MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου"

Transcript

1 MHN OKTøBPIO EXøN HMEPA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου Κουκουζέλους σίου. Μνήµην πιτελο µεν τ ς γίας Σκέπης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυπριανο Ιεροµάρτυρος, Ιουστίνης τ ς παρθένου καί µάρτυρος, Θεοφίλου σίου. Η Ακολουθία το Αγίου Κυπριανο ψάλλεται ς ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 3. ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΛΟΥΚΑ. ιονυσίου Αρεοπαγίτου εροµάρτυρος, πισκ που Αθην ν, Ιωάννου Χοζε ίτου Επισκ που Καισαρείας, Ρουστικο καί Θεοτέκνου µαρτ ρων. Ηχος. Εωθιν ν Η. Σήµερον πρώτ η Κυριακ το µην ς Οκτω ρίου ορτάζεται µνή- µη «Πάντων τ ν ν τ Νήσ ω Κ πρ ω διαλαµψάντων Αγίων». Πλήρη σµατικήν Ακολουθίαν α τ ν ξέδωσεν Ιερά Μονή Σταυρο ουνίου. Οπου ν ορτάζηται µνήµη το Αγίου ιονυσίου δ νανται νά ψαλ σιν ε ς τ ν Εσπεριν ν µετά τά 4 Αναστάσιµα Στιχηρά 3 τ ν Κυπρίων Αγίων καί 3 το Αγίου ιονυσίου. Αναστάσιµον, τ ν Κυπρίων Αγίων, ξα το Αγίου ιονυσίου, Καί ν ν τ µ ηχον Θεοτοκίον. Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Καί τρ πων µέτοχος...».

2 386 Κοντάκιον: OKTΩBPIOΣ «Ως Ιεράρχην τίµιον...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». Εσπέρια: Ε σοδος: Απ στιχα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το χου 6 καί τ ν Κυπρίων Αγίων Προσ µοια 4. Τ ν Κυπρίων Αγίων «Σήµερον ε ς ν συνέλθωµεν...». Τ α Θεοτοκίον χου «Παρ λθεν σκιά το ν µου...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα τ ν Κυπρίων Αγίων. Τά Αναστάσιµα. Τ ν Κυπρίων Αγίων «ιελθ ντες νοµίµως...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Ο ποιητής καί λυτρωτής µου...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Οτε κατ λθες...», ξα τ ν Κυπρίων Αγίων «Το ς ν Κ πρ ω γίους...», Καί ν ν τ µ ηχον Θεοτοκίον «Το Γα ριήλ φθεγξαµένου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το χου καί Λιτή τ ν Αγίων. Τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον καί Υπακοή το χου. Καθίσµατα: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν. Α) Τ Αναστάσιµον «Ο ε σχήµων Ιωσήφ...»,

3 OKTΩBPIOΣ 387 Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: ξα τ ν Κυπρίων Αγίων «Εορτήν πνευµατικήν...», Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Θεοχώρητε σκηνή...». Β) Τ Αναστάσιµον «Τ ν λίθον το µνήµατος...», ξα τ ν Κυπρίων Αγίων «Αποστ λων χορείαν...», Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Υψηλ ν µυστηρίων...». Γ) Τ ν Κυπρίων Αγίων µετά το Θεοτοκίου. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Η ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί ο δ ο τ ν Κυπρίων Αγίων. Τ Κάθισµα τ ν Κυπρίων Αγίων «Ιεράρχαι σιοι...» καί τ Θεοτοκίον «Θεοτ κον χραντον...». Τ Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας καί τ π µνηµα τ ς κολουθίας τ ν Κυπρίων Αγίων. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ Η Αναστάσιµον «ο Αγγέλους λέψασα...», τ τ ν Κυπρίων Αγίων «Χαρµονικ ς µνήσωµεν...» καί τ Θεοτοκίον «Σωµατωθείς πανάµωµε...». Αναστάσιµα Στιχηρά το χου 4 καί τ ν Κυπρίων Αγίων Προσ µοια «Τί µ ς καλέσωµεν Αγιοι...» 4. Τ Η Εωθιν ν «Τά τ ς Μαρίας δάκρυα...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...».

4 388 OKTΩBPIOΣ «Οτε κατ λθες...», «Το ς ν Κ πρ ω γίους...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς ΙΘ Επιστολ ν «Αδελφοί, Θε ς καί πατήρ...» (Β Κορ. ια 31-33, ι 1-9). (Ε ο λει λέγε τ ν τ ν Κυπρίων Αγίων. Ζήτει το τον τ Κυριακ τ ν Αγίων Πάντων). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Β Λουκ «Καθώς θέλετε να ποι σιν...» (Λουκ. στ 31-36). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...» καί Απ λυσις. Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Κ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Γ Ε δοµάδος Λουκ. 4. ΕΥΤΕΡΑ. Ιεροθέου Επισκ που Αθην ν, Θεοδώρου σίου το παρά τήν Ταµασ ν. Ιωάννου Λαµπαδιστο το θαυµατουργο. Πανηγυρίζει Ιερά Μονή το γίου Ιωάννου το Λαµπαδιστο ν Καλοπαναγιώτ η. Α κολουθίαι τ ν Αγίων Θεοδώρου καί Ιωάννου το Λαµπαδιστο ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 5. ΤΡΙΤΗ. Χαριτίνης µάρτυρος, Ερµογένους εροµάρτυρος. Η Ακολουθία το Αγίου Ερµογένους ψάλλεται ς ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 6. ΤΕΤΑΡΤΗ. Θωµ Αποστ λου. Κενδέου Οσίου το θαυµατουργο. Πανηγυρίζει Ιερά Μονή Αγίου Κενδέου παρά τ χωρίον Α γ ρου Αµµοχώστου.

5 OKTΩBPIOΣ 389 Η Ακολουθία το Αγίου Κενδέου ψάλλεται ς ναγράφεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 7. ΠΕΜΠΤΗ. Σεργίου καί Βάκχου µεγαλοµαρτ ρων, Ε σε ίου καί Φήλικος µαρτ ρων, Πολυχρονίου Ιεροµάρτυρος Α Ακολουθίαι τ ν Αγίων Σεργίου καί Βάκχου καί το Αγίου Πολυχρονίου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πελαγίας, Ταϊσίας σίων, Πελαγίας τ ς παρθένου, Αρτέµονος εροµάρτυρος. Η Ακολουθία το Αγίου Αρτέµονος ναγράφεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιακώ ου ποστ λου, υ ο το Αλφαίου. Τ ν σίων Ανδρονίκου καί Αθανασίας τ ς συµ ίας α το, Α ραάµ το δικαίου καί Λώτ το νεψιο α το. Η Ακολουθία τ ν Αγίων Ανδρονίκου καί Αθανασίας ψάλλεται ς ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 10. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΛΟΥΚΑ. Ε λαµπίου καί Ε λαµπίας τ ν α ταδέλφων καί τ ν σ ν α το ς ναιρεθέντων 200 µαρτ ρων, Θεοφίλου σίου. Ηχος γ. Εωθιν ν Θ. Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολε Αγιε Ιάκω ε...». «Ως ωσφ ρον κλάµποντα...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». Εσπέρια: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το γ χου 6 καί τ ν Αγίων Προσ µοια «Ηλίου λαµπρ τερον...» 4.

6 390 Ε σοδος: Απ στιχα: OKTΩBPIOΣ Τ ν Αγίων «Τ φιλαδελφεί α...». Τ α Θεοτοκίον το γ χου «Π ς µή θαυµάσωµεν...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Τ ν Αγίων «Τ τ ς Τριάδος...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Νε σον παρακλήσεσι...» (ζήτει ε ς τά Απ στιχα το δ χου Σα. σπέρας). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...», ξα τ ν Αγίων «Ο µάρτυρές σου Κ ριε...», Καί ν ν τ µ ηχον Θεοτοκίον «Τ π α νος π κρυφον...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το γ χου, τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον, Υπακοή «Εκπλήττων τ ράσει...» καί Απ λυσις. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το γ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Θ ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί τ ν Αγίων. Τ Κάθισµα τ ν Αγίων «Τ ν ασάνων τά νέφη...» καί τ Θεοτοκίον «Τήν ψυχήν µου Παρθένε...». Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα καί τ Συναξάριον τ ς µέρας.

7 OKTΩBPIOΣ 391 Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ Θ Αναστάσιµον «Συγκεκλεισµένων έσποτα...» καί τ τ ν Αγίων «Αξίως ποφείλο- µεν...» µετά το Θεοτοκίου «Ρανίσι το λέους σου...». Τά Αναστάσιµα στιχηρά το γ χου. Τ Θ Εωθιν ν «Ως π σχάτων τ ν χρ νων...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...», «Ο Μάρτυρές σου Κ ριε...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Kυριακ ς K Eπιστολ ν «Aδελφοί γνωρίζω µ ν...» (Γαλ. α 11-19). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Γ Λουκ «Επορε ετο Ιησο ς ε ς κώµην... Να ν...» (Λουκ. ζ 11-16). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς ΚΑ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Ε δοµάδος Λουκ. 11. ΕΥΤΕΡΑ. Φιλίππου Αποστ λου, ν ς τ ν 7 ιακ νων, Θεοφάνους Επισκ που Νικαίας, Ζηνα δος καί Φιλονίλλης τ ν α ταδέλφων µαρτ ρων, Ιων σίου το ν Περγάµ ω.

8 392 OKTΩBPIOΣ Τάς κολουθίας τ ν α ταδέλφων Αγίων Ζηνα δος καί Φιλονίλλης καί το σίου Ιων ζήτει ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 12. ΤΡΙΤΗ. Πρ ου, Ταράχου καί Ανδρονίκου τ ν µαρτ ρων, Θεοσε ίου σίου το Αρσινο του, Επικτήτου σίου. Η Ακολουθία το σίου Επικτήτου ψάλλεται ς ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Κάρπου, Παπ λου, Αγαθοδώρου καί Αγαθονίκης Μαρτ ρων, Χρυσ ς νεοµάρτυρος. 14. ΠΕΜΠΤΗ. Ναζαρίου, Γερ ασίου, Προτασίου καί Κελσίου µαρτ ρων, Κοσµ Επισκ που Μαϊουµ, Θεράποντος Ιεροµάρτυρος το ν Κ πρ ω - πισκοπε σαντος. Η Ακολουθία το Αγίου Θεράποντος ψάλλεται ς ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λουκιανο πρεσ υτέρου Αντιοχείας, Σα ίνου καί Βάρσου τ ν Επισκ πων. 16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Λογγίνου κατοντάρχου καί τ ν συναναιρεθέντων α τ 2 µαρτ ρων. 17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ. Τ ν Αγίων Πατέρων τ ς ν Νικαί α Ζ Ο κου- µενικ ς Συν δου. Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου το ν τ Κρίσει σιοµάρτυρος, Ανακοµιδή το Λειψάνου το Αγίου καί δικαίου Λαζάρου, σ ναξις πάντων τ ν Aγίων Aναργ ρων. Ηχος δ. Εωθιν ν Ι. Ακολουθία πί τ νακοµιδ τ ν λειψάνων το Αγίου Λαζάρου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τήν Ακολουθίαν τ ν Αγίων Πατέρων ζήτει ν τ Μηναί ω µετά τήν 11ην Οκτω ρίου.

9 OKTΩBPIOΣ 393 (Τ.Μ.Ε. Ακολουθία τ ν Αγίων Πατέρων τ ς Ζ Ο κουµενικ ς Συν δου Οκτ. 1, 2, 3). Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι µάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: Ε σοδος: Απ στιχα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το δ χου 4 καί τ ν Πατέρων τά στιχηρά Προσ µοια «Τάς πτά Συν δους...» 6. Τ ν Αγίων Πατέρων «Τάς µυστικάς σήµερον...». Τ α Θεοτοκίον το δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα τ ν Πατέρων. Τά Αναστάσιµα. Τ ν Πατέρων «Τήν τήσιον µνήµην...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Νε σον παρακλήσεσι...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα τ ν Πατέρων «Υπερδεδοξασµένος...», Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Ο δι µ ς γεννηθείς...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το δ χου, ξα «Αποστολικ ν παραδ σεων...», Καί ν ν «Θεοτ κε προστασία...» καί τά Τρια-

10 394 OKTΩBPIOΣ δικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον, Απολυτίκιον «Υπερδεδοξασµένος...» καί Απ λυσις. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Ι ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί τ ν Πατέρων. Τά Αναστάσιµα Κοντάκιον καί Ο κος καί τ κάθισµα τ ν Πατέρων «Φωστ ρες πέρλαµπροι...» ξα, Καί ν ν Θεοτοκίον «Ταχ µ ς πρ φθασον...». Κοντάκιον καί Ο κος τ ν Πατέρων. Τ Συναξάριον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα τ ς Κυριακ ς τ ν Πατέρων. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ Ι Αναστάσιµον «Τι εριάδος θάλασσα...» καί τ ν Πατέρων «Πατέρες ο ραν φρονες...» µετά το Θεοτοκίου: «Πρεσ είαις περάγαθε...». Αναστάσιµα 4 καί τ ν Πατέρων «Ολην συγκροτήσαντες...» 4. Τ ν Πατέρων «Τ ν Αγίων Πατέρων χορ ς...». «Υπερευλογηµένη...» Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...».

11 OKTΩBPIOΣ 395 «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», «Υπερδεδοξασµένος...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς τ ν Αγίων Πατέρων «Τέκνον Τίτε, πιστ ς λ γος...» (Τίτ. γ 8-15). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Λουκ (Σπορέως) «Εξ λθεν σπείρων...» (Λουκ. η 5-15). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...» καί Απ λυσις. Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΚΒ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε Ε δοµάδος Λουκ. 18. ΕΥΤΕΡΑ. Λουκ το Αποστ λου καί Ε αγγελιστο, Μαρίνου Γέροντος. Πλήρης κολουθία το Ε αγγελιστο Λουκ, τέρα τ ς το Μηναίου, ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Κοντάκιον: «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος: Το Ε αγγελιστο «Αδελφοί ν σοφί α περιπατε τε...» (Κολ. δ 5-11, 14-18). Ε αγγέλιον: Το Ε αγγελιστο «Ο - κο ων µ ν µο κο ει...» (Λουκ. ι 16-21). «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Ε ς π σαν τήν γ ν...». 19. ΤΡΙΤΗ. Ιωήλ προφήτου, Ο άρου καί τ ν σ ν α τ, Ιωάννου σίου το κτήτορος τ ς ν Βουλγαρί α Ιερ ς Μον ς Ρίλας, Μνάσωνος πισκ που Ταµασο τ ς Κ πρου. Ακολουθία το Αγίου Μνάσωνος ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Αρτεµίου µεγαλοµάρτυρος, Γερασίµου το ν Κεφαλληνί α, Ματρώνης Χιοπολίτιδος.

12 396 OKTΩBPIOΣ Η κολουθία το Αγίου Αρτεµίου ψάλλεται ς χει ε ς τά Κ πρια Μηνα α, ξ διαιτέρας φυλλάδος. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος µεγαλοµάρτυρος, ζήτει τ 26 η Οκτ., Ε αγγέλιον µοίως ζήτει τ 26 η Οκτω ρίου. Κοινωνικ ν «Ε ς µνηµ συνον α ώνιον...». 21. ΠΕΜΠΤΗ. Ιλαρίωνος το µεγάλου, Χριστοδο λου το ν Πάτµ ω σίων, Σωκράτους εροµάρτυρος πρεσ υτέρου Αγκ ρας, Βαρνά α καί Ιλαρίωνος σίων τ ν ν Περιστερών α Μ ρφου. Τάς κολουθίας τ ν Αγίων Σωκράτους καί Βαρνά α καί Ιλαρίωνος ζήτει ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Α ερκίου σαποστ λου Επισκ που Ιεραπ λεως καί τ ν Αγίων πτά Παίδων τ ν ν Εφέσ ω, Ε λαλίου πισκ που Λαµπο σης τ ς Κ πρου. Τήν Ακολουθίαν το Αγίου Ε λαλίου ζήτει ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιακώ ου Αποστ λου το Αδελφοθέου, Ιγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπ λεως, Μακαρίου το Ρωµαίου σίου. Η Ακολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος τ ς Κ Κυριακ ς (Γαλ. α 11-19). Ε αγγέλιον τ τ ς ευτέρας τ ς Ζ Ε δοµάδος Ματθαίου (Ματθ. ιγ 54-58). Ε ς τ «Εξαιρέτως» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς π σαν τήν γ ν...». Σηµείωσις: Πολλαχο ε θισται νά τελ ται σήµερον θεία Λειτουργία το Αγίου Ιακώ ου το Αδελφοθέου. 24. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Αρέθα µεγαλοµάρτυρος, Σε αστιαν ς µάρτυρος. Ηχος πλ. α. Εωθιν ν ΙΑ.

13 OKTΩBPIOΣ 397 Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Ως το Κυρίου µαθητής...». «Ο το Πατρ ς µονογενής...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». Εσπέρια: Ε σοδος: Απ στιχα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το πλ. α χου 6 καί το Μηναίου Προσ µοια «Ε ραίων µ τητι τήν σήν...» 4. Το Αγίου «Ασµατικ ς τ ν ποιµενάρχην...». Τ α Θεοτοκίον το πλ. α χου «Εν τ Ερυθρ θαλάσσ η...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Το Μηναίου «Τήν πονηράν καί πιστον...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Αν µφευτε Παρθένε...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα το Μηναίου «Τάς λγηδ νας τ ν Αγίων...», Καί ν ν τ µ ηχον Θεοτοκίον «Το Γα ριήλ φθεγξαµένου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. α χου, τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον, Υπακοή το χου καί Απ λυσις. Καθίσµατα: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί

14 398 Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: OKTΩBPIOΣ το πλ. α χου καί πασα τάξις το Εωθινο (ΙΑ ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί το Μηναίου. Τά Καθίσµατα το Μηναίου «Το Σταυρο τ δυνάµει...», ξα, Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Ως πανάµωµον Ν µφη...». Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ ΙΑ Αναστάσιµον «Μετά τήν θείαν γερσιν...» καί τά το Μηναίου «Αρέθα παναοίδι- µε...» µετά το Θεοτοκίου «Φθαρε σαν νεκαίνισας...». Τά Αναστάσιµα στιχηρά το πλ. α χου. Τ ΙΑ Εωθιν ν «Φανερ ν αυτ ν...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Τρισάγιον. Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: Κοινωνικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...», «Τάς λγηδ νας τ ν Αγίων...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Κυριακ ς ΚΒ Επιστολ ν «Αδελφοί, δετε πηλίκοις µ ν γράµµασιν...» (Γαλ. στ, 11-18). Κυριακ ς Στ Λουκ «Ελθ ντι τ Ιησο ε ς τήν χώραν τ ν Γαδαρην ν...» (Λουκ. η 26-39). «Αξι ν στιν...». «Α νε τε...».

15 OKTΩBPIOΣ 399 «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς ΚΓ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Στ Ε δοµάδος Λουκ, κτ ς άν ορτάζηται ε δικ ς Αγιος διατάσσηται λλως ν τ παρ ντι. 25. ΕΥΤΕΡΑ. Μαρκιανο καί Μαρτυρίου τ ν Νοταρίων, Τα ιθ ς τ ς φιλανθρώπου ν νέστησεν Απ. Πέτρος. 26. ΤΡΙΤΗ. ηµητρίου µεγαλοµάρτυρος το µυρο λήτου καί νάµνησις το πί τ ς ασιλείας Λέοντος το Ισα ρου γενοµένου ν Κωνσταντινουπ λει µεγάλου σεισµο. Η Ακολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον το Αγίου (Β Τιµ. 1-10) καί ( Ιωάν. ιε 17 - ιστ 2). Ε ς τ «Εξαιρέτως» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς µνηµ συνον...». 27. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νέστορος µάρτυρος, Πρ κλης συζ γου το Πιλάτου. 28. ΠΕΜΠΤΗ. Τερεντίου καί Νεονίλλης καί τ ν πτά τέκνων α τ ν καί Ε νίκης µαρτ ρων, ιοµήδους σίου το Κυπρίου. Τήν κολουθίαν το σίου ιοµήδους ζήτει ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Επέτειος τ ς Εθνικ ς Εορτ ς τ ς 28ης Οκτω ρίου 1940, καθ ν Ελλάς πορρίψασα τελεσίγραφον παραδ σεως δέχθη τ ν π λεµον π µέρους τ ς Ιταλίας καί περησπίσατο γενναίως τά πάτρια δάφη. Ο ιάκονος: Τυπική διάταξις οξολογίας Επί τ πετεί ω τ ς 28ης Οκτω ρίου «Ε λ γησον έσποτα».

16 400 Ο Αρχιερε ς: Ο Α Χορ ς: Ο Β Χορ ς: Ο Χοροί: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Β Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Β Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Α Χορ ς: Ο ιάκονος: Ο Αρχιερε ς: Ο ιάκονος: Ο Αρχιερε ς: OKTΩBPIOΣ «Ε λογητ ς Θε ς µ ν». «Σ σον, Κ ριε, τ ν λα ν σου». «Τ περµάχ ω». Τήν οξολογίαν. «Ελέησον µ ς, Θε ς, κατά τ µέγα λε ς σου, δε µεθά σου πάκουσον καί λέησον». «Κ ριε λέησον» (τρίς) «Ετι δε µεθα πέρ τ ν ε σε ν καί ρθοδ ξων χριστιαν ν». «Κ ριε λέησον» (τρίς) Ετι δε µεθα πέρ το Πατρ ς καί Αρχιεπισκ που µ ν (δε νος) καί πάσης τ ς ν Χριστ µ ν δελφ τητος». «Κ ριε λέησον» (τρίς) «Ετι δε µεθα πέρ το κατά ξηράν, θάλασσαν καί έρα θνικο µ ν Στρατο καί σ µπαντος το ε λογηµένου Ελληνικο µ ν Γένους». «Κ ριε λέησον» (τρίς) «Ετι δε µεθα πέρ µακαρίας µνήµης καί α ωνίου ναπα σεως τ ν πέρ πίστεως καί πατρίδος κατά το ς θνικο ς µ ν γ νας νδ ξως γωνισαµένων καί πεσ ντων πατέρων καί δελφ ν µ ν». «Α ωνία µνήµη α τ ν» «Ετι δε µεθα πέρ το ε σακο σαι Κ ριον τ ν Θε ν µ ν φων ς τ ς δεήσεως µ ν τ ν µαρτωλ ν καί λε σαι µ ς» «Επάκουσον µ ν Θε ς...». Το Κυρίου δεηθ µεν» Τήν ε χήν: Κ ριε Θε ς µ ν, τά σ µπαντα τ Σ κράτει συνέχων καί τ θεί α Σου καί πανσθενε ουλ κυ ερν ν, κάστ ω Εθνει τάς δίας ροθεσίας θέµενος καί πί τ µέτερον Εθνος ε µεν ς εί πι λέπων καί κη-

17 OKTΩBPIOΣ 401 δ µενος α το, τήν κραταιάν Σου προστασίαν καί οήθειαν χορηγήσας α τ καί ν τ πέρ λευθερίας γ νι το 1940 νισχ σας α τ κατά πολεµίου πολυπληθο ς καί περ πλου, καί δουλωθέν α τ στηρίξας, διασώσας καί ε ς λε θερον α θις ίον ξαναστήσας, πρ σδεξαι τάς κ άθους ψυχ ς καί καρδίας ναπεµποµένας ε χαριστηρίους µ ν δεήσεις κατά τήν στορικήν καί ειµνηµ νευτον τα την πέτειον, καθ ν νοσίως µέν πί ουλος χθρ ς πετέθη καθ µ ν, τ δ Εθνος σ σσωµον περηφάνως καί νδρείως ντετάχθη κατ α το. Καί τάς µέν ψυχάς τ ν πέρ Πίστεως καί Πατρίδος ρωϊκ ς γωνισαµένων καί νδ ξως ν τ ερ το τ ω γ νι πεσ ντων, π τ ν πολεµίων ναιρεθέντων καί σφαγιασθέντων πατέρων καί δελφ ν µ ν µετά τ ν π α ν ς Σοι ε αρεστησάντων νάπαυσον, µ ς δέ πάντας ξίους τ ς λευθερίας νάδειξον. Εν ε ρήν η καί εί λε θερον τ Εθνος µ ν τήρει, ν τ ε σε εί α καί τ ρετ στήριζε α τ καί ε ς π ν ργον γαθ ν καθοδήγει. Επιδε, Κ ριε, ε σπλάχν ω µµατί Σου καί πί τήν δειν ς δοκιµαζο- µένην διαιτέραν µ ν πατρίδα Κ προν. Αποδίωξον π α τ ς τάς ρδάς τ ν αρ άρων καί λλοθρήσκων ε σ ολέων, τ ν σφαγιαζ ντων καί ν παντί τρ π ω καταδυναστευ ντων καί ξουθενο ντων τ ν λα ν Σου καί ε ηλο ντων το ς ναο ς Σου. Σ ντριψον α τ ν τήν σχ ν καί ταπείνωσον τήν πηρµένην φρ ν. Σ ντµησον τ ν χρ νον τ ς δοκιµασίας µ ν καί λευθέρωσον µ ς κ τ ν στιφ ν τ ν αρ άρων. ς, Κ ριε, σχ ν τ χριστεπων µ ω λα Σου, τ φιλοχρίστ ω µ ν Στρατ καί π σι το ς γωνιζοµένοις πρ ς λευθερίαν, χαριζ µενος µ ν µ νοιαν κα δελφωσ νην. Το ς π - ξουσίας νοµίµως ντας κατε θυνον κατά τ Σ ν πανάγιον θέληµα το ς ν α χµαλωσίαις λ τρωσον καί το ς ν νάγκαις ντας δελφο ς µ ν οήθει καί νίσχυε, να ν λ η τ νήσ ω µ ν, λευθερουµέν η καί ε ς ίον ε ρηνικ ν καί ε τυχ καί σ χιον καί α θις δηγουµέν η, δοξάζηταί Σου τ πανάγιον νοµα το Πατρ ς καί το Υ ο καί το Αγίου Πνε µατος. Αµήν. Ο ντεταλµένος: Ο Αρχιερε ς: Ο Χοροί: Ο Χοροί: Ο Ιερε ς: Τ ν Πανηγυρικ ν Τήν Απ λυσιν Τ ν Εθνικ ν Υµνον. «Τ ν εσπ την καί Αρχιερέα» «ι ε χ ν το Αγίου εσπ του». 29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Αναστασίας σιοµάρτυρος, Α ραµίου σίου, Σά α Στρατηλάτου µάρτυρος.

18 402 OKTΩBPIOΣ 30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ζηνο ίου καί Ζηνο ίας τ ν α ταδέλφων µαρτ ρων, Κλε πα καί Αρτεµ Αποστ λων, Μαρκιανο Επισκ που Συρακο σης Ιεροµάρτυρος, Θεράποντος ν Λυθροδ ντ α σίου. Τάς κολουθίας τ ν µαρτ ρων α ταδέλφων Ζηνο ίου καί Ζηνο- ίας, καί το σίου Θεράποντος ζήτει ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 31. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ. Στάχυος, Απελλο, Αµπλία, Ο ρ ανο, Αριστο ο λου, Ναρκίσσου κ τ ν Ε δοµήκοντα Αποστ λων. Ηχος πλ.. Εωθιν ν Α. Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι Μάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά). «Χριστ ς ληθιν ς...». Εσπέρια: ξα, Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το πλ. χου 7 καί τ ν Αποστ λων Προσ µοια «Ε ς π σαν ξέδραµε...» 3. Τ α Θεοτοκίον το πλ. χου «Τίς µή µακαρίσει σε...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Τ Θεοτοκίον τ ς Οκτωήχου «Ο ποιητής καί λυτρωτής µου...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Αγγελικαί δυνάµεις...», ξα Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Ο τήν ε λογη- µένην...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...».

19 OKTΩBPIOΣ 403 Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. χου, τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Υπακοή το πλ. χου. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Αγγελικαί δυνάµεις...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Ο τήν ε λογηµένην...». Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το πλ. χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Α ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί το Μηναίου. Τά Καθίσµατα το Μηναίου «Ε ς π σαν τήν γ ν...», ξα «Τα ς θείαις λαµπρ τησι...», Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Αγνή παναµώµητε...». Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ Α Αναστάσιµον «Το ς Μαθητα ς συνέλθωµεν...» καί τ Θεοτοκίον «Το ς µαθητα ς συνέχαιρες...». Τά Αναστάσιµα Στιχηρά το πλ. χου. Τ Α Εωθιν ν «Ε ς τ ρος το ς Μαθητα ς...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Αγγελικαί δυνάµεις...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο.

20 404 OKTΩBPIOΣ Κοντάκιον: «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς ΚΓ Επιστολ ν «Ο Θε ς πλο σιος ν ν λέει...» ( Εφεσ. 4-10). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Ε Λουκ «Ανθρωπ ς τις ν πλο σιος...» (Λουκ. ιστ 19-31). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Κ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Ζ Ε δοµάδος Λουκ.

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ, συµψάλλεται κολουθία α τ ν µετ τ ν ναστασίµων,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρισµός. µνολογία εναι τό µάθηµα, τό ποο σχολεται µέ τήν ν γένει µνογραφική

Διαβάστε περισσότερα