ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, όπως έχει υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. κατά την από συνεδρίασή του και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει της υπ αριθμ. 18/697/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής ο «Κανονισμός» ) η Τράπεζα ως Εκκαθαριστικό Μέλος δημοσιοποιεί το επίπεδο προστασίας και το κόστος που συνδέονται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που παρέχει βάσει των Λογαριασμών Εκκαθάρισης κατά τους όρους του Κανονισμού. 2. Με βάση τον Κανονισμό οι όροι που σχετίζονται με το διαχωρισμό είναι οι παρακάτω. 3. Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα δημοσιοποίηση έχουν την ίδια έννοια με τους όρους που ορίζονται στον Κανονισμό. II. Λογαριασμοί Εκκαθάρισης 4. Η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ. μέσω των Λογαριασμών Εκκαθάρισης. 5. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ανοίγονται από την ΕΤ.ΕΚ. μετά από αίτηση της Τράπεζας ως Εκκαθαριστικού Μέλους εφόσον παρασχεθούν τα απαιτούμενα από αυτή στοιχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. 6. Για τις ανάγκες συμμόρφωσης προς το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, η Τράπεζα ως Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρεί κατά περίπτωση τους παρακάτω Λογαριασμούς Εκκαθάρισης: 6.1 Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου: Πρόκειται για τον λογαριασμό που διατηρεί η Τράπεζα επ ονόματί της στο Σύστημα για την εκκαθάριση των ίδιων συναλλαγών της σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 ως διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων και θέσεων που τηρεί η Τράπεζα επ ονόματί της και για ίδιο λογαριασμό. 6.2 Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας: Πρόκειται για τον λογαριασμό που διατηρεί η Τράπεζα για πελάτες της στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών των πελατών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 ως συλλογικός διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων και θέσεων πελατών της Τράπεζας (omnibus client segregation). 6.3 Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη: Πρόκειται για τον λογαριασμό που διατηρεί η Τράπεζα επ ονόματι Πελάτη της στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών του Πελάτη σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του 1

2 Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 ως διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων και θέσεων ανά πελάτη (individual client segregation). 7. Η ΕΤ.ΕΚ. διενεργεί την εκκαθάριση ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης. 8. Ο κίνδυνος και οι υποχρεώσεις παροχής ασφάλειας σε ικανοποίηση των απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης της ΕΤ.ΕΚ., περιλαμβανομένων και των όρων παροχής πιστωτικών ορίων, υπολογίζονται ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης. 9. Οι πάσης φύσεως ασφάλειες που παρέχονται σε σχέση με Λογαριασμό Εκκαθάρισης τηρούνται διαχωρισμένα με βάση τα αρχεία της ΕΤ.ΕΚ. και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς και μόνο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που αφορούν στο σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης. Κατ εξαίρεση, μπορεί κατά τους όρους του Κανονισμού να χρησιμοποιηθεί από την ΕΤ.ΕΚ. ασφάλεια του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου της Τράπεζας προς κάλυψη ζημίας προερχόμενης από Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη της Τράπεζας, εφόσον είναι πλεονάζουσα σε σχέση με τις απαιτήσεις της ΕΤ.ΕΚ. που αφορούν στο Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου της Τράπεζας. 10. Με την επιφύλαξη της παραπάνω περίπτωσης, τυχόν προκύψασα ζημία από υπερημερία σε σχέση με Λογαριασμό Εκκαθάρισης βαρύνει αποκλειστικώς και μόνο το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης και τις παρασχεθείσες ως προς αυτόν ασφάλειες. Ως εκ τούτου οι λοιποί Λογαριασμοί Εκκαθάρισης της Τράπεζας, περιλαμβανομένων και των παρασχεθεισών ως προς αυτούς ασφαλειών, δεν θίγονται από την υπερημερία και τη σχετική ζημία. III. Όροι κάλυψης ζημίας 11. Σύμφωνα με το διαχωρισμό και τα επίπεδα προστασίας ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης κατά τους όρους που περιγράφονται υπό II, η κάλυψη ζημίας ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης σε περίπτωση υπερημερίας της Τράπεζας, διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ. με βάση τους όρους του Κανονισμού ως ακολούθως: 11.1Η ζημία που προκύπτει σε σχέση με τον υπερήμερο Λογαριασμό Εκκαθάρισης καλύπτεται από τις ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί υπέρ ΕΤ.ΕΚ. για τον σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης. 11.2Εάν η υπερημερία αφορά Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη και οι ασφάλειες του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζημίας με βάση τα αναφερόμενα υπό 11.1, η ΕΤ.ΕΚ προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους της ζημίας, χρησιμοποιεί τις τυχόν πλεονάζουσες ασφάλειες του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου της Τράπεζας, όπως προκύπτουν μετά την κάλυψη της ζημίας που απορρέει από το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου. 11.3Εάν οι ασφάλειες παραπάνω υπό 11.1 και 11.2 δεν επαρκούν, η ΕΤ.ΕΚ. προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, χρησιμοποιεί τη μερίδα της Τράπεζας στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τον Κανονισμό. 11.4Εάν η εισφορά παραπάνω υπό 11.3 δεν επαρκεί, η ΕΤ.ΕΚ. προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, χρησιμοποιεί τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους της (skin in the game). 11.5Εάν και οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι δεν επαρκούν, το εναπομείναν μέρος της ζημίας καλύπτεται από τις λοιπές μερίδες στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης κατά τρόπο σύμμετρο (pro rata), με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πριν την ενεργοποίησή του για την κάλυψη της συγκεκριμένης ζημίας. 2

3 11.6Τυχόν επιπλέον εναπομείναν μέρος της ζημίας, καλύπτεται από τους λοιπούς χρηματοοικονομικούς πόρους της ΕΤ.ΕΚ. που διαθέτει σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και τον Κανονισμό. IV. Ειδικές ρυθμίσεις για τα επίπεδα διαχωρισμού 12. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου της Τράπεζας περιλαμβανομένων και των παρασχεθεισών σε σχέση με αυτόν ασφαλειών, δύναται να θιγεί από υπερημερία σχετιζόμενη με Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη κατά τα περιγραφόμενα παραπάνω υπό ΙΙ και ΙΙΙ. 13. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας, περιλαμβανομένων και των παρασχεθεισών σε σχέση με αυτόν ασφαλειών, σε καμία περίπτωση δε θίγεται από υπερημερία και προκληθείσα ζημία άλλου Λογαριασμού Εκκαθάρισης της Τράπεζας. Σε περίπτωση όμως ζημίας λόγω υπερημερίας του ιδίου του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας, η σχετική ζημία δύναται σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Τράπεζας να βαρύνει όλους τους πελάτες του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας, ιδίως λόγω του συμψηφισμού των θέσεων των πελατών σε επίπεδο Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας, ως και των απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης και των παρεχόμενων ασφαλειών που υπολογίζονται βάσει του συμψηφισμού αυτού, αλλά και του δικαιώματος της ΕΤ.ΕΚ. για συνολικό κλείσιμο των θέσεων και χρήση της ασφάλειας προς κάλυψη της συμψηφισμένης ζημίας συνεπεία του κλεισίματος. 14. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη, περιλαμβανομένων και των παρασχεθεισών σε σχέση με αυτόν ασφαλειών, σε καμία περίπτωση δε θίγεται από υπερημερία και προκληθείσα ζημία άλλου Λογαριασμού Εκκαθάρισης της Τράπεζας. 15. Ως προς το χρηματικό διακανονισμό, που διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τις συναλλαγές που εκκαθαρίζει, εφαρμόζονται διαδικασίες συμψηφισμού ως προς το σύνολο των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τους τηρούμενους από την Τράπεζα Λογαριασμούς Εκκαθάρισης. Συνεπώς, χωρεί συμψηφισμός των χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ των Λογαριασμών Εκκαθάρισης της Τράπεζας, ανεξαρτήτως είδους αυτών. V. Ειδικές ρυθμίσεις για τις ασφάλειες 16. Οι ασφάλειες παρέχονται με τη μορφή μετρητών, περιλαμβανομένων και των ξένων νομισμάτων, και κινητών αξιών κατά τους όρους του Κανονισμού. 17. Σε κάθε περίπτωση η παρεχόμενη υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφάλεια, ανεξαρτήτως Λογαριασμού Εκκαθάρισης για τον οποίο παρέχεται, έχει τη μορφή νομίμου ενεχύρου κατά τον Ελληνικό Νόμο (άρθρ.77 Ν. 3606/2007) και εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (Ν. 3301/2004) με δικαίωμα χρήσης της από την ΕΤ.ΕΚ. σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ (Collateral Directive). 18. Ειδικώς ως προς την περίπτωση των μετρητών και ξένων νομισμάτων οι ασφάλειες τηρούνται σε λογαριασμούς επ ονόματι της ΕΤ.ΕΚ. ως ασφαλειολήπτη στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύματα αντίστοιχα κατά τους όρους του Κανονισμού. Η τήρηση ασφαλειών με τον τρόπο αυτό δε συνιστά χρηματοοικονομική ασφάλεια με μεταβίβαση τίτλου, μολονότι ο/οι σχετικός/-οι λογαριασμός/-οι τηρούνται επ ονόματι της ΕΤ.ΕΚ., καθώς διενεργείται αμιγώς για τις ανάγκες συγκεντρωτικής τήρησης των διαθεσίμων που απαρτίζουν τις ασφάλειες που παρέχονται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη και όχι για σκοπούς μεταβίβασης τίτλου υπέρ της ΕΤ.ΕΚ. 19. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας ισχύουν ως προς την παροχή ασφαλειών τα εξής: 19.1Η παροχή ασφαλειών με τη μορφή κινητών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών του Ελληνικού Νόμου (Ν. 3756/2009, Κανονισμός Λειτουργίας 3

4 Σ.Α.Τ.) σε σχέση με το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας διενεργείται μέσω Μερίδας ασφαλειών πελατείας στο Σ.Α.Τ. (άρθρ. 11α Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) και διέπεται από τους παρακάτω βασικούς όρους: Η ασφάλεια αφορά σε κινητές αξίες πελατών που κατέχονται έμμεσα από την Τράπεζα επ ονόματί της αλλά για λογαριασμό των πελατών Μέσω της Μερίδας ασφαλειών πελατείας και του σχετικού Λογαριασμού Αξιών συνιστάται ως άνω το νόμιμο ενέχυρο υπέρ ΕΤ.ΕΚ Ως προς τις σχετικώς τηρούμενες κινητές αξίες εφαρμόζεται ο Ελληνικός Νόμος (άρθρ. 12 παρ. 10, 11 Ν. 3606/2007), σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η κατάσχεση ή δέσμευση των σχετικών αξιών από δανειστές της Τράπεζας, με δεδομένο ότι πραγματικοί δικαιούχοι των σχετικών αξιών είναι οι πελάτες της Τράπεζας και όχι η ίδια η Τράπεζα. Εξάλλου δανειστές των πελατών δε δύναται να κατάσχουν τις σχετικές κινητές αξίες καθαυτές, καθώς λόγω της συγκεντρωτικής τήρησής τους δεν υφίσταται διαχωρισμός των επιμέρους αξιών ανά πελάτη Αντίστοιχα ισχύουν και ως προς τις χρηματικές και σε ξένα νομίσματα ασφάλειες που τηρούνται συγκεντρωτικά από την ΕΤ.ΕΚ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας, σε εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω Ελληνικού Νόμου. 20. Στην περίπτωση ασφάλειας πελατείας σύμφωνα με τις περιπτώσεις υπό 18 και 19 παραπάνω, ως ασφαλειοδότης νοείται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. η Τράπεζα. 21. Στην περίπτωση ασφάλειας Πελάτη παρεχόμενης σε σχέση με Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη, ως ασφαλειοδότης έναντι της ΕΤ.ΕΚ. νοείται ο Πελάτης. VI. Λογαριασμοί Θέσης 22. Επιπλέον των Λογαριασμών Εκκαθάρισης τηρούνται στο Σύστημα Λογαριασμοί Θέσης. 23. Κάθε Λογαριασμός Θέσης συνδέεται μονοσήμαντα με Λογαριασμό Εκκαθάρισης. 24. Οι Λογαριασμοί Θέσης που τηρούνται σε σχέση με το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας, εξυπηρετούν τις ανάγκες επιμερισμού από την Τράπεζα των θέσεων των σχετικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης ανά πελάτη, με αποκλειστική ευθύνη της και βάσει των πελατειακών σχέσεων που συνάπτει, προς διευκόλυνση της παρακολούθησης των θέσεων, αλλά και διακανονισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων παράδοσης επί κινητών αξιών που προκύπτουν από τις εν λόγω θέσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. 25. Κάθε Λογαριασμός Θέσης ανοίγεται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ. μετά από αίτηση της Τράπεζας εφόσον παρασχεθούν τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό. 26. Λογαριασμοί Θέσης τηρούνται στο Σύστημα και για τις ανάγκες επιμερισμού σε επίπεδο Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή ή Διαχειριστή ανάλογα με την περίπτωση και κατά τις ειδικότερες διακρίσεις των σχετικών Λογαριασμών Θέσης ως ορίζονται στον Κανονισμό. VII. Μεταφορά θέσεων - Κλείσιμο θέσεων 27. Μεταφορά θέσεων, τηρούμενων σε Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελάτη της Τράπεζας, σε περίπτωση υπερημερίας αυτής περιλαμβανομένης και της μεταφοράς των σχετιζόμενων με αυτούς ασφαλειών, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) κατά περίπτωση υπό τους ειδικότερους όρους του Κανονισμού. 28. Για τη μεταφορά το Εκκαθαριστικό Μέλος προς το οποίο μεταφέρονται οι θέσεις θα πρέπει να έχει συνάψει συμβατική συμφωνία, για μεν το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας, με τους πελάτες της Τράπεζας, για δε το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη, με τον Πελάτη και η σχετική συμφωνία να έχει δηλωθεί στην ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της το αργότερο κατά την ημέρα της υπερημερίας εντός προθεσμίας που θέτει προς τούτο η ΕΤ.ΕΚ. Εάν δεν περιέλθει τέτοια δήλωση εγκαίρως στην ΕΤ.ΕΚ. η μεταφορά δε διενεργείται και η ΕΤ.ΕΚ. 4

5 προβαίνει στο κλείσιμο θέσεων της Τράπεζας, και στην εν γένει άσκηση των δικαιωμάτων της κατ αυτής προς αντιμετώπιση της υπερημερίας. VIII. Κλείσιμο θέσεων (close-out netting) συμψηφισμός 29. Εάν λάβει χώρα υπερημερία της Τράπεζας ως προς Λογαριασμό Εκκαθάρισης αυτής και εφόσον η μεταφορά θέσεων δεν είναι εφικτή σύμφωνα με τα υπό VII αναφερόμενα, η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει σε κλείσιμο των θέσεων του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης αλλά των λοιπών Λογαριασμών Εκκαθάρισης της Τράπεζας και σε μέτρα κάλυψης της ζημίας με βάση τα υπό III αναφερόμενα. 30. Εάν από το κλείσιμο των θέσεων προκύψει θετική διαφορά, σε σχέση με το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου της Τράπεζας, η ΕΤ.ΕΚ. συμψηφίζει τη σχετική διαφορά με τη χρηματική ποινή που τυχόν επιβάλει στην Τράπεζα σε σχέση με την υπερημερία κατά τους όρους του Κανονισμού. 31. Ως προς τη χρήση ή εκποίηση της παρεχόμενης υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφάλειας σε περίπτωση υπερημερίας και σχετικής ζημίας, εφαρμόζονται οι όροι της εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας του Ελληνικού Νόμου (Ν. 3301/2004) και της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ (Collateral Directive), της ΕΤ.ΕΚ. έχουσας τα δικαιώματα του ασφαλειολήπτη προς χρήση, εκποίηση ή κτήσης της συμψηφιστικά. IX. Διαδικασίες αφερεγγυότητας 32. Η ΕΤ.ΕΚ. υπάγεται ως προς το Σύστημα μέσω του οποίου διενεργεί την εκκαθάριση στις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2789/2000) που ενσωματώνει την Οδηγία 98/26/ΕΚ (Settlement Finality Directive). 33. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Τράπεζας κατά την έννοια του Νόμου αυτού η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει σε μεταφορά των θέσεων σύμφωνα με τα υπό VII αναφερόμενα με βάση τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 34. Υπάγονται επίσης η ΕΤ.ΕΚ. και το Σύστημα στους όρους του Ελληνικού Νόμου (άρθρ. 79 παρ. 3 Ν. 3606/2007) κατά τους οποίους σε περίπτωση αφερεγγυότητας (άρθρου 1(ι) Ν. 2789/2000, Οδηγία 98/26/ΕΚ) Εκκαθαριστικού Μέλους, οι πράξεις εκκαθάρισης, διακανονισμού, διενέργειας συναλλαγών κάλυψης και εκκαθαριστικού συμψηφισμού, περιλαμβανομένης και της παροχής από αυτό ασφαλειών υπέρ του Συστήματος, είναι καθ όλα έγκυρες και αντιτάξιμες έναντι παντός τρίτου, εφόσον αφορούν σε εκκρεμότητες του αφερέγγυου στο Σύστημα από συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί πριν η ΕΤ.ΕΚ. λάβει γνώση της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας (άρθρα 3 έως 7 Ν. 2789/2000 και Οδηγία 98/26/ΕΚ). 35. Με βάση τον Ελληνικό Νόμο (άρθρ. 12 παρ. 10 και 11 Ν. 3606/2007) κεφάλαια πελατείας, όπως εν προκειμένω προερχόμενα από το κλείσιμο των θέσεων πελατείας και γενικώς τηρούμενα σε σχέση με τις θέσεις αυτές, ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατείας, όπως εν προκειμένω προερχόμενα από ασφάλειες επί κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. και γενικώς τηρούμενα ως ασφάλεια σε σχέση με τις θέσεις αυτές, προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο, ως τηρούμενα έμμεσα, επ ονόματι μεν της Τράπεζας, για λογαριασμό όμως πελατείας και επομένως αποχωρίζονται από την ίδια περιουσία της Τράπεζας. Αντίστοιχα ισχύει σχετική προστασία της πελατείας και αποχωρισμός της κατά περίπτωση ως άνω περιουσίας της και όταν η Τράπεζα τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση (άρθρ. 22 παρ. 7, 23 παρ. 3 Ν. 3606/2007, άρθρο 145 παρ. 3 και 4 Ν. 4261/2014). 36. Εάν το υπόλοιπο λογαριασμών των ως άνω κεφαλαίων ή κινητών αξιών δεν επαρκεί προς ικανοποίηση των δικαιωμάτων των πελατών της Τράπεζας, σε περίπτωση αφερεγγυότητάς της, 5

6 οι πελάτες ικανοποιούνται από τα σχετικά υπόλοιπα συμμέτρως (pro rata) με βάση τον Ελληνικό Νόμο (Ν. 3606/2007, Ν. 4261/2014). X. Χρεώσεις σχετιζόμενες με τους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης 37. Οι χρεώσεις της Τράπεζας που αφορούν το άνοιγμα και τη διατήρηση των Λογαριασμών Εκκαθάρισης περιλαμβάνουν όσα προβλέπονται στις σχετικές Αποφάσεις της ΕΤ.ΕΚ, όπως αυτές δημοσιοποιούνται, και κοινοποιούνται στον Πελάτη μετά από αίτημά του στο XI. Τελικοί όροι 38. Οι παρόντες όροι ισχύουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. 39. Η καταγραφή των παρόντων όρων ουδόλως επηρεάζει την ισχύ τους σύμφωνα με τον Κανονισμό, καθώς πρόκειται για καταγραφή που διενεργείται για τις ανάγκες δημοσιοποίησης και μόνον των επιπέδων προστασίας και διαχωρισμού σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 όπως ορίζονται στον Κανονισμό. 40. Σε περίπτωση πάντως μεταβολής των παρόντων όρων συνεπεία ιδίως τροποποίησης του Κανονισμού, οι σχετικοί όροι θα τροποποιούνται αντίστοιχα και θα δημοσιοποιούνται εκ νέου σε συμμόρφωση με το άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα