L 291/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ο ΗΓΙΑ 2002/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 3ης Οκτωβρίου 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 291/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ο ΗΓΙΑ 2002/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 3ης Οκτωβρίου 2002"

Transcript

1 L 291/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ο ΗΓΙΑ 2002/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2002 για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης απόεκποµπές προερχόµενες από µηχανοκίνητα οχήµατα (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2, την οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών οι οποίες αφορούν στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της µολύνσεως του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη µε τους οποίους είναι εφοδιασµένα τα µηχανοκίνητα οχήµατα ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 4 ) και ιδίως το άρθρο 5, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ είναι µία από τις επιµέρους οδηγίες στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου που θεσπίστηκε µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ. (2) Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ εισάγει µια µέθοδο ελέγχου της συµµόρφωσης των εν κυκλοφορία οχηµάτων. Είναι σκόπιµο να καθοριστεί ο τύπος των πληροφοριών τις οποίες πρέπει να συγκεντρώνει ο κατασκευαστής και να τις υποβάλει ως βάση για εξέταση στις αρχές έγκρισης τύπου για το κατά πόσο ένα όχηµα συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ κατά τη διάρκεια του ζητουµένου χρόνου ισχύος. Πρέπει να συµπληρωθεί ο ορισµός ενός οχήµατος που µπορεί να θεωρηθεί ακραία πηγή εκποµπών, σε περίπτωση κατά την οποία αντιπροσωπευτικό δείγµα ενός τύπου οχηµάτων υπόκειται σε δοκιµή και στατιστική ανάλυση, ώστε να επιβεβαιώνεται η επίδοση όσον αφορά τις εκποµπές του εν λόγω τύπου. (3) Πρέπει να θεσπιστούν τεχνικά µέτρα για την έγκριση τύπου καταλυτικών µετατροπέων αντικατάστασης, ως χωριστών τεχνικών µονάδων, προκειµένου να εξασφαλιστούν τόσο οι επιδόσεις τους όσον αφορά τις εκποµπές όσο και, ενδεχοµένως, η συµβατότητά τους µε το ενσωµατωµένο διαγνωστικό σύστηµα (OBD) του οχήµατος για το οποίο έχουν σχεδιαστεί. Επίσης, πρέπει να θεσπιστούν µέτρα για ( 1 ) ΕΕ L42της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L18της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L76της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L16της , σ. 32. την ενίσχυση της εφαρµογής στα κράτη µέλη µέσω της σήµανσης τόσο των καταλυτικών µετατροπέων αντικατάστασης όσο και των αρχικών καταλυτικών µετατροπέων αντικατάστασης και της συσκευασίας τους. Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί αίτηµα για συµπληρωµατικές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν τους καταλυτικούς µετατροπείς αντικατάστασης που κατασκευάστηκαν και εισήχθησαν για πώληση στην Κοινότητα πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. (4) Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ εισήγαγε διατάξεις για τα συστήµατα OBD. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη στοιχείων αντικατάστασης τα οποία είναι καίριας σηµασίας για τη σωστή λειτουργία του ενσωµατωµένου διαγνωστικού συστήµατος OBD δεν περιορίζεται από την έλλειψη χρήσιµων σχετικών µε το σύστηµα OBD πληροφοριών, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις οι οποίες θα απαιτούν από τον κατασκευαστή του οχήµατος να διαθέτει τις σχετικές πληροφορίες στις αρχές έγκρισης τύπου. (5) Οι τεχνικές απαιτήσεις σχετικά µε τις στρατηγικές ένδειξης της κακής λειτουργίας διασαφηνίζονται κατά τόπον ώστε να θεωρείται ότι υπάρχει κακή λειτουργία αν σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών του συστήµατος OBD ήαντο σύστηµα OBD δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την παρακολούθηση των OBD. (6) Είναι επίσης απαραίτητο να εισαχθούν συγκεκριµένες τροποποιήσεις όσον αφορά το χειρισµό των πληροφοριών OBD για την ανεξάρτητη αντιµετώπιση της λειτουργίας ενός οχήµατος µε βενζίνη ή µε αέριο. (7) Λόγω της σύντοµης προθεσµίας έως την 1η Ιανουαρίου 2003, οπότε οι νέοι τύποι οχηµάτων που χρησιµοποιούν αέριο ως καύσιµο θα πρέπει να εξοπλιστούν µε σύστηµα OBD, είναι απαραίτητο να επιτραπεί η έγκριση τύπου οχηµάτων που χρησιµοποιούν αέριο ως καύσιµο και τα οποία περιέχουν ένα περιορισµένο αριθµό µικρών ελλείψεων που µπορεί να εµφανιστούν ταυτόχρονα µε την έγκριση τύπου ή πριν από αυτήν. Η αρχή η αρµόδια για την έγκριση τύπου µπορεί επίσης να χορηγήσει επέκταση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για οχήµατα που έχουν ήδη λάβει έγκριση τύπου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εµφανίζονται στη συνέχεια ελλείψεις στο σύστηµα OBD σε οχήµατα που είναι σε κυκλοφορία. Οι επεκτάσεις αυτές δεν µπορούν να εκδοθούν αν υπάρχει πλήρης απουσία ικανότητας παρακολούθησης. Θα πρέπει να οριστεί µια περίοδος κατά την οποία οι ελλείψεις που επιτρέπονται από την αρχή την αρµόδια για την έγκριση τύπου πρέπει να διορθωθούν στα οχήµατα που θα παράγονται µελλοντικά. (8) Η οδηγία 70/220/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος και ιδίως οι νέοι ορισµοί των πιο τυποποιηµένων διαγνωστικών κωδικών βλάβης, των

2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/21 πιο συγκεκριµένων διαγνωστικών κωδικών βλάβης όσον αφορά τον κατασκευαστή και των νέων δεκαεξαδικών κωδικών, καθώς και τα πρότυπα ΙSO και SAE J2012 τα οποία έχουν τροποποιηθεί. (9) Η οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 5 ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/71/ΕΚ της Επιτροπής ( 6 ), απαιτεί για τα καύσιµα βενζίνης και ντίζελ προς διάθεση στην αγορά ολόκληρης της Κοινότητας από την 1η Ιανουαρίου 2005 να έχουν µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 50 mg/kg (µέρη ανά εκατοµµύριο). Τα καύσιµα αναφοράς που χρησιµοποιούνται στις δοκιµές έγκρισης τύπου οχηµάτων για τις οριακές τιµές εκποµπής που θα ισχύουν από το 2005, θα πρέπει τώρα να οριστούν εκ νέου για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα, όπου είναι εφικτό, την περιεκτικότητα σε θείο, αρωµατικές ενώσεις και οξυγόνο των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ που θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά από το 2005 και θα χρησιµοποιούνται από οχήµατα εφοδιασµένα µε προηγµένα συστήµατα ελέγχου των εκποµπών ή τεχνολογία τροφοδοσίας του κινητήρα «µε άµεση έγχυση βενζίνης». (10) Ως εκ τούτου, η οδηγία 70/220/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. (11) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα προς τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο που συστάθηκε βάσει της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Το άρθρο 1 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: α) ως όχηµα νοείται κάθε όχηµα όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ, τµήµα Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ β) ως όχηµα που κινείται µε υγραέριο (LPG) ή φυσικό αέριο (NG) νοείται το όχηµα που φέρει ειδικό εξοπλισµό για τη χρήση υγραερίου ή φυσικού αερίου στο σύστηµα πρόωσής του. Ένα τέτοιο όχηµα που χρησιµοποιεί υγραέριο ή φυσικό αέριο µπορεί να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ως όχηµα ενός καυσίµου ή όχηµα δύο καυσίµων γ) ως όχηµα ενός καυσίµου νοείται το όχηµα που έχει σχεδιαστεί κυρίως για να κινείται συνεχώς µε υγραέριο ή φυσικό αέριο, αλλά µπορεί επίσης να διαθέτει σύστηµα βενζίνης που χρησιµοποιείται µόνο για ( 5 ) ΕΕ L 350 της , σ. 58. ( 6 ) ΕΕ L 287 της , σ. 46. περιπτώσεις ανάγκης ή µόνο για την εκκίνηση και όπου η δεξαµενή καυσίµου δεν µπορεί να περιέχει περισσότερα από 15 λίτρα βενζίνη δ) ως όχηµα δύο καυσίµων νοείται το όχηµα που µπορεί να κινείται εν µέρει µε βενζίνη και εν µέρει µε υγραέριο ή µε φυσικό αέριο.» 2. Τα παραρτήµατα Ι, II, III, IX, IX α, X, XI και XIII τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Από την 1η Ιουλίου 2003, εφόσον τα οχήµατα συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη δεν δύνανται: α) να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/EΟΚ, ή β) να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, ή γ) να απαγορεύουν την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ. 2. Εάν ένας νέος τύπος οχήµατος δεν είναι σύµφωνος προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, από την 1η Ιουλίου 2003, τα κράτη µέλη δεν δύνανται πλέον να χορηγούν: α) έγκριση τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/EΟΚ, ή β) εθνική έγκριση τύπου. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να εξακολουθήσουν να χορηγούν τις εγκρίσεις τύπου που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 3. Εφόσον τα οχήµατα δεν είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη: α) θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης τα οποία συνοδεύουν νέα οχήµατα σύµφωνα µε την οδηγία 70/156/ ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, και β) αρνούνται την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων τα οποία δεν συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ, παρά µόνον εφόσον χρησιµοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 4. Η παράγραφος 3 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006 για: α) τα οχήµατα της κατηγορίας Μ, εξαιρουµένων των οχηµάτων των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα kg, και β) τα οχήµατα της κατηγορίας N 1 της κλάσης Ι.

3 L 291/22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η παράγραφος 3 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007 για: α) τα οχήµατα της κατηγορίας N 1 των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ, όπως ορίζεται στον πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, και β) τα οχήµατα της κατηγορίας Μ των οποίων η µέγιστη µάζα υπερβαίνει τα kg. Άρθρο 3 1. Όσον αφορά τους νέους καταλυτικούς µετατροπείς αντικατάστασης που πρόκειται να τοποθετηθούν σε οχήµατα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 70/220/ EΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, από την 1η Ιανουαρίου 2003 τα κράτη µέλη δεν πρέπει: α) να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/EΟΚ, ή β) να απαγορεύουν την πώληση και εγκατάστασή τους σε όχηµα. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2003, τα κράτη µέλη δεν πρέπει πλέον να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, για ένα καταλυτικό µετατροπέα αντικατάστασης εφόσον δεν έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία. 3. Τα κράτη µέλη εξακολουθούν να επιτρέπουν την πώληση και εγκατάσταση νέων καταλυτικών µετατροπέων αντικατάστασης για τους οποίους είχε χορηγηθεί έγκριση τύπου ως χωριστών τεχνικών µονάδων πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, για τα ήδη εν κυκλοφορία οχήµατα. Άρθρο 4 Πριν από την 1η Ιουλίου 2005, οι κατασκευαστές πρέπει να λάβουν µέτρα ώστε να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες είτε άµεσα στο σηµείο πώλησης ή σε κάθε φορέα διανοµής, καλύπτοντας όλους τους νέους καταλυτικούς µετατροπείς αντικατάστασης που εισήχθησαν για πώληση στην ΕΕ πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και οι οποίοι δεν συµµορφώνονται, εν πάση περιπτώσει, µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 98/77/ΕΚ της Επιτροπής ( 7 ). Οι πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο σηµείο 7 του παραρτήµατος ΧΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 5 Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι διατάξεις που αναλύονται στο σηµείο 7 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες αφορούν τη συµµόρφωση των εν κυκλοφορία οχηµάτων, εφαρµόζονται σε όλα τα οχήµατα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 70/ 220/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 8 ) ή µεταγενέστερες τροποποιητικές οδηγίες. Άρθρο 6 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, πριν από τις 31 Μαΐου 2003, τις αναγκαίες διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιουνίου Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις διατάξεις του εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Erkki LIIKANEN Μέλος της Επιτροπής ( 7 ) ΕΕ L 286 της , σ. 34. ( 8 ) ΕΕ L 350 της , σ. 1.

4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, III, ΙΧ, ΙΧα, Χ, ΧΙ ΚΑΙ ΧΙΙΙ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 70/220/ΕΟΚ Α. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής: 1. Στο σηµείο 1, η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης στη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΚ για καταλυτικούς µετατροπείς αντικατάστασης ως ξεχωριστές τεχνικές µονάδες που προορίζονται για εγκατάσταση σε οχήµατα της κατηγορίας M1 και Ν1.». 2. Τα σηµεία 2.17 και 2.18 έχουν ως εξής, και το σηµείο 2.19 αντικαθίσταται από τα παρακάτω: «2.17. ως αρχικός εξοπλισµός καταλυτικού µετατροπέα νοείται ένας καταλυτικός µετατροπέας ή συνδυασµός καταλυτικών µετατροπέων που καλύπτεται από την έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί για το όχηµα και αναφέρεται στο σηµείο 1.10 του προσαρτήµατος του παραρτήµατος X της παρούσας οδηγίας ως καταλυτικός µετατροπέας αντικατάστασης νοείται ένας καταλυτικός µετατροπέας ή συνδυασµός καταλυτικών µετατροπέων που προορίζεται να αντικαταστήσει έναν αρχικό εξοπλισµό καταλυτικού µετατροπέα σε ένα όχηµα εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ και ο οποίος µπορεί να εγκριθεί ως ξεχωριστή τεχνική µονάδα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ως αρχικός καταλυτικός µετατροπέας αντικατάστασης νοείται ένας καταλυτικός µετατροπέας ή συνδυασµός καταλυτικών µετατροπέων των οποίων οι τύποι αναφέρονται στο σηµείο 1.10 του προσαρτήµατος του παραρτήµατος X της παρούσας οδηγίας αλλά διατίθενται στην αγορά ως ξεχωριστές τεχνικές µονάδες από τον κάτοχο της έγκρισης τύπου του οχήµατος.». 3. Το σηµείο 3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «3.2. Υπόδειγµα του εγγράφου πληροφοριών σχετικά µε τις εκποµπές του σωλήνα εξαγωγής, τις εκποµπές εξαερούµενων καυσίµων, την ανθεκτικότητα και το ενσωµατωµένο διαγνωστικό σύστηµα (OBD) δίδεται στο παράρτηµα ΙΙ. Οι πληροφορίες που απαριθµούνται στο σηµείο του παραρτήµατος ΙΙ πρέπει να συµπεριληφθούν στο προσάρτηµα 2 Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα OBD του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ που δίδεται στο παράρτηµα Χ.». 4. Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « Τα οχήµατα µε κινητήρα επιβαλλόµενης ανάφλεξης που κινούνται µε υγραέριο ή φυσικό αέριο (ενός καυσίµου ή δύο καυσίµων) πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες δοκιµές: Τύπος Ι (έλεγχος των µέσων εκποµπών του σωλήνα εξαγωγής ύστερα από εκκίνηση εν ψυχρώ), Τύπος ΙΙ (εκποµπές µονοξειδίου του άνθρακα σε κατάσταση βραδυπορίας), Τύπος ΙΙΙ (εκποµπή αερίων στροφαλοθαλάµου), Τύπος ΙV (εκποµπές εξαερούµενων καυσίµων), ανάλογα µε την περίπτωση, Τύπος V(αντοχή των συστηµάτων ελέγχου της ρύπανσης), Τύπος VI (εξακρίβωση, σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, των µέσων εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων στους σωλήνες εξαγωγής µετά από εκκίνηση µε ψυχρό κινητήρα), ανάλογα µε την περίπτωση οκιµή OBD, ανάλογα µε την περίπτωση.».

5 L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 5. Το σχήµα Ι.5.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: Οχήµατα των κατηγοριών Μ και Ν µε κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης Οχήµατα των «οκιµή έγκρισης κατηγοριών M 1 και Ν 1 τύπου όχηµα που κινείται µε µε κινητήρες ανάφλεξης βενζίνη όχηµα δύο καυσίµων όχηµα ενός καυσίµου διά συµπιέσεως Τύπος Ι Ναι (µέγιστη µάζα Ναι (δοκιµή και µε Ναι (µέγιστη µάζα Ναι (µέγιστη µάζα 3,5 t) τους δύο τύπους καυ- 3,5 t) 3,5 t) σίµου) (µέγιστη µάζα 3,5 t) Τύπος ΙΙ Ναι Ναι (δοκιµή και µε Ναι - τους δύο τύπους καυσίµου) Τύπος ΙΙΙ Ναι Ναι (δοκιµή µόνο µε Ναι - βενζίνη) Τύπος ΙV Ναι (µέγιστη µάζα Ναι (δοκιµή µόνο µε - - 3,5 t) βενζίνη) (µέγιστη µάζα 3,5 t) Τύπος V Ναι (µέγιστη µάζα Ναι (δοκιµή µόνο µε Ναι (µέγιστη µάζα Ναι (µέγιστη µάζα 3,5 t) βενζίνη) (µέγιστη 3,5 t) 3,5 t) µάζα 3,5 t) Τύπος VI Ναι (µέγιστη µάζα Ναι (µέγιστη µάζα - - 3,5 t) 3,5 t) (δοκιµή µόνο µε βενζίνη) Επέκταση Σηµείο 6 Σηµείο 6 Σηµείο 6 Σηµείο 6 M 2 και Ν 2 µε µάζα αναφοράς kg ( 1 ) Ενσωµατωµένα Ναι, σύµφωνα µε το Ναι, σύµφωνα µε το Ναι, σύµφωνα µε το Ναι, σύµφωνα µε τα διαγνωστικά σηµείο ή 8.4 σηµείο ή 8.4 σηµείο ή 8.4 σηµεία 8.2, 8.3 ή8.4 συστήµατα ( 1 ) Η Επιτροπή θα µελετήσει περαιτέρω το ζήτηµα της επέκτασης της δοκιµής έγκρισης τύπου σε οχήµατα των κατηγοριών Μ 2 και Ν 2 µε µάζα αναφοράς µη υπερβαίνουσα τα kg και θα υποβάλει προτάσεις όχι αργότερα από το 2004, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, για µέτρα προς εφαρµογή το 2005.». 6. Στην υποσηµείωση 1 του σηµείου , οι συντελεστές ΗCV και OCV τροποποιούνται ως εξής: «HCV = ατοµική αναλογία του υδρογόνου προς τον άνθρακα [1,73], στην περίπτωση υγραερίου LPG [2,53], στην περίπτωση φυσικού αερίου [4,0] OCV = ατοµική αναλογία του οξυγόνου προς τον άνθρακα [0,02], στην περίπτωση υγραερίου [µηδέν], στην περίπτωση φυσικού αερίου [µηδέν]». 7. Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « Καταλυτικοί µετατροπείς αντικατάστασης και αρχικοί καταλυτικοί µετατροπείς αντικατάστασης Οι καταλυτικοί µετατροπείς αντικατάστασης που προορίζονται για εγκατάσταση σε οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΚ πρέπει να δοκιµάζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα XIII.

6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/ Οι αρχικοί καταλυτικοί µετατροπείς αντικατάστασης, που ανήκουν σε τύπο ο οποίος καλύπτεται από το σηµείο 1.10 του προσαρτήµατος του παραρτήµατος X και προορίζονται για εγκατάσταση σε ένα όχηµα στο οποίο αναφέρεται το σχετικό έγγραφο έγκρισης τύπου, δεν χρειάζεται να συµµορφώνονται µε το παράρτηµα XIII της παρούσας οδηγίας, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις των σηµείων και Σήµανση Οι αρχικοί καταλυτικοί µετατροπείς αντικατάστασης πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τα ακόλουθα διακριτικά: Την επωνυµία ή την εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή του οχήµατος Τον τύπο και το χαρακτηριστικό αριθµό ανταλλακτικού του αρχικού καταλυτικού µετατροπέα αντικατάστασης, όπως αναγράφονται στις πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο Τεκµηρίωση Οι αρχικοί καταλυτικοί µετατροπείς αντικατάστασης πρέπει να συνοδεύονται από τις ακόλουθες πληροφορίες: Την επωνυµία ή την εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή του οχήµατος Τον τύπο και το χαρακτηριστικό αριθµό ανταλλακτικού του αρχικού καταλυτικού µετατροπέα αντικατάστασης, όπως αναγράφονται στις πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο Τα οχήµατα για τα οποία ο αρχικός καταλυτικός µετατροπέας αντικατάστασης ανήκει σε έναν τύπο που καλύπτεται από το σηµείο 1.10 του προσαρτήµατος του παραρτήµατος X, όπου περιλαµβάνεται, κατά περίπτωση, µια σήµανση για να επισηµαίνεται εάν ο αρχικός καταλυτικός µετατροπέας αντικατάστασης είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε ένα όχηµα εξοπλισµένο µε ενσωµατωµένο διαγνωστικό σύστηµα (OBD) Οδηγίες εγκατάστασης, όπου είναι απαραίτητο Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται ως εξής: ως φυλλάδιο που συνοδεύει τον αρχικό καταλυτικό µετατροπέα αντικατάστασης, ή στη συσκευασία στην οποία πωλείται ο αρχικός καταλυτικός µετατροπέας αντικατάστασης, ή µε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιµες στον κατάλογο προϊόντων που διανέµεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος στα σηµεία πώλησης Ο κατασκευαστής του οχήµατος πρέπει να παρέχει στην τεχνική υπηρεσία ή/και την υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση τις απαραίτητες πληροφορίες σε ηλεκτρονική µορφή όπου θα γίνεται σύνδεση µεταξύ των σχετικών αριθµών των ανταλλακτικών και των εγγράφων έγκρισης τύπου. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα: µάρκα(-ες) και τύπο(ους) του οχήµατος, µάρκα(-ες) και τύπο(ους) του αρχικού καταλυτικού µετατροπέα αντικατάστασης, αριθµό(-ούς) ανταλλακτικού του αρχικού καταλυτικού µετατροπέα αντικατάστασης, αριθµό έγκρισης τύπου του(-ών) σχετικού(-ών) τύπου(-ων) οχήµατος.». 8. Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « Ο έλεγχος της εν κυκλοφορία συµµόρφωσης από την αρµόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή διεξάγεται βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών που διαθέτει ο κατασκευαστής, σύµφωνα µε διαδικασίες ανάλογες µε τις περιγραφόµενες στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ και στα σηµεία 1 και 2 του παραρτήµατος 10 της εν λόγω οδηγίας. Τα σχήµατα Ι.8 και Ι.9 του προσαρτήµατος 4 του παρόντος παραρτήµατος παρουσιάζουν τη διαδικασία για τον έλεγχο της εν κυκλοφορία συµµόρφωσης.

7 L 291/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Παράµετροι που ορίζουν την εν κυκλοφορία οικογένεια Η εν κυκλοφορία οικογένεια µπορεί να ορίζεται µέσω βασικών παραµέτρων σχεδιασµού, οι οποίες πρέπει να είναι κοινές στα οχήµατα εντός της οικογένειας. Σύµφωνα µε αυτές, οι τύποι εκείνοι οχηµάτων των οποίων οι παράµετροι που περιγράφονται κατωτέρω ταυτίζονται ή ευρίσκονται εντός των προβλεποµένων ανοχών θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια εν κυκλοφορία οικογένεια: διαδικασία καύσεως (2-χρονος, 4-χρονος, περιστροφικός κινητήρας), αριθµός κυλίνδρων, διάταξη της οµάδας των κυλίνδρων (σε σειρά, σε σχήµα V, ακτινικά, οριζοντίως αντίθετοι, άλλη). Η κλίση ή ο προσανατολισµός των κυλίνδρων δεν αποτελεί κριτήριο, µέθοδος τροφοδοσίας κινητήρα (π.χ. έµµεση ή άµεση έγχυση), τύπος του συστήµατος ψύξης (αέρας, νερό, λάδι), µέθοδος αναρρόφησης αέρα (φυσική αναρρόφηση, υπό συµπίεση), καύσιµο για το οποίο είναι σχεδιασµένος ο κινητήρας (βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο κ.λπ.). Οχήµατα δύο καυσίµων µπορούν να κατατάσσονται στην ίδια οµάδα µε οχήµατα ειδικού καυσίµου, µε την προϋπόθεση ότι ένα από τα καύσιµα είναι κοινό, τύπος καταλυτικού µετατροπέα (τριοδικός καταλύτης ή άλλος (άλλοι), τύπος παγίδας σωµατιδίων (µε ή χωρίς), ανακύκλωση καυσαερίων (µε ή χωρίς), κυλινδρισµός του ισχυρότερου κινητήρα της οικογένειας µείον 30 % Έλεγχος της εν κυκλοφορία συµµόρφωσης διεξάγεται από την υπεύθυνη για την έγκριση τύπου αρχή, βάσει πληροφοριών που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής, χωρίς όµως να περιορίζονται σε αυτά: Το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή Το όνοµα, τη διεύθυνση, τους αριθµούς τηλεφώνου και φαξ καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, εντός των περιοχών που καλύπτονται από τις πληροφορίες του κατασκευαστή Το (τα) όνοµα(-τα) µοντέλου(-ων) των οχηµάτων που περιλαµβάνονται στις πληροφορίες του κατασκευαστή Όπου ενδείκνυται, τον κατάλογο των τύπων οχηµάτων που καλύπτονται από τις πληροφορίες του κατασκευαστή, δηλαδή την οµάδα της εν κυκλοφορία οικογένειας σύµφωνα µε το σηµείο Τους κωδικούς των αναγνωριστικών αριθµών οχηµάτων (VIN) που ισχύουν για τους εν λόγω τύπους οχηµάτων εντός της εν κυκλοφορία οικογενείας (πρόθεµα VIN) Τους αριθµούς των εγκρίσεων τύπου που ισχύουν για τους τύπους αυτούς οχηµάτων εντός της εν κυκλοφορία οικογένειας, περιλαµβανοµένων, εάν υφίστανται, των αριθµών όλων των επεκτάσεων και των τοπικών επιδιωρθώσεων/ανακλήσεων (ανακατασκευών) Λεπτοµέρειες των επεκτάσεων, τοπικών επιδιορθώσεων/ανακλήσεων των εν λόγω εγκρίσεων τύπου για τα οχήµατα που καλύπτονται από τις πληροφορίες του κατασκευαστή (εφόσον ζητηθούν από την αρχή έγκρισης τύπου) Το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου συνελέγησαν οι πληροφορίες του κατασκευαστή Το χρονικό διάστηµα κατασκευής του οχήµατος που καλύπτεται από τις πληροφορίες του κατασκευαστή (π.χ. οχήµατα που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους 2001).

8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/ Τη διαδικασία ελέγχου της εν κυκλοφορία συµµόρφωσης του κατασκευαστή, περιλαµβανοµένων των ακόλουθων: Μέθοδος εντοπισµού του οχήµατος Κριτήρια επιλογής και απόρριψης του οχήµατος Τύποι και διαδικασίες ελέγχου που χρησιµοποιούνται για το πρόγραµµα Τα κριτήρια αποδοχής/απόρριψης του κατασκευαστή για την οµάδα της εν κυκλοφορία οικογένειας Γεωγραφικός(-οι) χώρος(οι), εντός του (των) οποίου(-ων) ο κατασκευαστής έχει συλλέξει πληροφορίες Μέγεθος του δείγµατος και χρησιµοποιούµενο σχέδιο δειγµατοληψίας Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας της εν κυκλοφορία συµµόρφωσης του κατασκευαστή, περιλαµβανοµένων των ακόλουθων: Προσδιορισµός των οχηµάτων που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα (είτε έχουν υποστεί δοκιµή είτε όχι). Ο προσδιορισµός περιλαµβάνει: ονοµασία µοντέλου, αναγνωριστικό αριθµό οχήµατος (VIN), αριθµό ταξινόµησης οχήµατος, ηµεροµηνία κατασκευής, περιοχή χρήσης (όπου είναι γνωστό), εγκατεστηµένα ελαστικά επίσωτρα Το (τους) λόγο(-ους) απόρριψης οχήµατος από το δείγµα Το ιστορικό συντήρησης εκάστου οχήµατος στο δείγµα (περιλαµβανοµένων τυχών ανακατασκευών) Το ιστορικό επισκευών εκάστου οχήµατος του δείγµατος (όπου αυτό είναι γνωστό) εδοµένα δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων: ηµεροµηνία δοκιµής, τοποθεσία δοκιµής, απόσταση που καταγράφεται στο οδοµετρικό όργανο του οχήµατος, προδιαγραφές καυσίµου δοκιµής (π.χ. καύσιµο αναφοράς για τη δοκιµή ή καύσιµο εµπορίου), συνθήκες δοκιµής (θερµοκρασία, υγρασία, βάρος του δοκιµαζόµενου οχήµατος), προκαθορισµένες τιµές δυναµόµετρου (π.χ. προκαθορισµένη τιµή ισχύος), αποτελέσµατα δοκιµής (από τρία τουλάχιστον διαφορετικά οχήµατα ανά οικογένεια) Καταγραφές ενδείξεων από το σύστηµα OBD.». 9. Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει ο κατασκευαστής πρέπει να είναι αρκετά εκτενείς ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εν κυκλοφορία επίδοση µπορεί να αξιολογηθεί υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως ορίζεται στο σηµείο 7.1 και µε τρόπο αντιπροσωπευτικό για τη γεωγραφική διείσδυση του κατασκευαστή στην αγορά.

9 L 291/28 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να διεξάγει έλεγχο της εν κυκλοφορία συµµόρφωσης για ένα τύπο οχήµατος αν µπορεί να αποδείξει µε ικανοποιητικό τρόπο στην αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή ότι οι ετήσιες πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι λιγότερες από οχήµατα για το συγκεκριµένο τύπο.». 10. Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο. Τα σηµεία έως παραµένουν αµετάβλητα: « Βάσει του ελέγχου που προβλέπεται στο σηµείο 7.1.1, η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή: είτε αποφασίζει ότι η εν κυκλοφορία συµµόρφωση ενός τύπου οχήµατος ή µιας εν κυκλοφορία οικογένειας οχηµάτων είναι ικανοποιητική και δεν προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες, είτε αποφασίζει ότι τα δεδοµένα που παρέχονται από τον κατασκευαστή είναι ανεπαρκή προκειµένου να καταλήξει σε απόφαση και ζητεί περαιτέρω πληροφορίες ή δεδοµένα δοκιµών από τον κατασκευαστή, ή αποφασίζει ότι η εν κυκλοφορία συµµόρφωση ενός τύπου οχήµατος ή τύπων οχηµάτων το οποίο/τα οποία αποτελεί(-ούν) τµήµα εν κυκλοφορία οικογένειας, δεν είναι ικανοποιητική και προχωρεί στον έλεγχο του οχήµατος (των οχηµάτων) σύµφωνα µε το προσάρτηµα 3 του παρόντος παραρτήµατος. Εφόσον έχει επιτραπεί στον κατασκευαστή να µη διεξάγει έλεγχο για ένα συγκεκριµένο τύπο οχήµατος σύµφωνα µε το σηµείο 7.1.2, η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή µπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο αυτού του τύπου οχήµατος σύµφωνα µε το προσάρτηµα 3 του παρόντος παραρτήµατος.». 11. Το σηµείο 2.6 του προσαρτήµατος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2.6. Το περιεχόµενο σε µόλυβδο και θείο του δείγµατος καυσίµου από τη δεξαµενή του οχήµατος πρέπει να πληροί τα πρότυπα που ορίζονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ (*) και να µην υπάρχουν ενδείξεις πλήρωσης µε κακό καύσιµο. Πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι στην εξάτµιση των καυσαερίων κ.λπ. (*) ΕΕ L 350 της , σ. 58.». 12. Το σηµείο 6.1 του προσαρτήµατος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «6.1. Όταν περισσότερα από ένα οχήµατα θεωρούνται ακραίες πηγές εκποµπών και είτε πληρούν τους όρους του σηµείου του προσαρτήµατος 4 και τόσο η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή όσο και ο κατασκευαστής συµφωνούν ότι οι υπερβολικές εκποµπές οφείλονται στην ίδια αιτία, είτε πληρούν τους όρους του σηµείου του προσαρτήµατος 4 και η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή έχει αποφανθεί ότι οι υπερβολικές εκποµπές οφείλονται στην ίδια αιτία, η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή απαιτεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει πρόγραµµα διορθωτικών µέτρων για να αποκατασταθεί η συµµόρφωση.». 13. Το προσάρτηµα 4 του παραρτήµατος Ι τροποποιείται ως εξής: α) Το σηµείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟ ΕΙΓΜΑ (*) 3.1. Με ελάχιστο αριθµό δείγµατος το 3 και ανώτατο µέγεθος το οριζόµενο από τη διαδικασία του σηµείου 4, ένα όχηµα λαµβάνεται τυχαία από το δείγµα και µετρούνται οι εκποµπές των υπό εξέταση ρύπων προκειµένου να εξακριβωθεί αν είναι ακραία πηγή εκποµπών.

10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/ Ένα όχηµα θεωρείται ακραία πηγή εκποµπών όταν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο σηµείο ή στο σηµείο Ένα όχηµα το οποίο έχει λάβει έγκριση τύπου βάσει των οριακών τιµών που καθορίζονται στη σειρά Α του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι, θεωρείται ακραία πηγή εκποµπών όταν για κάθε υπό εξέταση ρύπο υπάρχει υπέρβαση της εφαρµοστέας οριακής τιµής κατά παράγοντα 1, Ένα όχηµα το οποίο έχει λάβει έγκριση τύπου βάσει των οριακών τιµών που καθορίζονται στη σειρά Β του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι, θεωρείται ακραία πηγή εκποµπών όταν για κάθε υπό εξέταση ρύπο υπάρχει υπέρβαση της εφαρµοστέας οριακής τιµής κατά παράγοντα 1, Στην ειδική περίπτωση οχήµατος όπου οι µετρηµένες εκποµπές για κάθε υπό εξέταση ρύπο βρίσκονται εντός της ενδιάµεσης ζώνης (**) Αν το όχηµα πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος σηµείου, πρέπει να προσδιοριστεί η αιτία των υπερβολικών εκποµπών και ένα άλλο όχηµα λαµβάνεται τυχαία από το δείγµα Όταν περισσότερα από ένα οχήµατα πληρούν τους όρους του παρόντος σηµείου, η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή και ο κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίσουν αν οι υπερβολικές εκποµπές και από τα δύο οχήµατα οφείλονται ή όχι στην ίδια αιτία Αν η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή και ο κατασκευαστής συµφωνούν ότι οι υπερβολικές εκποµπές οφείλονται στην ίδια αιτία, το δείγµα θεωρείται αποτυχόν και εφαρµόζεται το πρόγραµµα διορθωτικών µέτρων που περιγράφεται στο σηµείο 6 του προσαρτήµατος Αν η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή και ο κατασκευαστής δεν µπορούν να συµφωνήσουν ούτε για την αιτία των υπερβολικών εκποµπών από ένα µεµονωµένο όχηµα ούτε αν οι αιτίες για περισσότερα από ένα οχήµατα είναι ίδιες, λαµβάνεται ένα άλλο όχηµα τυχαία από το δείγµα, εκτός εάν έχει ήδη επιτευχθεί το ανώτατο µέγεθος δείγµατος Αν βρεθεί ένα µόνο όχηµα το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος σηµείου, ή αν βρεθούν περισσότερα από ένα οχήµατα και η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή και ο κατασκευαστής συµφωνούν ότι αυτό οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες, λαµβάνεται ένα άλλο όχηµα τυχαία από το δείγµα, εκτός εάν έχει ήδη επιτευχθεί το ανώτατο µέγεθος δείγµατος Αν επιτευχθεί το ανώτατο µέγεθος δείγµατος και δεν βρεθούν περισσότερα από ένα οχήµατα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος σηµείου και αν οι υπερβολικές εκποµπές οφείλονται στην ίδια αιτία, το δείγµα θεωρείται επιτυχόν όσον αφορά τις απαιτήσεις του σηµείου 3 του παρόντος προσαρτήµατος Αν, οποιαδήποτε στιγµή, εξαντληθεί το αρχικό δείγµα, προστίθεται άλλο ένα όχηµα στο αρχικό δείγµα και λαµβάνεται αυτό το όχηµα Αν ληφθεί ένα άλλο όχηµα από το δείγµα, στο αυξηµένο δείγµα εφαρµόζεται η στατιστική διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος προσαρτήµατος Στην ειδική περίπτωση οχήµατος όπου οι µετρούµενες εκποµπές για κάθε υπό εξέταση ρύπο βρίσκονται εντός της ενδιάµεσης ζώνης (***) Αν το όχηµα πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος σηµείου, και η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή πρέπει να προσδιορίσει την αιτία των υπερβολικών εκποµπών και ένα άλλο όχηµα λαµβάνεται τυχαία από το δείγµα.

11 L 291/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Όταν περισσότερα από ένα οχήµατα πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος σηµείου και η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή αποφαίνεται ότι οι υπερβολικές εκποµπές οφείλονται στην ίδια αιτία, ο κατασκευαστής πρέπει να ενηµερωθεί ότι το δείγµα θεωρείται αποτυχόν, καθώς και για τους λόγους αυτής της απόφασης, και εφαρµόζεται το πρόγραµµα διορθωτικών µέτρων που περιγράφεται στο σηµείο 6 του προσαρτήµατος Αν βρεθεί ένα µόνο όχηµα το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος σηµείου, ή αν βρεθούν περισσότερα από ένα οχήµατα και η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή έχει αποφανθεί ότι αυτό οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες, λαµβάνεται ένα άλλο όχηµα τυχαία από το δείγµα, εκτός εάν έχει ήδη επιτευχθεί το ανώτατο µέγεθος δείγµατος Αν επιτευχθεί το ανώτατο µέγεθος δείγµατος και δεν βρεθούν περισσότερα από ένα οχήµατα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος σηµείου και αν οι υπερβολικές εκποµπές οφείλονται στην ίδια αιτία, το δείγµα θεωρείται επιτυχόν όσον αφορά τις απαιτήσεις του σηµείου 3 του παρόντος προσαρτήµατος Αν, οποιαδήποτε στιγµή, εξαντληθεί το αρχικό δείγµα, προστίθεται άλλο ένα όχηµα στο αρχικό δείγµα και λαµβάνεται αυτό το όχηµα Αν ληφθεί ένα άλλο όχηµα από το δείγµα, στο αυξηµένο δείγµα εφαρµόζεται η στατιστική διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος προσαρτήµατος Αν δεν διαπιστωθεί ότι ένα όχηµα είναι ακραία πηγή εκποµπών, λαµβάνεται ένα άλλο όχηµα τυχαία από το δείγµα. (*) Βάσει ενηµερωµένων δεδοµένων για τα εν κυκλοφορία οχήµατα, τα οποία παρέχονται από τα κράτη µέλη πριν από τις 31 εκεµβρίου 2003, οι απαιτήσεις του παρόντος σηµείου µπορεί να αναθεωρηθούν και να εξεταστεί α) κατά πόσον πρέπει να αναθεωρηθεί ο ορισµός της ακραίας πηγής εκποµπών όσον αφορά τα οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει των οριακών τιµών που καθορίζονται στη σειρά Β του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι, β) κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθεί η διαδικασία για τον προσδιορισµό των ακραίων πηγών εκποµπών και γ) κατά πόσον οι διαδικασίες για τη δοκιµή εν κυκλοφορία συµµόρφωσης θα πρέπει να αντικατασταθούν, σε εύθετο χρόνο, από µια νέα στατιστική διαδικασία. Αν χρειαστεί, η Επιτροπή θα προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. (**) Για κάθε όχηµα, η ενδιάµεση ζώνη ορίζεται ως εξής: Το όχηµα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται είτε στο σηµείο ή στο σηµείο και, επιπλέον, η µετρούµενη τιµή για τον ίδιο υπό εξέταση ρύπο πρέπει να είναι κάτω του επιπέδου που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της οριακής τιµής, για τον ίδιο υπό εξέταση ρύπο, που καθορίζεται στη σειρά Α του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι, επί 2,5. (***) Για κάθε όχηµα, η ενδιάµεση ζώνη ορίζεται ως εξής: Η µετρούµενη τιµή για κάθε υπό εξέταση ρύπο υπερβαίνει το επίπεδο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της οριακής τιµής, για τον ίδιο υπό εξέταση ρύπο, που καθορίζεται στη σειρά Α του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι, επί 2,5.». β) Στο σηµείο 4.2, η φράση «(βλέπε το σχήµα I.7)» αντικαθίσταται από τη φράση «(βλέπε το σχήµα I.9)». γ) Το «Σχήµα Ι.7» αντικαθίσταται από «Σχήµα Ι.9. οκιµή εν κυκλοφορία συµµόρφωσης επιλογή και δοκιµή οχηµάτων». Στο Σχήµα Ι.9, η λέξη «όχι» πάνω από το ρόµβο που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά του σχήµατος αντικαθίσταται από «όχι ή αβέβαιο».

12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/31 δ) Ένα «Σχήµα Ι.8» παρεµβάλλεται ως ακολούθως: «Σχήµα 1.8 Εξακρίβωση εν κυκλοφορία συµµόρφωσης διαδικασία ελέγχου

13 L 291/32 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: 1. Προστίθεται το σηµείο , ως εξής: « Οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή του οχήµατος προκειµένου να επιτραπεί η κατασκευή συµβατών µε το σύστηµα OBD ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων, καθώς και διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισµού δοκιµής, εκτός αν οι εν λόγω πληροφορίες καλύπτονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή αποτελούν ειδική τεχνογνωσία είτε του κατασκευαστή του οχήµατος είτε του (των) προµηθευτή(-ών) του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισµού. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο σηµείο αυτό πρέπει να επαναληφθούν στο προσάρτηµα 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ (παράρτηµα Χ της παρούσας οδηγίας): Περιγραφή του τύπου και του αριθµού των κύκλων προπαρασκευής που χρησιµοποιήθηκαν για την αρχική έγκριση τύπου του οχήµατος Περιγραφή του τύπου του κύκλου δοκιµής του OBD που χρησιµοποιήθηκε κατά την αρχική έγκριση τύπου του οχήµατος για το κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο ελέγχεται από το σύστηµα OBD Ένα λεπτοµερές έγγραφο που περιγράφει όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία ανιχνεύονται µε τη στρατηγική για την ένδειξη βλάβης και την ενεργοποίηση του δείκτη δυσλειτουργίας (ΜΙ) (καθορισµένος αριθµός κύκλων οδήγησης ή στατιστική µέθοδος), συµπεριλαµβανοµένου ενός καταλόγου συναφών δευτερευουσών παραµέτρων που ανιχνεύονται για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο ελέγχεται από το σύστηµα OBD. Κατάλογος όλων των κωδικών εξόδου του συστήµατος OBD και των χρησιµοποιούµενων µορφότυπων (µε επεξήγηση καθενός) που συνδέονται µε µεµονωµένα κατασκευαστικά στοιχεία του κινητήριου συστήµατος τα οποία έχουν σχέση µε τις εκποµπές, στην περίπτωση που η παρακολούθηση του κατασκευαστικού στοιχείου χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της ενεργοποίησης του ΜΙ. Ειδικότερα, πρέπει να δίδεται λεπτοµερής επεξήγηση για τα δεδοµένα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία $05, οκιµή ΙD $21 έως FF και στην υπηρεσία $06. Στην περίπτωση τύπων οχηµάτων που χρησιµοποιούν σύνδεσµο επικοινωνίας σύµφωνα µε το πρότυπο ΙSO Road vehicles Diagnostics on Controller Area Network (CAN) Part 4: Requirements for emissions-related systems (Οδικά οχήµατα ιαγνωστικά συστήµατα σε CAN Μέρος 4: Απαιτήσεις για τα συστήµατα που αφορούν τις εκποµπές), πρέπει να δίδεται λεπτοµερής επεξήγηση για τα δεδοµένα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία $06 οκιµή ΙD $00 έως FF, για κάθε υποστηριζόµενο ΙD συστήµατος ελέγχου OBD Οι απαιτούµενες πληροφορίες στο σηµείο αυτό µπορούν, για παράδειγµα, να οριστούν συµπληρώνοντας έναν πίνακα, ο οποίος πρέπει να επισυναφθεί στο παρόν παράρτηµα, ως εξής: Στρα- Κατασκευα- Κριτήρια Κριτήρια ευτε- Κωδικός τηγική Προ- οκιµή επίστικό στοι- ανίχνευ- ενεργοποίη- ρεύουσες βλάβης παρακολού- παρασκευή δειξης χείο σης βλάβης σης του ΜΙ παράµετροι θησης Καταλύ- P0420 Σήµατα ιαφορά Τρίτος Στροφές ύο Τύπος Ι». της αισθη- µεταξύ κύκλος κινητήρα, κύκλοι τήρων 1 σηµάτων φορτίο τύπου Ι και 2 αισθη- κινητήρα, οξυγόνου τήρα 1 τρόπος και αι- Α/F, θερσθη- µοκρασία τήρα 2 καταλύτη Γ. Το παράρτηµα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής 1. Προστίθεται το ακόλουθο 2.3.5: « Στην περίπτωση ενός τύπου οχήµατος µε αριθµό στροφών του κινητήρα σε κατάσταση βραδυπορίας υψηλότερο από τον αριθµό στροφών του κινητήρα κατά τη διάρκεια των εργασιών 5, 12 και 24 του στοιχειώδους αστικού κύκλου (πρώτο µέρος), ο συµπλέκτης µπορεί, κατ' αίτηση του κατασκευαστή, να απεµπλακεί κατά τη διάρκεια της προηγούµενης εργασίας.».

14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/33 2. Το σηµείο 3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «3.2. Καύσιµο Για τη δοκιµή ενός οχήµατος όσον αφορά τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στη σειρά Α του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας, το κατάλληλο καύσιµο αναφοράς πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο τµήµα Α του παραρτήµατος ΙΧ ή, στην περίπτωση αέριων καυσίµων αναφοράς, στο τµήµα Α.1 ή Β του παραρτήµατος ΙΧα. Για τη δοκιµή ενός οχήµατος όσον αφορά τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στη σειρά Β του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας, το κατάλληλο καύσιµο αναφοράς πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο τµήµα Β του παραρτήµατος ΙΧ ή, στην περίπτωση αέριων καυσίµων αναφοράς, στο τµήµα Α.2 ή Β του παραρτήµατος ΙΧα.». 3. Στη στήλη 5 του πίνακα ΙΙΙ.1.2 [µε τίτλο: «Ταχύτητα (km/h)»], η εργασία 23 τροποποιείται ως εξής: «35 10».. Στο παράρτηµα VII το σηµείο αντικαθίσταται απότο ακόλουθο κείµενο: « Το καύσιµο δοκιµής πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο τµήµα Γ του παραρτήµατος ΙΧ.». Ε. Το παράρτηµα ΙΧ αντικαθίσταται απότο ακόλουθο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Α. Προδιαγραφές των καυσίµων αναφοράς για τη δοκιµή οχηµάτων όσον αφορά τις οριακές τιµές που καθορίζονται στη σειρά Α του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι δοκιµή τύπου Ι 1. ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΟΚΙΜΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ Τύπος: Αµόλυβδη βενζίνη Όρια ( 1 ) Παράµετρος Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστο Μέγιστο Αριθµός οκτανίων RON 95,0 EN Αριθµός οκτανίων MON 85,0 EN Πυκνότητα στους 15 C kg/m ISO 3675 Τάση ατµών Reid KPa 56,0 60,0 EN 12 Απόσταξη: αρχικό σηµείο ζέσεως C EN-ISO 3405 εξάτµιση στους 100 C % κατ' όγκο 49,0 57,0 EN-ISO 3405 εξάτµιση στους 150 C % κατ' όγκο 81,0 87,0 EN-ISO 3405 τελικό σηµείο ζέσεως C EN-ISO 3405 Υπόλειµµα % κατ' όγκο 2 EN-ISO 3405

15 L 291/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Όρια ( 1 ) Παράµετρος Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστο Μέγιστο Ανάλυση υδρογονανθράκων: ολεφίνες % κατ' όγκο 10 ASTM D 1319 αρωµατικοί % κατ' όγκο 28,0 40,0 ASTM D 1319 βενζόλιο % κατ' όγκο 1,0 pr. EN κορεσµένοι % κατ' όγκο Ισορροπία ASTM D 1319 Λόγος άνθρακα/υδρογόνου Αναφορά Αναφορά Περίοδος επαγωγής ( 2 ) λεπτά 480 EN-ISO 7536 Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m 2,3 EN 1601 Κοµµιώδη mg/ml 0,04 EN-ISO 6246 Περιεκτικότητα σε θείο ( 3 ) mg/kg 100 pr. EN ISO/DIS ιάβρωση χαλκού κατηγορίας Ι 1 EN-ISO 2160 Περιεκτικότητα σε µόλυβδο g/l 5 EN 237 Περιεκτικότητα σε φώσφορο mg/l 1,3 ASTM D 3231 ( 1 ) Οι τιµές που ορίζονται στις προδιαγραφές είναι αληθείς τιµές. Για τον καθορισµό των οριακών τιµών εφαρµόζονται οι όροι του ΙSO 4259 Προϊόντα πετρελαίου Προσδιορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας όσον αφορά τις µεθόδους δοκιµής, ενώ για τον καθορισµό ελάχιστης τιµής λήφθηκε υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός για τον καθορισµό µέγιστης και ελάχιστης τιµής, η ελάχιστη διαφορά είναι 4R (R=αναπαραγωγιµότητα). Παρά το µέτρο αυτό, που είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, ο παραγωγός του καυσίµου δεν θα πρέπει εντούτοις να στοχεύει σε µηδενική τιµή όταν η καθορισµένη µέγιστη τιµή είναι 2R, ούτε τη µέση τιµή στην περίπτωση τιµών µέγιστων και ελάχιστων ορίων. Εάν χρειάζεται να διευκρινιστεί το ζήτηµα κατά πόσον ένα καύσιµο πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι όροι του ΙSO ( 2 ) Το καύσιµο επιτρέπεται να περιέχει αναστολείς οξειδωτικής δράσης και αδρανοποιητές µετάλλων που κατά κανόνα χρησιµοποιούνται για σταθεροποίηση της ροής βενζίνης στα διυλιστήρια, αλλά δεν επιτρέπεται να προστίθενται απορρυπαντικά/µέσα κολλοειδούς διασποράς και διαλυτικά έλαια. ( 3 ) Θα αναφέρεται η πραγµατική περιεκτικότητα σε θείο του καυσίµου που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή τύπου Ι. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΟΚΙΜΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Τύπος: Ντίζελ Όρια ( 1 ) Παράµετρος Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστο Μέγιστο Αριθµός κετανίου ( 2 ) 52,0 54,0 EN-ISO 5165 Πυκνότητα στους 15 C kg/m EN-ISO 3675 Απόσταξη: για 50 % C 245 EN-ISO 3405 για 95% C EN-ISO 3405 τελικό σηµείο ζέσεως C 370 EN-ISO 3405

16 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/35 Όρια ( 1 ) Παράµετρος Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστο Μέγιστο Σηµείο ανάφλεξης C 55 EN CFPP C 5 EN 116 Ιξώδες στους 40 C mm 2 /s 2,5 3,5 EN-ISO 3104 Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες % m/m 3 6,0 IP 391 Περιεκτικότητα σε θείο ( 3 ) mg/kg 300 Pr. EN-ISO/DIS ιάβρωση χαλκού 1 EN-ISO 2160 Υπόλειµµα άνθρακα Conradson (10 % DR) % m/m 0,2 EN-ISO Τέφρα % m/m 0,01 EN-ISO 6245 Νερό % m/m 0,02 EN-ISO Αριθµός εξουδετέρωσης (ισχυρό οξύ) mg KOH/g 0,02 ASTM D Αντοχή στην οξείδωση ( 4 ) mg/ml 0,025 EN-ISO Νέα καλύτερη µέθοδος υπό εξέλιξη για πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες % m/m EN ( 1 ) Οι τιµές που ορίζονται στις προδιαγραφές είναι αληθείς τιµές. Για τον καθορισµό των οριακών τιµών εφαρµόζονται οι όροι του ΙSO 4259 Προϊόντα πετρελαίου Προσδιορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας όσον αφορά τις µεθόδους δοκιµής, ενώ για τον καθορισµό ελάχιστης τιµής λήφθηκε υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός για τον καθορισµό µέγιστης και ελάχιστης τιµής, η ελάχιστη διαφορά είναι 4R (R=αναπαραγωγιµότητα). Παρά το µέτρο αυτό, που είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, ο παραγωγός του καυσίµου δεν θα πρέπει εντούτοις να στοχεύει σε µηδενική τιµή όταν η καθορισµένη µέγιστη τιµή είναι 2R, ούτε τη µέση τιµή στην περίπτωση τιµών µέγιστων και ελάχιστων ορίων. Εάν χρειάζεται να διευκρινιστεί το ζήτηµα κατά πόσον ένα καύσιµο πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι όροι του ΙSO ( 2 ) Η κλίµακα για τον αριθµό κετανίου δεν συµφωνεί µε την απαίτηση της ελάχιστης διαφοράς των 4R. Εντούτοις, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ προµηθευτή και χρήστη καυσίµου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίλυση τέτοιων διαφορών οι όροι του ΙSO 4259 υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιούνται επαναληπτικές µετρήσεις σε ικανό αριθµό και µε ικανοποιητική ακρίβεια, αντί για ένα µόνο προσδιορισµό. ( 3 ) Θα αναφέρεται η πραγµατική περιεκτικότητα σε θείο του καυσίµου που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή τύπου Ι. ( 4 ) Ακόµη και αν ελέγχεται η αντοχή στην οξείδωση, ενδέχεται η διάρκεια ζωής να είναι περιορισµένη. Πρέπει να ζητούνται οδηγίες από τον προµηθευτή για τις συνθήκες αποθήκευσης και διατήρησης.

17 L 291/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β. Προδιαγραφές των καυσίµων αναφοράς για τη δοκιµή οχηµάτων όσον αφορά τις οριακές τιµές που καθορίζονται στη σειρά Β του πίνακα του σηµείου του παραρτήµατος Ι δοκιµή τύπου Ι 1. ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΟΚΙΜΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ Τύπος: Αµόλυβδη βενζίνη Όρια ( 1 ) Παράµετρος Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστο Μέγιστο Αριθµός οκτανίων RON 95,0 EN Αριθµός οκτανίων MON 85,0 EN Πυκνότητα στους 15 C kg/m ISO 3675 Τάση ατµών Reid KPa 56,0 60,0 EN 12 Απόσταξη: εξάτµιση στους 70 C % κατ' όγκο 24,0 40,0 EN-ISO 3405 εξάτµιση στους 100 C % κατ' όγκο 50,0 58,0 EN-ISO 3405 εξάτµιση στους 150 C % κατ' όγκο 83,0 89,0 EN-ISO 2405 τελικό σηµείο ζέσεως C EN-ISO 3405 Υπόλειµµα % κατ' όγκο 2,0 EN-ISO 3405 Ανάλυση υδρογονανθράκων: ολεφίνες % κατ' όγκο 10,0 ASTM D 1319 αρωµατικοί % κατ' όγκο 29,0 35,0 ASTM D 1319 βενζόλιο % κατ' όγκο 1,0 ASTM D 1319 κορεσµένοι % κατ' όγκο Αναφορά pr. EN Λόγος άνθρακα/υδρογόνου Αναφορά Περίοδος επαγωγής ( 2 ) λεπτά 480 EN-ISO 7536 Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % m/m 1,0 EN 1601 Κοµµιώδη mg/ml 0,04 EN-ISO 6246 Περιεκτικότητα σε θείο ( 3 ) mg/kg 10 ASTM D 5453 ιάβρωση χαλκού Κατηγορία 1 EN-ISO 2160

18 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 291/37 Όρια ( 1 ) Παράµετρος Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστο Μέγιστο Περιεκτικότητα σε µόλυβδο mg/ml 5 EN 237 Περιεκτικότητα σε φώσφορο mg/l 1,3 ASTM D 3231 ( 1 ) Οι τιµές που ορίζονται στις προδιαγραφές είναι αληθείς τιµές. Για τον καθορισµό των οριακών τιµών εφαρµόζονται οι όροι του ΙSO 4259 Προϊόντα πετρελαίου Προσδιορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας όσον αφορά τις µεθόδους δοκιµής, ενώ για τον καθορισµό ελάχιστης τιµής λήφθηκε υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός για τον καθορισµό µέγιστης και ελάχιστης τιµής, η ελάχιστη διαφορά είναι 4R (R=αναπαραγωγιµότητα). Παρά το µέτρο αυτό, που είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, ο παραγωγός του καυσίµου δεν θα πρέπει εντούτοις να στοχεύει σε µηδενική τιµή όταν η καθορισµένη µέγιστη τιµή είναι 2R, ούτε τη µέση τιµή στην περίπτωση τιµών µέγιστων και ελάχιστων ορίων. Εάν χρειάζεται να διευκρινιστεί το ζήτηµα κατά πόσον ένα καύσιµο πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι όροι του ΙSO ( 2 ) Το καύσιµο επιτρέπεται να περιέχει αναστολείς οξειδωτικής δράσης και αδρανοποιητές µετάλλων που κατά κανόνα χρησιµοποιούνται για σταθεροποίηση της ροής βενζίνης στα διυλιστήρια, αλλά δεν επιτρέπεται να προστίθενται απορρυπαντικά/µέσα κολλοειδούς διασποράς και διαλυτικά έλαια. ( 3 ) Θα αναφέρεται η πραγµατική περιεκτικότητα σε θείο του καυσίµου που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή τύπου Ι. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΟΚΙΜΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Τύπος: Ντίζελ Όρια ( 1 ) Παράµετρος Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Ελάχιστο Μέγιστο Αριθµός κετανίου ( 2 ) 52,0 54,0 EN-ISO 5165 Πυκνότητα στους 15 C kg/m EN-ISO 3675 Απόσταξη: για 50 % C 245 EN-ISO 3405 για 95 % C EN-ISO 3405 τελικό σηµείο ζέσεως C 370 EN-ISO 3405 Σηµείο ανάφλεξης C 55 EN CFPP C 5 EN 116 Ιξώδες στους 40 C mm 2 /s 2,3 3,3 EN-ISO 3104 Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες % m/m 3,0 6,0 IP 391 Περιεκτικότητα σε θείο ( 3 ) mg/kg 10 ASTM D 5453 ιάβρωση χαλκού Κατηγορία 1 EN-ISO 2160 Υπόλειµµα άνθρακα Conradson (10 % DR) % m/m 0,2 EN-ISO Τέφρα % m/m 0,01 EN-ISO 6245

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,91

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,91 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η περιγραφή αυτή αφορά την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Συγκεκριμένα η τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια καυσίμων diesel

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 28. 12. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 334/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/102/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 12 εκεµβρίου 2001 2000/0136(COD) PE2 ***IΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 εκεµβρίου 2001 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Πληροφ.: Φαφαλιός Α. Τηλ.: 22713 51702 Φαξ: 22713 51738 Email: promithies@chios.gov.gr ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 566/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2090 Κ.Α.Π. 318/2004 Αρ. 3847, Αριθμός 318

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2090 Κ.Α.Π. 318/2004 Αρ. 3847, Αριθμός 318 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2090 Κ.Α.Π. 318/2004 Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 318 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 16(1) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 28 MI 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 23ης Μαρτίου 1994 περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0692 EL 04.02.2015 008.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: ΑΓΙΑ - ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Κώδικας: 400 03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 313.815,16

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5446/12 ENT 11 ENV 24 MI 23 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιανουαρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2010 COM(2010) 607 τελικό 2010/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 582/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για την εφαρμογή και την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, Αριθμός 316

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, Αριθμός 316 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 316 2077 ΚΛII. 316/2004 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 16(1) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα σε υαννάνιο mg/i - 2 (από 1/1/2014) Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods

Περιεκτικότητα σε υαννάνιο mg/i - 2 (από 1/1/2014) Βλέπε «Table 1- Requirements and test methods ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μεγίστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3,7% un/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης. Παράμετρος (1) Ερευνητικός αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την παρακολούθηση και την αναφορά δεδοµένων ταξινόµησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια Υγρών Καυσίµων. Αγρινίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & Νοµικών Προσώϖων ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων

Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ε Ι Ο χολή Φημικών Μηχανικών Εργαστήριο Σεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 435.420,00 (µε Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/27/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/27/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 107/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 18.4.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/27/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Απριλίου 2001 για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/77/EΟΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Τ ΕΧ Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Της επιχείρησης, έδρα..., οδός.., αριθμός, ΑΦΜ., Δ.Ο.Υ..., τηλέφωνο., fax.

Ε Ν Τ Υ Π Ο Τ ΕΧ Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Της επιχείρησης, έδρα..., οδός.., αριθμός, ΑΦΜ., Δ.Ο.Υ..., τηλέφωνο., fax. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και αντιπαγωτικού πετρελαίου, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και τις ανάγκες όλων των νομικών προσώπων του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5365/17 ENT 13 ENV 28 MI 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2017 Προς: Όλα τα Μέλη Κυρίες/Κύριοι, Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ:ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 3596 Κ.Δ.Π. 613/2003 Αρ. 3739, 25.7.2003 Αριθμός 613 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. Μελ. :33/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. Μελ. :33/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. Μελ. :33/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2010 COM(2010)362 τελικό 2010/0195 (COD) C7-0171/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/EΚ όσον αφορά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R0114 EL 18.11.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παράταση Διενέργειας Δ.4/16 προς Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για την Προμήθεια Καύσιμου με Κωδικό ΝΑΤΟ F-54 για τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παράταση Διενέργειας Δ.4/16 προς Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για την Προμήθεια Καύσιμου με Κωδικό ΝΑΤΟ F-54 για τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/117/131369 Σ. 1299 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Διενέργειας Δ.4/16 προς Σύναψη Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Ε.Ε. Παρ. III(I) 193 Κ.Α.Π. 75/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 75 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης

Διαβάστε περισσότερα