ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )"

Transcript

1 ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν νπνίνο ηέζεθε ελ ηζρύ από 16 ε Απγνύζηνπ 2012 θαη κε βάζε ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο Σπζηήκαηνο «Καλνληζκόο Εθθαζάξηζεο Σπλαιιαγώλ επί Κηλεηώλ Αμηώλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή» θαη ζηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο Σπζηήκαηνο «Καλνληζκόο Εθθαζάξηζεο Σπλαιιαγώλ επί Παξαγώγσλ» (εθεμήο νη «Καλνληζκνί»), όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΕΤ.ΕΚ θαηά ηελ από ζπλεδξίαζήο ηνπ θαη έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δπλάκεη ηεο ππ αξηζκ. 1/704/22/01/2015 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ ηεο ζε ζρέζε κε ηα Σπζηήκαηα Κεληξηθνύ Αληηζπκβαιιόκελνπ ηεο ΕΤ.ΕΚ γηα ηελ εθθαζάξηζε αμηώλ θαη ηελ εθθαζάξηζε παξαγώγσλ αληίζηνηρα (εθεμήο, από θνηλνύ, ηα «Σπζηήκαηα»), ε Eurobank Ergasias Α.Ε. σο Εθθαζαξηζηηθό Μέινο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ ζηελ Αγνξά Παξαγώγσλ θαη ζηελ Αγνξά Κηλεηώλ Αμηώλ, έρεη ηελ ππνρξέσζε βάζε EMIR λα δεκνζηνπνηεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο θαη ην θόζηνο πνπ ζπλδένληαη κε ηα δηάθνξα επίπεδα δηαρσξηζκνύ πνπ εθαξκόδεη ζηελ εθθαζάξηζε. 2. Οη όξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαρσξηζκό είλαη νη παξαθάησ θαη εθαξκόδνληαη αλά Σύζηεκα ηεο ΕΤ.ΕΚ. απηνηειώο κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο Καλνληζκνύο. 3. Οη όξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δεκνζηνπνίεζε έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηνπο όξνπο πνπ νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο εθηόο εάλ ζηελ παξνύζα νξίδεηαη άιισο ξεηά. II. Λογαριαζμοί Εκκαθάριζης 4. Η εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη από ηελ ΕΤ.ΕΚ. κέζσ ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο. 5. Οη Λνγαξηαζκνί Εθθαζάξηζεο αλνίγνληαη από ηελ ΕΤ.ΕΚ. κεηά από αίηεζε Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο εθόζνλ παξαζρεζνύλ ηα απαηηνύκελα από απηή ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο Καλνληζκνύο. 6. Γηα ηηο αλάγθεο ζπκκόξθσζεο πξνο ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012, θάζε Εθθαζαξηζηηθό Μέινο δηαηεξεί θαηά πεξίπησζε ηνπο παξαθάησ Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο: 6.1 Λογαριαζμός Εκκαθάριζης Ιδίοσ: Πξόθεηηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξεί ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο επ νλόκαηί ηνπ ζην Σύζηεκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ίδησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηεξείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 Global Transaction Banking 1

2 σο δηαρσξηζκόο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζέζεσλ πνπ ηεξεί ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο επ νλόκαηί ηνπ θαη γηα ίδην ινγαξηαζκό. 6.2 Λογαριαζμός Εκκαθάριζης Πελαηείας: Πξόθεηηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξεί ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο γηα πειάηεο ηνπ ζην Σύζηεκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ πειαηώλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ηεξείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 σο ζπιινγηθόο δηαρσξηζκόο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζέζεσλ πειαηώλ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο (omnibus client segregation). 6.3 Λογαριαζμός Εκκαθάριζης Πελάηη: Πξόθεηηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξεί Εθθαζαξηζηηθό Μέινο επ νλόκαηη Πειάηε ηνπ ζην Σύζηεκα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ Πειάηε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Πειάηε ηεξείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 σο δηαρσξηζκόο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζέζεσλ αλά πειάηε (individual client segregation). 7. Η ΕΤ.ΕΚ. δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε αλά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο. 8. Ο θίλδπλνο θαη νη ππνρξεώζεηο παξνρήο αζθάιεηαο ζε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ Πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο ηεο ΕΤ.ΕΚ., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ όξσλ παξνρήο πηζησηηθώλ νξίσλ, ππνινγίδνληαη αλά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο. 9. Οη πάζεο θύζεσο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο ηεξνύληαη δηαρσξηζκέλα κε βάζε ηα αξρεία ηεο ΕΤ.ΕΚ. θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθώο θαη κόλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζην ζρεηηθό Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο. Καη εμαίξεζε, κπνξεί θαηά ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ΕΤ.ΕΚ. αζθάιεηα ηνπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο πξνο θάιπςε δεκίαο πξνεξρόκελεο από Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ή Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε ηνπ, εθόζνλ είλαη πιενλάδνπζα ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΕΤ.ΕΚ. πνπ αθνξνύλ ζην Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ. 10. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο, ηπρόλ πξνθύςαζα δεκία από ππεξεκεξία ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο βαξύλεη απνθιεηζηηθώο θαη κόλν ην ζρεηηθό Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο θαη ηηο παξαζρεζείζεο σο πξνο απηόλ αζθάιεηεο. Ωο εθ ηνύηνπ νη ινηπνί Λνγαξηαζκνί Εθθαζάξηζεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζρεζεηζώλ σο πξνο απηνύο αζθαιεηώλ, δελ ζίγνληαη από ηελ ππεξεκεξία θαη ηε ζρεηηθή δεκία. III. Όροι κάλσυης ζημίας 11. Σύκθσλα κε ην δηαρσξηζκό θαη ηα επίπεδα πξνζηαζίαο ηνπ αλά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο θαηά ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ππό II, ε θάιπςε δεκίαο αλά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, δηελεξγείηαη από ηελ ΕΤ.ΕΚ. κε βάζε ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ σο αθνινύζσο: Global Transaction Banking 2

3 11.1 Η δεκία πνπ πξνθύπηεη ζε ζρέζε κε ηνλ ππεξήκεξν Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο θαιύπηεηαη από ηηο αζθάιεηεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ππέξ ΕΤ.ΕΚ. γηα ηνλ ζρεηηθό Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Εάλ ε ππεξεκεξία αθνξά Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ή Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε θαη νη αζθάιεηεο ηνπ ζρεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο δελ επαξθνύλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ππό 11.1, ε ΕΤ.ΕΚ πξνο θάιπςε ηνπ ελαπνκείλαληνο κέξνπο ηεο δεκίαο, ρξεζηκνπνηεί ηηο ηπρόλ πιενλάδνπζεο αζθάιεηεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, όπσο πξνθύπηνπλ κεηά ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο πνπ απνξξέεη από ην ζρεηηθό Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ Εάλ νη αζθάιεηεο παξαπάλσ ππό 11.1 θαη 11.2 δελ επαξθνύλ, ε ΕΤ.ΕΚ. πξνο θάιπςε ηνπ ελαπνκείλαληνο κέξνπο δεκίαο, ρξεζηκνπνηεί ηε κεξίδα ηνπ ππεξήκεξνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο ζην Κεθάιαην Εθθαζάξηζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΕΤ.ΕΚ. ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Εάλ ε εηζθνξά παξαπάλσ ππό 11.3 δελ επαξθεί, ε ΕΤ.ΕΚ. πξνο θάιπςε ηνπ ελαπνκείλαληνο κέξνπο δεκίαο, ρξεζηκνπνηεί ηνπο Εηδηθνύο Ίδηνπο Πόξνπο ηεο (skin in the game) Εάλ θαη νη Εηδηθνί Ίδηνη Πόξνη δελ επαξθνύλ, ην ελαπνκείλαλ κέξνο ηεο δεκίαο θαιύπηεηαη από ηηο ινηπέο κεξίδεο ζην Κεθάιαην Εθθαζάξηζεο θαηά ηξόπν ζύκκεηξν (pro-rata), κε βάζε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Κεθάιαην Εθθαζάξηζεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκίαο Τπρόλ επηπιένλ ελαπνκείλαλ κέξνο ηεο δεκίαο, θαιύπηεηαη από ηνπο ινηπνύο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο πόξνπο ηεο ΕΤ.ΕΚ. πνπ δηαζέηεη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 θαη ηνλ Καλνληζκό. IV. Ειδικές ρσθμίζεις για ηα επίπεδα διατφριζμού 12. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζρεζεηζώλ ζε ζρέζε κε απηόλ αζθαιεηώλ, δύλαηαη λα ζηγεί από ππεξεκεξία ζρεηηδόκελε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ή Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε θαηά πεξηγξαθόκελα παξαπάλσ ππό ΙΙ θαη ΙΙΙ. 13. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζρεζεηζώλ ζε ζρέζε κε απηόλ αζθαιεηώλ, ζε θακία πεξίπησζε δε ζίγεηαη από ππεξεκεξία θαη πξνθιεζείζα δεκία άιινπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο. Σε πεξίπησζε όκσο δεκίαο ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ ηδίνπ ηνπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, ε ζρεηηθή δεκία δύλαηαη, ζε πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, λα βαξύλεη όινπο ηνπο πειάηεο ηνπ ζρεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, ηδίσο ιόγσ ηνπ ζπκςεθηζκνύ ησλ ζέζεσλ ησλ πειαηώλ ζε επίπεδν Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, σο θαη ησλ απαηηήζεσλ Πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο θαη ησλ παξερόκελσλ αζθαιεηώλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπκςεθηζκνύ απηνύ, αιιά θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ΕΤ.ΕΚ. γηα ζπλνιηθό θιείζηκν ησλ ζέζεσλ θαη ρξήζε ηεο αζθάιεηαο πξνο θάιπςε ηεο ζπκςεθηζκέλεο δεκίαο ζπλεπεία ηνπ θιεηζίκαηνο. Global Transaction Banking 3

4 14. Ο Λνγαξηαζκόο Εθθαζάξηζεο Πειάηε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζρεζεηζώλ ζε ζρέζε κε απηόλ αζθαιεηώλ, ζε θακία πεξίπησζε δε ζίγεηαη από ππεξεκεξία θαη πξνθιεζείζα δεκία άιινπ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο. 15. Ωο πξνο ην ρξεκαηηθό δηαθαλνληζκό, πνπ δηελεξγεί ε ΕΤ.ΕΚ. ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ εθθαζαξίδεη, εθαξκόδνληαη δηαδηθαζίεο ζπκςεθηζκνύ αλά Εθθαζαξηζηηθό Μέινο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ ρξεκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο ηεξνύκελνπο από απηό Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο. Σπλεπώο, ρσξεί ζπκςεθηζκόο ησλ ρξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ κεηαμύ ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, αλεμαξηήησο είδνπο απηώλ. V. Ειδικές ρσθμίζεις για ηις αζθάλειες 16. Οη αζθάιεηεο παξέρνληαη κε ηε κνξθή κεηξεηώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, θαη θηλεηώλ αμηώλ θαηά ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ. 17. Σε θάζε πεξίπησζε ε παξερόκελε ππέξ ΕΤ.ΕΚ. αζθάιεηα, αλεμαξηήησο Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο γηα ηνλ νπνίν παξέρεηαη, έρεη ηε κνξθή λνκίκνπ ελερύξνπ θαηά ηνλ Ειιεληθό Νόκν (άξζξ.77 Ν. 3606/2007) θαη εκπξάγκαηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο (Ν. 3301/2004) κε δηθαίσκα ρξήζε ηεο από ηελ ΕΤ.ΕΚ. ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2002/47/ΕΚ (Collateral Directive). 18. Εηδηθώο σο πξνο ηελ πεξίπησζε ησλ κεηξεηώλ θαη μέλσλ λνκηζκάησλ νη αζθάιεηεο ηεξνύληαη ζε ινγαξηαζκνύο επ νλόκαηη ηεο ΕΤ.ΕΚ. σο αζθαιεηνιήπηε ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαη ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα αληίζηνηρα θαηά ηνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ. Η ηήξεζε αζθαιεηώλ κε ηνλ ηξόπν απηό δε ζπληζηά ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα κε κεηαβίβαζε ηίηινπ, κνινλόηη ν/νη ζρεηηθόο/-νη ινγαξηαζκόο/-νη ηεξνύληαη επ νλόκαηη ηεο ΕΤ.ΕΚ., θαζώο δηελεξγείηαη ακηγώο γηα ηηο αλάγθεο ζπγθεληξσηηθήο ηήξεζεο ησλ δηαζεζίκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη από ηα Εθθαζαξηζηηθά Μέιε θαη όρη γηα ζθνπνύο κεηαβίβαζεο ηίηινπ ππέξ ηεο ΕΤ.ΕΚ. 19. Γηα ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ηζρύνπλ σο πξνο ηελ παξνρή αζθαιεηώλ ηα εμήο: 19.1 Η παξνρή αζθαιεηώλ κε ηε κνξθή θηλεηώλ αμηώλ ζην Σύζηεκα Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.) ηνπ Κεληξηθνύ Απνζεηεξίνπ Αμηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Νόκνπ (Ν. 3756/2009, Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Σ.Α.Τ.) ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο δηελεξγείηαη κέζσ Μεξίδαο αζθαιεηώλ πειαηείαο ζην Σ.Α.Τ. (άξζξ. 11 α Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Σ.Α.Τ.) θαη δηέπεηαη από ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο όξνπο: Η αζθάιεηα αθνξά ζε θηλεηέο αμίεο πειαηώλ πνπ θαηέρνληαη έκκεζα από ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο επ νλόκαηί ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκό ησλ πειαηώλ Μέζσ ηεο Μεξίδαο αζθαιεηώλ πειαηείαο θαη ηνπ ζρεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Αμηώλ ζπληζηάηαη σο άλσ ην λόκηκν ελέρπξν ππέξ ΕΤ.ΕΚ. Global Transaction Banking 4

5 Ωο πξνο ηηο ζρεηηθώο ηεξνύκελεο θηλεηέο αμίεο εθαξκόδεηαη ν Ειιεληθόο Νόκνο (άξζξ. 12 παξ. 10, 11 Ν. 3606/2007), ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν απαγνξεύεηαη ε θαηάζρεζε ή δέζκεπζε ησλ ζρεηηθώλ αμηώλ από δαλεηζηέο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, κε δεδνκέλν όηη πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη ησλ ζρεηηθώλ αμηώλ είλαη νη πειάηεο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο θαη όρη ην ίδην ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο. Εμάιινπ δαλεηζηέο ησλ πειαηώλ δε δύλαηαη λα θαηάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο θηλεηέο αμίεο θαζαπηέο, θαζώο ιόγσ ηεο ζπγθεληξσηηθήο ηήξεζήο ηνπο δελ πθίζηαηαη δηαρσξηζκόο ησλ επηκέξνπο αμηώλ αλά πειάηε Αληίζηνηρα ηζρύνπλ θαη σο πξνο ηηο ρξεκαηηθέο θαη ζε μέλα λνκίζκαηα αζθάιεηεο πνπ ηεξνύληαη ζπγθεληξσηηθά από ηελ ΕΤ.ΕΚ. ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαη ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαπάλσ Ειιεληθνύ Νόκνπ. 20. Σηελ πεξίπησζε αζθάιεηαο πειαηείαο ζύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο ππό 18 θαη 19 παξαπάλσ, σο αζθαιεηνδόηεο λνείηαη έλαληη ηεο ΕΤ.ΕΚ. ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο. 21. Σηελ πεξίπησζε αζθάιεηαο Πειάηε παξερόκελεο ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε, σο αζθαιεηνδόηεο έλαληη ηεο ΕΤ.ΕΚ. λνείηαη ν Πειάηεο. VI. Λογαριαζμοί Θέζης 22. Επηπιένλ ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο ηεξνύληαη ζην Σύζηεκα Λνγαξηαζκνί Θέζεο. 23. Κάζε Λνγαξηαζκόο Θέζεο ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο. 24. Οη Λνγαξηαζκνί Θέζεο πνπ ηεξνύληαη ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο επηκεξηζκνύ από ηα Εθθαζαξηζηηθά Μέιε ησλ ζέζεσλ ησλ ζρεηηθώλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο αλά πειάηε, κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπο θαη βάζεη ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ, πξνο δηεπθόιπλζε ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ ζέζεσλ, αιιά θαη δηαθαλνληζκνύ ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ παξάδνζεο επί θηλεηώλ αμηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ελ ιόγσ ζέζεηο, όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 25. Κάζε Λνγαξηαζκόο Θέζεο αλνίγεηαη ζην Σύζηεκα από ηελ ΕΤ.ΕΚ. κεηά από αίηεζε ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο πνπ ρεηξίδεηαη ην Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη ν Λνγαξηαζκόο Θέζεο εθόζνλ παξαζρεζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό. 26. Λνγαξηαζκνί Θέζεο ηεξνύληαη ζην Σύζηεκα θαη γηα ηηο αλάγθεο επηκεξηζκνύ ζε επίπεδν Μέινπο, Εηδηθνύ Δηαπξαγκαηεπηή ή Δηαρεηξηζηή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη θαηά ηηο εηδηθόηεξεο δηαθξίζεηο ησλ ζρεηηθώλ Λνγαξηαζκώλ Θέζεο σο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Εθθαζάξηζεο Σπλαιιαγώλ επί Παξαγώγσλ. Global Transaction Banking 5

6 VII. Μεηαθορά θέζεφν - Κλείζιμο θέζεφν 27. Μεηαθνξά ζέζεσλ, ηεξνύκελσλ ζε Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο ή Λνγαξηαζκνύο Εθθαζάξηζεο Πειάηε Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο απηνύ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ ζρεηηδόκελσλ κε απηνύο αζθαιεηώλ, ιακβάλεη ρώξα ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θα 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) θαηά πεξίπησζε ππό ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ησλ Καλνληζκώλ. 28. Γηα ηε κεηαθνξά, ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο πξνο ην νπνίν κεηαθέξνληαη νη ζέζεηο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλάςεη ζπκβαηηθή ζπκθσλία, γηα κελ ην Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειαηείαο, κε ηνπο πειάηεο ηνπ ππεξήκεξνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, γηα δε ην Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Πειάηε, κε ηνλ Πειάηε θαη ε ζρεηηθή ζπκθσλία λα έρεη δεισζεί ζηελ ΕΤ.ΕΚ. ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ην αξγόηεξν θαηά ηελ εκέξα ηεο ππεξεκεξίαο εληόο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη πξνο ηνύην ε ΕΤ.ΕΚ.. Εάλ δελ πεξηέιζεη ηέηνηα δήισζε εγθαίξσο ζηελ ΕΤ.ΕΚ. ε κεηαθνξά δε δηελεξγείηαη θαη ε ΕΤ.ΕΚ. πξνβαίλεη ζην θιείζηκν ζέζεσλ ηνπ ππεξήκεξνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο θαη ζηελ ελ γέλεη άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο θαη απηνύ πξνο αληηκεηώπηζε ηεο ππεξεκεξίαο. VIII. Κλείζιμο θέζεφν (close-out netting) ζσμυηθιζμός 29. Εάλ ιάβεη ρώξα ππεξεκεξία Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο σο πξνο Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο απηνύ θαη εθόζνλ ε κεηαθνξά ζέζεσλ δελ είλαη εθηθηή ζύκθσλα κε ηα ππό VII αλαθεξόκελα, ε ΕΤ.ΕΚ. πξνβαίλεη ζε θιείζηκν ησλ ζέζεσλ ηνπ ζρεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Εθθαζάξηζεο θαη ζε κέηξα θάιπςεο ηεο δεκίαο κε βάζε ηα ππό III αλαθεξόκελα. 30. Εάλ από ην θιείζηκν ησλ ζέζεσλ πξνθύςεη ζεηηθή δηαθνξά, ζε ζρέζε κε Λνγαξηαζκό Εθθαζάξηζεο Ιδίνπ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, ε ΕΤ.ΕΚ. ζπκςεθίδεη ηε ζρεηηθή δηαθνξά κε ηε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ ηπρόλ επηβάιεη ζην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο ζε ζρέζε κε ηελ ππεξεκεξία θαηά ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ. 31. Ωο πξνο ηε ρξήζε ή εθπνίεζε ηεο παξερόκελεο ππέξ ΕΤ.ΕΚ. αζθάιεηαο ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο θαη ζρεηηθήο δεκίαο, εθαξκόδνληαη νη όξνη ηεο εκπξάγκαηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο ηνπ Ειιεληθνύ Νόκνπ (Ν. 3301/2004) θαη ηεο Οδεγίαο 2002/47/ΕΚ (Collateral Directive), ηεο ΕΤ.ΕΚ. έρνπζαο ηα δηθαηώκαηα ηνπ αζθαιεηνιήπηε πξνο ρξήζε, εθπνίεζε ή θηήζεο ηεο ζπκςεθηζηηθά. IX. Διαδικαζίες αθερεγγσόηηηας 32. Η ΕΤ.ΕΚ. ππάγεηαη σο πξνο ην Σύζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνύ Νόκνπ (Ν. 2789/2000) πνπ ελζσκαηώλεη ηελ Οδεγία 98/26/ΕΚ (Settlement Finality Directive). Global Transaction Banking 6

7 33. Σε πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νόκνπ απηνύ ε ΕΤ.ΕΚ. πξνβαίλεη ζε κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ ζύκθσλα κε ηα ππό VII αλαθεξόκελα κε βάζε ηηο αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ Καλνληζκώλ. 34. Υπάγνληαη επίζεο ε ΕΤ.ΕΚ. θαη ην Σύζηεκα ζηνπο όξνπο ηνπ Ειιεληθνύ Νόκνπ (άξζξ. 79 παξ. 3 Ν. 3606/2007) θαηά ηνπο νπνίνπο ζε πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο (άξζξνπ 1(η) Ν. 2789/2000, Οδεγία 98/26/ΕΚ) Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο, δηαθαλνληζκνύ, δηελέξγεηαο ζπλαιιαγώλ θάιπςεο θαη εθθαζαξηζηηθνύ ζπκςεθηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο από απηό αζθαιεηώλ ππέξ ηνπ Σπζηήκαηνο, είλαη θαζ όια έγθπξεο θαη αληηηάμηκεο έλαληη παληόο ηξίηνπ, εθόζνλ αθνξνύλ ζε εθθξεκόηεηεο ηνπ αθεξέγγπνπ ζην Σύζηεκα από ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί πξηλ ε ΕΤ.ΕΚ. ιάβεη γλώζε ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο αθεξεγγπόηεηαο (άξζξα 3 έσο 7 Ν. 2789/2000 θαη Οδεγία 98/26/ΕΚ). 35. Με βάζε ηνλ Ειιεληθό Νόκν (άξζξ. 12 παξ. 10 θαη 11 Ν. 3606/2007) θεθάιαηα πειαηείαο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ πξνεξρόκελα από ην θιείζηκν ησλ ζέζεσλ πειαηείαο θαη γεληθώο ηεξνύκελα ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο απηέο, ή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πειαηείαο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ πξνεξρόκελα από αζθάιεηεο επί θηλεηώλ αμηώλ ζην Σ.Α.Τ. θαη γεληθώο ηεξνύκελα σο αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο απηέο, πξνζηαηεύνληαη ζύκθσλα κε ην Νόκν, σο ηεξνύκελα έκκεζα, επ νλόκαηη κελ ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, γηα ινγαξηαζκό όκσο πειαηείαο θαη επνκέλσο απνρσξίδνληαη από ηελ ίδηα πεξηνπζία ηνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο. Αληίζηνηρα ηζρύεη ζρεηηθή πξνζηαζία ηεο πειαηείαο θαη απνρσξηζκόο ηεο θαηά πεξίπησζε σο άλσ πεξηνπζίαο ηεο θαη όηαλ ην Εθθαζαξηζηηθό Μέινο ηεζεί ππό εηδηθή εθθαζάξηζε (άξζξ. 22 παξ. 7, 23 παξ. 3 Ν. 3606/2007, άξζξν 145 παξ. 3 θαη 4 Ν. 4261/2014). 36. Εάλ ην ππόινηπν ινγαξηαζκώλ ησλ σο άλσ θεθαιαίσλ ή θηλεηώλ αμηώλ δελ επαξθεί πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πειαηώλ ηνπ αθεξέγγπνπ Εθθαζαξηζηηθνύ Μέινπο, νη πειάηεο ηθαλνπνηνύληαη από ηα ζρεηηθά ππόινηπα ζπκκέηξσο (pro rata) κε βάζε ηνλ Ειιεληθό Νόκν (Ν. 3606/2007, Ν. 4261/2014). X. Υρεώζεις ζτεηιζόμενες με ηοσς Λογαριαζμούς Εκκαθάριζης 37. Οη ρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ην άλνηγκα θαη ηε δηαηήξεζε ησλ Λνγαξηαζκώλ Εθθαζάξηζεο, είλαη θαη ειάρηζην απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Απόθαζε 10 ηνπ Δ.Σ. ηεο ΕΤ.ΕΚ όπσο έρεη δεκνζηνπνηεζεί. XI. Σελικοί όροι 38. Οη παξόληεο όξνη ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό. 39. Η θαηαγξαθή ησλ παξόλησλ όξσλ νπδόισο επεξεάδεη ηελ ηζρύ ηνπο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό, θαζώο πξόθεηηαη γηα θαηαγξαθή πνπ δηελεξγείηαη γηα ηηο αλάγθεο δεκνζηνπνίεζεο θαη κόλνλ ησλ επηπέδσλ πξνζηαζίαο θαη δηαρσξηζκνύ Global Transaction Banking 7

8 ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 όπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό. 40. Σε πεξίπησζε πάλησο κεηαβνιήο ησλ παξόλησλ όξσλ ζπλεπεία ηδίσο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ, νη ζρεηηθνί όξνη ζα ηξνπνπνηνύληαη αληίζηνηρα θαη ζα δεκνζηνπνηνύληαη εθ λένπ ζε ζπκκόξθσζε κε ην άξζξν 39 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012. Global Transaction Banking 8

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πιαίζην ππνινγηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Πξννίκην. Δπεηδή ε ζπκπεξίιεςε ξήηξαο γηα κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ από πηζησηηθό ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ζ 61/524/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Ζ 61/524/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Ζ 61/524/28.9.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνύ. Αθνύ έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0023/138. Τροπολογία. Keith Taylor εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0023/138. Τροπολογία. Keith Taylor εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 2.3.2016 A8-0023/138 138 Αιηιολογική ζκέψη 1 α (νέα) 1α) Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ην αξγόηεξν έσο ην 2019 κηα δηεπξσπατθή αληίιεςε εληόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Λεσθόξνη ηεο ζάιαζζαο» (θαλνληζκόο (ΔΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Πξννίκην 28(Ι) ηνπ 2014 ΔΠΔΙΓΗ ε Αξρή Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ έρεη θεξπρζεί από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, σο θνξέαο ππνθείκελνο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. τoυ Διοικητικού υμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Περιθωρίου Υερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

ΑΠΟΥΑΗ. τoυ Διοικητικού υμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Περιθωρίου Υερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. ΑΠΟΥΑΗ /./ -4-2010 τoυ Διοικητικού υμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Περιθωρίου Υερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119 ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ Αζήλα, 10.06.2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΤΗ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΥΕΕΩΝ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΤΗ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΥΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΑΝΑΛΤΗ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΥΕΕΩΝ σόλια και Απανηήζειρ ΟΣΕ ζηη Δημόζια Διαβούλεςζη ηηρ ΕΕΣΣ αναθοπικά με ηην ηποποποίηζη ηηρ ΑΠ. ΕΕΣΣ 441/121/21-6-2007 «Κανονιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα