ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)"

Transcript

1 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

2 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο «ΑΘΔΠ Α.Δ.» ηελ 16ε Καξηίνπ 2010 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζε θάπνηα απφ ηα θνλδχιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. Γεψξγηνο Θενδφζεο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΘΔΠ Α.Δ. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2

3 ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΩΛ ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ... 4 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή... 6 Θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ... 8 Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο... 9 Kαηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ... 9 Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο: Γηαρείξηζε θηλδχλσλ: Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα: Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ: Απνζβέζεηο: Αλάιπζε εμφδσλ θαηά ιεηηνπξγία: Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα: Φφξνο εηζνδήκαηνο: Θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή: Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία: Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Πειάηεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο: Ινηπέο απαηηήζεηο: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα: Θαζαξή Θέζε: Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο: Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο: Δλδερφκελεο απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο: πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ:

4 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ επί ησλ εηαηξηθώλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεσο 2009 Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε. Απνηειεί ηελ παιαηφηεξε εηαηξεία ζηε ρψξα έρνληαο μεπεξάζεη ηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο. To 2009 απνηειεί θνκβηθή ρξνληθή ζηηγκή αθνχ ε Δηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκν Δηαηξεία (ΑΔ) απφ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ). Γηα ηε κεηαηξνπή έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηελ αλήιζε ζε ,37 ελψ ε αχμεζε νινθιεξψζεθε ηελ Δληφο ηνπ 2009 επίζεο ε Δηαηξεία εμαγνξάζηεθε θαη ελζσκαηψζεθε ζηνλ φκηιν ηεο «NEWSPHONE ΔΙΙΑ Α.Δ.». Σν αληηθείκελν ηεο Δηαηξείαο εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ζπιινγήο θαη δηάρπζεο πιεξνθνξίαο θαη πεξηερνκέλνπ, θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε κεηξηθή εηαηξία NEWSPHONE. Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ εμαγνξά ηεο απφ ηε NEWSPHONE ΔΙΙΑ έxεη δηακνξθσζεί σο αθνινχζσο: Κεηνρηθή ζύλζεζε ΑΡΗΘΚΟ ΚΔΣΟΥΩΛ % ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ ,52% ΘΑΛΔΙΟΠΟΤΙΟ ΠΤΡΗΓΩΛ 197 1,48% ΤΛΟΙΟ % H Δηαηξεία φπσο πξναλαθέξζεθε αλήθεη απφ ην 2009 ζηνλ φκηιν ηεο εηζεγκέλεο Δηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ NEWSPHONE ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ.. πλεπψο θαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία ε Δηαηξεία απφ ην 2009 ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. πλνπηηθά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ην 2009, θαζψο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε ζηηο δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο ηνηρεία Απνηειεζκάησλ (ζε ρηι. ) Θχθινο Δξγαζηψλ Κηθηφ θέξδνο (23) 54 Ιεηηνπξγηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθφ Θφζηνο 0 5 Θέξδε πξν θφξσλ (79) 8 Φφξνο 1 4 Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ (78) 4 4

5 ηνηρεία ηζνινγηζκώλ (ζε ρηι. ) Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 4 2 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα χλνιν Θπθινθνξνχλησλ ηνηρείσλ χλνιν ελεξγεηηθνχ Θαζαξή ζέζε Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 11 0 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 83 9 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πξνο Σξάπεδεο 0 2 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χλνιν Τπνρξεψζεσλ χλνιν Παζεηηθνχ Ο θχθινο εξγαζηψλ παξνπζίαζε κείσζε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο νηη ζηελ παξνχζα ρξήζε ηα έζνδα, πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζπλδξνκέο, ινγίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν πνπ παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πνπ ινγίζηεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξίο λα κεξηζηνχλ ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχζαλ. Ζ Δηαηξεία δεκηνπξγεί ζήκεξα ηηο ππνδνκέο πνπ ζα ηηο επηηξέςνπλ αθελφο λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο φζν θαη λα επηηχρεη ζπλέξγηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηνλ φκηιν NEWSPHONE. Θαιιηζέα, 16 Καξηίνπ 2010 Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Γεψξγηνο Θενδφζεο Πξφεδξνο Γ.. Βεβαηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη απφ δχν (2) ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ, πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 19 Καξηίνπ Αζήλα, 19 Καξηίνπ 2010 Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ρεγγίλα. Ινπθίζα Αξ.Κ. ΟΔΙ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Λέγξε 3, Αζήλα Αξ.Κ..Ο.Δ.Ι

6 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή Πξνο ηνπο θ.θ. Κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΑΘΖΛΑΪΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΑΘΖΛΑΪΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ Γηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε Γηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Oηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο Δηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 6

7 Γλώκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920. Αζήλα, 19 Καξηίνπ 2010 Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ρεγγίλα. Ινπθίζα Αξ.Κ. ΟΔΙ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Λέγξε 3, Αζήλα Αξ.Κ..Ο.Δ.Ι

8 Θαηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ Από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο εκ Θχθινο εξγαζηψλ , ,25 Θφζηνο πσιεζέλησλ 7 ( ,00) (76.184,05) Κηθηό απνηέιεζκα (23.272,12) ,20 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 0,23 -- Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (39.445,19) (29.751,05) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7 (16.121,92) (12.159,76) Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (78.839,00) ,39 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8 (350,06) (4.721,14) (Εεκίεο)/θέξδε πξηλ ην θόξν εηζνδήκαηνο (79.189,06) 7.764,25 Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 823,83 (3.986,40) Θαζαξέο (δεκίεο)/θέξδε κεηά ην θόξν εηζνδήκαηνο (78.365,23) 3.777,85 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά ην θόξν εηζνδήκαηνο (78.365,23) 3.777,85 Θαζαξέο (δεκίεο)/θέξδε αλά κεηνρή βαζηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο (ζε ) 10 (5,8824) -- Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 8

9 Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ Κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία , ,26 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ,00 -- Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ,87 -- ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 4.380, ,26 Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία Πειάηεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο , ,92 Ινηπέο απαηηήζεηο ,42 -- Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , ,46 ύλνιν θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ , ,38 ύλνιν ελεξγεηηθνύ , ,64 ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Θαζαξή ζέζε Κεηνρηθφ Θεθάιαην , ,00 Ινηπά απνζεκαηηθά ,11 Απνηειέζκαηα εηο λένλ (78.365,23) (2.910,18) ύλνιν θαζαξήο ζέζεο , ,93 Τπνρξεώζεηο Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ,33 -- πλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ,33 -- Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,62 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ,09 πλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,71 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,71 ύλνιν Θαζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ , ,64 Kαηάζηαζε κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Κεηνρηθό Ινηπά Απνηειέζκαηα θεθάιαην απνζέκαηηθα εηο λένλ ύλνιν Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ,00 681,11 (6.688,03) ,08 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο , ,85 Τπόινηπν ελ 31ε Γεθεκβξίνπ ,00 681,11 (2.910,18) ,93 Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ,00 681,11 (2.910,18) ,93 Σαθηνπνίεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χζηεξα απφ κεηαηξνπή απφ ΔΠΔ ζε ΑΔ (2.229,07) (681,11) 2.910,18 -- Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ , ,44 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (78.365,23) (78.365,23) Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ,37 -- (78.365,23) ,14 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 9

10 Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Θέξδε πξηλ ην θφξν εηζνδήκαηνο (79.189,06) 7.764,25 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 1.656, ,38 Πξνβιέςεηο ,33 -- Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ,65 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 350, ,14 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (9.231,20) ,79 (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) , ,05 Κείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (2.625,15) (9.252,78) Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (5.843,36) (6.012,38) χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (5.256,10) ,10 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (2.155,42) -- Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ,00 χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (2.155,42) ,00 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ,44 -- Δμνθιήζεηο δαλείσλ -- (40.000,00) χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) ,44 (40.000,00) Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) , ,10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο , ,36 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο , ,46 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 10

11 εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Ζ αλψλπκε εηαηξεία «ΑΘΖΛΑΪΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πξνέθπςε απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο «ΑΘΖΛΑΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΚΔΛΖ ΔΤΘΤΛΖ» θαη δ.η «ΑΘΔΠ ΔΠΔ» κε ηζνινγηζκφ κεηαηξνπήο Ζ κεηαηξνπή ζε αλψλπκε εηαηξεία θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ην νπνίν θαηαξηίζζεθε κε ηηο ππ αξηζ. 1510/ θαη 1511/ πξάμεηο ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Θπξηαθήο Αλσκεξίηε, εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ αξηζ. 6315/ απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ κε ηελ νπνία δφζεθε θαη ε άδεηα ζχζηαζεο. Θαηαρσξήζεθε ηελ ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε Αξ.Κ.Α.Δ /01ΛΣ/Β/09/100 (2009) θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε ηξηάληα (30) ρξφληα απφ ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε θαη αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο «ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΙΔΖΥΟΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ». Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Ι. Θεζέσο , ζην Γήκν Θαιιηζέαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Γεψξγηνο Α. Θενδφζεο Πξφεδξνο Γ.. Δπζηξάηηνο Λ. Απέξγεο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Σεξέδα Γ. Θενδφζε Κέινο Ζ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έγηλε απφ ηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ Δπνπηεύνπζα αξρή Λνκαξρία Αζελψλ, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ & Δκπνξίνπ Αξηζκόο Κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ πλεξγαδόκελεο Σξάπεδεο EUROBANK Noκηθόο ύκβνπινο Αζαλάζηνο Αξγπξφπνπινο Οξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ρεγγίλα. Ινπθίζα ΟΙ Α.Δ.Ο.Δ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2009 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 16 εο Καξηίνπ

12 2. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο: (α) Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθέο αξρέο Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009, πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ αξηζ. 1606/2002 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. ηε ρξήζε 2009, ε Δηαηξεία θαηάξηηζε γηα πξψηε θνξά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ, ιφγσ ελνπνίεζήο ηεο ζηνλ φκηιν «ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΙΔΖΥΟΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ». Θαηά ηελ εθαξκνγή απηή δελ πξνέβε ζε πιήξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 1, ζρεηηθφ κε ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, ιφγσ ηεο επνπζηψδνπο επίδξαζεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008 πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή. Ζ παξέθθιηζε απηή αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα έπξεπε λα θαηαρσξεζεί ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ , ελψ αληίζεηα επηβάξπλε ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο (εκ. 17). Γελ ππάξρνπλ Πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξίαο. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. Έσο ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο, έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) λέα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη λέεο ή ηξνπνπνηεκέλεο Γηεξκελείεο ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή απφ θαζψο θαη Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ηα νπνία ε Δηαηξία δελ εθάξκνζε λσξίηεξα: Σξνπνπνίεζε Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 1 «Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» (Θαλνληζκφο 1274/ ) Σελ , ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ ΓΙΠ 1, ην νπνίν επέθεξε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο απφ ηελ Δηαηξεία επέθεξε ηηο αθφινπζεο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο: 12

13 i. Σε ζχληαμε κίαο επηπιένλ θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη είηε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο). ii. ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά νη κεηαβνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο iii. ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρεηαη γλσζηνπνίεζε γηα ηηο κεηαβνιέο θαζψο θαη γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην θάζε επηκέξνπο ζηνηρείν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο ην νπνίν θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Γηεζλέο Πξόηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 8 «Ιεηηνπξγηθνί Σνκείο» (Θαλνληζκφο 1358/ ) Σν Πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 14 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα» θαη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ νξηζκφ ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ απνηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ππνρξέσζε γλσζηνπνηήζεσλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 23 «Θφζηνο δαλεηζκνχ» (Θαλνληζκφο 1260/ ) Σελ 29ε Καξηίνπ 2007, ην πκβνχιην εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ ΓΙΠ 23, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε άκεζε θαηαρψξεζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο κέρξηο φηνπ ηεζνχλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ή είλαη δηαζέζηκα γηα λα πσιεζνχλ. Σν θφζηνο απηφ πιένλ ζα θεθαιαηνπνηείηαη θαη ζα απνηειεί κέξνο ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ πηνζέηεζή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» (Θαλνληζκφο 1261/ ) Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 17ε Ηαλνπαξίνπ 2008, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ δηαθξίλνληαη ζε: i. Πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην αλ ε επηρείξεζε είλαη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη νη νπνίεο δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε: - πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη - πξνυπνζέζεηο πνπ ηαπηφρξνλα επηβάιινπλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλεο απφδνζεο. ii. Πξνυπνζέζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ππεξεζηψλ απφ ηελ επηρείξεζε. Δπηπιένλ, γηα θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, θαζνξίδνληαη δηαθξηηνί θαλφλεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο κε επίηεπμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 13

14 26 Σξνπνπνίεζε ησλ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» (Θαλνληζκφο 53/ ) Κε ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2008, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, πνπ πεξηέρνπλ γηα ηνλ θάηνρφ ηνπο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ εθδφηε ηελ επαλαγνξά ή εμφθιεζή ηνπο, δχλαληαη, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θαη εμαίξεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ εθδφηε. Αληίζηνηρε εμαίξεζε ππφ πξνυπνζέζεηο παξέρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ν θάηνρφο ηνπο δηθαηνχηαη αλαινγηθφ κεξίδην απφ ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ εθδφηε, κφλν ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο. Κε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, απαηηνχληαη επίζεο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» φζνλ αθνξά ην θφζηνο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο ή ζπγγελείο εηαηξίεο (Θαλνληζκφο 69/ ). Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ηελ 22 Καΐνπ 2008, ην θφζηνο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδχνληνο, δελ ζα επεξεάδεηαη απφ δηαλνκέο θεξδψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ. Οη ελ ιφγσ δηαλνκέο ζα θαηαρσξνχληαη πιένλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο έζνδα απφ κεξίζκαηα. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή επήιζαλ επίζεο αιιαγέο ζην ΓΙΠ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ», ζην νπνίν πξνζηέζεθαλ ελδείμεηο γηα ηελ απνκείσζε ζπκκεηνρψλ, κε βάζε ηελ επίπησζε ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξηψλ ιφγσ ηεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηηο επελδχνπζεο ζε απηέο εηαηξίεο. ε φηη αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ γηα πξψηε θνξά ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ, δίδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, κε βάζε ηελ εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ή ηε ινγηζηηθή αμία πνπ απηέο είραλ κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (Θαλνληζκφο 1165/ ). Σελ , ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7. Σν αλαζεσξεκέλν θείκελν απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, ηα θνλδχιηα θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ζα πξέπεη γηα ζθνπνχο γλσζηνπνηήζεσλ, λα ηαμηλνκεζνχλ ζηα θάησζη ηξία επίπεδα, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο: 14

15 i. δεδνκέλα επηπέδνπ 1: είλαη νη ηηκέο (ρσξίο πξνζαξκνγέο) ελεξγνχο αγνξάο ii. δεδνκέλα επηπέδνπ 2: πξφθεηηαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ είλαη άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα (observable) θαη αθνξνχλ ηα ζηνηρεία πξνο απνηίκεζε (ζηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 1) iii. δεδνκέλα επηπέδνπ 3: είλαη δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά Δπηπξφζζεηα, ε αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εκπεξηέρεη κεηαβνιέο σο πξνο ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ αλάιπζε ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δηαηξεία ζα επηθέξεη ηε ζχληαμε επηπιένλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 «Αλαηαμηλφκεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ: Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη κεηάβαζε» (Θαλνληζκφο 824/ ). Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη ηε κεηάβαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 39 γηα ηελ αλαηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ηεο Γηεξκελείαο 9 «Δπαλεμέηαζε ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ» (Θαλνληζκφο 1171/ ). Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , απνζαθελίδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ, φηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν αλαηαμηλνκείηαη ζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάηαμεο ησλ απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε, ε εμέηαζε ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ γηα ην αλ ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην θχξην ζπκβφιαην πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία γίλεηαη έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Κεηαγελέζηεξε επαλεμέηαζε επηηξέπεηαη κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: i. φηαλ πθίζηαηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ii. φηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν αλαθαηαλέκεηαη ζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Βειηηώζεηο Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (Θαλνληζκφο 70/ ) ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηεζίσλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ 22ε Καΐνπ 2008, κε επείγνπζεο, αιιά απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε επηκέξνπο 15

16 πξφηππα. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ , ελψ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, νξίδεηαη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία εθαξκνγήο. Ζ πηνζέηεζε ησλ βειηηψζεσλ δελ είρε νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 12 «πκθσλίεο παξνρήο δηθαησκάησλ εθκεηαιιεχζεσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ ππνδνκψλ» (Θαλνληζκφο 254/ ) Ζ δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο , δηεπθξηλίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ζηνηρείσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκθσλίεο παξνρήο δηθαησκάησλ εθκεηαιιεχζεσο δεκφζησλ ππνδνκψλ. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 13 «Πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο πειαηψλ» (Θαλνληζκφο 1262/ ) Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2007, δηεπθξηλίδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξαβεχζεσο πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπο σο θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ή ηνπ εζφδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ε αμία ησλ πφλησλ επηβξάβεπζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο πειάηεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ην ηίκεκα ηεο αξρηθήο πψιεζεο θαη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ απηνί εμαξγπξψλνληαη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε εηζπξάηηεη πνζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, νη νπνίνη ρνξεγνχλ ηνπο πφληνπο επηβξάβεπζεο ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, ηα πνζά απηά αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο ηξίηνπο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο Γηεξκελεία 15 «πκβάζεηο θαηαζθεπήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» (Θαλνληζκφο 636/ ) Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2008, απνζαθελίδεηαη αλ ην έζνδν θαη ηα ζρεηηθά έμνδα επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε αγνξαζηέο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 11 (σο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ) ή ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 18 Έζνδα (σο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή σο πψιεζε αγαζψλ). Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο Γηεξκελεία 16 «Αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ» (Θαλνληζκφο 460/ ) Κε ηε δηεξκελεία απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2008, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο ζε φηη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ θαζαξή επέλδπζε ζε κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηεο κεηξηθήο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 16

17 Δθηφο ησλ Πξνηχπσλ θαη Γηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ηα παξαθάησ πξφηππα θαη δηεξκελείεο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε κεηά ηελ θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» (Θαλνληζκνί: / ) Ηζρχνπλ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ ηα ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα, ηα νπνία εθδφζεθαλ ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: i. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε κηα επηρείξεζε, κε ηελ νπνία είηε απνθηάηαη είηε ράλεηαη ν έιεγρνο, ε αμία ηεο επέλδπζεο, πνπ ππήξρε πξηλ ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ή απηήο πνπ ηπρφλ απέκεηλε αληίζηνηρα, πξέπεη λα απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε ηε δηαθνξά λα θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. ii. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δπίζεο, ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ ζα απνξξνθνχλ πιένλ ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ πνπ ηνπο αλαινγεί. iii. Δλδερφκελν ηίκεκα εμαγνξάο κηαο επηρείξεζεο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε θαη απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία. iv. Σα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία εμαγνξάο δελ απνηεινχλ πιένλ ζπζηαηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο εμαγνξάο, αιιά ζα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Δπίζεο, θαζνξίδεηαη, ξεηά πιένλ, φηη ηπρφλ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε κεηαβνιή πνζνζηψλ ζε κηα ζπγαηξηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιεγρνο, κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ κεηαβνιήο, θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» (Θαλνληζκφο:1136/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηηο 27 Λνεκβξίνπ 2008 δεκνζηεχηεθε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ, κε ηελ νπνία επήιζε αιιαγή ζηε δνκή ηνπ. θνπφο ηεο αιιαγήο απηήο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεη ην ελ ιφγσ πξφηππν θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο κειινληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. Ζ ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» φζνλ αθνξά ζηνηρεία θαηάιιεια πξνο αληηζηάζκηζε» (Θαλνληζκφο: 839/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2008, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. πγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεηαη φηη σο αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία ζε κία αληηζηάζκηζε κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ή δηαθχκαλζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ: 17

18 i. Ζ κεξηθή κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ii. Ζ κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζπκβαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ (ππφ πξνυπνζέζεηο) iii. Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ή ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή αλαθνξάο (one-sided risk). Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί κέζα αληηζηάζκηζεο θαη ζπλεπψο ε ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 32: «Σαμηλφκεζε ησλ δηθαησκάησλ έθδνζεο» (Θαλνληζκφο 1293/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ θάηνρφ ηνπο λα απνθηήζεη ζηαζεξφ αξηζκφ κεηνρψλ κηαο εηαηξείαο ζε θαζνξηζκέλε ηηκή, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη εθθξαζκέλε ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα, απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεσο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εηαηξεία παξέρεη ην δηθαίσκα απηφ αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηελ ίδηα θαηεγνξία κε παξάγσγσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» (Θαλνληζκφο: 1142/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 27 Λνεκβξίνπ 2008, δίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε γηα δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ άιισλ απφ κεηξεηά. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα έρεη επηπηψζεηο ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ δηεξκελείαο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Γηεξκελεία 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ πειάηεο» (Θαλνληζκφο: 1164/ ) Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2009, δηεπθξηλίδεηαη ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπκθσληψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε, ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ηεο, ιακβάλεη απφ απηνχο θάπνην ζηνηρείν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πξνο απηνχο. Δπίζεο ε δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο γηα λα θαηαζθεπάζεη ή λα αγνξάζεη θάπνην ζηνηρείν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη φπσο πξνζδηνξίζηεθε αλσηέξσ. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 18

19 Δπίζεο, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ έρεη εθδψζεη ηα παξαθάησ πξφηππα θαη Γηεξκελείεο, ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία. Γηεζλέο Πξόηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηηο 12 Λνεκβξίνπ 2009 εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) ην πξφηππν ΓΠΥΑ 9: Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Σν λέν πξφηππν εθδφζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΠΙ 39 θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζηελ πξψηε απηή θάζε, έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. χκθσλα κε ην λέν πξφηππν, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, λα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κφλν θαηεγνξίεο, ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θαη ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ηα αθφινπζα: i. Σν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν (business model) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κέζσλ απηψλ ii. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ κέζσλ Δπηπξφζζεηα, ην ΓΠΥΑ 9 επηηξέπεη, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξία απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί απηφ, ε επέλδπζε απηή δελ ζα πξέπεη λα δηαθξαηείηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θχξην ζπκβφιαην εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν δελ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη, ν δε ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ πβξηδηθνχ ζπκβνιαίνπ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1: «Δπηπξφζζεηεο εμαηξέζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ» θαη «Πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ΓΠΥΑ» Σελ εθδφζεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1, ε νπνία έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε , κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπληάζζνπλ γηα πξψηε θνξά νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ δχλαληαη: i. Λα κελ επαλεμεηάζνπλ ην αλ κία ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε (βάζεη ηεο Γηεξκελείαο 4) ζηελ πεξίπησζε πνπ ηελ αμηνιφγεζε απηή ηελ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. ii. Λα απνηηκήζνπλ, θαηά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ, ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ είραλ πξνζδηνξίζεη κε βάζε ηα 19

20 πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα (αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ). Δπηπξφζζεηα, ηελ εθδφζεθε λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 ε νπνία έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ θαη κε βάζε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κεηάβαζεο, φζνλ αθνξά ηηο επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ επέβαιε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 ε νπνία εθδφζεθε ηελ , κε εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ζπληάζζνπλ θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα ΓΠΥΑ. Οη ελ ιφγσ αλαζεσξήζεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ- Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελδννκηιηθψλ παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ζηηο απιέο ή ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ρσξίο, φκσο, λα έρνπλ νη ίδηεο ηελ ππνρξέσζε λα δηαθαλνλίζνπλ ηε ζπλαιιαγή πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 2 πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ινγηζηηθά φιεο ηηο παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη δηαθξηηά θάπνηα ή φια απφ ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη ιάβεη. Δπίζεο, απνζαθελίδεηαη φηη ην ΓΠΥΑ 2 ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη νη νπνίεο δελ δηαθαλνλίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο αιιά απφ κία άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ ή ηνλ κέηνρν κίαο άιιεο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ. Σν πξφηππν ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηελ εηαηξεία ε νπνία ιακβάλεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο φζν θαη γηα ηελ εηαηξεία ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαθαλνλίζεη ηε ζπλαιιαγή. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 24: «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε Σν αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24 ηξνπνπνηεί ηνλ νξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαζψο θαη νξηζκέλεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε νληφηεηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θπβέξλεζε. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Βειηηώζεηο Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηεζίσλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πκβνχιην εμέδσζε, ηελ 16ε Απξηιίνπ 2009, ηξνπνπνηήζεηο ζε επηκέξνπο πξφηππα. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ

21 Ζ πηνζέηεζε ησλ βειηηψζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνίεζε ηεο Γηεξκελείαο 14: «Πξνθαηαβνιέο ειάρηζησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε δηφξζσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηεξκελείαο 14 αλαθνξηθά κε ηηο πξνθαηαβνιέο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ νδεγνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ αιιά ζηελ αλαγλψξηζε εμφδνπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 19: «Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε έθδνζε κεηνρψλ» Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε χκθσλα κε ηε Γηεξκελεία 19, ε νπνία εθδφζεθε ηελ , ε έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηειεί «ηίκεκα» κε ηελ έλλνηα πνπ απαηηεί ην ΓΙΠ 39 γηα ηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. Οη κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζα απνηηκψληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηελ εχινγε αμία, εθηφο εάλ ε εχινγε αμία ησλ ηίηισλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Δάλ κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ εμνθιείηαη κφλν κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη εάλ ην «ηίκεκα» ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο πνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα θαηαλείκεη ην ηίκεκα ζην κέξνο πνπ αθνξά εμφθιεζε ππνρξέσζεο θαη ζην κέξνο πνπ αθνξά ηξνπνπνίεζε ππνρξέσζεο Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο (ή ηνπ κέξνπο ηεο) πνπ παχεη λα πθίζηαηαη θαη ηνπ ηηκήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε αλσηέξσ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κίαο ζχκβαζεο θαη φρη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε έθδνζε κεηνρψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. (β) εκαληηθέο ινγηζηηθέο απνθάζεηο, εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο Θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηείηαη ε Γηνίθεζε λα ιάβεη απνθάζεηο, λα δηελεξγήζεη εθηηκήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη παξαδνρέο πνπ επηδξνχλ ζηα πνζά κε ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζε απηέο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ινγσ απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο εμεηάδνληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο πξνζδνθίεο κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. 21

22 (γ) Ινγηζηηθέο απνθάζεηο Θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο απφ ηελ Γηνίθεζε πνπ ζρεηίδνληαη κε: Σαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ Αλαθηεζηκφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ απαηηήζεσλ Απαμίσζε απνζεκάησλ Σελ ηαμηλφκεζε κηαο κίζζσζεο σο ιεηηνπξγηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή. (δ) Παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο Ζ απεηθφληζε ηεο αμίαο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απαηηεί ηελ ρξήζε εθηηκήζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε παξαδνρέο ζρεηηθέο κε αμίεο θαη ζπλζήθεο πνπ δελ είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζπλερψο ηηο εθηηκήζεηο ηηο νπνίεο δηελεξγεί, βαζηδφκελε, ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζηελ εξγαζία εηδηθψλ ζπκβνχισλ, ζε ηάζεηο θαη κεζφδνπο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ζε εθηηκήζεηο γηα ην πψο νη παξαδνρέο πνπ ιακβάλεη κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ. Παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο απαηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε: Σσλ πξνβιέςεσλ κειινληηθψλ πιεξσηέσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Σεο εχινγεο αμίαο ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Σσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Δλδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ Γηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο επηζεκαίλνληαη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. (ε) Δλνπνίεζε Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, νχηε επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Ζ ίδηα φκσο ελνπνηείηαη πιήξσο, κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, ζηνλ φκηιν ηεο «ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΙΔΖΥΟΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ» ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 98,52%. (ζη) Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηα έζνδά ηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο απεπζχλνληαη ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο θαη ε θχξηα ρψξα δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο είλαη ε Διιάδα. 22

23 (δ) πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. (ε) Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη αθίλεηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (νηθφπεδα θηίξηα). Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ κεηαθνξηθά κέζα, ππνινγηζηέο, έπηπια θαη ζθεχε. Απηά απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο, αλ ππάξρνπλ. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Σν θφζηνο κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θέξδε ή δεκίεο απφ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ αγνξά απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είραλ θαηαρσξεζεί ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σέηνηα πεξίπησζε δελ έρεη πξνθχςεη. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Θαηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: Κεηαθνξηθά κέζα Ινηπφο εμνπιηζκφο 7-9 έηε 4-7 έηε Σν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηνπο, κέρξη ην ρξφλν πνπ είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα πξνο ρξήζε ή πξνο πψιεζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη ιάβεη θεθάιαηα κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 23

24 (ζ) Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία εθηηκάηαη ζε 5 έηε. Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ γίλνληαη. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ, πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαηαρσξνχληαη σο άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) δεκηνπξγείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, β) πηζαλνινγείηαη φηη ην δεκηνπξγνχκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απνθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη γ) ην θφζηνο αλάπηπμεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα. Σέηνηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ. (η) Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ απνζβέλνληαη, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, φηαλ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη αλαπξνζαξκνζηεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. (ηα) Πειάηεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. (ηβ) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. (ηγ) Υξεµαηννηθνλνµηθά κέζα Υξεµαηννηθνλνµηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε µία επηρείξεζε θαη µηα ρξεµαηννηθνλνµηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπµµεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο µε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχµβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 24

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ , ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΓΗΔΘΝΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΛΑΓΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Κα. ΚΟΤΜΑΡΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα