ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 6 Φεβρουαρίου 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2015 Οργάνωση, αρμοδιότητες, συγκρότηση, λειτουργία κ.λπ. του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρή της και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) και της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Κρήτης, Δωδεκανήσου». Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έχουσα υπ όψη: 1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες. 2. Τις Διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α / ). 3. Τον υπ αριθμ. 1/2013 Κανονισμό «Περί Εφημερίων και Διακόνων» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας (Φ.Ε.Κ. 65/Α / ). 4. Τον υπ αριθμ. 2/2013 Κανονισμό «Περί συγκρότησης, σύγκλησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Μητρο πολιτικών Συμβουλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας (Φ.Ε.Κ. 66/Α / ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γε νικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 223/Α / ). 6. Τις διατάξεις του έκτου άρθρου «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων», παράγραφος 1 «Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων» του Ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. 268/Α / ). 7. Το Νόμο 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ) και ειδικό τερα το άρθρο 12 με τον τίτλο «Άδειες Δόμησης Εκκλη σιαστικών Ακινήτων της Εκκλησίας Κρήτης». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατα σκευών και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 249/Α / ). 9. Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/Α / ). 10. Τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν. 3800/1957 (Φ.Ε.Κ. Α /256/ ) και 88 του Α.Ν. 2200/1940 (Φ.Ε.Κ. Α /42/ ). 11. Την υπ αριθμ. 28/ απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 12. Τις υπ αριθμ. 2/ και 1/ αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. 13. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ψηφίζει: Τον υπ αριθμ. 3/2015 Κανονισμό ο οποίος έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2015 Περί οργάνωσης, αρμοδιοτήτων, συγκρότησης, λειτουρ γίας κ.λ.π. του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) και της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Κρήτης, Δωδεκανήσου. Άρθρο 1 Γενικές έννοιες 1. Το Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρή της και Δωδεκανήσου, το οποίο του λοιπού για λόγους συντομίας θα αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό με τη σύντμηση (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ) και συγκρο τείται ειδικότερα με τον παρόντα Κανονισμό. 2. Η Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, η οποία του λοι πού για λόγους συντομίας θα αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό με τη σύντμηση (Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.), συστάθηκε σύμ φωνα με το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/ Α / ) και στελεχώνεται με τον παρόντα Κανονισμό. 3. Το Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου και η Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης και στεγάζονται σε γρα φεία που παραχώρησε κατά χρήση η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ευρίσκονται παραπλεύρως του Γραφείου της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκ κλησίας της Κρήτης. Άρθρο 2 Συγκρότηση Σ.Ε.Α.Κ.Δ. 1. Το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ). 2. Κατά τις συνεδρίες του μετέχουν υποχρεωτικά οι: α. Ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι κληρικός και δεν λαμβάνει καμία αντιμισθία, ή καθηγητής Αρχιτεκτονικής σε Πολυτε χνική Σχολή, κατά προτίμηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

2 182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β. Ένας Αρχιτέκτονας, υπάλληλος του Υπουργείου Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό με τον αναπληρωτή του. γ. Ένας Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επι μελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επι μελητηρίου Ελλάδος. Ο αναπληρωτής, κατά περίπτωση, μπορεί να είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ λάδος, (Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ή Δυτικής Κρήτης ή Δωδεκανήσου). δ. Ένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. κατά προτίμηση από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. ε. Ένας Αρχιτέκτονας, υπάλληλος του Υπουργείου Πο λιτισμού και Αθλητισμού που ορίζεται από τον Υπουργό με τον αναπληρωτή του. 3. Στο Σ.Ε.Α.Κ.Δ. επίσης συμμετέχει: α. Ένας Πολιτικός Μηχανικός ή ένας Μηχανολόγος Μη χανικός ή ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. κατά προτίμηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανάλογα με το θέμα της συνεδρίας. Δηλαδή, ορίζονται, ένας μηχανικός ανά κατηγορία μελέτης και καλούνται στη συνεδρίαση του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας δι άταξης. β. Επιπρόσθετα ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. μετέχει ένας αγιογράφος ή ένας ξυλογλύπτης ή ένας μαρμαρογλύπτης. 4.α. Ο Πρόεδρος, τα Μέλη, μαζί με τους αναπληρωτές τους (εκτός των περιπτώσεων β και ε που ορίζονται παραπάνω) και ο Γραμματέας του Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλη σίας της Κρήτης, εγκεκριμένης από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με διετή θητεία, η οποία μπορεί αιτιολογημένα να ανανεώνεται, κατά την ίδια διαδικασία. β. Μετά την έγκριση της παραπάνω απόφασης από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εκδί δει Πράξη συγκρότησης του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., η οποία περιλαμβά νει υποχρεωτικά και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Τ.Ε.Ε. που έχουν ορισθεί και αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατόπιν, η Πράξη συγκρό τησης του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. δημοσιεύεται και στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτος». Άρθρο 3 Σύσταση και υπηρεσιακή οργάνωση Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. 1. Στην Εκκλησία της Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου συστήνεται Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.) η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης του Ν. 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α / ) όπως εκάστο τε ισχύουν και υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ο Νόμος ορίζει. Η τοπική και υλική αρ μοδιότητά της επεκτείνεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και στην Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου. 2. Η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. αποτελείται από: Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Τμήμα Αυθαιρέτων, τα οποία στελεχώνονται από: α. Ένα Κληρικό ως Προϊστάμενο, οριζόμενο με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. β. Έναν υπάλληλο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., με δυνατότητα πρόσληψης και δευτέρου υπαλλή λου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, πτυχιούχου Α.Ε.Ι. Οι προσλήψεις τους γίνονται μετά από απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, στην οποία θα καθορίζονται και οι ειδικώτεροι όροι και η διαδικασία πρόσληψης, ως και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους. γ. Ένα Γραμματέα, κληρικό ή λαϊκό, οριζόμενο με από φαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συγκρότηση της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. δημοσιεύεται στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως και κατόπιν στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτος». 3. Για την επιστημονική και την τεχνική υποστήριξη της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και για την κάλυψη των θέσεών της, είναι δυνατόν με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, μετά από εισήγηση του Προϊστα μένου, να διατίθενται ή να βοηθούν παράλληλα με τα καθήκοντα τους, εκκλησιαστικοί υπάλληλοι ή εθελοντές και μετά από απόφαση των Προϊσταμένων τους. 4. Για την παραπάνω επιστημονική και την τεχνική υπο στήριξη της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. είναι δυνατόν με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου, να αναθέτει έργο σε ελεύθερους επαγγελματίες με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. α. Το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. με απόφασή του διατυπώνει τη σύμφω νη γνώμη επί των αρχιτεκτονικών μελετών πριν από την υποβολή σχετικής αίτησης για την έκδοση της έγκρισης δόμησης από την Δ.Ο.Κ.Κ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Α.Δ.Κ. δεν μπορεί να υποβληθεί η σχετική αίτηση προς έγκριση δόμησης. β. Διατυπώνει με απόφασή του τη σύμφωνη γνώμη για τις μελέτες του αγιογραφικού, ξυλογλυπτικού, μαρμαρο γλυπτικού και γενικά του διάκοσμου όλων των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών της αρμοδιότητάς του, πριν από την έκδοση της «καλλιτεχνικής άδειας» από την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.. γ. Το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. μπορεί να αναπέμπει για επανέλεγχο την ελεγχόμενη μελέτη προς βελτίωση ή ανασύνταξη ή να ζητά διευκρινίσεις από τον ενδιαφερόμενο ή τον κατά νόμο εξουσιοδοτημένο Μηχανικό του, εγγράφως, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. δ. Σε περίπτωση οριστικής έκδοσης αρνητικής γνώμης του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις, εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας αδειοδότησης για τα όργανα που αποφασίζουν. ε. Σε περιπτώσεις κατασκευών που έχουν τεχνικές ιδιαι τερότητες, το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. μπορεί να ζητά και τον έλεγχο άλ λων μελετών, που θα υποβληθούν στον φάκελο της άδειας, οι οποίες έχουν σύμφωνα με την κρίση του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. τεχνι κή συνάφεια προς την ελεγχόμενη αρχιτεκτονική μελέτη, εφ όσον είναι αναγκαία η εκτίμησή τους για την πληρέ στερη αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής μελέτης. στ. Εισηγείται προς τον αρμόδιο Υπουργό για την έκδο ση απόφασης χορήγησης κατά παρέκκλιση όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 11 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ). Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Προέδρου Συνεδριάσεις Σ.Ε.Α.Κ.Δ. 1. Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. ορίζει τον εισηγητή κάθε θέματος. Ο καθορισμός της συχνότητας τακτικών συ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 183 νεδριάσεων καθορίζεται με αποφάσεις του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.. Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., ορίζει τους εισηγητές επί των μελετών, κανονίζει την σειρά εξέτασης των μελετών από το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. τηρουμένης της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, εκτός εάν σύμφωνα με την εκτίμηση του Προέδρου υφίσταται λόγος του κατ επεί γοντος (π.χ. απώλεια χρηματοδότησης έργου, κίνδυνος ατυχήματος λόγω φθορών, δημιουργία νέας Ενορίας και άλλα τα οποία καθορίζει ο ίδιος). 2. Κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. επιτρέπεται η κλήση και εμφάνιση των αιτούντων ή και των νομίμως, εξουσιοδοτημένων Μηχανικών τους, προς παροχή διευ κρινίσεων, οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη συζήτηση και την έκδοση απόφασης του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.. Στις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν την γνώμη τους ειδικοί επιστήμονες, σύμβουλοι, όπως επίσης και τα αναπληρωματικά μέλη του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. οι οποίοι μετά την κατάθεσης της γνώμης τους αποχωρούν κατόπιν εντολής του Προέδρου. Επιτρέπεται η συμμετοχή των μελών του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή διαδικτυακών μέσων, όπως οι κατά καιρούς νόμοι ορίζουν. 3. Το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. συνεδριάζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/Α / ), όπως κάθε φορά ισχύει. Ως προς τη σύγκληση, συνεδρίαση και λήψη των αποφάσεων, ισχύουν οι γενικές περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων διατάξεις του διοικητικού δικαίου. Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. Τμήμα έκδοσης αδειών δό μησης. 1. Το τμήμα έκδοσης αδειών δόμησης της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. εκδίδει τις διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σ αυτό το άρθρο για τις εξής οικοδομικές εργασίες ή χρήσεις που αφορούν: α. Τα Μητροπολιτικά Οικήματα, ένα για κάθε Εκκλησι αστική Επαρχία. β. Τους Ιερούς Ναούς των Ενοριών και των προσκτι σμάτων τους, που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα του Ν. 4149/1961 (Φ.Ε.Κ. 41/Α / ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε εκτενέστερα, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου. γ. Τις Ιερές Μονές και τα Ιερά Μετόχιά τους, της κανο νικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρ χίας της Πάτμου, ειδικά δε σε ό,τι αφορά τον περίβολό τους και σε ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή και μοναστηριακή ζωή. δ. Τις Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές και τα Μετόχιά τους, των οποίων η αίτηση περί έκδοσης άδειας δομήσεως πρέπει να συνοδεύεται εκτός των άλ λων και από την έγκριση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 2. Το τμήμα έκδοσης αδειών δόμησης της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. εκδίδει την «άδεια δόμησης» για κάθε οικοδομική εργασία, η οποία αφορά: α. Τα Μητροπολιτικά Οικήματα ένα (1) για κάθε Εκκλη σιαστική Επαρχία της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιε ρών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για Επισκοπικό Παρεκκλήσιο, χώρο διαμονής του Αρχιερέως χώρους φιλοξενίας, γραφεία διοίκησης και επί πλέον στο ίδιο οίκημα χώρους εκδηλώσεων, κοινωνικών, ποιμαντικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, φιλανθρωπι κών δραστηριοτήτων, χώρους κατηχήσεως, βιβλιοθήκης, μαγειρείων, Η/Μ εγκαταστάσεων, στεγασμένων χώρων στάθμευσης καθώς και βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, αρχεία κ.λπ.). β. Τους Ιερούς Ναούς των Ενοριών και τα προσκτίσματά τους, όπως αναφέρονται στην παρ. 1.β., του παρόντος άρθρου. Ως πρόσκτισμα νοείται κάθε οικοδόμημα, το οποίο απο τελεί ενιαίο με τον Ιερό Ναό αρχιτεκτονικό σύνολο και η χρήση του οποίου εξυπηρετεί τον Ιερό Ναό (ως λ.χ. κωδωνοστάσιο, πρεσβυτέριο, πνευματικό ή πολιτιστικό κέντρο, βιβλιοθήκη, γραφεία, χώροι κατήχησης, φιλαν θρωπικών και προνοιακών δομών, μαγειρείων, εστίασης, άθλησης, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, αποθηκών, υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης). γ. Στις Ιερές Μονές και στα ανήκοντα σε αυτές Μετόχια, τον περίβολο και ό,τι περικλείεται μέσα σε αυτόν και εξυπηρετεί την κοινοβιακή και μοναστηριακή ζωή. δ. Στα Ησυχαστήρια, τα οποία υπάγονται και εποπτεύ ονται από τα οικεία Εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, τον περίβολο αυτών και ό,τι περικλείεται μέσα σε αυτόν που εξυπηρετεί την ησυχαστική ζωή. Για την υποβολή αίτησης άδειας δόμησης απαιτούνται, εκτός των υπό του νόμου 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ) δικαιολογητικών και οι σχετικές εγκριτικές πράξεις και αποφάσεις του νομικού προσώπου στο οποίο υπάγονται, όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο 4169/1961(Φ.Ε.Κ. 65/ Α / ). Ως προς την άδεια δόμησης ισχύουν όλα όσα (δικαιο λογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοσή της, χρο νική διάρκεια, προϋποθέσεις έκδοσης, αναθεώρησης και ανάκλησης, κανόνες δημοσιότητας κ.λ.π.) ισχύουν σύμφω να με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία περί των αδειών δόμησης. 3.α. Το τμήμα έκδοσης αδειών δόμησης της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. εκδίδει την άδεια χρήσης των λατρευτικών χώρων καθώς επίσης και την άδεια χρήσης μη λατρευτικών εκκλησια στικών χώρων, οι οποίες περιέχονται στο ίδιο στέλεχος της άδειας δόμησης. β. Οι άδειες της παραγράφου αυτής υπογράφονται από τον Κληρικό Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. μετά την άδεια δόμησης και αποτελούν προϋπόθεση της νόμιμης έναρξης εργασιών ή χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ). γ. Η άδεια χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης μη λατρευτικών εκκλησιαστικών χώρων σφραγίζεται και υπογράφεται «με την εντολή της Ιεράς Επαρχιακής Συ νόδου της Εκκλησίας της Κρήτης» από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.. δ. Προϋπόθεση για την υπογραφή των παραπάνω αδειών χρήσης είναι η υπογραφή της άδειας δόμησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. ε. Τα εκκλησιαστικώς προβλεπόμενα για τον καθαγια σμό των λατρευτικών χώρων και την έναρξη λειτουργί ας των μη λατρευτικών εκκλησιαστικών χώρων αφορούν τους κατά τόπους Αρχιερείς της κανονικής δικαιοδοσί ας της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και τον Πατριαρχικό Έξαρχο της Πάτμου. στ. Οποιαδήποτε νέα χρήση παραβιάζει το περιεχόμενο των αδειών δόμησης και χρήσης, και δεν τελεί υπό τήν κανονική εκκλησιαστική δικαιοδοσία του επιχωρίου Αρ χιερέως αποτελεί πολεοδομική παράβαση με την έννοια της μη νόμιμης χρήσης, που επισύρει τις νόμιμες συνέπει ες της πολεοδομικής νομοθεσίας, πέρα των συνεπειών,

4 184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) από άλλες διατάξεις του Εκκλησιαστικού, Ποινικού κ.λπ. Δικαίου. 4. Εκδίδει την καλλιτεχνική άδεια για κάθε Ιερό Ναό που ανήκει σε Ιερά Μονή ή Ενορία καθώς και για τους επιπλέον χώρους που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, προκειμένου να γίνουν καλλιτεχνικές εργασίες, αγιογράφηση, τοπο θέτηση ξυλόγλυπτου ή μαρμαρόγλυπτου διάκοσμου ή υαλοστασίων βιτρώ κ.λ.π. Η καλλιτεχνική άδεια εκδίδεται από την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. μετά από γνώμη του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.. 5. Το τμήμα έκδοσης αδειών δόμησης της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. διακόπτει οποιαδήποτε εργασία που την αφορά μετά από ενυπόγραφη καταγγελία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τηρούμενων των διαδικασιών που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., περαιτέρω, έχει όσες αρμοδιότητες προ βλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις Υ.ΔΟΜ., όπως την αναθεώρηση ή ενημέρωση ή ανάκληση της άδειας δόμησης, την έκδοση σήματος διακοπής οικο δομικών εργασιών κ.λπ. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. Τμήμα αυθαιρέτων. Το τμήμα αυθαιρέτων της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. έχει τις αρμοδι ότητες, οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ασκούνται από τις Υ.ΔΟΜ. επί των αυθαιρέτων κατασκευ ών ή χρήσεων. Ειδικότερα: 1. Σε περίπτωση άσκησης ελέγχου σε εκκλησιαστικές κατασκευές της αρμοδιότητας της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., παραλαμ βάνει το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης. 2. Εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης κοινοποιείται από το τμήμα αυθαιρέτων προς τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό για την συνέχιση των εργασιών. 3. Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις το τμήμα: α. Εκδίδει σήμα διακοπής εργασιών, το οποίο κοινοποιεί αρμοδίως. β. Επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τα πρό στιμα κατά το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης. γ. Αντίγραφο της πράξης του, σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, στην οποία επισυνάπτεται το πόρισμα του ελε γκτή δόμησης, αποστέλλει προς τον κύριο του έργου, τον επιβλέποντα Μηχανικό και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής. δ. Υποχρεούται να αποστείλει την ίδια ημέρα το πόρι σμα διακοπής των εργασιών στην Εκκλησιαστική Επαρχία που αφορά και με ευθύνη του Μητροπολιτικού γραφείου να αναρτηθεί και διατηρηθεί για 20 ημέρες. Η μη τοι χοκόλληση της έκθεσης δεν εμποδίζει την πρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 267/1998 (Φ.Ε.Κ. 195/Α / ), όπως κάθε φορά ισχύει. ε. Προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αυθαίρετα και για τα πορίσματα των Ελεγκτών Δόμησης ασκούνται ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μόνον για λόγους νομιμότητας, εντός τριάντα ημερών, με κατάθεση της προσφυγής στο πρωτόκολλο της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.. Για να γίνει παραδεκτή η προσφυγή απαι τείται η καταβολή παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Άρθρο 8 Ανασύσταση φακέλων Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. μέσω της γραμματείας της, τηρεί το αρχείο των αδειών της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιε ρών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου, των πράξεων και στοιχείων της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. και προβαίνει με εντολή του Προϊστάμενου, σε ανασύσταση φακέλων όταν παραστεί ανάγκη, τηρεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και την ιστο σελίδα της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., διεξάγει την αλληλογραφία της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., παρέχει διοικητική και κάθε άλλη υποστήριξη στο Σ.Ε.Α.Κ.Δ. και γενικά επιμελείται στο πλαίσιο των εντολών του Προϊσταμένου την καθημερινή διοικητική υποστήριξη του έργου της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. Η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. μπορεί να απασχολεί στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και φοιτητές ή αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αναλόγων ειδικοτήτων. Άρθρο 9 Αρμοδιότητες προσωπικού Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. 1. Ο Προϊστάμενος: α. Εκτελεί τις εντολές και αποφάσεις της Ιεράς Επαρ χιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. β. Εκπροσωπεί την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. μετά από σχετική απόφαση του Σ.Ε.Α..Κ.Δ., ενώπιον του επο πτεύοντος Υπουργού. γ. Εκδίδει, υπογράφει και σφραγίζει την άδεια χρήσης λειτουργικών ή μη λειτουργικών εκκλησιαστικών χώρων με την εντολή της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, μετά από την έκδοση της άδειας δόμησης και επί του στελέχους της αδείας. δ. Είναι ο υπηρεσιακός και πειθαρχικός Προϊστάμενος του προσωπικού της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.. ε. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. μετά από απόφαση του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών και δίνει εντολή για εξώδικη ή δικαστική υπεράσπιση των Νομικών Προ σώπων τα οποία υπάγονται στην Εκκλησία της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου, όταν προσβάλλονται πράξεις της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. ή του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.. Προ πάσης ενεργείας του, οφείλει να έρχεται σε συνεργασία με τους κατά τόπους κανονικούς Αρχιερείς. στ. Εισηγείται με έγγραφη έκθεση προς την Ιερά Επαρ χιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης κάθε ζήτημα που αφορά στη λειτουργία, οργάνωση, οικονομική διαχείριση, επιστημονική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., την υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση, τοποθέτηση, μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετα θέσεις, αναθέσεις παράλληλων καθηκόντων των υπαλλή λων της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. ή άλλων εκκλησιαστικών υπαλλήλων για εξυπηρέτηση της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. ζ. Εισηγείται προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκ κλησίας της Κρήτης τον ετήσιο οικονομικό Προϋπολο γισμό και Απολογισμό της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. όπως και προτάσεις για την οργάνωση και καλύτερη διεκπεραίωση του έργου τους. Επίσης, υποβάλλει στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης ετήσιο Απολογισμό έργου της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.. Εν συνεχεία η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος υποβάλλει αυτόν στο Οικουμνενικό Πατριαρχείο. η. Συνεργάζεται με τους υπαλλήλους και τους συνερ γάτες της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. για κάθε θέμα το οποίο χρήζει προώθησης ή το οποίο θα συμβάλει στην με τον καλύτερο τρόπο εύρυθμη λειτουργία της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. ή του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 185 θ. Εισηγείται προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκ κλησίας της Κρήτης την συγκρότηση επιτροπών για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων των οποίων η θεραπεία ανήκει στην αρμοδιότητα της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα του Ν. 4149/1961 (Φ.Ε.Κ. 41/Α / ). Το ίδιο ισχύει και για θέματα τα οποία έχει αναθέσει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης προς την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. ή τα οποία κρίνονται αναγκαία για την προώθηση του έργου της. Σε ό,τι αφορά τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στις Ιερές Μη τροπόλεις Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου εισηγείται σχετικώς προς τους Μητροπολίτες της Δωδεκανήσου και τον Πατριαρχικό Έξαρχο της Πάτμου. ι. Διαβιβάζει μέσω εγγράφου του την αλληλογραφία της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., όταν αυτή απευθύνεται προς τις Εκκλησιαστικές Αρχές της αρμοδιότητάς της. ια. Εισηγείται τα διάφορα θέματα κατά τις συνεδριά σεις του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., αναπληρούμενος από υπάλληλο που ορίζει ο ίδιος. ιβ. Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και της Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.. ιγ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. για την σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του. ιδ. Συντάσσει τις εκθέσεις, αξιολογήσεις του υπάρχο ντος προσωπικού. ιε. Ασκεί την εποπτεία και έχει την καθημερινή διοικη τική ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων και των υποθέ σεων της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και δίνει εντολές για τη διοικητική υποστήριξη του έργου του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. ιστ. Υπογράφει όλα τα έγγραφα της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. προς τρίτους, εκκλησιαστικές ή παντός είδους διοικητικές αρ χές, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όπως και τις διοικητικές πράξεις αρμοδιότητας της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., ενώ μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. για έκδοση ή υπογραφή των πράξεων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα μπορεί με απόφασή του, κατά το άρθρο 9 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α / ), να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του σε υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. για συγκεκριμένο χρόνο ή κατά τον ίδιο τρόπο να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής. ιζ. Εισηγείται προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης την αξιοποίηση των υπέρ της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. εισπραττόμενων πόρων. ιη. Εισηγείται προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Υ.ΔΟΜ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.. ιθ. Μονογράφει όλα τα εισερχόμενα και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. κ. Διαβιβάζει και κοινοποιεί τις γνωμοδοτήσεις και λοιπά έγγραφα του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. προς τους ενδιαφερόμενους. κα. Συνεργάζεται με τις νομικές υπηρεσίες των Νομι κών Προσώπων τα οποία υπάγονται στην Εκκλησία της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου για τις περιπτώσεις διοι κητικής ή δικαστικής προσβολής των διοικητικών πράξεων της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. ή του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων και μεριμνά για την παροχή εντολής προς διασφάλιση του κύρους και της εκτελεστότητας των διοικητικών πράξεων της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. κβ. Εκδίδει ημερήσιες διαταγές περί της εσωτερικής οργάνωσης και ανάθεσης καθηκόντων στους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. Άρθρο 10 Διοικητική διαδικασία αδειοδότησης Α. Διαδικασία αδειοδότησης των κατασκευών και χρή σεων των Νομικών Προσώπων τα οποία υπάγονται στην Εκκλησία της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Δω δεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου. Για την νόμιμη έναρξη των εργασιών κάθε κατασκευής ή της αλλαγής χρήσης της γενικής αρμοδιότητας της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. προϋποτίθεται κατά σειρά: 1. Η υποβολή αίτησης προς τον οικείο Αρχιερέα για την έκδοση εγγράφου συμφώνου γνώμης, σχετικά με την εκκλησιαστική κατασκευή ή χρήση, συμπεριλαμβανομένου νόμιμου μεταγεγραμμένου τίτλου. 2. Η κατάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης στον οικείο Αρχιερέα, για την προώθησή της προς το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. και την έκδοση θετικής γνώμης του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. επί της αρχι τεκτονικής μελέτης. 3. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη άδεια του οικείου Αρχιε ρέα, εγκεκριμένη από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, για την εκκλησιαστική κατασκευή ή χρήση, χωρίς την οποία, ο φάκελος για τη γνωμοδότηση του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. και την έγκριση δόμησης δεν προωθούνται στο Σ.Ε.Α.Κ.Δ. και την Δ.Ο.Κ.Κ., αλλά επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο και η πρόοδος της διαδικασίας εμποδίζεται. Σε ό,τι αφορά τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στις Ιερές Μη τροπόλεις Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και για την Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου, του Πατρι αρχικού Εξάρχου Πάτμου. 4. Η επιστροφή από το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. της αρχιτεκτονικής με λέτης με σύμφωνη γνώμη του προς την Ιερά Μητρόπολη, η οποία διαβιβάζει την αίτηση για την έγκριση δόμησης με τα λοιπά δικαιολογητικά της προς την Δ.Ο.Κ.Κ.. 5. Η ενημέρωση των αιτούντων και η κατάθεση ακόμα τριών αντιγράφων της πλήρους μελέτης για την θεώ ρησή τους και η παράδοσή τους, δηλαδή ένα (1) στην Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., ένα (1) στην οικεία Μητρόπολη, ένα (1) στον αιτούντα την άδεια για αυτά που στην παρούσα αναγρά φονται και ένα (1) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής. 6. Σε περιπτώσεις εργασιών ή χρήσεων, σχετικά με τις οποίες δεν απαιτείται η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ή μελέτης συντήρησης, ο οικείος Αρχιερέας εφ όσον εκδώσει σύμφωνη γνώμη για αυτές, προωθεί την αίτηση με τα δικαιολογητικά της και τη σύμφωνη γνώμη του στην Δ.Ο.Κ.Κ. για την έκδοση έγκρισης δόμησης. 7. Η κατάθεση αίτηση και των δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, μαζί με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του οικείου Αρχιερέα, προς την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. για την έκδο ση άδειας δόμησης, η οποία υποβάλλεται μετά από την έκδοση της έγκρισης δόμησης. 8. Η έκδοση άδειας δόμησης από την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. αφού εξετάσει τις μελέτες και τα σύμφωνα με τον νόμο δικαι ολογητικά. 9. Η άδεια χρήσης η οποία περιλαμβάνεται στο στέ λεχος της άδειας δόμησης, σφραγίζεται δε και υπογρά φεται με την εντολή της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης από τον Προϊστάμενο, εφ όσον η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. εκδώσει την άδεια δόμησης και αποτελεί πρό σθετη νόμιμη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών. 10. Αυθημερόν αποστέλλεται στέλεχος της άδειας δόμη σης από την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. προς την Δ.Ο.Κ.Κ., οπότε αποτελεί αρχείο της Δ.Ο.Κ.Κ. για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγ χου των κατασκευών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Β. Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών Ιερών Ναών Για την αδειοδότηση των ιδιωτικών Ιερών Ναών, απαι τείται: 1) Η υποβολή αίτησης του ιδιώτη (φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) προς το οικείο

6 186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Μητροπολιτικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά στην Ιερά Αρχιε πισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης, στον οικείο Αρχιερέα, σε ό,τι αφορά τις Ιερές Μητροπό λεις Δωδεκανήσου και τον Πατριαρχικό Έξαρχο σε ό,τι αφορά την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου για την παροχή έγγραφης σύμφωνης γνώμης σχετικά με την εκκλησια στική κατασκευή ή χρήση. Στην περίπτωση που το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για την Εκκλησία Κρήτης, ή ο οικείος Αρχιερέας για τις Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου ή Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου απορρίψει την αίτηση, η απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολο γημένη και να στηρίζεται στην κείμενη εκκλησιαστική και πολεοδομική νομοθεσία. 2) Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη άδεια του οικείου Μη τροπολιτικού Συμβουλίου για την Εκκλησία Κρήτης, ή του οικείου Αρχιερέα για τις Μητροπόλεις Δωδεκανήσου ή του Πατριαρχικού Εξάρχου για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου για την εκκλησιαστική κατασκευή ή χρήση. Χωρίς σύμφωνη γνώμη ο φάκελος για την γνωμοδότηση του τοπικού Σ. Α. του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α / 249/ ) και η αίτηση για την έγκριση δόμησης δεν προωθούνται στο Σ.Α. και την αρμοδία Υ.ΔΟΜ. και η έκδοση έγκρισης δόμη σης από την εν λόγω Υ.ΔΟΜ. εμποδίζεται (άρθρο 2 παρ. 2 περ. Θ. εδαφ. 1 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α /249/ ). 3) Η προώθηση της αίτησης και των δικαιολογητικών για την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο για την Εκκλησία Κρήτης, ή τον οικείο Αρχιερέα για τις Μητροπόλεις Δωδεκανήσου ή τον Πατριαρχικό Έξαρχο για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου προς την κατά τόπο αρμοδία Υ.ΔΟΜ. του οικείου Δήμου, η οποία έχει την αρμοδιότητα έκδοσής τους. 4) Ως προς τη λειτουργία των ιδιωτικών Ιερών Ναών, εφαρμόζονται αυστηρώς οι ισχύουσες εκκλησιαστικές διατάξεις. Γ. Η παραπάνω διαδικασία (Α και Β) τηρείται για κάθε Ιερά Μονή ή Ιερό Ναό, ή εκκλησιαστικό ίδρυμα ή εκκλησια στική Σχολή η οποία ακολουθεί το δόγμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας είτε ανήκει σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή σε φυσικό πρό σωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 2 παρ. 2 περ. 2θ του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α / 249/ ), δηλ. για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην κανονική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ανήκουν στην Εκκλησία Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου. Άρθρο 11 Βιβλία και Αρχείο Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. Σ.Ε.Α.Κ.Δ. 1. Η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. τηρεί: Α) Βιβλίο αδειών δόμησης της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και γνωμοδοτήσεων του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. Β) Αρχείο: α) Εγκρίσεων δόμησης της Δ.Ο.Κ.Κ. β) Αδειών δόμησης της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. γ) Γνωμοδοτήσεων και πρακτικών συνε δριάσεων του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., φακέλων και σχεδίων που υπο βλήθηκαν στο Σ.Ε.Α.Κ.Δ., όπως και δ) των υφιστάμενων απαραίτητων εγκρίσεων. 2. Στο βιβλίο αδειών και γνωμοδοτήσεων απαραίτητα συσχετίζονται οι εγκρίσεις δόμησης της Δ.Ο.Κ.Κ. με τις άδειες δόμησης της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και τις γνωμοδοτήσεις του Σ.Ε.Α.Κ.Δ.. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά μετά από εντολή του Προϊσταμένου. 3. Το αρχείο της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. τηρείται απαραίτητα και ηλεκτρονικά. Για τον σκοπό αυτό η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. εισηγεί ται προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης την ανάθεση των υπηρεσιών ψηφιοποίησης του αρχείου. 4. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως του άρθρου 12 παρ. 7 του Ν.4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ) το αρχείο της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τις δημόσιες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την τή ρηση του ηλεκτρονικού μητρώου της ταυτότητας κτιρίου σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010 (Φ.Ε.Κ. 62/Α / ) και τα εκτελεστικά του διατάγματα. Άρθρο 12 Σύστημα ηλεκτρονικής Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. καλύπτει τέσ σερις βασικές λειτουργικές περιοχές: 1. Πρωτόκολλο και Διαχείριση Εγγράφων. 2. Διαχείριση και Έκδοση Αδειών Δόμησης. 3. Διαχείριση Αυθαιρέτων Επικίνδυνων Κατασκευών Υγρασιών. 4. Λοιπές Υποθέσεις. 1. Πρωτόκολλο και Διαχείριση Εγγράφων. Το σύστημα καλύπτει τις διαδικασίες του πρωτοκόλ λου από την πρωτοκόλληση των αιτήσεων οποιασδήποτε μορφής έως την εσωτερική διακίνηση παρακολούθη ση των εγγράφων, τα οποία αφορούν σε υποθέσεις της υπηρεσίας. Αναλυτικότερα: 1.α. Εισερχόμενα Εξερχόμενα Έγγραφα Διεκπεραίωση Εγγράφων. Τα εισερχόμενα παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται αρχικά στο πρωτόκολλο της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.. Μετά την παρα λαβή τους από την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός σε κάθε εισερχόμενο έγγραφο. Ο αριθμός είναι μοναδικός ανά έτος. Αντίστοιχη πρωτοκόλληση, με από δοση μοναδικού αριθμού, υφίστανται και όλα τα εξερχό μενα έγγραφα, τα οποία αποστέλλει η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. ή το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. προς τρίτους είτε διαβιβάζονται απ ευθείας σε αυτούς είτε μέσω του Προϊσταμένου. 1.β. Τήρηση Πρωτοκόλλου: Τηρείται ηλεκτρονικό βιβλίο (γενικού) πρωτοκόλλου. Η επικοινωνία με τρίτους γίνεται με τον αριθμό του πρω τοκόλλου. 1.γ. Προώθηση Χρέωση εγγράφων: Η γραμματεία της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. όταν παραλαμβάνει έγ γραφο ή αίτηση, την καταχωρεί και της αποδίδει τον αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, προωθείται ηλε κτρονικά κάθε υπόθεση στον υπάλληλο, ο οποίος θα την διεκπεραιώσει. 2. Διαχείριση και έκδοση αδειών δόμησης και αδειών χρήσης. Το σύστημα καλύπτει τη διαχείριση και την έκδοση αδειών δόμησης και αδειών χρήσης, από την κατάθεση του φακέλου και την επεξεργασία του, μέχρι την έκδοση άδειας δόμησης και της άδειας χρήσης. Αφού ολοκληρω θεί και αποσταλεί η άδεια, τίθεται ο φάκελος στο Αρχείο. Αναλυτικότερα: 2.α. Έλεγχος Πληρότητας. Ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών, τα οποία καταθέτονται, διενεργείται με βάση τα κριτήρια της κεί μενης νομοθεσίας ανάλογα με την κατηγορία της προς χορήγηση άδειας. Ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαι ολογητικών γίνεται, με βάση διαμορφωμένους πίνακες, της ανά κατηγορία άδειας, όπως είναι καταχωρημένοι στο σύστημα. Εφ όσον από τον έλεγχο πληρότητας προκύψει ότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης, επιστρέφεται στον μηχανικό ή τον αιτούντα και κρατείται ως ιστορικό στοιχείο στο σύστημα ή ζητείται η συμπλήρωση του φακέλου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 187 Εάν από τον έλεγχο πληρότητας προκύψει ότι ο φάκε λος είναι πλήρης, αποδίδεται από το σύστημα αριθμός φακέλου και υποβάλλεται ο φάκελος στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση. 2.β. Έλεγχος φακέλου άδειας δόμησης. Για να εκδοθεί η άδεια δόμησης, ο φάκελος υποβάλλεται σε σειρά ελέγχων (σταδίων), η οποία ορίζεται ανάλογα με την αιτούμενη κατηγορία της άδειας και είναι προκαθο ρισμένοι στο σύστημα με βάση την διαδικασία ελέγχου. Κάθε στάδιο διεκπεραιώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό σύμφωνα προς τις χρεώσεις, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύστημα και η πορεία του φακέλου καταγράφεται λεπτομερώς και παρακολουθούνται όλα τα στάδια και οι διαδικασίες ελέγχου. Εάν υπάρχουν ενδιάμεσες παρα τηρήσεις, το σύστημα δίνει την δυνατότητα αποστολής τους στον αιτούντα ή τον μηχανικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτύπου ή άλλου μέσου. 2.γ. Έλεγχος προτελικός έκδοση άδειας δόμησης. Απο τελεί τον τελευταίο έλεγχο για τον εντοπισμό πιθανών εκκρεμοτήτων. Όταν ο έλεγχος διενεργηθεί από τον αρ μόδιο υπάλληλο και, αν δεν υπάρχει ανάγκη συμπληρω ματικού ελέγχου, ενημερώνεται το σύστημα και εκδίδεται η άδεια δόμησης η οποία αποκτά έναν μοναδικό αριθμό από το σύστημα (ανά έτος). 2.δ. Μετά από την έκδοση της άδειας δόμησης εκδίδεται η άδεια χρήσης, η οποία αποκτά έναν μοναδικό αριθμό από το σύστημα (ανά έτος). 3. Διαχείριση αυθαιρέτων επικίνδυνων υγρασιών. Το σύστημα καλύπτει τις διαδικασίες για την διαχεί ριση των αυθαιρέτων επικίνδυνων κτισμάτων και των υγρασιών, από την κατάθεση των καταγγελιών ή άλλων δηλώσεων και φακέλων για αυθαίρετα και επικίνδυνα κτίσματα έως την έκδοση πράξης κατεδάφισης ή επιβο λής προστίμων και την έκδοση χρηματικών καταλόγων καθώς και την έκδοση γενικά κάθε πράξης αρμοδιότητας των Υ.ΔΟΜ. Αναλυτικότερα: 3.α. Έλεγχος Αυθαιρέτων. Στο σύστημα καταχωρούνται καταγγελίες για αυθαίρε τα και κάθε υπόθεση αποκτά από το σύστημα μοναδικό αριθμό, ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί. Καταχωρούνται στο σύστημα οι αποστελλόμενες κα ταγγελίες προς τους Ελεγκτές Δόμησης, τα πορίσματα των αυτοψιών (εκθέσεις) των Ελεγκτών Δόμησης, τα σή ματα διακοπής εργασιών, οι αποφάσεις επιβολής κατεδα φίσεων και προστίμων. Κάθε πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης λαμβάνει μοναδικό αριθμό. 3.β. Υπολογισμός Προστίμων. Σε περίπτωση βεβαίωσης παράβασης, υπολογίζονται τα πρόστιμα. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα από το σύστημα με βάση τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας. Καλύπτονται το πρόστιμο ανέγερσης και τα πρόστιμα δια τήρησης, καθώς και οι πιθανές προβλεπόμενες εκπτώσεις. Συντάσσεται χρηματικός κατάλογος αυτόματα από το σύστημα που λαμβάνει μοναδικό αριθμό κατ έτος με δυ νατότητα υπολογισμού των ετήσιων προσαυξήσεων και τριπλότυπο περιληπτικής κατάστασης ταμειακής βεβαίω σης, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ το σύστημα τηρεί στοιχεία και για τις ταμειακές βεβαιώσεις (τριπλότυπα Δ.Ο.Υ., βεβαιώσεις κ.λ.π.), τα οποία η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποδίδει στην Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.. Επίσης, οι διαδικασίες ενστάσεων, αποδοχής των προστίμων κ.λπ. καλύπτονται από το σύστημα. Αντίστοιχες διαδικασίες (εκτός από την επιβολή προστίμου) τηρούνται και για τις υποθέσεις επι κίνδυνων κτισμάτων και υγρασιών. 4. Λοιπές υποθέσεις. Το σύστημα καλύπτει υποθέσεις, στοιχεία, έγγραφα και διοικητικές πράξεις, που δεν αφορούν τις παραπάνω τρεις (3) κατηγορίες διαδικασιών (π.χ. αποφάσεις Προϊσταμένου σε διοικητικά και υπηρεσιακά θέματα) και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. Οι διαδικασίες καλύπτονται από την ίδια λογική της υπόθεσης με μοναδικό αριθμό και της διεκπεραίωσής της με βάση στάδια και διαδικασίες ελέγχου, εάν προβλέπο νται και χρεώσεων εισηγήσεων ανά υπάλληλο. Άρθρο 13 Ανασύσταση φακέλων 1. Τυχόν διαπίστωση της ολικής ή μερικής απώλειας φακέλου από το αρχείο της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. (π.χ. άδειας δόμη σης ή συνοδευτικού στοιχείου) που διαπιστωθεί κατά την διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε αιτήματος, καθιστά υποχρεωτική την διοικητική διαδικασία ανασύστασης φα κέλου, με τη συνδρομή, όπου πρέπει, του ενδιαφερόμενου δικαιούχου σύμφωνα με τους ορισμούς του Π.Δ. 114/2005 (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Για τον σκοπό αυτό, η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. υποχρεώνεται να αναζητήσει, υπηρεσιακά, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα, τα έγγραφα που λείπουν είτε πληροφορίες για την ύπαρξη και τα στοιχεία του περιεχομένου τους. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης του φακέλου μέσω της υπηρεσιακής οδού, εκδίδεται αρχικά, απόφαση του Προϊστάμενου ή του εξου σιοδοτημένου υπαλλήλου της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ., με την οποία διαπιστώνεται η μερική ή η ολική απώλεια του συγκεκρι μένου φακέλου και οφείλει η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. κατ εφαρμογή του Π.Δ. 114/2005 (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ) να προχωρήσει σε επανέκδοση της χαμένης ενδιαμέσου (σε σχέση με το αίτημα) διοικητικής πράξης, ζητώντας, όπου πρέπει, την σύμπραξη του αιτούντος (π.χ. την επανυποβολή των σχε δίων που λείπουν, τα οποία υπήρχαν μέσα στον φάκελο). 3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της ανασύστασης και επομένως της ικανοποίησης του αιτήματος, η κρίση πάνω στο οποίο συνδέεται με το περιεχομένου του φακέλου, η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. υποχρεώνεται να εκδώσει προσωρινά την αιτούμενη διοικητική πράξη (π.χ. αναθεώρηση) από την, υποσημειούμενη μέσα στην πράξη, επιφύλαξη ανάκλησης ή τροποποίησής της, ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανασύστασης του χαμένου ή ελλείποντος φακέλου. Ακολούθως, αφού προσκομισθούν ξανά όλα τα αναγκαία στοιχεία από τον δικαιούχο, εκδίδεται ξανά η ελλείπουσα διοικητική πράξη (π.χ. οικοδομική άδεια) και ανασυγκροτείται πλήρως ο φάκελός της. Άρθρο 14 Επικοινωνία Υ.ΔΟΜ. Σ.Ε.Α.Κ.Δ. με τρίτους 1. Η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. μπορούν να επικοι νωνούν με τους αιτούντες, των νομικών προσώπων της Εκκλησίας, των διοικητικών αρχών, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. με κάθε μέσο έντυπης και ηλεκτρονικής ή ψηφι ακής επικοινωνίας. 2. Η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. διατηρούν διαδικτυακό ιστότοπο. Ο ιστότοπος αποτελεί διαδραστική πύλη: α) ενημέρωσης των αιτούντων σχετικά με την πορεία του φακέλου τους, ενώπιον της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., β) πληροφόρησης σχετικά με την πολεοδομική νομοθε σία, γ) συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων, οι οποίοι χορηγούν εγκρίσεις και αυτε πάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις Δημόσιες

8 188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αρχές, δ) υποβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών από ηλεκτρονική μορφή PDF που εκδόθηκε για αυτό με την Υπουργική Απόφαση του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α / ). 3. Από την έναρξη λειτουργίας της διαδραστικής πύλης η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. χορηγεί μοναδικό (ανά φάκελο και αίτηση) κωδικό πρόσβασης, σε κάθε αιτούντα ή τον εξουσιοδο τημένο εκπρόσωπό του για παρακολούθηση της πορείας της αίτησης ή φακέλου τους μέσω της πύλης και λήψη ενημερώσεων ειδοποιήσεων εκ μέρους της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. 4. Κατά τη διαδικασία πρωτοκόλλησης ενός εισερχόμε νου εγγράφου σε οποιαδήποτε Υ.ΔΟΜ., εάν ο ενδιαφερό μενος το επιθυμεί και κατά τη στιγμή που ο υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία, του δίνει τον επιθυμητό κωδικό χρήστη και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατόπιν αποστέλλεται στον συναλλασσόμενο απαντητι κό μήνυμα με τον προσωπικό του κωδικό (username και password), δηλ. όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, για την είσοδό του στο portal, δηλ στην ιστοσελίδα, χωρίς να μεσολαβήσει κάποια άλλη διαδικασία. Η απόδοση του συνθηματικού γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Αρκεί μόνο μία συναλλαγή με μία Υ.ΔΟΜ. για την παραλαβή κωδικού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποια δήποτε υπόθεση σε οποιαδήποτε υπηρεσία ενταγμένη στο σύστημα. 5. Όπου απαιτούνται ιδιόχειρες επιδόσεις εγγράφων ή διοικητικών πράξεων της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. ή του Σ.Ε.Α.Κ.Δ., οι επιδόσεις γίνονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετι κών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999 Φ.Ε.Κ.97/Α/ ), όπως ισχύουν και διενερ γούνται από εκκλησιαστικούς, δημοτικούς ή αστυνομι κούς υπαλλήλους, μετά από εντολή του Προϊσταμένου της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.. Άρθρο 15 Τέλη Αποζημιώσεις 1. Για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης από την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. προκαταβάλλεται από τον αιτούντα αναλο γικό τέλος ποσού 4,00 ευρώ ανά τ.μ. της αδειοδοτούμενης κατασκευής. 2. Για την έκδοση κάθε γνωμοδότησης του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. από τον αιτούντα προκαταβάλλεται πάγιο τέλος ποσού 200,00 ευρώ για κάθε αδειοδοτούμενη κατασκευή. 3. Για την αναθεώρηση της άδειας δόμησης από την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. προκαταβάλλεται από τον αιτούντα πάγιο τέλος ποσού 150,00 ευρώ για κάθε αδειοδοτούμενη κα τασκευή. Σε περίπτωση ανάγκης διενέργειας αυτοψίας, πριν την αναθεώρηση, ο αιτών προκαταβάλλει τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του αρμόδιου υπαλλήλου. 4. Για την ενημέρωση του φακέλου της άδειας δόμησης από την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. προκαταβάλλεται από τον αιτούντα πάγιο τέλος ποσού 100,00 ευρώ (εκτός εάν πρόκειται περί μεταβολής του ονόματος του ιδιοκτήτη, οπότε δεν οφείλεται τέλος). 5. Τα τέλη προκαταβάλλονται στο γραφείο της Αρχι γραμματείας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλη σίας της Κρήτης και εισπράττονται από την Εκκλησία της Κρήτης και έχουν ως αποκλειστικό προορισμό την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και γενικά την υποστήριξη λειτουργίας της Υ.ΔΟΜ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. 6. Στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ..Δ. της Εκκλησίας της Κρήτης εγγράφεται κωδικός αριθμός εσόδου με τίτλο: «Τέλη Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. Σ.Ε.Α.Κ.Δ.», στον οποίο πιστούνται τα εισπραττόμενα τέλη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. * * 7. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. καταβάλλεται απο ζημίωση στα μέλη του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Ιεράς Επαρχια κής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Άρθρο 16 Σφραγίδες Το Σ.Ε.Α.Κ.Δ. έχει κυκλική σφραγίδα που αναγράφει περιμετρικά και σε επάλληλους κύκλους τα εξής: «ΟΙ ΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ», «ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟ ΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», ενώ η Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. έχει κυκλική σφραγίδα που αναγράφει περιμετρικά και σε επάλληλους κύκλους τα εξής: «ΟΙΚΟΥ ΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ», «ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ». Οι δύο παραπάνω σφραγίδες έχουν στο κέντρο τους παράσταση πρωτοχριστιανικού σταυρού. Άρθρο 17 Μεταβατικές ρυθμίσεις 1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονι σμού, καταργείται κάθε άλλη προϋπάρχουσα διάταξη που αφορά και εξετάζει θέματα που συμπεριλαμβάνονται σ αυτόν και έχουν σχέση με τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην κανονική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου. 2. Οι άδειες που εκδόθηκαν με όλους τους προγενέ στερους Νόμους που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου και μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου 12 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ), θεωρούνται νόμιμες και τα ανεγερθέντα με αυτές κτίρια νομίμως υφιστάμενα. 3. Οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί στις Ιερές Μητρο πόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου 12 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α / ), επιστρέφονται για να υποβληθούν ξανά με τις διατάξεις του παρόντος. 4. Τα εκκλησιαστικά ακίνητα, επί των οποίων έχουν εκδοθεί τίτλοι κυριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν. 3800/1957 (Φ.Ε.Κ. Α /256/ ) και 88 του Α.Ν. 2200/1940 (Φ.Ε.Κ. Α /42/ ), θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως ανέκαθεν ανήκοντα στα οικεία εκκλησιαστικά πρόσωπα. Άρθρο 18 Ισχύς του Κανονισμού Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινά από την δη μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημο σιεύεται και στο επίσημο Δελτίο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» της Εκκλησίας της Κρήτης. Άρθρο 19 Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 28 Ιανουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος Ο Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Πολιτικοί Μηχανικοί Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Πολιτικοί Μηχανικοί Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) χωρικής αρμοδιότητας Δυτικής Μακεδονίας Σε εφαρμογή των άρθρων 30 και 32 του Ν. 4030/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3324/2012 - Αριθμ.151678/ΙΑ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 25 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4247 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη

Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 21-6-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2241 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2693Β /22.10.2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΗ-Φ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 368 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1047 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 374/19-2-2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει όλες τις συντονισμένες ενέργειες για την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ( ) ( ).. ( )... : 1. 2... 3... 4... 5.../. 6... 7.. : 1. / ( ).... 2. ( / )... 3. /.. ( ) : ),,. 4 4.3982/2011 ) :... : 1. (..,, ) / ( ). 2. :.. 3... ( )....

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/104 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 17181/15-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με διακριτικό τίτλο «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617)

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 31 Πράξη 33 της 27.12.2006 (ΦΕΚ Α 280/28.12.2006) Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/ (ΦΕΚ 753/Β / απόφασης. για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/ (ΦΕΚ 753/Β / απόφασης. για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΠΠ-Δ6

α/α ΘΕΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΠΠ-Δ6 α/α ΘΕΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΠΠ-Δ6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 5. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσιάς

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα