Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 8203/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.1053/14792, 4856/68703, 4783/68207, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4296/62320, 4244/61373, 5069/70884, ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ 5535/75769, 6570/85642, 6780/87698 Πληροφορίες : Χ. Γεωργιάδου Τηλέφωνο : Fax : Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111 : Λάρισα Ηλ.ταχυδρομείο : ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας». Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 «προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α 40) 2. Τις διατάξεις του Ν.2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (A 35). 3. Τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 6 του Νόμου 2738/99 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (A 180). 4. To N. 2783/1999 «Συλλογικές συμβάσεις στη δημόσια διοίκηση κλπ και ιδιαίτερα το αρθρ. 25 παρ. 6, όπου ορίζεται ότι αντί των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων της παραγράφου 3, αρθρ.2 του Ν. 2685/1999 εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας προκειμένου για υπαλλήλους προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ α & β βαθμού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (A 107). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (A 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (A 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (A 38) «περί κανονιστικών πράξεων», σύμφωνα με την οποία, προκειμένου περί κανονιστικών πράξεων απαιτείται αναγραφή του μεγέθους των δαπανών και το γεγονός ότι η προκαλούμενη, από την απόφασή μας αυτή, δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί για το σκοπό αυτό στους προϋπολογισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και από τις πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο ανωτέρω επανακαθορισμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (A 21). 8. Τους οργανισμούς των Νομαρχιών, Λάρισας, Μαγνησίας. Καρδίτσας και Τρικάλων. 9. Τις εισηγήσεις των Νομ. Αυτ/σεων Λάρισας με αριθμ πρωτ. 2250/ , Μαγνησίας με αριθμ πρωτ. 3761/ , Τρικάλων με αριθμ πρωτ. 2352/ & Καρδίτσας με αριθμ πρωτ. 1084/

2 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από τη μετακίνηση υπαλλήλων στην Ν.Α Λάρισας ανέρχεται στο ποσό των ,04, στην Ν.Α Μαγνησίας ,00, στην Ν.Α Τρικάλων ,00, στην Ν.Α Καρδίτσας ,00 και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες για αυτό σκοπό πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους. 11. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α. Καθορίζουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός έδρας με δικαίωμα αποζημίωσης ανά Νομαρχιακή Αυτ/ση και Δ/νση, για εκτέλεση υπηρεσίας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφέρειες, ως εξής : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ-ΚΤΗ/ΚΟΥ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 60 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 60 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 60 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 10 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 20 Ι.Δ.Ο.Χ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Ι.Δ.Ο.Χ 10 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 30 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 30 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10 2

3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 Ι.Δ.Α.Χ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 10 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 10 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 50 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 3

4 12. ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 10 ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ 19. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΟΣΔΕ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 50 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ. ΜΗΧ. 40 ΔΕ ΕΡΓ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 20 ΔΕ ΓΕΩΡΓ/ΤΩΝ (ΚΑΠ) 20 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 4

5 20. ΚΕΠ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ/ΠΣΕΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ Η/Υ 5 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 20 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 60 ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 40 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΓΗΣ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΟΙΚ.-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΤΟΠ. ΓΕΩΜΕΤΡΩΝ) 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ) 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) 40 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ 50 ΥΠΟΔΟΜΩΝ) ΔΕ Δ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 10 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 5

6 ΔΕ ΔΑΚΤ/ΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 5 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΠ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΘ.ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΤΕ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΘ.ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 8. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΓΟΜΩΤΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 20 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤ/ΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΜΑΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 10 ΥΕ ΠΡΟΣ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 9. ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧ/ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 6

7 11. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 20 ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ 10 ΤΕ ΜΑΙΩΝ 10 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡ. 50 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 50 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ.ΔΟΜΙΚ.ΕΡΓΩΝ) 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΜΕΛΗ Δ.Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 30 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 15. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 7

8 ΤΕ ΜΗΧΑΝ. (ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ) 50 ΤΕ ΜΗΧΑΝ. (ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ.) 50 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 50 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ) 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΤ.) 20 ΔΕ Χ/ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 20 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 20 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 10 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ MΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 8

9 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΜΗΧ/ ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 40 ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΠ/ΦΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΕΙ) 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨ. ΜΗΑΝΗΜΑΤΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝ.ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΠΡΟΣ. Η/Υ 10 ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 8. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓ. 10 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 40 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΠΕ ΘΕΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 20 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 20 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 5 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΗΜ. ΥΓ. 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 9

10 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΕΠ ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΕΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΕΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10 ΤΕ ΤΕΧ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓ.-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΕΝΟΓΡ. 10 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛ. 5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΝΣΗ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 15. ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 16. ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. 50 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. 50 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΛΙΚΩΝ 40 ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΠ/ΦΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦ. 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 20 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 5 10

11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΩΝ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 40 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22. Δ/ΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 0 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΠΕ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ.ΚΩΝ 50 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ 50 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 40 ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 11

12 25.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 40 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 30 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓ. ΚΤΗΝΟΤΡ. 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ 5. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 30 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 50 ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΣΕΑ-ΠΑΜ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 5 8. ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΩΝ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ) 40 12

13 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 40 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓ. 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠ. ΥΓΕΙΑΣ 5 ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 50 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 50 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΔΕ ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΤΗΡ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΒΑΡ, ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ 40 ΔΕ ΓΕΩΡΓ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ &ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 13

14 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 Β. Το παραπάνω όριο ημερών ισχύει τόσο για τους μόνιμους υπαλλήλους όσο και για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή και ορισμένου χρόνου. Γ. Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των, κατά μήνα ημερών των παρακάτω, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των αναγκών μετακίνησής τους εκτός έδρας λόγω της φύσης της εργασίας τους, για τους εξής λόγους : α)γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επειδή, λόγω της θέσης τους πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν εκτός έδρας σε κάθε δεδομένη στιγμή για αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει στη χωρική αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. β)μηχανικών γενικά, γεωλόγων, γεωτεχνικών γενικά, τεχνολογικών εφαρμογών, γεωπόνων, & εργοδηγών επειδή πρέπει να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης των έργων ανάλογα με την πρόοδο αυτών, η οποία δεν είναι ίδια καθ όλη τη διάρκεια του έτους για διάφορους λόγους. Επίσης παρίσταται ανάγκη μετακίνησής τους εκτός έδρας σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων για εκτίμηση ζημιών, κατάρτιση προγραμμάτων αποκατάστασης κλπ. γ)κτηνιάτρων επειδή πρέπει να μετακινούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους διότι οι επιζωοτίες δεν έχουν συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης. δ) Δασολόγων οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για την κάλυψη των αναγκών δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, οι οποίες ανάγκες δεν επιμερίζονται ισόποσα σε όλη τη διάρκεια του έτους, επειδή προκύπτουν κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. ε)χειριστών, βοηθών χειριστών & λοιπών τεχνικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, που προκύπτουν από φαινόμενα όπως πλημμύρες, σεισμοί, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα. Για τις λοιπές περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν αναφέρονται παραπάνω, ο καταμερισμός των ημερών εκτός έδρας, που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή, ορίζεται ισομερής κατά μήνα. Δ. Οι ημέρες εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης με βάση την αριθ. 3441/451/ απόφασή μας, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, καταργείται κάθε προηγούμενη απόφασή μας για το ίδιο θέμα. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14

15 15 Καλλιόπη Γερακούδη

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1718 26 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 13/2014 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα