ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014."

Transcript

1 - 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Γενικά. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ημοσίου ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 μέχρι 2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 2. Οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το καθαρό πλεόνασμα για το 2014, πριν από τη φορολογία, ήταν 56,88 εκ., σε σύγκριση με 54,79 εκ. το προηγούμενο έτος Έσοδα από υπηρεσίες Άλλα έσοδα Έξοδα λειτουργίας Λειτουργικό Πλεόνασμα Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης (3.237) (1.602) Επιβολή προστίμων (1.073) (663) Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 0 (24.735) Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία Φορολογία (9.286) (17.343) Καθαρό Πλεόνασμα Τα αποθεματικά της Αρχής στις ήταν εκ., σε σύγκριση με εκ. το Μέρισμα στην Κυπριακή ημοκρατία. Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμους, η Αρχή καταθέτει κατ έτος στο Πάγιο Ταμείο της ημοκρατίας ποσό που δεν υπερβαίνει το ήμισυ των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Το ποσό του μερίσματος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,

2 - 2 - που διαμορφώνεται μετά από σχετική διαβούλευση με το ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αφού ληφθούν υπόψη: (i) (ii) (iii) Η κατάσταση ρευστότητας της Αρχής και η δυνατότητά της να καταβάλει το εν λόγω ποσό, η διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων, οι συμβατικές υποχρεώσεις και άλλες δαπάνες της Αρχής, και τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει η Αρχή για αναπλήρωση του ελλείμματος των ταμείων συντάξεων νοουμένου ότι για σκοπούς προσδιορισμού του ύψους των πλεονασμάτων, δε λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε ποσά προέρχονται ή υπολογίζονται κατόπιν επανεκτίμησης κινητών και ακίνητων αξιών και αφού επιβεβαιωθεί ότι η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δεν επηρεάζει δυσμενώς τον καταναλωτή. Κατά το 2014 έγινε η καταβολή του μερίσματος ύψους 30,6 εκ. από το πλεόνασμα του 2012 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας εν έχει γίνει διαβούλευση του Υπουργού Οικονομικών με το ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για την καταβολή μερίσματος για το 2013 λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που σημειώθηκε στην ολοκλήρωση των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το έτος 2013 (ημερ. υπογραφής των λογαριασμών ). Το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στην ημοκρατία από το 2002 μέχρι το 2012 ανήλθε σε 647,27 εκ. 4. Προϋπολογισμός (α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2014 εγκρίθηκε με καθυστέρηση από το ιοικητικό Συμβούλιο στις και στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις Το Υπουργείο Οικονομικών στις ζήτησε από την Αρχή την ετοιμασία αναθεωρημένου Προϋπολογισμού με βάση τα ακόλουθα: (i) (ii) η πρόνοια για επένδυση ύψους 7 εκ. στη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd και η πρόνοια για αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση να σημειωθούν με σταυρό, να περιληφθούν πρόνοιες για

3 - 3 - απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση, αναστολή πλήρωσης των θέσεων προαγωγής, μη απασχόληση συνταξιούχου προσώπου, μη χρησιμοποίηση των οχημάτων παρά μόνο για τις ανάγκες της Αρχής και κατά τις εργάσιμες ώρες, διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης ωρομισθίου προσωπικού στα επίπεδα του 2013 Ετοιμάστηκε αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό στις και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις από την οποία εγκρίθηκε στις ημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής ημοκρατίας στις Ο Προϋπολογισμός προνοεί συνολικές δαπάνες ύψους 448 εκ. Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων ημοσίου ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ενώ οι δαπάνες από την μέχρι τις δεν ήταν καλυμμένες νομικά. Tο ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις ότι από τη λήξη του δωδεκατημορίου του Φεβρουαρίου 2014 μέχρι τη ψήφιση του προϋπολογισμού θα διενεργούνται δαπάνες που αφορούν ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις όταν καθίστανται πληρωτέες. (β) Υπερβάσεις. Κατά το 2014 ζητήθηκαν μεταφορές για κάλυψη υπερβάσεων σε 8 Κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους 7,2 εκ. και στο Κονδύλι Εξοπλισμός για Μεταπώληση ύψους 3 εκ. Στις και στις εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συμβούλιο η μεταφορά Κονδυλίων από άλλα άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη των υπερβάσεων. Στις και κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον

4 - 4 - Υπουργό Οικονομικών, έκθεση που παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε η έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. Τακτικός Προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός Υπερβάσεις /050 Αμοιβή απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες /140 Ενοίκια και φόροι /190 Έξοδα Πωλήσεων Ταχυδρομικά /270 ικαιώματα συνεργατών και συμβούλων /275 Τηλεκάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας /380 Αμοιβή Ελεγκτών /480 Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision /495 Έξοδα ιασύνδεσης Για την κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων (εκτός από το κονδύλι 20/275 και μέρος του 20/495 για τα οποία, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα υποβληθεί τροποποιητικός προϋπολογισμός) έγινε μεταφορά από τα ακόλουθα Κονδύλια: Προϋπολογισμός Μεταφορά /100 20/150 Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου ιαφημίσεις και έξοδα προώθησης /220 Υπηρεσίες από τρίτους/συντ. τηλεπ. υποδ /230 Ενοίκια Εκμισθωμένων κυκλωμάτων /240 Εκτύπωση & διανομή καταλόγων και περιοδικών 20/250 Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων & κυκλωμάτων 20/275 απάνες αγοράς τηλεκαρτών και καρτών /300 Συντήρηση κτιρίων και δρόμοι πρόσβασης /310 Ηλεκτρισμός και νερό /320 Έξοδα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού /340 Χορηγία για ευημερία υπαλλήλων /365 Προμήθειες σε μεταπωλητές /490 Αποδόσεις σε τηλεπ. οργανισμούς /000 Απρόβλεπτες δαπάνες

5 - 5 - Εξοπλισμός για μεταπώληση. Προϋπολογισμός Υπερβάσεις /200 Τερματικός Εξοπλισμός Για την κάλυψη της υπέρβασης έγινε μεταφορά από το Κεφάλαιο 31, Άρθρο 100 Έργα επί πληρωμή για τρίτους. (γ) Παρακολούθηση προϋπολογισμού και κάλυψη υπερβάσεων. Κατόπιν συνάντησης της Αρχής με το Υπουργείο Οικονομικών στις αποφασίσθηκε όπως, για οποιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων που αφορούν Προϋπολογισμό ο οποίος έχει παρέλθει χρονικά, θα πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητικός Προϋπολογισμός στο Υπουργείο Οικονομικών για να προωθείται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και ψήφιση του σε Νόμο, αντίστοιχα. Επίσης σε νέα συνάντηση στις αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, όπως αποστέλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών, οποιεσδήποτε νέες αναπτυξιακές δαπάνες καθώς και επεκτάσεις ή παρατάσεις σε υφιστάμενα συμβόλαια πριν από την κατακύρωση της προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Όπως αναφέρθηκε στην έκθεσή μας για το 2013 για τη κάλυψη των υπερβάσεων στον Προϋπολογισμό του 2011 και 2012 ο Γενικός ιευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε όπως υποβληθεί από την Αρχή Τροποποιητικός Προϋπολογισμός, ο οποίος να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Ετοιμάστηκαν Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί ύψους και , οι οποίοι εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο στις Μετρητά, χρεόγραφα και γραμμάτια δημοσίου. Στις υπήρχαν μετρητά, κυβερνητικά χρεόγραφα και γραμμάτια δημοσίου συνολικού ύψους 292,7 εκ εκ εκ Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 157,0 179,5 Κυβερνητικά χρεόγραφα 34,1 34,1 Γραμμάτια δημοσίου 101,6 101,7 292,7 315,3

6 - 6 - (i) Τα μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν κατατεθειμένα σε εμπορικές τράπεζες, σε λογαριασμούς τριών μηνών προειδοποίησης και σε γραμμάτια με επιτόκιο κατά μέσο όρο 3,01%. Η μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα οφείλεται στη καταβολή του μερίσματος για το 2012 προς το Κράτος ύψους 30,6 εκ., και στην καταβολή αποζημίωσης στο προσωπικό με βάση το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης ύψους 40,5 εκ. Στα υπόλοιπα τραπεζών υπήρχαν δεσμεύσεις ύψους 22,9 εκ. ( 5,1 εκ. αφορούν εγγυήσεις για διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν στη Cyta Hellas, 1,6 εκ. αφορούν εγγυήσεις στα πλαίσια συμβολαίων της Αρχής, και 16,2 εκ. αφορούν εγγυήσεις των χαμηλότοκων δανείων υπαλλήλων στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο ΑΤΗΚ). Μετά από απόφαση του Συμβουλίου ημερομηνίας , οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Αρχής λαμβάνονται από τετραμελή Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο και τρία Μέλη του Συμβουλίου (προηγουμένως λαμβάνονταν από Υπηρεσιακή Επιτροπή). Η Επιτροπή σε συνεδρία της τον Σεπτέμβριο του 2014, ενέκρινε τη διαδικασία ιαχείρισης Ταμειακών ιαθεσίμων, βάσει της οποίας το αρμόδιο τμήμα της Χρηματοοικονομικής ιαχείρισης υποβάλλει σε αυτή εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις οποίες χρησιμοποιεί ως βάση για τη λήψη των αποφάσεων της. (ii) Τα κυβερνητικά χρεόγραφα είναι ονομαστικής αξίας 34,8 εκ. - 20,8 εκ. με ημερομηνία λήξης , 5,0 εκ. με ημερομηνία λήξης , και 9,0 εκ. με ημερομηνία λήξης (iii) Η Αρχή συμμετείχε στην έκδοση γραμματίων του δημοσίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με ποσό 101,2 εκ. στις με ημερομηνία λήξης και επιτόκιο 5%. Το γραμμάτιο συνέχισε να ανανεώνεται στη λήξη του, και στις ανανεώθηκε με ονομαστική αξία 102,08 εκ. για περίοδο 13 εβδομάδων μέχρι τις με επιτόκιο 5,0%, μετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για ανανέωση του και με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση των τόκων. Σε μετέπειτα ανανεώσεις μέχρι τις , οι αποδόσεις σταδιακά μειώθηκαν σε 3,9%.

7 - 7 - Το Συμβούλιο με απόφαση του στις , έκανε αποδεκτή πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για ανανέωση των γραμματίων σε τρία μέρη (α) διάρκειας 30 ημερών ( ) για ποσό 30 εκ. με επιτόκιο 3,3%, (β) διάρκειας 60 ημερών ( ) για ποσό 35 εκ. με επιτόκιο 3,4% και (γ) διάρκειας 13 εβδομάδων ( ) για ποσό 37,08 εκ. με επιτόκιο 3,5%. Τα γραμμάτια μετέπειτα ανανεώθηκαν για περιόδους 13 εβδομάδων το καθένα, με την τελευταία ανανέωση να είναι μέχρι τις και με επιτόκιο 3,4%. 6. Προσωπικό. Μόνιμο προσωπικό Αριθμός υπαλλήλων * απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές 112,706 εκ. 120,439 εκ. Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την ελλειμματική εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων Μέσος όρος απολαβών * Σημειώνεται ότι ο αριθμός των υπαλλήλων στις ήταν μειωμένος κατά 519 άτομα τα οποία αφυπηρέτησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης. Στο ποσό των 112,7 εκ. περιλαμβάνεται δαπάνη ύψους 1,97εκ. για πληρωμή των κανονικών αδειών μετ αποδοχών σε όσους υπαλλήλους δεν χορηγήθηκε η άδεια που είχαν εις πίστη τους πριν την αφυπηρέτηση τους. Ωρομίσθιο προσωπικό Αριθμός προσωπικού απάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές 9,48εκ. 9,16 εκ. Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο Ωφελήματα προσωπικού Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και συνταξιούχους Εορταστικές εκδηλώσεις Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας Συνδρομές υπαλλήλων και συνταξιούχων στον ΘΟΚ Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους

8 - 8 - Για όλα τα πιο πάνω ωφελήματα η Υπηρεσία μας σημειώνει, κατ ανάλογο τρόπο που έχει θέσει το θέμα και σε άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, ότι το ποσό των που έχει δοθεί το 2014 σε παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνει τον Οργανισμό αλλά τους υπαλλήλους του. Το ίδιο ισχύει για τη Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι στους δημοσίους υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2013 η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφού με βάση τους περί Ιατρικών Κυβερνητικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς (Κ Π 143/2013) οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι κρατικοί αξιωματούχοι συνεισφέρουν 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήδη, ημικρατικοί οργανισμοί έχουν προβεί σε σχετικές αποκοπές από τις απολαβές των υπαλλήλων. Στην απάντησή του ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει ότι το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (ΤΙΠ) υπήρχε από την ίδρυση της ΑΤΗΚ και, με βάση πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) του , η συνεισφορά αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από την ΑΤΗΚ από την , αντί της τότε παραχώρησης μισθολογικών αυξήσεων στο προσωπικό. Το ζήτημα της συνεισφοράς της ΑΤΗΚ στο ΤΙΠ πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς και τις ισχύουσες ΣΣΕ, αφού τόσο η συνεισφορά όσο και οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του ΤΙΠ συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης των ΣΣΕ. Περαιτέρω, από τη στιγμή που η ΑΤΗΚ έχει κηρυχθεί ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με το ιάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου Κ Π175/2014, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου [Ν. 28(Ι)/2014], θέματα που άπτονται δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τη ιυπουργική Επιτροπή και εκπροσώπους των εργαζομένων. Ωστόσο η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι δεν υπήρξε περίπτωση που δόθηκαν μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο τομέα και αντί αυτών δόθηκαν στους υπαλλήλους της Αρχής παρεμφερή ωφελήματα. Αυτά ήταν πρόσθετα των όποιων μισθολογικών αυξήσεων.

9 - 9 - Τα σπουδαστικά χορηγήματα, τα βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό παραχωρούνται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου. Ποσό αφορά βοήθημα σε συνταξιούχους οι οποίοι δεν είναι μέλη του Σχεδίου Συντάξεων. Η εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας και η ομαδική ασφάλεια των υπαλλήλων και συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύμβασης. Για τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου η ιαχειριστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εννέα υπαλλήλους της Αρχής (ο Πρόεδρος ορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη από τις Συντεχνίες) λογοδοτεί στα μέλη του Σωματείου και όχι στο ιοικητικό Συμβούλιο. Στη συνεδρία 52/2014 ημερ το ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στο εξής διορίζεται ως Πρόεδρος ο εκάστοτε ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής. Στις η Πρόεδρος της Επιτροπής για πρώτη φορά υπέβαλε έκθεση στον Ανώτατο Εκτελεστικό ιευθυντή για τα πεπραγμένα του Συμβουλίου για να τεθεί ενώπιον του ιοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση. Το ιοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση 49/2014 ημερ , στην οποία έγινε παρουσίαση για τα πεπραγμένα της τριετίας, ζήτησε εξηγήσεις για τις επενδύσεις που έγιναν παλαιότερα για τα συγκροτήματα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Επιπρόσθετα το Συμβούλιο έθεσε ως προϋπόθεση για την χορηγία της Αρχής προς το Σωματείο να γίνει πλήρης διερεύνηση των επενδύσεων και λογοδοσία προς την Αρχή για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η χορηγία της Αρχής. Σύμφωνα με έκθεση Συμβούλων στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη του Ταμείου για τις επενδύσεις διαπιστώθηκαν διάφορα θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Το ιοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (.Σ.) κατά τα έτη 2004 μέχρι το 2008 ενεργούσε σε αρκετές περιπτώσεις πέραν της εξουσίας που του επέτρεπε το καταστατικό με ενδεικτικό παράδειγμα την ανακαίνιση του συγκροτήματος της Κακοπετριάς όπου το.σ. υπέγραψε δαπάνες άνω των Λ.Κ παραλείποντας να παραπέμψει το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Για την αγορά του Block 800 (Nicki) στην Πόλη Χρυσοχούς κατά το 2007 βρέθηκαν στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι το.σ. σκόπιμα αγνόησε τα αιτήματα των μελών του για παροχή πληροφοριών και αγνόησε τελείως παράτυπα την απαίτηση των μελών για σύγκληση Έκτακτης Γενικής

10 Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ) με βάση το καταστατικό του Σωματείου και προχώρησε στην υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας (συνολικό κόστος αγοράς Λ.Κ εκ. των οποίων Λ.Κ αφορούσαν εξοπλισμό των διαμερισμάτων). Σύμφωνα με την έκθεση τονίζεται ότι η στάση του.σ. προς τα μέλη ήταν απαράδεχτη (χωρίς να υπάρχει εμφανής λόγος) και η βεβιασμένη υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ενώ δεν υπήρχε έγκριση από το.σ., υποδεικνύει σαφείς προθέσεις να μην επιτραπεί στα μέλη να επανεξετάσουν την απόφαση της Ε.Γ.Σ. 7. Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης. Σε 519 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης το 2014 καταβλήθηκε αποζημίωση συνολικού ύψους 40,5 εκ, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Το Σχέδιο εφαρμόστηκε στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και ανασύνταξης του Οργανισμού και για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί με τους δανειστές της Κυπριακής ημοκρατίας. ικαιούχοι του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης ήταν όλοι οι υπάλληλοι της Αρχής, οι οποίοι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων του Σχεδίου είχαν συμπληρώσει 10 τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι επέλεξαν να αποχωρήσουν με το Σχέδιο, πέραν από τις θεμελιωμένες συνταξιοδοτικές παροχές, αποζημιώθηκαν για τον τερματισμό εργοδότησης/απώλεια καριέρας με επιπρόσθετο ποσό το οποίο είναι ποσοστό επί της υπολειπόμενης μισθοδοσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του 65 ου έτους ηλικίας (μισθοδοσία = βασικός μισθός (με 13 ο ) + τιμάριθμος). Όπως αναφέρεται στην παρ. 6 πιο πάνω, σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων οι οποίοι αφυπηρέτησαν με το σχέδιο καταβλήθηκε αποζημίωση (συνολικού ύψους 1,97 εκ.) για την εις πίστη τους συσσωρευμένη άδεια μετ αποδοχών, η οποία δεν μπορούσε να τους χορηγηθεί πριν την αφυπηρέτησή τους. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η διευθέτηση αυτή θα έπρεπε να υιοθετηθεί μόνο στις άκρως απαραίτητες περιπτώσεις και κυρίως για τους υπαλλήλους οι οποίοι αφυπηρέτησαν τον Ιούνιο 2014, ενώ για τους υπαλλήλους που αφυπηρέτησαν

11 μεταγενέστερα θα έπρεπε να γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε να τους παραχωρηθεί η συσσωρευμένη άδεια πριν την αφυπηρέτησή τους. Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει ότι μόνο στις πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου η υπηρεσία έκρινε ότι η παράταση της ημερομηνίας αποχώρησης του προσωπικού θα δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα στην υπηρεσία, ή λόγω ειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, η αποχώρηση όλων των διευθυντικών στελεχών παρατάθηκε μέχρι τις λόγω προγραμματισμένων έργων και η αποχώρηση πολύ περιορισμένου αριθμού προσωπικού παρατάθηκε μέχρι την Η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί ικανοποιητική την απάντηση. Το προτεινόμενο ποσοστό βάσει του οποίου έγινε ο υπολογισμός της αποζημίωσης κυμάνθηκε μεταξύ 7,6% και 22,8%, ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο εργασίας μέχρι το 65 ο έτος ηλικίας, με μέγιστη αποζημίωση Οι πρόωρα αφυπηρετήσαντες υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν να είναι μέλη του Ταμείου Υγείας και θα καλύπτονται από την Ομαδική Ασφάλεια Ζωής όπως ισχύει σήμερα. 8. Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλων. (α) Το ιοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 3/2014 ημερομηνίας , ενέκρινε την συγκρότηση τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής αποτελούμενης από τον Αντιπρόεδρο και δύο Μέλη του Συμβουλίου, στην οποία εκχώρησε την εξουσία του να δικάσει την υπόθεση που αφορούσε υπάλληλο σχετικά με το έργο AERO του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπάλληλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σ αρ.5/2015 ημερ η πειθαρχική διαδικασία άρχισε και στη συνέχεια αναστάληκε λόγω της εξέλιξης της ποινικής υπόθεσης. Στο μεταξύ ο εν λόγω υπάλληλος καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας στις και επιβλήθηκε ποινή στις Ως εκ τούτου το Συμβούλιο εξουσιοδότησε στις την υφιστάμενη Πειθαρχική Επιτροπή να δικάσει τον υπάλληλο με νέο κατηγορητήριο και να επιβάλει την δέουσα ποινή. Η νέα πειθαρχική δίωξη άρχισε τον Μάρτιο 2015 αλλά και πάλι αναστάληκε λόγω της ακύρωσης του διορισμού του ΑΕ. Με τον διορισμό Αναπληρωτή ΑΕ στις αναμένεται να

12 επαναρχίσει η διαδικασία και γίνονται διευθετήσεις με την ιεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών για να συνέλθει η Πειθαρχική Επιτροπή στις Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω υπάλληλο καταβάλλεται σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς, το ήμισυ των απολαβών του από τον εκέμβριο του 2013 που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. (β) Το ιοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της απόφασης του ΑΕ στη συνεδρία 45/2014 ημερομηνίας , βάσει σχετικής γνωμάτευσης του Νομικού Σύμβουλου, να αποσύρει τις καταγγελίες εναντίον πέντε υπαλλήλων της Αρχής σε σχέση με τη διαχείριση του Συμβολαίου ΑΤ.19/2014 για τη μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση σκιάστρων, λόγω του ότι, βάσει του Κανονισμού 38(Ι) των Κανονισμών Προσωπικού τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τη παρέλευση δύο ετών. Η απόφαση λήφθηκε με την επιφύλαξη να εγερθούν νέες διώξεις αν διαπιστωθούν ποινικά αδικήματα από την έρευνα που διεξάγεται από την Αστυνομία. 9. Αγορά οχήματος Ανώτατου Εκτελεστικού ιευθυντή. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεσή μας η Αρχή, τον Οκτώβριο του 2013, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε από την Βουλή αποδέσμευση του κονδυλίου ύψους για την αξία του οχήματος του Ανώτατου Εκτελεστικού ιευθυντή που παραγγέλθηκε τον Ιανουάριο του Τον εκέμβριο του 2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν αποδέσμευσε το πιο πάνω ποσό με αποτέλεσμα να μην καταβληθεί η οφειλή των στην προμηθεύτρια εταιρεία. Η εκκρεμότητα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η προμηθεύτρια εταιρεία δεν προχώρησε στην πληρωμή των λογαριασμών της στην Αρχή για τους μήνες Αύγουστο 2013 μέχρι Ιανουάριο 2014 για κάλυψη της οφειλής. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η οφειλή θα διευθετηθεί με βάση τον Προϋπολογισμό του Πώληση οχημάτων σε πρώην διευθυντές. Το ιοικητικό Συμβούλιο στις συνεδρίες 55/2014 ημερ και 12/2015 ημερ ενέκρινε την πώληση των υπηρεσιακών οχημάτων που είχαν για αποκλειστική χρήση δύο αποχωρήσαντες Ανώτεροι ιευθυντές.

13 Στην πρώτη περίπτωση το όχημα που αγοράστηκε το 2010 (τιμή αγοράς ) πωλήθηκε στην καθαρή λογιστική του αξία ( ) γιατί, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, η αγοραία αξία του οχήματος σύμφωνα με τις αγγελίες στο διαδίκτυο ήταν και ήταν παραπλήσια της καθαρής λογιστικής αξίας. Η διάθεση του οχήματος έγινε με την δικαιολογία ότι στην πρόσφατη νομοθεσία (Ν.3(Ι)/2014 και Κ..Π.504/2014) τα άτομα τα οποία ήταν δικαιούχα υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την εκτός εάν αποχωρήσουν από την θέση τους ενωρίτερα και οι αντικαταστάτες τους δεν θα είναι δικαιούχοι υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση και επομένως η Αρχή δεν είχε οποιαδήποτε ουσιαστική ανάγκη για διατήρηση του οχήματος. Στην δεύτερη περίπτωση το όχημα που αγοράστηκε το 2007 (τιμή αγοράς ) και ήταν πλήρως αποσβεσμένο πωλήθηκε στην τιμή των η οποία αποτελεί τον μέσο όρο της καθαρής λογιστικής αξίας και της αγοραίας αξίας. Σημειώνεται ότι λίγους μήνες πριν την αποχώρηση των εν λόγω ιευθυντών η Αρχή κατέβαλε για επιδιορθώσεις και συντήρηση για το πρώτο όχημα και για το δεύτερο όχημα. Έχουμε την άποψη ότι ο όλος χειρισμός του θέματος ήταν προκλητικά απαράδεκτος και μεμπτός αφού η εκποίηση των οχημάτων θα έπρεπε να γίνει με διαδικασία προσφορών (πλειστηριασμός) με την οποία καθορίζεται η πραγματική αγοραία αξία των οχημάτων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, η διαδικασία που ακολουθήθηκε διασφάλιζε αφενός τη συνέχεια και συνέπεια (αλλά και βελτίωση) σε σχέση με την προηγούμενη πρακτική για αποφυγή αιτιάσεων περί μεροληψίας και αφετέρου τη γρήγορη πώληση των οχημάτων σε λογική τιμή με ελάχιστο διαχειριστικό κόστος. Η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί ικανοποιητική την απάντηση. 11. Σχέδιο Συντάξεων. Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής που λειτουργεί για τους σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων, αποτελεί χωριστή νομική οντότητα και δεν ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή. Η διαχειριστική επιτροπή του Σχεδίου μέχρι το τέλος του 2013, αποτελείτο από όλα τα μέλη του Σ και τον

14 ΑΕ της Αρχής. Με απόφαση του νέου Σ, από τον Ιανουάριο 2014, η διαχειριστική επιτροπή αποτελείτo από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, τον Ανώτατο Εκτελεστικό ιευθυντή και τρεις αντιπρόσωπους των μελών του Ταμείου που υποδείχτηκαν ομόφωνα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού της Αρχής. Το Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής για να καταστεί εφικτή η εγγραφή του Ταμείου στο Μητρώο και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από τον Νόμο 208(I)/2012 που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Οι πιο πάνω Κανονισμοί, όπως έχουν τροποποιηθεί, εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής ημοκρατίας στις (Κ..Π360/2014). Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς το Ταμείο διοικείται από δεκαμελή ιαχειριστική Επιτροπή της οποίας επτά μέλη διορίζονται από την Αρχή και τρία μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Η πρώτη έκτακτη εκλογική γενική συνέλευση των μελών του Ταμείου διεξήχθη στις και εξέλεξε τα τρία αιρετά μέλη της ιαχειριστικής Επιτροπής. Στις η Αρχή διόρισε τα άλλα επτά μέλη και η νέα Επιτροπή καταρτίστηκε σε σώμα. Το Ταμείο ενεγράφη στο Μητρώο του Εφόρου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στις Σύμφωνα με τον Νόμο οι επενδύσεις του Σχεδίου θα πρέπει να γίνονται ακολουθώντας τις επιταγές της συνετής διαχείρισης, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων. Τα στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να επενδύονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. Αυτό κατ επέκταση διασφαλίζει και τα συμφέροντα της Αρχής εφόσον τυχόν ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από την Αρχή και οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη έχει άμεσες επιπτώσεις στην Αρχή. Στις το νέο ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής ανέθεσε στη ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής τον εσωτερικό έλεγχο του Ταμείου Συντάξεων. Η ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε έλεγχο επί των διαδικασιών επιλογής και παρακολούθησης επενδύσεων και της υλοποίησης τους που έγιναν

15 κατά την περίοδο , καθώς επίσης και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζονταν. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ελεγκτικής εργασίας της ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου διαφαίνεται ότι δεν προστατεύτηκαν τα συμφέροντα του Ταμείου, οι εμπλεκόμενοι ιαχειριστές και λειτουργοί δεν εφάρμοσαν την απαραίτητη σύνεση, γνώση και επιδεξιότητα, δεν έδρασαν με την απαραίτητη προσοχή, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και της Αρχής ως Χρηματοδοτούσας Αρχής, και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο σε σημαντικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά. Συνοπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: (i) (ii) Μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης ανάπτυξης ακινήτων χωρίς η χρηματοδότηση τους να εμπίπτει στους Κανονισμούς ή την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου. εν εντοπίστηκαν ή αγνοήθηκαν ή/και αποσιωπήθηκαν σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονταν με τις επενδύσεις παρότι κάποιοι απ αυτούς είχαν επισημανθεί σε προκαταρτικές μελέτες ή από νομικούς ή χρηματοοικονομικούς συμβούλους/αναλυτές που είχε προσλάβει το Ταμείο. (iii) εν υπήρχαν κριτήρια και διαδικασία προεπιλογής, αποδοχής και αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδοτήσεων. εν αξιολογήθηκαν προτάσεις πιο συμφέρουσες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου. (iv) Εγκρίθηκαν επενδύσεις χωρίς να τύχουν επαρκούς οικονομικής, νομικής και τεχνικής αξιολόγησης. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ζητήθηκαν οι υπηρεσίες του χρηματοοικονομικού συνεργάτη ή άλλου συμβούλου για την αξιολόγηση των προτεινόμενων επενδύσεων πριν τη λήψη της απόφασης για επένδυση. (v) εν υπήρχε ικανοποιητική παρακολούθηση των συμφωνιών με αποτέλεσμα την ελλιπή υλοποίηση των όρων τους. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις παραβίασης όρων συμβολαίων, μη τήρησης χρονοδιαγραμμάτων αποπεράτωσης έργων και παράτυπων πληρωμών, χωρίς ο αντισυμβαλλόμενος να έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του σχετικού όρου του συμβολαίου. (vi) Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που ήταν και μέλος της ιαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου είχε την ίδια περίοδο σημαντικές

16 επαγγελματικές σχέσεις με τους αντισυμβαλλόμενους του Ταμείου για τα ίδια ακριβώς έργα στα οποία επένδυε το Ταμείο. Το μέλος αυτό δεν φαίνεται να δήλωσε τη σύγκρουση συμφερόντων και δεν εξαίρεσε τον εαυτό του από καμιά συνεδρίαση της ιαχειριστικής Επιτροπής στην οποία αποφασίζονταν οι επενδύσεις αυτές ή τύγχαναν διαχείρισης. Αντιθέτως, σε κάποια έργα ήταν μέλος ομάδων εργασίας για αξιολόγηση προτάσεων από τους αντισυμβαλλόμενους. Με βάση τις εκτιμήσεις των αξιών των ακινήτων που σχετίζονται με τις επενδύσεις του Ταμείου σε ιδιόκτητα ακίνητα, σε χρηματοδοτήσεις και συγχρηματοδοτήσεις έργων ανάπτυξης ακινήτων, όπως έχουν υπολογιστεί από Οίκους Εκτιμητών που διόρισε η ιαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, η συνολική απομείωση της αξίας των επενδύσεων αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου για τα έτη 2012 μέχρι 2014, ανέρχεται στα 80,6 εκ. ( 64,8 εκ. για το 2012, 9,6 εκ. για το 2013 και 6,2 εκ. για το 2014). Πέραν της πιο πάνω απομείωσης, σημαντική μείωση επήλθε και στις καταθέσεις σε μετρητά και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις του Ταμείου. Οι απομειώσεις αυτές ανέρχονται στα 96 εκ. περίπου ( 22 εκ. το 2012, 66 εκ. το 2013 που προέκυψε από την απόφαση του Eurogroup στις και 8 εκ. για το 2014). Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 18(2) των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμών η Αρχή καλύπτει οποιοδήποτε αναλογιστικό έλλειμμα ήθελε προκύψει. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν καταχωρίστηκε οποιοδήποτε έλλειμμα/πλεόνασμα στις οικονομικές καταστάσεις. Η μελέτη αυτή αναμένεται ότι θα καταδείξει σημαντική επιδείνωση της καθαρής λογιστικής θέσης του Ταμείου. Επίσης δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για τα έτη 2012, 2013 και Όπως πληροφορούμαστε η ιαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει επίσης αναθέσει σε συγκεκριμένους Νομικούς Οίκους την αξιολόγηση όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει το Ταμείο για αγορά ακινήτων και για χρηματοδότηση και/ή δανεισμό έργων ανάπτυξης ακινήτων και θα εξεταστεί το

17 ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου έχει παραβλάψει τα συμφέροντα του Ταμείου. Σημειώνεται ότι στις παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα επιστολή του Προέδρου της ιαχειριστικής Επιτροπής με την οποία κοινοποιήθηκαν οι πέντε πρώτες εκθέσεις με τα πορίσματα των ερευνών της ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Στα πλαίσια Κυβερνητικής πολιτικής για διασφάλιση της βιωσιμότητας των Σχεδίων Συντάξεων του ημόσιου και Ευρύτερου ημόσιου Τομέα και με βάση πρόσφατες νομοθεσίες που τέθηκαν σε εφαρμογή, το νεοεισερχόμενο προσωπικό δεν εντάσσεται στο Σχέδιο Συντάξεων αλλά σε νεοϊδρυθέν Ταμείο Προνοίας. Για την εγγραφή του Ταμείου Προνοίας στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, έχει ετοιμαστεί καταστατικό και τον Απρίλιο 2014 διορίστηκε ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ιαχειριστικής Επιτροπής. Στις έγινε Γενική Συνέλευση των μελών, εγκρίθηκε το καταστατικό και εκλέγηκαν τα τρία αιρετά μέλη της ιαχειριστικής Επιτροπής. Το Ταμείο δεν έχει μέχρι σήμερα εγγραφεί στον Έφορο λόγω του ότι μετά την υποβολή από τη ιαχειριστική Επιτροπή των σχετικών εγγράφων, ο Έφορος ζήτησε την τροποποίηση συγκεκριμένων παραγράφων του καταστατικού. Μετά από ενημέρωση και σχετική απόφαση του Συμβουλίου ημερομηνίας , το λεκτικό του καταστατικού διαφοροποιήθηκε με τρόπο που να συνάδει με τις υποδείξεις του Εφόρου. Το Συμβούλιο ζήτησε όπως υπάρξει επιβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών των οικονομικών προνοιών του καταστατικού και στις στάλθηκε στο Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών σχετική επιστολή, απάντηση της οποίας αναμένεται. 12. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. (α) Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την υποβοήθηση των στρατηγικών στόχων της Αρχής με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στο εξωτερικό και την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Προς τον σκοπό αυτό, έχει επενδύσει σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες. Πιο κάτω παρουσιάζεται η συνολική διαχρονική επένδυση της εταιρείας σε θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες και η απομείωση της επένδυσης μέχρι τις

18 Θυγατρική Εταιρεία Ποσοστό συμμετοχής Επένδυση Απομείωση Υπόλοιπο % Iris Gateway Satellite Services Cytacom Solutions Emporion Plaza Bestel Communications Cyta UK CytaGlobal Hellas Enternet Invest (Actel) 18, Proserver CytaHellas 96, Ολικό Σημειώνεται ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος των θυγατρικών εταιρειών για το έτος που έληξε στις Από τον πιο πάνω πίνακα καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών, όπως παρουσιάζονται στις μη ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δραστηριότητες τους εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι περισσότερες πραγματοποιούν ζημιές. Αν ληφθούν υπόψη το ομολογιακό δάνειο της CytaHellas και τα χρεωστικά υπόλοιπα των θυγατρικών του Ομίλου προς την Αρχή, το συνολικό ποσό των επενδύσεων στις θυγατρικές ανέρχεται περίπου σε 159εκ. το οποίο αποτελεί το 15% του συνολικού ενεργητικού της Αρχής. (β) ιαπιστώθηκε ότι στο παρελθόν σε ορισμένες περιπτώσεις οι θυγατρικές εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν από την Αρχή για πρόσληψη προσωπικού παρακάμπτοντας έτσι τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού της Αρχής. Σημειώνεται ότι, τόσο η Digimed Communications Ltd όσο και οι θυγατρικές της εταιρείες, δεν ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εταιρειών Νόμου. 13. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις ήταν 139,9 εκ. (2013: 120,9 εκ.). 1 Το υπόλοιπο 3,47% του κεφαλαίου της CytaHellas κατέχεται απευθείας από την Αρχή (κόστος επένδυσης )

19 Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και Cytavision στην Ελλάδα, ενώ από τον Αύγουστο 2014 άρχισε και την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ως Εικονικός Πάροχος. Εργοδοτεί 789 υπαλλήλους (2013: 786) που αντιστοιχούν σε 713 υπαλλήλους πλήρους εργοδότησης (2013: 695). Σύμφωνα με την διεύθυνση της εταιρείας, το μισθολόγιο αναμένεται να μειωθεί εντός του 2015 κατά 10% μέσω μείωσης προσωπικού και απολαβών. Στις η εταιρεία είχε πελάτες σταθερής τηλεφωνίας, πελάτες κινητής τηλεφωνίας και πελάτες υπηρεσίας Cytavision. Όλοι οι πιο πάνω αριθμοί είναι χαμηλότεροι από τις προβλέψεις του επιχειρησιακού σχεδίου. (α) Οικονομικά αποτελέσματα. Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2014 φαίνονται τα πιο κάτω οικονομικά δεδομένα Κύκλος εργασιών Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία ( ) ( ) Συσσωρευμένες ζημιές ( ) ( ) Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Κεφάλαιο κίνησης ( ) ( ) Καθαρή αξία ( ) Λογιστικές αναλογίες: Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,43 0,51 Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (8,13)% (9,99)% Περιθώριο Καθαρού κέρδους (18,21)% (18,58)% Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι δεν υπάρχει βελτίωση στα αποτελέσματα της εταιρείας τα οποία εξαρχής ήταν αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι συσσωρευμένες ζημιές. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αυξάνεται (στις ήταν 49,1 εκ.), γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αρχής. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας στις ήταν περισσότερες από τα περιουσιακά της στοιχεία με αποτέλεσμα να παρουσιάσει για πρώτη φορά αρνητική καθαρή αξία ύψους 1,7 εκ. Για απάλειψη της αρνητικής αξίας, η Αρχή προχώρησε στην κεφαλαιοποίηση δανείου από την Digimed (δηλαδή στην ουσία

20 την Αρχή) ύψους 4 εκ. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2014, κεφαλαιοποιήθηκε επιπλέον ποσό ύψους 15 εκ. (β) Επιχειρησιακό σχέδιο. Η εταιρεία αναθέτει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, σε εταιρεία συμβούλων, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου. Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν από το επιχειρησιακό σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο 2014 αφού οι πωλήσεις του έτους που έληξε στις είναι χαμηλότερες κατά 7,3 εκ. από τις προβλεπόμενες και οι ζημιές προ φόρων είναι περισσότερες κατά 4,2 εκ. Λόγω του γεγονότος ότι όλα τα επιχειρησιακά σχέδια που ετοιμάστηκαν έχουν διαψευσθεί, το ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις αποφάσισε όπως ζητηθούν προσφορές από άλλους οίκους για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου για το Ζητήθηκε η υποβολή προσφορών από εννέα οίκους. Στις παρουσιάστηκαν ενώπιον του Συμβουλίου πέντε προσφορές (τέσσερις οίκοι δεν υπέβαλαν προσφορά). Για λόγους που δεν αναφέρονται στα πρακτικά το Συμβούλιο αποφάσισε να διαβουλευθεί με δύο προσφοροδότες. Στην συνέχεια, ο ένας από αυτούς απέσυρε την προσφορά του με αποτέλεσμα να ανατεθεί η προσφορά στον δεύτερο ο οποίος υπέβαλε τη δεύτερη ψηλότερη προσφορά από τις πέντε που υποβλήθηκαν ( σε σύγκριση με που ήταν η χαμηλότερη προσφορά). Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής το βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η εμπειρία στο αντικείμενο και στο συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε, η εταιρεία θα χρειαστεί μέγιστη επιπλέον χρηματοδότηση 5 εκ. για το 2015, αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2017 και να λειτουργά αυτόνομα το Επισημαίνεται επίσης ότι ο πιο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι η επίτευξη των στόχων της κινητής τηλεφωνίας. Αναφέρεται ότι τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου χαρακτήρισαν το υπό αναφορά σχέδιο ως αρκετά φιλόδοξο. Στην απάντησή του ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει ότι σημαντική συνεισφορά αναμένεται να έχει και ο άξονας δραστηριότητας της χονδρικής αγοράς, στον οποίο έχει δοθεί αυξημένη προτεραιότητα με ενέργειες όπως η απόκτηση ιδιόκτητης υποθαλάσσιας οπτικής ίνας μεταξύ Χανιών-Αθήνας,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 30 Νοεμβρίου 2012 Τα μέτρα του Μνημονίου που συμπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό Η Κυπριακή οικονομία προβλέπεται να παρουσιάσει παρατεταμένη ύφεση τα επόμενα 2 χρόνια (2013-14) και

Διαβάστε περισσότερα