13PROC Τρίπολη,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13PROC Τρίπολη,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 13PROC Τρίπολη, Fax: Em ail: ou.gr ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ Α.Π / ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 / 68

2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Έως ,88 πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. 2 3 % ψους ,12, ήτοι συνολικά ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δέκα οχτ (18) μήνες απ την υπογραφή της σ μβασης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το έργο συγχρηματοδοτείται απ το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3 1 / 0 1 / και ρας Ελλάδος 1 4 :0 0 3 / 0 2 / και ρας Ελλάδος 1 2 :0 0 ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ( ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ Τρ πολη Αρκαδ ας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολ ς για δημοσ ευση στην επ σημη εφημερ δα της Ευρωπαϊκ ς Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε): Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.Ε.Ε.) 3 / 12 / Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: / ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ( ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου ΚΩΔΙΚΟΣ CPC και CPV Υπηρεσίες παροχής συμβουλ ν σε θέματα διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες: αριθ. αναφοράς CPC 871, αριθ. αναφοράς CPV , / 68

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Α.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Α.4.1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Β.1.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β.1.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β.1.4 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β.1.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β.1.6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Β.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Β.2.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Β.2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β.2.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.2.4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.2.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β.3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Β.3.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β.3.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Β.4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Β.4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Β.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.6.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.6.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.6.3 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ B.7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β.7.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Β.7.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ B.7.3 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.7.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ B.7.5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ B.8 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ B.8.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ B.8.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ B.8.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ B.8.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ B.8.5 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / 68

4 B.8.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ B.8.7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ B.8.8 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ B.8.9 ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ B ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ / 68

5 ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5/ 68

6 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Ενδι μεση Διαχειριστικ Αρχ (ΕΔΑ) της Περιφ ρειας Πελοπονν σου εφεξ ς αποκαλούμενη στο παρόν ως η «Αναθ τουσα Αρχ», δυν μει της με α.π. 5907/ Απόφασης του Περιφερει ρχη Πελοπονν σου, προκηρύσσει Διεθν Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογ Αναδόχου με κριτ ριο Αν θεσης την πλ ον συμφ ρουσα από οικονομικ ποψη προσφορ (ΠΔ 60/ 2007, παρ γραφος 11α του ρθρου 2 και παρ γραφος 1α του ρθρου 51 αντ στοιχα), για το ργο «Σ μβουλος δημοσι τητας και προβολής των δράσεων του Επιχειρησιακο Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλα σιο του Άξονα Προτεραι τητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής», με κωδικό 10, του Επιχειρησιακού Προγρ μματος «Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου Ιόνιων Ν σων» (εφεξ ς αποκαλούμενο στην παρούσα το «Έργο»). Το ΕΠ «Δυτικ Ελλ δα Πελοπόννησος Ιόνια Νησι», περιλαμβ νει δ κα (10) Άξονες Προτεραιότητας, οι οπο οι καλύπτουν το σύνολο της Χωρικ ς Ενότητας Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου Ιον ων Ν σων. Εξ αυτών οι Άξονες Προτεραιότητας 2, 5, και 8 αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου, καθώς και κατ να μ ρος του ο Άξονας Προτεραιότητας 10. Στη συν χεια παρουσι ζεται συνοπτικ περιγραφ των Αξόνων Προτεραιότητας με κωδικούς 2, 5, 8 & 10 του Επιχειρησιακού Προγρ μματος «Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου Ιόνιων Ν σων». Α.1.2 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αφορ στο κοινοτικό και εθνικό δ καιο στο πλα σιο του οπο ου λειτουργε η Ενδι μεση Διαχειριστικ Αρχ (ΕΔΑ) Περιφ ρειας Πελοπονν σου κατ την σκηση των αρμοδιοτ των διαχε ρισης των συγκεκριμ νων Αξόνων Προτεραιότητας, οι οπο ες της χουν εκχωρηθε. Το πλα σιο αυτό ε ναι δυναμικό και ενδ χεται να τροποποιε ται κατ την δι ρκεια εφαρμογ ς του Προγρ μματος, αλλ δεν επηρε ζει το αντικε μενο του ργου του αναδόχου. Πιο συγκεκριμ να και συνοπτικ, το πλα σιο αυτό αναφ ρεται στα παρακ τω κε μενα: α) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1083/2006, της 11 Ιουλ ου 2006 περ καθορισμού γενικών διατ ξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμε ο Περιφερειακ ς Αν πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμε ο και το Ταμε ο Συνοχ ς, όπως τροποποι θηκε και ισχύει. β) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1080/2006, της 5ης Ιουλ ου 2006 για την δρυση του Ευρωπαϊκού Ταμε ου Περιφερειακ ς Αν πτυξης, όπως τροποποι θηκε και ισχύει. γ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/ 2006, της 8ης Δεκεμβρ ου 2006, όπως τροποποι θηκε και ισχύει. δ) Την απόφαση με αριθμό Ε (2007) 5441/ της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς για την γκριση του Ε.Π. «Δυτικ Ελλ δα Πελοπόννησος Ιόνια Νησι ». ε) Το Νόμο 3614/ 2007 «Διαχε ριση, Έλεγχος και Εφαρμογ Αναπτυξιακών Παρεμβ σεων για την Προγραμματικ Περ οδο (ΦΕΚ 267/ Α/ ), όπως τροποποι θηκε με τον Ν. 3840/ 2010 (ΦΕΚ 53/ Α/ ) και ισχύει. στ) Το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχε ρισης και ελ γχου, όπως περιγρ φεται στα παρακ τω γγραφα για πρ ξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων: ΥΑ 14053/ ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/ ) Συστ ματος Διαχε ρισης, όπως τροποποι θηκε και ισχύει. 6/ 68

7 Οδηγός Συστ ματος Διαχε ρισης & Ελ γχου Συγχρηματοδοτούμενων Πρ ξεων 3η κδοση. Εγχειρ διο διαδικασιών διαχε ρισης και ελ γχου συγχρηματοδοτούμενων πρ ξεων 2η Έκδοση. Οδηγός Λειτουργ ας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομ ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλ ας, περ καθορισμού των στοιχε ων των προγραμμ των τεχνικ ς υποστ ριξης της εφαρμογ ς και της διαδικασ ας υποβολ ς και γκρισ ς τους, με αριθμό 51540/ ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/ Τ.Β./ ). Οδηγ ες προς τις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγ ς που προκύπτουν από την εφαρμογ του ν. 3852/ 2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα ργα του ΕΣΠΑ. Α.1.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ( ΔΕΠΙΝ) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΠ 2, ΑΠ 5, & ΑΠ 8 ) Α Ε.Π. Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου - Ιον ων Ν σων» Στο πλα σιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισ ου Αναφορ ς (ΕΣΠΑ), για την Ελλ δα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου Ιόνιων Ν σων» (ΔΕΠΙΝ), καλύπτει τη χωρικ ενότητα που ορ ζεται από τις αντ στοιχες Περιφ ρειες της Δυτικ ς Ελλ δας, Πελοπονν σου και Ιον ων Ν σων, η οπο α αποτελε μ α από τις π ντε χωρικ ς ενότητες που δημιουργ θηκαν στο πλα σιο των ενεργειών αναμόρφωσης του πλαισ ου διαχε ρισης της Προγραμματικ ς περιόδου Οι τρεις παραπ νω Περιφ ρειες, παρουσ αζαν ΑΕΠ μικρότερο από 75% του κοινοτικού μ σου όρου, σύμφωνα με τα στοιχε α της Eurostat που χρησιμοποι θηκαν κατ τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμ των και ως εκ τούτου αν καν στην κατηγορ α του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση» ( Στόχος 1). Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός από την Ε.Ε. αν ρχεται σε , εκ των οπο ων η Κοινοτικ Συνδρομ αν ρχεται σε Το Πρόγραμμα χει ως στόχο να συμβ λει στην κ λυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων, συμπληρωματικ με τα τομεακ Επιχειρησιακ Προγρ μματα και με μφαση στα ιδια τερα χαρακτηριστικ και τις αν γκες της κ θε Περιφ ρειας. Η στρατηγικ του Προγρ μματος εξειδικεύεται σε τρεις αναπτυξιακ ς προτεραιότητες τοι: α) στην ελκυστικ τητα της χωρικ ς ενότητας ως τόπου επενδύσεων, εργασ ας και διαβ ωσης, β) στην επ νδυση στον παραγωγικ τομέα της οικονομ ας και γ) στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Στο Πλα σιο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ , ο βασικός κορμός του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφ ρειας Πελοπονν σου ε ναι η αν δειξη και η βιώσιμη αξιοπο ηση των φυσικών και πολιτισμικών της πόρων, με Κεντρικ Στρατηγικ Στ χο την εξασφ λιση της συν χειας του χώρου, της ισόρροπης χωρικ ς, οικονομικ ς και κοινωνικ ς αν πτυξης και της αναβ θμισης του επιπ δου ζω ς των πολιτών της. Οι τρόποι με τους οπο ους θα επιτευχθούν οι Ειδικοί Στ χοι της Περιφ ρειας Πελοπονν σου, περιγρ φονται στους παρακ τω Άξονες Προτεραιότητας του Προγρ μματος που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου: Άξονας Προτεραι τητας 2 : Υποδομ ς και Υπηρεσ ες Προσπελασιμότητας Πελοπονν σου 7/ 68

8 Άξονας Προτεραι τητας 5 : Ψηφιακ Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοπονν σου Άξονας Προτεραι τητας 8 : Αειφόρος Αν πτυξη και Ποιότητα Ζω ς Πελοπονν σου Άξονας Προτεραι τητας 1 0 : Τεχνικ Υποστ ριξη της Εφαρμογ ς Οι Ειδικο Στόχοι, καθώς και ενδεικτικ ς δρ σεις των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας περιγρ φονται στις παραγρ φους που ακολουθούν. Α Άξονας Προτεραι τητας 2 «Υποδομ ς και υπηρεσ ες Προσπελασιμότητας Πελοπονν σου» Γενικ ς Αναπτυξιακ ς στ χος του συγκεκριμ νου Άξονα Προτεραιότητας ε ναι η βελτίωση της προσπελασιμ τητας, κυρ ως των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της Περιφ ρειας Πελοπονν σου, από και προς τα βασικ δ κτυα, τις πύλες εισόδου εξόδου της Περιφ ρειας και τα αστικ / εμπορικ και διοικητικ κ ντρα της. Για την εξυπηρ τηση των επιδιώξεών του και την επ τευξη του Γενικού του Στόχου, η αναπτυξιακ στρατηγικ του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύεται επιχειρησιακ στους ακόλουθους Ειδικο ς Στ χους: Βελτ ωση και επ κταση του Εθνικού οδικού δικτύου Βελτ ωση και επ κταση του επαρχιακού / διαδημοτικού και ενδοδημοτικού οδικού δικτύου Αναβ θμιση / επ κταση των βασικών λιμενικών υποδομών Μετατροπ αντ στοιχων στρατιωτικών υποδομών σε μικρ ς κλ μακας επιβατικ ς και εμπορικ ς υποδομ ς και αναβ θμιση αντ στοιχων πολιτικών αεροπορικών υποδομών και περιλαμβ νει ενδεικτικ τις ακόλουθες δρ σεις: Οδικ ργα / οδικ ς μεταφορ ς Έργα συμπλ ρωσης / και βελτ ωσης του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφ ρειας, το οπο ο συνδ ει τουριστικ ς περιοχ ς με αστικ κ ντρα / και με βασικ δ κτυα, καθώς επ σης και παρακαμπτ ριες οδο αστικών ημιαστικών κ ντρων, συμπεριλαμβανομ νων και εκε νων των δρ σεων που απαιτούνται για τη λειτουργικ ολοκλ ρωση των αντ στοιχων ργων του Προγρ μματος της Περιφ ρειας Πελοπονν σου Έργα κατασκευ ς / και βελτ ωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφ ρειας, το οπο ο συνδ ει οικιστικ σύνολα της Περιφ ρειας με τουριστικούς / πολιτιστικούς πόρους, Δ μους / και Δημοτικ Διαμερ σματα, με βασικ οδικ δ κτυα λιμ νια, καθώς και παρακαμπτ ριες οδο ημιαστικών κ ντρων / και οικισμών, συμπεριλαμβανομ νων και εκε νων των δρ σεων που απαιτούνται για τη λειτουργικ ολοκλ ρωση αντ στοιχων ργων του Προγρ μματος της Περιφ ρειας Πελοπονν σου Οι δρ σεις βελτ ωσης / και επ κτασης του οδικού δικτύου της Περιφ ρειας συμπληρώνονται και με τον κατ λληλο εξοπλισμό για την ασφαλ μεταφορ / μετακ νηση επιβατών και αγαθών. Λιμενικ ργα / θαλ σσιες μεταφορ ς Παρεμβ σεις βελτ ωσης των χερσα ων / και των θαλ σσιων υποδομών για τον εκσυγχρονισμό / και την επ κταση των εγκαταστ σεών των επιβατικών κυρ ως λιμανιών της Περιφ ρειας. 8/ 68

9 Έργα αεροπορικών υποδομών Αναβ θμιση / μετατροπ αντ στοιχων στρατιωτικών υποδομών σε μικρ ς κλ μακας επιβατικ ς και εμπορικ ς υποδομ ς / και αναβ θμιση σε υποβαθμισμ νες, με πολλ ς ελλε ψεις, πολιτικ ς αεροπορικ ς υποδομ ς για τη δυνατότητα μεταφορ ς αγαθών και προσώπων με την αξιοπο ηση του ν ου διεθνούς αερολιμ να της Αθ νας. Α Άξονας Προτεραι τητας 5 «Ψηφιακ Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοπονν σου» Ο συγκεκριμ νος Άξονας Προτεραιότητας χει ως Γενικ Στ χο τον εκσυγχρονισμ της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρ σεων της Περιφ ρειας Πελοπονν σου. Για την επ τευξη του Γενικού Στόχου χουν τεθε οι παρακ τω Ειδικοί στ χοι: Ενσωμ τωση ν ων τεχνολογιών στην παραγωγικ διαδικασ α των επιχειρ σεων Εκσυγχρονισμός της παραγωγικ ς και διοικητικ ς λειτουργ ας των επιχειρ σεων Δημιουργ α και αν πτυξη ν ων επιχειρηματικών δραστηριοτ των Εκσυγχρονισμός και αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διο κησης της Περιφ ρειας για τη διευκόλυνση των επιχειρ σεων και των πολιτών Υλοπο ηση στοχευόμενων δρ σεων για την αναδι ρθρωση και την εν σχυση επιχειρ σεων που αντιμετωπ ζουν σημαντικ προβλ ματα λόγω οικονομικ ς κρ σης, για την αν πτυξ τους και την εν σχυση της ανταγωνιστικ ς τους θ σης στην εγχώρια και διεθν αγορ, για την εξυπηρ τηση των οπο ων προβλ πονται ενδεικτικ ς δρ σεις όπως: Ψηφιακ Σύγκλιση Εγκατ σταση και χρ ση ν ων τεχνολογιών πληροφορικ ς και τηλεπικοινωνιών (πχ ευρυζωνικ δ κτυα). Αν πτυξη υπηρεσιών και εφαρμογ ς ψηφιακ ς τεχνολογ ας από τη δημόσια διο κηση για την εξυπηρ τηση του πολ τη (πχ τηλεϊατρικ, ηλεκτρονικ διακυβ ρνηση κλπ). Εν σχυση των ΜΜΕ για την πρόσβασ τους σε τεχνολογ ες πληροφορικ ς και τηλεπικοινωνιών για την αναβ θμιση της διοικητικ ς και εμπορικ ς λειτουργ ας τους. Καινοτομ α και Επιχειρηματικότητα Έρευνα και Τεχνολογ α Επενδύσεις σε υλικό εξοπλισμό, τεχνολογικ εγκατ σταση και δ κτυα υπολογιστών υψηλ ς ταχύτητας που συνδ ουν κ ντρα ερευνών και κ ντρα αναγνωρισμ νου κύρους σε εξειδικευμ νη τεχνολογ α. Εν σχυση των επιχειρ σεων κυρ ως του τριτογεν τομ α και ως επ το πλε στον των τουριστικών επιχειρ σεων, για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και των παραγωγικών / διοικητικών λειτουργιών τους. Α Άξονας Προτεραι τητας 8 «Αειφόρος Αν πτυξη και Ποιότητα Ζω ς Πελοπονν σου» Οι τρεις (3) Γενικοί Στ χοι του συγκεκριμ νου Άξονα Προτεραιότητας αναφ ρονται στα εξ ς: Βελτ ωση των συνθηκών προστασ ας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβ λλοντος, ως κυρ αρχων πόρων για την αν πτυξη της Περιφ ρειας Πελοπονν σου, αλλ και για τη βελτ ωση της ποιότητας ζω ς. 9/ 68

10 Βελτ ωση των προϋποθ σεων παροχ ς κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος που αποσκοπε στη βελτ ωση της ποιότητας ζω ς, ενώ συμβ λει στην κοινωνικ και εργασιακ νταξη ατόμων που αν κουν σε κοινωνικ ευα σθητες πληθυσμιακ ς ομ δες. Διαφοροπο ηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφ ρειας Πελοπονν σου, με εστ αση στην αξιοπο ηση των συγκριτικών της πλεονεκτημ των που ε ναι τα δυναμικ αστικ / ημιαστικ κ ντρα της, η παραγωγικ και πολιτιστικ υποδομ της υπα θρου και οι φυσικο της πόροι. Προκειμ νου να επιτευχθούν οι παραπ νω Γενικο Στόχοι, οι Ειδικοί Στ χοι που χουν τεθε ε ναι οι παρακ τω: Αν δειξη μνημε ων / αρχαιολογικών χώρων Αναβ θμιση / και αύξηση της δυναμικότητας και λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδομών (εκπα δευσης, υγε ας πρόνοιας) Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και ημιαστικών κ ντρων της Περιφ ρειας Βελτ ωση των συνθηκών / και αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της Περιφ ρειας και των επισκεπτών σε πόσιμο νερό, με παρ λληλη με ωση των απωλειών νερού Προστασ α του περιβ λλοντος από στερε και υγρ απόβλητα, καθώς και από λοιπ ς ανθρωπογενε ς επιβαρύνσεις Αναζωογόνηση των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών Προστασ α και αν δειξη περιοχών φυσικού κ λλους και ευα σθητων περιοχών Για την επ τευξη των παραπ νω Γενικών και Ειδικών Στόχων περιλαμβ νονται στον Άξονα Προτεραιότητας οι παρακ τω ενδεικτικές δράσεις αν τομ α παρ μβασης: α) Πολιτισμός Προστασ α και αν δειξη πολιτιστικών πόρων για την αύξηση επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων, των βυζαντινών, μεταβυζαντινών καθώς και των νεώτερων μνημε ων της Περιφ ρειας. Δημιουργ α / και βελτ ωση πολιτιστικών υποδομών, όπως αρχαιολογικ και θεματικ μουσε α, καθώς και υποδομ ς νεότερου πολιτισμού. β) Υγε α και λοιπ ς υποδομ ς κοινωνικ ς αλληλεγγύης Βελτ ωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των Νοσοκομειακών μον δων, των Κ ντρων Υγε ας και των Περιφερειακών ιατρε ων. Δρ σεις για τη διαχε ριση των νοσοκομειακών αποβλ των. Παρεμβ σεις σε νοσηλευτικ ς μον δες για την αναβ θμιση των υπηρεσιών πρωτοβ θμιας περ θαλψης. Αν πτυξη (προμ θεια) σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού των μον δων, των εργαστηρ ων και των βιβλιοθηκών σε όλες τις βαθμ δες και τα επ πεδα εκπα δευσης. Αναβ θμιση και πραγματοπο ηση κτιριακών παρεμβ σεων για την κ λυψη αναγκών λειτουργ ας των μον δων, των εργαστηρ ων και των βιβλιοθηκών σε όλες τις βαθμ δες και τα επ πεδα εκπα δευσης. Αν πτυξη των εκπαιδευτικών δομών με την υποστ ριξη συστημ των δικτύωσης και επικοινωνιών. Δρ σεις βελτ ωσης, επ κτασης και δημιουργ α κοινωνικών υποδομών για την εξυπηρ τηση του γυναικε ου πληθυσμού εργ σιμης ηλικ ας και των ατόμων που χρει ζονται βο θεια. Δρ σεις / ργα εξυπηρ τησης, προστασ ας και κοινωνικ ς νταξης ατόμων με αναπηρ α και λλων ευα σθητων κοινωνικών ομ δων. Δρ σεις αν πτυξης και λειτουργ ας υπηρεσιών κοινωνικ ς φροντ δας. 10/ 68

11 γ) Διαφοροπο ηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφ ρειας Πελοπονν σου Δρ σεις προώθησης περιοχών φυσικού κ λλους και δημιουργ α δημόσιων τουριστικών υποδομών, για την αναβ θμιση του τουριστικού προϊόντος και την αν πτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Δρ σεις προώθησης / προβολ ς του αναβαθμισμ νου τουριστικού προϊόντος της Περιφ ρειας. Ολοκληρωμ νες αναπτυξιακ ς παρεμβ σεις αφ ενός για τη διαφοροπο ηση της οικονομ ας στις μειονεκτικ ς αγροτικ ς και ορειν ς περιοχ ς, αφ ετ ρου για την αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και ημιαστικών κ ντρων. δ) Περιβαλλοντικ προστασ α και πρόληψη κινδύνων Δρ σεις διαχε ρισης απορριμμ των, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχ διο Διαχε ρισης Αποβλ των (ΠΕΣΔΑ) Δρ σεις διαχε ρισης και διανομ ς ύδατος (πόσιμο νερό) Δρ σεις επεξεργασ ας ύδατος ( λύματα) Άλλες δρ σεις για την προστασ α του περιβ λλοντος και την πρόληψη κινδύνων. Α Άξονας Προτεραι τητας 1 0 «Τεχνικ Υποστ ριξη της Εφαρμογ ς» Ο ρ λος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής συν σταται στη τεχνικ, οργανωτικ και διοικητικ υποστ ριξη της υλοπο ησης των ργων και ενεργειών του Προγρ μματος, καθώς και στην αποτελεσματικ παρακολούθηση της υλοπο ησης, στη δημοσιότητα και πληροφόρηση του Προγρ μματος. Επ σης, ο ρόλος της Τεχνικ ς Υποστ ριξης Εφαρμογ ς ενισχύεται λόγω των διαπιστωμ νων αναγκών επιτ χυνσης υλοπο ησης των ργων των προγραμμ των μ σω και της χρηματοδότησης των απαρα τητων μελετών ωρ μανσης, καθώς και των αναγκών προετοιμασ ας προγραμμ των και ργων για την επόμενη προγραμματικ περ οδο Οι ειδικοί στ χοι του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνικ Υποστ ριξη Εφαρμογ ς» καθορ ζονται / εξειδικεύονται από τις ακόλουθες εν ργειες: Εν ργειες για τη διαχε ριση, λειτουργ α, παρακολούθηση και λεγχο των δρ σεων του Προγρ μματος. Οι δρ σεις αφορούν στην προετοιμασ α, οργ νωση, διαχε ριση, παρακολούθηση της υλοπο ησης, στον λεγχο και την αξιολόγηση του Προγρ μματος, καθώς και σε ργα εν ργειες που συμβ λλουν στη βελτ ωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοπο ησης, παρακολούθησης, ελ γχου και αξιολόγησης του Προγρ μματος. Εν ργειες για την υποστ ριξη της εφαρμογ ς και υλοπο ησης του Προγρ μματος. Εν ργειες για την ευρε α δημοσιότητα και πληροφόρηση του Προγρ μματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/ 2006 ( ρθρο 69). Εν ργειες για την προετοιμασ α προγραμμ των και ργων για την επόμενη προγραμματικ περ οδο Στον Α.Π 10 περιλαμβ νονται, ενδεικτικ, οι ακόλουθες Κατηγορίες Παρεμβάσεων: ροετοιμασ α, εφαρμογ, παρακολο θηση και επιθε ρηση Προετοιμασ α, επιλογ, παρακολούθηση του Προγρ μματος και των ργων. 11/ 68

12 Συμβουλευτικ ς υπηρεσ ες υποστ ριξης των μηχανισμών διαχε ρισης με τη χρησιμοπο ηση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων. Συμβουλευτικ ς υπηρεσ ες υποστ ριξης των φορ ων υλοπο ησης από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Δρ σεις για τη δημιουργ α ν ων δομών διαχε ρισης και υλοπο ησης, όπως τυποπο ηση λειτουργιών, εν ργειες πιστοπο ησης, δαπ νες για τη πρώτη φ ση λειτουργ ας τους, κλπ. Προμ θεια, εγκατ σταση και συντ ρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημ των απαρα τητων για τη διαχε ριση της παρακολούθησης. Συμμετοχ σε διεθνε ς συναντ σεις, ημερ δες και επιμορφωτικ σεμιν ρια, τόσο των στελεχών των μηχανισμών διαχε ρισης, όσο και των εμπλεκόμενων στην υλοπο ηση του Προγρ μματος φορ ων. Αξιολ γηση και Μελ τες, πληροφορ ες και επικοιν ν α Μελ τες ργων, προπαρασκευαστικ ς, οργανωτικ ς, αναπτυξιακ ς, περιβαλλοντικ ς, γενικ ς, τεχνικ ς κλπ για την υποστ ριξη των δρ σεων του προγρ μματος. Μελ τες τεχνικ ς και διοικητικ ς ωρ μανσης τεχνικών ργων για την επιτ χυνση της εφαρμογ ς του Προγρ μματος και την γκαιρη προετοιμασ α υλοπο ησης της ν ας προγραμματικ ς περιόδου Αξιολογ σεις κατ τη δι ρκεια και εκ των υστ ρων των αποτελεσμ των του προγρ μματος. Ενημ ρωση / ευαισθητοπο ηση των ενδιαφερομ νων και της κοιν ς γνώμης σε θ ματα που αφορούν το πρόγραμμα, καθώς και δρ σεις δημοσιοπο ησης των αποτελεσμ των. Με δεδομ νη την «Αρχιτεκτονικ» και το σύστημα διο κησης και διαχε ρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμ των του ΕΣΠΑ, η ΕΔΑ Περιφ ρειας Πελοπονν σου, διαχειρ ζεται να μ ρος του Προγρ μματος και συγκεκριμ να τους Άξονες Προτεραιότητας 2, 5, 8 και μ ρος του ΑΠ 10, ως Ενδι μεσος Φορ ας Διαχε ρισης, κατόπιν διαδικασιών εκχώρησης αντ στοιχων αρμοδιοτ των και κονδυλ ων. Α.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με τις ενοποιημ νες κατευθυντ ριες γραμμ ς για την αν πτυξη και την απασχόληση της αναθεωρημ νης Ατζ ντας της Λισσαβόνας, όσον αφορ στην υλοπο ηση των προγραμμ των για εφαρμογ της πολιτικ ς συνοχ ς, η Ευρωπαϊκ Ένωση χει θ σει τις τρεις (3) ακόλουθες προτεραιότητες: Βελτ ωση της ελκυστικότητας των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων, μ σω της βελτ ωσης της προσβασιμότητας, της εξασφ λισης υπηρεσιών υψηλ ς ποιότητας και της διατ ρησης του περιβ λλοντος. Ενθ ρρυνση της καινοτομ ας, της επιχειρηματικότητας και της αν πτυξης της οικονομ ας της γνώσης, μ σω των δυνατοτ των ρευνας και καινοτομ ας, συμπεριλαμβανομ νων των ν ων τεχνολογιών και επικοινωνιών. Δημιουργ α περισσότερων και καλύτερων θ σεων εργασ ας με την προσ λκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορ εργασ ας την επιχειρηματικ δραστηριότητα, 12/ 68

13 τη βελτ ωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομ νων και των επιχειρ σεων και την αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφ λαιο. Στη χώρα μας, η αναπτυξιακ στρατηγικ, όπως αυτ εκφρ ζεται από το Εθνικ Στρατηγικ Πλαίσιο Αναφοράς στοχεύει στην: Διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτ των της χώρας Διατ ρηση του ρυθμού οικονομικ ς μεγ θυνσης και στην αύξηση της παραγωγικότητας σε επ πεδα υψηλότερα του μ σου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης Επ τευξη της πραγματικ ς σύγκλισης Βελτ ωση της ποιότητας ζω ς όλων των πολιτών χωρ ς αποκλεισμούς. Για την επίτευξη των στ χων αυτ ν η αναπτυξιακ προσπ θεια επικεντρώνεται στην / στον: Προώθηση της καινοτομ ας, της ρευνας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και στη διασύνδεσ τους Επ νδυση σε βιώσιμες υποδομ ς Επ νδυση στο ανθρώπινο κεφ λαιο Εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομ α σε όλα τα επ πεδα διο κησης και στην αναμόρφωση του νομοθετικού κανονιστικού πλαισ ου. Κεντρικό στοιχε ο της αναπτυξιακ ς στρατηγικ ς αποτελε η περιφερειακή διάσταση και εξειδ κευση των αναπτυξιακών παρεμβ σεων. Η ενδυν μωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Περιφερειών ε ναι εξ χουσας σημασ ας προτεραιότητα για τη χώρα, για την επ τευξη της οπο ας απαιτούνται σημαντικ ς διαρθρωτικ ς παρεμβ σεις στην οικονομ α κ θε Περιφ ρειας. Το μ λλον κ θε ελληνικ ς Περιφ ρειας εξαρτ ται από την παραγωγικότητα του παραγωγικού της ιστού, η οπο α συνδ εται μεσα με τις επενδύσεις σε κλ δους παραγωγ ς, που ε ναι εκτεθειμ νοι στον εθνικό και διεθν ανταγωνισμό. Η προσαρμογ των αγορών εργασ ας και προϊόντων, καθώς και η βελτ ωση του επιχειρηματικού περιβ λλοντος και της δημόσιας διο κησης, θα συνεισφ ρουν στη διεύρυνση της παραγωγικ ς β σης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την εν σχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρ φειας της οικονομ ας των Περιφερειών της χώρας. Ειδικότερα, η αύξηση της επιχειρηματικ ς δραστηριότητας σε προϊόντα και υπηρεσ ες, που ανταγων ζονται στη διεθν αγορ διαθ τουν β σιμες μελλοντικ ς προοπτικ ς, συντελε στην ισχυροπο ηση της β σης αν πτυξης κ θε Περιφ ρειας, με πολλαπλασιαστικ ς επιδρ σεις στο παραγόμενο προϊόν, το εισόδημα και την απασχόληση. Η στρατηγικ περιφερειακ ς αν πτυξης εστι ζει στη διαμόρφωση ευρύτερων και ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτ των με την εφαρμογ προσαρμοσμ νης αναπτυξιακ ς στρατηγικ ς, καθώς και στη δημιουργ α ενός μικρού αριθμού ανταγωνιστικών πόλων αν πτυξης σε αυτ ς. Υπό το συγκεκριμ νο πρ σμα, ο Γενικ ς Αναπτυξιακ ς στ χος της χωρικ ς ενότητας Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, ε ναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτ των των τριών Περιφερειών της χωρικ ς ενότητας, η επιτ χυνση του ρυθμού οικονομικ ς μεγ θυνσης και κοινωνικ ς αν πτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την επ τευξη της πραγματικ ς σύγκλισης και τη βελτ ωση της ποιότητας ζω ς των πολιτών της περιοχ ς. Όσον αφορ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την επ τευξη του Γενικού Στόχου της παραπ νω χωρικ ς ενότητας, αλλ και των ειδικών στόχων που χουν τεθε σε περιφερειακό επ πεδο στους αντ στοιχους Άξονες Προτεραιότητας με κωδικό 2, 5, 8 και 10 13/ 68

14 (κατ το μ ρος που αφορ στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου), χουν προγραμματισθε δράσεις οι οπο ες σχετ ζονται με τη βελτ ωση της ελκυστικότητ ς της, μ σω της ολοκλ ρωσης των υποδομών για τη λειτουργικ διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας μεταξύ τους, αλλ και με τα αστικ και ημιαστικ κ ντρα της Περιφ ρειας που συγκεντρώνουν σημαντικ ς υπηρεσ ες περιφερειακ ς και τοπικ ς κλ μακας. Ειδικότερα, δ νεται μφαση στην ολοκλ ρωση των βασικών οδικών αξόνων αλλ και σε συμπληρωματικ ς παρεμβ σεις σε δευτερεύουσες συνδ σεις (π.χ. ημιαστικ ς ορειν ς περιοχ ς). Επ σης ιδια τερη βαρύτητα δ νεται σε δρ σεις που αφορούν στην ενσωμ τωση ν ων τεχνολογιών και στην παραγωγικ διαδικασ α και την εφαρμογ καινοτομιών. Στο πλα σιο αυτό, επιδιώκεται ειδικότερα η συνεργασ α φορ ων με ερευνητικ κ ντρα για την αν πτυξη καινοτομικών μεθόδων παραγωγ ς όπως π.χ. στον αγροτικό τομ α. Επιπλ ον, μφαση δ νεται στην αν πτυξη και την προώθηση της χρ σης Τεχνολογιών Πληροφορικ ς και Επικοινωνιών από τις Υπηρεσ ες του Δημοσ ου για την εξυπηρ τηση των πολιτών (και ειδικότερα στις απομακρυσμ νες περιοχ ς), αλλ και στο πλα σιο των εμπορικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο). Έμφαση, τ λος, δ νεται στην αξιοπο ηση των αξιόλογων φυσικών και αρχαιολογικών/ πολιτιστικών χώρων με τη συντ ρηση και την αν δειξη ιστορικών τόπων και μνημε ων αλλ και την αν πτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ και επομ νως και οι δρ σεις που περιλαμβ νονται στους Άξονες Προτεραιότητας με κωδικούς 2, 5, 8 και 10 (κατ να μ ρος) που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου, συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Όπως προαναφ ρθηκε, η Περιφ ρεια Πελοπονν σου σύμφωνα με τα στοιχε α της Eurost at που χρησιμοποι θηκαν κατ τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών προγραμμ των , παρουσ αζε ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του κοινοτικού μ σου όρου και ως εκ τούτου αν κε στην κατηγορ α του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση» (Στόχος 1), όπως εξ λλου και οι λλες δύο Περιφ ρειες του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ (Δυτικ ς Ελλ δας και Ιον ων Ν σων). Στο πλα σιο αυτό, με σκοπό την προβολ του ρόλου της Ευρωπαϊκ ς Ένωσης και τη διασφ λιση της διαφ νειας της συνδρομ ς του ΕΤΠΑ και με δεδομ νη την αποφασιστικ συμβολ των δρ σεων δημοσιότητας και πληροφόρησης στην αποτελεσματικ εφαρμογ του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου, η Περιφ ρεια Πελοπονν σου / Ενδι μεση Διαχειριστικ Αρχ (ΕΔΑ) Περιφ ρειας Πελοπονν σου προκηρύσσει το παρόν ργο που αφορ στη δημοσιότητα των ανωτ ρω δρ σεων. Α.2.2 ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ Α Γενικ Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλ ου ( ΕΚ) υπ αριθμ. 1083/ 2006 της 11 ης Ιουλ ου 2006, περ καθορισμού γενικών διατ ξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμε ο Περιφερειακ ς Αν πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμε ο και την κατ ργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ θμ. 1260/ 1999, «Το κρ τος μ λος και η διαχειριστικ αρχ για το επιχειρησιακ πρ γραμμα παρ χουν πληροφορ ες σον αφορ στις πρ ξεις και τα συγχρηματοδοτο μενα προγρ μματα. Η πληροφ ρηση απευθ νεται στους πολ τες της Ευρ πα κ ς Έν σης και στους δικαιο χους, με στ χο την προβολ του ρ λου της Κοιν τητας και τη διασφ λιση της διαφ νειας της συνδρομ ς τ ν Ταμε ν». Στον Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπ ς (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της 8 ης Δεκεμβρ ου 2006, αναφ ρεται μεταξύ λλων ότι «Η εμπειρ α χει αποδε ξει τι οι πολ τες της Ε.Ε δε γν ρ ζουν επαρκ ς το ρ λο της Κοιν τητας στη χρηματοδ τηση 14/ 68

15 προγραμμ τ ν με στ χο την τ ν ση της οικονομικ ς ανταγ νιστικ τητας, τη δημιουργ α θ σε ν εργασ ας και την εν σχυση εσ τερικ ς συνοχ ς. Για το λ γο αυτ κρ νεται σκ πιμο να καταρτιστε να επικοιν νιακ σχ διο, το οπο ο θα καθορ ζει λεπτομερ ς τα μ τρα πληροφ ρησης και δημοσι τητας που ε ναι αναγκα α στε να γεφυρ θε το χ σμα που παρατηρε ται στην επικοιν ν α και την ενημ ρ ση». Επ σης, από τον εν λόγω Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπ ς (ΕΚ) ορ ζονται το περιεχόμενο και η στρατηγικ των ενεργειών της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, όπου, μεταξύ λλων, αναφ ρεται η σπουδαιότητα του ρόλου της Ευρωπαϊκ ς Ένωσης στη χρηματοδότηση προγραμμ των που στοχεύουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργ α θ σεων εργασ ας και στην εν σχυση της εσωτερικ ς συνοχ ς. Η δημοσιότητα ε ναι ευθύνη της Διαχειριστικ ς Αρχ ς Ενδι μεσης Διαχειριστικ ς Αρχ ς Περιφ ρειας Πελοπονν σου, εν προκειμ νω, που ε ναι επιφορτισμ νη με την υλοπο ηση των παρεμβ σεων στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου. Πραγματοποιε ται με τις κατευθύνσεις της Εθνικ ς Αρχ ς Συντονισμού και σε συνεργασ α με την Ευρωπαϊκ Επιτροπ, η οπο α ενημερώνεται για τα μ τρα που λαμβ νονται για την επ τευξη αυτών των στόχων. Οι αρμόδιες Εθνικ ς και Περιφερειακ ς Αρχ ς λαμβ νουν όλα τα κατ λληλα διοικητικ μ τρα, προκειμ νου να διασφαλ σουν την αποτελεσματικ εφαρμογ των διατ ξεων που αφορούν στην πληροφόρηση και τη δημοσιότητα σχετικ με τις παρεμβ σεις των Διαρθρωτικών Ταμε ων, συνεργαζόμενες με την Ευρωπαϊκ Επιτροπ. Στο πλα σιο αυτό καταρτ σθηκε το Επικοινωνιακό Σχ διο του Ε.Π. Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου - Ιόνιων Ν σων , στο οπο ο καθορ ζονται λεπτομερώς τα απαρα τητα μ τρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την επικοινων α των Επιχειρησιακών Προγραμμ των. Η κατ ρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδ ου και η υλοπο ησ του δι πεται από τους εξ ς Κανονισμούς και Νόμους: Κανονισμ ς / 0 6 «Για τη θ σπιση κανόνων σχετικ με την εφαρμογ του (ΕΚ) Υπ Αριθμ. 1083/ 2006 του Συμβουλ ου περ καθορισμού γενικών διατ ξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμε ο Περιφερειακ ς Αν πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμε ο και το Ταμε ο Συνοχ ς». Ν μος / «Διαχε ριση, λεγχος, και εφαρμογ των αναπτυξιακών παρεμβ σεων για την προγραμματικ περ οδο » όπως τροποποι θηκε και ισχύει. Διατάξεις εφαρμογής του Ε.Π. Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου -Ιόνιων Ν σων Στο Επικοινωνιακό Σχ διο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΕΠΙΝ », το οπο ο εκπον θηκε υπό την εποπτε α και της Περιφ ρειας Πελοπονν σου / Ενδι μεσης Διαχειριστικ ς Αρχ ς (ΕΔΑ) Περιφ ρειας Πελοπονν σου, ομού με τις αντ στοιχες Περιφ ρειες / Ενδι μεσες Διαχειριστικ ς Αρχ ς Περιφερειών Δυτικ ς Ελλ δας και Ιόνιων Ν σων και εγκρ θηκε από την αρμόδια Δ/νση της ΕΕ, παρουσι ζεται η γενικ επικοινωνιακ στρατηγικ κατ την περ οδο υλοπο ησ ς του. Το Επικοινωνιακό Σχ διο περιλαμβ νει: τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό, τη στρατηγικ και το περιεχόμενο των μ τρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα λαμβ νονται / λαμβ νονται από την Αναθ τουσα αρχ (εν προκειμ νω) και τα οπο α θα προορ ζονται / προορ ζονται για δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και το κοινό, όσον αφορ στην προστιθ μενη αξ α της κοινοτικ ς συνδρομ ς σε εθνικό, 15/ 68

16 περιφερειακό και τοπικό επ πεδο, καθώς και στην προώθηση των ειδικών στόχων του ΕΠ, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την υλοπο ηση του Επικοινωνιακού Σχεδ ου, τις διοικητικ ς Υπηρεσ ες που ε ναι αρμόδιες για την εφαρμογ των μ τρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, τον τρόπο με τον οπο ο τα μ τρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρ πει να αξιολογούνται, όσον αφορ στην προβολ και την αναγνωρισιμότητα του Επιχειρησιακού Προγρ μματος και του ρόλου που διαδραματ ζει η Ε.Ε. Το Επικοινωνιακό Σχ διο εκπον θηκε στο πλα σιο: του ρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/ που ορ ζει ότι το κρ τος μ λος και η Διαχειριστικ Αρχ παρ χουν πληροφορ ες, όσον αφορ στις πρ ξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα Προγρ μματα και εξασφαλ ζουν τη σχετικ δημοσιότητα, του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, ο οπο ος ορ ζει το πλα σιο των δρ σεων δημοσιότητας κατ την 4η Προγραμματικ Περ οδο , της ιδια τερης βαρύτητας που αποδ δει η ΕΕ, στην τρ χουσα Προγραμματικ Περ οδο , στη διασφ λιση της διαφ νειας στις διαδικασ ες διαχε ρισης των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβ σεων, του υφιστ μενου επιπ δου αναγνωρισιμότητας του ΕΤΠΑ στην Ελλ δα και της συνολικότερης στρατηγικ ς για την προβολ του κατ την τρ χουσα Προγραμματικ Περ οδο , των δρ σεων δημοσιότητας που υλοποι θηκαν κατ την 3η Προγραμματικ περ οδο από λλα Επιχειρησιακ Προγρ μματα και ειδικότερα των καλών πρακτικών, οι οπο ες συνετ λεσαν αποτελεσματικ στην επ τευξη των παραπ νω επιδιώξεων, των Κατευθύνσεων της ΕΕ που δόθηκαν κατ τις συνεδρι σεις του Άτυπου Δικτύου Υπευθύνων Δημοσιότητας του ΕΤΠΑ, των Κατευθύνσεων της Ειδικ ς Υπηρεσ ας Συντονισμού της Εφαρμογ ς των Επιχειρησιακών Προγραμμ των του Υπουργε ου Αν πτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την εκπόνηση των Επικοινωνιακών Σχεδ ων των ΕΠ της 4ης Προγραμματικ ς Περιόδου. Α Οι στ χοι του Επικοινωνιακο Σχεδ ου Οι γενικοί στ χοι του επικοινωνιακού σχεδ ου ισχύουν για όλα τα Επιχειρησιακ Προγρ μματα του ΕΣΠΑ και αφορούν στην: Αν δειξη του ρόλου της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό και στην προβολ της προστιθ μενης αξ ας της κοινοτικ ς συμμετοχ ς στα συγχρηματοδοτούμενα Ε.Π. του ΕΣΠΑ Διασφ λιση της διαφ νειας, όσον αφορ στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμε ων, δηλαδ οι μηχανισμο χορ γησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμ των να ε ναι διαφανε ς στους δυνητικούς δικαιούχους. Οι ειδικοί στ χοι του επικοινωνιακού σχεδ ου του Ε.Π. "ΔΕΠΙΝ " χουν ενσωματωθε στους ειδικούς επικοινωνιακούς στόχους του παρόντος ργου, όπως παρουσι ζονται στην παρ γραφο Α.2.3 στην συν χεια της παρούσας Προκ ρυξης. Α Το στοχοθετο μενο κοιν Τα κύρια στοχοθετούμενα κοιν για το Ε.Π. Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου - Ιόνιων Ν σων και κατ ακολουθ α για τους Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου (2, 5, 8 και μ ρος του 10) ε ναι: 16/ 68

17 Οι δυνητικο δικαιούχοι σύμφωνα με τις Προσκλ σεις που χουν εκδοθε για την υποβολ αιτ σεων χρηματοδότησης από συγκεκριμ νους Κωδικούς Θ ματος Προτεραιότητας, των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας, Οι δικαιούχοι των ενταγμ νων πρ ξεων στους εν λόγω Άξονες Προτεραιότητας, Το ευρύ κοινό. Στα παραπ νω στοχοθετούμενα κοιν περιλαμβ νονται επιμ ρους κοιν -στόχοι που επιλ γονται κατ προτεραιότητα με β ση τους ειδικούς στόχους των συγκεκριμ νων Αξόνων Προτεραιότητας και προσεγγ ζονται με τα κατ λληλα μ σα, κατ περ πτωση. Σε ότι αφορ στους δικαιούχους / δυνητικούς δικαιούχους, τα επιμ ρους κοιν -στόχοι προσδιορ ζονται από τις ενταγμ νες πρ ξεις / Προσκλ σεις που χουν εκδοθε για την υποβολ αιτ σεων χρηματοδότησης από συγκεκριμ νους Κωδικούς Θ ματος Προτεραιότητας των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας, αντ στοιχα. Σε ότι αφορ στο ευρύ κοινό, τα επιμ ρους κοιν -στόχοι αναφ ρονται στη συν χεια (ενδεικτικ ): Κοιν γνώμη o Πολ τες, o Ειδικ ς ομ δες κοινού (πχ γυνα κες, ν οι, Άτομα με Αναπηρ α, ΡΟΜ, μεταν στες), o Ενδιαφερόμενοι ιδιωτικο και δημόσιοι φορε ς. Πολλαπλασιαστ ς πληροφόρησης o Διαμορφωτ ς γνώμης, o Μ σα Μαζικ ς Ενημ ρωσης, o Κλαδικ ς, Επαγγελματικ ς Ενώσεις και Οργανισμο που εκπροσωπούν επιχειρ σεις, o Φορε ς στ ριξης επιχειρ σεων, o Οικονομικο και Κοινωνικο Ετα ροι, o Εθνικ ς, Περιφερειακ ς και Τοπικ ς Αρχ ς και Αναπτυξιακο Φορε ς (Αναπτυξιακ ς εταιρ ες, ΟΤΑ κλπ) o Μη Κυβερνητικ ς Οργανώσεις, o Κ ντρα Εξυπηρ τησης Πολιτών, o Φορε ς-μ λη Επιτροπ ς Παρακολούθησης, o Δομ ς στ ριξης επιχειρ σεων (ΚΥΕ, ΚΕΤΑ) o Europe Direct o Γραφε α Διαμεσολ βησης. Αιρετο Άρχοντες o Βουλευτ ς, Δ μαρχοι Όλες οι παραπ νω κατηγορ ες στοχοθετούμενων κοινών, μπορούν να λειτουργ σουν και ως πολλαπλασιαστ ς της πληροφόρησης για το ευρύ κοινό. Οι στόχοι επικοινων ας αν στοχοθετούμενο κοινό και σε ότι αφορ στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου, ε ναι οι ακόλουθοι (ενδεικτικ ): 17/ 68

18 Στοχοθετο μενο Κοιν Αυτοδιοίκηση και φορείς της Δυνητικοί Δικαιο χοι Επαγγελματικές οργαν σεις, Επιμελητήρια / Οργανισμοί που εκπροσωπο ν επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρ ματα Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι Δικαιο χοι Στ χοι Επικοινωνίας Αξιοπο ηση Δρ σεων Προγρ μματος, ενημ ρωση και κινητοπο ηση των τοπικών κοινωνιών μ σω των φορ ων αυτοδιο κησης Ευρε α δι δοση του προγρ μματος με κατ λληλη προσαρμογ πληροφόρησης αν περ πτωση Σαφ ς και λεπτομερ ς πληροφόρηση σχετικ με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τη διαδικασ α και τους όρους επιλεξιμότητας Γνώση και εύκολη συμμετοχ σε κ θε εν ργεια περιφερειακ ς / τοπικ ς εμβ λειας Εξασφ λιση ενημ ρωσης και κινητοπο ηση των φορ ων και μελών ευθύνης τους, κατ περ πτωση Εξασφ λιση συμπληρωματικότητας και συν ργιας για την ενημ ρωση Πληροφόρηση και αξιοπο ηση όλων των δυνατών στρατηγικών συνεργιών με τους δι φορους ετα ρους Αν δειξη καλών παραδειγμ των Σαφ ς λεπτομερ ς και συνεχ ς ενημ ρωση σχετικ με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρ ουν από την εξασφ λιση χρηματοδότησης Ενημ ρωση και δ σμευση σχετικ με την τ ρηση αρχών δημοσιότητας 18/ 68

19 Στοχοθετο μενο Κοιν Ευρ κοιν ΜΜΕ Ευπαθείς ομάδες πληθυσμο Κάτοικοι Ορειν ν Μειονεκτικ ν Περιοχ ν Στ χοι Επικοινωνίας Εδρα ωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφορ ς της Ευρωπαϊκ ς Ένωσης και της Ελλ δας Προβολ των δρ σεων του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου, μ σω καλών παραδειγμ των Προβολ των αποτελεσμ των και των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από τις υλοποιούμενες δρ σεις του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου Εδρα ωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφορ ς της Ευρωπαϊκ ς Ένωσης και της Ελλ δας. Τακτικ τροφοδότηση των μ σων με ειδ σεις για το Ε.Π. (προκηρύξεις, εντ ξεις, πορε α εφαρμογ ς κλπ) Κατηγοριοπο ηση των ειδ σεων και προβολ τους στα κατ λληλα μ σα (τοπικ ς εθνικ ς εμβ λειας) Συμμετοχ των ΜΜΕ σε εκδηλώσεις και εν ργειες σχετικ ς με δρ σεις του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου Προβολ των αποτελεσμ των και επιπτώσεων από τις υλοποιούμενες δρ σεις του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου Ενημ ρωση, ευαισθητοπο ηση, δημιουργ α ζ τησης για τις δρ σεις του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου Αποπεριθωριοπο ηση και ενθ ρρυνση για συμμετοχ 19/ 68

20 Το πλ ρες κε μενο του Επικοινωνιακού Σχεδ ου του Επιχειρησιακού Προγρ μματος υπ ρχει στην ιστοσελ δα της ΕΔΑ Περιφ ρειας Πελοπονν σου http: / / Α.2.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το ργο της παρούσας προκ ρυξης συμβ λλει στην: Προβολ του γενικού αναπτυξιακού στόχου του Προγρ μματος ΔΕΠΙΝ, καθώς και των πολιτικών για την επ τευξη των γενικών και ειδικών στόχων αν Άξονα Προτεραιότητας του Προγρ μματος στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου ( 2, 5, 8 και μ ρος του 10). Άμεση, γκυρη και τεκμηριωμ νη πληροφόρηση για κ θε να από τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγρ μματος στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου ( 2, 5, 8 και μ ρος του 10). Επ τευξη ευρε ας δημοσιότητας του Προγρ μματος ΔΕΠΙΝ στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου. Δι δοση και προβολ των καλών πρακτικών και των αποτελεσμ των του Προγρ μματος και των ργων που υλοποιούνται στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου. Χρ ση και αξιοπο ηση σύγχρονων και αποτελεσματικών μ σων και τεχνικών πληροφόρησης και προβολ ς που θα διευκολύνουν τους δυνητικούς δικαιούχους να κατανο σουν τις απαιτ σεις του Προγρ μματος στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου και να ενημερώνουν τους ωφελούμενους σχετικ με το περιεχόμενό του και τα προσδοκώμενα αποτελ σματα. Πληροφόρηση και ενημ ρωση των δικαιούχων, των φορ ων υλοπο ησης των ργων και των δυνητικών ωφελούμενων για το ρόλο των Διαρθρωτικών Ταμε ων, ειδικότερα του ΕΤΠΑ, τους στόχους του Προγρ μματος ΔΕΠΙΝ στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου, καθώς και τους κανόνες διαχε ρισης και δημοσιότητας. Ευαισθητοπο ηση της κοιν ς γνώμης για το ρόλο του προγρ μματος ΔΕΠΙΝ στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου. Ειδικότερα το ργο στοχεύει κατ κύριο λόγο, στην καλύτερη και πληρ στερη ενημ ρωση και ευαισθητοπο ηση των δυνητικών δικαιούχων, της κοιν ς γνώμης της Περιφ ρειας και όλης της χώρας, αλλ και των πολιτών της Ευρωπαϊκ ς Ένωσης για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις επιπτώσεις, τις ωφ λειες, τις προτεραιότητες και τις δρ σεις οι οπο ες χουν προγραμματιστε και υλοποιούνται μ σω των Αξόνων Προτεραιότητας με κωδικούς 2, 5, 8 και 10 ( κατ να μ ρος) του Επιχειρησιακού Προγρ μματος «Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου Ιόνιων Ν σων» στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να επιτευχθε μ σω ενός επιλεγμ νου φ σματος επικοινωνιακών ενεργειών και ρεαλιστικ ς προβολ ς των καθημερινών θετικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογ πολύπλευρων, πολυδι στατων και πολυτομεακών παρεμβ σεων που συντελούν στην εφαρμογ των παραπ νω Αξόνων Προτεραιότητας στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου. Οι ειδικοί επικοινωνιακοί στ χοι που αναμ νεται να καλυφθούν από την υλοπο ηση του παρόντος ργου ε ναι: Η πληροφόρηση της κοιν ς γνώμης για τους στόχους, τη φιλοσοφ α και κυρ ως τις επιπτώσεις και τα οφ λη που θα προκύψουν από την αν πτυξη της οικονομ ας και την αναβ θμιση της ποιότητας ζω ς κ θε ενός πολ τη της Περιφ ρειας Πελοπονν σου από την υλοπο ηση των παραπ νω δρ σεων. Η μετ δοση στο μ σο πολ τη της Περιφ ρειας της φιλοσοφ ας της ολοκληρωμ νης αναπτυξιακ ς πολιτικ ς που εφαρμόζεται, μ σα από να πολύπλοκο σύστημα παρεμβ σεων. 20/ 68

21 Η «αποκωδικοπο ηση» του τεχνοκρατικού χαρακτ ρα του Επιχειρησιακού Προγρ μματος και ειδικότερα των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας που αφορούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου και η «μετ φρασ» του σε να απλό και κατανοητό μ νυμα προς κ θε αποδ κτη. Η προβολ ειδικότερα των αναμενόμενων ωφελημ των σε κρ σιμους κοινωνικού ενδιαφ ροντος τομε ς, όπως η ανεργ α, η αξιοπο ηση του ανθρώπινου δυναμικού, η ανασυγκρότηση της υπα θρου και η περιφερειακ αν πτυξη. Η βελτ ωση της επικοινων ας, μ σω της εφαρμογ ς κοινοτικών δρ σεων που ε ναι πιο ορατ ς και εγγύτερες προς τον πολ τη, ώστε να αυξηθε η γενικ συνα νεση στις μελλοντικ ς πολιτικ ς της Ευρωπαϊκ ς Ένωσης. Η σύνδεση με τις αναπτυξιακ ς προοπτικ ς της Προγραμματικ ς περιόδου Η παρουσ αση και προβολ των ργων και των δρ σεων του Προγρ μματος στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου, των αποτελεσμ των και της ωφελιμότητ ς τους, σε σχ ση με τη συμβολ τους στην αναπτυξιακ προσπ θεια της Περιφ ρειας και της Χώρας. Επ σης η αν δειξη ργων και η συμβολ τους στην αναπτυξιακ προσπ θεια της Περιφ ρειας Πελοπονν σου και της Χώρας (π.χ Αυτοκινητόδρομος Τρ πολη Καλαμ τα κλπ.). Η ευαισθητοπο ηση - πληροφόρηση της κοιν ς γνώμης για το ρόλο της Περιφ ρειας Πελοπονν σου, καθώς και για τη συνεργασ α της Χώρας με την Ευρωπαϊκ Ένωση, όσον αφορ στη βελτ ωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομ ας και την αν πτυξη της Περιφ ρειας Πελοπονν σου και της Χώρας. Η εδρα ωση στη συνε δηση των πολιτών ότι το Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν. στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου, συντελε αποφασιστικ στη βελτ ωση της κοινωνικ ς και οικονομικ ς ζω ς της Περιφ ρειας και στην εξυπηρ τηση της Στρατηγικ ς για Βιώσιμη Αν πτυξη. Η ευαισθητοπο ηση του κοινού στις δρ σεις προστασ ας του περιβ λλοντος και της βιώσιμης αν πτυξης των πόλεων και υπα θρου. Η ρση απομόνωσης μειονεκτικών ορεινών περιοχών. Για την επ τευξη των παραπ νω στόχων, κρ σιμη θεωρε ται η μεγαλύτερη δυνατ κινητοπο ηση / συμμετοχ των φορ ων του δημοσ ου και ευρύτερου δημοσ ου τομ α (Τοπικ και Περιφερειακ Αιρετ Αυτοδιο κηση, Περιφερειακ ς Αρχ ς, αναπτυξιακ ς εταιρε ες), του ιδιωτικού τομ α, των επιμελητηρ ων, των συνδ σμων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και τοπικών συλλόγων. Τ λος, κρ νεται απαρα τητη η χρ ση και αξιοπο ηση σύγχρονων και αποτελεσματικών μ σων και τεχνικών πληροφόρησης και προβολ ς σε όλο το φ σμα των ενεργειών επικοινων ας. Α.2.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου ε ναι η παροχ υπηρεσιών προς την Αναθ τουσα Αρχ για το σχεδιασμό και υλοπο ηση δρ σεων δημοσιότητας και προβολ ς για τις δρ σεις του Ε.Π. «Δυτικ ς Ελλ δας Πελοπονν σου Ιόνιων Ν σων» που υλοποιούνται / προγραμματ ζεται να υλοποιηθούν στην Περιφ ρεια Πελοπονν σου. Η υλοπο ηση του ργου περιλαμβ νει τρεις φ σεις: ΦΑΣΗ Α :Εκπόνηση Προγρ μματος Επικοινωνιακ ς Στρατηγικ ς και Σχεδ ου Δρ σεων Επικοινων ας για τη δημοσιότητα και την προβολ των δρ σεων του Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν για την Περιφ ρεια Πελοπονν σου ΦΑΣΗ Β : Εφαρμογ του Σχεδ ου Δρ σεων Επικοινων ας ΦΑΣΗ Γ : Υποστ ριξη της Αναθ τουσας Αρχ ς κατ την εφαρμογ του Σχεδ ου Δρ σεων Επικοινων ας και των προτεινόμενων ενεργειών. 21/ 68

22 Η διάρκεια του έργου του Αναδόχου, όπως περιγρ φεται ανωτ ρω, θα ε ναι 18 μ νες από την υπογραφ της σχετικ ς σύμβασης. Ο Αν δοχος κατ την εξειδ κευσ της Επικοινωνιακ ς Στρατηγικ ς και του Σχεδ ου Δρ σεων Επικοινων ας, θα πρ πει να λ βει υπόψη του τους στόχους του ργου, όπως αυτο αναφ ρονται στην παρ γραφο Α.2.3 ανωτ ρω. Αναλυτικότερα ο Αν δοχος στο πλα σιο του Έργου αναλαμβ νει: 1.Α: Την Εκπ νηση Προγράμματος Επικοινωνιακής Στρατηγικής, σύμφωνα με: α) τους στόχους του ργου όπως αναφ ρονται στην παρ γραφο Α.2.3 ανωτ ρω, β) την αναφερόμενη στρατηγικ στο Επικοινωνιακό Σχ διο του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ , γ) τις αν γκες του ργου. 1.Β: Την εξειδίκευση του Προγρ μματος Επικοινωνιακ ς Στρατηγικ ς με την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, με χρονικ και κοστολογικ κατανομ και με τεκμηριωμ νη την αποτελεσματικότητα των προτ σεων σε σχ ση με τις ομ δες κοινού στόχου (target groups) του ργου, εντ ς εν ς μήνα απ την υπογραφή της σ μβασης. Το Σχ διο Δρ σεων Επικοινων ας πρ πει να περιλαμβ νει μεταξύ λλων: τον προσδιορισμό των βασικών αποδεκτών του Σχεδ ου με εξειδ κευση των ομ δων κοινού στόχου, την ταξινόμηση τους σε επιμ ρους κατηγορ ες και τον επακριβ προσδιορισμό των αναγκών τους, Το ε δος της επικοινων ας ( ντυπη, ηλεκτρονικ ), Τα μ σα επικοινων ας ( ντυπα ΜΜΕ, ηλεκτρονικ ΜΜΕ, Διαδ κτυο), Το περιεχόμενο της επικοινωνιακ ς πολιτικ ς (γενικό, ειδικό, συνοπτικό, αναλυτικό). Επ σης το Σχ διο Δρ σεων Επικοινων ας θα περιλαμβ νει, για κ θε εν ργεια, τι θεωρε ται επιτυχ α και αποτελεσματικότητα της εν ργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημ να κριτ ρια (όπου αυτό καθ σταται δυνατό). Μετ την ολοκλ ρωση της εν ργειας θα γ νεται αποτ μηση των αποτελεσμ των και θα συγκρ νονται με τους τεθ ντες στόχους. Κατ την κατ ρτιση, εξειδ κευση και υλοπο ηση του Σχεδ ου Δρ σεων Επικοινων ας θα πρ πει να τηρηθούν οι παρακ τω προϋποθ σεις: ü Η καθαρότητα των στόχων και η σαφ νεια του επικοινωνιακού με γματος που θα εφαρμοσθε. ü Η ομοιογ νεια και η συν ργεια των προτεινόμενων ενεργειών. ü Η χρ ση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχε ων και μηνυμ των. ü Η συμπληρωματικότητα με αντ στοιχες εν ργειες δημοσιότητας που υλοποιούνται θα υλοποιηθούν από την Αναθ τουσα Αρχ /και τις Ενδι μεσες Διαχειριστικ ς Αρχ ς Δυτικ ς Ελλ δας και Ιον ων Ν σων /και λλα Επιχειρησιακ Προγρ μματα. ü Η εμπλοκ συμμετοχ του κοινού στις προτεινόμενες εν ργειες και όχι η παθητικ προσ γγισ του. ü Η σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνικ και οικονομικ πραγματικότητα της χώρας. ü Το υλικό που θα παραχθε να ε ναι εύληπτο και φιλικό στο κοινό. ü Η αξιοπο ηση των ν ων τεχνολογιών της επικοινων ας και της πληροφόρησης. ü Η αξιοπο ηση καλών πρακτικών υλοπο ησης παρόμοιων ργων από λλα Προγρ μματα και Φορε ς στην Ελλ δα /και σε λλες χώρες / μ λη της Ευρωπαϊκ ς Ένωσης. Η εκπόνηση της Επικοινωνιακ ς Στρατηγικ ς και του Σχεδ ου Δρ σεων Επικοινων ας αποτελούν μ ρος του αντικειμ νου του Αναδόχου που δεν αμε βεται ξεχωριστ και καλύπτεται από την αμοιβ του, η οπο α υπολογ ζεται κατ τη φ ση σχεδιασμού και 22/ 68

23 υλοπο ησης των επιμ ρους ενεργειών που περιλαμβ νονται στο Σχ διο Δρ σεων και εγκρ νονται κ θε φορ από την Αναθ τουσα Αρχ. 2.Την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας η οπο α πραγματοποιε ται με το σχεδιασμ και την υλοποίηση των ενεργει ν που θα περιλαμβ νονται σε αυτό. Το Σχ διο Δρ σεων Επικοινων ας, το οποίο θα υλοποιηθεί σε διάρκεια 1 7 μην ν, εφαρμόζεται σταδιακ με την υποβολ προτ σεων εξειδ κευσ ς του από τον Αν δοχο και γκριση σε οριστικό και τελικό στ διο από την Αναθ τουσα Αρχ. Ως κατηγορ ες ενεργειών αναφ ρονται: α) Προωθητικές ενέργειες ( οργάνωση εκδηλ σεων, ημερίδων και σεμιναρίων, ειδικ ν γεγον των, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ.) Ο Αν δοχος θα υποβ λει για κ θε εν ργεια και ανεξ ρτητα αν θα υλοποιε ται από τον διο από τρ τους ( Υπεργολ βους) αναλυτικ πρόταση για το περιεχόμενο, το στόχο, το χρόνο, τις προδιαγραφ ς, τον τόπο και τον τρόπο υλοπο ησης, το κόστος, καθώς και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης εν ργειας, μετρούμενη με ποσοτικοποιημ να κριτ ρια (όπου αυτό καθ σταται δυνατό). Στην περ πτωση που η εν ργεια πραγματοποιε ται από τρ τους (Υπεργολ βους), η αμοιβ του Αναδόχου θα υπολογ ζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοπο ησης της σχετικ ς εν ργειας. β) Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( έντυπα μέσα, ραδι φωνο) Για τις εν ργειες της κατηγορ ας αυτ ς, ο Αν δοχος υποβ λλει τεκμηριωμ νη αναλυτικ πρόταση (Media Plan) συμπεριλαμβανομ νου και του κόστους, με την επιλογ του χρόνου, των μ σων κλπ, τηρουμ νων των προβλεπόμενων στην προηγούμενη υποπαρ γραφο 1 και η οπο α τ θεται υπό την γκριση της Αναθ τουσας Αρχ ς. Σημειώνεται ό,τι η κατανομ του ποσοστού της προϋπολογισθε σας δαπ νης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μ σων Μαζικ ς Ενημ ρωσης (ΜΜΕ), θα επιμεριστε υποχρεωτικ σύμφωνα με το Π.Δ 261/ 97, όπως τροποποι θηκε και ισχύει, ως εξ ς: Έντυπα Μ σα (εφημερ δες, περιοδικ ): ποσοστό τουλ χιστον 40%, εκ του οπο ου ποσοστό τουλ χιστον 30% θα χρησιμοποιηθε για την υλοπο ηση του προγρ μματος μ σω περιφερειακών ντυπων μ σων. Ραδιόφωνο: ποσοστό τουλ χιστον 10%, εκ του οπο ου ποσοστό τουλ χιστον 30% θα χρησιμοποιηθε για την υλοπο ηση του προγρ μματος μ σω περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών. Η αμοιβ του Αναδόχου υπολογ ζεται ως ποσοστό επ των δαπανών των ΜΜΕ και μετ την αφα ρεση των π σης φύσεως εκπτώσεων. γ) Υπηρεσίες Παροχής Πληροφ ρησης με αξιοποίηση των εφαρμογ ν νέας τεχνολογίας ( διαδίκτυο κλπ) Ακολουθε ται η δια διαδικασ α γκρισης και αν θεσης που αναφ ρεται στην παρούσα υποπαρ γραφο 2 σημε ο α) ανωτ ρω, σχετικ με τις προωθητικ ς εν ργειες. Στην περ πτωση που η εν ργεια πραγματοποιε ται από τρ τους (Υπεργολ βους), η αμοιβ του Αναδόχου θα υπολογ ζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοπο ησης της σχετικ ς εν ργειας. δ) Δημιουργικές προτάσεις και παραγωγή εντ πων, ηλεκτρονικ ν ενημερωτικ ν εργαλείων ( video, dvds, κλπ.) και άλλων πρωτ τυπων προωθητικ ν και ενημερωτικ ν εργαλείων Για την υλοπο ηση των ενεργειών αυτών ακολουθε ται η διαδικασ α γκρισης και αν θεσης που αναφ ρεται στην παρούσα υποπαρ γραφο 2 σημε ο α) ανωτ ρω. Το υλικό αυτό χρεώνεται σε ότι αφορ στο δημιουργικό για συγκεκριμ να ε δη δαπανών - με β ση τιμοκατ λογο εργασιών που υποβ λλεται στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 23/ 68

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Προ γραμμα LIFE - Το χρηματοδοτικο εργαλει ο της ΕΕ για το περιβα λλον

Προ γραμμα LIFE - Το χρηματοδοτικο εργαλει ο της ΕΕ για το περιβα λλον Προ γραμμα LIFE - Το χρηματοδοτικο εργαλει ο της ΕΕ για το περιβα λλον ΑΘΗΝΑ 19 Μαΐου 2017 Κατερι να Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Ημερίδα: Οι Αγροδιατροφικε ς Παραδόσεις ως Πολιτιστικη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταμείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ημερομηνία 22-10-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι",

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

4η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

4η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΙΝ-ΠΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΙΝ-ΠΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 Προϋπολογισμός Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339,00 ευρώ, εκ των οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80%

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η Τροποποίηση της Πράξης "Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

3η Τροποποίηση της Πράξης Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΙΝ-ΠΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΙΝ-ΠΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1η ΕπιτροπήΠαρακολούθησης Κομοτηνή, 26/6/2015 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα Β.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΟΡΙΝ-ΩΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΟΡΙΝ-ΩΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα