Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ-"

Transcript

1 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ.: 78 /2015 Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε Mονομερής (ex parte) Αίτηση από τον Μαρίνο Ευσταθίου Αιτητή Με την παρούσα αίτηση ο Αιτητής αιτείται από το Σεβαστό Δικαστήριο: 1. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να αναστέλλεται η διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED η οποία ξεκίνησε την 30/1/2015 μέχρι εκδίκασης της αίτησης με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και/ή μέχρι νεώτερης διαταγής του Δικαστηρίου. 2. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει και/ή εμποδίζει τους εκκαθαριστές της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED και δη τον κ. Αυγουστίνο Παπαθωμά και David Dunckley των αντιπροσώπων ή εκδοχέων αυτών από να πωλήσουν ή μεταβιβάσουν, δωρίσουν ή άλλως πως διαθέσουν ή επιβαρύνουν οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία ή αεροσκάφος ή οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να εγγράψουν ή καταχωρήσουν στα αρμόδια μητρώα οποιανδήποτε τέτοια επιβάρυνση, διάθεση ή αποξένωση, ή προκαλέσουν τα πιο πάνω, μέχρι την τελική εκδίκαση της πιο πάνω αίτησης εκκαθάρισης ή και μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου, 3. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου το οποίο να διορίζονται Προσωρινοί Εκκαθαριστές της Εταιρείας οι, Κρις Ιακωβίδης και Άντρη Αντωνίου, ως από κοινού εκκαθαριστές (joint Liquidators ) από την Εταιρεία Corporate Recovery & Insolvency Group Limited με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 227 του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ

2 4. Οποιοδήποτε άλλο Διάταγμα το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει δίκαιο υπό τις περιστάσεις. 5. Τα έξοδα της παρούσας Αίτησης πλέον Φ.Π.Α. Η παρούσα αίτηση βασίζεται στο Μέρος 5 του Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 υπό τον τίτλο «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», και ειδικότερα (αλλά όχι εξαντλητικά) στο Άρθρο 203, 209, 211 και 211(στ), 213 και 213(2), 214(1) και 214(2), 218, 227, Άρθρα 261 μέχρι 275 και άρθρα 276 μέχρι 283 και άρθρα 284 μέχρι 297, και στους Περί Εταιρειών Κανονισμούς, στους Περί Εταιρειών (Εκκαθαρίσεις) Κανονισμούς, στον Περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60, Άρθρο 32, στον Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6, άρθρα 4,5,8 και 9, στους Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς Δ.39, θθ1 και 2 και Δ.48, θθ.1-5,7,8,9, και Δ,64, στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 6, άρθρα 4, 7, 9, στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60 άρθρο 29 και 32, στις αρχές της επιείκειας, στην εγχώρια και αγγλική Νομολογία, στα διεθνή συγγράμματα επί του θέματος που αφορά η Αίτηση και στις συμφυείς εξουσίες και στη γενική πρακτική του Δικαστηρίου. Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η παρούσα αίτηση εκτίθενται στην επισυνημμένη ένορκο δήλωση του κ. Μαρίνου Ευσταθίου από την Λεμεσό, ημερομηνίας 13/02/2015 Η Αίτηση αυτή έγινε από τους κ.κ. ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., δικηγόρους Αιτητή. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ: Λεωφ. Μακαρίου Γ αρ.240 Π. Λόρδος Σέντερ Μπλοκ Α, 5 ος όροφος γραφ.501 Λεμεσός φ/δι του δικηγορικού γραφείου της κυρίας Ασπασίας Σοφοκλέους στην Λευκωσία (Δ.Θ. 270) ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13/02/2015 ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ Υπ.. ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΙΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 2

3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ: 78 /2015 Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Μαρίνος Ευσταθίου από τη Λεμεσό, ορκίζομαι και λέγω τα ακόλουθα : 1. Είμαι μέτοχος της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED, με 400,000 μετοχές και ταυτόχρονα πιστωτής της Εταιρείας, εργαζόμουν ως καπετάνιος στη Εταιρεία, για το ποσό των ,00. Ορκίζομαι την παρούσα υπό την εν λόγω ιδιότητά μου και εξ όσων κάλλιον γνωρίζω, πιστεύω, πληροφορούμαι και ως με συμβουλεύει η κα Αργεντούλα Ιωάννου, δικηγόρος στους κ.κ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., (η «δικηγόρος μου»). 2. Γνωρίζω προσωπικά τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης εκτός όπου ρητώς αναφέρω διαφορετικά. Εκεί όπου δεν γνωρίζω προσωπικά τα γεγονότα αναφέρω αυτά παραθέτοντας την πηγή της πληροφόρησής μου. Όπου αναφέρομαι σε νομικά θέματα, Νόμους Κανονισμούς νομολογία και ερμηνεία αυτών οι αναφορές μου στηρίζονται σε νομική συμβουλή της δικηγόρου μου. Υιοθετώ και επαναλαμβάνω ως αληθινά τα γεγονότα και τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στην Αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο, την οποία και έχω μελετήσει. 3. Αρχικά σημειώνω ότι είχα την ευκαιρία να μελετήσω και μελέτησα την Εναρκτήρια Αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και την Ένορκη Δήλωσή μου που την συνοδεύει, ενώ έχω συνομιλήσει και ανταλλάξει απόψεις επί του περιεχομένου της προαναφερόμενης Αίτησης με την δικηγόρο μου και είμαι πλήρως ενημερωμένος για την παρούσα υπόθεση. 3

4 4. Είμαι γνώστης των γεγονότων λόγω της ιδιότητας μου αλλά και της παρουσίας μου την 30/01/2015 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στην Συνέλευση των Πιστωτών της Εταιρείας, ως μέτοχος και πιστωτής. Όπου αναφέρομαι σε νομικά θέματα ή ερμηνεία Νόμων ή της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων αυτής, προβαίνω σε αυτές τις αναφορές εξ όσων με συμβουλεύει η δικηγόρος μου. 5. Η εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") ιδρύθηκε στις 24/9/1949 με αριθμό C134 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με το όνομα CYPRUS AIRWAYS LIMITED και την 29/06/2005 μετονομάστηκε σε CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED. Σήμερα είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών. 6. Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος. 7. Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές των 0,01 η κάθε μία. Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1,962,961,792 μετοχές των 0,01 η κάθε μία (εκδοθέν κεφάλαιο 19,629,617.92). 8. Διευθυντές της Εταιρείας σήμερα είναι οι Παντελή Γεώργιος, διορισθείς την 26/11/2014, Λεμεσιανός Αντώνιος, διορισθείς την 26/11/2014, Καραγιώργης Κωνσταντίνος, διορισθείς την 26/11/2014, Παπαδόπουλος Λεωνίδας Ανδρέας, διορισθείς την 29/05/2013, Καλλής Μαρίνος, διορισθείς την 29/05/ 2013 και Καλλής Γιώργος, διορισθείς την 16/7/ Όλοι οι πιο πάνω Διευθυντές της Εταιρείας, πλην του Γιώργου Καλλή, είναι διορισμένοι από την Κυπριακή Κυβέρνηση, ως μέτοχος πλειοψηφίας πλην του Γιώργου Καλλή ο οποίος εκλέγηκε και εκπροσωπεί τους ιδιώτες μετόχους οι οποίοι ήταν και είναι μέτοχοι μειοψηφίας. 10. Γραμματέας της Εταιρείας είναι η Ritter Iωάννα Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 15 Λάρνακα 6035, Κύπρος. 11. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία με 1,838,326,657 μετοχές (ποσοστό 93.67%) η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 102,270,311 μετοχές (ποσοστό 5.21% τοις εκατόν) και άλλοι μέτοχοι μειοψηφίας με μετοχές (ποσοστό % ). Επισυνάπτω αντίγραφο ηλεκτρονικής έρευνα στοιχείων Εταιρείας στον Εφόρων Εταιρειών ως ΤEKΜΗΡΙΟ 1. 4

5 12. Το ποσοστό συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν 69,62% ενώ μέσω αύξησης κεφαλαίου, η Κυπριακή Δημοκρατία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο 93.67%. 13. Είμαι κάτοχος 400,000 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μία. Ταυτόχρονα είμαι πιστωτής της Εταιρείας αφού διεκδικώ εναντίον της Εταιρείας το ποσό των ,00 το οποίο η Εταιρεία παράνομα και αντισυμβατικά απέκοψε από τις συμφωνηθείσες απολαβές μου και για το οποίο ποσό εκκρεμεί αγωγή στο Δικαστήριο. 14. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι άλλοι ιδιώτες μέτοχοι της Εταιρείας, αγοράσαμε μετοχές της Εταιρείας τόσο για επένδυση όσο και γιατί η Εταιρεία αποτελούσε τον Εθνικό Αερομεταφορέα της Κύπρου στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και έχοντας εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Κυβέρνηση, ως μέτοχο πλειοψηφίας για οικονομικά σώφρονα και δίκαιη διοίκηση της Εταιρείας αλλά και συνυπολογισμό και σεβασμό των μετόχων μειοψηφίας. 15. Συνεπεία αυτού του χαρακτήρα της Εταιρείας ως «Δημόσιου Οργανισμού» οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν αισθάνονταν καταπίεση ή παραγκωνισμό τους στην συμμετοχή τους στην Εταιρεία αφού και η γνώμη τους λαμβάνετο υπόψη στην εταιρική διακυβέρνηση αλλά και για πολλά χρόνια, ελάμβαναν μέρισμα από τα κέρδη που πραγματοποιούσε η Εταιρεία. 16. Η Εταιρεία κατά τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2012 και 2013, έλαβε παράνομα κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( ΕΕ ) από την Κυπριακή Δημοκρατία, προς στήριξη της λειτουργίας της, διάφορα ποσά ή χορηγίες ή δάνεια ή ποσά υπό μορφή συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 17. Η ΕΕ από τις 20/2/2012 ξεκίνησε την διερεύνηση της συμβατότητας των πιο πάνω δανείων ή συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την Κυβέρνηση με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 107(1) και 108 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Συνθήκη) τα οποία απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις ως παραβιάσεις της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού ή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. 18. Την 9/1/2015 η ΕΕ εξέδωσε απόφαση (Commission Decision of 9/1/2015 on the State Aid implemented by Cyprus for Cyprus Airways Public Ltd) η οποία επισυνάπτεται και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2, την οποία άμεσα κοινοποίησε στην Κυπριακή Κυβέρνηση ή στην Εταιρεία κρίνοντας ότι: (1) Το ποσό των 31,33 εκατομμυρίων το οποίο δόθηκε στην Εταιρεία μεταξύ του Σεπτέμβρη 2012 και του Δεκέμβρη 2012, ως προκαταβολικές πληρωμές για 5

6 σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου και για το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε μετοχές στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνιστά απαγορευμένη από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. (2) Το ποσό των 34,5 εκατομμυρίων το οποίο δόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα έτη 2012 ή 2013 στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διάσωσης της Εταιρείας με τόκο 1,76%, συνιστά απαγορευμένη, από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. (3) Το ποσό των 269, το οποίο δόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Εταιρεία ως εκπαιδευτική στήριξη (training aid) συνιστά επίσης απαγορευμένη από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. 19. Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της ΕΕ, οι πιο πάνω κρατικές ενισχύσεις συνολικού ποσού 66,099,317.94, παραβιάζουν την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως τέτοιες κρίνονται ως παράνομες (σελ.32 απόφασης: unlawful and incompatible aid ) και η ΕΕ καταλήγοντας στην απόφαση της καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να «ανακτήσει όλα τα πιο πάνω ποσά από την Εταιρεία ώστε να επαναφέρει την κατάσταση που βρισκόταν η αγορά πριν την παραχώρηση των ενισχύσεων» (σελ. 32 απόφασης: they must be recovered in order to establish the situation in the market prior to their granting ). 20. Σημειώνω ότι όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και αφορούν στην κρατική ενίσχυση της Εταιρείας και στην απόφαση της ΕΕ, αποτελούν ευρέως γνωστά γεγονότα καθ ότι το όλο ζήτημα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τον εγχώριο Τύπο αλλά και διότι η απόφαση της ΕΕ δημοσιεύθηκε και μπορούσε ο κάθε ένας να την αναγνώσει. 21. Η πιο πάνω απόφαση της ΕΕ σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει άμεση, δεσμευτική και αναδρομική ισχύ τόσο έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και των προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή της Εταιρείας και υπερέχει κάθε εσωτερικού Νόμου, Κανονισμού ή διοικητικής πράξης/απόφασης η απόφαση της ΕΕ για την παρανομία των συγκεκριμένων κρατικών ενισχύσεων. δεσμεύει τα Κυπριακά Δικαστήρια τα οποία είναι υπόχρεα να αναγνωρίσουν η εφαρμόσουν αυτήν. 22. Συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΕ αναφορικά με την λήψη μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ποσό ύψους 31,33 εκατομμύρια έχει, ως συνέπεια, ξεκάθαρα με βάση την ισχύ της απόφασης της ΕΕ την άμεση λήψη μέτρων και την άμεση αντίστοιχη μείωση ή ακύρωση του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου 6

7 ώστε η Κυπριακή Κυβέρνηση να επανέλθει στο ποσοστό του 69.62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο κατείχε πριν την παράνομη κρατική ενίσχυση και να ανακτήσει το ποσό με το οποίο απέκτησε τις παράνομα αποκτηθείσες μετοχές και σε κάθε περίπτωση η εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας όχι μόνο δεν συνιστά συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΕ αλλά συνιστά εσκεμμένη προσπάθεια αποφυγής συμμόρφωσης με αυτήν. Επιφυλάσσομαι να υποβάλω αίτηση για παραπομπή σχετικού νομικού ερωτήματος στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 23. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ είχε κάθε δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της ΕΕ στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έπραξε αυτό και ως εκ τούτου η απόφαση της ΕΕ, ενόσω δεν έχει ανακληθεί, παραμένει σε ισχύ και είναι νομικά δεσμευτική. 24. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντί να συμμορφωθεί με την απόφαση της ΕΕ, σύμφωνα με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις που δημιουργεί αυτή, ως ανωτέρω αναφέρεται και σε μια προσχεδιασμένη προσπάθεια να αποφύγει συμμόρφωση με την απόφαση και να εξουδετερώσει αυτήν, οδήγησε την Εταιρεία σε ελεγχόμενη εκούσια εκκαθάριση. Ως εκ τούτου, συγκάλεσαν άμεσα και παράτυπα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Δ.Σ.) την 9/1/2015 με θέμα ημερησίας διάταξης μόνο την «επικείμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» αλλά χωρίς θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας και αποφάσισαν, την άμεση διακοπή των οποιωνδήποτε περεταίρω δραστηριοτήτων της Εταιρείας, απόφαση που βρήκε αντίθετο τον αντιπρόσωπο των ιδιωτών μετόχων στο Δ.Σ, Γιώργο Καλλή, ο οποίος και αποχώρησε έντονα διαμαρτυρόμενος για την αυθαίρετη συμπεριφορά της πλειοψηφίας των διορισθέντων από την Κυβέρνηση Διευθυντών. Επισυνάπτονται ημερήσιες διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 9/1/2015 και 13/1/2015 ως ΤEKMHΡΙΟ Σημειωτέον ότι την ίδια ημέρα δηλαδή στις 9/1/2015 και περί την ώρα 9.μ.μ. και πάντως μετά το πέρας της συνεδρίασης η οποία αποφάσισε την διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Συγκοινωνιών, ως Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές ανακάλεσε την Άδεια Πτήσεων/ Εκμετάλλευσης την οποία κατείχε η Εταιρεία κρίνοντας ότι η αυτή ήταν αφερέγγυα ενώ η εν λόγω επιστολή λογικά θα έπρεπε να προηγηθεί της διακοπής των εργασιών της Εταιρείας. Η εν λόγω επιστολή ανάκλησης επισυνάπτεται και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Δ.Σ της Εταιρείας εντελώς αδικαιολόγητα παράνομα, παράτυπα και σε κάθετη παραβίαση της απόφασης της ΕΕ, ενώ ο Διευθυντής Γιώργος Καλλής είχε ήδη αποχωρήσει από την συνεδρίαση, οι διορισμένοι από την Κυβέρνηση 7

8 Διευθυντές της Εταιρείας, με βάση τα λεγόμενα από το Προεδρείο της Συνέλευσης των Πιστωτών και του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, το Δ.Σ αποφάσισε όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30/1/2015 με σκοπό την λήψη απόφασης για υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος εκκαθάρισης της Εταιρείας, της υπόδειξης εκκαθαριστή και στην συνέχεια, την ίδια ημέρα, συνέλευση πιστωτών της Εταιρείας για σκοπούς διορισμού Εκκαθαριστή. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των πιστωτών αρνήθηκε όμως, να παρουσιάσει στην Συνέλευση τα οποιαδήποτε πρακτικά τα οποία να κατέγραφαν τέτοια απόφαση. Αντιλαμβάνομαι από τον κύριο Καλλή ότι του είχαν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα πρακτικά της εν λόγο συνέλευσης του Δ.Σ. μετά την 2 α Φεβρουαρίου 2015, που κάνουν τάχα αναφορά για εικαζόμενες αποφάσεις σχετικά με την διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης, πρακτικά τα οποία θεωρώ εκ των υστέρων κατασκεύασμα και διαφυλάσσω τα δικαιώματα μου να τοποθετηθώ εκτενεστέρα κατά την ακρόαση της κυρίως Αίτησης μου. 27. Η συνέχιση της κατοχής του μετοχικού κεφαλαίου πέραν του 69.62% από την Κυβέρνηση συνιστά άμεση παραβίαση της απόφασης της ΕΕ και παράνομα έδινε στην Κυπριακή Κυβέρνηση την συντριπτική πλειοψηφία του 93,67% του μετοχικού κεφαλαίου με την οποία πλειοψηφία μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε απόφαση στην συνέλευση των μετόχων και κυρίως να εξασφαλίσει ειδικό ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας το οποίο με βάση τον Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία 75%. Την απόφαση αυτή είναι φανερό ότι με βάση το νόμιμο ποσοστό του 69.62% δεν μπορούσε να εξασφαλίσει η Κυβέρνηση. 28. Μετά από οδηγίες που δόθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας στον λογιστικό οίκο Grant Thornton («GT»), η Εταιρεία συγκάλεσε, με δική του καθοδήγηση, την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Συνέλευση των Πιστωτών κατά τις οποίες έγιναν σωρεία παρατυπιών (δες πιο πάνω γνωματεύσεις) που θέτουν υπό αμφισβήτηση την εμπειρία των συμβούλων αυτών, την κακοπιστία του Δ.Σ. και τα κίνητρα του Υπουργού Οικονομικών που τους επέλεξε. Επισυνάπτονται, Ημερήσια Διάταξη συνέλευσης μετόχων ημερομηνίας 30/1/2015 ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 5 και Ημερήσια Διάταξη συνέλευσης πιστωτών ημερομηνίας 30/1/2015 ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Με το εικαζόμενο ψήφισμα που παράτυπα και παράνομα υιοθετήθηκε (με τον αποκλειστικό ψήφο της Κυπριακής Κυβέρνησης η οποία, χρησιμοποιώντας το παράνομο και αυξημένο ποσοστό του 93.62%, δηλαδή με αυξημένο ποσοστό24.05%,σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπρεπε να γίνει μείωση), αποφασίστηκε όπως η Εταιρεία εκκαθαριστεί εκούσια (ενώ όλοι οι ιδιώτες μέτοχοι μειοψηφίας πλην ενός του κυρίου Κλάπα, ψήφισαν ενάντια του ψηφίσματος), και η Κυβέρνηση υπόδειξε ως εκκαθαριστές τους 8

9 Αυγουστίνο Παπαθωμά και David Dunckley, συνεταίρους της GT Κύπρου και Λονδίνου, ως από κοινού Εκκαθαριστές. 30. Ο Αυγουστίνος Παπαθωμά και ο Οίκος GT, ήταν οι «Εκλεκτοί» του Υπουργού Οικονομικών, του οποίου οπωσδήποτε η επιλογή δεν βασίστηκε σε αξιοκρατικά κριτήρια. Ο μεν Αυγουστίνος Παπαθωμά, είναι παντελώς άπειρος σε θέματα εκκαθαρίσεων ο δε David Dunckley, είναι Άγγλος (η βάση του είναι το Λονδίνο) και δεν γνωρίζει την Κυπριακή Νομοθεσία επαρκώς καθότι ο Αγγλικός Περί Αφερεγγυότητας Νόμος του 1986, διαφέρει από την Κυπριακή Νομοθεσία και ως εκ τούτου θεωρώ διάτρητη την διαδικασία. Αποτέλεσμα της απειρίας αυτών, η σωρεία παρατυπιών στην διαδικασία σύγκλησης των Συνελεύσεων. Το εύλογο ερώτημα που γεννιέται είναι πώς μπορούν οι μέτοχοι και πιστωτές να βασιστούν στην εμπειρία και επαγγελματισμό των εκκαθαριστών για να αποδοθούν ευθύνες όπου δει; 31. Οι πιο πάνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας είναι συνεπεία της απόφασης της ΕΕ, άκυρες και δεν επιφέρουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. 32. Κατά την οργάνωση και τη διεξαγωγή των συνελεύσεων μετόχων και πιστωτών στις οποίες ήμουν παρών, έλαβαν χώρα από πλευράς του Δ.Σ σωρεία ουσιωδών παρατυπιών οι οποίες καθιστούν άκυρες ή ακυρώσιμες τις αποφάσεις των συνελεύσεων οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς πιο κάτω. Οι παρατυπίες συνοψίζονται στις γνωματεύσεις του John Briggs και Γιώργου Αποστόλου ΔΕΠΕ, νομικών εγνωσμένου κύρους, τις οποίες μου παρέδωσε ο κος Ιακωβίδης, ο οποίος είχε ενδιαφέρον στο θέμα ως προτεινόμενος Εκκαθαριστής και οι οποίες σημειώνονται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 7, το περιεχόμενο των οποίων και υιοθετώ. 33. Επισυνάπτονται σχετικά με τις αναφερθείσες πιο κάτω παρατυπίες Έγγραφα απαίτησης και έγγραφο αντιπροσώπευσης πιστωτή της Εταιρείας (CIT AEROSPACE INTERNATIONAL) ως δέσμη εγγράφων ΤΕΚΜΗΡΙΟ 8 και Κατάλογος απαιτήσεων από τους πιλότους οι οποίες υποβλήθηκαν για σκοπούς ψηφοφορίας πιστωτές της Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 9, Έκθεση Καταστάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία δόθηκε κατά την συνέλευση των πιστωτών αυτής ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 10 Κατάλογος πιστωτών της Εταιρείας η οποία δόθηκε στην Συνέλευση πιστωτών της Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Παρατυπίες/παρανομίες Συνέλευσης Μετόχων: (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο παράτυπα ή κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας συνεδρίασε ή παράτυπα έλαβε απόφαση για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας. 9

10 (2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ουδέποτε έλαβε απόφαση να προεδρεύσει των εργασιών της Συνέλευσης ο κ. Μαρίνος Καλής. (3) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δεν επέτρεψε στους μετόχους μειοψηφίας ή αντιπροσώπους τους να τοποθετηθούν στην συζήτηση για την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκκαθάρισης της Εταιρείας. (4) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αρνήθηκε σε αντιπροσώπους ή μετόχους να ελέγξουν το πληρεξούσιο της Κυβέρνησης και τον ακριβή αριθμό μετοχών για τον οποίο ψήφιζε. (5) Το πληρεξούσιο ή η αντιπροσώπευση και ψηφοφορία εκ μέρους της Κυβέρνησης για ποσοστό μετοχών 93,62% ήταν παράτυπη. 35. Παρατυπίες/παρανομίες Συνέλευσης Πιστωτών: (1) Δεν αναγνωρίστηκαν ή δεν δόθηκε δικαίωμα ψήφου στη Εταιρεία CIT AEROSPACE INTERNATIONAL πιστωτή της τάξης των ,00. (2) Δεν επιτράπηκε σε πιλότους της Εταιρείας να ψηφίσουν στην συνέλευση με βάση τα νομίμως οφειλόμενα προς αυτούς ποσά της τάξης των ,00 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι ουδέποτε συναίνεσαν στην μονομερή μείωση των απολαβών τους από το 2006, οι οποίοι μέσω των αντιπροσώπων τους κ.κ. Θεοχάρους και Σουππουρή, θα στήριζαν τον από κοινού διορισμό του Κρις Ιακωβίδη και της Άντρης Αντωνίου, για τις απαιτήσεις των οποίων έχει ήδη εκδοθεί μια δικαστική απόφαση την οποία πλήρωσε η Εταιρεία, εκκρεμούν πανομοιότυπες άλλες αγωγές στο Δικαστήριο και ως εκ τούτου, είχαν κάθε έννομο δικαίωμα να απαιτήσουν τις παράνομες αποκοπές και να ψηφίσουν στη συνέλευση ως πιστωτές Εκκαθαριστή της δικής τους επιλογής. (3) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αρνήθηκε σε αντιπροσώπους ή στους πιστωτές όπως ελέγξουν τα πρακτικά της συνέλευσης του Δ.Σ της 09/01/2014, όπου έγινε ισχυρισμός από τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας από την Έδρα της συνέλευσης των πιστωτών ότι το Δ.Σ., όντως συζήτησε και αποφάσισε την έναρξη της εκούσιας εκκαθάρισης μετά την αποχώρηση του κ. Καλλή και κατασκεύασμα πρακτικών εκ των υστέρω, χωρίς να προηγηθεί σύγκληση του Δ.Σ. (4) Το Δ.Σ. δεν απέστειλε ειδικά πληρεξούσια για την εκπροσώπηση πιστωτών στην συνέλευση πιστωτών αλλά μόνο ένα το οποίο φέρεται ως γενικό. 10

11 (5) Σε κανένα άλλο πιστωτή της Εταιρείας εκτός της Κυβέρνησης δεν δόθηκε δικαίωμα να ψηφίσει για τον διορισμό Εκκαθαριστή. (6) Δεν δόθηκαν επεξηγήσεις αναφορικά με το διεκδικούμενο από την Κυβέρνηση χρέος από την Εταιρεία αφού αυθαίρετα παρουσιάστηκε στην συνέλευση και της επιτράπηκε να ψηφίσει χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία, ως τάχα ο μεγαλύτερος πιστωτής της Εταιρείας (περίπου ,00, εικαζόμενο ποσοστό 56% των απαιτήσεων) ενώ ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της συνέλευσης, απέρριψε αδικαιολόγητα απαιτήσεις πιστωτών της τάξης των ,00 (απαίτηση της CIT και των πιλότων). (7) Δεν έγινε αποδεκτή η υποβολή υποψηφιότητας άλλων προτεινόμενων εκκαθαριστών του κ. Κρις Ιακωβίδη και της κ. Άντρης Αντωνίου, ώστε να αποφασίσουν οι πιστωτές της Εταιρείας ποιός θα διορίζετο. (8) Παντελώς αυθαίρετα δεν διεξήχθη ψηφοφορία επί του αριθμού των πιστωτών που υποστήριζαν την υποψηφιότητα των προτεινόμενων από την Κυβέρνηση Εκκαθαριστών. 36. Σύμφωνα με τα πιο πάνω έγγραφα αντιπροσώπευσης και απαιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην συνέλευση από την εταιρεία CIT AEROSPACE INTERNATIONAL (ΤΕΚΜΗΡΙΟ 8) και από τους πιλότους (ΤΕΚΜΗΡΙΟ 9), σε περίπτωση κατά την οποία οι συνελεύσεις ήταν νομότυπες (που δεν ήταν) και ακολουθούνταν νόμιμες διαδικασίες από το προεδρείο της Συνέλευσης των Πιστωτών και επιτρεπόταν στους εν λόγω πιστωτές να ψηφίσουν ως νόμιμοι πιστωτές της Εταιρείας, σύμφωνα με την εκφρασθείσα θέση και υποστήριξη από μέρους τους στον από κοινού διορισμό του κ. Ιακωβίδη και της κ. Αντωνίου, αυτοί θα διορίζονταν από τους πιστωτές ως οι νόμιμοι εκλεγέντες εκκαθαριστές της Εταιρείας με βάση τον αριθμό και ποσό υποστήριξης εκ μέρους των πιστωτών και όχι αυτών που ετσιθελικά επέβαλε η Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω πιστωτές εκπροσωπούσαν ποσό απαιτήσεων ,00 και ,00 δηλαδή σύνολο εκατομμύρια και αριθμούσαν 113 πλέον 19 άλλοι πιστωτές με συνολικές απαιτήσεις 262,354 έναντι ,00 ποσού το οποίο κατ ισχυρισμό του Προέδρου της Συνέλευσης, εκπροσωπούσε η κυβέρνηση. 37. Η Κυβέρνηση ως μέτοχος πλειοψηφίας είχε ανέκαθεν τον έλεγχο του Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίοι διορίζονταν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (Φεβρουάριο του 2013) τον Μάρτιο του 2013, αντικατέστησε τους διευθυντές της Εταιρείας με άτομα της επιλογής του διορίζοντας τους κ.κ. Τόνυ Αντωνίου Πρόεδρο, 11

12 Πανίκο Χειμώνα, Kωσταντίνο Παπαναστασίου, Ανδρέα Πέτρου, Μάριο Χατζηγαβριήλ, Πανίκο Κουρίδη, Μάριο Ευθυμίου, Δημήτρη Γιαννάκης, Πάμπο Γαβριήλ, Μαρίνο Καλλή και Ανδρέα Παπαδόπουλο παραμένοντος του κ. Γιώργου Καλλή ως εκπρόσωπου της μειοψηφίας στο Δ.Σ. 38. Την 22/8/2013 και ενώ η Εταιρεία βρισκόταν σε διαδικασία ανασυγκρότησης ο Πρόεδρος Τόνυ Αντωνίου, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και στην θέση του διορίστηκε στις 22/08/2014 ο Μάκης Κωνσταντινίδης ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την 24/11/2014, οπόταν και παραιτήθηκε. 39. Την 25/11/2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την παραίτηση του κου Κωνσταντινίδη, έπαυσε τους κ.κ. Πανίκο Χειμώνα, Kωσταντίνο Παπαναστασίου, Ανδρέα Πέτρου, Μάριο Χατζηγαβριήλ, Μάριο Ευθυμίου, Δημήτρη Γιαννάκη, Πάμπο Γαβριήλ και στην θέση τους διόρισε τρεις υπηρεσιακούς κυβερνητικούς υπαλλήλους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ελέγχοντας πλέον και «υπαλληλικά» τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία όφειλαν συμμόρφωση και υπακοή στις οδηγίες του εργοδότη τους. Τα μέλη αυτά είναι οι Γιώργος Παντελή υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, Αντώνης Λεμεσιανός του Υπουργείου Συγκοινωνιών, και Κωνσταντίνος Καραγιώργη του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.Η παύση των μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν αποτέλεσμα της άρνησης τους να δώσουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε ανταγωνιστικές Εταιρείες (Ryanair και Αegean Airlines) με σκοπό την υποβολή προσφοράς εξαγοράς της Εταιρείας. Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές ημερομηνίας 3/11/2014 και 5/11/2014 ως δέσμη εγγράφων ΤΕΚΜΗΡΙΟ Τα πιο πάνω ήταν η κατάληξη προσπάθειας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για εξαγορά της Εταιρείας η οποία είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του Για την διαχείριση και αξιολόγηση των προσφορών, συστάθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν τα αρμόδια Υπουργεία και o ελεγκτικός οίκος ΚPMG ελεγκτές της Eταιρείας στον οποίο ανατέθηκε να θέσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση στην πλέον συμφέρουσα προσφορά. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ο εν λόγω ελεγκτικός οίκος, ήταν διαπλεκόμενος με προσφοριοδότριες εταιρείες όπως η Ryanair για την οποία ενεργούν ως ελεγκτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. 41. Επιπρόσθετα, η εταιρεία Aegean Αirlines η οποία υπέβαλε επίσης προσφορά έχει συμφέροντα και ισχυρές διασυνδέσεις με στελέχη της Κυβέρνησης στοχεύοντας στην απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των διακρατικών συμφωνιών για πτητικά δικαιώματα (traffic rights)σύμφωνα με δημοσιεύματα στο τύπο τα οποία δεν αμφισβητήθηκαν περί τις 8/10/2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με 12

13 εκπρόσωπο της Ryanair στο Προεδρικό οι οποίοι στην συνέχεια επισκέφτηκαν τον Υπουργό Οικονομικών στοχεύοντας επίσης σε ευνοϊκή μεταχείριση και απόκτηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Στην πιο πάνω διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή, αποκλείστηκαν οι ψηλότερες προσφορές των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές και παρέμειναν στο τραπέζι μόνο οι προσφορές των εταιριών Ryanair και Aegean Airlines των οποίων οι προσφορές ήταν οι χαμηλότερες. Eπισυνάπτω κατάλογο προσφορών ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 14 το οποίο επιβεβαιώνει τα πιο πάνω. 43. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω προσπάθειες για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για να συμμετάσχει στην Εταιρεία κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η κυβέρνηση μετά την αλλαγή του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 25/11/2014 και τον «υπηρεσιακό» πλέον έλεγχο αυτής έγειρε την πλάστιγγα στην επιλογή πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (περιλαμβανομένου του σήματος, εμβλήματος και πτητικών δικαιωμάτων) σε άλλη ανταγωνιστική εταιρεία, διαδικασία η οποία θα «διευκολύνετο» από το κλείσιμο και εκκαθάριση της Εταιρείας. 44. Με την πιο πάνω αλλαγή πλεύσης της Κυβέρνησης δεν είναι άσχετη, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η υποβολή, περί τον Νοέμβριο του 2014, από την ανταγωνιστική εταιρεία Aegean Airlines, αίτησης για εξασφάλιση άδειας αερομεταφορέα, οι οποία όμως φυλάσσεται στο αρμόδιο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και παρά τις προσπάθειες μας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, όπως και η κίνηση ίδρυσης νέας αεροπορικής εταιρείας εκ μέρους της. Επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα και πιστοποιητικό εγγραφής νέας εταιρείας με το όνομα Aegean Airlines Cyprus Ltd ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Ενδεικτικό της όλης διαπλοκής και προσπαθειών εξασφάλισης εύνοιας για την αγορά της Εταιρείας από τις πιο πάνω ανταγωνιστικές εταιρείες είναι το γεγονός ότι στην διαδικασία πώλησης της Εταιρείας στην αεροπορική εταιρεία Ryanair της Ιρλανδίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι του δικηγορικού γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως δικηγόροι της Αγοράστριας/ανταγωνιστικής Εταιρείας, με ψευδώνυμα. 46. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις για πώληση της Εταιρείας γίνονταν εν κρυπτώ και παραβύστω χωρίς ουδέποτε οι υπόλοιποι μέτοχοι ή το Δ.Σ. να ενημερωθούν για την λήψη των ορθών αποφάσεων για το συμφέρον της Εταιρείας αλλά και των συμφερόντων των ιδιωτών μετόχων. 13

14 47. Εν τέλει η διαδικασία πώλησης της Εταιρείας οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, ενώ και οι δυο παραμένοντες στην διαδικασία Aegean Airlines και Ryanair απέσυραν εντελώς απροσδόκητα το ενδιαφέρον τους παρά την εξευτελιστική τιμή που πρότειναν, την ίδια χρονική περίοδο που φέρονται να υπέβαλαν αίτηση για άδεια αερομεταφορέα. 48. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω φανερές και υπόγειες προσπάθειες πώλησης της Εταιρείας ή των περιουσιακών της στοιχείων η Κυβέρνηση, κατά τους τελευταίους μήνες του 2014, ως μέτοχος πλειοψηφίας και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του Δ.Σ., εγκατέλειψε το καθήκον προστασίας της περιουσίας της Εταιρείας προχωρώντας σε οικειοποίηση αυτής αφού: - Ο προηγούμενος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντινίδης (Πρόεδρος της Εταιρείας μεταξύ 23/8/2014 και 24/11/2015 δηλαδή για 94 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών διορισμού και παραίτησης) εντελώς παράνομα, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. και προτιμησιακά, πλήρωσε την Hermes Airport (μέλος του ομίλου εταιρειών Σιακόλας) αρκετά εκατομμύρια προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων μερικούς μήνες πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΕ για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας. - ο κ. Κωνσταντινίδης ήταν διαπλεκόμενος και οικονομικά συνδεδεμένος με τον όμιλο εταιρειών HERMES - Σιακόλα (οικονομικός διευθυντής της LIMNI RESORTS, σύμβουλος στο Woolworths Properties Ltd). Eεπισυνάπτονται έντυπα από ιστοσελίδες των εν λόγω εταιρειών ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 16 που καταδεικνύουν την διαπλοκή του κ. Κωνσταντινίδη. - Ουδέποτε αποδόθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για την καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντινίδη. - άτομα στενά συνδεδεμένα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αξιοποιώντας την ευνοϊκή τους θέση, εκπροσωπούσαν ανταγωνιστικές εταιρείες με στόχο την αγορά της Εταιρείας σε εξευτελιστική τιμή. - H Kυβέρνηση, αναμένοντας την απόφαση της ΕΕ δια των διορισμένων Διευθυντών της στο Δ.Σ. της Εταιρείας περί τις 4/12/2014 και παρά την σφοδρή αντίδραση του κ. Γιώργου Καλλή, εκ μέρους των μετόχων μειοψηφίας, προέβησαν αστραπιαία και απροειδοποίητα σε επιβολή στο Δ.Σ απόφασης πώλησης σε αυτήν του εμπορικού σήματος και εμβλήματος της Εταιρείας για το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποσό το οποίο δεν εκπροσωπεί την πραγματική αξία του σοβαρότατου και ιστορικού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και πάντοτε 14

15 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της Εταιρείας ως συνόλου ή των ιδιωτών μετόχων μειοψηφίας. - Οι χρονοθυρίδες τις οποίες διατηρούσε η Εταιρεία στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, πωλήθηκαν σε διαδοχικές ημερομηνίες, η μία τον Μάρτιο του 2014 για το ποσό των 6.3 εκατομμυρίων ευρώ (αρχικά είχε συμφωνηθεί πώληση στην Qatar Airways για 15 εκ. Ευρώ αλλά λόγω παραβίασης όρων εμπιστευτικότητας της συμφωνίας που υπέγραψε η Εταιρεία με την Qatar Airways, από μέρους της Εταιρείας, η τελευταία, εγκατάλειψε τις διαπραγματεύσεις) και η άλλη τον Ιούνιο του 2014 για το ποσό των 23 εκ. Ευρώ (US $31 εκ. στην American Airlines) 49. Ουδέποτε δόθηκαν εξηγήσεις στο Δ.Σ. για την πώληση της χρονοθυρίδας στην εξευτελιστική τιμή των 6.3 εκατομμυρίων Ευρώ, θέμα το οποίο οφείλει να ερευνήσει ο Εκκαθαριστής εξονυχιστικά από τη στιγμή που καμιά χρονοθυρίδα στο αεροδρόμιο Heathrow, δεν πωλείται κάτω των 20 εκατομμυρίων ευρώ και η Κυβέρνηση, ως ελέγχουσα το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι μόνο δεν ζήτησε εξηγήσεις αλλά αντίθετα, συγκάλυψε το όλο θέμα. 50. Η κυβέρνηση συνεχίζοντας ανενόχλητη την οικειοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, φέρεται από πρόσφατα δημοσιεύματα να προβαίνει σε προσπάθεια να πωλήσει το λογότυπο και έμβλημα της Εταιρείας τα οποία παράνομα απέκτησε και απέσπασε χρησιμοποιώντας την πλεονεκτική της θέση στο Δ.Σ. και χωρίς διαδικασία προσφορών, στοχεύοντας στην αποκόμιση κέρδους το οποίο ανήκει και όφειλε να παραμείνει στα ταμεία της Εταιρείας προς όφελος όλων των μετόχων και πιστωτών της Εταιρείας. 51. Ήδη η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαδικασία προσφορών για την επιλογή ειδικών συμβούλων για την πώληση και διαχείριση του λογοτύπου και εμβλήματος με προβλεπόμενη αμοιβή της τάξης των 130,000, ποσό που καταδεικνύει την τεράστια αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων τα οποία παράνομα ή παράτυπα αφαιρέθηκαν ή αποσπάστηκαν από την Εταιρεία ή παράνομα ιδιοποιήθηκε η Κυβέρνηση με σκοπό την απόσπαση των κερδών από την πώληση σε βάρος των πιστωτών και μετόχων της Εταιρείας. Επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα για πώληση του εμπορικού σήματος και εμβλήματος Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Επίσης, ως μας έχει πληροφορήσει ο Νομικός Σύμβουλος του Προεδρεύοντος της Συνέλευσης των μετόχων και πιστωτών από τις 9/1/2015 όπου αποφασίστηκε να τεθεί η Εταιρεία σε εκούσια εκκαθάριση, έχουν διασπαθιστεί χρήματα προς διάφορες κατευθύνσεις πράγμα το οποίο είναι παράνομο και πλήττει τα συμφέροντα τόσον των μετόχων όσον και των πιστωτών. 15

16 53. Παρόλο ότι κατά τις παράνομες και παράτυπες συνελεύσεις των μετόχων και πιστωτών ζητήθηκαν επεξηγήσεις αναφορικά με πληρωμές που έγιναν πριν και μετά την 9/1/2015, ο Προεδρεύων των Συνελεύσεων και εκτελών χρέη Προέδρου της Εταιρείας αδυνατούσε ή αρνείτο ή παρέλειπε να δώσει οποιανδήποτε εξήγηση στους πιστωτές και μετόχους ώστε να κρίνουν κατά πόσον σωστά έγιναν ώστε να κρίνουν κατά πόσο οι πληρωμές έγιναν ορθά, δημιουργώντας εύλογες υποψίες για διασπάθιση των χρημάτων της Εταιρείας. 54. Όλες οι πιο πάνω ενέργειες έγιναν από την Κυβέρνηση πίσω από τις πλάτες των ιδιωτών μετόχων με κακοπιστία και εν αναμονή της απόφασης της ΕΕ την οποία ανέμενε, σχεδιάζοντας την αποφυγή συμμόρφωσης με την υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΕ αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις και στοχεύοντας στην πλήρη απογύμνωση της Εταιρείας από τα περιουσιακά της στοιχεία με την τελευταία πράξη του δράματος, δηλαδή την εκκαθάριση της Εταιρείας. 55. Σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας αποτελούν τα πτητικά δικαιώματα (TRAFFIC RIGHTS) τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποκτήσει δυνάμει διακρατικών συμφωνιών και έχει εκχωρήσει διαχρονικά στην Εταιρεία ως ο Εθνικός Αερομεταφορέας. Οι εν λόγω διακρατικές συμφωνίες ανέρχονται σε 51 περίπου σε αριθμό και εφόσον η Εταιρεία βρισκόταν σε λειτουργία η εκχώρηση αυτών αποτελούσε έννομο δικαίωμα της Εταιρείας με ανεκτίμητη αξία. 56. Εν τέλει είναι φανερό ότι η απόσυρση του ενδιαφέροντος της Ryanaιr και Aegean για συμμετοχή στην Εταιρεία ως επενδυτές και οι προσπάθειες σύστασης νέων αεροπορικών εταιρειών από την Ryanaιr και Aegean στην Κύπρο συνδέονται και στοχεύουν στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης να εκχωρήσει όλες τις διακρατικές συμφωνίες πτητικών δικαιωμάτων σε μια τέτοια εταιρεία, στόχο τον οποίο η Κυβέρνηση μπορεί και προτίθεται να υλοποιήσει, αφού θέτοντας την Εταιρεία σε εκκαθάριση η εκχώρηση των συμφωνιών έχει τερματιστεί και η Κυβέρνηση έχει επανακτήσει όλες τις διακρατικές συμφωνίες παρόλο ότι οφείλει να συμμορφωθεί με Ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με κατοχύρωση τέτοιων δικαιωμάτων, πράγμα που αγνόησε στην περίπτωση της Eurocypria, όταν καταχωρήθηκαν τα δικαιώματα πρόσβασης της για την Ρωσία στις Κυπριακές Αερογραμμές, αυθημερόν. 57. Σε περίπτωση πώλησης της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα (as a going concern) είναι φανερό ότι η αξία των εν λόγω πτητικών δικαιωμάτων (traffic rights) θα καταβάλλετο στην Εταιρεία προς όφελος των πιστωτών και μετόχων αυτής και η Εταιρεία θα συνέχιζε να λειτουργεί και να διενεργεί κέρδη προς όφελος των πιστωτών και μετόχων αυτής. 16

17 58. Αντίθετα με την εκκαθάριση της Εταιρείας και τον τερματισμό της εκχώρησης των πτητικών δικαιωμάτων στην Εταιρεία η Κυβέρνηση μπορεί να τα πωλήσει ή εκχωρήσει σε οποιανδήποτε άλλη Εταιρεία για δικό της αποκλειστικά κέρδος και χωρίς κανένα όφελος για τους μετόχους και πιστωτές της Εταιρείας. 59. Ο πιο πάνω σχεδιασμός εκ μέρους της Κυβέρνησης και η υλοποίηση αυτού με την χρήση των παράνομα αποκτηθέντων μετοχών (ποσοστό 24,05%) απογύμνωσε εν τέλει την Εταιρεία από σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και βλάβη στα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας και των πιστωτών της Εταιρείας. 60. Συνεπεία όλων των πιο πάνω προκύπτουν διοικητικές και οικονομικές ευθύνες εναντίον των διευθυντών της Εταιρείας και της Κυβέρνησης ως σκιώδους διευθυντή της Εταιρείας αναφορικά με χειρισμούς, ενέργειες και παραλείψεις οι οποίες οδήγησαν την Εταιρεία σε δεινή οικονομική κατάσταση αλλά και για παραβίαση του καθήκοντος επιμέλειας και πίστης (breach of fiduciary duty) προς την Εταιρεία και να απαιτηθεί η απόδοση ευθυνών, η διεκδίκηση αποζημιώσεων, η προάσπιση των συμφερόντων και περιουσίας της Εταιρείας αλλά και η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 61. Σε συνάρτηση με όλες τις πιο πάνω ενέργειες και στόχους της Κυβέρνησης η τοποθέτηση της Εταιρείας σε εκκαθάριση, με εκκαθαριστές του «απόλυτου ελέγχου» αυτής, αποτελεί την αναγκαία ασφαλιστική δικλείδα υλοποίησης των σχεδιασμών του Κυβέρνησης ως μετόχου πλειοψηφίας ώστε να: - οικειοποιηθεί χωρίς αμφισβήτηση όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας - να συγκαλύψει όσες ευθύνες προκύπτουν από τον χειρισμό της Κυβέρνησης και των διορισμένων διευθυντών στις προηγηθείσες αποξενώσεις περιουσιακών στοιχείων. - να μην εγερθούν διεκδικήσεις εναντίον της Κυβέρνησης και των μελών των Δ.Σ. για πράξεις ή, παραλείψεις αυτών. 62. Τούτο επιβεβαιώνει ο όλος τρόπος διεξαγωγής των διαδικασιών των Συνελεύσεων, οι παρατυπίες και παρανομίες, η συσκότιση των διαδικασιών του Δ.Σ στην απουσία εκπροσώπων των ιδιωτών μετόχων, ο εσπευσμένος τρόπος διεξαγωγής των συνελεύσεων μέτοχων και πιστωτών αφαιρώντας το δικαίωμα λόγου και ψήφου με βάση το νόμιμο βάρος ψήφου κάθε μετόχου και πιστωτή, η χρησιμοποίηση των παράνομα κτηθέντων μετοχών της κυβέρνησης για την εξασφάλιση της ειδικής απόφασης εκούσιας εκκαθάρισης, οι συνοπτικές διαδικασίες θέσης της Εταιρείας σε εκούσια εκκαθάριση και διορισμού των εκλεκτών υποψηφίων της Κυβέρνησης ως Εκκαθαριστών. 17

18 63. Τα πιο πάνω γεγονότα οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα ότι η διαδικασία που θα ακολουθήσει θα κουκουλώσει όσες παρανομίες και παρατυπίες έγιναν, θα συγκαλύψει ενδεχόμενες ευθύνες αξιωματούχων και διοικητικών συμβούλων για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και θα παραβλάψει εν τέλει τα συμφέροντα μας ως μετόχων μειοψηφίας. 64. Είναι φανερό και αναμενόμενο ότι οι διορισθέντες Εκκαθαριστές που είναι αποκλειστικά υπόλογοι στην Κυβέρνηση που τους διόρισε από μόνη της με βάση διάτρητες διαδικασίες, και έχοντας τον έλεγχο μητρώων και εγγράφων της Εταιρείας δεν έχουν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και εμπιστοσύνης να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, επιστροφή περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία και να αποδώσουν ευθύνες όπου δει, προς όφελος της Εταιρείας και των πιστωτών αλλά ούτε και να προστατεύσουν τα αρχεία αυτά. 65. Επιπρόσθετα η πενταμελής Επιτροπή Επιθεώρησης της Εκκαθάρισης την οποία διόρισε το Προεδρείο της Συνέλευσης ελέγχεται και πάλι απόλυτα από την Κυβέρνηση αφού τα τρία από τα πέντε μέλη της είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι και τα άλλα δύο μέλη της ΣΕΚ-ΣΥΝΙΚΑ, τους οποίους απώτερο μέλημα είναι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τα Κυβέρνησης ή περιορισμένου αριθμού μελών της που εξέφρασαν πρόθεση εξαγοράς του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία προοπτική για αντικειμενικό έλεγχο της εκκαθάρισης και των διορισθέντων Εκκαθαριστών αφού η Κυβέρνηση ως μέτοχος πλειοψηφίας εντελώς αντιδεοντολογικά και ετσιθελικά έσπευσε να «ελέγξει» και την Επιτροπή Επιθεώρησης επιβεβαιώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των ιδιωτών μετόχων για τον αναμενόμενο τρόπο που θα ενεργήσουν οι διορισθέντες Εκκαθαριστές. 66. O μέχρι σήμερα τρόπος που ενεργούν οι παράνομα διορισθέντες Εκκαθαριστές επιβεβαιώνει ότι ενεργούν υπό τις οδηγίες της Κυβέρνησης προς εξυπηρέτηση ειλημμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων αυτών και προς υλοποίηση των σχεδιασμών της Κυβέρνησης να αποξενώσει και να οικειοποιηθεί τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας σε βάρος των πιστωτών και μετόχων αυτής και να εξαφανίσει αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν αστικές ευθύνες διευθυντών και αξιωματούχων της Εταιρείας αλλά και της ίδιας της Κυβέρνησης ως σκιώδους διευθυντή η οποία τους τελευταίους δυο μήνες έλεγξε και καθοδηγούσε πλήρως το Δ.Σ. διά υπηρεσιακών διοικητικών συμβούλων. 67. Η «επιβολή» μέσω σωρείας παρατυπιών και παρανομιών των εκλεκτών και εξαρτώμενων από την Κυβέρνηση εκκαθαριστών έχει κλείσει κάθε δυνατότητα αποκάλυψης των ενόχων, δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο διασπάθισης της εναπομείνασας περιουσίας της Εταιρείας, και ανεμπόδιστης πώλησης του λογότυπου από την Κυβέρνηση το οποίο εξασφάλισε με 18

19 παράνομες διαδικασίες λίγες εβδομάδες πριν το κλείσιμο της Εταιρείας σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή. 68. Επιπρόσθετα η παραμονή των παράνομα διορισθέντων εκκαθαριστών με την σαφέστατα εκφρασθείσα πρόθεση αυτών να πωλήσουν, χωρίς να δοθεί χρόνος σωστής αξιολόγησης της αξίας του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας, σε εκλεκτούς της παράτυπης διορισθείσας Επιτροπής Έλεγχου, προκαλεί ανυπολόγιστες ζημιές στους μετόχους μειοψηφίας οι οποίοι επένδυσαν ιδιωτικά τους κεφάλαια στην Εταιρεία αλλά αναπόφευκτα και στους πιστωτές. 69. Σε συνάρτηση με την πιο πάνω συμπεριφορά της ως μετόχου πλειοψηφίας και ενώ η υπηρεσία όλων των εργαζομένων στην Εταιρεία έχει τερματιστεί, η Κυβέρνηση έχει επιβάλει την παραμονή στην υπηρεσία της Εταιρείας δυο διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας οι οποίοι με τις πράξεις ή παραλείψεις τους έχουν προκαλέσει αποδεδειγμένα τεράστιες ζημιές στην Εταιρεία για τις οποίες έπρεπε να τερματιστούν οι υπηρεσίες τους και να αποδώσουν λογαριασμό στην Εταιρεία ή σε ένα ανεξάρτητο Εκκαθαριστή. Αντίθετα η παραμονή τους στην υπηρεσία των Εκκαθαριστών ενισχύει τις εύλογες υποψίες των μετόχων και πιστωτών για προσπάθεια συγκάλυψης και εξαφάνισης εγγράφων και αρχείων. 70. Επιπρόσθετα και ενώ η Εταιρεία έχει παύσει κάθε δραστηριότητα οι Εκκαθαριστές έχουν κρατήσει στην υπηρεσία της Εταιρείας με οδηγίες της Κυβέρνησης 62 υπαλλήλους δημιουργώντας επιπρόσθετο κόστος και ζημιά στην Εταιρεία περί τις 200,000 τον μήνα. 71. Ως με έχουν πληροφορήσει συνάδελφοι -υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι έχουν παραμείνει στην υπηρεσία των Εκκαθαριστών τις τελευταίες ημέρες και μετά την επίδοση της αίτησης μου για δικαστική εκκαθάριση της Εταιρείας, οι Εκκαθαριστές προβαίνουν σε καταστροφή αρχείων της Εταιρείας πράγμα το οποίο δημιουργεί επείγουσα ανάγκη προστασίας αυτών από το Δικαστήριο με την έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων. 72. Προς υλοποίηση της ανατεθείσας από τον μέτοχο πλειοψηφίας εργασίας τους οι παράνομα διορισθέντες Εκκαθαριστές, έχοντας λάβει κατοχή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, έχουν ξεκινήσει με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες την αποξένωση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε εξευτελιστικές τιμές. Συγκεκριμένα: (1) Έχουν ανακοινώσει την πρόθεση τους να προχωρήσουν σε πώληση του μοναδικού αεροσκάφους, περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή (1.7 εκ ευρώ, ενώ η αξία του υπερβαίνει τα 4 εκ ευρώ). Η τιμή των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ αναφέρεται ως η εκτιμηθείσα τιμή του αεροσκάφους στην Έκθεση Καταστάσεως 19

20 τεκμήριο 10, ενώ η εκτιμημένη αξία του εν λόγω αεροσκάφους ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις τιμές πώλησης παρόμοιων αεροσκαφών στην διεθνή αγορά πώλησης αεροσκαφών. Ήδη ως με πληροφορούν συνάδελφοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην Εταιρεία οι Εκκαθαριστές συνομιλούν με ενδιαφερόμενες εταιρείες του εξωτερικού για την πώληση του αεροσκάφους. (2) Έχουν ανακοινώσει την πώληση του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας την οποία έχουν ήδη αποφασίσει με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες (από τις 3/2/2015 μέχρι την 9/2/2015 η υποβολή προσφορών) την οποία υπάρχουν πληροφορίες στην αγορά ότι «θα κατακυρώσουν» σε μέλη της ΣΕΚ ΣΥΝΙΚΑ, με τον Πρόεδρο της Συντεχνίας του Τμήματος Τροφοδοσίας κ.βαγγέλη Μαππουρίδη να είναι μέλος μαζί με άλλο συνάδελφο του στην Επιτροπή Επιθεώρησης που διόρισε το Προεδρείο της Συνέλευσης των πιστωτών. Επισυνάπτεται δημοσίευμα ημερομηνίας 3/2/2015 το οποίο σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 18. (3) Ήδη η διαδικασία των προσφορών έχει κλείσει και εξ όσων με πληροφορούν συνάδελφοι μου-υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι έχουν παραμείνει στην Εταιρεία οι Εκκαθαριστές διατείνονται ότι θα προχωρήσουν στην πώληση του Τμήματος Τροφοδοσίας χωρίς να αναμένουν την απόφαση του Δικαστηρίου επί της αίτησης, δημιουργώντας τετελεσμένο. (4) Οι εν λόγω συνάδελφοι μου φοβούνται να αποκαλύψουν τα ονόματα τους φοβούμενοι ότι θα απωλέσουν τα δικαιώματα τους ή θα εκδιωχθούν από τους Εκκαθαριστές. (5) Τα καθίσματα των αεροπλάνων Airbus της εταιρικής θέσης (business class) (138 στο σύνολο) είχαν αφαιρεθεί από τα πέντε αεροπλάνα της Εταιρείας, πριν αυτά επιστραφούν στην CΙΤ και αντικαταστάθηκαν με καθίσματα τα οποία προορίζονταν για την οικονομική θέση. Τα εν λόγω καθίσματα, η αξία των οποίων ανέρχεται περί της 500,000 έχουν εξαφανιστεί και δεν ήταν καν καταγεγραμμένα στην Έκθεση Καταστάσεως τεκμήριο 10. (6) Στην Έκθεση Καταστάσεως δεν αναφέρεται το εισόδημα της Εταιρείας από την ενοικίαση χώρων στα υπόστεγα της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας το οποίο ανέρχεται στις 2,000 περίπου Ευρώ μηνιαίως. (7) Ως έχω πληροφορηθεί από τους ίδιους εργαζόμενους στην Εταιρεία αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας με αριθμούς εγγραφής KVK593, KWS684, KVK729 KWF 670 όλα μάρκας OPEL INSIGNIA τα οποία χρησιμοποιούσαν οι διευθυντές της Εταιρείας 20

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Γ. Μ. Πικής Α. Κραμβής Ηλ. Νικολάου, Πρόεδρος Μέλος Μέλος

ΕΚΘΕΣΗ. Γ. Μ. Πικής Α. Κραμβής Ηλ. Νικολάου, Πρόεδρος Μέλος Μέλος ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γ. Μ. Πικής Α. Κραμβής Ηλ. Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 147 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 www.ssete.gr Η Νέα ιοίκηση της ΕΤΕ και η σηµερινή Κυβέρνηση ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουν αύξηση 1 δις

Αποφασίζουν αύξηση 1 δις ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Α» Αναστασιάδης-Ντράγκι στις 16 Ιουλίου με ατζέντα την οικονομία }2 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΓΚΑΡΣΙΑ Στην Ανόρθωση περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να τα βρει με τη Μακάμπι και να επιστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Πέμπτη 5.3.2015, η εφημερίδα «ΧΑ-

Την περασμένη Πέμπτη 5.3.2015, η εφημερίδα «ΧΑ- ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1318 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Από που κι ως που η ΠΑΣΥΔΥ στο... dinner Την περασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΚΟ Ο ΟΣ ΑΝΤΙΝΟΡΟΣ ΑΡ. 24 Σελίδα 2 από 13

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΚΟ Ο ΟΣ ΑΝΤΙΝΟΡΟΣ ΑΡ. 24 Σελίδα 2 από 13 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ-END

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα