Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον"

Transcript

1 Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Νίκος ΒΕΗΣ Δελτίον XAE 6 (1906), Τεύχος β', Περίοδος A' Σελ ΑΘΗΝΑ 1906

2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΆΦΩΝ ΚΩΔΊΚΩΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ.A.<e>H::N\nasr -* mêè ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετάξι) των άλλων πολυτίμων δια την επιστήμην καΐ την τέχνην αντικειμένων, ατινα ή Χριστιανική ΙΑρχαιολογική Έται* ρεία Αθηνών εν τη εϋ-νικωτάτη και ζηλ.ωτη αυτής δράσει περί* συνήγαγε και διέσωσε, συγκαταλέγονται και υπέρ τους εκατόν χει* ρόγραφοι κώδικες, των οποίων παρέχομεν κατωτέρω την επί' Οτημονικήν άναγραφήν. Τήν εργααίαν αυτήν επεχείρησα μεν κατά το ύπερος του 1902\ συνεπληρώσαμεν δε και επε&εωρήσαμεν κατά το εαρ του Ιπώντος 8τονς άκολου&ήσαντες èv τη διατάξει και καταγραφή των κωδίκων αυτό εκείνο το σύστημα, καϋ 9 ο εξεδώκαμεν ήδη τον κατάλο γον των χειρογράφων τής εν τω δήμφ Θεραπνών τής Λακεδαίμονος μονής των "Αγίων Τεσσαράκοντα. Άκέφαλον δήλον δτι εκάλεσα τον άποβαλόντα την αρχήν κώδικα, κ ο λ ο β ò ν τον ούκ έχοντα το τέλος, ελλιπή τον άπεστερημένον τινών εν τφ μέσω φύλλων και ατελή τον μή τελειω&ένια υπ* αυτοϋ του βιβλιογράφου. Δια γραμμάτων παχέων εδήλωσα εν τφ καταλόγω τα ονόματα των συγγραφέων. Έν είσαγωγικοϊς περιελήφθησαν ιπιγραφαί συγγραφών ή κεφάλαια αυτών αντολεξει Ικ τών 4

3 50 κωδίκων αντιγραφόμενα.δια γραμμάτων δε ήμιπαχέο>ν εξεδόθησαν (Εις τις τους παρόντας αντίγραψες κανόνας) σημειώματα fj αλλά χωρία εκ των κωδίκων παραλάμβανα μένα ώς εν αύτοΐς εχουσι,δήλον δτι μετά των ανορθογραφιών, στίξεως αυτών κλπ. κλπ. Άποσιωπητικα σημεία μετεχειρίσθην αφ' ενός μεν προς δήλωσιν παραλείψεως μέρους του κειμένου των κωδίκων κριθέντος περιττού, αφ' ετέρου δε προς δήλωοιν της εν αρχή κωδίκων ακέφαλων?) h τέλει κωδίκων κολοβών εκ του κωδικός απουσίας των προηγουμένων ή επομένων όντως.' ("Αρχ.)... άνδρες β καΐ παυσώμεθα (Τίλ.).... οίδκ δτι 1(η«7θυ)ν τον εσταυροψε'νον ζητείτε και... 'Εντός ορθογωνίων αγκυλών [], ενέκλεισα λέξεις ή και γράμματα προσθετία εις τάς επιγραφάς ή είς το κείμενον τών κωδίκων, εντός δε δξυγωνίων το σχήμα < > ενέκλεισα τα διαγεγραμμένα εν τώ κώδικι και ϊντος παρενθέσεων () εσημείωσα τάς επιτμήσεις και τάς βραχυγραφίας. Δια συνεχών καθέτων γραμμών //// δηλοΰνται τα άπεξεσμένα εν τφ κώδικι, δια συνεχών δε γραμμών» τα ελλείποντα σχισθέντος του εφ' ου ήσαν γεγραμμένα χάρτου. Τα εκ τών κωδίκων αντιγραφόμενα σημειώματα εχώρισα και κατά στίχους δια μιας καθέτου γραμμής \, ώς έν τοις χειρογράφοις εχονσι. Δυστυχώς δε και πάλιν πρέπει να ζητήσω την επιείκειαν τών μελλόντων να μεταχειρισθώσι τον παρόντα κατάλογον διότι πολλάκις δεν κατόρθωσα δια τών τυπογραφικών μέσων, τα οποία διέθετον, νάποδώσω πιστώς τους διαφόρους παλαιογραφικους τύπους και τα σν/χπιλήματα τα άπαντώντα εν τοις ση[χειώμασι της κατωτέρω αναγραφής ( ) Σημειωτέον δε δτι πλην τών εν τφ παρόντι καταλόγψ χειρο* γράφων κωδίκων κέκτηται ή περί ης ο λόγος Εταιρεία και ικανά ποικίλου περιεχομένου εγγροφα, ών την αναγραφην θα δη fio* σιεύσω tv προσέχει Δελτίφ αυτής. (*) Πρβλ. NÌKOV Ά. Ben ί Κατάλογο; ιών χειρογράφων kcoòuaìv της εΐ> θεράπναις μονής τών Αγίων Τεοοαράκοντα. [Άνατνπωοις Ιχ της Έηετηρίδος Παρνασοοϋ Η ετονς]. Εν Αθήναις χ. έ.

4 51 Άιαγκάιον προς τούτοις ϋεωρώ να δηλώοω προς όδηγίαν ΊΟ ν ενιευξομένου δτι δ ανω&εν εκάστου κωδικός εντός ορΰογωνίων άγκνλών λεπτός τον τύπον άρι&μος είναι ο νφ' ον το χειρόγραφο)' τέτακται èv Τω γενικω εΰρετηρίω της 'Εταιρείας. Kai επί τέλους ΰεωρώ καΰήκόν μου να εκφράσω και έντεϋΰεν τας ΰερμάς μου ευχαριστίας είς τον κ. Γεώργιον Ααμπάκην 9 διευΰυντήν του Χριστιανικού Μουσείου και ύφηγητην της Χριστιανικής Αρχαιολογίας εν τφ Έ&νικφ Πανεπιστήμια), μεγάλως άλη&ώς συντελέσανχα εις την εκδοσιν του μετά χείρας καταλόγου. Ά&ήνηοι xjj 14 Φεβρουαρίου ^ΙΚΟΣ S&. ΒΕΗΣ esse^iej^^^e^ffi «- «.

5 M - I [1347J Περγαμηνή. Διαοτ. 0,170X0,137. Αιών XII. Φ. 3,59. Εύαγγέλίον το σιά τέισάρων. Α' (φι 5* ) Το κατά ΜατϋάΙον. Β' (φ. 109* ) Το κατά Μαρχόν. Γ' (φ. 176* ) Το κατά Λονκάί>. Δ' (ψ: 277* ) Το κατά. Ιωάννηνι 'Εκάστου των ευαγγελίων προτάσσεται ή υπόϋεσις και δ πίνας" των κεφαλαίων. i Από του φ. 351* άρχεται «Συναξάριον συν Θεφ των ευαγ* γελίαίν του όλου χρόνου' των τε καο- * ήμέραν άναγινωσκο μένων και του μηνολογίου* των εορτών, των σαββατοκύριακων της τεσσα* ρακοστής' των τε μεγάλων εορτών και τών εω&ινών». 'Εκάστη δψις τών φύλλων περιέχει κατά μέσον ορον στίχους δέκα και οκτώ, το δε πάχος του σώματος- εκάστου τών γραμμάτων είναι συνηϋως τρία χιλιοστά. Κοσμείται δ κώδιζ δια τών εικόνων τών τεσσάρων Ευαγγελιστών (φ. 4?, 1081*, 175?, 276<*) και δι 9 Ιπιτίτλων èv φ. 1?, 2 α, 5 α, 106", 109«, 17Ρ, 174«, 176", 274", 275?, 277 α, 351«. Είναι δε αϊ εικόνες τών Ευαγγελιστών δλ,οσέλαδοι μετά τέχνης έξειργασμέναι èv βάΰει χρυσοβαφει' προς προφύλαξιν δε αυτών ετέΰησαν εν τώ κώδικι δλοσηρικα λεπτοφυα καλύμματα, επιφανή δείγματα της περί την μεταξοπλοκίαν τέχνης τών Βυζαντινών, χρώματος δε ρόδινου, εζηνΰημένου τανΰν, Ινώ συνήϋως τα τοιαύτα καλύμματα Ι'χουσι πράσινον χρώμα. Τα φ. 4 α, 108«, 175«, 276«παρέμειναν άγραφα. Μειαξυ δε τών φ. 208 και 209 άπεσπάσϋη τετράδων δκτάφυλλον περιέχον κειμενον εκ του κατά Αουκάν (από του κεφ. Η' 2 μέχρι του Θ'22) Ή στάχωσις του κωδικός είναι παλ.αιά εκ ζυλύνων πινακίδων εφ 9 wv Ijoav προση/^ωμέναι εικόνες και άλλα κοσμήματα ενεπίγραφα ί ορειχάλκου λεπτού. Τά νυν μόνον ε*π\ της προς το τέλος

6 53 τον κωδικός πινακίδος οφζεται τοιαύτη εΐκών της Στανρώοεως. Επίοης δ κώδιξ οφζει και πόρπην όλοσηρικήν πρααίνου χρώματος και ΰηλνκωτήρας μεταλλικούς ( ι ). 2 [557] Περγαμηνή. Διαοτ, 0,13X0,165. Αιών XII. Φ. 259.) Εύαγγε'λιον το οια τεσσάρων. Α' (ψ. 12«) Το κατά ΜατάαΊον. Β' (φ. 83«) Το κατά Μαρκον. Άκέφαλον., Γ (φ. 122«) Το κατά Αονκαν. Είναι ελλιπές. Α' (φ. 195«) Το κατά "Ιωάννην. "Ακέφαλον. Έκάοτον Ευαγγελίου προτάοοεται δ πίνας" των κεφαλαίων. Των Ευαγγελίων δε καϋ * δλον προτάοοονται τάδε : 1 (φ, 3" ) Εύβδδέου επιστολή προς Καρπιανόν. Είναι ατελής. 2 (φ. 4P ) Εννέα κανόνες της συμφωνίας τών Ευαγγελιστών. 3 (φ. 8 1 *) «Ειοησις τών Ευαγγελίων τών Αγίων ΙΙαθών είσίν οέ καθερ{/.ηνευ[/.ε / να καθώς είς τους Εύαγγελιστάς». Ή εΐδηοις αυτή έχει γραφ*} νπο χειρός μεταγενεοτέρας, του XV ή XVI αιώνος. 9 Εν φ. 257" κ. ε. έχει γραφή ή αρχή της προς Φιλιππηοίονς επιστολής του ΙΙαύλου μέχρι τον: και δ Θεός της ειρήνης εοται μεϋ ' ημών και παν έλάβετε... Ό κώδιξ κοομεΐται διάτων εικόνων του Ματΰαίον (φ. itf), του Μάρκου (φ. 80'* ) και 'Ιωάννου (φ. 194**) μετριωτάτης ( ι ) Περί της προελεύσεως τοΰ Ευαγγελίου ίδε ΔελτΙον Β' της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Έν Ά&ήναις 1894) ο. 3 xaì 154.

7 54 τέχνης. "Ετι δε δια καλλιτεχνικής εικόνος τον Ναζωραίον(φ. 256' 3 ), ης μόνον ή κεφαλή ε*χει έΐςεργαοϋ-ή τελείως. Έν αρχή και τέλ,ει σννεατάχα)νται τφ κώδικι δύο εκ συναξαρίον περγαμηνά φύλλα, διαοτάοεων κατά. προοέγγιοιν 0,135Χ 0,115 και γραφής του XIV αιώνος. Τα φύλλα ταϋτα συνηρν&μήοαμεν μετά των λοιπών του κωδικός. 'Εκ δωρεάς Παναρέτου Κωναταντινίδου Αρχιεπιοκόιζου Μεοοηνίας. 3 [2711 Περγαμηνή. Διαοτ. 0,29X0,36. Αιών XIII. Φ [ Ιωάννου Χ.ρυσοβτομ.ου : Ό λΐλίαι έρρ,ηνευτικαί εις το κατά Ματθαίον]. Αώδις" ακέφαλος, ελλιπής, κολοβός. "Αρχ:... άνδρες ήμεϊς' και παυοώμεϋα τοϊς παροϋσι προςτετηκότες' τή οκιψ τοις ονείρασι' τφ χαπνφ' και γαρ το πλέον τής ζωής ημών, εν άναιοϋησία' ή,τ ε γαρ πρώτη ήλ,ικία πολλ,ής γέμει τής άνοιας' ή δε προς το γήρας όδεύουαα πάλιν' την εν ήμΐν αϊο&ηοι(ν) καταμαραίνει. πάοαν Τελ :... ου γαρ ομών εοτι το δεδοικέναι φη(οίν)' αλλ' εκείνων τών οταυρωοάντων' άπαλλάξας τοίνυν αύτας του φόβου και δια τών ρημάτων και δια τής όψεως' και γαρ το οχήμα φαιδρον εδειξεν ατε ευαγγέλια τοιαύτα φέρων επήγαγε λέγων' οιδα or t 9 Ι(ηοοϋ)ν τον εοταυρωμένον ζητείτε' και Ή μεν αρχή ανήκει εις τήν NE' όμιλ'ιαν, το δε τέλος εις την ΠΘ'. Ο Τα φ. 30 και 31 εχονοιν άποοχιοϋή κατά τήν εξω φαν, τα δε φ. 64 και 65 είναι αχεδον δλως δι 9 δλ,,ου άποκεκομμένα. Ό κώδιξ κοομέϊται υπό έγχρωμων τινών αρχικών γραμμά- 1 Πρβλ. Migne 'Ελληνική Πατρολογία. Τόμ. IV[II, οελ. 548 mi 784. ri m.

8 55 των ωραίων εν τη άπλότητι αυτών. Τής δε σταχώσεως διασώζει μόνην την προς το τέλος πινακίδα έπικεκαλνμμένην δια βύρσης καατανόχρον. Προέρχεται εκ προοφορας της Μονής Σονβριας. 4 [2138] Περγαμηνή. Διαστ. 0,123X0,09. Αιών ΧΗ. Φ [Α*6ΐδ Ψαλαηριον]. Άκέφαλον. Τα πρώτα 32 φύλλα κα&ώς και τα και τα είναι χάρτινα. *Η κατάοτααις του κωδικός ήκιοτα καλή. Ή ατάχωσις αντον εξηρ&ρωμένη. Προέρχεται ίκ δωρεάς του ιερέως Κ. Σακκελαρίου ex τον χωρίον Μικρό Μέρτζι τον δήμον Τρικκαίων. s [sang Περγαμηνή. Διαστ. 2,58Χ 0,24. Αιών XII. Λειτουργία των προηγιασ^ε'νων. "Εν είληταρίφ άποτελονμένω ϊκ τεσσάρων τεμαχίων. Έν αρχή έχει εξεργασ&ή τεχνικον επίτιτλον δια βνσσίνον χρώματος. Προέρχεται ίκ δωρεάς Κ. Δρακοπούλόν. 6 [2120] Περγαμηνή. Αιαστ. 4,64χθ,175. ΑΙών XII, 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου Λειτουργία. Έν είληταρίψ άποτελονμένψ εκ δέκα τεμαχίων. Τα δύο πρώτα τεμάχια εχονσι γραφή έπί λενκοτέρας τ) τα λοιπά περγαμηνής και δι ' άμανροτέρον μέλανος κατά τον XIII αιώνα. Ή επιγραφή τής λειτουργίας και το ανω&εν ταύτης επίτιτλον

9 - 50 εγέιοντο αμυδρά ύφ ' υγρασίας, ώς και τα κεφαλαιώδη και λοιπό, ερυ&ροβαφή γράμματα τα εν τοις δνοι πρώτοις τεμαχίοις. Προέρχεται εκ δωρεάς της εν Θεσσαλία Μονής των Μεγάλων Πυλών. 7 [2119] Περγαμηνή. Αιάστ. 0,25X2,15 ΑΙών XIII [βαβ*λε ου τοϋ Μεγάλου Λειτουργία]. 'Ακέφαλος. Έν ειληταρίφ, ούτινος τα σωζόμενα τεμάχη είναι τρία. Έκ δωρεάς της Θεασαλικής Μονής των Μεγάλων Πυλών. 8 [2360] Περγαμηνή. Αιαστ. 0,18X0,245. Αιών XIII. Φ. 8 Τετράδων εξ ευαγγελικού κωδικός περιέχον κείμενον ϊκ του κότα Λ,ουκαν (κεφάλ. Θ' 32 ΙΑ'31). Έκ δωρεάς "Ε. Καστρηνοίου εκ Τυρνάβου. 9 [760] Βομβύκινος. Διαοτ. 0,33X0,26. Αιών XIII. Φ. 370 [Πράξεις της τρίτης Οικουμενικής Συνόδου]. Κώδιξ ακέφαλος και κολοβός. "Αρχ. :...Άνήρ τις των εκ Βαβυλώνος τής Περαικής' Ραψάκης, ούτος άνεΐλε μεν άπασαν ώς έπος ειπείν, την των 'Ιουδαίων χώραν' καταδηώσας δε συν αυτί] την 2αμάρειαν' έπ' αυτήν \μι την 'Ιερουσαλήμ' μυριάνδρω πλη&ύί Τέλ... 'Ιωάννου του Ιατρού' και ουγκέλλου Κυρίλλου' [και ελΰόντος] ώς ΐοτε, ετέρους ώοπερ γεγενημένους [δρώμεν των αρχυντ]ων τους πλειονς και ουδέ άκοϋοαι γοΰν... ΊΙ μεν αρχή ανήκει εις τον «Κυρίλλου επισκόπου 'Αλεξανδρείας προσφωνητικον προς τον ευσεβέστατον βασιλέα Θεοδόσιον, περί της

10 57 δρΰής πίστεως της εις τον κνριον ημών Ίησοΰν Χριστόν» ( ι ). Το δε τέλος ανήκει εις τήν «Έπιστολην γραφεΐοαν παρά του κόμητος Ειρηναίου προς τους ανατολικούς περί των επί τη ύπο&έσει πραχ&εντων, μετά, την εΐοοδον αύτοϋ την εν Κωνσταντινουπόλει, και την απόδοσιν των αναφορών» (*). Επί του παραφύλλου του Ιπικεκολλημένου επί της πινακίδος προς το τέλος του κωδικός χειρ του XVIII πι&ανώς αιώνος έγραψε σννταγην περί του πώς «να κ ά μ η ς καλό μελάνι». Ή σννταγη αυτή δέον να εξετασϋϋ εν οχέαει προς αλλάς τοιαύτας ουνταγάς (*). Άλλα κατά κακήν ούμπτωοιν το περί ου δ λόγος παράφυλλον έχει ενιαχοϋ άποτριβή fj άποσχισ&ή υπό βέβηλου χειρός των καν 1 * ημάς χρόνων. Ό κώδιξ είναι σπουδαίας έρεννης άξιος. Δυστυχώς τα φύλλα αυτοϋ ΒΪναι ένιαχον τιλφόβρωτα και μετά χασμάτων. Το φ. 36ϋ είναι εκ χάρτου στιλπνού' ετέθη δε προς άναπληρωσιν εκπεσόντος βομβυκίνου φύλλου καί παρέμεινεν άγραφον. Ή στάχωσις τον κωδικός αποτελείται ϊκ ξνλίνων πινακίδων μετά βνρσίνον επικαλύμματος, έφ' ου άπλα εντνπα κοσμήματα. Έπορποϋτο δε ποτέ δια ϋηλνκωτήρων. Προέρχεται εκ δωρεάς Σωφρονίον Σαραντοπούλον, ιερομόναχου εν τη Μονή του Φλαμπονρίον. (*) Mansi: Amplissima Coll. Goncil. Τόμ. 4 Ann SI, ο. 620 (*) Αντόϋι, oel 139?,. (*) Ίδε Sp. P. Lambros: Catalogue of the Greek manuscripts ou Mount Athos Έν Κανταβριγία Τόμ. Α' σελ. 69 (άρι&. 771, 0} 104 (άριϋ: 1152, 2) 110 (άρι&. 1227), 313 (άρι&. 3451,2). Τόμ. Β\ οελ. 343 (άρι&. 5763,3) 427 (άρι& ) Henr. Ο. Coxe : Calalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleìanae. Μέρ. Γ. Έν Όξωνίφ 1854, ο. 42).

11 1 58 IO [3529] Χάρτης. Διάστ. 0,218X0,15. Αιών XVI. Φ Εύαγγέλιον το òtà τεσσάρων. Α' (ψ. Γ ) Το κατά ΜατϋαΊον. Β' (φ. 103") Γ Το κατά Μαρκον. (φ. 168" ) Το κατά Αονκαν. Δ' (φ. 275") Το κατά Ίωάννην. Των τριών τελευταίων Ευαγγελίων προτάσσονται σημειωθείς περί της γλώαοης εν η εγράφησαν ταϋτα, αϊ υποθέσεις πίνακες τών κεφαλαίων. ^Εν τέλει του κειμένου, φ. 353", άναγιγνώοκομεν : Τω συντελεστή τών κάλων θ(ε)φ χάρος : παμμεδέοντι β(ε)ω. συν υίέΐ πν(βύματ)ι Αόξα : Έν δε τφ φ. 353^ γέγραπται : -f- Βίβλος έπουρανίοιο. mal αθανάτου βασϊληος : τοις καοαροΐσϊ νόον. μϋστήρϊα λαμπρά φαεένει : αυτών και οι τήν δ'εγώ αυτός Εγραψα, πόθω τολμήεντϊ πςοήσας : μαρκιανός οίκτρος, μονάχοισϊ xai ρακένδυτης : οι μετ ' έμέ τρυφόωντες. έμοΐο πόνοιο ' _\_ -ω -ω. "?_ Έτους ζ πα tv α' έν μηνί Ίουλίω.ια* Ι μ μέμνησοε m κ α Ν. ^ Και έπονται τίνα κρυπτογραφικώς γεγραμμένα, ατινα ϋα δημο~ σιεύαω εν xfj προσεχώς ύπ' έμοϋ άκδο&ησομένη σταχυολογία κρυπτογραφικών σημειωμάτων εξ 'Ελληνικών κωδίκων. Ή γραφή του κωδικός είναι μετ ' Ιπιμελείας, τα δε αρχικά αϋτοϋ γράμματα και τα επίτιτλα τεχνικά. Τα φ. ΙΟΙ** 102 β, 166 β 167^, 27ο' 1 274<* παρέμειναν άγραφα. ( ) : =Μαρχιανός,

12 59 "Η στάχωσις του χειρογράφου αποτελείται èx δρνίνων πινακίδων ϊπικεκαλνμμένων δι 9 δλοσηρικου, κατεοτραμμένον τα νυν, και πορπονμένων ποτέ δια ΰηλνκωτήρων. Η [128] Χάρτης. Διαστ. 0,195X0,14. Αίών XVII. Φ. 91. Ευαγγέλια τα επ' εκκλησίας άναγινωσκό /.ενα. Άπα τον φ. 401«κ. ε. Μηνολόγιον σύντορ-ον όλου του ενιαυτού. 9 Εν τέλει τούτον, φ. 591?, φέρεται. Θ(εο)υ το δώρον, χαΐ νιχολ(άου), 'Ο πόνος* Οι μ-(έν) χειρ γράψασα, Οέπετ(ταΐ), Οτάφω, Οι (δε) γραφή, (στεκαιτ(αι) είς χρό(νους) πληρεστά)τους... Τάρχικα γράμματα είναι κοινής τέχνης. *Επίτιτλα δε και άλλα κοσμήματα έχει ô κώδιξ èv φ. 266«, 293, 298", 340?, 366«, 389", 401«, 421«, 430«, 437?, 466?, 546?, 556«, Μέχρι τινός νπάρχει èv τφ κώδικι παλαιά κατά σελίδας άρΐΰμησις, ή δε στάχωσις αντοΰ είναι των κα#' ημάς χρόνων. Προέρχεται Ικ δωρεάς Άριστ. Βαρονχα ] Χάρτης. Διαστ. 0,147X0,98. Αίών XVI. Φ. 76. Εκκλησιαστικοί κανόνες. Έν δημώδει γλώσσ^. Μετά το πέρας τον κβιμένον, φ. 75?, άναγινώσκομεν. ΕΚ τις τους παρόντας αντιγράψει *α J νόνας, μή άφήση τέποτε άπάυ J τους* ή &κό τυπικόν έπεϊ λόγ(ον) δώσει υπέρ άυτοντ άν γουν καΐ άυ Ι τός δεν το χρειάζεται, άλλεστι πάν τως άλλος χρειαζόμενος αυτό: 'Εν ôè τώ φ. 76" γίγραπται : -f~ τ ω Συντελεστή" των καλών θ > χάρις: - Ι χειρ μ,κκαρίου xal έν Ιερομονα (χοις) Ι ελαχίστου* του ποτέ άναστασιό του νον 5è μον^ς το*δ

13 60 παντοκρα τορος χ(ρ.στο)ο του αληθινοί» Θ(εο)ΰ ήμ(ων) τ(^)ς J κεκλημένηο ζάμπουδαε : Έν exec "ς " ~ξ'" ~ ω μηνΐ μαρ τέω λ'. νν(δ*ςκτςων)ος ι β : - Ούγγνωτε τ^ς άμαοίας μου καϊ εύχβσοαο υπέρ ήμων : Έν φ. 1" εν τη άνω φα : δ*ομο καλά και αμέσως κατωτέρω : απιστολης εμανοηλ απο βελησονη έτους 1G8. 'JSV 9?. 7ÉT δοκίμια κονδυλίου. Έπι της ράχεως του κώδίκος: 1798* Σεπτεμβρίου* s. '1 V φ. Τ απλούν κόομημα. "Εχει δε δ κώδιξ και πάλαιαν κατά φύλλα αρί&μηοιν εοφαλμένην και ενιαχοϋ ήφανιομένην, ατε του οταχωτον βαΰύτερον κατενεγκόντος την κοπίδα. Έκ δωρεάς 'Ιωάννου Ιερέως Στρατηγού Ικ Κυϋ ήρα>ν. 13 [1155] Χάρτης. Διαοτ. 0,181X0,122. Αιών XVI. Φ (φ. Τ ) 'Ιωάννου τοφ %.ρυσοστόμ.ου Λειτουργία. Ακέφαλος. 2 (φ. 35" ) Βοιβ&λεέου του Μεγάλου Λειτουργία. 3 (φ. 64" ) Λειτουργία των ττροηγιασ^ε'νων. 4 (φ. 77" ) Άποστολοευαγγε'λια της εβδομάδος. ο (φ. 80") Άποστολοευκγγέλια είς JAVYÌJAYJV διαφόρων αγίων. 6 (φ. 96" ) 'Ακολουθία της αεταληψεως. 9 Εν φ. 63' διάφοροι lityjxx υπέρ συγχωρησεως των ψυ /ών διαφόρων ευσεβών νριστιανών. Έν φ. 25? εν τη κάτω φα.' μνηστή κ(ΰρι)ε τ tv ψυχ^ν τοΰ δούλου σου άκακηου μονάχου :- Ή αυτί] ευχή και εν τη κάτω φα. τον φ. 54**. "Εν φ. 95'* + >ΐνήσ6ητ(ι) κ(ύρο)ε την ψΰχην τοΰ δούλου σου σωφρονεου άρχί'ερέως :. Kai τας ψυχας των γονέων αυτού Ταματέου καϊ Ταματιου. Θομαές.κ(αέ) αγγελίνας, λασκαρίνας. πρεσβυτερήσης. κ(αί) τέκνων Ι αύτης : -}- και κάτωΰι τούτων δια μονοκονδυλιάς -\-ό ταπεινός μητροπολίτης ευρίπου Σωφρόνιος. "Εν φ. 111" αναγραφή ονομάτων μνημονευομένων εν τη αγία προϋ-έοει, εν οϊς και το Κιάρα και Φιλανϋρωπηνος. Εν φ. 100' 1 ίν τη εζω ώφ : ετούτη [ή θεία καϊ ίερα] λει-

14 61 - τουργήα. ν>παρχυ" το«σαματήον» ορός (') x(«t) ΰτης την νβξέvóet να Ιχ\> το έπητημηον του αίρορβ σμώυ Γόρχικα γράμματα δια κιρροϋ μέλανος άπλα, αλλ 9 εϋγράμμα. Εν φ. 11 β ώραΐον Ο èv σχήματι αρχαίου κατόπτρου, οΐϊινος η στρογγυλή επιφάνεια είναι σταυρηφόρος, ή όε λαβή òtà φύλλων κέκοσμημένη. Παραπλήοιον Ο και εν φ, V. Έν φ. 14 β χρυοό^ γραφον Ε άποτελούμενον Ικ δικέφαλου 6φεως συοπειρουμίνου. Έν φι 62* τεχνικον Ο èv φ δ Ίηοονς εύλογων. Έν φ.?'ο 1 * Ej ου την μέοψ κεραίαν αποτελεί προβεβλημένη χειρ εΰλογοϋαα. 'Επίτιτλα κοσμήματα έχει δ κώδιξ εν φ. 77", 86" και 96". Το φ. Β4' 1 αγραφον. Το δε φ. 63" γεγραμμενον χειρός μει αγενεστέρας. Δωρεά της εν Ehßoiq, μονής Μακρύ μάλλης. βανια'οω; υπό 14 [14061 Χάρτης. Διαοτ. 0,205 Χ 0,15. Αιών XVI. Φ (φ. Τ) 'Ιωάννου του Χ.ρυσοστόμ.ου Λίΐτουργία. 2 (φ. 3Γ ) Οασ&λε'-ου του Μεγάλου Λειτουργία. 3 (φ. 75 α ) Λιιτουργία των προηύΐα<τ Α6νων. Έν τέλει, φ. 93?, άναγινώσκομεν : ι 778(;)<pXe<xp.s cxei^eiôei ( ) Πρόκειται περί της έν τφ δήμω Άκραιφνίον μονής της Μεταμορφώ* οεως τοϋ Σωτηρος της επικαλούμενης τον υ ρου ς Σ α (γ) ματ à. ΕΙς αυτήν αναφέρεται γράμμα τον 'Αλεξίου Α' τον Κομνηνού ^ τον 1106, όπερ όμως εϊναι νποβολιμαζον καϋ ' α άλλως τε απέδειξεν ô Α. Μουστοξύδης«Έλληνομνημων» (Έν Ά&ήναις Ì843), a. H5 κ. ε. Το περί ου 6 λόγος γράμμα έξεδό&η επανειλημμένως και δη έν τ^ '-Ευαγγελική Σάλπιγγα της 14 'Απριλίου τοϋ Ì838. 'Υπό Ross-Schmeller: Abh. ah München Philos. Τόμ. II (1837) ο. 155 κ. I. Miklosich και Müller : Acta et Diplomata. Τόμ. V, ο "Ολως εσφαλμένως! «- δοίϊη υπό Έκδρομέως έν τ^ εφημερ δι Ά&ηνών «'Εσπερινή. Ετος Δ, Περίοδος Β', όριο. 219 (Tfj 24 Μαρτίου 1904).

15 - 62 ω {«.αχα(ηΐεις παπαχγ,ριλος etc μοναστήρι j νοχάβα Act«έπεται δια τζίφρας : - -' ΙωαννΕκς0 5 (Ο l* ov, *X ò S VÇP'O δι'ετέρας χειρός: -\- ο πανωβιοτατος και σεβασ ΐηοτατ(ος) αγι yaorj Ό βιβλιογρόφος είναι επι μελής t μιμείται δε άρχαιοτέραν των χρόνων αύτον γραφήν. Τάρχικά γράμματα είναι διάκοόμα μετά τέχνης αρκούοης. Τεχνικά είναι και τα έπίτιτλα κοσμήματα των λειτονργειών τον Χρυοοατόμον και του Ά y. Βαοιλείον, κοινον δε το επίτιτλον της λειτουργίας των προηγιασμένων. "Evia αρχικά γράμματα της λειτουργίας του Χρυοοοτόμον είναι χρυοα, ως και το επίτιτλον και ή επιγραφή αυτής. Τα φύλλα 25 και 30 ετέΰηοαν προς άναπλήρωοιν έκπεσόντων τοιούτων και εγράφηααν υπό χειρός μεταγενεατέρας, ανορθόγραφου και βάναυσου, ήτις και εν φ. 74? έγραψε την γνωστην εϋχήν.' Θυοίαν αϊνεοεως και λατρείαν εύάρεοτον... Το φ. 30* παρέμεινεν αγραφον. Εκ δωρεάς θεοδοοίου Οικονόμου, οακελλαρίου. 15 [20961 Χάρτης. Διαστ. 0,215X0,155. Αίών XVI. Φ Στιχηράριον. Ακολουθία τών èvvê'oc ωρών και τη$ Meva)^ Έβοοιχάοος. Κώδιξ ακέφαλος. Μετά φωνών ι ΑπαΨτώσιν èv αύτφ οι έξης μελογράφοι : Α* Λάακαρις [Ο^νονίτης ;] (φ. 4* )ι Β' JkOMC&VOÇ (φ. ΙΟ' 9 ). Γ' Καρβονχρκότης (φ. 14" )> Δ' Mdftatpoç (;) W 16% If*, 30* } 33> j, 41*, 74* > 215*, 276*, 381«, 458", 459 ). Ε' Αένος Κορώνης (φ. 28*, 33«, 38<, 98«, 261", 4Ì&, 446«) %

16 63 - C [Ιωάννης] Γλυκύς (φ. 32", 294" ). Ζ' "Α μη< >εό$ωρος ΓλυκύςΜ^&*&ήτης (φ. 7ί Λ j. fi"' Γρηγόριος Μοναχός ^ 72'j. θ' [»Ιωάννης] Λ%μ.π<χο*άριος fa. ί *2', 427', 430" \ 439', Κ, 450', 452', 159',», 466*, 468', 472", 475', 481', 483', 490', 492', 497', 200', 204', 206", 212', MÊ, 249', 221', "226', 240', 279', 444", 446", 436\ 439', 441", WER Γ Φωκάς ( Ψ. 414", 177>', 349'). ΙΑ' Χρυσαφής (;) (ψ. 442', 446-, 453", 464', 466", 470'). IB' [Γεώργιος] *Αμθδρούντζης (φ. 456" ). ΙΓ Αργυρόπουλος (ψ. 463'). 9 Εν φ. 476$ μεταγενέστερα χειρ έχει σημείωση : <τοΰτο το βιβλίο ν i/et φύλλα 452>. Το σημείωμα τοϋτο τανϋν είναι διαγεγραμμένον. *Εν τέλει, φ. 477", γίγραπιαι: <*φνγ μ[ην] Φευρουάριος- χζ'. [έτβλειώ]οη ύ δοϋλος τοο θ(βο)ΰ μήχ&ήλος /////////// 9 Ex δωρεάς Διονυσίου * Αρχιεπισκόπου Χερρονήσου* 16 [130] Χάρτης* Διαστ. 0/45χο,405. Αιών XVlL Φ. 414> 4 (φ. 45* ) Μανουήλ Μαλαξου Νομοκάνων. ΙΙροτάσσεται (φ. 4* ) ο πίναξ των χεφαλαίων. 9 Αλλ ' ή άρΐϋ* μησις αυτών είναι άταχτος χαι το χεί/χενον δεν ανταποδίδει άχρι* βώς προς τον πίναχα. ä (φ. HO* ) Εύχί) λεγομένη έίς μέλλοντα μεταλάβει τών άνράντων μυστηρίων παρ' άρνιερε'ως η πνευματικού πατρός. $ (φ. 449* ) Εύχη συγχωρητικη* "Αρχ : Ό ë(eo)ç δ δειχοίός ο fit ημαις βαρχ* φωρέα«ς* x(al) πάντως χοαμου tvjv αμαρτία ν βαστάζων... ; 4 (ψ. 424* ) 'Ακολουθία του μικρού ΆγίασμΟΰ.

17 Ö(tp.i38* ^Οεοστηρίχτου l'ioν«χοΰ: «Κανώνπαρακλητικός είςθεοτόκον ψαλλόρ.ενος εν πάση θλίψει και περιστάσει ψυνης». Θ (φ. 14ß 6 ) Οεοδώρου Λούκα. Λ,ασκάρεως παρακλητικός κανών εις Θεοτοκον. "Αρχ. 7 f<p. jfoo* ^ απώς λέγεται η πρεσβεία», κατ 9 ερωταπόκρισιν. Εις την $ώξαν του μεγάλλου 0(εο)υ κ(αΐ) β(ωτ9ί)ρ{ο)ς ημών... ο ^ç>. 170* ) Στίχοι γεγραμμένοι ώς φαίνεται υπό του βιβλίο* γράφου καταλογάδην. Λρχ ' Ιΐ(άτ)ερ μου ποθηνώτατε εκ πν(εύματο)ό αγήου οπού με άνα«5έχ0ηκες βαπτηςματος εκ θείου Μεταξύ των στίχων αυτών άπαντώσι και οι έξης Ì Λοιπόν ο νωμοκάνων&ς που ηχες παραγγήλε! Το έγραψα καθώς ώρας οξύριχων Γ-ρογγήλει Οι αυτοί στίχοι inutatis mutandis άπαντώσι και εν τω Codi Barb. L 15 της Ρώμης, φ. 15$ ; Λοιπόν το βιβλιάριον που είχες παραγγείλει Το δγραψα καθώς όρας έξωριχοστρογγύλι (*). Δύνανται δε να χρησιμεύσωσιν εις την ερμηνείαν της φράσεως οξύρυγχος χαρακτηρ η τύπος, ητι; άπαντςί παρά Παλλαδίω (*) yal Ιωάννη Φιλοπόνω ( ), διαφόρως δε ηρμηνεύϋη υπό τον Wilc k e n (") χοχ του G αν d t h au s e n (*). J (φ. 172* ) Άποφθε'γ(Λατα καί ήθικαΐ προτροπαί. 9 Εν τη καΰ ω μιλημένη. ( ) Έδ. Θόμψωνος: Έγχειρίδιον 'Ελληνικής και Λατινικής Παλαιογραφίας... κατά μετάφρασιν Σ. 77. Λάμπρου. (Έν τ# Βιβλιοθήκη Μαρασλή). Έν Άΰήναις 1903, ο (*) Λαυσ. Ίοτορ. 84,14. ( J Εις 'Αριστοτέλους: Περί ψυχής Η, 2. (") Έν Hermes. Τόμος XXXVI (Ì901) σ. 315 κ. L καϊ h τψ Archiw für Papyrusforschung. Τόμ. Α\ σ (*) Έν ijj Byzantinische Zeitschrift. Τόμ XI (1902J ο. 112 κ. î.

18 - 65 -, io {φ. 173*) Τύποι συμμαρτυρικου γράμματος, ό*περ δίδει ό πνευματικός και ό επίσκοπος διά τον με'λλοντα ίερωθήναι. Έν τέλει, φ. 174 χ Ι άναγινώακομεν : -4- "Εγρ&φθή διαχειρος, έμόυ του άμαρ J τωλλόύ κώναταντέίνου ιερομόναχου" *(αί) Ι δια τούτω δέομαι χ(αι) άντείβωλλω J υπέρ τον σφαλμάτων χ(αι) ασχ* Γ μωσϋνη τών γραμμάτων μοι μοι όίρασοαι δΐ'α τον [ χ(ύριο)ν* ύπερ έμόυ του αμάρτωλλου : - μ(ην)ι μαγήω είς. α ετελειώθει έν ετούο <?χξ<γ **δ Οώγενισήας- [ ϋεογεννησίας] «ενάτοι : Μετά ωρ ταντα έπεται το έξης σημείωμα γεγραμμένον νφ* ετέρας χειρός: 4" *XkY * μ *ί ν *Γ ««Ρ'λήο ' tç' η κήμησις του επίσκοπου χύρ χαλ* λϊνίκου του ποτέ χη μάρρ(ας)*κ(αέ) δβλβήνου έονήα του η μν μη: - Και κάτωϋεν τούτων δια της χειρός τον βιβλιογράφον : -f- κώλαις ν^νε* χε* ν) χώλα aito* ta *Εν φ. 1* άναγινώσκομεν μεταξύ άλλων : εγω νικολαος Ι γραματιχος. Έν φ. i* 2 δ ή&ικαι γνώμαι έν τη κα&ωμιλημένη και δημώδεις παροιμίαι, εξ ών τίνες εϋρηνται και εν φ. ί72 Χ κ. ε., ώς και το έξης αίνιγμα καταλογάδην : Εχω τράχηλον και κεφαλήν ονκ ε χω, τετραακελής τις ει μ ι και ηοδών δι χα, εμηνονς τε νεκρός, ( * ) άλλα χωρίς όστέων. *Εν τφ παραφύλλφ τφ επικεκολλημένφ έπι του οταχώματος προς το τέλος τον κωδικός φέρονται βανάύσως γεγραμμένα : χαλινικου αρχιερί ος έγραψα τον παρονν τα νομό δια ενθιμι [ σι να τον μνιμονεβονε. Τα φ. 5«, , 1646 δλως άγραφα. Στάχωσις βυροίνη μετ 9 έντυπων απλών κοσμημάτων* Προέρχεται Ικ δα^ρεας Αριστείδου Βαρούχα. 17 [421] Χάρτης. Διαστ. 0,208χ0,15. ΑΙών XVII [Μαξεμ,ου ΙΙελοποννησόου (;) Κυριακοδρόμιον.] Άκέφαλον. "Αρχ :... * Εκείνος δ διάβολος Ι'χει και τον ( * ) Ό κώδιξ : νεκρούς. 5

19 66. αν&ρωπον εκείνον δπον έχει την εχΰραν κατακνριενμένον, κοί Ôkr τον αφήνει να κάμ\] αγάπην, αλλ' ονδε άλλο καλόν. Έν τελεί, φ. 23 7^.' ΈτελειώΟη το παρόν, ô*cà χειρός έμοΰ του ευτελούς *(αι) α μαρτωλου. Παρθενίου άρχιερε(ως) του «ελοποννγ,σίου. ( ι ) εν τω άγιωνύμω κ(αο) σεβασμίψ ορε& του άοωνος* κ(α)τ(α το αχλς ον', τής ενβάρχου οΐχονομί(ας) τοο β(ωτή)ρ(ο)ς ημών : μηνΐ ίαννουαρέω. χθϊ' Ίν(άιχτά>ν)ος δ"»κ: -J* Λθί εηεταΐ ερνορόγραφον. *.ζρι*δ' : <-» ^4ί πινακίδες της οταχώοεα>ς ατιεοπάο-ΰηοαν. Έκ δωρεάς του 'Αργολίδος κ. Νικάνδρον Αελονκα. 18 [132] Χάρτης. Αιαοτ. 0,11! Χ,098. Λί'ών ΑΊ7Γ. Β Μηναϊον του #λου ένιαυτου κατ' εκλογών. Μετά φωνών. Έν αυτω μνημονεύονται οι έξης μελογράφοιί Α' Λημ,ήτριος Λίτ^μέας πρωτοψάλτης Κρήτης fa. i* s //*, Ä, 32* \ 39*, 47*, 56È, 63*, 70* \ #8*, 96$, 10:>*, 7 /«:*, 113*, ψ&\, 730«, (*) Κατήγετο εξ Άναβρντής του οήμοϋ Βρυαεών xaì χφ 1720 κατείχε τον ìnioxbmxòv ΰρόνον Ευρυσ&ενης. Είναι γνωστός βιβλιογράφος των ετών "Εγραψε xaì τους υη άριϋ. 4, 27, 31, 32 xal 57 κώδικας χής μονής των Άγ. Τεοσαράκοντα Μαρίύρων χής Λακεδαίμονος (Πρβλ : Ν Ι κ ο ν Ά. Β ε η : Κατάλογος των χειρογράφων χωδ χων της εν Θερά* ηναις μοιής των Αγίων Τεοοαράχοντα. [Άναχνπωσις ex της Έπεχηρίδος τοϋ Παρνασσού Η' εχονς].έν Ά&ήναις 1904, α. 5 8, 26 χ. β., 29, 30, 43). "Ισως δε κατείχε xal τον νη* άρι&. 41 χωδίχλ χής ανχής μονής. (Πρβλ. Ν ι χ ο ν Ά. Β è η ν εν&' ανωτέρω, σελ. 34). 'Επίσης ëγρaψε τον ύπ' άριΰ 38 κώδικα τής αγιορείτικης μονής Ξενοφώντος και τον ΰπ αριϋ. 210 Χής επίσης αγιορείτικης μονής ΚοϋΛουμοναίον (Πρβλ. S p. P. L α fil" *b ros: Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos. Τόμ. Ι Εν Κανταβριγίϊ 1900, σ 65 àgi». 740 χοϊ σ. 297 άρι#. 2283) Πρβλ. Ν ί χ ο ν Ά. Β ε η : Οι Εβραίοι τή Λακεδαιμόνιας xaì τον Μνστρά. 'Εν tip «JV ο ν μ à» àgio. 166 ('Α&ήνα. Κυριακή 2 τον Όχτώβρη 1905)Ι

20 67 153*, 160*, 164* \ 174* i 180*, 184*, 200*, 217* j 230*,238*, 260*, 269*, 287 * ). Β' Γερμανός (;) (ψ. IQ* \ 295* ). Γ 'Ιωάννης Γλυκύ* (φ. 114* ). Δ' Βενέδδκτος Έπισκοπόπουλος (ψ. Ili* 122 Λ 255* ). - 'V ' JE:' Ο*ύο*ωρος Μέγας Λογοθέτης 1Ι«λεβθέντης-(;) (φ. 112* ). Ç' M«3ò<(;)fr. ίί^λ Ζ' Εμμανουήλ Χ,ρυβάφης (φ. 124*). Η' 'Ιωάννης «m έλος (φ. 133* θ' 'Ιωάννης Κουκουζέλης fa. 4ßß6 /' Οεοφάνης (;) (φ. 296*). Ως εξάγω iti Σημειώματος περί μέλους τινός, èv φ. 63*, βι βλίογράφος είναι 6 υπ' άρι&. Α' των ανωτέρω μελογράφων Αημ,ήτρςος Νταμ,ίας. Έν φ. 171* άναγινώσκομεν.'.. βν ά ώ χ ω 6*? 6 τος το opto ν : - έν μηνΐ οχτωμβρΐω γη: εν τω πίρί φραγμ,ώ τγ 1? ** χανδ*<α*ο\> νήσου χρήτης. 'Επίσης εν φ. 267* άναγιγνώοκομεν: -» _ τ' «χνθ προτο. ούλΐου. Κ. ο α «rev : Ο S Ι 43, ψ; 3d*,,<?<<?*, 45, 5Ö6, 55, βί, 62*, 69* ; 79, 86*, 87«, io?*, 152, 162*, 26VJ, 171, 173, 283* \ 199*, WO* Ι , 229*, 232*, jà 237* ϊ 259* Λ.Ο/, 2οο, ~ΟΌ, 310 παρέμειναν άγραφα. Ιΐροέρχεται εκ δωρεάς 'Αριστείδου Βαρονχα. 19 [912] Χάρτης. Αιαστ. 0,143χ0,10. ΑΙών XVII. Φ (φ. 1* ) Περί Μουσικών σταδίων. Άκέφαλον* 2 ίφ, 8* )' [Αναστάσιμα]. 3 (φ. 161* Β Έωθινά.

21 68 4 (φ. 484* ) 'Ακολουθία του "Ορθρου. 5 (φ. 204* ) Αϊ Δοξολογίαι. 6 (φ. 222* ) 'Ιωάννου του Χ.ρυβοβτόμου Λειτουργία. 7 (φ. '266* ) Κοινωνικά της Ολης Ιβδορ.άοος. 8 (φ. 275* ) ΙΙαβελείου τοϋ Μεγάλου Λειτουργία. 9 (φ. 215* j Λειτουργία των προηγιασμένων. 10 (φ. 299* ) Κοντάκια, Πολύ χρονισμοί, κλ. / / (φ. 330* ) Μουσικά μαθήματα. 42 (φ. 333* ) θεοτόκια. Κολοβά. Ό χώδιζ γεγραηται μετά φωνών. Μνημονεύονται δ* èv αύτφ 61 εξής μελογράφοι.' Α' Χρυοάφης ό ΛΙέος (φ. 6*, 181*, 493*, 496*, 215*, 228*, 230*, 23ο*, 240*, 242?, 244*, 2*6», 248?, 250?, 251?, 255?, 155*, 256?, 258*, Î60?, 265«, 265?, 270?, 520?, 324$). Β' 'Ιωάννης Γλυκύς (φ. 461?). Γ Κουκούλας (φ. 191*). Α' [Μανουήλ] Γαζ^ς (φ. 200*, 513*). Ε' Μανουήλ Χρυσαφής [ο πρεσβύτερος (;)] (φΐ 202*, 266?, 268*, 284?, 285?, 310*, 316?, 444? }. <Ζ' Ίωάσαφ (;) (φ. 216* ). Ζ' Γερμανός Άρχιερευς Λίέων Πατρών (ψ. 204, 335?, 355*, 533?, 554«). Η' Μελχιβεδέ* ο Ί»όο*δος (φ. 210*). Θ' Κωνσταντίνος (;) (φ. 213?). Γ Μένος Κορώνης (φ. 221? ). ΙΑ' Μπαλάβεος ιερεύς *αι νομοφύλαξ (φ. 226?, 332*, 232*, 258?, 282?, 2.92«, 546?,351*, 352* \ 552? ). IB' Οεόδουλος(;) (φ. 221?). ΙΓ»Ιωάννης Κλαδάς (φ. 277«, 502? ). ΙΑ' 'Ιωάννης Κουκου^έλης (φρ. 556?,559* ). ΙΕ' Ααμ&ανός(;) (φ. 5:>i? ). *Εν φ. 7*, h> if) κάτω φα, άναγινώοκομεν τάδε γεγραμμένα

22 69 υπό χειρός μεταγενέστερος εκείνης ήτις έγραψε τον κώδικα : τ^ς κατριαρχηκής μον^ς, του εν «ρϊΐ τοΰ βαζελοΰ:(*) Ιωάννου βαπτιστου, έ ών αϊ όνο έσχατοι λέξεις Olà μέλανος ζωηρότερου. 'Επί δε τον παραφύλλου του επικεκολλημένου επί του περικαλύμματος προς την αρχήν του κωδικός είναι γεγραμμένα τα έξης ;-4-Ιτος άπο τ^ς βεογοvi(«ç), 175* μηνΐ μαρτεον 25* έγράφη ή παροΰσα μουσιχύ ύπο χειρός γρηγορίου" Εερέ(ως) ΚαΙ πρωτόπαπα τ^ς άρχι έπισχοπ5)ς χαλδί(ας) ν.(αΐ) τό αγόρασα. Κ άγω ό ευτελές Δούλος τον» βαζεροΰ ίερεμ(ίας), Ιερομόναχος, x(<xl) «ροτοσυνγγε[λος] Θεοδοσέουπόλε- (ως), τοΰ μακαριτου, κυρίου, άζαρί[ου] ό δε τοΰτο άποξενόσας èx τών χειρών μου να εχη τόν τιμι(ών) πρόδρομων άντι μαχών εν ήμερα χρήσεως όσ, χ(αΐ) ε χειροτονίοηχα Ιερομόναχος, εν ïxt χειλίου έυτακοσέους, τριάντα, εξη : -\- Μεταξυ τών φ. 1 και * άπεαπάο&ησαν φύλλα δύο, και àvà εν μεταξύ τών φ. 314 και 315, 3*28 και 329. Τα δε φ. 38 και 193 ήρι&μή&ηοαν δις, 38 α και 193*. "Ο κώδιξ κοομεϊται ύπ* αρχικών γραμμάτων και επιτίτλων, ων ενια αρκούντως τεχνικά. Έχει δε περικάλυμμα εκ βνροης καοτανόχρον, έφ* ης άπλα έντυπα κοσμήματα. *Εκ δωρεάς του Ικ Πόντου Γρηγορίου Συμμελίδου. 20 [2222] Χάρτης. Διαοτ. 0,142Χ 0,10, Αιών XVII. Φ. 32. ΕύγαΙ του Λυννιχου. "Εν φ. 3$ οημειοϋται -}- εγράφη δια χει ρός δα(6ί)δ Ίερομονάχ ου εν μηνΐ σεπτεβρίω IV 0 * <= ης ϊτος 'ζρξ: 1 - *«* έπεται ετερόν τι οημείωμα, τα αυτά που μνημονενον ί γεγραμμένον νπο χειρός βαναύοου. 'Επί του παραφύλλου τον επικεκολλημένου επί της πινακίδος του περικαλύμματος προς την αρχήν τον κωδικός φέρονται τάδε : (*) Πρόκειται περί της παρά την Τραπεζούντα μονής τον Βαζελώνος, ηερί ης ο *Επ, θ. Κνριακίδης εν τφ περιοδικφ τοϋ Ελληνικού Φιλολογικοϋ Συλλόγου Κων)πόλεως. Τόμ. ΚΖ ( ) ο. 358 κ. ί.

23 Δεκέμβριος 30 έδέοη δηα χειρός, δημητρέου, J "l'epeoç, έ* κόμης, ζηόλη (') Εν φ. Ì a απλούν κόσμημα, εν δε τφ φ. 32$ είκονίζεται ατέ" χνως όφις περιελισσό μένος. Ό κώδιξ έχει πάλαιαν οτάχωοιν. Προέρχεται δε Ικ Θεοοαλίας και ενρίοκεται εν αθλία καταατάαεί; Έκ δωρεάς τον κ. 'Ελευθερίου Καστρηνσίον, άρχιμανδρίτον* 21 [129] Χάρτης. Διαοτ. 0,14Χ 0,105. Αιών XVII. Φ Μανουήλ ΜαλαΙξοΑ Νορ,οκάνων. Προτάαοεται αύτοϋ : α' (φ. 6* ) α Ευχή του 'Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας είς εξομολόγησιν πατρός' η είς εύχέλαιον ή είς την εικόνα του Χρίστου». β' (φ. 10* ) Πίνας" των κεφαλαίων τον νομοκάνονος. *0 πίνας" αναγράφει το όλον κεφάλαια σξα'. Το *' κεφάλαιον πραγματεύεται «περί άρχιερέως τον είναι είς πάντας συμπαθην και να μηδέν πιοτεύ[) λόγους τινός χωρίς να εξετάζη». Το κεφάλαιον σν?' : «/Τ]άξις πρωτοκαθεδρίας των αγιωτάτων πατριαρχών και α 1 μητροπόλεις' και αρχιεπίσκοποι al όποίαι ευρίσκονται τήι> σήμερον και υπόκεινται εν τη Κωνσταντινουπόλει' και ποίοι τών μητροπολιτών έχουν επίσκοπος και ποίοι λέγονται ύπέρτιμοι και έπαρχοι"»- 9 Εν τέλει, από φ. 344 α κ. ε., σύμμικτά τίνα περί εξομολογήσεως περί μοναχών, ή ακολουθία της εξομολογήσεως, περί σεισμον πώς γίνεται κλ. Εν φ. 34Sr âray νώσκομεν Ρρνθρόγραφα τάδε.' -4- το παρόν νόμιμον υπάρχει του' όσιωτάτου Ιν ίερομοναχοις xal πν(ευματ) ικοΰ κυρίου καλλινίκου' άπομονα τήριον τ9)β εύαγγελίς ρειας και θαυ ματουργ^ς* άνωθεν elç χωρίον βα νις-ας* και ό κόπος και τα έξοδα του '''είναι ασπρ(α)φ καΐ ϋςτις βουληοή καΐ (*) Ζ ι ό λ ι χωρίον εν τφ δήμω Αίΰίκων της θεοοαλίας ουχί μακράν της ονής του 'Αγίου Βησσαρίωνος, τών Μεγάλων Πυλών.

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 Ελληνική. 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος Ελληνική

1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 Ελληνική. 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος Ελληνική Α/Α Όνοµα Κώδικα Διαστάσεις Υλικό Φύλλα Πφ. Περιεχόµενο Χρονολογία Γλώσσα 1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος 3 ΠΒΑ0019

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ Παρουσίαση βιβ ίου εκδήλωση Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ www.periexomena.gr Την αίθουσα «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» διάλεξαν οι δύο συγγραφείς, Γεώργιος Πετρόπουλος και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 11: Η ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αναστασία Τούρτα Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Ο Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο. Εικονογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα