Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ"

Transcript

1 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ κράτους τὰ ἑλληνικὰ γράμματα στὸν κόσμο τῶν Σλάβων γενικῶς, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως σὲ ἐκεῖνον τῶν Βαλκανίων, ἔχει ἐπανειλημμένως ἀπασχολήσει τὸν κύκλο τῶν εἰδικῶν καὶ ἔχει καταδείξει μία ἐκτεταμένη ἑλληνικὴ πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἐπιρροὴ σ αὐτούς. Ἀναγνωρίζοντας τὴν ὑπεροχὴ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ὡς ἰσχυροῦ κράτους ἀλλὰ καὶ ὡς κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶχαν καὶ αὐτοὶ λάβει τὴ χριστιανικὴ πίστη, οἱ Σλάβοι δέχονταν ὄχι μόνο ἀνεπιφυλάκτως ἀλλὰ καὶ μὲ ἐμφανῆ δίψα τὰ ἀπὸ τὸ Βυζάντιο προερχόμενα πο λι - τιστικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς πνευματικὲς ἀξίες. Ἡ διαδικασία αὐτή, ἡ ὁποία διήρκεσε αἰῶνες ὁλόκληρους, ἄρχισε νὰ διαφοροποιεῖται, ἐλαφρῶς μὲν μετὰ τὴν πτώση τοῦ Βυζαντίου, ἐμφανέστερα δὲ ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα καὶ μετά, διότι στὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ αἰώνα ἄρχισε νὰ δια μορ - φώνεται στοὺς σλαβικοὺς λαοὺς τῶν Βαλκανίων ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους, καθὼς καὶ ἡ τάση ἀποδέσμευσής τους ἀπὸ μόνιμη ἐξωτερικὴ ἐπιρροή. Γιὰ τὴν κατανόηση αὐτῆς τῆς διαδικασίας εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προβοῦμε σὲ μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομή, ὥστε νὰ ἐπισημάνουμε τὰ βασικὰ δεδομένα, στὴ συνέχεια δὲ νὰ ἐπισημάνουμε σὲ γενικὲς γραμμὲς τὴ διαδικασία ποὺ ἀκολούθησε ἡ ἐξάσκηση ἐπιρροῆς τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ἐπὶ τῶν βαλκανίων Σλάβων. Τὸ πρῶτο βαλκανικὸ σλαβικὸ κράτος τὸ ὁποῖο κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἦταν ἡ Βουλγαρία, ἡ ὁποία καὶ ὑποτάχθηκε ὁλοκληρωτικὰ σ αὐτοὺς τὸ ἔτος Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς κατάκτησης ἦταν φοβερές ἡ χώρα ἐπλήγη οἰκονομικῶς καὶ πέρασε σὲ ἕνα βαθὺ

2 110 Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ, χρονικα ΟΡΙΑ πνευματικὸ σκοτάδι. Στὴ συνέχεια, μετὰ τὸ ἔτος 1415, καταλύθηκε τὸ Βουλγαρικὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Τυρνόβου καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ὑπήχθη στὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Κων σταν - τινουπόλεως. Τὶς μητροπολιτικὲς ἕδρες στὴ Βουλγαρία κατα - λάμβαναν πλέον Ἕλληνες μητροπολίτες, τοὺς ὁποίους διόριζε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα ἤδη ἄρχισαν νὰ εἰσρέουν στὴ Βουλγαρία προτεστάντες καὶ ρωμαιοκαθολικοὶ ἱεραπόστολοι μὲ σκοπὸ νὰ προσηλυτίσουν τὸν πληθυσμὸ καί, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους, διέδιδαν βιβλία στὴ βουλγαρικὴ γλώσσα καὶ ἐνίσχυαν τὸν ἐθνικὸ πατριωτισμό, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς ἀποξενώσουν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπίδραση. Παρὰ τὶς μεγάλες προσπάθειες, κυρίως τῶν Φραγκισκανῶν ἱεραποστόλων, ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ ἔργου τους ἦταν πολὺ περιορισμένος, δεδομένου ὅτι οἱ Βούλγαροι, ἐμμένοντας στὴν Ὀρθοδοξία, παρέμεναν συγχρόνως καὶ ἀποδέκτες τῶν ἑλληνικῶν πνευματικῶν ἐπιδράσεων. Ἐντούτοις ἡ δράση τῶν ἱεραποστόλων εἰσῆγε νέα στοιχεῖα σκέψης καὶ ἀντίληψης γιὰ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν ἄρχισαν νὰ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ φανερά. Ἀνάλογες μεταβολὲς συνέβαιναν καὶ στὸν κόσμο τῶν Σέρβων, τῶν ὁποίων ἡ χώρα καταλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους σταδιακὰ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 15ου αἰώνα. Ἡ τουρκικὴ κατάκτηση βύθισε καὶ αὐτὴ τὴ χώρα σὲ ὑποτονικὴ πνευματικὴ κατάσταση. Συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης ἦταν νὰ καταργηθεῖ ἡ αὐτοκέφαλη σερβικὴ Ἀρχιεπισκοπὴ Πεκίου καὶ νὰ ἀρχίσει βαθμηδὸν ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος νὰ ὑπάγει στὴ δική της δικαιοδοσία τὶς σερβικὲς περιοχές. Σὲ ἔγγραφο τοῦ μητροπολίτη Κορυτσᾶς Δανιὴλ τοῦ 1694 ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος ὀνομάζεται «Πρώτης Ἰουστινιανῆς, Ἀχριδῶν καὶ πάσης Βουλγαρίας, Μακεδονίας, Ἀλβανίας καὶ λοιπῶν». Ἐννοεῖται ὅτι ἡ ἐπίσημη γλώσσα αὐτῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς ὁποίας οἱ ἀρχιεπίσκοποι ἦταν Ἕλληνες, ἦταν ἡ ἑλληνική, ὅλα δὲ τὰ ἔγγραφά της ποὺ ἔχουν διασωθεῖ, μέχρι τὴν κατάργησή της τὸ 1767 καὶ τὴν ὑπαγωγή της στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι ἐπίσης γραμμένα στὰ ἑλληνικά. Ἡ τουρκικὴ κατάκτηση ἐπέφερε ὅμως καὶ μία ἄλλη ἐξέλιξη στὶς σχέσεις τῶν σλαβικῶν βαλκανικῶν λαῶν μὲ τὸν ἑλληνικό ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ καταργήθηκαν τὰ μεσαιωνικὰ σύνορα τῶν κρατῶν τῆς Βαλκανικῆς καὶ ὅλα αὐτὰ ὑπήχθησαν στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ἄρχισε μία ἐλεύθερη διακίνηση πληθυσμῶν, ἰδίως μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ἐμπορίου καὶ τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε

3 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ 111 σὲ μία καλύτερη ἀλληλογνωριμία τῶν λαῶν. Ἑπόμενο ἦταν, μετὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτή, καὶ μάλιστα τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑπαγωγὴ τῶν βαλκανίων Σλάβων στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία Ἑλλήνων ἱεραρχῶν, ἡ ἑλ - ληνικὴ γλώσσα νὰ γνωρίσει μία μεγάλη διάδοση, γεγονὸς ποὺ χρη - σιμοποιήθηκε ἀπὸ Βουλγάρους ἱστορικοὺς ὡς ἀπόδειξη προσπάθειας δῆθεν τῶν Ἑλλήνων νὰ ἐξελληνίσουν τοὺς Βουλγάρους. Αὐτὴ τὴν ἄποψη ὅμως ἔχει ἐπισημάνει ὡς λανθασμένη ὁ διαπρεπὴς Βούλγαρος ἱστορικὸς Γιορντὰν Ἰβανόφ. Ἡ διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μεταξὺ τῶν βαλκανίων Σλάβων ἦρθε ὡς συνέπεια πρῶτον τῆς οἰκονομικῆς ἄνθησης τῶν Ἑλλήνων καὶ δεύτερον τῆς δυνατότητας ποὺ αὐτὴ παρεῖχε γιὰ τὴν πρόσβαση σὲ γραπτὰ μνημεῖα λόγου ἀνώτερης ποιότητας, μάλιστα δὲ καὶ ἐκφραστικὰ τῶν νεοτέρων θεωριῶν, οἱ ὁποῖες ἐκπήγαζαν ἀπὸ τὴ γνωριμία μὲ τὸν δυτικὸ κόσμο. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση δια - κήρυξης τῆς ἀνωτερότητας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ ἕναν βλα - χόφωνο ἱερέα ἀπὸ τὴ Μοσχόπολη τῆς Βορείου Ἠπείρου. Πρόκειται γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ ἔργου: Εἰσαγωγικὴ διδασκαλία περιέχουσα λεξικὸν τετράγλωσσον τῶν τεσσάρων κοινῶν διαλέκτων, ἤτοι τῆς ἁπλῆς Ρω - μαϊκῆς, τῆς ἐν Μοισίᾳ Βλαχικῆς, τῆς Βουλγαρικῆς καὶ τῆς Ἀλβανιτικῆς. Τὸ ἔργο αὐτὸ γράφηκε ἀπὸ τὸν Βλάχο τὴν καταγωγὴ ἱερέα Δανιὴλ τὸν Μοσχοπολίτη καὶ πιθανότατα κυκλοφόρησε δύο φορές, τὸ 1793/94 καὶ τὸ Καὶ μόνος ὁ τίτλος τοῦ ἔργου εἶναι δηλωτικὸς τῶν γλωσσῶν ποὺ ἦταν σὲ χρήση στὴ νοτιοδυτικὴ βαλκανική, ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐκπλήσσει εἶναι ὁ πρόλογος τοῦ ἔργου, ὁ ὁποῖος εἶναι γραμμένος σὲ στίχους. Ἐδῶ διαβάζουμε: Ἀλβανοί, Βλάχοι, Βούλγαροι, ἀλλόγλωσσοι χαρῆτε, Κ ἑτοιμασθῆτε ὅλοι σας Ρωμαῖοι νὰ γενῆτε, βαρβαρικὴν ἀφήνοντες γλώσσαν, φωνὴν καὶ ἤθη, ὁποῦ στοὺς ἀπογόνους σας νὰ φαίνονται σὰν μῦθοι. Γένη σας νὰ τιμήσετε, ὁμοῦ καὶ τὰς πατρίδας, τὰς ἀλβανοβουλγαρικὰς κάμνοντες ἑλληνίδας. Καὶ παρακάτω λέει: Νέοι Βουλγάρων χαίρετε, Ἀλβανιτῶν καὶ Βλάχων, διάκονοι, πρεσβύτεροι μεθ ἱερομονάχων, Ξυπνίσατε ἀπὸ τὸν βαθὺν ὕπνον τῆς ἀμαθείας, ρωμαίϊκια γλώσσα μάθετε, μητέρα τῆς σοφίας.

4 112 Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ, χρονικα ΟΡΙΑ Στὴ συνέχεια ἀναφέρεται στὴν εὐεργετικὴ χειρονομία τοῦ μη - τροπολίτη Πελαγονίας νὰ ἐκδώσει τὸ ἔργο του, Ρωμαίϊκια γλώσσα θέλωντας τοὺς πάντας νὰ διδάξῃ, καὶ τὰ βουλγαραλβανικὰ ἤθη νὰ μεταλλάξῃ. Εἶναι πιὰ φανερὸ ὅτι ἐδῶ ἔχουμε μία ἀναγνώριση τῆς ὑπεροχῆς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἔναντι αὐτῆς τῶν Βουλγάρων, Ἀλβανῶν καὶ Βλάχων, γιὰ τὸν λόγο ἀκριβῶς ὅτι ἡ γλώσσα αὐτὴ ἄνοιγε τὸν δρόμο πρὸς ἀπόκτηση γνώσεων ὑψηλῆς στάθμης. Ἡ διάδοση αὐτὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας προσέ - κρουσε σὲ μία ἀναπάντεχη βουλγαρικὴ ἀντίδραση, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Τὸ 1762 ὁ Βούλγαρος μοναχὸς Παΐσιος τῆς Μονῆς χιλανδαρίου συνέγραψε μία Σλαβοβουλγαρικὴ Ἱστορία, μὲ τὴν ὁποία προσπάθησε νὰ ἀφυπνίσει τὸν βουλγαρικὸ ἐθνικισμό, πράγμα τὸ ὁποῖο τελικῶς καὶ πέτυχε. Τὸ ἔργο του γνώρισε πολλὰ ἀντίγραφα καὶ εἶχε μία εὐρύτατη διάδοση μεταξὺ τῶν Βουλγάρων. Πολὺ σωστὰ ὁ Παΐσιος θεωρεῖται αὐτὸς ποὺ ἀναγέννησε τὸ βουλγαρικὸ ἔθνος. Στὸν πρόλογο τοῦ ἔργου του ὁ Βούλγαρος μοναχὸς προτρέπει τοὺς συμπατριῶτες του νὰ γνωρίσουν τὴν ἱστορία τους, νὰ μὴ δελεάζονται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ γλώσσα, οὔτε ἀπὸ τὴν «πολιτικὴ» τῶν Ἑλλήνων. Γράφει συγκεκριμένως: Μερικοὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ γνω - ρίζουν γιὰ τὸ βουλγαρικό τους γένος, ἀλλὰ στρέφονται πρὸς ξένο πολιτισμὸ καὶ ξένη γλώσσα, δὲν μεριμνοῦν δὲ γιὰ τὴ δική τους βουλ - γαρικὴ γλώσσα, ἀλλὰ μαθαίνουν νὰ διαβάζουν καὶ νὰ μιλοῦν ἑλληνικά, ντρέπονται δὲ νὰ λέγονται Βούλγαροι. Εἶναι προφανὲς ὅτι αὐτός, ὁ κατὰ τὰ ἄλλα ἁπλοϊκὸς καὶ μέτριας μόρφωσης μοναχός, ὁ ὁποῖος ἐνέσκυψε στὴ μελέτη ἱστορικῶν πηγῶν, ἔνιωσε νὰ ξυπνᾶ μέσα του ἕνα ἔνδοξο παρελθὸν τοῦ βουλγαρικοῦ λαοῦ, τὸ ὁποῖο προσπάθησε μὲ τὸ ἔργο του νὰ τὸ ἐπαναφέρει στὸ παρόν. Σημειώνει ἐπιπροσθέτως ὅτι, ἐνῶ ὑπάρχουν λαοὶ πολὺ πιὸ σοφοὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ δὲν ἐγκαταλείπουν τὴ γλώσσα τους γιὰ νὰ ἀφομοιωθοῦν ἀπὸ ἐκείνους τοὺς λαούς. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Παΐσιος προσπάθησε νὰ ἀνακόψει τὴ ροπὴ τῶν Βουλγάρων πρὸς τὴν ἑλληνικὴ μόρφωση, κίνηση ἡ ὁποία, κατὰ τὴν ἄποψή του, θὰ εἶχε ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα τὸν ἐξελληνισμό τους καὶ τὴν ἐξαφάνιση τῆς βουλγαρικῆς τους ταυτότητας. Παρὰ τὸν ἔντονο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ μοναχὸς Παΐσιος ἀντέδρασε στὴν κλίση τῶν Βουλγάρων πρὸς τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ

5 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ 113 παιδεία, καὶ παρὰ τὴ μεγάλη διάδοση ποὺ εἶχε τὸ ἔργο του, τὰ ἑλληνικὰ γράμματα δὲν ἔπαψαν νὰ συγκινοῦν τοὺς Βουλγάρους. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ γνωριμία τους μὲ αὐτὰ ἀπὸ παλαιότερες ἐποχές, τότε ποὺ ἔργα ἑλληνικὰ κυκλοφοροῦσαν σὲ βουλγαρικὴ μετάφραση καὶ γνώριζαν πολὺ μεγάλη διάδοση μέσα στοὺς βουλγαρικοὺς κύκλους. Θὰ πρέπει ἐδῶ νὰ μνημονευθεῖ τὸ ἔργο Θησαυρὸς τοῦ Δαμασκηνοῦ Στουδίτου, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸν 16ο αἰώνα. Τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Θεσ - σαλονικέα συγγραφέα, τὸ ὁποῖο περιλάμβανε κηρύγματά του, γνώ - ρισε πάρα πολὺ μεγάλη διάδοση τόσο μέσα στὸν ἑλληνικὸ ὅσο καὶ στὸν βουλγαρικὸ κόσμο. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν τελευταῖο ἔχει διασωθεῖ ἕνας πολὺ ἀξιόλογος ἀριθμὸς χειρογράφων μετάφρασης τοῦ Θησαυροῦ, τὰ ὁποῖα χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 16ο ἕως καὶ τὸν 19ο αἰώνα, γεγονὸς ποὺ δηλώνει πόσο ἀγαπητὸ ὑπῆρξε τὸ ἔργο τοῦ Δαμασκηνοῦ μεταξὺ τῶν Βουλγάρων, θὰ πρέπει μάλιστα νὰ ση μειωθεῖ ὅτι, προκειμένου νὰ γίνει κατανοητὸ ἀπὸ τὸν ὀλιγογράμματο λαό, γραφόταν σὲ μιὰ πιὸ ἁπλοϊκὴ βουλγαρικὴ γλώσσα, συμ βάλ λοντας ἔτσι καὶ στὴ με - τάβαση τῆς γλώσσας αὐτῆς ἀπὸ τὴν ἀρχαϊκή της μορφὴ στὴ δημώδη. Στὴν ἐξέλιξη αὐτὴ τῆς βουλγαρικῆς γλώσσας συνετέλεσε τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ τὸ ἑλληνικὸ ἔργο τοῦ Δαμασκηνοῦ ἦταν γραμμένο σὲ ἁπλοϊκὴ ἑλληνική. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ μνημονευθεῖ καὶ ἡ πολὺ μεγάλη διάδοση τῶν ἔργων τοῦ Ἀγαπίου τοῦ Κρητὸς μεταξὺ Βουλγάρων, Σέρβων καὶ Ρώσων. Αὐτὸς εἶχε ζήσει τὸν 17ο αἰώνα, ἀλλὰ τὰ ἔργα του γνώρισαν μεγάλη διάδοση μεταξὺ τῶν μνημονευθέντων λαῶν μέχρι καὶ τὸν 19ο αἰώνα. Τὸ βασικότερο ἀπὸ τὰ ἕνδεκα συνολικὰ ἔργα ποὺ ἐξέδωσε ὁ Ἀγάπιος, καὶ τὸ ὁποῖο μεταφράστηκε στὰ σλαβικά, ἦταν τὸ ὑπὸ τίτλο Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία, ποὺ καὶ αὐτὸ εἶχε γραφεῖ σὲ δημώδη ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ἀπὸ τὸ 1641 ἕως τὸ 1883 εἶχε γνωρίσει 14 ἐκδόσεις. Τὸ τρίτο μέρος τοῦ ἔργου αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο ἀποσπάστηκε καὶ κυκλοφόρησε αὐτοτελῶς μὲ τὸν τίτλο Θαύματα τῆς Θεοτόκου, μεταφράστηκε στὰ σλαβικὰ ἀπὸ τὸν Ρῶσο Ἁγιορείτη μοναχὸ Σαμοὺλ Bakichich καὶ γνώρισε τεράστια κυκλοφορία στὸν ὀρθόδοξο σλαβικὸ κόσμο. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ἀγαπίου εἶχαν ληφθεῖ πολλὰ στοιχεῖα ἀπὸ βιβλία τοῦ δυτικοῦ κόσμου, χωρὶς αὐτὰ νὰ κατονομάζονται σ αὐτό. Ἔτσι, μέσα ἀπὸ τὶς μεταφράσεις ἑλληνικῶν βιβλίων, ὁ νοτιοσλαβικὸς κόσμος συνῆπτε γνωριμία μὲ ἰδέες ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς Εὐρώπης. Σὲ σχέση μὲ ὅλα αὐτὰ ἴσως θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε καὶ μία πρωτοτυπία ποὺ

6 114 Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ, χρονικα ΟΡΙΑ παρουσιάζεται σὲ σλαβικὲς μεταφράσεις ἑλληνικῶν ἔργων, ἡ ὁποία εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς σημασίας ποὺ ἀπέδιδαν οἱ βαλκάνιοι Σλάβοι στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Τόσο σὲ χειρόγραφα ὅσο καὶ σὲ ἔντυπες ἐκδόσεις μεταφράσεων ἑλληνικῶν ἔργων στὰ σλαβικά, παρατηροῦμε ὅτι στὴν προμετωπίδα τοῦ βιβλίου δίδεται καὶ ὁ τίτλος τοῦ πρω - τότυπου ἔργου, εἴτε στὴν ἑλληνική του γραφή, εἴτε πάλι στὰ ἑλληνικὰ ἀλλὰ σὲ μεταγραφὴ μὲ σλαβικὰ γράμματα. Αὐτὸ δηλώνει σαφῶς τὸ κύρος ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ προσδώσουν στὸ ἔργο μὲ τὴν παράθεση τοῦ τίτλου τοῦ ἴδιου τοῦ ἑλληνικοῦ πρωτοτύπου. Ἐπίσης παρα τη - ροῦμε σὲ σλαβικὲς λέξεις τῶν τίτλων νὰ χρησιμοποιοῦνται γράμματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Τὸ γεγονὸς ὅτι, μὲ τὴν ἐθνική τους ἀναγέννηση, οἱ βαλκάνιοι Σλάβοι προσέγγιζαν τὶς γνώσεις καὶ ἰδέες ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὴ Δύση, δὲν μπόρεσε τελικὰ νὰ ἀναχαιτίσει τὴ στροφή τους πρὸς τὰ ἑλληνικὰ γράμματα. Αὐτὸ συνέβαινε γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι, πρῶτον ὁ ἑλληνικὸς κόσμος συνῆπτε τὴ γνωριμία μὲ τὰ δυτικὰ ρεύ - ματα μὲ ταχύτερο ρυθμὸ ἀπὸ ὅ,τι οἱ βαλκάνιοι Σλάβοι, δεύτερον δὲ διότι ἡ ἐγγύτητα αὐτῶν τῶν τελευταίων πρὸς τοὺς Ἕλληνες διευκόλυνε περισσότερο τὴν ἀπόκτηση αὐτῶν τῶν γνώσεων. Ἡ βουλγαρικὴ μετά - φραση τοῦ ἔργου τοῦ Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτη ἦταν ἡ ἀπαρχὴ μόνο μιᾶς διαδικασίας ἐπιλογῆς ἑλληνικῶν ἔργων ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους κατὰ τοὺς νεότερους χρόνους. Ὑπῆρξε μία συνέχεια, τὴν ὁποία χαρακτήριζε ἕνας ἐξίσου ἰσχυρὸς ζῆλος γιὰ τὴν ἐκπόνηση μετάφρασης κειμένων ἑλληνικῆς προέλευσης. Ἡ συνέχεια τῆς διαδικασίας διάδοσης ἑλληνικῶν κειμένων μεταξὺ τῶν Βουλγάρων ἄρχισε βαθμηδὸν νὰ παρουσιάζει μία ἐξέλιξη. Ἐνῶ, ὅπως εἴδαμε στὴν ἀρχή, τὰ μεταφραζόμενα στὴ βουλγαρικὴ κείμενα ἀρχικῶς ἀνῆκαν ἀποκλειστικῶς στὴν αὐστηρῶς ἐκκλησιαστικὴ γραμ - ματεία, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἄρχισαν νὰ περνοῦν ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στὸν βουλγαρικὸ κόσμο καὶ κείμενα τῆς κοσμικῆς γραμματείας, πολλὰ μάλιστα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν δυτικῆς προέλευσης. Ἐπίσης, ἐνῶ παλαιότερα τὰ πρόσωπα ποὺ συνετέλεσαν στὴ διάδοση ἔργων ἑλληνικῆς προέλευσης μεταξὺ Βουλγάρων καὶ Σέρβων προέρχονταν ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ κλήρου, τώρα τὸν ρόλο αὐτὸ διαδραματίζουν καὶ καθαρῶς κοσμικὰ πρόσωπα. Στὴν ἐξέλιξη αὐτὴ συνετέλεσε σὲ πολὺ μεγάλο βαθμό, κυρίως στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 19ου αἰώνα, ἡ φοίτηση βαλκανίων Σλάβων σὲ ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπως ἡ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, τῆς Σμύρνης, τῶν Κυδωνιῶν ἀλλὰ

7 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ 115 καὶ αὐτῆς τῆς Ἀθήνας. Στὰ σχολεῖα αὐτὰ μάθαιναν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ νέα ἑλληνικά, ἐπίσης καὶ τὰ ἀρχαῖα, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀποκτοῦσαν μία ὁλοκληρωμένη ἑλληνομάθεια, ἡ ὁποία συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴ μετάδοση ἑλληνικῶν μορφωτικῶν ἀγαθῶν στὴ βουλγαρικὴ κοινωνία. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Βούλγαρο ἀθωνίτη μοναχὸ Παΐσιο, ὁ ὁποῖος ἔλαβε ἀρνητικὴ θέση ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ παιδεία, ὁ ὁμοεθνής του ἐπίσκοπος Βράτσας Σωφρόνιος ( ) ἀκολούθησε ἐντελῶς διαφορετικὴ κατεύθυνση, ἀνοίγοντας ἕναν νέο δρόμο πολιτιστικῆς προσέγγισης τῶν Βουλγάρων πρὸς τὸν ἑλληνικὸ κόσμο. Γνώστης ἄριστος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὁ Σωφρόνιος μετέφρασε σὲ δημώδη βουλγαρική, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Κυριακοδρόμιον τοῦ Ἀγαπίου τοῦ Κρητός, τὸ Μυθολογικὸν Συντίπα τοῦ Φιλοσόφου, τὸ ὁποῖο εἶχε συντάξει ὁ Ἰωάννης Πατούσας, καθὼς καὶ τὸ Θέατρον πολιτικόν, τὸ ὁποῖο εἶχε μεταφραστεῖ ἀπὸ τὰ λατινικὰ στὰ ἑλληνικά. Ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιογνωσία ἄρχισε νὰ προσελκύει ὅλο καὶ περισσότερο τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Βουλ - γάρων, δὲν εἶναι δὲ τυχαῖο ὅτι στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα πα ρου - σιάσθηκαν τρεῖς διαφορετικὲς μεταφράσεις τῶν Μύθων τοῦ Αἰσώπου, μία μάλιστα ἀπὸ τὴν παρισινὴ ἔκδοση τοῦ Κοραῆ. Αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία ἐπεκτείνεται σὲ μεταφράσεις καὶ ἄλλων ἔργων, ὅπως κεφάλαια ἀπὸ τὴν Ἱστορία τοῦ Ἡροδότου καὶ ἀπὸ ἔργα τοῦ Λουκιανοῦ, ἐπίσης δὲ καὶ κάποιες Ὠδὲς τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ὁμήρου. Πέρα ἀπὸ αὐτὰ ὅμως, ἀξιοσημείωτο εἶναι καὶ ἕνα ἄλλο γεγονός, ὅτι δηλαδὴ οἱ Βούλγαροι ἀκολουθοῦν τοὺς Ἕλληνες καὶ στὸ ἐνδιαφέρον τῶν τελευταίων γιὰ ἔργα ρομαντικοῦ χαρακτήρα ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὸν δυτικὸ κόσμο. Συνῆπταν λοιπὸν τὴ γνωριμία μὲ αὐτὰ ἀπὸ τὶς μεταφράσεις ποὺ εἶχαν ἐκπονήσει καὶ δημοσιεύσει Ἕλληνες. Μεγάλο ρόλο στὴ μεταβίβαση ἑλληνικῶν μορφωτικῶν στοιχείων στὸν βουλγαρικὸ καὶ σερβικὸ κόσμο διεδραμάτισαν διαπρεπεῖς προσωπικότητες τοῦ 19ου αἰώνα, κάποιες ἀπὸ τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ μνημονευθοῦν ὀνομαστί. Ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους ὁ Ἰβὰν Σελιμίνσκι, σπουδαγμένος στὶς Κυδωνίες, ἔχει μυηθεῖ στὶς ἰδέες τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, τὶς ὁποῖες καὶ μετέφερε στὸν κόσμο τῶν συμπατριωτῶν του. Ὁ μοναχὸς Νεόφυτος τῆς Μονῆς τῆς Ρίλας, ἔχοντας φοιτήσει σὲ ἑλληνικὰ σχολεῖα τοῦ Μελενίκου καὶ τῶν Βελεσσῶν, ἀπέκτησε ἄριστη γνώση τῆς ἀρχαίας καὶ νέας ἑλληνικῆς, κλήθηκε μάλιστα νὰ διδάξει τὴν ἐκκλησιαστικὴ σλαβονικὴ γλώσσα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς χάλκης, ὅπου καὶ συνέταξε παλαιοσλαβικὸ-ἑλληνικὸ λεξικό, ἐνῶ, ἔχον-

8 116 Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ, χρονικα ΟΡΙΑ τας ὡς πρότυπο τὴν ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση, ἵδρυσε στὴ Βουλγαρία ἀλληλοδιδακτικὴ σχολή. Ὁ Ράϊνο Πόποβιτς σπούδασε μὲ ζῆλο τὴν ἀρχαία καὶ νέα ἑλληνικὴ γλώσσα στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὴ χίο, ἐνῶ στὴ συνέχεια στὸ Βουκουρέστι θήτευσε κοντὰ στὸν Νεόφυτο Δούκα, καὶ ἀναδείχθηκε μεγάλος προπαγανδιστὴς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Μετέ - φρασε τοὺς Μύθους τοῦ Αἰσώπου ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν χρηστοήθεια, ἔργο ποὺ οἰκοδομοῦσε τὴν κοινωνικὴ συμπεριφορὰ τῆς ἀστικῆς τάξης. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ὅμως ὑπάρχει καὶ μεγάλος ἀριθμὸς ἄλλων δια - κεκριμένων Βουλγάρων τοῦ 19ου αἰώνα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἄρτια ἑλληνικὴ μόρφωση καὶ συνέβαλαν στὴ διάδοση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων μέσα στὸν βουλγαρικὸ κόσμο. Θὰ κλείσω τὴν ὁμιλία μου ἀναφερόμενος σὲ δύο προσωπικότητες, τῶν ὁποίων τὸ ἔργο παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ θέμα μας. Ἡ μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ὁ Βούλγαρος ποιητὴς Γκλιγκὸρ Παρλίτσεφ, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀχρίδα, ὅπου καὶ φοίτησε στὴν ἐκεῖ ἑλληνικὴ σχολή, μαθαίνοντας ἄριστα ἑλληνικὰ μὲ δάσκαλο τὸν Δημήτριο Μιλαδινίδη. Ὁ Παρλίτσεφ στὴν Αὐτοβιογραφία του γράφει: «Δὲν ἀγαποῦσα τίποτε στὸν κόσμο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, τὴ μητέρα μου καὶ τὴν Παναγία, στὴν ὁποία ὑποκλινόμουν». Ἐπίσης γιὰ τὸν Μιλαδινίδη ἔγραφε: «Κατὰ σύσταση αὐτοῦ οἱ παλαιότεροι τῶν μαθητῶν λάβαμε τοὺς τρεῖς ὀγκώδεις τόμους τοῦ λεξικοῦ τοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ, συν α - θροισθήκαμε σὲ ἕνα σπίτι καὶ μεταφράσαμε τὸν Πλούταρχο στὴν νεοελληνική». Ὁ Παρλίτσεφ ἄρχισε νὰ σπουδάζει ἰατρικὴ στὴν Ἀθήνα, τὸν δὲ Φεβρουάριο τοῦ 1860, μὲ τὸ ἑλληνικὸ πιὰ ὄνομα Γρηγόριος Σταυρίδης, ἔλαβε μέρος στὸν ἐδῶ διεξαγόμενο ἐτήσιο ποιητικὸ διαγωνισμό, ὑποβάλλοντας τὸ ἔργο του ὉἉρματωλός, τὸ ὁποῖο καὶ κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο μὲ δάφνινο στεφάνι. Στὴ συνέχεια μὲ διάταγμα τοῦ βασιλέως Ὄθωνος τοῦ χορηγήθηκε ὑποτροφία. Τὸ ἔργο τοῦ Σταυρίδη ἐκδόθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ ἴδιο ἔτος. Αὐτὴ ἡ ἐπιτυχία τὸν ἐνθάρρυνε ὥστε νὰ προχωρήσει στὴ σύνταξη καὶ ἄλλου ποιητικοῦ ἔργου στὴν ἑλληνικὴ ἐπίσης γλώσσα, τὸν Σκενδέρμπεη, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ στίχους καὶ πρωτοεκδόθηκε στὴ Σόφια τὸ Αὐτὸ τὸ ἔργο τοῦ Σταυρίδη εἶχαν διαβάσει καὶ ἐγκρίνει οἱ Στέφανος Κουμανούδης, Ἀλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβῆς καὶ Κωνσταντῖνος Ἀσώπιος. Τὸ 1860 ὁ Ἐμμανουὴλ Ροΐδης ἐξέδωσε σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση στὴν Ἀθήνα σὲ τέσσερις τόμους τὸ Ὁδοιπορικὸ τοῦ Σατωβριάνδου (Chateaubriand). Στὸν τελευταῖο τόμο ὑπάρχουν ποιήματα, σχετικὰ μὲ τὴ μετάφραση τῶν ὁποίων ὁ Ροΐδης γράφει: «Τοὺς στίχους τού -

9 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ 117 τους μετέφρασεν ὑπὲρ ἐμοῦ ὁ βραβευθεὶς ποιητὴς τοῦ Ἁρματωλοῦ κ. Σταυρίδης». Τελικῶς, τόσο ὁ ἑλληνοδιδάσκαλος τοῦ τελευταίου Μιλαδινίδης, ὅσο καὶ ὁ ἴδιος ὁ Παρλίτσεφ-Σταυρίδης, στράφηκαν ἐναντίον τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ἔγιναν ὑπέρμαχοι τοῦ βουλγαρισμοῦ. Ἡ μεταστροφὴ αὐτὴ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὴν προσβλητικὴ συμ - περιφορὰ ποὺ ἐπέδειξαν Ἕλληνες ἀπέναντι σ αὐτούς. Ἔτσι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς δύο, ὁ διδάσκαλος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας Δημήτριος Μιλαδινίδης, ὑπέγραφε πιὰ ὡς Μιλαντίνοφ καὶ ὁ Γρηγόριος Σταυρίδης ὡς Γκλιγκὸρ Παρλίτσεφ. Ἡ ἄλλη διαπρεπὴς προσωπικότητα, μὲ τὴν ὁποία θὰ κλείσω τὴν ὁμιλία μου, ἦταν ὁ Σέρβος συγγραφέας τοῦ 18ου αἰώνα Δοσίθεος Ὀμπράντοβιτς. Αὐτὸς ἀρχικῶς προσῆλθε στὸν μοναχισμό, στὴ συνέχεια ὅμως ἀπέβαλε τὸ σχῆμα καὶ δραστηριοποιήθηκε ὡς κοσμικὸς συγ - γραφέας. Ἡ πρώτη του γνωριμία μὲ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἔγινε στοιχειωδῶς στὴν πατρίδα του τὸ χόποβ, μετὰ στὴν Κέρκυρα καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, στὴ συνέχεια ὅμως ἦρθε στὴ Σμύρνη, ὅπου εἶχε δάσκαλο τὸν Ἱερόθεο Δενδρινό, τὸν ὁποῖο στὴν Αὐτοβιογραφία του ἀποκαλεῖ «νέο Ἕλληνα Σωκράτη». Ὁ Δοσίθεος εἶχε ἕναν καταπληκτικὸ ζῆλο γιὰ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα, ἔχοντας ἀντιληφθεῖ ἀπὸ παιδὶ ἤδη ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα θὰ τοῦ ἄνοιγε ἕνα παράθυρο σὲ μιὰ βαθιὰ γνώση φιλοσοφίας καὶ τῶν νέων ἰδεῶν ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὴ Δύση, διότι οἱ Ἕλληνες τὶς εἶχαν ἤδη ἀποδεχθεῖ. Τὸ πλούσιο συγγραφικό του ἔργο ἀποδεικνύει μία ἐμβάθυνση σ αὐτὸν τὸν κόσμο τῶν ἑλληνικῶν ἰδεωδῶν, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ τὸ πόσο ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα εἶχε ἐπηρεάσει τὴ δική του ἔκφραση, δεδομένου ὅτι αὐτὴ περιλαμβάνει πλῆθος ἀπὸ ἑλληνικὰ γλωσσικὰ καὶ συντακτικὰ δάνεια. Μετὰ ἀπὸ ὅσα, ἔστω καὶ ἐν συντομίᾳ, λέχθηκαν, νομίζω πὼς πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ διάδοση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στοὺς βαλκανίους Σλάβους κατὰ τὸν 18ο καὶ 19ο αἰώνα ἐνήργησε διττῶς, δηλαδὴ καὶ θετικῶς ἀλλὰ καὶ ἀρνητικῶς. Θετικῶς μὲν διότι μὲ τὴν ἑλληνομάθεια οἱ Σλάβοι ἀποκτοῦσαν τὴ δυνατότητα προσ - πέλασης σὲ ἕναν πολιτισμὸ διαχρονικῆς ἔκτασης, τοῦ ὁποίου οἱ ἀρχὲς ἐμφανίστηκαν πολλοὺς αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῶν προγόνων τους στὸ προσκήνιο τῆς Ἱστορίας. Ἡ ἀρνητικὴ πάντως ἐνέργεια ἔγκειτο στὸ γεγονὸς ὅτι, σὲ περίοδο ἀνάπτυξης τοῦ ἐθνικισμοῦ, οἱ βαλκάνιοι Σλάβοι διέβλεπαν στὴν ἑλληνομάθεια ἕναν κίνδυνο ἀπώλειας τῆς δικῆς τους ἐθνικῆς ταυτότητας. Ἔτσι βλέπουμε ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ μέσω τῆς ἑλληνομάθειας εἶχαν διαμορφώσει ἰδεολογία

10 118 Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ, χρονικα ΟΡΙΑ σύμφωνη μὲ τὶς προοδευτικὲς ἰδέες τοῦ Διαφωτισμοῦ, νὰ ἐπιστρέφουν σὲ θέσεις τὶς ὁποῖες εἶχε ἐνστερνισθεῖ ὁ χιλανδαρινὸς μοναχὸς Παΐσιος. Ὅπως καὶ ἂν ἔχει τὸ πράγμα, παρὰ τὴν πραγματικὰ μεγάλη πρόοδο ποὺ ἔχει ἤδη ἐπιτελεσθεῖ στὴν ἔρευνα τοῦ θέματος τῆς ἀκτινοβολίας τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στοὺς βαλκανίους Σλάβους, νομίζω ὅτι ἡ περαιτέρω ἐνασχόληση μὲ αὐτό, μέσα σὲ πνεῦμα πάντοτε ἀντικειμενικότητας, θὰ μποροῦσε νὰ παρουσιάσει νέες, πολὺ ἐνδιαφέρουσες πτυχές του.

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. Αντώνιος-Αιμίλιος Ν.

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Ταχιάος Η ακτινοβολία την οποία είχαν κατά τη διάρκεια του βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ του

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Ομιλία στην σχετική τελετή στο δημαρχείο του Άαχεν, στις 4.5.1978, καταδεικνύουσα τους ευρωπαϊκούς οραματισμούς του Κύριε Δήμαρχε, Σᾶς ἐκφράζω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο Εἰς μνήμην τοῦ μεγάλου δασκάλου Μερικὲς συζητήσεις, ὅταν γίνονται σὲ ἄσχετες στιγμὲς καὶ χωρὶς καμμία προεργασία, ἔχουν τὶς περισσότερες φορὲς μεγαλύτερη ἀξία ἀπ τὶς προετοιμασμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Αναφέρεται όχι μόνο στις περιοχές του

Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Αναφέρεται όχι μόνο στις περιοχές του Ο όρος Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Αναφέρεται όχι μόνο στις περιοχές του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά όπου εγκαταστάθηκαν στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΧΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΑΙΩΝΑ Εἰρήνη Ἀρτέμη Τὸ χρονικὸ διάστημα 1201-1204 γίνεται ἡ Δ Σταυροφορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ B Μέρος Στὸ προηγούμενο, πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου, παρουσιάσθηκαν τὰ προηγηθέντα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων κύρια γεγονότα, ἡ στρατιωτικὴ προπαρασκευὴ ἐν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Βιογραφικά στοιχεία Ο Θεόφιλος θεωρείται ως ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς Έλληνες λαϊκούς ζωγράφους. Γεννήθηκε κατά το διάστημα 1867 1870 στη Βαρειά της Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα