ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'"

Transcript

1 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

2 Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ.

3 Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~ όσο θα έπρεπε μέχρ1 σήμερα, είναι η υγ~ε~νή και η ασφόλε~α Ό,Ν εργαζομέ Αρχηγε ίο ΙΙΥΙ'ΟΣΒ ΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡ ΗΣΗ Πυρ/κού Σώματος Διέυθυνση IV Μελ ετών Τμήμα 4ο Γραφε ίο Περ ιοδικού Μουρούζη Αθήνα Τηλ εσωτ Fax: Ε-ΜΑΙL - Υπεύ_θ_υνος Σύνταξης Ο ικονομικός Διαχειριστής Καπόκης Ιωόννης Υποπυραγός Σ υ ντάκτες Ζωιτός Ιωάν. Πυρονόμος Φρόγκας Δ. Πυροσβέστης Παναγ ιώτης Κων/νος Φωτογραφ ίες Συνεργείο Α.Π.Σ. Ε κτύπωση & Αποστολ!) Δ. Γ. Δεσποτόπουλος Ηρούς 17 Κολοκυν θού Αθήνα Τηλ.: Fax: ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 300 ΔΡΧ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩ ΜΑΤΟΣ 1400 ΔΡΧ. \ΤΟΝ. Είναι πολύ σημαντ~κό να φύγε~ ο επ~κεφαλής από το συμβάν με τον ίδ~ο αρ1θμό πυροσβεστών που έφθοοε... και με την ίδ:ια φυο~κή κατάσταση. Επε1δή το θεωρούμε πόρο πολύ σοβαρό θέμα σκοπεύουμε στο μέλλον να παρουο~όσουμε μia σε1ρό όρθfχjv anό δ:ιαpορετ~κές πηγές. Σ' αυτό το τεύχος ξεκ1νήσαμε με ένα θέμα καθαρό ασφάλε~aς. Η αφορμή δόθηκε anό μία αμερ1κάν1κη μελέτη σχετ:ικό με τ~ς τεχν:ι - κές επ:ιβίωοnς του πυροσβέστη μέσα στο νερό. Μας προβλημάτ:~οε τόσο, που κάναμε και εμείς τ1ς δ1κές μας δοκ :ιμές. Τα συμπερόσμαια θα τα βρείτε στην σελίδα 6. Ένα όλλο θέμα που απaοχολεί π1α το σύνολο της αvθfχj!ότη τας, είνα1 αυτό της προσταο ίας του περ~βόλλοντος. Ήδη συμnληρ:.jθηκαv δέκα χρόν~α από την καιαστραpή του Τσερνομπίλ και τα σημόδ:ια που άpηοε πί<χ.j του το δυστύχημα είνα1 ορατό σε κόθε σημείο αυτής της έρημης χώρας σελ. 22. Πέρα anό αυτό όμως το περ1βόλλον δέχεται καθημερ:ινό χ~λ~όδες τόννους με ρυπογόνες ουσίες και τοξ~κό απόβλητα. Η καλή μας φίλη, Χrψ 1 κός Μnχαv1κός Α. Λαζαρίδου, με την ευαισθησία που τη δ~aκρίνε1 στα 01κολογ1κό θέματα, μας πaρουσ~όζε~ τρόπους aπαλλaγής anό τα παθολογ1κό αnορρίμ μαια. Εμείς π:ιστεύουμε ότ:ι το Πυροοβεστ1κό ~a είναι α πό τους φορείς που μπορεί και πρέπε1 να αnοκτήσε1 μεγαλύτερη περ1βαλλοντ 1κή δρόσn. σελ 26. Όn..χ; είχαμε υποσχεθεί στο προηγούμενο τεύχος, σας πaρουσ1όζουμε την ~σχύουσα νομοθεσία πuροπροστοοίας κω5:ικοπο:ιημένη. Η κωδ~κοποίηση αυτή στοχεύε :ι στην αποσαφήν1ση και στην ορθή αντ1μετώπ1ση κόθε περίπτωσης, είτε στη φάση της επ:ιλογής της κατόλλnλης νομοθεσίας γ~α την εκπόνηση μελετών, είτε στη φόση του ελέγχου και της έγκρ~σης των αnαι τούμε\τον μέτρ:.ν' και μέσων πυροπροστοοίας. σελ 32. Στ~ς ξενaγήσε:ις αυτή τη φορό σας μεταφέρουμε στην Πυροσβεστ:ική Υπηρεσία της παvέμορφης και γρaφ:ικής πόλης της Καστορ~ός όπου και εκεί ο:ι σννόδελφο:ι αντ :ιμετωπίζονν αρκετό προβλήμαtα. σελ 12. Τέλος ένα στόχο που είχε θέσε :ι το ΑΠΣ επί σε:ιρό ετών, έγ1νε επ:ιτέλους πραγι.ιαι1κότητα. Μέχρ:ι το τέλος του χρόνου παρaλφβάvονται anό το Π. Σ τρία ε:ιδ:ικά ερπυστρ:ιαpόρα οχήματα πολλαπλού ρόλου BV 206 κατόλληλα γ1α επ1χε1ρήσε 1 ς δ:ιάα.jσης, παροχής βοηθείας και αντ:ιμετώ11σης καιαστροqχ.jν. σελ 20. ΙΔΙΩΤΩΝ 1400 ΔΡΧ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΜΟΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2500 ΔΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20$ Η.Π.Α. (4$ Η.Π.Α. το ΤΕΥΧΟΣ)

4 Ασφάλεια και επιβίωση Ο καπνός είναι ο πρώτος και ο πιο θονοτηφ6ρος κίνδυνος που εμφανίζεται κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς και μπορεί να προκαλέσε ι σοβαρές βλάβες αλλά και το θάνατο με πολλούς και διάφορους τρόπους. Τεχνικές επιβ ίωσης... 6 Είναι πολύ πιο εύκολο να επιπλεύσει ο πυροσβέστης όταν μαζί με τη στολή προστασίας φέ~ παράλληλο και την αναπνευστι κή συσκευή ακόμη και όταν η φιάλη έχει Ο atm πίεση. η ιδέα για την προμήθεια ενός ειδικού αρθρωτού ερ πυστριοφόρου οχήματος πολλαπλού ρόλου. Το έτος 1996 εlναι έ να έτος που η ι δέα αυτή υλοποιείται και το Π.Σ. παραλαμβάνει τρία τέτοια οχήματα παντοδα πούς εδάφους συνολικού κόστους 200 εκατ. Το σύνδρομο του Τσερνομπ ίλ.... Η Διεύθυνση Πυροπροστασίας σας ε- νημερώνει Ξεναγήσεις, Π.Υ. Καστοριάς Πυροσβεστικό μtτωπο Εξοπλισμός Από το 1990 κυοφορείτο στους κόλπους του Α. Π. Σ. Αποτέφρωση.... Η απαλλαγή επικίνδυνων και τοξικών λυμάτων είναι από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν rις βιομηχανίες και rις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι τρόποι απαλλαγής τους μελετώνται με μεγάλη επψέ λεια. Η αποτέφρωση παθολογικών-μολυσματικών λυ μάτων αναγvωρlζεται σαν τη μόνη τεχνική που εφαρμό ζετα ι στην επεξεργασία όλων των τύπων των α πορριμμάτων αυτών. Νομοθεσία.... Μικρά νέα.... Κουίζ.... Εκδηλώσε ις δραστηριότητες.... π.. αγκοσμια νεα.... Σκαπανάκια Σ. Ε. Κ. Π.Υ.Σ. ' ' ' ' ' ' ' ' ι ' ' ι ο ο Ta twnόyρ<>φ<> 6ρθρa δεν ει<φρόζουν cmcφaflητcι ΚCΙΙ etοε.ς της Υπηρεοίaς.

5 ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ «ΦΟΝΙΑΣ» Ο καπνός είναι το πιο επικίνδυνο προϊόν της φωτιάς. Θεωρείται ως ο πιο "ύπουλος" εχθρός των πυροσβεστών σε σύγκριση με τις φλόγες, τη θερμότητα ή τα αέρ ια της φωτιάς. Η εισπνοή καπνού έχε ι αποδειχτεί ότι είναι η αιτία για τα 3/4 των θανάτων σε πυρκαγιές που συμβαίνουν κάθε χρόνο στις Η.Π. Α. Τι είναι όμως ο καπνός ; Πώς προκαλεί βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό και οδηγεί ακόμα και στο θάνατο; Ο καπνός είναι ένα μείγμα από καυτούς ατμούς, αέρια και αιθάλη, που παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης των υλικών. Δημιουργείται κατά την διαίρεση των μορίων της αιθάλης και των ανακοnτόμενων υγρών, που αφήνονται να πέσουν (γνωστά ως αεριώδη) κατά την διάρκεια της ατελούς καύσεως (καύση σ' έναν ατμοσφαιρικό χώρο όπου η παρουσία οξυγόνου είναι ανεπαρκής). Όσο ατελέστερη είναι η καύση και περιέχει εκτός από τους ατμούς και την αιθάλη, υδρατμούς, μικρές σταγόνες πίσσας, κομματάκια στάχτης κτλ. τόσο πυκνότερος είναι και ο καπνός. Ο καπνός είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος κίνδυνος που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες αλλά και τον θάνατο με πολλούς τρόπους. Ο καπνός αποπροσανατολίζει εξαιτίας της έλλειψης ορατότητας και προκαλεί ερεθισμό των ματιών. Ο καυτός καπνός προκαλεί με την εισπνοή εγκαύματα στον λάρυγγα και στους πνεύμονες, ο τοξικός καπνός προκαλεί ασφυξία και τέλος ο καπνός εκρήγνυται. Η αιθάλη του καπνού ερεθίζε ι το οπτικό νεύρο που καταλήγει στα μάτια, προκαλώντας ανοιγόκλεισμα των ματιών και πόνο. προστατευτούν από τον καπνό, τους. Προκειμένου οι άνθρωποι να κλείνουν τα μάτια Αυτή η έλλειψη ορατότητας μπορεί να καθυστερεί τη διαφυγή τους με αποτέλεσμα τα τοξικά αέρια και οι φλόγες να τυλίξουν το χώρο και να τους παγιδεύσουν. Πλαστικά έπιπλα, που καίγονται, χαλιά, καρέκλες, σκεπάσματα και κρεβάτια (ειδικά το αφρολέξ που χρησιμοποιείται για τα μαξιλάρια και τα στρώματα) παράγουν μεγάλες ποσότητες καπνού. Αυτού του είδους ο καπνός είναι πυκνός, αιθαλώδης και μαύ ρος με αποτέλεσμα να σκοτεινιάζει γρήγορα ο χώρος εκμηδενίζοντας την ορατότητα. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει από τον Εθνικό Οργανισμό Πυροπροστασίας (N.F.P.A.) των Η. Π.Α, όταν καίγονται υλικά από αφρολέξ παράγουν περισσότερο κα πνό απ' ότι το ξύλο. Οι πυροσβέστες όταν εισέρχονται σ ' ένα φλεγό μενο κτίριο φέρουν ατομικές αναπνευστικές συ σκευές, που αποτελούνται από τη μάσκα προσώ που, συνδεδεμένη με τη φιάλη οξυγόνου που μεταφέρουν στην πλάτη τους. Οι αναπνευστικές μάσκες όχι μόνο τους προστατεύουν από την εισπνοή τοξι κών αερίων, αλλά προστατεύουν και τα μάτια τους από τους ερεθισμούς, που προκαλεί ο καπνός. Ακό μη και με τη μάσκα οι πυροσβέστες σκύβουν προ κειμένου να περάσουν ένα δωμάτιο ή κάποιον άλλο χώρο ενός κτιρίου, για να έχουν καλύτερη ορατότη Έτσι ακόμη και με τη μάσκα ένας πυροσβέστης που ερευνά το χώρο τυφλώνεται από τον καπνό και αδυνατε ί να εντοπίσει μία έξοδο διαφυγής. Τελικά η φιάλη οξυγόνου θα αδειάσει και ο παγιδευμένος α πό τον καπνό πυροσβέστης θα καεί από τις τα. Όπως είναι γνωστό η πυκνότητα του καπνού είναι μεγαλύτερη στα ανώτερα επίπεδα ενός δωματίου. φλόγες, τη θερμότητα ή θα πεθάνει από τα τοξικά αέ ρια. Τα διαμερίσματα και τα σπ ίτια που κτίστηκαν την δεκαετία του 70, όταν δηλαδή υπήρχε έλλειψη πετρελαίου δημιουργούν ένα καινούργιο κίνδυνο για τους πυροσβέστες τον καυτό καπνό. Αυτά τα δια μερίσματα και τα σπίτια έχουν καλή θερμομόνωση. Είναι δηλαδή κατασκευασμένα έτσι ώστε να διατη ρούν τη θερμότητα στο εσωτερικό τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα δωμάτια έχουν παράθυρα με διπλά τζάμια, και αεροστεγείς πόρτες. μονωμένους τοίχους και ταβάνια Όταν ξεσπάσει μια φωτιά μέσα σε ένα θερμομο νωμένο χώρο, θα καίει για αρκετή ώρα μέχρι ο κα πνός ή η φλόγα να γίνουν αντιληπτά και να εντοπιστούν. Όταν μ(α φωτιά καίει σε ένα τέτοιο δωμάτιο ο καπνός θερμαίνεται για πολλή ώρα. Η θερμοκρασία του μπορεί να φθάσει στους 650 έως 760 βαθμούς Κελσίου. Έτσι ο καπνός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σ' ένα πυροσβέστη. Ο καπνός που παράγεται σε μια πυρκαγιά μπορεί ΕΙ

6 να χωρ ιστεί γενικά σε δύο ζώνες: 1) Στη ζώνη καυτού καπνού 2) Στη ζώνη κρύου καπνού. τις 1) Η ζώνη καυτού καπνού περιλαμβάνει εκείνες επιφάνειες του φλεγόμενου κτι ρίου στις οποίες, η θερμο κρασία του καπνού είνα ι υψηλή κα ι η κ ίνη ση του καπνού προκαλείται από την θερμότητα που αναπτύσσεται στον χώρο. Ο θερμα ινόμενος αέρας επεκτείνεται, γίνεται φωτεινότερος απ ' ότι ο υπόλοιπος στον περ ιβάλλοντα χώρο και υψώνεται. Η ζώνη καυτού καπνού υπάρχει στο δωμάτιο απ' όπου ξεκινάε ι η φωτιά, στους παρα κείμενους διαδρόμους, σκάλες κα ι φρεάτια ανελκυστήρων. 2) Η ζώνη κρύου καπνού περιλαμβάνε ι εκείνες τις επιφάνειες, που απέχουν από!η φωτ ιά σε ένα φλεγόμενο κτίρ ιο, όπου ο θερμαινόμε νος καπνός έχει κρυώσει από τον εισερχόμενο α τμοσφαιρικό αέρα και α πό την απορρόφηση της θερμό τητας απ ό τους τοίχους και τ ις οροφές του κτιρίου. οποίος έχε ι στρωματοποιηθεί ή Ο καπνός ο μετακινείται λόγω συσσώρευσης, άνεμος ή ο μηχανικός α έρας ανήκουν στην ζώνη κρύου καπνού. ( ΠΡΟΕΙΔΟΠΟ Ι ΗΣΗ: ο καπνός στη ζώνη κρύου καπνού μπορεί να μην προκαλέσε ι εγκαύματα σ' έ ναν πυροσβέστη, μπ ορεί ο όμως να περιέχει μονοξείδ ιο του άνθρακα ( CO ) ή άλλα τοξικά αέρια). ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ Ο ι πυροσβέστες που βρίσκονται σ' ένα φλεγόμενο κτίρ ιο χρε ιάζοντα ι αέρα για να παραμείνουν ζωντανοί. Το βασικό στοιχείο του αέρα είναι το οξυγό νο. Ο ατμοσφαιρ ικός αέρας περιέχε ι 21% οξυγόνο. Αν η ποσότητα του οξυγόνου στον αέρα μειωθεί λόγω του καπνού, προκαλεί δυσφορία στον ανθρώ π ινο οργανισμό. Αν ένας πυροσβέστης δεν φέρει την αναπνευστική του συσκευή και το ποσοστό του οξυγόνου, ως προς τον ατμοσφαιρικό αέρα, από το 21ο/ο μειωθεί στο 17% δυσκολεύεται να συντονίσει τις κινήσεις του. Αν το οξυγόνο π έσει στο 14% έως το 10%, κουράζεται και μειώνεται η δυνατότητα κρίσης. Και τέλος αν μειωθεί στο 9% έως 6% και χαμηλότερα, ο πυροσβέστης χάνει τ ις α ισθήσεις του και πεθαίνει. Τη θέση του εκτοπισμένου οξυγόνου εξαιτίας της καύσης καταλαμβάνει ο καπνός, που περιέχει θανατηφόρα τοξικά αέρια. Το Μονοξείδιο το υ Άνθρακα (CO) και το Υδροκυάν ιο (HCN) είναι δύο τοξικά αέρια που περιέχονται στον καπνό και προκαλούν τον θάνατο. Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η τοξικότητα του καπνού από το χρώμα ή την ποσότητά του, αλλά καλό θα είναι οι πυροσβέστες να παίρνουν προληπτ ικά μέτρα φορώντας τ ις μάσκες τους. Άσπρος καπνός και μαύρος καπνός μπορε ί να περ ιέχει τοξικά αέρια. προκαλεί το θάνατο. Το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) είνα ι το αέριο που συναντάτα ι σε μεγαλύτερα ποσοστά σε μια πυρκαγ ι ά, αναμεμειγ μένο με τον καπνό χωρίς όμως να είναι το π ιο το ξικό σ ' ένα φλεγόμενο δωμάτιο παράγονται μεγάλες ποσότητες CO, που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τους π υρ ο σβέστες, γιατί μεταφέρε-,, ται μεσω της αιμοσφαιρινης στο αίμα. Η αιμοσφαιρίνη, που μεταφέρει οξυγόνο στο α ί μα ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη και αυτή π ου μεταφέρε ι CO ονομάζε ται Το Υδροκυάνιο (HCN) είναι ανθρακυαιμοσφαιρίνη. Όταν το ποσοστό της ανθρακυαιμοσφαιρίνης στο αίμα είναι πάνω από 30% περίπου 20 φορές πιο τοξικό από το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO). Τα α έρια του παράγονται από την καύση των υλικών, που περιέχουν Άζωτο (Ν). Η πολυουρεθάνη, το νάι λον, το ακρυλικό νιτρίλιο, το μαλλί και το μετάξι, ό ταν καίγονται, παράγουν υδροκυάν ι ο. Το Υδροκυάνιο δεν δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη όπως το Μ ονοξείδιο του Άνθρακα. Αντίθετα απομακρύνει το οξυγόνου από τον ανθρώπινο οργανισμό (κύτταρα). ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΠΝΟΥ Η έκρηξη του καπνού είναι μια έκρηξη καύσης. Η ίδια χημική αντίδραση με τα εκρηκτικά συστατικά είναι παρόντα στην έκρηξη καπνού όπως σε μ ια έ- 11

7 κρηξη καύσης, δηλ. καύσιμη ύλη, οξυγόνο και θερμότητα. Το καύσιμο στην μηχανική έκρηξη καύσης που δ ίνει ισχύ στο αυτοκίνητο ε ίναι η βενζίνη. Το καύσιμο σε μια έκρηξη καύσης καπνού είναι ο καπνός και ειδικότερα το Μ ονοξείδιο του Άνθρακα (CO) το οποίο έχει βαθμό εκρηκτικότητας από 12% έως 74%, όταν αναμειγνύεται με τον αέρα. Οι εκρήξεις καπνού δεν συμβαίνουν συχνό. Οι πεεκrιιιs.ισ ΧΑΟΝΩΥ - 1.'"ΤλλΙΟ λv.ιισιιt Σ'rΜΙΟ ΠΛΠΡΟVΣ UΕΛΙ8ΙΙΣ rγμιο θινο\τλt ΙΙΟΡt!ΙλΣ 1 1 " ) " Xg6YA( ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ - Νορβηγοί πυρο σβέστες ζητούν α πό την κυβέρνησή τους να εξαιρεθούν από ' ', τους αυστηρους αντικαπνιστικους νομους της χώρας, οι οποίοι απαγορεύουν το κάπνισμα στους χώρους εργασίας, λέγοντας ότι γι ' αυ τούς δεν μπορεί να υπάρξει φωτιά χωρίς κα, πνο. "Ένα τσιγάρο μας ηρεμεί έπειτα από το άγχος της πυρόσβεσης. Στη δουλειά μας εκτιθέμεθα σε πιο επικίνδυνες αναθυμιάσεις από τον κα πνό του τσιγάρου ", γράφουν δύο πυροσβέστες σε επιστολή τους σε τοπική εφημερίδα. Μερικοί μάλιστα απ' αυτούς σκέφτονται να ε γκαταλείψουν το Σώμα αν δεν μπορούν να κα πν ίζουν μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών. ρισσότερες εκρήξε ις στις πυρκαγιές προκαλούντα ι από διαρροές αερίων. Η έκρηξη καπνού μπορεί να συμβεί όπου υπάρχει καπνός και θερμότητα σ' ένα μερικώς κλειστό δωμάτιο. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς το εκρηκτικό CO δημ ιουργε ίται ως εξής: Σ ' ένα φλεγόμενο δωμάτιο, όταν η θερμοκρασία της οροφής φτάσει τους 650 έως 760 βαθμούς κελσίου, το Διοξείδιο του Άνθρακα (C02), που παράγεται από τη φωτιά, αντιδρά με τον άνθρα κα που βρίσ κεται στον καπνό και σχημα τίζεται Μ ονοξείδιο του Άνθρακα (CO). Ο χημικός συνδυασμός του C02 και του CO μπορεί να συμβεί στο πρώτο στάδιο της φωτιάς ή στο στάδιο της αύξησής της, πριν την ανάφλεξη, ή στο τρίτο στά διο της μείωσης (ΣΧΕΔΙΟ). Σε μερικές πυρκαγιές το οξυγόνο αντιδρά με το CO και την θερμότητα με α ποτέλεσμα την έκρηξη καπνού. Πηγή : Ελεύθερη απόδοση : ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περιοδικό "FIREHOUSE" 11

8 τητα ακιfμη και ιfιαν rι φιdλη fχtι Ο - atrn πfttll/. Η ύπτια Owrι με φιdλη διrοκολύvt τrιν πλevοτιfτrιτα. 11αvαπνειχπιχή11W1<εvή δeν πρέπt να απομακeύνετο.j eκτός αν παριμ.-ιοδtζε. το {qyo της διdοω<ιrι. Ο πvqοοβtοτης tχιι καλιίπqη πλtvοτ6- ίναι γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μιά χώρα Ε που διαθέτει χιλιάδες χιλιόμετρα ακτές, μεγάλο αριθμό λιμνών και ποταμών. Αυτό ση μαίνει ότ ι ο Έλληνας πυροσβέστης, σε σχέση με συναδέλφους του των άλλων χωρών, συχνότερα κοντά στο υγρό στοιχείο. εργάζεται Πυρκαγιές σε πλο ία, σε προβλήτες, ατυχήματα σε ποτάμια και λίμνες, πλημμύρες, είναι ενδεικτικά μερικά από τα συμβάντα που καλείται κάθε τόσο να αντι μετωπ(σει. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τί θα συνέβαινε αν ένας πυροσβέστης έπεφτε μέσα στο νερό φορώντας τον προστατευτικό εξοπλισμό του, την ώρα της εργασ ίας ; Θα μπορούσε να κολυμπήσει ; Θα βούλιαζε ; Σ(γουρα πολλο ί λ ίγοι θα το έχετε σκεφτε ί, όμως αυτού του είδους τα ατυχήματα να συμβούν. είναι πολύ πιθανό Το ερέθισμα για τον προβληματισμό αυτό μας το έδωσε μία μελέτη τριών πυροσβεστ ικών υπηρεσιών των Η.Π.Α, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Firehoυse τον Οκτώβρ ιο του 1991, με θέμα: «Τ ις τεχνικές επιβίωσης του πυροσβέστη μέσα στο νερό >. Η μελέτη αυτή πραγματοπο ιήθη κ ε με αφορμή ένα α τύχημα που συνέβηκε στη Βαλτιμόρη όταν ένας πυροσβέστης έχασε τον προσανατολισμό του, εξαιτίας του πυκνού καπνού και έπεσε με το κεφάλι μέσα στο ποτάμι, ενώ εργαζόταν μ' άλλους εννέα συναδέλφους του πάνω σε μία αποβάθρα. Από την πτώση έχασε το κράνος του, οι μπότες του γέμισαν με νερό ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να κρατηθεί στην επιφάνεια. Τελικά κατάφερε να πιαστεί στην κα ιγόμενη αποβάθρα και λίγο μετά διασώθηκε από ένα πλωτό της Αστυνομίας. Είναι πολύ πιο εύκολο να επιπλεύσει ο πυροσβέστης, dταv μαζί με τη οτολή προστασίας φέρει και πιν αναπvεvοτ:κ:[ ovo:mj Μετά το συμβάν, τρεις πυροσβεστικές υπηρεσίες των Η. Π. Α θέλοντας να μάθουν τι ακρ ιβώς συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, προχώρησαν σε μία έ- 11

9 ρευνα. Συγκεκριμένα πραγματοποίησαν μια σειρά α πό δοκιμές όπου οι πυροσβέστες με τον προστατευτικό εξοπλισμό τους (στολή προστασίας με ε πένδυση, κράνη, μπότες, αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης με κυλίνδρους των 30 λεπτών ) έπεσαν κατακόρυφα σε πισίνα αυτό να σημαίνει ότι είναι ε ισόδου. με γλυκό νερό χωρίς και ο μοναδικός τρόπος Η πρώτη δοκ ιμή έγ ινε με όλο τον προστατευτ ικό εξοπλισμό εκτός από την αναπνευστ ική συσκευή και η δεύτερη φέροντας κα ι την αναπνευστική συσκευή. Τα συμπεράσματα ήταν πράγματι πολύτιμα. Από τη βιντεοσκόπηση των δοκιμών προέκυψε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να επιπλεύσει ο πυροσβέστης, όταν μαζί με τη στολή προστασίας φέρει παράλληλα και την αναπνευστική συσκευή και ότι παραμονή στην επιφάνεια του νερού η εξαρτάται από τρεις παράγοντες: - από την απομάκρυνση από την στολή του νερου ' που υπαρχει. ' - από την πυκνότητα και το σχεδιασμό του εσωτερικού επενδύτη. - από το πόσο καλά ασφαλίζουν τα μανικέτα στα χέρια και στα πόδια. Κανένα πρόβλημα δεν δημιούργησε η πλάτη της αναπνευστικής συσκε υ ής μέσα στο νερό, αλλά ούτε και διαρροές παρατ η ρήθηκαν σε βάθη από μισό μέχρι τρία μέτρα. Επίσης οι πυροσβέστες δεν είχαν δυσκολία στην εξίσωση της πίεσης σε αυτά τα βάθη. Μετά τις δοκιμές οι αναπνευστι κές συσκευές αποσυναρμολογή θηκαν και μόνο στο μανόμετρο της βρέθηκε λίγη Διαβάζοντας, φ ιάλη ς υγρασία. λοιπόν, αυτό το άρθρο στο γραφείο του περιοδι άραγε με το δικό μας πυροσβεστικό εξοπλισμό; Σκεφθήκαμε λοιπόν ότι ο μοναδικός τρόπος ήταν να κάνουμε και εμείς παρόμοιες δοκιμές. Πράγματι την επόμενη μέρα βρεθήκαμε στο Ιλίσιο κολυμβητήριο με δύο συναδέλφους, οι οποίοι έφεραν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Τα συμπερά σματα ήταν ανάλογα: και στ ις δύο περ ιπτώσεις, με αναπνευστική συσκευή άλλά κα ι χωρίς, οι πυροσβέ στες ήταν αδύνατο να επιπλεύσουν με μόνη διαφο ρά ότ ι είχαν καλύτερη πλευστότητα όταν έφεραν και αναπνευστική συσκευή. Ένα μεγάλο μειονέκτημα σε σχέση με τις Αμερικάνικες στολές - παρότι είναι οι πλέον σύγχρονες στην Ευρώπη- είναι ότι δεν εγκλωβίζουν καθόλου αέρα, αφού δεν προβλέφθηκε να έχουν μανικέτα, με αποτέλεσμα να γεμίκού μας, αναρωτηθή- Εάν αέ(ιας εγ><λωβιστtf μtσα στη στσj.ή πρσστασfας, ιfχι μό"ο θα διrοκολιjνει την επίπλευση, αλλά θα τον καμε τ( να συμβαίνει βσηθήσα 'tl βyeι yqιjyqρα tχοντας καλrhεqη πj.eυιπότητα.

10 4Ί>.. Οι στολtς μ~ clei- tγ>ιλ~ίl;ουν ΚάθόλDυ afqa ><άι iτοι ο tnjgο(ιβlστης είναι αδύνατο να σταθtf {στω ιιαι για λίγα δεtjπ(>οϊ.επrα στην tπιφdνeια ' Το κράνος tπιπλtει σε αντfοεση μe τις μ,τ~, παυ yεμιtοvν ιψfqως νεqό ζουν αμέσως με νερό. Όσον αφορά το κράνος επι πλέει, ενώ οι μπότες γεμίζουν αμέσως με νερό. Με τις αναπνευστικές συσκευές ανέπνεαν κανονικά χω ρίς να υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Μάλιστα ο έ νας εκ των δυο συναδέλφων παρέμεινε στον πυθ μένα της πισίνας -βάθους 2,5 μέτρων- για περισσότερα από πέντε λεπτά. Όταν ο πυροσβέστης φέρει την αναπνευσ τ ική συσκευή, η ύπτ ια θέση διευκολύνει την πλεύση ω«sμα και. 6ταν η φ&άλη έχει Ο atm. Μ ερικές ακόμα παρατηρήσεις: Κολυμπώντας πρόσθια οι πυροσβέστες δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, εκτός από το ότι δεν μπορούσαν να κι- νηθούν πολύ γρήγορα. Πέφτοντας από τη θέση όρθιου το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, ήταν το τράνταγμα της μάσκας στο πρόσωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν έπεφταν με το πλάι η μάσκα μετακινήθηκε, ένα πρόβλη μα που συνάντησαν στις δοκιμές τους και οι Αμερικάνοι. Θα λέγαμε ό μως ότι μάλλον προκαλεί κάποια δυσφορία παρά ουσιαστικό πρόβλημα, αφού ανεξάρτητα του τρόπου εισόδου δεν υπάρχει ούτε διαρροή αέρα ούτε δυσκολία επαναπροσαρμογής. Όσον αφορά την πλευστότητα, όπως προαναφέραμε, μεγαλύτερη όταν μαζί με τον προστατευτικό εξοπλισμό χρησιμοποιείται και η αναπνευστική συσκευή, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί ο πυροσβέστης να επιπλεύσει με μόνο τον προστατευτικό εξοπλισμό. Φυσικό είναι ότι όταν φέρει την αναπνευστική συσκευή, η ύπτια θέση διευκολύνει την πλεύση ακόμα και όταν η φιάλη έχει Ο atm. Γι' αυτό και η αναπνευστική συσκευή δεν πρέπει να απομακρύνεται, εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Η πλευστότητα δεν επηρεάζεται αρνητικά ακόμα και όταν οι μπότες είνα ι γεμάτες με νερό, αφού στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να τις απομακρύνεις κρατώντας τα πόδια στην επιφάνεια. Οι συ νάδελφοι στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν 11

11 αέρα. Με την αύξηση της πο σότητας της ροής του αέρα στην μάσκα, αυξήθηκε και η ε σωτερική πίεση, περισσότερο,,, απο το κανονικο και υπηρχε η αίσθηση ότι η μάσκα θα ξεκολλούσε από το πρόσωπο. Κατά την διάρκεια των δοκ ιμών διαπιστώθηκε ότι το νερό μπορεί να μπε ι στη μάσκα στις παρακάτω δύο περιπτώσεις: όταν η μάσκα δεν εφαρμόζει καλά και β) όταν ένας πυροσβέστης αποσυνδέ σει τον σωλήνα χαμηλής π ίε σης από τον ρυθμιστή. Το νερό αυτό μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα, φυσώντας με δύναμη προς την βαλβίδα εκπνοής και κοιτάζοντας προς το κάτω. Τό τε ο αέρας θα διώξει το νερό από την βαλβίδα εκπνοής. Μία μικρή ποσότητα σίγουρα θα παραμείνει στη μάσκα χωρίς να δημ ιουργήσει προβλήματα εισπνοή. Προβλήματα υπήρξαν και στην με την ακουστική προειδοποίηση, που γινόταν με μεγάλη δυσκο λία αντιληπτή, όταν ο ρυθμι στής ήταν μέσα στο νερό. Η εκπαίδευση συμβάλλει στο να έχει ο πυροσβέστης πλtfρη αίσθηση του κινδύνου και να γνωριί;ει πως θα ενεργήσει σε κάθε περίπτωση. Ο καλύτqκις τqόπος κολύμβησης εfva. η Wrτια Οάση ΧJ!Ι/Utμοποιώvτας κατάλληλα τα χ{qια. Μερικές χρήσιμες οδηγίες : - Οι πυροσβέστες δεν πρεπει στην πισίνα, παρατήρησαν ότι ο καλύτερος τρόπος να πανικοβάλλονται, όταν πέ κολύμβησης είναι το ύπτιο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα χέρια. Η κολύμβηση σε πλάγια θέση είναι φτου~ στο νερό, γιατ ί συνήθως δε θα απέχουν περισσοτερο από 3-4 μέτρα από την προβλήτα ή κάποιο άλλο ασφαλές σημείο. Απλά να προσπαθή ε~ίσης δυνατή, κολυμπώντας με το ένα χέρι. Δεν ειναι πρακτικός ο κλασικός τρόπος κολύμβησης και σουν να κολυμπήσουν προς το σημείο αυτό χρησι η κίνηση των ποδιών. μοποιώντας μόνο τα χέρια τους. Ανάλογες εκτιμ ήσε ις με τους Αμερικανούς είχαμε - Σε περίπτωση που η απόσταση είναι μεγαλύτε ρη κα ι το βάθος μ ικρότερο από τρία μέτρα μπορεί κα ι γ ια τον ρυθμ ιστή π ίεσης της αναπνευστ ικής συσκευής. Ο ρυθμιστής παρείχε ελεύθερο αέρα δημιουργώντας να φτάσει στο ασφαλές σημείο, κολυμπώντας υπο παράλληλα μεγάλο αριθμό φυσαλί βρύχια και αναπνέοντας κανονικά με τη βοήθεια δων γύρω από την μάσ κ α. Όταν ο ρυθμιστής λει της αναπνευστικής συσκευής. Άν το βάθος είναι μεγαλύτερο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ηρεμήσει και τουργούσε, στην μάσκα, γι ' ο αέρας συνεχώς μεταφερόταν μέσα αυτό και η βαλβίδα εκπνοής άνοιγε και παρέμενε ανοικτή διώχνοντας τον παραπανίσιο να προσπαθήσει να σταθεί στην επιφάνεια του νε ρού μέχρι τη διάσωσή του. ΕΙ

12 παραίτητη η εκπαίδευση, γιατί η πιθανότητα να πέσει ένας πυροσβέστης στο νερό, ανε ξάρτητα αν είναι πισίνα, λίμνη, ποτάμι, θάλασσα, ή κάποια μολυσμένη δεξαμενή, είναι πολύ μεγάλη και μια πραγματική απειλή για τη ζωή του. Η εκπαίδευση συμβάλλει στο να έχει ο πυροσβέστης πλήρη αίσθηση του κινδύνου και να γνωρίσει πως ακριβώς θα ε νεργήσει σε κάθε περίπτωση. Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι : α) να πληροφορήσει τους πυροσβέστες ώ στε να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κάθε κίνδυνο. β) να τον οπλίσει με αυτοπεποίθηση. Κατά την γνώμη μας θα πρέπει το πυρο σβεστικό προσωπικό κατά την διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης να ασκείται και στην υ δροβιότητα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι πυροσβέστες πρέπει να γίνουν κολυμβητές, αλλά απλά να γνωρίζουν πως να συ μπεριφερθούν όταν πέσουν στο νερό. Ας σημειωθεί ότι δεν ξέρει καθόλου κολύμπι. μεγάλος αριθμός συναδέλφων Οι συνάδελφο ι που θα πέσουν για πρώτη φορά στο νερό μπορεί να πανικοβλη θούν ή να κυριευθούν από φόβο, όμως σιγά -σιγά με την ανάλογη εκπαίδευση θα εξο ικειωθούν. Κλείνοντας πιστεύουμε ότι δώσαμε το ερέθισμα για μεγαλύτερη διερεύνηση αυτού του θέματος. Ευελπιστούμε ότι οι Πυροσβεστι κές Υπηρεσίες, που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πισίνες θα πραγματοποιήσουν παρόμοιες δοκιμές ώστε να βγουν επι πλέον συμπεράσματα. Όλοι οι συνάδελφοι είναι διατεθιμένοι να βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση! Λυτή rι ι:κ.ται?ιt:οοη φuοικιf. δεν fx.tι ιnιο.τd "α κιf. tι τους ΠΙJ//ΟΟ{Ιtσπ0 αιποδι>rες - Εάν αέρας εγκλωβιστεί μέσα στη στολή προστασίας, όχι μόνο θα διευκολύνει την επίπλευση, αλλά θα τον βοηθήσει να βγει γρήγορα, έχοντας καλύτερη πλευστότητα. Στην περίπτωση αυτή ο πυροσβέστης μπορεί να σφίξει τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του, ώστε να μην επ ιτρέψει να διαφύγει ο α έρας, ενώ παράλληλα μπορεί να φέρει τα πόδια του όσο πιο κοντό γίνεται στο στήθος, θέση που του εξασφαλίζει καλύτερη σταθερότητα. (Με τις δικές μας στολές, όπως προαναφέραμε, αυτό είναι α δύνατο). Παρότι αυτό είναι απλά βήματα και μπορεί ο καθένας μας να τα πραγματοποιήσε ι, σίγουρα υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι είνα ι α- Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνtβαλαν σ' αυτή την προσπάθεια και σιryκεκριμtvα τους: Υπ/yό Χρήστο Σrαματόπουλο και Δοκ. Αρχ/στη Κων/νο Φράγκο, που δέχθηκαν πρόθυμα να πtσουν με τον εξοπλισμό στο νερό, τον Αvθ/γό Γιώργο Αντωνακόπουλο που μας βοήθησε στην μετάφραση του αμ ε ρικάνικο υ κ ε ιμ tνου και τέλος τον Πυρ/στη Κωv/νο Καβαλfκα, που έκα νε τη φωτογράφηση. Υπ/γ6ς Καπ6κης Ιω6νvης

13 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΥΡΟΙΙΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Λήψη μέτρων πυροπροστασίας 1. Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 6 Στο Φ.Ε.Κ / δημοσιεύθηκε η Πυρο σβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 6 "Λήψη μέτρων πυροπροστασfας σε αποθήκες". Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν ξεσπάσει πολλές πυρκαγιές σε αποθήκες και η εμπειρία απέδειξε ότι ο κίνδυνος που εγκυμονεί απ ' αυτές είναι μεγάλος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Πολλές αποθήκες βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και γειτνιάζουν με χρήσεις κτιρίων όπου παρευρίσκονται πολλά άτομα, με αποτέλεσμα να υ πάρχει μεγάλος κίνδυνος ανθρωπίνων απωλειών α πό τυχόν εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι αποθηκευτικοί χώροι εγκυμονούν μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, εξαιτίας του υψηλού πυροθερμικού φορτίου που συσσωρεύεται, ενώ η κατάσβεση τέτοιων πυρκαγιών παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες λόγω της μη ύπαρξης κατάλληλων οδεύσεων ώστε να εντοπιστεί και προσεγγισθεί η εστία της πυρκαγιάς, ι=;;;; αφού οι οδεύσε ις αυτές συνήθως είνα ι καλυμμένες με τα αποθηκευμένα υλικά Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και για την εξασφάλιση ε νιαίας αντιμετώπισης όλων των αποθηκών με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια προέβηκε στην έκδοση της διάταξης αυτής. 1.2 Η παραπάνω διάταξη αναφέρεται σε υφιστάμενες αποθήκες, δηλαδή αυτές που έχουν λάβει οικοδομική άδεια πριν την Η ημερομηνία έναρξης εφαρ μογής του Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων". 1.3 Με την διάταξη αυτή μεταξύ των άλλων καθο ρίζονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. παθητικής και ενεργητικής Οι αποθήκες εντάσσονται σε κατηγορίες επικυνδυνότητος ανάλογα με το προθερμικό φορτίο. Σε κτίρια στα οποία λειτουργούν αποθήκες και είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση προς ορισμένους όρους των άρθρων 3 παράγρ. 3.1 και 3.2 και 4 παράγρ. 4.1 και 4.2 της διάταξης, δηλ. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑ, η Πυροσβεστι κή Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις. Τα μέτρα πυροπροστασίας είνα ι αυστηρότερη για αποθήκες που λειτουργούν σε κτίρια άλλων χρήσεων (όπως κατοικίες, κ.λ.π.). χώρων συνάθροισης κοινού 2. Πυροσβεστ ική Διάταξη υπ' αριθ / δημοσιεύθηκε η Πυρο Στο Φ.Ε.Κ. σβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 7 "Λήψη μέτρων Πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών''. 2.1 Το Αρχηγε ίο Πυρο σβεστικού Σώματος, από τα στοιχεία που έχει διάθεσή του, ' στη διαπίστωσε ' οτι παρατηρειται το φαι - νόμενο εκδήλωσης πυρ καγιών κατά τη διαδ ικα σία εκτέλεσης θερμών ερ γασιών εντός ή εκτός λειτουργούντων κτιρίων ή ε γκαταστάσεων. 2.2 Η υφιστάμενη νομο θεσία καλύπτει, από πλευ ράς μέτρων πυροπροστα σίας, ορισμένες από αυ τές τις εργασίες σε ειδικές περιπτώσεις εγκατα στάσεων, όπως εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών. 2.3 Η επικινδυνότητα των παραπάνω εργασιών αυξάνεται όταν αυτές εκτελούνται από εξωτερικά συνεργεία τα οποία συνήθως δεν είναι ενήμερα για τον συνολικό πυροπροστατευτικό σχεδιασμό της ε πιχείρησης. 2.4 Με βάση τα παραπάνω, το Αρχηγείο Πυρο σβεστικού Σώματος, προέβηκε στην έκδοση της Διάταξης αυτής με την οποία επιχειρεί να καλύψει το υφιστάμενο κενό, για τον καθορισμό των ελαχίστων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε λειτουργούντα κτίρια και εγκαταστά σεις, καθώς και στους υπαίθριους και ημιϋπαίθρι ους χώρους, όπου δεν υπάρχει κάλυψη από την υ πάρχουσα ειδική νομοθεσία, με σκοπό την πρόληψη ' ' ' και αποτροπη πυρκαγιων και ατυχηματων. ID

14 ; ' /,1-f,εναγησε'lς Η π6λη της Καστοριάς χιονισμένη - _J,F - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Νομός Καστοριάς από γεω γραφικής πλευράς βρίσκεται στο Β.Δ. τμήμα της Ελλάδος και διασχίζεται από τον ποταμό Α λιάκμονα. Ο πληθυσμός του Νο μού φθάνε ι τους κατοί κους. Διαθέτε ι άρ ιστες κλιματολογικές συνθήκες λόγω θέσης και υψομέτρου ( 774 μ. Η πόλη της Καστοριάς είναι μέσο υψόμετρο). κτισμένη στη χερσόνησο που εισχω ρεί στη λίμνη της Ορεστιάδας α νάμεσα στα βουνά Γράμμο και Βίτσι. Θεωρείται σαν μία από τις πιο μαγευτ ικές και αξιόλογες πό - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ λεις της Δυτ. Μακεδονίας με έ ντονα τα στοιχεία της κοινωνικής ζωής και της οικονομίας. Η Καστορ ιά Καστοριάς διαθέτει έναν αξιοθαύμαστο ιστορικό πλούτο που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Κατά τον Ε ' αιώνα π.χ. στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα η Καστοριά και Ρωμαίο ιστορικό Λίβιο, πόλη Κέλετρον. σύμφωνα με τον υπήρχε η Τον ΣΤ ' αιώνα ο Προκόπιος α- ναφέρει για πρώτη φορά το όνομα Καστοριά ως όνομα της λί μνης αυτής. Από την μυθολογία όμως γνωρίζουμε-και αυτή είναι η πιο πιθανή εκδοχή-ότι η Καστοριά πήρε το όνομα της από τον Κάστορα υιό του Δία. Στα 550 μ.χ. ο Ιουστινιανός μετατρέπ ε ι την πόλη σε ιάχυρότατο φρούριο και της δίνει το όνομα 1- ουστινιανούπολη. Ε ι σάγει τον χριστιαν ισμό και αρχίζει η επίδραση

15 του Βυζαντινού πολιτισμού στην Καστοριά. Ύστερα από πολλές καταλήψεις η Καστοριά κατάφερε να διατηρήσει αλώβητη την Εθνική της συνείδηση, τη γλώσσα, τα ή θη και έθιμά της. Γνώρισε μεγάλη ακμή στα γράμματα και στο ε μπόριο. Τα προεπαναστατικά κινήματα βρίσκουν στην Καστοριά υλική και ηθική συμπαράσταση. πόλη στην Ελλάδα με τόσο μεγάλη βυζαντινή τέχνη. Συμμετείχε ολόθερμα στην Επανάσταση του Η Καστοριά είναι ίσως η μοναδική Βυζαντινά μνημεία και εκκλησίες προσδίδουν μία ιδιαίτερη πόλη. εικόνα στην Κυρίαρχη θέση έχουν οι εκκλησίες της. Περίπου 70 ( Παναγιά Κουμπελίκη, Άγιοι Ανάργυροι, Μαυριώτισσα κ.ά. ), του 13ου, 14ου και 15ου αιώνα. Στην Καστοριά σήμερα σώζονται περίπου 12 αρχοντικά του 18ου αιώνα. Επιβλητικά κτίσματα με μεγαλοπρεπή χάρη και χαρακτηριστική Λειτουργεί Λαογραφικό και αρχιτεκτονική ιδιομορφία. Βυζαντινό μουσείο με μεγάλη γκάμα εκθεμάτων, του 12ου μέχρι του 1 7ου αιώνα. Στις πολιτ ιστικές εκδη- ( λώσεις υπάρχει το καστοριανό καρναβάλι στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου κάθε χρό - νου. Στην Καστοριά υπάρχει η Γουνοποιία που άρχισε να αναπτύσσε τα ι κατά τους βυζαντι-,,, νους χρονους με κεντρο την Κων/πόλη. Έτσι η Καστοριά αποτελεί γεγονός παγκόσμιου εν διαφέροντος και το μοναδικό κέντρο επεξερ γασίας γούνας στην Ευρώπη. Σήμερα λειτουργούν στην πόλη πάνω από βιοτεχνίες γού - νας. Τα τελευταία χρόνια έχει α ναπτυχθεί η κωπηλασία, με ολυ μπιακές διακρίσεις. Έχει αναπτυγμένη τουριστική,,, κινηση και ο επισκεπτης μπορει να απολαύσει την όμορφη φύση, στο Γράμμο-Βίτσι, να ασχοληθεί με σπορ-σκι-ψάρεμα-κυνήγι-φωτογραφία και να μεταβεί στο χιονο δρομικό κέντρο στο βουνό Βίτσι σε υψόμετρο μέτρα και στην Βίγλα-Πισοδέρι -Λίμνες Πρε σπών Νομού Φλωρίνης. Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Την πρώτη ενέργεια για την ί δρυση κρατικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Καστοριά, αποτε λεί έγγραφο του Δήμου Καστο ριάς στις 18 Ιανουαρίου 1949, προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο οποίο αναφέρεται ότι ε πιβάλλεται η ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού, για τον λόγο ότι στην Καστοριά υπάρχουν υψίστης αρχαιολογικής και εθν ικής σημασίας βυζαντινοί ναοί και οικίες, τα οποία κινδυνεύουν από πυρκαγιές, να καταστραφούν. Όπως ήτανε πόμενο, στο έγγραφο αυτό, η α πάντηση ήταν αρνητική εξ' αιτίας της γνωστής οικονομικής αδυνα μίας κα ι της έλλειψης προσωπ ι κού και μέσων. Τις ανάγκες πυροπροστασίας της Καστοριάς, κάλυπτε τότε η Δημοτική Πυροσβεστική Υπηρε σία, με υποτυπώδη σύνθεση και εξοπλισμό λόγω αδυναμίας. Γ ι ' αυτό ο Δήμος επανήλθε το 1963 και ζητούσε επίμονα την ίδρυση της Κρατικής Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας. Η αλληλογραφία συνεχίσθηκε για πολλά ακόμη χρόνια κα ι τελικά με το υπ ' αριθμ. Β.Δ. 836 της που δημοσιεύθηκε στο 289 τεύχος Α' Φ.Ε. Κ. της τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 4661/1930 στον Δήμο Καστοριάς και ιδρύθηκε Πυροσβεστικός Σταθμός Γ' Τάξης. Μετά την ίδρυση της Π.Υ. Καστοριάς άρχισαν ενέργειες για την εξασφάλιση στέγης, προκειμένου να λειτουργήσει, χωρίς ό μως αποτέλεσμα. Τελικά παραχωρήθηκε οίκημα ιδ ιοκτησίας του Νομαρχιακού Ταμείου Καστοριάς Οχ ίματα της Π. Υ. Καστοριάς

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Τα πρακτικά μιας πρωτοποριακής ημερίδας για την πυρασφάλεια στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΌΛΟΓΟΣ Το 2009, η ΕΑΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΤΑΞΗ: ΣΤ Σχολ. Έτος;2008-2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων εγκαταστάσεων σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολιτική Προστασία Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.

1. Πολιτική Προστασία Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28, 32005 Δίστομο Τηλ. 2267022320 & 2267022633 FAX : 22670-22063

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ εφημερίδα για το περιβάλλον Σάββατο- Κυριακή 25-26 Απριλίου 2015 Τεύχος GreenweekΕβδομαδιαία business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ www.greenweek.gr 85 Διογκώνεται το πρόβλημα των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν

π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Έν Δράσει Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες Εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω τη γης Άμα δε σωθεί εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων

Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων 2η έκδοση - ριζικά ανανεωμένη και συμπληρωμένη Ι.Στ. Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Υπεύθυνος του τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Α Τετράµηνο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Οµάδα Εργασίας ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37 ιμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών ημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3338759 Email: secretary@pesede.gr URL: www.pesede.gr Περιεχόμενα ΙΑ ΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 1 Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 2015 ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα