Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:"

Transcript

1 Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej kanalizácie Pri mlyne Navrhovateľ: Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov odborom strategického rozvoja adresa: Prešov, Jarkova 24 (ďalej len navrhovateľ) podal dňa návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Výstavba splaškovej kanalizácie Pri mlyne katastrálne územie: Solivar ísla KN-C: KN-C 14835/66, 3295, 9295/1, 3295/3, 3295/4, 3186/1, 631/8 Ku uvedeným nehnuteľnostiam má navrhovateľ čiastočne vlastnícky vzťah, časť pozemkov je v užívaní mesta. Kanalizačné prípojky budú umiestnené na súkromných pozemkoch vo vlastníctve nižšie uvedených fyzických osôb. Ku pozemkom parc. č. KN-C 14835/66, 3295, 9295/1, 3295/3, 3295/4, 3186/1 kat. úz. Solivar má vlastnícky vzťah: Mesto Prešov výpis z LV č Ku pozemkom parc. č. KN-C 3295/3, 3295/4 kat. úz. Solivar má vlastnícky vzťah: Mesto Prešov výpis z LV č Ku pozemku parc. č. KN-C 3186/1 kat. úz. Solivar má užívací vzťah: Mesto Prešov výpis z EL č. 4 Ku pozemku parc. č. KN-C 631/8 kat. úz. Solivar má vlastnícky vzťah TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava výpis z LV č Stavebník (navrhovateľ) je povinný po správoplatnení uvedeného rozhodnutia o umiestnení stavby majetkoprávne vysporiadať pozemky t.j. ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom iné právo (zriadená ťarcha na uloženie umiestňovanej stavby) podľa 139 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel.

2 2 V súlade s 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, pod č /100-2 zo dňa určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie územného rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. Obec Ľubotice, príslušný uskutočňovať konanie podľa 6 odst. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, ďalej v texte uvádzaný len stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa 35 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa 39 a 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY Výstavba splaškovej kanalizácie Pri mlyne Líniová stavba Výstavba splaškovej kanalizácie Pri Mlyne sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 14835/66, 3295, 9295/1, 3295/3, 3295/4, 3186/1, 631/8, 14821/38, 14821/36, 14835/38, 14835/39 katastrálne územie Solivar, ako je zakreslené v situačnom výkrese stavby. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 1. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty. Členenie stavby na prevádzkové súbory: : PS 01 - Čerpacia stanica PS 02 - Diaľkový prenos dát Členenie stavby na stavebné objekty : SO 01 Kanalizačná stoka SO 02 Výtlačné potrubie SO 03 Havarijný odtok SO 04 Čerpacia stanica ASR ELI a MaR SO 05 NN prípojka SO 06 Oplotenie SO 07 Domové prípojky 2. V zmysle regulatívu RL 12 záväznej časti územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2009, vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 4/2010, je rozšírenie Solivarskej ulice na komunikáciu kategórie MZ 18/50 funkčnej triedy B2 verejnoprospešnou stavbou. V súčasnosti na túto stavbu nie je spracovaná dokumentácia. 3. Z dôvodu, že projektová dokumentácia Prešov kanál ul. Pri mlyne spracovaná v roku 2002 nezohľadňuje plánované rozšírenie komunikácie na Solivarskej ulici, MsÚ Prešov odbor hlavného architekta mesta požaduje trasu kanalizácie v budúcom telese komunikácie situovať tak, aby bola umožnená obojstranná výsadba stromovej aleje.

3 3 4. Objekt čerpacej stanice bude napájaný z existujúceho vzdušného NN vedenia. NN prípojka bude začínať na jestvujúcom Pb č.4 Pri mlyne. Skriňa SPP 1 sa osadí na podperný stožiar VSD a.s., na ktorom bude predmetná el. NN prípojka začínať, pričom sa použije typ SPP 2. Elektrická NN kábelová prípojka bude nová spoločná NN káblom NAYY 4x25. Meranie dodávky el. energie bude riešené v samostatnom rozvádzači ER (2.0 PW 25A PO) osadený na verejne prístupnom mieste v blízkosti podperného bodu VSD a.s. Pri realizácii stavby dodržať typy jednotlivých prvkov podľa schválenej PD. V opačnom prípade každú zmenu odsúhlasiť na príslušnom OR. Celý odber musí byť kompenzovaný s účinníkom cos φ = 0,95 1 a prevádzkou umiestňovaných zariadení nesmie byť negatícvne ovplyvňovaný priebeh el. veličín a signálu HDO v zmysle STN. VSD a.s. zodpovedá za dodávku el. energie a dodržanie jej parametrov len po istenie RE v SPP2. 5. SO 01Kanalizačná stoka Umiestňovaná kanalizačná stoka bude gravitačne odvádzať splaškové vody z nehnuteľnosti do čerpacej stanice a následne do kanalizačnej siete mesta Prešov a do existujúcej ČOV mesta Prešov. Kanalizačná stoka bude v celom rozsahu realizovavaná z rúr hrdlových korugovaných PVC-U, tesnených gumovými krúžkami DN 300 mm. Kanalizačná stoka sa bude skladať z dvoch vetiev a to zo stoky A a stoky A1, ktorá sa napojí na stoku A do kanalizačnej šachty Š6. Obe stoky budú odvádzať splaškové vody gravitačne. Kanalizačná stoka bude umiestnená v miestnej komunikácií a menšia časť aj v zelenom páse v súbehu s cestou III. triedy v panelovom chodníku. Križenie cesty III. triedy bude riešené prepichom. Po osadení potrubia sa prevedie zhutnenie obsypu a zásypu a následná úprava terénu resp. upravenej plochy do pôvodného stavu. Pri výkopových prácach dôjde aj k odvozu prebytočnej zeminy. Na základe požiadavky dotknutého majiteľa pozemku v miestach osadenia čerpacej stanice, kde sa nachádza vodou zaplnená preliačina, prebytočná zemina sa použije na zásyp uvedenej preliačiny a úprave okolitého terénu. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí presné vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných vedení! Pre účely revízie a údržby navrhujeme na kanalizačnom potrubí v maximálnej vzdialenosti 50,0 m podľa STN a na lomoch trasy sú osadené kanalizačné šachty typové prefabrikované kanalizačné šachty z betónových dielcov TBS o mm a budú opatrené ťažkým liatinovým kruhovým poklopom o 600 mm. Liatinový poklop sa ukladá buď na prstence alebo na kónickej prechodovej skruži TBS. Kanalizačná stoka A sa napojí na umiestňovanú čerpaciu stanicu. Trasa kanalizačnej stoky bude vedená od uvedenej čerpacej stanice v zelenom páse a následne v panelovom chodníku, ktorý je vedený v súbehu s cestou III. triedy. Potom trasa kanalizácie bude križovať cestu III. triedy prepichom a ďalej bude vedená v telese miestnej komunikácie až k poslednému rodinnému domu. Celá trasa bude realizovaná z korugovaných PVC-U rúr DN 300. Celková dĺžka stoky A bude 340 m. Kanalizačná stoka A1 sa napojí na kanalizačnú stoku A a to na šachtu Š6. Od bodu napojenia bude križovať cestu III. triedy prepichom a bude vedená v miestnej komunikácií až k poslednému rodinnému domuu. Celá trasa bude

4 4 realizovaná z korugovaných PVC-U rúr DN 300. Celková dĺžka stoky A1 bude 106 m. Pri prechode trasy popod cestu III. triedy prepichom sa kanalizačné potrubie osadí do chráničky. Po uložení sa potrubie zafixuje a priestor medzi potrubím a chráničkou vyplní betónovou zmesou. 6. Objekt: O2-Výtlačné potrubie Objekt bude riešiť odvedenie akumulovaných splaškových vôd z čerpacej stanice a jeho napojenie na existujúci kanalizačný zberač G, ktorý sa nachádza na druhej strane vodného toku Sekčov. Splaškové vody z kanalizačnej stoky budú gravitačne privádzané do čerpacej stanice, kde po určitej akumulácií budú pomocou čerpadiel a výtlačného potrubia tlakovo odvádzané do existujúceho kanalizačného Zberača G. Umiestňované výtlačné potrubie bude tlakovo odvádzať splaškové vody z čerpacej stanice do šachty Š1 a následne gravitačne do existujúceho kanalizačného zberača G a následne do existujúcej ČOV mesta Prešov. Výtlačné potrubie bude umiestnené v zelenom páse v súbehu s miestnou komunikáciou a prechádzať bude pod vodným tokom Sekčov prepichom s uložením v chráničke. Po osadení potrubia sa prevedie zhutnenie obsypu a zásypu a následná úprava terénu resp. upravenej plochy do pôvodného stavu. Pri križení s vodným tokom nedôjde k poškodeniu koryta vodného toku, pretože jamy prepichu budú situované mimo telesa vodného toku. Pre účely revízie a údržby bude umiestnená na gravitačnej časti revízna kanalizačná šachta Š1 typová prefabrikovaná. Výtlačné potrubie bude v celej dĺžke realizované z rúr polyetylénových DN 100. Dĺžka výtlačného potrubia bude 59 m. Gravitačné potrubie bude vedené od šachty Š1 do kanalizačného zberača G, kde sa do neho napojí v hornej časti. Gravitačné potrubie bude realizované z korugovaných PVC-U rúr DN 300. Dĺžka gravitačného potrubia bude 11 m. 7. Objekt: O3 Havarijný odtok Predmetom objektu bude realizovanie havarijného odtoku z umiestňovanej čerpacej stanice so zaústením do vodného toku v prípade poruchového stavu čerpacej stanice. Účelom tohoto stavebného objektu je odviesť akumulované splaškové vody z čerpacej stanice v prípade poruchového stavu do recipienta vodného toku Sekčov. Navrhovaná odľahčovacia stoka bude gravitačne odvádzať splaškové vody z čerpacej stanice v prípade jej poruchy do vodného toku Sekčov. V prípade poruchy čerpacej stanice budú splaškové vody gravitačne odvádzané do recipienta vodného toku Sekčov. Havarijný odtok sa bude skladať z jednej vetvy, ktorá bude gravitačne odvádzať havarijné splaškové vody do vodného toku Sekčov. Havarijný odtok bude ukončený výustným objektom, za ktorým bude pokračovať rigol. Rigol bude realizovaný z betónových prefabrikátov priekopových dlaždíc TBM 1-60 ukladaných do betónového lôžka. Rigol bude v spáde zhodným so spádom upravenej lávky vodného toku Sekčov. Pre havarijný odtok v celom rozsahu bude použité potrubie z rúr PVC-U hrdlových korugovaných, spojovaných na gumový krúžok profilu DN 300.

5 5 8. Trasu kanalizačnej stoky zhybkou popod upravený vodný tok Sekčov viesť kolmo na os toku, v min. hĺbke 1,40 m pod niveletou dna toku v zmysle STN Kanalizačné šachty osadiť min. 10,0 m za brehovou čiarou upraveného koryta toku. 10. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 10,0 m od brehových čiar toku. 11.Prípadné zábery pozemkov v správe SVP, š.p. je navrhovateľ povinný majetkoprávne usporiadať v štádiu pred vydaním stavebného povolenia. 12.K vydaniu stavebného povolenia SVP, š.p. OZ Košice požaduje PD doplniť o nasledovné podklady: Technickú správu s popisom spôsobu križovania vodného toku Sekčov a havarijného odtoku. Priečny a pozdĺžny profil (výkres) Detail križovania kanalizačnej stoky s vodným tokom Detail zaústenia havarijného odtoku 13.Upravenú PD je potrebné zaslať SVP š.p., OZ Košice na vyjadrenie. 14.Pozdĺžne vedenie kanalizácie bude umiestnené mimo cestného telesa cesty III/ Pri krížovaní cesty III/ je potrebné križovanie realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, dodržať hĺbku uloženia v zmysle príslušnej STN. Štartovacie a cieľové jamy pre pretlak vytvoriť tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva (svah, priekopa,...) Po ukončení prác uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Na vykonané práce uplatniť záruku 36 mesiacov. 16.Správa a údržba ciest PSK požaduje od stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácií prác. 17.Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania kanalizačného potrubia, resp. domových prípojok s určením polohopisnej a výškopisnej polohy v cestnom telese. 18.Počas realizácie stavebných prác na umiestňovanej stavbe je potrebné prijať také opatrenia, aby nebola cesta III/ nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia, toto bolo okamžite odstránené stavebníkom. 19.O stavebný zásah v cestnom telese uvedených ciest, ako aj súhlas na realizáciu stavebných prác v ochranných pásmach tejto cesty je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK v Prešove. 20. Dokumentáciu stavby doplniť o projekt dočasného dopravného značenia na ceste počas realizácie stavby a tento predložiť k odsúhlaseniu KR PZ v Prešove, Krajskému dopravnému inšpektorátu Prešov. 21.Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiace november apríl. 22.Akýkoľvek zásah do telesa cesty, príp. obmedzenie cestnej premávky na ceste realizovať v súlade s ustanoveniami cestného zákona. Stavebník je povinný min. 15 dní pred samotnou realizáciou stavby požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie príslušných povolení (zvláštne užívanie, čiastočnú uzávierku, určenie dopravných značiek,...)

6 6 23.Prípravu a realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas jej realizácie nedochádzalo k znečisteniu vozovky cesty. 24. PD predložiť na vyjadrenie Úradu PSK ako aj Správe a údržbe ciest PSK v Prešove. 25. Pri výstavbe kanálu dôjde k súbehu s podzemnými vedeniami v správe Dopravného podniku mesta Prešov a.s. medzi šachtami Š2 a Š3 ku kríženiu. Pred realizáciou stavebných prác je potrebné objednať presné vytýčenie podzemných vedení v správe DPMP a.s. na stredisku PTZ. 26.Objek: Čerpacia stanica Objekt bude slúžiť na prečerpávanie splaškových vôd z kanalizačnej stoky pomocou výtlačného potrubia do kanalizačného Zberača G. Prístup k čerpacej stanici bude z existujúcej panelovej cesty, ktorá je napojená na cestu III. triedy. Jednať sa bude o podzemný objekt. Dispozične bude pozostávať zo stavebnej časti určenej pre akumuláciu a následné prečerpanie splaškových vôd. Nosnú konštrukciu objektu ČS bude tvoriť monolitická železobetónová vaňa a železobetónová krycia doska. Kalové ponorné čerpadlá sa napoja z rozvádzača čerpacej stanice RM káblom 1-CYKY 5Cx10, z ktorého budú zapojené technologické čerpadlá a plavákové spínače. Rozvádzač RM s kompletnou ovládacou, istiacou a ochrannou automatikou, plavákové spínače, káble k čerpadlám a závesné reťaze budú tvoriť súčasť dodávky čerpadiel. V rozvádzači RM musia byť pripravené svorky s beznapäťovými kontaktmi pre prepojenie na rozvádzač pre diaľkový prenos dát. Diaľkovým prenosom dát sa zabezpečí prenos informácie o prítomnosti sieťového napätia, o chode resp. poruche každého z dvojice čerpadiel, o havarijnom stave hladiny v šachte a o otvorení dverí RP nepovolanými osobami. Budú osadené kalové čerpadlá a príslušné armatúry a rozvody pre prečerpanie splaškových vôd. V šachte budú osadené dve ponorné kalové čerpadlá typu FP LT/291 výrobcu Flygt. Druhé čerpadlo bude zabezpečovať 100% rezervu. 27.Objekt: O6-Oplotenie Objekt bude slúžiť pre ochranu a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám k objektu čerpacej stanice. Oplotenie bude realizované z betónových stĺpikov, kovových stĺpikov bránky, kovovej trubkovej bránky, drôteného pletiva oplotenia, potiahnutého PVC a ostnatého drôtu natiahnutého na stĺpikoch nad pletivom. 28.Objekt: 07-Domové prípojky Predmetom objektu bude zriadenie kanalizačných prípojok pre napojenie rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti na kanalizačnú stoku. Kanalizačné prípojky budú zriadené od verejnej kanalizačnej stoky po hraničnú čiaru nehnuteľnosti, kde bude osadená kanalizačná šachta. Celkove bude na stokovej sieti zriadených 9 ks kanalizačných prípojok. Celková dĺžka domových prípojok bude 42 m. Domové prípojky sú vedené od kanalizačných stôk k jednotlivým nehnuteľnostiam a sú ukončené kanalizačnými šachtami, do ktorých sa napájajú jednotlivé nehnuteľnosti. Kanalizačné prípojky budú v celom rozsahu realizované z kanalizačných rúr hrdlových hladkých PVC, tesnených gumovými krúžkami DN 200 mm.

7 7 Napojenie kanalizačnej prípojky na stokovú sieť bude realizované pomocou sedlovej šikmej odbočky DN 300/ Objekt: PS O1-Čerpacia stanica Predmetom súboru bude realizácia technologického zariadenie do čerpacej stanice. Účelom tohoto prevádzkového súboru bude prečerpať splaškové vody z kanalizačnej stoky do existujúceho kanalizačného Zberača G. Čerpacia stanica bude realizovaná s mokrou jímkou obdĺžnikového prierezu s osadením dvoch kalových ponorných čerpadiel (1 + 1 rezerva) typu FP LT/291 výrobcu Flygt. 30.Pri realizácií splaškovej kanalizácie VVS a.s. Závod Prešov doporučuje použiť kanalizačné rúry PVC hladké nie korugované z dôvodu hrúbky stien, korá zaručuje dlhodobejšiu funkčnosť kanalizácie. 31.Na trase kanalizačnej prípojky realizovať revíznu kanalizačnú šachtu umiestnenú maximálne 1,0 m za hranicou pozemku, kde táto prvý raz opúšťa verejný pozemok. 32.Najneskôr ku stavebnému konaniu predložiť zmenenú PD, v ktorej telemetrický systém musí byť kompatibilný s riadiacim informačným systémom RIS 300 fy PROTELCONT realizovaným na VVS, a.s., GR Košice s prenosom dát na Závod Prešov aj na GR Košice. 33.Pri realizácii PD je nutné rešpektovať vodovodné a kanalizačné potrubia v správe VVS, a.s. Závod Prešov v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a v znení neskorších predpisov (ochranné pásmo tvorí pás o šírke 1,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm a pás o šírke 2,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a kanalizačného potrubia nad priemer 500 mm). Nad potrubiami a v ich ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosť, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a kanalizácie, alebo zhoršili prístup k potrubiam. 34.Investor stavby zabezpečí vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia v správe VVS, a.s. Závod Prešov v rámci umiestňovanej stavby, ktoré na základe objednávky zabezpečia pracoivníci spoločnosti VVS, a.s. Závod Prešov. 35.Pri realizácii umiestňovanej stavby v ochranných pásmach zariadení v správe VVS, a.s. Závod Prešov prizvať určených zástupcov spološnosti VVS, a.s. Závod Prešov 36.Investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s. Závod Prešov k tlakovej skúške vodotesnosti stoky, na kontrolné dni a k prevzatiu a odovzdaniu stavby. 37.Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie novostavby vo forme*.dgn Micro Station, PD skutočného vyhotovenia ako aj ďalšie doklady potrebné k prevádzkovaniu verejných sietí spoločnosťou VVS, a.s. Závod Prešov. Prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie zaháji Závod Prešov na základe zmluvy o výkone správy infraštrukturálneho majetku, ktorá bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená medzi vlastníkom sietí a VVS, a.s. Košice ako prevádzkovateľom v zmysle predbežných jednaní na VVS, a.s. Závod Prešov. 38.V PD je potrebné aktualizovať platné právne predpisy a technické normy, prípadne iné zmeny napr. technologických zariadení, z dôvodu vypracovania PD v roku 2002.

8 8 39.Pri výstavbe umiestňovanej stavby dôjde ku kolízii s VTL plynovodmi, STL plynovodmi, zariadeniami protikoróznej ochrany a zrušenými plynovodmi v správe SPP Distribúcia, a.s. V blízkosti bodu napojenia umiestňovanej trasy kanalizácie sa nachádza VTL plynovod DN 300 s pracovným tlakom 4,0 MPa. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať vyznačené ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu DN 300 4,0 MPa. Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí polohovo aj výškovo. Žiadosť o vytýčenie je potrebné doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia. Pri prácach je potrebné dodržiavať STN , STN , STN EN 1594, STN , STN , TPP , TPP , TPP , 56 a 57 energetického zákona č. 656/2004 Z.z. (Ochranné pásma) a ostatných súvisiacich noriem a predpisov. V prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, je potrebné bezodkladne informovať pracovníkov SPP, a.s., aby sa tak predišlo možnej korózii plyn.rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP. Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní plynovodných rozvodov je potrebné urobiť ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znovu zasypať iba so súhlasom správcu SPP, a.s. Zakazuje sa robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického zákona č. 656/2004 Z.z., kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať iba ručne. Podľa energetického zákona č. 656/2004 Z.z. je potrebné dodržať ochranné pásmo plynovodu Je potrebné dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a plynových prípojok. Je potrebné uložiť poklopy armatúr do novej nivelety cesty, chodníka, zelene. Bezpodmienečne dodržať Priestorovú normu STN Je potrebné aby technický dozor priebežne kontroloval všetky náležité činnosti, ktoré budú prebiehať počas výstavby. Pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a plynových prípojok, pred zasypaním je potrebné prizvať pracovníkov SPP, a.s. na kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy. Je potrebné geodeticky zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v správe SPP, a.s. Zameranie je potrebné odovzdať na príslušné pracovisko oddelenia GIS v digitálnej forme. 40.V záujmovom území sa nachádza VN káblové vedenie v správe a majetku VSD a.s. Košice a NN cudzie káblové vedenie, na ktoré sa vzťahuje ochranné pásmo 1 m pri napätí do 1110 kv vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike 36 Ochranné pásma: (1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

9 9 a) 1 m pri napätí do 110 kv vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. 41.Pred započatím projektových prác je potrebné previesť ich presné vytýčenie, ktoré na základe objednávky zabezpečia určení pracovníci VSE a.s.košice, Prevádzka distribučných sietí VN a NN Region Košice, odd. Diagnostika a Profylaktika. 42.Križovania a súbehy s el. vedeniami je nutné riešiť v súlade s STN Po odkrytí káb. vedení je ich nutné chrániť proti previsu a proti poškodeniu krytím alebo zábranou. 43.V miestach styku vykonávajte výkopové práce výlučne ručne a pod dozorom zodpovedného pracovníka VSE a.s. 44.Zodpovedný pracovník VSE a.s. zároveň odkontroluje vykonanie križovania s podzemnými vedeniami VSE podľa DÚR-ky a opätovné zásypy, o čom budú urobené zápisy v Stavebnom denníku. 45.Jednu kópiu Zápisu v Stavebnom denníku je potrebné doručiť k archivácii na oddelenie Obnova a rozvoj sietí VN a NN Region Prešov, pri VSE a.s. Prešov 46.Stavebník sa upozorňuje na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti 1 m od podperných bodov NN vzdušnej el. siete, aby pri výkopových prácach nedošlo k narušeniu ich statiky a tým aj bezpečnosti a plynulosti prevádzky rozvodu el. energie. 47.Stavebník sa upozorňuje na podzemné kábelové el. NN prípojky pre niektoré RD v záujmovej oblasti umiestňovanej stavby. Trasy týchto prípojok je potrebné prejednať s ich majiteľmi. 48.Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s káblom verejného osvetlenia na ulici Solivarskej a na komunikácii Škára. Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o ich vytýčenie. Pri realizácii stavby dodržať STN a STN Pri realizácii umiestňovanej stavby dôjde ku stretu TKZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. 50.Stavebník je povinný vykonať všetky účinné ochranné opatrenia, ktoré sú uvedené vo vyjadrení o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. č. KE 0079/2011 zo dňa V záujmovom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie. V prípade, že sa na území umiestňovanej stavby nachádza nadzemné telekomunikačné vedenie, je potrebné písomne požiadať o jeho preloženie. 52.Počas realizácie umiestňovanej stavby je potrebné dodržať podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení uvedené vo vyjadrení č Prešov zo dňa

10 10 53.Počas výstavby umiestňovanej stavby zabezpečiť sprístupnenie smetných nádob a prejazd vozidiel zabezpečujúcich vývoz odpadu. 54. V prípade potreby zasiahnuť (odstrániť) prekážajúcu stromovú zeleň (a aj jej časti napr. koreňový systém a vetvy koruny) a krovia nad 10 m 2 je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného súhlasu, podľa 47 odst. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny od Mesta Prešov odboru hlavného architekta mesta a to v predstihu s využitím možnosti prípadného výrubu v čase vegetačného kľudu. Za vyrúbané stromy a krovie je potrebné počítať s náhradnou výsadbou, resp. finančnou úhradou do výšky spoločenskej hodnoty. 55.Navrhovateľ je povinný požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove o súhlas ku kolaudácii stavby a to o vydanie záväzného stanoviska podľa 13 odst. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. 56.Pred kolaudačným konaním je potrebné v zmysle VZN mesta Prešov č. 87/1999 predložiť geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie stavby) MsÚ v Prešove, Odboru hlavného architekta mesta. 57.Stavebné objekty SO 01 SO 07 budú umiestnené v súlade so situáciou stavby, ktorú v mierke M=1:500 vypracoval Ing. Michal Mergeš. 58.Je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nakladať s odpadmi v súlade s týmto zákonom a tiež v zmysle Vyhlášok MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 59.Pri stavebnom odpade a odpade z demolácii (skupina 17) zároveň dodržiavať 40 c zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch: - Zabezpečiť triedenie stavebných odpadov podľa druhov (pri súhrnnom ročnom množstve nad 200 ton) materiálové zhodnotenie stavebných odpadov v prípade, že pre druhy stavebného odpadu, ktoré vzniknú počas výstavby, je v okruhu do 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác prevádzkované zariadenie na ich materiálové zhodnotenie. - Pri rekonštrukcii, prípadne demolácii komunikácie má realizovateľ príslušných prác zákonom výslovne stanovenú povinnosť materiálovo zhodnotiť odpad, ktorý touto činnosťou vznikne, pri následnej výstavbe, prípadne rekonštrukcii komunikácie. 60.Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 61.Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.

11 11 62.Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 63.Aspoň 14 dní pred započatím výkopových prác pre uloženie prípojok je navrhovateľ povinný požiadať MsÚ Prešov odbor hlavného architekta mesta, odd. D, E a ŽP - príslušný cestný správny orgán, o povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií. 64.Po ukončení stavebných prác na umiestňovaných SO je navrhovateľ povinný zabezpečiť spätnú úpravu povrchu terénu do pôvodného stavu. 65.Po ukončení výstavby umiestňovaných stavebných objektov, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné riadne upraviť a vysadiť vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 66.Počas realizácie umiestňovaného stavebného objektu je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 67.Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 68.Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s 48 odst.3 stav. zákona a v súlade s 22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. 69.Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle 43i stavebného zákona a v zmysle 12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z.z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 70.Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s 48 odst. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 71.Stavebník je povinný v zmysle 40 pamiatkového zákona a 127 stavebného zákona, oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 72.Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na MsÚ Prešov, stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 73.Navrhovateľ je povinný požiadať Krajský úrad životného prostredia v Prešove, odbor kvality životného prostredia o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Toto rozhodnutie platí v zmysle 40 odst. 1) stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

12 12 Odôvodnenie: Navrhovateľ MsÚ Prešov, odbor strategického rozvoja podal dňa návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Výstavba splaškovej kanalizácie Pri mlyne, na pozemkoch parc. č. KN-C 14835/66, 3295, 9295/1, 3295/3, 3295/4, 3186/1, 631/8, 14821/38, 14821/36, 14835/38, 14835/39 katastrálne územie Solivar. Stavba sa člení na stavebné objekty: SO 01 Kanalizačná stoka, SO 02 Výtlačné potrubí, SO 03 Havarijný odtok, SO 04 Čerpacia stanica, SO 05 NN prípojka, SO 06 Oplotenie, SO 07 Domové prípojky. V súlade s 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, pod č /100-2 zo dňa určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie územného rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií. Obec Ľubotice, stavebný úrad oznámil podľa 36 stavebného zákona dňa začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne stavebný úrad oznámil v súlade s ustanovením 36 odst. 4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou. Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy: OR Hasičského a záchranného zboru Prešov, ObÚ ŽP Prešov, RÚVZ Prešov, KPÚ Prešov, Obvodný úrad pre CD a PK v Prešove, KDI Prešov. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Poučenie: Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ľubotice a zverejnená na internete ( Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby. Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

13 13 V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Mesto Prešov stavebný úrad, Jarkova 26, Prešov. V súlade s 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Štefan Krajči, v. r. Starosta obce Úradný záznam: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej kanalizácie Pri mlyne, bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Ľubotice dňa

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO ĽUDSKÉ SLNKO Náš pohľad na Slnko sa v súčasnosti mení nielen poznaním fyzikálnych procesov našej hviezdy a jej sledovaním zblízka. Slnko zohralo významnú úlohu aj v kultúrnej histórii ľudskej civilizácie.

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Vážení pestovateiia repky,

Vážení pestovateiia repky, REPKA OLEJKA Vážení pestovateiia repky, Trhové podiely DuPont Pioneer s osivom repky 2013 Hybridná repka stredná a východná Európa Slovensko Maďarsko Orla Dermody, PhD. Produktový manažér repky olejky,

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1)

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Γεώργιος Κ. Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 Ιουλίου 2013 Περιγραφή 1 2 Δίπλευρος και μονόπλευρος Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά Β ΜΕΡΟΣ - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - Κατάλογος Προϊόντων 2011 - Hλεκτρομαγνήτες - Κιβώτια Μεταλλικά Μέλος του Ο παρόν κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο MEΡΟΣ Β -

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για το πώς να επιλέξετε κατάλληλο ενισχυτή για τα ακουστικά σας

Συμβουλές για το πώς να επιλέξετε κατάλληλο ενισχυτή για τα ακουστικά σας Συμβουλές για το πώς να επιλέξετε κατάλληλο ενισχυτή για τα ακουστικά σας Πολλοί χρήστες έχουν την εξής απορία: Ποιος ενισχυτής FiiO ταιριάζει καλύτερα με κάποιο συγκεκριμένο τύπο ακουστικού. Γενικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 2012-AF30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΕΛΑΒΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013

Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013 Τιμοκατάλογος DOOR PANELS 2013 Door1000 Series Πόρτες με το κάσωμά τους έτοιμο προς τοποθέτηση : 1010 ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH : 1030 ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH 120 RAL/RAF ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ 1346 ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως Αρχή μεθόδου Θεωρία

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως Αρχή μεθόδου Θεωρία 3-1 ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως: Προσδιορισμός κανονικού δυναμικού (Ε) ηλεκτροδίου. Προσδιορισμός του θερμικού συντελεστή ( Ε/ Τ) P. Προσδιορισμός του γινομένου διαλυτότητας του Agl. Αρχή μεθόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες N1 N1A N1 2 3 A Μονόφυλλη πόρτα 4 Εξωτερική λήψη 5 N3 A Μονόφυλλη πόρτα Εσωτερική λήψη (καθιστικό) 6 7 N4 A 8 9 N5 A 10 11 N6 A Δίφυλλη πόρτα με σταθερά Δ/Α Εξωτερική λήψη 12 13 N7 A 14 15 N8 Μονοφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$  $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

ICE TECH ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

ICE TECH ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ψύξη MHXANEΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ...275-286 BLAST CHILLERS SHOCK FREEZERS...287-293 EΙΔΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ... 294-295 ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ... 295 ΨΥΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ... 296 ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ Σχολή Χημικών Μηχανικών, 2 ο εξάμηνο ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ Γιώργος Μαυρωτάς, Επ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, Σχολή ΧΜ, ΕΜΠ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. Κατάλογος Προϊόντων ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

PDF Compressor Pro ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. Κατάλογος Προϊόντων ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ εταιρικό προφίλ Η εταιρεία μας Αφοί Στεφανή O.E. ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1991, με αντικείμενο τις ανοξείδωτες κατασκευές για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προϊόντων 2012 Edition GR

Οδηγός προϊόντων 2012 Edition GR Οδηγός προϊόντων 2012 Edition GR Reflex Βασιστείτε σε μας! Το όνομα Reflex είναι πασίγνωστο στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο ως κορυφαία επιλογή για συστήματα ελέγχου πίεσης σε εφαρμογές θέρμανσης,

Διαβάστε περισσότερα