ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ"

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα Aθήνα. Tηλέφωνα: , Tηλεοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµερινά (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Φωτοστοιχειοθεσία - Aτελιέ: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Eκτυπώσεις: Π. KOKKAΛHΣ Bι λιοδεσία: K. KONTOΓIΩPΓOΣ Tιµή ντιτ που: δρχ. ωδεκάµηνη συνδροµή: δρχ. Oργανισµ ν κ.λπ.: δρχ. Φοιτητ ν: δρχ. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ ν λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAΦHMIΣEIΣ EN HMOΣIEYONTAI T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Mουσ ν , Π. Φάληρο, Aθήνα. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ ν γραπτ δεια το κδ τη. ΣTO TEYXOΣ AYTO: ΣEΛIΣ 13136: ιεθνο-εθνικιστικ ς σφαγ ς.i.λ. ΣEΛIΣ 13138: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN KYΠPIAKH ΠPEΣBEIA, ΣT. KAΠPINHΣ, AMΦIKTYΩN, B.I. MAYPOMMATHΣ, N. KΩNΣTANTOΠOYΛOΣ, EXETΛAIOΣ, ρ. E. ΛOY APOΣ,. ΣOYΓΛEPHΣ. ΣEΛIΣ 13138: O λέξεις στορο ν τί σήµαινε «Eλλην» NIKOΛAOΣ ΓIANNIOΣ ΣEΛIΣ 13145: T ψυχορράγηµα το Bυζαντίου AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ ΣEΛIΣ 13145: «O µοναχο παρεκάλουν θερµ ς τ ν Oσµάν...» ΠANAΓIΩTHΣ ΓOY ENTZIKHΣ ΣEΛIΣ 13153: H νέα Bι λιοθήκη τ ς Aλεξανδρείας κα τ «Πανεπιστήµιο Aλεξάνδρου» NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13162: O διάλογος γι τ ν Oµηρικ Iθάκη XPHΣTOΣ TZAKOΣ ΣEΛIΣ 13163: O Eλληνες π ρχαν στ ν Eλλάδα τουλάχιστον δ κα τη NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13169: O πρ τοι νατ µοι κα ηµ κριτος HM. MAPΓETHΣ ΣEΛIΣ 13173: Hθος πανεπιστηµιακο «ταγο» MAPIOΣ MAMANEAΣ ΣEΛIΣ 13175: Συµ ολισµ ς α σθητο κα νοητο κ σµου στ Προπ λαια τ ς Eπιδα ρου AΛTANH ΣEΛIΣ 13187: Yπατία Aλεξανδριν NANΣY NIETOYΠΣKI ΣEΛIΣ 13193: H «κ λασις» «κολασία» τ ς γνώσεως ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13195: O µνος το ρωτα τ ς ριµ τητας ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ ΣEΛIΣ 13197: Kινήσεις γι πι ίωση τ ς µουσικ ς µας ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13201: Nέα τάξις ξουσιασµο ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 13203: «ν θ π ρχε α τ Aµερική, ν δ ν π ρχε Aρχαία Eλλάδα» ΣYNENTEYΞH TOY ΠPEΣBY NIK. MΠEPNΣ NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 13208: Eλληνικ κα ουδαϊκ ντίληψις περ Θεο E. ATTABYPIOΣ ΣEΛIΣ 13210: H ναχρονολ γηση τ ς Προϊστορίας HM. I. ΛAMΠPOY MONIMEΣ ΣTHΛEΣ AIΣIMA KAI A H-PITA: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKO- ΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMOΣ IH APIΘMOΣ TEYXOYΣ 209 MAΪOΣ 1999

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 T ψυχορράγηµα το Bυζαντίου H BAΘEIA ΣHΨH TΩN TEΛEYTAIΩN AIΩNΩN EIΣAΓΩΓH. H τελευταία περίοδος τ ς χριστιανικ ς α τοκρατορίας στ ν Aνατολή, πο σίγουρα δ ν χει καµµία σχέσιν πρ ς τ ν προηγηθε σα Aνατολικ ν Pωµαϊκ ν A τοκρατορία, ε ναι να συνεχ ς ψυχορράγηµα ν µέσ ω συγκρο σεων ε τελ ν συµφερ ντων. Aκ µη κα ννοια µι ς α τοκρατορίας πο τ ν συνέδεε περάσπισις τ ς κοιν ς πίστεως ε χεν γκαταλειφθ. H διοικητικ πυραµ ς το Bυζαντίου διερράγη ριστικ τ 1204 µ τ ν Φραγκοκρατία. Eκτοτε κα τ ασίλειο, πο προέκυψε µετ τ ν κατάληψιν τ ς Kωνσταντινουπ λεως τ 1261 π τ ν Mιχα λ Παλαιολ γο, δ ν διέφερε π τ τ σα νεξάρτητα κράτη, πο δηµιουργήθησαν µ τ ν Φραγκικ κατοχή. H στορικ λήθεια ε ναι, τι νακατάληψις τ ς Kωνσταντινουπ λεως δ ν ταν τίποτε λλο π τ ν πέκτασιν τ ν ρίων τ ς A τοκρατορίας τ ς Nικαίας. O τε π το ς Παλαιολ γους τέθη ποτ ζήτηµα να ιώσεως τ ς Aνατολικ ς Pωµαϊκ ς A τοκρατορίας, λλ ο τε κα ταν δυνατ ν ν πιτευχθ. Aλλωστε στ ν α τοκράτορα τ ς Kωνσταντινουπ λεως, πο τυπικ πλέον φερε τ ν τίτλο «ασιλε ς τ ν Pω- µαίων», µηδ τ δ ο λλα κράτη, πο ε λκον τ ν καταγωγήν τους π τ Bυζάντιον ( εσποτ τον τ ς Hπείρου κα A τοκρατορία τ ς Tραπεζο ντος), δέχθησαν ν παχθο ν. Mάλιστα ρκετ ς φορ ς νεπλάκησαν σ πολέµους µεταξ τους. Kα ν θέλουµε ν ναζητήσου- µε τ ν α τία, θ τ ν ε ρουµε στ ν χριστιανικ χαρακτ ρα τ ς προηγο µενης α τοκρατορίας. Aκ µα κα ταν συνερρικνώθη κα χασε τ ν πολυεθνικ ν της χαρακτ ρα πρώην α τοκρατορία, δ ν νέπτυξε θνικ ν συνείδησιν, φο µ νη πο δ νατο ν ποκτήσ η ταν λληνική, πρ γµα πικίνδυνον γι τ ν υζαντιν ν χριστιανικ ν ντίληψιν. Mέσα στ ν σχάτη διαφθορά, πο διέκρινε τ νέον ασίλειο, νθελληνισµ ς παρέµεινε ναλλοίωτος. Kα α τ συνέ η, γιατ κα τ νέον ασίλειο συνεπλέχθη µ τ ν χριστιανισµ ν κα µάλιστα µ τ ν πι συντηρητικ µορφή του, τ ν καλογερισµ. Kαλ γεροι προ σταντο το υζαντινο χλου, πο παρέσυραν συνεχ ς τ ν µ ζα σ στάσεις κα καθώριζαν τ ν ζω τ ς Kωνσταντινουπ λεως. Στ ι λίο του «Γιατί το ρκεψε τ Bυζάντιο;» θεολ γος-κοινωνιολ γος Γ. Mουστάκης O µοναχο «παρεκάλουν θερµ ς» τ ν Σουλτ νο ν το παραδοθο ν, γι ν µ ν χάσουν τ κτήµατα... Παρακολουθώντας τ ν ρθρογραφία µέσα π τ ν «αυλ», τ ν σχετικ µ τ ν στάσιν τ ς πίσηµης Eκκλησίας ν ψει τ ς καταλ σεως το Bυζαντίου π το ς Tο ρκους θυµήθηκα κάποιες ναφορ ς πο ρ κα κατ τ ν διάρκεια τ ν ι λιογραφικ ν ρευν ν µου γι τ ν συγγραφ στορικο ι λίου γι τ ν τ πο καταγωγ ς µου («H στορία τ ν αρνακοχωρίων»). Στ δ ο κείµενα πο κολουθο ν, φαίνονται: 1) ποιά ταν στάσις κα ρ λος τ ν µοναχ ν πέναντι στ ν περχ µενη Tουρκικ ν λαίλαπα κα 2) ποιά κατάστασιν δηµιο ργησε µοναχισµ ς. A. T πρ το κείµενο λήφθη π τ ι λίο το ρχιµανδρίτη Γα ρι λ Kουντιάδη «Σ ντο- µος στορικ πισκ πησις τ ς Iερ ς Mον ς Προδρ µου Σερρ ν», 1956, σελίδες 17-19: «Eν τ µεταξ δ π το τους 1373 µέχρι το 1383 α Σέρραι ε χον περιέλθει π τ ν κυριαρχίαν το εσπ του τ ς Θεσσαλονίκης Mανου λ το Παλαιολ γου, υ ο το Bασιλέως Iωάννου το Παλαιολ γου. Ωστε ο Tο ρκοι ριστικ ς κατέλα ον τ ς Σέρρας µετ 10 τη, τοι κρι ς τ ν 19ην Σεπτεµ ρίου H Iερ µ ν Mον χει τ φιρµάνιον το Σουλτάνου Mουράτ το A π το τους 1373, δηλαδ π τ ν πρώτην προσωριν ν κατάληψιν τ ν Σερρ ν π τ ν Tο ρκων.» E ναι δ πολ περίεργον κα ξιοσηµείωτον, τ τι Iερ µ ν Mον το π πρ ν γνωστ ε ς τ ν Oθωµανικ ν κυ έρνησιν κα π λους το ς πισήµους κα γγραµµάτους Oθωµα-

13 13146 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 γράφει γι τ ν σ στασιν α το το χλου: «T µέλη α το το χλου ταν ζητιάνοι, µικροκλέφτες, τσαντάκηδες, πορτοφολ δες, θαυµατοποιοί, γιοι, τσαρλατ νοι, µεθ στακες, κου- µπουρ δες, µαχαιρο γάλτες, µετανοο σες π ρνες πο γίνοταν καλ γριες γι ν σώσουν τ ν ψυχή τους, ριν τµητοι παιδεραστ ς κα,τι λλο γκαυλον διέθετε υζαντιν παρακµή, πως κρι ς µελετ µε στ Iερ ν Πηδάλιον», πο παρ λους το ς ξορκισµο ς, πυρ κα ναθέµατα, ο κρωγµο κα ο κραδασµο τ ς νυπ κτακτης σαρκ ς γκανιζο σης δ ν ρισκαν γιατρειά» ( Aντ προλ γου, σελ. 9, κδ σεις «Kάκτος»). Kα α τ ποδηγετο µενη π το ς καλ γερους µ ζα ταν πέτρα, πο κατε θισε τ Bυζάντιο. H IAΦΘOPA THΣ IKAIOΣYNHΣ. A τ διάλυσις το κοινωνικο στο ντανακλ τ ν διοικητικ ν διάλυσιν. Πέρα π τ λλα, α τ πο καθιστ φανερ τ ν διοικητικ ν διάλυσιν ε ναι λλειψις νοµοθετικο ργου. Oλοι ο µελετητ ς τ ς τελευταίας περι δου δέχονται, τι ο Παλαιολ γοι ο δ λως φρ ντισαν τ ν καθιέρωσιν δικαίου ε τε µ συλλογ ν µων κ τ ν παλαιοτέρων ε τε µ νέα νοµοθεσία. O δικαστ ς (τ ν πολιτικ ν κκλησιαστικ ν δικαστηρίων, πο δίκαζαν κα πολιτικ ς ποθέσεις κα µάλιστα νέκκλητα) σαν ποχρεωµένοι ν κδίδουν τ ν τυµηγορία τους άσει το ρωµαϊκο δικαίου, το Θεοδοσιανο κώδικος, τ ς Iουστινιάνειας νοµοθεσίας, τ ς νοµοθεσίας τ ν Iσα ρων τ «Bασιλικά», πο µέσα σ να πειρο πλ θος περιπτωσιολογίας ταν λογικ τ δίκαιο ν ποδίδεται κατ τ δοκο ν µ πλ θος κακοδικι ν. Πρέπει ν ταν τέτοια γανάκτησις ξ α τίας τ ν κακοδικι ν, στε ναγκάσθη Aνδρ νικος B ν συστήσ η 12µελ ς νώτατο δικαστήριο, συγκροτο µενο π 6 λαϊκο ς κα 6 κληρικο ς χωρ ς µως ν φροντίσ η κα περ τ ς νοµοθεσίας. Oµως α τ τ δικαστήριο παψε ν λειτουργ µετ π λίγα χρ νια. T ν θλι ερ κατάστασιν στ ν πονοµ το δικαίου πεχείρησε ν διορθώσ η Aνδρ νικος Γ. T 1329 συνέστησε νέο νώτατο δικαστήριο, ποτελο µενο π 4 µέλη, δ ο λαϊκο ς κα δ ο κληρικο ς, πο το ς ν µασε «καθολικο ς κριτ ς τ ν Pωµαίων». O πρ τοι κριτ ς πο διωρίσθησαν σαν: µητροπολίτης Aπρω Iωσήφ, ρχιδιάκονος κα δικαιοφ λαξ Γρηγ ριος Kλειδ ς, «µέγας δικαστ ς» Γλα ς κα Nικ λαος Mαταράγκος. Oµως κα α τ τ δικαστήριο π ρξε ραχ ιο. Oκτ χρ νια ργ τερα (1337) συν λθε µέγα κκλησιαστικ δικαστήριο στ ν Aγία Σοφία, που κατηγορο µενοι σαν κα ο 4 κριτ ς γι χρηµατισµ. O µ νος πο θωώθη ταν N. Mαταράγκος. O λλοι τρε ς ξωρίσθησαν, φο πρ τα πεχρεώθησαν ν πιστρέψουν σα ε χαν λά ει γι νο ς νοµάζετο Mαργαρίτ Mοναστήρ, δηλαδ Mοναστήρι το Mαργαρίτου.» Π ς κα διατ το το, µανθάνοµεν π τ σα γράφει νας Aραψ στορικ ς ε ς τ ν Oθω- µανικ ν του Iστορίαν. Γράφει δ τ ξ ς: «Oταν ασίλευεν γεννα ος κα νδοξος Σουλτ ν Oσµ ν ( ), δρυτ ς τ ς Oθωµανικ ς α τοκρατορίας, κα ε ρίσκετο ε ς τ ν Προ σσαν, λα ε µίαν ναφορ ν π δ ο πίσηµα πρ σωπα, ποσταλέντα π τ ν Mονήν µας δ κα µέσα ε ς τ ν ναφοράν των παρεκάλουν θερµ ς τ ν Mεγαλει τητά του ο µοναχο τ ς Mον ς µας, ταν ε δοκήσ η Θε ς κα λθουν τ Oθωµανικ στρατε µατα κα ε ς τ µέρη µας δ, ν διατάξη Mεγαλει της Tου ν προστατευθ Mονή µας κα ν φυλαχθ πείρακτος µαζ µ λα τ χωριά της κα τ κτήµατά της. O Σουλτ ν Oσµ ν πολ ε χαριστηθε ς π τ περιεχ µενον τ ς ναφορ ς κείνης κα κολακευθε ς χι λίγον, δι τι κα ε ς λλα µέρη τ ν περιµένουν ν πάγ η, γραψε ποκάτω ε ς τ ν ναφορ ν κα τ ν πεκ ρωσε µ τ ν πογραφ ν κα µ τ ν σφραγίδα Tου, τι ε ναι δεκτα α α τήσεις τ ν Kαλογέρων το Mαργαρίτ Mοναστήρ. Kα το το, δι τι, νας κ τ ν δ ο ποσταλέντων µ τ ν ναφορ ν λέγετο Mαργαρίτης τ νοµά του κα γνώριζε πολ καλ τ ν Oθωµανικ ν γλ σσαν». Παρ µ ν, σχολίαστα τ νωτέρω.» O δ ο κε νοι πεσταλµένοι πέστρεψαν κατ πιν ε ς τ ν Mον ν κα φεραν µαζί των κα τ ν ναφοράν, πικεκυρωµένην καθ λα µ τ ν πογραφ ν το Σουλτ ν Oσµάν. Kα µετ παρέλευσιν πεντήκοντα σχεδ ν τ ν, ταν τ στρατε µατα το Σουλτ ν Mουρ τ το A κατέλα ον τ ς Σέρρας, ο καλ γηροι παρουσίασαν τ τε τ ν ναφορ ν κείνην, πο ε χε τ ν πογραφ ν το Σουλτ ν Oσµ ν κα τσι πέτυχαν τ ν προστασίαν κα ποστήριξιν τ ς Mον ς. Aπ λα α τ ξηγε ται, διατ θωµανικ κυ έρνησις π τ σους α νας ε χε τ ν Mονήν µας π τ ν διαι-

14 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος τ ν κδοσιν ε νοϊκ ν ποφάσεων. Kα φυσικ τ δικαστήριο διελ θη. Eκτοτε νοµασία το «κριτο τ ν Pωµαίων» (ε τε καθολικο ε τε χι) διετηρήθη κι ξηπλώθη στ ν πικράτεια, λλ α τ ν ο φέροντες µ λλον α θαιρέτως τ ν λάµ αναν σ ν τίτλο, παρ διωρίζοντο πισήµως. Iσως ν γεννήθησαν πορίες σ σους χουν π ψιν τους, τι τ 1345 (συµ ατικ µεροµηνία, πο ε ναι κοιν ποδεκτ ) Kωνσταντ νος Aρµεν πουλος συνέγραψε συλλογ ν µων π τ ν τίτλο «Πρ χειρον N µων» «Eξά ι λος». Oµως ο τε Aρµεν πουλος λα- ε α τοκρατορικ ν ντολ ν συγγράψ η τ ν «Eξά ι λον» ο τε κα α τ νεγνωρίσθη π κάποιον α τοκράτορα ς πηγ δικαίου. Προφαν ς Aρµεν πουλος, δικαστ ς κα διος, συνέγραψε τ ν» Eξά ι λον» δι δίαν χρ σιν. Aντίθετα πετέλεσε πηγ ν δικαίου κα κατ τ ν τουρκοκρατία κα κατ τ ν λε θερον ίον το νέου Eλληνικο Kράτους µέχρι τ ς ριστικ ς καταργήσεώς της τ ΣYMΠPAΞIΣ ME TOYΣ ΦPAΓKOYΣ. Oπως φαίνεται, Φραγκοκρατία συνετέλεσε στ ν ποσπαστ τ καπάκι π τ ν χ τρα, που ραζε ε τέλεια. Xωρ ς καµµίαν θνικ ν ρχ ο τοπικο ρχοντες συνέπραξαν µ το ς κατακτητ ς προκειµένου ν διατηρήσουν τ προν - µιά τους. Aκ µα κα στ ν κστρατεία ναντίον το Mυστρ συµµετε χαν στ στρατ το Γοδεφρείγου A ντ Mπριγι ρ Eλληνες µισθοφ ροι κα κτηµατίες. O Π τερ Λ κ στ ι λίο του «O φράγκοι στ A γα ο » γράφει σχετικ γι α τ ς τ ς συµπράξεις: «Σ µι ποχ, που ν µιµη υζαντιν σχ ς ε χεν ρχίσει ν ποκαθίσταται στ B σπορο κα τ ν Πελοπ ννησο, νας σηµαντικ ς ριθµ ς Eλλήνων προτίµησαν ν παραµείνουν πιστο στ λατινικ κυριαρχία, µ τ ν ποία τα τισαν πλήρως τ συµφέροντά τους µετ π δ ο γενιές» ( κδ σεις «Eνάλιος» µετ. Γ. Kουσουνέλος, σελ ). Oπως γράφει κα Παπαρρηγ πουλος, δ ν π ρξε ντίστασις στ ν φραγκικ ν κατάκτησιν. Oπου δ ξεδηλώθη, κατέπαυσε µετ τ ν παραχώρησιν προνοµίων πρ ς το ς παναστάτες, πο, φο τ λάµ αναν, δήλωναν τ ν ποταγήν τους στ ν κατακτητή. H πι χαρακτηριστικ περίπτωσις ε ναι πανάστασις το Aλεξίου Kαλλέργη στ ν Kρήτη ( ). A τ ς, φο κατενίκησε το ς κυριάρχους Eνετο ς κα ξησφάλισε τ προν µια δι τ ν αυτ ν του κα το ς συµπολεµιστές του, δήλωσε τ ν πακοήν του στ ν «Γαληνοτάτη ηµοκρατία». T διο συνέ η κα µ τ ς παναστάσεις στ ν Kρήτη τ 1219, 1230, H προθυµία µ τ ν ποία συνέπρατταν Bυζαντινο κα Φράγκοι ρχοντες, φείλεται στ τι κα ο µ ν κα ο δ τ συµφέροντά τους π τ ς γ ς τέραν της ε νοιαν κα κτίµησιν.» Συµπεραίνεται, τι... πρ τος, πο ος συνετέλεσε κα νήργησεν ε ς τ ν σ νταξιν κα ποστολ ν τ ς ποτελεσµατικ ς κείνης ναφορ ς, θ το α τ ς σοφ ς κα προνοητικώτατος Kτίτωρ τ ς Mον ς µας οίδιµος Iωακείµ... Πολ πιθαν ν δ ν γένετο σο αρ α τ νέργεια περ τ τος O δ Mαργαρίτης κε νος, σταλε ς µ τ ν ναφοράν, το τ τε νας πολιτικ ς νήρ, πο ος κατ πιν γινε κα µοναχ ς, µετονοµασθε ς Iωάσαφ. E χεν φιερώσει τ τε ε ς τ ν Mον ν πολλ κτήµατά του κα τ νοµά του ναφέρεται ε ς ν πρ σταγµα Aνδρονίκου το B, καθ ς κα ε ς τ χρυσ ουλλον το Kράλη τ ς Σερ ίας Στεφάνου. Λέγεται µάλιστα, τι κατήγετο π τ χωρίον Kάτω O σκα (σηµεριν ν αφνο δι).» E ς τ ν στορίαν τ ς Mον ς (τ Προσκυνητάριον, σελίδα 97) ε ρίσκεται δηµοσιευµένον ε ς Eλληνικ ν µετάφρασιν κα τ πίσηµον Φιρµάνιον το Σουλτ ν Mουρ τ το A, τ ποστηρίζον τ προν µια τ ς Mον ς κα χρονολογο µενον π τ τος 1373». B. T δε τερο κείµενο χει ληφθ π τ ι λίο το καθηγητ K. Bακαλ πουλου «Mακεδονία, Iστορία το B ρειου Eλληνισµο», Θεσσαλονίκη «O Tο ρκοι στράφηκαν πρ ς τ ν Θεσσαλονίκη, πο πέµεινε κα τ τελευτα ο λε θερο µέρος τ ς Mακεδονίας. O Mανου λ B ε χε ρθει σ παφ µ διάφορους Eλληνες διοικητ ς (K ρινθο, Iωάννινα), µ Φλωρεντινο ς κα Bενετο ς κα τ ν πάπα O ρ αν ΣT, γι ν ξασφαλίσ η κάποια οήθεια. T ποτελέσµατα π ρξαν πενιχρά, παρ τ ν π κλιση το Mανου λ B πρ ς τ ν νωση τ ν δ ο κκλησι ν µ ντάλλαγµα τ ν παροχ παπικ ς οήθειας. H στάση α τ το Mανου λ B προκάλεσε τ ν ργ τ ν συχαστ ν τ ς Θεσσαλονίκης ( συχασµ ς = µοναστικ

15 13148 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 θελαν ν ξασφαλίσουν. O πλε στοι τ ν Φράγκων, πως λοι ο λλοι σταυροφ ροι τ ν προηγουµένων σταυροφορι ν, σαν τυχοδι κτες, στερο µενοι ριστοκρατορικ ν τίτλων στ ν πατρίδα τους. Tίτλους λα αν άσει τ ν φέουδων πο πέκτησαν στ ν Aνατολή. Γι τ ν λ γο α τ δ ν δίστασαν ν πολεµήσουν κα µεταξ τους, προκειµένου ν α ξήσουν τ ν περιουσία τους. T σοι δ πολλο π λεµοι γιναν µεταξ τ ν φεουδαρχ ν, στε κ ριον χαρακτηριστικ τ ς Φραγκοκρατίας ταν λειψανδρία, δι τι σωρηδ ν ο νδρες πεφταν στ πεδία τ ν µαχ ν. Kα πως ε χε παρατηρήσει µ τ ν τρ πο του N κος Tσιφ ρος, σ µία σ νοδο ρχ ντων στ Nίκλι «τ πος ε χε πήξει στ φουστάνι». Oσοι δ δ ν κατώρθωσαν ν λά ουν τίτλους, δ ν δίστασαν ν προσφέρουν τ ς πηρεσίες τους σ ν µισθοφ ροι στ ν εσπ τη τ ς Hπείρου, τ ν α τοκράτορα τ ς Nικαίας κα τ ς Tραπεζο ντος. Mάλιστα ο Φράγκοι µισθοφ ροι το εσπ τη τ ς Hπείρου κατέσφαξαν το ς Λατίνους ερε ς τ ς Θεσσαλίας, ταν κατέλα αν τ ν χώρα. Mέσα σ α τ ν τ ν κυκε να τ ν ε τελ ν συµφερ ντων περιέπεσε κα κκλησία. O µητροπολ τες Pαιδεστο Iωάννης, Kεφαλληνίας Bενέδικτος, Xαλκίδος Θε δωρος κα πίσκοπος Nέων Πατρ ν ( Yπάτης) δήλωσαν ποταγ στ ν πάπα, γι ν διατηρήσουν προν - µια κα ε σοδήµατα. Kληρικο τ ς Θεσσαλονίκης τ 1210 λθαν σ συνενν ησιν µ τ ν πεσταλµένο (λεγ το) το πάπα Bενέδικτο γι τ ν διο σκοπ. Πολλο δ προέτειναν τ ν παρξιν διπλο πατριαρχείου κατ τ πρ τυπον τ ς Aντιοχείας. Mάλιστα Λατ νος α τοκράτωρ τ ς Kωνσταντινουπ λεως Eρρ κος δωσε τ ν δεια στ ν ρθ δοξο κλ ρο τ 1206 ν κλέξ η νέον πατριάρχη, πο θ διεδέχετο στ ν πατριαρχικ θρ νο τ ν θαν ντα Iωάννη Kαµατηρ. Eξελέγη δ Nικ λαος Mεσαρίτης. Kα µως ρθ δοξη κκλησία δ ν τέθη, παρ τ θρυλο µενα, ν διωγµ π το ς Φράγκους. O K. Παπαρρηγ πουλος γράφει γι α τ : «Πολ δ σπουδαι τερα δι µ ς ε ναι περ το τρ που καθ ν κανονίσθησαν τ θρησκευτικά, τ στικ κα τ πολιτικ τ ν κατακτηθένων δικαιώµατα. O Bιλλεαρδουίνοι, πως κα λοι ο λλοι φράγκοι γεµ νες τ ν κυρίως λληνικ ν χωρ ν, σε άσθησαν κατ τ µ λλον κα ττον τ πάτριον τ ν θαγεν ν θρήσκευµα. Nα µ ν δήµευσαν τ πλε στα κα πλουσιώτατα τ ς νατολικ ς κκλησίας κτήµατα δήµευσαν µως α τ ο χ π ρ τ ς δυτικ ς κκλησίας πέδωσαν τ κτήµατα τα τα ε ς τ δηµ σιον (σ.σ. ξ α τ ν τ ν ε σοδηµάτων δ θησαν γι τ ν νέγερσιν φρουρίων), στιν πραξαν,τι ε χον πολλάκις πράξει ο µέτεροι ασιλε ς, π τ ς ν τ 8 κα ν τ 9 κατονταετηρίδι µεγάλης κκλησιαστικ ς µεταρρυθµίσεως. Aληθε ει προ- τάση, µυστικιστικ κίνηµα, το ποίου ο παδο ε χαν σκοπ τ ν π λυτη κα παθητικ γκατάλειψη τ ς ψυχ ς τους στ θε, µ τ ν σωτερικ προσευχ κα συγκέντρωση), λλ κα το ρχιεπισκ που τ ς διας π λης Iσίδωρου Γλα, πο ος ζο σε στ ν Kωνσταντινο πολη κα ποδοκίµαζε τ ν ντίσταση κατ τ ν κατακτητ ν, ποδεχ µενος τ ν ποταγ στ ν Tουρκικ ζυγ. T ν µοιρολατρικ α τ στάση το µητροπολίτη τ ς Θεσσαλονίκης φαίνεται ν συµµερίζονταν κι λλοι κπρ σωποι τ ς ρθ δοξης κκλησίας, ο πο οι πίστευαν τι προσπάθεια γι τ ν πελευθέρωση τ ς πατρίδας τους, τ ς Θεσσαλονίκης, π το ς Tο ρκους ταν καθαρ π λεµος ναντίον το Θεο. T α σθηµα α τ τ ς ττοπάθειας µεταδ θηκε αθµια α κα πρ ς τ ν Eλληνικ πληθυσµ τ ς Θεσσαλονίκης παρ τ ς προσπάθειες το Mανου λ B ν µψυχώσ η το ς συµπατρι τες του κα ν µφυσήσ η σ α το ς τ ν γωνιστικ τητα κα τ ν θέληση. O Mανου λ B δωσε διαίτερη αρ τητα κατ τ ς τελευτα ες κε νες στιγµ ς στ ν φ πνιση τ ς θνικ ς κα τ ς στορικ ς συνείδησης τ ν Eλλήνων, πενθυµίζοντας στο ς Θεσσαλονικε ς τι ε ναι Pω- µα οι, τι πατρίδα τους ταν πατρίδα το Φιλίππου κα το Aλεξάνδρου, ποµένως ε ναι κα Eλληνες κα γι α τ ν τ ν λ γο ρίσκονται σ θέση, σ µφωνα µ τ ν µακραίωνη στορικ παράδοση, ν ντισταθο ν κα ν κατατροπώσουν το ς χθρο ς τους.» O γωνιώδεις προσπάθειες το Mανου λ B δ ν στάθηκαν δυνατ ν ν ελτιώσουν τ ν ζοφερ κατάσταση πο πικρατο σε, καθ ς κα διος, µφορο µενος τελικ π τ πνε µα τ ς ττοπάθειας, γκατέλειψε τ Θεσσαλονίκη κα κατέφυγε ρχικ στ ν συγγεν του δυνάστη τ ς Λέσ ου Φραγκίσκο B Gattilusi κα πειτα κατευθ νθηκε πρ ς τ ν Προ σα, πρωτε ουσα το Oσµανικο κράτους, που παρουσιάσθηκε µπροστ στ ν Mουρ τ A κα το ζήτησε συγγνώµη

16 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος σέτι, τι π µακρ ν χρ νον ρχιεπισκ πους Eλληνας δ ν νεγνώρισαν νείχοντο µως το ς πισκ πους κα σοι κ το των παρέµειναν ε ς τ ς πισκοπ ς α τ ν ο τε τ διον δ γµα ναγκάσθησαν ν µετα άλωσιν ο τε τ ς π τ ν ερέων δικαιοδοσίας στερήθησαν. T δ περ το κατωτέρου το του κλήρου κανονίσθησαν π το Γοδεφρείδου B, ν Πελοποννήσ ω, ε ς τρ πον ξ ο δηλο ται διάζουσά τις το γεµ νος το του πρ νοια π ρ τ ς ρθοδ ξου πίστεως». (T µος ΣT, σελ , κδ. Xαρ. Mπο ρα). ΠPOΣXΩPHΣEIΣ ΣTOYΣ TOYPKOYΣ. A τ τ κυνήγι τ ν ε τελ ν συµφερ ντων φερε κα τ ν πλήρη διάλυσιν τ ς νέας α τοκρατορίας. T µπορικά της συµφέροντα διεµοιράσθησαν στο ς Γενου τες, Eνετο ς, Aµαλφιανο ς ( π τ ν ταλικ π λιν Aµάλφι) κα Πιζάνους. Eφθασαν ο Παλαιολ γοι σ τέτοια κατάπτωσιν, στε τ δηµ σια συµφέροντα κα τ ν θρησκεία ν τ µετατρέψουν σ νταλλάξιµα γαθά, προκειµένου ν κρατηθο ν στ ν θρ νο. Γρήγορα ο δυτικο περιετείχισαν τ ς συνοικίες τους στ ν Kωνσταντινο πολιν κα πελάµ αναν καθεστ ς τεροδικίας. T διο συνέ η ργ τερα κα µ το ς Tο ρκους, πο κτισαν τζαµ στ ν Bασιλε ουσα κα καδ ς δίκαζε τ ς διαφορ ς τ ν µοεθν ν τους µ το ς Bυζαντινο ς. Eν ο Παλαιολ γοι δ ν δίστασαν ν πλουτίσουν τ χαρέµια τ ν σουλτάνων µ τ ς κ ρες τους, γι ν ποκτήσουν τ ν δ ναµιν τ ς φιλίας τους.t ν παραλυσίαν τ ν ρχ ντων δ ν ράδυναν ν µιµηθο ν µικρ τεροι ρχοντες κα λα ς. Iδιαίτερα Mικρ Aσία γρήγορα παρεδ θη στο ς Tο ρκους. Γράφει γι α τ θνικ ς στορικ ς: «Eκ τ ν τεκµηρίων το των ποφαίνονται δ ο τιν διδακτικώτατα πρ τον, τι κτοτε π ρχεν ν τ πνε µατι τ ς δορυκτήτορος κείνης γενε ς τε δυσώπητος τιµωρία τ ν πεισµατωδ ς νθισταµένων χριστιαν ν κα πρ ς το ς ποτασσοµένους πιείκεια κα δε τερον, τι πολλο τ ν τ ς µικρ ς Aσίας χριστιαν ν, ε τε µ χοντες σχυρ ν τ το Eλληνισµο α σθηµα, ε τε πελπισθέντες κ τ ς σθενείας κα τ ς παραλυσίας το ν Kωνσταντινουπ λει κράτους, προθ µως συνε ι άζοντο πρ ς τ ν προαγοµένην νέαν µωαµεθανικ ν δ ναµιν» ( νθ. ν. σελ. 521). Eσχατος δ ξευτελισµ ς τ ν Παλαιολ γων ε ναι πώλησις τ ν δικαιωµάτων τους π το θρ νου τ ς Kωνσταντινουπ λεως στο ς δυτικο ς ρχοντες, που ε χαν καταφ γει. Πλάι στ ν φιλοτουρκισµ τ ν ρχ ντων ε ρέθη φιλοτουρκισµ ς τ ς κκλησίας, πο µως δ ν δράζεται καθαρ στ λικ συµφέροντα (πο κα α τ ξυπηρετήθησαν µως), λλ κα σ δεολογικά, πο χουν σχέσιν τ σον µ τ ν ντιλατινισµ σο κα τ ν νθελληνισµ της. O φιλοτουρκισµ ς δ τ ν λαϊκ ν κα κκλησιαστικ ν ρχ ντων συνεµάχησε στ ν τελευτα ο µ ντάλλαγµα τ ν φιλικ στάση κα τ ν µεγαλοψυχία του πέναντι στο ς συµπατρι τες Θεσσαλονικε ς, πο σπευδαν ν παραδώσουν τ ν π λη τους χωρ ς ρους στ ν Xαϊρεδδ ν πασ (1387). Περίπου τ ν δια ποχ παραδ θηκε Kα άλα κα Xρυσο πολη. O Mουρ τ δ ν νσω- µάτωσε µέσως τ ν Θεσσαλονίκη στ ν α τοκρατορία του, λλ περιωρίσθηκε ν ε σπράξ η φ ρο ποτελείας, τ χαράτς. Aναγνώρισε κ µη τ κοινοτικ καθεστ ς κα πέτρεψε τ ν πρ σκοπτη λειτουργία του, στε ο κάτοικοι ν ε ναι σχεδ ν λε θεροι. H προνοµιακ α τ κατάσταση γι τ Θεσσαλονίκη διήρκεσε ς τ 1391, π τε καταλήφθηκε ίαια π τ ν Bαγιαζ τ τ ν A. O Bαγιαζ τ A µ φορµ τ δραπέτευση το Mανουήλ, γιο το Iωάννη E π τ ν α λή του κα τ ν φυγή του στ ν Kωνσταντινο πολη γι τ ν νάληψη το θρ νου, σκλήρυνε τ στάση του κα νέλα ε κκαθαριστικ ς πιχειρήσεις σ λ κληρη τ ν E ρωπαϊκ Tουρκία. Kατέστρεψε π τ θεµέλια τ κάστρο τ ς Xριστο πολης, τ πο ο περάσπιζαν σθεναρ ο κάτοικοι κα πειτα κατέλα ε ίαια κα τ Θεσσαλονίκη. Eτσι µ τ ν πτώση τ ς Xριστο πολης κα τ ς Θεσσαλονίκης στ 1391 λοκληρώθηκε Tουρκοκρατία σ λ κληρη τ Mακεδονία». ηλαδ θεώρησαν τ ν µυνα κατ τ ν Tο ρκων «Π λεµον ναντίον το Θεο» κα τ ν παρέδωσαν µ νοι τους. A τ ταν στάση τουλάχιστον κάποιων κπροσώπων τ ς ρθοδ ξου κκλησίας. Γι τ µοναστήρι το Tιµίου Προδρ µου Σερρ ν προξενε κ µη πι λγειν ντ πωση, γιατ τ γραφ µενα ε ναι π το τ τε ρχιµανδρίτη Γα ρι λ Kουντιάδη κα γράφονται µ τρ πο πο θεωρε ται π λυτα φυσιολογικ ς, σ ν ν µ ν γινε προδοσία λλ ε εργεσία στο ς αυτο ς τους... Παναγιώτης Γουδεντζίκης

17 13150 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 α να ζω ς τ ς α τοκρατορίας, παρέδωσε τ ν Kωνσταντινο πολιν στο ς Tο ρκους κα γέννησε τ ν νέαν κάσταν, πο ε ναι γνωστ στ νεώτερα χρ νια µ τ νοµα Φαναρι τες. Πρ ν µως προχωρήσουµε στ ν ο σία τ ς ξετάσεως το ντιλατινισµο κα το φιλοτουρκισµο τ ς κκλησίας, ν διευκρινίσουµε το ς δ ο ρους: «λατινοκρατία» κα «φραγκοκρατία». H φραγκοκρατία νταποκρίνεται στ ν πολιτικ κα στρατιωτικ ποταγ τ ν δαφ ν τ ς πρώην α τοκρατορίας κα λατινοκρατία στ ν παγωγ τ ς νατολικ ς κκλησίας στ ν πάπα δικαιολογε δ τ ν νοµασίαν της στ ν χρ σι τ ς λατινικ ς γλώσσης στ ν λειτουργία. Πρέπει ν παρατηρήσουµε, τι ο τε κκλησιαστικ πικυριαρχία ο τε πολιτικ -στρατιωτικ λλαξε κατ τι τ ν κατακτηµένη χώρα. Kατ ρχ ς δ ν π ρξε ο σί α παγωγ τ ς ρθοδ ξου κκλησίας στ ν καθολική. Oπως ε δαµε, ο δ ο κκλησίες λειτο ργησαν νεξάρτητα µία π τ ν λλη. O λατ νοι ερε ς δ ν κτισαν δικές τους κκλησίες τ σ ωζ µενα κατάλοιπά τους µετρ νται στ δάκτυλα το ν ς χεριο. Προφαν ς γένετο κοιν χρ σις τ ν κκλησι ν πο π ρχαν. Mάλιστα, ε ναι πλέον ε αιωµένο, ταν ρχετο σειρ ν λειτουργήσουν ο ρθ δοξοι ερε ς, α το πλεναν τ ν «γία τράπεζα», στε ν φ γ η τ α ρετικ µίασµα. EΛΛHNIZONTEΣ KAI ANΘEΛΛHNEΣ. O τε µως κα πολιτικ ν τητα πε λήθη στ ν Aνατολή, παρ τ ν συνεργασία τοπικ ν ρχ ντων κα κατακτητ ν. Kατ ρχ ς ο Φράγκοι κατακτητ ς δ ν πετέλουν νιαίαν θν τητα, λλ µίαν πανσπερµία ντικρουοµένων συµφερ ντων. H ποχ α τ ε ναι περίοδος τ ς ποθεώσεως τ ν διωτικ ν συµφερ ντων. Kατ δε τερον, ντ πιοι ρχοντες κα κατακτητ ς δ ν λθαν σ πιγαµίες, στε ν δηµιουργηθ µία νέα κατάστασις. O περίφηµοι «γασµο λοι» χι µ νον δ ν σαν τ σο πολλοί, λλ σαν γ νοι, κατ κ ριον λ γο, τ ν κατωτέρων τάξεων, πο λάχιστα πηρέασαν τ ν πολιτικ διοίκησιν τ ν φραγκικ ν φέουδων. Συνήθως στρατε οντο. Oσες φορ ς πιγαµία ε χε σχέσιν µ τ ν διοίκησιν το φέουδου, τ τε ναλ γως γαµ ρ ς ν φη νεζητο ντο στ ν σιν. O Φράγκοι ρχοντες λάχιστα νεµίχθησαν µ τ ν ντ πιο πληθυσµ. Aλλωστε κα ο συνεχε ς λλαγ ς κατακτητ ν (Φράγκοι, Nα αρρα οι, Φλωρεντινοί, Kαταλανοί, Γενου τες, Eνετο κ.λπ.) δ ν πέτρεψαν τ ν φοµοίωσιν. Oχι δ λιγώτερο πέδρασε κα θρησκευτικ διαφορετικ τητα. O Φράγκοι ξένοι λθαν κα ξένοι φυγαν. M νον ο πιµειξίες τ ν κατωτέρων τάξεων µ ς χει φήσει κάποια πώνυµα, πο θυµίζουν τ ν φραγκοκρατία. E ναι δ χαρακτηριστικ, τι ο τε σ µέρη πο ε χαµε µακρ χρονη κατοχ (Kρήτη, E οια, Eπτάνησα) ε χαµε µε ξιν το πληθυσµο. Kα µως π ρξε µι µεγάλη πίδρασις τ ς σεως στ ν κ σµο τ ς Aνατολ ς. H φράγκικη κατάκτησις διέσπασε ριστικ τήν, στω χνή, ννοια τ ς νιαίας ρωµαϊκ ς α τοκρατορίας. Oχι µ νον γιατ σις ταν πλέον ριστικ δι ηρηµένη σ θνικ κράτη, λλ κα γιατ Aνατολ φάνταζε πλέον σ ν κάτι διαφορετικ. O πάπας Iννοκέντιος Γ γραψε στο ς λατίνους κατακτητ ς ν ργαστο ν γι τ ν συµφιλίωσιν µ τ «Regnum Graecorum» (τ ασίλειο τ ν Γραικ ν). Γι πρώτη φορ µετ π α νες γίνεται ναφορ ( στω µ τ ν λατινικ νο- µασία) στ ν προχριστιανικ ( λληνικ ) καταγωγ τ ν κατοίκων τ ς Aνατολ ς. E ναι ποχή πο σις, κάτω π ρα ικ ν πολιτιστικ ν πιρροή, χει νακαλ ψει τ ν ρχαία Eλλάδα. O Γερµαν ς α τοκράτωρ Φρειδερ κος B, πολυµαθέστατος διος, πο δ ν συµµετε χε στ ν σταυροφορία, δρυσε τ πανεπιστήµιο τ ς Nεαπ λεως κα προστάτευσε τ ν ατρικ ν σχολ το Σαλέρνο. O δο ξ τ ν Aθην ν Iωάννης ντ λ P ς γνώριζε τ ν Hρ δοτο. O Bαλδουίνος A γνώριζε γι τ ν στορία τ ς Aθηναϊκ ς ηµοκρατίας. O Γουίλλιαµ το Mέρ- µπσκε, Φλαµανδ ς κληρικ ς πο ζησε στ ν Eλλάδα, µετέφρασε τ ν Aριστοτέλη κα µετέφερε ρκετ λληνικ χειρ γραφα στ ν Iταλία. O δ Iννοκέντιος Γ χαρακτήριζε τ ν Eλλάδα (τ ν ρχαία) σ ν τ ν πηγ τ ς µορφώσεως. Στ ν Iταλία νεφάνησαν άντης, Πετράρχης, Bοκκάκιος κα ο ε καστικο Tζι ττο, Nικολ κα Tζιο άννι Πιζ νο. Oµως δ ν ε ναι δυνατ ν ν µιλο µε γι ναν πολιτιστικ ργασµ. O υτικοί, τουλάχιστον α το πο κατέκτησαν τ ν Eλλάδα, σαν άρ αροι. Hσαν ρπαγες κα καταστροφε ς. Oσο κα ν κρ η περ ολή φράσις, τι ο Φράγκοι κατέστρεψαν σα ε χαν διασωθ µέχρι τ τε ρχα α ργα, δ ν πέχει πολ π τ ν λήθεια. Hρπαξαν,τι το ς κανε ντ πωσιν ( πως λέων πο κοσµε τ ν περί ολον το γίου Mάρκου στ ν Bενετία) κα δ ν δίστασαν ν χ σουν πλ θος ρχαίων ρειχάλκινων γαλµάτων, γι ν γίνουν νοµίσµατα. Kατεστράφησαν κ µα κα χειρ γραφα ρχα α.

18 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος O γιος Γρηγ ριος Παλαµ ς, ρχηγ ς τ ς καλογερικ ς κινήσεως τ ν Hσυχαστ ν, τ ν φανατικ ν νθελλήνων τ ν τελευταίων α ώνων το Bυζαντίου. (Φορητή ε κ να. Mουσε ο Kαλ ν Tεχν ν Aγίας Πετρουπ λεως).

19 13152 ΑΥΛΟΣ/209, Mάιος 1999 Oµως τ «παραθυράκι» ε χεν νοίξει γι τ ν Aνατολή. O Iωάννης Bατάτζης γραψε στ ν Φρειδερ κο B, τι ε µεθα Eλληνες, πο σ µία στορικ στιγµ συνηντήθηµεν µ τ ν χριστιανισµ. Eναν α να πρ ν τ ν Πλήθωνα Θε δωρος Mετοχίτης γραφε γι τ ν καταγωγ ν τ ν Bυζαντιν ν π το ς Eλληνες: «κα το γένους σµ ν κα τ ς γλώττης α το ς κοινωνο κα διάδοχοι». O µαθητ ς το Mετοχίτη Nικηφ ρος Γρηγορ ς στ ν διάλογ του «Φλωρέντιος» χρησιµοποιε ποκλειστικ ρχα α λληνικ ν µατα. O διάλογος ναφέρεται στ ν φιλοσοφικ ν γ να του ναντίον το Bαρλαάµ, µοναχο π τ ν Kαλα ρία, κατ τ πρ τυπα τ ν ρχαίων φιλοσοφικ ν γώνων, πο µως ταν κοινοτοπία στ ν σιν. O νταγωνιστ ς το Γρηγορ, Bαρλαάµ, µετ τ ν φιλοσοφική του ττα κατέφυγε στ ν Θεσσαλονίκη, που νοιξε σχολ ν κα δίδασκε λογικ ν κα µαθηµατικά. T ν διαν ποχ µφανίζονται κα λλοι λ γιοι, πο στρεψαν τ ς σπουδές τους πρ ς τ ρχα α λληνικ χειρ γραφα. A το σαν Γρηγ ριος Aκίνδυνος, Iωάννης Kυπαρισσιώτης, Iσα κ Aργυρ ς, Iωάννης κα Mιχα λ Kαλέκας κα ηµήτριος κα Πρ χορος Kυδώνης. Aς µ νοµισθ, τι λοι α το στάθησαν πέρµαχοι το ρχαίου λληνικο πνε µατος. E χαν πηρεασθ π τ ργο το Θωµ Aκινάτη κα τ ν ρθολογιστ ν θεολ γων τ ς σεως, πο πεζήτουν ν στηρίξουν τ χριστιανικ δ γµα στο ς ρχαίους φιλοσ φους, διαίτερα στ ργα το Aριστοτέλους, πο ε χαν γνωρίσει µέσ ω τ ν Aρά ων. Γι τ ν λ γο α τ, πλ ν το Γρηγορ, λα αν θέσιν π ρ τ ς νώσεως τ ν κκλησι ν νεδ θησαν δ Bαρλα µ κα Mιχα λ Kαλέκας τ καθολικ ν σχ µα, γεν µενοι τσι πρ δροµοι το Bησσαρίωνος. Aπέναντι σ α το ς στάθη,τι πι συντηρητικ διέθετε χριστιανικ κκλησία, διαίτερα ο µοναχο το Aγίου Oρους µ προεξάρχοντα τ ν Γρηγ ριο Παλαµ. Πέρα π τ ς θεολογικ ς ριδες το Παλαµ κα τ ν πολοίπων, πο δ ν ξίζει ν σταθο µε γιατ σαν φορ- µή, ξεδηλώθη µία διαπάλη λληνιζ ντων κα κρατων παδ ν το νθελληνισµο. O Παναγιώτης Kανελλ πουλος γράφει γι α τ ν τ ν ποχή: «O,τι χει διαίτερη σηµασία γι τ ν στορία το πνε µατος ε ναι το το: τι, στ ς πιστολ ς το Παλαµ πρ ς τ ν Aκίνδυνο κα τ ν Bαρλαάµ, σηµειώνεται µι π τ ς πι πίµονες κα πι καθυστερηµένες υζαντιν ς ντιδράσεις κατ το λληνικο πνε µατος, κα µάλιστα τ ν ρα πο χι µ νο στ ν Iταλία, λλ κα στ Bυζάντιο ταν ντονη τάση πιστροφ ς στ ν κλασικ ρχαι τητα: O Σωκράτεις κα Πλάτωνες πρέπει ν παραµερισθο ν π τ νο σου, λέει Παλαµ ς στ ν Bαρλαάµ, κα τ θέση τους πρέπει ν πάρ η E θ µιος Zιγα ην ς ( Zυγα ην ς Zιγαδην ς), πο ε χε ζήσει στ ς µέρες το Aλέξιου A (το Kοµνηνο ) ν χε ρας λά ε τ ν ογµατικ ν πανοπλίαν. Στ ργο α τ Zιγα ην ς πολεµο σε τ ς α ρέσεις, λλ κα τ ν ναγέννηση τ ς λληνικ ς φιλοσοφίας». («Iστορία το ε ρωπαϊκο πνε µατος», τ µος 1ος, σελ. 291, κδ.. Γιαλλελ ς, 1976). Kα α τ ς ο νθελληνικ ς δυνάµεις πεκράτησαν µ τ ν οήθεια τ ς χλοκρατίας. Στ ν σ νοδο τ ς Kωνσταντινουπ λεως τ 1351 πε λήθη Παλαµ ς. O νεκρ ς το Γρηγορ διεποµπε θη στο ς δρ µους τ ς ασιλε ουσας κα τ «Συνοδικ ν» συνεπληρώθη µ το ς φορισµο ς το Bαρλαάµ, το Aκινδ νου κα ποιου λλου ε χε τ ν προνοησία ν µελετ τ ργα τ ν ρχαίων φιλοσ φων. EΠIΛOΓOΣ. O ντιδυτικισµ ς τ ν ρθοδ ξων τ ς Aνατολ ς δ ν σταµατ πλέον στ ς δογ- µατικ ς διαφορές. Eπεκτείνεται στ ν ντονον νθελληνισµ τ ς νατολικ ς κκλησίας. H ξαρσις τ ς να ιώσεως τ ν κλασσικ ν σπουδ ν στ ν σιν, µ κορ φωσιν τ ν ποχ τ ς Aναγεννήσεως, περιετείχισε κ µη περισσ τερον τ ν κκλησιαστικ ν συντηρητισµ. M νο πο τ τείχη α τ τ φορ τ κτισαν τουρκικ χέρια. Aντίπαλο στρατιωτικ δέος τ ν δυτικ ν σαν ο δυναµικ ς ρδ ς τ ν Tο ρκων. Hδη ε χαν δώσει τ πρ τα δείγµατα το οµ- αρδισµο τους, µ τ ν ξαφανίσουν τ ν λληνίζοντα ρα ικ πολιτισµ. Hταν ναγκαία δ ναµις, πως κάποτε ταν ρωµαϊκ γι ν πι ληθ νέος µεσαίων. Γι τ ν λ γον α τ πρ τος Παλαµ ς, πο νεκηρ χθη κα γιος, κατέφυγε σ συνοµιλίες µ το ς µουσουλµάνους. Πρ ν παραδοθ πολιτικ Kωνσταντινο πολις, ε χεν ποδουλωθ στο ς Tο ρκους κκλησία. T χριστιανοθωµανικ δεολ γηµα, πο θ ταλαιπωρήσ η τ ν Eλληνισµ στ νεώτερα χρ νια, κρι ς τ τε νεφανίσθη, τ ν 14ον α να. ηλαδ 1000 χρ νια µετ τ ν πι- ολ ν το µεσαίωνος, πο τσι συνετηρήθη γι 400 κ µα χρ νια. Aθανάσιος Kουκο ίστας

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 O πρ τοι νατ µοι κα ηµ κριτος ΠΛHPOΦOPIEΣ AΠO ΣΠANIEΣ APXAIEΣ ΠHΓEΣ T ν σηµεριν ν πιστηµονικ ν ατρικ ν ρον νατοµία πέδιδον ο ρχα οι Eλληνες µ τ ν λέξιν νατοµή. H νατοµ γίνετο π θανατωθέντων ζ ώων κυρίως, νίοτε µως κα π ζώντων ζ ώων. Πρ τος νατ µος φαίνεται, τι το φιλ σοφος- ατρ ς Aλκµαίων Kροτωνιάτης (γεννηθε ς τ 530 π.x.), πο ος σχολήθηκε µ τ ν νατοµία τ ν ζ ώων, µ σκοπ ν γνωρίσ η τ ν σωτερικ ν ργάνωσιν το σώµατ ς των. Λέγεται δέ, τι Aλκµαίων διενεργο σε ρευνες κα πειραµατίζετο, νατέµνοντας ζ ντα ζ α. T ν σχετικ πληροφορία παρέχει Λατ νος συγγραφε ς Xαλκίδιος, πο ος µετέφρασε κα σχολίασε τ ν διάλογο το Πλάτωνος «Tίµαιος». ε τερος, λέγουν, τι σχολήθηκε σο αρ ς µ τ ν νατοµία φιλ σοφος Eµπεδοκλ ς ( π.x.). Mετ το ς νωτέρω δ ο φιλοσ φους- ατρο ς σχολήθηκε σο αρ ς µ τ ν νατοµία φιλ σοφος ηµ κριτος π τ A δηρα τ ς Θρ άκης ( π.x.). Σχετικ ς πληροφορίες περ νασχολήσεως το ηµοκρίτου µ τ ν νατοµία χοµε π πιστολ ν το «Πατρ ς τ ς Iατρικ ς» Iπποκράτους το K ώου ( π.x.). O ηµ κριτος π ρξε σοφώτατος, πολυ- µαθέστατος κα πολυγραφώτατος µετ τ ν Aριστοτέλη κα τ ν Ποσειδώνιο. ιεκρίνετο γι τ ν κρα του σπουδ ν κα γν σιν περ τ φυσικά, γι το το κα πωνοµάσθηκε κατ ξοχ ν «φυσικ ς» κα «Σοφία». Συµπεραίνεται, τι α τ ς πρ τος νωσε τ µαθηµατικ µ τ ν πειραµατικ ν φυσική. Oµως ηµ κριτος διεκρίνετο πίσης κα γι τ ν µεγάλην του κλίσιν πρ ς τ ν νατοµία κα τ ν φυσιολογία. Λ γ ω τ ς κλίσεώς του α τ ς πεµακρ νθη κ τ ς π λεως ( A δήρων) κα κλείσθη σ ναν κ πο, που νέτεµνε ζ α κα καµνε πάνω σ α τ νατοµικ ς παρατηρήσεις κα φυσιολογικ πειράµατα. Aγαπο σε φιλ σοφος µ περ ολ τ ν µοναχικ κα φιλέρηµο ίο. Γι τ ν λ γον α τ ν πέφευγε τ ν ταραχώδη κα θορυ ώδη ζω τ ς π λεως κα λλοτε µ ν κλείνετο µέσα σ σπήλαια, λλοτε δ φιλοσοφο σε καθήµενος κάτω π τ ν σκι τ ν δένδρων κα πάνω σ µαλακ χ ρτο πλησίον τ ν ρείθρων τ ν δάτων. Eσυνήθιζε φιλ σοφος ν γελ πάντοτε, µπαίζοντας τ ν νθρώπινη ζω ς µίαν κατάπαυστη κωµ ωδία. Γι το ς λ γους α το ς ο συµπολίτες του τ ν θεώρησαν ς φρενο λα κα παράφρονα κα προσεκάλεσαν τ ν Iπποκράτη γι ν τ ν θεραπε σ η. O Iπποκράτης, πο το φίλος το ηµοκρίτου ( Iπποκράτης κτ ς τ ς φιλίας του µ τ ν ηµ κριτο, λέγεται τι π ρξε κα µαθητής του) λθε στ A δηρα κα συναντήθηκε µ τ ν ηµ κριτο κα µετ π διαλογικ ν συζήτησιν πο ε χε µαζί του κρινεν, τι ηµ κριτος χαιρεν κρας πνευ- µατικ ς κα ψυχικ ς γείας κα τι πραγµατικ ν ητοι σαν ο A δηρίτες, πο τ ν προσεκάλεσαν. E ναι δ χαρακτηριστικ πιστολ το ηµοκρίτου πρ ς τ ν φίλο του Iπποκράτη, στ ν ποία λέγει στειευ µενος: «Hλθες πρ ς µέ, Iπποκράτη, ς ν πήγαινες πρ ς παραφρονο ντες (τρελλο ς), γι ν µο δώσ ης λλέ ορον, πειδ πίστευσες σ νοήτους νθρώπους ( ννοε το ς συµπολίτες του A δηρίτες), ο πο οι θεωρο ν τ ν κ πον (µ χθον) τ ς ρετ ς ς παραφροσ νη...». T ν νασχ λησιν το ηµοκρίτου µ τ ν νατοµία π ζ ώων φανερώνει πιστολ το Iπποκράτους πρ ς τ ν αµάγητο. Στ ν πιστολ ν α τ ν περιγράφει Iπποκράτης τί ε παν µεταξ τους κα µ τ σχολε το ηµ κριτος τ ν ρα πο τ ν πισκέφθηκε, ς ξ ς: «O η- µ κριτος ε χε µ µεγάλη τάξιν πάνω στ γ νατά του να ι λίο κα µερικ λλα πράγµατα τοποθετηµένα κοντ στ γ νατά του π τ δ ο µέρη. E χε δ συσσωρε σει κα ρκετ ζ α ξ λοκλήρου τεµαχισµένα. O ηµ κριτος λλοτε µ ν γραφε ντ νως (γρήγορα) κα καθη-

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ, συµψάλλεται κολουθία α τ ν µετ τ ν ναστασίµων,

Διαβάστε περισσότερα

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας 3. Τα γράµµατα και οι τέχνες Στη διάρκεια της στερης αρχαι τητας (4ος-6ος αι. µ.χ.) τρεις παράγοντες ρω- µαϊκή κρατική παράδοση, ελληνική παιδεία, χριστιανική πίστη είναι φανερ τι διαµ ρφωσαν βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα