Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 8203/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.1053/14792, 4856/68703, 4783/68207, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4296/62320, 4244/61373, 5069/70884, ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ 5535/75769, 6570/85642, 6780/87698 Πληροφορίες : Χ. Γεωργιάδου Τηλέφωνο : Fax : Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111 : Λάρισα Ηλ.ταχυδρομείο : ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας». Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 «προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α 40) 2. Τις διατάξεις του Ν.2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (A 35). 3. Τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 6 του Νόμου 2738/99 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (A 180). 4. To N. 2783/1999 «Συλλογικές συμβάσεις στη δημόσια διοίκηση κλπ και ιδιαίτερα το αρθρ. 25 παρ. 6, όπου ορίζεται ότι αντί των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων της παραγράφου 3, αρθρ.2 του Ν. 2685/1999 εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας προκειμένου για υπαλλήλους προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ α & β βαθμού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (A 107). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (A 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (A 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (A 38) «περί κανονιστικών πράξεων», σύμφωνα με την οποία, προκειμένου περί κανονιστικών πράξεων απαιτείται αναγραφή του μεγέθους των δαπανών και το γεγονός ότι η προκαλούμενη, από την απόφασή μας αυτή, δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί για το σκοπό αυτό στους προϋπολογισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και από τις πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο ανωτέρω επανακαθορισμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (A 21). 8. Τους οργανισμούς των Νομαρχιών, Λάρισας, Μαγνησίας. Καρδίτσας και Τρικάλων. 9. Τις εισηγήσεις των Νομ. Αυτ/σεων Λάρισας με αριθμ πρωτ. 2250/ , Μαγνησίας με αριθμ πρωτ. 3761/ , Τρικάλων με αριθμ πρωτ. 2352/ & Καρδίτσας με αριθμ πρωτ. 1084/

2 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από τη μετακίνηση υπαλλήλων στην Ν.Α Λάρισας ανέρχεται στο ποσό των ,04, στην Ν.Α Μαγνησίας ,00, στην Ν.Α Τρικάλων ,00, στην Ν.Α Καρδίτσας ,00 και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες για αυτό σκοπό πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους. 11. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α. Καθορίζουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός έδρας με δικαίωμα αποζημίωσης ανά Νομαρχιακή Αυτ/ση και Δ/νση, για εκτέλεση υπηρεσίας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφέρειες, ως εξής : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ-ΚΤΗ/ΚΟΥ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 60 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 60 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 60 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 10 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 20 Ι.Δ.Ο.Χ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Ι.Δ.Ο.Χ 10 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 30 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 30 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10 2

3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 Ι.Δ.Α.Χ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 10 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 10 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 50 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 50 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 3

4 12. ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 10 ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 40 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ 19. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΟΣΔΕ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 50 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ. ΜΗΧ. 40 ΔΕ ΕΡΓ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 20 ΔΕ ΓΕΩΡΓ/ΤΩΝ (ΚΑΠ) 20 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 4

5 20. ΚΕΠ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ/ΠΣΕΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ Η/Υ 5 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 20 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 60 ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 40 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΓΗΣ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΟΙΚ.-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΤΟΠ. ΓΕΩΜΕΤΡΩΝ) 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ) 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) 40 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ 50 ΥΠΟΔΟΜΩΝ) ΔΕ Δ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 10 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 5

6 ΔΕ ΔΑΚΤ/ΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 5 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΠ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΘ.ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΤΕ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΘ.ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 8. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΓΟΜΩΤΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 20 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤ/ΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΜΑΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 10 ΥΕ ΠΡΟΣ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 9. ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧ/ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 6

7 11. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 20 ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ 10 ΤΕ ΜΑΙΩΝ 10 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡ. 50 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 50 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΠΟΛΕΟΔ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ.ΔΟΜΙΚ.ΕΡΓΩΝ) 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΜΕΛΗ Δ.Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 30 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 15. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 7

8 ΤΕ ΜΗΧΑΝ. (ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ) 50 ΤΕ ΜΗΧΑΝ. (ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ.) 50 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 50 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ) 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΤ.) 20 ΔΕ Χ/ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 20 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 20 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 10 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ MΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΔΙΟΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 20 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 8

9 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΜΗΧ/ ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 40 ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΠ/ΦΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΕΙ) 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨ. ΜΗΑΝΗΜΑΤΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝ.ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΠΡΟΣ. Η/Υ 10 ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 8. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓ. 10 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 40 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 50 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΠΕ ΘΕΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 20 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 20 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 5 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΗΜ. ΥΓ. 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 9

10 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΕΠ ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΕΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΕΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10 ΤΕ ΤΕΧ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓ.-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΕΝΟΓΡ. 10 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛ. 5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΝΣΗ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 15. ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 16. ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ. 50 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. 50 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΛΙΚΩΝ 40 ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΠ/ΦΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦ. 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 20 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 5 10

11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΩΝ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 40 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 50 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22. Δ/ΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 0 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΔΙΟΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5 ΠΕ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ.ΚΩΝ 50 ΠΕ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ 50 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 40 ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 11

12 25.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 40 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 40 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 30 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 30 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓ. ΚΤΗΝΟΤΡ. 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ 5. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 30 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 50 ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΣΕΑ-ΠΑΜ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 5 8. ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 40 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΩΝ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ) 40 12

13 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 40 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓ. 40 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠ. ΥΓΕΙΑΣ 5 ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 50 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 50 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 40 ΔΕ ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΤΗΡ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΒΑΡ, ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ 40 ΔΕ ΓΕΩΡΓ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ &ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 40 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 20 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ. 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 ΤΕ ΔΙΟΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 20 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40 13

14 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 40 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 Β. Το παραπάνω όριο ημερών ισχύει τόσο για τους μόνιμους υπαλλήλους όσο και για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή και ορισμένου χρόνου. Γ. Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των, κατά μήνα ημερών των παρακάτω, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των αναγκών μετακίνησής τους εκτός έδρας λόγω της φύσης της εργασίας τους, για τους εξής λόγους : α)γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επειδή, λόγω της θέσης τους πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν εκτός έδρας σε κάθε δεδομένη στιγμή για αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει στη χωρική αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. β)μηχανικών γενικά, γεωλόγων, γεωτεχνικών γενικά, τεχνολογικών εφαρμογών, γεωπόνων, & εργοδηγών επειδή πρέπει να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης των έργων ανάλογα με την πρόοδο αυτών, η οποία δεν είναι ίδια καθ όλη τη διάρκεια του έτους για διάφορους λόγους. Επίσης παρίσταται ανάγκη μετακίνησής τους εκτός έδρας σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων για εκτίμηση ζημιών, κατάρτιση προγραμμάτων αποκατάστασης κλπ. γ)κτηνιάτρων επειδή πρέπει να μετακινούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους διότι οι επιζωοτίες δεν έχουν συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης. δ) Δασολόγων οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για την κάλυψη των αναγκών δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, οι οποίες ανάγκες δεν επιμερίζονται ισόποσα σε όλη τη διάρκεια του έτους, επειδή προκύπτουν κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. ε)χειριστών, βοηθών χειριστών & λοιπών τεχνικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, που προκύπτουν από φαινόμενα όπως πλημμύρες, σεισμοί, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα. Για τις λοιπές περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν αναφέρονται παραπάνω, ο καταμερισμός των ημερών εκτός έδρας, που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή, ορίζεται ισομερής κατά μήνα. Δ. Οι ημέρες εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης με βάση την αριθ. 3441/451/ απόφασή μας, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, καταργείται κάθε προηγούμενη απόφασή μας για το ίδιο θέμα. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14

15 15 Καλλιόπη Γερακούδη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-10-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1476 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Τροποποίηση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή για Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Κατανομή για Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Κατανομή για Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΔΟ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 31 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 4 ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 31

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 31 ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΔΟ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 31 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 1 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 4 ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤ. ΘΕΣΗ ΑΡ.Θ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδό χους καθαριστές/καθαρίστριες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 27/5/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ /4224 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 27/5/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ /4224 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 27/5/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 64542/4224 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : όπως ο Π.Α. Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 8 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 61333 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποστολίδου Παν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132007219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμμ. Μπενάκη 3 14562 Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 234-20/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίπολη 24 Νοεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αρ. Απόφασης : 486 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/Α 3 5 6 7 8 9 0 3 5 6 7 8 9 0 3 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΓΡΑΜΜΑΩΝ ΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠ ΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 10 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ.

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. Ώρα: 09:55:18 Σελίδα 1 από 10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΔΕΠ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη:

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λάρισα 9/06/2008 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:6369 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ερμογένους 0 Πληρ: Καφαλή Ασπ. Τηλέφ:240-56450

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20691 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1819 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και υπερωριακής εργασίας Κυριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 21/2011 ΘΕΜΑ Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012 (ΔΕ) ΦΥΛΑΚΑΣ 1

ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012 (ΔΕ) ΦΥΛΑΚΑΣ 1 Δικαιούχος Φορέας Συµπράττων Φορέας (Φορέας Απασχόλησης) Νοµός Αριθµός ανακοίνωσης ΚΟΧ Κλάδος / Ειδικότητα Αριθµός θέσεων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 305 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 305 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου» 1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 305 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ 1 ΙΟΝΙΟΥ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 Υ 2 ΓΡΑΜΜΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουρ γείου Οικονομικών, για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις έως 6 Φεβρουαρίου 2013 για Κοινωφελή Εργασία

Αιτήσεις έως 6 Φεβρουαρίου 2013 για Κοινωφελή Εργασία Αιτήσεις έως 6 Φεβρουαρίου για Κοινωφελή Εργασία Έως τις 6 Φεβρουαρίου θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αιτήσεις για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας. Οι θέσεις αναλυτικά στον Πίνακα του ΑΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ 3500 Λαμία Πληροφορίες: Π. ΛΟΥΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2230-4438 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ 185 Δ ΑΕΙ Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωάννινα 13.335 11.801-1.534 200 Β,Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41703 29 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4248 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καταβολή μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

lektiko_omadas EIDIKOTITA pysde KENA 091 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΔΕ01) ΔΕ01.04 Α ΑΘΗΝΩΝ 0 095 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ01.10 Α ΑΘΗΝΩΝ 0

lektiko_omadas EIDIKOTITA pysde KENA 091 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΔΕ01) ΔΕ01.04 Α ΑΘΗΝΩΝ 0 095 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ01.10 Α ΑΘΗΝΩΝ 0 lektiko_omadas EIDIKOTITA pysde KENA 9 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΔΕ) ΔΕ. Α ΑΘΗΝΩΝ 95 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ. Α ΑΘΗΝΩΝ 96 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΔΕ. Α ΑΘΗΝΩΝ 97 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ. Α ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τρίπολη, 05 Νοεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ: 82156/27810 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Αιτήσεων για το μάθημα «etwinning, μέθοδος project και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων»

Αρχείο Αιτήσεων για το μάθημα «etwinning, μέθοδος project και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων» Αρχείο Αιτήσεων για το μάθημα «etwinning, μέθοδος project και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων» Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται κατά σειρά ο αριθμός της αίτησης, η ειδικότητα των αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λαμία 21 Δεκεμβρίου 2009 ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧAIOTHΤΩΝ Aριθμ.Πρωτ: 9051 ΛΑΜΙΑΣ Τηλέφωνο : 22310-29992 FAX : 22310-46106 Ταχ. κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πο λιτικού προσωπικού με σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10969 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 904 4 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προθεσμία καταβολής εισφορών υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013-2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013-2014 Ειδικότητα ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013-2014 Εκπαιδε υτικοί Υποχρεωτι κό Ωράριο Εκτίμηση Αλγορίθμου Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ Αιτιολόγηση ΠΥΣΔΕ Εκτίμηση Διεύθυνσης ΠΕ01.00 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ 58 1071 21 21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ -1-23/9/2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ 1. Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι ακόλουθοι κλάδοι, οι οποίοι ασκούν καταρχήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δεδομένου ότι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ο μαθητής κατά την εγγραφή του στο Α έτος πρέπει να επιλέξει Kατεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 23/10/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 508800 FAX. (2310) 508787

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Πληροφορίες: Βόλος, 05-04-2016 Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Προς 1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ Αθήνα 8/10/07 Αρ. πρωτ. 111276/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού: Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: Καθώς επίσης και :.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού: Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: Καθώς επίσης και :. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κωδικός: 712 02 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.226092,

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (90%)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (90%) 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (90%) ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. Βάση Βάση Επιτ. Θέσεις Θέσεις Τμ. ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 Διαφ. 2010 2010 2009 862 Μονίμων μ Υπαξ/κών ξ Στρατού ρ (Σ.Μ.Υ))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Πάρου ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου νέου Οργανισµού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 518/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης τριακοσίων ευρώ (300,00 ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 0-07 Σύνολο αιτήσεων.0 εκ των οποίων με Συνεξέταση Πίνακας αιτήσεων ανά Κλάδο Πίνακας αιτήσεων ανά ΠΥΣΔΕ προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα