Parkovací dom a spevnené plochy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Parkovací dom a spevnené plochy"

Transcript

1 Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vypracoval: Martinengova 4, Bratislava Bratislava, júl 2015

2 OBSAH OBSAH... 2 I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI Názov Identifikačné číslo Sídlo Oprávnený zástupca navrhovateľa Kontaktná osoba, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie... 6 II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI Názov Účel Užívateľ Charakter navrhovanej činnosti Umiestnenie navrhovanej činnosti Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (1: ) Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti Stručný opis technického a technologického riešenia Základné údaje o navrhovanej činnosti Objektová skladba Pripojenie na infraštruktúru Postup výstavby Požiarna bezpečnosť Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite Celkové náklady (orientačné) Dotknutá obec Dotknutý samosprávny kraj Dotknuté orgány Povoľujúci orgán Rezortný orgán Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice tel. č

3 III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území Geomorfologické pomery Geologické pomery Pôdne pomery Klimatické pomery Ovzdušie Hydrologické pomery Flóra a fauna Územia chránené podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma Územný systém ekologickej stability Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana scenérie Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia Obyvateľstvo a sídla Aktivity obyvateľstva Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti Archeologické náleziska Paleontologické náleziska a významné geologické lokality Súčasný stav kvality životného prostredia Znečistenie ovzdušia Znečistenie povrchových a podzemných vôd Kvalita horninového prostredia a pôdy Odpady Zaťaženie územia hlukom Zdravotný stav obyvateľstva IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE Požiadavky na vstupy Pôda Voda Suroviny a výrobky Energetické zdroje Nároky na dopravu a inú infraštruktúru Nároky na pracovné sily Údaje o výstupoch Ovzdušie Odpady Odpadové vody Hluk a vibrácie Zápach a iné výstupy Doplňujúce údaje tel. č

4 3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie Vplyvy na obyvateľstvo Vplyvy na geomorfologické pomery a horninové prostredie Vplyvy na klimatické pomery Vplyvy na ovzdušie Vplyvy na vodné pomery Vplyvy na pôdu Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy Vplyvy na krajinu Vplyvy na urbanný komplex a využívanie zeme Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky Vplyvy na archeologické náleziská Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy Iné vplyvy Hodnotenie zdravotných rizík Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma Vplyvy na územný systém ekologickej stability Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území Ďalšie možné rizika spojené s realizáciou navrhovanej činnosti Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie Územnoplánovacie opatrenia Technické, technologické a organizačné opatrenia počas prípravy, výstavby, prevádzky a po ukončení prevádzky Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMALNÉHO VARIANTU Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu tel. č

5 2. Výber optimálneho variantu Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam použitých materiálov Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV Spracovatelia zámeru Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa X. PRÍLOHY tel. č

6 I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov Vodohospodárska výstavba, š. p. 2. Identifikačné číslo Sídlo 4. Oprávnený zástupca navrhovateľa Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ Vodohospodárska výstavba, š. p. Karloveská 2, Bratislava Tel. č.: Kontaktná osoba, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie Ing. Iveta Dušičková Vodohospodárska výstavba, š. p. Karloveská 2, Bratislava Tel. č.: Miesto na konzultácie: Vodohospodárska výstavba, š. p., tel. č

7 1. Názov II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI Parkovací dom a spevnené plochy 2. Účel Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečiť dostatočné, bezproblémové a bezpečné parkovanie pracovníkov a návštevníkov existujúcej administratívnej budovy na Karloveskej ul. č. 2 (ďalej len administratívna budova ), prostredníctvom výstavby parkovacieho domu a celkové skultúrnenie a oživenie areálu administratívnej budovy. 3. Užívateľ Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská č. 2, a návštevníci administratívnej budovy. Bratislava a pracovníci 4. Charakter navrhovanej činnosti Navrhovaná činnosť je novou činnosťou. Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) je navrhovaná činnosť zaradená takto: 8. Infraštruktúra Položka číslo Činnosť, objekty a zariadenia tel. č Časť A (povinné hodnotenie) Prahové hodnoty Časť B (zisťovacie konanie) 16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk navrhovaná činnosť 190 stojísk Navrhovaná činnosť predstavuje zabezpečenie statickej dopravy v celkovej kapacite 190 stojísk (143 stojísk v parkovacom dome + 47 stojísk na teréne), a preto podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona. Zisťovacie konanie podľa zákona sa vykonáva pred povolením navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, v tomto prípade pred povolením podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 5. Umiestnenie navrhovanej činnosti Kraj Okres Obec Katastrálne územie Bratislavský Bratislava IV Bratislava, mestská časť Bratislava-Karlova Ves (ďalej len MČ Karlova Ves ) Karlova Ves Parcelné číslo 874/2; 874/4; 874/6; 875/1; 875/2; 875/3; 875/4; 875/5; 876; 877, 878/1; 878/2; 873/3;

8 Navrhovateľ: Lokalita na ktorej sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti je vymedzená z južnej a západnej strany komunikáciami Botanická Karloveská, z východnej strany cestou Líščie údolie, zo severnej strany areálom obchodného domou Lidl. Na záujmovom pozemku sa v súčasnosti nachádza administratívna budova, Karloveská 2 s podzemnou garážou, areálová komunikácia (vstup do existujúcej podzemnej garáže), objekt trafostanice, dve garáže pre 4 osobné automobily, spevnené plochy, náletová a parková zeleň. 6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (1: ) Parkovací dom 7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti Termín začatia výstavby 03/2016 Termín skončenia výstavby Termín začatia prevádzky 04/ /2017 Termín skončenia prevádzky tel. č nebol určený 8

9 8. Stručný opis technického a technologického riešenia Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba parkovacieho domu a spevnených plôch v areáli administratívnej budovy Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava, na k. ú. Karlova Ves. Zámer sa predkladá na vykonanie zisťovacieho konania v nulovom variante a dvoch variantoch riešenia navrhovanej činnosti (Variant 1 a Variant 2). Rozdiel medzi Variantom 1 a Variantom 2 je len v dopravnom pripojení parkovacieho domu (vjazd/výjazd) na Botanickú ulicu. Ostatné parametre sú u obidvoch variantov riešenia navrhovanej činnosti rovnaké Základné údaje o navrhovanej činnosti Základné ukazovatele o navrhovanej činnosti sú uvedené v tabuľke č. 1. Tabuľka č. 1: Základné údaje o navrhovanej činnosti Ukazovateľ Plocha/množstvo Celková plocha pozemku m 2 Zastavaná plocha z toho existujúca administratívna budova prekládka trafostanice parkovací dom 2 481,18 m m 2 55 m ,18 m 2 Podlahová plocha parkovací dom 4 581,19 m 2 Obostavaný priestor parkovací dom ,17 m 3 Spevnená plocha z toho parkoviska a komunikácie chodníky Počet podlaží parkovacieho domu Plocha zelene z toho na teréne zatrávnené terasy a strechy Počet nových parkovacích stojísk celkom parkovací dom z toho parkovací dom (1. PP) parkovací dom (1. NP) parkovací dom (2. NP) parkovací dom (3. NP strecha) na teréne 2 190, 99 m 2 464,41 m ,58 m 2 1 podzemné podlažie (PP) 2 nadzemné podlažia (NP) strecha určená na parkovanie 2 201, 0 m ,6 m 2 797,04 m tel. č

10 8.2. Objektová skladba Navrhovaná činnosť pozostáva z týchto stavebných objektov: Stavebné objekty (SO) SO 01 Parkovací dom SO 02 Spevnené plochy a areálové komunikácie SO 03 Vegetačné úpravy S0 04 Prekládka trafostanice TS 204 Stručný popis vybraných objektov navrhovanej činnosti SO 01 Parkovací dom Hmotovo-priestorové riešenie Objekt parkovacieho domu je pravouhlého tvaru so základnými rozmermi 43,8 x 25,4 m s jedným podzemným podlažím (ďalej len PP ) a dvoma nadzemnými podlažiami (ďalej len NP ) a strechou určenou na parkovanie. Na 1. PP sú umiestnené parkovacie stojiska, schodisko a technické miestnosti, na 1. NP, 2. NP a na streche sú umiestnené parkovacie stojiska, schodisko a prístupová rampa. V objekte sa nachádzajú dva typy schodísk (vonkajšie a vnútorné). Jedno schodisko je únikové, požiarne, priamočiare, jednoramenné. Druhé schodisko je čiastočne chránenou únikovou cestou, v jeho priestore je umiestnený výťah určený aj pre imobilných. Povrchová úprava schodiska bude keramická dlažba. Steny neomietané, výraz pohľadového betónu. Schodiská sú prirodzene vetrané. 1. PP, ktoré sa prevádzkovo a dopravne pripája na existujúcu podzemnú garáž administratívnej budovy je prístupné rampou z Hájnickej ulice. Obojsmernou komunikáciou je prístupné aj existujúce podzemné parkovisko a zabezpečený obslužný vjazd pre zásobovania v suteréne objektu administratívnej budovy. Na jeho časti vznikne nekryté parkovanie (v úrovni predpolia výškovej budovy úroveň ± 0,000 m), ktoré slúžia aj ako priame pripojenie na administratívnu budovu. NP parkovacieho domu sú prístupné z novej cestnej komunikácie, vnútorná prevádzka je zokruhovaná prostredníctvom rámp. V objekte parkovacieho domu bude k dispozícií 143 parkovacích stojísk. Konštrukčné riešenie Z konštrukčného hľadiska je stavba navrhnutá z jedného dilatačného celku. Konštrukčná výška 1. PP je 2,65 m, 1. NP a 2. NP je 2,7 m. Stavba je monolitická železobetónová so stužujúcimi monolitickými železobetónovými stĺpmi a stenami, stropy sú monolitické železobetónové. Zvislé nosné konštrukcie podzemného podlažia sú steny monolitické, železobetónové hr. 250 mm a 200 mm, vnútorné steny pri schodisku a výťahu sú hr. 150 mm. Steny a doska v styku so zeminou sú z betónu C 30/37. Vnútorné stĺpy sú rozmeru 250 x 500 mm, z betónu C45/55. Zvislé nosné konštrukcie NP sú steny obvodové a stena pri rampe s hr. 250 mm, steny vnútorné pri schodisku a steny výťahu sú hr. 150 mm, stĺpy sú monolitické, železobetónové s rozmerom 250 x 500 mm, z betónu C45/55. Preklady sú monolitické, železobetónové. Obvodový plášť NP je navrhnutý ako lankový systém s možnosťou rastu popínavých rastlín. Nosné vodorovné stropné konštrukcie v objekte sú prevedené ako monolitický železobetónový strop hr. 200 mm, s hlavicami pri veľkých rozponoch, uložený na nosných obvodových a vnútorných stĺpoch, a tiež na stenách. Vnútorné schodisko je monolitické, železobetónové, s keramickou dlažbou, obvodové schodisko je požiarne, z oceľovej konštrukcie s roštmi. tel. č

11 Podlaha v parkovacom dome bude pancierová, s ochranným náterom, ktorý bude aj priestorovo vymedzovať jednotlivé parkovacie stojiska. Vnútorné steny parkovacieho domu sú bez povrchovej úpravy, s výrazom pohľadového betónu a vyznačením čísla parkovacieho miesta. Strecha parkovacieho domu je určená na parkovanie, podlaha je pancierová, s ochranným náterom, ktorý bude aj priestorovo vymedzovať jednotlivé parkovacie miesta. Prekrytie rampy z 2. NP na strechu je riešené ako extenzívna, zatrávnená, vegetačná strecha. Strecha je z bezpečnostného hľadiska opatrené zábradlím v=1 100 mm a z exteriéru dotvorené lankovým systémom určeným pre popínavé rastliny. Architektonické riešenie Z architektonického hľadiska sa jedná o jednoduchú kompaktnú pravouhlú hmotu, ktorej fasáda je perforovaná v jednotlivých častiach pre potreby prirodzeného vetrania objektu garáži. Fasáda je tvorená monolitickými stenami z grafického betónu (s reliéfmi), v otvoroch je doplnená lankovým systémom, určeným pre prichytávanie sa popínavých rastlín. Pri prestrešení rampy na streche sa počíta so zelenou vegetačnou strechou. Cieľom architektonického návrhu je vytvorenie modernej architektúry, ktorá rešpektuje okolité prostredie a snaží sa do neho priniesť krajinárske prvky a vegetáciu. Zakladanie objektu Založenie objektu parkovacieho domu je navrhované na základe inžiniersko-geologického posudku, spracovaného na základe archívnych materiálov zo širšieho okolia pozemku. Podľa sond sa na povrchu nachádza navážka hrúbky 1,1 až 2,5 m, pod terénom. Pod touto vrstvou sú piesky a štrky triedy SN G2, uľahlé, ďalej stredne uľahlé, farby hrdzavohnedej. Podložné neogéne sedimenty sú cca 10,6 m pod terénom. Navrhovaný objekt parkovacieho domu možno z hľadiska zakladania označiť za jednoduchú stavbu a základové pomery za vhodné. Zakladanie objektu bude do štrkovitých zemín. Základy budú tvorené základovou doskou hrúbky 450 mm pod celou plochou objektu. Použité betóny základových konštrukcií v styku so zeminou betón C 30/37 - XC3,XA 1 (SK)- O max 22- S3, max priesak 50 mm. V rámci vypracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je nutné vykonať podrobný inžiniersko-geologický prieskum a na základe jeho výsledkov navrhnúť definitívne riešenie zakladania objektu. Zabezpečenie stability okolitých stavebných objektov a inžinierskych sieti Ochrana priľahlých objektov a inžinierskych sietí bude zabezpečená postupným budovaním základových a suterénnych konštrukcií. Statické zabezpečenie susedných objektov a stavebnej jamy podľa návrhu DÚR nie je nutné, nakoľko základová doska nebude hlbšie ako základy susednej budovy. Inžinierske siete prechádzajúce objektom sú preložené mimo objekt, ostatne siete v blízkosti objektu sa staticky zabezpečia. SO 02 Spevnené plochy a areálové komunikácie Spevnené plochy, ktoré sa nachádzajú v areáli administratívnej budovy sú v pôvodnom stave esteticky nevyhovujúce dnešným kritériám ani požiadavkám navrhovateľa. Nádvorie administratívnej budovy pôsobí disharmonicky, nedosahuje estetické nároky prináležiace dôležitosti objektu administratívnej budovy. Spevnené plochy nádvoria sú tvorené pôvodnou exteriérovou dlažbou. Samotné nádvorie tvorí prístavba podzemnej garáže, má atypicky trojuholníkový tvar s dvoma presvetľujúcimi a vetracími otvormi. Tieto otvory členia nádvorie na niekoľko zón z ktorých niektoré nie sú používané. V rámci SO 02 sa navrhuje kultivácialrekonštrukcia spevnených plôch v areáli administratívnej budovy, výsadbou zelene, čo vytvára predpoklad kultúrnejšieho a esteticky príťažlivejšieho okolia administratívnej budovy. Riešenie predpolia pred objektom maximalizovaním sadovníckych úprav zvyšuje kvalitu a hygienu prostredia. Zároveň sa tel. č

12 vytvoria oddychové zóny so sedením pod vysadenými stromami v kvetináčoch umiestnených v existujúcich svetlíkoch, či exteriérová terasa v tangenciálnej polohe administratívnej budovy. Navrhované spevnené plochy chodníkov priamo nadväzujú na existujúce pešie ťahy, dopĺňajú ich a rozširujú. Spevnené plochy sú riešené asfaltovým kobercom, klasickou exteriérovou mrazuvzdornou zámkovou dlažbou, v priestore predpolia administratívnej budovy (nádvoria) sa počíta s exteriérovou mrazuvzdornou betónovou dlažbou s rozmerom 600 x 600 mm, kladenou do štrkového lôžka. Terasa je drevená, zatrávnená strecha existujúcej garáže bude realizovaná prostredníctvom trávnatého koberca alebo rozchodníkového koberca. V rámci navrhovanej činnosti bude vybudovaná areálová komunikácia východne od administratívnej budovy, ktorou sa bude zabezpečovať prístup do parkovacieho domu a k parkovacím stojiskám umiestneným na východnom okraji areálu administratívnej budovy. Parkovacie stojiská Spevnené plochy, ktoré budú slúžiť ako parkovanie na teréne sú navrhnuté na južnej a východnej strane administratívnej budovy súbežne s jednosmernou vnútroareálovou komunikáciou. Na teréne sú parkovacie stojiska navrhované ako šikmé v šírke 2,5 m a dĺžke 5,0 m. V garáži sú navrhované kolmé a pozdĺžne stojiska. Parkovacie stojiská na teréne sa vyznačia vodorovným dopravným značením. Vzhľadom na šírku komunikácií a spevnených plôch je v ich súbehu navrhnutý zapustený neskosený obrubník osadený na stojato do lôžka z prostého betónu. Vozovka na parkovacích stojiskách je navrhnutá z betónovej dlažby celkovej hrúbky 500 mm v nasledujúcej štruktúre: betónová dlažba podsyp z drveného kameniva fr. 4 8 podkladový betón nestmelená vrstva zo štrkodrviny Celková plocha dláždeného povrchu je 679 m 2. Vnútroareálové komunikácie 80 mm 40 mm 150 mm 230 mm Súčasťou spevnených plôch bude vybudovanie vnútroareálovej komunikácie, ktorá bude viesť na východnej strane areálu od pripojenia na Botanickú ulicu cez parkovisko až pred hlavný vstup do parkovacieho domu. Vnútroareálová komunikácia v prvom úseku je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná a ďalej pokračuje len ako jednopruhová v šírke 3,5 m. Dvojpruhové úseky medzi parkoviskami v JV časti areálu sú navrhnuté v šírke 5,5 m (2 x 2,75 m). Výškové vedenie komunikácie je ovplyvnené výškovým osadením existujúcej administratívnej budovy a garážového domu. Areálové komunikácie pred budovou ako aj spevnené plochy sú klopené jednostranným priečnym sklonom 2 %, Povrch vozovky sa navrhuje ako asfaltobetónový o hrúbke 550 mm a nasledujúcou štruktúrou: asfaltový koberec 50 mm spojovací postrek z asfaltovej emulzie 0,50 kg/m 2 asfaltový betón hrubý 50 mm spojovací postrek z asfaltovej emulzie 0,50 kg/m 2 infiltračný postrek z asfaltovej emulzie 1,0 kg/m 2 cementom stmelená zmes 130 mm nestmelená vrstva zo štrkodrviny 230 mm Celková asfaltobetónová plocha je 934 m. tel. č

13 Chodníky pre chodcov V areáli sa chodci budú pohybovať po spevnených plochách a chodníkoch. Chodníky sa navrhujú v súbehu s vnútroareálovou komunikáciou, v súbehu s navrhovanými parkovacími stojiskami a pred vstupom do objektov. Šírka navrhovaných chodníkov je rôzne. V miestach prechodov je chodník znížený z dôvodu bezpečného prechodu pre imobilných v súlad s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú navrhované v max. sklone 1: 15. V rámci tejto úpravy budú chodníky vybavené varovným a signálnym pásom, čo zabezpečí bezpečný prechod aj pre nevidiacich. Chodníky budú od komunikácie oddelené výškovo skoseným cestným obrubníkom osadeným na stojato do betónového lôžka. Na protiľahlej strane alebo pri styku so zeleňou je navrhnutý záhonový obrubník. Povrch vozovky dláždeného chodníka o hrúbke 300 mm má nasledujúcu štruktúru: betónová dlažba podsyp z drveného kameniva fr. 4 8 podkladový betón nestmelená vrstva zo štrkodrviny Celková plocha dláždeného povrchu je 471 m 2. Odvodnenie 60 mm 40 mm 100 mm 100 mm Odvodnenie areálovej komunikácie a parkovacích stojísk je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a vody sú zvedené do uličných vpustov. Odvodnenie pláne je riešené vyspádovaním vrstvy štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže, ktorá je zaústená do uličného vpustu. V priestore vjazdu do parkovacieho domu sa osadí líniový žľab. SO 03 Vegetačné úpravy V areáli administratívnej budovy na Karloveskej ulici č. 2 sa navrhuje výsadba cca 36 stromov napr.: javor poľný (Acer campestre), muchovník lamarckov (Amelanchier lamarckii), breza himalajská (Betula utilis), jabloň (Malus 'Evereste' a 'Royalty'), čerešňa pílkatá (Prunus serrulata), slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera). Súčasťou vegetačných úprav bude tiež výsadba trvaliek, okrasných tráv, popínavých rastlín (napr. rozchodník), kvitnúci lúčny výsev - extenzívny trávnik a trávnaté plochy- intenzívny trávnik. Nové dreviny budú druhovo aj hmotovo zapojené do prostredia. Rôznorodosť zastúpenia stromov zabezpečí diverzitu výsadby a priláka vtáctvo. Celkovo sa z ekologického hľadiska zvýši kvalita prostredia. Z estetického hľadiska bude zabezpečená rozmanitosť zelene v jednotlivých ročných obdobiach. Doplňujúca výsadba sa skladá z výhradne listnatých stromov, nakoľko pre Bratislavu nie je prirodzená vegetácia zložená z ihličnanov (a zároveň sa ihličnany na riešenom území už nachádzajú). Výber druhov sa podriaďuje podmienkam prostredia - tolerancia voči zasoleniu, prípadne spevneným povrchom. Na plochy, ktoré sú ťažko dostupné pre pravidelné kosenie (1x týždenne) sa navrhuje vysiať kvitnúcu lúčnu zmes, čím sa zabezpečí ekonomickejšia údržba priestoru a zároveň je tento typ výsadby aj zaujímavým prvkom. Ostatné plochy budú zatrávnené trávnikom, ktorý bude pravidelne udržiavaný a odolný voči zošliapaniu. Parkovacie stojiska budú doplnené zelenými ostrovčekmi. Tieto ostrovčeky budú tvorené kombináciou stromov a rozchodníkov. Rozchodníková výsadba sa zopakuje aj v iných častiach záujmového územia. tel. č

14 SO 04 Prekládka trafostanice TS 204 Existujúca transformačná stanica TS 204 bude z priestorových dôvodov odstránená a bude nahradená novou kioskovou trafostanicou s dvoma transformátormi. Rozvodňa 22 kv je navrhnutá modulárnym rozvádzačom, ktorý pozostáva z týchto časti: pole č. 1, 2 pole č. 3 pole č. 4 slučka prívod zo siete energetiky vývod na transformátor vývod na transformátor Rozvodňa NN bude navrhnutá s priestorovou rezervou pre ďalšie vývodové polia. Trafostanica sa zrekonštruuje podľa požiadaviek ZSE, a.s., na náklady investora. Vypracovanie projektovej dokumentácie novej trafostanice zabezpečí investor. Navrhované elektrické zariadenie trafostanice je zaradené podľa Prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do skupiny A/III/c. Všetky existujúce VN a NN káble, ktoré v súčasnosti vedú do pôvodnej trafostanica sa zaústia do novej trafostanice, v prípade potreby sa predlžia. Uloženie káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s príslušnou STN Pripojenie na infraštruktúru Parkovací dom bude pripojený na existujúce inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, NN prípojka, doprava). Podrobnejší popis pripojenia na infraštruktúru je uvedený v kapitole IV/1 tohto zámeru 8.4. Postup výstavby Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby. Postupovať sa bude podľa nasledujúcich krokov: vytýčenie staveniska a všetkých podzemný vedení a inžinierskych sietí, ktoré sú vedené v súbehu alebo ktoré križujú s navrhovanými vedeniami, niektoré vedenia sa preložia do nových trás; odstránenie existujúcich objektov (trafostanica, dve povrchové garáže, existujúce spevnené plochy); odstránenie drevín (stromy, krovie) a ornice z dotknutých pozemkov; zemné práce - založenie objektov; vlastná výstavba objektov (parkovací dom, komunikácia, spevnené plochy, trafostanica); vegetačné úpravy. Čerstvý betón a ostatné stavebné hmoty a výrobky budú na stavbu dovážané podľa potreby. Zásobovanie staveniska stavebným materiálom sa počas výstavby uvažuje podľa možnosti priamo z Botanickej ulice do areálu administratívnej budovy. Stavebný materiál nebude skladovaný vo väčšom množstve v priestore stavby. Zariadenie staveniska Zariadenie staveniska bude umiestnené na pozemkoch navrhovateľa v areáli administratívnej budovy. Stavenisko bude oplotené po vonkajšom obvode. Prístup na stavenisko sa uvažuje podľa možnosti z Botanickej ulice cez existujúce parkovisko. Na prevádzkové a sociálne účely počas výstavby bude možné využívať i existujúce zariadenia administratívnej budovy, čo bude závisieť od dohody medzi navrhovateľom a dodávateľom stavby. tel. č

15 8.5. Požiarna bezpečnosť Protipožiarna ochrana navrhovanej činnosti sa bude zabezpečovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti. Návrh riešenia a stanovenie podmienok protipožiarnej bezpečnosti vychádza najmä z týchto všeobecne záväzných právnych predpisov: Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, STN Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektov osobami. STN Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením. STN Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku. STN /Z3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Únikové cesty a evakuácia osôb. STN Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Odstupové vzdialenosti. STN Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. STN Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. a ďalšie STN z oboru protipožiarnej ochrany a súvisiace s problematikou ochrany pred požiarmi. Navrhovaný objekt parkovacieho domu je samostatne stojaci objekt, ktorý má má z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti jedno PP, dve NP a strechu, ktorá je otvoreným parkoviskom. Konštrukčný celok objeku je nehorľavý. Odstupové vzdialenosti pre objekt parkovacieho domu sú stanovené podľa STN Odstupové vzdialenosti navrhovaného objektu nezasahujú na susedné objekty ani na susedné pozemky. Prístupová komunikácia na zásah k parkovaciemu domu je existujúca verejná komunikácia s trvalo voľnou šírkou minimálne 3 m, v súlade s požiadavkami 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. vedie do bezprostrednej blízkosti objektu, odkiaľ je možný zásah z vonkajšej strany stavby. Pre objekt s požiarnou výškou menej ako 6,0 m je možné vedenie protipožiarneho zásahu z vonkajšej strany objektu na strane vjazdu cez schodisko na východnej strane. Na severnej strane je možný zásah z príjazdovej komunikácie na parkovisko LIDL, vo vzdialenosti menej ako 6 m od objektu. Nástupná plocha pre objekt v súlade s 83 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. nemusí byť zriadená. Potreba požiarnej vody Q = 18,0 l. s -1 po dobu min. 30 minút bude zabezpečená z verejného vodovodu DN 100 na ktorom sú osadené existujúce podzemné hydranty vo vzdialenosti 35 m a 75 m od objektu. Ako doplnkový zdroj požiarnej vody je navrhovaná podzemná nádrž požiarnej vody s objemom 22 m 3. Umiestnenie odberného miesta musí byť v súlade s požiadavkou vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. mimo nebezpečného priestoru objektu, min. 5 m od objektu. tel. č

16 Podľa čl. 5 STN bude časť potreby požiarnej vody pre objekt zabezpečená vnútornými hadicovými zariadeniami tzn. hadicovými navijakmi umiestnenými tak, aby bolo možné viesť požiarny zásah v ktoromkoľvek požiarnom úseku jedným prúdom. Pre rýchly zásah proti požiaru budú v objekte umiestnené hasiace prístroje v súlade s požiadavkami STN Podrobné riešenie protipožiarnej ochrany podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich STN bude súčasťou ďalších stupňov projektovej dokumentácie (DÚR, DSP) Civilná ochrana Požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva vyplývajú zo zákona NR SR č. 42 /1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nemá osobitné nároky na zabezpečenie civilnej ochrany 8.7. Bezpečnosť práce Z hľadiska bezpečnosti sú pre realizáciu a prevádzku navrhovanej činnosti záväzné predovšetkým tieto všeobecne záväzné právne predpisy a normy: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Príslušné STN z oblasti bezpečnostných predpisov. Všetky práce počas výstavby navrhovanej činnosti musia byť vykonávané podľa platných predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia. Pri výstavbe navrhovanej činnosti sa budú vyskytovať aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným nebezpečenstvom. Sú to najmä: zemné práce pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami (napr. zakladanie 1. PP, výkopy rýh inžinierskych sietí, práca v dosahu zemných strojov, doprava výkopu a pod.); práce vo výškach (napr. možnosť pádu z výšky, možnosť pádu stavebného materiálu, dopravné ohrozenie, atď.). Je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých je potrebné najmä: pred začatím zemných prác vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom informovaní; tel. č

17 ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu, ohradiť a na verejných komunikáciách aj opatriť príslušnými dopravnými značkami, prekryť oceľovými platňami s dostatočnou únosnosťou; zabrániť pádu osôb do stavebnej jamy ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové 1,1 m vysoké so zarážkou); zabezpečiť pri výjazde áut zo staveniska čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať čisté a v bezpečnom stave. 9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite Na záujmovej lokalite sa nachádza administratívna budova navrhovateľa - Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2 s kapacitou cca 545 zamestnancov a cca 80 návštevníkov/deň. Potreba statickej dopravy pre administratívnu budovu je v nevyhovujúcom až kritickom stave. Pre potreby parkovania je v areáli v súčasnosti k dispozícii 33 parkovacích stojísk v existujúcej podzemnej parkovacej garáži prístupnej z ulice Líščie údolie, cca 20 provizórnych parkovacích stojísk na teréne na JV strane administratívnej budovy, ktoré sú prístupné z Botanickej ulice a cca 60 parkovacích stojísk na SZ strane areálu prístupných z ulice Líščie údolie. Parkoviska na teréne sú navyše v nevyhovujúcom stave. Záujmová lokalita má z pohľadu umiestnenia navrhovanej činnosti nasledujúce výhody: súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPN hl. mesta SR Bratislavy); vysporiadané majetkovo-právne vzťahy; realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov; navrhovaná činnosť bude umiestnená v zastavanom území MČ Karlova Ves na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy; lokalita navrhovanej činnosti je umiestnená mimo chránených území prírody; bezproblémové dopravné pripojenie na ulicu Líščie údolie, Botanickú ulicu a Karloveskú ulicu; možnosť pripojenia na jestvujúce inžinierske siete (napr. vodovod, elektrické vedenie, kanalizácia); prijateľné umiestnenie vo vzťahu k administratívnej budove a existujúcej obytnej zóne; realizácia navrhovanej činnosti nespôsobí zaťaženie existujúcej dopravy ani nezhorší hlukovú situáciu ani emisnú situáciu v dotknutom území v porovnaní s existujúcim stavom, naopak prispeje k ich zlepšeniu; prijateľný vplyv na všetky zložky životného prostredia. 10. Celkové náklady (orientačné) Celkové náklady (orientačné) na realizáciu navrhovanej činnosti predstavujú cca 4,1 mil Dotknutá obec v Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava v Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Miestny úrad Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava 4 tel. č

18 12. Dotknutý samosprávny kraj v Bratislavský samosprávny kraj, P. O. Box 106, Sabinovská 16, Bratislava 13. Dotknuté orgány v v v v v v v Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske námestie 3, Bratislava Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajnorská 98/D, Bratislava Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, Bratislava Hasičský a záchranný útvar hl. mesta Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, Bratislava 14. Povoľujúci orgán v Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava Rezortný orgán v Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava 16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov Podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov sa budú na realizáciu navrhovanej činnosti požadovať najmä tieto druhy povolenia: územné rozhodnutie podľa 39 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; stavebné povolenie podľa 66 a nasl. stavebného zákona; kolaudačné rozhodnutie podľa 82 a nasl., stavebného zákona. 17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice Navrhovaná činnosť nepatrí medzi činnosti podliehajúce povinne medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie, presahujúce štátne hranice podľa Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (Dohovor Espoo). Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice. V rámci navrhovanej činnosti sa neumiestňujú také činnosti, ktoré by svojim vplyvom presahovali štátne hranice. tel. č

19 III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území Navrhovaná činnosť je umiestnená v zastavanom území hlavného mesta SR Bratislava, v okrese Bratislava IV (kód okresu 104), v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (kód MČ ), na katastrálnom území Karlova Ves. Hodnotené územie je širším záujmovým územím, na ploche ktorého sú hodnotené vplyvy z navrhovanej činnosti. Do plochy hodnoteného územia je zahrnuté územie: MČ Karlova Ves, vybrané charakteristiky sa týkajú i priľahlých mestských časti a celého územia hl. mesta SR Bratislavy Geomorfologické pomery Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, E, Lukniš, M., in Atlas krajiny SR, 2002) sa územie okresu Bratislava IV nachádza na rozhraní oblasti Fatransko-tatranskej a Záhorskej nížiny a na rozhraní celkov Borská nížina a Malé Karpaty. Geomorfologické členenie záujmového územia na umiestnenie navrhovanej činnosti je uvedené v tabuľke č. 2. Tabuľka č. 2: Geomorfologické členenie záujmového územia Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť Celok Podcelok Časť Alpsko-himalajská Karpaty Západné Karpaty Vnútorné Západné Karpaty Fatransko-tatranská Malé Karpaty Devínske Karpaty Bratislavské predhorie Geomorfologické jednotky širšieho územia (Zdroj: Atlas krajiny SR 2002) tel. č

20 Územie dotknuté navrhovanou činnosťou je z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska súčasťou geomorfologického celku Malé Karpaty, podcelku Devínske Karpaty, časť Bratislavské predhorie. Tatransko-fatranská oblasť je geomorfologicky a tektonicky samostatné pásmo Západných Karpát. Je zo severu ohraničené bradlovým pásmom. Vo vonkajšom rade jadrových pohorí zahŕňa Hainburské vrchy, Malé Karpaty (Pezinská časť), Považský Inovec, Malú Fatru, Tatry (Západné, Vysoké, Belianske). Do vnútorného radu patrí Tríbeč, Žiar, Veľká Fatra, Chočské vrchy, Ďumbierske Nízke Tatry. Z juhu je rozhraním Čertovická ihla. Malé Karpaty začínajú v Bratislave na Dunaji (pásmom od Devína po Bratislavský hradný kopec) a tiahnu sa až po Nové Mesto nad Váhom. Je to nevysoké stredohorské pásmo dlhé cca 100 km. Najvyšším vrchom v malých Karpatoch je vrch Záruby (768 m n. m.).malé Karpaty sú rozdelené Lamačskou bránou na dva územné celky južnú časť a severnú časť. Devínske Karpaty sú jedným zo štyroch podcelkov Malých Karpat, ich juhozápadnou časťou. Nachádzajú sa medzi Dunajom a Pezinskými Karpatmi od ktorých ich oddeľuje Lamačská brána. Devínska Brána a Lamačská brána tvoria depresie naprieč pohorím. Západnú časť Devínskych Karpat tvorí masív Devínskej Kobyly (514 m). Na západe hraničia s Rakúskom (hranicu tvorí rieka Morava). Lokalita umiestnenia navrhovanej činnosti je prevažne rovinatá, zo severnej strany je v priestore osadenia parkovacieho domu mierny svah s prevýšením cca 3,3 m. Nadmorská výška lokality je m n. m Geologické pomery Podľa regionálno-geologického členenia Západných Karpát (VASS et. Al. 1988) je územie navrhovanej činnosti súčasťou oblasti jadrového pohoria Malé Karpaty Pezinské Karpaty. Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie územia Slovenska patrí územie navrhovanej činnosti do rajónu kvartérnych sedimentov - rajónu údolných riečnych náplavov (Hrašna, Klukanová, 2002). Geologická stavba územia Centrálnu časť masívu Malých Karpát tvoria horniny paleozoika biotické granity až granodiority. Okraj masívu Malých Karpát je v širšom území navrhovanej činnosti tvorený kryštalickými bridlicami - metapelitmi paleozoického veku, ktoré vystupujú na povrch terénu v oblasti Lamača a nad Dúbravkou. Na kryštalinických horninách sú v blízkom okolí zachované sedimenty neogénu. V oblasti severozápadného okraja Karlovej Vsi ležia a na kóte Hrubý breh, kde vystupujú na povrch vápnité a pestré íly a piesky spolu s oolitickými vápencami karloveských vrstiev sarmatského veku, ležiace priamo na granitoidoch kryštalického podložia. Výplň údolia Karlovej Vsi tvoria granitové konglomeráty a brekcie devínsko-novoveských vrstiev. Na geologickej stavbe širšieho územia navrhovanej činnosti sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru. Neogén Neogén je v dotknutom území zastúpený sivými prevažne vápnitými ílmi, prachy, piesky, štrky, sloje lignitu a polohy sladkovodných vápencov; pantón pont. Kvartér Kvartérny pokryv tvoria fluviálne sedimenty litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov. Ide o najmladšie a plošne najrozšírenejšie fluviálne sedimenty vystúpujúce v podobe dolinných nív (nivných terás) riek a potokov. Postglaciálne náplavy nivných sedimentov tvoria podstatnú časť jemnozrnného sedimentačného povrchového krytu piesčito-štrkového tel. č

21 súvrstvia dnovej akumulácie riek, alebo len samostatnú výplň dien dolín v celom riečnom profile. Na báze je súvrstvie tvorené zväčša sivými ílovitými hlinami (lokálne nahradenými sivozeleným ílovitým glejovým horizontom), ílovitými pieskami a smerom k aktívnemu toku aj resedimentovanými štrkmi a pieskami vrchných polôh dnovej akumulácie. Typickým znakom pre nivné sedimenty väčších tokov je výskyt karbonátov, ktoré sa nachádzajú hlavne vo forme mikrokonkrécií, nodúl a úlomkov. Sfarbenie sedimentov vrchného horizontu je najčastejšie sivé, tmavosivé a hnedosivé. Celková hrúbka nivných sedimentov hlavných tokov nie je rovnaká a pohybuje sa od 1,5 3 m, max. 4,5 m. Inžiniersko-geologické pomery Typ rajónu rajón kvartérnych sedimentov, inžiniersko-geologický rajón rajón údolných riečnych náplavov. Záujmové územie je možné označiť z inžinierskogeologického hľadiska, na základe dostupných informácii, pre realizáciu navrhovanej činnosti ako vhodné s možnosťou plošného zakladania na základovej doske. Na dotknutej lokalite sa podľa inžinierskogeologického posudku spracovaného z archívnych materiálov nachádza navážka hrúbky 1,1 2,5 m pod terénom. Pod touto vrstvou sa nachádzajú piesky a štrky, uľahlé, ďalej stredne uľahlé, farby hrdzavohnedej. Podložné neogénne sedimenty sú cca 10,6 m pod terénom. Ložiská nerastných surovín Na území hlavného mesta SR Bratislavy OBÚ v Bratislave evidoval k dve chránené ložiskové územia vyhradených nerastov, dva dobývacie priestory, a tri ložiska nevyhradených nerastov. Tabuľka č. 3: Chránené ložiskové územia na území Bratislavy Por. č. Názov chráneného ložiskového územia Nerast 1. Devín granodiorit 2. Devínska Nová Ves II neogénne íly Zdroj: OBÚ v Bratislave Tabuľka č. 4: Dobývacie priestory na území Bratislavy Por. č. Názov dobývacieho priestoru Evidenčné číslo Nerast 1. Devín 071/A granodiorit 2. Devínska Nová Ves II 095/A neogénne íly Zdroj: OBÚ v Bratislave Tabuľka č. 5: Ložiska nevyhradených nerastov na území Bratislavy Por. č. Lokalita, parcelné číslo Okres Nerast 1. Podunajské Biskupice (904/2, 5798/9) Bratislava II štrkopiesky 2. Podunajské Biskupice (5938/8,9,10) Bratislava II štrkopiesky 4. Podunajské Biskupice (5933/1, 5933/4, 5942/5) Bratislava II štrkopiesky Zdroj: OBÚ v Bratislave Z uvedeného vyplýva, že na území navrhovanej činnosti ani v jeho dosahu sa nevyskytujú žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani ložiska nevyhradených nerastov. Záujmové územie nepatrí ani do území, znehodnotených ťažbou. Geodynamické javy Geodynamické javy (napr. zosuvy, erózia, seizmicita, tektonika) spôsobujú zmeny štruktúry horninového prostredia, pôd, reliéfu a hydrologických pomerov, ako aj celkovú zmenu kvality tel. č

22 životného prostredia. Môžu ohrozovať, obmedzovať, prípadne až znemožňovať využívanie územia. Mnohé z nich môžu byť vyvolané alebo aktivizované činnosťou človeka. Seizmicita Lokalita navrhovanej činnosti je ovplyvňovaná tektonickým zlomom v blízkosti Perneku, ktorý je vzdialený cca 22 km, so zdrojovou oblasťou seizmického rizika 3, so seizmickým, zrýchlením 0,6 m/s 2 a tektonickým zlomom v blízkosti Hainburgu, ktorý je vzdialený cca 5 km od lokality navrhovanej činnosti, so zdrojovou oblasťou seizmického rizika 2, tomu zodpovedá seizmické zrýchlenie 1,0 m/s 2. Podľa STN príloha A2 "Seizmická mapa Slovenska" sa záujmové územie nachádza v oblasti kde je seizmický stupeň územia je 7 MCS-64. Tejto oblasti je priradená hodnota základného seizmického zrýchlenia ar= 0,3 m/s -2..Tektonika Podľa tektonickej mapy Slovenska je dotknuté územie členené takto: Základné tektonické členenie Tektonická etapa Vnútorné Západné Karpaty tel. č Neoalpínske tektonické štruktúry Západných Karpat Skupiny naložených informácii Formácie vnútorných Západných Karpát naložené na paleoalpínsku príkrovu sústavu Naložené formácie Typy naložených formácií Popis Sedimentárne panvy s neogénnou a kvartérnou výplňou Termálne extenzné panvy panvy generované nerovnomerným stenčovaním litosféry (s izopachami hrúbky v km): s hrubými synriftovými sedimentmi (báden sarmat), ktoré sú zväčša prikryté postriftovými sedimentmi malej hrúbky; Z tektonického hľadiska je záujmové územie lokalizované v širšom okolí križovania dvoch tektonických línií. Zlom približne severojužného smeru prebieha karloveským údolím, a jeho aktivita je radená do stredného miocénu, kedy došlo k výzdvihu bloku Malých Karpát. Na tomto zlome je ukončený tzv. lamačský zlomový systém, severozápado-juhovýchodného smeru. Systém hlavných porúch bol sprevádzaný diskontinuitami nižších rádov, ktorých prejavy možno sledovať aj na odhalených častiach svahov, tvoriacich južnú hranicu kryštalinického masívu. Na základe uvedeného zlomového porušenia vznikali lokálne depresie, ktoré boli neskôr ďalej modelované bystrinnými tokmi a akumuláciou erodovaného materiálu. Dnešná modelácia najjužnejšieho cípu Malých Karpát je dotvorená zlomovým systémom severozápad ~ juhovýchodného smeru, pričom vytvorila tzv. dunajský prielom, resp. dunajský zlomový systém. Ide o systém zlomov približne na línii Győr - Bratislava, ktorý prekračuje hrasť Malých Karpát v Lamačskej bráne. Uvedené systémy zlomov spôsobujú kryhovú stavbu širšieho okolia záujmového územia so stupňovitým poklesom blokov od Malých Karpát smerom do panvy. Zosuvy Územie navrhovanej činnosti nevykazuje žiadne znaky nestability územia v prirodzenom stave, ktoré by mohli limitovať výstavbu navrhovanej činnosti. Z tohto dôvodu je územie hodnotené ako územie stabilné. Nepatrí do plôch, vyžadujúcich zvýšenú ochranu z hľadiska zosuvov. Radónové riziko Územie Bratislavy je na základe radónového prieskumu rozčlenené na kategóriu s nízkym radónovým nebezpečenstvom (cca 56,7 % plochy), na územie so stredne radónovým rizikom (37,6 %) a na územie s vysokým radónovým rizikom (cca 5,7 % plochy). Plochy s vysokým

23 radónovým rizikom sú najmä v lokalitách Devínskej Novej vsi (Kolónia), severná časť Dúbravky, vymedzené plochy medzi Dúbravkou a Záhorskou Bystricou, plochy v MČ Rača, Vajnory, sporo v MČ Devín, Rusovce a Petržalka. Dotknuté územie na ktorom sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti patrí do oblastí s nízkym radónovým rizikom Pôdne pomery Navrhovaná činnosť je lokalizovaná na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako zastavené plochy a nádvoria a ostatné plochy. Štruktúra pôdy k Celková výmera pôdy v hlavnom meste SR Bratislave k bola ha, zastúpenie jednotlivých kultúr podľa okresov je uvedené v tabuľke č. 6. Tabuľka č. 6 : Výmera pôdy v meste Bratislava podľa okresov a kultúr Okres PP LP tel. č Vodné pl. Zast. pl. Ostatné plochy Celkom ha Bratislava I 167 0, Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Hl. mesto SR Bratislava Zdroj: ŠÚ SR Okres Bratislava IV na území ktorého je umiestnená navrhovaná činnosť má výmeru pôdy ha, čo je najväčšia výmera okresu v rámci hl. mesta Bratislava. Výmera pôdy v okrese Bratislava IV a MČ Karlova Ves k podľa kultúr je uvedená v tabuľke č. 7. Územie Tabuľka č. 7: Výmera pôdy v okrese Bratislava IV a MČ Karlova Ves podľa kultúr Poľnohosp. pôda (ha) Lesné pozemky (ha) Vodné plochy (ha) Zastavané plochy (ha) Ostatné plochy (ha) Celkom (ha) BA IV MČ Karlova Ves Zdroj: ŠÚ SR Pôdne typy Prevládajúcimi pôdnymi typmi na území hlavného mesta SR Bratislavy sú kambizeme, fluvizeme a čiastočne čiernozeme, čiernice a regozeme. Fluvizeme (v starších klasifikáciách nivné pôdy) sú pôdnym typom, ktorý sa vyskytuje len v nivách vodných tokov, ktoré sú alebo donedávna boli ovplyvňované záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody. Majú svetlý humusový horizont. Kambizeme (v starších klasifikáciách hnedé pôdy) sú pôdy s rôzne hrubým svetlým horizontom pod ktorým je B horizont zvetravania skeletnatých substrátov s rôznym, väčšinou vyšším obsahom skeletu. Černozeme sú pôdnym typom s tmavým humusovým horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, na starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach na sprašových hlinách.

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Vážení pestovateiia repky,

Vážení pestovateiia repky, REPKA OLEJKA Vážení pestovateiia repky, Trhové podiely DuPont Pioneer s osivom repky 2013 Hybridná repka stredná a východná Európa Slovensko Maďarsko Orla Dermody, PhD. Produktový manažér repky olejky,

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO ĽUDSKÉ SLNKO Náš pohľad na Slnko sa v súčasnosti mení nielen poznaním fyzikálnych procesov našej hviezdy a jej sledovaním zblízka. Slnko zohralo významnú úlohu aj v kultúrnej histórii ľudskej civilizácie.

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1.2.1) Εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα... 11 1.2.2) Αυτόνομο (φυτικό) νευρικό σύστημα... 21

Περιεχόμενα 1.2.1) Εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα... 11 1.2.2) Αυτόνομο (φυτικό) νευρικό σύστημα... 21 1 :. 2009 2 3 4 : 5 Περιεχόμενα... 5... 6 1... 7 1.1)... 7 1.2)... 11 1.2.1)... 11 1.2.2) ( )... 21 1.3)... 24 1.4)... 29 2... 29 2.1)... 29 2.2) -... 31 2.2.1)... 31 2.2.2)... 34 2.3)... 52 2.3.1)...

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα. 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα. 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος Εικόνα 1. Συλλεκτήριος αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα Εικόνα 2. Συλλεκτήριος αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα i Εικόνα 3. Συλλεκτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΣ ΤΥΠΟΥ LED - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΥΟ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ Δρ. Κώστας KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως Αρχή μεθόδου Θεωρία

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως Αρχή μεθόδου Θεωρία 3-1 ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως: Προσδιορισμός κανονικού δυναμικού (Ε) ηλεκτροδίου. Προσδιορισμός του θερμικού συντελεστή ( Ε/ Τ) P. Προσδιορισμός του γινομένου διαλυτότητας του Agl. Αρχή μεθόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus, Historiae IV, 33-35

Herodotus, Historiae IV, 33-35 Herodotus, Historiae IV, 33-35 (33) Πολλῷ δέ τι πλεῖστα περὶ αὐτῶν Δήλιοι λέγουσι, φάμενοι ἱρὰ ἐνδεδεμένα ἐν καλάμῃ πυρῶν ἐξ Ὑπερβορέων φερόμενα ἀπικνέεσθαι ἐς Σκύθας, ἀπὸ δὲ Σκυθέων ἤδη δεκομένους αἰεὶ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών 1 2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 6-2-1. Ποιες χημικές ουσίες λέγονται καθαρές ή καθορισμένες; Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις. 6-2-2. Ποια είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Exemples de réalisations

Exemples de réalisations & Costruzioni di riferimento ed applicazioni Referensbyggnader och applikationer Exemples de réalisations Referentne gradnje i aplikacije Referenčni gradbeni objekti in aplikacije Παραπομπές οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ.

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ. Γεωλογικές Χρονολογίες (ιστορία της γης) Καινοζωϊκός Αιών -Τριτογενές = 65-2 εκατ. χρόνια πριν Τα τέλη του Τριτογενούς: Νεογενές = 20-5 εκατ. χρόνια πριν Τέλος Νεογενούς = Πλειόκαινο = 5-2 εκατ. χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

LENGUA MATERNA - 2015-2016 MANUALES ESCOLARES

LENGUA MATERNA - 2015-2016 MANUALES ESCOLARES LENGUA MATERNA - 2015-2016 LENGUA CURSO TÍTULO EDITORIAL ISBN Danés 2º Books are to be bought by the class teacher and refunded by parents in September. Bøger til danskfaget bliver købt af læreren og refunderet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα