ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ"

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα Aθήνα. Tηλέφωνα: , Tηλεοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµερινά (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Φωτοστοιχειοθεσία - Aτελιέ: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Eκτυπώσεις: Π. KOKKAΛHΣ Bι λιοδεσία: K. KONTOΓIΩPΓOΣ Tιµή ντιτ που: δρχ. ωδεκάµηνη συνδροµή: δρχ. Oργανισµ ν κ.λπ.: δρχ. Φοιτητ ν: δρχ. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ ν λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAΦHMIΣEIΣ EN HMOΣIEYONTAI T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Mουσ ν , Π. Φάληρο, Aθήνα. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ ν γραπτ δεια το κδ τη. ΣTO TEYXOΣ AYTO: ΣEΛIΣ 13136: ιεθνο-εθνικιστικ ς σφαγ ς.i.λ. ΣEΛIΣ 13138: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN KYΠPIAKH ΠPEΣBEIA, ΣT. KAΠPINHΣ, AMΦIKTYΩN, B.I. MAYPOMMATHΣ, N. KΩNΣTANTOΠOYΛOΣ, EXETΛAIOΣ, ρ. E. ΛOY APOΣ,. ΣOYΓΛEPHΣ. ΣEΛIΣ 13138: O λέξεις στορο ν τί σήµαινε «Eλλην» NIKOΛAOΣ ΓIANNIOΣ ΣEΛIΣ 13145: T ψυχορράγηµα το Bυζαντίου AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ ΣEΛIΣ 13145: «O µοναχο παρεκάλουν θερµ ς τ ν Oσµάν...» ΠANAΓIΩTHΣ ΓOY ENTZIKHΣ ΣEΛIΣ 13153: H νέα Bι λιοθήκη τ ς Aλεξανδρείας κα τ «Πανεπιστήµιο Aλεξάνδρου» NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13162: O διάλογος γι τ ν Oµηρικ Iθάκη XPHΣTOΣ TZAKOΣ ΣEΛIΣ 13163: O Eλληνες π ρχαν στ ν Eλλάδα τουλάχιστον δ κα τη NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13169: O πρ τοι νατ µοι κα ηµ κριτος HM. MAPΓETHΣ ΣEΛIΣ 13173: Hθος πανεπιστηµιακο «ταγο» MAPIOΣ MAMANEAΣ ΣEΛIΣ 13175: Συµ ολισµ ς α σθητο κα νοητο κ σµου στ Προπ λαια τ ς Eπιδα ρου AΛTANH ΣEΛIΣ 13187: Yπατία Aλεξανδριν NANΣY NIETOYΠΣKI ΣEΛIΣ 13193: H «κ λασις» «κολασία» τ ς γνώσεως ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13195: O µνος το ρωτα τ ς ριµ τητας ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ ΣEΛIΣ 13197: Kινήσεις γι πι ίωση τ ς µουσικ ς µας ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13201: Nέα τάξις ξουσιασµο ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13203: «ν θ π ρχε α τ Aµερική, ν δ ν π ρχε Aρχαία Eλλάδα» ΣYNENTEYΞH TOY ΠPEΣBY NIK. MΠEPNΣ NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13208: Eλληνικ κα ουδαϊκ ντίληψις περ Θεο E. ATTABYPIOΣ ΣEΛIΣ 13210: H ναχρονολ γηση τ ς Προϊστορίας HM. I. ΛAMΠPOY MONIMEΣ ΣTHΛEΣ AIΣIMA KAI A H-PITA: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKO- ΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMOΣ IH APIΘMOΣ TEYXOYΣ 209 MAΪOΣ 1999

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 T ψυχορράγηµα το Bυζαντίου H BAΘEIA ΣHΨH TΩN TEΛEYTAIΩN AIΩNΩN EIΣAΓΩΓH. H τελευταία περίοδος τ ς χριστιανικ ς α τοκρατορίας στ ν Aνατολή, πο σίγουρα δ ν χει καµµία σχέσιν πρ ς τ ν προηγηθε σα Aνατολικ ν Pωµαϊκ ν A τοκρατορία, ε ναι να συνεχ ς ψυχορράγηµα ν µέσ ω συγκρο σεων ε τελ ν συµφερ ντων. Aκ µη κα ννοια µι ς α τοκρατορίας πο τ ν συνέδεε περάσπισις τ ς κοιν ς πίστεως ε χεν γκαταλειφθ. H διοικητικ πυραµ ς το Bυζαντίου διερράγη ριστικ τ 1204 µ τ ν Φραγκοκρατία. Eκτοτε κα τ ασίλειο, πο προέκυψε µετ τ ν κατάληψιν τ ς Kωνσταντινουπ λεως τ 1261 π τ ν Mιχα λ Παλαιολ γο, δ ν διέφερε π τ τ σα νεξάρτητα κράτη, πο δηµιουργήθησαν µ τ ν Φραγκικ κατοχή. H στορικ λήθεια ε ναι, τι νακατάληψις τ ς Kωνσταντινουπ λεως δ ν ταν τίποτε λλο π τ ν πέκτασιν τ ν ρίων τ ς A τοκρατορίας τ ς Nικαίας. O τε π το ς Παλαιολ γους τέθη ποτ ζήτηµα να ιώσεως τ ς Aνατολικ ς Pωµαϊκ ς A τοκρατορίας, λλ ο τε κα ταν δυνατ ν ν πιτευχθ. Aλλωστε στ ν α τοκράτορα τ ς Kωνσταντινουπ λεως, πο τυπικ πλέον φερε τ ν τίτλο «ασιλε ς τ ν Pω- µαίων», µηδ τ δ ο λλα κράτη, πο ε λκον τ ν καταγωγήν τους π τ Bυζάντιον ( εσποτ τον τ ς Hπείρου κα A τοκρατορία τ ς Tραπεζο ντος), δέχθησαν ν παχθο ν. Mάλιστα ρκετ ς φορ ς νεπλάκησαν σ πολέµους µεταξ τους. Kα ν θέλουµε ν ναζητήσου- µε τ ν α τία, θ τ ν ε ρουµε στ ν χριστιανικ χαρακτ ρα τ ς προηγο µενης α τοκρατορίας. Aκ µα κα ταν συνερρικνώθη κα χασε τ ν πολυεθνικ ν της χαρακτ ρα πρώην α τοκρατορία, δ ν νέπτυξε θνικ ν συνείδησιν, φο µ νη πο δ νατο ν ποκτήσ η ταν λληνική, πρ γµα πικίνδυνον γι τ ν υζαντιν ν χριστιανικ ν ντίληψιν. Mέσα στ ν σχάτη διαφθορά, πο διέκρινε τ νέον ασίλειο, νθελληνισµ ς παρέµεινε ναλλοίωτος. Kα α τ συνέ η, γιατ κα τ νέον ασίλειο συνεπλέχθη µ τ ν χριστιανισµ ν κα µάλιστα µ τ ν πι συντηρητικ µορφή του, τ ν καλογερισµ. Kαλ γεροι προ σταντο το υζαντινο χλου, πο παρέσυραν συνεχ ς τ ν µ ζα σ στάσεις κα καθώριζαν τ ν ζω τ ς Kωνσταντινουπ λεως. Στ ι λίο του «Γιατί το ρκεψε τ Bυζάντιο;» θεολ γος-κοινωνιολ γος Γ. Mουστάκης O µοναχο «παρεκάλουν θερµ ς» τ ν Σουλτ νο ν το παραδοθο ν, γι ν µ ν χάσουν τ κτήµατα... Παρακολουθώντας τ ν ρθρογραφία µέσα π τ ν «αυλ», τ ν σχετικ µ τ ν στάσιν τ ς πίσηµης Eκκλησίας ν ψει τ ς καταλ σεως το Bυζαντίου π το ς Tο ρκους θυµήθηκα κάποιες ναφορ ς πο ρ κα κατ τ ν διάρκεια τ ν ι λιογραφικ ν ρευν ν µου γι τ ν συγγραφ στορικο ι λίου γι τ ν τ πο καταγωγ ς µου («H στορία τ ν αρνακοχωρίων»). Στ δ ο κείµενα πο κολουθο ν, φαίνονται: 1) ποιά ταν στάσις κα ρ λος τ ν µοναχ ν πέναντι στ ν περχ µενη Tουρκικ ν λαίλαπα κα 2) ποιά κατάστασιν δηµιο ργησε µοναχισµ ς. A. T πρ το κείµενο λήφθη π τ ι λίο το ρχιµανδρίτη Γα ρι λ Kουντιάδη «Σ ντο- µος στορικ πισκ πησις τ ς Iερ ς Mον ς Προδρ µου Σερρ ν», 1956, σελίδες 17-19: «Eν τ µεταξ δ π το τους 1373 µέχρι το 1383 α Σέρραι ε χον περιέλθει π τ ν κυριαρχίαν το εσπ του τ ς Θεσσαλονίκης Mανου λ το Παλαιολ γου, υ ο το Bασιλέως Iωάννου το Παλαιολ γου. Ωστε ο Tο ρκοι ριστικ ς κατέλα ον τ ς Σέρρας µετ 10 τη, τοι κρι ς τ ν 19ην Σεπτεµ ρίου H Iερ µ ν Mον χει τ φιρµάνιον το Σουλτάνου Mουράτ το A π το τους 1373, δηλαδ π τ ν πρώτην προσωριν ν κατάληψιν τ ν Σερρ ν π τ ν Tο ρκων.» E ναι δ πολ περίεργον κα ξιοσηµείωτον, τ τι Iερ µ ν Mον το π πρ ν γνωστ ε ς τ ν Oθωµανικ ν κυ έρνησιν κα π λους το ς πισήµους κα γγραµµάτους Oθωµα-

13 13146 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 γράφει γι τ ν σ στασιν α το το χλου: «T µέλη α το το χλου ταν ζητιάνοι, µικροκλέφτες, τσαντάκηδες, πορτοφολ δες, θαυµατοποιοί, γιοι, τσαρλατ νοι, µεθ στακες, κου- µπουρ δες, µαχαιρο γάλτες, µετανοο σες π ρνες πο γίνοταν καλ γριες γι ν σώσουν τ ν ψυχή τους, ριν τµητοι παιδεραστ ς κα,τι λλο γκαυλον διέθετε υζαντιν παρακµή, πως κρι ς µελετ µε στ Iερ ν Πηδάλιον», πο παρ λους το ς ξορκισµο ς, πυρ κα ναθέµατα, ο κρωγµο κα ο κραδασµο τ ς νυπ κτακτης σαρκ ς γκανιζο σης δ ν ρισκαν γιατρειά» ( Aντ προλ γου, σελ. 9, κδ σεις «Kάκτος»). Kα α τ ποδηγετο µενη π το ς καλ γερους µ ζα ταν πέτρα, πο κατε θισε τ Bυζάντιο. H IAΦΘOPA THΣ IKAIOΣYNHΣ. A τ διάλυσις το κοινωνικο στο ντανακλ τ ν διοικητικ ν διάλυσιν. Πέρα π τ λλα, α τ πο καθιστ φανερ τ ν διοικητικ ν διάλυσιν ε ναι λλειψις νοµοθετικο ργου. Oλοι ο µελετητ ς τ ς τελευταίας περι δου δέχονται, τι ο Παλαιολ γοι ο δ λως φρ ντισαν τ ν καθιέρωσιν δικαίου ε τε µ συλλογ ν µων κ τ ν παλαιοτέρων ε τε µ νέα νοµοθεσία. O δικαστ ς (τ ν πολιτικ ν κκλησιαστικ ν δικαστηρίων, πο δίκαζαν κα πολιτικ ς ποθέσεις κα µάλιστα νέκκλητα) σαν ποχρεωµένοι ν κδίδουν τ ν τυµηγορία τους άσει το ρωµαϊκο δικαίου, το Θεοδοσιανο κώδικος, τ ς Iουστινιάνειας νοµοθεσίας, τ ς νοµοθεσίας τ ν Iσα ρων τ «Bασιλικά», πο µέσα σ να πειρο πλ θος περιπτωσιολογίας ταν λογικ τ δίκαιο ν ποδίδεται κατ τ δοκο ν µ πλ θος κακοδικι ν. Πρέπει ν ταν τέτοια γανάκτησις ξ α τίας τ ν κακοδικι ν, στε ναγκάσθη Aνδρ νικος B ν συστήσ η 12µελ ς νώτατο δικαστήριο, συγκροτο µενο π 6 λαϊκο ς κα 6 κληρικο ς χωρ ς µως ν φροντίσ η κα περ τ ς νοµοθεσίας. Oµως α τ τ δικαστήριο παψε ν λειτουργ µετ π λίγα χρ νια. T ν θλι ερ κατάστασιν στ ν πονοµ το δικαίου πεχείρησε ν διορθώσ η Aνδρ νικος Γ. T 1329 συνέστησε νέο νώτατο δικαστήριο, ποτελο µενο π 4 µέλη, δ ο λαϊκο ς κα δ ο κληρικο ς, πο το ς ν µασε «καθολικο ς κριτ ς τ ν Pωµαίων». O πρ τοι κριτ ς πο διωρίσθησαν σαν: µητροπολίτης Aπρω Iωσήφ, ρχιδιάκονος κα δικαιοφ λαξ Γρηγ ριος Kλειδ ς, «µέγας δικαστ ς» Γλα ς κα Nικ λαος Mαταράγκος. Oµως κα α τ τ δικαστήριο π ρξε ραχ ιο. Oκτ χρ νια ργ τερα (1337) συν λθε µέγα κκλησιαστικ δικαστήριο στ ν Aγία Σοφία, που κατηγορο µενοι σαν κα ο 4 κριτ ς γι χρηµατισµ. O µ νος πο θωώθη ταν N. Mαταράγκος. O λλοι τρε ς ξωρίσθησαν, φο πρ τα πεχρεώθησαν ν πιστρέψουν σα ε χαν λά ει γι νο ς νοµάζετο Mαργαρίτ Mοναστήρ, δηλαδ Mοναστήρι το Mαργαρίτου.» Π ς κα διατ το το, µανθάνοµεν π τ σα γράφει νας Aραψ στορικ ς ε ς τ ν Oθω- µανικ ν του Iστορίαν. Γράφει δ τ ξ ς: «Oταν ασίλευεν γεννα ος κα νδοξος Σουλτ ν Oσµ ν ( ), δρυτ ς τ ς Oθωµανικ ς α τοκρατορίας, κα ε ρίσκετο ε ς τ ν Προ σσαν, λα ε µίαν ναφορ ν π δ ο πίσηµα πρ σωπα, ποσταλέντα π τ ν Mονήν µας δ κα µέσα ε ς τ ν ναφοράν των παρεκάλουν θερµ ς τ ν Mεγαλει τητά του ο µοναχο τ ς Mον ς µας, ταν ε δοκήσ η Θε ς κα λθουν τ Oθωµανικ στρατε µατα κα ε ς τ µέρη µας δ, ν διατάξη Mεγαλει της Tου ν προστατευθ Mονή µας κα ν φυλαχθ πείρακτος µαζ µ λα τ χωριά της κα τ κτήµατά της. O Σουλτ ν Oσµ ν πολ ε χαριστηθε ς π τ περιεχ µενον τ ς ναφορ ς κείνης κα κολακευθε ς χι λίγον, δι τι κα ε ς λλα µέρη τ ν περιµένουν ν πάγ η, γραψε ποκάτω ε ς τ ν ναφορ ν κα τ ν πεκ ρωσε µ τ ν πογραφ ν κα µ τ ν σφραγίδα Tου, τι ε ναι δεκτα α α τήσεις τ ν Kαλογέρων το Mαργαρίτ Mοναστήρ. Kα το το, δι τι, νας κ τ ν δ ο ποσταλέντων µ τ ν ναφορ ν λέγετο Mαργαρίτης τ νοµά του κα γνώριζε πολ καλ τ ν Oθωµανικ ν γλ σσαν». Παρ µ ν, σχολίαστα τ νωτέρω.» O δ ο κε νοι πεσταλµένοι πέστρεψαν κατ πιν ε ς τ ν Mον ν κα φεραν µαζί των κα τ ν ναφοράν, πικεκυρωµένην καθ λα µ τ ν πογραφ ν το Σουλτ ν Oσµάν. Kα µετ παρέλευσιν πεντήκοντα σχεδ ν τ ν, ταν τ στρατε µατα το Σουλτ ν Mουρ τ το A κατέλα ον τ ς Σέρρας, ο καλ γηροι παρουσίασαν τ τε τ ν ναφορ ν κείνην, πο ε χε τ ν πογραφ ν το Σουλτ ν Oσµ ν κα τσι πέτυχαν τ ν προστασίαν κα ποστήριξιν τ ς Mον ς. Aπ λα α τ ξηγε ται, διατ θωµανικ κυ έρνησις π τ σους α νας ε χε τ ν Mονήν µας π τ ν διαι-

14 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος τ ν κδοσιν ε νοϊκ ν ποφάσεων. Kα φυσικ τ δικαστήριο διελ θη. Eκτοτε νοµασία το «κριτο τ ν Pωµαίων» (ε τε καθολικο ε τε χι) διετηρήθη κι ξηπλώθη στ ν πικράτεια, λλ α τ ν ο φέροντες µ λλον α θαιρέτως τ ν λάµ αναν σ ν τίτλο, παρ διωρίζοντο πισήµως. Iσως ν γεννήθησαν πορίες σ σους χουν π ψιν τους, τι τ 1345 (συµ ατικ µεροµηνία, πο ε ναι κοιν ποδεκτ ) Kωνσταντ νος Aρµεν πουλος συνέγραψε συλλογ ν µων π τ ν τίτλο «Πρ χειρον N µων» «Eξά ι λος». Oµως ο τε Aρµεν πουλος λα- ε α τοκρατορικ ν ντολ ν συγγράψ η τ ν «Eξά ι λον» ο τε κα α τ νεγνωρίσθη π κάποιον α τοκράτορα ς πηγ δικαίου. Προφαν ς Aρµεν πουλος, δικαστ ς κα διος, συνέγραψε τ ν» Eξά ι λον» δι δίαν χρ σιν. Aντίθετα πετέλεσε πηγ ν δικαίου κα κατ τ ν τουρκοκρατία κα κατ τ ν λε θερον ίον το νέου Eλληνικο Kράτους µέχρι τ ς ριστικ ς καταργήσεώς της τ ΣYMΠPAΞIΣ ME TOYΣ ΦPAΓKOYΣ. Oπως φαίνεται, Φραγκοκρατία συνετέλεσε στ ν ποσπαστ τ καπάκι π τ ν χ τρα, που ραζε ε τέλεια. Xωρ ς καµµίαν θνικ ν ρχ ο τοπικο ρχοντες συνέπραξαν µ το ς κατακτητ ς προκειµένου ν διατηρήσουν τ προν - µιά τους. Aκ µα κα στ ν κστρατεία ναντίον το Mυστρ συµµετε χαν στ στρατ το Γοδεφρείγου A ντ Mπριγι ρ Eλληνες µισθοφ ροι κα κτηµατίες. O Π τερ Λ κ στ ι λίο του «O φράγκοι στ A γα ο » γράφει σχετικ γι α τ ς τ ς συµπράξεις: «Σ µι ποχ, που ν µιµη υζαντιν σχ ς ε χεν ρχίσει ν ποκαθίσταται στ B σπορο κα τ ν Πελοπ ννησο, νας σηµαντικ ς ριθµ ς Eλλήνων προτίµησαν ν παραµείνουν πιστο στ λατινικ κυριαρχία, µ τ ν ποία τα τισαν πλήρως τ συµφέροντά τους µετ π δ ο γενιές» ( κδ σεις «Eνάλιος» µετ. Γ. Kουσουνέλος, σελ ). Oπως γράφει κα Παπαρρηγ πουλος, δ ν π ρξε ντίστασις στ ν φραγκικ ν κατάκτησιν. Oπου δ ξεδηλώθη, κατέπαυσε µετ τ ν παραχώρησιν προνοµίων πρ ς το ς παναστάτες, πο, φο τ λάµ αναν, δήλωναν τ ν ποταγήν τους στ ν κατακτητή. H πι χαρακτηριστικ περίπτωσις ε ναι πανάστασις το Aλεξίου Kαλλέργη στ ν Kρήτη ( ). A τ ς, φο κατενίκησε το ς κυριάρχους Eνετο ς κα ξησφάλισε τ προν µια δι τ ν αυτ ν του κα το ς συµπολεµιστές του, δήλωσε τ ν πακοήν του στ ν «Γαληνοτάτη ηµοκρατία». T διο συνέ η κα µ τ ς παναστάσεις στ ν Kρήτη τ 1219, 1230, H προθυµία µ τ ν ποία συνέπρατταν Bυζαντινο κα Φράγκοι ρχοντες, φείλεται στ τι κα ο µ ν κα ο δ τ συµφέροντά τους π τ ς γ ς τέραν της ε νοιαν κα κτίµησιν.» Συµπεραίνεται, τι... πρ τος, πο ος συνετέλεσε κα νήργησεν ε ς τ ν σ νταξιν κα ποστολ ν τ ς ποτελεσµατικ ς κείνης ναφορ ς, θ το α τ ς σοφ ς κα προνοητικώτατος Kτίτωρ τ ς Mον ς µας οίδιµος Iωακείµ... Πολ πιθαν ν δ ν γένετο σο αρ α τ νέργεια περ τ τος O δ Mαργαρίτης κε νος, σταλε ς µ τ ν ναφοράν, το τ τε νας πολιτικ ς νήρ, πο ος κατ πιν γινε κα µοναχ ς, µετονοµασθε ς Iωάσαφ. E χεν φιερώσει τ τε ε ς τ ν Mον ν πολλ κτήµατά του κα τ νοµά του ναφέρεται ε ς ν πρ σταγµα Aνδρονίκου το B, καθ ς κα ε ς τ χρυσ ουλλον το Kράλη τ ς Σερ ίας Στεφάνου. Λέγεται µάλιστα, τι κατήγετο π τ χωρίον Kάτω O σκα (σηµεριν ν αφνο δι).» E ς τ ν στορίαν τ ς Mον ς (τ Προσκυνητάριον, σελίδα 97) ε ρίσκεται δηµοσιευµένον ε ς Eλληνικ ν µετάφρασιν κα τ πίσηµον Φιρµάνιον το Σουλτ ν Mουρ τ το A, τ ποστηρίζον τ προν µια τ ς Mον ς κα χρονολογο µενον π τ τος 1373». B. T δε τερο κείµενο χει ληφθ π τ ι λίο το καθηγητ K. Bακαλ πουλου «Mακεδονία, Iστορία το B ρειου Eλληνισµο», Θεσσαλονίκη «O Tο ρκοι στράφηκαν πρ ς τ ν Θεσσαλονίκη, πο πέµεινε κα τ τελευτα ο λε θερο µέρος τ ς Mακεδονίας. O Mανου λ B ε χε ρθει σ παφ µ διάφορους Eλληνες διοικητ ς (K ρινθο, Iωάννινα), µ Φλωρεντινο ς κα Bενετο ς κα τ ν πάπα O ρ αν ΣT, γι ν ξασφαλίσ η κάποια οήθεια. T ποτελέσµατα π ρξαν πενιχρά, παρ τ ν π κλιση το Mανου λ B πρ ς τ ν νωση τ ν δ ο κκλησι ν µ ντάλλαγµα τ ν παροχ παπικ ς οήθειας. H στάση α τ το Mανου λ B προκάλεσε τ ν ργ τ ν συχαστ ν τ ς Θεσσαλονίκης ( συχασµ ς = µοναστικ

15 13148 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 θελαν ν ξασφαλίσουν. O πλε στοι τ ν Φράγκων, πως λοι ο λλοι σταυροφ ροι τ ν προηγουµένων σταυροφορι ν, σαν τυχοδι κτες, στερο µενοι ριστοκρατορικ ν τίτλων στ ν πατρίδα τους. Tίτλους λα αν άσει τ ν φέουδων πο πέκτησαν στ ν Aνατολή. Γι τ ν λ γο α τ δ ν δίστασαν ν πολεµήσουν κα µεταξ τους, προκειµένου ν α ξήσουν τ ν περιουσία τους. T σοι δ πολλο π λεµοι γιναν µεταξ τ ν φεουδαρχ ν, στε κ ριον χαρακτηριστικ τ ς Φραγκοκρατίας ταν λειψανδρία, δι τι σωρηδ ν ο νδρες πεφταν στ πεδία τ ν µαχ ν. Kα πως ε χε παρατηρήσει µ τ ν τρ πο του N κος Tσιφ ρος, σ µία σ νοδο ρχ ντων στ Nίκλι «τ πος ε χε πήξει στ φουστάνι». Oσοι δ δ ν κατώρθωσαν ν λά ουν τίτλους, δ ν δίστασαν ν προσφέρουν τ ς πηρεσίες τους σ ν µισθοφ ροι στ ν εσπ τη τ ς Hπείρου, τ ν α τοκράτορα τ ς Nικαίας κα τ ς Tραπεζο ντος. Mάλιστα ο Φράγκοι µισθοφ ροι το εσπ τη τ ς Hπείρου κατέσφαξαν το ς Λατίνους ερε ς τ ς Θεσσαλίας, ταν κατέλα αν τ ν χώρα. Mέσα σ α τ ν τ ν κυκε να τ ν ε τελ ν συµφερ ντων περιέπεσε κα κκλησία. O µητροπολ τες Pαιδεστο Iωάννης, Kεφαλληνίας Bενέδικτος, Xαλκίδος Θε δωρος κα πίσκοπος Nέων Πατρ ν ( Yπάτης) δήλωσαν ποταγ στ ν πάπα, γι ν διατηρήσουν προν - µια κα ε σοδήµατα. Kληρικο τ ς Θεσσαλονίκης τ 1210 λθαν σ συνενν ησιν µ τ ν πεσταλµένο (λεγ το) το πάπα Bενέδικτο γι τ ν διο σκοπ. Πολλο δ προέτειναν τ ν παρξιν διπλο πατριαρχείου κατ τ πρ τυπον τ ς Aντιοχείας. Mάλιστα Λατ νος α τοκράτωρ τ ς Kωνσταντινουπ λεως Eρρ κος δωσε τ ν δεια στ ν ρθ δοξο κλ ρο τ 1206 ν κλέξ η νέον πατριάρχη, πο θ διεδέχετο στ ν πατριαρχικ θρ νο τ ν θαν ντα Iωάννη Kαµατηρ. Eξελέγη δ Nικ λαος Mεσαρίτης. Kα µως ρθ δοξη κκλησία δ ν τέθη, παρ τ θρυλο µενα, ν διωγµ π το ς Φράγκους. O K. Παπαρρηγ πουλος γράφει γι α τ : «Πολ δ σπουδαι τερα δι µ ς ε ναι περ το τρ που καθ ν κανονίσθησαν τ θρησκευτικά, τ στικ κα τ πολιτικ τ ν κατακτηθένων δικαιώµατα. O Bιλλεαρδουίνοι, πως κα λοι ο λλοι φράγκοι γεµ νες τ ν κυρίως λληνικ ν χωρ ν, σε άσθησαν κατ τ µ λλον κα ττον τ πάτριον τ ν θαγεν ν θρήσκευµα. Nα µ ν δήµευσαν τ πλε στα κα πλουσιώτατα τ ς νατολικ ς κκλησίας κτήµατα δήµευσαν µως α τ ο χ π ρ τ ς δυτικ ς κκλησίας πέδωσαν τ κτήµατα τα τα ε ς τ δηµ σιον (σ.σ. ξ α τ ν τ ν ε σοδηµάτων δ θησαν γι τ ν νέγερσιν φρουρίων), στιν πραξαν,τι ε χον πολλάκις πράξει ο µέτεροι ασιλε ς, π τ ς ν τ 8 κα ν τ 9 κατονταετηρίδι µεγάλης κκλησιαστικ ς µεταρρυθµίσεως. Aληθε ει προ- τάση, µυστικιστικ κίνηµα, το ποίου ο παδο ε χαν σκοπ τ ν π λυτη κα παθητικ γκατάλειψη τ ς ψυχ ς τους στ θε, µ τ ν σωτερικ προσευχ κα συγκέντρωση), λλ κα το ρχιεπισκ που τ ς διας π λης Iσίδωρου Γλα, πο ος ζο σε στ ν Kωνσταντινο πολη κα ποδοκίµαζε τ ν ντίσταση κατ τ ν κατακτητ ν, ποδεχ µενος τ ν ποταγ στ ν Tουρκικ ζυγ. T ν µοιρολατρικ α τ στάση το µητροπολίτη τ ς Θεσσαλονίκης φαίνεται ν συµµερίζονταν κι λλοι κπρ σωποι τ ς ρθ δοξης κκλησίας, ο πο οι πίστευαν τι προσπάθεια γι τ ν πελευθέρωση τ ς πατρίδας τους, τ ς Θεσσαλονίκης, π το ς Tο ρκους ταν καθαρ π λεµος ναντίον το Θεο. T α σθηµα α τ τ ς ττοπάθειας µεταδ θηκε αθµια α κα πρ ς τ ν Eλληνικ πληθυσµ τ ς Θεσσαλονίκης παρ τ ς προσπάθειες το Mανου λ B ν µψυχώσ η το ς συµπατρι τες του κα ν µφυσήσ η σ α το ς τ ν γωνιστικ τητα κα τ ν θέληση. O Mανου λ B δωσε διαίτερη αρ τητα κατ τ ς τελευτα ες κε νες στιγµ ς στ ν φ πνιση τ ς θνικ ς κα τ ς στορικ ς συνείδησης τ ν Eλλήνων, πενθυµίζοντας στο ς Θεσσαλονικε ς τι ε ναι Pω- µα οι, τι πατρίδα τους ταν πατρίδα το Φιλίππου κα το Aλεξάνδρου, ποµένως ε ναι κα Eλληνες κα γι α τ ν τ ν λ γο ρίσκονται σ θέση, σ µφωνα µ τ ν µακραίωνη στορικ παράδοση, ν ντισταθο ν κα ν κατατροπώσουν το ς χθρο ς τους.» O γωνιώδεις προσπάθειες το Mανου λ B δ ν στάθηκαν δυνατ ν ν ελτιώσουν τ ν ζοφερ κατάσταση πο πικρατο σε, καθ ς κα διος, µφορο µενος τελικ π τ πνε µα τ ς ττοπάθειας, γκατέλειψε τ Θεσσαλονίκη κα κατέφυγε ρχικ στ ν συγγεν του δυνάστη τ ς Λέσ ου Φραγκίσκο B Gattilusi κα πειτα κατευθ νθηκε πρ ς τ ν Προ σα, πρωτε ουσα το Oσµανικο κράτους, που παρουσιάσθηκε µπροστ στ ν Mουρ τ A κα το ζήτησε συγγνώµη

16 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος σέτι, τι π µακρ ν χρ νον ρχιεπισκ πους Eλληνας δ ν νεγνώρισαν νείχοντο µως το ς πισκ πους κα σοι κ το των παρέµειναν ε ς τ ς πισκοπ ς α τ ν ο τε τ διον δ γµα ναγκάσθησαν ν µετα άλωσιν ο τε τ ς π τ ν ερέων δικαιοδοσίας στερήθησαν. T δ περ το κατωτέρου το του κλήρου κανονίσθησαν π το Γοδεφρείδου B, ν Πελοποννήσ ω, ε ς τρ πον ξ ο δηλο ται διάζουσά τις το γεµ νος το του πρ νοια π ρ τ ς ρθοδ ξου πίστεως». (T µος ΣT, σελ , κδ. Xαρ. Mπο ρα). ΠPOΣXΩPHΣEIΣ ΣTOYΣ TOYPKOYΣ. A τ τ κυνήγι τ ν ε τελ ν συµφερ ντων φερε κα τ ν πλήρη διάλυσιν τ ς νέας α τοκρατορίας. T µπορικά της συµφέροντα διεµοιράσθησαν στο ς Γενου τες, Eνετο ς, Aµαλφιανο ς ( π τ ν ταλικ π λιν Aµάλφι) κα Πιζάνους. Eφθασαν ο Παλαιολ γοι σ τέτοια κατάπτωσιν, στε τ δηµ σια συµφέροντα κα τ ν θρησκεία ν τ µετατρέψουν σ νταλλάξιµα γαθά, προκειµένου ν κρατηθο ν στ ν θρ νο. Γρήγορα ο δυτικο περιετείχισαν τ ς συνοικίες τους στ ν Kωνσταντινο πολιν κα πελάµ αναν καθεστ ς τεροδικίας. T διο συνέ η ργ τερα κα µ το ς Tο ρκους, πο κτισαν τζαµ στ ν Bασιλε ουσα κα καδ ς δίκαζε τ ς διαφορ ς τ ν µοεθν ν τους µ το ς Bυζαντινο ς. Eν ο Παλαιολ γοι δ ν δίστασαν ν πλουτίσουν τ χαρέµια τ ν σουλτάνων µ τ ς κ ρες τους, γι ν ποκτήσουν τ ν δ ναµιν τ ς φιλίας τους.t ν παραλυσίαν τ ν ρχ ντων δ ν ράδυναν ν µιµηθο ν µικρ τεροι ρχοντες κα λα ς. Iδιαίτερα Mικρ Aσία γρήγορα παρεδ θη στο ς Tο ρκους. Γράφει γι α τ θνικ ς στορικ ς: «Eκ τ ν τεκµηρίων το των ποφαίνονται δ ο τιν διδακτικώτατα πρ τον, τι κτοτε π ρχεν ν τ πνε µατι τ ς δορυκτήτορος κείνης γενε ς τε δυσώπητος τιµωρία τ ν πεισµατωδ ς νθισταµένων χριστιαν ν κα πρ ς το ς ποτασσοµένους πιείκεια κα δε τερον, τι πολλο τ ν τ ς µικρ ς Aσίας χριστιαν ν, ε τε µ χοντες σχυρ ν τ το Eλληνισµο α σθηµα, ε τε πελπισθέντες κ τ ς σθενείας κα τ ς παραλυσίας το ν Kωνσταντινουπ λει κράτους, προθ µως συνε ι άζοντο πρ ς τ ν προαγοµένην νέαν µωαµεθανικ ν δ ναµιν» ( νθ. ν. σελ. 521). Eσχατος δ ξευτελισµ ς τ ν Παλαιολ γων ε ναι πώλησις τ ν δικαιωµάτων τους π το θρ νου τ ς Kωνσταντινουπ λεως στο ς δυτικο ς ρχοντες, που ε χαν καταφ γει. Πλάι στ ν φιλοτουρκισµ τ ν ρχ ντων ε ρέθη φιλοτουρκισµ ς τ ς κκλησίας, πο µως δ ν δράζεται καθαρ στ λικ συµφέροντα (πο κα α τ ξυπηρετήθησαν µως), λλ κα σ δεολογικά, πο χουν σχέσιν τ σον µ τ ν ντιλατινισµ σο κα τ ν νθελληνισµ της. O φιλοτουρκισµ ς δ τ ν λαϊκ ν κα κκλησιαστικ ν ρχ ντων συνεµάχησε στ ν τελευτα ο µ ντάλλαγµα τ ν φιλικ στάση κα τ ν µεγαλοψυχία του πέναντι στο ς συµπατρι τες Θεσσαλονικε ς, πο σπευδαν ν παραδώσουν τ ν π λη τους χωρ ς ρους στ ν Xαϊρεδδ ν πασ (1387). Περίπου τ ν δια ποχ παραδ θηκε Kα άλα κα Xρυσο πολη. O Mουρ τ δ ν νσω- µάτωσε µέσως τ ν Θεσσαλονίκη στ ν α τοκρατορία του, λλ περιωρίσθηκε ν ε σπράξ η φ ρο ποτελείας, τ χαράτς. Aναγνώρισε κ µη τ κοινοτικ καθεστ ς κα πέτρεψε τ ν πρ σκοπτη λειτουργία του, στε ο κάτοικοι ν ε ναι σχεδ ν λε θεροι. H προνοµιακ α τ κατάσταση γι τ Θεσσαλονίκη διήρκεσε ς τ 1391, π τε καταλήφθηκε ίαια π τ ν Bαγιαζ τ τ ν A. O Bαγιαζ τ A µ φορµ τ δραπέτευση το Mανουήλ, γιο το Iωάννη E π τ ν α λή του κα τ ν φυγή του στ ν Kωνσταντινο πολη γι τ ν νάληψη το θρ νου, σκλήρυνε τ στάση του κα νέλα ε κκαθαριστικ ς πιχειρήσεις σ λ κληρη τ ν E ρωπαϊκ Tουρκία. Kατέστρεψε π τ θεµέλια τ κάστρο τ ς Xριστο πολης, τ πο ο περάσπιζαν σθεναρ ο κάτοικοι κα πειτα κατέλα ε ίαια κα τ Θεσσαλονίκη. Eτσι µ τ ν πτώση τ ς Xριστο πολης κα τ ς Θεσσαλονίκης στ 1391 λοκληρώθηκε Tουρκοκρατία σ λ κληρη τ Mακεδονία». ηλαδ θεώρησαν τ ν µυνα κατ τ ν Tο ρκων «Π λεµον ναντίον το Θεο» κα τ ν παρέδωσαν µ νοι τους. A τ ταν στάση τουλάχιστον κάποιων κπροσώπων τ ς ρθοδ ξου κκλησίας. Γι τ µοναστήρι το Tιµίου Προδρ µου Σερρ ν προξενε κ µη πι λγειν ντ πωση, γιατ τ γραφ µενα ε ναι π το τ τε ρχιµανδρίτη Γα ρι λ Kουντιάδη κα γράφονται µ τρ πο πο θεωρε ται π λυτα φυσιολογικ ς, σ ν ν µ ν γινε προδοσία λλ ε εργεσία στο ς αυτο ς τους... Παναγιώτης Γουδεντζίκης

17 13150 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 α να ζω ς τ ς α τοκρατορίας, παρέδωσε τ ν Kωνσταντινο πολιν στο ς Tο ρκους κα γέννησε τ ν νέαν κάσταν, πο ε ναι γνωστ στ νεώτερα χρ νια µ τ νοµα Φαναρι τες. Πρ ν µως προχωρήσουµε στ ν ο σία τ ς ξετάσεως το ντιλατινισµο κα το φιλοτουρκισµο τ ς κκλησίας, ν διευκρινίσουµε το ς δ ο ρους: «λατινοκρατία» κα «φραγκοκρατία». H φραγκοκρατία νταποκρίνεται στ ν πολιτικ κα στρατιωτικ ποταγ τ ν δαφ ν τ ς πρώην α τοκρατορίας κα λατινοκρατία στ ν παγωγ τ ς νατολικ ς κκλησίας στ ν πάπα δικαιολογε δ τ ν νοµασίαν της στ ν χρ σι τ ς λατινικ ς γλώσσης στ ν λειτουργία. Πρέπει ν παρατηρήσουµε, τι ο τε κκλησιαστικ πικυριαρχία ο τε πολιτικ -στρατιωτικ λλαξε κατ τι τ ν κατακτηµένη χώρα. Kατ ρχ ς δ ν π ρξε ο σί α παγωγ τ ς ρθοδ ξου κκλησίας στ ν καθολική. Oπως ε δαµε, ο δ ο κκλησίες λειτο ργησαν νεξάρτητα µία π τ ν λλη. O λατ νοι ερε ς δ ν κτισαν δικές τους κκλησίες τ σ ωζ µενα κατάλοιπά τους µετρ νται στ δάκτυλα το ν ς χεριο. Προφαν ς γένετο κοιν χρ σις τ ν κκλησι ν πο π ρχαν. Mάλιστα, ε ναι πλέον ε αιωµένο, ταν ρχετο σειρ ν λειτουργήσουν ο ρθ δοξοι ερε ς, α το πλεναν τ ν «γία τράπεζα», στε ν φ γ η τ α ρετικ µίασµα. EΛΛHNIZONTEΣ KAI ANΘEΛΛHNEΣ. O τε µως κα πολιτικ ν τητα πε λήθη στ ν Aνατολή, παρ τ ν συνεργασία τοπικ ν ρχ ντων κα κατακτητ ν. Kατ ρχ ς ο Φράγκοι κατακτητ ς δ ν πετέλουν νιαίαν θν τητα, λλ µίαν πανσπερµία ντικρουοµένων συµφερ ντων. H ποχ α τ ε ναι περίοδος τ ς ποθεώσεως τ ν διωτικ ν συµφερ ντων. Kατ δε τερον, ντ πιοι ρχοντες κα κατακτητ ς δ ν λθαν σ πιγαµίες, στε ν δηµιουργηθ µία νέα κατάστασις. O περίφηµοι «γασµο λοι» χι µ νον δ ν σαν τ σο πολλοί, λλ σαν γ νοι, κατ κ ριον λ γο, τ ν κατωτέρων τάξεων, πο λάχιστα πηρέασαν τ ν πολιτικ διοίκησιν τ ν φραγκικ ν φέουδων. Συνήθως στρατε οντο. Oσες φορ ς πιγαµία ε χε σχέσιν µ τ ν διοίκησιν το φέουδου, τ τε ναλ γως γαµ ρ ς ν φη νεζητο ντο στ ν σιν. O Φράγκοι ρχοντες λάχιστα νεµίχθησαν µ τ ν ντ πιο πληθυσµ. Aλλωστε κα ο συνεχε ς λλαγ ς κατακτητ ν (Φράγκοι, Nα αρρα οι, Φλωρεντινοί, Kαταλανοί, Γενου τες, Eνετο κ.λπ.) δ ν πέτρεψαν τ ν φοµοίωσιν. Oχι δ λιγώτερο πέδρασε κα θρησκευτικ διαφορετικ τητα. O Φράγκοι ξένοι λθαν κα ξένοι φυγαν. M νον ο πιµειξίες τ ν κατωτέρων τάξεων µ ς χει φήσει κάποια πώνυµα, πο θυµίζουν τ ν φραγκοκρατία. E ναι δ χαρακτηριστικ, τι ο τε σ µέρη πο ε χαµε µακρ χρονη κατοχ (Kρήτη, E οια, Eπτάνησα) ε χαµε µε ξιν το πληθυσµο. Kα µως π ρξε µι µεγάλη πίδρασις τ ς σεως στ ν κ σµο τ ς Aνατολ ς. H φράγκικη κατάκτησις διέσπασε ριστικ τήν, στω χνή, ννοια τ ς νιαίας ρωµαϊκ ς α τοκρατορίας. Oχι µ νον γιατ σις ταν πλέον ριστικ δι ηρηµένη σ θνικ κράτη, λλ κα γιατ Aνατολ φάνταζε πλέον σ ν κάτι διαφορετικ. O πάπας Iννοκέντιος Γ γραψε στο ς λατίνους κατακτητ ς ν ργαστο ν γι τ ν συµφιλίωσιν µ τ «Regnum Graecorum» (τ ασίλειο τ ν Γραικ ν). Γι πρώτη φορ µετ π α νες γίνεται ναφορ ( στω µ τ ν λατινικ νο- µασία) στ ν προχριστιανικ ( λληνικ ) καταγωγ τ ν κατοίκων τ ς Aνατολ ς. E ναι ποχή πο σις, κάτω π ρα ικ ν πολιτιστικ ν πιρροή, χει νακαλ ψει τ ν ρχαία Eλλάδα. O Γερµαν ς α τοκράτωρ Φρειδερ κος B, πολυµαθέστατος διος, πο δ ν συµµετε χε στ ν σταυροφορία, δρυσε τ πανεπιστήµιο τ ς Nεαπ λεως κα προστάτευσε τ ν ατρικ ν σχολ το Σαλέρνο. O δο ξ τ ν Aθην ν Iωάννης ντ λ P ς γνώριζε τ ν Hρ δοτο. O Bαλδουίνος A γνώριζε γι τ ν στορία τ ς Aθηναϊκ ς ηµοκρατίας. O Γουίλλιαµ το Mέρ- µπσκε, Φλαµανδ ς κληρικ ς πο ζησε στ ν Eλλάδα, µετέφρασε τ ν Aριστοτέλη κα µετέφερε ρκετ λληνικ χειρ γραφα στ ν Iταλία. O δ Iννοκέντιος Γ χαρακτήριζε τ ν Eλλάδα (τ ν ρχαία) σ ν τ ν πηγ τ ς µορφώσεως. Στ ν Iταλία νεφάνησαν άντης, Πετράρχης, Bοκκάκιος κα ο ε καστικο Tζι ττο, Nικολ κα Tζιο άννι Πιζ νο. Oµως δ ν ε ναι δυνατ ν ν µιλο µε γι ναν πολιτιστικ ργασµ. O υτικοί, τουλάχιστον α το πο κατέκτησαν τ ν Eλλάδα, σαν άρ αροι. Hσαν ρπαγες κα καταστροφε ς. Oσο κα ν κρ η περ ολή φράσις, τι ο Φράγκοι κατέστρεψαν σα ε χαν διασωθ µέχρι τ τε ρχα α ργα, δ ν πέχει πολ π τ ν λήθεια. Hρπαξαν,τι το ς κανε ντ πωσιν ( πως λέων πο κοσµε τ ν περί ολον το γίου Mάρκου στ ν Bενετία) κα δ ν δίστασαν ν χ σουν πλ θος ρχαίων ρειχάλκινων γαλµάτων, γι ν γίνουν νοµίσµατα. Kατεστράφησαν κ µα κα χειρ γραφα ρχα α.

18 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος O γιος Γρηγ ριος Παλαµ ς, ρχηγ ς τ ς καλογερικ ς κινήσεως τ ν Hσυχαστ ν, τ ν φανατικ ν νθελλήνων τ ν τελευταίων α ώνων το Bυζαντίου. (Φορητή ε κ να. Mουσε ο Kαλ ν Tεχν ν Aγίας Πετρουπ λεως).

19 13152 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 Oµως τ «παραθυράκι» ε χεν νοίξει γι τ ν Aνατολή. O Iωάννης Bατάτζης γραψε στ ν Φρειδερ κο B, τι ε µεθα Eλληνες, πο σ µία στορικ στιγµ συνηντήθηµεν µ τ ν χριστιανισµ. Eναν α να πρ ν τ ν Πλήθωνα Θε δωρος Mετοχίτης γραφε γι τ ν καταγωγ ν τ ν Bυζαντιν ν π το ς Eλληνες: «κα το γένους σµ ν κα τ ς γλώττης α το ς κοινωνο κα διάδοχοι». O µαθητ ς το Mετοχίτη Nικηφ ρος Γρηγορ ς στ ν διάλογ του «Φλωρέντιος» χρησιµοποιε ποκλειστικ ρχα α λληνικ ν µατα. O διάλογος ναφέρεται στ ν φιλοσοφικ ν γ να του ναντίον το Bαρλαάµ, µοναχο π τ ν Kαλα ρία, κατ τ πρ τυπα τ ν ρχαίων φιλοσοφικ ν γώνων, πο µως ταν κοινοτοπία στ ν σιν. O νταγωνιστ ς το Γρηγορ, Bαρλαάµ, µετ τ ν φιλοσοφική του ττα κατέφυγε στ ν Θεσσαλονίκη, που νοιξε σχολ ν κα δίδασκε λογικ ν κα µαθηµατικά. T ν διαν ποχ µφανίζονται κα λλοι λ γιοι, πο στρεψαν τ ς σπουδές τους πρ ς τ ρχα α λληνικ χειρ γραφα. A το σαν Γρηγ ριος Aκίνδυνος, Iωάννης Kυπαρισσιώτης, Iσα κ Aργυρ ς, Iωάννης κα Mιχα λ Kαλέκας κα ηµήτριος κα Πρ χορος Kυδώνης. Aς µ νοµισθ, τι λοι α το στάθησαν πέρµαχοι το ρχαίου λληνικο πνε µατος. E χαν πηρεασθ π τ ργο το Θωµ Aκινάτη κα τ ν ρθολογιστ ν θεολ γων τ ς σεως, πο πεζήτουν ν στηρίξουν τ χριστιανικ δ γµα στο ς ρχαίους φιλοσ φους, διαίτερα στ ργα το Aριστοτέλους, πο ε χαν γνωρίσει µέσ ω τ ν Aρά ων. Γι τ ν λ γο α τ, πλ ν το Γρηγορ, λα αν θέσιν π ρ τ ς νώσεως τ ν κκλησι ν νεδ θησαν δ Bαρλα µ κα Mιχα λ Kαλέκας τ καθολικ ν σχ µα, γεν µενοι τσι πρ δροµοι το Bησσαρίωνος. Aπέναντι σ α το ς στάθη,τι πι συντηρητικ διέθετε χριστιανικ κκλησία, διαίτερα ο µοναχο το Aγίου Oρους µ προεξάρχοντα τ ν Γρηγ ριο Παλαµ. Πέρα π τ ς θεολογικ ς ριδες το Παλαµ κα τ ν πολοίπων, πο δ ν ξίζει ν σταθο µε γιατ σαν φορ- µή, ξεδηλώθη µία διαπάλη λληνιζ ντων κα κρατων παδ ν το νθελληνισµο. O Παναγιώτης Kανελλ πουλος γράφει γι α τ ν τ ν ποχή: «O,τι χει διαίτερη σηµασία γι τ ν στορία το πνε µατος ε ναι το το: τι, στ ς πιστολ ς το Παλαµ πρ ς τ ν Aκίνδυνο κα τ ν Bαρλαάµ, σηµειώνεται µι π τ ς πι πίµονες κα πι καθυστερηµένες υζαντιν ς ντιδράσεις κατ το λληνικο πνε µατος, κα µάλιστα τ ν ρα πο χι µ νο στ ν Iταλία, λλ κα στ Bυζάντιο ταν ντονη τάση πιστροφ ς στ ν κλασικ ρχαι τητα: O Σωκράτεις κα Πλάτωνες πρέπει ν παραµερισθο ν π τ νο σου, λέει Παλαµ ς στ ν Bαρλαάµ, κα τ θέση τους πρέπει ν πάρ η E θ µιος Zιγα ην ς ( Zυγα ην ς Zιγαδην ς), πο ε χε ζήσει στ ς µέρες το Aλέξιου A (το Kοµνηνο ) ν χε ρας λά ε τ ν ογµατικ ν πανοπλίαν. Στ ργο α τ Zιγα ην ς πολεµο σε τ ς α ρέσεις, λλ κα τ ν ναγέννηση τ ς λληνικ ς φιλοσοφίας». («Iστορία το ε ρωπαϊκο πνε µατος», τ µος 1ος, σελ. 291, κδ.. Γιαλλελ ς, 1976). Kα α τ ς ο νθελληνικ ς δυνάµεις πεκράτησαν µ τ ν οήθεια τ ς χλοκρατίας. Στ ν σ νοδο τ ς Kωνσταντινουπ λεως τ 1351 πε λήθη Παλαµ ς. O νεκρ ς το Γρηγορ διεποµπε θη στο ς δρ µους τ ς ασιλε ουσας κα τ «Συνοδικ ν» συνεπληρώθη µ το ς φορισµο ς το Bαρλαάµ, το Aκινδ νου κα ποιου λλου ε χε τ ν προνοησία ν µελετ τ ργα τ ν ρχαίων φιλοσ φων. EΠIΛOΓOΣ. O ντιδυτικισµ ς τ ν ρθοδ ξων τ ς Aνατολ ς δ ν σταµατ πλέον στ ς δογ- µατικ ς διαφορές. Eπεκτείνεται στ ν ντονον νθελληνισµ τ ς νατολικ ς κκλησίας. H ξαρσις τ ς να ιώσεως τ ν κλασσικ ν σπουδ ν στ ν σιν, µ κορ φωσιν τ ν ποχ τ ς Aναγεννήσεως, περιετείχισε κ µη περισσ τερον τ ν κκλησιαστικ ν συντηρητισµ. M νο πο τ τείχη α τ τ φορ τ κτισαν τουρκικ χέρια. Aντίπαλο στρατιωτικ δέος τ ν δυτικ ν σαν ο δυναµικ ς ρδ ς τ ν Tο ρκων. Hδη ε χαν δώσει τ πρ τα δείγµατα το οµ- αρδισµο τους, µ τ ν ξαφανίσουν τ ν λληνίζοντα ρα ικ πολιτισµ. Hταν ναγκαία δ ναµις, πως κάποτε ταν ρωµαϊκ γι ν πι ληθ νέος µεσαίων. Γι τ ν λ γον α τ πρ τος Παλαµ ς, πο νεκηρ χθη κα γιος, κατέφυγε σ συνοµιλίες µ το ς µουσουλµάνους. Πρ ν παραδοθ πολιτικ Kωνσταντινο πολις, ε χεν ποδουλωθ στο ς Tο ρκους κκλησία. T χριστιανοθωµανικ δεολ γηµα, πο θ ταλαιπωρήσ η τ ν Eλληνισµ στ νεώτερα χρ νια, κρι ς τ τε νεφανίσθη, τ ν 14ον α να. ηλαδ 1000 χρ νια µετ τ ν πι- ολ ν το µεσαίωνος, πο τσι συνετηρήθη γι 400 κ µα χρ νια. Aθανάσιος Kουκο ίστας

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 O πρ τοι νατ µοι κα ηµ κριτος ΠΛHPOΦOPIEΣ AΠO ΣΠANIEΣ APXAIEΣ ΠHΓEΣ T ν σηµεριν ν πιστηµονικ ν ατρικ ν ρον νατοµία πέδιδον ο ρχα οι Eλληνες µ τ ν λέξιν νατοµή. H νατοµ γίνετο π θανατωθέντων ζ ώων κυρίως, νίοτε µως κα π ζώντων ζ ώων. Πρ τος νατ µος φαίνεται, τι το φιλ σοφος- ατρ ς Aλκµαίων Kροτωνιάτης (γεννηθε ς τ 530 π.x.), πο ος σχολήθηκε µ τ ν νατοµία τ ν ζ ώων, µ σκοπ ν γνωρίσ η τ ν σωτερικ ν ργάνωσιν το σώµατ ς των. Λέγεται δέ, τι Aλκµαίων διενεργο σε ρευνες κα πειραµατίζετο, νατέµνοντας ζ ντα ζ α. T ν σχετικ πληροφορία παρέχει Λατ νος συγγραφε ς Xαλκίδιος, πο ος µετέφρασε κα σχολίασε τ ν διάλογο το Πλάτωνος «Tίµαιος». ε τερος, λέγουν, τι σχολήθηκε σο αρ ς µ τ ν νατοµία φιλ σοφος Eµπεδοκλ ς ( π.x.). Mετ το ς νωτέρω δ ο φιλοσ φους- ατρο ς σχολήθηκε σο αρ ς µ τ ν νατοµία φιλ σοφος ηµ κριτος π τ A δηρα τ ς Θρ άκης ( π.x.). Σχετικ ς πληροφορίες περ νασχολήσεως το ηµοκρίτου µ τ ν νατοµία χοµε π πιστολ ν το «Πατρ ς τ ς Iατρικ ς» Iπποκράτους το K ώου ( π.x.). O ηµ κριτος π ρξε σοφώτατος, πολυ- µαθέστατος κα πολυγραφώτατος µετ τ ν Aριστοτέλη κα τ ν Ποσειδώνιο. ιεκρίνετο γι τ ν κρα του σπουδ ν κα γν σιν περ τ φυσικά, γι το το κα πωνοµάσθηκε κατ ξοχ ν «φυσικ ς» κα «Σοφία». Συµπεραίνεται, τι α τ ς πρ τος νωσε τ µαθηµατικ µ τ ν πειραµατικ ν φυσική. Oµως ηµ κριτος διεκρίνετο πίσης κα γι τ ν µεγάλην του κλίσιν πρ ς τ ν νατοµία κα τ ν φυσιολογία. Λ γ ω τ ς κλίσεώς του α τ ς πεµακρ νθη κ τ ς π λεως ( A δήρων) κα κλείσθη σ ναν κ πο, που νέτεµνε ζ α κα καµνε πάνω σ α τ νατοµικ ς παρατηρήσεις κα φυσιολογικ πειράµατα. Aγαπο σε φιλ σοφος µ περ ολ τ ν µοναχικ κα φιλέρηµο ίο. Γι τ ν λ γον α τ ν πέφευγε τ ν ταραχώδη κα θορυ ώδη ζω τ ς π λεως κα λλοτε µ ν κλείνετο µέσα σ σπήλαια, λλοτε δ φιλοσοφο σε καθήµενος κάτω π τ ν σκι τ ν δένδρων κα πάνω σ µαλακ χ ρτο πλησίον τ ν ρείθρων τ ν δάτων. Eσυνήθιζε φιλ σοφος ν γελ πάντοτε, µπαίζοντας τ ν νθρώπινη ζω ς µίαν κατάπαυστη κωµ ωδία. Γι το ς λ γους α το ς ο συµπολίτες του τ ν θεώρησαν ς φρενο λα κα παράφρονα κα προσεκάλεσαν τ ν Iπποκράτη γι ν τ ν θεραπε σ η. O Iπποκράτης, πο το φίλος το ηµοκρίτου ( Iπποκράτης κτ ς τ ς φιλίας του µ τ ν ηµ κριτο, λέγεται τι π ρξε κα µαθητής του) λθε στ A δηρα κα συναντήθηκε µ τ ν ηµ κριτο κα µετ π διαλογικ ν συζήτησιν πο ε χε µαζί του κρινεν, τι ηµ κριτος χαιρεν κρας πνευ- µατικ ς κα ψυχικ ς γείας κα τι πραγµατικ ν ητοι σαν ο A δηρίτες, πο τ ν προσεκάλεσαν. E ναι δ χαρακτηριστικ πιστολ το ηµοκρίτου πρ ς τ ν φίλο του Iπποκράτη, στ ν ποία λέγει στειευ µενος: «Hλθες πρ ς µέ, Iπποκράτη, ς ν πήγαινες πρ ς παραφρονο ντες (τρελλο ς), γι ν µο δώσ ης λλέ ορον, πειδ πίστευσες σ νοήτους νθρώπους ( ννοε το ς συµπολίτες του A δηρίτες), ο πο οι θεωρο ν τ ν κ πον (µ χθον) τ ς ρετ ς ς παραφροσ νη...». T ν νασχ λησιν το ηµοκρίτου µ τ ν νατοµία π ζ ώων φανερώνει πιστολ το Iπποκράτους πρ ς τ ν αµάγητο. Στ ν πιστολ ν α τ ν περιγράφει Iπποκράτης τί ε παν µεταξ τους κα µ τ σχολε το ηµ κριτος τ ν ρα πο τ ν πισκέφθηκε, ς ξ ς: «O η- µ κριτος ε χε µ µεγάλη τάξιν πάνω στ γ νατά του να ι λίο κα µερικ λλα πράγµατα τοποθετηµένα κοντ στ γ νατά του π τ δ ο µέρη. E χε δ συσσωρε σει κα ρκετ ζ α ξ λοκλήρου τεµαχισµένα. O ηµ κριτος λλοτε µ ν γραφε ντ νως (γρήγορα) κα καθη-

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα