ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)"

Transcript

1 Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20. Καταργείται ώδε ό περί Απογραφής Νόμος. Κατάργησις. Κεφ. 38. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9) ΟΡΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Λειτουργός 'Απογραφής, διορισθείς έπί τω τέλει διενεργείας απογραφής, συμφώνως ταΐς διατάξεσι του περί Στατιστικής Νόμου, βεβαιώ ενόρκως δτι θά προβώ εις αληθή και ακριβή άπογραφήν απάντων τών κατοίκων έν τή άνατεθείση μοι περιοχή' προσέτι δτι θα συλλέγω επακριβώς πάν Μτερον στοιχεΐον, ώς προνοείται έν τω περί Στατιστικής Νόμω και έν οίωδήποτε Διατάγματι ή Κανονισμω δυνάμει τούτου γενομένω, και συμφώνως προς οιανδήποτε νόμιμον όδηγίαν, ήν θέλω λάβει* βεβαιώ ωσαύτως δτι ε'ις ούδένα, πλην τοΰ Εφόρου ή τή εξουσιοδοτήσει αύτου θα γνωστοποιώ πληροφορίας ληφθείσας ύπ* έμου σχετικώς προς την διενέργειαν τής απογραφής. (Υ* ) Λειτουργός 'Απογραφής. Ό περί τής Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Συμβάσεως Νόμος (Κυρωτικός) του 1968, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εϊς την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 'Αριθμός 48 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΗΝ ΠΟΛ1ΤΙΣΤΙΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954 'Επειδή την 19ην Δεκεμβρίου 1954 έγένετο έν Παρισίοις ή Εύρω Προοίμιον. παϊκή Πολιτιστική Σύμβασις και 'Επειδή δι' αποφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' αριθμόν 6674 και ήμερομηνίαν 26ην Μαΐου 1967 ή Κυπριακή Δημοκρατία προσεχώρησεν εις την έν λόγω Σύμβασιν : Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Ευρωπαϊκής Συνοπτικός Πολιτιστικής Συμβάσεως Νόμος (Κυρωτικός) του τίτλος. 2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν έκ του κειμένου προκύπτη άν "Ερμηνεία, τίθετος έννοια «Σύμβασις» σημαίνει την Εύρωπαϊκήν Πολιτιστικήν την γενομένην έν Παρισίοις την 19ην Δεκεμβρίου Σύμβασιν 3. Ή Σύμβασις τής οποίας το κείμενον εκτίθεται εις τον Πίνακα κύρωσις ώς και ή ε'ις αυτήν προσχώρησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας διά Συμβάσεως. τοΰ παρόντος Νόμου κυρουνται. πίναξ.

2 510 Π Ι Ν Α Ξ ("Αρθρον 3) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ Αί ύπογράφουσαι την παροΰσαν Σύμβασιν Κυβερνήσεις, Μέλη τοο Συμβουλίου της Ευρώπης, "Εχουσαι υπ' δψιν δτι ό σκοπός τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης εΐναι ή έπίτευξις μευαλυτέρας ένότητος μεταξύ των Μελών του, ίνα, μεταξύ άλλων διασφαλισθώσι και.πραγματωθώσι τά ιδεώδη και αί άρχαί, αΐτινες άποτελουσι κοινήν κληρονομίαν των, "Εχουσαι ύπ' δψιν δτι ή έπίτευξις του σκοπού τούτου θά ήδύνατο νά προωθηθή δια μιας εύρυτέρας άλληλοκατανοήσεως μεταξύ των λαών της Ευρώπης, "Εχουσαι υπ' δψιν δτι δια τους σκοπούς τούτους είναι επιθυμητή ουχί μόνον ή σύναψις διμερών πολιτιστικών συμβάσεων μεταξύ τών Μελών του Συμβουλίου άλλα και ή έπιδίωξις μιας πολιτικής κοινής δράσεως άποσκοπούσης εις τήν διασφάλισιν και τήν ένθάρρυνσιν της αναπτύξεως του Ευρωπαϊκού πνευματικού' πολιτισμού, Άποφασίσασαι δπως συνάψωσι μίαν γενικήν Εύρωπαΐκήν Πολιτιστική ν Σύμβασιν αποσκοπούσαν εις τήν προαγωγήν, μεταξύ τών πολιτών δλων τών Μελών, και τών άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών άτινα ήθελον προσχωρήσει εις τήν παρουσαν Σύμβασιν της σπουδής τών γλωσσών της 'ιστορίας και του πολιτισμού τών άλλων (Συμβαλλομένων Μερών), ώς και του κοινού πολιτισμού των, Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : "Αρθρον 1 "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει λάβει τά κατάλληλα μέτρα προς διασφάλισιν και ένθάρρυνσιν της αναπτύξεως τής εθνικής του συμβολής εις τήν κοινήν πνευματικήν κληρονομίαν τής Ευρώπης. "Αρθρον 2 "Εκαστον Σ υμβαλλόμενον Μέρος, δσον έ'νεστι, (α) θέλει ενθαρρύνει τήν ύπό τών πολιτών του μελέτην' ^ών γλωσσών, τής ιστορίας και του πολιτισμού τών λοιπών Συμβαλλομένων Μερών και θέλει παράσχει είς τά τελευταία διευκολύνσεις προς άνάπτυξιν παρομοίων σπουδών εντός τής επικρατείας του, και (β) θέλει προσπαθήσει δπως προαγάγη τήν σπουδήν τής γλώσσης ή τών γλωσσών αύτου, της Ιστορίας και του πολιτισμού του εντός τής Επικρατείας τών λοιπών Συμβαλλομένων Μερών και δπως παράσχη είς τους πολίτας τών τελευταίων διευκολύνσεις προς παρακολούθησα/ παρομοίων σπουδών εντός τής επικρατείας του. "Αρθρον 3 Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συσκέπτωνται εντός του πλαισίου του Συμβουλίου τής Ευρώπης προς τόν σκοπόν συντονισμού τών ενεργειών τω ν προς άνάπτυξιν πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. "Αρθρον 4 "Εκαστον Σ υμβαλλόμενον Μέρος δέον. δπως διευκολύνη, δσον έ'νεστι, τήν διακίνησιν και άνταλλαγήν προσώπων ώς και αντικειμένων εχόντων πνευματικήν άξίαν προς έφαρμογήν τών "Αρθρων 2 και 3. "Αρθρον 5 "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον δπως θεωρή τά αντικείμενα τά παρουσιάζοντα Εύρωπαΐκήν πνευματικήν άξίαν, άτινα ευρίσκονται ύπό τόν έλεγχόν του, ώς αναπόσπαστα μέρη της κοινής πνευματικής κληρονομίας τής Ευρώπης, δέον δπως λαμβάνη κατάλληλα μέτρα προς προστασίαν των και δπως καθιστή ταΰτα έν λογικώ μέτρφ προσιτά.

3 511 "Αρθρον 6 1. Προτάσεις δια τήν έφαρμογήν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως και ζητήματα αφορώντα είς τήν έρμηνείαν αυτών θα εξετάζωνται εις συνεδριάσεις της Επιτροπής τών Μορφωτικών Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Παν Κράτος μή μέλος τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης προσχωρούν εις τήν παρουσαν Σύμβασιν, συμφώνως προς τάς διατάξεις της παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 9, δύναται νά όρίση να ή περισσοτέρους αντιπροσώπους εις τάς ύπό της προηγουμένης παραγράφου προβλεπόμενος συνεδριάσεις. 3. Αϊ κατά τάς συνεδριάσεις τάς προβλεπόμενος ύπό της παραγράφου 1 του παρόντος "Αρθρου λαμβανόμεναι αποφάσεις θά ύποβάλλωνται ύπό μορφήν εισηγήσεων είς τήν έξ Υπουργών Έπιτροπην του Συμβουλίου της Ευρώπης έκτος έάν πρόκειται περί αποφάσεων αΐτινες έμπίπτουσιν εις τήν αρμοδιότητα της Επιτροπής τών Μορφωτικών Εμπειρογνωμόνων, ως άφορώσαι είς ζητήματα διοικητικής φύσεως μή συνεπαγόμενα επιπρόσθετους δαπανάς. 4. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θά άνακοινοΐ είς τά Μέλη του Συμβουλίου καί είς τήν Κυβέρνησιν οιουδήποτε προσχωρήσαντος είς τήν παρουσαν Σύμβασιν Κράτους οιασδήποτε σχετικάς προς αυτήν αποφάσεις, αΐτινες δυνατόν νά ληφθώσιν ύπό της έξ Υπουργών Επιτροπής ή ύπό της 'Επιτροπής Μορφωτικών Εμπειρογνωμόνων. 5. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά κοινοποιή έν εύθέτω χρόνω είς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης οιανδήποτε ένέργειαν ήθελε λάβει προς έφαρμογήν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως κατ' άκολουθίαν τών αποφάσεων τής έξ Υπουργών 'Επιτροπής ή τής Επιτροπής τών Μορφωτικών Εμπειρογνωμόνων. 6. Έν ή περιπτώσει ώρισμέ\αι προτάσεις διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως θεωρηθώσιν ως παρουσιάζουσαι ενδιαφέρον είς περιωρισμένον μόνον αριθμόν τών Συμβαλλομένων Μερών, αύται δύνανται νά έξετασθώσι περαιτέρω συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ "Αρθρου 7, νοουμένου δτι ή έ'κτέλεσίς των δέν θά συνεπάγηται δαπανάς ύπό του Συμβουλίου της Ευρώπης. "Αρθρον 7 Έάν, προς προαγωγήν τών σκοπών τής παρούσης Συμβάσεως, δύο ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη έπιθυμώσι τήν όργάνωσιν είς τήν εδραν τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης άλλων συνεδριάσεων, έκτος τών καθοριζομένων είς τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 6, ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου θά παρέχη είς αυτά πάσαν άναγκαίαν διοικητικήν άρωγήν. "Αρθρον 8 Ουδέν τών έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων δέον νά θεωρηθή (α) ώς θίγον τάς διατάξεις οιασδήποτε υφισταμένης διμερούς πολιτιστικής συμβάσεως, τήν οποίαν οίονδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών δυνατόν νά έ'χη ύπογράψη, ή ώς καθιστών όλιγώτερον έπιθυμητήν τήν σύναψιν οιασδήποτε άλλης παρόμοιας συμβάσεως ύπό οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών, ή (β) ώς θίγον τήν ύποχρέωσιν παντός προσώπου δπως συμμορφοΰται προς τους ισχύοντας νόμους καί κανονισμούς εντός τής επικρατείας οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών, τους διέποντας τήν ε'ίσοδον, διαμονήν καί άναχώρησιν αλλοδαπών. "Αρθρον 9 1. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών Μελών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης καί θέλει έπικυρωθή, τά δέ έ'γγραφα επικυρώσεως θά κατατεθώσι παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

4 Ευθύς ώς τρεις ύπογράψασαι Κυβερνήσεις καταθέσωσι τά έγγραφα επικυρώσεως, ή παρούσα Σ ύμβασις θέλει ισχύσει μεταξύ των Κυβερνήσεων τούτων. 3. Δι' έκάστην ύτίογράψασα ν Κυβέρνησιν, έπικυροΰσαν την Σύμβασιν μεταγενεστέρως, αύτη θέλει ισχύσει άπό της ημερομηνίας της καταθέσεως τοΰ έγγραφου της ύπ' αυτής επικυρώσεως. 4. Ή έξ 'Υπουργών Επιτροπή τόΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται \ά άποφασίζη, δι' ομοφώνου αποφάσεως, δπως προσκαλή, ύφ' ους δρους και προϋποθέσεις ήθελε κρίνει καταλλήλους, παν Εύρωπαϊκόν Κράτος μή μέλος τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, να προσχώρηση εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν. Παν Κράτος, ούτω προσκληθέν, δύναται νά προσχώρηση καταθέτον το έγγραφον τής προσχωρήσεως του παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τοο Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ή τοιαύτη προσχώρησις θά ίσχύη άπό τής ημερομηνίας λήψεως τοΰ ειρημένου έγγραφου. 5. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θά κοινοποιή εις άπαντα τά Μέλη τοΰ Συμβουλίου και εις οιαδήποτε προσχωρήσαντα Κράτη τήν κατάθεσιν δλων των έγγραφων επικυρώσεως και προσχωρήσεως. "Αρθρον. 10 Οιονδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά καθορίζη τά εδάφη, είς τά όποια θά εφαρμόζω νται αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, κοινοποιουμένης ύπ' αύτοΰ εις άπαντα τά λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη. "Αρθρον 11 1 Οιονδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά καταγγείλη τήν παροΰσαν Σύμβασιν έν παντί χρόνω μετά παρέλευσιν πέντε ετών, καθ' ά αίίτη διετέλεσεν έν Ίσχύϊ, δι' έγγραφου δηλώσεως προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, όστις θά πληροφορή σχετικώς τά λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη. 2. Ή καταγγελία αυτή θέλει ισχύσει διά το ενδιαφερόμενοι/ Συμβαλλόμενον Μέρος εξ μήνας μετά τήν λήψιν ταύτης υπό τοΰ Γενικού, Γραμματέως τοΰ Συμ ' βουλίου της Ευρώπης. ΕΙς πίστωσιν τών ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως έπί τούτω έξουσιοδοτηθέντες ύπό τών αντιστοίχων Κυβερνήσεων των, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. Έγένετο έν Παρισίοις σήμερον 19ην Δεκεμβρίου 1954 εις τή ν Άγγλικήν και Γαλλικήν, τών δύο κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, εις ν μόνον έγγραφον, οττερ θά παραμείνη κατατεθειμένον ε'ις τά άρχεΐα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. "Ο Γενικός Γραμματεύς θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα εις έκάστην τών ύπογραψασών και προσχωρουσών Κυβερνήσεων. Διά τήν Κυβέρνησιν τόΰ Βασιλείου τοΰ Βελγίου : Ρ. Η. SPAAK Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου τής Δανίας : Η. C. HANSEN Διά τήν Κυβέρνησιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας : MENDES FRANCE Διά τήν Κυβέρνησιν τής Όμοσπόνδου Γερμανικής Δημοκροπίας : BLUCHER Δια τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος : ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

5 513 Κατά τόν χρόνον της υπογραφής της παρούσης Συμβάσεως, δηλώ δτι ή Ελληνική Κυβέρνησις ερμηνεύει ύπό τό άκόλουθο ν πνεύμα τήν φράσιν «δσον ένεστι», ή οποία περιέχεται εις τα άρθρα 2 καΐ 4 τής Συμβάσεως : «λαμβανομένων υπ' Οψιν των νόμων έκαστης χώρας και καθ' δ μέτρον αί έσωτερικαί αυτής συνθήκαι τό έπιτρέπουσι». Δια τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Ισλανδίας : KRIST1NN GUDMUNDSSON Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ιρλανδίας : LIAM COSGRAVE Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας : G. MARTINO Διά τήν Κυβέρνησιν του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου : Joe. BECH Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου των Κάτω Χωρών : J. W. ΒΕΥΕΝ Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Νορβηγίας : HALVARD LANGE Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Σουηδίας : Κ. I. WESTMAN Διά τήν Κυβέρνησιν τής Τουρκικής Δημοκρατίας : F. KOPRULU Διά τήν Κυβέρνησιν του 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 'Ιρλανδίας : ANTHONY EDEN Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Αυστρίας Παρίσιοι, 13η Δεκεμβρίου 1957 : LEPOLD FIGL Διά τήν Κυβέρνησιν τής Μάλτας Στρατσβουργον, 2α Μαΐου 1966 : PH. PULLICINO Σημείωσις : Προσχωρήσεις εις τήν Ευρωπαϊκή ν Πολιτιστική ν Σύμβασιν : Ισπανία : 4/7/1957 Ελβετία : 13/7/1962 'Αγία "Εδρα : 10/12/1962

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ: 212/Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 5325 Έτος: 1932 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1932 Τίτλος "Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν" Θέµατα Συναλλαγµατική και γραµµάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο:

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα