώνα. Στις πολιτ ιστικές εκδη- ( λώσεις υπάρχει το καστοριανό καρναβάλι στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου κάθε χρό - νου. Στην Καστοριά υπάρχει η Γουνοποιία που άρχισε να αναπτύσσε τα ι κατά τους βυζαντι-,,, νους χρονους με κεντρο την Κων/πόλη. Έτσι η Καστοριά αποτελεί γεγονός παγκόσμιου εν διαφέροντος και το μοναδικό κέντρο επεξερ γασίας γούνας στην Ευρώπη. Σήμερα λειτουργούν στην πόλη πάνω από βιοτεχνίες γού - νας. Τα τελευταία χρόνια έχει α ναπτυχθεί η κωπηλασία, με ολυ μπιακές διακρίσεις. Έχει αναπτυγμένη τουριστική,,, κινηση και ο επισκεπτης μπορει να απολαύσει την όμορφη φύση, στο Γράμμο-Βίτσι, να ασχοληθεί με σπορ-σκι-ψάρεμα-κυνήγι-φωτογραφία και να μεταβεί στο χιονο δρομικό κέντρο στο βουνό Βίτσι σε υψόμετρο μέτρα και στην Βίγλα-Πισοδέρι -Λίμνες Πρε σπών Νομού Φλωρίνης. Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Την πρώτη ενέργεια για την ί δρυση κρατικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Καστοριά, αποτε λεί έγγραφο του Δήμου Καστο ριάς στις 18 Ιανουαρίου 1949, προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο οποίο αναφέρεται ότι ε πιβάλλεται η ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού, για τον λόγο ότι στην Καστοριά υπάρχουν υψίστης αρχαιολογικής και εθν ικής σημασίας βυζαντινοί ναοί και οικίες, τα οποία κινδυνεύουν από πυρκαγιές, να καταστραφούν. Όπως ήτανε πόμενο, στο έγγραφο αυτό, η α πάντηση ήταν αρνητική εξ' αιτίας της γνωστής οικονομικής αδυνα μίας κα ι της έλλειψης προσωπ ι κού και μέσων. Τις ανάγκες πυροπροστασίας της Καστοριάς, κάλυπτε τότε η Δημοτική Πυροσβεστική Υπηρε σία, με υποτυπώδη σύνθεση και εξοπλισμό λόγω αδυναμίας. Γ ι ' αυτό ο Δήμος επανήλθε το 1963 και ζητούσε επίμονα την ίδρυση της Κρατικής Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας. Η αλληλογραφία συνεχίσθηκε για πολλά ακόμη χρόνια κα ι τελικά με το υπ ' αριθμ. Β.Δ. 836 της που δημοσιεύθηκε στο 289 τεύχος Α' Φ.Ε. Κ. της τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 4661/1930 στον Δήμο Καστοριάς και ιδρύθηκε Πυροσβεστικός Σταθμός Γ' Τάξης. Μετά την ίδρυση της Π.Υ. Καστοριάς άρχισαν ενέργειες για την εξασφάλιση στέγης, προκειμένου να λειτουργήσει, χωρίς ό μως αποτέλεσμα. Τελικά παραχωρήθηκε οίκημα ιδ ιοκτησίας του Νομαρχιακού Ταμείου Καστοριάς Οχ ίματα της Π. Υ. Καστοριάς

16 - -, 1 Άνδρες μιας από τις φυλακές με το Δ ιοικηrιf rιις Υπηρεοfας. για προσωρινή στέγαση, όπου στεγάσθηκε και στεγάζετα ι ακόμα μέχρι σήμερα, από 28 Φεβρουαρίου 1976, με πρώτο Διοικητή τον Υποπυραγό Στυλ ιανό Μαρκούση και προσωπικό 25 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Η υδροδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων γίνεται από 28 πυ ροσβεστικά υδροστόμ ια που τοποθέτησε ο Δήμος στο δίκτυο ύ δρευσης της πόλης και από την λίμνη εάν υπάρξει ανάγκη. Στην Π. Υ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Καστοριάς υπηρετούν σήμερα 26 μόνο υπάλληλοι και, συγκεκρ ιμενα : α. Ένας (1) Πυραγός β. γ. Ένας (1) Υποπυραγός Ένας (1) Ανθυποπυραγός δ. Δύο (2) Πυρονόμοι ε. Έξι (6) Αρχιπυροσβέστες και στ. Δέκα πέντε (15) Πυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η π.γ. Καστοριάς για να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της, διαθέτει τον εξής μηχανολογικό εξοπλισμό : α. Δύο (2) οχήματα υδροφόρα Α' τύπου, το Π.Σ. 564 OPEL και το Π. Σ MERCEDES, χωρητικότητας 1 τόννου. β. Δύο (2) οχήματα υδροφόρα Β ' τύπου, το Π.Σ MAGIRUS και το Π.Σ UNIMOG MER CEDES. χωρητικότητας 2,5 τόν νων. γ. Ένα (1) όχημα υδροφόρο Γ' τύπου, το Π.Σ. 985 STEYR χωρητικότητας 5 τόννων και δ. Ένα (1) όχημα βοηθητ ικό -επ ιβ ατηγό, το Π.Σ FORD. Διαθέτει δύο (2) φορητές βενζινοκίνητες αντλίες μεγάλες, τρεις (3) φορητές βενζινοκίνητες α ντλίες μικρές, τρεις (3) φορητές ηλεκτροκίνητες αντλ ίες, δύο (2) αναπνευστικές συσκευές οξυγό νου κα ι π έντε (5) αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα. Όλα τα παραπάνω είναι σε άριστη κατάσταση κ αι δίνουν στην Υπηρε σία μ ια αξ ιόλογη επιχειρησ ι ακή δυνατότητα να φέρε ι σε πέρας κάθε συμβάν που θα πα ρουσιασθεί. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η προσφορά της Π. Υ. Καστοριάς στο κο ινωνικό σύνολο του Νομού είναι τεράστια σε κατά σβεση πυρ καγι ών, σε κάθε λογής παροχή βοήθειας, σε ομιλίες μα θητών -πολ ιτών σε όλα τα χωρ ιά του Νομού, σε μεταφορά ασθενών λόγω χιονοπτώσεων και απο-

17 κλεισμένων χωριών και σε θέματα πρόληψης πυρασφάλειας, απο λαμβάνοντας έτ σι την εκτίμηση και την αγάπη όλων των πολιτών. Η συνεργασία μας είναι με τις άψογη αρχές του Νομού και τους φορείς της πόλης. Κατά την τ ε λευταία διετία η Π. Υ. Καστοριάς, επενέβη στα παρακάτω συμβά - ντα: Έτος 1994 Πυρκαγιές 223 Παροχές Βοηθείας 83 Εγκλωβισμοί 46 Σύνολο 352 Έτος 1995 Πυρκαγιές 162 Παροχές Βοηθείας 92 Εγκλωβισμοί 45 Σύνολο 299 Επ ίσης μεγάλη κα ι έντονη δραστηριότητα παρουσιάζεται στα γραφεία Πυρασφαλείας και Ανα-, κρ ιτικου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Κατά τα προηγούμενα έτη σημειώθηκαν μεγάλα και χαρακτηριστ ικά συμβάντα. Το 1990 καλοκαίρι, μεγάλη πυρκαγιά σε αθέριστα σιτηρά και σιτοκαλαμιές σε έκταση στρεμμάτων στην Αγροτική Περ ιοχή Άργους Ορε στικού-κωσταραζίου-μηλίτσας-αμπελοκήπων -Δισπηλιού, καίοντας αθέριστα σιτηρά, αποθήκες, α μπέλια και προκαλώντας μεγάλες ζημ ιές. Την ίδ ια εποχή, μεγάλη πυρκαγιά στην Αεροπορική μονάδα του Βίτσιου στις υπόγειες εγκαταστάσεις του RADAR προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων. Το 1993 μεγάλη πυρκαγ ιά σε παλιό αρχοντικό στην πόλη της Καστοριάς όπου καταστράφηκε, αλλά συγχρόνως κινδύνεψαν πολλά αρχοντικά στην περιοχή Ντόλτσο, όπου όμως διασώθηκαν όλα χάρις στην έγκαιρη επέμβαση της Π.Υ. Καστοριάς. Το 1994 μεγάλη πυρκαγιά στο Άργος Ορεστικό όπου κάηκε ολόκληρο καταστήματα, οικοδομικό τετράγωνο με προκαλώντας ζημ ιές εκατομμυρίων. Το 1995 ήταν έτος πολλών τροχαίων ατυχημάτων, δυστυχώς με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η Π.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α. Η έλλε ιψη δύναμης προσωπικού σε οδηγούς και μάχιμους, δημιουργεί της Υπηρεσίας. πρόβλημα λειτουργικό Η Υπηρεσία μας Γ τάξης πρέπει να έχει με τα ση μερινά δεδομένα, οργαν ική δύναμη τουλάχιστον 40 άνδρες για να μπορεί να αντεπεξέλθει στα συμβάντα και στον μεγάλο όγκο ερ γασιών που υπάρχει στον τομέα της προληπτικής πυροπροστα σίας και των γραφείων της Υπη -, ρεσιας. β. Οι εγκαταστάσεις που στεγάζετα ι σήμερα η Υπηρεσία ε ίναι α κατάλληλες τόσο για τη διαβίωση των Υπαλλήλων, όσο και για τις λειτουργικές ανάγκες της. Απαι τείται άμεσα δημιουργία ιδιόκτη των σύγχρονων εγκαταστάσεων.. για την στέγαση της Π.Υ. γ. Υπάρχε ι δυσκολία πρόσβασης των πυρ/κων οχημάτων σε ό λη σχεδόν την πόλη της Καστο ριάς, λόγω της μορφολογίας της κα ι ιδιαίτερα στην περιοχή Ντόλτσο, όπου οι δρόμοι είναι στενοί. δ. Υπάρχει πρόβλημα τους χειμερινούς μήνες λόγω των συχνών χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασ ιών, συνηθ ισμένο φαινόμενο στους -1 ο έως -15 βαθμούς Κελσίου, με τις γνωστές ε - ', πιπτωσεις στην κινηση των πυροσβεστικών οχημάτων της Υπηρεσίας και της λειτουργίας της. ε. Λόγω των δυσμενών συνθη κών διαβίωσης κα ι μακρ ιά από τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν επιθυ μούν σχεδόν κανένας Υπάλληλος του Σώματος να υπηρετήσει Π.Υ. Καστοριάς. στην Γ ια να μην υ πάρχουν τ έτοια προβλήματα καλό είναι να εφαρ μοσθεί ο νέος Νόμος Προσλήψεων προσωπικού για να επανδρω θεί η Π.Υ. Καστοριάς με ντόπιο προσω πικό που θα καλύψει και τις ανάγκες της και θα προσφέ ρει καλύτερο έργο. Πασχάλης Παν. ~ ι Μαυρομάτης Πυραγ6ς

18 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ι ΑΘΗΝ Α-9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Jι> Άμεσο κίνδυνο διέτρεξε ο λόκληρη πολυκσrοικlα σrην οδό Θεσσαλίας 26 στην περιοχή Ζωγράφου, 6ταν από άγνωσrη αιτία ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα οχήματα και 25 άνδρες απέτρεψε την εξά ιτλωσή της. Οι ζημιές α νέρχονται στα ()()() δρχ. -- ~ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 2 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 1996 Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά σε φορτηγό αυτοκίνητο, σrην περιοχή του Ισθμο ύ που μετέφερε εντομοκτόνα της εταιρείας BAYER, συσκευα σμένα σε μεταλλικά φιαλίδια. Από την πυρκαγιά κσrαστράφηκε ολοσχερώς το φορτηγό με όλο το φορτίο του. Σημαντικές ζημιές επίσης έπαθαν δύο ακόμη φορτηγά που ή ταν σταθμευμένα δlιτλα του. Συvολlκά οι ζημιές ανέρχονται στο ποσό των δρχ. Στην κατάσβεση έλαβαν μέρος τέσσερα οχήμσrα και 13 πυρο- - σβέστες της Π. Υ. Κορlνθου. - -,. -.,,

19 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ " ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 Α Σκηνές πανικού εκrυλlχθηκαν και πάλι στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ΝΙΟΒΕ 1 στο ο ποίο πραγματοποιούντο επισκευαστικές εργασίες, τυλlχθηκε στις φλόγες, β6ζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των διπλανών πλοίων και των εργαζομένων. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο του μηχανοστασίου από άγνωστη αιτία και σβήστηκε δύο ώ ρες μετ6 από τους πυροσβέστες. Συνολικό έλαβαν μέρος 25 άνδρες με δέκα οχήματα. ~ ΚΑΒΑΛΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1996 Ζημιές που πλησι6ζοw το 1 δις προκλήθηκαν από πυρκαγι6 στην καπναποθήκη του εργοστασίου επεξεργασίας φύλλων καπνού MISSIRIAN Α. Ε. στον Α -=~ μυyδaλεώνα Καβάλας. Η πυρκαγιά, παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να τη σβήσουν, πήρε μεγάλες διαστάσεις στο χώρο της αποθήκης. nα την κατάσβεση της κλήθηκε η Πυροσβεστική γπηρεσlα Καβάλας η οποία ενισχύθηκε από τις όμορες Υπηρεσίες Χρυσούπολης και Δράμας. Σwολu<ά στην κατάσβεση έλαβαν μέρος πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τρlα υδροφόρα οχήματα του Δήμου με 32 πυροσβέστες ' _...:;

20 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ... ΘΕΣΙΑΛΟΝ ΙΚΗ -22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 Και για να μην προβληματισθεlτε προσπαθώντας να καταλάβετε τι έχει συμβεί στη φωτογραφία, σας λέμε ότι ένα συρόμενο φορτηγό στην Άνω Τούμπα Θεσ/νί κης, όχι από την ένδειξη ΠΑΡ ΚΙΝΓΚ που βλέπετε αλλά από βλάβη των φρένων βρέθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας στην οδό Πραξαγόρα 16. Οι πυρ/στες απεγκλώβισαν τον οδηγό ευτυ χώς με ελαφρά τραύματα. ΚΕΡΚΥΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 Κατά τη διάρκεια της γενικευμένης ε ξέγερσης των κρα τουμένων στις φυλα κές Κέρκυρας που είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη και ομη ρία οκτώ σωφρονι στικών υπαλλήλων, ξέσπασε πυρκαγιά στα κτlριο ταυ Διοι κητηρ{ου. Παρά τις ι σχυρότατες Πυροσβεστικές δυνάμεις που κατέφθασαν, οποιαδήποτε επέμ η βσ.ση στάθηκε αδύ νατη, επειδή οι προσβάσεις προσέyyι σης στην πυρκαγιά καθώς και ολόκληρη η φυλακή βρισκόταν κάτω από τον πλήρη έλεγχο των εξεγερθέντων. Οι ζημιές εί ναι τεράστιες.

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου Η τρύπα του όζοντος Η μόλυνση της ατμόσφαιρας Η μόλυνση του νερού Η μόλυνση του εδάφους Όξινη βροχή Ρύπανση του περιβάλλοντος Ραδιενεργός ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος Πυρκαγιές Φιλιππόπουλος Νίκος Επισκόπηση Βασικά Στοιχεία Πυρκαγιών Τρίγωνο Πυρκαγιάς Κατάσβεση Πυρκαγιών Καπνοί Ο πιο ύπουλος αντίπαλος Στοιχεία Πυροσβεστήρων Στοιχεία επιβίωσης σε Πυρκαγιές Αστικές Πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος. Η ρύπανση του αέρα

Μάθημα 16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος. Η ρύπανση του αέρα Μάθημα 16 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος Στο μάθημα αυτό θα αναφερθούμε στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στις συνέπειές της. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ Μέτρα Ασφάλειας κατά τη χρήση τους Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

31ο Μάθημα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

31ο Μάθημα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 31ο Μάθημα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σε κάθε μεταβολή συμβαίνει και μεταφορά ενεργείας Από το πρώτο κι όλας εισαγωγικό μάθημα χρησιμοποιήσαμε την έννοια της ενέργειας. Αναφέραμε ότι όλα τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Ερπυστριοφόρο όχημα Βασισμένο στο άρμα μάχης τύπου Leopard 1... 3 Τεχνικές Προδιαγραφές... 3 Εφοδιασμός από δύο δοχεία... 4 Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι κατάσβεσης... 4

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3- 1996)

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος

Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β1 pc25

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗ Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ χημικές ουσίες μορφές ενέργειας ακτινοβολίες ήχοι θερμότητα ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική Δρίτσα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN Οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την είσοδό σας στο CHEMPARK και λάβετέ τις υπόψη κατά την παραμονή σας! Σας ευχαριστούμε! 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στην επιφάνεια της Γης απορροφάται κατά ένα μέρος από αυτήν, ενώ κατά ένα άλλο μέρος εκπέμπεται πίσω στην ατμόσφαιρα με την μορφή υπέρυθρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου

Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου Οικιακή Οικονομία Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου Κουτσάκη Μαρία Χρυσή Β 4 Η ρύπανση του περιβάλλοντος: το σύγχρονο πρόβλημα του 21ου αιώνα Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μια ευρεία έννοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Κατοικίες 1. Γενικά. «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ BONPET Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 25.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1540/2014, του/της F. P., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα στη

Διαβάστε περισσότερα

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χημική, εσωτερική, κινητική, δυναμική, φωτεινή, ηλεκτρική Η ενέργεια αποθηκεύεται στα υλικά σώματα σε διάφορες μορφές, ως χημική, εσωτερική,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνική σχάση. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος-Ζάχος Τάσος Παντελίδης Project A 2

Πυρηνική σχάση. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος-Ζάχος Τάσος Παντελίδης Project A 2 Πυρηνική σχάση Αλέξανδρος Παπαδόπουλος-Ζάχος Τάσος Παντελίδης Project 2012-13 A 2 Το ουράνιο (U) που υπάρχει στη φύση αποτελείται από 0,72% U-235, από 99,27% U-238 και από ίχνη U-234 σε ποσοστό 0,0055%.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 31.08.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1540/2014 του/της F. P., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; Καινοτομία ή Υποχρέωση; Ευστράτιος Αναστασόπουλος Αξιωματικός Εκπαιδευτής Π.Σ. Καθηγητής Κολλεγίων Νομοθετικό Πλαίσιο Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος Των φοιτητών : ΤΡΙΩΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΑΧΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων:

Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων: Για να υπάρξει φωτιά είναι απαραίτητη η συνύπαρξη τριών στοιχείων: - το καύσιμο (στερεό, υγρό ή αέριο) - το οξυγόνο (21% του ατμοσφαιρικού αέρα) - η αρχική θερμότητα. Αυτά είναι και τα μέρη του τρίγωνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φυσικά μεγέθη: Ονομάζονται τα μετρήσιμα μεγέθη που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου. Τέτοια μεγέθη είναι το μήκος, το εμβαδόν, ο όγκος,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Υπερκατανάλωση, λειψυδρία, ρύπανση. Λειψυδρία, ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Μάθημα 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Υπερκατανάλωση, λειψυδρία, ρύπανση. Λειψυδρία, ένα παγκόσμιο πρόβλημα Μάθημα 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Υπερκατανάλωση, λειψυδρία, ρύπανση Δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα παγκοσμίως είναι η λειψυδρία και η ρύπανση του νερού. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις αιτίες που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την

Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την εκρηκτική τους δύναμη αντλούν ακριβώς από τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης i-safe Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2015/BUSES/FWR/ILP/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων i-safe είναι

Διαβάστε περισσότερα

διατήρησης της μάζας.

διατήρησης της μάζας. 6. Ατομική φύση της ύλης Ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η ύλη αποτελείται από δομικά στοιχεία ήταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος. Το πείραμα μετά από 2400 χρόνια ήρθε και επιβεβαίωσε την άποψη αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τ

Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τ Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τοιχώματα του δοχείου που τα περιέχει Σε προηγούμενα μαθήματα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρύπανση του εδάφους αφορά στη συγκέντρωση σ αυτό ρυπογόνων ουσιών σε ποσότητες που αλλοιώνουν τη σύσταση του και συνεπώς προκαλούν βλάβες στους

Η ρύπανση του εδάφους αφορά στη συγκέντρωση σ αυτό ρυπογόνων ουσιών σε ποσότητες που αλλοιώνουν τη σύσταση του και συνεπώς προκαλούν βλάβες στους ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ρύπανση του εδάφους αφορά στη συγκέντρωση σ αυτό ρυπογόνων ουσιών σε ποσότητες που αλλοιώνουν τη σύσταση του και συνεπώς προκαλούν βλάβες στους οργανισμούς και διαταραχές στα οικοσυστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017)

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017) Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 14 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα Μ.Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι πολικές περιοχές, όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται βορειότερα από το Βόρειο Πολικό Κύκλο και νοτιότερα από το Νότιο Πολικό Κύκλο. Συγκεκριμένα ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS) Ονοµασία Προϊόντος : novablok XPS Έκδοση 1 η / Ηµεροµηνία Αναθεώρησης 08/08/2012 1 Στοιχεία Παρασκευάσµατος / και της επιχείρησης / εταιρείας Ονοµασία Προϊόντος : novablok

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα.

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. 1 Είναι η σταθερή και αδιάκοπη κίνηση του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της Γης, στο υπέδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση...

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση... Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαίθριες ψησταριές στα

Διαβάστε περισσότερα

οικονομία- Τεχνολογία ΜΑΘΗΜΑ: : OικιακήO : Σχολικό έτος:2011 Β2 Γυμνασίου Νεάπολης Κοζάνης

οικονομία- Τεχνολογία ΜΑΘΗΜΑ: : OικιακήO : Σχολικό έτος:2011 Β2 Γυμνασίου Νεάπολης Κοζάνης ΜΑΘΗΜΑ: : OικιακήO οικονομία- Τεχνολογία Σχολικό έτος:2011 :2011-20122012 Β2 Γυμνασίου Νεάπολης Κοζάνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: J ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΝΤ J ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Αλμπάνη Βάλια Καραμήτρου Ασημίνα Π.Π.Σ.Π.Α. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μανωλάς Αθήνα 2013 1 Πίνακας περιεχομένων ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ...2 Εξαντλούμενοι φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισµός ΦΥΣΙΚΗΣ για µαθητές Ε' ηµοτικού 2010.

ιαγωνισµός ΦΥΣΙΚΗΣ για µαθητές Ε' ηµοτικού 2010. Κάθε θέµα παίρνει 10 µόρια. Οι απαντήσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Οποιαδήποτε άλλη τεκµηριωµένη απάντηση γίνεται δεκτή. ιαγωνισµός ΦΥΣΙΚΗΣ για µαθητές Ε' ηµοτικού 2010. Θέµα 1 ο Πάνω στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση Τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα διαφέρουν από τα αέρια. 1. Ένα αέριο αποτελείται από ξεχωριστά άτομα ή μόρια τα οποία είναι διαχωρισμένα ενώ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση του αέρα. 1. (α) Οι ουσίες που καίμε για να πάρουμε ενέργεια ονομάζονται. (β) Να γράψετε τέσσερα παραδείγματα τέτοιων ουσιών.

Ρύπανση του αέρα. 1. (α) Οι ουσίες που καίμε για να πάρουμε ενέργεια ονομάζονται. (β) Να γράψετε τέσσερα παραδείγματα τέτοιων ουσιών. Ρύπανση του αέρα Εργαστείτε ατομικά 1. (α) Οι ουσίες που καίμε για να πάρουμε ενέργεια ονομάζονται. (β) Να γράψετε τέσσερα παραδείγματα τέτοιων ουσιών. 2. Υπάρχουν δύο είδη καύσης, η.και η.. Κατά την καύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα