Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ-"

Transcript

1 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ.: 78 /2015 Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε Mονομερής (ex parte) Αίτηση από τον Μαρίνο Ευσταθίου Αιτητή Με την παρούσα αίτηση ο Αιτητής αιτείται από το Σεβαστό Δικαστήριο: 1. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να αναστέλλεται η διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED η οποία ξεκίνησε την 30/1/2015 μέχρι εκδίκασης της αίτησης με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και/ή μέχρι νεώτερης διαταγής του Δικαστηρίου. 2. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει και/ή εμποδίζει τους εκκαθαριστές της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED και δη τον κ. Αυγουστίνο Παπαθωμά και David Dunckley των αντιπροσώπων ή εκδοχέων αυτών από να πωλήσουν ή μεταβιβάσουν, δωρίσουν ή άλλως πως διαθέσουν ή επιβαρύνουν οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία ή αεροσκάφος ή οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να εγγράψουν ή καταχωρήσουν στα αρμόδια μητρώα οποιανδήποτε τέτοια επιβάρυνση, διάθεση ή αποξένωση, ή προκαλέσουν τα πιο πάνω, μέχρι την τελική εκδίκαση της πιο πάνω αίτησης εκκαθάρισης ή και μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου, 3. Προσωρινό Διάταγμα του Δικαστηρίου το οποίο να διορίζονται Προσωρινοί Εκκαθαριστές της Εταιρείας οι, Κρις Ιακωβίδης και Άντρη Αντωνίου, ως από κοινού εκκαθαριστές (joint Liquidators ) από την Εταιρεία Corporate Recovery & Insolvency Group Limited με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 227 του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ

2 4. Οποιοδήποτε άλλο Διάταγμα το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει δίκαιο υπό τις περιστάσεις. 5. Τα έξοδα της παρούσας Αίτησης πλέον Φ.Π.Α. Η παρούσα αίτηση βασίζεται στο Μέρος 5 του Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 υπό τον τίτλο «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», και ειδικότερα (αλλά όχι εξαντλητικά) στο Άρθρο 203, 209, 211 και 211(στ), 213 και 213(2), 214(1) και 214(2), 218, 227, Άρθρα 261 μέχρι 275 και άρθρα 276 μέχρι 283 και άρθρα 284 μέχρι 297, και στους Περί Εταιρειών Κανονισμούς, στους Περί Εταιρειών (Εκκαθαρίσεις) Κανονισμούς, στον Περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60, Άρθρο 32, στον Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6, άρθρα 4,5,8 και 9, στους Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς Δ.39, θθ1 και 2 και Δ.48, θθ.1-5,7,8,9, και Δ,64, στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 6, άρθρα 4, 7, 9, στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60 άρθρο 29 και 32, στις αρχές της επιείκειας, στην εγχώρια και αγγλική Νομολογία, στα διεθνή συγγράμματα επί του θέματος που αφορά η Αίτηση και στις συμφυείς εξουσίες και στη γενική πρακτική του Δικαστηρίου. Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η παρούσα αίτηση εκτίθενται στην επισυνημμένη ένορκο δήλωση του κ. Μαρίνου Ευσταθίου από την Λεμεσό, ημερομηνίας 13/02/2015 Η Αίτηση αυτή έγινε από τους κ.κ. ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., δικηγόρους Αιτητή. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ: Λεωφ. Μακαρίου Γ αρ.240 Π. Λόρδος Σέντερ Μπλοκ Α, 5 ος όροφος γραφ.501 Λεμεσός φ/δι του δικηγορικού γραφείου της κυρίας Ασπασίας Σοφοκλέους στην Λευκωσία (Δ.Θ. 270) ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13/02/2015 ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ Υπ.. ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΙΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 2

3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ: 78 /2015 Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Μαρίνος Ευσταθίου από τη Λεμεσό, ορκίζομαι και λέγω τα ακόλουθα : 1. Είμαι μέτοχος της Εταιρείας CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED, με 400,000 μετοχές και ταυτόχρονα πιστωτής της Εταιρείας, εργαζόμουν ως καπετάνιος στη Εταιρεία, για το ποσό των ,00. Ορκίζομαι την παρούσα υπό την εν λόγω ιδιότητά μου και εξ όσων κάλλιον γνωρίζω, πιστεύω, πληροφορούμαι και ως με συμβουλεύει η κα Αργεντούλα Ιωάννου, δικηγόρος στους κ.κ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., (η «δικηγόρος μου»). 2. Γνωρίζω προσωπικά τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης εκτός όπου ρητώς αναφέρω διαφορετικά. Εκεί όπου δεν γνωρίζω προσωπικά τα γεγονότα αναφέρω αυτά παραθέτοντας την πηγή της πληροφόρησής μου. Όπου αναφέρομαι σε νομικά θέματα, Νόμους Κανονισμούς νομολογία και ερμηνεία αυτών οι αναφορές μου στηρίζονται σε νομική συμβουλή της δικηγόρου μου. Υιοθετώ και επαναλαμβάνω ως αληθινά τα γεγονότα και τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στην Αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο, την οποία και έχω μελετήσει. 3. Αρχικά σημειώνω ότι είχα την ευκαιρία να μελετήσω και μελέτησα την Εναρκτήρια Αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο και την Ένορκη Δήλωσή μου που την συνοδεύει, ενώ έχω συνομιλήσει και ανταλλάξει απόψεις επί του περιεχομένου της προαναφερόμενης Αίτησης με την δικηγόρο μου και είμαι πλήρως ενημερωμένος για την παρούσα υπόθεση. 3

4 4. Είμαι γνώστης των γεγονότων λόγω της ιδιότητας μου αλλά και της παρουσίας μου την 30/01/2015 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στην Συνέλευση των Πιστωτών της Εταιρείας, ως μέτοχος και πιστωτής. Όπου αναφέρομαι σε νομικά θέματα ή ερμηνεία Νόμων ή της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων αυτής, προβαίνω σε αυτές τις αναφορές εξ όσων με συμβουλεύει η δικηγόρος μου. 5. Η εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") ιδρύθηκε στις 24/9/1949 με αριθμό C134 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με το όνομα CYPRUS AIRWAYS LIMITED και την 29/06/2005 μετονομάστηκε σε CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED. Σήμερα είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών. 6. Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος. 7. Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές των 0,01 η κάθε μία. Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1,962,961,792 μετοχές των 0,01 η κάθε μία (εκδοθέν κεφάλαιο 19,629,617.92). 8. Διευθυντές της Εταιρείας σήμερα είναι οι Παντελή Γεώργιος, διορισθείς την 26/11/2014, Λεμεσιανός Αντώνιος, διορισθείς την 26/11/2014, Καραγιώργης Κωνσταντίνος, διορισθείς την 26/11/2014, Παπαδόπουλος Λεωνίδας Ανδρέας, διορισθείς την 29/05/2013, Καλλής Μαρίνος, διορισθείς την 29/05/ 2013 και Καλλής Γιώργος, διορισθείς την 16/7/ Όλοι οι πιο πάνω Διευθυντές της Εταιρείας, πλην του Γιώργου Καλλή, είναι διορισμένοι από την Κυπριακή Κυβέρνηση, ως μέτοχος πλειοψηφίας πλην του Γιώργου Καλλή ο οποίος εκλέγηκε και εκπροσωπεί τους ιδιώτες μετόχους οι οποίοι ήταν και είναι μέτοχοι μειοψηφίας. 10. Γραμματέας της Εταιρείας είναι η Ritter Iωάννα Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 15 Λάρνακα 6035, Κύπρος. 11. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία με 1,838,326,657 μετοχές (ποσοστό 93.67%) η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 102,270,311 μετοχές (ποσοστό 5.21% τοις εκατόν) και άλλοι μέτοχοι μειοψηφίας με μετοχές (ποσοστό % ). Επισυνάπτω αντίγραφο ηλεκτρονικής έρευνα στοιχείων Εταιρείας στον Εφόρων Εταιρειών ως ΤEKΜΗΡΙΟ 1. 4

5 12. Το ποσοστό συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν 69,62% ενώ μέσω αύξησης κεφαλαίου, η Κυπριακή Δημοκρατία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο 93.67%. 13. Είμαι κάτοχος 400,000 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μία. Ταυτόχρονα είμαι πιστωτής της Εταιρείας αφού διεκδικώ εναντίον της Εταιρείας το ποσό των ,00 το οποίο η Εταιρεία παράνομα και αντισυμβατικά απέκοψε από τις συμφωνηθείσες απολαβές μου και για το οποίο ποσό εκκρεμεί αγωγή στο Δικαστήριο. 14. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι άλλοι ιδιώτες μέτοχοι της Εταιρείας, αγοράσαμε μετοχές της Εταιρείας τόσο για επένδυση όσο και γιατί η Εταιρεία αποτελούσε τον Εθνικό Αερομεταφορέα της Κύπρου στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και έχοντας εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Κυβέρνηση, ως μέτοχο πλειοψηφίας για οικονομικά σώφρονα και δίκαιη διοίκηση της Εταιρείας αλλά και συνυπολογισμό και σεβασμό των μετόχων μειοψηφίας. 15. Συνεπεία αυτού του χαρακτήρα της Εταιρείας ως «Δημόσιου Οργανισμού» οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν αισθάνονταν καταπίεση ή παραγκωνισμό τους στην συμμετοχή τους στην Εταιρεία αφού και η γνώμη τους λαμβάνετο υπόψη στην εταιρική διακυβέρνηση αλλά και για πολλά χρόνια, ελάμβαναν μέρισμα από τα κέρδη που πραγματοποιούσε η Εταιρεία. 16. Η Εταιρεία κατά τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2012 και 2013, έλαβε παράνομα κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( ΕΕ ) από την Κυπριακή Δημοκρατία, προς στήριξη της λειτουργίας της, διάφορα ποσά ή χορηγίες ή δάνεια ή ποσά υπό μορφή συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 17. Η ΕΕ από τις 20/2/2012 ξεκίνησε την διερεύνηση της συμβατότητας των πιο πάνω δανείων ή συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την Κυβέρνηση με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 107(1) και 108 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Συνθήκη) τα οποία απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις ως παραβιάσεις της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού ή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. 18. Την 9/1/2015 η ΕΕ εξέδωσε απόφαση (Commission Decision of 9/1/2015 on the State Aid implemented by Cyprus for Cyprus Airways Public Ltd) η οποία επισυνάπτεται και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2, την οποία άμεσα κοινοποίησε στην Κυπριακή Κυβέρνηση ή στην Εταιρεία κρίνοντας ότι: (1) Το ποσό των 31,33 εκατομμυρίων το οποίο δόθηκε στην Εταιρεία μεταξύ του Σεπτέμβρη 2012 και του Δεκέμβρη 2012, ως προκαταβολικές πληρωμές για 5

6 σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου και για το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε μετοχές στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνιστά απαγορευμένη από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. (2) Το ποσό των 34,5 εκατομμυρίων το οποίο δόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα έτη 2012 ή 2013 στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διάσωσης της Εταιρείας με τόκο 1,76%, συνιστά απαγορευμένη, από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. (3) Το ποσό των 269, το οποίο δόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Εταιρεία ως εκπαιδευτική στήριξη (training aid) συνιστά επίσης απαγορευμένη από την Συνθήκη κρατική ενίσχυση. 19. Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της ΕΕ, οι πιο πάνω κρατικές ενισχύσεις συνολικού ποσού 66,099,317.94, παραβιάζουν την Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως τέτοιες κρίνονται ως παράνομες (σελ.32 απόφασης: unlawful and incompatible aid ) και η ΕΕ καταλήγοντας στην απόφαση της καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να «ανακτήσει όλα τα πιο πάνω ποσά από την Εταιρεία ώστε να επαναφέρει την κατάσταση που βρισκόταν η αγορά πριν την παραχώρηση των ενισχύσεων» (σελ. 32 απόφασης: they must be recovered in order to establish the situation in the market prior to their granting ). 20. Σημειώνω ότι όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και αφορούν στην κρατική ενίσχυση της Εταιρείας και στην απόφαση της ΕΕ, αποτελούν ευρέως γνωστά γεγονότα καθ ότι το όλο ζήτημα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τον εγχώριο Τύπο αλλά και διότι η απόφαση της ΕΕ δημοσιεύθηκε και μπορούσε ο κάθε ένας να την αναγνώσει. 21. Η πιο πάνω απόφαση της ΕΕ σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει άμεση, δεσμευτική και αναδρομική ισχύ τόσο έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και των προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή της Εταιρείας και υπερέχει κάθε εσωτερικού Νόμου, Κανονισμού ή διοικητικής πράξης/απόφασης η απόφαση της ΕΕ για την παρανομία των συγκεκριμένων κρατικών ενισχύσεων. δεσμεύει τα Κυπριακά Δικαστήρια τα οποία είναι υπόχρεα να αναγνωρίσουν η εφαρμόσουν αυτήν. 22. Συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΕ αναφορικά με την λήψη μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ποσό ύψους 31,33 εκατομμύρια έχει, ως συνέπεια, ξεκάθαρα με βάση την ισχύ της απόφασης της ΕΕ την άμεση λήψη μέτρων και την άμεση αντίστοιχη μείωση ή ακύρωση του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου 6

7 ώστε η Κυπριακή Κυβέρνηση να επανέλθει στο ποσοστό του 69.62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο κατείχε πριν την παράνομη κρατική ενίσχυση και να ανακτήσει το ποσό με το οποίο απέκτησε τις παράνομα αποκτηθείσες μετοχές και σε κάθε περίπτωση η εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας όχι μόνο δεν συνιστά συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΕ αλλά συνιστά εσκεμμένη προσπάθεια αποφυγής συμμόρφωσης με αυτήν. Επιφυλάσσομαι να υποβάλω αίτηση για παραπομπή σχετικού νομικού ερωτήματος στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 23. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ είχε κάθε δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της ΕΕ στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έπραξε αυτό και ως εκ τούτου η απόφαση της ΕΕ, ενόσω δεν έχει ανακληθεί, παραμένει σε ισχύ και είναι νομικά δεσμευτική. 24. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντί να συμμορφωθεί με την απόφαση της ΕΕ, σύμφωνα με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις που δημιουργεί αυτή, ως ανωτέρω αναφέρεται και σε μια προσχεδιασμένη προσπάθεια να αποφύγει συμμόρφωση με την απόφαση και να εξουδετερώσει αυτήν, οδήγησε την Εταιρεία σε ελεγχόμενη εκούσια εκκαθάριση. Ως εκ τούτου, συγκάλεσαν άμεσα και παράτυπα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Δ.Σ.) την 9/1/2015 με θέμα ημερησίας διάταξης μόνο την «επικείμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» αλλά χωρίς θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας και αποφάσισαν, την άμεση διακοπή των οποιωνδήποτε περεταίρω δραστηριοτήτων της Εταιρείας, απόφαση που βρήκε αντίθετο τον αντιπρόσωπο των ιδιωτών μετόχων στο Δ.Σ, Γιώργο Καλλή, ο οποίος και αποχώρησε έντονα διαμαρτυρόμενος για την αυθαίρετη συμπεριφορά της πλειοψηφίας των διορισθέντων από την Κυβέρνηση Διευθυντών. Επισυνάπτονται ημερήσιες διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 9/1/2015 και 13/1/2015 ως ΤEKMHΡΙΟ Σημειωτέον ότι την ίδια ημέρα δηλαδή στις 9/1/2015 και περί την ώρα 9.μ.μ. και πάντως μετά το πέρας της συνεδρίασης η οποία αποφάσισε την διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Συγκοινωνιών, ως Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές ανακάλεσε την Άδεια Πτήσεων/ Εκμετάλλευσης την οποία κατείχε η Εταιρεία κρίνοντας ότι η αυτή ήταν αφερέγγυα ενώ η εν λόγω επιστολή λογικά θα έπρεπε να προηγηθεί της διακοπής των εργασιών της Εταιρείας. Η εν λόγω επιστολή ανάκλησης επισυνάπτεται και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Δ.Σ της Εταιρείας εντελώς αδικαιολόγητα παράνομα, παράτυπα και σε κάθετη παραβίαση της απόφασης της ΕΕ, ενώ ο Διευθυντής Γιώργος Καλλής είχε ήδη αποχωρήσει από την συνεδρίαση, οι διορισμένοι από την Κυβέρνηση 7

8 Διευθυντές της Εταιρείας, με βάση τα λεγόμενα από το Προεδρείο της Συνέλευσης των Πιστωτών και του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, το Δ.Σ αποφάσισε όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30/1/2015 με σκοπό την λήψη απόφασης για υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος εκκαθάρισης της Εταιρείας, της υπόδειξης εκκαθαριστή και στην συνέχεια, την ίδια ημέρα, συνέλευση πιστωτών της Εταιρείας για σκοπούς διορισμού Εκκαθαριστή. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των πιστωτών αρνήθηκε όμως, να παρουσιάσει στην Συνέλευση τα οποιαδήποτε πρακτικά τα οποία να κατέγραφαν τέτοια απόφαση. Αντιλαμβάνομαι από τον κύριο Καλλή ότι του είχαν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα πρακτικά της εν λόγο συνέλευσης του Δ.Σ. μετά την 2 α Φεβρουαρίου 2015, που κάνουν τάχα αναφορά για εικαζόμενες αποφάσεις σχετικά με την διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης, πρακτικά τα οποία θεωρώ εκ των υστέρων κατασκεύασμα και διαφυλάσσω τα δικαιώματα μου να τοποθετηθώ εκτενεστέρα κατά την ακρόαση της κυρίως Αίτησης μου. 27. Η συνέχιση της κατοχής του μετοχικού κεφαλαίου πέραν του 69.62% από την Κυβέρνηση συνιστά άμεση παραβίαση της απόφασης της ΕΕ και παράνομα έδινε στην Κυπριακή Κυβέρνηση την συντριπτική πλειοψηφία του 93,67% του μετοχικού κεφαλαίου με την οποία πλειοψηφία μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε απόφαση στην συνέλευση των μετόχων και κυρίως να εξασφαλίσει ειδικό ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας το οποίο με βάση τον Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία 75%. Την απόφαση αυτή είναι φανερό ότι με βάση το νόμιμο ποσοστό του 69.62% δεν μπορούσε να εξασφαλίσει η Κυβέρνηση. 28. Μετά από οδηγίες που δόθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας στον λογιστικό οίκο Grant Thornton («GT»), η Εταιρεία συγκάλεσε, με δική του καθοδήγηση, την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Συνέλευση των Πιστωτών κατά τις οποίες έγιναν σωρεία παρατυπιών (δες πιο πάνω γνωματεύσεις) που θέτουν υπό αμφισβήτηση την εμπειρία των συμβούλων αυτών, την κακοπιστία του Δ.Σ. και τα κίνητρα του Υπουργού Οικονομικών που τους επέλεξε. Επισυνάπτονται, Ημερήσια Διάταξη συνέλευσης μετόχων ημερομηνίας 30/1/2015 ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 5 και Ημερήσια Διάταξη συνέλευσης πιστωτών ημερομηνίας 30/1/2015 ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Με το εικαζόμενο ψήφισμα που παράτυπα και παράνομα υιοθετήθηκε (με τον αποκλειστικό ψήφο της Κυπριακής Κυβέρνησης η οποία, χρησιμοποιώντας το παράνομο και αυξημένο ποσοστό του 93.62%, δηλαδή με αυξημένο ποσοστό24.05%,σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπρεπε να γίνει μείωση), αποφασίστηκε όπως η Εταιρεία εκκαθαριστεί εκούσια (ενώ όλοι οι ιδιώτες μέτοχοι μειοψηφίας πλην ενός του κυρίου Κλάπα, ψήφισαν ενάντια του ψηφίσματος), και η Κυβέρνηση υπόδειξε ως εκκαθαριστές τους 8

9 Αυγουστίνο Παπαθωμά και David Dunckley, συνεταίρους της GT Κύπρου και Λονδίνου, ως από κοινού Εκκαθαριστές. 30. Ο Αυγουστίνος Παπαθωμά και ο Οίκος GT, ήταν οι «Εκλεκτοί» του Υπουργού Οικονομικών, του οποίου οπωσδήποτε η επιλογή δεν βασίστηκε σε αξιοκρατικά κριτήρια. Ο μεν Αυγουστίνος Παπαθωμά, είναι παντελώς άπειρος σε θέματα εκκαθαρίσεων ο δε David Dunckley, είναι Άγγλος (η βάση του είναι το Λονδίνο) και δεν γνωρίζει την Κυπριακή Νομοθεσία επαρκώς καθότι ο Αγγλικός Περί Αφερεγγυότητας Νόμος του 1986, διαφέρει από την Κυπριακή Νομοθεσία και ως εκ τούτου θεωρώ διάτρητη την διαδικασία. Αποτέλεσμα της απειρίας αυτών, η σωρεία παρατυπιών στην διαδικασία σύγκλησης των Συνελεύσεων. Το εύλογο ερώτημα που γεννιέται είναι πώς μπορούν οι μέτοχοι και πιστωτές να βασιστούν στην εμπειρία και επαγγελματισμό των εκκαθαριστών για να αποδοθούν ευθύνες όπου δει; 31. Οι πιο πάνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας είναι συνεπεία της απόφασης της ΕΕ, άκυρες και δεν επιφέρουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. 32. Κατά την οργάνωση και τη διεξαγωγή των συνελεύσεων μετόχων και πιστωτών στις οποίες ήμουν παρών, έλαβαν χώρα από πλευράς του Δ.Σ σωρεία ουσιωδών παρατυπιών οι οποίες καθιστούν άκυρες ή ακυρώσιμες τις αποφάσεις των συνελεύσεων οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς πιο κάτω. Οι παρατυπίες συνοψίζονται στις γνωματεύσεις του John Briggs και Γιώργου Αποστόλου ΔΕΠΕ, νομικών εγνωσμένου κύρους, τις οποίες μου παρέδωσε ο κος Ιακωβίδης, ο οποίος είχε ενδιαφέρον στο θέμα ως προτεινόμενος Εκκαθαριστής και οι οποίες σημειώνονται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 7, το περιεχόμενο των οποίων και υιοθετώ. 33. Επισυνάπτονται σχετικά με τις αναφερθείσες πιο κάτω παρατυπίες Έγγραφα απαίτησης και έγγραφο αντιπροσώπευσης πιστωτή της Εταιρείας (CIT AEROSPACE INTERNATIONAL) ως δέσμη εγγράφων ΤΕΚΜΗΡΙΟ 8 και Κατάλογος απαιτήσεων από τους πιλότους οι οποίες υποβλήθηκαν για σκοπούς ψηφοφορίας πιστωτές της Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 9, Έκθεση Καταστάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία δόθηκε κατά την συνέλευση των πιστωτών αυτής ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 10 Κατάλογος πιστωτών της Εταιρείας η οποία δόθηκε στην Συνέλευση πιστωτών της Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Παρατυπίες/παρανομίες Συνέλευσης Μετόχων: (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο παράτυπα ή κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας συνεδρίασε ή παράτυπα έλαβε απόφαση για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας. 9

10 (2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ουδέποτε έλαβε απόφαση να προεδρεύσει των εργασιών της Συνέλευσης ο κ. Μαρίνος Καλής. (3) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δεν επέτρεψε στους μετόχους μειοψηφίας ή αντιπροσώπους τους να τοποθετηθούν στην συζήτηση για την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκκαθάρισης της Εταιρείας. (4) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αρνήθηκε σε αντιπροσώπους ή μετόχους να ελέγξουν το πληρεξούσιο της Κυβέρνησης και τον ακριβή αριθμό μετοχών για τον οποίο ψήφιζε. (5) Το πληρεξούσιο ή η αντιπροσώπευση και ψηφοφορία εκ μέρους της Κυβέρνησης για ποσοστό μετοχών 93,62% ήταν παράτυπη. 35. Παρατυπίες/παρανομίες Συνέλευσης Πιστωτών: (1) Δεν αναγνωρίστηκαν ή δεν δόθηκε δικαίωμα ψήφου στη Εταιρεία CIT AEROSPACE INTERNATIONAL πιστωτή της τάξης των ,00. (2) Δεν επιτράπηκε σε πιλότους της Εταιρείας να ψηφίσουν στην συνέλευση με βάση τα νομίμως οφειλόμενα προς αυτούς ποσά της τάξης των ,00 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι ουδέποτε συναίνεσαν στην μονομερή μείωση των απολαβών τους από το 2006, οι οποίοι μέσω των αντιπροσώπων τους κ.κ. Θεοχάρους και Σουππουρή, θα στήριζαν τον από κοινού διορισμό του Κρις Ιακωβίδη και της Άντρης Αντωνίου, για τις απαιτήσεις των οποίων έχει ήδη εκδοθεί μια δικαστική απόφαση την οποία πλήρωσε η Εταιρεία, εκκρεμούν πανομοιότυπες άλλες αγωγές στο Δικαστήριο και ως εκ τούτου, είχαν κάθε έννομο δικαίωμα να απαιτήσουν τις παράνομες αποκοπές και να ψηφίσουν στη συνέλευση ως πιστωτές Εκκαθαριστή της δικής τους επιλογής. (3) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αρνήθηκε σε αντιπροσώπους ή στους πιστωτές όπως ελέγξουν τα πρακτικά της συνέλευσης του Δ.Σ της 09/01/2014, όπου έγινε ισχυρισμός από τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας από την Έδρα της συνέλευσης των πιστωτών ότι το Δ.Σ., όντως συζήτησε και αποφάσισε την έναρξη της εκούσιας εκκαθάρισης μετά την αποχώρηση του κ. Καλλή και κατασκεύασμα πρακτικών εκ των υστέρω, χωρίς να προηγηθεί σύγκληση του Δ.Σ. (4) Το Δ.Σ. δεν απέστειλε ειδικά πληρεξούσια για την εκπροσώπηση πιστωτών στην συνέλευση πιστωτών αλλά μόνο ένα το οποίο φέρεται ως γενικό. 10

11 (5) Σε κανένα άλλο πιστωτή της Εταιρείας εκτός της Κυβέρνησης δεν δόθηκε δικαίωμα να ψηφίσει για τον διορισμό Εκκαθαριστή. (6) Δεν δόθηκαν επεξηγήσεις αναφορικά με το διεκδικούμενο από την Κυβέρνηση χρέος από την Εταιρεία αφού αυθαίρετα παρουσιάστηκε στην συνέλευση και της επιτράπηκε να ψηφίσει χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία, ως τάχα ο μεγαλύτερος πιστωτής της Εταιρείας (περίπου ,00, εικαζόμενο ποσοστό 56% των απαιτήσεων) ενώ ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της συνέλευσης, απέρριψε αδικαιολόγητα απαιτήσεις πιστωτών της τάξης των ,00 (απαίτηση της CIT και των πιλότων). (7) Δεν έγινε αποδεκτή η υποβολή υποψηφιότητας άλλων προτεινόμενων εκκαθαριστών του κ. Κρις Ιακωβίδη και της κ. Άντρης Αντωνίου, ώστε να αποφασίσουν οι πιστωτές της Εταιρείας ποιός θα διορίζετο. (8) Παντελώς αυθαίρετα δεν διεξήχθη ψηφοφορία επί του αριθμού των πιστωτών που υποστήριζαν την υποψηφιότητα των προτεινόμενων από την Κυβέρνηση Εκκαθαριστών. 36. Σύμφωνα με τα πιο πάνω έγγραφα αντιπροσώπευσης και απαιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην συνέλευση από την εταιρεία CIT AEROSPACE INTERNATIONAL (ΤΕΚΜΗΡΙΟ 8) και από τους πιλότους (ΤΕΚΜΗΡΙΟ 9), σε περίπτωση κατά την οποία οι συνελεύσεις ήταν νομότυπες (που δεν ήταν) και ακολουθούνταν νόμιμες διαδικασίες από το προεδρείο της Συνέλευσης των Πιστωτών και επιτρεπόταν στους εν λόγω πιστωτές να ψηφίσουν ως νόμιμοι πιστωτές της Εταιρείας, σύμφωνα με την εκφρασθείσα θέση και υποστήριξη από μέρους τους στον από κοινού διορισμό του κ. Ιακωβίδη και της κ. Αντωνίου, αυτοί θα διορίζονταν από τους πιστωτές ως οι νόμιμοι εκλεγέντες εκκαθαριστές της Εταιρείας με βάση τον αριθμό και ποσό υποστήριξης εκ μέρους των πιστωτών και όχι αυτών που ετσιθελικά επέβαλε η Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω πιστωτές εκπροσωπούσαν ποσό απαιτήσεων ,00 και ,00 δηλαδή σύνολο εκατομμύρια και αριθμούσαν 113 πλέον 19 άλλοι πιστωτές με συνολικές απαιτήσεις 262,354 έναντι ,00 ποσού το οποίο κατ ισχυρισμό του Προέδρου της Συνέλευσης, εκπροσωπούσε η κυβέρνηση. 37. Η Κυβέρνηση ως μέτοχος πλειοψηφίας είχε ανέκαθεν τον έλεγχο του Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίοι διορίζονταν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (Φεβρουάριο του 2013) τον Μάρτιο του 2013, αντικατέστησε τους διευθυντές της Εταιρείας με άτομα της επιλογής του διορίζοντας τους κ.κ. Τόνυ Αντωνίου Πρόεδρο, 11

12 Πανίκο Χειμώνα, Kωσταντίνο Παπαναστασίου, Ανδρέα Πέτρου, Μάριο Χατζηγαβριήλ, Πανίκο Κουρίδη, Μάριο Ευθυμίου, Δημήτρη Γιαννάκης, Πάμπο Γαβριήλ, Μαρίνο Καλλή και Ανδρέα Παπαδόπουλο παραμένοντος του κ. Γιώργου Καλλή ως εκπρόσωπου της μειοψηφίας στο Δ.Σ. 38. Την 22/8/2013 και ενώ η Εταιρεία βρισκόταν σε διαδικασία ανασυγκρότησης ο Πρόεδρος Τόνυ Αντωνίου, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και στην θέση του διορίστηκε στις 22/08/2014 ο Μάκης Κωνσταντινίδης ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την 24/11/2014, οπόταν και παραιτήθηκε. 39. Την 25/11/2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την παραίτηση του κου Κωνσταντινίδη, έπαυσε τους κ.κ. Πανίκο Χειμώνα, Kωσταντίνο Παπαναστασίου, Ανδρέα Πέτρου, Μάριο Χατζηγαβριήλ, Μάριο Ευθυμίου, Δημήτρη Γιαννάκη, Πάμπο Γαβριήλ και στην θέση τους διόρισε τρεις υπηρεσιακούς κυβερνητικούς υπαλλήλους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ελέγχοντας πλέον και «υπαλληλικά» τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία όφειλαν συμμόρφωση και υπακοή στις οδηγίες του εργοδότη τους. Τα μέλη αυτά είναι οι Γιώργος Παντελή υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, Αντώνης Λεμεσιανός του Υπουργείου Συγκοινωνιών, και Κωνσταντίνος Καραγιώργη του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.Η παύση των μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν αποτέλεσμα της άρνησης τους να δώσουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε ανταγωνιστικές Εταιρείες (Ryanair και Αegean Airlines) με σκοπό την υποβολή προσφοράς εξαγοράς της Εταιρείας. Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές ημερομηνίας 3/11/2014 και 5/11/2014 ως δέσμη εγγράφων ΤΕΚΜΗΡΙΟ Τα πιο πάνω ήταν η κατάληξη προσπάθειας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για εξαγορά της Εταιρείας η οποία είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του Για την διαχείριση και αξιολόγηση των προσφορών, συστάθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν τα αρμόδια Υπουργεία και o ελεγκτικός οίκος ΚPMG ελεγκτές της Eταιρείας στον οποίο ανατέθηκε να θέσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση στην πλέον συμφέρουσα προσφορά. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ο εν λόγω ελεγκτικός οίκος, ήταν διαπλεκόμενος με προσφοριοδότριες εταιρείες όπως η Ryanair για την οποία ενεργούν ως ελεγκτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. 41. Επιπρόσθετα, η εταιρεία Aegean Αirlines η οποία υπέβαλε επίσης προσφορά έχει συμφέροντα και ισχυρές διασυνδέσεις με στελέχη της Κυβέρνησης στοχεύοντας στην απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των διακρατικών συμφωνιών για πτητικά δικαιώματα (traffic rights)σύμφωνα με δημοσιεύματα στο τύπο τα οποία δεν αμφισβητήθηκαν περί τις 8/10/2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με 12

13 εκπρόσωπο της Ryanair στο Προεδρικό οι οποίοι στην συνέχεια επισκέφτηκαν τον Υπουργό Οικονομικών στοχεύοντας επίσης σε ευνοϊκή μεταχείριση και απόκτηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Στην πιο πάνω διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή, αποκλείστηκαν οι ψηλότερες προσφορές των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές και παρέμειναν στο τραπέζι μόνο οι προσφορές των εταιριών Ryanair και Aegean Airlines των οποίων οι προσφορές ήταν οι χαμηλότερες. Eπισυνάπτω κατάλογο προσφορών ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 14 το οποίο επιβεβαιώνει τα πιο πάνω. 43. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω προσπάθειες για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για να συμμετάσχει στην Εταιρεία κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η κυβέρνηση μετά την αλλαγή του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 25/11/2014 και τον «υπηρεσιακό» πλέον έλεγχο αυτής έγειρε την πλάστιγγα στην επιλογή πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (περιλαμβανομένου του σήματος, εμβλήματος και πτητικών δικαιωμάτων) σε άλλη ανταγωνιστική εταιρεία, διαδικασία η οποία θα «διευκολύνετο» από το κλείσιμο και εκκαθάριση της Εταιρείας. 44. Με την πιο πάνω αλλαγή πλεύσης της Κυβέρνησης δεν είναι άσχετη, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η υποβολή, περί τον Νοέμβριο του 2014, από την ανταγωνιστική εταιρεία Aegean Airlines, αίτησης για εξασφάλιση άδειας αερομεταφορέα, οι οποία όμως φυλάσσεται στο αρμόδιο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και παρά τις προσπάθειες μας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, όπως και η κίνηση ίδρυσης νέας αεροπορικής εταιρείας εκ μέρους της. Επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα και πιστοποιητικό εγγραφής νέας εταιρείας με το όνομα Aegean Airlines Cyprus Ltd ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Ενδεικτικό της όλης διαπλοκής και προσπαθειών εξασφάλισης εύνοιας για την αγορά της Εταιρείας από τις πιο πάνω ανταγωνιστικές εταιρείες είναι το γεγονός ότι στην διαδικασία πώλησης της Εταιρείας στην αεροπορική εταιρεία Ryanair της Ιρλανδίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι του δικηγορικού γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως δικηγόροι της Αγοράστριας/ανταγωνιστικής Εταιρείας, με ψευδώνυμα. 46. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις για πώληση της Εταιρείας γίνονταν εν κρυπτώ και παραβύστω χωρίς ουδέποτε οι υπόλοιποι μέτοχοι ή το Δ.Σ. να ενημερωθούν για την λήψη των ορθών αποφάσεων για το συμφέρον της Εταιρείας αλλά και των συμφερόντων των ιδιωτών μετόχων. 13

14 47. Εν τέλει η διαδικασία πώλησης της Εταιρείας οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, ενώ και οι δυο παραμένοντες στην διαδικασία Aegean Airlines και Ryanair απέσυραν εντελώς απροσδόκητα το ενδιαφέρον τους παρά την εξευτελιστική τιμή που πρότειναν, την ίδια χρονική περίοδο που φέρονται να υπέβαλαν αίτηση για άδεια αερομεταφορέα. 48. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω φανερές και υπόγειες προσπάθειες πώλησης της Εταιρείας ή των περιουσιακών της στοιχείων η Κυβέρνηση, κατά τους τελευταίους μήνες του 2014, ως μέτοχος πλειοψηφίας και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του Δ.Σ., εγκατέλειψε το καθήκον προστασίας της περιουσίας της Εταιρείας προχωρώντας σε οικειοποίηση αυτής αφού: - Ο προηγούμενος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντινίδης (Πρόεδρος της Εταιρείας μεταξύ 23/8/2014 και 24/11/2015 δηλαδή για 94 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών διορισμού και παραίτησης) εντελώς παράνομα, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. και προτιμησιακά, πλήρωσε την Hermes Airport (μέλος του ομίλου εταιρειών Σιακόλας) αρκετά εκατομμύρια προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων μερικούς μήνες πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΕ για εκούσια εκκαθάριση της Εταιρείας. - ο κ. Κωνσταντινίδης ήταν διαπλεκόμενος και οικονομικά συνδεδεμένος με τον όμιλο εταιρειών HERMES - Σιακόλα (οικονομικός διευθυντής της LIMNI RESORTS, σύμβουλος στο Woolworths Properties Ltd). Eεπισυνάπτονται έντυπα από ιστοσελίδες των εν λόγω εταιρειών ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 16 που καταδεικνύουν την διαπλοκή του κ. Κωνσταντινίδη. - Ουδέποτε αποδόθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για την καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντινίδη. - άτομα στενά συνδεδεμένα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αξιοποιώντας την ευνοϊκή τους θέση, εκπροσωπούσαν ανταγωνιστικές εταιρείες με στόχο την αγορά της Εταιρείας σε εξευτελιστική τιμή. - H Kυβέρνηση, αναμένοντας την απόφαση της ΕΕ δια των διορισμένων Διευθυντών της στο Δ.Σ. της Εταιρείας περί τις 4/12/2014 και παρά την σφοδρή αντίδραση του κ. Γιώργου Καλλή, εκ μέρους των μετόχων μειοψηφίας, προέβησαν αστραπιαία και απροειδοποίητα σε επιβολή στο Δ.Σ απόφασης πώλησης σε αυτήν του εμπορικού σήματος και εμβλήματος της Εταιρείας για το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποσό το οποίο δεν εκπροσωπεί την πραγματική αξία του σοβαρότατου και ιστορικού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και πάντοτε 14

15 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της Εταιρείας ως συνόλου ή των ιδιωτών μετόχων μειοψηφίας. - Οι χρονοθυρίδες τις οποίες διατηρούσε η Εταιρεία στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, πωλήθηκαν σε διαδοχικές ημερομηνίες, η μία τον Μάρτιο του 2014 για το ποσό των 6.3 εκατομμυρίων ευρώ (αρχικά είχε συμφωνηθεί πώληση στην Qatar Airways για 15 εκ. Ευρώ αλλά λόγω παραβίασης όρων εμπιστευτικότητας της συμφωνίας που υπέγραψε η Εταιρεία με την Qatar Airways, από μέρους της Εταιρείας, η τελευταία, εγκατάλειψε τις διαπραγματεύσεις) και η άλλη τον Ιούνιο του 2014 για το ποσό των 23 εκ. Ευρώ (US $31 εκ. στην American Airlines) 49. Ουδέποτε δόθηκαν εξηγήσεις στο Δ.Σ. για την πώληση της χρονοθυρίδας στην εξευτελιστική τιμή των 6.3 εκατομμυρίων Ευρώ, θέμα το οποίο οφείλει να ερευνήσει ο Εκκαθαριστής εξονυχιστικά από τη στιγμή που καμιά χρονοθυρίδα στο αεροδρόμιο Heathrow, δεν πωλείται κάτω των 20 εκατομμυρίων ευρώ και η Κυβέρνηση, ως ελέγχουσα το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι μόνο δεν ζήτησε εξηγήσεις αλλά αντίθετα, συγκάλυψε το όλο θέμα. 50. Η κυβέρνηση συνεχίζοντας ανενόχλητη την οικειοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, φέρεται από πρόσφατα δημοσιεύματα να προβαίνει σε προσπάθεια να πωλήσει το λογότυπο και έμβλημα της Εταιρείας τα οποία παράνομα απέκτησε και απέσπασε χρησιμοποιώντας την πλεονεκτική της θέση στο Δ.Σ. και χωρίς διαδικασία προσφορών, στοχεύοντας στην αποκόμιση κέρδους το οποίο ανήκει και όφειλε να παραμείνει στα ταμεία της Εταιρείας προς όφελος όλων των μετόχων και πιστωτών της Εταιρείας. 51. Ήδη η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαδικασία προσφορών για την επιλογή ειδικών συμβούλων για την πώληση και διαχείριση του λογοτύπου και εμβλήματος με προβλεπόμενη αμοιβή της τάξης των 130,000, ποσό που καταδεικνύει την τεράστια αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων τα οποία παράνομα ή παράτυπα αφαιρέθηκαν ή αποσπάστηκαν από την Εταιρεία ή παράνομα ιδιοποιήθηκε η Κυβέρνηση με σκοπό την απόσπαση των κερδών από την πώληση σε βάρος των πιστωτών και μετόχων της Εταιρείας. Επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα για πώληση του εμπορικού σήματος και εμβλήματος Εταιρείας ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ Επίσης, ως μας έχει πληροφορήσει ο Νομικός Σύμβουλος του Προεδρεύοντος της Συνέλευσης των μετόχων και πιστωτών από τις 9/1/2015 όπου αποφασίστηκε να τεθεί η Εταιρεία σε εκούσια εκκαθάριση, έχουν διασπαθιστεί χρήματα προς διάφορες κατευθύνσεις πράγμα το οποίο είναι παράνομο και πλήττει τα συμφέροντα τόσον των μετόχων όσον και των πιστωτών. 15

16 53. Παρόλο ότι κατά τις παράνομες και παράτυπες συνελεύσεις των μετόχων και πιστωτών ζητήθηκαν επεξηγήσεις αναφορικά με πληρωμές που έγιναν πριν και μετά την 9/1/2015, ο Προεδρεύων των Συνελεύσεων και εκτελών χρέη Προέδρου της Εταιρείας αδυνατούσε ή αρνείτο ή παρέλειπε να δώσει οποιανδήποτε εξήγηση στους πιστωτές και μετόχους ώστε να κρίνουν κατά πόσον σωστά έγιναν ώστε να κρίνουν κατά πόσο οι πληρωμές έγιναν ορθά, δημιουργώντας εύλογες υποψίες για διασπάθιση των χρημάτων της Εταιρείας. 54. Όλες οι πιο πάνω ενέργειες έγιναν από την Κυβέρνηση πίσω από τις πλάτες των ιδιωτών μετόχων με κακοπιστία και εν αναμονή της απόφασης της ΕΕ την οποία ανέμενε, σχεδιάζοντας την αποφυγή συμμόρφωσης με την υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΕ αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις και στοχεύοντας στην πλήρη απογύμνωση της Εταιρείας από τα περιουσιακά της στοιχεία με την τελευταία πράξη του δράματος, δηλαδή την εκκαθάριση της Εταιρείας. 55. Σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας αποτελούν τα πτητικά δικαιώματα (TRAFFIC RIGHTS) τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποκτήσει δυνάμει διακρατικών συμφωνιών και έχει εκχωρήσει διαχρονικά στην Εταιρεία ως ο Εθνικός Αερομεταφορέας. Οι εν λόγω διακρατικές συμφωνίες ανέρχονται σε 51 περίπου σε αριθμό και εφόσον η Εταιρεία βρισκόταν σε λειτουργία η εκχώρηση αυτών αποτελούσε έννομο δικαίωμα της Εταιρείας με ανεκτίμητη αξία. 56. Εν τέλει είναι φανερό ότι η απόσυρση του ενδιαφέροντος της Ryanaιr και Aegean για συμμετοχή στην Εταιρεία ως επενδυτές και οι προσπάθειες σύστασης νέων αεροπορικών εταιρειών από την Ryanaιr και Aegean στην Κύπρο συνδέονται και στοχεύουν στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης να εκχωρήσει όλες τις διακρατικές συμφωνίες πτητικών δικαιωμάτων σε μια τέτοια εταιρεία, στόχο τον οποίο η Κυβέρνηση μπορεί και προτίθεται να υλοποιήσει, αφού θέτοντας την Εταιρεία σε εκκαθάριση η εκχώρηση των συμφωνιών έχει τερματιστεί και η Κυβέρνηση έχει επανακτήσει όλες τις διακρατικές συμφωνίες παρόλο ότι οφείλει να συμμορφωθεί με Ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με κατοχύρωση τέτοιων δικαιωμάτων, πράγμα που αγνόησε στην περίπτωση της Eurocypria, όταν καταχωρήθηκαν τα δικαιώματα πρόσβασης της για την Ρωσία στις Κυπριακές Αερογραμμές, αυθημερόν. 57. Σε περίπτωση πώλησης της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα (as a going concern) είναι φανερό ότι η αξία των εν λόγω πτητικών δικαιωμάτων (traffic rights) θα καταβάλλετο στην Εταιρεία προς όφελος των πιστωτών και μετόχων αυτής και η Εταιρεία θα συνέχιζε να λειτουργεί και να διενεργεί κέρδη προς όφελος των πιστωτών και μετόχων αυτής. 16

17 58. Αντίθετα με την εκκαθάριση της Εταιρείας και τον τερματισμό της εκχώρησης των πτητικών δικαιωμάτων στην Εταιρεία η Κυβέρνηση μπορεί να τα πωλήσει ή εκχωρήσει σε οποιανδήποτε άλλη Εταιρεία για δικό της αποκλειστικά κέρδος και χωρίς κανένα όφελος για τους μετόχους και πιστωτές της Εταιρείας. 59. Ο πιο πάνω σχεδιασμός εκ μέρους της Κυβέρνησης και η υλοποίηση αυτού με την χρήση των παράνομα αποκτηθέντων μετοχών (ποσοστό 24,05%) απογύμνωσε εν τέλει την Εταιρεία από σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και βλάβη στα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας και των πιστωτών της Εταιρείας. 60. Συνεπεία όλων των πιο πάνω προκύπτουν διοικητικές και οικονομικές ευθύνες εναντίον των διευθυντών της Εταιρείας και της Κυβέρνησης ως σκιώδους διευθυντή της Εταιρείας αναφορικά με χειρισμούς, ενέργειες και παραλείψεις οι οποίες οδήγησαν την Εταιρεία σε δεινή οικονομική κατάσταση αλλά και για παραβίαση του καθήκοντος επιμέλειας και πίστης (breach of fiduciary duty) προς την Εταιρεία και να απαιτηθεί η απόδοση ευθυνών, η διεκδίκηση αποζημιώσεων, η προάσπιση των συμφερόντων και περιουσίας της Εταιρείας αλλά και η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 61. Σε συνάρτηση με όλες τις πιο πάνω ενέργειες και στόχους της Κυβέρνησης η τοποθέτηση της Εταιρείας σε εκκαθάριση, με εκκαθαριστές του «απόλυτου ελέγχου» αυτής, αποτελεί την αναγκαία ασφαλιστική δικλείδα υλοποίησης των σχεδιασμών του Κυβέρνησης ως μετόχου πλειοψηφίας ώστε να: - οικειοποιηθεί χωρίς αμφισβήτηση όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας - να συγκαλύψει όσες ευθύνες προκύπτουν από τον χειρισμό της Κυβέρνησης και των διορισμένων διευθυντών στις προηγηθείσες αποξενώσεις περιουσιακών στοιχείων. - να μην εγερθούν διεκδικήσεις εναντίον της Κυβέρνησης και των μελών των Δ.Σ. για πράξεις ή, παραλείψεις αυτών. 62. Τούτο επιβεβαιώνει ο όλος τρόπος διεξαγωγής των διαδικασιών των Συνελεύσεων, οι παρατυπίες και παρανομίες, η συσκότιση των διαδικασιών του Δ.Σ στην απουσία εκπροσώπων των ιδιωτών μετόχων, ο εσπευσμένος τρόπος διεξαγωγής των συνελεύσεων μέτοχων και πιστωτών αφαιρώντας το δικαίωμα λόγου και ψήφου με βάση το νόμιμο βάρος ψήφου κάθε μετόχου και πιστωτή, η χρησιμοποίηση των παράνομα κτηθέντων μετοχών της κυβέρνησης για την εξασφάλιση της ειδικής απόφασης εκούσιας εκκαθάρισης, οι συνοπτικές διαδικασίες θέσης της Εταιρείας σε εκούσια εκκαθάριση και διορισμού των εκλεκτών υποψηφίων της Κυβέρνησης ως Εκκαθαριστών. 17

18 63. Τα πιο πάνω γεγονότα οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα ότι η διαδικασία που θα ακολουθήσει θα κουκουλώσει όσες παρανομίες και παρατυπίες έγιναν, θα συγκαλύψει ενδεχόμενες ευθύνες αξιωματούχων και διοικητικών συμβούλων για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και θα παραβλάψει εν τέλει τα συμφέροντα μας ως μετόχων μειοψηφίας. 64. Είναι φανερό και αναμενόμενο ότι οι διορισθέντες Εκκαθαριστές που είναι αποκλειστικά υπόλογοι στην Κυβέρνηση που τους διόρισε από μόνη της με βάση διάτρητες διαδικασίες, και έχοντας τον έλεγχο μητρώων και εγγράφων της Εταιρείας δεν έχουν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και εμπιστοσύνης να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, επιστροφή περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία και να αποδώσουν ευθύνες όπου δει, προς όφελος της Εταιρείας και των πιστωτών αλλά ούτε και να προστατεύσουν τα αρχεία αυτά. 65. Επιπρόσθετα η πενταμελής Επιτροπή Επιθεώρησης της Εκκαθάρισης την οποία διόρισε το Προεδρείο της Συνέλευσης ελέγχεται και πάλι απόλυτα από την Κυβέρνηση αφού τα τρία από τα πέντε μέλη της είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι και τα άλλα δύο μέλη της ΣΕΚ-ΣΥΝΙΚΑ, τους οποίους απώτερο μέλημα είναι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τα Κυβέρνησης ή περιορισμένου αριθμού μελών της που εξέφρασαν πρόθεση εξαγοράς του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία προοπτική για αντικειμενικό έλεγχο της εκκαθάρισης και των διορισθέντων Εκκαθαριστών αφού η Κυβέρνηση ως μέτοχος πλειοψηφίας εντελώς αντιδεοντολογικά και ετσιθελικά έσπευσε να «ελέγξει» και την Επιτροπή Επιθεώρησης επιβεβαιώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των ιδιωτών μετόχων για τον αναμενόμενο τρόπο που θα ενεργήσουν οι διορισθέντες Εκκαθαριστές. 66. O μέχρι σήμερα τρόπος που ενεργούν οι παράνομα διορισθέντες Εκκαθαριστές επιβεβαιώνει ότι ενεργούν υπό τις οδηγίες της Κυβέρνησης προς εξυπηρέτηση ειλημμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων αυτών και προς υλοποίηση των σχεδιασμών της Κυβέρνησης να αποξενώσει και να οικειοποιηθεί τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας σε βάρος των πιστωτών και μετόχων αυτής και να εξαφανίσει αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν αστικές ευθύνες διευθυντών και αξιωματούχων της Εταιρείας αλλά και της ίδιας της Κυβέρνησης ως σκιώδους διευθυντή η οποία τους τελευταίους δυο μήνες έλεγξε και καθοδηγούσε πλήρως το Δ.Σ. διά υπηρεσιακών διοικητικών συμβούλων. 67. Η «επιβολή» μέσω σωρείας παρατυπιών και παρανομιών των εκλεκτών και εξαρτώμενων από την Κυβέρνηση εκκαθαριστών έχει κλείσει κάθε δυνατότητα αποκάλυψης των ενόχων, δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο διασπάθισης της εναπομείνασας περιουσίας της Εταιρείας, και ανεμπόδιστης πώλησης του λογότυπου από την Κυβέρνηση το οποίο εξασφάλισε με 18

19 παράνομες διαδικασίες λίγες εβδομάδες πριν το κλείσιμο της Εταιρείας σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή. 68. Επιπρόσθετα η παραμονή των παράνομα διορισθέντων εκκαθαριστών με την σαφέστατα εκφρασθείσα πρόθεση αυτών να πωλήσουν, χωρίς να δοθεί χρόνος σωστής αξιολόγησης της αξίας του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας, σε εκλεκτούς της παράτυπης διορισθείσας Επιτροπής Έλεγχου, προκαλεί ανυπολόγιστες ζημιές στους μετόχους μειοψηφίας οι οποίοι επένδυσαν ιδιωτικά τους κεφάλαια στην Εταιρεία αλλά αναπόφευκτα και στους πιστωτές. 69. Σε συνάρτηση με την πιο πάνω συμπεριφορά της ως μετόχου πλειοψηφίας και ενώ η υπηρεσία όλων των εργαζομένων στην Εταιρεία έχει τερματιστεί, η Κυβέρνηση έχει επιβάλει την παραμονή στην υπηρεσία της Εταιρείας δυο διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας οι οποίοι με τις πράξεις ή παραλείψεις τους έχουν προκαλέσει αποδεδειγμένα τεράστιες ζημιές στην Εταιρεία για τις οποίες έπρεπε να τερματιστούν οι υπηρεσίες τους και να αποδώσουν λογαριασμό στην Εταιρεία ή σε ένα ανεξάρτητο Εκκαθαριστή. Αντίθετα η παραμονή τους στην υπηρεσία των Εκκαθαριστών ενισχύει τις εύλογες υποψίες των μετόχων και πιστωτών για προσπάθεια συγκάλυψης και εξαφάνισης εγγράφων και αρχείων. 70. Επιπρόσθετα και ενώ η Εταιρεία έχει παύσει κάθε δραστηριότητα οι Εκκαθαριστές έχουν κρατήσει στην υπηρεσία της Εταιρείας με οδηγίες της Κυβέρνησης 62 υπαλλήλους δημιουργώντας επιπρόσθετο κόστος και ζημιά στην Εταιρεία περί τις 200,000 τον μήνα. 71. Ως με έχουν πληροφορήσει συνάδελφοι -υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι έχουν παραμείνει στην υπηρεσία των Εκκαθαριστών τις τελευταίες ημέρες και μετά την επίδοση της αίτησης μου για δικαστική εκκαθάριση της Εταιρείας, οι Εκκαθαριστές προβαίνουν σε καταστροφή αρχείων της Εταιρείας πράγμα το οποίο δημιουργεί επείγουσα ανάγκη προστασίας αυτών από το Δικαστήριο με την έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων. 72. Προς υλοποίηση της ανατεθείσας από τον μέτοχο πλειοψηφίας εργασίας τους οι παράνομα διορισθέντες Εκκαθαριστές, έχοντας λάβει κατοχή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, έχουν ξεκινήσει με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες την αποξένωση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε εξευτελιστικές τιμές. Συγκεκριμένα: (1) Έχουν ανακοινώσει την πρόθεση τους να προχωρήσουν σε πώληση του μοναδικού αεροσκάφους, περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή (1.7 εκ ευρώ, ενώ η αξία του υπερβαίνει τα 4 εκ ευρώ). Η τιμή των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ αναφέρεται ως η εκτιμηθείσα τιμή του αεροσκάφους στην Έκθεση Καταστάσεως 19

20 τεκμήριο 10, ενώ η εκτιμημένη αξία του εν λόγω αεροσκάφους ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις τιμές πώλησης παρόμοιων αεροσκαφών στην διεθνή αγορά πώλησης αεροσκαφών. Ήδη ως με πληροφορούν συνάδελφοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην Εταιρεία οι Εκκαθαριστές συνομιλούν με ενδιαφερόμενες εταιρείες του εξωτερικού για την πώληση του αεροσκάφους. (2) Έχουν ανακοινώσει την πώληση του Τμήματος Τροφοδοσίας της Εταιρείας την οποία έχουν ήδη αποφασίσει με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες (από τις 3/2/2015 μέχρι την 9/2/2015 η υποβολή προσφορών) την οποία υπάρχουν πληροφορίες στην αγορά ότι «θα κατακυρώσουν» σε μέλη της ΣΕΚ ΣΥΝΙΚΑ, με τον Πρόεδρο της Συντεχνίας του Τμήματος Τροφοδοσίας κ.βαγγέλη Μαππουρίδη να είναι μέλος μαζί με άλλο συνάδελφο του στην Επιτροπή Επιθεώρησης που διόρισε το Προεδρείο της Συνέλευσης των πιστωτών. Επισυνάπτεται δημοσίευμα ημερομηνίας 3/2/2015 το οποίο σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ 18. (3) Ήδη η διαδικασία των προσφορών έχει κλείσει και εξ όσων με πληροφορούν συνάδελφοι μου-υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι έχουν παραμείνει στην Εταιρεία οι Εκκαθαριστές διατείνονται ότι θα προχωρήσουν στην πώληση του Τμήματος Τροφοδοσίας χωρίς να αναμένουν την απόφαση του Δικαστηρίου επί της αίτησης, δημιουργώντας τετελεσμένο. (4) Οι εν λόγω συνάδελφοι μου φοβούνται να αποκαλύψουν τα ονόματα τους φοβούμενοι ότι θα απωλέσουν τα δικαιώματα τους ή θα εκδιωχθούν από τους Εκκαθαριστές. (5) Τα καθίσματα των αεροπλάνων Airbus της εταιρικής θέσης (business class) (138 στο σύνολο) είχαν αφαιρεθεί από τα πέντε αεροπλάνα της Εταιρείας, πριν αυτά επιστραφούν στην CΙΤ και αντικαταστάθηκαν με καθίσματα τα οποία προορίζονταν για την οικονομική θέση. Τα εν λόγω καθίσματα, η αξία των οποίων ανέρχεται περί της 500,000 έχουν εξαφανιστεί και δεν ήταν καν καταγεγραμμένα στην Έκθεση Καταστάσεως τεκμήριο 10. (6) Στην Έκθεση Καταστάσεως δεν αναφέρεται το εισόδημα της Εταιρείας από την ενοικίαση χώρων στα υπόστεγα της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας το οποίο ανέρχεται στις 2,000 περίπου Ευρώ μηνιαίως. (7) Ως έχω πληροφορηθεί από τους ίδιους εργαζόμενους στην Εταιρεία αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας με αριθμούς εγγραφής KVK593, KWS684, KVK729 KWF 670 όλα μάρκας OPEL INSIGNIA τα οποία χρησιμοποιούσαν οι διευθυντές της Εταιρείας 20

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997 74(Ι) του 1999 94(Ι) του 2000 119(Ι) του 2003 4(Ι) του 2004 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH (AΡ.M.A.E. 23166/06/Β/90/01) (ΑΡ. ΓΕΜΗ 769101000)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: 210 6302000 Κεντρικό Fax: 210 6302 510 www.helpe.gr Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/02/2014. Ανακοίνωση των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/02/2014. Ανακοίνωση των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/02/2014 Ανακοίνωση των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Έντυπο Αντιπροσώπευσης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/02/2014 Σχέδια αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 281701000 Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα