ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΝΣΟΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΣΗ ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011

2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν ζέκα ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο είλαη επξχ θαη πνιχπινθν θαζψο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο νκάδεο κεηαλαζηψλ. Με βάζε ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο δηακνλήο ε εζεινχζηα επηζηξνθή δηαρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζηελ εθνχζηα επηζηξνθή ησλ λνκίκσλ κεηαλαζηψλ θαη ζηελ εθνχζηα επηζηξνθή ππφ πίεζε ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηζηξνθή απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηεο κεηαλάζηεπζεο ελψ ζηε δεχηεξε απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο επηζηξνθήο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε γηα εθνχζηα επηζηξνθή ιακβάλεηαη θαη πινπνηείηαη ζπλήζσο απηφλνκα απφ ηνπο κεηαλάζηεο έρεη δηαπηζησζεί φηη φηαλ ζρεδηάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη νξγαλσκέλα κε ηε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε. Ζ δηαρείξηζε ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο κεηαλαζηψλ παξφηη γηα ηελ Διιάδα ζπληζηά λέν πεδίν πνιηηηθήο γηα θάπνηεο ρψξεο ηεο ΔΔ απνηειεί ηζηνξηθά ζπλεθηηθφ θνκκάηη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο εμεηάδνληαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη πνιηηηθέο πέληε επξσπατθψλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηνχληαη νη θαιέο πξαθηηθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ. Με ζθνπφ ηελ απφθηεζε νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ην ξχζκηζε ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ πξνεγείηαη κηα θαηαγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σέινο, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, σο ρψξα κε ειάρηζηε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο θαη πξνηείλνληαη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο εζληθήο πνιηηηθήο εζεινχζησλ επηζηξνθψλ. 1

3 ABSTRACT The subject of voluntary return is broad and complex as it differs with regard to different groups of immigrants. Based upon the legal regime of residency, voluntary return is divided into two basic categories: the voluntary return of legal immigrants and the forcible voluntary return of illegally residing immigrants. The first case constitutes one of the basic phases of the immigration life cycle, while the second forms part of the process of compulsory return. Despite the fact that voluntary return is usually entered into and realized independently by immigrants, it has been established that when it is planned and implemented in an organised way with the help of the host country, it is made more effective and sustainable. While it constitutes a new policy arena for Greece, the management of the voluntary return of immigrants forms a historically cohesive part of the immigration policy of some EU countries. This study examines the legislation and policies of five European countries with regard to voluntary return and further categorizes good practice in these policies. With a view to obtaining an integrated picture of the regulation of voluntary return, the study begins with an outline of the relevant legislation and policies of International Organizations and of the European Union. Finally, the situation of Greece is examined, a country with little experience of the management of voluntary return, and basic guidelines are suggested for the redefinition of present practices and the creation of an integrated national policy for voluntary return. 2

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Πεξίιεςε 1 ABSTRACT 2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 3 Πίλαθαο πληκήζεσλ-πληνκνγξαθηψλ 5 Δηζαγσγή 8 1.θνπφο 8 2.Μεζνδνινγία 8 3.Γηαξζξψζε Κεθαιαίσλ 9 1 ν Κεθάιαην : Τπεξεζληθή ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ 1.Παξεκβάζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ Ο Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ Ζ χκβαζε θαηά ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Οξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο & ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν θαηά ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ απφ μεξάο, ζαιάζζεο θαη αέξνο Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ Μειψλ ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο Πνιηηηθέο ηνπ ΟΖΔ ζε ζέκαηα Δζεινχζησλ Δπηζηξνθψλ Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο Ζ χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ Ο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο Ζ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ην Ννκηθφ Καζεζηψο ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ Η Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο Ζ χκβαζε Νν 97 πεξί «Μεηαλάζηεπζεο γηα Απαζρφιεζε» ηνπ 1939 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ην Ζ χζηαζε Νν 86 πεξί «Μεηαλάζηεπζήο γηα Απαζρφιεζε» Ζ χκβαζε Νν 143 πεξί «Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ» Οη Πνιηηηθέο ηεο ΓΟΔ ζε ζέκαηα εζεινχζησλ επηζηξνθψλ Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο Παξεκβάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σν Θεζκηθφ Πιαίζην Καζνξηζκφο θνηλψλ θαλφλσλ & δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επηζηξνθή 26 3

5 2.1.2 Οηθνγελεηαθή Δπαλέλσζε Μέζα απνκάθξπλζεο-επηζηξνθήο Κνηλνηηθά Υξεκαηνδνηηθά Δξγαιεία Δζεινχζησλ Δπηζηξνθψλ πληνληζκφο θαη Δλαξκφληζε ησλ Γηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ Κνηλνηηθέο πκθσλίεο Δπαλεηζδνρήο Οη Πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο Σν Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν Η Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ 39 2 ν Κεθάιαην: Καιέο Πξαθηηθέο Δζεινχζησλ Δπηζηξνθψλ απφ ρψξεο ηεο ΔΔ 2.1 Η πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο Σν Θεζκηθφ Πιαίζην Οη Πνιηηηθέο Η πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο Σν Θεζκηθφ Πιαίζην Οη Πνιηηηθέο Η πεξίπησζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο Σν Θεζκηθφ Πιαίζην Οη Πνιηηηθέο Η πεξίπησζε ηεο Ιζπαλίαο Σν Θεζκηθφ Πιαίζην Οη Πνιηηηθέο H πεξίπησζε ηεο Ιηαιίαο Σν Θεζκηθφ Πιαίζην Οη Πνιηηηθέο Δπηζθφπεζε- Η ηππνπνίεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ 64 3 ν Κεθάιαην: Σν Πιαίζην ησλ Δζεινχζησλ Δπηζηξνθψλ ζηελ Διιάδα 3.1 Σν Θεζκηθφ Πιαίζην Δζληθφ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην Δπηξξνή θαη Δλζσκάησζε Τπεξεζληθνχ Γηθαίνπ Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πιαίζην Οη Πνιηηηθέο 74 4 ν Κεθάιαην : πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο 79 4

6 Βηβιηνγξαθία 85 Α. Διιεληθή 85 Β. Ξελφγισζζε 88 Παξαξηήκαηα 92 Παξάξηεκα 1 93 Παξάξηεκα 2 96 Παξάξηεκα Παξάξηεκα Παξάξηεκα Παξάξηεκα

7 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ - ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ ΑΜ Γ/λζε ΓΔΤ ΓΟΔ ΓΟΜ ΔΔ ΔΚ ΔΓ ΔΓΑ ΔΓελ ΔΠ ΔΤΔ ΗΠΑ ΚΤΑ Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ Γηεχζπλζε Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Δζληθά ρέδηα Γξάζεο Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Έληαμε Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Μ. Βξεηαλία Μεγάιε Βξεηαλία ΜΚΟ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο N. Νφκνο Ν.Γ. ΟΗΔ π.ρ. ΠΓΓΜ ΠΓ ΔΔΔ πλζ ΔΔ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ εζλψλ παξαδείγκαηνο ράξε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πλζήθεο Δπαλεηζδνρήο Δπξσπατθήο Έλσζεο πλζήθε ηεο ΔΔ 6

8 ΤΑ ΤΠΔ Τπάηε Αξκνζηεία Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ARER AVRR CRPO ERS GARP IQF MIDA OFII OMI ΟΝΙ PCDM PDLM PTA REAG UK Reintegration and Assisted Voluntary Return Assisted Voluntary Return and Reintegration Contrat de reinsertion dans le pays d origine Early Removal Scheme Government Assisted Repatriation Programme Programme de reinsertion des etrangers invites a quitter de territoire Migration and Development Office Français de l Immigration et de l Intégration Office des Migrations Internationals Office Νational d Immigration Programme co-development migration Programme Development Local-Migration Prisoner Transfer Agreements Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany United Kingdom 7

9 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.θνπφο θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ εζεινχζηαο επηζηξνθήο κεηαλαζηψλ ζε πέληε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζπγθξηηηθή επηζθφπεζή ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο θαη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Δπί κέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ ε θαηαγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηε ξχζκηζε ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ, θαζψο θαη ε επηξξνή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ πνιηηηθψλ. 2. Μεζνδνινγία Μνλάδεο έξεπλαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απνηεινχλ πέληε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο : Γαιιία, Γεξκαλία, Μ. Βξεηαλία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία θαη ε Διιάδα. Ζ επηινγή ησλ πέληε επξσπατθψλ ρσξψλ έγηλε κε δχν θξηηήξηα ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ζε δχν νκάδεο. Σν πξψην θξηηήξην αθνξά ηελ εκπεηξία πνπ παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθά νη ρψξεο ζηε δηαρείξηζε ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ κεηαλαζηψλ θαη ην δεχηεξν θξηηήξην αθνξά ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πνπ δέρνληαη. Με βάζε ην πξψην θξηηήξην θαηεγνξηνπνηνχληαη ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Μ. Βξεηαλία, σο ρψξεο κε καθξφρξνλε εκπεηξία, πνπ ηνπο πξνζδίδεη κνλνπσιηαθφ ραξαθηήξα ζηελ ξχζκηζε ηεο εζεινπζίαο επηζηξνθήο. Με βάζε ην δεχηεξν θξηηήξην θαηεγνξηνπνηνχληαη ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία, σο ρψξεο πνπ δέρνληαη κεγάιε πίεζε απφ κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, θαζψο απνηεινχλ γεσγξαθηθά πχιεο εηζφδνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο βαζηθφο άμνλαο αλάιπζεο ησλ κνλάδσλ έξεπλαο θηλείηαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ θαη θαηαγξάθνληαη νη θαιέο πξαθηηθέο. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη πνιηηηθέο εζεινχζησλ επηζηξνθψλ ζηελ Διιάδα θαη,πξαγκαηνπνηείηαη θξηηηθή επηζθφπεζε θαη πξνηείλνληαη λέεο παξεκβάζεηο ζηε δηαρείξηζε ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα. Ζ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε ζηε κειέηε λνκηθψλ θεηκέλσλ εζληθνχ, επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ κε ρξήζε πξσηνγελψλ θπξίσο πεγψλ: αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ θαη εζληθψλ θνξέσλ αιιά θαη δεκνζηεπκέλνπ ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ απφ θξαηηθνχο θνξείο ησλ επηκέξνπο ρσξψλ. Οη πξφζθαηεο κεηαξξχζκηζεο ζηε λνκνζεζία ησλ πέληε ρσξψλ θαη ηεο Διιάδαο θαηέζηεζε ηελ έξεπλα θπξίσο πξσηνγελή, ειιεηπφλησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ εθδφζεσλ βηβιίσλ ζρεηηθψλ κε ηηο 8

10 εζεινχζηεο επηζηξνθέο. Δπίζεο, αμηνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο ζηηο 27 Ηνπλίνπ ηνπ 2011 κε ζέκα «Ζ δπλαηφηεηα ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο» θαη ηελ νπνία παξαθνινχζεζε ε γξάθνπζα. Δπίζεο αμηνπνηήζεθε ειιεληθή θαη θπξίσο μέλε βηβιηνγξαθία δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο εθδφζεηο ειιεληθψλ βηβιίσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ην ζέκα ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο κεηαλαζηψλ. 3.Γηάξζξσζε Κεθαιαίσλ Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα.: Σν πξψην θεθάιαην αθνξά ηηο παξεκβάζεηο ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ ζην ζέκα ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο θαη δνκείηαη ζε δχν ελφηεηεο: Ζ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεζζάξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ -Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο θαη Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο - ζε επίπεδν ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πνιηηηθψλ γηα ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ηε ξχζκηζε ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, θαζψο αλαιχεηαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. Δπηπιένλ, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην χκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν πνπ πηνζεηήζεθε ην 2008 θαη ηελ επηξξνή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο εζεινχζησλ επηζηξνθψλ. Σέινο, δηεξεπλάηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο Αλνηρηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη πνιηηηθέο εζεινχζηαο επηζηξνθήο ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηε Μ. Βξεηαλία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ζπγθξηηηθήο επηζθφπεζεο ηππνπνηνχληαη νη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο θα πεξηγξάθεηαη ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εζεινχζηα επηζηξνθή κεηαλαζηψλ, θαζψο ε ζπκκφξθσζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ην δηεζλέο θαη θνηλνηηθφ δίθαην. Δλ ζπλερεία, αλαθέξνληαη νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί έσο ζήκεξα θαη εληνπίδνληαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαη νη ειιείςεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κηα θξηηηθή επηζθφπεζε θαη κηα ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πιαίζην, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ ζηελ Διιάδα. 9

11 1 o Κεθάιαην : Τπεξεζληθή ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ 1. Παξεκβάζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ Ο ξφινο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο είλαη θαζνξηζηηθφο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο πνπ ππεξβαίλεη ηα εζληθά ζχλνξα αιιά θαη ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ πνπ απηή επηθέξεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο. Παξάιιεια, κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο εζληθψλ δεκφζησλ αξρψλ θαηαδεηθλχνπλ κηα νπζηαζηηθή ζηξνθή ζην ζρεδηαζκφ ησλ εζληθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ: ηε κεηάβαζε απφ ηε de facto ζηελ εθνχζηα δηεζλνπνίεζε ηεο εζληθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 1 απηφ ην πιαίζην νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαινχληαη αθελφο κελ λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζεκειηψδε αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, αθεηέξνπ δε λα εληζρχζνπλ ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επξχηεξε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο. ε επίπεδν δηεζλνχο δηθαίνπ νη εθνχζηεο επηζηξνθέο κεηαλαζηψλ ξπζκίδνληαη είηε άκεζα κε έλα πιήζνο δεζκεπηηθψλ θαη κε κεραληζκψλ, είηε έκκεζα κε ηελ θαηνρχξσζε ζεκειησδψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο. Παξάιιεια ππάξρνπλ δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ. Δηδηθφηεξα νη δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ ξπζκίδνπλ δεηήκαηα εθνχζησλ επηζηξνθψλ είλαη: o Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο. 1.1 Ο Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ Ο Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο - ζπλαζπηζκφο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηνπ θφζκνπ κε ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία ζην δηεζλέο δίθαην, ηελ αζθάιεηα, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ηδξχζεθε ην 1945 απφ ηηο ρψξεο πνπ λίθεζαλ ζηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν θαη αξρηθά είρε 51 κέιε. ήκεξα πεξηιακβάλεη 193 θξάηε κέιε. Λφγσ ηνπ κνλαδηθνχ δηεζλνχο ραξαθηήξα ηνπ, ν ΟΖΔ ιακβάλεη δξάζε ζε κεγάιν εχξνο ζεκάησλ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ, ηακείσλ θαη 1. ΗΜΔΠΟ,Α, 2008, ζει Στην επίςημη ιςτοςελίδα του ΟΗΕ τελευταία επίςκεψη 16/08/

12 πξνγξακκάησλ. Μεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ δεηεκάησλ πνπ αζρνιείηαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο είλαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα Η Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1948 θαη απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δηεζλή λνκηθά θείκελα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο θαζψο αλαγλσξίδεηαη σο Δηεζλέο Εζηκηθό Δίθαην θαη παξάιιεια έρεη απνηειέζεη ηε βάζε γηα κεηαγελέζηεξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνρχξσζε ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 2. Παξνι απηά απνηειεί κφλν θείκελν Γεληθώλ Αξρώλ θαη δελ έρεη λνκηθά δεζκεπηηθή ηζρχ. Σα θξάηε κέιε ην έρνπλ ππνγξάςεη αιιά δελ ην έρνπλ θπξψζεη σο εζληθφ θαλφλα δηθαίνπ. ην άξζξν 13 παξ. 2 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ρσξίο δηαθξίζεηο. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν αλαθέξεη: Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εγθαηαιείπεη νπνηαδήπνηε ρώξα, αθόκα θαη ηε δηθή ηνπ, θαη λα επηζηξέθεη ζε απηήλ". Έηζη αλαγλσξίδεηαη σο ζεκειηψδεο ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο. Με βάζε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πηνζεηήζεθαλ ην 1966 δχν Γηεζλή χκθσλα κε δεζκεπηηθή ηζρχ: ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά, Μνξθσηηθά δηθαηψκαηα θαη Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη ηα Πνιηηηθά δηθαηψκαηα. ε θαλέλα απφ ηα δχν λνκηθά θείκελα δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην ζέκα ησλ επηζηξνθψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ Η χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 1951, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ελέθξηλε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ. Ζ χκβαζε θαζνξίδεη αθξηβψο ην πνηφο είλαη ν πξφζθπγαο θαη ην είδνο ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ή άιιεο παξνρήο, θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ απηφο νθείιεη λα ιάβεη απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε. Όιεο νη ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηε χκβαζε, είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο, βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ 3. ρεηηθφ κε ηηο επηζηξνθέο απνηειεί ην άξζξν 33 πνπ πξνβιέπεη ηελ «αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο» θαη νξίδεη φηη θαλέλα ζπκβαιιφκελν θξάηνο δελ ζα απειαχλεη ή επηζηξέθεη/επαλαπξνσζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έλαλ πξφζθπγα ζηα ζχλνξα εδαθψλ, φπνπ 3. Στο τελευταία επίςκεψη 16/08/

13 ε δσή ή ε ειεπζεξία ηνπ ζα απεηινχληαλ γηα ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, ηζαγέλεηαο, ηδηφηεηαο κέινπο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ή πνιηηηθήο άπνςεο Η χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηνζέηεζε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαζψο απφ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είρε αλαγλσξηζηεί φηη ηα παηδηά δηθαηνχληαη εηδηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ επηζηξνθψλ είλαη ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζηα παηδηά πξφζθπγεο, ζηελ απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ζηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 10 παξ. 1 θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηα ζπκβαιιφκελα θξάηε απφ έλα παηδί ή ηνπο γνλείο ηνπ κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 2 ην δηθαίσκα πνπ έρνπλ ην παηδί θαη νη γνλείο ηνπ λα εγθαηαιείςνπλ νπνηαδήπνηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρψξαο απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηε δηθή ηνπο ρψξα. Σν άξζξν 22 αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο γνλείο ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θάζε παηδηνχ πξφζθπγα θαη γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ επαλέλσζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σν άξζξν 37 θαηνρπξψλεη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηα νπνία νθείινπλ νη αξκφδηεο αξρέο λα εθαξκφδνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηηο επηζηξνθήο, φπσο είλαη ε απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο ηηκσξίαο ή κεηαρείξηζεο ζε βάξνο παηδηνχ. Δπίζεο απαγνξεχεη ηελ ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ παηδηνχ θαηά ηξφπν παξάλνκν ή απζαίξεην θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ λα αληηκεησπίδεηαη κε αλζξσπηζκφ θαη κε ηνλ νθεηιφκελν ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ ζεβαζκφ, θαη θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπ Η χκβαζε θαηά ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Οξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο & ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν θαηά ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ απφ μεξάο, ζαιάζζεο θαη αέξνο. ηηο Γεθεκβξίνπ 2000 ππνγξάθεθε ζην Παιέξκν ηεο Ηηαιίαο ε χκβαζε θαηά ηνπ Γηεζλνχο Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη ηα ηξία Πξσηφθνιια απηήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Πξσηφθνιιν θαηά ηεο Λαζξαίαο Γηαθίλεζεο Μεηαλαζηψλ απφ ηε Γε, ηε Θάιαζζα θαη ηνλ Αέξα. Ο ΟΖΔ κέζσ απηνχ ηνπ Πξσηνθφιινπ πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή 12

14 πιεξνθνξηψλ ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Σν άξζξν 18 ηνπ πξσηνθφιινπ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηζηξνθή ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ θαη θπξίσο ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ ππνδνρήο θαη ησλ θξαηψλ επηζηξνθήο ησλ παξάλνκσλ δηαθηλνχλησλ. πγθεθξηκέλα, δεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα δέρνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ηελ επηζηξνθή ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε απηά, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ φηαλ δελ ππάξρνπλ έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο θαη ηαμηδησηηθά έγγξαθα γηα ηνπο ελ ιφγσ κεηαλάζηεο. Γεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηζηξνθή λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα ηα εθαξκφδνπλ δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα θαη ην ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Δπηπιένλ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ λα ζπλεξγάδνληαη κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο γηα φζα πξνβιέπεη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν Η Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ Μειψλ ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο Ζ χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ Μειψλ ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο ππνγξάθεθε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1990 θαη απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δηεζλή λνκηθά θείκελα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Δηδηθφηεξα αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο κεηαλάζηεο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ζε νξηζκέλα άξζξα ηεο ζχκβαζεο αλαθέξεηαη ην ζέκα ηεο επηζηξνθήο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 νξίδεηαη φηη ε χκβαζε εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηε θάζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ κεηαλάζηε ζην Κξάηνο θαηαγσγήο ή ζην Κξάηνο ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο. Δπίζεο ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο λα εηζέξρνληαη νπνηεδήπνηε θαη λα δηακέλνπλ ζην Κξάηνο θαηαγσγήο ηνπο. Αθφκε πην εηδηθφ ζέκα ξπζκίδεη ην άξζξν 32 πνπ νξίδεη φηη κε ηελ εθπλνή ηεο παξακνλήο ζην Κξάηνο απαζρφιεζεο, νη κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο δηθαηνχληαη λα κεηαθέξνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο θαη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο θαη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Κξάηνπο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία ζηε ρψξα επηζηξνθήο. Παξάιιεια ζην άξζξν 46 εμαηξνχληαη νη ελ ιφγσ κεηαλάζηεο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο θφξνπο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαζψο θαη ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο 13

15 κηζζσηήο δξαζηεξηφηεηαο εμνπιηζκνχ θαηά ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ζην Κξάηνο θαηαγσγήο ή ζην Κξάηνο ζπλήζνπο δηακνλήο. Δπηπιένλ ζην άξζξν 65 παξ. δ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ζην άξζξν 67 πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ γηα ηελ νκαιή επηζηξνθή ηφζν ησλ λφκηκσλ φζν θαη ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ. Γηα ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο πξνβιέπεηαη παξάιιεια ε επαλέληαμή ηνπο ζηηο ρψξεο επηζηξνθήο Πνιηηηθέο ηνπ ΟΗΔ ζε ζέκαηα Δζεινχζησλ Δπηζηξνθψλ ε επίπεδν πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο ν ΟΖΔ δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.) 4, θαζψο αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ ππάγνληαη ζηελ εληνιή ηεο Τ.Α. είλαη θαη νη επαλαπαηξηδφκελνη πξφζθπγεο. Έρνληαο σο ζεκειηψδε αξρή φηη ν εζεινληηθφο επαλαπαηξηζκφο είλαη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηνπο πξφζθπγεο ε Τ.Α. πινπνηεί πξνγξάκκαηα κε δχν βαζηθνχο άμνλεο : ηνλ εζεινληηθφ επαλαπαηξηζκφ θαη ηελ επαλέληαμε πξνζθχγσλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο φηαλ έρεη παξέιζεη ν θίλδπλνο πνπ ηνπο αλάγθαζε λα ηελ εγθαηαιείςνπλ 5. Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ εζεινληηθνύ επαλαπαηξηζκνύ πξνζθχγσλ πεξηιακβάλνπλ ηε θπζηθή,λνκηθή θαη πιηθή πξνζηαζία, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ππνδνρήο θαη ζπκβίσζεο κε ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ζηηο ρψξεο επηζηξνθήο 6 Αληίζηνηρα ηα πξνγξάκκαηα επαλέληαμεο ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο κεηαμχ επαλαπαηξηδφκελσλ θαη κνλίκσλ θαηνίθσλ θαη θπξίσο ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη γεληθφηεξα ζηηο επθαηξίεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Ζ επαλέληαμε πεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. ηέζζεξηο βαζηθέο παξακέηξνπο: ηε λνκηθή, ηελ πνιηηηθή,ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ησλ επαλαπαηξηδφκελσλ 7. Με βάζε απηέο ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα επαλέληαμεο. 4.Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) ηδξχζεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1950 απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. Οη ζηφρνη ηεο νξίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ κε γλψκνλα ηελ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1951 πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ θαη ην αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν ηνπ 1967.Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο θάζε αηφκνπ λα δεηά άζπιν θαη λα βξίζθεη θαηαθχγην ζε άιιε ρψξα, κε ηελ πξννπηηθή ηνπ εζεινληηθνχ επαλαπαηξηζκνχ, ηεο ηνπηθήο έληαμεο ζηε ρψξα αζχινπ ή ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζε ηξίηε ρψξα. 5. Πιεξνθνξίεο απφ ην άξζξν Νν 23/10 κε ηίηιν «Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία θαιεί πεξηζζφηεξεο ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ πξνγξάκκαηα κεηεγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ» ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Τ.Α. θαη ζην ηειεπηαία επίζθεςε 19/08/ UNHCR, 2004 Α, Geneva 7. UNHCR, 2004,Α, Geneva 14

16 1.2 Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο είλαη έλαο δηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1949 θαη πεξηιακβάλεη 44 θξάηε κέιε. Ζ Διιάδα πξνζρψξεζε σο ην 11 ν θξάηνο κέινο ζηηο 9 Απγνχζηνπ Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη ε εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξψπε,ε δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο πινπξαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ,ε αλαδήηεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο, φπσο ε μελνθνβία, ε έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ξπζκίδεη ζέκαηα επηζηξνθήο κεηαλαζηψλ κφλν ζε ζεζκηθφ επίπεδν, θαζψο δελ αλαπηχζζεη πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Σα λνκηθά θείκελα πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ηα αθφινπζα : Η χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ ( Δ..Γ.Α). Με αθνξκή ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ πηνζέηεζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1948, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα δεκηνπξγήζεη ηε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ή Δ..Γ.Α. Οξηζκέλα άξζξα ηεο ΔΓΑ θαηνρπξψλνπλ αηνκηθά δηθαηψκαηα πνπ νθείινπλ ηα θξάηε λα ηα εθαξκφδνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ, θπξίσο ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ. Σα ζρεηηθά άξζξα αθνξνχλ ηελ απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ(άξζξν 3),ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία θαη αζθάιεηα(άξζξν 5),ην δηθαίσκα ζε κηα δίθαηε δίθε(άξζξν 6), ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο(άξζξν 8),ην δηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο (άξζξν 13) θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ (άξζξν 14) Ο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο Ο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1961 θαη ζπκπιεξψλεη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (Δ..Γ.Α.), δηεπξχλνληαο ην 15

17 πεδίν παξέκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα 8. Δίρε δηεπξπλζεί κε ηελ πξνζζήθε ηξηψλ Πξσηνθφιισλ ην 1988, ην 1991 θαη ην Σν 1996 μεθίλεζε ε πηνζέηεζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε, ν νπνίνο ηέζεθε ηειηθά ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1999 θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηνλ πξψην Υάξηε. Καη ζηνπο δχν Υάξηεο ζην άξζξν 19 κε ηίηιν «Γηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ εξγαηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο γηα πξνζηαζία θαη βνήζεηα» γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηζηξνθέο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ηα πκβαιιφκελα Κξάηε νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαρψξεζε, ην ηαμίδη θαη ηελ ππνδνρή ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηαηξηθήο θξνληίδαο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ. Παξάιιεια ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ησλ πκβαιιφκελσλ Κξαηψλ λα ζπλεξγάδνληαη, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ην ζπληνληζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Μ απηφλ ηνλ ηξφπν ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη πξνθπιάζζεη ηα αζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαηά ηελ επηζηξνθή ζηε ρψξα θαηαγσγήο Η Δπξσπατθή χκβαζε γηα ην Ννκηθφ Καζεζηψο ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ Ζ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ην Ννκηθφ Καζεζηψο ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 1977 κε ζθνπφ λα ξπζκηζηνχλ δεηήκαηα ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ εθνχζησλ επηζηξνθψλ ησλ κεηαλαζηψλ ε χκβαζε ζην Κεθάιαην ΙV κε ηίηιν «Δπαλαπαηξηζκφο» θαη ζην άξζξν 30 πξνβιέπεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ λνκηθά ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Παξάιιεια επηθπιάζζεη δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα θξάηε γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ επηζηξεθφλησλ. 8.Γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο επί ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ «Κχξσζε Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε» ζην 16

18 Δπηπιένλ πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ Κξαηψλ ψζηε λα παξέρνπλ, χζηεξα απφ αίηεζε, ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν κεηαλάζηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ: - ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή επαλέληαμή ηνπο, -ηελ δηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απφθηεζαλ ζην εμσηεξηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, - ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ζηέγεο, - ηελ ηζνηηκία ησλ επαγγεικαηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή δηπισκάησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ, θαη πεξηζηάζεσο ηπρνχζεο, ησλ αλαγθαίσλ εμεηάζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζρχνο ηνπο, - ηελ ηζνηηκία πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ρσξίο εκπφδηα ε ζρνιηθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ. 1.3 Η Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ) είλαη έλαο εηδηθφο νξγαληζκφο ηνπ ΟΖΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ηξηκεξή εθπξνζψπεζε θπβεξλήζεσλ, εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ζ ηξηκεξήο απηή δνκή ηνπ ηνλ θαζηζηά κνλαδηθφ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δηεμάγνπλ αλνηρηφ δηάινγν ζε ζέκαηα εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη πνιηηηθψλ. Ηδξχζεθε ηελ 1 ε Ννεκβξίνπ ηνπ 1945 θαη ζήκεξα απνηειείηαη απφ 183 θξάηε κέιε 9. Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζεκαηηθψλ πνπ αζρνιείηαη ε ΓΟΔ είλαη νη εξγαδφκελνη κεηαλάζηεο θαη εηδηθφηεξα ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ε νξγάλσζε ηεο ζεσξεηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ε αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη θαηαγσγήο ηνπο. Ζ δξάζε ηνπ έγθεηηαη ηφζν ζηελ πηνζέηεζε ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ 10. Αλαθνξηθά κε ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο ξπζκίδνληαη εηδηθά δεηήκαηα κέζσ λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη κφλν ζε ζέκαηα κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη: ε χκβαζε Νν 97 πεξί «Μεηαλάζηεπζεο γηα Απαζρφιεζε» θαη ε ζρεηηθή χζηαζε Νν 86 θαη ε χκβαζε Νν 143 πεξί «Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ» ζην επίζθεςε 17/08/ Δ.- Α. ακπαηάθνπ, IOL,Geneva,

19 1.3.1 Η χκβαζε Νν 97 πεξί «Μεηαλάζηεπζεο γηα Απαζρφιεζε» ηνπ 1939 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ην 1949 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΓΟΔ πηνζέηεζε ην 1939 ηελ χκβαζε πεξί «Μεηαλάζηεπζεο γηα Απαζρφιεζε». ην θεθάιαην ΙΙΙ θαη άξζξν 2 πξνβιέπεηαη φηη νη εξγαδφκελνη κεηαλάζηεο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο δελ επηβαξχλνληαη κε ηεισλεηαθνχο δαζκνχο γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα φηαλ επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Χο πξνυπφζεζε ηίζεηαη λα δηαηεξνχλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ηνπ επηζηξέθνπλ. Αλάινγε απαιιαγή απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα ρεηξνθίλεηα εξγαιεία θαη ησλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαηψλ κεηαλαζηψλ Η χζηαζε Νν 86 πεξί «Μεηαλάζηεπζήο γηα Απαζρφιεζε» Ζ χζηαζε Νν 86 ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ χκβαζε Νν 97.ην Κεθ. 7 θαη άξζξν 20 αλαθέξεη φηη ηα θξάηε θαηαγσγήο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηαλάζηεο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ επηζηξέθνπλ, εθφζνλ απηνί δηαηεξνχλ ηελ ηζαγέλεηα ηνπο θξάηνπο θαηαγσγήο, φινπο ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο γεγελείο πνιίηεο ηεο ρψξαο Η χκβαζε Νν 143 πεξί «Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ» Σν Ηνχλην ηνπ 1975 ε ΓΟΔ πηνζέηεζε ηε χκβαζε πεξί «Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ» ξπζκίδνληαο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κεηαλάζηεο. ην άξζξν 9(3) θαζνξίδεηαη φηη ην θφζηνο ηεο αθνχζηαο επηζηξνθήο δελ ζα πξέπεη λα βαξχλεη ηoλ κεηαλάζηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε έρεη εθαξκνγή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ ππφ πίεζε Οη Πνιηηηθέο ηεο ΓΟΔ ζε ζέκαηα εζεινχζησλ επηζηξνθψλ Ζ ΓΟΔ ζε επίπεδν πνιηηηθψλ δηελεξγεί θπξίσο κειέηεο θαη πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηελ ελίζρπζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ απνζηνιήο θαη ππνδνρήο κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ. Παξάιιεια εξεπλά θαη πξνηείλεη ζχγρξνλεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πνιηηηθή θπθιηθήο κεηαλάζηεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δξάζεο ηεο είλαη φηη ην 2004 ζηελ 92 ε Γηεζλή Γηάζθεςε Δξγαζίαο ε ΓΟΔ πηνζέηεζε έλα κε δεζκεπηηθφ Πνιπκεξέο Πιαίζην γηα ηελ Οηθνλνκηθή Μεηαλάζηεπζε.Σν Πνιπκεξέο Πιαίζην απνηειεί κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ δξάζεο 18

20 γηα ηε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο θαη ππνδνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Γηαξζξψλεηαη ζε άμνλεο κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. ρεηηθνί κε ηηο εζεινχζηεο επηζηξνθέο ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ είλαη: Άμνλαο «Δηεζλήο Σπλεξγαζία ζε ζέκαηα Οηθνλνκηθήο Μεηαλάζηεπζεο» κε θαηεπζπληήξηα γξακκή πνπ αθνξά ηηο δηκεξείο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ θξαηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο επηζηξνθψλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ. Άμνλαο «Δηαδηθαζία ηεο Μεηαλάζηεπζεο» κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηελ πιεξνθφξεζε ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα επηζηξνθήο, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο κέζσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηνχ θαη γηα ηελ επαλέληαμε ζηε ρψξα θαηαγσγήο Άμνλαο «Μεηαλάζηεπζε θαη Αλάπηπμε» κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηζηξνθήο κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα δεκηνπξγία κηθξψλ θαη δηαθξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ γπλαίθεο θαη άληξεο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο, ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ παξαγσγηθή επέλδπζε ησλ εκβαζκάησλ, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ εκβαζκάησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο θπθιηθήο θαη πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ζεψξεζεο εηζφδνπ(visa) θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα δεκηνπξγία δηαθξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνηλνηήησλ 12. Δηδηθφηεξεο κειέηεο ηεο ΓΟΔ αθνξνχλ ηελ «δηαξξνή εγθεθάισλ» (brain drain) απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε ηεο θπθιηθήο κεηαλάζηεπζεο, ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε πςειή εμεηδίθεπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ πνιηηηθψλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ 13 Δλ φςε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ζηελ Δπξψπε ε ΓΟΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (Organization for Security and Co-operation in Europe OSCE) εθπφλεζαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 κηα κειέηε κε ηίηιν «Δλδπλάκσζε ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Γηαθπβέξλεζεο»( 'Strengthening Migration Governance') Ζ κειέηε αλαιχεη ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ξνψλ ησλ εξγαδφκελσλ 12. ζην 13. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ζρεηηθέο κειέηεο : A.Taran &P. Geronimi, Perspectives on Labour Migration 3E Globalization, Labour and Migration: Protection is Paramount,International Labour Office, Geneva θαη Piyasiri Wickramasekara, Labour Migration 5 E Policy responses to skilled migration : Retention, return and circulation IOL, Social Protection Sector, Geneva,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ: Δ ΣΜΗΜΑ: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Επιβλέποσζα: Αγγελοπούλοσ Όλγα Σίηλος εργαζίας Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τειηθή Εξγαζία. Τκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. : Γξ. ΓΔΧΡΜΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Τειηθή Εξγαζία. Τκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. : Γξ. ΓΔΧΡΜΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Τειηθή Εξγαζία Θέκα: Η Επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ κέζσ ησλ θνηλψλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ησλ εγρεηξηδίσλ έληαμεο θαη νη δξάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α ΒΑΘΜΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ: ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ; Δπηβιέπσλ: Παπαγεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΔΠΙ ΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΘΝΕΙ & ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

«ΔΙΕΘΝΕΙ & ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» ΣΔΙ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: «ΔΙΕΘΝΕΙ & ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΔΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα από ην 2001 θη εμήο : εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο Δπηβιέπωλ Κ. Παπαληθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπραξηζηψ ηνπο θίινπο κνπ θαη ηδηαίηεξα ην Φαλνχξε γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ εμψθπιινπ θαη ην Γηψξγν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ.

Δπραξηζηψ ηνπο θίινπο κνπ θαη ηδηαίηεξα ην Φαλνχξε γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ εμψθπιινπ θαη ην Γηψξγν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ. - 2 - ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ηειηθήο κνπ εξγαζίαο θαη κνηξάζηεθαλ καδί κνπ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ, ηα άγρε θαη ηηο ακθηβνιίεο κνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΩΡΩΝ

ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Υ. ΚΤΡΑΣΕΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Ηάζσλ Παπαζαλαζίνπ Τπνβιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0344/

ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0344/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0344/2015 26.11.2015 ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θφζκν θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΞΘΟΡΡΟΠΗΗ ΣΗ ΖΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ (WORK-LIFE BALANCE) Από ηην εςπωπαϊκή πολιηική ζηην ελληνική ππαγμαηικόηηηα Δπηβιέπνπζα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ / ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔΧ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ» Δπιβλέπυν:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθφηεξα ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο:

Δηδηθφηεξα ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο: Ανηικείμενο και Σκοπόρ ηηρ Δπγαζίαρ ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) αλαθνξηθά κε ηελ πεξίζαιςε ησλ δηαθηλνχκελσλ πξνζψπσλ θαη εμεηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ -ΚΛΔΗΓΗΑ ABSTRACT ΔΗ ΑΓΧΓΖ Η. Ζ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ -ΚΛΔΗΓΗΑ ABSTRACT ΔΗ ΑΓΧΓΖ Η. Ζ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT...6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 7 Η. Ζ ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε ησλ θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ε ζπλάξηεζε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε... 10 α. Σπληαγκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ. Bηξγηλία Σδώξηδε, Γηδάθηνξαο Ννκηθήο

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ. Bηξγηλία Σδώξηδε, Γηδάθηνξαο Ννκηθήο Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ. Bηξγηλία Σδώξηδε, Γηδάθηνξαο Ννκηθήο ΚΟΜΟΣΖΝΖ 2016 ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΩΝ ΑΓΣΠΥ: Αζηπλνκηθή θαη Γηθαζηηθή πλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε) ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα