επέμβασης. - Χαρακτηρισμός ιδιοκτησιακού καθεστώτος,χρήση και μορφή γης του γηπέδου - Χάρτης προσανατολισμού 1: σε μέγεθος σελίδας, με τη θέση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επέμβασης. - Χαρακτηρισμός ιδιοκτησιακού καθεστώτος,χρήση και μορφή γης του γηπέδου - Χάρτης προσανατολισμού 1: σε μέγεθος σελίδας, με τη θέση"

Transcript

1 ΚΥΑ 1661/94 (ΦΕΚ Β' 786) : "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ' αριθ /5387 Κοινής Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Τουρισμού" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α'). 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ /5387/90 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 678 Β'). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1538/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137 Α'). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/93 "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του" (ΦΕΚ 193 Α'). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 208/1992 και 6. Το γεγονός οτι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού, αποφασίζουμε: 'Αρθρο 1: Το εδάφιο 11α της ομάδας ΙΙ του πίνακα του άρθρου 4 της υπ' αριθμ /53287/90 Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής: α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύμματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών ανεξαρτήτως δυναμικότητος. β. Κύρια ξνοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 κλινών εντός σχεδίου πόλεων ή οικισμών άνω των κατοίκων και 500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων σχεδίων πόλεων ή οικισμών κάτω των κατοίκων.

2 γ. Νέα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή επεκτάσεις αυτών σε οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί καθώς και σε τμήματα πόλεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά κέντρα. δ. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. ε. Χώροι οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. 'Αρθρο 2: Μετά την παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ /5387/90 Κοινής Υπουργικής Απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος 4, της ήδη υπαρχούσης αριθμουμένης σε 5, ως εξής: Εάν από τη λειτουργία της τουριστικής εγκατάστασης της κατηγορίας αυτής προκύπτει, ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με όμοια απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι. 'Αρθρο 3: Οι πίνακες 2 και 3 του άρθρου 16 της υπ'αριθ /5387/90 Κοινής Υπουργικής Απόφασης εξειδικεύονται αντίστοιχα όσον αφορά έργα και δραστηριότητες του τουριστικού τομέα ανάλογα με την κατηγορία, το μέγεθος και το στάδιο έγκρισης του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τα περιεχόμενα των πινάκων 2α, 3α και 3β που προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

3 'Αρθρο 4: Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 2α Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) προκειμένου για: - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 300 κλινών και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις των 300 ατόμων αντίστοιχα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών. - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των κλινών εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών άνω των κατοίκων και 500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων πόλεων ή οικισμών κάτω των κατοίκων. - Νέα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή επεκτάσεις αυτών σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί καθώς και σε τμήματα πόλεων, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα. - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 1. Ονομασία και είδος τουριστικού συγκροτήματος. Επωνυμία, είδος τουριστικού έργου, μέγεθος-δυναμικότητα, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο έδρας, αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης, φορέας υλοποίησης. 'Εκταση, θέση, διοικητική υπαγωγή και όρια του χώρου

4 επέμβασης. - Χαρακτηρισμός ιδιοκτησιακού καθεστώτος,χρήση και μορφή γης του γηπέδου - Χάρτης προσανατολισμού 1: σε μέγεθος σελίδας, με τη θέση του χώρου επέμβασης. 2. Περίληψη. Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων. Στοιχεία για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Τύπος, μέγεθος, μέγιστος αριθμός κλινών, μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης, συνοπτική περιγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και των μέτρων και όρων αντιμετώπισής των. 3. Γεωγραφική θέση-χρήσεις γης 3.1 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του γηπέδου - Χρήση - μορφή γης (γεωργική έκταση - βοσκότοπος, δάσος - δασική έκταση - αγρός κλπ.). - Υπάρχουσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, πηγάδια, γεωτρήσεις, δίκτυα υποδομής, κλπ.). Τα προαναφερόμενα απεικονίζονται σε χάρτη 1: Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης της ευρύτερης του γηπέδου περιοχής σε ακτίνα 1 km περίπου από τα όρια του γηπέδου επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, οικισμοί, δρόμοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες φυσικές περιοχές κλπ.) και εντοπισμός των αξόνων (δρόμων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχοντες με το χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσια γήπεδα να σημειώνονται σε χάρτη οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας. Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα απεικονίζονται σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας.

5 3.3 Θα γίνεται αναφορά στις θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν όλη ή μέρος της περιοχής (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΓΠΣ, κλπ.). 3.4 Να διερευνηθεί και να αναφερθεί τυχόν χαρακτηρισμός της περιοχής επέμβασης ή μέρος αυτής σαν προστατευτέα περιοχή με Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή βάση άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς συνθήκης. 3.5 Περιγραφή υφιστάμενων έργων της περιοχής (εγκαταστάσεις διαμορφωμένοι χώροι κτλ.), καθώς και έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ.) στο γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή. 4. Υφισταμένη κατάσταση. 4.1 Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων πηγών ρύπανσης και εκτίμησης της κατάστασης του περιβάλλοντος. 4.2 Συνοπτική περιγραφή του ανάγλυφου της περιοχής,και της μορφολογίας του εδάφους(τύπος,βάθος,ρη),κλίσεις του εδάφους. 4.3 Συνοπτική περιγραφή των υδρολογικών συνθηκών, υδάτινοι σχηματισμοί (αναφέρονται πηγές, ρέμματα, αρδευτικά ή αποστραγγηστικά έργα, λίμνες, όχθες, παραλίες, υγρότοποι κλπ.). 4.4 Συνοπτική περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 4.5 Περιγραφή των κλιματολογικών στοιχείων - στοιχείων ατμόσφαιρας κλπ. Παρέχονται τα κλιματολογικά στοιχεία από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό για ό,τι αφορά θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, άνεμος. 5. Χλωρίδα-Πανίδα. 5.1 Χλωρίδα Περιγράφονται οι υφιστάμενες φυτοκοινωνικές ενώσεις καθώς και τα απαντώμενα βλαστητικά είδη, ο βαθμός πυκνότητάς τους και η γενικώτερη κατάστασή τους

6 (ηλικία-υγεία κλπ.). Τυχόν ενδειμικά είδη θα επισημαίνονται καθώς και τα σημαντικά οικοσυστήματα της περιοχής. Τα παραπάνω θα αποδίδονται σε χάρτη κλίμακας 1: Πανίδα Θα γίνεται μια γενική αναφορά στην πανίδα της περιοχής με ειδικότερη μνεί σε τυχόν σπάνια ή προστατευόμενα είδη. 6. Περιγραφή του έργου και εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον. 6.1 Περιγραφή των φάσεων κατασκευής και ειδικά όσον αφορά τις επεμβάσεις στο περιβάλλον (π.χ. προσωρινές επιχωματώσεις, προσπέλαση, δάπεδα εργασίας) και γενικά είδη και προιόντα όκλησης (π.χ. απόβλητα, απορρίματα, θόρυβος κλπ.). 6.2 Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων - Πλήρη στοιχεία για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στο γήπεδο, περιγραφή και σχέδια για τις επί μέρους εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και άλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής με την επιφάνεια που καταλαμβάνουν. - Χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων (τρόπος λειτουργίας, μέγιστος αριθμός κλινών,μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, τύπος, μέγεθος). - Μεγέθη/επιτρεπόμενη κάλυψη, επιτρεπόμενη δόμηση, επιτρεπόμενη πυκνότητα υλικών/στρέμμα, πραγματική κάλυψη. - Σχέδιο που θα σημειώνονται: α) γενική διάταξη των κτισμάτων σε κλίμακες 1:500 ή 1:400 ή 1:200 (ανάλογα με την έκταση του γηπέδου).

7 β) Τα σημεία εκπομπής αερίων, υγρών, στερεών αποβλήτων και θορύβου της εγκατάστασης προς οποιοδήποτε αποδέκτη. 6.3 Χρήση νερού και ενέργειας α) Συνοπτική περιγραφή του τρόπου ύδρευσης της εγκατάστασης (πηγή και σημεία) υδροληψίας, απαιτούμενες παροχές, σύστημα ύδρευσης. β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο ύδρευσης της εγκατάστασης. γ) Γενικά στοιχεία νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων (είδος και ποσότητα). 6.4 Επιπτώσεις Μεταβολές στην γεωμορφολογία και τυχόν μόνιμες αλλοιώσεις (κλίσεων κλπ) Επιπτώσεις στη βλάστηση (ποσότητα βλάστησης που απομακρύνεται, έκταση εκχέρσωσης, ποσοστό μεταβολής στην υφιστάμενη χρήση γης) Επιπτώσεις στην πανίδα θα γίνεται εκτίμηση της επίπτωσης του έργου στην πανίδα δηλ. μείωση ή περιορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων, καταστροφή χώρου περάσματος αποδημητικών ή καταστροφή υδρόβιας πανίδας Επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της περιοχής - Επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής (π.χ. θέσεις εργασίας, έργα υποδομής). - Επίπτωση αισθητική της επέμβασης(θετική ή αρνητική) στον άμεσο και ευρύτερο χώρο. Η αισθητική απίπτωση μπορεί να οφείλεται σε διακοπή της συνέχειας του τοπίου, σε κατασκευές εντός κλίμακος, χρωματισμούς

8 κτλ. 6.5 Απόβλητα Αέρια απόβλητα: Στοιχεία που αφορούν τις πηγές,την ποσότητα και την ποιότητα των αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης πριν από τυχόν επεξεργασία τους (π.χ. γεννήτριες, εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, μαγειρείο, κλειστοί χώροι στάθμευσης οχημάτων, καύση απορριμάτων κλπ.) Υγρά απόβλητα - Ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση με αναλυτική περιγραφή των χρήσεων και των αναγκαίων ποσοτήτων νερού χωριστά για κάθε τμήμα της εγκατάστασης (πισίνες, δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι κλπ.) καθώς επίσης και ποσότητες των παραγομένων αποβλήτων. - Στοιχεία υγρών αποβλήτων χωριστά για κάθε τμήμα της εγκατάστασης πριν από τυχόν επεξεργασία (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία). Ονομαστικά, ο πρώτος, ο ενδιάμεσος και ο τελικός αποδέκτης κάθε εκβολής υγρών αποβλήτων και επισήμανση στο χάρτη της παρ Πραγματοποιούμενες ή προβλεπόμενες χρήσεις νερού των διαφόρων αποδεκτών Στερεά απόβλητα-ιλύες-απορρίματα - Τύποι, ποιότητα και ποσότητες στερεών αποβλήτων, ιλύων και απορριμάτων από την εγκατάσταση. - Απόδοση στο χάρτη της παρ. 10 των θέσεων απόρριψης των στερεών αποβλήτων.

9 Θόρυβος - Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία (κανονική και εντατική, ημέρα και νύκτα) της εγκατάστασης σε πιθανά σημεία εκπομπών θορύβου (π.χ. αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαεριστήρας βιολογικός καθαρισμός, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινό κέντρο διασκέδασης). - Δευτερογενείς αιτίες αύξησης του θορύβου (π.χ.κίνηση οχημάτων κλπ.). 7. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται να ληφθούν για την πρόληψη-εξάλειψη τυχόν σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 7.1 Σύνθεση αποκατάσταση Εναλλακτικές λύσεις που τυχόν μελετήθηκαν και αιτιολόγηση της λύσης που τελικά προτιμήθηκε Αποκατάσταση και διαμόρφωση αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή προσωρινές επεμβάσεις (προσαρμογή στις τοπιολογικές και οικολογικές συνθήκες και περιγραφή) Φυτεύσεις Περιγραφή του σχεδιαμού, της μεθόδου των φυτεύσεων και κατάλογος των επιλεκτικά προτεινόμενων φυτικών ειδών για φύτευση. Σκοποί των φυτεύσεων και τρόποι κάλυψης φυτευτικού και άλλου υλικού Λειτουργική σύνδεση με τον ευρύτερο χώρο. Περιγραφή τυχόν αναγκαίων έργων και εργασιών προς τον ακοπό αυτό.

10 Συντήρηση αποκατασταθέντων χώρων. Κύρια αφορά τις φυτεύσεις και τις διαμορφώσεις χώρων (άρδευση, λίπανση, συμπλήρωση, κλάδεμα, περίφραξη κλπ.) Μέτρα προστασίας (αντιπυρική προστασία, ζώνες ομβροδεξαμενών κλπ.) Αέρια απόβλητα - Μέτρα προστασίας (είδη συστημάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέσης τους). - Απόδοση των μέτρων προστασίας και - Τεχνική περιγραφή των μέτρων προστασίας Υγρά απόβλητα - Μέτρα προστασίας (είδη συστημάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέσης τους). - Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι ποιότητας των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους (ποιότητα και ποσότητες εκφρασμένες σε κατάλληλες μονάδες m3/h/mg/1 κλπ.). - Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αντιρρύπανσης με τους αντίστοιχους μαθηματικούς υπολογισμούς Στερεά απόβλητα-ιλύες-απορρίματα - Μέτρα προστασίας - Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους - Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους. - Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος μεταφοράς, θέση διάθεσης ή ανακύκλωσης) για κάθε λύση. Πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην βιολογική ιλύ που προέρχεται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων Θόρυβος - Μέτρα προστασίας ανά πηγή θορύβου (τεχνική

11 περιγραφή). - Αποδόσεις των μέτρων προστασίας - Υπολογισμένη στάθμη θορύβου σε χαρακτηριστικά σημεία της εγκατάστασης (όρια οικοπέδου) μετά την κατασκευή των μέτρων προστασίας. 7.2 Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης Αναφορά στον χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών και στην τμηματική χρονική προτεινόμενη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης. 7.3 Προυπολογισμός αποκατάστασης και κόστος συντήρησης. Αφορά κύρια διαμόρφωση χώρων, φυτεύσεις και το κόστος συντήρησης των φυτεύσεων. 8. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι Επιγραμματική αναφορά στους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους. 9. Οδηγίες καλής λειτουργίας των συστημάτων αντιρρύπανσης. Στην περίπτωση που έχουν αντικατασταθεί και λειτουργούν συστήματα αντιρρύπανσης δίνονται οι οδηγίες και τα χαρακτηριστικά καλής λειτουργίας τους. 10. Τυχόν συμπλήρωση ειδικών εντύπων που χορηγούνται από τις υπηρεσίες. Συμπλήρωση ειδικών εντύπων και προσκόμιση κάθε άλλου στοιχείου, που ο μελετητής κρίνει αναγκαίο για την κατανόηση της επέμβασης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 11. Παρουσίαση 11.1.Χάρτες 11.1.α Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1: σε μέγεθος σελίδας με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κλπ.

12 11.1.β Χάρτης 1:5000 Συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 μέτρων γύρω από τον χώρο επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, οικισμοί, δρόμοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες περιοχές κλπ.) και συντονισμός των αξόνων (δρόμων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχοντες με το χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσιες εκτάσεις να σημειώνονται και οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας γ Τοπογραφικός χάρτης με υψομετρικές καμπύλες στον οποίο θα φαίνονται τα όρια του χώρου επέμβασης. Η κλίμακα του χάρτη θα είναι ανάλογη με την έκταση όπως παρακάτω: 'Eκταση μικρότερη των 50 στρεμμ. κλίμακα 1:200 'Εκταση μέχρι 50 στρέμματα κλίμακα 1:500 'Εκταση από 51 στρέμματα μέχρι 100 στρεμ. κλιμ.1:1000 'Εκταση από 101 στρέμματα μέχρι 500 στρεμ. κλιμ.1:2000 'Εκταση από 501 στρέμματα μέχρι 1000 στρεμ. κλιμ.1:5000 'Εκταση από 1001 στρέμματα και άνω κλίμακα 1:10000 Eπί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης οι οποίοι θα έχουν την θεώρηση του αρμόδιου Πολεοδομικού γραφείου και θα φαίνεται η γενική διάταξη των κτιρίων της Μονάδας και των εν γένει διαμορφώσεων του ελεύθερου χώρου δ Χάρτης κλίσων σε κλίμακα αντίστοιχη του

13 τοπογραφικού. Για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ορεινών καταφυγίων, χιονοδρομικών κέντρων κλπ., οι κατηγορίες κλίσεων θα είναι 0-10,11-20, 21-30, 31-50, 51-60, 61-80, 80 και άνω ε Απόδοση σε χάρτη 1/25000 έως 1/50000 των θέσεων απόρριψης των στερεών αποβλήτων με αμτίστοιχη θεώρηση του Δήμου ή της Κοινότητας στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκουν οι συγκεκριμένες θέσεις στ Χάρτης 1:25000-οδοιπορικό Εγκρίσεις-βεβαιώσεις 11.2.α Προέγκριση χωροθέτησης (όπου απαιτείται) β Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ για τα νομίμως λειτουργούντα ξενοδοχειακά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις γ Χαρακτηρισμός έκτασης από δασική υπηρεσία (Ν.998/79) δ Χαρακτηρισμός έκτασης από Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας (Ν.Ε.ΧΩ.Π.) σύμφωνα με το υπ' αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας ε Χαρακτηρισμός οδού προσπέλασης από Δήμο ή Κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος αυτής στ Βεβαίωση υδροδότησης από Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες νερού όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές του ΕΟΤ ΦΕΚ 557 Β'. Σε περίπτωση γεώτρησης απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής, οτι επιτρέπεται να γίνει γεώτρηση για

14 τουριστική χρήση ή οτι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το νερό υφιστάμενης γεώτρησης ή παλαιού πηγαδιού για τουριστική χρήση ζ Βεβαίωση, έγκριση του αρμόδιου Δήμου ή της Κοινότητας επί του χάρτου 1: :50000 για τη θέση απόρριψης των στερεών αποβλήτων η Βεβαίωση του αρμόδιου Πολεοδομικού γραφείου για τους ισχύοντες όρους δόμησης επί του τοπογραφικού χάρτη της παρ.10.1γ θ Βεβαίωση αρχαιολογικής υπηρεσίας ι Καθορισμός Αιγιαλού και παραλίας(θα προσκομισθεί το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο καθορισμός ή η τελική απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής) Φωτογραφίες (έγχρωμες) της περιοχής επέμβασης και του ευρύτερου χώρου. 12. Οι προδιαγραφές του παρόντος πίνακα ισχύουν και κατά το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης του άρθρου 8 της ΚΥΑ /5387/ (ΦΕΚ 678 Β'),τα δε απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού δικαιολογητικά εφαρμόζονται στις κατά τα ανωτέρω προδιαγραφές. 13. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678). ΠΙΝΑΚΑΣ 3α Εξιδίκευση περιεχομένου μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) προκειμένου για: κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μικρότερης των 300 κλινών και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις μικρότερες των 300

15 ατόμων σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών. Γενικά: α) Ονομασία και είδος του τουριστικού έργου - Χαρακτηρισμός, ονομασία της τουριστικής εγκατάστασης, μέγεθος (δυναμικότητα), διεύθυνση έδρας, μορφή συγκροτήματος, κατηγορία. β) Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου - 'Εκταση γηπέδου, θέση, διοικητική υπαγωγή και όρια του χώρου επέμβασης, υψομετρικές καμπύλες γηπέδου, τοπογραφικός χάρτης στον οποίο θα αποδίδονται τα ανωτέρω κλίμακας 1:100 έως 1: Περιγραφή και συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρα γύρω από το χώρο επέμβασης π.χ. δασικές εκτάσεις, γεωργικές, αρδευόμενες, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες φυσικές περιοχές, υπάρχον και προτεινόμενο οδικό δίκτυο, άλλες υφιστάμενες χρήσεις. Τα ανωτέρω θα αποδίδονται και σε χάρτη χρήσεων γης 1: Περιγραφή παραλίας- αξιολόγηση για παραθαλάσσιες εκτάσεις και καθορισμός οικοδομικής γραμμής προς την θάλασσα από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο. - Περιγραφή των δικτύων υποδομής - ύδρευσης, αποχέτευσης, οδικό δίκτυο, ΟΤΕ, ΔΕΗ. - Φωτογραφίες γηπέδου και ευρύτερης περιοχής. Οι χάρτες και οι φωτογραφίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο απαιτούνται μόνο κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Κατά τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης

16 απαιτούνται οι χάρτες (με τις κατάλληλες απεικονίσεις) και φωτογραφίες που αναφέρονται στα "απαιτούμενα δικαιολογητικά" για την προέγκριση χωροθέτησης. γ) 'Ονομα - Δ/νση αρμοδίου - Αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης και του φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας (πλήρη στοιχεία, διεύθυνση). δ) Σύντομη περιγραφή του έργου - Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας. Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται αναλυτικώτερη περιγραφή και κατόψεις για τις επιμέρους εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και άλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής με τις επιφάνειες που θα καταλαμβάνουν. Τα ανωτέρω θα απεικονίζονται στο χάρτη του γηπέδου της β'παραγράφου του παρόντος παραρτήματος. - Χρήσεις της τουριστικής εγκατάστασης (τύπος, μέγεθος, αριθμός, τρόπος λειτουργίας, - εποχιακή ή διαρκής -μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, μέγιστος αριθμός κλινών. - Περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και απορριμάτων. ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 'Εδαφος : Σύντομη περιγραφή των τοπογραφικών συνθηκών (ανάγλυφο, υψόμετρο, κλίσεις, έδαφος - τύπος εδάφους). Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στην γεωλογική διάταξη

17 των πετρωμάτων. ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) διασπάσεις μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους δ) καταστροφή επικάλυψη ή αλλαγή οποιαδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακίου ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, αρμίσκου ή λίμνης ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές Αέρας: Κλίμα (περιγραφή κλιματολογικών συνθηκών). Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) δυσάρεστες οσμές γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση

18 3. Νερά: Περιγραφή υδρολογικών συνθηκών: - πηγές, ρεύματα, αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, λίμνες, όχθες παραλίας, υγρότοπος. - ποσότητες επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών. ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης, ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανεικά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητάς των στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι' απ' ευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές ή ανασκαφές η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα Χλωρίδα: Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων

19 φυτοκοινωνικών ενώσεων, των βλαστητικών ειδών, τον βαθμό πυκνότητάς των, αναφορά σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών, αγροτικές καλλιέργειες. Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στο βαθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δένδρων, θάμνων κλπ.). ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας Πανίδα: Γενική αναφορά στην πανίδα της περιοχής με ειδικότερη μνεία σε τυχόν σπάνια ή προστατευόμενα είδη. Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων, περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, βενθικών οργανισμών ή εντόμων) β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων - - -

20 6. Θόρυβος: Αναφορά των εγκαταστάσεων και λειτουργιών της μονάδας (βιολογικός καθαρισμός, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) που προκαλούν θόρυβο.ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου. Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου Χρήσεις γης: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης; Φυσικοί πόροι: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αύξηση του ρυθμού χρήσης/αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου; Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων: Το προτεινόμενο έργο ενέχει: - κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημ. ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών; Πληθυσμός: Συνοπτική περιγραφή του ανθρώπινου πληθυσμού στην άμεση και ευρύτερη του τουριστικού έργου περιοχή (πυκνότητα, ασχολίες, κοινωνική οικονομική κατάσταση). Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου; Κατοικία: Τo προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα

21 κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοκία στην περιοχή ίδρυσης του έργου; Μεταφορές/κυκλοφορία: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων; β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης; γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας; δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και/ ή αγαθών; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ε) μεταβολές στη θαλάσσια,σιδηροδρομική η αέρια κυκλοφοριακή κίνηση; στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων; Ενέργεια: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμων ή ενέργειας; β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενεργείας Κοινή ωφέλεια: Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων δικτύων υποδομής (ηλεκτρισμού, οδικού, ύδρευσης, βιολογικός καθαρισμός, δεξαμενές). Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει την ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας; α) ηλεκτρισμό; β) συστήματα επικοινωνιών; γ) ύδρευση; δ) υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους; ε) αποχέτευση νερού βρόχινου; - - -

22 στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών; Ανθρώπινη υγεία: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας); β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους; Αισθητική: Το προτεινόμενο έργο θα προκα λέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού στην κοινή θέα; Αναψυχή: Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής; Πολιτιστική κληρονομιά: Σύντομη περιγραφή αρχαιολογικών χώρων το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 19. Προστατευτέες περιοχές: Να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε περίπτωση που αυτή προστατεύεται με τον 1650/86. Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1650/86; Συναγωγή σημταντικών πορισμάτων; Εντοπισμός των οιασδήποτε μορφής επιπτώσεων στο χώρο επέμβασης και στον περιβάλλοντα αυτόν χώρο. 'Εχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον; Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και εντοπίζοντας τις επιπτώσεις

23 που επιφέρει η επέμβαση,περιγράφονται τα ακόλουθα: α) Οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και ποσότητες εκπεμπομένων ρύπων, επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής του έργου). Σύντομη αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. β) Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύντομη περιγραφή των μέτρων για τη πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης. Περιγραφή της προτεινόμενης αποκατάστασης και διαμόρφωσης των αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή προσωρινές επεμβάσεις φυτεύσεις-σχεδιασμός αντιρρυπαντικών μεθόδων. Αντιμετώπιση θορύβου από αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαεριστήρες, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινό κέντρο κλπ. Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής φόρτισης και ένταξης στο δομημένο περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτούνται επιπλέον: - Πλήρης τεχνική περιγραφή, σχέδια και υπολογισμού για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, καθώς και η απόδοση του συστήματος. (Εφόσον δεν απαιτείται έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις). - Μέθοδος και τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων. - Τεχνική περιγραφή των μεθόδων μείωσης της

24 στάθμης θορύβου από τις θορυβώδεις εγακταστάσεις και λειτουργίες της μονάδος (π.χ. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, εγκαταστάσεις κλιματισμού- χώροι ψυχαγωγίας- χορευτικά κέντρα κλπ.) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 1. Προέγκριση χωροθέτησης, όπου απαιτείται. 2. Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ για τα νομίμως λειτουργούντα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. 3. Χαρακτηρισμός έκτασης από δασική υπηρεσία Ν.998/ Χαρακτηρισμός έκτασης από Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας, Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας (Ν.Ε.ΧΩ.Π.) σύμφωνα με το υπ' αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας. 5. Χαρακτηρισμός οδού προσπέλασης από Δήμο ή Κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος αυτής. 6. Βεβαίωση υδροδότησης από Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες νερού, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΤ ΦΕΚ 557 Β'. Σε περίπτωση γεώτρησης απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής, ότι επιτρέπεται να γίνει γεώτρηση για τουριστική χρήση ή οτι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το νερό υφιστάμενης γεώτρησης ή παλαιού πηγαδιού για τουριστική χρήση. 7. Βεβαίωση-έγκριση του αρμόδιου Δήμου ή της Κοινότητας επί του χάρτου 1: :50000 για τη θέση απόρριψης των στερεών αποβλήτων. 8. Βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου για τους ισχύοντες όρους δόμησης επί του τοπογραφικού χάρτη της παρ.10.1γ. 9. Οι προδιαγραφές του παρόντος πίνακα ισχύουν και κατά το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης του άρθρου 8 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β'), τα δε παιτούμενα κατά τις

25 διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού δικαιολογητικά προσαρμόζονται στις κατά τα ανωτέρω προδιαγραφές. 10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β'). ΙΙ. ΧΑΡΤΕΣ 1. Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1: σε μέγεθος σελίδας με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κλπ. 2. Χάρτης 1/25000 οδοιπορικό. 3. Χάρτης 1:5000 συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 μ. γύρω από το χώρο επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, δρόμοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες περιοχές κλπ.) και εντοπισμός των αξόνω ν(δρόμων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχουσες με το χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). 4. Τοπογραφικό 1:200-1:500 με υψομετρικές καμπύλες, όπου θα φαίνεται η γενική διάταξη των κτισμάτων και λοιπές διαμορφώσεις του ελεύθερου χώρου. Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης, οι οποίοι θα έχουν τη θεώρηση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου. ΠΙΝΑΚΑΣ 3β Εξειδίκευση περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) προκειμένου για: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μικρότερης των 1000 κλινών εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών άνω των κατοίκων και δυναμικότητας μικρότερης των 500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων σχεδίων πόλεων ή οικισμών κάτω των κατοίκων. Γενικά: α) Ονομασία και είδος του τουριστικού έργου

26 - Χαρακτηρισμός, ονομασία της τουριστικής εγκατάστασης, μέγεθος (δυναμικότητα), διεύθυνση έδρας, μορφή συγκροτήματος, κατηγορία. β) Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου - 'Εκταση γηπέδου, θέση, διοικητική υπαγωγή και όρια του χώρου επέμβασης, υψομετρικές καμπύλες γηπέδου, τοπογραφικός χάρτης στον οποίο θα αποδίδονται τα ανωτέρω κλίμακας 1:1000 έως 1: Περιγραφή και συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 μέτρα γύρω από το χώρο επέμβασης π.χ. δασικές εκτάσεις, γεωργικές, αρδευόμενες, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες φυσικές περιοχές, υπάρχον και προτεινόμενο οδικό δίκτυο, άλλες υφιστάμενες χρήσεις. Τα ανωτέρω θα αποδίδονται και σε χάρτη χρήσεων γης 1: Περιγραφή παραλίας-αξιολόγηση για παραθαλάσσιες εκτάσεις και καθορισμός οικοδομικής γραμμής προς την θάλασσα από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. - Περιγραφή των δικτύων υποδομής - ύδρευσης, αποχέτευσης, οδικό δίκτυο, ΟΤΕ, ΔΕΗ. - Φωτογραφίες γηπέδου και ευρύτερης περιοχής. Οι χάρτες και οι φωτογραφίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο απαιτούνται μόνο κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Κατά τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης απαιτούνται οι χάρτες (με τις κατάλληλες απεικονίσεις) και φωτογραφίες που αναφέρονται στα "απαιτούμενα δικαιολογητικά" για την

27 προέγκριση χωροθέτησης. γ) 'Ονομα-Δ/νση Αρμόδιου - Αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης και του φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας (πλήρη στοιχεία, διεύθυνση). δ) Σύντομη περιγραφή του έργου - Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας. Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται αναλυτικότερη περιγραφή και κατόψεις για τις επί μέρους εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και άλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής με τις επιφάνειες που θα καταλαμβάνουν. Τα ανωτέρω θα απεικονίζονται στο χάρτη του γηπέδου της β' παραγράφου του παρόντος παραρτήματος. - Χρήσεις της τουριστικής εγκατάστασης (τύπος, μέγεθος, αριθμός, τρόπος λειτουργίας - εποχιακή ή διαρκής - μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, μέγιστος αριθμός κλινών. - Περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και απορριμάτων. ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 'Εδαφος: Σύντομη περιγραφή των τοπογραφικών συνθηκών (ανάγλυφο, υψόμετρο, κλίσεις, έδαφοςτύπος εδάφους). Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους: - - -

28 γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους: δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό,επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού: στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, αρμίσκου ή λίμνης: ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές: Αέρας: Κλίμα (περιγραφή κλιματολογικών συνθηκών). Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) δυσάρεστες οσμές: γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα,της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση Νερά: Περιγραφή υδρολογικών συνθηκών: - πηγές, ρεύματα, αρδευτικά ή αποστραγ γιστικά έργα, λίμνες, όχθες παραλίας, υγρότοπος

29 - ποσότητες επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης,στις οδούς αποστράγγισης, ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους: γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες: δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο: ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητάς των: στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των: ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι' απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές και ανασκαφές: η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό,όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα: Χλωρίδα: Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων φυτικοινωνικών ενώσεων, των βλαστητικών ειδών, το βαθμό πυκνότητάς των, αναφορά σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών, αγροτικές καλλιέργειες. Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στο βαθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών

30 (περιλαμβανομένων και δένδρων, θάμνων κλπ): β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών: γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών: δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας: Πανίδα: Γενική αναφορά στην πανίδα της περιοχής με ειδικότερη μνεία σε τυχόν σπάνια ή προστατευόμενα είδη. Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων, περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, βενθικών οργανισμών ή εντόμων); β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων; γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων; δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων; Θόρυβος: Αναφορά των εγκαταστάσεων και λειτουργιών της μονάδας (βιολογικός καθαρισμός, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) που προκαλούν θόρυβο. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου. Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:

31 α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης του θορύβου ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου: Χρήσεις γης: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης: Φυσικοί Πόροι: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) αύξηση του ρυθμού χρήσης/αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου; β) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου; Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων: Το προτεινόμενο έργο ενέχει: - κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημ. ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών; Συνοπτική περιγραφή του ανθρώπινου πληθυσμού στην άμεση και ευρύτερη του τουριστικού έργου περιοχή (πυκνότητα, ασχολίες, κοινωνική οικονομική κατάσταση). Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου; Κατοικία: Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου; Μεταφορές/κυκλοφορία: Το προτεινόμενο θα

32 προκαλέσει: α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης; γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας; δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και/ή αγαθών; ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση; στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων; Ενέργεια: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμων ή ενέργειας; β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενεργείας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενεργείας Κοινή ωφέλεια: Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων δικτύων υποδομής (ηλεκτρισμού, οδικού, ύδρευσης, βιολογικός καθαρισμός, δεξαμενές). Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας; α) ηλεκτρισμό; β) συστήματα επικοινωνιών; γ) ύδρευση; δ) υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους; ε) αποχέτευση νερού βρόχινου; στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών; Ανθρώπινη υγεία: Τo προτεινόμενο έργο θα

33 προκαλέσει: α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου η πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας); β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 16. Αισθητική: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού στην κοινή θέα; Αναψυχή: Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής; Πολιτιστική κληρονομιά: Σύντομη περιγραφή αρχαιολογικών χώρων το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής; Προστατευτέες περιοχές: Να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε περίπτωση που αυτή προστατεύεται με τον 1650/86. Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1650/86; Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων; Εντοπισμός των οιασδήποτε μορφής επιπτώσεων στο χώρο επέμβασης και στον περιβάλλοντα αυτόν χώρο. 'Εχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον; α) Πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και ποσότητες εκπεμπομένων ρύπων, επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής του έργου). Σύντομη

34 αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. β) Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύντομη περιγραφή των μέτρων για τη πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης. Περιγραφή της προτεινόμενης αποκατάστασης και διαμόρφωσης των αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή προσωρινές επεμβάσεις φυτεύσεις-σχεδιασμός αντιρρυπαντικών μεθόδων. Αντιμετώπιση θορύβου από αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαεριστήρες, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινό κέντρο κλπ. Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής φόρτισης και ένταξης στο δομημένο περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτούνται επί πλέον: - πλήρης τεχνική περιγραφή, σχέδια και υπολογισμοί για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων καθώς και η απόδοση του συστήματος. - Μέθοδος και τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Εκτός εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ή πρόκειται να συνδεθεί οπότε αυτό αναφέρεται σαφώς στην τεχνική περιγραφή. - Τεχνική περιγραφή των μεθόδων μείωσης της στάθμης θορύβου από τις θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της μονάδος (π.χ. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, εγκαταστάσεις κλιματισμού-χώροι ψυχαγωγίας-χορευτικά κέντρα

35 κλπ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 1. Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ για τα νομίμως λειτουργούντα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της κατηγορίας Β. 2. Χαρακτηρισμός της οδού προσπέλασης από Δήμο ή Κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος αυτής. 3. Βεβαίωση υδροδότησης από Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες νερού όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΤ ΦΕΚ 557 Β'. 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 5. Για παραθαλάσσια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός οικισμών άνευ σχεδίου απαιτείται καθορισμός οικοδομικής ακτογραμμής ως προς τη θάλασσα από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. 6. Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας για τον τρόπο αποκομιδής απορριμάτων και σύνδεσης με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης (όπου αυτό υφίσταται). 7. Κατά τα λοιπά, ισχύει η διαδικασία 'Εγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων σύμφωνα με το άρθρο 10 της 69269/5387/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 678 Β') για έργα Β'κατηγορίας. Ι. ΧΑΡΤΕΣ 1. Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1: σε μέγεθος σελίδας με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κλπ. 2. Χάρτης 1/25000 οδοιπορικό 3. Χάρτης 1:5000 συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 μ.γύρω από το χώρο επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, δρόμοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις προστατευόμενες περιοχές κλπ) και εντοπισμός των αξόνων (δρόμων) προσπέλασης προς τον χώρο επέμβασης (υπάρχουσες

36 με τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). 4. Τοπογραφικό 1:200-1:500 με υψομετρικές καμπύλες οπου θα φαίνεται η γενική διάταξη των κτισμάτων και λοιπές διαμορφώσεις του ελεύθερου χώρου. Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης, οι οποίοι θα έχουν την θεώρηση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/2003, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Παρουσίαση Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 93 ΚEΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 94 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.1. Γενικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Αρχιτεκτονική Τοπίου Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αφορά έργο κατασκευής οδού παράκαμψης οικισμού Κατηγορία Α 1. Ονομασία και είδος του έργου Συνοπτική περιγραφή έργου (π.χ. μήκος, πλάτος οδού,

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος & Αποδοτικότητας Πόρων - GRLTF

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Βλάστηση - Πανίδα. Για τη βλάστηση είναι αναγκαίο να περιγραφούν και αναφερθούν τόσο οι υφιστάµενες φυτοκοινωνικές ενώσεις, όσο και ο κατάλογος

2.3. Βλάστηση - Πανίδα. Για τη βλάστηση είναι αναγκαίο να περιγραφούν και αναφερθούν τόσο οι υφιστάµενες φυτοκοινωνικές ενώσεις, όσο και ο κατάλογος Κ.Υ.Α. 183037/5115/80 (ΦΕΚ Β' 820) : "Περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος (άρθρο 45 παρ. 5 Ν. 978/79)" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : α) Του Ν. 400/76

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 5: Πηγές και Τύποι Ρύπανσης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 27-02-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ Αρ. πρωτ.:1020567/488/00τυ/δ ΠΟΛ. :1035 ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 & Πειραιώς Προς :

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας]

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] 1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών Για τις ανάγκες του παρόντος και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» Διδάσκων: Νίκος Δεπούντης (MSc, PhD, FGS) ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Νομός:.... Δήμος..... Δημοτική Ενότητα:...... Τοπωνυμία χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής

PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής Περιγραφή Το έλος Χρυσής Ακτής βρίσκεται περίπου 1,2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού Δρυός στην Πάρο. Πρόκειται για μικρό εποχιακό λιμνίο υφάλμυρου νερού με περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενότητα 03: Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

πάντα το λένε βίαιο αλλά κανείς δεν κατηγορεί για βιαιότητα τις όχθες που το φράζουν»

πάντα το λένε βίαιο αλλά κανείς δεν κατηγορεί για βιαιότητα τις όχθες που το φράζουν» «Το ποτάμι που παρασέρνει τα πάντα το λένε βίαιο αλλά κανείς δεν κατηγορεί για βιαιότητα τις όχθες που το φράζουν» Β.Brecht Δρ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο,

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο, 05.11.2016 Προφίλ Δήμου Χερσονήσου, ποιοι είμαστε? Ένας από τους [24] Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης Ο Δήμος μας αποτελείται από τέσσερις Δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση ΔΕ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης οικισμού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω:

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω: ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): Γεωγραφικός Χαρακτήρας: Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθ. Γεράσιμος ΑΡΑΠΗΣ Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος mani@aua.gr Βιώσιμη Ανάπτυξη, Φέρουσα Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα