Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1."

Transcript

1 Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια

2 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ είναι υποχρεωτικι για όλα τα κτίρια με επιφάνεια >50 τ.μ. με τισ εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία. Η ΜΕΑ αντικακιςτά πλιρωσ τθν μελζτθ κερμομόνωςθσ και αποτελείται από: Τεχνικι ζκκεςθ Αναλυτικό τεφχοσ υπολογιςμϊν Σχζδια μελζτθσ

3 Περιετόμενα Τετνικής Έκθεζης Η ηερληθή έθζεζε πξέπεη καη ελάχιζηο λα πεξηιακβάλεη: Γενικι περιγραφι του κτιρίου και του οικοπζδου Τεκμθρίωςθ του αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ κζςθσ του κτιρίου εντόσ του γθπζδου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Κ.Εν.Α.Κ. Ρεριγραφι των πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων του κτιρίου Ρεριγραφι των τεχνικϊν φυςικοφ φωτιςμοφ - αεριςμοφ Ρεριγραφι των δομικϊν ςτοιχείων Ρεριγραφι των Η/Μ εγκαταςτάςεων

4 Τετνική έκθεζη Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη: 1. Όπνπ δελ είλαη δπλαηό λα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε από ηνλ αξκόδην κεραληθό. 2. Πξέπεη λα πξνεγεζεί ε κειέηε ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ (ζέξκαλζε, ςύμε, δεζηά λεξά ρξήζεο, ειεθηξνινγηθά θιπ)

5 Περιετόμενα Αναλσηικών Υπολογιζμών Φφλλα Ελζγχου κερμομονωτικισ Επάρκειασ Δομικϊν ςτοιχείων Αναλυτικοφσ πίνακεσ υπολογιςμοφ Θερμογεφυρϊν Ζλεγχοσ μζςου ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ του κτιρίου Υπολογιςμοφσ ςυντελεςτϊν ςκίαςθσ αδιαφανϊν και διαφανϊν δομικϊν ςτοιχείων Εκτυπϊςεισ ενεργειακϊν καταναλϊςεων από το ςχετικό λογιςμικό

6 Έλεγτος θερμομονωηικής επάρκειας δομικών ζηοιτείων Ο ζλεγχοσ τθσ κερμομονωτικισ επάρκειασ των επιμζρουσ δομικϊν ςτοιχείων αποτελεί το πρϊτο βιμα τθσ ενεργειακισ μελζτθσ. Η διαδικαςία ελζγχου είναι ίδια όπωσ και ςτθ μελζτθ κερμομόνωςθσ Ζλεγχοσ κερμικισ επάρκειασ των επί μζρουσ δομικϊν ςτοιχείων του κτιρίου. Για να ικανοποιεί ζνα δομικό ςτοιχείο τισ απαιτιςεισ κερμομονωτικισ προςταςίασ του κανονιςμοφ, κα πρζπει να ιςχφει: U εξεταη. U max *W/(m² K)+

7 Έλεγτος θερμομονωηικής επάρκειας δομικών ζηοιτείων Ο ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ ενόσ δομικοφ ςτοιχείου n ςτρϊςεων ορίηεται από τον τφπο: όπου: U *W/(m² K)+ : ο ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ του δομικοφ ςτοιχείου, n [ + : το πλικοσ των ςτρϊςεων του δομικοφ ςτοιχείου, d *m+ : το πάχοσ τθσ κάκε ςτρϊςθσ του δομικοφ ςτοιχείου, λ *W/(m K)+ : ο ςυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ του υλικοφ τθσ κάκε ςτρϊςθσ, R δ *m² K/W+ : θ κερμικι αντίςταςθ ςτρϊματοσ αζρα ςε τυχόν υφιςτάμενο διάκενο ανάμεςα ςτισ ςτρϊςεισ του δομικοφ ςτοιχείου, με τθν προχπόκεςθ ότι ο αζρασ του διακζνου δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον και κεωρείται πρακτικά ακίνθτοσ, R i *m² K/W+ : θ αντίςταςθ κερμικισ μετάβαςθσ που προβάλλει το επιφανειακό ςτρϊμα αζρα ςτθ μετάδοςθ τθσ κερμότθτασ από τον εςωτερικό χϊρο προσ το δομικό ςτοιχείο, R a *m² K/W+ : θ αντίςταςθ κερμικισ μετάβαςθσ που προβάλλει το επιφανειακό ςτρϊμα αζρα ςτθ μετάδοςθ τθσ κερμότθτασ από το δομικό ςτοιχείο προσ το εξωτερικό περιβάλλον.

8 Έλεγτος θερμομονωηικής επάρκειας δομικών ζηοιτείων ΔΙΚΕΛΥΦΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Δομικό ςτοιχείο d (m) λ (W/mK) R (m 2 K/W) Εξωτερικόσ αζρασ 0.04 Εξωτερικό επίχριςμα Τοφβλο Θερμομονωτικό υλικό Τοφβλο Εςωτερικό επίχριςμα Εςωτερικόσ αζρασ 0.13 R ολ = 2.41 U = 1 / R ολ = 0.42 Εξωηεπικό επίχπιζμα Οπηοπλινθοδομή Θεπμομονωηικό υλικό Οπηοπλινθοδομή Εζωηεπικό επίχπιζμα Πριο για Γ Κλιματικι ηϊνθ: 0.45 W/m 2 K

9 Έλεγτος θερμομονωηικής επάρκειας δομικών ζηοιτείων Ο ΚΕΝΑΚ επιβάλλει ζλεγχο των ςυντελεςτϊν κερμοπερατότθτασ των δομικϊν ςτοιχείων του κτιρίου.

10 Θερμογέθσρες Θεξκνγέθπξεο εκθαλίδνληαη 1. ηηο ζέζεηο όπνπ έρνπκε ελώζεηο δηαθνξεηηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείωλ, (νπηνπιηλζνδνκή κε ζθπξόδεκα ή ζηελ πεξίκεηξν ηωλ θνπθωκάηωλ) 2. ηηο ζέζεηο όπνπ ην θαηλόκελν ηεο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο είλαη έληνλα ηξηζδηάζηαην όπωο ζηηο εζωηεξηθέο ή εμωηεξηθέο γωλίεο ηνπ θηηξίνπ

11 Θερμογέθσρες Υπολογιςμόσ των κερμογεφυρϊν: Οι κατακόρυφεσ κερμογζφυρεσ εντοπίηονται ςτισ κατόψεισ του κτιρίου και το μικοσ τουσ μετράται με βάςθ τα ςχζδια των τομϊν. Διακρίνονται τρεις υποκατθγορίεσ : κερμογζφυρεσ εξωτερικϊν γωνιϊν (ΕΞΓ) κερμογζφυρεσ εςωτερικϊν γωνιϊν (ΕΣΓ) κερμογζφυρεσ ζνωςθσ δομικϊν ςτοιχείων (ΕΔΣ).

12 Θερμογέθσρες Υπολογιςμόσ των κερμογεφυρϊν: Ενδεικτικζσ κζςεισ εμφάνιςθσ κατακόρυφων κερμογεφυρϊν

13 Θερμογέθσρες Υπολογιςμόσ των κερμογεφυρϊν: Οι οριηόντιεσ κερμογζφυρεσ εντοπίηονται ςτισ τομζσ του κτιρίου και το μικοσ τουσ μετράται με βάςθ τα ςχζδια των κατόψεων. Διακρίνονται επτά υποκατθγορίεσ : κερμογζφυρεσ δϊματοσ ι οροφισ ςε προεξοχι (Δ) κερμογζφυρεσ δαπζδου ςε προεξοχι ι δαπζδου επάνω από πυλωτι (ΔΡ) κερμογζφυρεσ οροφισ ςε εςοχι (ΟΕ) κερμογζφυρεσ δαπζδου ςε εςοχι (ΔΕ) κερμογζφυρεσ ενδιάμεςου δαπζδου (ΕΔΡ) κερμογζφυρεσ περίδεςμου ενίςχυςθσ (Ρ) κερμογζφυρεσ δαπζδου που εδράηεται ςε ζδαφοσ (ΕΔ).

14 Θερμογέθσρες Υπολογιςμόσ των κερμογεφυρϊν: Ενδεικτικζσ κζςεισ εμφάνιςθσ οριηόντιων κερμογεφυρϊν

15 Θερμογέθσρες Υπολογιςμόσ των κερμογεφυρϊν: Οι κερμογζφυρεσ κουφωμάτων εντοπίηονται ςτισ κζςεισ ςυναρμογισ των κουφωμάτων με τα ςυμπαγι δομικά ςτοιχεία. Το μικοσ τουσ μετράται με βάςθ τισ διαςτάςεισ των ανοιγμάτων. Διακρίνονται δφο υποκατθγορίεσ: κερμογζφυρεσ ςτο λαμπά του κουφϊματοσ (Λ) κερμογζφυρεσ ςτο ανωκάςι/κατωκάςι του κουφϊματοσ (AK)

16 Έλεγτος μέζοσ ζσνηελεζηή θερμοπεραηόηηηας κηηρίοσ Ζλεγχοσ κερμικισ επάρκειασ του ςυνόλου του κτιρίου. Για να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ του κανονιςμοφ πρζπει θ μζςθ τιμι κερμοπερατότθτασ του εξεταηόμενου κτιρίου (Um) να μθν υπερβαίνει τα όρια που κζτει ο κανονιςμόσ για κάκε κτίριο (Um, max), αυτοφ ενταςςομζνου ςε μια από τισ κλιματικζσ ηϊνεσ του ελλαδικοφ χϊρου. Θα πρζπει να ιςχφει: U m U m,max *W/(m² K)+

17 Έλεγτος μέζοσ ζσνηελεζηή θερμοπεραηόηηηας κηηρίοσ Υπολογιςμόσ του μζςου ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ όλου του κτιρίου U m : U m *W/(m² K)+: ο μζςοσ ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ του κελφφουσ του κτιρίου, n [ + : το πλικοσ των επί μζρουσ δομικϊν ςτοιχείων ςτο κζλυφοσ του κτιρίου, ν * + : το πλικοσ των κερμογεφυρϊν που αναπτφςςονται ςτα όρια του κελφφουσ, A j *m²+ : το εμβαδό επιφάνειασ που καταλαμβάνει το κάκε δομικό ςτοιχείο, U j *W/(m² K)+ : ο ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ του κάκε δομικοφ ςτοιχείου j, l j [m] : το ςυνολικό μικοσ του κάκε τφπου κερμογζφυρασ που αναπτφςςεται ςτο περίβλθμα του κτιρίου, Ψ j *W/(m K)+ : ο ςυντελεςτισ γραμμικισ κερμοπερατότθτασ του κάκε τφπου κερμογζφυρασ, b [ ] : μειωτικόσ ςυντελεςτισ.

18 Έλεγτος μέζοσ ζσνηελεζηή θερμοπεραηόηηηας κηηρίοσ Ο ΚENAK επιβάλλει ζλεγχο του μζςου ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ όλου του κτιρίου Um Το ανϊτατο όριο του U m, που επιβάλει ο ΚENAK, εξαρτάται από τον λόγο A/V και από τθν κλιματικι ηϊνθ ςτθν οποία ανικει το κτίριο. Ρρζπει πάντα να ιςχφει: U m <=U m,max

19 Βαζικές αλλαγές ζε ζτέζη με ηον Κ.Θ.Κ. Ρροςκικθ Δ κλιματικισ ηϊνθσ, Όρια U δομ.ςτοιχείων ~10% πιο αυςτθρά, Αναλυτικόσ υπολογιςμόσ και ζλεγχοσ U κουφωμάτων Κατάργθςθ του ελζγχου ανά επίπεδο, Υπολογιςμόσ κερμογεφυρϊν (φαινομενικά πιο μεγάλα όρια U m,max ), Λαμβάνεται υπόψθ και το διάκενο αζρα Αναλυτικόσ υπολογιςμόσ U δομ.ςτοιχείων ςε επαφι με ζδαφοσ, Υποςτιριξθ ενςωμάτωςθσ Ρακθτικϊν Ηλιακϊν Συςτθμάτων, με εξαίρεςθ του ελζγχου U κουφ. και U i (αυτό δεν ιςχφει για τα «ςυςτιματα άμεςου κζρδουσ με νότια ανοίγματα»).

20 Βαζικές αλλαγές ζε ζτέζη με ηον Κ.Θ.Κ. Για δομικά υλικά με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ 0,18 W/(mK): εφόςον υπόκεινται ςε υποχρζωςθ ςιμανςθσ CE, κα γίνεται χριςθ τθσ τιμισ του λ, που αναγράφεται ςτθν ετικζτα CE του προϊόντοσ βάςει του προτφπου προδιαγραφισ τουσ ι βάςει ευρωπαϊκισ τεχνικισ ζγκριςθσ, εφόςον δεν υπόκεινται ςε υποχρζωςθ ςιμανςθσ CE, κα γίνεται χριςθ τθσ τιμισ λ του υλικοφ από πιςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα / εργαςτθρίου. για ςτρϊςθ υλικοφ πάχουσ μικρότερου των 2 cm και λ > 0,06 W/(m K) τθσ οποίασ θ βαςικι λειτουργία δεν προορίηεται να παράςχει κερμομονωτικι προςταςία ςτο δομικό ςτοιχείο, μπορεί να γίνει χριςθ των ενδεικτικϊν τιμϊν του πίνακα.

21 Βαζικές αλλαγές ζε ζτέζη με ηον Κ.Θ.Κ. Θα πρζπει να τθροφνται ςε φάκελο Η υπογεγραμμζνθ από τουσ δφο (2) μθχανικοφσ ενεργειακι μελζτθ που κατατζκθκε ςτθν οικεία διεφκυνςθ πολεοδομίασ. Τα δελτία αποςτολισ των οικοδομικϊν υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθ κερμομονωτικι προςταςία του κτιρίου κατά τθν ανζγερςθ ι ανακαίνιςι του και ςτα οποία κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο τφποσ των υλικϊν και να ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. Φωτογραφικό υλικό κατά τθν φάςθ καταςκευισ ςτο οποίο κα φαίνεται με ευκρίνεια ο τρόποσ τοποκζτθςθσ και το είδοσ τθσ κερμομόνωςθσ που εφαρμόςτθκε ςτο κζλυφοσ. Ο φάκελοσ αυτόσ κα χρθςιμοποιθκεί από τον ενεργειακό επικεωρθτι.

22 Υπολογιζμοί ζσνηελεζηών ζκίαζης δομικών ζηοιτείων Οι ςυντελεςτζσ ςκίαςθσ των δομικϊν ςτοιχείων διαχωρίηονται ςε : 1. Συντελεςτισ ςκίαςθσ από ορίηοντα (π.χ. γειτονικά κτίρια) 2. Συντελεςτζσ ςκίαςθσ από προβόλουσ ι εξωτερικά ςκίαςτρα (τζντεσ) 3. Συντελεςτζσ ςκίαςθσ από πλευρικά εμπόδια (ςκίαςθ ςε εςοχζσ του κτιρίου) Η κάκε κατθγορία διαχωρίηεται επίςθσ ςε 1. Συντελεςτι χειμϊνα 2. Συντελεςτι κζρουσ

23 Υπολογιζμοί ζσνηελεζηών ζκίαζης δομικών ζηοιτείων Συντελεςτισ ςκίαςθσ από ορίηοντα (π.χ. γειτονικά κτίρια) Εξαρτάται από τθ γωνία κζαςθσ α, θ οποία πρζπει να υπολογιςτεί για όλα τα δομικά ςτοιχεία.

24 Υπολογιζμοί ζσνηελεζηών ζκίαζης δομικών ζηοιτείων Συντελεςτισ ςκίαςθσ από προβόλουσ και εξωτερικά ςκίαςτρα Συντελεςτισ ςκίαςθσ από προβόλουσ και εξωτερικά ςκίαςτρα Εξαρτάται από τθ γωνία β που δθμιουργεί πρόβολοσ με το μζςο τθσ επιφάνειασ του δομικοφ ςτοιχείου.

25 Υπολογιζμοί ζσνηελεζηών ζκίαζης δομικών ζηοιτείων Συντελεςτισ ςκίαςθσ από πλευρικά εμπόδια Εξαρτάται από τθ γωνία γ που δθμιουργεί το πλευρικό εμπόδιο με το μζςο τθσ επιφάνειασ του δομικοφ ςτοιχείου. Γίνεται διαχωριςμόσ εμποδίων από τθ δεξιά ι τθν αριςτερι πλευρά τθσ επιφάνειασ

26 Υπολογιζμοί ζσνηελεζηών ζκίαζης δομικών ζηοιτείων Εφόςον ζχουμε υπολογίςει τισ γωνίεσ α,β,γ για τα δομικά ςτοιχεία του εξεταηόμενου κτιρίου λαμβάνουμε τουσ ςυντελεςτζσ ςκίαςθσ για χειμϊνα και κζροσ αναλόγωσ τθσ γωνίασ και του προςανατολιςμοφ τθσ επιφάνειασ από τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ τθσ ΤΟΤΕΕ

27 Εκησπώζεις Ενεργειακών καηαναλώζεων λογιζμικού Στο τεφχοσ αναλυτικϊν υπολογιςμϊν πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι εκτυπϊςεισ ενεργειακϊν καταναλϊςεων από το λογιςμικό. Τα αποτελζςματα είναι ςε μορφι πινάκων και περιλαμβάνουν καταναλϊςεισ ενζργειασ ανά χριςθ για το εξεταηόμενο κτίριο και για το κτίριο αναφοράσ.

28 Εκησπώζεις Ενεργειακών καηαναλώζεων λογιζμικού Ρρζπει επίςθσ ςτο τεφχοσ να ςυμπεριλαμβάνεται και ο πίνακασ ενεργειακισ κατάταξθσ του εξεταηόμενου κτιρίου, το οποίο κα πρζπει να ανικει τουλάχιςτον ςτθν κατθγορία Β

29 Στέδια μελέηης Τα ςχζδια που πρζπει να περιλαμβάνει θ Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ είναι: 1. Γενικό τοπογραφικό όπου κα απεικονίηονται επιπλζον τα γειτονικά εμπόδια του ορίηοντα με το φψοσ αυτϊν (γειτονικά κτιρια) 2. Σχζδια με τισ γωνίεσ ςκιαςμοφ όλων των δομικϊν ςτοιχείων. (κατόψεισ και τομζσ). Στισ κατόψεισ του κτιρίου πρζπει πλζον να απεικονίηεται θ κερμομόνωςθ όλων των δομικϊν ςτοιχείων με το πάχοσ τθσ. Οι αναλυτικοί υπολογιςμοί των κερμογεφυρϊν είναι ςκόπιμο να ςυνοδεφονται από ςκαριφιματα επιςιμανςθσ αυτϊν

30 Λίζηα ελέγτοσ Για τθ διευκόλυνςθ του μελετθτι αλλά και των ελεγκτϊν είναι απαραίτθτο ςτο τζλοσ τθσ μελζτθσ να επιςυνάπτεται θ λίςτα ελζγχου ωσ αναφζρεται ςτο παράδειγμα που ζχει αναρτθκεί ςτο site του ΤΕΕ όπου κα αναφζρονται οι ςχετικζσ παράγραφοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ

31 Υλοποίηζη και έλεγτος μελέηης Τζλοσ είναι ςθμαντικό να ςθμειϊςουμε ότι: Είναι αναγκαία για τθ υλοποίθςθ τθσ μελζτθσ θ ςυνεργαςία μεταξφ του αρχιτζκτονα του κτιρίου και του μελετθτι των Η/Μ εγκαταςτάςεων. Η Μελζτθ ενεργειακισ απόδοςθσ δεν ελζγχεται από τθν αρμόδια πολεοδομία αλλά κεωρείται (όπωσ και θ ςτατικι μελζτθ)

32 Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012

ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012 ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι Μάρτιος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr Σελίδα 2 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα