ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 247/2013 Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λει τουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονι κής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 9 παρ. 4, 36 παρ. 6, 42, 46 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α 146), 2. τας διατάξεις του 3 παρ. 2 της από Συμ βάσεως Εκκλησίας και Πολιτείας, η οποία εκυρώθη υπό του άρθρου πρώτου του ν. 1811/1988 (Φ.Ε.Κ. Α 231), όπως αυθεντικώς ερμηνεύθη υπό του άρθρου 25 του ν. 4122/2013 (Α 42/ ) 3. τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατα σκευών και λοιπές διατάξεις» (Α 249) (Α 249), η οποία συνεπληρώθη δια του άρθρου 53 του ν. 4178/2013 (Α 174) 4. την διάταξιν του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισμού 3/1977 «Περί των αρμοδιοτήτων, συνθέσεως και λει τουργίας του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας (Α.Υ.Σ.Ε.)» (Α 273) 5. την από Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ νόδου 6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Εκ κλησίας της Ελλάδος, ΨΗΦΙΖΕΙ Τον υπ αριθμ. 241/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 247/2013 «Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λει τουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος» Άρθρον 1 Υ.ΔΟΜ. και ΚΕ.Σ.Ε.Α. της Εκκλησίας της Ελλάδος 1. Η συσταθείσα δια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. Ζ του ν. 4030/2011 (Α 249) Υπηρεσία Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) παρά τη Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διευθύνσεως, η οποία υπάγεται ιεραρχικώς εις την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον και εποπτεύεται υπό του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, ως νόμος ορίζει. 2. Το συσταθέν δια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. Δ Κε ντρικόν Συμβούλιον Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) αποτελεί συλλογικόν όργανον της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίον υπάγεται ιεραρχικώς εις την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον. Το ΚΕ.Σ.Ε.Α. συγκροτείται, ως εκάστοτε ορίζει η ανωτέρω διάταξις, ήτοι αποτελείται από: α) κληρικόν ή Καθηγητήν Αρχιτεκτονικής Πολυ τεχνικής Σχολής, ως Πρόεδρον, β) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος ορίζεται υπό του Υπουργού με τον αναπληρωτήν του, γ) έναν Αρχιτέκτο να, εκπρόσωπον του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος προτείνεται μετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., δ) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικόν, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ε) έναν Πολιτικόν Μηχανικόν ή Μηχα νολόγον Μηχανικόν ή Ηλεκτρολόγον Μηχανικόν, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας, στ) έναν αγιογράφον ή ξυλογλύπτην ή μαρμαρογλύπτην αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, μετά των αναπληρωτών των (πλην των ως άνω περιπτώσεων β και γ ) και ο γραμματεύς του Συμβου λίου διορίζονται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου επί διετεί θητεία, η οποία δύναται να ανανεούται. Η πράξις συγκροτήσεως του ΚΕ.Σ.Ε.Α., η οποία πε ριλαμβάνει και τους δηλωθέντας εκπροσώπους του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του Τ.Ε.Ε., εκδίδεται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρον 2 Υπηρεσιακή οργάνωσις Υ.ΔΟΜ. 1. Ανώτατος υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάμε νος των υπαλλήλων της Υ.ΔΟΜ. είναι ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου. 2. Της Υπηρεσίας Δομήσεως προΐσταται εις τον βαθ μόν Διευθυντού εκκλησιαστικός υπάλληλος κληρικός ή λαϊκός, διοριζόμενος και τοποθετούμενος υπό της Δ.Ι.Σ. επί τριετεί θητεία, η οποία δύναται να ανανεούται. Η απόφασις διορισμού και τοποθετήσεως του Διευθυ

2 4426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ντού της Υ.ΔΟΜ. δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 3. Εις την Υπηρεσίαν Δομήσεως λειτουργούν: α) Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Δομήσεως, του οποίου προΐσταται πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων μηχανι κός εκκλησιαστικός υπάλληλος. β) Τμήμα Αυθαιρέτων, του οποίου προΐσταται πολιτι κός μηχανικός ή αρχιτέκτων μηχανικός εκκλησιαστικός υπάλληλος. Αι αποφάσεις διορισμού και τοποθετήσεως των Τμη ματαρχών της Υ.ΔΟΜ. εκδίδονται υπό της Δ.Ι.Σ. τη ειση γήσει του Αρχιγραμματέως και δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 4. Προς επιστημονικήν και τεχνικήν υποστήριξιν της Υπηρεσίας Δομήσεως και δια την κάλυψιν των οργα νικών της θέσεων ή και εκτός οργανικών θέσεων είναι δυνατόν αποφάσει της Δ.Ι.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Αρχιγραμματέως να μετατίθηνται, μετακινώνται, απο σπώνται εκκλησιαστικοί υπάλληλοι ή να ανατίθηνται παράλληλα καθήκοντα εις εκκλησιαστικούς υπαλλή λους (Αρχιτέκτονες μηχανικούς, Πολιτικούς μηχανικούς, Τοπογράφους μηχανικούς, Μηχανολόγους μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, αναλόγως προς την ελεγ χομένην μελέτην) και, εις περίπτωσιν ελλείψεώς των, εις τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων (υπομηχανικούς, τεχνολόγους, εργοδηγούς). Ομοίως προς διοικητικήν υποστήριξιν της Υ.ΔΟΜ. και προς κάλυψιν των οργανι κών της θέσεων ή και εκτός οργανικών θέσεων είναι δυνατόν αποφάσει της Δ.Ι.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Αρχιγραμματέως να μετατίθηνται, μετακινώνται, απο σπώνται εκκλησιαστικοί υπάλληλοι ή να ανατίθηνται παράλληλα διοικητικά καθήκοντα εις εκκλησιαστικούς υπαλλήλους. Προς κάλυψιν των ανωτέρω αναγκών επι τρέπονται εκ παραλλήλου υπηρεσιακαί μετακινήσεις δυνάμει ετέρων γενικών ή ειδικών διατάξεων. Άρθρον 3 Αρμοδιότητες του Αρχιγραμματέως, Διευθυντού, Τμηματαρχών 1. Ο Αρχιγραμματεύς: α. εκπροσωπεί την Υ.ΔΟΜ. και το ΚΕ.Σ.Ε.Α. ενώπιον του εποπτεύοντος Υπουργού, β. εκδίδει (συντάσσει, υπογράφει και σφραγίζει) την άδειαν καθιερώσεως/χρήσεως «τη εντολή της Ιεράς Συνόδου» κατόπιν εκδόσεως της αδείας δομήσεως επί του στελέχους της αδείας, γ. είναι ο ανώτατος υπηρεσιακός και πειθαρχικός προ ϊστάμενος του προσωπικού της Υ.ΔΟΜ., δ. εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Υ.ΔΟΜ. και το ΚΕ.Σ.Ε.Α. ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών και δίδει εντολήν προς εξώδικον ή δικαστικήν υπεράσπισιν της Εκκλησίας της Ελλάδος, όταν προ σβάλωνται πράξεις της Υ.ΔΟΜ. ή του ΚΕ.Σ.Ε.Α. και, εν απουσία του την σχετικήν αρμοδιότητα, ασκεί ο Διευ θυντής της Υ.ΔΟΜ., ε. εισηγείται προς την Δ.Ι.Σ. παν ζήτημα αφορών εις την λειτουργίαν, οργάνωσιν, οικονομικήν διαχείρισιν, επιστημονικήν, διοικητικήν και οικονομικήν υποστήρ ξιν της Υ.ΔΟΜ., την υπηρεσιακήν, βαθμολογικήν και μισθολογικήν κατάστασιν, τοποθέτησιν, μετακινήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, αναθέσεις εκ παραλλήλου κα θηκόντων των υπαλλήλων της Υ.ΔΟΜ. ή ετέρων εκκλη σιαστικών υπαλλήλων προς εξυπηρέτησιν της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α., στ. εισηγείται προς την Δ.Ι.Σ. τον ετήσιον απολογι σμόν της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α. ως και μέτρα περί της οργανώσεως και καλυτέρας διεκπεραιώσεως του έργου των, ζ. συνεργάζεται μετά του Διευθυντού της Υ.ΔΟΜ. δια παν θέμα το οποίον κατά την κρίσιν του χρήζει προωθή σεως ή θα συμβάλη εις την πλέον εύρυθμον λειτουργίαν της Υ.ΔΟΜ. ή του ΚΕ.Σ.Ε.Α., η. εισηγείται προς την Δ.Ι.Σ. την συγκρότησιν ειδικών επιτροπών και συμβουλίων προς αντιμετώπισιν προκυ πτόντων εκάστοτε ζητημάτων, των οποίων η θεραπεία ανήκει εις την αρμοδιότητα της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α. ή έχει ανατεθή υπό της Δ.Ι.Σ. εις την Υ.ΔΟΜ. ή κρίνονται αναγκαίαι δια την προώθησιν του έργου της, θ. εισηγείται προς την Δ.Ι.Σ. την οριστικήν ή προσω ρινήν ανάθεσιν ή τοποθέτησιν, κατά τας ανάγκας της Υ.ΔΟΜ., καθηκόντων Προϊσταμένων Τμημάτων. ι. διαβιβάζει δι εγγράφου του την αλληλογραφία της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α., όταν αυτή απευθύνεται προς Μητροπολίτας ή Επισκόπους. 2. Ο Διευθυντής της Υ.ΔΟΜ.: α. μετέχει των συνεδριάσεων του ΚΕ.Σ.Ε.Α. ως ειση γητής, αναπληρούμενος υπό του οριζομένου υπό του ιδίου υπαλλήλου, β. είναι σύνδεσμος μεταξύ της Υ.ΔΟΜ. και της Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., γ. συνεργάζεται μετά του Προέδρου του ΚΕ.Σ.Ε.Α. δια την σύνταξιν της ημερησίας διατάξεως των συνεδριά σεων του ΚΕ.Σ.Ε.Α., δ. συντάσσει τας εκθέσεις αξιολογήσεως των τμη ματαρχών, ε. συνεννοείται μετά του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου δια παν θέμα το οποίον κατά την κρίσιν του χρήζει προωθήσεως ή θα συμβάλη εις την πλέον εύρυθ μον λειτουργίαν της Υ.ΔΟΜ. ή του ΚΕ.Σ.Ε.Α., στ. εισηγείται προς τον Αρχιγραμματέα την λήψιν των αποφάσεων δια τας δαπάνας λειτουργίας της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α., ζ. ασκεί την εποπτείαν και έχει την καθημερινήν δι οικητικήν ευθύνην λειτουργίας των τμημάτων και υπο θέσεων της Υ.ΔΟΜ., δίδει εντολάς περί της διοικητικής υποστηρίξεως του έργου του ΚΕ.Σ.Ε.Α., η. εισηγείται προς τον Αρχιγραμματέα τας υπό των τμημάτων της Υ.ΔΟΜ. και των υπαλλήλων αυτής υπο βαλλομένας υποθέσεις και αιτήματα, θ. εισηγείται προς τον Αρχιγραμματέα θέματα υπηρε σιακών μεταβολών ή μετακινήσεων προσωπικού προς πληρεστέραν προαγωγήν του έργου της Υ.ΔΟΜ., ι. εκτελεί τας εντολάς του Αρχιγραμματέως και της Δ.Ι.Σ., ια. υπογράφει πάντα τα έγγραφα της Υ.ΔΟΜ. προς τρί τους, εκκλησιαστικάς ή παντός είδους διοικητικάς αρ χάς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, ως και τας διοικητικάς πράξεις αρμοδιότητος της Υ.ΔΟΜ. (πλην της αδείας καθιερώσεως/χρήσεως), ενώ δύναται να εξουσιοδοτεί ετέρους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ. προς έκδοσιν ή υπογραφήν των πράξεων της αρμοδιότητός του. Ειδικότερον δύναται δια αποφάσεώς του κατά τον ν. 2690/1999 (Α 45) να εκχωρή μέρος των αρμοδιοτήτων του εις Προϊσταμένους Τμημάτων ή υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ. δια συγκεκριμένον ή αόριστον χρόνον ή ομοίως να παρέχη εξουσιοδότησιν υπογραφής,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4427 ιβ. εισηγείται προς τον Αρχιγραμματέα την αξιοποί ησιν των υπέρ της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α. εισπρατ τομένων πόρων, ιγ. εισηγείται προς τον Αρχιγραμματέα την ανάλη ψιν υποχρεώσεων εις βάρος του προϋπολογισμού της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α., ιδ. μονογράφει πάντα τα εισερχόμενα έγγραφα προς την Υ.ΔΟΜ. και το ΚΕ.Σ.Ε.Α. και υπογράφει άπαντα τα εξερχόμενα έγγραφα της Υ.ΔΟΜ. εις το πλαίσιον των αρμοδιοτήτων του, ιε. διαβιβάζει και κοινοποιεί τας γνωμοδοτήσεις και λοιπά έγγραφα του ΚΕ.Σ.Ε.Α. προς τους ενδιαφερομέ νους, ιστ. εκπροσωπεί την Εκκλησίαν της Ελλάδος ενώπιον των κρατικών αρχών και ιδιωτικών φορέων προς δια βούλευσιν ή συνέδρια επί χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών θεμάτων ενδιαφέροντος της Εκκλησί ας της Ελλάδος ή δίδει εξουσιοδότησιν εις υπάλληλον της Υ.ΔΟΜ. προς τούτο, ιζ. εν συνεννοήσει μετά του Αρχιγραμματέως συνερ γάζεται μετά των νομικών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος εις τας περιπτώσεις διοικητικής ή δικαστικής προσβολής των διοικητικών πράξεων της Υ.ΔΟΜ. ή του ΚΕ.Σ.Ε.Α. ενώπιον των αρμοδίων αρχών ή δικαστηρίων και μεριμνά δια την παροχήν εντολής προς διασφάλισιν του κύρους και της εκτελεστότητος των διοικητικών πράξεων της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α., ιη. εν απουσία του Αρχιγραμματέως διορίζει και πα ρέχει γενικήν ή μερικήν εξουσιοδότησιν και πληρεξου σιότητα εις δικηγόρους των νομικών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος είτε εξωτερικούς, ίνα εκπρο σωπούν την Εκκλησίαν της Ελλάδος, ενώπιον παντός δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, δια πάσαν υπόθεσιν αφορώσαν εις το κύρος διοικητικής πράξεως της Υ.ΔΟΜ. ή του ΚΕ.Σ.Ε.Α., ιθ. κινεί την πειθαρχικήν διαδικασίαν κατά των υπο κειμένων εις αυτόν υπαλλήλων της Υ.ΔΟΜ., κ. εισηγείται προς τον Αρχιγραμματέα την συγκρότη σιν ειδικών επιτροπών και συμβουλίων προς αντιμετώ πισιν προκυπτόντων εκάστοτε ζητημάτων, των οποίων η θεραπεία ανήκει εις την αρμοδιότητα της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α. ή έχει ανατεθή υπό της Δ.Ι.Σ. εις την Υ.ΔΟΜ. ή κρίνονται αναγκαίαι δια την προώθησιν του έργου της. κα. εκδίδει ημερησίους διαταγάς περί της εσωτερι κής οργανώσεως και αναθέσεως καθηκόντων εις τους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ.. 3. Οι Προϊστάμενοι Τμήματος: α. διατυπώνουν τας εισηγήσεις ή εκδίδουν τας διοικη τικάς πράξεις, αι οποίαι υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Τμήματός των κατά τον παρόντα Κανονισμόν ή περί των οποίων έχουν εξουσιοδοτηθεί υπό του Διευθυντού β. συνεργάζονται μετά του Αρχιγραμματέως και του Διευθυντού της Υ.ΔΟΜ. δια την καλυτέραν οργάνωσιν και διεκπεραίωσιν του έργου της υπηρεσίας, γ. ενημερώνονται και εφαρμόζουν πάσας τας ερμη νευτικάς εγκυκλίους και την κειμένην νομοθεσίαν εις τον τομέα των καθηκόντων των, δ. εποπτεύουν την εύρυθμον άσκησιν των καθηκό ντων των υπαλλήλων και συνεργατών του Τμήματός των και δίδουν σχετικάς εντολάς εις τους υπαλλήλους και συνεργάτας της Υ.ΔΟΜ., οι οποίοι απασχολούνται εις το αντικείμενον της καθ ύλην αρμοδιότητος του Τμήματός των, ε. εισηγούνται προς τον Διευθυντήν τας υπό του Τμή ματός των και των υπαλλήλων αυτού υποβαλλομένας υποθέσεις και αιτήματα, στ. εισηγούνται προς τον Διευθυντήν θέματα ορ γανώσεως, υπηρεσιακών μεταβολών ή μετακινήσεων προσωπικού προς πληρεστέραν προαγωγήν του έργου της Υ.ΔΟΜ., ζ. εκτελούν τας εντολάς του Αρχιγραμματέως και του Διευθυντού της Υ.ΔΟΜ. και παν ειδικόν καθήκον ανατι θέμενον εις αυτούς, η. υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα της αρμοδιό τητος του Τμήματός των εις το πλαίσιον των αρμοδιο τήτων των κατόπιν εντολής του Διευθυντού της Υ.ΔΟΜ., θ. εκπροσωπούν κατ εντολήν του Αρχιγραμματέως ή του Διευθυντού της Υ.ΔΟΜ. την Εκκλησίαν της Ελλά δος ενώπιον των κρατικών αρχών και ιδιωτικών φορέ ων προς διαβούλευσιν επί χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών θεμάτων ή συνεδρίων ενδιαφέροντος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ι. εν συνεννοήσει μετά του Διευθυντού συνεργάζονται μετά των νομικών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελ λάδος ή εξωτερικών δικηγόρων, τους οποίους διορίζει η Υπηρεσία, εις τας περιπτώσεις υπερασπίσεως κατά διοικητικής ή δικαστικής προσβολής των διοικητικών πράξεων του Τμήματός των, Άρθρον 4 Καθ ύλην αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ. ΚΕ.Σ.Ε.Α. Ι. Η Υ.ΔΟΜ. (το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Δομήσεως) εκδίδει τας κατωτέρω διοικητικάς πράξεις δια τας κα τωτέρω κατασκευάς ή χρήσεις, εφ όσον πρόκειται να πραγματοποιηθούν επί ακινήτων των νομικών προσώ πων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α 146). Ειδι κώτερον το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Δομήσεως εκδίδει: Α) την «άδειαν δομήσεως» δια πάσαν οικοδομικήν ερ γασίαν, η οποία αφορά: α) εις Ιερούς Ναούς και τα προσκτίσματά των, εφ όσον ανήκουν εις εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/1977 (Α 146). Ως «πρόσκτισμα» νοείται παν οικο δόμημα, το οποίο αποτελεί ενιαίον μετά του Ι. Ναού αρχιτεκτονικόν σύνολον και η χρήσις του εξυπηρετεί τον Ιερόν Ναόν (ως λ.χ. αποθήκαι, χώροι υγιεινής, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, στεγασμένοι χώροι σταθμεύσεως, γραφεία, κωδωνοστάσια, πρεσβυτέρειον, χώροι κατηχή σεως, μαγειρείων και εστιάσεως, αθλήσεως, εκπαιδευ τικών δραστηριοτήτων, πνευματικό κέντρο, βιβλιοθήκη), β) εις Επισκοπεία (εν (1) καθ εκάστην Ιεράν Μητρό πολιν), τα οποία καλύπτουν τας ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως, όπως τας εξής χρήσεις ιδίως: χώρους φιλοξενίας, γραφεία διοικήσεως, Ιερόν Ναόν, χώρους εκδηλώσεων, κοινωνικών, ποιμαντικών, πολιτιστικών και εν γένει εκπαιδευτικών, φιλανθρωπικών δραστηριοτή των, και βοηθητικούς χώρους (αποθήκαι, αρχεία κ.λπ.). Εις περίπτωσιν εκδόσεως αδείας δια έτερον κτίριον υπηρεσιών της Ι. Μητροπόλεως εν τη περιφερεία της αυτής Ιεράς Μητροπόλεως εξυπηρετούν τας ανάγκας της Μητροπόλεως η έγκρισις δομήσεως και η άδεια δομήσεως εκδίδεται υπό της αρμοδίας Υ.ΔΟΜ. του κατά τόπον Δήμου. γ) εις Ιεράς Μονάς, ήτοι τον περίβολον και ό,τι περι κλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακήν ζωήν (μοναστηριακόν συγκρότημα). Δεν ασκεί επιρροήν εις την κτιριοδομικήν έννοιαν της «Ιεράς Μονής» η νο

4 4428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μική αυτής μορφή ως νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Ι. Μονή ως ν.π.δ.δ. ή «Ησυχαστήριον» ήτοι Ιερά Μονή λειτουργούσα ως ν.π.ι.δ., ήτοι σωματείον, ίδρυμα κ.λπ.). Μοναστηριακά μετόχια υπάγονται επίσης εις την αρμοδιότητα της Υ.ΔΟΜ. μόνον εφ όσον έχουν άπαντα τα ανωτέρω κτιριοδομικά στοιχεία της Ι. Μονής (μοναστηριακός περίβολος, Ι. Ναός και κελιά και χώροι εξυπηρετήσεως της διαβιώσεως των μοναχών). Η άδεια δομήσεως υπογράφεται είτε υπό του Διευθυ ντού της Υ.ΔΟΜ. είτε υπό του Τμηματάρχου είτε υπό των εξουσιοδοτημένων παρά του Διευθυντού υπαλλήλων. Ως προς την άδειαν δομήσεως ισχύουν πάντα όσα (δικαιολογητικά στοιχεία και μελέται δια την έκδοσίν της, χρονική διάρκεια, προϋποθέσεις εκδόσεως, αναθε ωρήσεως και ανακλήσεως, κανόνες δημοσιότητος κ.λπ.) ισχύουν κατά την εκάστοτε κειμένην νομοθεσίαν περί των αδειών δομήσεως. Β) την «άδειαν καθιερώσεως» δια τους λατρευτικούς χώρους και την «άδειαν χρήσεως» δια τους μη λατρευ τικούς χώρους, αι οποίαι περιέχονται εις το αυτό στέλε χος της αδείας δομήσεως. Αι εν λόγω άδειαι εκδίδονται υπό του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου κατόπιν της αδείας δομήσεως και αποτελούν προϋπόθεσιν της νομίμου ενάρξεως εργασιών ή χρήσεως (άρθρον 2 παρ. 2 περ. Ζ εδαφ. 2 του ν. 4030/2011). Η άδεια καθιερώσεως/άδεια χρήσεως προϋποθέτει την υπογραφήν της αδείας δομήσεως υπό του αρμοδίου υπαλλήλου της Υ.ΔΟΜ. και εκδίδεται, σφραγίζεται και υπογράφεται «τη εντολή της Ιεράς Συνόδου» υπό του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου επί του στελέχους της αδείας δομήσεως. Η άδεια καθιερώσεως/χρήσεως ειδικώτερον αποτελεί την προς τον επιχώριον Μητροπολίτην και το οικείον εκ κλησιαστικόν νομικόν πρόσωπον πιστοποίησιν περί της συνδρομής των εκ των Ιερών Κανόνων και Παραδόσεων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος απορρεουσών κανονικών προϋποθέσεων, ώστε ακολούθως να δύναται να τεθή δια της ιεροπραξίας του κυριάρχου Μητροπολίτου εις λατρευτικόν (δια πήξεως θυσιαστηρίου δυνάμει της πνευματικής του ευθύνης) ή θρησκευτικόν προορισμόν η αδειοδοτουμένη εκκλησι αστική κατασκευή ή χρήσις. Ο τύπος της αδείας καθιερώσεως/χρήσεως έχει ως ακολούθως: «Άδεια Καθιερώσεως Δια της παρούσης η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλη σίας της Ελλάδος κυροί την π αριθμ. (τάδε) Απόφασιν του επιχωρίου Μητροπολίτου (τάδε) αποδεδεγμένη αυ τήν, δυνάμει της Κανονικής Αυτού πνευματικής εξουσίας διά καθιέρωσιν του Ιερού Ναού (τάδε), αρξομένης μεν αυτής εκ της εναποθέσεως του θεμελίου λίθου, περαι ωθησομένης δε ταύτης εις την ιεράν ακολουθίαν των Εγκαινίων του ως είρηται Ιερού Ναού δια το μενείν αυτόν απαρασάλευτον εις τον αιώνα. Άδεια Χρήσεως Ιεράς Μονής Διά της παρούσης η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλη σίας της Ελλάδος κυροί την π αριθμ. (τάδε) Απόφασιν του επιχωρίου Μητροπολίτου (τάδε) αποδεδεγμένη αυ τήν, δυνάμει της Κανονικής Αυτού πνευματικής εξουσίας παρέχουσα Άδειαν Χρήσεως δια λειτουργίαν των δια της υπ αριθμ. (τάδε) Αδείας Δομήσεως Αδειοδοτηθέ ντων χώρων της Ιεράς Μονής (τάδε). Άδεια Χρήσεως Πνευματικού Κέντρου (προσκτίσματος Ναού) κ.λπ. Δια της παρούσης η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλη σίας της Ελλάδος κυροί την υπ αριθμ. (τάδε) Απόφασιν του επιχωρίου Μητροπολίτου (τάδε) αποδεδεγμένη αυ τήν, δυνάμει της Κανονικής Αυτού πνευματικής εξουσίας παρέχουσα Άδειαν Χρήσεως Πνευματικού Κέντρου των δια της π αριθμ. (τάδε) Αδείας Δομήσεως αδειοδοτη θέντων χώρων του Ιερού Ενοριακού Ναού (τάδε)». Κατόπιν εκδόσεως της ανωτέρω αδείας καθιερώσεως ή χρήσεως ο οικείος Επίσκοπος καθιεροί τον Ι. Ναόν της Ι. Μονής ή τον Ι. Ναόν ή θεμελιοί το Επισκοπείον ή το πρόσκτισμα εν ειδική τελετουργία κατά τα υπό των Ι. Κανόνων και των Ι. Παραδόσεων προβλεπόμενα και συντάσσει ειδικήν πράξιν περί της τελετής καθιερώ σεως ή θεμελιώσεως, ήτις κατατίθεται εις τα αρχεία της Υ.ΔΟΜ., της Ι. Μητροπόλεως και, αναλόγως, της Ι. Μονής, Ενορίας κ.λπ.. Εις την ως ανωτέρω πράξιν περιλαμβάνεται απαραιτήτως και το εκκλησιαστικώς ακατάργητον και αναπαλλοτρίωτον της Ι. Μονής, Ι. Ναού ή Επισκοπείου. Από της εκδόσεως της αδείας καθιερώ σεως/χρήσεως και της τελετουργίας της καθιερώσεως ή θεμελιώσεως το ακίνητον αφιερούται πλέον εις τον συγκεκριμένον εκκλησιαστικόν και θρησκευτικόν προ ορισμόν, δια τον οποίον προόρισται κατά την άδειαν καθιερώσεως/χρήσεως. Οιαδήποτε χρήσις παραβιάζουσα λειτουργικώς ή προ σωπικώς (π.χ. χρήσις Ι. Ναού άσχετος προς το περιεχό μενον της αδείας ή χρήσις Ι. Ναού υπό θρησκευτικού λει τουργού μη έχοντος άδειαν και ευλογίαν του επιχωρίου Μητροπολίτου) το περιεχόμενον της αδείας δομήσεως ή της αδείας καθιερώσεως ή χρήσεως ή της πράξεως καθιερώσεως ή θεμελιώσεως αποτελεί πολεοδομικήν παράβασιν (αποτελεί μη νόμιμον χρήσιν), επισύρουσα εις βάρος του ιδιοκτήτου τας νομίμους συνέπειες της πολεοδομικής νομοθεσίας, πέραν των συνεπειών, υπό ετέρων διατάξεων του εκκλησιαστικού, ποινικού κ.λπ. δικαίου. Εις όσας περιπτώσεις ο Αρχιγραμματεύς διατηρεί αμφιβολίας περί της συνδρομής των κανονικών προϋ ποθέσεων δια την έκδοσιν της αδείας καθιερώσεως ή χρήσεως απέχει της εκδόσεώς της και εκζητεί την έκ δοσιν ειδικής αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. περί του πρακτέου. Γ) την «καλλιτεχνικήν άδειαν», η οποία εκδίδεται δια πάντα Ιερόν Ναόν (περιλαμβανομένων των ιδιοκτήτων Ι. Ναών) και Ι. Μονήν προκειμένου περί των καλλιτεχνικών εργασιών διακοσμήσεώς των (αγιογραφήσεων, βιτρώ, ξυλογλυπτική, μαρμαρογλυπτική κ.λπ.). Η καλλιτεχνική άδεια εκδίδεται υπό των αρμοδίων δια την έκδοσιν της αδείας δομήσεως οργάνων της Υ.ΔΟΜ. κατόπιν γνώμης του ΚΕ.Σ.Ε.Α.. Δ) εάν διακοπούν αι οικοδομικαί εργασίαι κατόπιν εκδόσεως σχετικού πορίσματος Ελεγκτού Δομήσεως, ελέγχονται υπό της Υ.ΔΟΜ. άπασαι αι μελέται και τα στοιχεία, τα οποία υπεβλήθησαν δια την έκδοσιν της αδείας δομήσεως Ε) η Υ.ΔΟΜ. έχει, περαιτέρω, όσας αρμοδιότητες η εκά στοτε κειμένη νομοθεσία προβλέπει περί των Υ.ΔΟΜ., εκτός της εγκρίσεως δομήσεως, όπως την αναθεώρησιν ή ενημέρωσιν ή ανάκλησιν της αδείας δομήσεως, την έκδοσιν σήματος διακοπής οικοδομικών εργασιών κ.λπ. (άρθρον 2 παρ. 2 περ. ΣΤ του ν. 4030/2011).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4429 ΙΙ. Η ΥΔΟΜ (το Τμήμα Αυθαιρέτων) ασκεί τας αρμοδι ότητες, αι οποίαι κατά την κειμένην νομοθεσίαν ασκού νται υπό των Υ.ΔΟΜ. επί των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων. Ειδικώτερον το Τμήμα Αυθαιρέτων: Α) εις περίπτωσιν ασκήσεως ελέγχου επί εκκλησι αστικών κατασκευών της αρμοδιότητός της Υ.ΔΟΜ., παραλαμβάνει το πόρισμα του ελεγκτού δομήσεως Β) εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις το πόρισμα του ελεγκτού δομήσεως κοινοποιείται υπό του Τμήματος Αυθαιρέτων προς τον κύριον του έργου και τον επι βλέποντα μηχανικόν δια την συνέχισιν των εργασιών. Γ) εάν διαπιστωθούν παραβάσεις το Τμήμα: α. εκδίδει σήμα διακοπής εργασιών, το οποίον κοινο ποιεί αρμοδίως β. επιβάλλει τας προβλεπομένας κυρώσεις και πρόστι μα κατά το πόρισμα του ελεγκτού δομήσεως, γ. αντίγραφον της πράξεώς του περί επιβολής κυ ρώσεων, εις την οποίαν επισυνάπτεται το πόρισμα του ελεγκτού δομήσεως, αποστέλλει προς τον κύριον του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικόν και την αρμοδίαν αστυνομικήν αρχήν, η οποία διακόπτει άνευ ετέρας ειδο ποιήσεως τας οικοδομικάς εργασίας και παρακολουθεί την τήρησιν της διακοπής, δ. υποχρεούται να τοιχοκολλήση την αυτήν ημέραν το πόρισμα εις το κατάστημα της Ιεράς Μητροπόλεως και να την διατηρήση επί 20 ημέρες. Η μη τοιχοκόλλησις της εκθέσεως υπό του Τμήματος Αυθαιρέτων δεν εμποδίζει την πρόοδον της περαιτέρω διαδικασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α 195), ως εκάστοτε ισχύει. Προσφυγαί κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της Υ.ΔΟΜ., αίτινες εκδίδονται κατ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων και κατά των πορι σμάτων των Ελεγκτών Δομήσεως ασκούνται ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μόνον δια λόγους νομιμότητος εντός τριάντα ημερών δια καταθέσεως της προσφυγής εις το πρωτό κολλον της Υπηρεσίας Δομήσεως. Δια το παραδεκτόν της προσφυγής απαιτείται η καταβολή παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Αν η προσφυγή γίνη δεκτή, το παράβολον επιστρέφεται. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν έσοδον του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΙΙΙ. Η Υ.ΔΟΜ. μέσω των υπαλλήλων της γραμματείας της τηρεί το αρχείον της καταργουμένης Ναοδομίας και της Επιτροπής Έργων, το αρχείον πράξεων και στοιχεί ων της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α. και προβαίνει κατ εντο λήν του Διευθυντού εις ανασύστασιν φακέλλων, όταν παραστή ανάγκη, τηρεί το ηλεκτρονικόν πρωτόκολλον και την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής Υ.ΔΟΜ., διεξάγει την αλληλογραφίαν της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α., παρέχει διοικητικήν υποστήριξιν εις το ΚΕ.Σ.Ε.Α. και γενικώς επι μελείται εις το πλαίσιον των εντολών του Διευθυντού και των Προϊσταμένων των Τμημάτων την καθημερινήν διοικητικήν υποστήριξιν του έργου της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α.. Η Υ.ΔΟΜ. δύναται να απασχολή εις το πλαί σιον πρακτικής ασκήσεως και φοιτητάς ή αποφοίτους Α.Ε.Ι. (π.χ. Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ.λπ.). IV. Το ΚΕ.Σ.Ε.Α. έχει την αρμοδιότητα εκδόσεως: Α) συμφώνου γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελε τών προ της υποβολής αιτήσεως δια την έκδοσιν της εγκρίσεως δομήσεως υπό της Δ.Ο.Κ.Κ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής δια τας κατασκευάς της ανωτέρω παραγράφου ΙΑ. Β) συμφώνου γνώμης επί των μελετών του αγιογρα φικού, ξυλογλυπτικού, μαρμαρογλυπτικού και εν γένει διακόσμου απάντων των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών προ της εκδόσεως της «καλλιτεχνικής αδείας» υπό της Υ.ΔΟΜ.. Το ΚΕ.Σ.Ε.Α. δύναται να αναπέμπει την ελεγχομένην μελέτην προς βελτίωσιν ή ανασύνταξιν ή να ζητή διευ κρινίσεις υπό του ενδιαφερόμενου ή του εξουσιοδοτη μένου μηχανικού του προφορικώς ή εγγράφως. Εις περίπτωσιν οριστικής εκδόσεως αρνητικής συμφώ νου γνώμης του ΚΕ.Σ.Ε.Α. κατά τας ως άνω περιπτώσεις κωλύεται η πρόοδος της διαδικασίας αδειοδοτήσεως δια τα αποφασίζοντα όργανα. Εις περιπτώσεις κατασκευών, εχουσών τεχνικάς ιδιαι τερότητες το ΚΕ.Σ.Ε.Α. δύναται να ζητεί και τον έλεγχον ετέρων μελετών του φακέλου της αδείας εχουσών κατά την κρίσιν του ΚΕ.Σ.Ε.Α. τεχνικήν συνάφειαν προς την ελεγχομένην αρχιτεκτονικήν μελέτην, εφ όσον είναι αναγκαία η εκτίμησίς των δια την πληρεστέραν αξιο λόγησιν της αρχιτεκτονικής μελέτης. Γ) εισηγήσεως προς τον αρμόδιον Υπουργόν δια την έκδοσιν Αποφάσεως χορηγήσεως κατά παρέκκλι σιν όρων δομήσεως κατ άρθρον 2 παρ. 2 περ. ΙΒ του ν. 4030/2011. Άρθρον 5 Διοικητική διαδικασία αδειοδοτήσεως Ι. Διαδικασία αδειοδοτήσεως των κατασκευών και χρήσεων των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του Ν. 590/1977 Δια την νόμιμον έναρξιν των εργασιών πάσης κα τασκευής ή της αλλαγής χρήσεως της καθ ύλην αρ μοδιότητος της Υ.ΔΟΜ. της Εκκλησίας της Ελλάδος προϋποτίθεται κατά σειράν: 1) η υποβολή αιτήσεως προς τον επιχώριον Μητρο πολίτην δια την έκδοσιν εγγράφου συμφώνου γνώμης περί της εκκλησιαστικής κατασκευής ή χρήσεως και η κατάθεσις της αρχιτεκτονικής μελέτης εις την κατά τόπον αρμοδίαν Ιεράν Μητρόπολιν δια την προώθησίν της προς το ΚΕ.Σ.Ε.Α. και την έκδοσιν θετικής γνώμης του ΚΕ.Σ.Ε.Α. επί της αρχιτεκτονικής μελέτης, 2) η έγγραφος σύμφωνος γνώμη άδεια του επιχωρίου Μητροπολίτου δια την εκκλησιαστικήν κατασκευήν ή χρήσιν, άνευ της οποίας ο φάκελος δια την γνωμο δότησιν του ΚΕ.Σ.Ε.Α. και την έγκρισιν δομήσεως δεν προωθούνται εις το ΚΕ.Σ.Ε.Α. και την Δ.Ο.Κ.Κ., αλλά επι στρέφονται εις τον ενδιαφερόμενον και η πρόοδος της διαδικασίας κωλύεται, 3) η επιστροφή από το ΚΕ.Σ.Ε.Α. της αρχιτεκτονικής μελέτης με σύμφωνον γνώμην του ΚΕ.Σ.Ε.Α. προς την Ιεράν Μητρόπολιν, η οποία διαβιβάζει την αίτησιν δια την έγκρισιν δομήσεως μετά των λοιπών δικαιολογητι κών της προς την Δ.Ο.Κ.Κ., 4) εις περιπτώσεις εργασιών ή χρήσεων, περί των οποίων δεν απαιτείται η έγκρισις αρχιτεκτονικής μελέ της, ο αρμόδιος Μητροπολίτης, εφ όσον εκδώση σύμ φωνον γνώμην περί αυτών, προωθεί την αίτησιν μετά των δικαιολογητικών της και της συμφώνου γνώμης του εις την Δ.Ο.Κ.Κ. δια την έκδοσιν εγκρίσεως δομήσεως, 5) η κατάθεσις αιτήσεως και των δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου (ομού μετά της εγγράφου συμφώνου

6 4430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γνώμης του Μητροπολίτου) προς την Υ.ΔΟΜ. της Εκ κλησίας της Ελλάδος δια την έκδοσιν αδείας δομήσε ως, η οποία υποβάλλεται κατόπιν της εκδόσεως της εγκρίσεως δομήσεως, 6) η έκδοσις αδείας δομήσεως υπό της Υ.ΔΟΜ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού εξετάσει τας μελέτας και τα κατά νόμον δικαιολογητικά, 7) η άδεια καθιερώσεως ή άδεια χρήσεως (αναλόγως προς τον λατρευτικόν ή γενικώς θρησκευτικόν προορι σμόν της κατασκευής ή χρήσεως) η οποία περιλαμβάνε ται εις το στέλεχος της αδείας δομήσεως, σφραγίζεται δε και υπογράφεται «τη εντολή της Ιεράς Συνόδου» υπό του Αρχιγραμματέως Αυτής εφ όσον η ως άνω Υ.ΔΟΜ. εκδώσει την άδειαν δομήσεως και αποτελεί πρόσθετον νόμιμον προϋπόθεσιν δια την έναρξιν των εργασιών (άρθρον 2 παρ. 2 περ. Ζ του ν. 4030/2011), 8) η αυθημερόν αποστολή του στελέχους της αδεί ας δομήσεως εκ της Υ.ΔΟΜ. προς την Δ.Ο.Κ.Κ., οπότε αποτελεί αρχείον της Δ.Ο.Κ.Κ. δια την εκκίνησιν της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών κατά τας κειμέ νας διατάξεις. ΙΙ. Διαδικασία αδειοδοτήσεως ιδιωτικών Ιερών Ναών Απαιτείται: 1) η υποβολή αιτήσεως του ιδιώτου (φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου) προς τον επιχώριον Μη τροπολίτην δια την παροχήν εγγράφου συμφώνου γνώ μης περί της εκκλησιαστικής κατασκευής ή χρήσεως, 2) η έγγραφος σύμφωνος γνώμη άδεια του επιχωρίου Μητροπολίτου δια την εκκλησιαστικήν κατασκευήν ή χρήσιν. Άνευ συμφώνου γνώμης ο φάκελος δια την γνω μοδότησιν του τοπικού Σ.Α. του ν. 4030/2011 και η αίτη σις δια την έγκρισιν δομήσεως δεν προωθούνται εις το Σ.Α. και την αρμοδίαν Υ.ΔΟΜ. και η έκδοσις εγκρίσεως δομήσεως υπό της εν λόγω Υ.ΔΟΜ. κωλύεται (άρθρον 2 παρ. 2 περ. Θ. εδαφ. 1 του ν. 4030/2011), 3) η προώθησις της αιτήσεως και των δικαιολογητικών δια την έγκρισιν δομήσεως και την άδειαν δομήσεως υπό της Ιεράς Μητροπόλεως προς την κατά τόπον αρ μοδίαν Υ.ΔΟΜ. του οικείου Δήμου, η οποία έχει την αρμοδιότητα εκδόσεώς των. Η παραπάνω διαδικασία (παρ. Ι και ΙΙ) τηρείται δια πάσαν Ιεράν Μονήν ή Ιερόν Ναόν, η οποία ακολουθεί το δόγμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είτε ανήκει εις εκκλησιαστικόν νομικόν πρό σωπον ή εις φυσικόν πρόσωπον ή νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου (άρθρον 2 παρ. 2 περ. Θ εδαφ. 2 του ν. 4030/2011). Άρθρον 6 Αρμοδιότητες Προέδρου Κανόνες συνεδριάσεως ΚΕ.Σ.Ε.Α. 1. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Σ.Ε.Α. ορίζει τον εισηγητήν εκά στου θέματος. Ο καθορισμός της συχνότητος τακτικών συνεδριάσεων καθορίζεται δια αποφάσεων του ΚΕ.Σ.Ε.Α. Ο Πρόεδρος εν συνεργασία μετά της Υ.ΔΟΜ. ορίζει τους εισηγητάς επί των μελετών, κανονίζει την σειράν εξε τάσεως των μελετών υπό του ΚΕ.Σ.Ε.Α. τηρουμένης της αρχής της χρονικής προτεραιότητος, εκτός εάν κατά την εκτίμησιν του Προέδρου υφίσταται λόγος επείγο ντος (π.χ. απώλεια χρηματοδοτήσεως έργου). 2. Κατά τας συνεδριάσεις του ΚΕ.Σ.Ε.Α. επιτρέπεται η κλήσις και εμφάνισις των αιτούντων ή/και των εξουσι οδοτημένων μηχανικών/αρχιτεκτόνων αυτών προς πα ροχήν διευκρινίσεων, οι οποίοι αποχωρούν προ της συ ζητήσεως και της εκδόσεως αποφάσεως του ΚΕ.Σ.Ε.Α.. Κατά τον αυτόν τρόπον και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου δύνανται επίσης να συμμετέχουν μετά γνώ μης και άνευ ψήφου εις συνεδριάσεις ειδικοί επιστήμο νες, σύμβουλοι της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως επίσης και αναπληρωματικά μέλη του ΚΕ.Σ.Ε.Α.. Επιτρέπεται η συμμετοχή των μελών του ΚΕ.Σ.Ε.Α. εις την συνεδρίασιν μέσω τηλεδιασκέψεως ή διαδικτυακών μέσων. 3. Κατά τα λοιπά, το ΚΕ.Σ.Ε.Α. ακολουθεί τους κανόνες των άρθρων του Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), ως εκάστοτε ισχύει. Άρθρον 7 Άδεια επιχωρίου Μητροπολίτου Η σύμφωνος γνώμη άδεια του επιχωρίου Μητροπο λίτου προϋποτίθεται κατά νόμον προ πάσης εγκρίσεως δομήσεως και αδείας δομήσεως αφορώσης εις εκκλη σιαστικήν κατασκευήν ή αλλαγήν χρήσεως είτε ανήκει εις εκκλησιαστικόν νομικόν πρόσωπον είτε ανήκει εις φυσικόν πρόσωπον ή νομικόν πρόσωπον (άρθρον 2 παρ. 2 περ. Θ. εδαφ. 2 του ν. 4030/2011). Η έγγραφος διατύπωσις ή μη της συμφώνου γνώμης αδείας απόκειται εις την ανέλεγκτον υπό ετέρου εκκλη σιαστικού οργάνου ποιμαντικήν κρίσιν και πνευματικήν διάκρισίν του ως κυριάρχου Μητροπολίτου. Η άδεια του επιχωρίου Μητροπολίτου περιβάλλεται τον τύπον της Μητροπολιτικής Πράξεως και αναφέρει: α) το είδος της εκκλησιαστικής κατασκευής ή χρή σεως (Ιερός Ναός, πρόσκτισμα Ναού π.χ. Πνευματικόν Κέντρον, Ιερά Μονή Ησυχαστήριον, Μητροπολιτικόν κτί ριον), περί της οποίας παρέχεται η σύμφωνος γνώμη, β) προκειμένου δε περί Ιερών Ναών η άδεια απα ραιτήτως διευκρινίζει εάν πρόκειται περί Ιερού Ναού ανήκοντος εις Ενορίαν (Ενοριακός Ναός ή Παρεκκλή σιον ή Εξωκκλήσιον Ενορίας) ή περί ιδιοκτήτου Ναού (ανήκοντος εις φυσικόν πρόσωπον ή νομικόν πρόσωπον π.χ. σωματείον ή ίδρυμα ή νοσοκομείον ή Ο.Τ.Α.), γ) τα στοιχεία του αιτούντος νομικού ή φυσικού προ σώπου, δ) τα στοιχεία εντοπισμού της τοποθεσίας ή διευθύν σεως του ακινήτου, εις το οποίον αφορά η αδειοδοτού μενη εκκλησιαστική κατασκευή ή χρήσις. Άρθρον 8 Βιβλία και αρχείον Υ.ΔΟΜ. ΚΕ.Σ.Ε.Α. 1. Η Υ.ΔΟΜ. τηρεί: 1) βιβλίον αδειών δομήσεως της Υ.ΔΟΜ. και γνωμοδοτήσεων του ΚΕ.Σ.Ε.Α., 2) αρχείον: α) εγκρίσεων δομήσεως της Δ.Ο.Κ.Κ. β) αδειών δομή σεως της Υ.ΔΟΜ. γ) γνωμοδοτήσεων και πρακτικών συνεδριάσεων του ΚΕ.Σ.Ε.Α., υποβληθέντων φακέλων και σχεδίων εις το ΚΕ.Σ.Ε.Α., ως και δ) το συνολικόν αρχείον της καταργουμένης Διευθύνσεως Ναοδομίας και της Επιτροπής Έργων. 2. Εις το βιβλίον αδειών και γνωμοδοτήσεων απα ραιτήτως συσχετίζονται αι εγκρίσεις δομήσεως της Δ.Ο.Κ.Κ. μετά των αδειών δομήσεως της Υ.ΔΟΜ. και των γνωμοδοτήσεων του ΚΕ.Σ.Ε.Α.. Το βιβλίον δύναται να τηρείται ηλεκτρονικώς κατόπιν εντολής του Διευθυντού. 3. Το αρχείον της Υ.ΔΟΜ. τηρείται και ηλεκτρονικώς. Προς τον σκοπόν τούτον η Υ.ΔΟΜ. εισηγείται προς την Δ.Ι.Σ. την ανάθεσιν των υπηρεσιών ψηφιοποιήσεως του αρχείου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κατόπιν εκδόσεως της Υπουργικής Αποφάσεως του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ΙΑ εδαφ. 2 του ν. 4030/2011 το αρχείον της Υ.ΔΟΜ. διασυνδέεται ηλεκτρονικώς μετά των δημοσίων αρχών, αι οποίαι είναι υπεύθυνοι δια την τήρησιν του ηλεκτρονικού μητρώου της ταυτότητος κτιρίου κατά τον ν. 3843/2010 και τα εκτελεστικά του διατάγματα. Άρθρον 9 Σύστημα Ηλεκτρονικής Υ.ΔΟΜ. Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Υ.ΔΟΜ. καλύπτει τρεις βασικάς λειτουργικάς περιοχάς: 1) Πρωτόκολλον και Διαχείρισις Εγγράφων, 2) Διαχείρισις και Έκδοσις Οικοδομικών Αδειών, 3) Διαχείρισις Αυθαιρέτων Επικίνδυνων Κατασκευ ών Υγρασιών 4) Λοιπαί Υποθέσεις 1) Πρωτόκολλον και Διαχείρισις Εγγράφων Το σύστημα καλύπτει τας διαδικασίας του Πρωτοκόλ λου από της πρωτοκολλήσεως των αιτήσεων οποιασ δήποτε μορφής έως την εσωτερικήν διακίνησιν πα ρακολούθησιν των εγγράφων, τα οποία αφορούν εις υποθέσεις της υπηρεσίας. Αναλυτικότερον: α) Εισερχόμενα Εξερχόμενα Έγγραφα Διεκπεραί ωση Εγγράφου Τα εισερχόμενα παραλαμβάνονται και πρωτοκολλού νται αρχικώς εις το πρωτόκολλον εισερχομένων της Ιεράς Συνόδου και χρεώνονται δι επισημειώσεως του Αρχιγραμματέως προς την Υ.ΔΟΜ. ή το ΚΕ.Σ.Ε.Α. Κατόπιν παραλαβής των υπό της Υ.ΔΟΜ. αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός εις παν εισερχόμενον έγγρα φον. Ο αριθμός είναι μοναδικός ανά έτος. Αντίστοιχον πρωτοκόλλησιν, με απόδοσιν μοναδικού αριθμού, υφίστανται και άπαντα τα εξερχόμενα έγ γραφα (οίκοθεν), τα οποία αποστέλλει η Υ.ΔΟΜ. ή το ΚΕ.ΣΕ.Α. προς τρίτους είτε διαβιβάζονται απ ευθείας εις αυτούς είτε μέσω του Αρχιγραμματέως. β) Τήρησις Πρωτοκόλλου Τηρείται ηλεκτρονικόν βιβλίον (γενικού) πρωτοκόλλου. Η επικοινωνία με τρίτους γίνεται με τον αριθμόν του πρωτοκόλλου. γ) Προώθησις Χρέωσις εγγράφων Η γραμματεία της Υ.ΔΟΜ. όταν παραλαμβάνη έγγρα φον ή αίτησιν, την καταχωρίζει και αποδίδεται εις αυτήν ο αριθμός πρωτοκόλλου. Εν συνεχεία προωθείται ηλε κτρονικώς πάσα υπόθεσις εις τον υπάλληλον, ο οποίος θα την διεκπεραιώση. 2) Διαχείρισις και Έκδοσις Αδειών Δομήσεως και Αδει ών Καθιερώσεως/Χρήσεως Το σύστημα καλύπτει την διαχείρισιν και έκδοσιν αδει ών δομήσεως αδειών καθιερώσεως/χρήσεως από της καταθέσεως του φακέλου και την επεξεργασίαν του, μέχρι την έκδοσιν άδειας δομήσεως και της αδείας καθιερώσεως/χρήσεως. Αναλυτικότερον: 2.α. Έλεγχος Πληρότητος Ο «έλεγχος πληρότητος» των δικαιολογητικών, τα οποία κατατίθενται διενεργείται βάσει των κριτηρίων της κειμένης νομοθεσίας αναλόγως προς την κατη γορίαν της προς χορήγησιν αδείας. Ο έλεγχος των απαιτουμένων δικαιολογητικών γίνεται, βάσει διαμορ φωμένων πινάκων ανά κατηγορίαν αδείας, οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι εις το σύστημα. Εφ όσον εκ του ελέγχου πληρότητος προκύψη ότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης, επιστρέφεται εις τον μηχανι κόν ή τον αιτούντα και κρατείται ως ιστορικόν στοιχείον εις το σύστημα ή ζητείται η συμπλήρωσις του φακέλου. Εάν εκ του ελέγχου πληρότητος προκύψη ότι ο φά κελος είναι πλήρης, αποδίδεται εκ του συστήματος αριθμός φακέλου και υποβάλλεται ο φάκελος εις το πρωτόκολλον προς πρωτοκόλλησιν. 2.β. Έλεγχος φακέλου αδείας δομήσεως Δια να εκδοθή η άδεια δομήσεως ο φάκελος υποβάλ λεται εις σειράν ελέγχων (σταδίων), η οποία ορίζεται αναλόγως προς την αιτουμένην κατηγορίαν της αδείας και είναι προκαθωρισμένοι εις το σύστημα με βάση την διαδικασίαν ελέγχου. Έκαστον στάδιον διεκπεραιούται υπό του αρμοδίου μηχανικού συμφώνως προς τας χρεώσεις, οι οποίαι καταχωρίζονται εις το σύστημα και η πορεία του φα κέλου καταγράφεται λεπτομερώς και παρακολουθού νται άπαντα τα στάδια και αι διαδικασίαι ελέγχου. Εάν υπάρχουν ενδιάμεσοι παρατηρήσεις, το σύστημα δίδει την δυνατότητα αποστολής αυτών εις τον αιτούντα ή τον μηχανικόν μέσω e mail, fax ή άλλου μέσου. Επειδή η Παθητική Πυροπροστασία είναι υποχρεωτική, το σχετικόν έγγραφον συμπεριλαμβάνεται εξ αρχής εις το φάκελον της αδείας δομήσεως. 2.γ. Έλεγχος προτελικός Έκδοσις αδείας δομήσεως Αποτελεί τον τελευταίον έλεγχον δια τον εντοπισμόν πιθανών εκκρεμοτήτων. Όταν ο έλεγχος διενεργηθεί από τον αρμόδιον υπάλληλον και αν δεν υπάρχη ανάγκη συμπληρωματικού ελέγχου, ενημερώνεται το σύστημα και εκδίδεται η άδεια δομήσεως η οποία αποκτά έναν μοναδικόν αριθμόν από το σύστημα (ανά έτος). 2.δ. Κατόπιν εκδόσεως της αδείας δομήσεως εκδίδεται η άδεια καθιερώσεως/χρήσεως, η οποία αποκτά έναν μοναδικόν αριθμόν από το σύστημα (ανά έτος). 3) Διαχείρισις Αυθαιρέτων Επικινδύνων Υγρασιών Το σύστημα καλύπτει τας διαδικασίας περί την δια χείρισιν των αυθαιρέτων επικινδύνων κτισμάτων και των υγρασιών, από της καταθέσεως των καταγγελιών ή άλλων δηλώσεων και φακέλων δια αυθαίρετα και επικίν δυνα κτίσματα έως της εκδόσεως πράξεως κατεδαφίσε ως ή επιβολής προστίμων και την έκδοσιν χρηματικών καταλόγων και την εν γένει έκδοσιν πάσης πράξεως αρμοδιότητος των Υ.ΔΟΜ. Αναλυτικότερον: 3.α. Έλεγχος Αυθαιρέτων Εις το σύστημα καταχωρίζονται καταγγελίαι δια αυ θαίρετα και πάσα υπόθεσις αποκτά από το σύστημα μοναδικόν αριθμόν, ώστε να μπορεί να παρακολουθηθή. Καταχωρίζονται εις το σύστημα αι αποστελλόμεναι καταγγελίαι προς τους Ελεγκτάς Δομήσεως, τα πο ρίσματα των αυτοψιών (εκθέσεις) των Ελεγκτών Δο μήσεως, τα σήματα διακοπής εργασιών, αι αποφάσεις επιβολής κατεδαφίσεων και προστίμων. Έκαστον πόρι σμα Ελεγκτού Δομήσεως λαμβάνει μοναδικόν αριθμόν. 3.β. Υπολογισμός Προστίμων Εις περίπτωσιν βεβαιώσεως παραβάσεως, υπολογίζο νται τα πρόστιμα. Ο υπολογισμός γίνεται αυτομάτως από το σύστημα βάσει των κριτηρίων της ισχυούσης νομοθεσίας. Καλύπτονται το πρόστιμον ανεγέρσεως και τα πρόστιμα διατηρήσεως, καθώς και αι πιθαναί προβλεπόμεναι εκπτώσεις.

8 4432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Συντάσσεται χρηματικός κατάλογος αυτομάτως υπό του συστήματος λαμβάνων μοναδικόν αριθμόν κατ έτος με δυνατότητα υπολογισμού των ετησίων προσαυξήσε ων και τριπλότυπον περιληπτικής καταστάσεως ταμει ακής βεβαιώσεως, το οποίο αποστέλλεται την αρμοδί αν Δ.Ο.Υ., ενώ το σύστημα τηρεί στοιχεία και δια τας ταμειακάς βεβαιώσεις (τριπλότυπα, Δ.Ο.Υ., ημερομηνία βεβαιώσεως κ.λπ.). Επίσης αι διαδικασίαι ενστάσεων, αποδοχής των προστίμων κ.λπ. καλύπτονται υπό του συστήματος. Αντίστοιχοι διαδικασίαι (πλην της επιβολής προστίμου) τηρούνται και δια τας υποθέσεις επικινδύ νων και υγρασιών. 4) Λοιπαί Υποθέσεις Εις το σύστημα καλύπτονται υποθέσεις, στοιχεία, έγ γραφα και διοικητικαί πράξεις, που δεν αφορούν τας παραπάνω 3 κατηγορίας διαδικασιών (π.χ. αποφάσεις Διευθυντού επί διοικητικών και υπηρεσιακών θεμάτων) και ανήκουν εις την αρμοδιότητα της Υ.ΔΟΜ. κατά τας εκάστοτε ισχυούσας νομοθετικάς διατάξεις και κανο νιστικάς πράξεις. Αι διαδικασίαι καλύπτονται υπό της αυτήν λογικήν της υποθέσεως με μοναδικόν αριθμόν και της διεκπε ραιώσεώς της επί τη βάσει σταδίων και διαδικασιών ελέγχου, εάν προβλέπωνται, και χρεώσεων εισηγήσεων ανά υπάλληλον. Άρθρον 10 Ανασύστασις φακέλων 1. Τυχόν διαπίστωσις της ολικής ή μερικής απωλεί ας φακέλου εκ του αρχείου της Υ.ΔΟΜ. (π.χ. αδείας δομήσεως ή συνοδευτικού στοιχείου) διαπιστουμένη κατά την διαδικασίαν εξετάσεως οιουδήποτε αιτήμα τος καθιστά υποχρεωτικήν την διοικητικήν διαδικασίαν ανασυστάσεως φακέλου τη συνδρομή, όπου δει, του ενδιαφερομένου δικαιούχου κατά τους ορισμούς του π.δ. 114/2005 (Α 165), ως εκάστοτε ισχύει. 2. Προς τον σκοπόν τούτον, η Υ.ΔΟΜ. υποχρεούται να αναζητήση, υπηρεσιακώς, κατά τον περιγραφόμενον εις το ως άνω προεδρικόν διάταγμα τρόπον, τα ελλείποντα έγγραφα είτε πληροφορίας περί της υπάρξεως και των στοιχείων του περιεχομένου των. Εις περίπτωσιν μη ανευρέσεως του φακέλου δια της υπηρεσιακής οδού, εκδίδεται εν πρώτοις, απόφασις του Αρχιγραμματέως ή του Διευθυντού ή του Τμηματάρχου ή του εξουσι οδοτημένου υπαλλήλου της Υ.ΔΟΜ., δια της οποίας διαπιστούται η μερική ή ολική απώλεια του συγκεκρι μένου φακέλου και οφείλει η Υ.ΔΟΜ. κατ εφαρμογήν του π.δ. 114/2005 να χωρήση ες επανέκδοσιν της απο λεσθείσης ενδιαμέσου (εν σχέσει προς το αίτημα) δι οικητικής πράξεως, ζητούσα, όπου δει, την σύμπραξιν του αιτούντος (π.χ. την επανυποβολήν των ελλειπόντων σχεδίων, άτινα υπήρχον εν τω φακέλλω). 3. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως της ανασυστάσεως και επομένως της ικανοποιήσεως του αιτήματος, η κρί σις επί του οποίου συνδέεται μετά του περιεχομένου του φακέλου, η Υ.ΔΟΜ. υποχρεούται να εκδώση προσω ρινώς την αιτουμένην διοικητικήν πράξιν (π.χ. αναθεώ ρησιν) υπό τη (υοσημειουμένην ε τη πράξει) επιφύλαξιν ανακλήσεως ή τροποποιήσεώς της, αναλόγως προς το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανασυστάσεως του απο λεσθέντος ή ελλείποντος φακέλου. Ακολούθως, αφ ου προσκομισθούν εκ νέου άπαντα τα αναγκαία στοιχεία υπό του δικαιούχου, εκδίδεται εκ νέου η ελλείπουσα διοικητική πράξις (π.χ. οικοδομική άδεια) και ανασυ γκροτείται πλήρης ο φάκελλός της. Άρθρον 11 Επικοινωνία Υ.ΔΟΜ. ΚΕ.Σ.Ε.Α. μετά τρίτων 1. Η Υ.ΔΟΜ. και το ΚΕ.Σ.Ε.Α. δύνανται να επικοινωνούν μετά των αιτούντων, των εκκλησιαστικών νομικών προ σώπων, των διοικητικών αρχών, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. δια παντός μέσου εντύπου και ηλεκτρονικής / ψηφιακής επικοινωνίας. 2. Η Υ.ΔΟΜ. και το ΚΕ.Σ.Ε.Α. διατηρούν διαδικτυακόν ιστότοπον, η έναρξις λειτουργίας του οποίου ορίζεται δια Αποφάσεως της Δ.Ι.Σ.. Ο ιστότοπος αποτελεί διαδρα στικήν πύλην: α) ενημερώσεως των αιτούντων σχετικώς προς την πορείαν του φακέλου των ενώπιον της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α. β) πληροφορήσεως σχετικώς προς την πολεοδομικήν νομοθεσίαν, γ) συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων, οι οποίοι χορηγούν εγκρίσεις, και αυτεπαγγέλτου αναζητήσεως δικαιολογητικών από τις δημόσιες αρχές, δ) υποβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών υπό ηλεκτρονικήν μορφήν εκδοθησομένης προς τούτο της Υπουργικής Αποφάσεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4030/ Από της ενάρξεως λειτουργίας της διαδραστικής πύλης η Υ.ΔΟΜ. χορηγεί μοναδικόν (ανά φάκελον και αίτησιν) κωδικόν προσβάσεως εις πάντα αιτούντα ή τον εξουσιοδοτημένον εκπρόσωπόν του προς παρακολού θησιν της πορείας της αιτήσεως/φακέλου των μέσω της πύλης και λήψιν ενημερώσεων/ειδοποιήσεων εκ μέρους της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α.. 4. Κατά την διαδικασίαν πρωτοκολλήσεως ενός εισερ χόμενου εγγράφου εις οιαδνήποτε Υ.ΔΟΜ. εάν ο ενδια φερόμενος το επιθυμεί, και καθ ην στιγμήν ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία, του δίδει τον επιθυμητόν κωδι κόν χρήστου και την διεύθυνσιν ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου. Κατόπιν αποστέλλεται εις τον συναλλασσόμενον απαντητικόν μήνυμα με τον προσωπικόν του κωδικόν (username και password) δια την είσοδόν του εις το portal χωρίς να μεσολαβήση κάποια άλλη διαδικασία. Η απόδοσις του συνθηματικού γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Αρκεί μόνο μία συναλλαγή με μία Υ.ΔΟΜ. δια την παραλαβήν κωδικού, ο οποίος δύναται να χρησι μοποιηθεί δια οποιαδήποτε υπόθεσιν εις οποιαδήποτε υπηρεσίαν ενταγμένην εις το σύστημα. 5. Όπου απαιτούνται ιδιόχειροι επιδόσεις εγγράφων ή διοικητικών πράξεων της Υ.ΔΟΜ. ή του ΚΕ.Σ.Ε.Α., αι επιδόσεις γίνονται κατ ανάλογον εφαρμογήν των δι ατάξεων 47 επομ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), όπως ισχύουν, και διενεργούνται υπό εκ κλησιαστικών, δημοτικών ή αστυνομικών υπαλλήλων κατόπιν εντολής του Διευθυντού της Υ.ΔΟΜ. ή του Αρ χιγραμματέως της Ι. Συνόδου. Άρθρον 12 Τέλη Αποζημιώσεις 1. α. Δια την έκδοσιν εκάστης αδείας δομήσεως υπό της Υ.ΔΟΜ. προκαταβάλλεται υπό του αιτούντος αναλο γικόν τέλος ποσού 2,00 ευρώ/τ.μ. της αδειοδοτουμένης κατασκευής. β. Δια την έκδοσιν εκάστης γνωμοδοτήσεως του ΚΕ.Σ.Ε.Α. υπό του αιτούντος προκαταβάλλεται πάγιον τέλος ποσού 150,00 ευρώ ανά πάσαν αδειοδοτουμένην κατασκευήν.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4433 γ. Δια την αναθεώρησιν της αδείας δομήσεως υπό της Υ.ΔΟΜ. προκαταβάλλεται υπό του αιτούντος πάγιον τέλος ποσού 100,00 ευρώ ανά πάσαν αδειοδοτουμένην κατασκευήν. Εις περίπτωσιν ανάγκης διενεργείας αυ τοψίας προ της αναθεωρήσεως ο αιτών προκαταβάλ λει τα έξοδα μεταβάσεως και διαμονής του αρμοδίου υπαλλήλου. δ. Δια την ενημέρωσιν του φακέλου της αδείας δο μήσεως υπό της Υ.ΔΟΜ. προκαταβάλλεται υπό του αι τούντος πάγιον τέλος ποσού 100,00 ευρώ (εκτός εάν πρόκειται περί μεταβολής του ονόματος του ιδιοκτήτου, οπότε δεν οφείλεται τέλος). ε. Τα τέλη προκαταβάλλονται προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος, εισπράττονται υπό της Ε.Κ.Υ.Ο. και έχουν ως αποκλειστικόν προορισμόν την κάλυψιν των λειτουρ γικών δαπανών και εν γένει την υποστήριξιν λειτουρ γίας της Υ.ΔΟΜ. και του ΚΕ.Σ.Ε.Α.. Τα ανωτέρω τέλη προκαταβάλλονται από τον αιτούντα, ώστε ακολούθως να διενεργηθούν αι διοικητικαί διαδικασίαι, τας οποίας ζητεί ο αιτών. στ. Εις τον προϋπολογισμόν της Εκκλησίας της Ελλά δος εγγράφεται Κωδικός Αριθμός Εσόδου υπό τίτλον: «Τέλη Υ.ΔΟΜ. ΚΕ.Σ.Ε.Α.», εις τον οποίον πιστούνται τα εισπραττόμενα τέλη. 2. Δια τας συνεδριάσεις του ΚΕ.Σ.Ε.Α. καταβάλλεται αποζημίωσις εις τα μέλη του ΚΕ.Σ.Ε.Α. ανά συνεδρίασιν, το ύψος της οποίας καθορίζεται δι αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Άρθρον 13 Υπηρεσιακή σύνθεσις και καθεστώς προσωπικού 1. Παρά τη ΥΔΟΜ της Εκκλησίας της Ελλάδος συνι στώνται αι κατωτέρω θέσεις: Διευθυντής Θέσις: μία (1) Κατηγορία: ΠΕ εκκλησιαστικός υπάλληλος επί τριετεί θητεία, κληρικός ή λαϊκός, μη αποκλειστικής απασχο λήσεως. Προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. Θεολογικής Σχολής ή Ιστορι κού Αρχαιολογικού Τμήματος ή Ιστορίας της Τέχνης ή Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ημεδαπού Α.Ε.Ι. ή αντιστοίχου σχολής Α.Ε.Ι. εσωτερι κού εξωτερικού. Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία εις διοικητικήν θέσιν ευθύνης εις εκκλησιαστικόν ν.π.δ.δ., ή φορέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέως. Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής γλώσσης. α) Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Τμηματάρχης Θέσις: Μία (1) τακτικού υπαλλήλου ή μετακλητού υπαλλήλου ή υπαλλήλου επί συμβάσει ιδι ωτικού δικαίου αορίστου ή ωρισμένου χρόνου Κατηγορία: ΠΕ Κλάδος: Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Προσόντα: Πτυχίο Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντιστοίχου σχολής Α.Ε.Ι. εσωτερικού εξωτερικού, Γνώσις μιας βασικής γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κατά προτίμησιν της Αγ γλικής. Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία. Καλός χειρι σμός της Ελληνικής γλώσσης. Άριστος χειρισμός Η/Υ και αρίστη γνώσις τεχνικού λογισμικού της ειδικότητός του. β) Τμήμα Αυθαιρέτων Τμηματάρχης Θέσις: Μία (1) τακτικού υπαλλήλου ή μετακλητού υπαλλήλου ή ή υπαλλήλου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ωρισμένου χρόνου Προσόντα: Πτυχίο Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντιστοίχου σχολής Α.Ε.Ι. εσωτερικού εξωτερικού, Γνώσις μιας βασικής γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κατά προτίμησιν της Αγ γλικής. Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία. Καλός χειρι σμός της Ελληνικής γλώσσης. Άριστος χειρισμός Η/Υ και αρίστη γνώσις τεχνικού λογισμικού της ειδικότητός του. γ) Γραμματεύς Θέσις: μία (1) τακτικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ωρισμένου χρόνου Κατηγορία: ΤΕ ή ΔΕ Κλάδος: Τ.Ε. Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Πολιτικών & Δομικών Έργων ή αντι στοίχου σχολής T.E.I, εσωτερικού εξωτερικού. και Δ.Ε. Απόφοιτος Λυκείου. Γνώσις μιας βασικής γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώ σεως και κατά προτίμησιν της Αγγλικής. Άριστος χει ρισμός της Ελληνικής γλώσσης και Η/Υ. δ) i ii iii iv Υπάλληλοι i) Πολιτικός Μηχανικός, θέσεις: Μία (1) τακτικού υπαλ λήλου ή υπαλλήλου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου ή ωρισμένου χρόνου Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος: Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Προσόντα: Πτυχίον ΑΕΙ Πολιτικών Μηχανικών ή αντι στοίχου σχολής Α.Ε.Ι. εσωτερικού εξωτερικού, Γνώσις μιας βασικής γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κατά προτίμησιν της Αγγλικής. Καλός χειρισμός της Ελληνικής γλώσσης. Άριστος χειρισμός Η/Υ και αρίστη γνώσις τεχνικού λογισμικού της ειδικότητός του. ii) Αρχιτέκτων Μηχανικός θέσεις: Μία (1), τακτικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαί ου αορίστου ή ωρισμένου χρόνου Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος: Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Προσόντα: Πτυχίον ΑΕΙ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή αντιστοίχου σχολής Α.Ε.Ι. εσωτερικού εξωτερικού. Γνώ σις μιας βασικής γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κατά προτίμησιν της Αγγλικής. Καλός χειρισμός της Ελληνικής γλώσσης. Άριστος χειρισμός Η/Υ και αρίστη γνώσις τεχνικού λογισμικού της ειδικότητός του. iii) Μηχανολόγος Μηχανικός Θέσις: Μία (1) τακτικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ωρισμένου χρόνου Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος: Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών Προσόντα: Πτυχίον ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών ή αντιστοίχου σχολής Α.Ε.Ι. εσωτερικού εξωτερικού. Γνώ σις μιας βασικής γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κατά προτίμησιν της Αγγλικής. Καλός χειρισμός της Ελληνικής γλώσσης. Άριστος χειρισμός Η/Υ και αρίστη γνώσις τεχνικού λογισμικού της ειδικότητός του. iv) Τεχνικός Βοηθός (σχεδιαστής) θέσεις: Μία (1) τα κτικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ωρισμένου χρόνου Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, Κλάδος: Δομικών Έργων ή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Προσόντα: Πτυχίον αντιστοίχου σχολής ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι. ή μεταδευτεροβαθμίου Σχολής εσωτερικού εξωτερικού. Γνώσις μιας βασικής γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κατά προτίμησιν της Αγγλικής. Καλός χειρισμός της Ελληνικής γλώσσης. Άριστος χειρισμός Η/Υ και αρίστη γνώσις τεχνικού λογισμικού της ειδικότητός του.

10 4434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Κατά τα λοιπά το ανωτέρω προσωπικόν υπάγεται ως προς την εν γένει υπηρεσιακήν του κατάστασιν εις τας διατάξεις του Κανονισμού υπ αριθμ. 5/1978 (Α 48), όπως εκάστοτε ισχύουν. 3. Το προσωπικόν της Υ.ΔΟΜ. υπάγεται εις την ευθύ νην της Διευθύνσεως Προσωπικού της Ιεράς Συνόδου, η οποία τηρεί τους υπηρεσιακούς φακέλους του προ σωπικού τούτου. Άρθρον 14 Σφραγίδαι Το ΚΕ.Σ.Ε.Α. έχει κυκλικήν σφραγίδα αναγράφουσα περιμετρικώς τους όρους «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕ ΝΤΡΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ ΝΙΚΗΣ», ενώ η Υ.ΔΟΜ. της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει κυκλικήν σφραγίδα αναγράφουσα περιμετρικώς «ΕΚ ΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ». Αμφό τεραι αι ανωτέρω σφραγίδαι φέρουν εις το κέντρον των την εικόνα της Αγίας Παρασκευής, κηρυσσομένης ως προστάτιδος Αγίας των εν λόγω υπηρεσιών και ορ γάνων. Άρθρον 15 Μεταβατικαί ρυθμίσεις Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος: α. καταργείται ο Κανονισμός της Εκκλησίας της Ελ λάδος υπ αριθμ. 212/2010 (Α 135), β. καταργείται η Διεύθυνσις Ναοδομίας και άπαν το αρχείο εγγράφων και πράξεών της τηρείται από την Υ.ΔΟΜ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ οι υπηρεσια κοί φάκελλοι του προσωπικού της παραλαμβάνονται και τηρούνται υπό της Διευθύνσεως Προσωπικού της Ιεράς Συνόδου, γ. δια πράξεως του Μακ. Προέδρου της Δ.Ι.Σ. ο υπη ρετών Διευθυντής Ναοδομίας τοποθετείται ως Διευθυ ντής της Υ.ΔΟΜ. επί νέα θητεία, ενώ οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Διευθύνσεως Ναοδομίας συνεχίζουν την υπηρεσίαν των εις την Υ.ΔΟΜ. και τοποθετούνται δια πράξεως του Μακ. Προέδρου της Δ.Ι.Σ. εις τας συνιστω μένας δια του παρόντος οργανικάς θέσεις, δ. εκκρεμείς φάκελοι είτε προς γνωμοδότησιν υπό της Επιτροπής Έργων της Ε.Κ.Υ.Ο. είτε προς έκδοσιν αδείας δομήσεως υπό της καταργουμένης Διευθύνσεως Ναοδομίας και, εν γένει, άπασαι αι εκκρεμείς υποθέ σεις ενώπιον των καταργουμένων δια του παρόντος οργάνων συνεχίζονται από του σταδίου, εις τον οποίον καταλαμβάνονται υπό των δια του παρόντος Κανονι σμού καθισταμένων ως αρμοδίων οργάνων. Μελέται επί των οποίων έχουν ήδη εκδοθεί θετικαί γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Έργων προωθούνται προς έκδοσιν της αδείας δομήσεως υπό της Υ.ΔΟΜ., εφ όσον έχουν ήδη χορηγηθεί «όροι δομήσεως» ή «έγκρισις δομήσεως» παρά των αρμοδίων πολεοδομικών υπηρεσιών, αφού προκαταβληθεί το προβλεπόμενον τέλος δια την έκδο σιν αδείας δομήσεως. Μελέται επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί οριστική θετική γνώμη της Επιτροπής Έργων ελέγχονται πλέον υπό του ΚΕ.Σ.Ε.Α., αφού προηγού μενως προκαταβληθεί το προβλεπόμενον τέλος δια την έκδοσιν γνωμοδοτήσεως. Πάσα ετέρα εκκρεμότητα κανονίζεται δι αποφάσεων της Δ.Ι.Σ.. Άρθρον 16 Ισχύς του Κανονισμού Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε ως. Ο Κανονισμός δημοσιεύεται και δια του επισήμου Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος. Άρθρον 17 Κάλυψις δαπάνης Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4435

12 4436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 435 5 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα