Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 61 Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά Ε. ΚΟΥΡΙΛΑ-ΚΑΠΡΙΝΗ Η θεραπευτική χορ1ίγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στα νεογνά, στα βρέφη και στα παιδιά έχει άμεση σχέση με την ηλικία και τις φυσιολογικές τους διαφορές από τον ενήλικα. Η περιεκτικότητα του σώματός τους σε ύδωρ είναι διαφορετική του ενήλικα. Στα πρόωρα αποτελεί το 90% του βάρους σώματος (ΒΣ), στα τελειόμηνα νεογνά το 80% του ΒΣ, στα βρέφη και στα μικρά παιδιά το 60% του ΒΣ (Σχήμα 1). Το εξωκυττάριο υγρό στα νεογνά είναι μεγαλύτερο του ενδοκυτταρίου. Αντιπροσωπεύει το 40-50% του Β.Σ. και ελαττώνεται τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση. Αυτό οφείλεται στο περισσότερο διάμεσο υγρό που έχουν τα νεογνά το οποίο απεκκρίνεται, ενώ η πρόσληψη υγρών είναι μικρ11. Η ελάττωση συνεχίζεται έως ότου φθάσει το επίπεδο των ενηλίκων (20% ΒΣ) στο τέλος του 12')\' μηνός (πίνακας 1). Επίσης ο μεγαλύτερος όγκος εξωκυτταρίου υγρού στα νεογνά και βρέφη συνοδεύεται με αυξημένη αναλογικά ποσότητα νατρίου και χλωρίου απ' ότι στα μεγαλύτερα παιδιά. 1'2'3 101) ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΔΑΤΟΣ Η ανωριμότητα της νεφρικής λειτουργίας είναι ευθέως ανάλογη προς την προωρότητα. Οι νεφροί εμφανίζουν αυξημένη αγγειακή αντίσταση, ελαττωμένη ροή αίματος και χαμηλή σπειραματική διήθηση. Έτσι στη νεογνική ηλικία ο άωρος νεφρός έχει σπειραματικ1ί διήθηση περίπου 21 ml/min/1,73m2 επιφάνεια σώματος. Στον πρώτο ηiνα ζω1iς οι νεφροί είναι ώριμοι κατά 60% περίπου και στην ηλικία των 1,5-2 ετών η σπειραματικίί δηiθηση φθάνει πλέον στις τιμές του ενήλικαό Την 4-5η ημέρα της γέννησης η λειτουργία της aπέκκρισης του ύδατος βελτιώνεται και στην ηλικία των 6 εβδομάδων είναι ικανοποιητικ1ί (Πίνακας 2). Η ικανότητα συμπύκνωσης των ούρων είναι περιορισμένη5'6. Αυτό οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα αντιδιουρητικίiς ορμόνης, κατά το πρώτο 3μηνο της ζωής στην έλλειψη ωσμωτικώς δρώντων ουσιών που σχηματίζονται από την ουρία καθώς και από το μικρό ηίκος της αγκύλης του Henle7 Τα νεογνά και τα βρέφη αν και έχουν μεγαλύτερα αποθέματα εξωκυτταρίου υγρού μπορούν να aφυδατωθούν γρ1ίγορα. Η απέκκριση του νατρίου 8 Ολικό ύδωρ(%) f:] Ε!;ω vπάριο (%) [] Εvδοκuπόριο (ο/ο) Υ γρ ά Εξωκvπάριο Ενδοκvπάριο \ πrv.aκας 1... ωκliπ6pto και Ενδο... Νεογνά Νεογνά Β ρ έ φ η Πρόωρα Τελειόμηνα 7-8 μηνών Ενήλικες Σχήμα 1. Μεταβολές της κατανομής ύδατος σώματος(%) σε συνάρτηση με το βάρος και την ηλικία στα παιδιά (Hill LL Body coιnρosition, nonnal electι-olyte concentωtion, and ιnain. Tenance of noιmal νolume, tonίcity and acίd-base metabolvιm Peclίatr. Clίnι. Noι th Am 37:241, 1990). 5-7 ημ. > 1 εβδ. 2-5 ετών >5 ετών Διούρηση 0, ,7 3 2 (ml/kg ΒΣ)

2 62 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ κατά τη νεογνική ηλικία είναι ελαττωμένη καθώς περιορισμένη είναι και η νεφρική λειτουργία. Στην ηλικία των 12 μηνών η απέκκριση του νατρίου φθάνει τα 16 mmol/h/1,73m2 επιφανείας σώματος1'5 Συνοπτικά η νεφρική λειτουργία ανάλογα πάντοτε με την ηλικία παρουσιάζει 3 Η'9'10: α) χαμηλ1] σπειραματική διήθηση με αποτέλεσμα: -την περίσσεια νατρίου καθώς και την παρατεταμένη αποβολή των φαρμάκων όπως μυοχαλαρωτικών, βαρβιτουρικών, δακτυλίτιδας κλπ. β) ελαττωμένη λειτουργία των νεφρικών σωληναρίων με επακόλουθο: -την επαναρρόφηση του νατρίου, του φωσφόρου και των διττανθρακικών καθώς και την ελαττωμένη απέκκριση των υδρογονιόντων. -την πτώση της ικανότητας aραίωσης των ούρων (μέχρι 25 mosm/lit) και την καθυστερημένη αποβολl] του περισσευούμενου ύδατος. -την περιορισμένη ικανότητα συμπύκνωσης -την απώλεια νατρίου έως 2% του διηθημένου. Στα νεογνά η ανωριμότητα των άπω εσπειραμένων σωληναρίων έχει σαν συνέπεια την αυξημένη τιμή νατρίου των ούρων (10-20mEq/L). Συμπερασματικά με την περιορισμένη λειτουργικότητα των νεφρών κυρίως στον πρώτο μήνα της ζω1]ς δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους στη χορ1]γηση υγρών και ηλεκτρολυτών. Τα βρέφη μπορεί γρ1]γορα να aφυδατωθούν ενώ πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος υπερφόρτωσης με ύδωρ. ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ - Άδηλος αναπνω]. Η απώλεια ύδατος στην άδηλο αναπνοή από τους πνεύμονες και το δέρμα είναι τριπλάσια στα πρόωρα και δυστροφικά νεογνά. Μπορεί να υπερβεί ακόμα και τον όγκο των ούρων. Αυτό οφείλεται στη διαφορά αναλογίας επιφάνειας και βάρους σώματος. Επίσης οι απώλειες των άδηλων απωλειών αυξάνονται σημαντικά κατά την θέρ ιανση του βρέφους με θερμαντικά σώματα υπερύθρου ακτινοβολίας (50-140%) ενώ ελαττώνονται όταν σκεπάζονται με κάλυμμα αδιάβροχο. -Ο βασικός μεταβολισμός είναι αυξημένος, κατά το τριπλάσιο του εν1]λικα, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη παραγωγ1] ύδατος και ηλεκτρολυτών, που πρέπει να αποβληθούν από ένα νεφρό ανώριμο. Επίσης ο βασικός μεταβολισμός επηρεάζεται και από άλ- λους παράγοντες όπως ο πυρετός (αύξηση 10% ανά 1"C, σημαίνει χορ1]γηση ύδατος 10 mg/kg επιπλέον), το κλάμα, η μυ'ίκή δραστηριότητα, οι συναισθηματικές φορτίσεις (αύξηση % ). -Η απώλεια ύδατος από τα κόπρανα (5-10 ml/kg/14h) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη γι' αυτό δεν υπολογίζονται, εκτός αν ο μικρός ασθενής έχει διαρρο'ίκές κενώσεις. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ Υ ΔΑ ΤΟΣ Οι μεταβολές στον όγκο ύδατος μπορεί ν' αναφέρονται σ' όλους τους χώρους, ενδαγγειακό-μεσοκυττάριοενδοκυττάριο, με αύξηση 1] ελάττωσ1] του (ισότονη, υπέρτονη 1] υπότονη μεταβολή ύδατος) ' 11 - Ισότονη αύξηση. Οφείλεται σε χορ1]γηση ισότονου διαλύματος ( φυσιολογικού ορού). Υπάρχει ωσμωτι ΚlJ ισορροπία μεταξύ ένδο- και εξωκυτταρίου χώρου και δεν παρατηρείται μετακίνηση ύδατος μεταξύ των διαμερισμάτων. Όμως ακολουθεί αραίωση του αίματος, πτώση του αιματοκρίτη (Hct ), των πρωτε'ίνών του πλάσματος και διάταση τόσο του ενδαγγειακού όσο και του μεσοκυτταρίου χώρου. - Ισότονη ελάττωση. Στην ισότονη ελάττωση όγκου ύδατος δεν υπάρχει μεταβολ1] στην ωσμωτική πίεση του εξωκυτταρίου χώρου και δεν επισυμβαίνει μετακίνηση ύδατος από το κύτταρο. Υπάρχει ελάττωση τόσο του όγκου αίματος όσο και του διάμεσου όγκου υγρών. Το Na+ του πλάσματος διατηρείται σταθερό. -Υπέρτονη αύξηση οφείλεται στην χορ1]γηση υπέρτονου διαλύματος νατρίου. Ο όγκος και η ωσμωτικ1] πίεση του εξωκυτταρίου υγρού αυξάνουν, ακολουθεί ανταλλαγ1] ύδατος από τα κύτταρα, έως ότου, τα δυο διαμερίσματα γίνουν πάλι ισοωσμωτικά. -Υπέρτονη ελάττωση προκαλείται από απώλεια ύδατος με μικρ1] συνοδό απώλεια νατρίου. Η ωσμωτικ1] πίεση τοο εξωκυτταρίου χώρου αυξάνει, ύδωρ από τα κύτταρα εξέρχεται με αποτέλεσμα κυτταρικ1] αφυδάτωση. -Υ πότονη αύξηση. Όταν η αύξηση στον εξωκυττάριο χώρο οφείλεται κυρίως σε ύδωρ, το ύδωρ εισέρχεται στα κύτταρα και αυξάνει ο όγκος όλων των διαμερισμάτων. Σε ισοωσμωτικότητα μεταξύ των διαμερισμάτων παρατηρείται ελάττωση της ωσμωτικής πίεσης (λόγω aραίωσης). -Υπότονη ελάττωση οφείλεται σε απώλεια ύδατος

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 63 και σε μεγαλύτερης απώλεια νατρίου. Ακολουθεί ελάττωση της ωσμωτικής πίεσης στον εξωκυττάριο χώρο και μετακίνηση του ύδατος προς τα κύτταρα. Καθώς ελαττώνεται το εξωκυττάριο διαμέρισμα, το ενδοκυττάριο ύδωρ αυξάνει έως ότου επέλθει ωσμωτική ισορροπία. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΕΚτΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Η εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού περιλαβμάνει την λήψη λεπτομερούς ιστορικού σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις5 ' 12 Διαταραχές της θερμοκρασίας σώματος επηρεάζουν την ενυδάτωση. Εάν διαπιστωθεί διαφορά της θερμοκρασίαςτου πυρήνα και της περιφερειακής, μεγαλύτερης των 2 ο C, αυτή υποδηλώνει αρνητικό ισοζύγιο ύδατος. Εκτιμώνται η σπαργή του δέρματος, η ξηρότητα των βλεννογόνων, οι πηγές του κρανίου και οι οφθαλμοί. Στα νεογνά η εισολκ1ί των πηγών και των οφθαλμών απεικονίζει μια απώλεια 5-10% του βάρους σώματος. Η παρουσία δίψας, όμως, δεν σημαίνει πάντοτε θετικό ισοζύγιο ύδατος. Μπορεί να σημαίνει ότι η ωσμωτικ1ί πίεση του εξωκυτταρίου υγρού είναι χαμηλ1ί. Καρδιακός ρυθμός (i100σφ/min) ταχύς και ευπίεστος συνήθως σφυγμός υποδηλώνει ανεπαρκ1ί κυκλοφορούντα όγκο αίματος ή και απώλεια νατρίου. Βραδύς σφυγμός υποδηλώνει ελαττωμένη καρδιακή παρο Χ1l. Εάν η απώλεια υγρών συνεχίζεται χωρίς ικανοποιητική αντικατάσταση η υποογκαιμία ενεργοποιεί τους τασεϋποδοχείς, απελευθερώνονται ενδογενείς αγγειοσυσπαστικές ουσίες και παρατηρείται εκτός από την ταχυκαρδία και αγγειοσύσπαση με σκοπό την διατήρηση αιμάτωσης των ζωτικών οργάνων5 Κατά την επισκόπηση εκτιμώνται η κυκλοφορία στα άκρα και οι φλέβες. Η πληρότητα της σφαγίτιδος καθώς και φλεβών του κρανίου και των άκρων προϋποθέτει επαρκ1ί ενυδάτωση, επαρκή όγκο αίματος και επαρκή καρδιακ1ί παροχ11. Η παρουσία οιδήματος με εντύπωμα υποδηλώνει την ανεπαρκ1ί χορ1iγηση διαλυμάτων σε περιεκτικότητα ηλεκτρολυτών (π. χ. η χορ1iγηση dextrose ). Αξιολογείται η συμπεριφορά των μικρών ασθενών. Όταν το παιδί παραμένει Ίiσυχο, αδιάφορο, χωρίς καμία δραστηριότητα τότε να σκεφτούμε την πιοανή ηλεκτρολυτική διαταραχ1) και αλκάλωση. Οι μεταβολές τους βάρους δίδουν μόνο αδρή εκτίμηση των απωλειών. Οι εργαστηρικακές εξετάσεις αξιολογούνται όταν υπάρχουν επανειλημμένες μετρήσεις και τα αποτελέσματα συνεκτιμώνται. Περιλαμβάνουν: -τον προσδιορισμό της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, -την εξέταση των ηλεκτρολυτών του ορού αίματος, -τη γενικt1 εξέταση ούρων (ειδικό βάρος, ph, όγκος και ηλεκτρολύτες), -την κρεατίνη και ουρία ορού αίματος, -τα αέρια aρτηριακού αίματος ( ph, PaC02), -ΗΚΓ, -την οσμωτική πίεση των ούρων και του αίματος. ΠΡΟ ΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΉ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ιδιαίτερη προσοχίi απαιτείται στην ενυδάτωση του παιδιού προεγχειρητικά και διεγχειρητικά. -Γίνεται λεπτομερ1iς εκτίμηση των ημερήσιων αναγκών (Η) σε ύδωρ και ηλεκτρολύτες καθώς και των απωλειών και των ελλειμμάτων (Πίνακας 3). Καθορίζεται η προεγχειρητικ11 νηστεία και λαμβάνεται υπ' όψιν η ηλικία, το βάρος, οι άδηλες απώλειες, οι απώλειες από τους νεφρούς και τα κόπρανα. Οι απώλειες επίσης εξαρτώνται από τις θερμιδικές απαιηίσεις και τον μεταβολισμό του βρέφους και του παιδιού Ο υπολογισμός χορ1ίγησης υγρών συντήρησης ανά ώρα γίνεται ως εξ1ίς: Ηλικία Ποσότητα υγρών Για παιδιά μέχρι 1 έτους απαιτούνται: 6ml/kg/h 1,5 ετών 4ml/kg/h 5 ετών 2ml/kg/h Για την εύκολη απομνημόνευση του τρόπου υπολογισμού των υγρών χορηγούνται 4ml/kg/h κατά μέσο όρο π )Πίνaκcις3.....ι τ. Ηλικία Πρόωρα Νεογνά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα Βρέφη/ Νήπια ερήcnςϊ q yκη σε νερό και ηλεκτρ?λύ!ε<; Βά ρο ς Νερό (ml/kg ΒΣ/24ωρο) Na (mmol/kg ΒΣ/24ωρο) κ (mmol/kg ΒΣ/24ωρο) (<1000 g) έως ,0-2,5 ( g) έως 180 2,5 2,0-2,5 ( g) έως ,5-2, (3500g) ,0 2,0 (4-10 Kg) ,0-2,5 (10-20 Kg) ,5-2,0 (20-40Kg) ,5-2 1,2-1,5

4 64 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙ!ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Dextrose 5% σε διάλυμα Ringer's Lactated ή γλυκόζη 4% σε Ο, 18% NaCI Ισότονο NaCI NaCIHC ml/kg/h (2-3h), μικρές επεμβάσεις 3-4, ενδοκοιλιακή 8-10, ενδοθωρακική 4-6, νευροχειρουργική 4-6 ml/kg/h) Όγκος ίσος με τις απώλειες, ακριβής αναπλήρωση προεγχειρητικών αναγκών Ανάλογα με τη βαρύτητα της οξεώσης έλεγχος των αερίων αί-. ματ ο ς Αλβουμίνη 5% σε διάλυμα Ringer Όταν ενδείκνυται 's Lactated Αίμα <10% >20% Δεν αντικαθίσταται Πρέπει να αντικαθίσταται (με επιπλέον χορήγηση 5ml/kg) 1-10 Kg Kg >20 Kg πε ριφέρια σώματος 4mi/Kg ΒΣ 40 ml' 2 ml/kg>10kg/bσ 60ml' 1 ml/kg>20kg/bσ 10-20% Αντικαθίσταται με χορήγηση κολλοειδών διαλυμάτων) yqraς \ι..> ρψιϊtή ciποκ(iτάσταση...ι. υγρών (ανά tι) 6mi/Kg ΒΣ 40 ml' 4 ml/kg>10kg/bσ 60mJ 2 ml/kg>20kg/bσ Κοιλιακή Ε π έμβαση Bmi/Kg ΒΣ 4Οmι 6 ml/kg>10kg/bσ 6Οmι 3 ml/kg>20kg/bσ Άλλος τρόπος υπολογισμού χορήγησης υγρών συντήρησης είναι": Ποσότητα υγρών ΒΣ 4ml/kg/h για τα πρώτα 10 kg 2ml/kg/h για τα επόμενα 10 kg 1ml/kg/h για κάθε kg > 20kg π.χ. για παιδί 25 kg=(4xl0)+(2xl0)+(1x5)=65ml/h Ο Υπολογισμός και η κατανο ηi ελλείμματος υγρών γίνεται ως εξής: Έλλειμμα υγρών= Υγρά συνηiρησης Χ ώρες προεγχειρητικής νηστείας Πρώτη ώρα: Υγρά συνηiρησης + 1/2 υπολογισθέντος ελλείμματος Δεύτερη ώρα: Υγρά συντtiρησης + 1/4 υπολογισθέντος ελλείμματος Τρίτη ώρα: Υγρά συντήρησης + 1/4 υπολογισθέντος ελλείμματος Η χορήγηση Dextrose 5%-10% χρειάζεται να προ- στίθεται σχεδόν σ' όλα τα διαλύματα. Η ημερήσιες ανάγκες σε Να είναι 2-3 meq/hq/h. Συνήθως χρησιμοποιείται διάλυμα δεξτρόζης 4,3% και φυσιολογικού ορού 0,18% (1 +4). Επίσης ένας απλός και ακριβής δείκτης της ενυδάτωσης του παιδιού, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στο βαθμό που πρέπει είναι η ωσμωτικότητα των ούρων. Οι συνολικές ανάγκες σε υγρά δίδονται από τον τύπο: Συνολικές ανάγκες υγρών= Βασικές ανάγκες υγρών Χ Ωσμωτικότητα ούρων/230. ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥfΩΝ Η αφυδάτωση, οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών και η αναιμία πρέπει να διορθωθούν πριν ο ασθενtίς οδηγηθεί στο χειρουργείο. Κατά την αφυδάτωση υπάρχει απώλεια ύδατος και νατρίου. Αμιγής απώλεια ύδατος είναι σπάνια. Η αφυδάτωση χαρακτηρίζεται ως ισότονη, υπέρτονη ti υπότονη ανάλογα το αν οι απώλειες νατρίου είναι ανάλογες, υπολείπονται 1l υπερτερούν των απωλειών ύδατος. Κλινικά η αφυδάτωση χαρακτηρίζεται ως ελαφρά (<5%), μέτρια (5-10%) ή βαριά (>10%) ανάλογα με την ποσότητα των απωλειώνι5 Βραδείε απώλειες δίνουν τον χρόνο να αναπτυχθούν οι μηχανισμοί χρόνιας αντιρρόπισης εφ' όσον χορηγούνται ηλετκρολυτικά διαλύματα σε επαρκείς ποσότητες. Κάθε φορά που ενεργοποιείται το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης παρατηρείται ελάττωση της αποβολής των σύρων. Το νάτριο των ούρων ελαττώνεται σημαντικά ( <5mEq/L)ιrΌ Ισότονα διαλύματα. Οι απώλειες υγρών από τραύματα, εγκαύματα, περιτονίτιδα και από το ανώτερο πεπτικό έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ( mEq/L) και μπορεί να θεωρηθούν ως απώλειες εξωκυτταρίου υγρού. Το εξωκυττάριο υγρό αποτελείται από διάμεσο υγρό και πλάσμα με παρόμοια περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες. Οι παραπάνω απώλειες πρέπει να αντικαθίστανται από ισότονο φυσιολογικό ορό (νάτριο 140mEq/L). Το Ringer's Lactate είναι ελαφρώς υπότονο (255mosm/L) και ο φυσιολογικός ορός ελαφρά υπέρτονος (310mosm/L). Σε κάθε ασθενtί στον οποί οχρειάζεται να χορηγηθούν υγρά προεγχειρητικά να χορηγούνται ισότονα διαλύματα. Η επιλογή μεταξύ αλβουμίνης και ισότονου διαλύματος είναι άνευ σημασίας, αλλά, σε

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ!ΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΠΚΗΣ!ΑΤΡΙΚΗΣ 65 οξείες καταστάσεις μεγάλης υπότασης πλεονεκτεί η χορt1γηση αλβουμίνης. Υπότονα διαλύματα (1/4-1/2 του ισότονου φυσιολογικού ορού). Χρησιμοποιούνται για να αντικατασταθούν απώλειες από εφίδρωση και διάρροια. Καλύτερα στις απώλειες αυτές να χορηγούμε ισότονα διαλύματα γιατί ο νεφρός με την αποβολή του επιπλέον νατρίου αντιρροπεί καλύτερα το ισοζύγιο του νατρίου. Υπέρτονα διαλύματα. Η χορήγηση των υπέρτονων διαλυμάτων (Na+ 3-7,5%) στην θεραπεία του υπογκαιμικού shock βελτιώνουν την τριχοειδικtί κυκλοφορία. Αναφέρονται προσθήκες δεξτράνης ή HES με σκοπό την παράταση της δράσης τους με καλά αποτελέσματα. Βιβλιογραφικές αναφορές αναφέρουν ότι τα διαλύματα αυτά προκαλούν σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις και διαταραχές στην πηκτικότητα του αίματος και η χορήγηση τους πρέπει να γίνεται με προσοχtί. Οι δεξτράνες (Hetastarch, Hespan) ενδείκνυνται όταν ο αιματοκρίτης είναι σε υψηλά επίπεδα. Ενδείκνυται επίσης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σε επείγουσες καταστάσεις καθώς και για την ελάττωση της συγκόλλησης, του σχηματισμού κυλίνδρων και μικροθρόμβων στην κυκλοφορία αίματος (π.χ. σε δρεπανοκυτταρικtί αναιμία). Η κατακράτηση νατρίου μπορεί να οδηγtίσει σε υπέρταση και οίδημα από την αύξηση του εξωκυτταρίου όγκου, ενώ η κατακράτηση ύδατος προκαλεί το σύνδρομο δηλητηρίασης από ύδωρ. Η συγκέντρωση του νατρίου στον ορό καθορίζεται από τις σχετικές ποσότητες του νατρίου και του ύδατος στον οργανισμό. Είναι δυνατόν να έχουμε φυσιολογικό νάτριο πλάσματος ενώ ο ασθενής έχει χάσει σοβαρή ποσότητα νατρίου, ή υπερφόρτωση αν υπάρχουν αντίστοιχες αλλαγές στο συνολικό ύδωρ του οργανισμού 2 0'21'22'23'24 Χαμηλά επίπε δα νατρίου μπορεί να έχουμε εάν υπερφορτωθεί ο οργανισμός με ύδωρ ακόμα και να το νάτριο είναι συνολικά φυσιολογικό (υπονατριαιμία εξ αραιώσεως). Στην υπότονη αφυδάτωση χορηγείται διάλυμα 0,45% NaCl σε 5% Dextrose και στις σοβαρές περιπτώσεις επιπλέον νάτριο (σε διάλυμα 3%) το οποίο υπολογίζεται ως εξής: mmol Na=(130- Na πλάσματος) χ 0,3 χ ΚgΒΣ Στην υπέρτονη αφυδάτωση αποκαθίσταται πρώτα η κυκλοφορία με τη χορηγήση πλάσματος (20ml/kg) και ακολουθεί η ενυδάτωση με διάλυμα 1:4 με ρυθμό 100ml/kg/24h. Κάλιο: Το κάλιο είναι ιόν ενδοκυττάριο, ως εκ τούτου η συγκέντρωσή του στον ορό δεν είναι δείκτης της συνολικής ποσότητας καλίου στον οργανισμό. Η υποκαλιαιμία συνήθως ακολουθεί απώλειες από το γαστρεντερικό σύστημα (έμετοι, διάρροιες) και σπανιότερα από τους νεφρούς ( σωληναριακές βλάβες, χορt1γηση διουρητικού ή μεταβολική αλκάλωση). Δεν συνιστάται διόρθωση των επιπέδων καλίου πλάσματος πάνω από 2,5 meq/1. Οι τιμές του καλίου είναι αναξιόπιστες σε οξέωση διότι για να αυξηθεί το ph του πλάσματος ανταλλάσσεται το ενδοκυττάριο κάλιο με ιόντα Η του εξωκυττάριου χώρου 2 5 Υπερκαλιαιμία δεν παρατηρείται συχνά σε χειρουργικούς ασθενείς, είναι δυνατόν όμως να εμφανισθεί σε μαζικές καταστροφές ιστών ή σε νεφρική ανεπάρκεια Αυτή αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση: - φυσιολογικού ορού loml/kg t1 -διττανθρακικού νατρίου 1mmol/kg -ασβεστίου (για ανταγωνισμού της δράσης κ+) -γλυκόζης 0,5 g/kg (αύξηση της πρόσληψης του κ+ από τα κύτταρα), -και/11 κρυσταλικ11 ινσουλίνη 0,1 μον/kg. Ασβέστιο. Οι διαταραχές του ασβεστίου δεν είνα συχνές. Μπορεί να παρατηρηθούν κατά την αφυδάτωση σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε αλκάλωση 2 Η. Αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση γλυκονικού ασβεστίου 2 ml/kg (0,45mmol/kg) αργά (ml/min) και διακόπτεται όταν οι σφυγμοί πέσουν κάτω από 80/min. Χλώριο. Οι διαταραχές του χλωρίου στην κλινική πράξη συνυπολογίζονται με αυτές του νατρίου. Οι διαταραχές του χλωρίου αντιμετωπίζονται παράλληλα με τις του νατρίου με τη χορήγηση NaCl. Γλυκόζη. Επιρρεπt1 στην υπογλυκαιμία είναι τα πρόωρα και τα ελλειποβαρή νεογνά. Η χορήγηση γλυκόζης γίνεται προεγχειρητικά και συνεχίζεται διεγχειρητικά. Υπογλυκαιμία θεωρείται ότι υπάρχει όταν οι μετρήσεις των επιπέδων γλυκόζης του αίματος είναι για τα νεογνά 30 mg/dl και για τα βρέφη 40 mg/dl. Οι ημερήσιες ανάγκες σε γλυκόζη είναι 5g/kg5 Η χορήγηση γλυκόζης προλαμβάνει την υπογλυκαιμία, περιορίζει τηνγλυκογονόλυση, εξασφαλίζει τις μεταβολικές ανάγκες και προωθεί την νεογλυκογένεση εξοικονομώντας πρωτε'ϊνεξ9. Το ερώτημα κατά πόσο η χορήγηση γλυκόζης μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη προβληματίζει τους ερευνητές. Μήπως η χορήγηση γλυκόζης σε ισχαιμία του εγκεφαλικού κυττάρου προκαλεί αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στον εγκέφαλο, προάγεται ο αναερόβιος μεταβολισμός που καταλήγει σε παραγω-

6 66 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙλΤΡΙΚΗΣ γή μεγλάων ποσοτήτων γαλακτικού οξέως; Το γαλακτικό οξύ ελαττώνει το ph του εγκεφαλικού κυττάρου και αυξάνει την πιθανότητα βλάβης του. Πάντως δεν είναι απαραίτητο η γλυκόζη του αίματος να αντανακλά την γλυκόζη του εγκεφάλου. Οξεοβασική ισορροπία: Η μεταβολική οξέωση με ph χαμηλότερο του 7,2 και επίπεδα διττανθρακικών κάτω από 22 mmol/lit παρατηρείται σε περιπτώσεις διαταραχής της κυκλοφορίας όπως στο shock, την υποθερμία, την ασφυξία, την υποξία και τη νεφρική ανεπάρκεια. Η θεραπεία πρέπει να κατευθυνθεί προς τη γενεσιουργό αιτία, αλλά όταν η οξέωση είναι σημαντική μπορεί να χορηγηθεί NaHC0 3 ως διάλυμα 4% (4,3 mmol/loml) αφού υπολογισθεί το έλλειμμα με τον τύπο: ΝαΗCΟ3 =(έλλειμα βάσεως) χ (βάρος σώματος) χ 0, 3 Συνήθως διορθώνονται το έλλειμμα βάσεως όταν είναι μεγαλύτερο από 10mmol και πάλι χορηγείται το μισό. Η έγχυση διαλύματος NaHC0 3 πρέπει να γίνεται αργά, επειδή έχει ωσμωτικότητα 1000 mosm/lit και μπορεί να προκαλέσει διαταραχές της ωσμωτικότητας του πλάσματος και καταστροφή των κυττάρων, κυρίως του ΚΝΣ. Πάντως, στους περισσότερους ασθενείς με οξεία μεταβολική οξέωση, οι οποίοι προηγουμένως είχαν φυσιολογικούς νεφρούς, αρκεί η αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας μαζί με τη διόρθωση υγρών και ηλεκτρολυτών, για να υποχωρήσει η οξέωση. Η αναπνευστική οξέωση, με ph χαμηλότερο του 7,2 και PC0 2 πάνω από 60mmHg, σπάνια συναντάται σε χειρουργικούς ασθενείς. Συνήθως συνυπάρχει και μεταβολική διαταραχή, μια και η υποξία και ο αναερόβιος μεταβολισμός αυξάνουν το γαλακτικό οξύ στο εξωκυττάριο υγρό. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη για ελεγχόμενο πνευμονικό αερισμό. Η αναπνευστική αλκάλωση συνήθως εμφανίζεται ως αντισταθμιστικός μηχανισμός επί μεταβολικής οξεώσεως και σπανιότερα ως αποτέλεσμα υπεραερισμού, σε ασθενείς με μηχανικό αερισμό 3 0 Σε μεγάλη απώλεια γαστρικού περιεχομένου μπορεί να εμφανισθεί μεταβολικ1ί αλκάλωση, με ph μεγαλύτερο του 7,5 και διττανθρακικά πάνω από 26 mmol/lit. Διορθώνεται με τη χορήγηση διαλύματος 1 +4 ( 4% γλυκόζη σε 0,18% NaCl) και Κ. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οι διεγχειρητικές απώλειες περιλαμβάνουν την μετακίνηση υγρών στον τρίτο χώρο, την απώλεια αίματος και λιγότερο τις απώλειες από το σύστημα αερισμού. Παρακολουθείται στο monitoring των ασθενών, η καρδιακή συχνότητα, η αρτηριακή πίεση, η αποβολή ούρων και η κεντρική φλεβική πίεση. Κάθε άρρωστος που εμφανίζει υπόταση από απώλεια υγρών θεωρείται ότι έχει χάσει αίμα της τάξεως του 20% η οποία πρέπει να αντικατασταθεί με τριπλάσιο όγκο κρυσταλλοειδών διαλυμάτων ή με ισόποσο όγκο αίματος. Η επιλογή μεταξύ αίματος και κρυσταλλοειδών εξαρτάται από τον αιματοκρίτη 3, 5 ' 31 Αποκατάσταση υγρών Η αποκατάσταση των υγρών και ηλεκτρολυτών διεγχειρητικά εξαρτάται από την ηλικία, το βάρος του παιδιού κυρίως όμως εξαρτάται από την βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης (πίνακες 4,5). Τα υγρά συντήρησης για απλές χειρουργικές επεμβάσεις είναι 3-4ml/Kg/h. Χορηγούνται dextrose 5% σε Ringer's Lactate ή 4% dextrose σε 0,18% NaCl. Άλλοι προτιμούν και αντικαθιστούν το 1/5 των απαιτήσεων με ισότονο διάλυμα NaCl1 12 ]). Άλλος τρόπος υπολογισμού χορήγησης υγρών ( ισότονο NaCl) στα παιδιά, διεγχειρητικά είναι2: Α) παιδιά κάτω των 3 ετών 1. Πρώτη ώρα: διάλυμα ενυδάτωσης (25ml/Κg)+απώλεια αίματος 2. Υπόλοιπες ώρες: Υγρά συντήρησης +τραύμα =βασική ωριαία χορήγηση 4ml/Κg+ήπιo:2ml/Κg=6ml/Κg!h +απώλεια αίματος 4ml/Κg+ μέτριo:4ml!kg=8ml/kg!lι +απώλεια αίματος 4ml/Kg+βαρύ:6ml/Kg=l Oml/Κg/h +απώλεια αίματος Β) παιδιά άνω των 4 ετών 1. Πρώτη ώρα: διάλυμα ενυδάτωσης (15ml/Kg)+ απώλεια αίματος 2. Υπόλοιπες ώρες: Υγρά συντήρησης+τραύμα =βασική ωριαία χορήγηση 4ml/Κg+ήπιo:2ml!Κg=6ml!Κg!h +απώλεια αίματος 4ml/Κg+μέτριο:4ml!Κg=8ml/Κg/h+απώλεια αίματος 4ml/Κg+βαρύ:6ml!Κg=10ml/Κg/Ιι+απώλεια αίματος Οι απώλειες αίματος αντικαθίστανται είτε με αίμα ή με τριπλάσιο όγκο κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. Αποκατάσταση απώλειας αίματος Όταν υπάρχει απώλεια αίματος προεγχειρητικά και δεν είναι γνωστός ο αιματικρίτης (Hct) του ασθενούς,

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 67 για την χορήγηση αίματος λαμβάνεται υπ' όψιν ο εκτιμώμενος όγκος αίματος, για την ηλικία και το βάρος του παιδιού (Πίνακας 6? 3 34 Πρόωρα νεογνά Τελειόμηνα νεογνά 3 μηνών-12 μηνών 1 έτους-3 ετών > 3 ετών >12 ετών <10%του όγκου αίματος 10-20% του όγκου αίματος >20% του όγκου αίματος Πτώση της Συστ. ΑΠ Υποκατάσταση Όγκου 5-15% Νεογνά και βρέφη: Ανθρώπινη λευκωματίνη 5% Μεγαλύτερα παιδιά: Υποκατάστατα πλάσματος 10-20% Λευκωματίνη 5% ή αντίστοιχα υποκατάστατα πλάσματος επιπλέον συμπυκνωμένα ερυθρά, αν Σε νήπια: Hb<8-10g/... ή Hk<30% Σε νεογνά:ηb< 13 g/... ή Hk<40% >25% Συμπυκνωμένα ερυθρά+ διάλυμα πλάσματος και πρωτε'ίνών -?Βρέφη: ΣΕ (φιάλη των 100 ml μέσω σύριγγας εκχύσεως των 100 ml/20ml διό ειδικού φίλτρου -?Μεγαλύτερα παιδιά: Δοσολογία με ζυγό ακριβείας Για απώλειες 10% του εκτιμώμενου όγκου αίματος δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Για απώλειες 10-20% του εκτιμώμενου όγκου αίματος αντικαθίσταται με διάλυμα λευκωματίνης. Αίμα χορηγείται όταν οι απώλειες ξεπεράσουν το 20% (Πίνακας 7). Ένας τρόπος εύκολα μνημονευόμενος του υπολογισμού όγκου αίματος είναι: Όγκος αίματος ( ml/kg) =50+ Hct Δεν έχει καθοριστεί ποιά είναι η ιδεώδης τι ηί Hct για τα παιδιά, πολύ δε περισσότερο για τα νεογνά και τα βρέφη στα οποία ο Hct εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις (Πίνακας 6). Η δεκτή τιμή Hct βρίσκεται μεταξύ των δύο standard αποκλίσεων. Για παιδιά και βρέφη άνω των 3 μηνών θεωρείται το 30% και για νεογνά και βρέφη κάτω των 3 μηνών το 36%. Αν η τιμή του Hct είναι χαμηλότερη πρέπει να αναζητηθεί η αιτία της αναιμίας. Ως αποδεκτή τιμή Hct θεωρείται εκείνη που είναι ανεκτή από τα νεογνά και βρέφη ώστε να μην απαιτείται μετάγγιση3". Κατά την αναιμία τα νεογνά έχουν υψηλά επίπεδα του 2-3-diphosphoglycerate (2,3DPG). Είναι ένας μεταβολικός παράγοντας ο οποίος ουσιαστικά ελαττώνει τη συγγένεια αιμοσφαιρίνης -0 2 και αυξάνει έτσι την μεταφορά του Ο 2 προς το κύτταρο. Αυτή η υψηλή συγκέντρωση 2,3 DPG έχει αποδοθεί στην υψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου στο γάλα που πίνουν τα παιδιά σ' αυτήν την ηλικία. Κατά τη μετάγγιση αίματος η χρήση του κιτρικού οξέως ως συντηρητικό-aντιπηκτικό οδηγεί στην ταχεία ( 4 ημέρες) απομάκρυνση του 2,3 DPG από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Με τη χρ1ίση κιτρικής φωσφορικιiς δεξτρόλης η διαταραχ1i αυηί συμβαίνει σε 7 ημέρες. Η ελάττωση των τιμών του 2,3 DPG στο συντηρημένο αίμα αυξάνει τη δεύσμευση του Ο 2 και μεταθέτει την καμπύλη αποδέσμευσης της οξυαιμοσφαιρίνης προς τα αριστερά (φαινόμενο Valtis-Kennedy)';. Άλλος παράγοντας που πηρεάζει τη δεσμευτικ1ί ικανόημα τη; αιμοσφαιρίνη; με το 0 2 είναι το ph. ΜεταβολΙ) του ph κατά 0,01 μονάδα, μεταβάλει αντίστροφα κατά 5% την τιμ1) του 2,3 DPG με αποτέλεσμα να μεταβάλει τη Ρ 50 (μερικ1ί πίεση επί κορεσμού 50%) κατά l,ommhg. Κατά την προεγχειρητική περίοδο αποκαθίσταται η αναιμία ή η υποογκαιμία. Κατά την αναιμία προτιμάται η χορ1iγηση συμπυκωνμένων ερυθρών και κατά την υποογκαιμία προτιμάται η χορήγηση ολικού αίματος. Κατά τη διεγχειρητική περίοδο ιδιαίτερη σημασία έχει η ακριβ1ίς εκτίμηση της απώλειας αίματος. Η εκτίμηση γίνεται με το ζύγισμα των γαζών και με τη συλλογή αίματος της αναρρόφησης σε δοχεία μικρού όγκου. Οι όγκοι προς μέτρηση είναι μικροί και η πιθανότητα λάθους μεγάλη. Μερικοί χορηγούν επιπλέον ένα 25% για τυχόν λάθος υποεκτίμηση; των απωλειών. Η επιτρεπτή απώλεια όγκου αίματος προσδιορίζεται ως εξ1iξ ABL= WtxEBVx(HoxHI)/Ha όπου: ΑΒL=επιτρεπηΊ απώλεια αίματος σε ml/kg EBV =υπολογιζόμενος όγκος αίματος σε ml/kg Ηa=μέσος όρος Hct(Ho-HI)/2 Wt=Βάρος σώματος ΗΙ=η χαμηλότερη τιμή που γίνεται δεκτή για τον Hct: Ηο=αρχικός Hct Όλες οι τιμές αιματοκρίτη είναι στη δεκαδική μορφή τους (π.χ. 0,35 για Hct=35). Εάν η απώλεια αίματος είναι μικρότερη του 1/3 της επιτρεπτής απώλειας όγκου αίματος αντικαθιστάται

8 68 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με ίση ποσότητα 5% Dextrose σε Ringer's Lactate. Εάν είναι μεγαλύτερη του 1/3 της επιτρεπτής απώλειας όγκου αίματος, αντικαθίσταται με κολλοειδή (5% Αλβουμίνη σε NaCl). Εάν η απώλεια αίματος είναι μεγαλύτερη της επιτρεπτής απώλειας όγκου αίματος αντικαθίσταται όλη η ποσότητα με ολικό αίμα ή συμπυκνωμένα ερυθρά με ίση ποσότητα κολλοειδών διαλυμάτων. Η άμεση χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων (3:1) και κολλοειδών (1:1) πριν ακόμη ληφθεί ορός για διασταύρωση αποτελεί την εναλλακτική λύση για την άμεση έναρξη και αντιμετώπιση μιας μεγάλης αιμορραγίας. Η ποσότητα αίματος ή των παραγώγων που χρειάζεται προκειμένου να αυξηθεί ο Hct κατά 1% υπολογίζεται ως εξίiς 36 : κάτω από 2 ετών: 1,5 ml/kg συμπυκνωμένα ερυθρά 1l 2,5 ml/kg ολικού αίματος πάνω από 2 ετών: lml/kg συμπυκνωμένα ερυθρά 1l 1,2ml/kg ολικού αίματος Μετάγγιση αίματος. Η ποσότητα μετάγγιm1ς πλήρους αίματος όπως προαναφέρθηκε εξαρτάται από την απώλεια. Σ' ένα παιδί που αιμορραγεί όπως και στον ενήλικα είναι δυνατόν να χρειασθούν μεγάλες ποσότητες αίματος. Χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν μαζική μετάγγιση είναι οι ορθοπεδικές επεμβάσεις, οι επεμβάσεις κακωίθων νεοπλάσιών και οι πολυτραυματίες. Είναι προτιμότερο το αίμα να είναι φρέσκο και να χορηγείται με σύριγγα ή ογκομετρικές συσκευές για ακριβή χορ1iγηση και καταγραφή. Εάν δεν υπάρχει ήδη διασταυρωμένο αίμα ή είναι άγνωστη η ομάδα αίματος τότε η «κανονική» διασταύρωση απαιτεί χρόνο από 45 min έως 1h. Στις περιπτώσεις αυτές εάν επείγει η χορήγηση αίματος χρησιμοποιείται αίμα ομάδας Ο με χαμηλό τίτλο αντί-α και αντί-β αντισωμάτων. Αυτό ελαττώνει τον κίνδυνο αιμόλυνσης αλλά δεν τον εξαλήφει. Η χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθρών ομάδας Ο περιορίζει τους κινδύνους aσυμβατότητας. Εάν υπάρχει χρόνος μπορούμε να χορηγήσουμε αίμα μετά από ταχεία διασταύρωση που απαιτεί χρόνο 15 min. Το πλ1jρες αίμα έχει: - Αιματοκρίτη: ±40% -Na+:25mEq/L -K+:15mEq/L Το ph ποικίλει ανάλογα με το πόση ώρα έχει περάσει από τη στιγμή που πήραμε το αίμα. Όσο περνάει η ώρα πέφτει και γίνεται όξινο. Όταν χορηγούνται μεγάλες ποσότητες αίματος, άνω του 50% του συνολικού όγκου αίματος πρέπει αν ελέγχεται ο αριθμός των αιμοπεταλίων, ο χρόνος προθρομβίνης, ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης. Πρέπει να χορηγηθούν αιμοπετάλια ή πλάσμα. Το αίμα πρέπει να χορηγείται Θέρμο (30"C). Επιπλοκές κατά τη μετάγγιση είναι η υπερχορήγηση, η ασυμβατότητα (μαζική αιμολυτικti αντίδραση) υποθερμία, μικροσυγκολήσεις, διαταραχές της πηκτικότητας, αναφυλαξία, μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων. Η ταχεία χορήγηση ολικού αίματος μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία και υπασβεστιαιμία με συνέπεια την ανακοπή. Ο κίνδυνος αυτός αποφεύγεται αν χορηγσήσουμε χλωριούχο ασβέστιο mg/100ml του χορηγούμενου αίματος 37 '3χ'39'40'41 Παράγωγα του αίματος που χορηγούνται είναι: --Τα συμπυκνωμένα ερυθρά. Παρασκευάζονται με την αφαίρεση του πλάσματος φυγοκεντρικά. Χορηγούνται σε ασθενείς με αναιμία όπου δεν παρατηρείται ελάττωση του ενδαγγειακσύ όγκου σε ποσότητα 15-20ml/kg, περιέχονται σε πλαστικό σάκο και έχουν: -Αιματοκρίτη: 70-80% -Όγκο± ml/μονάδα -K+:15-20mEq/L - ΡΗ <7,0 χαμηλό Ca 24 Πλυμμένα ερυθρά. Πλένονται με φυσιολογικό ορό για την απομάκρυνση των πρωτε'ίνών του πλάσματος του δότη. Χορηγούνται σε ασθενείς με αλλεργικές αντιδράσεις. Έχουν αιματοκρίτη: 70% Λευκά αιμοσφαίρια< 10% από την αρχική τους τιμ1i. Αιμοπετάλια. Μια μονάδα αίματος δότη δίνει 55χ1ο ιο αιμοπετάλια (μία μονάδα αιμοπεταλίων). Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. Πλάσμα που διατηρήθηκε και μέχρι 25 ημέρες είναι δεκτό. Ο όγκος είναι ± ml/μονάδα. Χρειάζεται min για να ξεπαγώσει. Στη συνέχεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 6 ώρες. Χορηγούμε 10ml/kg για άμεση αντικατάσταση των παραγόντων πιίξεως. Περιέχει: -Na+:40 meq/l -κ+:1,5meq/l ΠρωτεΊνες του πλάσματος συμπεριλαμβανομένης της λευκωματίνης και των αντισωμάτων. Οι παράγοντες V και VIII είναι χαμηλότεροι από 25% του φυσιολογικού.

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 69 Κίνδυνοι: Πυρετική και αλλεργικές αντιδράσεις, μετάδοση ηπατίτιδας και AIDS. Κρυοκαθίζημα ή κρυο'ϊζημα. Είναι πλούσιο στον παράγοντα VIII (πάνω από 100 μονάδες) σε ινωδογόνο (πάνω από 150 μονάδες) και στον παράγοντα Von Willebrand. Ενδείξεις χορήγησης: αιμοφιλία Α Νόσος Von Willebrand Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη Χρησιμοποιείται σταθερό φίλτρο αίματος και monitor του χρόνου προθρομβίνης. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΕΣ ΑΠΑΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙΗΛΕΚΤΡΟΛΥfΕΣ Η διατ1iρηση της θεραπέιας με υγρά για την μετεγχειρητική περίοδο έχει παράλληλες παραμέτρους με τη διατήρηση της θεραπείας με υγρά διεγχειρητικά Ό Οι ελάχιστες απαιτήσεις των νεογνών την μετεγχειρητικ1i περίοδο μελετ1ίθηκαν, και ο όγκος που απαιτείται για τη διαηiρηση σταθεορύ βάρους σώματος αυηiν την περίοδο είναι 765 ± 154ml/m 2 /H (55± 10ml/Kgr/H)'1 Η αξία της ύγρανσης του περιβάλλοντος ώστε να ελαττωθούν οι προαναφερθείσες ανάγκες σε υγρά έχει επίσης αναφερθεί. Προτάθηκε ότι η παρουσία ή απουσία της υγρασίας στην ατμόσφαιρα που περιβάλλει το νεογνό έχει επίδραση στις καθημερινές απαιηίσεις σε νερό. Επίσης η υπέρυθρη ελεγχόμενη θέρμανση για το νεογέννητο και το νεογνό θα αυξήσει τις άδηλες απώλειες υγρών. Οι άδηλες απώλειες νερού για το φυσιο- λογικό νεογέννητο υπολογίστηκαν σε 235ml!m2/H (17ml/Kgr/H). Το άρρωστο νεογέννητο μπορεί να χάσει ως 80ml/Kgr/H από άδηλες απώλειες. Τα υγρά που χρησιμοποιούνται για διατήρηση πρέπει να έχουν ηλεκτρολυτική σύσταση περίπου αυτή του φυσιολογικού ορού γιατί οι απώλειες ύδατος από το αναπνευστικό δεν περιέχουν ηλεκτρολύτες. Η σύσταση του ιδρώτα επηρεάζεται από την αλδοστερόνη, ελαττώνοντας το Na+ και αυξάνοντας τη σύγκεντρωση κ+ στο υγρό. Η αντιδιουρητικ1ί ορμόνη επίσης είναι γνωστό ότι επηρεάζει τους ιδρωτοποιούς αδένες, οι οποίοι απαντούν σ' αυτήν όπως οι μικρονεφρώνες. Φυσιολογικά ο ιδρώτας είναι κατά τα 2/3 φυσιολογικός ορός. Αυτές οι απαιηiσεις σε υγρά θα αυξηθούν με τον πυρετό, τον ιδρώτα, τον υπεραερισμό, την οξέωση, τη χρήση υπερύθρων θερμαντικών μέσων για το ζέσταμα νεογέννητων. Παρουσία πυρετού, υπεραερισμού, ιδρώτα, οξέωση ς και άλλων αποκλίσεων από το φυσιολογικό, τα 2/5 των ημερ1ίσιων αναγκών πρέπει να είναι dextrose 5% σε διάλυμα Ringer's Lactated (Πίνακας 8). Όγκος: 1-1,51/m2/H=70-100mi/Kgr/H Περιεχόμενο: Dextrose 5% σε ύδωρ, 1/5-2/5 του ημερήσιου όγκου πρέπει να είναι dextrose 5% σε διάλυμα Ringer's Lactated. Οι απώλειες αντικαθίστανται με ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού σε ίση ποσότητα Κ+ ως KCI, 4-20mmol διαλύματος. Κολλοειδή και αίμα όπως απαιτείται. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Dabbagh S. Ellis Ρ. Gruskin Β.Α. Regulation of fluids and electrolytes in infants and children. In Anesthesia for infants and children. Motoyama ΕΚ, Daνis P.J. (eds) 6''' ed Companίon A.R. Pediatric Anesthesia. Butterwoth. Heimemann. London Sirtl C, Jesch F. Πρακτικό Εγχειρίδιο Αναισθησιολογίας. Επιμέλεια Μετάφραση Παπαδόπουλος Στ. Γ. «Βογιανάκη>> Αθήνα, McCrony WW Deνelopmental nephrology. Cambridge ΜΑ. Harvard Uniνersity Press Bennett J.E. and Bowye E.D. Fluid and electrolyte balance. In Textbook of Pediatric Anaesthesia Practice Summert and Hatch Ρ( eds) Bailliere Tindall, London Philadelphia Aperia Α, Zetterstrom R. Renal control of fluid homeostasiw in the newborn infant. Clin. Perinatal 9: Zimmerman ΕΑ, Defendmi R. Hypothalamic pathways containing oxytocim, νasorpessin and associated neurophysius. In Neurohypophysis: International Congress on the Neurohypophysis. Moses ΑΜ, Share L (eds) Basel, Skarger Berry CA, Rector FC. Renal transport of glucose,

10 70 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓ!ΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ amino acids, sodium chloride and nater In: The Kidney. Brenner ΒΜ, Rector FC ( eds) WB Saunders, Philadelphia Brown τ.c.κ. Fisk GC. Anaesthesia for children. Blachwell scientific Publication London 2"" ed Pelletier G. Dillon Ρ., Skinner Μ. Pediatric Surgery. The Washington Manual of Surgery Kerrigan GA Water and electrolyte metabolism in pediatrics. In Clinical Metabolism of Body Water and Electrolytes. Saunders, Philadelphia Cote JC. PediatricAnesthesia. In Anesthesia. Miller DR (ed) Churchill Livingstone. New York Kreimeier U., Peter Κ., Prehospital fluid Replacement Year book of Intensive Care and Emergency Medicine Berry F. Perioperative Fluid Management for Pediatric Patients, 4th Annual Refresher Course Lectures and Clinical Update Program Ellis D. Arner ED. Fluid and electrolyte disorders in pediatric patients. In Disorders of fluid and electrolyte balance. Puschett JB (ed) Churchill Livingstone Schermann J. Briggs JP Weber P.C. Tubuloglomerular feedback prostaglaudins and angiotensim in the autoregulation of glomerular filtration rate kidney Int 25: Davis J.O. Freeman RH. Mechanisms regulation renin release. Physiol. Rev. 56: Sulyok Ε, Kovacs L, Lichardus Β et al. Late hyponatremia in premature infants; Role of aldosterone and argenine vasopressin J. Pediatr 106: Arieff Α. Llach F. Massry SG. Neurological manifestation and mordibility of hyponatremia: Correlation with brain water and electrolytes. Medicin 55: Aperia Α. Brobergero Ο. Thodenius J. Renal control of sodium and fluid balance in newborn infants during intravenous maintenance therapy Hcta Paediatr Scand 64: a 21. Gravers. Electrolyte and Fluid Therapy in Children Annual American Society of Anesthesiologisthw Refresher Causes Berry F. Fluid and Electrolyte Therapy in pediatrics Amer. Soc of Anaesthesiologists p Paneth IV: Hypernatremic dehydration of infancy. An J. Dis Child 134: Baumgarts. Laugman CB, Sosulski R. Fluid electrolyte and glucose maintenance in the very low birth-weight infant. Clin. Pediatr 21: Kim WG. Brown ΕΒ. Potassium transfer with constant extracellular ph. J Lab Clin. Med 71: Smith τw. Butler VP. Haber F. Treatment of lifethreatening digitals intoxication with digoximspecific. Fab. antibody Fragments. Ν. Engl. J. Med. 307: Wood Α JJ. Management of acute hepercalemia W. Engl. J. Med. 326: Suki WW. Rouse D. Renal transport of calcium, magnesium and phosphorus. In. The Kidney. Brenner ΒΜ. Rector FC. ( eds) Sounders, Philadelphia Bennet Ej. Fluid balance in the newborn. Anesthesiology 43: BrO\vn ΤCΚ. Fisk GC. The management of fluid, Electrolyte and Acid Base Abnormalities In Anesthesia for Children Brown ΤCΚ. Fisk GC ( eds) Black\vell Scientίfίc. Oxford Schmίdt PJ. Component therapy in technίques of blood transfussion. Int. Anesthesiol. Clin. 20: Winter R. Fluίd and Electrolyte Disorders. Clinίcal Anesthesio Procedures of the Mass General Hospίtal Bennet EL. Boywer DE. Fluid balance. In Clin. Anaesthesiology. Summert, Hatch DJ Saunders and Company London Furman ΕΒ Roman DG Lemmer LAS et al Specific therapy in water, electrolyte and blood-volume replacement durίng pedίatric surgery. Anesthesiology 42: Macdonald. Red-cell 2,3 diphosphoglycerate and oxygen affinity. Anaesthesia 32: Wiley JF. Koepke JA. Α revised rule-of-thumb for prediching the hematocrίt risi ίη premature ίnfants following packed red blood cell transfusion. Clin Lab. Haematol 8: Ward J.W. Holmberg SO. Allen JR et al. Transmission of human immunodeficiency vίrus (HIV) by blood transfusion screened as negative for HIV antibody. W. Engl. J. Med 318: Mίller RD, Robbins ΤΟ. Tong MJ, Barton SL Coagulation defects associated with massine blood

11 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 71 transfusions. Ann Surg 174: Cote CJ, Cote ΜΑ. Changes in prothrombin and partial thromboplastin times during massine blood loss in children undergoing Harrington rod instrumentation. Presented at the American Academy of Pediatrics, Section on Anesthesiology Cote DJ Drop U Daniels Al Hoaglin DC: Calcium chloride versus calcium gluconate comparison of ionization and cardiovascular effects in children and dog Anesthesiology 66: Cote CJ, Lin LMP, Szyfelbein SK et al. Changes in serial platelet counts following massive blood transfusion in pediatric patients. Anesthesiology 62: Fisher MU. Postoperative intravenous therapy. Anesthesia and Intensive Care 5: Swenson Ο, Egan TJ. Measurement of postoperative water requirements in infants Journal of Pediatric 4:

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το ύδωρ αποτελεί το 60% του βάρους σώματος α) από την ηλικία (νεογνά 75%) β) περιεκτικότητα σε λίπος (ο λιπώδης ιστός έχει μικρή περιεκτικότητα σε ύδωρ) γ) το φύλο ( το ύδωρ είναι λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας Στόχοι Κατανόησης-Υποδείξεις: -Εξοικειωθείτε με διάφορα παραδείγματα βιολογικών εφαρμογών. (Σημειώση: Μην τα αποστηθίσετε! Απλώς διαβάζοντάς τα να τα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Κύριες λειτουργίες των νεφρών Ρύθμιση του όγκου των υγρών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νάτριο Ανθρακικό Όξινο/DEMO (Sodium Bicarbonate/DEMO) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά και Ηλεκτρολύτες

Υγρά και Ηλεκτρολύτες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 153 Υγρά και Ηλεκτρολύτες ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΙΑΜΟΥ, ΕΥΑ ΚΟΛΑΡΟΒΑ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ Το ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η + =40nanomol/L ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Υγρών ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ. <10 kg Β.Σ. 11-20 kg Β.Σ. >21-30 kg Β.Σ. βρέφη και τα παιδιά (πίνακας 2).

Χορήγηση Υγρών ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ. <10 kg Β.Σ. 11-20 kg Β.Σ. >21-30 kg Β.Σ. βρέφη και τα παιδιά (πίνακας 2). 100 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑrΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Χοργηση Υγρών ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΙΉ Η ιδιατερότητα ως προς την χοργηση υγρών στα παιδιά προκύπτει τόσο από το ποσό του ολικού υγρού σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Μεταβολική Αλκάλωση ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης [ΗCO 3- ] = ποσό ΗCO 3- στον εξωκυττάριο όγκο εξωκυττάριο όγκο Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης: Εξωγενής προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης

Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης Χρήστος Κατσίνας Νεφρολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 1. Εισαγωγή Η εγκατάσταση καθώς και η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Αίμα: Ένας ζωντανός ιστός σε υγρή κατάσταση με ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργιές για τον έμβιο κόσμο: o Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Ηλεκτρολυτών (m Eq/L) : Sodium 140, Potassium 10, Calcium 5, Magnesium 3, Chloride 103, Acetate 47, Citrate 8.

Συγκέντρωση Ηλεκτρολυτών (m Eq/L) : Sodium 140, Potassium 10, Calcium 5, Magnesium 3, Chloride 103, Acetate 47, Citrate 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ELECTROLYTE/FRESENIUS, διάλυµα για ενδοφλέβια έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000 ml περιέχουν : Sodium Acetate

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Η ποσότητα ούρων που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ;

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ; Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 9 ο Σεμινάριο Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2015, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπύκνωση αραίωση ούρων

Συµπύκνωση αραίωση ούρων Συµπύκνωση αραίωση ούρων Boron σελ 1075-1091 Συµπυκνωµένα ούρα υπερωσµωτικά σε σχέση µε τη συγκέντρωση του πλάσµατος Η ικανότητα των νεφρών να παράγουν υπερωσµωτικά ούρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Ισοζύγιο νερού Επηρεάζεται από την : Ισορροπία μεταξύ πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ + ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ + : 3.000-4.000mEq (50-55mEq/Kg),

Διαβάστε περισσότερα

Υποογκαιµία - shock. Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009

Υποογκαιµία - shock. Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009 Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009 Υποογκαιµία - shock Ελένη Μάνου ΕΒ Νεφρολογίας Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Ισορροπία υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Σπουδαστές: Μποκοτσού Ανθούλα Ροποτός Θωμάς Επιβλ. καθηγήτρια: Καυκιά Θεοδώρα Επιτροπή: Κουρκούτα Λαμπρινή Μηνασίδου Ευγενία Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 147 Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Το αίμα είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο όργανο του σώματος με πολλαπλές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Διάγνωση Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Χρυσόστομος Δημητριάδης Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Ως μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση διατροφής δεν ΠΡΕΠΕΙ να ξεπερνά την ικανότητα χρησιμοποίησης/οξείδωσης τους απο τον οργανισμό ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ Ζωτικά σημεία (TPR) Θερμοκρασία Σφυγμός Αναπνοές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Το διάλυμα περιέχει 200 g/l πρωτεΐνης, από την οποία τουλάχιστον το 96% είναι ανθρώπινη λευκωματίνη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Το διάλυμα περιέχει 200 g/l πρωτεΐνης, από την οποία τουλάχιστον το 96% είναι ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Albuminativ 200 g/l, διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανθρώπινη Λευκωματίνη Το διάλυμα περιέχει 200

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών

Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών Τουλκερίδης Γεώργιος, Νεφρολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Ορισμός οξέος και βάσης Οξύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Sodium Chloride Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία : Sodium Chloride Έκδοχα : Water for injections 1.3 Φαρμακοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, MD, MSc, MPH, PhD ΙΑΤΡΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Περιεχόµενα: Ισοζύγιο Σωµατικού Νατρίου και Ύδατος Νεφρική επεξεργασία Νατρίου και Ύδατος Νεφρική ρύθµιση Νατρίου Νεφρική ρύθµιση ύδατος ίψα και όρεξη άλατος Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) 15-18 L β) 1,5-1,7 L γ) 170-180 L δ) 1700-1800 L ε) 100-120 L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας 2012-13 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ανδρέας Γ. Φάσσαρης Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν Αναισθησιολόγος Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θεωρία των

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Μορφές παραγώγων-διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Δημήτριος Μαλτέζας Επιλογή ασκού To αίμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ)

ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕ, MMEDsci in Clinical Nursing 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) Τα ολικό ποσό του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Χριστούλας Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πολλές αθλητικές δραστηριότητες διεξάγονται σε ανοικτά γήπεδα ή υπαίθριους χώρους κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Αυτό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση αντιμετώπιση οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διάγνωση αντιμετώπιση οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών Διάγνωση αντιμετώπιση οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών ευροενδοκρινική ρύθμιση της επινεφριδιακής έκκρισης στεροειδών - - - + CRH/AVP + ACTH

Διαβάστε περισσότερα

Β. Βλασοπούλου Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολογικό Τμήμα Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ«Ο Ευαγγελισμός»

Β. Βλασοπούλου Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολογικό Τμήμα Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ«Ο Ευαγγελισμός» Β. Βλασοπούλου Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολογικό Τμήμα Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ«Ο Ευαγγελισμός» Γυναίκα58 ετώνδιακομίστηκεστατεπμεβυθιότητα& εμπύρετοαπό3ημέρου. Κοιλιακήπαχυσαρκία, τραχύαναπνευστικόψιθύρισμα,αραιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ορισμός Ως status epilepticus ορίζεται επεισόδιο σπασμών διάρκειας άνω των 30 λεπτών ή περισσότερα των δυο επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αερίων αίματος - Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών

Ερμηνεία αερίων αίματος - Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Ερμηνεία αερίων αίματος Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Νικόλαος Σ. Κακλαμάνης Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Σάμου 1. Εισαγωγή Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK Πρόκειται για μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή, πολυοργανική αντίδραση υπερευαισθησίας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο νεφροπαθής ασθενής

Ο νεφροπαθής ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 285 Ο νεφροπαθής ασθενής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΛΑΓΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία παρουσιάζουν αρκετές προκλήσεις κατά την περιεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Ισοζύγιο νατρίου Μηχανισμοί που ρυθμίζουν την απέκκριση του Να Βασίζονται στις: μεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια 39 αμινοξέα Μ.Β. 4500 προοπιομελανοκορτίνη(pomc) 1. κορτικοτροπίνη (ACTH), 2. β λιποτροφίνη (β LPH), 3. γ λιποτροφίνη (γ LPH),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Potassium chloride: Calcium chloride dihydrate:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Potassium chloride: Calcium chloride dihydrate: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RINGER S SOLUTION/ΒΑΧΤΕR (VIAFLO) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Sodium chloride: Potassium chloride: Calcium chloride

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι. Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων

Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι. Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ποιοί είναι ηλικιωμένοι? Ορίζονται ως οι ενήλικοι ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών Διαφοροποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά

Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά Θεόδωρος Ελευθεριάδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα που τεκμηριώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη της απώλειας βάρους Ενίσχυση προγράμματος αποκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κλινικής Διατροφής: Αντιπαραθέτοντας την πρακτική εφαρμογή της διατροφής στην υγεία και τη νόσο

Αρχές Κλινικής Διατροφής: Αντιπαραθέτοντας την πρακτική εφαρμογή της διατροφής στην υγεία και τη νόσο 1 Αρχές Κλινικής Διατροφής: Αντιπαραθέτοντας την πρακτική εφαρμογή της διατροφής στην υγεία και τη νόσο Marinos Elia Σημεία Κλειδιά Προκειμένου να καταλάβουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 25% - 40% των ασθενών με ΧΑΠ υποσιτίζονται. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ χημική ουσία που δεν παράγεται στον οργανισμό και εισαγόμενη στον οργανισμό δεν αξιοποιείται για την εξασφάλιση ενέργειας ή σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Βασικές αρχές αιμοδυναμικού monitoring Δεν υπάρχει τεχνική που να βελτιώνει την κλινική έκβαση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 2 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ FANTASTIC 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ-ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΟΥΜΦ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 4 ετών με πολυουρία και πολυδιψία

Κορίτσι 4 ετών με πολυουρία και πολυδιψία Κορίτσι 4 ετών με πολυουρία και πολυδιψία Παρουσίαση :Κωνσταντίνα Κώστα Επιστημονική Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής κλινικής ΑΠΘ Κατά την προσέλευση: Κορίτσι 4 ετών και 4 μηνών Πολυουρία και πολυδιψία από τετραμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ- ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γεώργιος Αλεβετσοβίτης Ειδ. Παθολόγος Νικολέτα Ξυδιά Παθολόγος ιαβητολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση;

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο βασικός μηχανισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Θεόδωρος Κασιμάτης Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας Εισαγωγή Η διατήρηση της συγκέντρωσης των Η + εντός ενός στενού εύρους τιμών (35-45nmol/L) είναι ζωτικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Οι λειτουργίες του νεφρού Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση ηλεκτρολυτών:

συγκέντρωση ηλεκτρολυτών: 1. Ονοµα του φαρµακευτικού προϊόντος Tetraspan 60mg/ml,διάλυµα για έγχυση 2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση 1000 ml περιέχουν Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος πολυ(0-2-υδροξυαιθυλο)άµυλο (HES) 60,0

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα