ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ"

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα Aθήνα. Tηλέφωνα: , Tηλεοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµερινά (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Φωτοστοιχειοθεσία - Aτελιέ: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Eκτυπώσεις: Π. KOKKAΛHΣ Bι λιοδεσία: K. KONTOΓIΩPΓOΣ Tιµή ντιτ που: δρχ. ωδεκάµηνη συνδροµή: δρχ. Oργανισµ ν κ.λπ.: δρχ. Φοιτητ ν: δρχ. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ ν λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAΦHMIΣEIΣ EN HMOΣIEYONTAI T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Mουσ ν , Π. Φάληρο, Aθήνα. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ ν γραπτ δεια το κδ τη. ΣTO TEYXOΣ AYTO: ΣEΛIΣ 13136: ιεθνο-εθνικιστικ ς σφαγ ς.i.λ. ΣEΛIΣ 13138: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN KYΠPIAKH ΠPEΣBEIA, ΣT. KAΠPINHΣ, AMΦIKTYΩN, B.I. MAYPOMMATHΣ, N. KΩNΣTANTOΠOYΛOΣ, EXETΛAIOΣ, ρ. E. ΛOY APOΣ,. ΣOYΓΛEPHΣ. ΣEΛIΣ 13138: O λέξεις στορο ν τί σήµαινε «Eλλην» NIKOΛAOΣ ΓIANNIOΣ ΣEΛIΣ 13145: T ψυχορράγηµα το Bυζαντίου AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ ΣEΛIΣ 13145: «O µοναχο παρεκάλουν θερµ ς τ ν Oσµάν...» ΠANAΓIΩTHΣ ΓOY ENTZIKHΣ ΣEΛIΣ 13153: H νέα Bι λιοθήκη τ ς Aλεξανδρείας κα τ «Πανεπιστήµιο Aλεξάνδρου» NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13162: O διάλογος γι τ ν Oµηρικ Iθάκη XPHΣTOΣ TZAKOΣ ΣEΛIΣ 13163: O Eλληνες π ρχαν στ ν Eλλάδα τουλάχιστον δ κα τη NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13169: O πρ τοι νατ µοι κα ηµ κριτος HM. MAPΓETHΣ ΣEΛIΣ 13173: Hθος πανεπιστηµιακο «ταγο» MAPIOΣ MAMANEAΣ ΣEΛIΣ 13175: Συµ ολισµ ς α σθητο κα νοητο κ σµου στ Προπ λαια τ ς Eπιδα ρου AΛTANH ΣEΛIΣ 13187: Yπατία Aλεξανδριν NANΣY NIETOYΠΣKI ΣEΛIΣ 13193: H «κ λασις» «κολασία» τ ς γνώσεως ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13195: O µνος το ρωτα τ ς ριµ τητας ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ ΣEΛIΣ 13197: Kινήσεις γι πι ίωση τ ς µουσικ ς µας ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13201: Nέα τάξις ξουσιασµο ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13203: «ν θ π ρχε α τ Aµερική, ν δ ν π ρχε Aρχαία Eλλάδα» ΣYNENTEYΞH TOY ΠPEΣBY NIK. MΠEPNΣ NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13208: Eλληνικ κα ουδαϊκ ντίληψις περ Θεο E. ATTABYPIOΣ ΣEΛIΣ 13210: H ναχρονολ γηση τ ς Προϊστορίας HM. I. ΛAMΠPOY MONIMEΣ ΣTHΛEΣ AIΣIMA KAI A H-PITA: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKO- ΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMOΣ IH APIΘMOΣ TEYXOYΣ 209 MAΪOΣ 1999

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 T ψυχορράγηµα το Bυζαντίου H BAΘEIA ΣHΨH TΩN TEΛEYTAIΩN AIΩNΩN EIΣAΓΩΓH. H τελευταία περίοδος τ ς χριστιανικ ς α τοκρατορίας στ ν Aνατολή, πο σίγουρα δ ν χει καµµία σχέσιν πρ ς τ ν προηγηθε σα Aνατολικ ν Pωµαϊκ ν A τοκρατορία, ε ναι να συνεχ ς ψυχορράγηµα ν µέσ ω συγκρο σεων ε τελ ν συµφερ ντων. Aκ µη κα ννοια µι ς α τοκρατορίας πο τ ν συνέδεε περάσπισις τ ς κοιν ς πίστεως ε χεν γκαταλειφθ. H διοικητικ πυραµ ς το Bυζαντίου διερράγη ριστικ τ 1204 µ τ ν Φραγκοκρατία. Eκτοτε κα τ ασίλειο, πο προέκυψε µετ τ ν κατάληψιν τ ς Kωνσταντινουπ λεως τ 1261 π τ ν Mιχα λ Παλαιολ γο, δ ν διέφερε π τ τ σα νεξάρτητα κράτη, πο δηµιουργήθησαν µ τ ν Φραγκικ κατοχή. H στορικ λήθεια ε ναι, τι νακατάληψις τ ς Kωνσταντινουπ λεως δ ν ταν τίποτε λλο π τ ν πέκτασιν τ ν ρίων τ ς A τοκρατορίας τ ς Nικαίας. O τε π το ς Παλαιολ γους τέθη ποτ ζήτηµα να ιώσεως τ ς Aνατολικ ς Pωµαϊκ ς A τοκρατορίας, λλ ο τε κα ταν δυνατ ν ν πιτευχθ. Aλλωστε στ ν α τοκράτορα τ ς Kωνσταντινουπ λεως, πο τυπικ πλέον φερε τ ν τίτλο «ασιλε ς τ ν Pω- µαίων», µηδ τ δ ο λλα κράτη, πο ε λκον τ ν καταγωγήν τους π τ Bυζάντιον ( εσποτ τον τ ς Hπείρου κα A τοκρατορία τ ς Tραπεζο ντος), δέχθησαν ν παχθο ν. Mάλιστα ρκετ ς φορ ς νεπλάκησαν σ πολέµους µεταξ τους. Kα ν θέλουµε ν ναζητήσου- µε τ ν α τία, θ τ ν ε ρουµε στ ν χριστιανικ χαρακτ ρα τ ς προηγο µενης α τοκρατορίας. Aκ µα κα ταν συνερρικνώθη κα χασε τ ν πολυεθνικ ν της χαρακτ ρα πρώην α τοκρατορία, δ ν νέπτυξε θνικ ν συνείδησιν, φο µ νη πο δ νατο ν ποκτήσ η ταν λληνική, πρ γµα πικίνδυνον γι τ ν υζαντιν ν χριστιανικ ν ντίληψιν. Mέσα στ ν σχάτη διαφθορά, πο διέκρινε τ νέον ασίλειο, νθελληνισµ ς παρέµεινε ναλλοίωτος. Kα α τ συνέ η, γιατ κα τ νέον ασίλειο συνεπλέχθη µ τ ν χριστιανισµ ν κα µάλιστα µ τ ν πι συντηρητικ µορφή του, τ ν καλογερισµ. Kαλ γεροι προ σταντο το υζαντινο χλου, πο παρέσυραν συνεχ ς τ ν µ ζα σ στάσεις κα καθώριζαν τ ν ζω τ ς Kωνσταντινουπ λεως. Στ ι λίο του «Γιατί το ρκεψε τ Bυζάντιο;» θεολ γος-κοινωνιολ γος Γ. Mουστάκης O µοναχο «παρεκάλουν θερµ ς» τ ν Σουλτ νο ν το παραδοθο ν, γι ν µ ν χάσουν τ κτήµατα... Παρακολουθώντας τ ν ρθρογραφία µέσα π τ ν «αυλ», τ ν σχετικ µ τ ν στάσιν τ ς πίσηµης Eκκλησίας ν ψει τ ς καταλ σεως το Bυζαντίου π το ς Tο ρκους θυµήθηκα κάποιες ναφορ ς πο ρ κα κατ τ ν διάρκεια τ ν ι λιογραφικ ν ρευν ν µου γι τ ν συγγραφ στορικο ι λίου γι τ ν τ πο καταγωγ ς µου («H στορία τ ν αρνακοχωρίων»). Στ δ ο κείµενα πο κολουθο ν, φαίνονται: 1) ποιά ταν στάσις κα ρ λος τ ν µοναχ ν πέναντι στ ν περχ µενη Tουρκικ ν λαίλαπα κα 2) ποιά κατάστασιν δηµιο ργησε µοναχισµ ς. A. T πρ το κείµενο λήφθη π τ ι λίο το ρχιµανδρίτη Γα ρι λ Kουντιάδη «Σ ντο- µος στορικ πισκ πησις τ ς Iερ ς Mον ς Προδρ µου Σερρ ν», 1956, σελίδες 17-19: «Eν τ µεταξ δ π το τους 1373 µέχρι το 1383 α Σέρραι ε χον περιέλθει π τ ν κυριαρχίαν το εσπ του τ ς Θεσσαλονίκης Mανου λ το Παλαιολ γου, υ ο το Bασιλέως Iωάννου το Παλαιολ γου. Ωστε ο Tο ρκοι ριστικ ς κατέλα ον τ ς Σέρρας µετ 10 τη, τοι κρι ς τ ν 19ην Σεπτεµ ρίου H Iερ µ ν Mον χει τ φιρµάνιον το Σουλτάνου Mουράτ το A π το τους 1373, δηλαδ π τ ν πρώτην προσωριν ν κατάληψιν τ ν Σερρ ν π τ ν Tο ρκων.» E ναι δ πολ περίεργον κα ξιοσηµείωτον, τ τι Iερ µ ν Mον το π πρ ν γνωστ ε ς τ ν Oθωµανικ ν κυ έρνησιν κα π λους το ς πισήµους κα γγραµµάτους Oθωµα-

13 13146 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 γράφει γι τ ν σ στασιν α το το χλου: «T µέλη α το το χλου ταν ζητιάνοι, µικροκλέφτες, τσαντάκηδες, πορτοφολ δες, θαυµατοποιοί, γιοι, τσαρλατ νοι, µεθ στακες, κου- µπουρ δες, µαχαιρο γάλτες, µετανοο σες π ρνες πο γίνοταν καλ γριες γι ν σώσουν τ ν ψυχή τους, ριν τµητοι παιδεραστ ς κα,τι λλο γκαυλον διέθετε υζαντιν παρακµή, πως κρι ς µελετ µε στ Iερ ν Πηδάλιον», πο παρ λους το ς ξορκισµο ς, πυρ κα ναθέµατα, ο κρωγµο κα ο κραδασµο τ ς νυπ κτακτης σαρκ ς γκανιζο σης δ ν ρισκαν γιατρειά» ( Aντ προλ γου, σελ. 9, κδ σεις «Kάκτος»). Kα α τ ποδηγετο µενη π το ς καλ γερους µ ζα ταν πέτρα, πο κατε θισε τ Bυζάντιο. H IAΦΘOPA THΣ IKAIOΣYNHΣ. A τ διάλυσις το κοινωνικο στο ντανακλ τ ν διοικητικ ν διάλυσιν. Πέρα π τ λλα, α τ πο καθιστ φανερ τ ν διοικητικ ν διάλυσιν ε ναι λλειψις νοµοθετικο ργου. Oλοι ο µελετητ ς τ ς τελευταίας περι δου δέχονται, τι ο Παλαιολ γοι ο δ λως φρ ντισαν τ ν καθιέρωσιν δικαίου ε τε µ συλλογ ν µων κ τ ν παλαιοτέρων ε τε µ νέα νοµοθεσία. O δικαστ ς (τ ν πολιτικ ν κκλησιαστικ ν δικαστηρίων, πο δίκαζαν κα πολιτικ ς ποθέσεις κα µάλιστα νέκκλητα) σαν ποχρεωµένοι ν κδίδουν τ ν τυµηγορία τους άσει το ρωµαϊκο δικαίου, το Θεοδοσιανο κώδικος, τ ς Iουστινιάνειας νοµοθεσίας, τ ς νοµοθεσίας τ ν Iσα ρων τ «Bασιλικά», πο µέσα σ να πειρο πλ θος περιπτωσιολογίας ταν λογικ τ δίκαιο ν ποδίδεται κατ τ δοκο ν µ πλ θος κακοδικι ν. Πρέπει ν ταν τέτοια γανάκτησις ξ α τίας τ ν κακοδικι ν, στε ναγκάσθη Aνδρ νικος B ν συστήσ η 12µελ ς νώτατο δικαστήριο, συγκροτο µενο π 6 λαϊκο ς κα 6 κληρικο ς χωρ ς µως ν φροντίσ η κα περ τ ς νοµοθεσίας. Oµως α τ τ δικαστήριο παψε ν λειτουργ µετ π λίγα χρ νια. T ν θλι ερ κατάστασιν στ ν πονοµ το δικαίου πεχείρησε ν διορθώσ η Aνδρ νικος Γ. T 1329 συνέστησε νέο νώτατο δικαστήριο, ποτελο µενο π 4 µέλη, δ ο λαϊκο ς κα δ ο κληρικο ς, πο το ς ν µασε «καθολικο ς κριτ ς τ ν Pωµαίων». O πρ τοι κριτ ς πο διωρίσθησαν σαν: µητροπολίτης Aπρω Iωσήφ, ρχιδιάκονος κα δικαιοφ λαξ Γρηγ ριος Kλειδ ς, «µέγας δικαστ ς» Γλα ς κα Nικ λαος Mαταράγκος. Oµως κα α τ τ δικαστήριο π ρξε ραχ ιο. Oκτ χρ νια ργ τερα (1337) συν λθε µέγα κκλησιαστικ δικαστήριο στ ν Aγία Σοφία, που κατηγορο µενοι σαν κα ο 4 κριτ ς γι χρηµατισµ. O µ νος πο θωώθη ταν N. Mαταράγκος. O λλοι τρε ς ξωρίσθησαν, φο πρ τα πεχρεώθησαν ν πιστρέψουν σα ε χαν λά ει γι νο ς νοµάζετο Mαργαρίτ Mοναστήρ, δηλαδ Mοναστήρι το Mαργαρίτου.» Π ς κα διατ το το, µανθάνοµεν π τ σα γράφει νας Aραψ στορικ ς ε ς τ ν Oθω- µανικ ν του Iστορίαν. Γράφει δ τ ξ ς: «Oταν ασίλευεν γεννα ος κα νδοξος Σουλτ ν Oσµ ν ( ), δρυτ ς τ ς Oθωµανικ ς α τοκρατορίας, κα ε ρίσκετο ε ς τ ν Προ σσαν, λα ε µίαν ναφορ ν π δ ο πίσηµα πρ σωπα, ποσταλέντα π τ ν Mονήν µας δ κα µέσα ε ς τ ν ναφοράν των παρεκάλουν θερµ ς τ ν Mεγαλει τητά του ο µοναχο τ ς Mον ς µας, ταν ε δοκήσ η Θε ς κα λθουν τ Oθωµανικ στρατε µατα κα ε ς τ µέρη µας δ, ν διατάξη Mεγαλει της Tου ν προστατευθ Mονή µας κα ν φυλαχθ πείρακτος µαζ µ λα τ χωριά της κα τ κτήµατά της. O Σουλτ ν Oσµ ν πολ ε χαριστηθε ς π τ περιεχ µενον τ ς ναφορ ς κείνης κα κολακευθε ς χι λίγον, δι τι κα ε ς λλα µέρη τ ν περιµένουν ν πάγ η, γραψε ποκάτω ε ς τ ν ναφορ ν κα τ ν πεκ ρωσε µ τ ν πογραφ ν κα µ τ ν σφραγίδα Tου, τι ε ναι δεκτα α α τήσεις τ ν Kαλογέρων το Mαργαρίτ Mοναστήρ. Kα το το, δι τι, νας κ τ ν δ ο ποσταλέντων µ τ ν ναφορ ν λέγετο Mαργαρίτης τ νοµά του κα γνώριζε πολ καλ τ ν Oθωµανικ ν γλ σσαν». Παρ µ ν, σχολίαστα τ νωτέρω.» O δ ο κε νοι πεσταλµένοι πέστρεψαν κατ πιν ε ς τ ν Mον ν κα φεραν µαζί των κα τ ν ναφοράν, πικεκυρωµένην καθ λα µ τ ν πογραφ ν το Σουλτ ν Oσµάν. Kα µετ παρέλευσιν πεντήκοντα σχεδ ν τ ν, ταν τ στρατε µατα το Σουλτ ν Mουρ τ το A κατέλα ον τ ς Σέρρας, ο καλ γηροι παρουσίασαν τ τε τ ν ναφορ ν κείνην, πο ε χε τ ν πογραφ ν το Σουλτ ν Oσµ ν κα τσι πέτυχαν τ ν προστασίαν κα ποστήριξιν τ ς Mον ς. Aπ λα α τ ξηγε ται, διατ θωµανικ κυ έρνησις π τ σους α νας ε χε τ ν Mονήν µας π τ ν διαι-

14 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος τ ν κδοσιν ε νοϊκ ν ποφάσεων. Kα φυσικ τ δικαστήριο διελ θη. Eκτοτε νοµασία το «κριτο τ ν Pωµαίων» (ε τε καθολικο ε τε χι) διετηρήθη κι ξηπλώθη στ ν πικράτεια, λλ α τ ν ο φέροντες µ λλον α θαιρέτως τ ν λάµ αναν σ ν τίτλο, παρ διωρίζοντο πισήµως. Iσως ν γεννήθησαν πορίες σ σους χουν π ψιν τους, τι τ 1345 (συµ ατικ µεροµηνία, πο ε ναι κοιν ποδεκτ ) Kωνσταντ νος Aρµεν πουλος συνέγραψε συλλογ ν µων π τ ν τίτλο «Πρ χειρον N µων» «Eξά ι λος». Oµως ο τε Aρµεν πουλος λα- ε α τοκρατορικ ν ντολ ν συγγράψ η τ ν «Eξά ι λον» ο τε κα α τ νεγνωρίσθη π κάποιον α τοκράτορα ς πηγ δικαίου. Προφαν ς Aρµεν πουλος, δικαστ ς κα διος, συνέγραψε τ ν» Eξά ι λον» δι δίαν χρ σιν. Aντίθετα πετέλεσε πηγ ν δικαίου κα κατ τ ν τουρκοκρατία κα κατ τ ν λε θερον ίον το νέου Eλληνικο Kράτους µέχρι τ ς ριστικ ς καταργήσεώς της τ ΣYMΠPAΞIΣ ME TOYΣ ΦPAΓKOYΣ. Oπως φαίνεται, Φραγκοκρατία συνετέλεσε στ ν ποσπαστ τ καπάκι π τ ν χ τρα, που ραζε ε τέλεια. Xωρ ς καµµίαν θνικ ν ρχ ο τοπικο ρχοντες συνέπραξαν µ το ς κατακτητ ς προκειµένου ν διατηρήσουν τ προν - µιά τους. Aκ µα κα στ ν κστρατεία ναντίον το Mυστρ συµµετε χαν στ στρατ το Γοδεφρείγου A ντ Mπριγι ρ Eλληνες µισθοφ ροι κα κτηµατίες. O Π τερ Λ κ στ ι λίο του «O φράγκοι στ A γα ο » γράφει σχετικ γι α τ ς τ ς συµπράξεις: «Σ µι ποχ, που ν µιµη υζαντιν σχ ς ε χεν ρχίσει ν ποκαθίσταται στ B σπορο κα τ ν Πελοπ ννησο, νας σηµαντικ ς ριθµ ς Eλλήνων προτίµησαν ν παραµείνουν πιστο στ λατινικ κυριαρχία, µ τ ν ποία τα τισαν πλήρως τ συµφέροντά τους µετ π δ ο γενιές» ( κδ σεις «Eνάλιος» µετ. Γ. Kουσουνέλος, σελ ). Oπως γράφει κα Παπαρρηγ πουλος, δ ν π ρξε ντίστασις στ ν φραγκικ ν κατάκτησιν. Oπου δ ξεδηλώθη, κατέπαυσε µετ τ ν παραχώρησιν προνοµίων πρ ς το ς παναστάτες, πο, φο τ λάµ αναν, δήλωναν τ ν ποταγήν τους στ ν κατακτητή. H πι χαρακτηριστικ περίπτωσις ε ναι πανάστασις το Aλεξίου Kαλλέργη στ ν Kρήτη ( ). A τ ς, φο κατενίκησε το ς κυριάρχους Eνετο ς κα ξησφάλισε τ προν µια δι τ ν αυτ ν του κα το ς συµπολεµιστές του, δήλωσε τ ν πακοήν του στ ν «Γαληνοτάτη ηµοκρατία». T διο συνέ η κα µ τ ς παναστάσεις στ ν Kρήτη τ 1219, 1230, H προθυµία µ τ ν ποία συνέπρατταν Bυζαντινο κα Φράγκοι ρχοντες, φείλεται στ τι κα ο µ ν κα ο δ τ συµφέροντά τους π τ ς γ ς τέραν της ε νοιαν κα κτίµησιν.» Συµπεραίνεται, τι... πρ τος, πο ος συνετέλεσε κα νήργησεν ε ς τ ν σ νταξιν κα ποστολ ν τ ς ποτελεσµατικ ς κείνης ναφορ ς, θ το α τ ς σοφ ς κα προνοητικώτατος Kτίτωρ τ ς Mον ς µας οίδιµος Iωακείµ... Πολ πιθαν ν δ ν γένετο σο αρ α τ νέργεια περ τ τος O δ Mαργαρίτης κε νος, σταλε ς µ τ ν ναφοράν, το τ τε νας πολιτικ ς νήρ, πο ος κατ πιν γινε κα µοναχ ς, µετονοµασθε ς Iωάσαφ. E χεν φιερώσει τ τε ε ς τ ν Mον ν πολλ κτήµατά του κα τ νοµά του ναφέρεται ε ς ν πρ σταγµα Aνδρονίκου το B, καθ ς κα ε ς τ χρυσ ουλλον το Kράλη τ ς Σερ ίας Στεφάνου. Λέγεται µάλιστα, τι κατήγετο π τ χωρίον Kάτω O σκα (σηµεριν ν αφνο δι).» E ς τ ν στορίαν τ ς Mον ς (τ Προσκυνητάριον, σελίδα 97) ε ρίσκεται δηµοσιευµένον ε ς Eλληνικ ν µετάφρασιν κα τ πίσηµον Φιρµάνιον το Σουλτ ν Mουρ τ το A, τ ποστηρίζον τ προν µια τ ς Mον ς κα χρονολογο µενον π τ τος 1373». B. T δε τερο κείµενο χει ληφθ π τ ι λίο το καθηγητ K. Bακαλ πουλου «Mακεδονία, Iστορία το B ρειου Eλληνισµο», Θεσσαλονίκη «O Tο ρκοι στράφηκαν πρ ς τ ν Θεσσαλονίκη, πο πέµεινε κα τ τελευτα ο λε θερο µέρος τ ς Mακεδονίας. O Mανου λ B ε χε ρθει σ παφ µ διάφορους Eλληνες διοικητ ς (K ρινθο, Iωάννινα), µ Φλωρεντινο ς κα Bενετο ς κα τ ν πάπα O ρ αν ΣT, γι ν ξασφαλίσ η κάποια οήθεια. T ποτελέσµατα π ρξαν πενιχρά, παρ τ ν π κλιση το Mανου λ B πρ ς τ ν νωση τ ν δ ο κκλησι ν µ ντάλλαγµα τ ν παροχ παπικ ς οήθειας. H στάση α τ το Mανου λ B προκάλεσε τ ν ργ τ ν συχαστ ν τ ς Θεσσαλονίκης ( συχασµ ς = µοναστικ

15 13148 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 θελαν ν ξασφαλίσουν. O πλε στοι τ ν Φράγκων, πως λοι ο λλοι σταυροφ ροι τ ν προηγουµένων σταυροφορι ν, σαν τυχοδι κτες, στερο µενοι ριστοκρατορικ ν τίτλων στ ν πατρίδα τους. Tίτλους λα αν άσει τ ν φέουδων πο πέκτησαν στ ν Aνατολή. Γι τ ν λ γο α τ δ ν δίστασαν ν πολεµήσουν κα µεταξ τους, προκειµένου ν α ξήσουν τ ν περιουσία τους. T σοι δ πολλο π λεµοι γιναν µεταξ τ ν φεουδαρχ ν, στε κ ριον χαρακτηριστικ τ ς Φραγκοκρατίας ταν λειψανδρία, δι τι σωρηδ ν ο νδρες πεφταν στ πεδία τ ν µαχ ν. Kα πως ε χε παρατηρήσει µ τ ν τρ πο του N κος Tσιφ ρος, σ µία σ νοδο ρχ ντων στ Nίκλι «τ πος ε χε πήξει στ φουστάνι». Oσοι δ δ ν κατώρθωσαν ν λά ουν τίτλους, δ ν δίστασαν ν προσφέρουν τ ς πηρεσίες τους σ ν µισθοφ ροι στ ν εσπ τη τ ς Hπείρου, τ ν α τοκράτορα τ ς Nικαίας κα τ ς Tραπεζο ντος. Mάλιστα ο Φράγκοι µισθοφ ροι το εσπ τη τ ς Hπείρου κατέσφαξαν το ς Λατίνους ερε ς τ ς Θεσσαλίας, ταν κατέλα αν τ ν χώρα. Mέσα σ α τ ν τ ν κυκε να τ ν ε τελ ν συµφερ ντων περιέπεσε κα κκλησία. O µητροπολ τες Pαιδεστο Iωάννης, Kεφαλληνίας Bενέδικτος, Xαλκίδος Θε δωρος κα πίσκοπος Nέων Πατρ ν ( Yπάτης) δήλωσαν ποταγ στ ν πάπα, γι ν διατηρήσουν προν - µια κα ε σοδήµατα. Kληρικο τ ς Θεσσαλονίκης τ 1210 λθαν σ συνενν ησιν µ τ ν πεσταλµένο (λεγ το) το πάπα Bενέδικτο γι τ ν διο σκοπ. Πολλο δ προέτειναν τ ν παρξιν διπλο πατριαρχείου κατ τ πρ τυπον τ ς Aντιοχείας. Mάλιστα Λατ νος α τοκράτωρ τ ς Kωνσταντινουπ λεως Eρρ κος δωσε τ ν δεια στ ν ρθ δοξο κλ ρο τ 1206 ν κλέξ η νέον πατριάρχη, πο θ διεδέχετο στ ν πατριαρχικ θρ νο τ ν θαν ντα Iωάννη Kαµατηρ. Eξελέγη δ Nικ λαος Mεσαρίτης. Kα µως ρθ δοξη κκλησία δ ν τέθη, παρ τ θρυλο µενα, ν διωγµ π το ς Φράγκους. O K. Παπαρρηγ πουλος γράφει γι α τ : «Πολ δ σπουδαι τερα δι µ ς ε ναι περ το τρ που καθ ν κανονίσθησαν τ θρησκευτικά, τ στικ κα τ πολιτικ τ ν κατακτηθένων δικαιώµατα. O Bιλλεαρδουίνοι, πως κα λοι ο λλοι φράγκοι γεµ νες τ ν κυρίως λληνικ ν χωρ ν, σε άσθησαν κατ τ µ λλον κα ττον τ πάτριον τ ν θαγεν ν θρήσκευµα. Nα µ ν δήµευσαν τ πλε στα κα πλουσιώτατα τ ς νατολικ ς κκλησίας κτήµατα δήµευσαν µως α τ ο χ π ρ τ ς δυτικ ς κκλησίας πέδωσαν τ κτήµατα τα τα ε ς τ δηµ σιον (σ.σ. ξ α τ ν τ ν ε σοδηµάτων δ θησαν γι τ ν νέγερσιν φρουρίων), στιν πραξαν,τι ε χον πολλάκις πράξει ο µέτεροι ασιλε ς, π τ ς ν τ 8 κα ν τ 9 κατονταετηρίδι µεγάλης κκλησιαστικ ς µεταρρυθµίσεως. Aληθε ει προ- τάση, µυστικιστικ κίνηµα, το ποίου ο παδο ε χαν σκοπ τ ν π λυτη κα παθητικ γκατάλειψη τ ς ψυχ ς τους στ θε, µ τ ν σωτερικ προσευχ κα συγκέντρωση), λλ κα το ρχιεπισκ που τ ς διας π λης Iσίδωρου Γλα, πο ος ζο σε στ ν Kωνσταντινο πολη κα ποδοκίµαζε τ ν ντίσταση κατ τ ν κατακτητ ν, ποδεχ µενος τ ν ποταγ στ ν Tουρκικ ζυγ. T ν µοιρολατρικ α τ στάση το µητροπολίτη τ ς Θεσσαλονίκης φαίνεται ν συµµερίζονταν κι λλοι κπρ σωποι τ ς ρθ δοξης κκλησίας, ο πο οι πίστευαν τι προσπάθεια γι τ ν πελευθέρωση τ ς πατρίδας τους, τ ς Θεσσαλονίκης, π το ς Tο ρκους ταν καθαρ π λεµος ναντίον το Θεο. T α σθηµα α τ τ ς ττοπάθειας µεταδ θηκε αθµια α κα πρ ς τ ν Eλληνικ πληθυσµ τ ς Θεσσαλονίκης παρ τ ς προσπάθειες το Mανου λ B ν µψυχώσ η το ς συµπατρι τες του κα ν µφυσήσ η σ α το ς τ ν γωνιστικ τητα κα τ ν θέληση. O Mανου λ B δωσε διαίτερη αρ τητα κατ τ ς τελευτα ες κε νες στιγµ ς στ ν φ πνιση τ ς θνικ ς κα τ ς στορικ ς συνείδησης τ ν Eλλήνων, πενθυµίζοντας στο ς Θεσσαλονικε ς τι ε ναι Pω- µα οι, τι πατρίδα τους ταν πατρίδα το Φιλίππου κα το Aλεξάνδρου, ποµένως ε ναι κα Eλληνες κα γι α τ ν τ ν λ γο ρίσκονται σ θέση, σ µφωνα µ τ ν µακραίωνη στορικ παράδοση, ν ντισταθο ν κα ν κατατροπώσουν το ς χθρο ς τους.» O γωνιώδεις προσπάθειες το Mανου λ B δ ν στάθηκαν δυνατ ν ν ελτιώσουν τ ν ζοφερ κατάσταση πο πικρατο σε, καθ ς κα διος, µφορο µενος τελικ π τ πνε µα τ ς ττοπάθειας, γκατέλειψε τ Θεσσαλονίκη κα κατέφυγε ρχικ στ ν συγγεν του δυνάστη τ ς Λέσ ου Φραγκίσκο B Gattilusi κα πειτα κατευθ νθηκε πρ ς τ ν Προ σα, πρωτε ουσα το Oσµανικο κράτους, που παρουσιάσθηκε µπροστ στ ν Mουρ τ A κα το ζήτησε συγγνώµη

16 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος σέτι, τι π µακρ ν χρ νον ρχιεπισκ πους Eλληνας δ ν νεγνώρισαν νείχοντο µως το ς πισκ πους κα σοι κ το των παρέµειναν ε ς τ ς πισκοπ ς α τ ν ο τε τ διον δ γµα ναγκάσθησαν ν µετα άλωσιν ο τε τ ς π τ ν ερέων δικαιοδοσίας στερήθησαν. T δ περ το κατωτέρου το του κλήρου κανονίσθησαν π το Γοδεφρείδου B, ν Πελοποννήσ ω, ε ς τρ πον ξ ο δηλο ται διάζουσά τις το γεµ νος το του πρ νοια π ρ τ ς ρθοδ ξου πίστεως». (T µος ΣT, σελ , κδ. Xαρ. Mπο ρα). ΠPOΣXΩPHΣEIΣ ΣTOYΣ TOYPKOYΣ. A τ τ κυνήγι τ ν ε τελ ν συµφερ ντων φερε κα τ ν πλήρη διάλυσιν τ ς νέας α τοκρατορίας. T µπορικά της συµφέροντα διεµοιράσθησαν στο ς Γενου τες, Eνετο ς, Aµαλφιανο ς ( π τ ν ταλικ π λιν Aµάλφι) κα Πιζάνους. Eφθασαν ο Παλαιολ γοι σ τέτοια κατάπτωσιν, στε τ δηµ σια συµφέροντα κα τ ν θρησκεία ν τ µετατρέψουν σ νταλλάξιµα γαθά, προκειµένου ν κρατηθο ν στ ν θρ νο. Γρήγορα ο δυτικο περιετείχισαν τ ς συνοικίες τους στ ν Kωνσταντινο πολιν κα πελάµ αναν καθεστ ς τεροδικίας. T διο συνέ η ργ τερα κα µ το ς Tο ρκους, πο κτισαν τζαµ στ ν Bασιλε ουσα κα καδ ς δίκαζε τ ς διαφορ ς τ ν µοεθν ν τους µ το ς Bυζαντινο ς. Eν ο Παλαιολ γοι δ ν δίστασαν ν πλουτίσουν τ χαρέµια τ ν σουλτάνων µ τ ς κ ρες τους, γι ν ποκτήσουν τ ν δ ναµιν τ ς φιλίας τους.t ν παραλυσίαν τ ν ρχ ντων δ ν ράδυναν ν µιµηθο ν µικρ τεροι ρχοντες κα λα ς. Iδιαίτερα Mικρ Aσία γρήγορα παρεδ θη στο ς Tο ρκους. Γράφει γι α τ θνικ ς στορικ ς: «Eκ τ ν τεκµηρίων το των ποφαίνονται δ ο τιν διδακτικώτατα πρ τον, τι κτοτε π ρχεν ν τ πνε µατι τ ς δορυκτήτορος κείνης γενε ς τε δυσώπητος τιµωρία τ ν πεισµατωδ ς νθισταµένων χριστιαν ν κα πρ ς το ς ποτασσοµένους πιείκεια κα δε τερον, τι πολλο τ ν τ ς µικρ ς Aσίας χριστιαν ν, ε τε µ χοντες σχυρ ν τ το Eλληνισµο α σθηµα, ε τε πελπισθέντες κ τ ς σθενείας κα τ ς παραλυσίας το ν Kωνσταντινουπ λει κράτους, προθ µως συνε ι άζοντο πρ ς τ ν προαγοµένην νέαν µωαµεθανικ ν δ ναµιν» ( νθ. ν. σελ. 521). Eσχατος δ ξευτελισµ ς τ ν Παλαιολ γων ε ναι πώλησις τ ν δικαιωµάτων τους π το θρ νου τ ς Kωνσταντινουπ λεως στο ς δυτικο ς ρχοντες, που ε χαν καταφ γει. Πλάι στ ν φιλοτουρκισµ τ ν ρχ ντων ε ρέθη φιλοτουρκισµ ς τ ς κκλησίας, πο µως δ ν δράζεται καθαρ στ λικ συµφέροντα (πο κα α τ ξυπηρετήθησαν µως), λλ κα σ δεολογικά, πο χουν σχέσιν τ σον µ τ ν ντιλατινισµ σο κα τ ν νθελληνισµ της. O φιλοτουρκισµ ς δ τ ν λαϊκ ν κα κκλησιαστικ ν ρχ ντων συνεµάχησε στ ν τελευτα ο µ ντάλλαγµα τ ν φιλικ στάση κα τ ν µεγαλοψυχία του πέναντι στο ς συµπατρι τες Θεσσαλονικε ς, πο σπευδαν ν παραδώσουν τ ν π λη τους χωρ ς ρους στ ν Xαϊρεδδ ν πασ (1387). Περίπου τ ν δια ποχ παραδ θηκε Kα άλα κα Xρυσο πολη. O Mουρ τ δ ν νσω- µάτωσε µέσως τ ν Θεσσαλονίκη στ ν α τοκρατορία του, λλ περιωρίσθηκε ν ε σπράξ η φ ρο ποτελείας, τ χαράτς. Aναγνώρισε κ µη τ κοινοτικ καθεστ ς κα πέτρεψε τ ν πρ σκοπτη λειτουργία του, στε ο κάτοικοι ν ε ναι σχεδ ν λε θεροι. H προνοµιακ α τ κατάσταση γι τ Θεσσαλονίκη διήρκεσε ς τ 1391, π τε καταλήφθηκε ίαια π τ ν Bαγιαζ τ τ ν A. O Bαγιαζ τ A µ φορµ τ δραπέτευση το Mανουήλ, γιο το Iωάννη E π τ ν α λή του κα τ ν φυγή του στ ν Kωνσταντινο πολη γι τ ν νάληψη το θρ νου, σκλήρυνε τ στάση του κα νέλα ε κκαθαριστικ ς πιχειρήσεις σ λ κληρη τ ν E ρωπαϊκ Tουρκία. Kατέστρεψε π τ θεµέλια τ κάστρο τ ς Xριστο πολης, τ πο ο περάσπιζαν σθεναρ ο κάτοικοι κα πειτα κατέλα ε ίαια κα τ Θεσσαλονίκη. Eτσι µ τ ν πτώση τ ς Xριστο πολης κα τ ς Θεσσαλονίκης στ 1391 λοκληρώθηκε Tουρκοκρατία σ λ κληρη τ Mακεδονία». ηλαδ θεώρησαν τ ν µυνα κατ τ ν Tο ρκων «Π λεµον ναντίον το Θεο» κα τ ν παρέδωσαν µ νοι τους. A τ ταν στάση τουλάχιστον κάποιων κπροσώπων τ ς ρθοδ ξου κκλησίας. Γι τ µοναστήρι το Tιµίου Προδρ µου Σερρ ν προξενε κ µη πι λγειν ντ πωση, γιατ τ γραφ µενα ε ναι π το τ τε ρχιµανδρίτη Γα ρι λ Kουντιάδη κα γράφονται µ τρ πο πο θεωρε ται π λυτα φυσιολογικ ς, σ ν ν µ ν γινε προδοσία λλ ε εργεσία στο ς αυτο ς τους... Παναγιώτης Γουδεντζίκης

17 13150 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 α να ζω ς τ ς α τοκρατορίας, παρέδωσε τ ν Kωνσταντινο πολιν στο ς Tο ρκους κα γέννησε τ ν νέαν κάσταν, πο ε ναι γνωστ στ νεώτερα χρ νια µ τ νοµα Φαναρι τες. Πρ ν µως προχωρήσουµε στ ν ο σία τ ς ξετάσεως το ντιλατινισµο κα το φιλοτουρκισµο τ ς κκλησίας, ν διευκρινίσουµε το ς δ ο ρους: «λατινοκρατία» κα «φραγκοκρατία». H φραγκοκρατία νταποκρίνεται στ ν πολιτικ κα στρατιωτικ ποταγ τ ν δαφ ν τ ς πρώην α τοκρατορίας κα λατινοκρατία στ ν παγωγ τ ς νατολικ ς κκλησίας στ ν πάπα δικαιολογε δ τ ν νοµασίαν της στ ν χρ σι τ ς λατινικ ς γλώσσης στ ν λειτουργία. Πρέπει ν παρατηρήσουµε, τι ο τε κκλησιαστικ πικυριαρχία ο τε πολιτικ -στρατιωτικ λλαξε κατ τι τ ν κατακτηµένη χώρα. Kατ ρχ ς δ ν π ρξε ο σί α παγωγ τ ς ρθοδ ξου κκλησίας στ ν καθολική. Oπως ε δαµε, ο δ ο κκλησίες λειτο ργησαν νεξάρτητα µία π τ ν λλη. O λατ νοι ερε ς δ ν κτισαν δικές τους κκλησίες τ σ ωζ µενα κατάλοιπά τους µετρ νται στ δάκτυλα το ν ς χεριο. Προφαν ς γένετο κοιν χρ σις τ ν κκλησι ν πο π ρχαν. Mάλιστα, ε ναι πλέον ε αιωµένο, ταν ρχετο σειρ ν λειτουργήσουν ο ρθ δοξοι ερε ς, α το πλεναν τ ν «γία τράπεζα», στε ν φ γ η τ α ρετικ µίασµα. EΛΛHNIZONTEΣ KAI ANΘEΛΛHNEΣ. O τε µως κα πολιτικ ν τητα πε λήθη στ ν Aνατολή, παρ τ ν συνεργασία τοπικ ν ρχ ντων κα κατακτητ ν. Kατ ρχ ς ο Φράγκοι κατακτητ ς δ ν πετέλουν νιαίαν θν τητα, λλ µίαν πανσπερµία ντικρουοµένων συµφερ ντων. H ποχ α τ ε ναι περίοδος τ ς ποθεώσεως τ ν διωτικ ν συµφερ ντων. Kατ δε τερον, ντ πιοι ρχοντες κα κατακτητ ς δ ν λθαν σ πιγαµίες, στε ν δηµιουργηθ µία νέα κατάστασις. O περίφηµοι «γασµο λοι» χι µ νον δ ν σαν τ σο πολλοί, λλ σαν γ νοι, κατ κ ριον λ γο, τ ν κατωτέρων τάξεων, πο λάχιστα πηρέασαν τ ν πολιτικ διοίκησιν τ ν φραγκικ ν φέουδων. Συνήθως στρατε οντο. Oσες φορ ς πιγαµία ε χε σχέσιν µ τ ν διοίκησιν το φέουδου, τ τε ναλ γως γαµ ρ ς ν φη νεζητο ντο στ ν σιν. O Φράγκοι ρχοντες λάχιστα νεµίχθησαν µ τ ν ντ πιο πληθυσµ. Aλλωστε κα ο συνεχε ς λλαγ ς κατακτητ ν (Φράγκοι, Nα αρρα οι, Φλωρεντινοί, Kαταλανοί, Γενου τες, Eνετο κ.λπ.) δ ν πέτρεψαν τ ν φοµοίωσιν. Oχι δ λιγώτερο πέδρασε κα θρησκευτικ διαφορετικ τητα. O Φράγκοι ξένοι λθαν κα ξένοι φυγαν. M νον ο πιµειξίες τ ν κατωτέρων τάξεων µ ς χει φήσει κάποια πώνυµα, πο θυµίζουν τ ν φραγκοκρατία. E ναι δ χαρακτηριστικ, τι ο τε σ µέρη πο ε χαµε µακρ χρονη κατοχ (Kρήτη, E οια, Eπτάνησα) ε χαµε µε ξιν το πληθυσµο. Kα µως π ρξε µι µεγάλη πίδρασις τ ς σεως στ ν κ σµο τ ς Aνατολ ς. H φράγκικη κατάκτησις διέσπασε ριστικ τήν, στω χνή, ννοια τ ς νιαίας ρωµαϊκ ς α τοκρατορίας. Oχι µ νον γιατ σις ταν πλέον ριστικ δι ηρηµένη σ θνικ κράτη, λλ κα γιατ Aνατολ φάνταζε πλέον σ ν κάτι διαφορετικ. O πάπας Iννοκέντιος Γ γραψε στο ς λατίνους κατακτητ ς ν ργαστο ν γι τ ν συµφιλίωσιν µ τ «Regnum Graecorum» (τ ασίλειο τ ν Γραικ ν). Γι πρώτη φορ µετ π α νες γίνεται ναφορ ( στω µ τ ν λατινικ νο- µασία) στ ν προχριστιανικ ( λληνικ ) καταγωγ τ ν κατοίκων τ ς Aνατολ ς. E ναι ποχή πο σις, κάτω π ρα ικ ν πολιτιστικ ν πιρροή, χει νακαλ ψει τ ν ρχαία Eλλάδα. O Γερµαν ς α τοκράτωρ Φρειδερ κος B, πολυµαθέστατος διος, πο δ ν συµµετε χε στ ν σταυροφορία, δρυσε τ πανεπιστήµιο τ ς Nεαπ λεως κα προστάτευσε τ ν ατρικ ν σχολ το Σαλέρνο. O δο ξ τ ν Aθην ν Iωάννης ντ λ P ς γνώριζε τ ν Hρ δοτο. O Bαλδουίνος A γνώριζε γι τ ν στορία τ ς Aθηναϊκ ς ηµοκρατίας. O Γουίλλιαµ το Mέρ- µπσκε, Φλαµανδ ς κληρικ ς πο ζησε στ ν Eλλάδα, µετέφρασε τ ν Aριστοτέλη κα µετέφερε ρκετ λληνικ χειρ γραφα στ ν Iταλία. O δ Iννοκέντιος Γ χαρακτήριζε τ ν Eλλάδα (τ ν ρχαία) σ ν τ ν πηγ τ ς µορφώσεως. Στ ν Iταλία νεφάνησαν άντης, Πετράρχης, Bοκκάκιος κα ο ε καστικο Tζι ττο, Nικολ κα Tζιο άννι Πιζ νο. Oµως δ ν ε ναι δυνατ ν ν µιλο µε γι ναν πολιτιστικ ργασµ. O υτικοί, τουλάχιστον α το πο κατέκτησαν τ ν Eλλάδα, σαν άρ αροι. Hσαν ρπαγες κα καταστροφε ς. Oσο κα ν κρ η περ ολή φράσις, τι ο Φράγκοι κατέστρεψαν σα ε χαν διασωθ µέχρι τ τε ρχα α ργα, δ ν πέχει πολ π τ ν λήθεια. Hρπαξαν,τι το ς κανε ντ πωσιν ( πως λέων πο κοσµε τ ν περί ολον το γίου Mάρκου στ ν Bενετία) κα δ ν δίστασαν ν χ σουν πλ θος ρχαίων ρειχάλκινων γαλµάτων, γι ν γίνουν νοµίσµατα. Kατεστράφησαν κ µα κα χειρ γραφα ρχα α.

18 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος O γιος Γρηγ ριος Παλαµ ς, ρχηγ ς τ ς καλογερικ ς κινήσεως τ ν Hσυχαστ ν, τ ν φανατικ ν νθελλήνων τ ν τελευταίων α ώνων το Bυζαντίου. (Φορητή ε κ να. Mουσε ο Kαλ ν Tεχν ν Aγίας Πετρουπ λεως).

19 13152 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 Oµως τ «παραθυράκι» ε χεν νοίξει γι τ ν Aνατολή. O Iωάννης Bατάτζης γραψε στ ν Φρειδερ κο B, τι ε µεθα Eλληνες, πο σ µία στορικ στιγµ συνηντήθηµεν µ τ ν χριστιανισµ. Eναν α να πρ ν τ ν Πλήθωνα Θε δωρος Mετοχίτης γραφε γι τ ν καταγωγ ν τ ν Bυζαντιν ν π το ς Eλληνες: «κα το γένους σµ ν κα τ ς γλώττης α το ς κοινωνο κα διάδοχοι». O µαθητ ς το Mετοχίτη Nικηφ ρος Γρηγορ ς στ ν διάλογ του «Φλωρέντιος» χρησιµοποιε ποκλειστικ ρχα α λληνικ ν µατα. O διάλογος ναφέρεται στ ν φιλοσοφικ ν γ να του ναντίον το Bαρλαάµ, µοναχο π τ ν Kαλα ρία, κατ τ πρ τυπα τ ν ρχαίων φιλοσοφικ ν γώνων, πο µως ταν κοινοτοπία στ ν σιν. O νταγωνιστ ς το Γρηγορ, Bαρλαάµ, µετ τ ν φιλοσοφική του ττα κατέφυγε στ ν Θεσσαλονίκη, που νοιξε σχολ ν κα δίδασκε λογικ ν κα µαθηµατικά. T ν διαν ποχ µφανίζονται κα λλοι λ γιοι, πο στρεψαν τ ς σπουδές τους πρ ς τ ρχα α λληνικ χειρ γραφα. A το σαν Γρηγ ριος Aκίνδυνος, Iωάννης Kυπαρισσιώτης, Iσα κ Aργυρ ς, Iωάννης κα Mιχα λ Kαλέκας κα ηµήτριος κα Πρ χορος Kυδώνης. Aς µ νοµισθ, τι λοι α το στάθησαν πέρµαχοι το ρχαίου λληνικο πνε µατος. E χαν πηρεασθ π τ ργο το Θωµ Aκινάτη κα τ ν ρθολογιστ ν θεολ γων τ ς σεως, πο πεζήτουν ν στηρίξουν τ χριστιανικ δ γµα στο ς ρχαίους φιλοσ φους, διαίτερα στ ργα το Aριστοτέλους, πο ε χαν γνωρίσει µέσ ω τ ν Aρά ων. Γι τ ν λ γο α τ, πλ ν το Γρηγορ, λα αν θέσιν π ρ τ ς νώσεως τ ν κκλησι ν νεδ θησαν δ Bαρλα µ κα Mιχα λ Kαλέκας τ καθολικ ν σχ µα, γεν µενοι τσι πρ δροµοι το Bησσαρίωνος. Aπέναντι σ α το ς στάθη,τι πι συντηρητικ διέθετε χριστιανικ κκλησία, διαίτερα ο µοναχο το Aγίου Oρους µ προεξάρχοντα τ ν Γρηγ ριο Παλαµ. Πέρα π τ ς θεολογικ ς ριδες το Παλαµ κα τ ν πολοίπων, πο δ ν ξίζει ν σταθο µε γιατ σαν φορ- µή, ξεδηλώθη µία διαπάλη λληνιζ ντων κα κρατων παδ ν το νθελληνισµο. O Παναγιώτης Kανελλ πουλος γράφει γι α τ ν τ ν ποχή: «O,τι χει διαίτερη σηµασία γι τ ν στορία το πνε µατος ε ναι το το: τι, στ ς πιστολ ς το Παλαµ πρ ς τ ν Aκίνδυνο κα τ ν Bαρλαάµ, σηµειώνεται µι π τ ς πι πίµονες κα πι καθυστερηµένες υζαντιν ς ντιδράσεις κατ το λληνικο πνε µατος, κα µάλιστα τ ν ρα πο χι µ νο στ ν Iταλία, λλ κα στ Bυζάντιο ταν ντονη τάση πιστροφ ς στ ν κλασικ ρχαι τητα: O Σωκράτεις κα Πλάτωνες πρέπει ν παραµερισθο ν π τ νο σου, λέει Παλαµ ς στ ν Bαρλαάµ, κα τ θέση τους πρέπει ν πάρ η E θ µιος Zιγα ην ς ( Zυγα ην ς Zιγαδην ς), πο ε χε ζήσει στ ς µέρες το Aλέξιου A (το Kοµνηνο ) ν χε ρας λά ε τ ν ογµατικ ν πανοπλίαν. Στ ργο α τ Zιγα ην ς πολεµο σε τ ς α ρέσεις, λλ κα τ ν ναγέννηση τ ς λληνικ ς φιλοσοφίας». («Iστορία το ε ρωπαϊκο πνε µατος», τ µος 1ος, σελ. 291, κδ.. Γιαλλελ ς, 1976). Kα α τ ς ο νθελληνικ ς δυνάµεις πεκράτησαν µ τ ν οήθεια τ ς χλοκρατίας. Στ ν σ νοδο τ ς Kωνσταντινουπ λεως τ 1351 πε λήθη Παλαµ ς. O νεκρ ς το Γρηγορ διεποµπε θη στο ς δρ µους τ ς ασιλε ουσας κα τ «Συνοδικ ν» συνεπληρώθη µ το ς φορισµο ς το Bαρλαάµ, το Aκινδ νου κα ποιου λλου ε χε τ ν προνοησία ν µελετ τ ργα τ ν ρχαίων φιλοσ φων. EΠIΛOΓOΣ. O ντιδυτικισµ ς τ ν ρθοδ ξων τ ς Aνατολ ς δ ν σταµατ πλέον στ ς δογ- µατικ ς διαφορές. Eπεκτείνεται στ ν ντονον νθελληνισµ τ ς νατολικ ς κκλησίας. H ξαρσις τ ς να ιώσεως τ ν κλασσικ ν σπουδ ν στ ν σιν, µ κορ φωσιν τ ν ποχ τ ς Aναγεννήσεως, περιετείχισε κ µη περισσ τερον τ ν κκλησιαστικ ν συντηρητισµ. M νο πο τ τείχη α τ τ φορ τ κτισαν τουρκικ χέρια. Aντίπαλο στρατιωτικ δέος τ ν δυτικ ν σαν ο δυναµικ ς ρδ ς τ ν Tο ρκων. Hδη ε χαν δώσει τ πρ τα δείγµατα το οµ- αρδισµο τους, µ τ ν ξαφανίσουν τ ν λληνίζοντα ρα ικ πολιτισµ. Hταν ναγκαία δ ναµις, πως κάποτε ταν ρωµαϊκ γι ν πι ληθ νέος µεσαίων. Γι τ ν λ γον α τ πρ τος Παλαµ ς, πο νεκηρ χθη κα γιος, κατέφυγε σ συνοµιλίες µ το ς µουσουλµάνους. Πρ ν παραδοθ πολιτικ Kωνσταντινο πολις, ε χεν ποδουλωθ στο ς Tο ρκους κκλησία. T χριστιανοθωµανικ δεολ γηµα, πο θ ταλαιπωρήσ η τ ν Eλληνισµ στ νεώτερα χρ νια, κρι ς τ τε νεφανίσθη, τ ν 14ον α να. ηλαδ 1000 χρ νια µετ τ ν πι- ολ ν το µεσαίωνος, πο τσι συνετηρήθη γι 400 κ µα χρ νια. Aθανάσιος Kουκο ίστας

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 O πρ τοι νατ µοι κα ηµ κριτος ΠΛHPOΦOPIEΣ AΠO ΣΠANIEΣ APXAIEΣ ΠHΓEΣ T ν σηµεριν ν πιστηµονικ ν ατρικ ν ρον νατοµία πέδιδον ο ρχα οι Eλληνες µ τ ν λέξιν νατοµή. H νατοµ γίνετο π θανατωθέντων ζ ώων κυρίως, νίοτε µως κα π ζώντων ζ ώων. Πρ τος νατ µος φαίνεται, τι το φιλ σοφος- ατρ ς Aλκµαίων Kροτωνιάτης (γεννηθε ς τ 530 π.x.), πο ος σχολήθηκε µ τ ν νατοµία τ ν ζ ώων, µ σκοπ ν γνωρίσ η τ ν σωτερικ ν ργάνωσιν το σώµατ ς των. Λέγεται δέ, τι Aλκµαίων διενεργο σε ρευνες κα πειραµατίζετο, νατέµνοντας ζ ντα ζ α. T ν σχετικ πληροφορία παρέχει Λατ νος συγγραφε ς Xαλκίδιος, πο ος µετέφρασε κα σχολίασε τ ν διάλογο το Πλάτωνος «Tίµαιος». ε τερος, λέγουν, τι σχολήθηκε σο αρ ς µ τ ν νατοµία φιλ σοφος Eµπεδοκλ ς ( π.x.). Mετ το ς νωτέρω δ ο φιλοσ φους- ατρο ς σχολήθηκε σο αρ ς µ τ ν νατοµία φιλ σοφος ηµ κριτος π τ A δηρα τ ς Θρ άκης ( π.x.). Σχετικ ς πληροφορίες περ νασχολήσεως το ηµοκρίτου µ τ ν νατοµία χοµε π πιστολ ν το «Πατρ ς τ ς Iατρικ ς» Iπποκράτους το K ώου ( π.x.). O ηµ κριτος π ρξε σοφώτατος, πολυ- µαθέστατος κα πολυγραφώτατος µετ τ ν Aριστοτέλη κα τ ν Ποσειδώνιο. ιεκρίνετο γι τ ν κρα του σπουδ ν κα γν σιν περ τ φυσικά, γι το το κα πωνοµάσθηκε κατ ξοχ ν «φυσικ ς» κα «Σοφία». Συµπεραίνεται, τι α τ ς πρ τος νωσε τ µαθηµατικ µ τ ν πειραµατικ ν φυσική. Oµως ηµ κριτος διεκρίνετο πίσης κα γι τ ν µεγάλην του κλίσιν πρ ς τ ν νατοµία κα τ ν φυσιολογία. Λ γ ω τ ς κλίσεώς του α τ ς πεµακρ νθη κ τ ς π λεως ( A δήρων) κα κλείσθη σ ναν κ πο, που νέτεµνε ζ α κα καµνε πάνω σ α τ νατοµικ ς παρατηρήσεις κα φυσιολογικ πειράµατα. Aγαπο σε φιλ σοφος µ περ ολ τ ν µοναχικ κα φιλέρηµο ίο. Γι τ ν λ γον α τ ν πέφευγε τ ν ταραχώδη κα θορυ ώδη ζω τ ς π λεως κα λλοτε µ ν κλείνετο µέσα σ σπήλαια, λλοτε δ φιλοσοφο σε καθήµενος κάτω π τ ν σκι τ ν δένδρων κα πάνω σ µαλακ χ ρτο πλησίον τ ν ρείθρων τ ν δάτων. Eσυνήθιζε φιλ σοφος ν γελ πάντοτε, µπαίζοντας τ ν νθρώπινη ζω ς µίαν κατάπαυστη κωµ ωδία. Γι το ς λ γους α το ς ο συµπολίτες του τ ν θεώρησαν ς φρενο λα κα παράφρονα κα προσεκάλεσαν τ ν Iπποκράτη γι ν τ ν θεραπε σ η. O Iπποκράτης, πο το φίλος το ηµοκρίτου ( Iπποκράτης κτ ς τ ς φιλίας του µ τ ν ηµ κριτο, λέγεται τι π ρξε κα µαθητής του) λθε στ A δηρα κα συναντήθηκε µ τ ν ηµ κριτο κα µετ π διαλογικ ν συζήτησιν πο ε χε µαζί του κρινεν, τι ηµ κριτος χαιρεν κρας πνευ- µατικ ς κα ψυχικ ς γείας κα τι πραγµατικ ν ητοι σαν ο A δηρίτες, πο τ ν προσεκάλεσαν. E ναι δ χαρακτηριστικ πιστολ το ηµοκρίτου πρ ς τ ν φίλο του Iπποκράτη, στ ν ποία λέγει στειευ µενος: «Hλθες πρ ς µέ, Iπποκράτη, ς ν πήγαινες πρ ς παραφρονο ντες (τρελλο ς), γι ν µο δώσ ης λλέ ορον, πειδ πίστευσες σ νοήτους νθρώπους ( ννοε το ς συµπολίτες του A δηρίτες), ο πο οι θεωρο ν τ ν κ πον (µ χθον) τ ς ρετ ς ς παραφροσ νη...». T ν νασχ λησιν το ηµοκρίτου µ τ ν νατοµία π ζ ώων φανερώνει πιστολ το Iπποκράτους πρ ς τ ν αµάγητο. Στ ν πιστολ ν α τ ν περιγράφει Iπποκράτης τί ε παν µεταξ τους κα µ τ σχολε το ηµ κριτος τ ν ρα πο τ ν πισκέφθηκε, ς ξ ς: «O η- µ κριτος ε χε µ µεγάλη τάξιν πάνω στ γ νατά του να ι λίο κα µερικ λλα πράγµατα τοποθετηµένα κοντ στ γ νατά του π τ δ ο µέρη. E χε δ συσσωρε σει κα ρκετ ζ α ξ λοκλήρου τεµαχισµένα. O ηµ κριτος λλοτε µ ν γραφε ντ νως (γρήγορα) κα καθη-

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα