ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014

2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής έννοια (παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά): Αίτηση: Η αίτηση που υποβάλλει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην ΕΤΕΚ για τη λήψη της Υπηρεσίας ΕΜΙR TR, στην οποία αναφέρει τις Συναλλαγές που επιθυμεί να καλύπτει η Υπηρεσία ΕΜΙR TR είτε για λογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους ή και Πελατών του. Αναφορά Συναλλαγής (ή Αναφορά): Κάθε αναφορά που θα πρέπει να υποβληθεί βάσει του άρθρου 9 (1) του EMIR, σε TR και αφορά τις εξής περιπτώσεις: a. Αναφορά για κάθε συναλλαγή που συνάπτει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην Αγορά Παραγώγων της ΕΧΑΕ-ΧΑ, με την ΕΤΕΚ και με τους πελάτες του, για την οποία υπόχρεος αναφοράς είναι το Εκκαθαριστικό Μέλος b. Αναφορά για κάθε συναλλαγή που συνάπτουν οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του Εκκαθαριστικού Μέλους, με το Εκκαθαριστικό Μέλος στην Αγορά Παραγώγων της ΕΧΑΕ-ΧΑ, για την οποία υπόχρεοι αναφοράς είναι οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες. c. Αναφορά για συναλλαγή επί παραγώγων που συνάπτει εξωχρηματιστηριακά ή σε άλλες οργανωμένες/ρυθμιζόμενες αγορές, το Εκκαθαριστικό Μέλος ή οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του για την οποία υπόχρεος αναφοράς είναι το Εκκαθαριστικό Μέλος ή οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του αντίστοιχα. EMIR: Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Trade Repository (ΤR): Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών αναγνωρισμένο βάσει του EMIR. Ημερομηνία Έναρξης Αναφοράς: Η ημερομηνία που εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την έναρξη της υποχρέωσης Αναφοράς βάσει του άρθρου (9) του ΕΜIR (12 η Φεβρουαρίου 2014). Εξουσιοδοτών Πελάτης: πελάτης του Εκκαθαριστικού Μέλους για λογαριασμό του οποίου το Εκκαθαριστικό Μέλος, κατόπιν σχετικής νόμιμης εξουσιοδότησης του πρώτου προς το δεύτερο, αναθέτει στην ΕΤΕΚ την υποβολή των Αναφορών Συναλλαγής του πελάτη αυτού. Σύμβαση: Η παρούσα σύμβαση αποτελείται ως ενιαίο σύνολο από την Αίτηση, τους παρόντες Γενικούς Όρους, τα εκάστοτε Παραρτήματα, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερη έγγραφη προσθήκη, τροποποίηση ή προσάρτημα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Τεχνικές Προδιαγραφές: οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας EMIR TR που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Σύμβασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Υπηρεσία EMIR TR: Η υπηρεσία της ΕΤΕΚ για την Αναφορά Συναλλαγής σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 2 από 10

3 2. Ανάθεση της Αναφοράς Συναλλαγής 1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος αναθέτει κατ' εξουσιοδότηση διά της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 9 (1) του ΕΜΙR, στην ΕΤΕΚ την αποστολή σε TR των Αναφορών Συναλλαγών που εμπίπτουν στις επιλεγμένες κατηγορίες στην Αίτηση της παρούσας Σύμβασης. 2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να συμβάλλεται στην παρούσα αφενός για ίδιο λογαριασμό και αφετέρου, εφόσον το επιθυμεί και ως πληρεξούσιος και εκπρόσωπος Εξουσιοδοτούντων Πελατών του ενεργώντας για λογαριασμό τους, οι οποίοι του έχουν χορηγήσει σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα προς το σκοπό αυτό. Εφόσον συντρέχει η δεύτερη περίπτωση, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΕΚ για κάθε τέτοιο Εξουσιοδοτούντα Πελάτη ή για την παύση της σχετικής ανάθεσης. 3. Η ΕΤΕΚ αναλαμβάνει διά της παρούσας να παρέχει στο Εκκαθαριστικό Μέλος (ή και στους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του, εφόσον συντρέχει περίπτωση) την Υπηρεσία EMIR TR σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση και μόνο για εκείνες τις Αναφορές Συναλλαγής που το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει επιλέξει στην Αίτηση. 4. Η ανάθεση της παραγράφου 1 αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και παύει με τη λήξη της τελευταίας για οποιαδήποτε αιτία. Η ΕΤΕΚ δεν υποχρεούται να αρχίσει τη διενέργεια οποιασδήποτε Αναφοράς Συναλλαγής για λογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή Εξουσιοδοτούντα Πελάτη του, όπου αυτό εφαρμόζεται), πριν ενημερώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται, κατά την κρίση της ΕΤΕΚ, για τη θέση σε παραγωγή της παροχής της Υπηρεσίας EMIR-TR, όπως ενδεικτικά, μετά την αποστολή από το Εκκαθαριστικό Μέλος προς την ΕΤΕΚ των κωδικών ταυτοποίησης νομικού προσώπου (Legal entity identification- LEI) του ιδίου (ή και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του όπου αυτό εφαρμόζεται), ως και κάθε άλλου στοιχείου κριθεί απαραίτητο από την ΕΤΕΚ κατά την απόλυτη κρίση της. 3. Η Υπηρεσία EMIR TR 1. H ETEK, για κάθε Αναφορά Συναλλαγής που έχει επιλέξει το Μέλος στην Αίτηση, θα υποβάλει σε Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών ( ΤR ) της επιλογής της: a. τα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία που απαιτεί ο Κανονισμός EMIR και οι συναφείς Κανονισμοί ή άλλου είδους τεχνικά ή επεξηγηματικά κανονιστικά κείμενα που αφορούν την τεχνική υλοποίησή του. b. άλλα στοιχεία που απαιτούνται από το TR. 2. Η ΕΤΕΚ δύναται να αρνηθεί την υποβολή Αναφοράς σε σχέση με κάποια Συναλλαγή εάν εύλογα θεωρεί ότι δεν έχει την απαιτούμενη πληροφορία για το σκοπό αυτό ή εάν η πληροφορία που διαθέτει είναι λανθασμένη, ελλιπής ή μη συμμορφούμενη προς τις απαιτήσεις του EMIR ή σε περίπτωση που η Αναφορά ενδέχεται να παραβιάζει το νόμο ή εφαρμοστέο Κανονισμό. 3. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι της παραπάνω παραγράφου 2, η ΕΤΕΚ θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ενημερώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος και να συνεργαστεί μαζί του για την απόκτηση της ελλείπουσας πληροφορίας το συντομότερο πρακτικά δυνατό. EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 3 από 10

4 4. Όλες οι Αναφορές θα διενεργούνται από την ΕΤΕΚ με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια υπό τον όρο ότι το Εκκαθαριστικό Μέλος θα της παραδίδει την απαιτούμενη πληροφορία για τον αντισυμβαλλόμενό του (ή και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες εφόσον εφαρμόζεται) και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνει απαραίτητο η ΕΤΕΚ, προκειμένου να υποβάλει τις Αναφορές εμπροθέσμως σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. 5. Η ΕΤΕΚ για τις συναλλαγές που εκκαθαρίζει θα δημιουργεί Αναφορές σύμφωνα με τη διαδικασία και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας EMIR TR. 6. Για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζει η ΕΤΕΚ θα μεταφέρει προς το TR τις Αναφορές όπως τις έχει καταχωρίσει το ίδιο το Εκκαθαριστικό Μέλος σε αρχείο που ακολουθεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR TR. 7. Η υπογραφή της παρούσας υπέχει θέση έγκρισης από το Εκκαθαριστικό Μέλος για τις Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα διαμορφώνονται οι Αναφορές Συναλλαγών από την ΕΤΕΚ προς το TR. 4. Δηλώσεις και Εγγυήσεις 1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι: a. έχει λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση από τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του προκειμένου να αναθέσει στην ΕΤΕΚ την διενέργεια των Αναφορών Συναλλαγών για λογαριασμό τους κατά τον EMIR, σύμφωνα με τους όρους της Υπηρεσίας EMIR TR (όπου εφαρμόζεται). b. Τα στοιχεία που παρέχει στην ΕΤΕΚ σύμφωνα με την παρούσα είναι πλήρη, ακριβή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΜΙR. c. Η παροχή των στοιχείων σε κατάλληλη φόρμα ή αρχείο σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παραμένει στη σφαίρα ευθύνης του Εκκαθαριστικού Μέλους d. Η ευθύνη για τη νομότυπη υποβολή, πληρότητα και ορθότητα των Αναφορών που οφείλει να διενεργήσει το Εκκαθαριστικό Μέλος (ή και οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του, όπου εφαρμόζεται) παραμένει στο Εκκαθαριστικό Μέλος (ή και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες), έστω κι αν αναθέτει με την παρούσα την υποβολή τους στην ΕΤΕΚ. 2. Η ΕΤΕΚ δεν ενεργεί στην παρούσα ως Σύμβουλος του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή και του Εξουσιοδοτούντα Πελάτη, όπου εφαρμόζεται) 5. Υποχρέωση μη Διπλής Αναφοράς 1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 (1) του ΕΜΙR, αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι δεν θα γίνεται διπλή αναφορά των στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις παραγώγων στις Αναφορές που υποβάλλει έκαστος εξ αυτών. Για το σκοπό αυτό, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, το Εκκαθαριστικό Μέλος (ή και οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του, όπου εφαρμόζεται) υποχρεούται να μην υποβάλλει το ίδιο Αναφορές για τις ίδιες συναλλαγές και να μην διορίζει άλλον τρίτο, πέραν της ΕΤΕΚ, για την υποβολή Αναφορών για τις ίδιες συναλλαγές. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 4 από 10

5 το Εκκαθαριστικό Μέλος (ή και οι Πελάτες του, όπου εφαρμόζεται), υποχρεούται να υποβάλει το ίδιο Αναφορές για τις συναλλαγές που τυχόν δεν καλύπτει η παρούσα Σύμβαση. 6. Δυσλειτουργία της Υπηρεσίας Αναφοράς και Ελαττώματα των Δεδομένων 1. Σε περίπτωση που η ΕΤΕΚ διαπιστώσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία για την υποβολή Αναφοράς, θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να επιλύσει τη δυσλειτουργία το συντομότερο πρακτικά δυνατό. Η ΕΤΕΚ δύναται να σταματήσει να υποβάλει Αναφορές σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση όσο χρόνο διαρκεί μία τέτοια δυσλειτουργία. 2. Η ΕΤΕΚ θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ειδοποιήσει το Εκκαθαριστικό Μέλος το συντομότερο πρακτικά δυνατό για κάθε τυχόν απόρριψη Αναφοράς από το TR ή την αποτυχία υποβολής κάποιας Αναφοράς σε περίπτωση που η αποτυχία οφείλεται σε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία που αποστέλλει το Εκκαθαριστικό Μέλος ή πλημμελή τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών από το Εκκαθαριστικό Μέλος και το τελευταίο υποχρεούται να αποκαταστήσει το ελάττωμα των δεδομένων αυτών αμέσως με τη λήψη της ανωτέρω ειδοποίησης. 7. Στοιχεία Αναφορών 1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος θα αποστέλλει στην ΕΤΕΚ τα στοιχεία Αναφορών που αφορούν το ίδιο (ή και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του, όπου αυτό εφαρμόζεται) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που εκάστοτε θέτει η ΕΤΕΚ 2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος αναγνωρίζει ότι: a. Η θέση της Υπηρεσίας EMIR TR σε παραγωγή δύναται να επέλθει το αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά τη λήψη από την ΕΤΕΚ όλων των απαραίτητων στοιχείων αναφορών από το Εκκαθαριστικό Μέλος. b. Είναι δική του ευθύνη να χορηγήσει στην ΕΤΕΚ εγκαίρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία Αναφορών προκειμένου να μπορέσει η ΕΤΕΚ να αναφέρει τις συναλλαγές εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών αναφοράς, όπως αυτές περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία ή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 3. Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία του ιδίου ή (και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του, όπου αυτό εφαρμόζεται) και να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΕΚ για κάθε τροποποίηση που έχει τυχόν επέλθει σε αυτά. 4. Το Εκκαθαριστικό Μέλος αναγνωρίζει ότι η παροχή ακριβή στοιχείων αντισυμβαλλομένου πελάτη εμπίπτει στην δική του αποκλειστική ευθύνη. 5. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΤΕΚ για κάθε ανακρίβεια στις Αναφορές που υποπέσει στην αντίληψή του. EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 5 από 10

6 6. Το Εκκαθαριστικό Μέλος θα καταβάλλει στην ΕΤΕΚ κάθε τυχόν έξοδο ή κόστος μετά τυχόν φόρων, που θα υποχρεωθεί αυτή να πληρώσει προκειμένου να συμπληρώσει ή να επικαιροποιήσει οποιαδήποτε Αναφορά λόγω παράλειψης του Εκκαθαριστικού Μέλους να της παράσχει εγκαίρως τα απαιτούμενα στοιχεία. 8. Υποχρέωση Τήρησης Αρχείου 1. Τα Στοιχεία των αναφορών που θα τηρεί η ΕΤΕΚ δεν θα θεωρούνται ως πρωτογενές αρχείο (prime record) του Εκκαθαριστικού Μέλους (και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του, όπου εφαρμόζεται) και η ΕΤΕΚ δεν θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του, όπου εφαρμόζεται) ως προς την τήρηση των στοιχείων αυτών. 9. Χρήση Τρίτων Παρόχων Υπηρεσιών 1. Η ΕΤΕΚ δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτου παρόχου Υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της υποβολής των Αναφορών ή την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης της ΕΤΕΚ από την παρούσα Σύμβαση, όπως ενδεικτικά συστήματα, πλατφόρμες, ή άλλες τεχνολογικές υποδομές τρίτου παρόχου Υπηρεσίας για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΕΚ γνωστοποιεί το συντομότερο πρακτικά δυνατό στο Εκκαθαριστικό Μέλος τη συνεργασία αυτή. 10. Ευθύνη 1. Η ΕΤΕΚ θα παρέχει την Υπηρεσία ΕΜΙR TR και θα υποβάλλει τις Αναφορές καταβάλλοντας κάθε δυνατή επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές υπό τον όρο ότι δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που αντίκειται είτε στο νόμο, είτε στις διαδικασίες του τυχόν τρίτου παρόχου υπηρεσιών ή του TR με τους οποίους συνεργάζεται για την Υπηρεσία ΕΜΙR TR. 2. Η ΕΤΕΚ και οι εργολάβοι της δεν θα ευθύνονται έναντι του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του, όπου αυτό εφαρμόζεται) για οποιαδήποτε άμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων, αμοιβών, εξόδων, κανονιστικών προστίμων/ποινών), που προκαλείται σε αυτό (ή στους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του, όπου αυτό εφαρμόζεται) από: a. την παροχή της Υπηρεσίας EMIR TR από την ΕΤΕΚ b. πράξεις ή παραλείψεις του TR ή οποιουδήποτε τρίτου παρόχου υπηρεσιών που συνεργάζεται η ΕΤΕΚ για την Υπηρεσία EMIR TR που έχουν ως αποτέλεσμα την αποτροπή της υποβολής των Αναφορών μέσω του τρίτου παρόχου υπηρεσιών ή προς το TR για λογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του όπου αυτό εφαρμόζεται) c. την παροχή της Υπηρεσίας ΕΜΙR TR μέσω συστήματος ή πλατφόρμας ή άλλης τεχνολογικής υποδομής που παρέχει η ΕΤΕΚ ή τρίτος πάροχος υπηρεσιών EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 6 από 10

7 d. τρίτο που επεξεργάζεται τα στοιχεία των Αναφορών για λογαριασμό της ΕΤΕΚ, εκτός αν η άμεση ζημία σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της ΕΤΕΚ ή των εργολάβων της. 3. Κανένας Συμβαλλόμενος δεν ευθύνεται για κάθε έμμεση, ειδική ή αποθετική ή απώτερη ζημία που τυχόν υποστεί ο άλλος, όπως ενδεικτικά διαφυγόντα κέρδη, επιχειρηματικά έσοδα ή απώλεια φήμης και πελατείας. 4. Η ΕΤΕΚ δεν υποχρεούται και δεν ευθύνεται για την επαλήθευση και ακρίβεια των στοιχείων των Αναφορών που της υποβάλλει το Εκκαθαριστικό Μέλος. 5. Η ΕΤΕΚ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, πράξη ή παράλειψη που είναι αποτέλεσμα ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης στοιχείων του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή και Εξουσιοδοτούντων Πελατών του, όπου εφαρμόζεται) από το τελευταίο προς την ΕΤΕΚ ή είναι αποτέλεσμα σχετικών εντολών του Εκκαθαριστικού Μέλους. 6. Σε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα στους χρόνους που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ΕΤΕΚ θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν καθυστερημένη ή μη υποβολή Αναφοράς στο μέτρο που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους 7. Η ΕΤΕΚ δεν ευθύνεται για τη μερική ή τη μη εκπλήρωση της Υποχρέωσης Αναφοράς όταν οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα, πτώση τεχνικών συστημάτων ή αδυναμία επικοινωνίας ή μετάδοσης μηνυμάτων ή αδυναμίας λειτουργίας υπολογιστών εκτός της σφαίρας ελέγχου της ΕΤΕΚ και των τρίτων παρόχων υπηρεσιών/tr που συνεργάζεται, υπό τον όρο ότι η ΕΤΕΚ θα καταβάλλει κάθε πρακτικά δυνατή προσπάθεια να αποκαταστήσει κάθε τέτοιο τεχνικό σφάλμα που θα υποπέσει στην αντίληψή της. 8. Το Εκκαθαριστικό Μέλος θα αποζημιώσει την ΕΤΕΚ για κάθε άμεση ζημία, κόστος και έξοδα που της προκληθεί σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας EMIR-TR, η οποία οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του Εκκαθαριστικού Μέλους. 9. Η συνολική ευθύνη της ΕΤΕΚ έναντι του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή και Εξουσιοδοτούντων Πελατών του όπου αυτό εφαρμόζεται) που γεννάται για οποιοδήποτε αιτία, είτε συμβατικά είτε από αδικοπραξία, δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ισούται στο σύνολο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) της χρέωσης που έχει καταβληθεί στην ΕΤΕΚ από το Εκκαθαριστικό Μέλος για τους (12) μήνες που προηγούνται των περιστάσεων που αποτελούν τον γενεσιουργό λόγο της αξίωσης σε σχέση με αυτή τη Σύμβαση, εκτός αν οφείλεται σε δόλο της ΕΤΕΚ. 10. Κανένας συμβαλλόμενος δεν θα ευθύνεται ή δεν θα θεωρείται υπερήμερος βάσει της παρούσας για οποιαδήποτε μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από γεγονότα ή από περιστάσεις πάνω από τον εύλογο έλεγχό του («Γεγονός Ανωτέρας Βίας») (όπως ενδεικτικά κυβερνητικά διατάγματα ή περιορισμούς, πόλεμο, εμπόλεμες καταστάσεις, εχθροπραξίες, αποκλεισμό, embargo, κράτηση, επανάσταση, εξέγερση, βιαιοπραγία, απεργία, απεργία εργοδοτών, επιδημίες, πλημμύρες, τυφώνες και άλλες θεομηνίες). EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 7 από 10

8 11. Σε περίπτωση που επέρχεται Γεγονός Ανωτέρας Βίας, το μέρος που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω ανωτέρας βίας θα ενημερώνει τον άλλο συμβαλλόμενο μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό. Σε περίπτωση που το γεγονός Ανωτέρας Βίας συνεχίζει για περισσότερο από (14) εργάσιμες ημέρες, οποιοσδήποτε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση με σχετική ειδοποίηση, αζημίως. 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Με την υπογραφή της παρούσας χορηγείται στην ΕΤΕΚ η συναίνεση από το Εκκαθαριστικό Μέλος (ή και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες, όπου αυτό εφαρμόζεται) για την υποβολή των στοιχείων κάθε Αναφοράς προς: a. κάθε αρμόδια εποπτική αρχή που εποπτεύει τη δημοσιοποίηση των εν λόγω συναλλαγών. b. Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών αναγνωρισμένο βάσει του EMIR που εκάστοτε θα επιλέγει η ΕΤΕΚ. c. τρίτο πάροχο υπηρεσιών που σχετίζεται με την υπηρεσία Αναφοράς που εκάστοτε θα επιλέγει η ΕΤΕΚ. d. συνδεδεμένη εταιρία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ που τυχόν σχετίζεται με την Υπηρεσία EMIR TR. 2. Η συναίνεση της παραγράφου 1 που χορηγείται με την υπογραφή της παρούσας υπερισχύει κάθε τυχόν υποχρέωσης εχεμύθειας που οφείλει η ΕΤΕΚ προς το Εκκαθαριστικό Μέλος (ή και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του, όπου αυτό εφαρμόζεται) για οποιαδήποτε αιτία. Τα στοιχεία που θα χορηγεί το Εκκαθαριστικό Μέλος στην ΕΤΕΚ θα μπορούν να μεταφερθούν και να τηρούνται σε άλλο κράτος εφόσον ο φορέας τήρησής τους παρέχει επαρκή εχέγγυα προστασίας. 12. Χρεώσεις 1. Για την παροχή της Υπηρεσίας EMIR TR, το Εκκαθαριστικό Μέλος θα καταβάλει στην ΕΤΕΚ τις χρεώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Β. «Χρεώσεις Υπηρεσίας EMIR TR» όπως εκάστοτε ισχύει. 13. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Αναφορές ανήκουν στους δικαιούχους τους Εκκαθαριστικό Μέλος ή και Πελάτες του αντιστοίχως. EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 8 από 10

9 2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος χορηγεί διά της παρούσας, καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, άνευ ανταλλάγματος, προς την ΕΤΕΚ και τους εργολάβους της (TR και τρίτο πάροχο υπηρεσιών), μη αποκλειστική άδεια χρήσης των στοιχείων Αναφοράς που του ανήκουν ως δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας και στο μέτρο που απαιτείται για την ορθή εκπλήρωση της Υπηρεσίας EMIR TR από την ΕΤΕΚ. 3. Σε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος αναθέτει στην ΕΤΕΚ την υποβολή Αναφορών για λογαριασμό Εξουσιοδοτούντων Πελατών του, υποχρεούται να μεριμνά ώστε η σχετική εξουσιοδότηση που του παρέχει κάθε Εξουσιοδοτών Πελάτης του για το σκοπό αυτό, να περιλαμβάνει και την χορήγηση προς την ΕΤΕΚ μη αποκλειστικής άδειας χρήσης των στοιχείων Αναφοράς που του ανήκουν ως δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας και στο μέτρο που απαιτείται για την ορθή εκπλήρωση της Υπηρεσίας EMIR-TR από την ΕΤΕΚ σε σχέση με τις Αναφορές του Εξουσιοδοτούντα Πελάτη αυτού. 14. Διάρκεια και Καταγγελία της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας και θα συνεχίζει να παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν κάποιος συμβαλλόμενος αποστείλει οποτεδήποτε στον άλλο Συμβαλλόμενο τουλάχιστον μηνιαία έγγραφη προηγούμενη ειδοποίηση. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Σύμβαση αυτή δύναται να καταγγελθεί μονομερώς από κάθε Συμβαλλόμενο άμεσα σε περίπτωση: a. παραβίασης από τον άλλο Συμβαλλόμενο κάποιας υποχρέωσής του που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση την οποία αδυνατεί να άρει ή σε περίπτωση ύπαρξης δυνατότητας αποκατάστασης, η άρση της παραβίασης δεν πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης από τον Συμβαλλόμενο που οφείλει να προβεί στην αποκατάσταση. b. κήρυξης παύσης πληρωμών ή κατάθεσης αίτησης πτώχευσης. c. διενέργειας διαδικασιών για την θέση σε εκκαθάριση (εκούσια ή ακούσια) ή σε αναγκαστική διαχείριση. 3. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν θα επηρεάζει το κύρος των συσσωρευμένων δικαιωμάτων ή ευθυνών που έχουν γεννηθεί από τη Σύμβαση μέχρι την ημέρα καταγγελίας και όλες οι διατάξεις της παρούσας που ορίζουν ότι θα συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της Σύμβασης θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 15. Γενικές Διατάξεις 1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σε σχέση με το αντικείμενο που περιγράφεται εδώ και υπερισχύει από κάθε τυχόν προηγούμενη πρόταση, παρουσίαση ή συμφωνία τους, είτε προφορική είτε έγγραφη που σχετίζεται με την Υπηρεσία EMIR TR. EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 9 από 10

10 Κανένας Συμβαλλόμενος δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα δικαίωμα ή υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Συμβαλλόμενου, την οποία δεν θα αρνείται ή καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία. Εάν ο δικαιούμενος Συμβαλλόμενος αρνείται να δώσει τέτοια συναίνεση, ο άλλος Συμβαλλόμενος θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με τουλάχιστον μηνιαία προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κατά παρέκκλιση του παραπάνω εδαφίου, έκαστος Συμβαλλόμενος δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε άλλη εταιρία του ομίλου του, υφιστάμενη ή που θα συσταθεί στο μέλλον, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του άλλου Συμβαλλόμενου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου με άλλη εταιρία του ομίλου του ή τρίτη εταιρία. 2. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα, καμία μεταβολή ή τροποποίηση της παρούσης δεν θα ισχύει εάν δεν είναι έγγραφη. 3. Εάν κάποια διάταξη της Σύμβασης θεωρηθεί ότι είναι άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης δεν θα επηρεάζονται από το λόγο αυτό. 4. Η για οποιαδήποτε λόγο, μη έγκαιρη άσκηση ή καθυστέρηση από κάποιο Συμβαλλόμενο μέρος άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματός τους ή άρσης πλημμέλειας από την παρούσα Σύμβαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό ούτε ως αποδοχή του γεγονότος που είναι η γενεσιουργός αιτία αυτού του δικαιώματος. 5. Κανένας όρος αυτής της Σύμβασης δεν θα δημιουργεί ή δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί εταιρία ή σχέση αντιπροσωπείας μεταξύ των Συμβαλλομένων. 6. Οι επικεφαλίδες έχουν τεθεί μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της Σύμβασης. 16. Διαφορές και Εφαρμοστέο Δίκαιο 1. Η Σύμβαση θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι υπόκεινται στην αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. 17. Παραρτήματα 1. Η Σύμβαση περιλαμβάνει τα παρακάτω Παραρτήματα: a. Παράρτημα Α: «Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR TR». b. Παράρτημα Β: «Χρεώσεις Υπηρεσίας EMIR TR 2. Η ΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί μονομερώς τα Παραρτήματα και τους Γενικούς Όρους ως συνέπεια νέων πολιτικών, ή τροποποίησης της παρεχόμενης Υπηρεσίας ΕΜΙR TR. Σε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος δε μπορεί ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τους νέους όρους που σχετίζονται με τις νέες πολιτικές ή την τροποποίηση της Υπηρεσίας EMIR TR, θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς την ΕΤΕΚ που θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα εφαρμόζονται οι νέοι όροι από την ΕΤΕΚ. EMIR TR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ V 1.1.Docx Σελίδα: 10 από 10

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:..] Στη(ν) [πόλη]. σήμερα την [ημερομηνία] μεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ No. 31 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 26 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 12 στο Μαρούσι εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Με αριθ. 55 /2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα