LIST ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIST ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60."

Transcript

1 LIST GRADA KRAQEVA GODINA XLV - BROJ 8 - KRAQEVO - 7. MAJ GODINE AKT SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 60. Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево Краљево, Хајдук Вељкова 61, тел. /38136+/ , , , факс , текући рачун број УЈП Краљево ПИБ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА''

2 Strana 2 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево Краљево, Хајдук Вељкова 61, тел. /38136+/ , , , факс , текући рачун број УЈП Краљево ПИБ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА Миломир Шљивић, ецц, с.р. Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе Краљево Број: Дана: /2011-II 30. септембра године Н А Ч Е Л Н И К Звонко Ковачевић, дипл. инж. грађ, с.р.

3 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 3 Дирекција за планирање и изградњу "Краљево" Краљево Краљево, Хајдук Вељкова 61, тел. /38136+/ , , , факс , текући рачун број УЈП Краљево ПИБ Н А Р У Ч И Л А Ц : Град Краљево О Б Р А Ђ И В А Ч : Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево'' из Краљева Сектор за урбанизам и геодезију Р А Д Н И Т И М ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Марица Мијајловић, дипл. инж. арх. САРАДНИЦИ: Горан Вуковић, дипл. инж. саоб. Зорана Мајсторовић, дипл. инж. арх. Драган Пецовић, дипл. инж. грађ. Дарко Вилотијевић, дипл. инг. геод. Бранимир Петровић, дипл. инг. геод. Александар Белопавловић, геод. техничар Нада Росић, дипл. инж. маш. Тијана Радовић, дипл. прост. план. Зоран Рудинац, грађ. техн. Гордана Белопавловић, грађ. техн. Сретен Симеуновић, дипл. ецц Зоран Бранковић, копирант СПОЉНИ САРАДНИЦИ: Илић Милан, дипл. инж. саоб. мр. Светлана Живковић, дипл. инж. грађ. Остраћанин Милорад, дипл. инж. ел. Божидар Новаковић, дипл. инж. маш. Милан Стојановић, дипл. инж. ел. Драган Балшић, дипл. инж. маш. Р У К О В О Д И Л А Ц Сектора за урбанизам и геодезију Д И Р Е К Т О Р Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево'' Милорад Миладиновић, дипл. инж. арх, с.р. Александра Сретовић, дипл. инж. арх, с.р.

4 Strana 4 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine 1. У В О Д 2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО: 2.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА С А Д Р Ж А Ј Е Л А Б О Р А Т А: Полазне основе Плана детаљне регулације Концепт ПДР-a ''Центар града Краљева'' Правни и плански основ за израду Плана детаљне регулације Положај и граница подручја које се уређује Планом детаљне регулације Стечене урбанистичке обавезе Статус земљишта и власништво ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА Постојеће стање (стање изграђености простора) Режим коришћења земљишта Подела земљишта на грађевинско земљиште за површине јавне намене и грађевинско земљиште за остале намене Урбанистичке зоне, целине и поцелине одређене планом Урбанистички услови за јавне површине и јавне објекте Објекти и мреже саобраћајне, комуналне и енергетске инфраструктуре, као и услови прикључења нових објеката Амбијенталне целине и очување културних вредности Услови о заштити животне средине, заштите од пожара, непогода и уништавања Локације за израду Урбанистичког пројекта, приотитети у спровођењу Плана Економска анализа и процена улагања из јавног секторауређивање грађевинског земљишта за јавне намене и изградња инфраструктуре ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА Врста и намена објеката који се могу градити по урбанистичким целина и подцелинама Услови за образовање грађевинске парцеле Положај објеката у односу на регулацију и на грађевинске парцеле Урбанистички показатељи Дозвољена спратност и висина објекта Међусобна удаљеност објеката Услови за изградњу других објеката на грађевинској парцели Услови паркирања возила и обезбеђења приступа парцели Заштита суседних објеката Услови за обнову и реконструкцију Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру Етапност изградње и смернице за спровођење плана Правила и услови за архитектонско, естетско обликовање простора Мере енергетске ефикасности изградње - примена материјала Услови за занатске радове

5 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana Услови за кретање хендикепираних лица Услови за доградњу вертикалних комуникација (степеништа, лифтова) Услови за затварање отворених тераса, балкона, лођа Услови за евакуацију отпада Прелазне и завршне одредбе ГРАФИЧКИ ДЕО: 1а. Извод из Генералног плана Краљево Р=1:5000 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 2а. Постојеће стање изграђености и катастарске парцелације са приказом простора и објеката од интереса за заштиту... Р=1:2000 2б. Постојеће стање изграђености и катастарске парцелације са ортофото подлогом... Р=1: Приказ постојеће функционалне организације са претежном наменом простора... Р=1:2000 ПЛАНИРАНА РЕШЕЊА 4. Подела на урбанистичке зоне, целине и подцелине према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама... Р=1: Планирана намена површина са локацијама објеката за јавну употребу и објеката од општег интереса... Р=1: План саобраћаја са детаљним нивелационим котама улица и карактеристичним профилима... Р=1: План урбанистичке регулације са регулационим линијама улица и јавних површина и грађевинским линијама објеката... Р=1: Површине и капацитети јавних функција, јавних површина и јавног зеленила са елементима за обележавање... Р=1: План мреже објеката инфраструктуре (водовод, фекална канализација и атмосферска канализација)... Р=1: План мреже објеката инфраструктуре (електро инсталације и ТТ инсталације)... Р=1: План мреже објеката инфраструктуре (топловод и гасовод)... Р=1: ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА Закон о планирању и изградњу (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 и 24/11), члан 216. Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања Акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа (''Сл. гласник РС'', бр. 75/2003). Одлука о приступању изради плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'', бр /09-ii од године.

6 Strana 6 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи за територију Регулационог плана центра града Краљева, бр / од године. Одлука о проглашењу чаршије са тргом у Краљеву за културно добро просторно културно-историјску целину донета од стране Скупштине општине Краљево I- број 06-67/90 од 29.јуна године. Одлука о одређивању делова Генералног плана Краљева који се могу примењивати у складу са Законом о планирању и изградњи до доношења новог плана, бр / од 13.новембра године (Службени лист општине Краљево бр.22/2003); Одлука о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта (''Сл. лист града Краљева'' бр.20/2010, бр /2010-II од године) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта бр /2011-II од 10.јуна године; Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Краљево је доставила подлоге (скениране и геореференциране са растерском подлогом), број /2010 од године. Услови комуналних предузећа, органа и организација: - Елаборат Завода за заштиту споменика културе ''Прилог заштите непокретних културних добара'', јун године посебно архивиран у Сектору за урбанизам и геодезију; - Обавештење Завода за заштиту споменика културе, Сл/ од године (наш број /1 од године); - Обавештење Завода за заштиту споменика културе, Сл/ од године (наш број /1 од године); - Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, број / од године (наш број /1 од године); - Јавно водопривредно предузеће ''Србијаводе'' Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш, РЈ ''Западна Морава'' Чачак, број 3249/3 од године (наш број /1од године); - Телеком Србија, Дирекција за технику ИЈ Краљево, број /2 од године (наш број /1 од године); - Телеком Србија, Дирекција за технику ИЈ Краљево, број /2 од године (наш број /1 од године); - Јавно комунално предузеће ''Водовод'', број 1831/1 од године (наш број /1 од год.); - Јавно комунално предузеће ''Водовод'', број 1199/1 од године (наш број /1 од год.); - Јавно комунално предузеће ''Водовод'', број 1819/1 од године (наш број /1 од год.); - Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ''Електросрбија'' д.о.о, ''Електродистрибуција'' Краљево, број од године (наш број /1 од године); - Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ''Електросрбија'' д.о.о, ''Електродистрибуција'' Краљево, број /1 од године (наш број /1 од године); - ЈКП ''Топлана'', бр. 1748/1 од године (наш број /1 дана године); - ЈП ''Железнице Србије'', Сектор за стретегију и развој, бр. 13/ од године (наш број /1 од године); - ЈП ''Железнице Србије'', Сектор за стретегију и развој, бр. 102/ од године (наш број /1 од године); - Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Краљеву, бр /10 од године (наш број /1 од године); - Предшколска установа ''Олга Јовичић Рита'' бр од године (наш број /1 од године).

7 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 7 Концепт плана - као посебан документ налази се у архиви Сектора за урбанизам и геодезију Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево'' и у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева. Записник са 17. (седамнаесте) седнице Комисије за планове града Краљева, одржане године на којој је разматран Концепт Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева''. Записник са 18. (осамнаесте) седнице Комисије за планове града Краљева, одржане године на којој је разматран Концепт Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева''. Извештај о извршеној стручној контроли Концепта Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'', бр / од године. Записник са 24. (двадесетчетврте) седнице Комисије за планове града Краљева, одржане године на којој је разматран Нацрт Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева''. Записник са 29. (двадесетдевете) седнице Комисије за планове града Краљева, одржане године на којој је разматран Нацрт Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева''. Записник са 30. (тридесете) седнице Комисије за планове града Краљева, одржане године на којој је разматран Нацрт Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева''. Записник са 31. (тридесетпрве) седнице Комисије за планове града Краљева, одржане године на којој је разматран Нацрт Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева''. Подаци о јавном увиду: Оглас о излагању Плана на јавни увид објављен у дневном листу ''Политика'' године и у листу ''Краљевачке новости'' године. Јавни увид је одржан у холу зграде града Краљева, Трг Јоавана Сарића бр.1 у трајању од 30 дана, почев од године. Записник са 32. (тридесетдруге) седнице Комисије за планове града Краљева, одржане године на којој су разматране примедбе на План детаљне регулације ''Центар града Краљева''- јавни део седнице и затворени део седнице. Извештај о извршеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'', број / од године. Записник са 33. (тридесеттреће) седнице Комисије за планове града Краљева, одржане године на којој је разматран План детаљне регулације ''Центар града Краљева'' након поступања по примедбама. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'', бр /2011- II од 30. септембра године.

8 Strana 8 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine На основу чланова 27, 28, 46. и 216. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 и 24/11), члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 26. став 1. Статута града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 4/08), као и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'' бр.31/2010) и изменама и допунама истог бр. 69/2010 од године и бр.16/2011 од године, СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА, на седници одржаној дана 29. и 30. септембра године, донела је 1. УВОД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' Планом детаљне регулације утврђују се урбанистички критеријуми, смернице, решења и нормативи за израду, уређење и заштиту третираног подручја. Циљ израде овог плана је да се изменама и допунама већ донетих планова за предметно подручје, омогући даљи континуирани развој већ изграђеног као и неизграђеног простора, да се простор обухваћен планом подели на посебне зоне, целине и подцелине у којима ће бити дефинисане намене земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица јавних површина, трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по подцелинама, економску анализу и процену улагања из јавног сектора. 2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО: 2.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА Полазне основе Плана детаљне регулације Концепт ПДР-а ''Центар града Краљева'' ИЗ ИСТОРИЈЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА КРАЉЕВА Основна и препознатљива обележја града Краљева су свакако кружни трг и улице са правилним укрштањем. Заслуге за наведена обележја се у највећој мери приписују Јовану Сарићу, председнику општине са краја 19. века. Урбани развој Краљева може се пратити од године. У најзаслужније зачетнике урбаног развоја Краљева убрајају се кнез Милош Обреновић, који је у тепсији песка нацртао централни трг кружне основе, Лаза Зубан, као први планер и Петар Лазаревић-Цукић, као први реализатор Зубановог плана. Копија Регулационог плана вароши Краљева из године чува се у краљевачком музеју и представља потврду о оствареним и заокруженим напорима планске изградње Краљева вођеним од године. Следећи урбанистички план Краљева потиче из године и његов оригинал се чува у Дирекцији за планирање и изградњу ''Краљево'', а усвојен је Одлуком народног одбора општине Краљево године и носи назив Генерални урбанистички план места Краљева и делова села Рибнице, Грдице и Чибуковца. На реализацији поменутог плана кроз учешће у изради Регулационих планова и њиховом спровођењу највише је учествовао проф.др. Борко Новаковић, све до свог одласка из Краљева. Овај Генерални план примењиван је све до усвајања Генералног урбанистичког плана Краљева марта

9 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana године. Овај план израдио је тадашњи Завод за урбанистичко планирање општине Краљево у сарадњи са Центром урбаног развоја Београд. Из графичких прилога поменутих планова може се видети континуитет у планирању, нарочито у погледу очувања јединствене матрице градских улица под правим углом са кружним тргом и препознавању основних модула: трг, улица, блок. ТРЕТМАН ГРАДА КРАЉЕВА КРОЗ ПЛАНОВЕ ВИШЕГ РЕДА ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ ГОДИНЕ У Просторном плану Републике Србије из године предложен је нови облик територијалне организације, исказан у функционалним подручијима са регионалним центрима као тежиштима, ради рационализације управљања и организације јавних служби, квалитетнијег задовољавања потреба заједничке потрошње и ефикаснијег координирања активности локалних заједница. Карактеристике предложеног модела мреже центара на територији Србије су: полоцентричан модел организације, градови са развијеном структуром делатности и више категорија градских центара (центар државног и међународног значаја, макрорегионални, регионални и субрегионални центри). На основу Просторног плана Краљево има статус регионалног центра, који покрива терирорију општина Краљево, Врњачка Бања и Рашка и има гравитациону зону од око становника. ТРЕТМАН ГРАДА КРАЉЕВА КРОЗ ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН КРАЉЕВО 2000, 2010 И 2020 Генерални урбанистички план Краљева 2000-е усвојен је године и од тада тече његова реализација. Према овом ГУП-у подручје обухваћено границама подељено је на 17 урбанистичких зона унутар грађевинског реона који заузима површину од око 3422ха. Ове урбанистичке зоне су формиране тако да представљају целине за које је могуће и потребно урадити детаљне планове. Поделу на урбанистичке зоне даје могућност лаке контроле програмских и просторних показатеља, међутим границе детаљних планова и границе урбанистичких зона се у реализацији ГУП-а нису поклапале. У ГУП- у Краљево 2010, укупне површине око 5.438ха, урбанистичка зона 1 ''Центар'' обухвата површину ха. Урбанистичке зоне подељене су на мање јединице, урбанистичке блокове. План детаљне регулације ''Центар града Краљева'' убухвата део урбанистичке зоне 1 ''Центар'' и обухвата урбанистичке блокове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5. За овај део града у протеклом периоду рађено је више детаљних планова: ДУП центра града јужни део из септембра године, Ревизија ДУП-а центра града јужни део године, ДУП Краљево центар - северна зона, новембар године, Измена ДУП-а центар Краљева - северна зона, маја године, Регулациони план центра града Краљева, бр.06-46/97-1 од године и као последњи План детаљне регулације ''Центар'' града Краљева, бр / од године. КОНЦЕПТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА'' Граница Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'' проширена је и у оквиру нове границе се налази и простор који је обухватао План детаљне регулације за уређење простора дела градске пијаце у Краљеву, кп. бр. 3503/4 и 4300/2 КО Краљево, као и простор од улице Олге Јовичић Рите до улице Драгослава Богавца, тако да укупна површина која је обухваћена овим планом износи 146hа 50ар 37m 2. Основ за израду Концепта Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'' је Генерални План Краљево до године, који је преиспитан Одлуком Скупштине Општине Краљево, а у складу са Законом о планирању и уређењу простора (''Сл.гласник РС'', бр. 47/2003), као и Концепт Генералног Плана Краљева 2020 (који је тренутно у изради) - графички прилози 1а и 1б. Циљ израде Концепта Плана је промовисање начела одрживог развоја, заштита и ревитализација животне средине, као и природних вредности простора, реализација развојних

10 Strana 10 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine приоритета, уређење простора, односно привођења простора планираној намени и подстицање економске и енергетске ефикасности. Циљ израде овог Плана је, да се изменама и допунама постојећег плана за предметно подручје, омогући даљи континуирани развој већ изграђеног, као и неизграђеног простора и обезбеди законски основ за издавање одобрења за изградњу нових објеката. Планирају се површине намењене за породично и вишепородично становање, школство, здравство, спорт, зелене површине, градске тргове, културу и саобраћај и објекти енергетске и комуналне инфраструктуре.

11 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 11 Завод за заштиту споменика културе Краљево доставио нам је Елаборат ''Прилог заштите непокретних културних добара'' са евиденцијом објеката и простора од интереса за заштиту. Претходним планом су поједини простори били конзервирани за развој, па самим тим није било ни континуитета у развоју самог градског језгра. Детаљном анализом садржаја елабората, објекти и простори који имају Решења о заштити задржани су као такви. Прикључени су им објекти и простори који имају амбијенталне и споменичке вредности и који ће кроз правила грађења и уређења претрпети неки вид урбанистичке заштите. За зоне урбане обнове, ревитализације и рехабилитације, Планом детаљне регулације разрађују се нарочито и композициони или обликовни планови (обале Ибра и локација у Ибарској) и планови партерног уређења (Стара колонија). На основу прикупљених услова и података дата је процена развојних могућности овог простора. Како се ради о простору који је годинама уназад био анализиран кроз планску документацију, може се закључити да анализа досадашњих планских решења даје реалну процену развојних могућности. Неопходно је напоменути да простор Плана има изузетан потенцијал, а то је свакако близина реке и као такав треба да претрпи посебан третман, кроз композициони план. Простор Концепта Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'' у укупној површини од око 146hа 50ар 37m 2 подељен је на 14 (четрнаест) урбанистичких зоне, које су дефинисане претежним наменама и изграђеношћу и као такве представљају функционалне и просторне целине: Урбанистичке зоне се даље деле на целине, а оне на подцелине. Целина је основна јединица за коју су дефинисани сви параметри и правила грађења. Границе целина дефинисане су постојећим улицама или према намени простора. Целине према својим специфичностима, изграђености, намени простора, типу изградње и друго, подељени су на подцелине као најмање јединице. Предност поделе на целине и подцелине је могућност лаке контроле основне одредбе концепције плана, општих правила урбанистичке регулације, правила парцелације, билансе одређених намена, намену површина, карактеристике целине значајне за организацију простора, по потребном карактеру интервенција (реконструкција, обнова градских функција, интензивирање коришћења земљишта, амбијената и културних вредности, за нове изградње и слично), по физичким карактеристикама (спратност, удаљеност објеката и друге чињенице) значајне за спровођење непосредних одредби плана графички прилог бр. 4.

12 Strana 12 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine и то: Неопходно је напоменути да у оквиру Плана ''Центра града Краљева'' постоје 3 типа изградње 1. Затворене целине (блокови) са објектима више спратности на уличној регулацији, односно са чврстом уличном структуром, где су дворишта лоцирана у унутрашњости целине (блока). У том случају имамо ситуацију објекат - улица (коловоз+тротоари) објекат: ТИП 1 2. Отворене целине (блокови) са објектима типа ламела - вишепородичних објеката лоцираних управно или уздужно на уличну регулацију, спратности П+4+Пк и кула, спратности П+14 и појединачних вишепородичних објеката, спратности до П+8 који су лоцирани тако да не чине јаку уличну регулацију, већ су целине (блокови) ''отворени'' према уличној регулацији: ТИП 2 3. Комбиноване целине (блокови) које представљају комбинацију породичног и вишепородичног становања, односно комбинацију објеката ниже и више спратности, па самим тим целина (блок) у једном делу чини чврсту уличну регулацију, док је у другом делу ''отворена'' према уличној регулацији:

13 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 13 ТИП 3 Постојећа изградња - вишепородична, подразумава постојеће вишепородичне објекте, ламеле и куле, остаје таква каква јесте, док нова изградња која је почела да се дешава у оквиру појединачних целина (блокова) треба да испрати један од поменута три типа изградње. На пример: на уличној регулацији новопланиране Милутинове улице у оквиру урбанистичке зоне 1- централне градске зоне, започета је изградња нових вишепородичних објеката на уличној регулацији. У ободним целинама које тангирају Милутинову улицу тип изградње који ће бити заступљен је несумњиво тип 1 ''затворене целине''. У целинама где је могуће биће испраћен онај тип изградње који је започет, тако да ће се посебна пажња обратити на уклапање постојећих и планираних типова изградње, али тако да основна урбанистичка обележја града Краљева остану ненарушена.

14 Strana 14 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine Неопходно је напоменути да се постојећа улична мрежа на подручју обухвата плана задржава у целости, с тим што у односу на ранији план има измена у режиму саобраћаја са делимичним изменама грађевинских елемената на раскрсницама и увођења тзв. ''зоне 30'' у централној градској зони. Са реализацијом ''зоне 30'' започет је процес контролисаног вођења саобраћајних токова у централној зони и то реконструкцијом улица Хајдук Вељкове, Милоша Великог, Цара Душана, Хероја Маричића, Југ Богданове, а ободне улице Димитрија Туцовића, Олге Јовичић Рите, IV Краљевачког батаљона, чика Љубина, Хајдук Вељкова, Војводе Путника и Пљакина, задржавају се у постојећим регулационим профилима. Према подацима из саобраћајне студије Краљева, улица Октобарских жртава, претвара се у пешачку зону, обзиром да је то пешачки коридор на правцу од аутобуске станице према улици Топлице Милана и даље преко пешачког моста преко Ибра. Улично паркирање се задржава у оквиру регулационих профила, с тим што се планира сужење коловоза на местима пешачких прелаза што условљава смањење брзине кретања возила, што узрокује повећањем безбедности пешака. Постојећи паркинг простори се задржавају, а формирају се нови у оквиру стамбених блокова који ће бити јавни као што су блоковски паркинг између улице Краља Милана и цара Лазара. Организација овог паркинга је једносмерна с тим што је улаз у паркинг из улице Олге Јовичић Рите, а излаз на улицу цара Лазара. Планирани унутарблоковски паркинзи, као и јавне гараже (иза зграде општине капацитета 160 пм, на платоу испод моста на Ибру, капацитета 360 пм, подземна гаража иза Дома Друштених, капацитета 155 пм) амортизоваће перманентaн недостатак паркинг места унутар централне градске зоне. Реорганизацијом отворених паркинг простора и системом наплате као и увођењем рестриктивних мера, обезбедиће се рационалније коришћење паркинг места у првој централној зони, где је паркирање путничких возила ограничено на два сата. Јавни превоз путника обавља углавном АД ''Аутотранспорт'', а остали превозници у мањем обиму као што је ''Ненад комерц'', на градским приградским и међуградским линијама јавног превоза. Главни терминал јавног превоза је аутобуска станица Краљево са које се дневно обави око 700 полазака на свим линијама јавног превоза путника.

15 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 15 Све објекте на аутобуској станици изградио је АД ''Аутотранспорт'' као домицилни превозник који обавља функцију јавног превоза путника на територији града Краљева. Идејним решењем реконструкције аутобуске станице (које је дао Атеље ''АЛ'') предвиђено је да се постојећа интерна бензинска пумпа која се налази у комплексу аутобуске станице превори у екстерну бензинску пумпу са прилазом из улице Димитрија Туцовића са свим пратећим садржајима, а да се објекат аутобуске станице реконструише и повећа спратност са свим пратећим садржајима. Трасе линија јавног превоза путника ће се изместити на улицу Димитрија Туцовића, Скопљанску и Карађорђеву улицу, као и на улицу Војводе Путника тако да убудуће аутобуси неће саобраћати улицом Хајдук Вељковом, као што је то било до сада. У графичком прилогу бр. 5 Плану саобраћаја поред приказа саобраћаја, постојећих и планираних пешачких комуникација, јавних, уличних, блоковских и осталих паркинга и гаража, дат је приказ и свих приспелих предлога за измену или уређење појединих простора града. Такав став омогућава да планирање овог простора буде на неки начин партиципативно, да укључи све актере друштва, имајући на уму крајње кориснике простора оне који живе, раде и посећују простор центра града.

16 Strana 16 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine Задатак обрађивача је и да одвоји површине јавне намене од осталог грађевинског земљишта и правилном расподелом расположивог простора, одговарајућим урбанистичким параметрима за изградњу овог простора, где то услови дозвољавају, учини овај простор привлачним за уређење и изградњу. У оквиру Концепта Плана дефинисане су површине за јавне намене: саобраћај, железницу, аутобуску станицу, школство, дечју заштиту-вртић, здравство, спорт и рекреацију, зелене површине и водно земљиште. Дефинисане су и локације објеката за јавну употребу: топлана, пошта, електродистрибуција, СУД, МУП, зграда града Краљева, центар за социјални рад и запошљавање, царина, биоскоп ''Кварт'', позориште, библиотека ''Стеван Првовенчани''. Остало грађевинско земљиште је земљиште намењено за изградњу објеката у складу са Планом, као и изграђено земљиште објектима који нису у супротности са одредбама Плана. Остало грађевинско земљиште углавном је у државној својини са правом коришћења физичких и правних лица. На осталом грађевинском земљишту могу се градити објекти који ће бити Планом предвиђени, а у складу са наменом и дефинисаним урбанистичким показатељима. За потребе израде Концепта Плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'', коришћени су подаци о постојећем стању, условима коришћења инфраструктуре, прибављени од надлежних предузећа и то: ''Телекома Србије'', Дирекције за технику, ИЈ Краљево; ЈКП ''Водовод'' Краљево; ''Елекросрбије'', д.о.о, Електродистрибуције Краљево; ЈКП '''Топлане'', Краљево. и као такви импортовани у графички прилог бр.6 Синхрон план инфраструктуре : ЗАКЉУЧАК Овим Планом детаљне регулације ''Центар града Краљева'' свакако би се задржала основна урбанистичка матрица, а то је несумњиво кружни трг и улице са правилним укрштањем, који овај град чини препознатиљивим и јединственим већ стотинама година. У скоријој прошлости, године, у време када је важила Одлука о привременим правилима грађења (''Службени лист општине Краљево'', број 17/03), дошло је до интензивне градње која није планом контролисана. Последица тих дешавања је итекако видљива. Изграђени објекти ''искачу'' из вертикалне регулације. Јасно је да са развојем града долази до повећања спратности, али она мора

17 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 17 бити контролисана и планирана. Зато ће овај План детаљно анализирати такве просторе и кроз правила грађења и уређења дати адекватна решења. Посебан акценат ће бити дат на ''фукционисању'' самога града, како просторног тако и садржајног. Проблеми који спречавају несметано функционисање града биће евидентирани и биће предложена решења за њихово отклањање. План ће подржати све садржаје који живот чине бољим и савременијим. некад КРАЉЕВО сад Правни и плански основ за израду Плана детаљне регулације Правни основ за израду и доношење Плана детаљне регулације је: - Закон о планирању и изградњу (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 и 24/11); - Одлука о изради плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'', бр /09-ii од године; - Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи за територију Регулационог плана центра града Краљева, бр / од године; - Одлука о проглашењу Чаршије са тргом у Краљеву за културно добро просторно културноисторијску целину донета од стране Скупштине општине Краљево I-Број 06-67/90 од 29.јуна године; - Правилник о садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 31/2010 од године); - Измена и допуна Правилникао садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 69/2010 од године); - Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 16/2011 од године); - Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања Акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа (''Сл. гласник РС'', бр. 75/2003). Плански основ за израду и доношење Плана детаљне регулације је: - Генерални план Краљева 2010, бр /94 од године; - Одлука о одређивању делова Генералног плана Краљева који се могу примењивати у складу са Законом о планирању и изградњи до доношења новог плана, бр / од 13.новембра године (Службени лист општине Краљево бр.22/2003); - Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања Акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа (''Сл. гласник РС'', бр. 75/2003). У току израде коришћени су : - План детаљне регулације ''Центар града Краљева'', бр / од године; - План генералне регулације ''Центар-Чибуковац'' (чија је израда у току); - Генерални урбанистички план Краљево 2020 (чија је израда у току).

18 Strana 18 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine Положај и граница подручја које се уређује Планом детаљне регулације Подручје које захвата План детаљне регулације припада територији града Краљева и обухвата катастарске парцеле из КО Краљево и мањи део из КО Рибница. Укупна површина подручја Плана износи 149ха 12ар 22м 2. Граница обухвата Плана детаљне регулације је градска територија, дефинисана унутар границе која почиње од тромеђе кп. бр. 60/2, 65/2 и 46/2 КО Рибница тј. од ножице насипа, продужава западном страном кп.бр. 65/7 КО Рибница, пресеца реку Ибар и стиже до тромеђе 1518, 947 и 943 КО Краљево на горњој тераси изнад реке Ибар код парка Господар Васин конак, затим наставља улицом Чика Љубином, односно међом између кп.бр и 947, 946, 943 и 945 КО Краљево пресеца кп.бр КО Краљево и наставља улицом Олге Јовичић-Рите, тачније међом између кп.бр КО Краљево и кп.бр. 640 КО Краљево, где граница даље наставља истим смером идући кп.бр. 621, 1498, 620, КО Краљево и улицом Драгослава Богавца продужава у улицу Индустријску, обухвата ложионицу, даље улицом Индустријском до пресека са правцем локације средњих школа у улици Доситејевој, до пресека са најјужнијим колосеком, прати пружни колосек на исток, до тачке из које се управно спушта преко улице Доситејеве на тромеђу кп. бр. 3355/1, 3356 и 4200 КО Краљево, одакле наставља на запад јужном страном кп. бр КО Краљево, затим међом између кп.бр и кп.бр. 3352/1 КО Краљево, обухватајући комплекс средњих школа, долази до ивице терасе изнад Сијаћег поља, до међе кп.бр. 3352/2 и 5483 КО Краљево, затим ивицом ове терасе граница, тачније северном страном кп.бр. 5483, 5477, 5474/2, 5474/1, 5474/4, 5472, 5471 и 3391/2 КО Краљево иде до пресека са улицом Проте Ненадовића. Мало се спушта ка југоистоку где улази у улици 27. март обухватајући комплекс централне градске топлане ''Нова колонија'' и улицом 27. марта иде ка југозападу до пресека са улицом Београдском. пресеца кп.бр. 4231/1 КО Краљево, одакле граница прати североисточну страну кп.бр и 3502 КО Краљево и наставља јужно до пресека са кп.бр КО Краљево, прати југозападну страну те парцеле, прелази реку Ибар и у овом делу поклапа се са границом Плана детаљне регулације за блок 6.2 Рибница, прати регулисану десну обалу Ибра до моста, тачније до кп.бр КО Краљево и даље иде источном страном ове парцеле до међе са кп.бр КО Краљево, пресеца ову парцелу и наставља њеном јужном страном до кп.бр КО Краљево и даље наставља Жичком улицом, односно југозападном страном кп.бр. 46/2 КО Рибница и стиже по почетне тачке описа границе. Бројеви катастарских парцела идентификовани су на геодетским подлогама Стечене урбанистичке обавезе У границама Плана детаљне регулације као стечене урбанистичке обавезе које се уграђују у План детаљне регулације су: - урбанистичко - архитектонско конкурсно решење уређења леве обале Ибра, плажа ''Кеј'' са градским балконом; - сва појединачна издата Акта за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката, на основу привремених правила грађења и преиспитаног Плана детаљне регулације центра града Краљева која су на снази; - свe појединачно издатe Локацијске дозволе за изградњу стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката на основу плана који је претходио овом плану, а на основу Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 47/2003, 72/09 и 81/09) Статус земљишта и власништво Основни статус земљишта у границама Плана детаљне регулације је: - грађевинско земљиште, односно градско грађевинско земљиште, проглашено Одлуком о грађевинском земљишту (''Сл. Лист општине Краљево'', бр.9/81; 1/87 и 16/87);

19 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 19 - jавно грађевинско земљиште проглашено Одлуком СО Краљево, бр / од године, у прибложној површини од 24ха 44ар 74м 2 и планирано јавно грађевинско земљиште у прибложној површини од 42ха 35ар 08м 2 ; - земљиште за остале намене у приближној површини од 79ха 70ар 55м 2. Власништво: - државна својина; - право коришћења: град Краљево, правна и физичка лица. Члан 100 Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09, 81/09 и 24/11) став 2 гласи: ''Републици Србији, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, који су уписани као носиоци права коришћења на неизграђеном и изграђеном земљишту у државној својини у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, даном ступања на снагу овог закона престаје право коришћења над тим непокретностима и прелази у право јавне својине, у корист Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, без накнаде.'' - приватна својина ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА Постојеће стање (стање изграђености простора) На основу фактичког стања изграђености у граници Плана детаљне регулације утврђен је карактер, намена, индекс изграђености и степен искоришћености простора. Изградња нових објеката у граници плана је интензивна, углавном у најужем градском језгру и углавном се граде стамбено-пословни објекти. Граде се и појединачне локације у улицама Цара Душана, Цара Лазара, Хероја Маричића, Обилићевој, Југ Богдановој и друге појединачне локације. Решењима у Плану детаљне регулације све локације за које је издат Акт на основу Привремених правила грађења, као и све појединачне локације за које су издатe локацијске и грађевинске дозволе за изградњу стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката на основу плана који је претходио овом плану, а на основу Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 47/2003, 72/09 и 81/09), прихваћени су као стечене урбанистичке обавезе. Они објекти који су већ изграђени третирани су као постојећи. Претежна постојећа намена површина: Објекти јавне намене (дечји вртић, школа, болница, зграда града Краљева, МУП, СУД, Завод за запошљавање, Топлана, Електродистрибуција, царина, пошта, биоскоп ''Кварт'', библиотека, позориште, паркови); Породично становање са делатностима; Вишепородично становање и вишепородично становање са делатностима; Пословање; Складишта и магацини; Верски објекти; Школство и дечја заштита вртић; Здравство; Инфраструктурне површине железница; Комуналне површине пијаца; Спорт и рекреација; Парковске површине, уређене зелене површине и заштитно зеленило; Пољопривреда; Регулисано корито реке Ибар и заштитни појас уз реку. Укупна површина подручја Плана износи 149ха 12ар 22м 2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Намена Површина(ха) Проценат(%) 1. Објекти јавне намене Породично становање са

20 Strana 20 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine делатностима Вишепородично становање Вишепородично становање са делатностима Пословање Складишта и магацини Верски објекат Школство Дечја установа-вртић Здравство Инфраструктурне површине- железница Комуналне површинепијаца Парковске површине Уређене зелене површине Заштитно зеленило Спорт и рекреација Њиве, ливаде, воћњаци Корито реке Ибар Саобраћајнице Укупно: % Режим коришћења земљишта Режим коришћења земљишта, а у складу са утврђеним корисничким статусом, који је условљен потребама за рационалним коришћењем простора, садржи планска решења и концепт организације који предвиђа: - задржавање постојећег саобраћајног решења и градске матрице у граници плана, тј. без промене постојеће регулације; - уклањање објеката чија је намена у супротности са дугорочним планираним концептом или који су привременог карактера, а налазе се у појасу регулације; - нову изградњу на делу простора где је планирано уклањање постојећих, дотрајалих објеката, са функционалним обједињавањем у изграђену саобраћајну матрицу; - реконструкцију и доградњу постојећих објеката доброг квалитета; - заштиту појединачних објеката као културно добро, као и заштиту амбијенталних целина, како би се сачувале вредности градитељског наслеђа, којима се штити аутентичност и просторно урбанистички амбијент; - изградња нових саобраћајница и реконструкција постојећих како би се побољшала постојећа саобраћајна матрица; - изградња нове инфраструктуре и реконструкција постојеће. Површина која се разрађује овим планом по карактеру дели се на површине за јавне намене и површине за остале намене. Површине за јавне намене су дефинисане чланом ставом 6 чланом 2 Закона о планирању и изградњу: ''јесте простор одређен планским документом за уређење и изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.)'' Подела земљишта на грађевинско земљиште за површине јавне намене и грађевинско земљиште за остале намене Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази се у оквиру градског грађевинског земљишта, односно у оквиру грађевинског реона града Краљева. Грађевинско земљиште за површине јавне намене: Грађевинско земљиште за површине јавне намене чине грађевинске парцеле планиране за изградњу објеката и јавних површина од општег интереса, као и грађевинске парцеле на којима су

21 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 21 изграђени јавни објекти (саобраћајнице, железничка пруга, градски паркови, градски трг, паркинг простори, објекти државних органа, као што су зграда града Краљева, МУП, СУД, Завод за запошљавање, Топлана, Електродистрибуција, библиотека, позориште и др.) Укупна површина грађевинског земљиште за површине јавне намене (проглашено и планирано) износи 66ха 79ар 82м 2. Постојеће грађевинско земљиште за површине јавне намене - ранији термин јавно грађевинско земљиште, које је проглашено Одлуком о одређивању јавног грађевинског земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи, за територију Регулационог плана центра града Краљева, бр / од 13.новембра 2003.године, је: 1. Катастарске парцеле у државној својини у КО Краљево, чији је корисник општина Краљево: - кп.бр. 1518, 1470, 1482, 1483, 1484, 1480, 1479, 1488, 1487, 1486, 1489, 1490, 1491, 1495, 1494, 1493, 1492, 1464/7, 1501, 1502, 1503, 1504, 1473, 1467, 1474, 1511/17, 1513/3, 1516/1, 1517/2, 1516/2, 1514, 1517/1, 1468, 1515, 1469, 1512, 1475, 1477, 4230/1, 4230/2, 1478, 4200, 234, 240, 1507, 246, 254, 262, 243, 237, 250, 258, 1506, 1509, 1508, 213, 1299, 3444/1, 3444/2, 3347/1, 1277/3, 418, 581/1, 1462, 1464/3, 1464/12, 1464/13, 1465/13, 1465/4, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192,193, 4231/1. 2. Катастарске парцеле у државној својини, чији је корисник Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево'' из Краљева: - кп. бр. 166/2, 268/2, 270/2, 348/4, 428, 661/7, 661/10, 665/4, 665/5, 665/6, 957/1, 957/3, 957/4, 957/5, 976/5, 1277/3, 1028/4, 1464/11, 1465/7, 1465/8 и 1465/11. Укупна површина проглашеног јавног грађевинског земљишта је 24ха 44ар 74м 2. У Доситејевој улици на кп.бр. 3347/1 КО Краљево изграђен је храм Св. Саве са пратећим објектима. Поменута катастарска парцела је проглашена за јавно грађевинско земљиште, обзиром да јој је претходна намена била парк. Потребно је да се део парцеле на коме се налази храм св.саве са пратећим објектима врати у остало грађевинско земљиште. Исти је случај и са кп.бр КО Краљево на којој се налази бензинска пумпа ''Беопетрол- Лукоил'', која је проглашена за јавно грађевинско земљиште. Овим планом предвиђено је да се део парцеле на коме се налази пумпа издвоји и врати у грађевинско земљиште за остале намене. Планирано грађевинско земљиште за површине јавне намене у граници плана је уређено и неуређено, изграђено и неизграђено. Изграђено и уређено планирано грађевинско земљиште за површине за јавне намене обухвата изграђене градске саобраћајнице, тротоари, градско зеленило, градски дрвореди, градски паркови, градска тераса и локације изграђених објеката за јавну употребу (градска топлана, пошта, МУП ПУК, СУД, зграда града Краљева, Завод за запошљавање, Завод за заштиту споменика културе, царина, Здравтвени центар ''Студеница'', школе, вртићи, железничка станица). Неизграђено и неуређено грађевинско земљиште за површине јавне намене су локације планиране за изградњу објеката од општег интереса (школе са пратећим садржајима, саобраћајнице и пешачке комуникације, јавни паркинг простори, јавне гараже, објекти спорта и рекреације, уређене зелене површине, регулација корита реке Ибар). У Плану детаљне регулације дате су површине и капацитети планираних јавних објеката, планираних јавних површина и јавног зеленила. У оквиру планираних објеката за јавну употребу евидентирани су градска топлана, пошта, МУП ПУК, СУД, зграда града Краљева, Завод за запошљавање, Завод за заштиту споменика културе, царина, здравство (Здравствени центар ''Студеница'', здравствена станица код железничке станице, Медицина рада), објекти школства (основне и средње школе), као и дечје заштите вртићи. ОБЈЕКТИ ЗА ЈАВНУ УПОТРЕБУ Јавни објекти Површина (ха) Проценат (%) Градска топлана Пошта МУП ПУК СУД

22 Strana 22 - Broj 8 LIST GRADA KRAQEVA 7. maj godine Зграда града Краљева Завод за запошљавање Завод за заштиту споменика културе Царина Здравство(ЗЦ''Студеница'', Здрав.станица код желез. станице, Медицина рада Школство (основне и средње школе) Дечја заштита- вртић Укупно: (% од укупне површине ПДР- а) ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Јавне површине Површина (ха) Проценат (%) 1. Железница Саобраћај 2.1. јавни паркинзи јавне гараже градске саобраћајнице колскопешачке саобр пешачке комуникације Укупно: Спорт и рекреација Укупно: ПЛАНИРАНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (% од укупне површине ПДР- а) Јавне зелене површине Површина (ха) Проценат (%) 1. Парковске површине Уређене зелене површине Заштитно зеленило Укупно: (% од укупне површине ПДР- а) Неопходно је напоменути да регулисани ток реке Ибар припада категорији водног земљишта у површини од 7.81ха, што преоцентуални изражено износи 5.33% у односу на укупну површину ПДР-а. У том делу предвиђен је простор за регулационе грађевине реке Ибар. Заштитни појас уз водоток планиран је и са леве и са десне стране реке, с тим што се лева обала у делу заштите водотока, дуж градске плаже, планира као грађевинско земљиште за површине јавне намене, док десна обала остаје у оквиру грађевинског земљишта за остале намене. Правила грађења за овај простор биће дата у делу текста који се односи на ''правила грађења.'' Грађевинско земљиште за остале намене је земљиште намењено за изградњу објеката у складу са Планом, као и изграђено земљиште објектима који нису у супротности са одредбама Плана. Грађевинско земљиште за остале намене углавном је у државној својини са правом коришћења (по новом Закону о планирању - власништва) физичких и правних лица. На грађевинском земљишту за остале намене могу се градити објекти који су планом предвиђени, а односи се на намену, спратност и остале урбанистичке показатеље, предвиђеним правилима грађења, односно чланом 24. Правилника о садржини, начину израде, начину и поступку

23 7. maj godine LIST GRADA KRAQEVA Broj 8 - Strana 23 израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 31/2010 од године), као и Изменом и допуном поменутог Правилника бр.69/2010 од године. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ Основне намене Површина (ха) Проценат (%) ПОСЛОВАЊЕ 1. Пословање (банке, трговина, угостит. и др.) Хотел Магацини и складишта Бензинска пумпа Гаража са пословањем Укупно: (% од укупне површине ПДР- а) СТАНОВАЊЕ 6. Пословање са вишепор. становањем Вишепородично становање са пословањем Вишепородично становање Породично становање са пословањем Укупно: (% од укупне површине ПДР- а) Урбанистичке зоне, целине и поцелине одређене планом Планом детаљне регулације је предвиђено да се грађевинско земљиште подели на урбанистичке зоне, које су дефинисане претежним наменама и изграђеношћу и као такве претстављају функционалне целине. Урбанистичка целина, њене границе, дефинисани су постојећим улицама или према намени простора, одређена основна намена грађења и коришћења простора. Урбанистичка целина према својим специфичностима, изграђености, намени простора, типу изградње и друго, подељена је на поцелине као најмање просторне јединице. Основна јединица за коју су дефинисани сви параметри и правила грађења је урбанистичка подцелина. Предност поделе на урбанистичке целине и подцелине је могућност лаке контроле основних одредби концепције плана, општих правила урбанистичке регулације, правила парцелације, биланса одређених намена, намене површина, карактеристика подцелина значајне за организацију простора, по потребном карактеру интервенција (изградња нових објеката, обнова и реконструкција постојећих објеката, адаптација и доградња постојећих објеката, по физичким карактеристикама (спратност, међусобна удаљеност објеката и друге чињенице) значајне за спровођење непосредних одредби плана. У саставу једне урбанистичке целине или више урбанистичких целина су амбијенталне целине и појединачно заштићени објекти, као и они који су у процедуру проглашења, чија обележје представљају вредно градитељско наслеђе које треба штитити и унапређивати. Подела на урбанистичке зоне: Површине плана детаљне регулације ''Центар града Краљева'' према специфичном начину коришћења простора, подељена је на следеће урбанистичке зоне:

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКА- ЦИЈЕ МОРАВСКА ДЕО НАСЕЉА БАТАШЕВО У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број 7 23. март 2010. године Цена 200 динара на седници одржаној 23. марта 2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIV Број мај године Цена 200 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIV Број мај године Цена 200 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIV Број 14 12. мај 2010. године Цена 200 динара на седници одржаној 4. маја 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ВРШАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Председник Скупштине Општине: Бранислав Дангубић Број: Дана: ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШЦА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ -

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 1. 05. јануар 2016. године Година 33. 1. На основу члана 25. и 35. став 10. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ 20.10.2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ БР. 11/2015 207 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 20. ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 11/2015 1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАВЛИШ УВОД

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1.1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Правни основ за израду Плана генералне регулације садржан је у: Законом о планирању и изградњи ( Сл. гласник

Διαβάστε περισσότερα

П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА''

П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА'' П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЗОНА ВОДОСНАБДЕВАЊА'' П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА Сретен Јовановић Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе Краљево

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ул. Карађорђева бр.13 18 430 Куршумлија ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ - МАТЕРИЈАЛ

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 90 28. новембар 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању

Διαβάστε περισσότερα

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Διαβάστε περισσότερα

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и л и с т С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 1a Година: LI Бачки Петровац 21. марта 2015. год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ - Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ. О п ш т и н а Б л а ц е ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ. О п ш т и н а Б л а ц е ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIII БРОЈ: 7 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 12.07.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 Службени лист Општине Блаце број 7/17

Διαβάστε περισσότερα

4.5. ЗОНА В - КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЗОНА ЗД ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА ЗОНА ЗШ РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У

4.5. ЗОНА В - КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА ЗОНА ЗД ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА ЗОНА ЗШ РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 2 А) ОПШТИ ДЕО... 2 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 2 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ И ПОВРШИНА ОБУХВАЋЕНА ПЛАНОМ... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

Διαβάστε περισσότερα

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У ИНФОПЛАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ,

Διαβάστε περισσότερα

План генералне регулације Љубић-Коњевићи у Чачку

План генералне регулације Љубић-Коњевићи у Чачку На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/81/09- испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КРАГУЈЕВАЦ 02. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНА XVIII БРОЈ 34 Скупштина града Крагујевца, на основу члана 54. став 1.Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'',бр.47/03), Одлуке о изради Плана детаљне рагулације

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ У ЧАЧКУ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ У ЧАЧКУ На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРБУШАНИ-ЉУБИЋ У ЧАЧКУ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРБУШАНИ-ЉУБИЋ У ЧАЧКУ На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука

Διαβάστε περισσότερα

О Д Л У К У О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

О Д Л У К У О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 21. 19.12.2016. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана На основу члана 8. став 1. Закона о

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIX Број фебруар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LIX Број фебруар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 11 26. фебруар 2015. године Цена 265 динара на седници одржаној 25. фебруара 2015. године, на основу члана 3. Одлуке о звању Почасни грађанин

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Година LVIII Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 89 28. новембар 2014. године Цена 265 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. новембра 2014. године, на основу члана 3. Одлуке

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о Немањина 6/IV, Београд

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о Немањина 6/IV, Београд НАЦРТ На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2009 и 81/2009 исправка, 64/10-УС и 24/11 ), члана 39. став 1. тачка 5. и члана 99. став 1.

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА КУЛПИН

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА КУЛПИН РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-24/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Правни основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у: Закону о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, број 72/09, 81/09 -

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 19 6. април 2015. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 2. априла 2015. године, на основу члана 35. став 7. Закона

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2009. години МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДA, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА А1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад ГВИ

Διαβάστε περισσότερα

Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: " " - 5,,,, Ђ НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Singidunum buildings д.о.о Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ZAP д.о.о, Стјепана Љубише 17, Београд РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Јелена Стојков,

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVIII Број октобар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVIII Број октобар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 79 24. октобар 2014. године Цена 265 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 24. октобра 2014. године, на основу члана 35. став

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 94 30. септембар 2016. године Цена 265 динара На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2010. години МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДA, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА А1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад NO

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД Период реализације 2016 2025 ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ФЕБРУАР 2016. www.beoland.com БЕОГРАДСКИ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД Е 2441/1 РУКОВОДИЛАЦ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН БРОЈ: 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН БРОЈ: 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН 2016. БРОЈ: 19 86 На основу члана 30.. и члана 39. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13,

Διαβάστε περισσότερα

- нацрт Плана - БАЊАЛУКА, април 2013.год.

- нацрт Плана - БАЊАЛУКА, април 2013.год. ул. I крајишког корпуса 16, 78 000 Бања Лука,, тел./факс: 051/311-818, тел.: 051/301-202; e-mail: routing@teol.net, ж.р. НЛБ Развојна банка: 562-099-80703512-18, ПИБ: 402891600009 д. о. о. Б а њ а Л у

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ -надлежност Републичког геодетског завода Мр Стојанка Бранковић 1.03.2012. Београд КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Катастар непокретности је основни и јавни регистар

Διαβάστε περισσότερα

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVI - Број 22, 10. мај 2017. примерак 60,00 динара Скупшина 302 На основу члана 24. тачка 40. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

Прокупље 04. Aприл 2013.

Прокупље 04. Aприл 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XIV Број 2 Прокупље 04. Aприл 2013. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију: 10 дана 1 На основу

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78.

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78. ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ 77. ГРАДСКО ВЕЋЕ На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник Републике Србије, број 88/2011), члана 69. Закона о јавним предузећима

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550 ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com,

Διαβάστε περισσότερα

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНА ЗОНА "КАРАНОВАЦ" У ПЕТРОВУ

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНА ЗОНА КАРАНОВАЦ У ПЕТРОВУ РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНА ЗОНА "КАРАНОВАЦ" У ПЕТРОВУ наручилац: ОПШТИНА ПЕТРОВО Бања Лука, јули 2010. г. ВРСТА ДОКУМЕНТА: РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ПЕТРОВО БРОЈ ДОКУМЕНТА: 742/01-10 ИЗРАДА: ГЕОПУТ

Διαβάστε περισσότερα

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ОБИЛИЋЕВО" У БАЊАЛУЦИ

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ОБИЛИЋЕВО У БАЊАЛУЦИ ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ОБИЛИЋЕВО" У БАЊАЛУЦИ ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ОБИЛИЋЕВО" У БАЊАЛУЦИ СА 30. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БАЊАЛУКА, ОДРЖАНЕ 03.04., 06.04. И 16.04.2015.

Διαβάστε περισσότερα

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Д

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Д Бр.рег.уписа Осн.суд Бањалука: 057-0-Рег-15-001924 Матични број: 01797743 ИД број: 400879150003 ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Д - НАЦРТ ПЛАНА - Бањалука, август 2017. године

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXII ЗРЕЊАНИН 17. АПРИЛ 2014. БРОЈ: 11 57 На основу члана 97. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007) и члана 104. ст. 1. и 4.

Διαβάστε περισσότερα

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550 ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com,

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ Период реализације

ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ Период реализације ПЛАН РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ Период реализације 2016 2025 ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ФЕБРУАР 2016. www.beoland.com БЕОГРАДСКИ

Διαβάστε περισσότερα

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 2 ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА (2016 2025) Ваљево, фебруар 2016. године Назив документа: Програм заштите животне средине града за период 2016. 2025. година НАРУЧИЛАЦ : ГРАДСКА

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

Нови Сад, година

Нови Сад, година Полазећи од Средњорочног програма рада Покрајинског завода за заштиту природе за период од 2011. до 2015. године, Програма рада за 2011. годину и члана 42. Закона о заштити природе ( Службени гласник РС,

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Διαβάστε περισσότερα

др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж.

др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж. 1 Изводи из Правилника Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта Елаборат о уређењу

Διαβάστε περισσότερα

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА ЧУКАРУ ПЕКИ У ОПШТИНИ БОР

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА ЧУКАРУ ПЕКИ У ОПШТИНИ БОР РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре RAKITA EXPLORATION D.O.O. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА ЧУКАРУ

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ. Година LX Број јул године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОДЛУКУ. Година LX Број јул године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 75 19. јул 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. јула 2016. године, на основу члана 4. став 4. Закона

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА. - удаљеност између двије тачке. 1 x2

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА. - удаљеност између двије тачке. 1 x2 АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА d AB x x y - удаљеност између двије тачке y x x x y s, y y s - координате средишта дужи x x y x, y y - подјела дужи у заданом односу x x x y y y xt, yt - координате тежишта троугла

Διαβάστε περισσότερα

САДРЖАЈ УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА

САДРЖАЈ УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА САДРЖАЈ УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА Предмет, Метод рада, Оцена истражености подручја, Услови под којима се ради Стратегија, Институционалне и програмске одреднице, Закључак 1.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 1.1. ПОЛОЖАЈ 1.2. ПЛАНСКИ

Διαβάστε περισσότερα

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: Њутнови закони 1 Динамика Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: када су објекти довољно велики (>димензија атома) када се крећу брзином много мањом

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09)

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09) Република Србија МИНИСТАРСТВО EКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Сектор за инфраструктуру квалитета ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА И ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ СА ДИРЕКТИВОМ 2006/42/ЕЗ ЕВРОПСКОГ

Διαβάστε περισσότερα

НАПРЕДОВАЊЕ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ:

НАПРЕДОВАЊЕ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ: САЖЕТА БИОГРАФИЈА Др Саша Љ. Милијић је рођен 30. јула 1969. године у Зајечару, Република Србија. Основну школу "Радојка Лакић" и гимназију "Свети Сава" завршио је у Београду. Дипломирао је на одсеку за

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Одсек за финансије и привреду Нови Бечеј Жарка Зрењанина бр. 8 Број: IV-04-433-274 Датум: 02.12.2016. године ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ

Διαβάστε περισσότερα

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? Врсте диференцијалних једначина. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЈЕДНАЧИНА КОЈА РАЗДВАЈА ПРОМЕНЉИВЕ Код ове методе поступак је следећи: раздвојити

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Стручни рад UDK:621.317.42:621.317.32:621.311.42 BIBLID: 0350-8528(2016),26 p.151-163 doi:10.5937/zeint26-12319 Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Маја

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности

Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности На основу члана 181. тач. 6) и 8) Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15), Директор Републичког геодетског завода доноси Правилник о катастарском

Διαβάστε περισσότερα

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2015.ГОДИНУ На основу члана 39. Закона о слободном присутпу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС 120/04, 54/07, 104//09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државних органа ( Сл.

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c 6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c Ако су а, b и с цели бројеви и аb 0, онда се линеарна једначина ах + bу = с, при чему су х и у цели бројеви, назива линеарна Диофантова једначина. Очигледно

Διαβάστε περισσότερα

Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ

Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ 213-223. Врање, септембар 212. Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЧИЊСКИ ОКРУГ 213-223. Врање, септембар 212. 2 С А Д

Διαβάστε περισσότερα

Тест за 7. разред. Шифра ученика

Тест за 7. разред. Шифра ученика Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.

Διαβάστε περισσότερα

И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О 31.

И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О 31. И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д 01.01.2009. Г О Д И Н Е Д О 31.12.2009. Г О Д И Н Е Одлука о буџету града Чачка за 2009.годину

Διαβάστε περισσότερα

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 4.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА 4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 4.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА 4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 4.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА Изградња ван граница грађевинских подручја могућа је у складу са Законом о пољопривредном земљишту (Сл. Гласник РС, 62/06,

Διαβάστε περισσότερα

LIST. Година LX Број децембар године Цена 265 динара ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ I.

LIST. Година LX Број децембар године Цена 265 динара ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ I. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 125 29. децембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 32. тачка

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД стручна конференција

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД стручна конференција ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД 2016. 26. стручна конференција Издавач Градски завод за јавно здравље, Београд За издавача Проф. др Душанка Матијевић Уредник Др Славиша Младеновић Организациони

Διαβάστε περισσότερα

3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4)

3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4) 3.1 3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4) 3.1 Основни појмови o испаравању 3.2 Кружење воде у природи У атмосфери водена пара затвара један круг који је познат под именом кружење воде или

Διαβάστε περισσότερα