ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)"

Transcript

1 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

2 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο «ΑΘΔΠ Α.Δ.» ηελ 16ε Καξηίνπ 2010 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζε θάπνηα απφ ηα θνλδχιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. Γεψξγηνο Θενδφζεο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΘΔΠ Α.Δ. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2

3 ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΩΛ ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ... 4 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή... 6 Θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ... 8 Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο... 9 Kαηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ... 9 Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο: Γηαρείξηζε θηλδχλσλ: Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα: Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ: Απνζβέζεηο: Αλάιπζε εμφδσλ θαηά ιεηηνπξγία: Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα: Φφξνο εηζνδήκαηνο: Θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή: Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία: Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Πειάηεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο: Ινηπέο απαηηήζεηο: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα: Θαζαξή Θέζε: Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο: Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο: Δλδερφκελεο απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο: πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ:

4 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ επί ησλ εηαηξηθώλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεσο 2009 Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε. Απνηειεί ηελ παιαηφηεξε εηαηξεία ζηε ρψξα έρνληαο μεπεξάζεη ηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο. To 2009 απνηειεί θνκβηθή ρξνληθή ζηηγκή αθνχ ε Δηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκν Δηαηξεία (ΑΔ) απφ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ). Γηα ηε κεηαηξνπή έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηελ αλήιζε ζε ,37 ελψ ε αχμεζε νινθιεξψζεθε ηελ Δληφο ηνπ 2009 επίζεο ε Δηαηξεία εμαγνξάζηεθε θαη ελζσκαηψζεθε ζηνλ φκηιν ηεο «NEWSPHONE ΔΙΙΑ Α.Δ.». Σν αληηθείκελν ηεο Δηαηξείαο εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ζπιινγήο θαη δηάρπζεο πιεξνθνξίαο θαη πεξηερνκέλνπ, θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε κεηξηθή εηαηξία NEWSPHONE. Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ εμαγνξά ηεο απφ ηε NEWSPHONE ΔΙΙΑ έxεη δηακνξθσζεί σο αθνινχζσο: Κεηνρηθή ζύλζεζε ΑΡΗΘΚΟ ΚΔΣΟΥΩΛ % ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ ,52% ΘΑΛΔΙΟΠΟΤΙΟ ΠΤΡΗΓΩΛ 197 1,48% ΤΛΟΙΟ % H Δηαηξεία φπσο πξναλαθέξζεθε αλήθεη απφ ην 2009 ζηνλ φκηιν ηεο εηζεγκέλεο Δηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ NEWSPHONE ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ.. πλεπψο θαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία ε Δηαηξεία απφ ην 2009 ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. πλνπηηθά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ην 2009, θαζψο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε ζηηο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο ηνηρεία Απνηειεζκάησλ (ζε ρηι. ) Θχθινο Δξγαζηψλ Κηθηφ θέξδνο (23) 54 Ιεηηνπξγηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθφ Θφζηνο 0 5 Θέξδε πξν θφξσλ (79) 8 Φφξνο 1 4 Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ (78) 4 4

5 ηνηρεία ηζνινγηζκώλ (ζε ρηι. ) Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 4 2 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα χλνιν Θπθινθνξνχλησλ ηνηρείσλ χλνιν ελεξγεηηθνχ Θαζαξή ζέζε Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 11 0 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 83 9 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πξνο Σξάπεδεο 0 2 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χλνιν Τπνρξεψζεσλ χλνιν Παζεηηθνχ Ο θχθινο εξγαζηψλ παξνπζίαζε κείσζε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο νηη ζηελ παξνχζα ρξήζε ηα έζνδα, πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζπλδξνκέο, ινγίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν πνπ παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πνπ ινγίζηεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξίο λα κεξηζηνχλ ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχζαλ. Ζ Δηαηξεία δεκηνπξγεί ζήκεξα ηηο ππνδνκέο πνπ ζα ηηο επηηξέςνπλ αθελφο λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο φζν θαη λα επηηχρεη ζπλέξγηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηνλ φκηιν NEWSPHONE. Θαιιηζέα, 16 Καξηίνπ 2010 Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Γεψξγηνο Θενδφζεο Πξφεδξνο Γ.. Βεβαηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη απφ δχν (2) ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ, πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 19 Καξηίνπ Αζήλα, 19 Καξηίνπ 2010 Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ρεγγίλα. Ινπθίζα Αξ.Κ. ΟΔΙ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Λέγξε 3, Αζήλα Αξ.Κ..Ο.Δ.Ι

6 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή Πξνο ηνπο θ.θ. Κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΑΘΖΛΑΪΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΑΘΖΛΑΪΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ Γηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε Γηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Oηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο Δηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 6

7 Γλώκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920. Αζήλα, 19 Καξηίνπ 2010 Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ρεγγίλα. Ινπθίζα Αξ.Κ. ΟΔΙ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Λέγξε 3, Αζήλα Αξ.Κ..Ο.Δ.Ι

8 Θαηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ Από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο εκ Θχθινο εξγαζηψλ , ,25 Θφζηνο πσιεζέλησλ 7 ( ,00) (76.184,05) Κηθηό απνηέιεζκα (23.272,12) ,20 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 0,23 -- Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (39.445,19) (29.751,05) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7 (16.121,92) (12.159,76) Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (78.839,00) ,39 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8 (350,06) (4.721,14) (Εεκίεο)/θέξδε πξηλ ην θόξν εηζνδήκαηνο (79.189,06) 7.764,25 Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 823,83 (3.986,40) Θαζαξέο (δεκίεο)/θέξδε κεηά ην θόξν εηζνδήκαηνο (78.365,23) 3.777,85 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά ην θόξν εηζνδήκαηνο (78.365,23) 3.777,85 Θαζαξέο (δεκίεο)/θέξδε αλά κεηνρή βαζηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο (ζε ) 10 (5,8824) -- Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 8

9 Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ Κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία , ,26 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ,00 -- Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ,87 -- ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 4.380, ,26 Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία Πειάηεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο , ,92 Ινηπέο απαηηήζεηο ,42 -- Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , ,46 ύλνιν θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ , ,38 ύλνιν ελεξγεηηθνύ , ,64 ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Θαζαξή ζέζε Κεηνρηθφ Θεθάιαην , ,00 Ινηπά απνζεκαηηθά ,11 Απνηειέζκαηα εηο λένλ (78.365,23) (2.910,18) ύλνιν θαζαξήο ζέζεο , ,93 Τπνρξεώζεηο Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ,33 -- πλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ,33 -- Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,62 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ,09 πλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,71 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,71 ύλνιν Θαζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ , ,64 Kαηάζηαζε κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Κεηνρηθό Ινηπά Απνηειέζκαηα θεθάιαην απνζέκαηηθα εηο λένλ ύλνιν Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ,00 681,11 (6.688,03) ,08 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο , ,85 Τπόινηπν ελ 31ε Γεθεκβξίνπ ,00 681,11 (2.910,18) ,93 Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ,00 681,11 (2.910,18) ,93 Σαθηνπνίεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χζηεξα απφ κεηαηξνπή απφ ΔΠΔ ζε ΑΔ (2.229,07) (681,11) 2.910,18 -- Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ , ,44 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (78.365,23) (78.365,23) Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ,37 -- (78.365,23) ,14 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 9

10 Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Θέξδε πξηλ ην θφξν εηζνδήκαηνο (79.189,06) 7.764,25 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 1.656, ,38 Πξνβιέςεηο ,33 -- Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ,65 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 350, ,14 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (9.231,20) ,79 (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) , ,05 Κείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (2.625,15) (9.252,78) Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (5.843,36) (6.012,38) χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (5.256,10) ,10 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (2.155,42) -- Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ,00 χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (2.155,42) ,00 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ,44 -- Δμνθιήζεηο δαλείσλ -- (40.000,00) χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) ,44 (40.000,00) Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) , ,10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο , ,36 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο , ,46 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 10

11 εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Ζ αλψλπκε εηαηξεία «ΑΘΖΛΑΪΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πξνέθπςε απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο «ΑΘΖΛΑΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΚΔΛΖ ΔΤΘΤΛΖ» θαη δ.η «ΑΘΔΠ ΔΠΔ» κε ηζνινγηζκφ κεηαηξνπήο Ζ κεηαηξνπή ζε αλψλπκε εηαηξεία θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ην νπνίν θαηαξηίζζεθε κε ηηο ππ αξηζ. 1510/ θαη 1511/ πξάμεηο ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Θπξηαθήο Αλσκεξίηε, εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ αξηζ. 6315/ απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ κε ηελ νπνία δφζεθε θαη ε άδεηα ζχζηαζεο. Θαηαρσξήζεθε ηελ ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε Αξ.Κ.Α.Δ /01ΛΣ/Β/09/100 (2009) θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε ηξηάληα (30) ρξφληα απφ ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε θαη αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο «ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΙΔΖΥΟΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ». Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Ι. Θεζέσο , ζην Γήκν Θαιιηζέαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Γεψξγηνο Α. Θενδφζεο Πξφεδξνο Γ.. Δπζηξάηηνο Λ. Απέξγεο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Σεξέδα Γ. Θενδφζε Κέινο Ζ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έγηλε απφ ηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ Δπνπηεύνπζα αξρή Λνκαξρία Αζελψλ, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ & Δκπνξίνπ Αξηζκόο Κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ πλεξγαδόκελεο Σξάπεδεο EUROBANK Noκηθόο ύκβνπινο Αζαλάζηνο Αξγπξφπνπινο Οξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ρεγγίλα. Ινπθίζα ΟΙ Α.Δ.Ο.Δ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2009 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 16 εο Καξηίνπ

12 2. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο: (α) Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθέο αξρέο Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009, πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ αξηζ. 1606/2002 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. ηε ρξήζε 2009, ε Δηαηξεία θαηάξηηζε γηα πξψηε θνξά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ, ιφγσ ελνπνίεζήο ηεο ζηνλ φκηιν «ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΙΔΖΥΟΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ». Θαηά ηελ εθαξκνγή απηή δελ πξνέβε ζε πιήξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 1, ζρεηηθφ κε ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, ιφγσ ηεο επνπζηψδνπο επίδξαζεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008 πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή. Ζ παξέθθιηζε απηή αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα έπξεπε λα θαηαρσξεζεί ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ , ελψ αληίζεηα επηβάξπλε ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο (εκ. 17). Γελ ππάξρνπλ Πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξίαο. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. Έσο ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο, έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) λέα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη λέεο ή ηξνπνπνηεκέλεο Γηεξκελείεο ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή απφ θαζψο θαη Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ηα νπνία ε Δηαηξία δελ εθάξκνζε λσξίηεξα: Σξνπνπνίεζε Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 1 «Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» (Θαλνληζκφο 1274/ ) Σελ , ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ ΓΙΠ 1, ην νπνίν επέθεξε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο απφ ηελ Δηαηξεία επέθεξε ηηο αθφινπζεο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο: 12

13 i. Σε ζχληαμε κίαο επηπιένλ θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη είηε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο). ii. ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά νη κεηαβνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο iii. ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρεηαη γλσζηνπνίεζε γηα ηηο κεηαβνιέο θαζψο θαη γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην θάζε επηκέξνπο ζηνηρείν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο ην νπνίν θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Γηεζλέο Πξόηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 8 «Ιεηηνπξγηθνί Σνκείο» (Θαλνληζκφο 1358/ ) Σν Πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 14 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα» θαη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ νξηζκφ ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ απνηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ππνρξέσζε γλσζηνπνηήζεσλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 23 «Θφζηνο δαλεηζκνχ» (Θαλνληζκφο 1260/ ) Σελ 29ε Καξηίνπ 2007, ην πκβνχιην εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ ΓΙΠ 23, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε άκεζε θαηαρψξεζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο κέρξηο φηνπ ηεζνχλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ή είλαη δηαζέζηκα γηα λα πσιεζνχλ. Σν θφζηνο απηφ πιένλ ζα θεθαιαηνπνηείηαη θαη ζα απνηειεί κέξνο ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ πηνζέηεζή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» (Θαλνληζκφο 1261/ ) Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 17ε Ηαλνπαξίνπ 2008, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ δηαθξίλνληαη ζε: i. Πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην αλ ε επηρείξεζε είλαη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη νη νπνίεο δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε: - πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη - πξνυπνζέζεηο πνπ ηαπηφρξνλα επηβάιινπλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλεο απφδνζεο. ii. Πξνυπνζέζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ππεξεζηψλ απφ ηελ επηρείξεζε. Δπηπιένλ, γηα θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, θαζνξίδνληαη δηαθξηηνί θαλφλεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο κε επίηεπμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 13

14 26 Σξνπνπνίεζε ησλ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» (Θαλνληζκφο 53/ ) Κε ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2008, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, πνπ πεξηέρνπλ γηα ηνλ θάηνρφ ηνπο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ εθδφηε ηελ επαλαγνξά ή εμφθιεζή ηνπο, δχλαληαη, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θαη εμαίξεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ εθδφηε. Αληίζηνηρε εμαίξεζε ππφ πξνυπνζέζεηο παξέρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ν θάηνρφο ηνπο δηθαηνχηαη αλαινγηθφ κεξίδην απφ ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ εθδφηε, κφλν ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο. Κε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, απαηηνχληαη επίζεο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» φζνλ αθνξά ην θφζηνο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο ή ζπγγελείο εηαηξίεο (Θαλνληζκφο 69/ ). Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ηελ 22 Καΐνπ 2008, ην θφζηνο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδχνληνο, δελ ζα επεξεάδεηαη απφ δηαλνκέο θεξδψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ. Οη ελ ιφγσ δηαλνκέο ζα θαηαρσξνχληαη πιένλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο έζνδα απφ κεξίζκαηα. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή επήιζαλ επίζεο αιιαγέο ζην ΓΙΠ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ», ζην νπνίν πξνζηέζεθαλ ελδείμεηο γηα ηελ απνκείσζε ζπκκεηνρψλ, κε βάζε ηελ επίπησζε ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξηψλ ιφγσ ηεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηηο επελδχνπζεο ζε απηέο εηαηξίεο. ε φηη αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ γηα πξψηε θνξά ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ, δίδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, κε βάζε ηελ εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ή ηε ινγηζηηθή αμία πνπ απηέο είραλ κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (Θαλνληζκφο 1165/ ). Σελ , ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7. Σν αλαζεσξεκέλν θείκελν απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, ηα θνλδχιηα θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ζα πξέπεη γηα ζθνπνχο γλσζηνπνηήζεσλ, λα ηαμηλνκεζνχλ ζηα θάησζη ηξία επίπεδα, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο: 14

15 i. δεδνκέλα επηπέδνπ 1: είλαη νη ηηκέο (ρσξίο πξνζαξκνγέο) ελεξγνχο αγνξάο ii. δεδνκέλα επηπέδνπ 2: πξφθεηηαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ είλαη άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα (observable) θαη αθνξνχλ ηα ζηνηρεία πξνο απνηίκεζε (ζηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 1) iii. δεδνκέλα επηπέδνπ 3: είλαη δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά Δπηπξφζζεηα, ε αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εκπεξηέρεη κεηαβνιέο σο πξνο ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ αλάιπζε ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δηαηξεία ζα επηθέξεη ηε ζχληαμε επηπιένλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 «Αλαηαμηλφκεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ: Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη κεηάβαζε» (Θαλνληζκφο 824/ ). Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη ηε κεηάβαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 39 γηα ηελ αλαηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ηεο Γηεξκελείαο 9 «Δπαλεμέηαζε ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ» (Θαλνληζκφο 1171/ ). Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , απνζαθελίδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ, φηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν αλαηαμηλνκείηαη ζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάηαμεο ησλ απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε, ε εμέηαζε ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ γηα ην αλ ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην θχξην ζπκβφιαην πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία γίλεηαη έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Κεηαγελέζηεξε επαλεμέηαζε επηηξέπεηαη κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: i. φηαλ πθίζηαηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ii. φηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν αλαθαηαλέκεηαη ζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Βειηηώζεηο Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (Θαλνληζκφο 70/ ) ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηεζίσλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ 22ε Καΐνπ 2008, κε επείγνπζεο, αιιά απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε επηκέξνπο 15

16 πξφηππα. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ , ελψ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, νξίδεηαη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία εθαξκνγήο. Ζ πηνζέηεζε ησλ βειηηψζεσλ δελ είρε νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 12 «πκθσλίεο παξνρήο δηθαησκάησλ εθκεηαιιεχζεσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ ππνδνκψλ» (Θαλνληζκφο 254/ ) Ζ δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο , δηεπθξηλίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ζηνηρείσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκθσλίεο παξνρήο δηθαησκάησλ εθκεηαιιεχζεσο δεκφζησλ ππνδνκψλ. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 13 «Πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο πειαηψλ» (Θαλνληζκφο 1262/ ) Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2007, δηεπθξηλίδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξαβεχζεσο πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπο σο θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ή ηνπ εζφδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ε αμία ησλ πφλησλ επηβξάβεπζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο πειάηεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ην ηίκεκα ηεο αξρηθήο πψιεζεο θαη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ απηνί εμαξγπξψλνληαη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε εηζπξάηηεη πνζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, νη νπνίνη ρνξεγνχλ ηνπο πφληνπο επηβξάβεπζεο ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, ηα πνζά απηά αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο ηξίηνπο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο Γηεξκελεία 15 «πκβάζεηο θαηαζθεπήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» (Θαλνληζκφο 636/ ) Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2008, απνζαθελίδεηαη αλ ην έζνδν θαη ηα ζρεηηθά έμνδα επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε αγνξαζηέο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 11 (σο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ) ή ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 18 Έζνδα (σο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή σο πψιεζε αγαζψλ). Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο Γηεξκελεία 16 «Αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ» (Θαλνληζκφο 460/ ) Κε ηε δηεξκελεία απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2008, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο ζε φηη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ θαζαξή επέλδπζε ζε κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηεο κεηξηθήο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 16

17 Δθηφο ησλ Πξνηχπσλ θαη Γηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ηα παξαθάησ πξφηππα θαη δηεξκελείεο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε κεηά ηελ θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» (Θαλνληζκνί: / ) Ηζρχνπλ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ ηα ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα, ηα νπνία εθδφζεθαλ ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: i. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε κηα επηρείξεζε, κε ηελ νπνία είηε απνθηάηαη είηε ράλεηαη ν έιεγρνο, ε αμία ηεο επέλδπζεο, πνπ ππήξρε πξηλ ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ή απηήο πνπ ηπρφλ απέκεηλε αληίζηνηρα, πξέπεη λα απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε ηε δηαθνξά λα θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. ii. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δπίζεο, ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ ζα απνξξνθνχλ πιένλ ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ πνπ ηνπο αλαινγεί. iii. Δλδερφκελν ηίκεκα εμαγνξάο κηαο επηρείξεζεο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε θαη απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία. iv. Σα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία εμαγνξάο δελ απνηεινχλ πιένλ ζπζηαηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο εμαγνξάο, αιιά ζα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Δπίζεο, θαζνξίδεηαη, ξεηά πιένλ, φηη ηπρφλ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε κεηαβνιή πνζνζηψλ ζε κηα ζπγαηξηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιεγρνο, κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ κεηαβνιήο, θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» (Θαλνληζκφο:1136/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηηο 27 Λνεκβξίνπ 2008 δεκνζηεχηεθε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ, κε ηελ νπνία επήιζε αιιαγή ζηε δνκή ηνπ. θνπφο ηεο αιιαγήο απηήο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεη ην ελ ιφγσ πξφηππν θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο κειινληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. Ζ ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» φζνλ αθνξά ζηνηρεία θαηάιιεια πξνο αληηζηάζκηζε» (Θαλνληζκφο: 839/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2008, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. πγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεηαη φηη σο αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία ζε κία αληηζηάζκηζε κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ή δηαθχκαλζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ: 17

18 i. Ζ κεξηθή κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ii. Ζ κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζπκβαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ (ππφ πξνυπνζέζεηο) iii. Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ή ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή αλαθνξάο (one-sided risk). Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί κέζα αληηζηάζκηζεο θαη ζπλεπψο ε ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 32: «Σαμηλφκεζε ησλ δηθαησκάησλ έθδνζεο» (Θαλνληζκφο 1293/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ θάηνρφ ηνπο λα απνθηήζεη ζηαζεξφ αξηζκφ κεηνρψλ κηαο εηαηξείαο ζε θαζνξηζκέλε ηηκή, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη εθθξαζκέλε ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα, απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεσο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εηαηξεία παξέρεη ην δηθαίσκα απηφ αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηελ ίδηα θαηεγνξία κε παξάγσγσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» (Θαλνληζκφο: 1142/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 27 Λνεκβξίνπ 2008, δίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε γηα δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ άιισλ απφ κεηξεηά. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα έρεη επηπηψζεηο ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ δηεξκελείαο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Γηεξκελεία 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ πειάηεο» (Θαλνληζκφο: 1164/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2009, δηεπθξηλίδεηαη ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπκθσληψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε, ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ηεο, ιακβάλεη απφ απηνχο θάπνην ζηνηρείν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πξνο απηνχο. Δπίζεο ε δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο γηα λα θαηαζθεπάζεη ή λα αγνξάζεη θάπνην ζηνηρείν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη φπσο πξνζδηνξίζηεθε αλσηέξσ. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 18

19 Δπίζεο, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ έρεη εθδψζεη ηα παξαθάησ πξφηππα θαη Γηεξκελείεο, ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία. Γηεζλέο Πξόηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηηο 12 Λνεκβξίνπ 2009 εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) ην πξφηππν ΓΠΥΑ 9: Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Σν λέν πξφηππν εθδφζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΠΙ 39 θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζηελ πξψηε απηή θάζε, έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. χκθσλα κε ην λέν πξφηππν, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, λα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κφλν θαηεγνξίεο, ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θαη ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ηα αθφινπζα: i. Σν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν (business model) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κέζσλ απηψλ ii. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ κέζσλ Δπηπξφζζεηα, ην ΓΠΥΑ 9 επηηξέπεη, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξία απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί απηφ, ε επέλδπζε απηή δελ ζα πξέπεη λα δηαθξαηείηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θχξην ζπκβφιαην εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν δελ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη, ν δε ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ πβξηδηθνχ ζπκβνιαίνπ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1: «Δπηπξφζζεηεο εμαηξέζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ» θαη «Πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ΓΠΥΑ» Σελ εθδφζεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1, ε νπνία έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε , κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπληάζζνπλ γηα πξψηε θνξά νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ δχλαληαη: i. Λα κελ επαλεμεηάζνπλ ην αλ κία ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε (βάζεη ηεο Γηεξκελείαο 4) ζηελ πεξίπησζε πνπ ηελ αμηνιφγεζε απηή ηελ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. ii. Λα απνηηκήζνπλ, θαηά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ, ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ είραλ πξνζδηνξίζεη κε βάζε ηα 19

20 πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα (αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ). Δπηπξφζζεηα, ηελ εθδφζεθε λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 ε νπνία έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ θαη κε βάζε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κεηάβαζεο, φζνλ αθνξά ηηο επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ επέβαιε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 ε νπνία εθδφζεθε ηελ , κε εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ζπληάζζνπλ θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα ΓΠΥΑ. Οη ελ ιφγσ αλαζεσξήζεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ- Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελδννκηιηθψλ παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ζηηο απιέο ή ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ρσξίο, φκσο, λα έρνπλ νη ίδηεο ηελ ππνρξέσζε λα δηαθαλνλίζνπλ ηε ζπλαιιαγή πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 2 πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ινγηζηηθά φιεο ηηο παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη δηαθξηηά θάπνηα ή φια απφ ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη ιάβεη. Δπίζεο, απνζαθελίδεηαη φηη ην ΓΠΥΑ 2 ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη νη νπνίεο δελ δηαθαλνλίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο αιιά απφ κία άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ ή ηνλ κέηνρν κίαο άιιεο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ. Σν πξφηππν ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηελ εηαηξεία ε νπνία ιακβάλεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο φζν θαη γηα ηελ εηαηξεία ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαθαλνλίζεη ηε ζπλαιιαγή. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 24: «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε Σν αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24 ηξνπνπνηεί ηνλ νξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαζψο θαη νξηζκέλεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε νληφηεηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θπβέξλεζε. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Βειηηώζεηο Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηεζίσλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πκβνχιην εμέδσζε, ηελ 16ε Απξηιίνπ 2009, ηξνπνπνηήζεηο ζε επηκέξνπο πξφηππα. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ

21 Ζ πηνζέηεζε ησλ βειηηψζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηεο Γηεξκελείαο 14: «Πξνθαηαβνιέο ειάρηζησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε δηφξζσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηεξκελείαο 14 αλαθνξηθά κε ηηο πξνθαηαβνιέο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ νδεγνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ αιιά ζηελ αλαγλψξηζε εμφδνπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 19: «Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε έθδνζε κεηνρψλ» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε χκθσλα κε ηε Γηεξκελεία 19, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , ε έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηειεί «ηίκεκα» κε ηελ έλλνηα πνπ απαηηεί ην ΓΙΠ 39 γηα ηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. Οη κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζα απνηηκψληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηελ εχινγε αμία, εθηφο εάλ ε εχινγε αμία ησλ ηίηισλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Δάλ κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ εμνθιείηαη κφλν κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη εάλ ην «ηίκεκα» ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο πνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα θαηαλείκεη ην ηίκεκα ζην κέξνο πνπ αθνξά εμφθιεζε ππνρξέσζεο θαη ζην κέξνο πνπ αθνξά ηξνπνπνίεζε ππνρξέσζεο Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο (ή ηνπ κέξνπο ηεο) πνπ παχεη λα πθίζηαηαη θαη ηνπ ηηκήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε αλσηέξσ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κίαο ζχκβαζεο θαη φρη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε έθδνζε κεηνρψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. (β) εκαληηθέο ινγηζηηθέο απνθάζεηο, εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο Θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηείηαη ε Γηνίθεζε λα ιάβεη απνθάζεηο, λα δηελεξγήζεη εθηηκήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη παξαδνρέο πνπ επηδξνχλ ζηα πνζά κε ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζε απηέο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ινγσ απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο εμεηάδνληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο πξνζδνθίεο κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. 21

22 (γ) Ινγηζηηθέο απνθάζεηο Θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο απφ ηελ Γηνίθεζε πνπ ζρεηίδνληαη κε: Σαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ Αλαθηεζηκφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ απαηηήζεσλ Απαμίσζε απνζεκάησλ Σελ ηαμηλφκεζε κηαο κίζζσζεο σο ιεηηνπξγηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή. (δ) Παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο Ζ απεηθφληζε ηεο αμίαο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απαηηεί ηελ ρξήζε εθηηκήζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε παξαδνρέο ζρεηηθέο κε αμίεο θαη ζπλζήθεο πνπ δελ είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζπλερψο ηηο εθηηκήζεηο ηηο νπνίεο δηελεξγεί, βαζηδφκελε, ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζηελ εξγαζία εηδηθψλ ζπκβνχισλ, ζε ηάζεηο θαη κεζφδνπο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ζε εθηηκήζεηο γηα ην πψο νη παξαδνρέο πνπ ιακβάλεη κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ. Παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο απαηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε: Σσλ πξνβιέςεσλ κειινληηθψλ πιεξσηέσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Σεο εχινγεο αμίαο ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Σσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Δλδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ Γηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο επηζεκαίλνληαη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. (ε) Δλνπνίεζε Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, νχηε επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Ζ ίδηα φκσο ελνπνηείηαη πιήξσο, κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, ζηνλ φκηιν ηεο «ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΙΔΖΥΟΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ» ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 98,52%. (ζη) Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηα έζνδά ηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο απεπζχλνληαη ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο θαη ε θχξηα ρψξα δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο είλαη ε Διιάδα. 22

23 (δ) πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. (ε) Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη αθίλεηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (νηθφπεδα θηίξηα). Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ κεηαθνξηθά κέζα, ππνινγηζηέο, έπηπια θαη ζθεχε. Απηά απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο, αλ ππάξρνπλ. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Σν θφζηνο κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θέξδε ή δεκίεο απφ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ αγνξά απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είραλ θαηαρσξεζεί ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σέηνηα πεξίπησζε δελ έρεη πξνθχςεη. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Θαηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: Κεηαθνξηθά κέζα Ινηπφο εμνπιηζκφο 7-9 έηε 4-7 έηε Σν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηνπο, κέρξη ην ρξφλν πνπ είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα πξνο ρξήζε ή πξνο πψιεζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη ιάβεη θεθάιαηα κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 23

24 (ζ) Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία εθηηκάηαη ζε 5 έηε. Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ γίλνληαη. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ, πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαηαρσξνχληαη σο άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) δεκηνπξγείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, β) πηζαλνινγείηαη φηη ην δεκηνπξγνχκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απνθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη γ) ην θφζηνο αλάπηπμεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα. Σέηνηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ. (η) Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ απνζβέλνληαη, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, φηαλ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη αλαπξνζαξκνζηεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. (ηα) Πειάηεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. (ηβ) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. (ηγ) Υξεµαηννηθνλνµηθά κέζα Υξεµαηννηθνλνµηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε µία επηρείξεζε θαη µηα ρξεµαηννηθνλνµηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπµµεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο µε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχµβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 24

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΜΔΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 6, 105 59 ΑΘΖΝΑ Σει: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΓΟΤ: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΡΜΑΔ 31774/06/Β/94/23 Δπνπηεύνπζα Αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξ. Αδείαο 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΥΡΖΖ 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.»

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα