Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 61 Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά Ε. ΚΟΥΡΙΛΑ-ΚΑΠΡΙΝΗ Η θεραπευτική χορ1ίγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στα νεογνά, στα βρέφη και στα παιδιά έχει άμεση σχέση με την ηλικία και τις φυσιολογικές τους διαφορές από τον ενήλικα. Η περιεκτικότητα του σώματός τους σε ύδωρ είναι διαφορετική του ενήλικα. Στα πρόωρα αποτελεί το 90% του βάρους σώματος (ΒΣ), στα τελειόμηνα νεογνά το 80% του ΒΣ, στα βρέφη και στα μικρά παιδιά το 60% του ΒΣ (Σχήμα 1). Το εξωκυττάριο υγρό στα νεογνά είναι μεγαλύτερο του ενδοκυτταρίου. Αντιπροσωπεύει το 40-50% του Β.Σ. και ελαττώνεται τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση. Αυτό οφείλεται στο περισσότερο διάμεσο υγρό που έχουν τα νεογνά το οποίο απεκκρίνεται, ενώ η πρόσληψη υγρών είναι μικρ11. Η ελάττωση συνεχίζεται έως ότου φθάσει το επίπεδο των ενηλίκων (20% ΒΣ) στο τέλος του 12')\' μηνός (πίνακας 1). Επίσης ο μεγαλύτερος όγκος εξωκυτταρίου υγρού στα νεογνά και βρέφη συνοδεύεται με αυξημένη αναλογικά ποσότητα νατρίου και χλωρίου απ' ότι στα μεγαλύτερα παιδιά. 1'2'3 101) ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΔΑΤΟΣ Η ανωριμότητα της νεφρικής λειτουργίας είναι ευθέως ανάλογη προς την προωρότητα. Οι νεφροί εμφανίζουν αυξημένη αγγειακή αντίσταση, ελαττωμένη ροή αίματος και χαμηλή σπειραματική διήθηση. Έτσι στη νεογνική ηλικία ο άωρος νεφρός έχει σπειραματικ1ί διήθηση περίπου 21 ml/min/1,73m2 επιφάνεια σώματος. Στον πρώτο ηiνα ζω1iς οι νεφροί είναι ώριμοι κατά 60% περίπου και στην ηλικία των 1,5-2 ετών η σπειραματικίί δηiθηση φθάνει πλέον στις τιμές του ενήλικαό Την 4-5η ημέρα της γέννησης η λειτουργία της aπέκκρισης του ύδατος βελτιώνεται και στην ηλικία των 6 εβδομάδων είναι ικανοποιητικ1ί (Πίνακας 2). Η ικανότητα συμπύκνωσης των ούρων είναι περιορισμένη5'6. Αυτό οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα αντιδιουρητικίiς ορμόνης, κατά το πρώτο 3μηνο της ζωής στην έλλειψη ωσμωτικώς δρώντων ουσιών που σχηματίζονται από την ουρία καθώς και από το μικρό ηίκος της αγκύλης του Henle7 Τα νεογνά και τα βρέφη αν και έχουν μεγαλύτερα αποθέματα εξωκυτταρίου υγρού μπορούν να aφυδατωθούν γρ1ίγορα. Η απέκκριση του νατρίου 8 Ολικό ύδωρ(%) f:] Ε!;ω vπάριο (%) [] Εvδοκuπόριο (ο/ο) Υ γρ ά Εξωκvπάριο Ενδοκvπάριο \ πrv.aκας 1... ωκliπ6pto και Ενδο... Νεογνά Νεογνά Β ρ έ φ η Πρόωρα Τελειόμηνα 7-8 μηνών Ενήλικες Σχήμα 1. Μεταβολές της κατανομής ύδατος σώματος(%) σε συνάρτηση με το βάρος και την ηλικία στα παιδιά (Hill LL Body coιnρosition, nonnal electι-olyte concentωtion, and ιnain. Tenance of noιmal νolume, tonίcity and acίd-base metabolvιm Peclίatr. Clίnι. Noι th Am 37:241, 1990). 5-7 ημ. > 1 εβδ. 2-5 ετών >5 ετών Διούρηση 0, ,7 3 2 (ml/kg ΒΣ)

2 62 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ κατά τη νεογνική ηλικία είναι ελαττωμένη καθώς περιορισμένη είναι και η νεφρική λειτουργία. Στην ηλικία των 12 μηνών η απέκκριση του νατρίου φθάνει τα 16 mmol/h/1,73m2 επιφανείας σώματος1'5 Συνοπτικά η νεφρική λειτουργία ανάλογα πάντοτε με την ηλικία παρουσιάζει 3 Η'9'10: α) χαμηλ1] σπειραματική διήθηση με αποτέλεσμα: -την περίσσεια νατρίου καθώς και την παρατεταμένη αποβολή των φαρμάκων όπως μυοχαλαρωτικών, βαρβιτουρικών, δακτυλίτιδας κλπ. β) ελαττωμένη λειτουργία των νεφρικών σωληναρίων με επακόλουθο: -την επαναρρόφηση του νατρίου, του φωσφόρου και των διττανθρακικών καθώς και την ελαττωμένη απέκκριση των υδρογονιόντων. -την πτώση της ικανότητας aραίωσης των ούρων (μέχρι 25 mosm/lit) και την καθυστερημένη αποβολl] του περισσευούμενου ύδατος. -την περιορισμένη ικανότητα συμπύκνωσης -την απώλεια νατρίου έως 2% του διηθημένου. Στα νεογνά η ανωριμότητα των άπω εσπειραμένων σωληναρίων έχει σαν συνέπεια την αυξημένη τιμή νατρίου των ούρων (10-20mEq/L). Συμπερασματικά με την περιορισμένη λειτουργικότητα των νεφρών κυρίως στον πρώτο μήνα της ζω1]ς δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους στη χορ1]γηση υγρών και ηλεκτρολυτών. Τα βρέφη μπορεί γρ1]γορα να aφυδατωθούν ενώ πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος υπερφόρτωσης με ύδωρ. ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ - Άδηλος αναπνω]. Η απώλεια ύδατος στην άδηλο αναπνοή από τους πνεύμονες και το δέρμα είναι τριπλάσια στα πρόωρα και δυστροφικά νεογνά. Μπορεί να υπερβεί ακόμα και τον όγκο των ούρων. Αυτό οφείλεται στη διαφορά αναλογίας επιφάνειας και βάρους σώματος. Επίσης οι απώλειες των άδηλων απωλειών αυξάνονται σημαντικά κατά την θέρ ιανση του βρέφους με θερμαντικά σώματα υπερύθρου ακτινοβολίας (50-140%) ενώ ελαττώνονται όταν σκεπάζονται με κάλυμμα αδιάβροχο. -Ο βασικός μεταβολισμός είναι αυξημένος, κατά το τριπλάσιο του εν1]λικα, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη παραγωγ1] ύδατος και ηλεκτρολυτών, που πρέπει να αποβληθούν από ένα νεφρό ανώριμο. Επίσης ο βασικός μεταβολισμός επηρεάζεται και από άλ- λους παράγοντες όπως ο πυρετός (αύξηση 10% ανά 1"C, σημαίνει χορ1]γηση ύδατος 10 mg/kg επιπλέον), το κλάμα, η μυ'ίκή δραστηριότητα, οι συναισθηματικές φορτίσεις (αύξηση % ). -Η απώλεια ύδατος από τα κόπρανα (5-10 ml/kg/14h) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη γι' αυτό δεν υπολογίζονται, εκτός αν ο μικρός ασθενής έχει διαρρο'ίκές κενώσεις. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ Υ ΔΑ ΤΟΣ Οι μεταβολές στον όγκο ύδατος μπορεί ν' αναφέρονται σ' όλους τους χώρους, ενδαγγειακό-μεσοκυττάριοενδοκυττάριο, με αύξηση 1] ελάττωσ1] του (ισότονη, υπέρτονη 1] υπότονη μεταβολή ύδατος) ' 11 - Ισότονη αύξηση. Οφείλεται σε χορ1]γηση ισότονου διαλύματος ( φυσιολογικού ορού). Υπάρχει ωσμωτι ΚlJ ισορροπία μεταξύ ένδο- και εξωκυτταρίου χώρου και δεν παρατηρείται μετακίνηση ύδατος μεταξύ των διαμερισμάτων. Όμως ακολουθεί αραίωση του αίματος, πτώση του αιματοκρίτη (Hct ), των πρωτε'ίνών του πλάσματος και διάταση τόσο του ενδαγγειακού όσο και του μεσοκυτταρίου χώρου. - Ισότονη ελάττωση. Στην ισότονη ελάττωση όγκου ύδατος δεν υπάρχει μεταβολ1] στην ωσμωτική πίεση του εξωκυτταρίου χώρου και δεν επισυμβαίνει μετακίνηση ύδατος από το κύτταρο. Υπάρχει ελάττωση τόσο του όγκου αίματος όσο και του διάμεσου όγκου υγρών. Το Na+ του πλάσματος διατηρείται σταθερό. -Υπέρτονη αύξηση οφείλεται στην χορ1]γηση υπέρτονου διαλύματος νατρίου. Ο όγκος και η ωσμωτικ1] πίεση του εξωκυτταρίου υγρού αυξάνουν, ακολουθεί ανταλλαγ1] ύδατος από τα κύτταρα, έως ότου, τα δυο διαμερίσματα γίνουν πάλι ισοωσμωτικά. -Υπέρτονη ελάττωση προκαλείται από απώλεια ύδατος με μικρ1] συνοδό απώλεια νατρίου. Η ωσμωτικ1] πίεση τοο εξωκυτταρίου χώρου αυξάνει, ύδωρ από τα κύτταρα εξέρχεται με αποτέλεσμα κυτταρικ1] αφυδάτωση. -Υ πότονη αύξηση. Όταν η αύξηση στον εξωκυττάριο χώρο οφείλεται κυρίως σε ύδωρ, το ύδωρ εισέρχεται στα κύτταρα και αυξάνει ο όγκος όλων των διαμερισμάτων. Σε ισοωσμωτικότητα μεταξύ των διαμερισμάτων παρατηρείται ελάττωση της ωσμωτικής πίεσης (λόγω aραίωσης). -Υπότονη ελάττωση οφείλεται σε απώλεια ύδατος

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 63 και σε μεγαλύτερης απώλεια νατρίου. Ακολουθεί ελάττωση της ωσμωτικής πίεσης στον εξωκυττάριο χώρο και μετακίνηση του ύδατος προς τα κύτταρα. Καθώς ελαττώνεται το εξωκυττάριο διαμέρισμα, το ενδοκυττάριο ύδωρ αυξάνει έως ότου επέλθει ωσμωτική ισορροπία. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΕΚτΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Η εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού περιλαβμάνει την λήψη λεπτομερούς ιστορικού σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις5 ' 12 Διαταραχές της θερμοκρασίας σώματος επηρεάζουν την ενυδάτωση. Εάν διαπιστωθεί διαφορά της θερμοκρασίαςτου πυρήνα και της περιφερειακής, μεγαλύτερης των 2 ο C, αυτή υποδηλώνει αρνητικό ισοζύγιο ύδατος. Εκτιμώνται η σπαργή του δέρματος, η ξηρότητα των βλεννογόνων, οι πηγές του κρανίου και οι οφθαλμοί. Στα νεογνά η εισολκ1ί των πηγών και των οφθαλμών απεικονίζει μια απώλεια 5-10% του βάρους σώματος. Η παρουσία δίψας, όμως, δεν σημαίνει πάντοτε θετικό ισοζύγιο ύδατος. Μπορεί να σημαίνει ότι η ωσμωτικ1ί πίεση του εξωκυτταρίου υγρού είναι χαμηλ1ί. Καρδιακός ρυθμός (i100σφ/min) ταχύς και ευπίεστος συνήθως σφυγμός υποδηλώνει ανεπαρκ1ί κυκλοφορούντα όγκο αίματος ή και απώλεια νατρίου. Βραδύς σφυγμός υποδηλώνει ελαττωμένη καρδιακή παρο Χ1l. Εάν η απώλεια υγρών συνεχίζεται χωρίς ικανοποιητική αντικατάσταση η υποογκαιμία ενεργοποιεί τους τασεϋποδοχείς, απελευθερώνονται ενδογενείς αγγειοσυσπαστικές ουσίες και παρατηρείται εκτός από την ταχυκαρδία και αγγειοσύσπαση με σκοπό την διατήρηση αιμάτωσης των ζωτικών οργάνων5 Κατά την επισκόπηση εκτιμώνται η κυκλοφορία στα άκρα και οι φλέβες. Η πληρότητα της σφαγίτιδος καθώς και φλεβών του κρανίου και των άκρων προϋποθέτει επαρκ1ί ενυδάτωση, επαρκή όγκο αίματος και επαρκή καρδιακ1ί παροχ11. Η παρουσία οιδήματος με εντύπωμα υποδηλώνει την ανεπαρκ1ί χορ1iγηση διαλυμάτων σε περιεκτικότητα ηλεκτρολυτών (π. χ. η χορ1iγηση dextrose ). Αξιολογείται η συμπεριφορά των μικρών ασθενών. Όταν το παιδί παραμένει Ίiσυχο, αδιάφορο, χωρίς καμία δραστηριότητα τότε να σκεφτούμε την πιοανή ηλεκτρολυτική διαταραχ1) και αλκάλωση. Οι μεταβολές τους βάρους δίδουν μόνο αδρή εκτίμηση των απωλειών. Οι εργαστηρικακές εξετάσεις αξιολογούνται όταν υπάρχουν επανειλημμένες μετρήσεις και τα αποτελέσματα συνεκτιμώνται. Περιλαμβάνουν: -τον προσδιορισμό της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, -την εξέταση των ηλεκτρολυτών του ορού αίματος, -τη γενικt1 εξέταση ούρων (ειδικό βάρος, ph, όγκος και ηλεκτρολύτες), -την κρεατίνη και ουρία ορού αίματος, -τα αέρια aρτηριακού αίματος ( ph, PaC02), -ΗΚΓ, -την οσμωτική πίεση των ούρων και του αίματος. ΠΡΟ ΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΉ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ιδιαίτερη προσοχίi απαιτείται στην ενυδάτωση του παιδιού προεγχειρητικά και διεγχειρητικά. -Γίνεται λεπτομερ1iς εκτίμηση των ημερήσιων αναγκών (Η) σε ύδωρ και ηλεκτρολύτες καθώς και των απωλειών και των ελλειμμάτων (Πίνακας 3). Καθορίζεται η προεγχειρητικ11 νηστεία και λαμβάνεται υπ' όψιν η ηλικία, το βάρος, οι άδηλες απώλειες, οι απώλειες από τους νεφρούς και τα κόπρανα. Οι απώλειες επίσης εξαρτώνται από τις θερμιδικές απαιηίσεις και τον μεταβολισμό του βρέφους και του παιδιού Ο υπολογισμός χορ1ίγησης υγρών συντήρησης ανά ώρα γίνεται ως εξ1ίς: Ηλικία Ποσότητα υγρών Για παιδιά μέχρι 1 έτους απαιτούνται: 6ml/kg/h 1,5 ετών 4ml/kg/h 5 ετών 2ml/kg/h Για την εύκολη απομνημόνευση του τρόπου υπολογισμού των υγρών χορηγούνται 4ml/kg/h κατά μέσο όρο π )Πίνaκcις3.....ι τ. Ηλικία Πρόωρα Νεογνά 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα Βρέφη/ Νήπια ερήcnςϊ q yκη σε νερό και ηλεκτρ?λύ!ε<; Βά ρο ς Νερό (ml/kg ΒΣ/24ωρο) Na (mmol/kg ΒΣ/24ωρο) κ (mmol/kg ΒΣ/24ωρο) (<1000 g) έως ,0-2,5 ( g) έως 180 2,5 2,0-2,5 ( g) έως ,5-2, (3500g) ,0 2,0 (4-10 Kg) ,0-2,5 (10-20 Kg) ,5-2,0 (20-40Kg) ,5-2 1,2-1,5

4 64 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙ!ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Dextrose 5% σε διάλυμα Ringer's Lactated ή γλυκόζη 4% σε Ο, 18% NaCI Ισότονο NaCI NaCIHC ml/kg/h (2-3h), μικρές επεμβάσεις 3-4, ενδοκοιλιακή 8-10, ενδοθωρακική 4-6, νευροχειρουργική 4-6 ml/kg/h) Όγκος ίσος με τις απώλειες, ακριβής αναπλήρωση προεγχειρητικών αναγκών Ανάλογα με τη βαρύτητα της οξεώσης έλεγχος των αερίων αί-. ματ ο ς Αλβουμίνη 5% σε διάλυμα Ringer Όταν ενδείκνυται 's Lactated Αίμα <10% >20% Δεν αντικαθίσταται Πρέπει να αντικαθίσταται (με επιπλέον χορήγηση 5ml/kg) 1-10 Kg Kg >20 Kg πε ριφέρια σώματος 4mi/Kg ΒΣ 40 ml' 2 ml/kg>10kg/bσ 60ml' 1 ml/kg>20kg/bσ 10-20% Αντικαθίσταται με χορήγηση κολλοειδών διαλυμάτων) yqraς \ι..> ρψιϊtή ciποκ(iτάσταση...ι. υγρών (ανά tι) 6mi/Kg ΒΣ 40 ml' 4 ml/kg>10kg/bσ 60mJ 2 ml/kg>20kg/bσ Κοιλιακή Ε π έμβαση Bmi/Kg ΒΣ 4Οmι 6 ml/kg>10kg/bσ 6Οmι 3 ml/kg>20kg/bσ Άλλος τρόπος υπολογισμού χορήγησης υγρών συντήρησης είναι": Ποσότητα υγρών ΒΣ 4ml/kg/h για τα πρώτα 10 kg 2ml/kg/h για τα επόμενα 10 kg 1ml/kg/h για κάθε kg > 20kg π.χ. για παιδί 25 kg=(4xl0)+(2xl0)+(1x5)=65ml/h Ο Υπολογισμός και η κατανο ηi ελλείμματος υγρών γίνεται ως εξής: Έλλειμμα υγρών= Υγρά συνηiρησης Χ ώρες προεγχειρητικής νηστείας Πρώτη ώρα: Υγρά συνηiρησης + 1/2 υπολογισθέντος ελλείμματος Δεύτερη ώρα: Υγρά συντtiρησης + 1/4 υπολογισθέντος ελλείμματος Τρίτη ώρα: Υγρά συντήρησης + 1/4 υπολογισθέντος ελλείμματος Η χορήγηση Dextrose 5%-10% χρειάζεται να προ- στίθεται σχεδόν σ' όλα τα διαλύματα. Η ημερήσιες ανάγκες σε Να είναι 2-3 meq/hq/h. Συνήθως χρησιμοποιείται διάλυμα δεξτρόζης 4,3% και φυσιολογικού ορού 0,18% (1 +4). Επίσης ένας απλός και ακριβής δείκτης της ενυδάτωσης του παιδιού, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στο βαθμό που πρέπει είναι η ωσμωτικότητα των ούρων. Οι συνολικές ανάγκες σε υγρά δίδονται από τον τύπο: Συνολικές ανάγκες υγρών= Βασικές ανάγκες υγρών Χ Ωσμωτικότητα ούρων/230. ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥfΩΝ Η αφυδάτωση, οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών και η αναιμία πρέπει να διορθωθούν πριν ο ασθενtίς οδηγηθεί στο χειρουργείο. Κατά την αφυδάτωση υπάρχει απώλεια ύδατος και νατρίου. Αμιγής απώλεια ύδατος είναι σπάνια. Η αφυδάτωση χαρακτηρίζεται ως ισότονη, υπέρτονη ti υπότονη ανάλογα το αν οι απώλειες νατρίου είναι ανάλογες, υπολείπονται 1l υπερτερούν των απωλειών ύδατος. Κλινικά η αφυδάτωση χαρακτηρίζεται ως ελαφρά (<5%), μέτρια (5-10%) ή βαριά (>10%) ανάλογα με την ποσότητα των απωλειώνι5 Βραδείε απώλειες δίνουν τον χρόνο να αναπτυχθούν οι μηχανισμοί χρόνιας αντιρρόπισης εφ' όσον χορηγούνται ηλετκρολυτικά διαλύματα σε επαρκείς ποσότητες. Κάθε φορά που ενεργοποιείται το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης παρατηρείται ελάττωση της αποβολής των σύρων. Το νάτριο των ούρων ελαττώνεται σημαντικά ( <5mEq/L)ιrΌ Ισότονα διαλύματα. Οι απώλειες υγρών από τραύματα, εγκαύματα, περιτονίτιδα και από το ανώτερο πεπτικό έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ( mEq/L) και μπορεί να θεωρηθούν ως απώλειες εξωκυτταρίου υγρού. Το εξωκυττάριο υγρό αποτελείται από διάμεσο υγρό και πλάσμα με παρόμοια περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες. Οι παραπάνω απώλειες πρέπει να αντικαθίστανται από ισότονο φυσιολογικό ορό (νάτριο 140mEq/L). Το Ringer's Lactate είναι ελαφρώς υπότονο (255mosm/L) και ο φυσιολογικός ορός ελαφρά υπέρτονος (310mosm/L). Σε κάθε ασθενtί στον οποί οχρειάζεται να χορηγηθούν υγρά προεγχειρητικά να χορηγούνται ισότονα διαλύματα. Η επιλογή μεταξύ αλβουμίνης και ισότονου διαλύματος είναι άνευ σημασίας, αλλά, σε

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ!ΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΠΚΗΣ!ΑΤΡΙΚΗΣ 65 οξείες καταστάσεις μεγάλης υπότασης πλεονεκτεί η χορt1γηση αλβουμίνης. Υπότονα διαλύματα (1/4-1/2 του ισότονου φυσιολογικού ορού). Χρησιμοποιούνται για να αντικατασταθούν απώλειες από εφίδρωση και διάρροια. Καλύτερα στις απώλειες αυτές να χορηγούμε ισότονα διαλύματα γιατί ο νεφρός με την αποβολή του επιπλέον νατρίου αντιρροπεί καλύτερα το ισοζύγιο του νατρίου. Υπέρτονα διαλύματα. Η χορήγηση των υπέρτονων διαλυμάτων (Na+ 3-7,5%) στην θεραπεία του υπογκαιμικού shock βελτιώνουν την τριχοειδικtί κυκλοφορία. Αναφέρονται προσθήκες δεξτράνης ή HES με σκοπό την παράταση της δράσης τους με καλά αποτελέσματα. Βιβλιογραφικές αναφορές αναφέρουν ότι τα διαλύματα αυτά προκαλούν σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις και διαταραχές στην πηκτικότητα του αίματος και η χορήγηση τους πρέπει να γίνεται με προσοχtί. Οι δεξτράνες (Hetastarch, Hespan) ενδείκνυνται όταν ο αιματοκρίτης είναι σε υψηλά επίπεδα. Ενδείκνυται επίσης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σε επείγουσες καταστάσεις καθώς και για την ελάττωση της συγκόλλησης, του σχηματισμού κυλίνδρων και μικροθρόμβων στην κυκλοφορία αίματος (π.χ. σε δρεπανοκυτταρικtί αναιμία). Η κατακράτηση νατρίου μπορεί να οδηγtίσει σε υπέρταση και οίδημα από την αύξηση του εξωκυτταρίου όγκου, ενώ η κατακράτηση ύδατος προκαλεί το σύνδρομο δηλητηρίασης από ύδωρ. Η συγκέντρωση του νατρίου στον ορό καθορίζεται από τις σχετικές ποσότητες του νατρίου και του ύδατος στον οργανισμό. Είναι δυνατόν να έχουμε φυσιολογικό νάτριο πλάσματος ενώ ο ασθενής έχει χάσει σοβαρή ποσότητα νατρίου, ή υπερφόρτωση αν υπάρχουν αντίστοιχες αλλαγές στο συνολικό ύδωρ του οργανισμού 2 0'21'22'23'24 Χαμηλά επίπε δα νατρίου μπορεί να έχουμε εάν υπερφορτωθεί ο οργανισμός με ύδωρ ακόμα και να το νάτριο είναι συνολικά φυσιολογικό (υπονατριαιμία εξ αραιώσεως). Στην υπότονη αφυδάτωση χορηγείται διάλυμα 0,45% NaCl σε 5% Dextrose και στις σοβαρές περιπτώσεις επιπλέον νάτριο (σε διάλυμα 3%) το οποίο υπολογίζεται ως εξής: mmol Na=(130- Na πλάσματος) χ 0,3 χ ΚgΒΣ Στην υπέρτονη αφυδάτωση αποκαθίσταται πρώτα η κυκλοφορία με τη χορηγήση πλάσματος (20ml/kg) και ακολουθεί η ενυδάτωση με διάλυμα 1:4 με ρυθμό 100ml/kg/24h. Κάλιο: Το κάλιο είναι ιόν ενδοκυττάριο, ως εκ τούτου η συγκέντρωσή του στον ορό δεν είναι δείκτης της συνολικής ποσότητας καλίου στον οργανισμό. Η υποκαλιαιμία συνήθως ακολουθεί απώλειες από το γαστρεντερικό σύστημα (έμετοι, διάρροιες) και σπανιότερα από τους νεφρούς ( σωληναριακές βλάβες, χορt1γηση διουρητικού ή μεταβολική αλκάλωση). Δεν συνιστάται διόρθωση των επιπέδων καλίου πλάσματος πάνω από 2,5 meq/1. Οι τιμές του καλίου είναι αναξιόπιστες σε οξέωση διότι για να αυξηθεί το ph του πλάσματος ανταλλάσσεται το ενδοκυττάριο κάλιο με ιόντα Η του εξωκυττάριου χώρου 2 5 Υπερκαλιαιμία δεν παρατηρείται συχνά σε χειρουργικούς ασθενείς, είναι δυνατόν όμως να εμφανισθεί σε μαζικές καταστροφές ιστών ή σε νεφρική ανεπάρκεια Αυτή αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση: - φυσιολογικού ορού loml/kg t1 -διττανθρακικού νατρίου 1mmol/kg -ασβεστίου (για ανταγωνισμού της δράσης κ+) -γλυκόζης 0,5 g/kg (αύξηση της πρόσληψης του κ+ από τα κύτταρα), -και/11 κρυσταλικ11 ινσουλίνη 0,1 μον/kg. Ασβέστιο. Οι διαταραχές του ασβεστίου δεν είνα συχνές. Μπορεί να παρατηρηθούν κατά την αφυδάτωση σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε αλκάλωση 2 Η. Αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση γλυκονικού ασβεστίου 2 ml/kg (0,45mmol/kg) αργά (ml/min) και διακόπτεται όταν οι σφυγμοί πέσουν κάτω από 80/min. Χλώριο. Οι διαταραχές του χλωρίου στην κλινική πράξη συνυπολογίζονται με αυτές του νατρίου. Οι διαταραχές του χλωρίου αντιμετωπίζονται παράλληλα με τις του νατρίου με τη χορήγηση NaCl. Γλυκόζη. Επιρρεπt1 στην υπογλυκαιμία είναι τα πρόωρα και τα ελλειποβαρή νεογνά. Η χορήγηση γλυκόζης γίνεται προεγχειρητικά και συνεχίζεται διεγχειρητικά. Υπογλυκαιμία θεωρείται ότι υπάρχει όταν οι μετρήσεις των επιπέδων γλυκόζης του αίματος είναι για τα νεογνά 30 mg/dl και για τα βρέφη 40 mg/dl. Οι ημερήσιες ανάγκες σε γλυκόζη είναι 5g/kg5 Η χορήγηση γλυκόζης προλαμβάνει την υπογλυκαιμία, περιορίζει τηνγλυκογονόλυση, εξασφαλίζει τις μεταβολικές ανάγκες και προωθεί την νεογλυκογένεση εξοικονομώντας πρωτε'ϊνεξ9. Το ερώτημα κατά πόσο η χορήγηση γλυκόζης μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη προβληματίζει τους ερευνητές. Μήπως η χορήγηση γλυκόζης σε ισχαιμία του εγκεφαλικού κυττάρου προκαλεί αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στον εγκέφαλο, προάγεται ο αναερόβιος μεταβολισμός που καταλήγει σε παραγω-

6 66 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙλΤΡΙΚΗΣ γή μεγλάων ποσοτήτων γαλακτικού οξέως; Το γαλακτικό οξύ ελαττώνει το ph του εγκεφαλικού κυττάρου και αυξάνει την πιθανότητα βλάβης του. Πάντως δεν είναι απαραίτητο η γλυκόζη του αίματος να αντανακλά την γλυκόζη του εγκεφάλου. Οξεοβασική ισορροπία: Η μεταβολική οξέωση με ph χαμηλότερο του 7,2 και επίπεδα διττανθρακικών κάτω από 22 mmol/lit παρατηρείται σε περιπτώσεις διαταραχής της κυκλοφορίας όπως στο shock, την υποθερμία, την ασφυξία, την υποξία και τη νεφρική ανεπάρκεια. Η θεραπεία πρέπει να κατευθυνθεί προς τη γενεσιουργό αιτία, αλλά όταν η οξέωση είναι σημαντική μπορεί να χορηγηθεί NaHC0 3 ως διάλυμα 4% (4,3 mmol/loml) αφού υπολογισθεί το έλλειμμα με τον τύπο: ΝαΗCΟ3 =(έλλειμα βάσεως) χ (βάρος σώματος) χ 0, 3 Συνήθως διορθώνονται το έλλειμμα βάσεως όταν είναι μεγαλύτερο από 10mmol και πάλι χορηγείται το μισό. Η έγχυση διαλύματος NaHC0 3 πρέπει να γίνεται αργά, επειδή έχει ωσμωτικότητα 1000 mosm/lit και μπορεί να προκαλέσει διαταραχές της ωσμωτικότητας του πλάσματος και καταστροφή των κυττάρων, κυρίως του ΚΝΣ. Πάντως, στους περισσότερους ασθενείς με οξεία μεταβολική οξέωση, οι οποίοι προηγουμένως είχαν φυσιολογικούς νεφρούς, αρκεί η αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας μαζί με τη διόρθωση υγρών και ηλεκτρολυτών, για να υποχωρήσει η οξέωση. Η αναπνευστική οξέωση, με ph χαμηλότερο του 7,2 και PC0 2 πάνω από 60mmHg, σπάνια συναντάται σε χειρουργικούς ασθενείς. Συνήθως συνυπάρχει και μεταβολική διαταραχή, μια και η υποξία και ο αναερόβιος μεταβολισμός αυξάνουν το γαλακτικό οξύ στο εξωκυττάριο υγρό. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη για ελεγχόμενο πνευμονικό αερισμό. Η αναπνευστική αλκάλωση συνήθως εμφανίζεται ως αντισταθμιστικός μηχανισμός επί μεταβολικής οξεώσεως και σπανιότερα ως αποτέλεσμα υπεραερισμού, σε ασθενείς με μηχανικό αερισμό 3 0 Σε μεγάλη απώλεια γαστρικού περιεχομένου μπορεί να εμφανισθεί μεταβολικ1ί αλκάλωση, με ph μεγαλύτερο του 7,5 και διττανθρακικά πάνω από 26 mmol/lit. Διορθώνεται με τη χορήγηση διαλύματος 1 +4 ( 4% γλυκόζη σε 0,18% NaCl) και Κ. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οι διεγχειρητικές απώλειες περιλαμβάνουν την μετακίνηση υγρών στον τρίτο χώρο, την απώλεια αίματος και λιγότερο τις απώλειες από το σύστημα αερισμού. Παρακολουθείται στο monitoring των ασθενών, η καρδιακή συχνότητα, η αρτηριακή πίεση, η αποβολή ούρων και η κεντρική φλεβική πίεση. Κάθε άρρωστος που εμφανίζει υπόταση από απώλεια υγρών θεωρείται ότι έχει χάσει αίμα της τάξεως του 20% η οποία πρέπει να αντικατασταθεί με τριπλάσιο όγκο κρυσταλλοειδών διαλυμάτων ή με ισόποσο όγκο αίματος. Η επιλογή μεταξύ αίματος και κρυσταλλοειδών εξαρτάται από τον αιματοκρίτη 3, 5 ' 31 Αποκατάσταση υγρών Η αποκατάσταση των υγρών και ηλεκτρολυτών διεγχειρητικά εξαρτάται από την ηλικία, το βάρος του παιδιού κυρίως όμως εξαρτάται από την βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης (πίνακες 4,5). Τα υγρά συντήρησης για απλές χειρουργικές επεμβάσεις είναι 3-4ml/Kg/h. Χορηγούνται dextrose 5% σε Ringer's Lactate ή 4% dextrose σε 0,18% NaCl. Άλλοι προτιμούν και αντικαθιστούν το 1/5 των απαιτήσεων με ισότονο διάλυμα NaCl1 12 ]). Άλλος τρόπος υπολογισμού χορήγησης υγρών ( ισότονο NaCl) στα παιδιά, διεγχειρητικά είναι2: Α) παιδιά κάτω των 3 ετών 1. Πρώτη ώρα: διάλυμα ενυδάτωσης (25ml/Κg)+απώλεια αίματος 2. Υπόλοιπες ώρες: Υγρά συντήρησης +τραύμα =βασική ωριαία χορήγηση 4ml/Κg+ήπιo:2ml/Κg=6ml/Κg!h +απώλεια αίματος 4ml/Κg+ μέτριo:4ml!kg=8ml/kg!lι +απώλεια αίματος 4ml/Kg+βαρύ:6ml/Kg=l Oml/Κg/h +απώλεια αίματος Β) παιδιά άνω των 4 ετών 1. Πρώτη ώρα: διάλυμα ενυδάτωσης (15ml/Kg)+ απώλεια αίματος 2. Υπόλοιπες ώρες: Υγρά συντήρησης+τραύμα =βασική ωριαία χορήγηση 4ml/Κg+ήπιo:2ml!Κg=6ml!Κg!h +απώλεια αίματος 4ml/Κg+μέτριο:4ml!Κg=8ml/Κg/h+απώλεια αίματος 4ml/Κg+βαρύ:6ml!Κg=10ml/Κg/Ιι+απώλεια αίματος Οι απώλειες αίματος αντικαθίστανται είτε με αίμα ή με τριπλάσιο όγκο κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. Αποκατάσταση απώλειας αίματος Όταν υπάρχει απώλεια αίματος προεγχειρητικά και δεν είναι γνωστός ο αιματικρίτης (Hct) του ασθενούς,

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 67 για την χορήγηση αίματος λαμβάνεται υπ' όψιν ο εκτιμώμενος όγκος αίματος, για την ηλικία και το βάρος του παιδιού (Πίνακας 6? 3 34 Πρόωρα νεογνά Τελειόμηνα νεογνά 3 μηνών-12 μηνών 1 έτους-3 ετών > 3 ετών >12 ετών <10%του όγκου αίματος 10-20% του όγκου αίματος >20% του όγκου αίματος Πτώση της Συστ. ΑΠ Υποκατάσταση Όγκου 5-15% Νεογνά και βρέφη: Ανθρώπινη λευκωματίνη 5% Μεγαλύτερα παιδιά: Υποκατάστατα πλάσματος 10-20% Λευκωματίνη 5% ή αντίστοιχα υποκατάστατα πλάσματος επιπλέον συμπυκνωμένα ερυθρά, αν Σε νήπια: Hb<8-10g/... ή Hk<30% Σε νεογνά:ηb< 13 g/... ή Hk<40% >25% Συμπυκνωμένα ερυθρά+ διάλυμα πλάσματος και πρωτε'ίνών -?Βρέφη: ΣΕ (φιάλη των 100 ml μέσω σύριγγας εκχύσεως των 100 ml/20ml διό ειδικού φίλτρου -?Μεγαλύτερα παιδιά: Δοσολογία με ζυγό ακριβείας Για απώλειες 10% του εκτιμώμενου όγκου αίματος δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Για απώλειες 10-20% του εκτιμώμενου όγκου αίματος αντικαθίσταται με διάλυμα λευκωματίνης. Αίμα χορηγείται όταν οι απώλειες ξεπεράσουν το 20% (Πίνακας 7). Ένας τρόπος εύκολα μνημονευόμενος του υπολογισμού όγκου αίματος είναι: Όγκος αίματος ( ml/kg) =50+ Hct Δεν έχει καθοριστεί ποιά είναι η ιδεώδης τι ηί Hct για τα παιδιά, πολύ δε περισσότερο για τα νεογνά και τα βρέφη στα οποία ο Hct εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις (Πίνακας 6). Η δεκτή τιμή Hct βρίσκεται μεταξύ των δύο standard αποκλίσεων. Για παιδιά και βρέφη άνω των 3 μηνών θεωρείται το 30% και για νεογνά και βρέφη κάτω των 3 μηνών το 36%. Αν η τιμή του Hct είναι χαμηλότερη πρέπει να αναζητηθεί η αιτία της αναιμίας. Ως αποδεκτή τιμή Hct θεωρείται εκείνη που είναι ανεκτή από τα νεογνά και βρέφη ώστε να μην απαιτείται μετάγγιση3". Κατά την αναιμία τα νεογνά έχουν υψηλά επίπεδα του 2-3-diphosphoglycerate (2,3DPG). Είναι ένας μεταβολικός παράγοντας ο οποίος ουσιαστικά ελαττώνει τη συγγένεια αιμοσφαιρίνης -0 2 και αυξάνει έτσι την μεταφορά του Ο 2 προς το κύτταρο. Αυτή η υψηλή συγκέντρωση 2,3 DPG έχει αποδοθεί στην υψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου στο γάλα που πίνουν τα παιδιά σ' αυτήν την ηλικία. Κατά τη μετάγγιση αίματος η χρήση του κιτρικού οξέως ως συντηρητικό-aντιπηκτικό οδηγεί στην ταχεία ( 4 ημέρες) απομάκρυνση του 2,3 DPG από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Με τη χρ1ίση κιτρικής φωσφορικιiς δεξτρόλης η διαταραχ1i αυηί συμβαίνει σε 7 ημέρες. Η ελάττωση των τιμών του 2,3 DPG στο συντηρημένο αίμα αυξάνει τη δεύσμευση του Ο 2 και μεταθέτει την καμπύλη αποδέσμευσης της οξυαιμοσφαιρίνης προς τα αριστερά (φαινόμενο Valtis-Kennedy)';. Άλλος παράγοντας που πηρεάζει τη δεσμευτικ1ί ικανόημα τη; αιμοσφαιρίνη; με το 0 2 είναι το ph. ΜεταβολΙ) του ph κατά 0,01 μονάδα, μεταβάλει αντίστροφα κατά 5% την τιμ1) του 2,3 DPG με αποτέλεσμα να μεταβάλει τη Ρ 50 (μερικ1ί πίεση επί κορεσμού 50%) κατά l,ommhg. Κατά την προεγχειρητική περίοδο αποκαθίσταται η αναιμία ή η υποογκαιμία. Κατά την αναιμία προτιμάται η χορ1iγηση συμπυκωνμένων ερυθρών και κατά την υποογκαιμία προτιμάται η χορήγηση ολικού αίματος. Κατά τη διεγχειρητική περίοδο ιδιαίτερη σημασία έχει η ακριβ1ίς εκτίμηση της απώλειας αίματος. Η εκτίμηση γίνεται με το ζύγισμα των γαζών και με τη συλλογή αίματος της αναρρόφησης σε δοχεία μικρού όγκου. Οι όγκοι προς μέτρηση είναι μικροί και η πιθανότητα λάθους μεγάλη. Μερικοί χορηγούν επιπλέον ένα 25% για τυχόν λάθος υποεκτίμηση; των απωλειών. Η επιτρεπτή απώλεια όγκου αίματος προσδιορίζεται ως εξ1iξ ABL= WtxEBVx(HoxHI)/Ha όπου: ΑΒL=επιτρεπηΊ απώλεια αίματος σε ml/kg EBV =υπολογιζόμενος όγκος αίματος σε ml/kg Ηa=μέσος όρος Hct(Ho-HI)/2 Wt=Βάρος σώματος ΗΙ=η χαμηλότερη τιμή που γίνεται δεκτή για τον Hct: Ηο=αρχικός Hct Όλες οι τιμές αιματοκρίτη είναι στη δεκαδική μορφή τους (π.χ. 0,35 για Hct=35). Εάν η απώλεια αίματος είναι μικρότερη του 1/3 της επιτρεπτής απώλειας όγκου αίματος αντικαθιστάται

8 68 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με ίση ποσότητα 5% Dextrose σε Ringer's Lactate. Εάν είναι μεγαλύτερη του 1/3 της επιτρεπτής απώλειας όγκου αίματος, αντικαθίσταται με κολλοειδή (5% Αλβουμίνη σε NaCl). Εάν η απώλεια αίματος είναι μεγαλύτερη της επιτρεπτής απώλειας όγκου αίματος αντικαθίσταται όλη η ποσότητα με ολικό αίμα ή συμπυκνωμένα ερυθρά με ίση ποσότητα κολλοειδών διαλυμάτων. Η άμεση χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων (3:1) και κολλοειδών (1:1) πριν ακόμη ληφθεί ορός για διασταύρωση αποτελεί την εναλλακτική λύση για την άμεση έναρξη και αντιμετώπιση μιας μεγάλης αιμορραγίας. Η ποσότητα αίματος ή των παραγώγων που χρειάζεται προκειμένου να αυξηθεί ο Hct κατά 1% υπολογίζεται ως εξίiς 36 : κάτω από 2 ετών: 1,5 ml/kg συμπυκνωμένα ερυθρά 1l 2,5 ml/kg ολικού αίματος πάνω από 2 ετών: lml/kg συμπυκνωμένα ερυθρά 1l 1,2ml/kg ολικού αίματος Μετάγγιση αίματος. Η ποσότητα μετάγγιm1ς πλήρους αίματος όπως προαναφέρθηκε εξαρτάται από την απώλεια. Σ' ένα παιδί που αιμορραγεί όπως και στον ενήλικα είναι δυνατόν να χρειασθούν μεγάλες ποσότητες αίματος. Χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν μαζική μετάγγιση είναι οι ορθοπεδικές επεμβάσεις, οι επεμβάσεις κακωίθων νεοπλάσιών και οι πολυτραυματίες. Είναι προτιμότερο το αίμα να είναι φρέσκο και να χορηγείται με σύριγγα ή ογκομετρικές συσκευές για ακριβή χορ1iγηση και καταγραφή. Εάν δεν υπάρχει ήδη διασταυρωμένο αίμα ή είναι άγνωστη η ομάδα αίματος τότε η «κανονική» διασταύρωση απαιτεί χρόνο από 45 min έως 1h. Στις περιπτώσεις αυτές εάν επείγει η χορήγηση αίματος χρησιμοποιείται αίμα ομάδας Ο με χαμηλό τίτλο αντί-α και αντί-β αντισωμάτων. Αυτό ελαττώνει τον κίνδυνο αιμόλυνσης αλλά δεν τον εξαλήφει. Η χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθρών ομάδας Ο περιορίζει τους κινδύνους aσυμβατότητας. Εάν υπάρχει χρόνος μπορούμε να χορηγήσουμε αίμα μετά από ταχεία διασταύρωση που απαιτεί χρόνο 15 min. Το πλ1jρες αίμα έχει: - Αιματοκρίτη: ±40% -Na+:25mEq/L -K+:15mEq/L Το ph ποικίλει ανάλογα με το πόση ώρα έχει περάσει από τη στιγμή που πήραμε το αίμα. Όσο περνάει η ώρα πέφτει και γίνεται όξινο. Όταν χορηγούνται μεγάλες ποσότητες αίματος, άνω του 50% του συνολικού όγκου αίματος πρέπει αν ελέγχεται ο αριθμός των αιμοπεταλίων, ο χρόνος προθρομβίνης, ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης. Πρέπει να χορηγηθούν αιμοπετάλια ή πλάσμα. Το αίμα πρέπει να χορηγείται Θέρμο (30"C). Επιπλοκές κατά τη μετάγγιση είναι η υπερχορήγηση, η ασυμβατότητα (μαζική αιμολυτικti αντίδραση) υποθερμία, μικροσυγκολήσεις, διαταραχές της πηκτικότητας, αναφυλαξία, μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων. Η ταχεία χορήγηση ολικού αίματος μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία και υπασβεστιαιμία με συνέπεια την ανακοπή. Ο κίνδυνος αυτός αποφεύγεται αν χορηγσήσουμε χλωριούχο ασβέστιο mg/100ml του χορηγούμενου αίματος 37 '3χ'39'40'41 Παράγωγα του αίματος που χορηγούνται είναι: --Τα συμπυκνωμένα ερυθρά. Παρασκευάζονται με την αφαίρεση του πλάσματος φυγοκεντρικά. Χορηγούνται σε ασθενείς με αναιμία όπου δεν παρατηρείται ελάττωση του ενδαγγειακσύ όγκου σε ποσότητα 15-20ml/kg, περιέχονται σε πλαστικό σάκο και έχουν: -Αιματοκρίτη: 70-80% -Όγκο± ml/μονάδα -K+:15-20mEq/L - ΡΗ <7,0 χαμηλό Ca 24 Πλυμμένα ερυθρά. Πλένονται με φυσιολογικό ορό για την απομάκρυνση των πρωτε'ίνών του πλάσματος του δότη. Χορηγούνται σε ασθενείς με αλλεργικές αντιδράσεις. Έχουν αιματοκρίτη: 70% Λευκά αιμοσφαίρια< 10% από την αρχική τους τιμ1i. Αιμοπετάλια. Μια μονάδα αίματος δότη δίνει 55χ1ο ιο αιμοπετάλια (μία μονάδα αιμοπεταλίων). Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. Πλάσμα που διατηρήθηκε και μέχρι 25 ημέρες είναι δεκτό. Ο όγκος είναι ± ml/μονάδα. Χρειάζεται min για να ξεπαγώσει. Στη συνέχεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 6 ώρες. Χορηγούμε 10ml/kg για άμεση αντικατάσταση των παραγόντων πιίξεως. Περιέχει: -Na+:40 meq/l -κ+:1,5meq/l ΠρωτεΊνες του πλάσματος συμπεριλαμβανομένης της λευκωματίνης και των αντισωμάτων. Οι παράγοντες V και VIII είναι χαμηλότεροι από 25% του φυσιολογικού.

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 69 Κίνδυνοι: Πυρετική και αλλεργικές αντιδράσεις, μετάδοση ηπατίτιδας και AIDS. Κρυοκαθίζημα ή κρυο'ϊζημα. Είναι πλούσιο στον παράγοντα VIII (πάνω από 100 μονάδες) σε ινωδογόνο (πάνω από 150 μονάδες) και στον παράγοντα Von Willebrand. Ενδείξεις χορήγησης: αιμοφιλία Α Νόσος Von Willebrand Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη Χρησιμοποιείται σταθερό φίλτρο αίματος και monitor του χρόνου προθρομβίνης. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΕΣ ΑΠΑΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙΗΛΕΚΤΡΟΛΥfΕΣ Η διατ1iρηση της θεραπέιας με υγρά για την μετεγχειρητική περίοδο έχει παράλληλες παραμέτρους με τη διατήρηση της θεραπείας με υγρά διεγχειρητικά Ό Οι ελάχιστες απαιτήσεις των νεογνών την μετεγχειρητικ1i περίοδο μελετ1ίθηκαν, και ο όγκος που απαιτείται για τη διαηiρηση σταθεορύ βάρους σώματος αυηiν την περίοδο είναι 765 ± 154ml/m 2 /H (55± 10ml/Kgr/H)'1 Η αξία της ύγρανσης του περιβάλλοντος ώστε να ελαττωθούν οι προαναφερθείσες ανάγκες σε υγρά έχει επίσης αναφερθεί. Προτάθηκε ότι η παρουσία ή απουσία της υγρασίας στην ατμόσφαιρα που περιβάλλει το νεογνό έχει επίδραση στις καθημερινές απαιηίσεις σε νερό. Επίσης η υπέρυθρη ελεγχόμενη θέρμανση για το νεογέννητο και το νεογνό θα αυξήσει τις άδηλες απώλειες υγρών. Οι άδηλες απώλειες νερού για το φυσιο- λογικό νεογέννητο υπολογίστηκαν σε 235ml!m2/H (17ml/Kgr/H). Το άρρωστο νεογέννητο μπορεί να χάσει ως 80ml/Kgr/H από άδηλες απώλειες. Τα υγρά που χρησιμοποιούνται για διατήρηση πρέπει να έχουν ηλεκτρολυτική σύσταση περίπου αυτή του φυσιολογικού ορού γιατί οι απώλειες ύδατος από το αναπνευστικό δεν περιέχουν ηλεκτρολύτες. Η σύσταση του ιδρώτα επηρεάζεται από την αλδοστερόνη, ελαττώνοντας το Na+ και αυξάνοντας τη σύγκεντρωση κ+ στο υγρό. Η αντιδιουρητικ1ί ορμόνη επίσης είναι γνωστό ότι επηρεάζει τους ιδρωτοποιούς αδένες, οι οποίοι απαντούν σ' αυτήν όπως οι μικρονεφρώνες. Φυσιολογικά ο ιδρώτας είναι κατά τα 2/3 φυσιολογικός ορός. Αυτές οι απαιηiσεις σε υγρά θα αυξηθούν με τον πυρετό, τον ιδρώτα, τον υπεραερισμό, την οξέωση, τη χρήση υπερύθρων θερμαντικών μέσων για το ζέσταμα νεογέννητων. Παρουσία πυρετού, υπεραερισμού, ιδρώτα, οξέωση ς και άλλων αποκλίσεων από το φυσιολογικό, τα 2/5 των ημερ1ίσιων αναγκών πρέπει να είναι dextrose 5% σε διάλυμα Ringer's Lactated (Πίνακας 8). Όγκος: 1-1,51/m2/H=70-100mi/Kgr/H Περιεχόμενο: Dextrose 5% σε ύδωρ, 1/5-2/5 του ημερήσιου όγκου πρέπει να είναι dextrose 5% σε διάλυμα Ringer's Lactated. Οι απώλειες αντικαθίστανται με ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού σε ίση ποσότητα Κ+ ως KCI, 4-20mmol διαλύματος. Κολλοειδή και αίμα όπως απαιτείται. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Dabbagh S. Ellis Ρ. Gruskin Β.Α. Regulation of fluids and electrolytes in infants and children. In Anesthesia for infants and children. Motoyama ΕΚ, Daνis P.J. (eds) 6''' ed Companίon A.R. Pediatric Anesthesia. Butterwoth. Heimemann. London Sirtl C, Jesch F. Πρακτικό Εγχειρίδιο Αναισθησιολογίας. Επιμέλεια Μετάφραση Παπαδόπουλος Στ. Γ. «Βογιανάκη>> Αθήνα, McCrony WW Deνelopmental nephrology. Cambridge ΜΑ. Harvard Uniνersity Press Bennett J.E. and Bowye E.D. Fluid and electrolyte balance. In Textbook of Pediatric Anaesthesia Practice Summert and Hatch Ρ( eds) Bailliere Tindall, London Philadelphia Aperia Α, Zetterstrom R. Renal control of fluid homeostasiw in the newborn infant. Clin. Perinatal 9: Zimmerman ΕΑ, Defendmi R. Hypothalamic pathways containing oxytocim, νasorpessin and associated neurophysius. In Neurohypophysis: International Congress on the Neurohypophysis. Moses ΑΜ, Share L (eds) Basel, Skarger Berry CA, Rector FC. Renal transport of glucose,

10 70 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓ!ΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ amino acids, sodium chloride and nater In: The Kidney. Brenner ΒΜ, Rector FC ( eds) WB Saunders, Philadelphia Brown τ.c.κ. Fisk GC. Anaesthesia for children. Blachwell scientific Publication London 2"" ed Pelletier G. Dillon Ρ., Skinner Μ. Pediatric Surgery. The Washington Manual of Surgery Kerrigan GA Water and electrolyte metabolism in pediatrics. In Clinical Metabolism of Body Water and Electrolytes. Saunders, Philadelphia Cote JC. PediatricAnesthesia. In Anesthesia. Miller DR (ed) Churchill Livingstone. New York Kreimeier U., Peter Κ., Prehospital fluid Replacement Year book of Intensive Care and Emergency Medicine Berry F. Perioperative Fluid Management for Pediatric Patients, 4th Annual Refresher Course Lectures and Clinical Update Program Ellis D. Arner ED. Fluid and electrolyte disorders in pediatric patients. In Disorders of fluid and electrolyte balance. Puschett JB (ed) Churchill Livingstone Schermann J. Briggs JP Weber P.C. Tubuloglomerular feedback prostaglaudins and angiotensim in the autoregulation of glomerular filtration rate kidney Int 25: Davis J.O. Freeman RH. Mechanisms regulation renin release. Physiol. Rev. 56: Sulyok Ε, Kovacs L, Lichardus Β et al. Late hyponatremia in premature infants; Role of aldosterone and argenine vasopressin J. Pediatr 106: Arieff Α. Llach F. Massry SG. Neurological manifestation and mordibility of hyponatremia: Correlation with brain water and electrolytes. Medicin 55: Aperia Α. Brobergero Ο. Thodenius J. Renal control of sodium and fluid balance in newborn infants during intravenous maintenance therapy Hcta Paediatr Scand 64: a 21. Gravers. Electrolyte and Fluid Therapy in Children Annual American Society of Anesthesiologisthw Refresher Causes Berry F. Fluid and Electrolyte Therapy in pediatrics Amer. Soc of Anaesthesiologists p Paneth IV: Hypernatremic dehydration of infancy. An J. Dis Child 134: Baumgarts. Laugman CB, Sosulski R. Fluid electrolyte and glucose maintenance in the very low birth-weight infant. Clin. Pediatr 21: Kim WG. Brown ΕΒ. Potassium transfer with constant extracellular ph. J Lab Clin. Med 71: Smith τw. Butler VP. Haber F. Treatment of lifethreatening digitals intoxication with digoximspecific. Fab. antibody Fragments. Ν. Engl. J. Med. 307: Wood Α JJ. Management of acute hepercalemia W. Engl. J. Med. 326: Suki WW. Rouse D. Renal transport of calcium, magnesium and phosphorus. In. The Kidney. Brenner ΒΜ. Rector FC. ( eds) Sounders, Philadelphia Bennet Ej. Fluid balance in the newborn. Anesthesiology 43: BrO\vn ΤCΚ. Fisk GC. The management of fluid, Electrolyte and Acid Base Abnormalities In Anesthesia for Children Brown ΤCΚ. Fisk GC ( eds) Black\vell Scientίfίc. Oxford Schmίdt PJ. Component therapy in technίques of blood transfussion. Int. Anesthesiol. Clin. 20: Winter R. Fluίd and Electrolyte Disorders. Clinίcal Anesthesio Procedures of the Mass General Hospίtal Bennet EL. Boywer DE. Fluid balance. In Clin. Anaesthesiology. Summert, Hatch DJ Saunders and Company London Furman ΕΒ Roman DG Lemmer LAS et al Specific therapy in water, electrolyte and blood-volume replacement durίng pedίatric surgery. Anesthesiology 42: Macdonald. Red-cell 2,3 diphosphoglycerate and oxygen affinity. Anaesthesia 32: Wiley JF. Koepke JA. Α revised rule-of-thumb for prediching the hematocrίt risi ίη premature ίnfants following packed red blood cell transfusion. Clin Lab. Haematol 8: Ward J.W. Holmberg SO. Allen JR et al. Transmission of human immunodeficiency vίrus (HIV) by blood transfusion screened as negative for HIV antibody. W. Engl. J. Med 318: Mίller RD, Robbins ΤΟ. Tong MJ, Barton SL Coagulation defects associated with massine blood

11 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 71 transfusions. Ann Surg 174: Cote CJ, Cote ΜΑ. Changes in prothrombin and partial thromboplastin times during massine blood loss in children undergoing Harrington rod instrumentation. Presented at the American Academy of Pediatrics, Section on Anesthesiology Cote DJ Drop U Daniels Al Hoaglin DC: Calcium chloride versus calcium gluconate comparison of ionization and cardiovascular effects in children and dog Anesthesiology 66: Cote CJ, Lin LMP, Szyfelbein SK et al. Changes in serial platelet counts following massive blood transfusion in pediatric patients. Anesthesiology 62: Fisher MU. Postoperative intravenous therapy. Anesthesia and Intensive Care 5: Swenson Ο, Egan TJ. Measurement of postoperative water requirements in infants Journal of Pediatric 4:

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Κάλιο Το 98% του ολικού Κ + του σώματος βρίσκεται στο εσωτερικό των κυττάρων Το 2% στο εξωκυττάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ Η ακριβής ρύθμιση των ιόντων υδρογόνου (Η

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl

Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl και η αναπνοή της μύριζε κετόνη. Την είχε βρει ο άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση Ευγενία Γκαλιαγκούση MD, PhD Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διαγνωστική και Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ Ε.

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ Ε. ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ (ΔΚΟ) Μεταβολική οξέωση που παρατηρείται λόγω απορρύθμισης της έκκρισης ινσουλίνης Η ΔΚΟ χαρακτηρίζεται από: Σάκχαρο πλάσματος >200mg/dl(>11 mmol/l) Οξέωση: ph

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το ύδωρ αποτελεί το 60% του βάρους σώματος α) από την ηλικία (νεογνά 75%) β) περιεκτικότητα σε λίπος (ο λιπώδης ιστός έχει μικρή περιεκτικότητα σε ύδωρ) γ) το φύλο ( το ύδωρ είναι λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας Στόχοι Κατανόησης-Υποδείξεις: -Εξοικειωθείτε με διάφορα παραδείγματα βιολογικών εφαρμογών. (Σημειώση: Μην τα αποστηθίσετε! Απλώς διαβάζοντάς τα να τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ Η ακριβής ρύθμιση των ιόντων υδρογόνου (Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρεντερική χορήγηση υγρών Ποιο διάλυµα σε ποιόν ασθενή; Θεοδόσιος Φιλιππάτος Παθολόγος Επικουρικός Ιατρός ΠΓΝΙ

Παρεντερική χορήγηση υγρών Ποιο διάλυµα σε ποιόν ασθενή; Θεοδόσιος Φιλιππάτος Παθολόγος Επικουρικός Ιατρός ΠΓΝΙ Παρεντερική χορήγηση υγρών Ποιο διάλυµα σε ποιόν ασθενή; Θεοδόσιος Φιλιππάτος Παθολόγος Επικουρικός Ιατρός ΠΓΝΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Κύριες λειτουργίες των νεφρών Ρύθμιση του όγκου των υγρών του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νάτριο Ανθρακικό Όξινο/DEMO (Sodium Bicarbonate/DEMO) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Διαμερίσματα σωματικών υγρών 28,0 L Νεφρικοί μηχανισμοί ρύθμισης εξωκυτταρίου υγρού Ο όγκος του εξωκυτταρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Κάλιο Το 98% του ολικού Κ + του σώματος βρίσκεται στο εσωτερικό των κυττάρων Το 2% στο εξωκυττάριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Ποια είναι η απάντηση του νεφρού σε ένα φορτίο οξέος ή βάσης; Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΟΞΙΝΟ ΦΟΡΤΙΟ Δίαιτα πλούσια σε ζωικό λεύκωμα Φωσφορικό οξύ - Οργανικός

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά και Ηλεκτρολύτες

Υγρά και Ηλεκτρολύτες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 153 Υγρά και Ηλεκτρολύτες ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΙΑΜΟΥ, ΕΥΑ ΚΟΛΑΡΟΒΑ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ Το ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών. Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών. Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος Αλκοολισμός Διαταραχή από χρήση αλκοόλ (αιθανόλη C 2 H 6 O) 208.000.000 αλκοολικοί σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η + =40nanomol/L ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΜΙΚΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Απλή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες

Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες Σχηματισμος ουρων: 1. Σπειραματικη διηθηση (GFR) = 180L/day 2. Σωληναριακη επαναρροφηση(περιπου 98%) 3. Σωληναριακη απεκκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας

Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εκτίμηση αερίων αίματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ασημάκος Ανδρέας Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Α Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας Χρησιμότητα των αερίων αίματος στο ΤΕΠ Εκτίμηση οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολύτες. Ν. Ζάβρας Παιδοχειρουργός

Ηλεκτρολύτες. Ν. Ζάβρας Παιδοχειρουργός Ηλεκτρολύτες Ν. Ζάβρας Παιδοχειρουργός Οι ηλεκτρολύτες είναι στοιχεία που βρίσκονται στο σώµα και στα υγρά του και φέρουν ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρολύτες ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η θεραπεία παιδιατρικών ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών

Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σε σχέση με την παρούσα παρουσίαση, δηλώνω ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτάκτως ανήσυχα πόδια

Εκτάκτως ανήσυχα πόδια Εκτάκτως ανήσυχα πόδια Σκουτέλλας Βάσος Ρευματολόγος Ρευματολογικό τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Σύγκρουση συμφερόντων εν υπάρχει 2 Ιστορικό (1/5) Θήλυ, 55χρ. Γνωστό αυτοάνοσο νόσημα συνδετικού ιστού

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης

Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης Χρήστος Κατσίνας Νεφρολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 1. Εισαγωγή Η εγκατάσταση καθώς και η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Υγρών ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ. <10 kg Β.Σ. 11-20 kg Β.Σ. >21-30 kg Β.Σ. βρέφη και τα παιδιά (πίνακας 2).

Χορήγηση Υγρών ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ. <10 kg Β.Σ. 11-20 kg Β.Σ. >21-30 kg Β.Σ. βρέφη και τα παιδιά (πίνακας 2). 100 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑrΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Χοργηση Υγρών ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΙΉ Η ιδιατερότητα ως προς την χοργηση υγρών στα παιδιά προκύπτει τόσο από το ποσό του ολικού υγρού σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ. Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος

ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ. Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Γυναίκα 68 ετών μεταφέρεται στο Τμήμα Επειγόντων. Η ασθενής νοσηλεύονταν σε μονάδα αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Μεταβολική Αλκάλωση ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης [ΗCO 3- ] = ποσό ΗCO 3- στον εξωκυττάριο όγκο εξωκυττάριο όγκο Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης: Εξωγενής προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Αίμα: Ένας ζωντανός ιστός σε υγρή κατάσταση με ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργιές για τον έμβιο κόσμο: o Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Ιωάννης Βασιλειάδης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Ιωάννης Βασιλειάδης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ιωάννης Βασιλειάδης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ Ρύθμιση [Η + ] [Η + ] = 24 (PCO 2 /HCO 3- ) ph = 6.1 + log (HCO 3- /PCO 2 0.03) (εξίσωση Henderson - Hasselbalch)

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά και νεφροπάθειες

Διουρητικά και νεφροπάθειες Διουρητικά και νεφροπάθειες Μελεξοπούλου Χριστίνα Νεφρολόγος Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μαθήματα Φυσιολογίας 2017 Διουρητικά: ουσίες που προκαλούν αύξηση του ρυθμού παραγωγής των ούρων Δρουν με ελάττωση του ρυθμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ; Ελένη Α. Φράγκου Νεφρολόγος ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο νατρίου στην αιμοκάθαρση

Ισοζύγιο νατρίου στην αιμοκάθαρση Ισοζύγιο νατρίου στην αιμοκάθαρση Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ο εξωκυττάριος όγκος καθορίζεται από την απόλυτη ποσότητα (σε mol) του Na + και των συνοδών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Ηλεκτρολυτών (m Eq/L) : Sodium 140, Potassium 10, Calcium 5, Magnesium 3, Chloride 103, Acetate 47, Citrate 8.

Συγκέντρωση Ηλεκτρολυτών (m Eq/L) : Sodium 140, Potassium 10, Calcium 5, Magnesium 3, Chloride 103, Acetate 47, Citrate 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ELECTROLYTE/FRESENIUS, διάλυµα για ενδοφλέβια έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000 ml περιέχουν : Sodium Acetate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η άσκηση, επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. Τα αποτελέσματα αυτά ενδέχεται να είναι παροδικά ή μόνιμα ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Η ποσότητα ούρων που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Οι μεταγγίσεις ολικού αίματος εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις είναι παρελθόν στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Από ασκό ολικού αίματος αποκομίζουμε ερυθρά αιμοσφαίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση διττανθρακικών σε διαβητική κετοξέωση και γαλακτική οξέωση. Πελαγία Κρίκη Νεφρολόγος ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Χρήση διττανθρακικών σε διαβητική κετοξέωση και γαλακτική οξέωση. Πελαγία Κρίκη Νεφρολόγος ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης Χρήση διττανθρακικών σε διαβητική κετοξέωση και γαλακτική οξέωση Πελαγία Κρίκη Νεφρολόγος ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης Μεταβολική οξέωση Απώλεια διττανθρακικών Γαστρεντερικό Νεφρικές Αδυναμία απομάκρυνσης οξέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Σ.Μαρινάκη Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα Μαθήματα Φυσιολογίας 13.12.2017 Η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ;

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ; Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 9 ο Σεμινάριο Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2015, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία αφορά τη διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

σ αυτό τον τόπο όλα είναι καμωμένα από πέτρα από πέτρα η γη, από πέτρα κι άνθρωποι οι χαρές και οι λύπες από πέτρα σκληρή Καλημέρα!

σ αυτό τον τόπο όλα είναι καμωμένα από πέτρα από πέτρα η γη, από πέτρα κι άνθρωποι οι χαρές και οι λύπες από πέτρα σκληρή Καλημέρα! σ αυτό τον τόπο όλα είναι καμωμένα από πέτρα από πέτρα η γη, από πέτρα κι άνθρωποι οι χαρές και οι λύπες από πέτρα σκληρή Καλημέρα! Πύκνωση Αραίωση ούρων Ρύθμιση ωσμωτικότητας Β. Κ. Μαργέλλος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Συµπύκνωση αραίωση ούρων

Συµπύκνωση αραίωση ούρων Συµπύκνωση αραίωση ούρων Boron σελ 1075-1091 Συµπυκνωµένα ούρα υπερωσµωτικά σε σχέση µε τη συγκέντρωση του πλάσµατος Η ικανότητα των νεφρών να παράγουν υπερωσµωτικά ούρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Δημήτρης Α. Λαγονίδης MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολογος ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Καμία σύγκρουση συμφερόντων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Σημασία των νεφρών στη ζωή Βιβλιογραφία Δομή και λειτουργία των νεφρών...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Σημασία των νεφρών στη ζωή Βιβλιογραφία Δομή και λειτουργία των νεφρών... Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1. Εισαγωγή... 1 2. Σημασία των νεφρών στη ζωή... 4 3. Βιβλιογραφία... 6 2. Δομή και λειτουργία των νεφρών... 7 1. Εισαγωγή... 8 2. Νεφρικά αγγεία... 9 3. Νεφρικό σπείραμα...

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης. Ντουνούση Ευαγγελία Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης. Ντουνούση Ευαγγελία Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Ντουνούση Ευαγγελία Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Συχνότερα αίτια μεταβολικής αλκάλωσης Έμετοι Χορήγηση διουρητικών Υπερέκκριση αλατοκορτικοειδών Σ. Bartter-Gitelman

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική Εργοφυσιολογία

Πειραµατική Εργοφυσιολογία Πειραµατική Εργοφυσιολογία Θερμορύθμιση Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Θερμική ισορροπία Δυναμική ισορροπία μεταξύ παραγόντων που προσδίδουν και αφαιρούν θερμότητα: Βασικός μεταβολισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση υγρών και τροφίµων κατά τη διάρκεια της άσκησης

Κατανάλωση υγρών και τροφίµων κατά τη διάρκεια της άσκησης Κατανάλωση υγρών και τροφίµων κατά τη διάρκεια της άσκησης Μακρυλλός.Γ. Μιχάλης Msc Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Sports Nutrition @ Human Metabolism Γενικά Η παρατεταµένη άσκηση υψηλής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Σ.Μαρινάκη Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα Μαθήματα Φυσιολογίας 18.01.2017 Η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία Ι Διαταραχές οξεοβασικής - λιπίδια ηλεκτρολύτες μεταβολικό σύνδρομο Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας, Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. Μάριος Παπασωτηρίου.

Μεταβολική Αλκάλωση. Μάριος Παπασωτηρίου. Μεταβολική Αλκάλωση Μάριος Παπασωτηρίου mpapasotiriou@yahoo.com Μεταβολική Αλκάλωση Βασικές αρχές Μετ. Αλκάλωσης Κλινική εικόνα Επαναρρόφηση αναγέννηση HCO 3 / Λειτουργίες μεταφορέων νεφρικών σωληναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Θ. ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Θ. ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Θ. ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Επείγουσα, απειλητική για τη ζωή επιπλοκή του ΣΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ (2) Οξεία έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της αλκάλωσης στους μύες, τα νεύρα και το έντερο. Μαρία Τσιάτσιου Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

Επιπτώσεις της αλκάλωσης στους μύες, τα νεύρα και το έντερο. Μαρία Τσιάτσιου Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Επιπτώσεις της αλκάλωσης στους μύες, τα νεύρα και το έντερο Μαρία Τσιάτσιου Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Κομοτηνή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 Aλκάλωση: κλινική εικόνα αιμωδίες - παραισθησίες

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική περιγραφή μεταγεννητική ομοιόσταση της γλυκόζης σε μεγάλα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά

Κλινική περιγραφή μεταγεννητική ομοιόσταση της γλυκόζης σε μεγάλα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά Κλινική περιγραφή μεταγεννητική ομοιόσταση της γλυκόζης σε μεγάλα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά Clinical Report Postnatal Glucose Homeostasis in Late-Preterm and Term Infants David H. Adamkin, MD and COMMITTEE

Διαβάστε περισσότερα

«Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας»

«Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας» 2. Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκης «Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας» Π. Τολίκα¹,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ + ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ + : 3.000-4.000mEq (50-55mEq/Kg),

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ. Στρατής Κασιμάτης. Νεφρολόγος, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ. Στρατής Κασιμάτης. Νεφρολόγος, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΙ Αλκαλαιμία = αύξηση του ph ή ελάττωση των [Η + ] Αλκάλωση = η εξεργασία που τείνει

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλό τραπέζι IV Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις

Στρογγυλό τραπέζι IV Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις Στρογγυλό τραπέζι IV Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις Σχόλια - Παραδείγματα Ευστάθιος Μητσόπουλος Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 10 ο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Μεταφορά οξυγόνου (Ο 2 ) από τον αέρα μέσω κυψελίδων στο αίμα και ιστούς Μεταφορά διοξειδίου άνθρακα (CO 2 ) από ιστούς σε κυψελίδες Οι κλίσεις των μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Ισοζύγιο νερού Επηρεάζεται από την : Ισορροπία μεταξύ πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς Δημήτριος Σ. Γούμενος Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών www.nephrology-patra.gr Πηγές υδρογονοϊόντων [H + ] Ημερήσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 Ο πρώτος χρόνος μετά τη γέννηση έχει τις μεγαλύτερες και ταχύτερες φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Υποογκαιµία - shock. Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009

Υποογκαιµία - shock. Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009 Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009 Υποογκαιµία - shock Ελένη Μάνου ΕΒ Νεφρολογίας Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Ισορροπία υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ προ της καρδιακής ανακοπής! ΑΝΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Accusol 35. Accusol 35

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Accusol 35. Accusol 35 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Accusol 35 Potassium 4 mmol/l Διάλυμα για αιμοδιήθηση, αιμοκάθαρση και αιμοδιαδιήθηση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 147 Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Το αίμα είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο όργανο του σώματος με πολλαπλές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Διάγνωση Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Χρυσόστομος Δημητριάδης Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Ως μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Ρυθμιστικά συστήματα. Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ορισμοί Ρυθμιστικά συστήματα. Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ορισμοί Ρυθμιστικά συστήματα Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οξέα/Βάσεις - Ορισμοί Ορισμός #1: Arrhenius (κλασικός, 1887) Οξέα παράγουν ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με υποκαλιαιμία

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με υποκαλιαιμία Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με υποκαλιαιμία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Υποκαλιαιμία Φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Σπουδαστές: Μποκοτσού Ανθούλα Ροποτός Θωμάς Επιβλ. καθηγήτρια: Καυκιά Θεοδώρα Επιτροπή: Κουρκούτα Λαμπρινή Μηνασίδου Ευγενία Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Διαπίστωση της νεφρικής βλάβης/ νεφροτοξική δράση φαρμάκων Εντόπιση της βλάβης Πρόγνωση Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία Ι Διαταραχές οξεοβασικής λιπίδια ηλεκτρολύτες μεταβολικό σύνδρομο Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας, Αλέξανδρος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση { Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Το νοσηλευτικό έργο στις ΜΤΝ Σκοπός της η παροχή εξειδικευµένης φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΗ ΖΩΗΣ Στα βάθη των ωκεανών γεννήθηκε η ζωή Υπάρχουν χημικά ίχνη ζωής πάνω σε πετρώματα ηλικίας μέχρι και 3,8 εκατ.ετών Μονάδες Μέτρησης Ουσιών - Μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα