ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 39575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτι σμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη... 2 Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη... 3 Θέμα: Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιο χή του Δασαρχείου Τρίπολης λόγω πυρκαγιάς... 4 Καθορισμός εδρών επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ * Μεταφορά θέσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Με την αριθμ. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ./ΔΙΟΙΚ/Β/ 66590/942/766/ απόφαση του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 16/ θετικής γνωμοδότησης του Ε Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ βουλίου του ΥΠ.ΠΟΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Π.Δ. 410/1988, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009, μετατάσσεται ο Περσάκης Δημήτριος του Βασιλείου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Δ και Μισθολογικό Κλιμάκιο (2), με την ίδια σχέση εργασίας, από την ειδι κότητα Διοικητικού ΔΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα Οδηγών ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στην 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Δ ) και το Μισθολογικό Κλιμάκιο (3) της ΔΕ κατη γορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 4826/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 836/Γ / Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (1) (2) * Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. Με την αριθμ. 1127/36426/ απόφαση Δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Κώ δικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 68 του Νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), των άρθρων 33 και 35 παράγραφος 5 του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 6/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται ο Ιωάννης Ρέκκας του Εμμανουήλ, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, με βαθμό Δ από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΥΕ Νεκροθα φτών (ίδιας κατηγορίας), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη για την πρό βλεψη της δαπάνης: 36104/ ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης: 60337/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 837/Γ / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΡΑ F (3) * Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. Με την αριθμ. 1129/36428/ απόφαση Δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Κώ δικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 68 του Νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), των άρθρων 33 και 35 παράγραφος 5 του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου

2 39576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θεσσαλονίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 6/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται ο Παντελεήμων Ταγταλιανίδης του Παναγιώτη, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, με βαθμό Ε από τον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού (ίδιας κατηγορίας), με ταυτόχρονη με ταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη για την πρό βλεψη της δαπάνης: 36104/ ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης: 60348/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 837/Γ / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΡΑ F Αριθμ. Απαγορευτικής Διάταξης 3 (4) Θέμα: Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιο χή του Δασαρχείου Τρίπολης λόγω πυρκαγιάς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259, και 261), το Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8) του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) του αρ. 280 ν.3852/2010 και της / (ΦΕΚ 757/Β/ ) κοινής απόφασης των Υφυ πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις / (ΦΕΚ 1188/τ.Β/ ) και / (ΦΕΚ 68/τ.Β/ ) και 87578/703/ (ΦΕΚ 581/τ.Β/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π /1807/Ε. 103/ (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβ/ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2. Την υπ αριθμ / απόφαση Γενικού Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι κής Ελλάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γε νικής Διεύθυνσης Δασών Και Αγροτικών Υποθέσεων». 3. Την υπ αριθμ /2135/ απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περί ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο » (ΦΕΚ 2225/τ.Β / ). 4. Τη σύμφωνη γνώμη του Κυνηγετικού Συλλόγου Με γαλόπολης. 5. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα μετά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβανομένων υπόψη των οι κονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων στην περιφέρεια του Δασαρχείου Τρίπολης, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσι μου είδους εντός της εκτάσεως που απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓΥΣ 1: εμ βαδού επιφανείας ,000 στρεμ. το οποίο συνοδεύει την παρούσα, και ορίζεται ως εξής: 1. Από τη θέση «μνημείο 212 εκτελεσθέντων» στη θέση «Βίγλες» Τ.Κ. Μακρυσίου, ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς Τ.Κ. Μαλλωτά όπου συναντά την κεντρική οδό από Τ.Κ. Μαλλωτά προς Τ.Κ. Ραψομμάτη. 2. Συνεχίζει τον αγροτικό δρόμο από την Τ.Κ. Ραψομμά τη προς εξωκλήσι του Αγιάννη Ραψομματίου, όπου ακο λουθεί αγροτικό δρόμο παράλληλα του ποταμού Αλφειού προς κεντρική οδό Τ.Κ. Περιβολιών Τ.Κ. Ρουτσίου. 3. Μετά τη διασταύρωση αυτών (αγροτικός δρόμος παράλληλα του ποταμού Αλφειού και κεντρική οδός Τ.Κ. Περιβολιών Τ.Κ. Ρουτσίου) και σε απόσταση διακοσίων μέτρων επί της οδού Περιβολιών Ρουτσίου, ακολουθεί αγροτική οδό δεξιά αυτού και παράλληλα με τον ποταμό Αλφειό προς τον οικισμό Καμαρίτσα. 4. Από τον οικισμό Καμαρίτσα οδεύει προς σιδηροδρο μικό σταθμό Τ.Κ. Λεονταρίου δια μέσω αγροτικής οδού. Ακολουθεί την αγροτική οδό (παλαιά επαρχιακή οδός Σταθμός Λεονταρίου Λεοντάρι) και καταλήγει στον οικισμό εργατικών κατοικιών Λεονταρίου όπου συναντά την επαρχιακή οδό Μεγαλόπολης Λεονταρίου. 5. Στην διασταύρωση των επαρχιακών οδών Μεγαλό πολης Λεονταρίου και Λεονταρίου Σπάρτης, ακολου θεί τη νοητή γραμμή μέχρι την κορυφή Κούμαρος, όπου συναντά και ακολουθεί αγροτική οδό που διέρχεται τον Άγιο Νικόλαο Λεονταρίου, τον Άγιο Μηνά, τον Άγιο Νι κόλαο Φαλαισίας, την Μονή Μπούρα και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Λεονταρίου Σπάρτης, όπου ακολουθεί αυτήν μέχρι την τοποθεσία Δεξαμενή Πετρίνας, δεξιά της οδού που αναφέραμε. 6. Στη συνέχεια ακολουθεί την αγροτική οδό μέχρι της επαρχιακή οδό Πετρίνας Γραικού (θέση γεώτρηση Πετρίνας). Δια μέσου αυτής διέρχεται από την Τ.Κ. Βου τσαρά, στη θέση «Πουρνάρι», ακολουθεί αγροτική οδό έως το εξωκλήσι «Άγιος Δημήτριος» Τ.Κ. Βουτσαρά. 7. Ακολουθεί αγροτική οδό μέχρι τον οικισμό Κάτω Αναβρυτού, την επαρχιακή οδό Κάτω Αναβρυτός Άνω Αναβρυτός, όπου συναντά τα όρια του καταφυγίου θη ραμάτων Τσεμπερούς. 8. Ακολουθεί αυτά διαμέσου της Τ.Κ. Πάπαρη και δια μέσου αγροτικής οδού φτάνει στην Τ.Κ. Μαρμαριάς. Από εκεί δια μέσω της επαρχιακής οδού Μαρμαριάς Παλαιόχουνης και της παλαιάς Ε.Ο. Τρίπολης Μεγα λόπολης, φτάνει στη θέση «μνημείο 212 εκτελεσθέντων» από όπου ξεκίνησε. Η παρούσα αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει για τρία έτη. Η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και τιμωρούνται σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 20 Αυγούστου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Δασάρχης Τρίπολης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39577

4 39578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (5) Καθορισμός εδρών επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμί σεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α ) 2. Το από πρακτικό 16 ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, περί καθορισμού εδρών επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως, στις Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3. Την υπ αριθ. 650/ εισήγηση του Αντιπε ριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής, Αθανάσιου Κοσμα τόπουλου. 4. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις και την παρούσα, δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό της Πε ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει: Τη διατήρηση των εδρών των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, ως έχουν, πλην της Π.Ε. Γρεβενών, όπου προτείνονται δύο έδρες, μία σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: α) Καθορίζονται στη Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ δύο (2) έδρες διοικητικές μονάδες που προκύπτουν από συνένωση όμορων εδρών όπως: 1. Με έδρα διοικητική μονάδα το Δήμο Γρεβενών (του Ν. 3852/2010) όλα τα που έχουν έδρα τα Τ.Δ. των παρακάτω πρώην Δήμων (Τ. Δ. του Ν. 2539/1997) πρώην ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ Δ.Δ. Εξάρχου Δ.Δ. Κέντρου Δ.Δ. Κνίδης Δ.Δ. Παλαιοχωρίου 1 Δ.Δ. Ποντινής Δ.Δ. Πυλωρών Δ.Δ. Σαρακίνας πρώην ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ Δ.Δ. Καλλιθέας Δ.Δ. Κηπουρείου Δ.Δ. Κρανέας Δ.Δ. Μικρολιβάδου Δ.Δ. Πηγαδίτσης Δ.Δ. Σιταρά πρώην ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δήμος Γρεβενών 41 Δ.Δ. Αγίων Θεωδώρων Δ.Δ. Αμυγδαλέων Δ.Δ. Βατολάκου Δ.Δ. Ελάτου Δ.Δ. Ελευθέρου Δ.Δ. Καλοχίου Δ.Δ. Κυρακαλής 1 Δ.Δ. Μεγάλου Σειρηνίου Δ.Δ. Μυρσίνης Δ.Δ. Ροδιάς Δ.Δ. Συνδενδρού Δ.Δ. Φελλίου πρώην ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου 1 Δ.Δ. Αηδονίων Δ.Δ. Κιβωτού 1 Δ.Δ. Κληματακίου Δ.Δ. Κοκκινιάς 1 Δ.Δ. Μηλέας Δ.Δ. Πολυδένδρου Δ.Δ. Ταξιάρχου πρώην ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ Δ.Δ. Αλατόπετρας Δ.Δ. Αναβρυτών Δ.Δ. Ζάκα Δ.Δ. Κοσματίου Δ.Δ. Λάβδα Δ.Δ. Μαυραναίων Δ.Δ. Μοναχιτίου Δ.Δ. Πανοράματος Δ.Δ. Πολυνερίου Δ.Δ. Προσβόρου Δ.Δ. Σπηλαίου Δ.Δ. Τρικώμου πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ Δ.Δ. Αγίου Κοσμά Δ.Δ. Δασυλλίου Δ.Δ. Καληράχης Δ.Δ. Καλλονής Δ.Δ. Κυδωνιών Δ.Δ. Κυπαρισσίου Δ.Δ. Μεγάρου Δ.Δ. Οροπεδίου Δ.Δ. Τρικόρφου Πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Δ. Αβδέλλας Δ.Δ. Δοτσικού Δ.Δ. Μεσολουρίου Δ.Δ. Περιβολίου Δ.Δ. Σαμαρίνης Δ.Δ. Σμίξης Δ.Δ. Φιλιππαίων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με έδρα διοικητική μονάδα το Δήμο Δεσκάτης (του Ν. 3852/2010) όλα τα που έχουν έδρα τα Τ.Δ. των παρακάτω πρώην Δήμων (Τ. Δ. του Ν. 2539/1997) πρώην ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δήμος Δεσκάτης 7 Δ.Δ. Δασοχωρίου Δ.Δ. Παλιουριάς Δ.Δ. Παναγίας Δ.Δ. Παρασκευής πρώην ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΙΩΝ Δ.Δ. Καρπερού Δ.Δ. Κατάκαλης Δ.Δ. Τρικοκκιάς β) Στις υπόλοιπες τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Κα στοριάς Κοζάνης Φλώρινας) οι έδρες διατηρούνται όπως αυτές υφίστανται και ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΔΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Τ. Δ. του Ν. 2539/1997) πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Δ. Αυγής Δ.Δ. Κορομηλέας Δ.Δ. Λεύκης Δ.Δ. Μανιακών 1 Δ.Δ. Ομορφοκκλησιάς Δ.Δ. Πενταβρύσου Δ.Δ. Τσάκονης Δ.Δ. Χιλιοδένδρου πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Δ. Βασιλειάδος Δ.Δ. Κορησού 1 Δ.Δ. Λιθιάς Δ.Δ. Μελισσοτόπου πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΙΤΩΝ Δ.Δ. Διποταμιάς 1 Δ.Δ. Κομνηνάδων Δ.Δ. Πολυανέμου Δ.Δ. Χιονάτου πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Δ.Δ. Καλοχωρίου 1 Δ.Δ. Μεσοποταμιάς 2 Δ.Δ. Οινόης 1 Δ.Δ. Πτεριάς Δ.Δ. Αγίας Κυριακής πρώην ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ Δ.Δ. Αμπελοκήπων Δ.Δ. Βογατσικού 2 Δ.Δ. Γέρμα 1 Δ.Δ. Κωσταραζίου 2 Δ.Δ. Μηλίτσας πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Δ. Αγίου Αντωνίου Δ.Δ. Γάβρου 2 Δ.Δ. Κρανιώνος Δ.Δ. Μακροχωρίου Δ.Δ. Μαυροκάμπου Δ.Δ. Μελά Δ.Δ. Χαλάρων πρώην ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΝΩΝ Δ.Δ. Δισπηλίου Δ.Δ. Μαυροχωρίου Δ.Δ. Πολυκάρπης πρώην ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δήμος Νεστορίου 1 Δ.Δ. Κοτύλης Δ.Δ. Κυψέλης Δ.Δ. Πτελέας πρώην ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Δήμος Άργους Ορεστικού 16 Δ.Δ. Αγίου Ηλία Δ.Δ. Αμμουδάρας Δ.Δ. Ασπροκκλησιάς Δ.Δ. Βράχου Δ.Δ. Διαλεκτού Δ.Δ. Καστανοφύτου Δ.Δ. Λάγκας Δ.Δ. Λακκωμάτων Δ.Δ. Μελανθίου Δ.Δ. Νοστίμου Δ.Δ. Σπηλαίων Δ.Δ. Σπήλιου πρών ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ Δ.Δ. Επταχωρίου 1 Δ.Δ. Ζούζουλης Δ.Δ. Χρυσής πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Δ. Δενδροχωρίου 1 Δ.Δ. Ιεροπηγής 1 πρώην ΔΗΜΟΣ ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Δ. Τοιχίου

6 39580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.Δ. Βυσσινέας Δ.Δ. Μεταμορφώσεως Δ.Δ. Οξυάς 1 Δ.Δ. Πολυκεράσου Δ.Δ. Σιδεροχωρίου 1 πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δήμος Καστοριάς 67 πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δήμος Κλεισούρας 1 πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ Δ.Δ. Γράμου Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΔΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Τ. Δ. του Ν. 2539/1997) πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου 1 Δ.Δ. Ερμακιάς Δ.Δ. Καρυοχωρίου Δ.Δ. Σπηλιάς πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δήμος Αιανής 2 Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής 1 Δ.Δ. Ροδιανής Δ.Δ. Ρυμνίου Δ.Δ. Χρωμίου πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΙΟΥ Δ.Δ. Γαλατινής 4 Δ.Δ. Ερατύρας 3 Δ.Δ. Καλονερίου 1 Δ.Δ. Ναμάτων Δ.Δ. Πελεκάνου 1 Δ.Δ. Σισανίου πρώην ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Δήμος Βελβεντού 5 Δ.Δ. Καταφυγίου πρώην ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ Δ.Δ. Ανατολικού Δ.Δ. Κομνηνών 1 Δ.Δ. Μεσοβούνου 1 Δ.Δ. Πύργων 1 πρώην ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Δ.Δ. Λιβερών Δ.Δ. Μαυροδενδρίου 2 Δ.Δ. Ποντοκώμης 2 Δ.Δ. Σιδερά πρώην ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ Δ.Δ. Αμυγδαλέας Δ.Δ. Άνω Κώμης Δ.Δ. Καισάρειας 1 Δ.Δ. Κάτω Κώμης Δ.Δ. Κοντοβουνίου Δ.Δ. Κρόκου Δ.Δ. Σπάρτου πρώην ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Δήμος Πολυμύλου 2 Δήμος Φιλιππούπολης (Τετραλόφου) Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου 2 Δ.Δ. Ακρινής 1 Δ.Δ. Δρεπάνου 1 Δ.Δ. Καπνοχωρίου 1 Δ.Δ. Κλείτου Δ.Δ. Κοιλάδος 1 Δ.Δ. Ρυακίου 1 πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ Δ.Δ. Ελάτης Δ.Δ. Μικροβάλτου Δ.Δ. Τρανοβάλτου 2 πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δήμος Κοζάνης 93 Δ.Δ. Αλωνακίων Δ.Δ. Ανθότοπου Δ.Δ. Βατερού 1 Δ.Δ. Εξοχής Δ.Δ. Καλαμιάς Δ.Δ. Καρυδίτσας Δ.Δ. Κοίλων 1 Δ.Δ. Λευκόβρυσης Δ.Δ. Λευκοπηγής 1 Δ.Δ. Λυγερής Δ.Δ. Μεταμορφώσεως 1 Δ.Δ. Ξηρολίμνης 1 Δ.Δ. Οινόης Δ.Δ. Πετρανών Δ.Δ. Πρωτοχωρίου Δ.Δ. Πτελέας Δ.Δ. Σκήτης Δ.Δ. Χαραυγής 1 πρώην ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ Δ.Δ. Αναρράχης 1 Δ.Δ. Αρδάσης Δ.Δ. Εμπορίου 1 Δ.Δ. Μηλοχωρίου Δ.Δ. Φούφα 1

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πρώην ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δήμος Νεάπολης 14 Δ.Δ. Αλιάκμονος 1 Δ.Δ. Αξιοκάστρου Δ.Δ. Ασπρούλας Δ.Δ. Δρυοβούνου Δ.Δ. Λευκοθέας Δ.Δ. Μεσολόγγου Δ.Δ. Μολόχας Δ.Δ. Πλατανιάς Δ.Δ. Πολυλάκκου Δ.Δ. Σημάντρου Δ.Δ. Σκαλοχωρίου Δ.Δ. Τραπεζίτσης Δ.Δ. Χορηγού πρώην ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δήμος Πτολεμαϊδας 50 Δ.Δ. Ασβεστοπέτρας Δ.Δ. Γαλατείας Δ.Δ. Δροσερού Δ.Δ. Καρδίας Δ.Δ. Κομάνου Δ.Δ. Μαυροπηγής Δ.Δ. Ολυμπιάδος 1 Δ.Δ. Πενταβρύσου Δ.Δ. Περδίκα Δ.Δ. Προαστίου Δ.Δ. Πτελεώνος πρώην ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Δήμος Σερβίων 21 Δ.Δ. Αυλών 2 Δ.Δ. Βαθυλάκου 2 Δ.Δ. Γουλών Δ.Δ. Ιμέρων Δ.Δ. Κρανιδίων 1 Δ.Δ. Λευκάρων Δ.Δ. Μεσιανής Δ.Δ. Μεταξά Δ.Δ. Νεράιδας Δ.Δ. Πλατανορρεύματος 1 Δ.Δ. Πολυράχου Δ.Δ. Ροδίτου 1 Δ.Δ. Τριγωνικού 1 πρώην ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δήμος Σιατίστης 10 Δ.Δ. Μικροκάστρου 1 Δ.Δ. Παλαικάστρου 1 πρώην ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ Δήμος Τσοτιλίου 14 Δ.Δ. Αγιάσματος Δ.Δ. Αγίων Αναργύρων Δ.Δ. Αυγερινού 1 Δ.Δ. Δαμασκηνιάς 2 Δ.Δ. Δάφνης Δ.Δ. Διχειμάρρου Δ.Δ. Δραγασιάς 1 Δ.Δ. Ζώνης Δ.Δ. Κλεισωρείας Δ.Δ. Κορυφής Δ.Δ. Κριμηνίου Δ.Δ. Λικνάδων Δ.Δ. Λούβρης Δ.Δ. Μόρφης Δ.Δ. Πλακίδας Δ.Δ. Πολυκαστάνου Δ.Δ. Ροδοχωρίου Δ.Δ. Χρυσαυγής πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Δ.Δ. Αγίας Σωτήρας Δ.Δ. Βυθού Δ.Δ. Διλόφου Δ.Δ. Πενταλόφου 1 πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ Δ.Δ. Βλάστης 1 πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ Δ.Δ. Λιβαδερου 4 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΔΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Τ. Δ. του Ν. 2539/1997) πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Δ.Δ. Αγραπιδεών 1 Δ.Δ. Αετού 2 Δ.Δ. Αναργύρων 1 Δ.Δ. Ασπρογείων Δ.Δ. Βαλτονέρων Δ.Δ. Λιμνοχωρίου Δ.Δ. Πεδινού Δ.Δ. Σκλήθρου πρώην ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δήμος Αμυνταίου 18 Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονος 3 Δ.Δ. Κέλλης 1 Δ.Δ. Κλειδίου

8 39582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.Δ. Ξινού Νερού 3 Δ.Δ. Πετρών 1 Δ.Δ. Ροδώνος Δ.Δ. Φανού πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής Δ.Δ. Ακρίτα Δ.Δ. Άνω Καλλινίκης Δ.Δ. Άνω Κλεινών Δ.Δ. Εθνικού Δ.Δ. Κάτω Καλλινίκης Δ.Δ. Κάτω Κλεινών Δ.Δ. Κλαδορράχης Δ.Δ. Κρατερού Δ.Δ. Μαρίνης Δ.Δ. Μεσοκάμπου Δ.Δ. Μεσοχωρίου Δ.Δ. Νέου Καυκάσου Δ.Δ. Νίκης 1 Δ.Δ. Παρορείου Δ.Δ. Πολυπλατάνου πρώην ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Δ.Δ. Αχλάδας Δ.Δ. Βεύης 1 Δ.Δ. Ιτέας 1 Δ.Δ. Λόφων Δ.Δ. Μελίτης 2 Δ.Δ. Νεοχωρακίου Δ.Δ. Παλαίστρας Δ.Δ. Παππαγιάννη 1 Δ.Δ. Σιταριάς Δ.Δ. Σκοπού Δ.Δ. Τριποτάμου πρώην ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ Δ.Δ. Αγίου Βαρθολομαίου Δ.Δ. Αμμοχωρίου Δ.Δ. Άνω Υδρούσσης Δ.Δ. Ατραπού Δ.Δ. Δρασοπηγής Δ.Δ. Κολχικής Δ.Δ. Λεπτοκαρυών Δ.Δ. Περάσματος Δ.Δ. Πολυποτάμου 1 Δ.Δ. Τριανταφυλλέας Δ.Δ. Τροπαιούχου Δ.Δ. Υδρούσσης Δ.Δ. Φλαμπούρου * * πρώην ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ Δ.Δ. Αγίου Αχλλείου 1 Δ.Δ. Αγίου Γερμανού Δ.Δ. Ανταρτικού 1 Δ.Δ. Βροντερού Δ.Δ. Καλλιθέας Δ.Δ. Καρυών Δ.Δ. Λαιμού Δ.Δ. Λευκώνος Δ.Δ. Μικρολίμνης Δ.Δ. Πισοδερίου Δ.Δ. Πλατέος Δ.Δ. Πρασίνου Δ.Δ. Ψαράδων πρώην ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ Δ.Δ. Αντιγονείας 1 Δ.Δ. Βεγόρων 1 Δ.Δ. Λαιβέας (Λακκιάς) 3 Δ.Δ. Μανιακίου Δ.Δ. Πελαργού 1 Δ.Δ. Φαραγγίου Δ.Δ. Φιλώτα 5 πρώην ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δήμος Φλωρίνης 49 Δ.Δ. Αλώνων Δ.Δ. Αρμενοχωρίου Δ.Δ. Κορυφής Δ.Δ. Μεσονησίου Δ.Δ. Πρώτης Δ.Δ. Σκοπιάς Δ.Δ. Τριβούνου πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ Δ.Δ. Βατοχωρίου 1 Δ.Δ. Κρυσταλλοπηγής 2 Δ.Δ. Κώτα 1 πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΥΚΟΥ Δ.Δ. Βαρυκού 1 πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ Δ.Δ. Λεχόβου 1 πρώην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ Δ.Δ. Νυμφαίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 20 Αυγούστου 2012 Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Περιφερειακή Αλωνακίων 90680502 Μειονεκτική 10,98 368 Ανθότοπου 90680503 Ορεινή 23,95 153 Αργίλου 90680504 Μειονεκτική 6,51 379 Βατερού 90680505 Μειονεκτική 17,95 738

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ 2014- Η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος περιλαµβάνει δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 181 s ΝΟΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1. Δ.Δ. Αγίου Κοσμά 0,24 5,00 2. Δ.Δ. Δεσυλλίου 0,24 5,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 4 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Κοζάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου Εργασιών Ιουλίου Υλοποίηση: Οικοανάπτυξη Α.Ε. Ενδιάµεση Έκθεση προόδου του έργου «Καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση των ασικών Χαρτών, όλων των προ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση των ασικών Χαρτών, όλων των προ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : 50100

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου... 1 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3307 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011/ 9 3 2011 ΑΥΟO (ΦΕΚ 729/Β )

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :Μακρυγιάννη 22 Τ.Κ. Πόλη :50100 - Κοζάνη Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :Μακρυγιάννη 22 Τ.Κ. Πόλη :50100 - Κοζάνη Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 09:30 πμ (Αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Κτίριο ΖΕΠ)

την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 09:30 πμ (Αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Κτίριο ΖΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ταχ. Δ/νση : Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Πληροφορίες : 2461053181,2461053146 Fax : 2461053280 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 2 Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ 24 144.152.751,01 108.173.932,30 84.906.254,84 78,5% 20 Αυτοκινητόδρομοι 1 35.496.691,61 35.496.691,61 35.496.691,61 100,0% 217166 «Κάθετος Άξονας Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 Πίνακας ενταγμένων έργων ανα Τομέα Ανάπτυξης και Θεματική Προτεραιότητα Μεταφορές 24 144.152.751,01 108.173.932,30 84.906.254,84 78,5% 20 Αυτοκινητόδρομοι 1 35.496.691,61 35.496.691,61 35.496.691,61 100,0%

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 22 130.691.125,77 96.078.291,82 91.987.017,97 95,7% 20 Αυτοκινητόδρομοι 1 35.496.691,61 30.718.836,92 30.718.836,92 100,0% 217166 ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΛΕΤΡΟΥ 6, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΛΕΤΡΟΥ 6, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (PM) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ ΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΔΥ - ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ΘΕΣΝΙΚΗ ΤΚ: 54626 2310-597821 2310-597852 17 12 190 TΟΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης Πίνακας ενταγμένων έργων ανα Τομέα Ανάπτυξης και Θεματική Προτεραιότητα Μεταφορές 24 144.152.751,01 107.758.335,87 98.446.947,66 91,4% 20 Αυτοκινητόδρομοι 1 35.496.691,61 35.496.691,61 35.496.691,61 100,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28721 26 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2666 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΔΥ - ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ΘΕΣΝΙΚΗ ΤΚ: 54626 2310-597821 2310-597852 ΗΥ ΗΥ 17 12 190 ΗΥ ΗΥ TΟΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ7ΛΨ-ΝΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ7ΛΨ-ΝΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στην Κοζάνη σήµερα 24-03-2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

3 Σε ποιο δρόμο βρίσκεται το νέο λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης; α. Ίωνα Δραγούμη Σ β. Παύλου Μελά Λ γ. Τριανταφυλλίδη Λ δ.

3 Σε ποιο δρόμο βρίσκεται το νέο λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης; α. Ίωνα Δραγούμη Σ β. Παύλου Μελά Λ γ. Τριανταφυλλίδη Λ δ. 1 Ποιος δρόμος της Κοζάνης έχει κατεύθυνση από Πλατεία Συντάγματος προς Πλατεία 28ης Οκτωβρίου; α. Παύλου Χαρίση Λ β. Τράντα Σ γ. Παύλου Μελά Λ δ. Κοβεντάρου Λ 2 Σε ποια οδό της πόλης της Κοζάνης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης Πίνακας ενταγμένων έργων ανα Περιφερειακή Ενότητα, Αξονα Προτεραιότητας και Θεματική Προτεραιότητα Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8.579.44,6 46.59.06,8 9.5.559, 84,% Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ 4

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Βοΐου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 547 ΚΔΑΠ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 30275 ΚΔΑΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ Α' 30276 ΚΔΑΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ Β' 30277 ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ Α' 30281 ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΤΙΤΛΟΣ 01 Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 01 427880 ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ & ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΑ ΤΑ Α/Α ΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΝΕΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: , -566, -578 Fax :

ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: , -566, -578 Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 01.07.2016 Αρ. Πρωτ.:22768 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Κοζάνης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών

ΔΕΗ / Περιοχή Κοζάνης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών ΔΕΗ / Περιοχή Κοζάνης: Αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών 1 ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤ. 428, Δ.Δ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ, Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Ν. 99,00 ΦΒΑ 1 1/9/2010 13/4/2011 2 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01/01/2011 μέχρι 30/08/2012 Έργα ΕΣΠΑ Δ. Καστοριάς Σελίδα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01/01/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 * Έργα ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Κοζάνης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Κοζάνης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών 1 ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ 2 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5 ΠΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 6 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ 7 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 8 ΣΤΟΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3564 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35151 25 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας. 2 Απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1939 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Αμμούδι ή Κε ρατίδι Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 704 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 326,695 στρ. στη θέση «Λόγκος», αγροκτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα:

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: 1. Έργα Π.Ε. Κοζάνης για το ΕΑΠ 2012 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης»

Θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 05 Τ.Κ. Πόλη : 50132 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος Σχολεία Νομού Φλώρινας 1. Σε ποια οδό βρίσκεται το 1 ο Γυμνάσιο Φλώρινας; b. Κ. Παλαιολόγου c. Λεωφόρο Εθνάρχη Κ. Καραμανλή d. Μ. Αλεξάνδρου 2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Φλώρινας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Φλώρινας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Φλώρινας: Αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών κατ' επάγγελμα αγροτών 1 ΒΟΥΤΣΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤ. 115, ΔΔ ΣΚΛΗΘΡΟΥ, Δ. ΑΕΤΟΥ, Ν. 99,66 ΦΒΑ 1 2/9/2010 27/1/2011 28/1/2011 28/3/2012 2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

14.108.345 8.945.689 5.162.656 Α. 38.381.900 6.405.221 4.638.047 2.308.710 7.558.900 3.296.366 Α 1 1α ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

14.108.345 8.945.689 5.162.656 Α. 38.381.900 6.405.221 4.638.047 2.308.710 7.558.900 3.296.366 Α 1 1α ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α. 2013 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥ 2013 ΑΠΟΧ/ 2013 50.078.386 17.353.264 ΤΗΛ/Ν 2012 Α ΥΔΡΕΥ 13.296.056 7.947.791 4.324.895 2.136.724 Β ΑΠΟΧΕΤΕΥ 19.255.379 5.460.370 3.223.754

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ Α/Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ Α/Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 2 ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ- ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 3 ΔΑΣΥΛΙΟ ΔΑΣΥΛΙΟΥ 4 ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ Από : ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΧΡΥΣΟΚΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΖΩΙΤΣΑ Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ (Παράρτηµα Η) ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.Α ΤΕΧΝΙΚΑ (αριθµός) Χαλκιδικής ευτερεύον Εθνικό ίκτυο Ν.Ε.Ο. 16 - Ε.Ο. 16 Αγ. Πρόδροµος - Παλαιοχώρα - Αρναία - Παλαιοχώριο - Νεοχώριο -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24977 18 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη 09-01-2015 Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 27 Αρ. Πρωτ.: 2400/102

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 5/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Από το πρακτικό της 5/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Από το πρακτικό της 5/16-02-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Απόφαση αριθμ.66/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επικαιροποίηση/αντικατάσταση των μελών των Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως

1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως 1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως 2. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στον Προφήτη Ηλία από την πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5/16-02-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Απόφαση αριθμ.63/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση του Συντονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ.:.. ΚΟΖΑΝΗ / /20.. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη : Α)Το Καταστατικό της Β)Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ ΟΧΙ x Ταχ. νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 545 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,590 στρ. στη θέση «Τσακάλι»

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα 0.09.05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 757 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή, προφορική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3025 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 240 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 137 19 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκτα ση στις Τ.Κ. Σπηλαίου και Ζιάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 03/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 03/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 03/13-02-2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 79/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της μίσθωσης εκσκαπτικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση επί της διαδικασίας της διενέργειας του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015 από την Π. Ε. Κοζάνης.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση επί της διαδικασίας της διενέργειας του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015 από την Π. Ε. Κοζάνης. Ταχ. /νση : ιοικητήριο ΖΕΠ Τηλέφωνο : 24610 52650, 52652 Φαξ : 24610 52650 e-mail : press@pdm.gov.gr pr@pdm.gov.gr Κοζάνη, 02-07-2015 Προς: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση επί της διαδικασίας της διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 99

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 99 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 99 -- 61 -- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 1998 Αρ. Πρωτ.: 1144815/26361

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1191 11 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 01/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 01/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/16-01-2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 19/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 270 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

m s o Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Α^νΦΚ^ασώ* Κοζάνης AlMOM. ΠΡ12Τ

m s o Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Α^νΦΚ^ασώ* Κοζάνης AlMOM. ΠΡ12Τ AlMOM. ΠΡ12Τ m s o ΕΛΗΦΟΗ TH ΧΡΕΩΣΙ Σ. ^ ν Λ ^ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛΙΑ ΕΝΗΜ. Ε! ΗΓ. ΠΝΕΡΓΕ1ΑΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗ^ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 110287 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ.:.. ΚΟΖΑΝΗ / /20.. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη : Α)Το Καταστατικό της Β)Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΠΙΚ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη 24-4-2012 Ταχ. /νση : ηµοκρατίας 27 Αρ. Πρωτ.: 33776/1396 Τ.Κ. 50100

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα /0/05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 89 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 19ης Ιουλίου 1993

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 19ης Ιουλίου 1993 Αριθ. L 184/36 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 27. 7. 93 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 1993 για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Φλώρινας : Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010

ΔΕΗ / Περιοχή Φλώρινας : Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010 1 ΛΙΑΣΗΣ Ι. - ΤΑΤΣΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΣΩΤΗΡΑΣ 100,00 επί εδάφους 1447 21/6/2010 3/5/2011 2 Γ. ΤΑΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΠΕΤΡΕΣ 100,00 επί εδάφους 1448 21/6/2010 21/2/2011 3 ΤΖΩΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 612 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης δάσους ως αναδασωτέου στη θέση «ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ» Δ.Κ. Ναυπλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013-2014 Συνέργια/ Πρ/µος ανα πηγη Άξονας Μέτρο Στόχος ράση

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013-2014 Συνέργια/ Πρ/µος ανα πηγη Άξονας Μέτρο Στόχος ράση ΕΤΥΠΟ ΕΠ_: ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 0-0 υνέργια/ Πρ/µος ανα πηγη Άξονας Μέτρο τόχος ράση Λειτουργία/ Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες Προϋπολογισµός / Κατανοµή Π/Υ στα έτη Πηγή χρηµατοδότησης υµπληρωµατικότητα χρηµατοδοτησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Που βρίσκεται το Δημαρχείο Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στην Πλατεία Ελευθερίας. γ. Στην οδό Κ.Ταλιαδούρη. δ. Στην οδό Θ. Ζιάκα.

3. Που βρίσκεται το Δημαρχείο Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στην Πλατεία Ελευθερίας. γ. Στην οδό Κ.Ταλιαδούρη. δ. Στην οδό Θ. Ζιάκα. 1. Που βρίσκεται το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας (Διοικητήριο) Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στη οδό Κων/νου Ταλιαδούρη. δ. Στην Πλατεία Ελευθερίας. 2. Που βρίσκεται το Νοσοκομείο Γρεβενών.

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:26/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. Σελίδα 1 από 15

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:26/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. Σελίδα 1 από 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε01.01-02 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2017 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 65.689.365 11.117.152 5.441.724 5.675.428 1 ΕΡΓΑ 56.423.401 6.609.989 3.871.516

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 659 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβα δού 5.745,18 τ.μ., σε τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του Εκλογικού ιαµερίσµατος ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κέντρο από ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έδρα: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του Εκλογικού ιαµερίσµατος ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κέντρο από ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έδρα: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο στα έναντι ΑΥΓΗΣ Πρώην Κοινοτικό του ιαµερίσµατος ΑΥΓΗΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κατάστηµα από ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ έως και ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ ΕΡΟΥΛΑ Έδρα: ΑΥΓΗ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του ιαµερίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 371 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος παρά την ιδιοκτησία Σπυριδούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2025 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση εμ βαδού 21.469,00 στρεμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2181 1 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Αγ. Αθανάσιος-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2455 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 89 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας και ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 01/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 01/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 01/16-01-2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 14/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση κατανομής ποσού 54.968,23 στις Σχολικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη νίκη του Γιώργου Δακή Í Ο Γιώργος Δασταμάνης Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Í Οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Μεγάλη νίκη του Γιώργου Δακή Í Ο Γιώργος Δασταμάνης Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Í Οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΤΟΣ 3ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 146 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 Δημοτικές εκλογές Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Ημερομηνία.: 21.5.10 στην Εργασία Αριθμ.Πρωτ.: 2497 Αραχώβης 32 106 81 Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 19 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος εντός οικισμού Αιθαίας, του Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 28/07/2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 34734 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2917 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 226 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Μεσοβούνου

Διαβάστε περισσότερα