ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )"

Transcript

1 ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν νπνίνο ηέζεθε ελ ηζρύ από 16 ε Απγνύζηνπ 2012 θαη κε βάζε ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο Σπζηήκαηνο «Καλνληζκόο Εθθαζάξηζεο Σπλαιιαγώλ επί Κηλεηώλ Αμηώλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή» θαη ζηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο Σπζηήκαηνο «Καλνληζκόο Εθθαζάξηζεο Σπλαιιαγώλ επί Παξαγώγσλ» (εθεμήο νη «Καλνληζκνί»), όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΕΤ.ΕΚ θαηά ηελ από ζπλεδξίαζήο ηνπ θαη έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δπλάκεη ηεο ππ αξηζκ. 1/704/22/01/2015 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ ηεο ζε ζρέζε κε ηα Σπζηήκαηα Κεληξηθνύ Αληηζπκβαιιόκελνπ ηεο ΕΤ.ΕΚ γηα ηελ εθθαζάξηζε αμηώλ θαη ηελ εθθαζάξηζε παξαγώγσλ αληίζηνηρα (εθεμήο, από θνηλνύ, ηα «Σπζηήκαηα»), ε Eurobank Ergasias Α.Ε. σο Εθθαζαξηζηηθό Μέινο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ ζηελ Αγνξά Παξαγώγσλ θαη ζηελ Αγνξά Κηλεηώλ Αμηώλ, έρεη ηελ ππνρξέσζε βάζε EMIR λα δεκνζηνπνηεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο θαη ην θόζηνο πνπ ζπλδένληαη κε ηα δηάθνξα επίπεδα δηαρσξηζκνύ πνπ εθαξκόδεη ζηελ εθθαζάξηζε. 2. Οη όξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαρσξηζκό είλαη νη παξαθάησ θαη εθαξκόδνληαη αλά Σύζηεκα ηεο ΕΤ.ΕΚ. απηνηειώο κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο Καλνληζκνύο. 3. Οη όξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δεκνζηνπνίεζε έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηνπο όξνπο πνπ νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο εθηόο εάλ ζηελ παξνύζα νξίδεηαη άιισο ξεηά. II. Λογαριαζμοί Εκκαθάριζης 4. Η εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη από ηελ ΕΤ.ΕΚ. κέζσ ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο. 5. Οη Λνγαξηαζκνί Εθθαζάξηζεο αλνίγνληαη από ηελ ΕΤ.ΕΚ. κεηά από αίηεζε Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο εθόζνλ παξαζρεζνύλ ηα απαηηνύκελα από απηή ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο Καλνληζκνύο. 6. Γηα ηηο αλάγθεο ζπκκόξθσζεο πξνο ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012, θάζε Εθθαζαξηζηηθό Μέινο δηαηεξεί θαηά πεξίπησζε ηνπο παξαθάησ Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο: 6.1 Λογαριαζμός Εκκαθάριζης Ιδίοσ: Πξόθεηηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξεί ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο επ νλόκαηί ηνπ ζην Σύζηεκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ίδησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηεξείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 Global Transaction Banking 1

2 σο δηαρσξηζκόο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζέζεσλ πνπ ηεξεί ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο επ νλόκαηί ηνπ θαη γηα ίδην ινγαξηαζκό. 6.2 Λογαριαζμός Εκκαθάριζης Πελαηείας: Πξόθεηηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξεί ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο γηα πειάηεο ηνπ ζην Σύζηεκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ πειαηώλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ηεξείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 σο ζπιινγηθόο δηαρσξηζκόο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζέζεσλ πειαηώλ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο (omnibus client segregation). 6.3 Λογαριαζμός Εκκαθάριζης Πελάηη: Πξόθεηηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξεί Εθθαζαξηζηηθό Μέινο επ νλόκαηη Πειάηε ηνπ ζην Σύζηεκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ Πειάηε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Πειάηε ηεξείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 σο δηαρσξηζκόο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζέζεσλ αλά πειάηε (individual client segregation). 7. Η ΕΤ.ΕΚ. δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε αλά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο. 8. Ο θίλδπλνο θαη νη ππνρξεώζεηο παξνρήο αζθάιεηαο ζε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ Πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο ηεο ΕΤ.ΕΚ., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ όξσλ παξνρήο πηζησηηθώλ νξίσλ, ππνινγίδνληαη αλά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο. 9. Οη πάζεο θύζεσο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο ηεξνύληαη δηαρσξηζκέλα κε βάζε ηα αξρεία ηεο ΕΤ.ΕΚ. θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθώο θαη κόλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζην ζρεηηθό Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο. Καη εμαίξεζε, κπνξεί θαηά ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ΕΤ.ΕΚ. αζθάιεηα ηνπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο πξνο θάιπςε δεκίαο πξνεξρόκελεο από Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ή Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε ηνπ, εθόζνλ είλαη πιενλάδνπζα ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΕΤ.ΕΚ. πνπ αθνξνύλ ζην Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ. 10. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο, ηπρόλ πξνθύςαζα δεκία από ππεξεκεξία ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο βαξύλεη απνθιεηζηηθώο θαη κόλν ην ζρεηηθό Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο θαη ηηο παξαζρεζείζεο σο πξνο απηόλ αζθάιεηεο. Ωο εθ ηνύηνπ νη ινηπνί Λνγαξηαζκνί Εθθαζάξηζεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζρεζεηζώλ σο πξνο απηνύο αζθαιεηώλ, δελ ζίγνληαη από ηελ ππεξεκεξία θαη ηε ζρεηηθή δεκία. III. Όροι κάλσυης ζημίας 11. Σύκθσλα κε ην δηαρσξηζκό θαη ηα επίπεδα πξνζηαζίαο ηνπ αλά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο θαηά ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ππό II, ε θάιπςε δεκίαο αλά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, δηελεξγείηαη από ηελ ΕΤ.ΕΚ. κε βάζε ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ σο αθνινύζσο: Global Transaction Banking 2

3 11.1 Η δεκία πνπ πξνθύπηεη ζε ζρέζε κε ηνλ ππεξήκεξν Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο θαιύπηεηαη από ηηο αζθάιεηεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ππέξ ΕΤ.ΕΚ. γηα ηνλ ζρεηηθό Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Εάλ ε ππεξεκεξία αθνξά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ή Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε θαη νη αζθάιεηεο ηνπ ζρεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο δελ επαξθνύλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ππό 11.1, ε ΕΤ.ΕΚ πξνο θάιπςε ηνπ ελαπνκείλαληνο κέξνπο ηεο δεκίαο, ρξεζηκνπνηεί ηηο ηπρόλ πιενλάδνπζεο αζθάιεηεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, όπσο πξνθύπηνπλ κεηά ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο πνπ απνξξέεη από ην ζρεηηθό Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ Εάλ νη αζθάιεηεο παξαπάλσ ππό 11.1 θαη 11.2 δελ επαξθνύλ, ε ΕΤ.ΕΚ. πξνο θάιπςε ηνπ ελαπνκείλαληνο κέξνπο δεκίαο, ρξεζηκνπνηεί ηε κεξίδα ηνπ ππεξήκεξνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο ζην Κεθάιαην Εθθαζάξηζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΕΤ.ΕΚ. ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Εάλ ε εηζθνξά παξαπάλσ ππό 11.3 δελ επαξθεί, ε ΕΤ.ΕΚ. πξνο θάιπςε ηνπ ελαπνκείλαληνο κέξνπο δεκίαο, ρξεζηκνπνηεί ηνπο Εηδηθνύο Ίδηνπο Πόξνπο ηεο (skin in the game) Εάλ θαη νη Εηδηθνί Ίδηνη Πόξνη δελ επαξθνύλ, ην ελαπνκείλαλ κέξνο ηεο δεκίαο θαιύπηεηαη από ηηο ινηπέο κεξίδεο ζην Κεθάιαην Εθθαζάξηζεο θαηά ηξόπν ζύκκεηξν (pro-rata), κε βάζε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Κεθάιαην Εθθαζάξηζεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκίαο Τπρόλ επηπιένλ ελαπνκείλαλ κέξνο ηεο δεκίαο, θαιύπηεηαη από ηνπο ινηπνύο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο πόξνπο ηεο ΕΤ.ΕΚ. πνπ δηαζέηεη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 θαη ηνλ Καλνληζκό. IV. Ειδικές ρσθμίζεις για ηα επίπεδα διατφριζμού 12. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζρεζεηζώλ ζε ζρέζε κε απηόλ αζθαιεηώλ, δύλαηαη λα ζηγεί από ππεξεκεξία ζρεηηδόκελε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ή Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε θαηά πεξηγξαθόκελα παξαπάλσ ππό ΙΙ θαη ΙΙΙ. 13. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζρεζεηζώλ ζε ζρέζε κε απηόλ αζθαιεηώλ, ζε θακία πεξίπησζε δε ζίγεηαη από ππεξεκεξία θαη πξνθιεζείζα δεκία άιινπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο. Σε πεξίπησζε όκσο δεκίαο ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ ηδίνπ ηνπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, ε ζρεηηθή δεκία δύλαηαη, ζε πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, λα βαξύλεη όινπο ηνπο πειάηεο ηνπ ζρεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, ηδίσο ιόγσ ηνπ ζπκςεθηζκνύ ησλ ζέζεσλ ησλ πειαηώλ ζε επίπεδν Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, σο θαη ησλ απαηηήζεσλ Πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο θαη ησλ παξερόκελσλ αζθαιεηώλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπκςεθηζκνύ απηνύ, αιιά θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ΕΤ.ΕΚ. γηα ζπλνιηθό θιείζηκν ησλ ζέζεσλ θαη ρξήζε ηεο αζθάιεηαο πξνο θάιπςε ηεο ζπκςεθηζκέλεο δεκίαο ζπλεπεία ηνπ θιεηζίκαηνο. Global Transaction Banking 3

4 14. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Πειάηε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζρεζεηζώλ ζε ζρέζε κε απηόλ αζθαιεηώλ, ζε θακία πεξίπησζε δε ζίγεηαη από ππεξεκεξία θαη πξνθιεζείζα δεκία άιινπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο. 15. Ωο πξνο ην ρξεκαηηθό δηαθαλνληζκό, πνπ δηελεξγεί ε ΕΤ.ΕΚ. ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ εθθαζαξίδεη, εθαξκόδνληαη δηαδηθαζίεο ζπκςεθηζκνύ αλά Εθθαζαξηζηηθό Μέινο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ ρξεκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο ηεξνύκελνπο από απηό Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο. Σπλεπώο, ρσξεί ζπκςεθηζκόο ησλ ρξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ κεηαμύ ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, αλεμαξηήησο είδνπο απηώλ. V. Ειδικές ρσθμίζεις για ηις αζθάλειες 16. Οη αζθάιεηεο παξέρνληαη κε ηε κνξθή κεηξεηώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, θαη θηλεηώλ αμηώλ θαηά ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ. 17. Σε θάζε πεξίπησζε ε παξερόκελε ππέξ ΕΤ.ΕΚ. αζθάιεηα, αλεμαξηήησο Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο γηα ηνλ νπνίν παξέρεηαη, έρεη ηε κνξθή λνκίκνπ ελερύξνπ θαηά ηνλ Ειιεληθό Νόκν (άξζξ.77 Ν. 3606/2007) θαη εκπξάγκαηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο (Ν. 3301/2004) κε δηθαίσκα ρξήζε ηεο από ηελ ΕΤ.ΕΚ. ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2002/47/ΕΚ (Collateral Directive). 18. Εηδηθώο σο πξνο ηελ πεξίπησζε ησλ κεηξεηώλ θαη μέλσλ λνκηζκάησλ νη αζθάιεηεο ηεξνύληαη ζε ινγαξηαζκνύο επ νλόκαηη ηεο ΕΤ.ΕΚ. σο αζθαιεηνιήπηε ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαη ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα αληίζηνηρα θαηά ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ. Η ηήξεζε αζθαιεηώλ κε ηνλ ηξόπν απηό δε ζπληζηά ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα κε κεηαβίβαζε ηίηινπ, κνινλόηη ν/νη ζρεηηθόο/-νη ινγαξηαζκόο/-νη ηεξνύληαη επ νλόκαηη ηεο ΕΤ.ΕΚ., θαζώο δηελεξγείηαη ακηγώο γηα ηηο αλάγθεο ζπγθεληξσηηθήο ηήξεζεο ησλ δηαζεζίκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη από ηα Εθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη όρη γηα ζθνπνύο κεηαβίβαζεο ηίηινπ ππέξ ηεο ΕΤ.ΕΚ. 19. Γηα ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ηζρύνπλ σο πξνο ηελ παξνρή αζθαιεηώλ ηα εμήο: 19.1 Η παξνρή αζθαιεηώλ κε ηε κνξθή θηλεηώλ αμηώλ ζην Σύζηεκα Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.) ηνπ Κεληξηθνύ Απνζεηεξίνπ Αμηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Νόκνπ (Ν. 3756/2009, Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Σ.Α.Τ.) ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο δηελεξγείηαη κέζσ Μεξίδαο αζθαιεηώλ πειαηείαο ζην Σ.Α.Τ. (άξζξ. 11 α Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Σ.Α.Τ.) θαη δηέπεηαη από ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο όξνπο: Η αζθάιεηα αθνξά ζε θηλεηέο αμίεο πειαηώλ πνπ θαηέρνληαη έκκεζα από ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο επ νλόκαηί ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκό ησλ πειαηώλ Μέζσ ηεο Μεξίδαο αζθαιεηώλ πειαηείαο θαη ηνπ ζρεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Αμηώλ ζπληζηάηαη σο άλσ ην λόκηκν ελέρπξν ππέξ ΕΤ.ΕΚ. Global Transaction Banking 4

5 Ωο πξνο ηηο ζρεηηθώο ηεξνύκελεο θηλεηέο αμίεο εθαξκόδεηαη ν Ειιεληθόο Νόκνο (άξζξ. 12 παξ. 10, 11 Ν. 3606/2007), ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν απαγνξεύεηαη ε θαηάζρεζε ή δέζκεπζε ησλ ζρεηηθώλ αμηώλ από δαλεηζηέο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, κε δεδνκέλν όηη πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη ησλ ζρεηηθώλ αμηώλ είλαη νη πειάηεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο θαη όρη ην ίδην ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο. Εμάιινπ δαλεηζηέο ησλ πειαηώλ δε δύλαηαη λα θαηάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο θηλεηέο αμίεο θαζαπηέο, θαζώο ιόγσ ηεο ζπγθεληξσηηθήο ηήξεζήο ηνπο δελ πθίζηαηαη δηαρσξηζκόο ησλ επηκέξνπο αμηώλ αλά πειάηε Αληίζηνηρα ηζρύνπλ θαη σο πξνο ηηο ρξεκαηηθέο θαη ζε μέλα λνκίζκαηα αζθάιεηεο πνπ ηεξνύληαη ζπγθεληξσηηθά από ηελ ΕΤ.ΕΚ. ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαη ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαπάλσ Ειιεληθνύ Νόκνπ. 20. Σηελ πεξίπησζε αζθάιεηαο πειαηείαο ζύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο ππό 18 θαη 19 παξαπάλσ, σο αζθαιεηνδόηεο λνείηαη έλαληη ηεο ΕΤ.ΕΚ. ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο. 21. Σηελ πεξίπησζε αζθάιεηαο Πειάηε παξερόκελεο ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε, σο αζθαιεηνδόηεο έλαληη ηεο ΕΤ.ΕΚ. λνείηαη ν Πειάηεο. VI. Λογαριαζμοί Θέζης 22. Επηπιένλ ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο ηεξνύληαη ζην Σύζηεκα Λνγαξηαζκνί Θέζεο. 23. Κάζε Λνγαξηαζκόο Θέζεο ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο. 24. Οη Λνγαξηαζκνί Θέζεο πνπ ηεξνύληαη ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο επηκεξηζκνύ από ηα Εθθαζαξηζηηθά Μέιε ησλ ζέζεσλ ησλ ζρεηηθώλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο αλά πειάηε, κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπο θαη βάζεη ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ, πξνο δηεπθόιπλζε ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ ζέζεσλ, αιιά θαη δηαθαλνληζκνύ ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ παξάδνζεο επί θηλεηώλ αμηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ελ ιόγσ ζέζεηο, όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 25. Κάζε Λνγαξηαζκόο Θέζεο αλνίγεηαη ζην Σύζηεκα από ηελ ΕΤ.ΕΚ. κεηά από αίηεζε ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο πνπ ρεηξίδεηαη ην Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη ν Λνγαξηαζκόο Θέζεο εθόζνλ παξαζρεζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό. 26. Λνγαξηαζκνί Θέζεο ηεξνύληαη ζην Σύζηεκα θαη γηα ηηο αλάγθεο επηκεξηζκνύ ζε επίπεδν Μέινπο, Εηδηθνύ Δηαπξαγκαηεπηή ή Δηαρεηξηζηή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη θαηά ηηο εηδηθόηεξεο δηαθξίζεηο ησλ ζρεηηθώλ Λνγαξηαζκώλ Θέζεο σο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Εθθαζάξηζεο Σπλαιιαγώλ επί Παξαγώγσλ. Global Transaction Banking 5

6 VII. Μεηαθορά θέζεφν - Κλείζιμο θέζεφν 27. Μεηαθνξά ζέζεσλ, ηεξνύκελσλ ζε Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ή Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο Πειάηε Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο απηνύ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ ζρεηηδόκελσλ κε απηνύο αζθαιεηώλ, ιακβάλεη ρώξα ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θα 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) θαηά πεξίπησζε ππό ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ. 28. Γηα ηε κεηαθνξά, ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο πξνο ην νπνίν κεηαθέξνληαη νη ζέζεηο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλάςεη ζπκβαηηθή ζπκθσλία, γηα κελ ην Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, κε ηνπο πειάηεο ηνπ ππεξήκεξνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, γηα δε ην Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε, κε ηνλ Πειάηε θαη ε ζρεηηθή ζπκθσλία λα έρεη δεισζεί ζηελ ΕΤ.ΕΚ. ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ην αξγόηεξν θαηά ηελ εκέξα ηεο ππεξεκεξίαο εληόο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη πξνο ηνύην ε ΕΤ.ΕΚ.. Εάλ δελ πεξηέιζεη ηέηνηα δήισζε εγθαίξσο ζηελ ΕΤ.ΕΚ. ε κεηαθνξά δε δηελεξγείηαη θαη ε ΕΤ.ΕΚ. πξνβαίλεη ζην θιείζηκν ζέζεσλ ηνπ ππεξήκεξνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο θαη ζηελ ελ γέλεη άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο θαη απηνύ πξνο αληηκεηώπηζε ηεο ππεξεκεξίαο. VIII. Κλείζιμο θέζεφν (close-out netting) ζσμυηθιζμός 29. Εάλ ιάβεη ρώξα ππεξεκεξία Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο σο πξνο Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο απηνύ θαη εθόζνλ ε κεηαθνξά ζέζεσλ δελ είλαη εθηθηή ζύκθσλα κε ηα ππό VII αλαθεξόκελα, ε ΕΤ.ΕΚ. πξνβαίλεη ζε θιείζηκν ησλ ζέζεσλ ηνπ ζρεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο θαη ζε κέηξα θάιπςεο ηεο δεκίαο κε βάζε ηα ππό III αλαθεξόκελα. 30. Εάλ από ην θιείζηκν ησλ ζέζεσλ πξνθύςεη ζεηηθή δηαθνξά, ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, ε ΕΤ.ΕΚ. ζπκςεθίδεη ηε ζρεηηθή δηαθνξά κε ηε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ ηπρόλ επηβάιεη ζην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο ζε ζρέζε κε ηελ ππεξεκεξία θαηά ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ. 31. Ωο πξνο ηε ρξήζε ή εθπνίεζε ηεο παξερόκελεο ππέξ ΕΤ.ΕΚ. αζθάιεηαο ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο θαη ζρεηηθήο δεκίαο, εθαξκόδνληαη νη όξνη ηεο εκπξάγκαηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο ηνπ Ειιεληθνύ Νόκνπ (Ν. 3301/2004) θαη ηεο Οδεγίαο 2002/47/ΕΚ (Collateral Directive), ηεο ΕΤ.ΕΚ. έρνπζαο ηα δηθαηώκαηα ηνπ αζθαιεηνιήπηε πξνο ρξήζε, εθπνίεζε ή θηήζεο ηεο ζπκςεθηζηηθά. IX. Διαδικαζίες αθερεγγσόηηηας 32. Η ΕΤ.ΕΚ. ππάγεηαη σο πξνο ην Σύζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνύ Νόκνπ (Ν. 2789/2000) πνπ ελζσκαηώλεη ηελ Οδεγία 98/26/ΕΚ (Settlement Finality Directive). Global Transaction Banking 6

7 33. Σε πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νόκνπ απηνύ ε ΕΤ.ΕΚ. πξνβαίλεη ζε κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ ζύκθσλα κε ηα ππό VII αλαθεξόκελα κε βάζε ηηο αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ Καλνληζκώλ. 34. Υπάγνληαη επίζεο ε ΕΤ.ΕΚ. θαη ην Σύζηεκα ζηνπο όξνπο ηνπ Ειιεληθνύ Νόκνπ (άξζξ. 79 παξ. 3 Ν. 3606/2007) θαηά ηνπο νπνίνπο ζε πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο (άξζξνπ 1(η) Ν. 2789/2000, Οδεγία 98/26/ΕΚ) Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο, δηαθαλνληζκνύ, δηελέξγεηαο ζπλαιιαγώλ θάιπςεο θαη εθθαζαξηζηηθνύ ζπκςεθηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο από απηό αζθαιεηώλ ππέξ ηνπ Σπζηήκαηνο, είλαη θαζ όια έγθπξεο θαη αληηηάμηκεο έλαληη παληόο ηξίηνπ, εθόζνλ αθνξνύλ ζε εθθξεκόηεηεο ηνπ αθεξέγγπνπ ζην Σύζηεκα από ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί πξηλ ε ΕΤ.ΕΚ. ιάβεη γλώζε ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο αθεξεγγπόηεηαο (άξζξα 3 έσο 7 Ν. 2789/2000 θαη Οδεγία 98/26/ΕΚ). 35. Με βάζε ηνλ Ειιεληθό Νόκν (άξζξ. 12 παξ. 10 θαη 11 Ν. 3606/2007) θεθάιαηα πειαηείαο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ πξνεξρόκελα από ην θιείζηκν ησλ ζέζεσλ πειαηείαο θαη γεληθώο ηεξνύκελα ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο απηέο, ή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πειαηείαο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ πξνεξρόκελα από αζθάιεηεο επί θηλεηώλ αμηώλ ζην Σ.Α.Τ. θαη γεληθώο ηεξνύκελα σο αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο απηέο, πξνζηαηεύνληαη ζύκθσλα κε ην Νόκν, σο ηεξνύκελα έκκεζα, επ νλόκαηη κελ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, γηα ινγαξηαζκό όκσο πειαηείαο θαη επνκέλσο απνρσξίδνληαη από ηελ ίδηα πεξηνπζία ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο. Αληίζηνηρα ηζρύεη ζρεηηθή πξνζηαζία ηεο πειαηείαο θαη απνρσξηζκόο ηεο θαηά πεξίπησζε σο άλσ πεξηνπζίαο ηεο θαη όηαλ ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο ηεζεί ππό εηδηθή εθθαζάξηζε (άξζξ. 22 παξ. 7, 23 παξ. 3 Ν. 3606/2007, άξζξν 145 παξ. 3 θαη 4 Ν. 4261/2014). 36. Εάλ ην ππόινηπν ινγαξηαζκώλ ησλ σο άλσ θεθαιαίσλ ή θηλεηώλ αμηώλ δελ επαξθεί πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πειαηώλ ηνπ αθεξέγγπνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, νη πειάηεο ηθαλνπνηνύληαη από ηα ζρεηηθά ππόινηπα ζπκκέηξσο (pro rata) κε βάζε ηνλ Ειιεληθό Νόκν (Ν. 3606/2007, Ν. 4261/2014). X. Υρεώζεις ζτεηιζόμενες με ηοσς Λογαριαζμούς Εκκαθάριζης 37. Οη ρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ην άλνηγκα θαη ηε δηαηήξεζε ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο, είλαη θαη ειάρηζην απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Απόθαζε 10 ηνπ Δ.Σ. ηεο ΕΤ.ΕΚ όπσο έρεη δεκνζηνπνηεζεί. XI. Σελικοί όροι 38. Οη παξόληεο όξνη ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό. 39. Η θαηαγξαθή ησλ παξόλησλ όξσλ νπδόισο επεξεάδεη ηελ ηζρύ ηνπο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό, θαζώο πξόθεηηαη γηα θαηαγξαθή πνπ δηελεξγείηαη γηα ηηο αλάγθεο δεκνζηνπνίεζεο θαη κόλνλ ησλ επηπέδσλ πξνζηαζίαο θαη δηαρσξηζκνύ Global Transaction Banking 7

8 ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 όπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό. 40. Σε πεξίπησζε πάλησο κεηαβνιήο ησλ παξόλησλ όξσλ ζπλεπεία ηδίσο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ, νη ζρεηηθνί όξνη ζα ηξνπνπνηνύληαη αληίζηνηρα θαη ζα δεκνζηνπνηνύληαη εθ λένπ ζε ζπκκόξθσζε κε ην άξζξν 39 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012. Global Transaction Banking 8

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα