ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε θαη ιήςε εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Μή αλαγξαθή ηεο θξάζεο «Αζεψξεηα βάζεη Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» ζε εθδνζέληα ζηνηρεία ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ (φρη εθ παξαδξνκήο) δειηίσλ απνζηνιήο ΘΔΜΑ: Με θαηαρψξεζε Α.Λ.Π. ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ Πιήζνο θαη χςνο πξνζηίκσλ ΘΔΜΑ: Παξαβάζεηο πνπ θαηαινγίδνληαη επί κε ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ κε ηα ζηνηρεία πψιεζεο ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο παξάβαζεο. Ύςνο επηβιεηένπ πξνζηίκνπ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή ή κε Δ.Φ.Κ. πεηξειαίνπ θίλεζεο, ζε αγξφηε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ιφγσ έθδνζεο εηθνληθψλ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε ηηκνινγίσλ απφ έκπνξν αγνξαζηή, ησλ παξαγνκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ Δπηβνιή ή κε ηζφπνζνπ πξνζηίκνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα πψιεζε κεραλεκάησλ έξγσλ, πάγηνπ εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ Καηαινγηζκφο ή κε παξάβαζεο ΘΔΜΑ: Καηαρψξηζε ζηα βηβιία ζηνηρείνπ εμφδνπ άιιεο επηρείξεζεο θαη ζπλέπεηέο ηεο ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ κε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε αλαθξηβή αμία πψιεζεο ΘΔΜΑ: Καηαινγηζηέεο παξαβάζεηο ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ρσξίο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο ζην πξφζζεην βηβιίν ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ηε κε θαηαρψξεζε ηνπ α/α ηεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζην κεηξψν καζεηψλ ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηζνδπγίσλ...19 ΘΔΜΑ: Δπζχλε δηαρεηξηζηψλ Δ.Π.Δ. γηα ηελ θαηαβνιή ζην Γεκφζην ρξεψλ ηεο εηαηξείαο ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αθχξσζε Δπηβνιή πξνζηίκνπ ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ιήςε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Μεηαβίβαζε Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ (ΣΑΞΗ)-Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία

2 ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή Φ.Π.Α. ζε εθκεηαιιεπηέο ιεσθνξείσλ.- Σχπνο εθδηδφκελσλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθφκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή ζεσξεκέλσλ ή αζεψξεησλ βηβιίσλ γηα αθχξσζε. Απψιεηα Φ.Σ.Μ., βηβιηαξίνπ ζπληήξεζεο θαη εκεξήζησλ δειηίσλ «Z» ΘΔΜΑ: Με δηαθχιαμε ζηνηρείσλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ΘΔΜΑ: Υξφλνο αλαγσγήο παξάβαζεο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Δπηβνιή ή κε πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 ζηελ πεξίπησζε λφζεπζεο ζηνηρείνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ επί παξνρήο ππεξεζίαο ΘΔΜΑ: Γηαβίβαζε εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ην χςνο πξνζηίκνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. επί κε ζχληαμεο απνγξαθήο απφ ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ΘΔΜΑ: Κινπή ηακεηαθήο κεραλήο ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζκ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ιήςε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Δθπξφζεζκε ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. - Δπίδξαζε ζηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ηηκνινγίνπ πξνο ηδηψηε ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ...33 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή ή κε πξνζηίκνπ ζε βάξνο θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ δηθεγφξν θαη εκθάληζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπλαιιαγψλ ζηα βηβιία βάζεη ησλ απνδείμεσλ πξνείζπξαμεο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ ΘΔΜΑ: Δπηβαιιφκελν πξφζηηκν επί κε επίδεημεο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ κεηά απφ πξφζθιεζε δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ...36 ΘΔΜΑ: Σήξεζε εληαίνπ κεραλνγξαθηθνχ εληχπνπ...36 ΘΔΜΑ: Δθπξφζεζκε ππνβνιή εκεξνινγίνπ δηαθεκίζεσλ. Δίδνο παξάβαζεο. 37 ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ θνξησηηθψλ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ επί εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αληηηχπσλ εκεξνινγίνπ δηαθεκίζεσλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέζα ελεκέξσζεο..41 ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξηζκ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ επηηεδεπκαηία πνπ αζθνχζε αηνκηθή επηρείξεζε...42 ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πξφζσπν ζπλαπηνπξγφ ζηελ έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε

3 ΘΔΜΑ: Λαζξαία δηαθίλεζε ηζηγάξσλ. Δπηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο Κ.Β.. απηνηειψο θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο...43 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκα Κ.Β.. ιφγσ κε θαηαρψξεζεο Α.Λ.Π. θαη εθθαζαξίζεσλ απφ ηε δηάζεζε εθεκεξίδσλ ζηα ηεξνχκελα βηβιία...44 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ γηα απψιεηα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ην ρξφλν δηαθνπήο ηεο επηρείξεζεο ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ ζε επηηεδεπκαηίεο θαη εθαξκνγή ηεο αξζκ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγθπθιίνπ ΘΔΜΑ: Με αλαγξαθή ζην πξφζζεην βηβιίν θίλεζεο πειαηψλ (πφξηαο) ηεο πηζαλήο εκεξνκελίαο αλαρψξεζεο Δίδνο παξάβαζεο ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε λφζεπζεο ηηκνινγίσλ αγνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ αγξφηε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε λφζεπζεο ηηκνινγίσλ αγνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ αγξφηε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκφο παξάβαζεο επί θαηαρψξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ ζε άιιν ζεσξεκέλν βηβιίν. Κχξνο βηβιίσλ επί ιήςεο εηθνληθνχ ζηνηρείνπ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε...51 ΘΔΜΑ: πληειεζηήο βαξχηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη επί θαηαινγηζκνχ παξαβάζεσλ γηα κε επίδεημε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ κεηά απφ πξφζθιεζε φηαλ απηή θνηλνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθή ρξήζε, ζηα πιαίζηα φκσο ηνπ ίδηνπ ειέγρνπ...52 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ κε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε αλαθξηβή αμία πψιεζεο θαη εκθάληζε ηεο ζπλαιιαγήο ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ΘΔΜΑ: Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β ΘΔΜΑ: πλέπεηεο απφ ιήςε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Πξφζσπα ζηα νπνία επηβάιινληαη πξφζηηκα Κ.Β.., ζε πεξίπησζε απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ...56 ΘΔΜΑ: Αξκνδηφηεηα έθδνζεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ...56 ΘΔΜΑ: Καηαρψξεζε ζηα βηβιία ΑΔ ελνηθίνπ αμίαο κηθξφηεξεο απφ ηελ πξαγκαηηθά θαηαβιεζείζα-δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε Απφθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ Κ.Β.. Καηαβνιή απηνχ...58 ΘΔΜΑ: Παξαβάζεηο κε δηαθχιαμεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ...59 ΘΔΜΑ: Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζε ππφζεζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ΘΔΜΑ: Με θαηαρψξεζε Α.Π.Y. ζην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ θαη ζηα πξφζζεηα βηβιία Πιήζνο θαη χςνο πξνζηίκσλ...61 ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ ηνπ Κ.Β.. ζε βάξνο ππνθξππηφκελνπ πξνζψπνπ ζε έθδνζε εηθνληθψλ (σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε) θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ...63 ΘΔΜΑ: «Πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη επί εκθάληζεο αζξνηζηηθψλ ιαζψλ ζην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ θαη ζπλέπεηεο ζην θχξνο ησλ βηβιίσλ»...64 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ επηηεδεπκαηία πνπ αζθνχζε αηνκηθή επηρείξεζε. Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε αλαγξαθήο ηνπ είδνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Δίδνο παξάβαζεο γηα κε δηαθχιαμε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο

4 ΘΔΜΑ: Υξφλνο αλαγσγήο παξάβαζεο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Δπηβνιή θπξψζεσλ γηα κε ππνβνιή ή εθπξφζεζκε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζεκαηλφκελσλ παξαζηαηηθψλ κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/1988 βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/ ΘΔΜΑ: Με αλαγξαθή ηεο ηηκήο κνλάδαο ζην βηβιίν ή δειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο επί παξαιαβήο νπσξνιαραληθψλ...70 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. επί κε ζχληαμεο απνγξαθήο απφ ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο...71 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 θαη 1083/2003 θαηφπηλ ηαθηηθνχ ειέγρνπ κεηά ηνλ θαηαινγηζκφ παξαβάζεσλ γηα κε ππνβνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α. απφ πξνζσξηλφ έιεγρν...73 ΘΔΜΑ: Δθηχπσζε ζην πίζσ κέξνο κεληαίαο θαηάζηαζεο εζφδσλ εμφδσλ. Ύςνο πξνζηίκνπ...73 ΘΔΜΑ: «Παξαβάζεηο ιφγσ κε θαηαρψξεζεο αζζελψλ ζην πξφζζεην βηβιίν θαη έθδνζεο αζεψξεησλ ΑΠΤ» ΘΔΜΑ: «Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζε ππφζεζε επηβνιήο πξνζηίκνπ» ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε επηβνιή ή κε πξνζηίκνπ, ζε πεξίπησζε κε αλαγξαθήο ηνπ θσδηθνχ «1» ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε δηαθχιαμεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α. Με δηαθχιαμε Φ.Σ.Μ. - Πιήζνο παξαβάζεσλ ΘΔΜΑ: Με δηαθχιαμε βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. Απψιεηα ηακεηαθήο κεραλήο θαη βηβιίνπ ζπληήξεζεο απηήο. Δπηβνιή πξνζηίκσλ ΘΔΜΑ: Καηαινγηζκφο παξαβάζεσλ γηα ηε ιήςε εηθνληθψλ ζηνηρείσλ απφ αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α ΘΔΜΑ: Γπλαηφηεηα αθχξσζεο ή κε απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα απψιεηα κπινθ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζίαο

5 Άξζξν 5 ηνπ N. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) /501/0015/ ΘΔΜΑ: Πξόζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεώξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο. Αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα εμήο: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.8 (πεξ.β ) θαη 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, ζεσξείηαη «απηνηειήο παξάβαζε», ε έθδνζε θαζελφο αζεψξεηνπ ζηνηρείνπ, φηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ζεσξεκέλνπ, ην δε αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαηά ηελ πξψηε έθδνζε ηεο απφθαζεο κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε ην δεθαπεληαπιάζην ηεο ΒΑ.ΤΠ. 1 (δειαδή 15Υ293 ή 586 ή 880 αλάινγα ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ ή ηελ απαιιαγή ηνπο απφ απηά). Δηδηθά, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ εθδνζεί εθ παξαδξνκήο αζεψξεηα θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία πξηλ απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε (έγγξαθφ καο /257/0015/ πξνο ην.γ.ο.δ.). 2. Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ θαη εμαίξεζε δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν φηαλ έρνπλ εθδνζεί αζεψξεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, αληί ζεσξεκέλσλ, εθφζνλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο έρνπλ εθδνζεί απφ παξαδξνκή θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία εκπξφζεζκα θαη δειψζεθε εγγξάθσο απφ ηνλ ππφρξεν ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε παξάιεηςε απηή, πξηλ απφ ηε δηαπίζησζή ηεο απφ νπνηνλδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν. 3. Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ζη ηεο παξ.3 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 (πνπ θσδηθνπνίεζε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999), ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ σο άλσ Α.Τ.Ο., ή παξάιεηςεο δήισζεο ζηνηρείσλ κε απηή, έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ. 4. Γηα ηνλ ιήπηε αζεψξεηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ δελ πξνβιέπνληαη θνξνινγηθέο θπξψζεηο, εθφζνλ απηά αθνξνχλ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, θαηαρσξήζεθαλ ζηα ηεξνχκελα απφ απηφλ βηβιία, εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο (εγθχθιηνο 3/1992 παξ.33.7). 5. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.2523/1997, ζεσξείηαη σο πιαζηφ θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ζρεηηθή πξάμε ζεψξεζήο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξεζε ηειεί ζε γλψζε ηνπ ππνρξένπ γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Θεσξείηαη επίζεο σο πιαζηφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη φηαλ ην πεξηερφκελν θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ ή αληίηππνπ απηνχ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ. 6. Απφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην.γ.ο.δ. Π.Γ. Αηηηθήο ζηελ επηρείξεζε, δηαπηζηψζεθε φηη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε εμέδσζε ζε δηάζηεκα 3 πεξίπνπ εηψλ, δειηία απνζηνιήο αζεψξεηα, φρη εθ παξαδξνκήο, αιιά ζθνπίκσο ιφγσ χπαξμεο θσιχκαηνο ζεψξεζεο (ιεμηπξφζεζκα ρξέε), ρξεζηκνπνηψληαο δφιηα θαη εζθεκκέλα ηελ θξάζε «ΑΘΔΩΡΖΣΑ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999» ρσξίο λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, αιιά θαη ρσξίο λα ππνβάιιεη ζρεηηθή δήισζε πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην κέηξν ηεο έθδνζεο αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη κε βάζε ην γεγνλφο απηφ ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ ε πξνζζήθε δνιίσο θαη εζθεκκέλσο ηεο θξάζεο «ΑΘΔΩΡΖΣΑ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999» θαζηζηά πιαζηά ηα ζηνηρεία απηά

6 7. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ άπνςε ηεο Τπεξεζίαο καο είλαη φηη, ηα σο άλσ ζηνηρεία δελ είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο «πιαζηά» θαζφζνλ δελ πιεξνχλ θαη αξρήλ ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή δηάηαμε (παξ.6 αλσηέξσ). Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα θαηαινγηζζνχλ ζηνλ εθδφηε, νη παξαβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εζθεκκέλε (φρη εθ παξαδξνκήο) έθδνζε ησλ αζεσξήησλ ζηνηρείσλ (πξψην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο). Απηνλφεην είλαη φηη δελ απνθιείεηαη λα ππάξμεη πεξίπησζε ηα σο άλσ αζεψξεηα ζηνηρεία λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη σο πιαζηά εθφζνλ θέξνπλ ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ β εδαθίνπ ηεο παξ.6 αλσηέξσ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαινγηζζεί ζηνλ εθδφηε (φρη ζηνλ ιήπηε) θαη ην ζρεηηθφ πξφζηηκν γηα ηα πιαζηά απηά ζηνηρεία. 8. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο επηζπλάπηνπκε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη παξαθαινχκε λα έρνπκε ηελ ζχκθσλε γλψκε ζαο θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηηο απφςεηο ζαο /1203/ΓΔ-Α / ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλόκσλ απνβηώζαληνο θπζηθνύ πξνζώπνπ ππνθξππηόκελνπ ζε έθδνζε θαη ιήςε εηθνληθώλ θαη πιαζηώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα θαη κε αθνξκή ζρεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία καο, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα αθφινπζα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 νξίδνληαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο απηνηειψλ παξαβάζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πεξίπησζε έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή ιήςεο εηθνληθψλ ή λφζεπζεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ζπληζηά ηδηάδνπζα θνξνινγηθή παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο. Αλάινγεο ήηαλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33, παξ.4 ηνπ Κ.Β.. (π.δ 186/1992). 2. Πεξαηηέξσ, κε ηελ αξηζ. 84/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ Γ' Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (ζρεη. εγθχθιηνο /1053/ΓΔ- Α/ΠΟΛ.1093/ ), έγηλε δεθηφ φηη επί δήισζεο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο εθ κέξνπο θπζηθνχ πξνζψπνπ θεξφκελνπ θαηά θαηλφκελν θαη κφλν σο επηηεδεπκαηία, θαζψο θαη επί εηθνληθήο εηαηξείαο σο πξνο ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ ή νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο πξέπεη λα εθδίδνληαη ζε βάξνο ηνπ αζθνχληνο πξάγκαηη ηελ επηρείξεζε θαη φρη ζε βάξνο εθείλνπ πνπ εηθνληθά θέξεηαη φηη ηελ αζθεί. 3. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3220/04 κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη φηη επί εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θέξνληαη φηη εθδφζεθαλ απφ εηθνληθή εηαηξεία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ, λνκηθφ ή άιιεο κνξθήο πξφζσπν, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά απνδεηθλχνπλ φηη είλαη παληειψο ακέηνρα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, νη αλαινγνχληεο θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο θαη γεληθά νη θάζε είδνπο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη, θαζψο θαη ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη απνθιεηζηηθά θαηά ηνπ πξαγκαηηθνχ ππφρξενπ πνπ ππνθξχπηεηαη θαη φρη θαηά ηνπ θεξφκελνπ εθδφηε. 4. Σέινο, απφ ηε δηθαζηεξηαθή θαη δηνηθεηηθή λνκνινγία έρεη γίλεη δεθηφ φηη ζε πεξίπησζε απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία, εθφζνλ πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ είρε ππνπέζεη ζε παξάβαζε ηνπ Κ.Β.., ην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, γηαηί ηα πξφζηηκα απηά είλαη δηνηθεηηθέο πνηλέο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα πνπ θιεξνλνκνχληαη σο ππνρξεψζεηο ηεο θιεξνλνκηάο θαη δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε κε ην ζάλαην ηνπ παξαβάηε θαη πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1885 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, νη απαηηήζεηο θαη ηα ρξέε ηεο θιεξνλνκηάο δηαηξνχληαη απηνδηθαίσο κεηαμχ ησλ ζπγθιεξνλφκσλ αλάινγα κε ηε κεξίδα θάζε θιεξνλφκνπ (.Σ.Δ. 179 θαη 180/1977, εγθχθιηνο.4162/129/πολ.195/ )

7 5. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη θαηαξρήλ φηη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ππνθξππηφκελνπ πξνζψπνπ ζε ππφζεζε έθδνζεο ή ιήςεο εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νηθεία πξφζηηκα Κ.Β.. επηβάιινληαη ζηνπο θιεξνλφκνπο σο ππνρξεψζεηο ηεο θιεξνλνκηάο. Πεξαηηέξσ φκσο, εηδηθά ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αλαθχπηεη ελδερνκέλσο δήηεκα πηζαλήο απφδεημεο ηνπ θεξφκελνπ σο ππνθξππηφκελνπ πξνζψπνπ φηη δελ ελήξγεζε σο ηέηνηνο θαη γεληθψο αλαθχπηεη πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ηελ επηβνιή ή κε πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ. Άπνςε ηεο ππεξεζίαο καο είλαη φηη εθφζνλ απφ ηνπο νηθείνπο θαθέινπο θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ε παξάβαζε σο πξνο ηνλ ππνθξππηφκελν, ηα αλσηέξσ πξφζηηκα ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη ζηνπο θιεξνλφκνπο, θαζφζνλ ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε γλσκνδφηεζε ν ππνθξππηφκελνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο, εηδηθά κάιηζηα επί έθδνζεο εηθνληθψλ ζηνηρείσλ νη ζρεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη βάζεη ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3220/04 απνθιεηζηηθά ζε βάξνο ηνπ θαη φρη θαηά ηνπ θεξφκελνπ εθδφηε, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο απνδείμεη φηη είλαη παληειψο ακέηνρνο κε ηε ζρεηηθή ζπλαιιαγή. Δμάιινπ, είλαη δεδνκέλν ην δηθαίσκα ησλ θιεξνλφκσλ γηα απνπνίεζε ηεο θιεξνλνκηάο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ψζηε ζε ηέηνηα πεξίπησζε λα κελ ηχρνπλ ησλ παξαπάλσ ζπλεπεηψλ. Πξφζζεην δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ ππεξεζία καο είλαη θαη ε ηχρε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2523/1997 γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε θαη ιήςε εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή αλ ζηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλνληαη ή φρη ηα ελ ιφγσ κέηξα ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ. 6. Καηφπηλ απηψλ θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην αξηζ. 2586/ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ζαο πξνο ηε Γ.Ο.Τ. πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπλαθή ππφζεζε, παξαθαινχκε γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ φινπ ζέκαηνο ζην Ν..Κ, γηα έθδνζε ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο. Παξαθαινχκε επίζεο, ιφγσ ζπλάθεηαο ηνπ ζέκαηνο, φπσο, ζηελ ηπρφλ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ Ν..Κ. δελ πξέπεη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο λα επηβάιινληαη πξφζηηκα Κ.Β.. ζηνπο θιεξνλφκνπο, εμεηαζζεί θαη ην ζέκα ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ απφ πιεπξάο θχξησλ θνξνινγηψλ (επηβνιή ή κε ησλ ζρεηηθψλ επηβαξχλζεσλ, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ζηηο θνξνινγίεο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θιπ.) /269/0015/ ΘΔΜΑ: Μή αλαγξαθή ηεο θξάζεο «Αζεώξεηα βάζεη Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» ζε εθδνζέληα ζηνηρεία. Απαληψληαο ζηελ απφ εξψηεζή ζαο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε κε αλαγξαθήο ηεο θξάζεο «αζεψξεηα βάζεη ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.» (αλάινγα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην) ζε απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επηηεδεπκαηία κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ν νπνίνο ηεξεί πξφζζεην βηβιίν πειαηψλ, ζην νπνίν ηηο έρεη θαηαρσξήζεη, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ Α.Τ.Ο ΠΟΛ 1071/ , Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1166/ θαη Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/ νξίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη νη ηεξνχληεο πξφζζεηα βηβιία ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..) εθδίδνπλ αζεψξεηα ηα ζηνηρεία αμίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχλ ζε απηά. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο σο άλσ ππνπξγηθέο απνθάζεηο φια ηα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη αζεψξεηα βάζεη απηψλ πξέπεη λα θέξνπλ ζρεηηθή έλδεημε κε αλαθνξά ζηελ απφθαζε πνπ απαιιάζζεη ηνπο εθδφηεο απφ ηε ζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ («αζεψξεηα βάζεη ΠΟΛ»). 2. Δθφζνλ ν επηηεδεπκαηίαο έρεη ππνβάιεη δήισζε έληαμεο ζην κέηξν ηεο έθδνζεο αζεσξήησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη έρεη θαηαρσξήζεη ηα εθδνζέληα αζεψξεηα ζηνηρεία ζην πξφζζεην βηβιίν πειαηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο σο άλσ απνθάζεηο, ην γεγνλφο - 7 -

8 φηη ηα εθδνζέληα ζηνηρεία δελ θέξνπλ ηε ζρεηηθή έλδεημε «αζεψξεηα βάζεη ΠΟΛ.» ζπληζηά κηα γεληθή παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλσηέξσ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ επηθέξεη ην αληίζηνηρν πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξεί ν επηηεδεπκαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη ε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, ε δε δηαπίζησζε ηεο αλσηέξσ παξάιεηςεο ζε πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο ζπληζηά κηα γεληθή παξάβαζε αλά ρξήζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/ ε θάζε πεξίπησζε, άξα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξναλαθέξζεθε, αλάινγα κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ εθηηκψληαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν κπνξεί λα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/ Σέινο, ε ιήςε ησλ σο άλσ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δελ ζπληζηά παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. θαη ζπλεπψο δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα ζηνπο ιήπηεο ηνπο /111/0015/ ΘΔΜΑ: Πξόζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεώξεησλ (όρη εθ παξαδξνκήο) δειηίσλ απνζηνιήο. Απαληψληαο ζην σο άλσ ζρεηηθφ έγγξαθφ ζαο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.8 (πεξ.β ) θαη 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, ζεσξείηαη «απηνηειήο παξάβαζε», ε έθδνζε θαζελφο αζεψξεηνπ ζηνηρείνπ, φηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ζεσξεκέλνπ, ην δε αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαηά ηελ πξψηε έθδνζε ηεο απφθαζεο κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε ην δεθαπεληαπιάζην ηεο ΒΑ.ΤΠ. 1 (δειαδή 15Υ293 ή 586 ή 880 αλάινγα ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ ή ηελ απαιιαγή ηνπο απφ απηά). Δηδηθά, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ εθδνζεί εθ παξαδξνκήο αζεψξεηα θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία πξηλ απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε (έγγξαθφ καο /257/0015/ πξνο ην.γ.ο.δ.). 2. Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ θαη εμαίξεζε δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν φηαλ έρνπλ εθδνζεί αζεψξεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, αληί ζεσξεκέλσλ, εθφζνλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο έρνπλ εθδνζεί απφ παξαδξνκή θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία εκπξφζεζκα θαη δειψζεθε εγγξάθσο απφ ηνλ ππφρξεν ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε παξάιεηςε απηή, πξηλ απφ ηε δηαπίζησζή ηεο απφ νπνηνλδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν. 3. Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ζη ηεο παξ.3 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 (πνπ θσδηθνπνίεζε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999), ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ σο άλσ Α.Τ.Ο., ή παξάιεηςεο δήισζεο ζηνηρείσλ κε απηή, έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ. 4. Γηα ηνλ ιήπηε αζεψξεηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ δελ πξνβιέπνληαη θνξνινγηθέο θπξψζεηο, εθφζνλ απηά αθνξνχλ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, θαηαρσξήζεθαλ ζηα ηεξνχκελα απφ απηφλ βηβιία, εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο (εγθχθιηνο 3/1992 παξ.33.7). 5. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.2523/1997, ζεσξείηαη σο πιαζηφ θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ζρεηηθή πξάμε ζεψξεζήο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξεζε ηειεί ζε γλψζε ηνπ ππνρξένπ γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Θεσξείηαη επίζεο σο πιαζηφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη φηαλ ην πεξηερφκελν θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ ή αληίηππνπ απηνχ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ. 6. Απφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην.γ.ο.δ. Π.Γ. Αηηηθήο ζηελ επηρείξεζε «..», δηαπηζηψζεθε φηη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε εμέδσζε ζε δηάζηεκα 3 πεξίπνπ εηψλ, - 8 -

9 5.550 δειηία απνζηνιήο αζεψξεηα, φρη εθ παξαδξνκήο, αιιά ζθνπίκσο ιφγσ χπαξμεο θσιχκαηνο ζεψξεζεο (ιεμηπξφζεζκα ρξέε), ρξεζηκνπνηψληαο δφιηα θαη εζθεκκέλα ηελ θξάζε «ΑΘΔΩΡΖΣΑ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999» ρσξίο λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, αιιά θαη ρσξίο λα ππνβάιιεη ζρεηηθή δήισζε πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην κέηξν ηεο έθδνζεο αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη κε βάζε ην γεγνλφο απηφ ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ ε πξνζζήθε δνιίσο θαη εζθεκκέλσο ηεο θξάζεο «ΑΘΔΩΡΖΣΑ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999» θαζηζηά πιαζηά ηα ζηνηρεία απηά. 7. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ άπνςε ηεο Τπεξεζίαο καο είλαη φηη, ηα σο άλσ ζηνηρεία δελ είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο «πιαζηά» θαζφζνλ δελ πιεξνχλ θαη αξρήλ ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή δηάηαμε (παξ.5 αλσηέξσ). Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα θαηαινγηζζνχλ ζηνλ εθδφηε, νη παξαβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εζθεκκέλε (φρη εθ παξαδξνκήο) έθδνζε ησλ αζεσξήησλ ζηνηρείσλ (πξψην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο). Απηνλφεην είλαη φηη δελ απνθιείεηαη λα ππάξμεη πεξίπησζε ηα σο άλσ αζεψξεηα ζηνηρεία λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη σο πιαζηά εθφζνλ θέξνπλ ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ β εδαθίνπ ηεο παξ.5 αλσηέξσ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαινγηζζεί ζηνλ εθδφηε (φρη ζηνλ ιήπηε) θαη ην ζρεηηθφ πξφζηηκν γηα ηα πιαζηά απηά ζηνηρεία. 8. Σέινο ζεκεηψλνπκε φηη ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ είλαη θαη ε άπνςε ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην /1090/ΓΔ-Α / απαληεηηθφ ηεο έγγξαθν ζε ζρεηηθφ εξψηεκά καο, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε θαη ζε ζαο /279/0015/4/5/2006 ΘΔΜΑ: Με θαηαρώξεζε Α.Λ.Π. ζην βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ Πιήζνο θαη ύςνο πξνζηίκσλ. Με ηελ απφ αίηεζή ζαο καο γλσξίδεηε φηη ζε επηρείξεζε κε αληηθείκελν εξγαζηψλ πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ δηαπηζηψζεθε κεηά απφ έιεγρν ε κε θαηαρψξεζε ζην ηεξνχκελν βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ (34) Α.Λ.Π. ζπλνιηθήο αμίαο ,92 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α. αμίαο 1495,39 επξψ. Δλφςεη ησλ παξαπάλσ δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξέπεη λα επηβιεζεί γη απηέο ηηο παξαβάζεηο. ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ζαο πιεξνθνξνχκε ηα εμήο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ε θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 νξίδεηαη αληηζηνίρσο φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνζηίκσλ γεληθέο παξαβάζεηο είλαη απηέο γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη έλα εληαίν πξφζηηκν αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο απηψλ θαη απηνηειείο παξαβάζεηο είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ηδηαίηεξν πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε. 2. Πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη γηα ηελ επηβνιή ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζηίκνπ ζεσξνχληαη απηνηειείο παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε Βάζε Τπνινγηζκνχ Νν 1 (ΒΑ.ΤΠ. 1), ν δε ζπληειεζηήο βαξχηεηαο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, έρεη αξηζκεηηθή ηηκή έλα (1): Ζ κε θαηαρψξεζε θάζε ζηνηρείνπ ή εγγξάθνπ αγνξάο, πψιεζεο, εζφδνπ, εμφδνπ, εθφζνλ δελ επηβιήζεθε πξφζηηκν ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη γ (πεξίπη. δ ). Ζ θαζεκία θαηαρψξεζε αλχπαξθηεο πψιεζεο ή αλχπαξθηνπ εζφδνπ θαη ζηνηρείνπ απνγξαθήο. Καη εμαίξεζε παξαβάζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δ, ε θαη ζη ζεσξνχληαη γεληθέο κέρξη πνζφ ζπλνιηθήο δηαθνξάο, θαηά πεξίπησζε, νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ (πεξίπη. δ ). 3. Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη θάζε θνξά πνπ δηελεξγείηαη θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη δηαπηζηψλνληαη επαλαιακβαλφκελεο εληφο ηεο ίδηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απηνηειείο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο - 9 -

10 πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 2, ην αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαηά ηελ πξψηε έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ην δεθαπεληαπιάζην ησλ πξνζηίκσλ απηψλ γηα θάζε θαηεγνξία παξαβάζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε δεχηεξε έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ην ηξηαθνληαπιάζην ησλ πξνζηίκσλ απηψλ γηα θάζε σο άλσ θαηεγνξία παξάβαζεο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο γηα ηξίηε θνξά ηεο δηάπξαμεο ησλ παξαβάζεσλ απηψλ δελ ηζρχεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην αλψηαην φξην απηψλ ησλ πξνζηίκσλ. 4. Σέινο ζηελ /158/0015/ΠΟΛ 1063/ δηαηαγή, κε ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ, αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηνλ ίδην έιεγρν πνιιψλ παξαβάζεσλ ηεο πεξίπησζεο δ ή ε ή ζη ή δ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, γηα φζεο παξαβάζεηο εκπίπηνπλ ζην φξην ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο κία γεληθή παξάβαζε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν αλάινγν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. θαη γηα θάζε κία απφ ηηο ππφινηπεο παξαβάζεηο, πνπ είλαη άλσ ηνπ νξίνπ απηνχ, επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν. Όκσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πξνζηίκσλ (γηα ηε γεληθή παξάβαζε θαη ηηο απηνηειείο) δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ θαηά πεξίπησζε νξηδφκελε «νξνθή» (15/πιάζην ηνπ αλάινγνπ κε ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. πξνζηίκνπ γηα ηελ πξψηε έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη 30/πιάζην ηνπ πξνζηίκνπ απηνχ γηα ηε δεχηεξε έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ). 5. Με βάζε φζα πξναλαθέξνληαη πξνθχπηεη φηη γηα ηηο ηξηάληα ηέζζεξηο (34) Α.Λ.Π. πνπ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ έιεγρν φηη δελ θαηαρσξήζεθαλ ζην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο επηρείξεζεο πξέπεη λα θαηαινγηζηνχλ πξφζηηκα σο αθνινχζσο: Γηα φιεο ηηο Α.Λ.Π. πνπ ε ζπλνιηθή ηνπο αμία είλαη κέρξη 880 επξψ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε εθείλσλ κε ηε κηθξφηεξε αμία πξνο ηε κεγαιχηεξε, πξέπεη λα επηβιεζεί έλα πξφζηηκν αλάινγν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ, δειαδή ην πνζφ ησλ 586 επξψ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπεξίπη. αβ ηεο πεξίπη. α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997. Γηα θάζε κία απφ ηηο ππφινηπεο Α.Λ.Π. πξέπεη λα επηβιεζεί απηνηειέο πξφζηηκν πάιη αλάινγν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ. Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ή δεχηεξε έθδνζε απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, ην ζχλνιν ησλ σο άλσ πξνζηίκσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ «νξνθή» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο /409/0015/8/6/2006 ΘΔΜΑ: Παξαβάζεηο πνπ θαηαινγίδνληαη επί κε ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ εζόδσλ εμόδσλ κε ηα ζηνηρεία πώιεζεο. Με ζρεηηθφ έγγξαθφ ζαο καο γλσξίδεηε φηη πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, πνπ απφ 1/1/2003 ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο γηα ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ, δελ θαηαρσξεί ζην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ ηα ζηνηρεία πψιεζεο (Α.Λ.Π. ηηκνιφγηα) πνπ εθδίδεη γηα ην πεηξέιαην, αιιά θαηαρσξεί ζ απηφ κε κία κεληαία εγγξαθή ηα ηεθκαξηά έζνδα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κε αλαγσγή ησλ αγνξψλ ηνπ θάζε κήλα ζε πσιήζεηο θαη δεηάηε ηηο απφςεηο καο ζρεηηθά κε ηηο παξαβάζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαινγίζεηε γηα ηελ πιεκκέιεηα απηή. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 νξίδεηαη φηη ζεσξείηαη απηνηειήο παξάβαζε ε κε θαηαρψξεζε θάζε ζηνηρείνπ ή εγγξάθνπ αγνξάο, πψιεζεο, εζφδνπ ή εμφδνπ, εθφζνλ δελ επηβιήζεθε πξφζηηκν ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη γ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ. 2. ηελ πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 33.1 ηνπ άξζξνπ 33 ηεο εγθπθιίνπ 3/1992 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992), κε ηελ νπνία εξκελεχηεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο

11 παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 33, φπσο ίζρπαλ, αλαθέξεηαη φηη ε έλλνηα ηεο κε θαηαρψξεζεο είλαη δηάθνξε ηεο έλλνηαο ηεο κε ελεκέξσζεο ή ηεο εθπξφζεζκεο ελεκέξσζεο θαη ζεκαίλεη ηελ παξάιεηςε θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ (επηιεθηηθά ή κε), πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ζε βηβιία πνπ ηππηθά εκθαλίδνληαη ελεκεξσκέλα. Έηζη θάζε ζηνηρείν ή έγγξαθν (παξαζηαηηθφ) πνπ δελ έρεη θαηαρσξεζεί επηζχξεη απηνηειψο πξφζηηκν. Αληίζεηα ε κε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ή ε εθπξφζεζκε ελεκέξσζε απηψλ δελ είλαη απηνηειείο παξαβάζεηο αιιά γεληθέο θαη επηζχξνπλ έλα εληαίν θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξφζηηκν. Ζ πην πάλσ εξκελεπηηθή ζέζε ηεο Γηνίθεζεο έρεη αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, θαζφζνλ ην πεξηερφκελν απηψλ ζπκπίπηεη κε ην πεξηερφκελν ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Β.. 3. Με βάζε φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξνθχπηεη φηη ε θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο επηρείξεζεο κε κία εγγξαθή ησλ ηεθκαξηψλ εζφδσλ θάζε κήλα, κε αλαγσγή ησλ αγνξψλ ηνπ θάζε κήλα ζε πσιήζεηο, δελ θαζηζηά ην βηβιίν απηφ ηππηθά ελεκεξσκέλν. πλεπψο ε κε θαηαρψξεζε ζην ελ ιφγσ βηβιίν φισλ ησλ ζηνηρείσλ πψιεζεο ζπληζηά νπζηαζηηθά κε ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ σο πξνο ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, νπφηε γηα ηελ παξάιεηςε απηή πξέπεη λα θαηαινγηζηεί κία γεληθή παξάβαζε /381/0015/8/6/2006 ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκόο παξάβαζεο. Ύςνο επηβιεηένπ πξνζηίκνπ. Με ην 4509/ έγγξαθφ ζαο δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε ην είδνο ηεο παξάβαζεο θαη ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ ζηε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζπγθεληξσηηθή θαηαρψξεζε γηα ηα ππφινηπα 288 πειαηψλ ζην ινγαξηαζκφ ΠΔΛΑΣΔ ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξεζεί αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ζε θαηαζηάζεηο ή ηζνδχγηα. Απαληψληαο ζηα πξναλαθεξφκελα ζαο πιεξνθνξνχκε ηα εμήο: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΒ γηα ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη κε πεξηιεπηηθνχο - γεληθνχο ινγαξηαζκνχο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηα ππφινηπα κφλν ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ, εθφζνλ θαηαρσξείηαη αλάιπζε θαζελφο ινγαξηαζκνχ ζε θαηαζηάζεηο ή ηζνδχγηα. 2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν εληφο ηεο ίδηαο ρξήζεσο επηβάιιεηαη ηδηαίηεξν πξφζηηκν. 3. Αθφκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 ζεσξνχληαη απηνηειείο παξαβάζεηο ε θάζε κε θαηαρψξεζε ή αλαθξηβήο θαηαρψξεζε ζηνηρείνπ απνγξαθήο. 4. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε θαηαρψξεζε ησλ ππνινίπσλ 288 πειαηψλ ζπγθεληξσηηθά κε έλα πνζφ ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ρσξίο λα έρεη θαηαρσξεζεί αλάιπζε αλά πειάηε ζε θαηαζηάζεηο ή ηζνδχγηα, δελ ζπληζηά κε θαηαρψξεζε 288 ζηνηρείσλ απνγξαθήο αιιά πιεκκειή ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ. πλεπψο πξφθεηηαη γηα γεληθή παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξίπησζε ε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη έλα εληαίν πξφζηηκν χςνπο βάζεο ππνινγηζκνχ Νν1 (ΒΑ.ΤΠ.1) ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ

12 /464/0015/ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ θιεξνλόκσλ απνβηώζαληνο θπζηθνύ πξνζώπνπ ππνθξππηόκελνπ ζε έθδνζε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Απαληψληαο ζην απφ έγγξαθφ ζαο κε ην νπνίν ξσηάηε εάλ ηα πξφζηηκα απφ παξαβάζεηο γηα έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επηβάιινληαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζάο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Απφ ηε δηθαζηεξηαθή θαη δηνηθεηηθή λνκνινγία έρεη γίλεη δεθηφ (ΣΔ 179 θαη 180/1977, εγθχθιηνο.4162/129/πολ 195/ ) φηη ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηε θνξνινγηθή αξρή γηα παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. είλαη κελ δηνηθεηηθέο πνηλέο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, αιιά δελ έρνπλ πξνζσπνπαγή ραξαθηήξα, θαη δελ απνζβήλνληαη κε ην ζάλαην ηνπ ππφρξενπ παξαβάηε, αιιά θιεξνλνκνχληαη, ζαλ ππνρξεψζεηο ηεο θιεξνλνκίαο θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνπο θιεξνλφκνπο. 2. ην κε αξ. πξση. 2586/ έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ηα πξφζηηκα απηά ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη απνζβήλνληαη κε ην ζάλαην ηνπ παξαβάηε θαη δελ ζπληζηνχλ ππνρξεψζεηο ηεο θιεξνλνκίαο, θπξίσο επεηδή «έρνπλ απζηεξά πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ραξαθηεξηδφκελα σο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ ππφρξενπ πξνο ζπκκφξθσζε πξνο ηηο θνξνινγηθέο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ, ήηνη απνηξέπνληαο ηνλ απφ ηελ ηέιεζε κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ, ε επηβνιή ηνπο δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δεκίαο γηα ην Γεκφζην θαη ζπλεπψο δελ έρνπλ βεβαίσο απνθαηαζηαηηθφ ραξαθηήξα, εθφζνλ κε απηά δελ επηδηψθεηαη ε ηθαλνπνίεζε- έζησ θαη κεξηθψο- ηεο ππνρξέσζεο πξνο πιεξσκή ησλ νηθείσλ νθεηιφκελσλ θφξσλ». 3. Καηφπηλ ηεο αλσηέξσ δηαηππσζείζαο άπνςεο, ε φπνηα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ κέρξη ηψξα θξαηνχζα, έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηε Γηεχζπλζή καο θαη ηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ πξνο ην Δηδηθφ Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Φνξνινγίαο γηα έθδνζε γλσκνδφηεζεο απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα αξζεί θάζε ακθηβνιία σο πξνο ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ελ πξνθεηκέλσ. 4. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη, κε ηελ επηθχιαμε έθδνζεο δηαθνξεηηθήο γλσκνδφηεζεο απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, ηα πξφζηηκα απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ ζε έθδνζε εηθνληθψλ ζηνηρείσλ θιεξνλνκνχληαη σο ππνρξεψζεηο ηεο θιεξνλνκίαο θαη δελ απνζβήλνληαη κε ην ζάλαην ηνπ παξαβάηε. πλεπψο, θαη ζηελ πεξίπησζε ζαο ππφρξενη γηα ηα πξφζηηκα ηνπ απνβηψζαληνο ππνθξππηφκελνπ ζηελ έθδνζε εηθνληθψλ ζηνηρείσλ είλαη νη θιεξνλφκνη ζηνπο νπνίνπο εθδίδεηαη ρσξηζηή γηα ηνλ θαζέλα απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, αλάινγα κε ηε κεξίδα ηνπ θάζε ελφο απφ απηνχο /180/0015/ ΘΔΜΑ: Δπηζηξνθή ή κε Δ.Φ.Κ. πεηξειαίνπ θίλεζεο, ζε αγξόηε ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο, ιόγσ έθδνζεο εηθνληθώλ σο πξνο ην πξόζσπν ηνπ εθδόηε ηηκνινγίσλ από έκπνξν αγνξαζηή, ησλ παξαγνκέλσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηνπ. Αλαθεξφκελνη ζηελ σο άλσ επηζηνιή ζαο, ε νπνία πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία καο κε ηελ /1405/257/Β0014/ ζρεηηθή κε ην ζέκα απάληεζε ηεο Γ/λζεο Φ.Π.Α., θαη γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο καο, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 12 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (π.δ.186/1992) νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ΦΠΑ, δελ ηεξνχλ βηβιία θαη δελ εθδίδνπλ ηηκνιφγηα πψιεζεο γηα ηα πξντφληα παξαγσγήο ηνπο, αιιά ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο (Σηκνιφγηα Αγνξάο) ππνρξενχληαη λα ηα εθδίδνπλ νη έκπνξνη πνπ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ηεο παξαγσγήο ηνπο

13 2. Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 (ΦΔΚ Α 179), ε έθδνζε ή ιήςε εηθνληθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ηδηάδνπζα θνξνινγηθή παξάβαζε πνπ επηζχξεη πξφζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηεο αμίαο θάζε ζηνηρείνπ, εθφζνλ απηή είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ 880 επξψ. 3. Καη εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ νξηδνκέλσλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ, νξίδεηαη φηη, δελ επηβάιιεηαη θαλέλα πξόζηηκν ζηνλ αγξφηε-ιήπηε ησλ εηθνληθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ε ζπλαιιαγή είλαη ππαξθηή αιιά είλαη δηαθνξεηηθφ ην πξφζσπν κε ην νπνίν ζπλαιιάρηεθε. 4. Όπσο είλαη απηνλφεην νη αλσηέξσ εμαηξεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 απνζθνπνχλ ζηελ επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ αγξνηψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Φ.Π.Α., απνθιείνληαο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. ζηνπο αγξφηεο ιήπηεο εηθνληθψλ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε, θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ /421/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ γηα ηελ εθηέιεζε δεκόζηνπ ηερληθνύ έξγνπ Δπηβνιή ή κε ηζόπνζνπ πξνζηίκνπ. ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζαο, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ.186/1992 (K.B..), εάλ ν αγνξαζηήο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ είλαη πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, ην ηηκνιφγην κπνξεί λα εθδνζεί κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε παξάδνζε ή ε απνζηνιή ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ε πηζηνπνίεζε δεκφζησλ έξγσλ. Καη εμαίξεζε, φια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 12, ηα νπνία εθδίδνληαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη κέρξη ηελ εηθνζηή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ παξαδίδνληαη κέρξη ηελ εκέξα απηή, ζε απηφλ πνπ αθνξνχλ. 2. Πεξαηηέξσ θαη φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ηερληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.14 θαη 15 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), φπσο απηέο εξκελεχζεθαλ κε ηελ εγθχθιηφ καο /936/εγθ. 3/ (παξ ), ην ηηκνιφγην ηερληθψλ έξγσλ εθδίδεηαη φηαλ νινθιεξσζεί θαη παξαδνζεί ην έξγν, φρη φκσο πέξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Όηαλ ην έξγν ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηηκνινγείηαη ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη εθηειεζζεί κέζα ζηε ρξήζε. Όηαλ γίλνληαη πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη ζ έλα κήλα απφ ηελ πξνζσξηλή επηκέηξεζε θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ έγηλε ε επηκέηξεζε. ην ζεκείν απηφ, δηεπθξηλίδεηαη, φηη γηα ηα δεκφζηα ηερληθά έξγα εθδίδνληαη ηηκνιφγηα απφ ηνλ εξγνιήπηε θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ γηα ηα πηζηνπνηνχκελα εληφο ηεο ρξήζεσο εξγνιαβηθά αληαιιάγκαηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ν ρξφλνο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ δελ ζπλαξηάηαη κε ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο ακνηβήο θαη, ζπλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έξγν νινθιεξψλεηαη ή γίλεηαη επηκέηξεζε ή πηζηνπνίεζε απηνχ ρσξίο ηαπηφρξνλα λα θαηαβάιιεηαη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, εθδίδνληαη ηηκνιφγηα, ζηνπο ρξφλνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε ηελ έλδεημε «ΔΠΗ ΠΗΣΩΔΗ». Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εηζπξάηηεηαη ε αμία ή ε ακνηβή ή κέξνο απηήο γηα ηελ παξάδνζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, νπφηε ηα ηηκνιφγηα εθδίδνληαη ζηνπο ρξφλνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, κε ηελ έλδεημε «ΔΠΗ ΠΗΣΩΔΗ». 3. Πεξαηηέξσ θαη φζνλ αθνξά ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, φηαλ ε

14 παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε αλαθξηβή έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο (κε εκθάληζε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο, θαηά ην ρξφλν ηνπ ειέγρνπ, ζηα νξηδφκελα απφ ηνλ Κ.Β.., θνξνινγηθά βηβιία θαη ζηνηρεία), ε δε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880), επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξχθηεθε. 4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ έιεγρν ε αλαθξηβήο έθδνζε ζηνηρείνπ γηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή (ζέκα πξαγκαηηθφ) ε δε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880), επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηεο αμίαο απηήο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο, ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ζαο /443/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ γηα πώιεζε κεραλεκάησλ έξγσλ, πάγηνπ εμνπιηζκνύ, νρεκάησλ Καηαινγηζκόο ή κε παξάβαζεο. ε απάληεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζήο ζαο θαη αλαθνξηθά κε ηα ζηγφκελα ζέκαηα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α), ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 11, ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/92), φπσο απηέο εξκελεχζεθαλ κε ηελ εγθχθιην /936/ΠΟΛ.3/ 0015/ , δειηίν απνζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία, κεηαμχ άιισλ, ζε θάζε πεξίπησζε ρνλδξηθήο πψιεζεο ή παξάδνζεο αγαζψλ, αλεμάξηεηα αλ γίλεη δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ (παξ. 11.1α). 2. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 12, γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ απφ επηηεδεπκαηία ζε άιιν επηηεδεπκαηία, εθδίδεηαη ηηκνιφγην. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ), ηεο παξαγξάθνπ 5, ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ λ.2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α ) θαη εμαίξεζε δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν φηαλ γηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί ην κε πξνζήθνλ θνξνινγηθφ ζηνηρείν, εθφζνλ ην εθδνζέλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιεπφκελνπ, έρεη εθδνζεί ζηνλ νξηδφκελν γη απηφ ρξφλν θαη θέξεη ζεψξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη. 4. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φπνπ ε πψιεζε ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ, νρεκάησλ θαη πάγηνπ εμνπιηζκνχ, ζπληειέζζεθε κε Σ.Π.Τ. αληί λα εθδνζεί ηηκνιφγην πψιεζεο, δελ θαηαινγίδεηαη παξάβαζε εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο. Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη, γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο απαηηείην ε έθδνζε θαη δειηίσλ απνζηνιήο (ηζάξηζκσλ κε ηα εθδνζέληα Σ.Π.Τ.) αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έιαβε ρψξα δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ (παξ. 1 ηνπ παξφληνο) θαη ζπλεπψο ζηελ πεξίπησζε κε έθδνζεο δειηίσλ απνζηνιήο θαηαινγίδνληαη απηνηειείο παξαβάζεηο (γηα θάζε κε εθδνζέλ ζηνηρείν), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/ /216/0015/31/8/2006 ΘΔΜΑ: Καηαρώξηζε ζηα βηβιία ζηνηρείνπ εμόδνπ άιιεο επηρείξεζεο θαη ζπλέπεηέο ηεο. Απαληψληαο ζην απφ 14/3/2006 έγγξαθφ ζαο, κε ην νπνίν δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε ηελ παξάβαζε πνπ πξέπεη λα θαηαινγηζηεί ζε εηεξφξξπζκε εηαηξεία ε νπνία θαηαρψξηζε ζην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ σο έμνδν πεηξέιαην ζέξκαλζεο κε ηηκνιφγην πνπ είρε εθδνζεί ζην φλνκα αηνκηθήο επηρείξεζεο ζηελ νπνία θαηαινγίζηεθε παξάβαζε ιφγσ ηεο κε θαηαρψξηζεο απηνχ ζηα βηβιία ηεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) νξίδεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ φηη ε θαηαρψξηζε ζηα βηβιία αγνξψλ ή εμφδσλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν, ζπληζηά ηδηάδνπζα θνξνινγηθή παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηεο αμίαο θάζε

15 θαηαρψξηζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., εθφζνλ απηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξε θαηεγνξία απηνηεινχο παξάβαζεο θαη επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη Απφ ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ε θαηαρψξηζε εμφδνπ ζηα βηβιία επηηεδεπκαηία κε βάζε λφκηκν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά άιινλ επηηεδεπκαηία δελ εκπίπηεη ζ απηέο θαη ζπλεπψο γη απηή ηελ θαηαρψξηζε δελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. Πεξαηηέξσ απφ θακία άιιε δηάηαμε ηνπ λ.2523/1997 δελ πξνθχπηεη φηη επηβάιιεηαη πξφζηηκν γη απηή ηελ θαηαρψξηζε, ηνχην δε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ παξαβάζεσλ γεληθά θαη ηηο ρξήζεηο θσδηθψλ αξηζκψλ γη απηέο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ /477/Α0012/ΠΟΛ.1022/ εγθχθιην ηνπ λ.3220/2004 (ζρεη. Μέξνο Γεχηεξν, Κεθάιαην Β θαη Παξάξηεκα Σ απηήο) γηα ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ ζεζπίζηεθε κε απηφ ην λφκν, ην νπνίν ηειηθά θαηαξγήζεθε απφ ηε ζέζπηζή ηνπ κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.3259/2004, ε σο άλσ θαηαρψξηζε δελ θσδηθνπνηήζεθε σο παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. αιιά σο παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (θσδ. αξηζκφο ινγηζηηθή δηαθνξά). 3. Δλφςεη φζσλ πξναλαθέξνληαη δελ ηίζεηαη ζέκα θαηαινγηζκνχ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. ζηε ζπγθεθξηκέλε εηεξφξξπζκε εηαηξεία γηα ηελ θαηαρψξηζε ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ζηα βηβιία ηεο /124/0015/ ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ κε ζύληαμε ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε αλαθξηβή αμία πώιεζεο. Απαληψληαο ζην παξαπάλσ ζρεηηθφ έγγξαθφ ζαο, αλαθνξηθά κε επηβνιή πξνζηίκνπ ζε νηθνδνκηθή επηρείξεζε ε νπνία θαηαρψξεζε ζην ηεξνχκελν βηβιίν εζφδσλ- εμφδσλ, σο έζνδν, ζπκβφιαην πψιεζεο αθηλήηνπ ζε ηδηψηε, κε αμία απηή ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ( επξψ), ελψ ην πξαγκαηηθφ ηίκεκα ηεο πψιεζεο ήηαλ κεγαιχηεξν (50.000) επξψ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 νξίδεηαη φηη: «Οη παξαθάησ πεξηπηψζεηο, επίζεο, ζεσξνχληαη απηνηειείο παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε Βάζε Τπνινγηζκνχ Νν 2 (ΒΑ.ΤΠ. 2), φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζηηο θαη ηδίαλ δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ηηκή ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο ζπληειεζηή βαξχηεηαο: α) Όηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε αλαθξηβή έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο ή δε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ησλ 880 επξψ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξχθηεθε.» Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ είλαη εάλ ην ζπκβφιαην πνπ ζπληάζζεηαη γηα ηελ πψιεζε θαη κεηαβίβαζε αθηλήηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ «ζηνηρείνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Κ.Β..» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 θαη εάλ ζπλεπψο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηεο απνθξπβείζαο αμίαο ζε πεξίπησζε αλαγξαθήο ζην ζπκβφιαην ηηκήκαηνο κηθξφηεξνπ απφ ην ζπκθσλεζέλ θαη θαηαβιεζέλ θαη εθφζνλ βέβαηα ε απνθξπβείζα αμία μεπεξλά ην πνζφ ησλ 880 επξψ. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..) πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ απφ επηηεδεπκαηία πξνο επηηεδεπκαηία εθδίδεηαη ηηκνιφγην πψιεζεο θαη πξνο ηδηψηε εθδίδεηαη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο. ηα ίδηα δε άξζξα πεξηέρνληαη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ην ρξφλν έθδνζεο ησλ σο άλσ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν, απφ ηηο ζπλδπαδφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ίδηνπ σο άλσ

16 λνκνζεηήκαηνο πξνθχπηεη φηη νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 δελ έρνπλ εθαξκνγή, κεηαμχ άιισλ, ζηηο πσιήζεηο αθηλήησλ, εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζπκβφιαηα κεηαβίβαζεο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.. νξίδεηαη φηη θάζε εγγξαθή ζηα βηβιία πνπ αθνξά ζπλαιιαγή ή άιιε πξάμε ηνπ ππφρξενπ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα απηνχ ή ζε δεκφζηα έγγξαθα ή ζε άιια πξφζθνξα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα ζρεηίδνληαη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1033 ΑΚ νξίδεηαη φηη γηα ηε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο αθηλήηνπ απαηηείηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ θπξίνπ θαη εθείλνπ πνπ απνθηά, φηη κεηαηίζεηαη ζε απηφλ ε θπξηφηεηα γηα θάπνηα λφκηκε αηηία. Ζ ζπκθσλία γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ππνβάιιεηαη ζε κεηαγξαθή. Γεληθά, ζθνπφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β. είλαη ε ζέζπηζε ελφο κεραληζκνχ απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ) γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθπιήξσζεο ησλ ινηπψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, φπσο επηβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, απφδνζε Φ.Π.Α., επηβνιή εηδηθψλ θφξσλ (π.ρ. ραξηνζήκνπ) θ.ι.π. Έρνληαο σο γλψκνλα ηελ αιεζή απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη εθφζνλ απψηεξνο ζθνπφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, ηα βηβιία ελεκεξψλνληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε θάζε πξφζθνξν απνδεηθηηθφ κέζν. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ Κ.Β.. δελ δίλεηαη νξηζκφο ηεο έλλνηαο «ζηνηρείν». Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ην εξψηεκα εάλ ην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα «ηνπ ζηνηρείνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Κ.Β..» παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα: Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ πξνθχπηεη φηη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην λφκν ηχπνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ ιφγσ πψιεζεο είλαη ν ζπκβνιαηνγξαθηθφο, ε έιιεηςε ηνπ δε νδεγεί ζε αθπξφηεηα. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην ηίκεκα απνηειεί απαξαίηεην (sine qua non) ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο, εθφζνλ νξίδεηαη ζην άξζξν 513 ΑΚ. πλεπψο, θαη γηα ηελ έγθπξε ζπκθσλία επί ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ απαηηείηαη επίζεο ε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. Απφ ηηο ζπλδπαδφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β.. ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 δελ έρνπλ εθαξκνγή, κεηαμχ άιισλ, ζηηο πσιήζεηο αθηλήησλ, εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζπκβφιαηα κεηαβίβαζεο, πξνθχπηεη φηη ην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο ελ πξνθεηκέλσ είλαη λφκηκν θνξνινγηθφ ζηνηρείν, κε ηελ επξεία έλλνηα, εθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην αζηηθφ δίθαην γηα ηελ έγθπξε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ απαηηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ, ζπλεπψο ζε θάζε πεξίπησζε ε ππνρξέσζε απηή δελ θαιχπηεηαη κε ηελ έθδνζε νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζηαηηθνχ (θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ). Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. γίλεηαη δεθηφ ην δεκφζην απηφ έγγξαθν γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Πεξαηηέξσ, ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε είλαη λα ηηκσξήζεη εθείλνλ πνπ απνθξχπηεη ζπλαιιαγέο ή κέξνο απηψλ πνπ έρνπλ θνξνινγηθφ ελδηαθέξνλ, ζπλεπψο, ζηε θξάζε «φηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε αλαθξηβή έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο» ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπκβφιαην ελ πξνθεηκέλσ είλαη αλαληηθαηάζηαηνο ηχπνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ην λφκηκν παξαζηαηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β.. Δμάιινπ, ε εκθάληζε ηεο ζπλαιιαγήο ζηα θνξνινγηθά βηβιία ελ πξνθεηκέλσ έγηλε κε ην ζπκβφιαην. πλεπψο ην ζπκβφιαην ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζηνηρείν γηα ηε θνξνινγηθή εκθάληζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγήο θαη σο δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ζηα ηεξνχκελα βηβιία. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαγξαθήο αλαθξηβνχο ηηκήκαηνο ζην ζπκβφιαην πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ, εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαθξηβνχο έθδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 θαη ζπλεπψο πξέπεη λα επηβιεζεί πξφζηηκν

17 ηζφπνζν ηεο απνθξπβείζαο αμίαο, θαη φρη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαρψξεζεο αλαθξηβνχο εζφδνπ ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο /622/0015/ ΘΔΜΑ: Καηαινγηζηέεο παξαβάζεηο ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο αζεώξεησλ ζηνηρείσλ ρσξίο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο ζην πξόζζεην βηβιίν. Απαληψληαο ζην απφ έγγξαθφ ζαο κε ην νπνίν καο γλσξίδεηε φηη ζε δηελεξγνχκελν έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ έρεη εθδψζεη γηα πέληε επηζθεπαζκέλα νρήκαηα ηζάξηζκεο αζεψξεηεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, ρσξίο λα έρεη γίλεη θακία ελεκέξσζε ηνπ πξφζζεηνπ βηβιίνπ εηζεξρνκέλσλ νρεκάησλ κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξ.η ηεο παξ.5 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..) θαη ξσηάηε ζρεηηθά κε ηηο θαηαινγηζηέεο παξαβάζεηο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. η ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη ν επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ ηεξεί βηβιίν εηζεξρνκέλσλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε φρεκα ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 νξίδεηαη φηη νη ηεξνχληεο πξφζζεηα βηβιία ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. εθδίδνπλ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, είηε πξνο επηηεδεπκαηίεο, είηε πξνο ηδηψηεο. ην δε άξζξν 19 ηνπ Κ.Β.. πξνβιέπεηαη φηη νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ εθδίδνληαη ζεσξεκέλεο. 3. Με ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1071/2000 νξίζηεθε, θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιήθζεθε κε ηηο ΠΟΛ 1166/2002 θαη Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, φηη απαιιάζζνληαη ηεο ζεψξεζεο ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμία ηνπ Κ.Β.., ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.., θαη ππνρξενχληαη νη επηηεδεπκαηίεο λα αλαγξάθνπλ ζε απηά (ηα πξφζζεηα βηβιία) ηελ αμία θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ έθδνζή ηνπ. 4. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997, ε έθδνζε θαζελφο αζεσξήηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ζεσξεκέλνπ, ζπληζηά απηνηειή παξάβαζε πνπ ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ, φπσο νξίδεηαη κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997. Δηδηθά, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ εθδνζεί εθ παξαδξνκήο αζεψξεηα θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία πξηλ απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν ε παξάβαζε ζεσξείηαη γεληθή. εκεηψλεηαη δε φηη, φπσο έρεη δηεπθξηληζηεί κε ηελ παξ ηεο εγθπθιίνπ ΠΟΛ 1317/ 1997, πξνθεηκέλνπ λα θαηαινγηζηεί γεληθή θαη φρη απηνηειήο παξάβαζε ελ πξνθεηκέλσ δελ αξθεί λα δηαπηζησζεί ε παξάβαζε ηεο έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ πξηλ παξέιζεη ν ρξφλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ, αιιά πξέπεη λα έρεη ήδε γίλεη ε θαηαρψξεζε πξηλ ηνλ έιεγρν. 5. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ε ππφςε επηρείξεζε εμέδσζε αζεψξεηεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ρσξίο σζηφζν λα έρεη ηεξήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο πεξί έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ, δειαδή ρσξίο λα έρεη ελεκεξσζεί (ηεξεζεί) ην πξφζζεην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ, ζπλεπψο εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 πεξί έθδνζεο αζεψξεησλ. Δηδηθφηεξα, ε έθδνζε πέληε αζεψξεησλ απνδείμεσλ ελ πξνθεηκέλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη απηέο δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί νχηε ζην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ νχηε ζην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ θαηά ην ρξφλν ειέγρνπ ζπληζηά ηζάξηζκεο απηνηειείο παξαβάζεηο. 6. Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 νξίδεηαη φηη ζεσξείηαη απηνηειήο παξάβαζε θαη εθαξκφδεηαη ε ΒΑ. ΤΠ. Νν1, ε θάζε κε θαηαρψξεζε ή ε αλαθξηβήο θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ηεο ζπλαιιαγήο ζηα πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πνπ

18 εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε λφκνπ θαη θαζηεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο πξφζζεησλ βηβιίσλ. Ζ κε θαηαρψξεζε ζηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ηα ζηνηρεία εζφδνπ, ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε. 7. Καη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, εθφζνλ ε ππφςε επηρείξεζε δελ θαηαρψξεζε ζην ηεξνχκελν πξφζζεην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ πέληε Δ.Η.Υ. ηα νπνία είραλ επηζθεπαζζεί, γηα ηα νπνία φκσο είραλ εθδνζεί απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα φιεο απηέο ηηο κε θαηαρσξήζεηο επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηεο κηα γεληθή παξάβαζε /695/0015/ ΘΔΜΑ: πλέπεηεο από ηε κε θαηαρώξεζε ηνπ α/α ηεο απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζην κεηξών καζεηώλ. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο, κε ηελ νπνία καο γλσξίδεηε φηη ε ΤΠΔΔ Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε έιεγρν πνπ δηελήξγεζε δηαπίζησζε φηη ε επηρείξεζή ζαο, πνπ είλαη θέληξν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεξεί κεηξψν καζεηψλ, δελ είρε θαηαρσξήζεη ζε απηφ ηνπο αχμνληεο αξηζκνχο θαη ηηο αμίεο εθδνζεηζψλ αζεψξεησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεηάηε λα κελ επηβιεζεί πξφζηηκν ελ πξνθεηκέλσ, δηεπθξηλίδνληαο φηη ε ακνηβή ζαο πξνέξρεηαη απφ ζπκβάζεηο έξγνπ κε ην Γεκφζην γηα ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη αλαγξάθεηε ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε αληί ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Καηαξρήλ ζαο γλσξίδνπκε φηη ε Τπεξεζία καο δελ κπνξεί λα δηαηππψζεη άπνςε σο πξνο ηελ ηπρφλ πξαγκαηνπνίεζε ή κε ηεο παξάβαζεο απφ ηελ επηρείξεζή ζαο, ην ραξαθηεξηζκφ απηήο θαη ην επηβιεηέν ελ πξνθεηκέλσ πξφζηηκν, δεδνκέλνπ φηη θάηη ηέηνην ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη δεδνκέλσλ θαη ζπλεπψο νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο άπνςε επί ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο ζα απνηεινχζε αλεπίηξεπηε ππνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ (ΤΠΔΔ, Γ.Ο.Τ., Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ). 2. Αλεμάξηεηα απφ ηα πξναλαθεξζέληα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξ.1 ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 (φπσο ζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/2002), απαιιάζζνληαη απφ ηελ ζεψξεζε ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ηνπ Κ.Β.., ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.., θαη ππνρξενχληαη νη επηηεδεπκαηίεο λα αλαγξάθνπλ ζ απηά (ηα πξφζζεηα βηβιία) ηελ αμία θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ έθδνζή ηνπ. 3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.8 πεξηπη. ε ηνπ λ.2523/97 νξίδεηαη φηη ζεσξείηαη απηνηειήο παξάβαζε: «Ζ θάζε κε θαηαρψξεζε ή ε αλαθξηβήο θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ηεο ζπλαιιαγήο, ζηα πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β..» 4. Πεξαηηέξσ, κε ηελ πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη: «Γεληθέο παξαβάζεηο είλαη απηέο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη έλα εληαίν πξφζηηκν, αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο απηψλ». 5. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 (παξ.3 πεξ.ζη ) ηα εθδηδφκελα ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ζηνηρεία ζεσξνχληαη αζεψξεηα θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2523/1997 γηα ηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ φηαλ δελ ππνβάιιεηαη ε θαηάζηαζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ, ρσξίο λα νξίδεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ απνθάζεηο φηη θαη γηα ηελ κε αλαγξαθή ζηα πξνζζεηά βηβιία ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο αμίαο ηεο Α.Π.Τ. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρείσλ. 6. χκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, θαη εθφζνλ βέβαηα θαιχπηεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ, ε κε θαηαρψξεζε ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ θαη ηεο αμίαο ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζην πξφζζεην βηβιίν, ζηνηρείσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ην χςνο ηεο ζπλαιιαγήο, ζπληζηά κηα γεληθή παξάβαζε θαηά ρξήζε

19 6. Ζ Γ/λζε Διέγρνπ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ κε ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, παξαθαιείηαη γηα ηηο ηπρφλ δηθέο ηεο ελέξγεηεο /569/0015/16/11/2006 ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηζνδπγίσλ. Απαληψληαο ζην 3391/ έγγξαθν ζαο, κε ην νπνίν δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε αλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ινγαξηαζκνί δελ έρνπλ θηλεζεί θαζφινπ, θαζψο θαη πφηε παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ ελ ιφγσ ηζνδπγίνπ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) νξίδεηαη φηη ν επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έλαηνπ (9νπ) κήλα απφ ην θιείζηκν ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηζνδχγην ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, ζην νπνίν πεξηέρνληαη θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνρξένπ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αθνξά. Σν ηζνδχγην ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ απφ ηνπο ππνρξένπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηνπο κεραλνγξαθηθά κέζα. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη γηα ηε κε ππνβνιή ή ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ ηζνδπγίνπ επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ππφςε δηαηάμεηο. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2523/1997 νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ ελέξγεηα αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο θνξνινγηθήο εγγξαθήο ζηελ θχξηα θνξνινγία εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έπεηαη εθείλεο ζηελ νπνία αθνξά ε παξάβαζε. ηα πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.. σο θαη ζε άιια πξφζηηκα πνπ δελ ζπλδένληαη κε αληίζηνηρε θνξνινγία σο θχξηα θνξνινγία λνείηαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 4. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο πξνθχπηεη φηη ην ηζνδχγην ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζε θάζε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ θηλεζεί ή φρη νη ινγαξηαζκνί εληφο ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο. Δπίζεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο πξνθχπηεη φηη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ιφγσ κε ππνβνιήο ηνπ πην πάλσ ηζνδπγίνπ παξαγξάθεηαη ζηνλ ίδην ρξφλν πνπ παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ ελέξγεηα αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο θνξνινγηθήο εγγξαθήο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 5. Ζ Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζηελ νπνία δηαβηβάδεηαη ην παξφλ κε ζπλεκκέλν ην έγγξαθν ηεο ελδηαθεξφκελεο Γ.Ο.Τ., παξαθαιείηαη γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο /237/0015/ ΘΔΜΑ: Δπζύλε δηαρεηξηζηώλ Δ.Π.Δ. γηα ηελ θαηαβνιή ζην Γεκόζην ρξεώλ ηεο εηαηξείαο. ε απάληεζε ηνπ ζρεηηθνχ ππνκλήκαηφο ζαο, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηελ Τπεξεζία καο, κε ην αξηζκ / /0016/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο καο, ηα εμήο: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2523/1997 (ΦΔΚ 179Α ), εηδηθά γηα ηε βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8 θαη γηα ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 5, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/

20 Γηα ηα πξφζηηκα πνπ δελ ζπλδένληαη κε αληίζηνηρε θνξνινγία, σο θχξηα θνξνινγία λνείηαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 2. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 κε ηηο νπνίεο ξπζκίδεηαη ε βεβαίσζε, ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 (πξφζηηκα ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ - Κ.Β..), αθνχ ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή γηα ηα «πξφζηηκα» πνπ δελ ζπλδένληαη κε αληίζηνηρε θνξνινγία, θχξηα θνξνινγία λνείηαη ε «θνξνινγία εηζνδήκαηνο». πλεπψο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θνξνινγηθέο ή κε (π.ρ. άξζξν 115 ηνπ λ.2238/1994, άξζξα 27, 28 Δκπ. Ν. θ.ι.π.), κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα θαηαβνιήο ηνπ «θφξνπ εηζνδήκαηνο» θαη εηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη κε απηέο ηα πξφζσπα πνπ επζχλνληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηα πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.. 3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.2238/1994 νξίδεηαη, φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο θαη γεληθά εληεηαικέλνη ζηε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαηά ην ρξφλν δηάιπζεο ησλ ινηπψλ (πιελ δειαδή εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ) λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Δ.Π.Δ.), επζχλνληαη πξνζσπηθψο θαη αιιειεγγχσο γηα ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο θαη νθείινληαη απφ ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα. 4. Οκνίσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη φηη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.2238/1994, επζχλνληαη πξνζσπηθψο θαη αιιειεγγχσο γηα ηνπο παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπνχλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο. 5. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο) ζεκειηψλεηαη αζηηθή (πξνζσπηθή) επζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζ απηέο, ηα πξφζσπα απηά θαη κφλνλ επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ πνπ επίζεο αλαθέξνληαη ζηηο ππφςε δηαηάμεηο, θαη αλαινγία δε θαη γηα ηα πξφζηηκα Κ.Β.. (παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο). πλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεκειηψλεηαη επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ Δ.Π.Δ., γηα ηελ θαηαβνιή ρξεψλ ηεο εηαηξείαο, ε επζχλε απηή δελ επηκεξίδεηαη κε βάζε γηα παξάδεηγκα, ην πνζνζηφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηνπ θάζε ζπλδηαρεηξηζηή /887/0015/ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε πξνζθόκηζεο θαηά ηε δηαθνπή εξγαζηώλ επηρεηξήζεσλ, αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα αθύξσζε Δπηβνιή πξνζηίκνπ. ε απάληεζε ηνπ απφ 21/11/2006 εγγξάθνπ ζαο, κε ην νπνίν δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε, εάλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη γηα πνηά ρξήζε ζε επηρείξεζε πνπ ππέβαιε ζηηο 10/10/2006 εθπξφζεζκε δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ, κε εκεξνκελία δηαθνπήο ηελ 31/12/1998 θαη ηαπηφρξνλα ππέβαιε δήισζε απψιεηαο δχν (2) ζεσξεκέλσλ ζηειερψλ Σ.Π.Τ., ηα νπνία είραλ εθδνζεί (ζχκθσλα κε ηηο θαηαρσξήζεηο ζην ηεξνχκελν βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ) απφ ην Νν 1 έσο ην Νν 19, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. Καηά πάγηα δηνηθεηηθή ζέζε (εγθχθιηνη 1956/ΠΟΛ. 194/ , / 863/Β0015/ΠΟΛ.1264/ θαη έγγξαθφ καο /60/0015/ ) πξνζθνκίδνληαη γηα αθχξσζε, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε (π.ρ. δηαθνπή εξγαζηψλ) κφλν ηα ζεσξεκέλα αρξεζηκνπνίεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη φρη ηα αζεψξεηα ζηνηρεία ή βηβιία, πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ. 2. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε ππνρξέσζε αθχξσζεο κε ρξεζηκνπνηεζέλησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη επνκέλσο ε επηβνιή ή φρη πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζνχλ, πθίζηαηαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηα ζεσξεκέλα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 30 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 30 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 30 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Διιείκκαηα εκπνξεπκάησλ θαηά ηηο πεξηνδηθέο απνγξαθέο ή θαηά ηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 27/01/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 178 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. γηα θαηά ηξφπν δηάθνξν ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζε: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σελέθφνο : 2131604540 Fax : 2131604566

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.Σ. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ.... 2 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 31.05.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 579 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 18.05.2016 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 496 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 Θεζ/ληθε Σειέθσλν : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο Γ.Α., γηα ηε δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηε θσηηζηηθή θαη ερεηηθή θάιπςε κνπζηθψλ θαη ζεαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα