Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον"

Transcript

1 Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Νίκος ΒΕΗΣ Δελτίον XAE 6 (1906), Τεύχος β', Περίοδος A' Σελ ΑΘΗΝΑ 1906

2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΆΦΩΝ ΚΩΔΊΚΩΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ.A.<e>H::N\nasr -* mêè ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετάξι) των άλλων πολυτίμων δια την επιστήμην καΐ την τέχνην αντικειμένων, ατινα ή Χριστιανική ΙΑρχαιολογική Έται* ρεία Αθηνών εν τη εϋ-νικωτάτη και ζηλ.ωτη αυτής δράσει περί* συνήγαγε και διέσωσε, συγκαταλέγονται και υπέρ τους εκατόν χει* ρόγραφοι κώδικες, των οποίων παρέχομεν κατωτέρω την επί' Οτημονικήν άναγραφήν. Τήν εργααίαν αυτήν επεχείρησα μεν κατά το ύπερος του 1902\ συνεπληρώσαμεν δε και επε&εωρήσαμεν κατά το εαρ του Ιπώντος 8τονς άκολου&ήσαντες èv τη διατάξει και καταγραφή των κωδίκων αυτό εκείνο το σύστημα, καϋ 9 ο εξεδώκαμεν ήδη τον κατάλο γον των χειρογράφων τής εν τω δήμφ Θεραπνών τής Λακεδαίμονος μονής των "Αγίων Τεσσαράκοντα. Άκέφαλον δήλον δτι εκάλεσα τον άποβαλόντα την αρχήν κώδικα, κ ο λ ο β ò ν τον ούκ έχοντα το τέλος, ελλιπή τον άπεστερημένον τινών εν τφ μέσω φύλλων και ατελή τον μή τελειω&ένια υπ* αυτοϋ του βιβλιογράφου. Δια γραμμάτων παχέων εδήλωσα εν τφ καταλόγω τα ονόματα των συγγραφέων. Έν είσαγωγικοϊς περιελήφθησαν ιπιγραφαί συγγραφών ή κεφάλαια αυτών αντολεξει Ικ τών 4

3 50 κωδίκων αντιγραφόμενα.δια γραμμάτων δε ήμιπαχέο>ν εξεδόθησαν (Εις τις τους παρόντας αντίγραψες κανόνας) σημειώματα fj αλλά χωρία εκ των κωδίκων παραλάμβανα μένα ώς εν αύτοΐς εχουσι,δήλον δτι μετά των ανορθογραφιών, στίξεως αυτών κλπ. κλπ. Άποσιωπητικα σημεία μετεχειρίσθην αφ' ενός μεν προς δήλωσιν παραλείψεως μέρους του κειμένου των κωδίκων κριθέντος περιττού, αφ' ετέρου δε προς δήλωοιν της εν αρχή κωδίκων ακέφαλων?) h τέλει κωδίκων κολοβών εκ του κωδικός απουσίας των προηγουμένων ή επομένων όντως.' ("Αρχ.)... άνδρες β καΐ παυσώμεθα (Τίλ.).... οίδκ δτι 1(η«7θυ)ν τον εσταυροψε'νον ζητείτε και... 'Εντός ορθογωνίων αγκυλών [], ενέκλεισα λέξεις ή και γράμματα προσθετία εις τάς επιγραφάς ή είς το κείμενον τών κωδίκων, εντός δε δξυγωνίων το σχήμα < > ενέκλεισα τα διαγεγραμμένα εν τώ κώδικι και ϊντος παρενθέσεων () εσημείωσα τάς επιτμήσεις και τάς βραχυγραφίας. Δια συνεχών καθέτων γραμμών //// δηλοΰνται τα άπεξεσμένα εν τφ κώδικι, δια συνεχών δε γραμμών» τα ελλείποντα σχισθέντος του εφ' ου ήσαν γεγραμμένα χάρτου. Τα εκ τών κωδίκων αντιγραφόμενα σημειώματα εχώρισα και κατά στίχους δια μιας καθέτου γραμμής \, ώς έν τοις χειρογράφοις εχονσι. Δυστυχώς δε και πάλιν πρέπει να ζητήσω την επιείκειαν τών μελλόντων να μεταχειρισθώσι τον παρόντα κατάλογον διότι πολλάκις δεν κατόρθωσα δια τών τυπογραφικών μέσων, τα οποία διέθετον, νάποδώσω πιστώς τους διαφόρους παλαιογραφικους τύπους και τα σν/χπιλήματα τα άπαντώντα εν τοις ση[χειώμασι της κατωτέρω αναγραφής ( ) Σημειωτέον δε δτι πλην τών εν τφ παρόντι καταλόγψ χειρο* γράφων κωδίκων κέκτηται ή περί ης ο λόγος Εταιρεία και ικανά ποικίλου περιεχομένου εγγροφα, ών την αναγραφην θα δη fio* σιεύσω tv προσέχει Δελτίφ αυτής. (*) Πρβλ. NÌKOV Ά. Ben ί Κατάλογο; ιών χειρογράφων kcoòuaìv της εΐ> θεράπναις μονής τών Αγίων Τεοοαράκοντα. [Άνατνπωοις Ιχ της Έηετηρίδος Παρνασοοϋ Η ετονς]. Εν Αθήναις χ. έ.

4 51 Άιαγκάιον προς τούτοις ϋεωρώ να δηλώοω προς όδηγίαν ΊΟ ν ενιευξομένου δτι δ ανω&εν εκάστου κωδικός εντός ορΰογωνίων άγκνλών λεπτός τον τύπον άρι&μος είναι ο νφ' ον το χειρόγραφο)' τέτακται èv Τω γενικω εΰρετηρίω της 'Εταιρείας. Kai επί τέλους ΰεωρώ καΰήκόν μου να εκφράσω και έντεϋΰεν τας ΰερμάς μου ευχαριστίας είς τον κ. Γεώργιον Ααμπάκην 9 διευΰυντήν του Χριστιανικού Μουσείου και ύφηγητην της Χριστιανικής Αρχαιολογίας εν τφ Έ&νικφ Πανεπιστήμια), μεγάλως άλη&ώς συντελέσανχα εις την εκδοσιν του μετά χείρας καταλόγου. Ά&ήνηοι xjj 14 Φεβρουαρίου ^ΙΚΟΣ S&. ΒΕΗΣ esse^iej^^^e^ffi «- «.

5 M - I [1347J Περγαμηνή. Διαοτ. 0,170X0,137. Αιών XII. Φ. 3,59. Εύαγγέλίον το σιά τέισάρων. Α' (φι 5* ) Το κατά ΜατϋάΙον. Β' (φ. 109* ) Το κατά Μαρχόν. Γ' (φ. 176* ) Το κατά Λονκάί>. Δ' (ψ: 277* ) Το κατά. Ιωάννηνι 'Εκάστου των ευαγγελίων προτάσσεται ή υπόϋεσις και δ πίνας" των κεφαλαίων. i Από του φ. 351* άρχεται «Συναξάριον συν Θεφ των ευαγ* γελίαίν του όλου χρόνου' των τε καο- * ήμέραν άναγινωσκο μένων και του μηνολογίου* των εορτών, των σαββατοκύριακων της τεσσα* ρακοστής' των τε μεγάλων εορτών και τών εω&ινών». 'Εκάστη δψις τών φύλλων περιέχει κατά μέσον ορον στίχους δέκα και οκτώ, το δε πάχος του σώματος- εκάστου τών γραμμάτων είναι συνηϋως τρία χιλιοστά. Κοσμείται δ κώδιζ δια τών εικόνων τών τεσσάρων Ευαγγελιστών (φ. 4?, 1081*, 175?, 276<*) και δι 9 Ιπιτίτλων èv φ. 1?, 2 α, 5 α, 106", 109«, 17Ρ, 174«, 176", 274", 275?, 277 α, 351«. Είναι δε αϊ εικόνες τών Ευαγγελιστών δλ,οσέλαδοι μετά τέχνης έξειργασμέναι èv βάΰει χρυσοβαφει' προς προφύλαξιν δε αυτών ετέΰησαν εν τώ κώδικι δλοσηρικα λεπτοφυα καλύμματα, επιφανή δείγματα της περί την μεταξοπλοκίαν τέχνης τών Βυζαντινών, χρώματος δε ρόδινου, εζηνΰημένου τανΰν, Ινώ συνήϋως τα τοιαύτα καλύμματα Ι'χουσι πράσινον χρώμα. Τα φ. 4 α, 108«, 175«, 276«παρέμειναν άγραφα. Μειαξυ δε τών φ. 208 και 209 άπεσπάσϋη τετράδων δκτάφυλλον περιέχον κειμενον εκ του κατά Αουκάν (από του κεφ. Η' 2 μέχρι του Θ'22) Ή στάχωσις του κωδικός είναι παλ.αιά εκ ζυλύνων πινακίδων εφ 9 wv Ijoav προση/^ωμέναι εικόνες και άλλα κοσμήματα ενεπίγραφα ί ορειχάλκου λεπτού. Τά νυν μόνον ε*π\ της προς το τέλος

6 53 τον κωδικός πινακίδος οφζεται τοιαύτη εΐκών της Στανρώοεως. Επίοης δ κώδιξ οφζει και πόρπην όλοσηρικήν πρααίνου χρώματος και ΰηλνκωτήρας μεταλλικούς ( ι ). 2 [557] Περγαμηνή. Διαοτ, 0,13X0,165. Αιών XII. Φ. 259.) Εύαγγε'λιον το οια τεσσάρων. Α' (ψ. 12«) Το κατά ΜατάαΊον. Β' (φ. 83«) Το κατά Μαρκον. Άκέφαλον., Γ (φ. 122«) Το κατά Αονκαν. Είναι ελλιπές. Α' (φ. 195«) Το κατά "Ιωάννην. "Ακέφαλον. Έκάοτον Ευαγγελίου προτάοοεται δ πίνας" των κεφαλαίων. Των Ευαγγελίων δε καϋ * δλον προτάοοονται τάδε : 1 (φ, 3" ) Εύβδδέου επιστολή προς Καρπιανόν. Είναι ατελής. 2 (φ. 4P ) Εννέα κανόνες της συμφωνίας τών Ευαγγελιστών. 3 (φ. 8 1 *) «Ειοησις τών Ευαγγελίων τών Αγίων ΙΙαθών είσίν οέ καθερ{/.ηνευ[/.ε / να καθώς είς τους Εύαγγελιστάς». Ή εΐδηοις αυτή έχει γραφ*} νπο χειρός μεταγενεοτέρας, του XV ή XVI αιώνος. 9 Εν φ. 257" κ. ε. έχει γραφή ή αρχή της προς Φιλιππηοίονς επιστολής του ΙΙαύλου μέχρι τον: και δ Θεός της ειρήνης εοται μεϋ ' ημών και παν έλάβετε... Ό κώδιξ κοομεΐται διάτων εικόνων του Ματΰαίον (φ. itf), του Μάρκου (φ. 80'* ) και 'Ιωάννου (φ. 194**) μετριωτάτης ( ι ) Περί της προελεύσεως τοΰ Ευαγγελίου ίδε ΔελτΙον Β' της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Έν Ά&ήναις 1894) ο. 3 xaì 154.

7 54 τέχνης. "Ετι δε δια καλλιτεχνικής εικόνος τον Ναζωραίον(φ. 256' 3 ), ης μόνον ή κεφαλή ε*χει έΐςεργαοϋ-ή τελείως. Έν αρχή και τέλ,ει σννεατάχα)νται τφ κώδικι δύο εκ συναξαρίον περγαμηνά φύλλα, διαοτάοεων κατά. προοέγγιοιν 0,135Χ 0,115 και γραφής του XIV αιώνος. Τα φύλλα ταϋτα συνηρν&μήοαμεν μετά των λοιπών του κωδικός. 'Εκ δωρεάς Παναρέτου Κωναταντινίδου Αρχιεπιοκόιζου Μεοοηνίας. 3 [2711 Περγαμηνή. Διαοτ. 0,29X0,36. Αιών XIII. Φ [ Ιωάννου Χ.ρυσοβτομ.ου : Ό λΐλίαι έρρ,ηνευτικαί εις το κατά Ματθαίον]. Αώδις" ακέφαλος, ελλιπής, κολοβός. "Αρχ:... άνδρες ήμεϊς' και παυοώμεϋα τοϊς παροϋσι προςτετηκότες' τή οκιψ τοις ονείρασι' τφ χαπνφ' και γαρ το πλέον τής ζωής ημών, εν άναιοϋησία' ή,τ ε γαρ πρώτη ήλ,ικία πολλ,ής γέμει τής άνοιας' ή δε προς το γήρας όδεύουαα πάλιν' την εν ήμΐν αϊο&ηοι(ν) καταμαραίνει. πάοαν Τελ :... ου γαρ ομών εοτι το δεδοικέναι φη(οίν)' αλλ' εκείνων τών οταυρωοάντων' άπαλλάξας τοίνυν αύτας του φόβου και δια τών ρημάτων και δια τής όψεως' και γαρ το οχήμα φαιδρον εδειξεν ατε ευαγγέλια τοιαύτα φέρων επήγαγε λέγων' οιδα or t 9 Ι(ηοοϋ)ν τον εοταυρωμένον ζητείτε' και Ή μεν αρχή ανήκει εις τήν NE' όμιλ'ιαν, το δε τέλος εις την ΠΘ'. Ο Τα φ. 30 και 31 εχονοιν άποοχιοϋή κατά τήν εξω φαν, τα δε φ. 64 και 65 είναι αχεδον δλως δι 9 δλ,,ου άποκεκομμένα. Ό κώδιξ κοομέϊται υπό έγχρωμων τινών αρχικών γραμμά- 1 Πρβλ. Migne 'Ελληνική Πατρολογία. Τόμ. IV[II, οελ. 548 mi 784. ri m.

8 55 των ωραίων εν τη άπλότητι αυτών. Τής δε σταχώσεως διασώζει μόνην την προς το τέλος πινακίδα έπικεκαλνμμένην δια βύρσης καατανόχρον. Προέρχεται εκ προοφορας της Μονής Σονβριας. 4 [2138] Περγαμηνή. Διαστ. 0,123X0,09. Αιών ΧΗ. Φ [Α*6ΐδ Ψαλαηριον]. Άκέφαλον. Τα πρώτα 32 φύλλα κα&ώς και τα και τα είναι χάρτινα. *Η κατάοτααις του κωδικός ήκιοτα καλή. Ή ατάχωσις αντον εξηρ&ρωμένη. Προέρχεται ίκ δωρεάς του ιερέως Κ. Σακκελαρίου ex τον χωρίον Μικρό Μέρτζι τον δήμον Τρικκαίων. s [sang Περγαμηνή. Διαστ. 2,58Χ 0,24. Αιών XII. Λειτουργία των προηγιασ^ε'νων. "Εν είληταρίφ άποτελονμένω ϊκ τεσσάρων τεμαχίων. Έν αρχή έχει εξεργασ&ή τεχνικον επίτιτλον δια βνσσίνον χρώματος. Προέρχεται ίκ δωρεάς Κ. Δρακοπούλόν. 6 [2120] Περγαμηνή. Αιαστ. 4,64χθ,175. ΑΙών XII, 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου Λειτουργία. Έν είληταρίψ άποτελονμένψ εκ δέκα τεμαχίων. Τα δύο πρώτα τεμάχια εχονσι γραφή έπί λενκοτέρας τ) τα λοιπά περγαμηνής και δι ' άμανροτέρον μέλανος κατά τον XIII αιώνα. Ή επιγραφή τής λειτουργίας και το ανω&εν ταύτης επίτιτλον

9 - 50 εγέιοντο αμυδρά ύφ ' υγρασίας, ώς και τα κεφαλαιώδη και λοιπό, ερυ&ροβαφή γράμματα τα εν τοις δνοι πρώτοις τεμαχίοις. Προέρχεται εκ δωρεάς της εν Θεσσαλία Μονής των Μεγάλων Πυλών. 7 [2119] Περγαμηνή. Αιάστ. 0,25X2,15 ΑΙών XIII [βαβ*λε ου τοϋ Μεγάλου Λειτουργία]. 'Ακέφαλος. Έν ειληταρίφ, ούτινος τα σωζόμενα τεμάχη είναι τρία. Έκ δωρεάς της Θεασαλικής Μονής των Μεγάλων Πυλών. 8 [2360] Περγαμηνή. Αιαστ. 0,18X0,245. Αιών XIII. Φ. 8 Τετράδων εξ ευαγγελικού κωδικός περιέχον κείμενον ϊκ του κότα Λ,ουκαν (κεφάλ. Θ' 32 ΙΑ'31). Έκ δωρεάς "Ε. Καστρηνοίου εκ Τυρνάβου. 9 [760] Βομβύκινος. Διαοτ. 0,33X0,26. Αιών XIII. Φ. 370 [Πράξεις της τρίτης Οικουμενικής Συνόδου]. Κώδιξ ακέφαλος και κολοβός. "Αρχ. :...Άνήρ τις των εκ Βαβυλώνος τής Περαικής' Ραψάκης, ούτος άνεΐλε μεν άπασαν ώς έπος ειπείν, την των 'Ιουδαίων χώραν' καταδηώσας δε συν αυτί] την 2αμάρειαν' έπ' αυτήν \μι την 'Ιερουσαλήμ' μυριάνδρω πλη&ύί Τέλ... 'Ιωάννου του Ιατρού' και ουγκέλλου Κυρίλλου' [και ελΰόντος] ώς ΐοτε, ετέρους ώοπερ γεγενημένους [δρώμεν των αρχυντ]ων τους πλειονς και ουδέ άκοϋοαι γοΰν... ΊΙ μεν αρχή ανήκει εις τον «Κυρίλλου επισκόπου 'Αλεξανδρείας προσφωνητικον προς τον ευσεβέστατον βασιλέα Θεοδόσιον, περί της

10 57 δρΰής πίστεως της εις τον κνριον ημών Ίησοΰν Χριστόν» ( ι ). Το δε τέλος ανήκει εις τήν «Έπιστολην γραφεΐοαν παρά του κόμητος Ειρηναίου προς τους ανατολικούς περί των επί τη ύπο&έσει πραχ&εντων, μετά, την εΐοοδον αύτοϋ την εν Κωνσταντινουπόλει, και την απόδοσιν των αναφορών» (*). Επί του παραφύλλου του Ιπικεκολλημένου επί της πινακίδος προς το τέλος του κωδικός χειρ του XVIII πι&ανώς αιώνος έγραψε σννταγην περί του πώς «να κ ά μ η ς καλό μελάνι». Ή σννταγη αυτή δέον να εξετασϋϋ εν οχέαει προς αλλάς τοιαύτας ουνταγάς (*). Άλλα κατά κακήν ούμπτωοιν το περί ου δ λόγος παράφυλλον έχει ενιαχοϋ άποτριβή fj άποσχισ&ή υπό βέβηλου χειρός των καν 1 * ημάς χρόνων. Ό κώδιξ είναι σπουδαίας έρεννης άξιος. Δυστυχώς τα φύλλα αυτοϋ ΒΪναι ένιαχον τιλφόβρωτα και μετά χασμάτων. Το φ. 36ϋ είναι εκ χάρτου στιλπνού' ετέθη δε προς άναπληρωσιν εκπεσόντος βομβυκίνου φύλλου καί παρέμεινεν άγραφον. Ή στάχωσις τον κωδικός αποτελείται ϊκ ξνλίνων πινακίδων μετά βνρσίνον επικαλύμματος, έφ' ου άπλα εντνπα κοσμήματα. Έπορποϋτο δε ποτέ δια ϋηλνκωτήρων. Προέρχεται εκ δωρεάς Σωφρονίον Σαραντοπούλον, ιερομόναχου εν τη Μονή του Φλαμπονρίον. (*) Mansi: Amplissima Coll. Goncil. Τόμ. 4 Ann SI, ο. 620 (*) Αντόϋι, oel 139?,. (*) Ίδε Sp. P. Lambros: Catalogue of the Greek manuscripts ou Mount Athos Έν Κανταβριγία Τόμ. Α' σελ. 69 (άρι&. 771, 0} 104 (άριϋ: 1152, 2) 110 (άρι&. 1227), 313 (άρι&. 3451,2). Τόμ. Β\ οελ. 343 (άρι&. 5763,3) 427 (άρι& ) Henr. Ο. Coxe : Calalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleìanae. Μέρ. Γ. Έν Όξωνίφ 1854, ο. 42).

11 1 58 IO [3529] Χάρτης. Διάστ. 0,218X0,15. Αιών XVI. Φ Εύαγγέλιον το òtà τεσσάρων. Α' (ψ. Γ ) Το κατά ΜατϋαΊον. Β' (φ. 103") Γ Το κατά Μαρκον. (φ. 168" ) Το κατά Αονκαν. Δ' (φ. 275") Το κατά Ίωάννην. Των τριών τελευταίων Ευαγγελίων προτάσσονται σημειωθείς περί της γλώαοης εν η εγράφησαν ταϋτα, αϊ υποθέσεις πίνακες τών κεφαλαίων. ^Εν τέλει του κειμένου, φ. 353", άναγιγνώοκομεν : Τω συντελεστή τών κάλων θ(ε)φ χάρος : παμμεδέοντι β(ε)ω. συν υίέΐ πν(βύματ)ι Αόξα : Έν δε τφ φ. 353^ γέγραπται : -f- Βίβλος έπουρανίοιο. mal αθανάτου βασϊληος : τοις καοαροΐσϊ νόον. μϋστήρϊα λαμπρά φαεένει : αυτών και οι τήν δ'εγώ αυτός Εγραψα, πόθω τολμήεντϊ πςοήσας : μαρκιανός οίκτρος, μονάχοισϊ xai ρακένδυτης : οι μετ ' έμέ τρυφόωντες. έμοΐο πόνοιο ' _\_ -ω -ω. "?_ Έτους ζ πα tv α' έν μηνί Ίουλίω.ια* Ι μ μέμνησοε m κ α Ν. ^ Και έπονται τίνα κρυπτογραφικώς γεγραμμένα, ατινα ϋα δημο~ σιεύαω εν xfj προσεχώς ύπ' έμοϋ άκδο&ησομένη σταχυολογία κρυπτογραφικών σημειωμάτων εξ 'Ελληνικών κωδίκων. Ή γραφή του κωδικός είναι μετ ' Ιπιμελείας, τα δε αρχικά αϋτοϋ γράμματα και τα επίτιτλα τεχνικά. Τα φ. ΙΟΙ** 102 β, 166 β 167^, 27ο' 1 274<* παρέμειναν άγραφα. ( ) : =Μαρχιανός,

12 59 "Η στάχωσις του χειρογράφου αποτελείται èx δρνίνων πινακίδων ϊπικεκαλνμμένων δι 9 δλοσηρικου, κατεοτραμμένον τα νυν, και πορπονμένων ποτέ δια ΰηλνκωτήρων. Η [128] Χάρτης. Διαστ. 0,195X0,14. Αίών XVII. Φ. 91. Ευαγγέλια τα επ' εκκλησίας άναγινωσκό /.ενα. Άπα τον φ. 401«κ. ε. Μηνολόγιον σύντορ-ον όλου του ενιαυτού. 9 Εν τέλει τούτον, φ. 591?, φέρεται. Θ(εο)υ το δώρον, χαΐ νιχολ(άου), 'Ο πόνος* Οι μ-(έν) χειρ γράψασα, Οέπετ(ταΐ), Οτάφω, Οι (δε) γραφή, (στεκαιτ(αι) είς χρό(νους) πληρεστά)τους... Τάρχικα γράμματα είναι κοινής τέχνης. *Επίτιτλα δε και άλλα κοσμήματα έχει ô κώδιξ èv φ. 266«, 293, 298", 340?, 366«, 389", 401«, 421«, 430«, 437?, 466?, 546?, 556«, Μέχρι τινός νπάρχει èv τφ κώδικι παλαιά κατά σελίδας άρΐΰμησις, ή δε στάχωσις αντοΰ είναι των κα#' ημάς χρόνων. Προέρχεται Ικ δωρεάς Άριστ. Βαρονχα ] Χάρτης. Διαστ. 0,147X0,98. Αίών XVI. Φ. 76. Εκκλησιαστικοί κανόνες. Έν δημώδει γλώσσ^. Μετά το πέρας τον κβιμένον, φ. 75?, άναγινώσκομεν. ΕΚ τις τους παρόντας αντιγράψει *α J νόνας, μή άφήση τέποτε άπάυ J τους* ή &κό τυπικόν έπεϊ λόγ(ον) δώσει υπέρ άυτοντ άν γουν καΐ άυ Ι τός δεν το χρειάζεται, άλλεστι πάν τως άλλος χρειαζόμενος αυτό: 'Εν ôè τώ φ. 76" γίγραπται : -f~ τ ω Συντελεστή" των καλών θ > χάρις: - Ι χειρ μ,κκαρίου xal έν Ιερομονα (χοις) Ι ελαχίστου* του ποτέ άναστασιό του νον 5è μον^ς το*δ

13 60 παντοκρα τορος χ(ρ.στο)ο του αληθινοί» Θ(εο)ΰ ήμ(ων) τ(^)ς J κεκλημένηο ζάμπουδαε : Έν exec "ς " ~ξ'" ~ ω μηνΐ μαρ τέω λ'. νν(δ*ςκτςων)ος ι β : - Ούγγνωτε τ^ς άμαοίας μου καϊ εύχβσοαο υπέρ ήμων : Έν φ. 1" εν τη άνω φα : δ*ομο καλά και αμέσως κατωτέρω : απιστολης εμανοηλ απο βελησονη έτους 1G8. 'JSV 9?. 7ÉT δοκίμια κονδυλίου. Έπι της ράχεως του κώδίκος: 1798* Σεπτεμβρίου* s. '1 V φ. Τ απλούν κόομημα. "Εχει δε δ κώδιξ και πάλαιαν κατά φύλλα αρί&μηοιν εοφαλμένην και ενιαχοϋ ήφανιομένην, ατε του οταχωτον βαΰύτερον κατενεγκόντος την κοπίδα. Έκ δωρεάς 'Ιωάννου Ιερέως Στρατηγού Ικ Κυϋ ήρα>ν. 13 [1155] Χάρτης. Διαοτ. 0,181X0,122. Αιών XVI. Φ (φ. Τ ) 'Ιωάννου τοφ %.ρυσοστόμ.ου Λειτουργία. Ακέφαλος. 2 (φ. 35" ) Βοιβ&λεέου του Μεγάλου Λειτουργία. 3 (φ. 64" ) Λειτουργία των ττροηγιασ^ε'νων. 4 (φ. 77" ) Άποστολοευαγγε'λια της εβδομάδος. ο (φ. 80") Άποστολοευκγγέλια είς JAVYÌJAYJV διαφόρων αγίων. 6 (φ. 96" ) 'Ακολουθία της αεταληψεως. 9 Εν φ. 63' διάφοροι lityjxx υπέρ συγχωρησεως των ψυ /ών διαφόρων ευσεβών νριστιανών. Έν φ. 25? εν τη κάτω φα.' μνηστή κ(ΰρι)ε τ tv ψυχ^ν τοΰ δούλου σου άκακηου μονάχου :- Ή αυτί] ευχή και εν τη κάτω φα. τον φ. 54**. "Εν φ. 95'* + >ΐνήσ6ητ(ι) κ(ύρο)ε την ψΰχην τοΰ δούλου σου σωφρονεου άρχί'ερέως :. Kai τας ψυχας των γονέων αυτού Ταματέου καϊ Ταματιου. Θομαές.κ(αέ) αγγελίνας, λασκαρίνας. πρεσβυτερήσης. κ(αί) τέκνων Ι αύτης : -}- και κάτωΰι τούτων δια μονοκονδυλιάς -\-ό ταπεινός μητροπολίτης ευρίπου Σωφρόνιος. "Εν φ. 111" αναγραφή ονομάτων μνημονευομένων εν τη αγία προϋ-έοει, εν οϊς και το Κιάρα και Φιλανϋρωπηνος. Εν φ. 100' 1 ίν τη εζω ώφ : ετούτη [ή θεία καϊ ίερα] λει-

14 61 - τουργήα. ν>παρχυ" το«σαματήον» ορός (') x(«t) ΰτης την νβξέvóet να Ιχ\> το έπητημηον του αίρορβ σμώυ Γόρχικα γράμματα δια κιρροϋ μέλανος άπλα, αλλ 9 εϋγράμμα. Εν φ. 11 β ώραΐον Ο èv σχήματι αρχαίου κατόπτρου, οΐϊινος η στρογγυλή επιφάνεια είναι σταυρηφόρος, ή όε λαβή òtà φύλλων κέκοσμημένη. Παραπλήοιον Ο και εν φ, V. Έν φ. 14 β χρυοό^ γραφον Ε άποτελούμενον Ικ δικέφαλου 6φεως συοπειρουμίνου. Έν φι 62* τεχνικον Ο èv φ δ Ίηοονς εύλογων. Έν φ.?'ο 1 * Ej ου την μέοψ κεραίαν αποτελεί προβεβλημένη χειρ εΰλογοϋαα. 'Επίτιτλα κοσμήματα έχει δ κώδιξ εν φ. 77", 86" και 96". Το φ. Β4' 1 αγραφον. Το δε φ. 63" γεγραμμενον χειρός μει αγενεστέρας. Δωρεά της εν Ehßoiq, μονής Μακρύ μάλλης. βανια'οω; υπό 14 [14061 Χάρτης. Διαοτ. 0,205 Χ 0,15. Αιών XVI. Φ (φ. Τ) 'Ιωάννου του Χ.ρυσοστόμ.ου Λίΐτουργία. 2 (φ. 3Γ ) Οασ&λε'-ου του Μεγάλου Λειτουργία. 3 (φ. 75 α ) Λιιτουργία των προηύΐα<τ Α6νων. Έν τέλει, φ. 93?, άναγινώσκομεν : ι 778(;)<pXe<xp.s cxei^eiôei ( ) Πρόκειται περί της έν τφ δήμω Άκραιφνίον μονής της Μεταμορφώ* οεως τοϋ Σωτηρος της επικαλούμενης τον υ ρου ς Σ α (γ) ματ à. ΕΙς αυτήν αναφέρεται γράμμα τον 'Αλεξίου Α' τον Κομνηνού ^ τον 1106, όπερ όμως εϊναι νποβολιμαζον καϋ ' α άλλως τε απέδειξεν ô Α. Μουστοξύδης«Έλληνομνημων» (Έν Ά&ήναις Ì843), a. H5 κ. ε. Το περί ου 6 λόγος γράμμα έξεδό&η επανειλημμένως και δη έν τ^ '-Ευαγγελική Σάλπιγγα της 14 'Απριλίου τοϋ Ì838. 'Υπό Ross-Schmeller: Abh. ah München Philos. Τόμ. II (1837) ο. 155 κ. I. Miklosich και Müller : Acta et Diplomata. Τόμ. V, ο "Ολως εσφαλμένως! «- δοίϊη υπό Έκδρομέως έν τ^ εφημερ δι Ά&ηνών «'Εσπερινή. Ετος Δ, Περίοδος Β', όριο. 219 (Tfj 24 Μαρτίου 1904).

15 - 62 ω {«.αχα(ηΐεις παπαχγ,ριλος etc μοναστήρι j νοχάβα Act«έπεται δια τζίφρας : - -' ΙωαννΕκς0 5 (Ο l* ov, *X ò S VÇP'O δι'ετέρας χειρός: -\- ο πανωβιοτατος και σεβασ ΐηοτατ(ος) αγι yaorj Ό βιβλιογρόφος είναι επι μελής t μιμείται δε άρχαιοτέραν των χρόνων αύτον γραφήν. Τάρχικά γράμματα είναι διάκοόμα μετά τέχνης αρκούοης. Τεχνικά είναι και τα έπίτιτλα κοσμήματα των λειτονργειών τον Χρυοοατόμον και του Ά y. Βαοιλείον, κοινον δε το επίτιτλον της λειτουργίας των προηγιασμένων. "Evia αρχικά γράμματα της λειτουργίας του Χρυοοοτόμον είναι χρυοα, ως και το επίτιτλον και ή επιγραφή αυτής. Τα φύλλα 25 και 30 ετέΰηοαν προς άναπλήρωοιν έκπεσόντων τοιούτων και εγράφηααν υπό χειρός μεταγενεατέρας, ανορθόγραφου και βάναυσου, ήτις και εν φ. 74? έγραψε την γνωστην εϋχήν.' Θυοίαν αϊνεοεως και λατρείαν εύάρεοτον... Το φ. 30* παρέμεινεν αγραφον. Εκ δωρεάς θεοδοοίου Οικονόμου, οακελλαρίου. 15 [20961 Χάρτης. Διαστ. 0,215X0,155. Αίών XVI. Φ Στιχηράριον. Ακολουθία τών èvvê'oc ωρών και τη$ Meva)^ Έβοοιχάοος. Κώδιξ ακέφαλος. Μετά φωνών ι ΑπαΨτώσιν èv αύτφ οι έξης μελογράφοι : Α* Λάακαρις [Ο^νονίτης ;] (φ. 4* )ι Β' JkOMC&VOÇ (φ. ΙΟ' 9 ). Γ' Καρβονχρκότης (φ. 14" )> Δ' Mdftatpoç (;) W 16% If*, 30* } 33> j, 41*, 74* > 215*, 276*, 381«, 458", 459 ). Ε' Αένος Κορώνης (φ. 28*, 33«, 38<, 98«, 261", 4Ì&, 446«) %

16 63 - C [Ιωάννης] Γλυκύς (φ. 32", 294" ). Ζ' "Α μη< >εό$ωρος ΓλυκύςΜ^&*&ήτης (φ. 7ί Λ j. fi"' Γρηγόριος Μοναχός ^ 72'j. θ' [»Ιωάννης] Λ%μ.π<χο*άριος fa. ί *2', 427', 430" \ 439', Κ, 450', 452', 159',», 466*, 468', 472", 475', 481', 483', 490', 492', 497', 200', 204', 206", 212', MÊ, 249', 221', "226', 240', 279', 444", 446", 436\ 439', 441", WER Γ Φωκάς ( Ψ. 414", 177>', 349'). ΙΑ' Χρυσαφής (;) (ψ. 442', 446-, 453", 464', 466", 470'). IB' [Γεώργιος] *Αμθδρούντζης (φ. 456" ). ΙΓ Αργυρόπουλος (ψ. 463'). 9 Εν φ. 476$ μεταγενέστερα χειρ έχει σημείωση : <τοΰτο το βιβλίο ν i/et φύλλα 452>. Το σημείωμα τοϋτο τανϋν είναι διαγεγραμμένον. *Εν τέλει, φ. 477", γίγραπιαι: <*φνγ μ[ην] Φευρουάριος- χζ'. [έτβλειώ]οη ύ δοϋλος τοο θ(βο)ΰ μήχ&ήλος /////////// 9 Ex δωρεάς Διονυσίου * Αρχιεπισκόπου Χερρονήσου* 16 [130] Χάρτης* Διαστ. 0/45χο,405. Αιών XVlL Φ. 414> 4 (φ. 45* ) Μανουήλ Μαλαξου Νομοκάνων. ΙΙροτάσσεται (φ. 4* ) ο πίναξ των χεφαλαίων. 9 Αλλ ' ή άρΐϋ* μησις αυτών είναι άταχτος χαι το χεί/χενον δεν ανταποδίδει άχρι* βώς προς τον πίναχα. ä (φ. HO* ) Εύχί) λεγομένη έίς μέλλοντα μεταλάβει τών άνράντων μυστηρίων παρ' άρνιερε'ως η πνευματικού πατρός. $ (φ. 449* ) Εύχη συγχωρητικη* "Αρχ : Ό ë(eo)ç δ δειχοίός ο fit ημαις βαρχ* φωρέα«ς* x(al) πάντως χοαμου tvjv αμαρτία ν βαστάζων... ; 4 (ψ. 424* ) 'Ακολουθία του μικρού ΆγίασμΟΰ.

17 Ö(tp.i38* ^Οεοστηρίχτου l'ioν«χοΰ: «Κανώνπαρακλητικός είςθεοτόκον ψαλλόρ.ενος εν πάση θλίψει και περιστάσει ψυνης». Θ (φ. 14ß 6 ) Οεοδώρου Λούκα. Λ,ασκάρεως παρακλητικός κανών εις Θεοτοκον. "Αρχ. 7 f<p. jfoo* ^ απώς λέγεται η πρεσβεία», κατ 9 ερωταπόκρισιν. Εις την $ώξαν του μεγάλλου 0(εο)υ κ(αΐ) β(ωτ9ί)ρ{ο)ς ημών... ο ^ç>. 170* ) Στίχοι γεγραμμένοι ώς φαίνεται υπό του βιβλίο* γράφου καταλογάδην. Λρχ ' Ιΐ(άτ)ερ μου ποθηνώτατε εκ πν(εύματο)ό αγήου οπού με άνα«5έχ0ηκες βαπτηςματος εκ θείου Μεταξύ των στίχων αυτών άπαντώσι και οι έξης Ì Λοιπόν ο νωμοκάνων&ς που ηχες παραγγήλε! Το έγραψα καθώς ώρας οξύριχων Γ-ρογγήλει Οι αυτοί στίχοι inutatis mutandis άπαντώσι και εν τω Codi Barb. L 15 της Ρώμης, φ. 15$ ; Λοιπόν το βιβλιάριον που είχες παραγγείλει Το δγραψα καθώς όρας έξωριχοστρογγύλι (*). Δύνανται δε να χρησιμεύσωσιν εις την ερμηνείαν της φράσεως οξύρυγχος χαρακτηρ η τύπος, ητι; άπαντςί παρά Παλλαδίω (*) yal Ιωάννη Φιλοπόνω ( ), διαφόρως δε ηρμηνεύϋη υπό τον Wilc k e n (") χοχ του G αν d t h au s e n (*). J (φ. 172* ) Άποφθε'γ(Λατα καί ήθικαΐ προτροπαί. 9 Εν τη καΰ ω μιλημένη. ( ) Έδ. Θόμψωνος: Έγχειρίδιον 'Ελληνικής και Λατινικής Παλαιογραφίας... κατά μετάφρασιν Σ. 77. Λάμπρου. (Έν τ# Βιβλιοθήκη Μαρασλή). Έν Άΰήναις 1903, ο (*) Λαυσ. Ίοτορ. 84,14. ( J Εις 'Αριστοτέλους: Περί ψυχής Η, 2. (") Έν Hermes. Τόμος XXXVI (Ì901) σ. 315 κ. L καϊ h τψ Archiw für Papyrusforschung. Τόμ. Α\ σ (*) Έν ijj Byzantinische Zeitschrift. Τόμ XI (1902J ο. 112 κ. î.

18 - 65 -, io {φ. 173*) Τύποι συμμαρτυρικου γράμματος, ό*περ δίδει ό πνευματικός και ό επίσκοπος διά τον με'λλοντα ίερωθήναι. Έν τέλει, φ. 174 χ Ι άναγινώακομεν : -4- "Εγρ&φθή διαχειρος, έμόυ του άμαρ J τωλλόύ κώναταντέίνου ιερομόναχου" *(αί) Ι δια τούτω δέομαι χ(αι) άντείβωλλω J υπέρ τον σφαλμάτων χ(αι) ασχ* Γ μωσϋνη τών γραμμάτων μοι μοι όίρασοαι δΐ'α τον [ χ(ύριο)ν* ύπερ έμόυ του αμάρτωλλου : - μ(ην)ι μαγήω είς. α ετελειώθει έν ετούο <?χξ<γ **δ Οώγενισήας- [ ϋεογεννησίας] «ενάτοι : Μετά ωρ ταντα έπεται το έξης σημείωμα γεγραμμένον νφ* ετέρας χειρός: 4" *XkY * μ *ί ν *Γ ««Ρ'λήο ' tç' η κήμησις του επίσκοπου χύρ χαλ* λϊνίκου του ποτέ χη μάρρ(ας)*κ(αέ) δβλβήνου έονήα του η μν μη: - Και κάτωϋεν τούτων δια της χειρός τον βιβλιογράφον : -f- κώλαις ν^νε* χε* ν) χώλα aito* ta *Εν φ. 1* άναγινώσκομεν μεταξύ άλλων : εγω νικολαος Ι γραματιχος. Έν φ. i* 2 δ ή&ικαι γνώμαι έν τη κα&ωμιλημένη και δημώδεις παροιμίαι, εξ ών τίνες εϋρηνται και εν φ. ί72 Χ κ. ε., ώς και το έξης αίνιγμα καταλογάδην : Εχω τράχηλον και κεφαλήν ονκ ε χω, τετραακελής τις ει μ ι και ηοδών δι χα, εμηνονς τε νεκρός, ( * ) άλλα χωρίς όστέων. *Εν τφ παραφύλλφ τφ επικεκολλημένφ έπι του οταχώματος προς το τέλος τον κωδικός φέρονται βανάύσως γεγραμμένα : χαλινικου αρχιερί ος έγραψα τον παρονν τα νομό δια ενθιμι [ σι να τον μνιμονεβονε. Τα φ. 5«, , 1646 δλως άγραφα. Στάχωσις βυροίνη μετ 9 έντυπων απλών κοσμημάτων* Προέρχεται Ικ δα^ρεας Αριστείδου Βαρούχα. 17 [421] Χάρτης. Διαστ. 0,208χ0,15. ΑΙών XVII [Μαξεμ,ου ΙΙελοποννησόου (;) Κυριακοδρόμιον.] Άκέφαλον. "Αρχ :... * Εκείνος δ διάβολος Ι'χει και τον ( * ) Ό κώδιξ : νεκρούς. 5

19 66. αν&ρωπον εκείνον δπον έχει την εχΰραν κατακνριενμένον, κοί Ôkr τον αφήνει να κάμ\] αγάπην, αλλ' ονδε άλλο καλόν. Έν τελεί, φ. 23 7^.' ΈτελειώΟη το παρόν, ô*cà χειρός έμοΰ του ευτελούς *(αι) α μαρτωλου. Παρθενίου άρχιερε(ως) του «ελοποννγ,σίου. ( ι ) εν τω άγιωνύμω κ(αο) σεβασμίψ ορε& του άοωνος* κ(α)τ(α το αχλς ον', τής ενβάρχου οΐχονομί(ας) τοο β(ωτή)ρ(ο)ς ημών : μηνΐ ίαννουαρέω. χθϊ' Ίν(άιχτά>ν)ος δ"»κ: -J* Λθί εηεταΐ ερνορόγραφον. *.ζρι*δ' : <-» ^4ί πινακίδες της οταχώοεα>ς ατιεοπάο-ΰηοαν. Έκ δωρεάς του 'Αργολίδος κ. Νικάνδρον Αελονκα. 18 [132] Χάρτης. Αιαοτ. 0,11! Χ,098. Λί'ών ΑΊ7Γ. Β Μηναϊον του #λου ένιαυτου κατ' εκλογών. Μετά φωνών. Έν αυτω μνημονεύονται οι έξης μελογράφοιί Α' Λημ,ήτριος Λίτ^μέας πρωτοψάλτης Κρήτης fa. i* s //*, Ä, 32* \ 39*, 47*, 56È, 63*, 70* \ #8*, 96$, 10:>*, 7 /«:*, 113*, ψ&\, 730«, (*) Κατήγετο εξ Άναβρντής του οήμοϋ Βρυαεών xaì χφ 1720 κατείχε τον ìnioxbmxòv ΰρόνον Ευρυσ&ενης. Είναι γνωστός βιβλιογράφος των ετών "Εγραψε xaì τους υη άριϋ. 4, 27, 31, 32 xal 57 κώδικας χής μονής των Άγ. Τεοσαράκοντα Μαρίύρων χής Λακεδαίμονος (Πρβλ : Ν Ι κ ο ν Ά. Β ε η : Κατάλογος των χειρογράφων χωδ χων της εν Θερά* ηναις μοιής των Αγίων Τεοοαράχοντα. [Άναχνπωσις ex της Έπεχηρίδος τοϋ Παρνασσού Η' εχονς].έν Ά&ήναις 1904, α. 5 8, 26 χ. β., 29, 30, 43). "Ισως δε κατείχε xal τον νη* άρι&. 41 χωδίχλ χής ανχής μονής. (Πρβλ. Ν ι χ ο ν Ά. Β è η ν εν&' ανωτέρω, σελ. 34). 'Επίσης ëγρaψε τον ύπ' άριΰ 38 κώδικα τής αγιορείτικης μονής Ξενοφώντος και τον ΰπ αριϋ. 210 Χής επίσης αγιορείτικης μονής ΚοϋΛουμοναίον (Πρβλ. S p. P. L α fil" *b ros: Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos. Τόμ. Ι Εν Κανταβριγίϊ 1900, σ 65 àgi». 740 χοϊ σ. 297 άρι#. 2283) Πρβλ. Ν ί χ ο ν Ά. Β ε η : Οι Εβραίοι τή Λακεδαιμόνιας xaì τον Μνστρά. 'Εν tip «JV ο ν μ à» àgio. 166 ('Α&ήνα. Κυριακή 2 τον Όχτώβρη 1905)Ι

20 67 153*, 160*, 164* \ 174* i 180*, 184*, 200*, 217* j 230*,238*, 260*, 269*, 287 * ). Β' Γερμανός (;) (ψ. IQ* \ 295* ). Γ 'Ιωάννης Γλυκύ* (φ. 114* ). Δ' Βενέδδκτος Έπισκοπόπουλος (ψ. Ili* 122 Λ 255* ). - 'V ' JE:' Ο*ύο*ωρος Μέγας Λογοθέτης 1Ι«λεβθέντης-(;) (φ. 112* ). Ç' M«3ò<(;)fr. ίί^λ Ζ' Εμμανουήλ Χ,ρυβάφης (φ. 124*). Η' 'Ιωάννης «m έλος (φ. 133* θ' 'Ιωάννης Κουκουζέλης fa. 4ßß6 /' Οεοφάνης (;) (φ. 296*). Ως εξάγω iti Σημειώματος περί μέλους τινός, èv φ. 63*, βι βλίογράφος είναι 6 υπ' άρι&. Α' των ανωτέρω μελογράφων Αημ,ήτρςος Νταμ,ίας. Έν φ. 171* άναγινώσκομεν.'.. βν ά ώ χ ω 6*? 6 τος το opto ν : - έν μηνΐ οχτωμβρΐω γη: εν τω πίρί φραγμ,ώ τγ 1? ** χανδ*<α*ο\> νήσου χρήτης. 'Επίσης εν φ. 267* άναγιγνώοκομεν: -» _ τ' «χνθ προτο. ούλΐου. Κ. ο α «rev : Ο S Ι 43, ψ; 3d*,,<?<<?*, 45, 5Ö6, 55, βί, 62*, 69* ; 79, 86*, 87«, io?*, 152, 162*, 26VJ, 171, 173, 283* \ 199*, WO* Ι , 229*, 232*, jà 237* ϊ 259* Λ.Ο/, 2οο, ~ΟΌ, 310 παρέμειναν άγραφα. Ιΐροέρχεται εκ δωρεάς 'Αριστείδου Βαρονχα. 19 [912] Χάρτης. Αιαστ. 0,143χ0,10. ΑΙών XVII. Φ (φ. 1* ) Περί Μουσικών σταδίων. Άκέφαλον* 2 ίφ, 8* )' [Αναστάσιμα]. 3 (φ. 161* Β Έωθινά.

21 68 4 (φ. 484* ) 'Ακολουθία του "Ορθρου. 5 (φ. 204* ) Αϊ Δοξολογίαι. 6 (φ. 222* ) 'Ιωάννου του Χ.ρυβοβτόμου Λειτουργία. 7 (φ. '266* ) Κοινωνικά της Ολης Ιβδορ.άοος. 8 (φ. 275* ) ΙΙαβελείου τοϋ Μεγάλου Λειτουργία. 9 (φ. 215* j Λειτουργία των προηγιασμένων. 10 (φ. 299* ) Κοντάκια, Πολύ χρονισμοί, κλ. / / (φ. 330* ) Μουσικά μαθήματα. 42 (φ. 333* ) θεοτόκια. Κολοβά. Ό χώδιζ γεγραηται μετά φωνών. Μνημονεύονται δ* èv αύτφ 61 εξής μελογράφοι.' Α' Χρυοάφης ό ΛΙέος (φ. 6*, 181*, 493*, 496*, 215*, 228*, 230*, 23ο*, 240*, 242?, 244*, 2*6», 248?, 250?, 251?, 255?, 155*, 256?, 258*, Î60?, 265«, 265?, 270?, 520?, 324$). Β' 'Ιωάννης Γλυκύς (φ. 461?). Γ Κουκούλας (φ. 191*). Α' [Μανουήλ] Γαζ^ς (φ. 200*, 513*). Ε' Μανουήλ Χρυσαφής [ο πρεσβύτερος (;)] (φΐ 202*, 266?, 268*, 284?, 285?, 310*, 316?, 444? }. <Ζ' Ίωάσαφ (;) (φ. 216* ). Ζ' Γερμανός Άρχιερευς Λίέων Πατρών (ψ. 204, 335?, 355*, 533?, 554«). Η' Μελχιβεδέ* ο Ί»όο*δος (φ. 210*). Θ' Κωνσταντίνος (;) (φ. 213?). Γ Μένος Κορώνης (φ. 221? ). ΙΑ' Μπαλάβεος ιερεύς *αι νομοφύλαξ (φ. 226?, 332*, 232*, 258?, 282?, 2.92«, 546?,351*, 352* \ 552? ). IB' Οεόδουλος(;) (φ. 221?). ΙΓ»Ιωάννης Κλαδάς (φ. 277«, 502? ). ΙΑ' 'Ιωάννης Κουκου^έλης (φρ. 556?,559* ). ΙΕ' Ααμ&ανός(;) (φ. 5:>i? ). *Εν φ. 7*, h> if) κάτω φα, άναγινώοκομεν τάδε γεγραμμένα

22 69 υπό χειρός μεταγενέστερος εκείνης ήτις έγραψε τον κώδικα : τ^ς κατριαρχηκής μον^ς, του εν «ρϊΐ τοΰ βαζελοΰ:(*) Ιωάννου βαπτιστου, έ ών αϊ όνο έσχατοι λέξεις Olà μέλανος ζωηρότερου. 'Επί δε τον παραφύλλου του επικεκολλημένου επί του περικαλύμματος προς την αρχήν του κωδικός είναι γεγραμμένα τα έξης ;-4-Ιτος άπο τ^ς βεογοvi(«ç), 175* μηνΐ μαρτεον 25* έγράφη ή παροΰσα μουσιχύ ύπο χειρός γρηγορίου" Εερέ(ως) ΚαΙ πρωτόπαπα τ^ς άρχι έπισχοπ5)ς χαλδί(ας) ν.(αΐ) τό αγόρασα. Κ άγω ό ευτελές Δούλος τον» βαζεροΰ ίερεμ(ίας), Ιερομόναχος, x(<xl) «ροτοσυνγγε[λος] Θεοδοσέουπόλε- (ως), τοΰ μακαριτου, κυρίου, άζαρί[ου] ό δε τοΰτο άποξενόσας èx τών χειρών μου να εχη τόν τιμι(ών) πρόδρομων άντι μαχών εν ήμερα χρήσεως όσ, χ(αΐ) ε χειροτονίοηχα Ιερομόναχος, εν ïxt χειλίου έυτακοσέους, τριάντα, εξη : -\- Μεταξυ τών φ. 1 και * άπεαπάο&ησαν φύλλα δύο, και àvà εν μεταξύ τών φ. 314 και 315, 3*28 και 329. Τα δε φ. 38 και 193 ήρι&μή&ηοαν δις, 38 α και 193*. "Ο κώδιξ κοομεϊται ύπ* αρχικών γραμμάτων και επιτίτλων, ων ενια αρκούντως τεχνικά. Έχει δε περικάλυμμα εκ βνροης καοτανόχρον, έφ* ης άπλα έντυπα κοσμήματα. *Εκ δωρεάς του Ικ Πόντου Γρηγορίου Συμμελίδου. 20 [2222] Χάρτης. Διαοτ. 0,142Χ 0,10, Αιών XVII. Φ. 32. ΕύγαΙ του Λυννιχου. "Εν φ. 3$ οημειοϋται -}- εγράφη δια χει ρός δα(6ί)δ Ίερομονάχ ου εν μηνΐ σεπτεβρίω IV 0 * <= ης ϊτος 'ζρξ: 1 - *«* έπεται ετερόν τι οημείωμα, τα αυτά που μνημονενον ί γεγραμμένον νπο χειρός βαναύοου. 'Επί του παραφύλλου τον επικεκολλημένου επί της πινακίδος του περικαλύμματος προς την αρχήν τον κωδικός φέρονται τάδε : (*) Πρόκειται περί της παρά την Τραπεζούντα μονής τον Βαζελώνος, ηερί ης ο *Επ, θ. Κνριακίδης εν τφ περιοδικφ τοϋ Ελληνικού Φιλολογικοϋ Συλλόγου Κων)πόλεως. Τόμ. ΚΖ ( ) ο. 358 κ. ί.

23 Δεκέμβριος 30 έδέοη δηα χειρός, δημητρέου, J "l'epeoç, έ* κόμης, ζηόλη (') Εν φ. Ì a απλούν κόσμημα, εν δε τφ φ. 32$ είκονίζεται ατέ" χνως όφις περιελισσό μένος. Ό κώδιξ έχει πάλαιαν οτάχωοιν. Προέρχεται δε Ικ Θεοοαλίας και ενρίοκεται εν αθλία καταατάαεί; Έκ δωρεάς τον κ. 'Ελευθερίου Καστρηνσίον, άρχιμανδρίτον* 21 [129] Χάρτης. Διαοτ. 0,14Χ 0,105. Αιών XVII. Φ Μανουήλ ΜαλαΙξοΑ Νορ,οκάνων. Προτάαοεται αύτοϋ : α' (φ. 6* ) α Ευχή του 'Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας είς εξομολόγησιν πατρός' η είς εύχέλαιον ή είς την εικόνα του Χρίστου». β' (φ. 10* ) Πίνας" των κεφαλαίων τον νομοκάνονος. *0 πίνας" αναγράφει το όλον κεφάλαια σξα'. Το *' κεφάλαιον πραγματεύεται «περί άρχιερέως τον είναι είς πάντας συμπαθην και να μηδέν πιοτεύ[) λόγους τινός χωρίς να εξετάζη». Το κεφάλαιον σν?' : «/Τ]άξις πρωτοκαθεδρίας των αγιωτάτων πατριαρχών και α 1 μητροπόλεις' και αρχιεπίσκοποι al όποίαι ευρίσκονται τήι> σήμερον και υπόκεινται εν τη Κωνσταντινουπόλει' και ποίοι τών μητροπολιτών έχουν επίσκοπος και ποίοι λέγονται ύπέρτιμοι και έπαρχοι"»- 9 Εν τέλει, από φ. 344 α κ. ε., σύμμικτά τίνα περί εξομολογήσεως περί μοναχών, ή ακολουθία της εξομολογήσεως, περί σεισμον πώς γίνεται κλ. Εν φ. 34Sr âray νώσκομεν Ρρνθρόγραφα τάδε.' -4- το παρόν νόμιμον υπάρχει του' όσιωτάτου Ιν ίερομοναχοις xal πν(ευματ) ικοΰ κυρίου καλλινίκου' άπομονα τήριον τ9)β εύαγγελίς ρειας και θαυ ματουργ^ς* άνωθεν elç χωρίον βα νις-ας* και ό κόπος και τα έξοδα του '''είναι ασπρ(α)φ καΐ ϋςτις βουληοή καΐ (*) Ζ ι ό λ ι χωρίον εν τφ δήμω Αίΰίκων της θεοοαλίας ουχί μακράν της ονής του 'Αγίου Βησσαρίωνος, τών Μεγάλων Πυλών.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 7: Οι Εορτές του Τιμίου Σταυρού. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 7: Οι Εορτές του Τιμίου Σταυρού. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 7: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Α) (1 από 5) 1. Η εορτή της Υψώσεως (14 Σεπτεμβρίου): Δύο τα εορταζόμενα γεγονότα: α) Η εύρεση του Τιμίου Σταυρού και η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

β). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. Ἦχος Πρώτος.

β). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. Ἦχος Πρώτος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Πρόλογος... 5. β) Τυπικό τών Λειτουργικών... 9. γ) Περί του Ἄξιον Εστίν... 11. δ) Τά μετά τό Άξιον Εστίν( κύριε ελέησον,παράσχου κύριε και Πάτερ ημών )...381. ε) Πηγές και Βοηθήματα.. 383.

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το 1957 Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 Ο κηροπλάστης μπάρμπα Κωσταντής (Γάντζος) στην εκτέλεση του καθήκοντος Ιανουάριος Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική. Ενότητα 11: Τελετουργικά ζητήματα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Λειτουργική. Ενότητα 11: Τελετουργικά ζητήματα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Λειτουργική Ενότητα 11: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Περιεχόμενα ενότητας Η «Τάξη» στη Λατρεία, Σύγχρονα τελετουργικά προβλήματα 2 Α) Η Έννοια της «Τάξεως» στη Λατρεία της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 9: Το βιβλίο της Αποκάλυψης: Α μέρος Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892)

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892) Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1892-31 Δεκεμβρίου 1892) Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Σελ. 107-111 ΑΘΗΝΑ 1894 107 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (1 Ιανουαρίου 18W 31 Δεκεμβρίου 1892). Ζ7ρος την Γενικην

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 Ελληνική. 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος Ελληνική

1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 Ελληνική. 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος Ελληνική Α/Α Όνοµα Κώδικα Διαστάσεις Υλικό Φύλλα Πφ. Περιεχόµενο Χρονολογία Γλώσσα 1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος 3 ΠΒΑ0019

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία. Διδ. Εν. 7

ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία. Διδ. Εν. 7 ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία Διδ. Εν. 7 Γιατηνπορείατου προςτο «καθ ὁμοίωσιν», τηθέωση, οάνθρωποςέλαβε «εντολές», προκειμένουνα κάνεικαλήχρήση τηςελευθερίας βουλήσεως Στην πορεία του επέλεξε

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Οι δημιουργοί των Κανόνων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Β. Οι δημιουργοί των Κανόνων (συνέχεια) Εισαγωγικά: * Δύο μεγάλα μοναστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 8: Οι Εορτές των Αγίων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 8: Οι Εορτές των Αγίων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 8: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας A) (1 από 4) Μαρτύριο Πολυκάρπου (2 ος αι.): η αρχαιότερη μαρτυρία για την καθιέρωση ετήσιου εορτασμού της μνήμης των μαρτύρων.

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1891)

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1891) Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1891-31 Δεκεμβρίου 1891) Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Σελ. 121-124 ΑΘΗΝΑ 1892 121 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ TOY TAMEIOT (1 Ιανουαρίου 1891 31 Δεκεμβρίου 1891.) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης Ενότητα 9 : Η αφήγηση της Ανάστασης στο κατά Ιωάννην (Μέρος Γ ) Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ Του Ευαγγ. Καπαϊδονάκη. Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής. Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα