τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο"

Transcript

1 T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο άσος Λέσ ου. H λικία του πολογίζεται στ 20 κατοµµ ρια χρ νια κα καταλαµ άνει κταση, ποία ξεπερν τ 300 χιλιάδες στρέµµατα κα πεκτείνεται κ µη κα µέσα στ θαλάσσιο χ ρο. H δηµιουργία του ε ναι παράγοντας ε νοϊκ ν συνθηκ ν πολίθωσης τ ς δασικ ς λάστησης κα συνδέεται µεσα µ τ ν ντονη φαιστειακ δραστηρι τητα το νησιο. Hφαιστειακ ς κρήξεις προκάλεσαν µεγάλες ρο ς πυροκλαστικ ν λικ ν, ο πο ες κάλυψαν µεγάλες πιφάνειες π τ πυκν δάσος, πο π ρχε στ δυτικ πλευρ τ ς Λέσ ου. Σ µφωνα µ τ ς µελέτες πο διεξήχθησαν, διαπιστώνεται, τι τ φαιστειακ λικ κινήθηκαν µ µεγάλη ταχ τητα κα κάλυψαν µέσως το ς κορµο ς, τ κλαδιά, το ς καρπο ς κα τ φ λλα τ ν δένδρων. Eτσι λοιπ ν µέσα στ γκατα τ ς γ ς «φυλακίστηκε» α τ ς θαυµάσιος φυσικ ς πλο τος, που ντονη δροθερµικ κυκλοφορία θερµ ν ρευστ ν, πλο σιων σ λατα το πυριτίου, πέτρεψε τ ν τέλεια πολίθωση τ ν φυτικ ν στ ν. H ργανικ φυτικ λη ντικαταστάθηκε π ν ργανη λη κα µ τ ν τρ πο α τ διατηρήθηκαν σ ριστη κατάσταση τ µορφολογικ γνωρίσµατα κα σωτερικ δοµ το ξ λου. T 1985 µετ π πρ ταση τ ς ιε θυνσης ασ ν Λέσ ου τ Aπολιθωµένο άσος νακηρ χθηκε ιατηρητέο Mνηµε ο τ ς Φ σης κα µ τ σχετικ διάταγµα προστατε εται κτασή του µ τ ν α στηρ παγ ρευση τ ς νασκαφ ς, πιχωµάτωσης, δειγµατοληψίας κα κάθε λλης νέργειας, πο µπορε ν προκαλέσ η φθορά. T πολιθωµένο δεινοθήριο ρχεται στ φ ς O συνεχε ς νασκαφ ς φέρνουν στ φ ς νέα ε ρήµατα µ ξέχουσα σηµασία, πο µπλουτίζουν τ στορικ µέρος τ ν πολιθωµάτων τ ς Λέσ ου. Γι πρώτη φορ ντοπίστηκαν στ ν περιοχ το Aπολιθωµένου άσους (ο κισµ ς Γα αθ ς) στ ζ ώου, προκαλώντας κπληξη στο ς ρευνητ ς

2 Aναπαράσταση π παλαιοντολ γους - παλαιοζωολ γους το δεινοθηρίου πο ζησε στ ν Λέσ ο πρ ν π 30 κατοµµ ρια χρ νια.

3 H καλοδιατηρηµένη γνάθος το πολιθωµένου δεινοθηρίου. Bρέθηκε στ ν Γα- αθ τ ς Λέσ ου κα φυλάσσεται στ Mουσε ο Φυσικ ς Iστορίας Σιγρίου Λέσ ου. κα δίνοντας πλέον µία λλη διάσταση κα τεκµήρια γι τ ν ξέλιξη τ ς ζω ς στ ν λλαδικ χ ρο. Συγκεκριµένα ντοπίστηκε µεγάλη, κέραια γνάθος µ τ σ νολο τ ς δοντοστοιχίας κα µέρος π τ ν σκελετ το ζώου. Πρ κειται γι σπονδυλ ζωο κα σ µφωνα µ τ ν προσδιορισµ του πο πραγµατοποιήθηκε π τ ν καθηγητ Παλαιοντολογίας το Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Kουφ, νήκει στ ε δος Prodinotherium bavaricum τ ς π ταξης Deinotherioidea. H νοµασία τ ς κατηγορίας στ ν ποία νήκει τ σπονδυλ ζωο εινοθήρια παραπέµπει σ να ε δος µ διαίτερο γκο κα συµπεριφορά. H προέλευσή του δ ν ε ναι γνωστ µ ε αι τητα. Mέχρι σήµερα θεωρε το τι µφανίστηκε στ ν Aφρικ κα ργ τερα µετανάστευσε στ ν E ρώπη. Kατ τ ν φυλογενετικ ξέλιξή του τ εινοθήριο α ξάνει συνεχ ς σ ψος: T Deinotherium bavaricum ε χε ψος 2,5 µέτρα τ Deinotherium levius 2,5-3 µέτρα τ Deinotherium giganteum ξεπερνο σε τ 3 µέτρα, ν τ Deinotherium

4 gigantissimum φθανε κ µη κα τ 4 µέτρα. T εινοθήριο φερε χαυλι δοντες µ νο στ ν κάτω γνάθο, πο το ς χρησιµοποιο σε κυρίως γι ν τρα κα ν ξερριζών η χ ρτα κα ρίζες π το ς άλτους, µέσα στο ς ποίους ζο σε, λλ κα γι ν στηρίζεται στ δένδρα τσι, στε ν διευκολ νεται στ κ ψιµο τ ν κλαδι ν κα τ ν φ λλων. Σ σχέση µ τ Deinotherium bavaricum, πο ε ναι κα τ ε δος πο ντοπίστηκε στ υτικ Λέσ ο, δ ν χει ξακρι ωθ, ν διέθετε κοντ µακρι προ οσκίδα, µως µ άση τ µελέτη τ ν δοντι ν του τ πιθανώτερο ε ναι, προ οσκίδα του ν φθανε ς τ ν κρη τ ν χαυλι δοντών του. T συγκεκριµένο ζ ο, πο ντοπίστηκε στ Γα αθ, σ µφωνα µ τ ν τοπογραφικ µελέτη στ ς παρυφ ς το Aπολιθωµένου άσους ζο σε κοντ σ µία µεγάλη λίµνη, πο το παρε χε τ παραίτητο νερ. Oταν πέθανε, σκεπάσθηκε π λιµνα α ζήµατα, πο κάλυψαν τ στ του, τ πο α στ συνέχεια πολιθώθηκαν. T σπάνια α τ ε ρήµατα µεταφέρθηκαν στ ργαστήρια το Mουσείου Φυσικ ς Iστορίας, που πραγµατοποιήθηκε προσεκτικ ς καθαρισµ ς τους π τ σκληρ πυριτιωµένα λικ πο τ περιέ αλλαν, χωρ ς ν δηµιουργηθο ν προ λήµατα στ πολιθώµατα. M τ ν λοκλήρωση τ ν ργασι ν καθαρισµο ποκαλ φθηκε κάτω γνάθος µαζ µ τ ν δοντοστοιχία του, πως κα τ τµήµατα πο τ ν νωναν µ τ κρανίο το µεγαλ σωµου ζ ώου. Mετ π τ σα κατοµµ ρια χρ νια τ σωθικ τ ς γ ς χουν διατηρήσει κέραια τ ν δοντοστοιχία, µ πέντε δ ντια σ κάθε πλευρ τ ς γνάθου. T πλευρικ δ ντια ε ναι λοφοδοντικο τ που µ 2 ς 3 γκάρσιες λοφοσειρές. O καθαρισµ ς το πολιθώµατος πραγµατοποιήθηκε π τ πιστηµονικ προσωπικ το Mουσείου Φυσικ ς Iστορίας µ ε θ νη το διευθυντ του δρ Nικολάου Zο ρου κα π τ ν καθηγητ Παλαιοντολογίας το Tµήµατος Γεωλογίας το Aριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Kουφ. T πολιθώµατα το Prodinotherium bavaricum ποτελο ν σπανιώτατο ε ρηµα γι λο τ ν ε ρωπαϊκ χ ρο, µι ς κα λάχιστα δείγµατα το ε δους α τ ς τ ς «λικίας» χουν ντοπισθ µέχρι σήµερα. Πρέπει ν ναφερθ, τι νακάλυψη α τ χει µεγάλη πιστηµονικ ξία, φο γι πρώτη φορ προκ πτουν τεκµηριωµένα στοιχε α γι τ σ νθεση τ ς πανίδας το Aπολιθωµένου άσους Λέσ ου, ν ταυτ χρονα συνεισφέρει στ διερε νηση τ ς ζω ς στ ν Eλλαδικ κα E ρωπαϊκ χ ρο. Γιγαντια ος πολιθωµένος κορµ ς στ ν Aντισσα ν ε ναι µ νο τ δεινοθήριο τ ντυπωσιακ ε ρηµα, πο σχετίζεται µ τ ν περίοδο, πο καυτ λά α κάλυψε τ ν τροπικ λάστηση κα το ς ζωντανο ς ργανισµο ς πρ ν π κατοµµ ρια χρ νια. Nέοι πολιθωµένοι κορµο ποκαλ φθηκαν στ ν περιοχ τ ς Aντισσας κατ τ διάρκεια τ ν ργασι ν κατασκευ ς α ολικο πάρκου στ θέση Σκαµνιο δα. O νασκαφικ ς ργασίες ποκάλυψαν στάµενους κα κατακείµενους πολιθωµένους κορ- µο ς σ ριστη κατάσταση διατήρησης. Σ µφωνα µ κτίµηση το διευθυντ το Mουσείου Φυσικ ς Iστορίας κ. Nικολάου Zο ρου, πο διευθ νει τ ς ρευνες, «τ νέα ε ρήµατα ποκαλ πτουν τι κταση πο καταλαµ άνει τ πολι-

5 θωµένο δάσος ε ναι πολ µεγαλ τερη π τ ν δη γνωστ περιοχή, ποία χει νακηρυχθ µνηµε ο τ ς φ σης. Πολλ κ µη πολιθωµένα τµήµατα ναµένεται ν λθουν σ ντοµα στ φ ς, καθ ς συνεχίζεται ρευνα στ ν ε ρ τερη περιοχή, ν ταυτ χρονα λοκληρώνεται µελέτη τ ς στρωµατογραφίας τ ν φαιστειακ ν σχηµατισµ ν, πο δηµιο ργησαν κα φιλοξενο ν σήµερα τ πολιθωµένο δάσος». Στ χ ρο που διεξήχθησαν ο νασκαφ ς ποκαλ φθηκε µία ντυπωσιακ συστάδα πολιθωµένων δένδρων, πο ποτελε ται π 12 κορ- µο ς. Mεταξ τ ν ε ρηµάτων, τ πο α ποκαλ φθηκαν µετ π σωστικ νασκαφικ ργασία, περιλαµ άνονται: Kατακείµενος πολιθωµένος κορµ ς µ καλ διατήρηση τ ς δοµ ς του, µήκους 8 µέτρων κα διαµέτρου 25 κατοστ ν. Kατακείµενος πιφανειακ ς πολιθωµένος κορµ ς, µήκους 4 µέτρων κα διαµέτρου 40 κατοστ ν, πο ος διατηρε καλ τ σωτερικά του µορφολογικ χαρακτηριστικά. Iστάµενος πολιθωµένος κορµ ς µ πολ καλ διατήρηση τ ν µορφολογικ ν του χαρακτηριστικ ν περιµέτρου 40 κατοστ ν. Kατακείµενος γιγαντια ος πολιθωµένος κορµ ς µήκους 15 µέτρων κα περιµέτρου 2 µέτρων, πο ος διατηρε ται στ µεγαλ τερο τµ µα του σ πολ καλ κατάσταση. O γιγαντια ος α τ ς κορµ ς ε ναι τ πι ντυπωσιακ ε ρηµα κα ποτελε να π τ µεγαλ τερα πολιθώµατα πο χουν ρεθ στ ν περιοχ το Aπολιθωµένου άσους Λέσ ου. T νέα α τ ε ρήµατα, λ γ ω το τι λλάζουν τ µέχρι σήµερα δεδοµένα γι τ ν κταση πο καταλαµ άνει πολιθωµένη Λέσ ος, προσθέτοντας νέα στοιχε α γι ρευνα στο ς µελετητές, θ περιλαµ άνωνται στ νέο πάρκο το Aπολιθωµένου άσους, πο δηµιουργε τ Mουσε ο Φυσικ ς Iστορίας στ ν περιοχ Σκαµνιο δα Aντισσας, τ πο ο θ ε ναι πισκέψιµο π τ ν προσεχ τουριστικ περίοδο. *** προσπάθεια στ ν περιοχ το Aπολιθωµένου άσους Λέσ ου ρίσκεται σ ξέλιξη. E ναι ξαιρετικ µεγάλη σηµασία τ ν νέων ε ρηµάτων πο ρθαν στ φ ς, δι τι πιστοποιο ν µ τ µεγαλ τερη H ρευνητικ πλέον ε αι τητα, τι περιοχ το Πάρκου το Aπολιθωµένου άσους ρίσκεται στ ψηλ τερο σηµε ο ν ς µεικτο δάσους δένδρων το ε δους Taxodioxylon gypsaceum. Πρ κειται γι πρ δροµη µορφ το σ γχρονου ε δους Σεκ ια ειθαλ ς (Sequoia semprevirens). Πρέπει ν ναφέρουµε, τι τ σηµεριν δένδρα α το το ε δους φτάνουν σ ψος τ 120 ως 130 µέτρα κα περίµετρ ς τους τ 10 ως 12 µέτρα. Eπιπλέον πάρχουν νδείξεις, τι διαίτερα µεγάλος ριθµ ς πολιθωµένων κορµ ν προέρχεται π κωνοφ ρα δένδρα, πο νήκουν στ ε δη Pinoxylon paradoxum, Taxodioxylon gypsaceum, Cunnihamia meiocenia κα συγκροτο σαν τ ποτροπικ δάσος, πο ναπτυσσ ταν πρ ν π 20 κατοµµ ρια χρ νια στ A γα ο. T δάσος τ ν κωνοφ ρων στ χαµηλ τερα σηµε α του ναµειγνυ ταν µ τ δάσος τ ν φυλλο λων δένδρων. Eπίσης ο

6 16674 ΑΥΛΟΣ/256, Aπρίλιος 2003 Aπολιθωµένος κορµ ς πεσµένος στ δαφος στ ν περιοχ Σκαµνιο δα Aντισσας Λέσ ου. Aνήκει στ γιγάντιο ε δος Σεκ ια. O πολιθωµένοι κορµο καλ πτουν τ ν τεράστια κταση τ ν στρεµµάτων στ υτικ Λέσ ο.

7 ΑΥΛΟΣ/256, Aπρίλιος Aπολιθωµένο φ λλο, τέλεια διατηρο µενο, π τ γιγάντια δένδρα το ε δους Σεκ ια, πο φ οντο στ Λέσ ο πρ ν π 30 κ. χρ νια. νασκαφικ ς ργασίες δειξαν, τι πολίθωση το δάσους δ ν γινε σ µία µ νη περίοδο, λλ συντελέστηκαν παναλαµ αν µενοι κ κλοι πυροκλαστικ ν φαιστειακ ν ρο ν, µέσα στ ς πο ες πολιθων ταν κάθε φορ τ κάστοτε δάσος. Aνάµεσα στ ς µεγάλης πιστηµονικ ς ξίας νακαλ ψεις ε ναι κι κείνη το α τοφυο ς πολιθωµένου φοινικ δασους στ Σίγρι, φο δίνει σηµαντικ στοιχε α γι τ ς παλαιοκλιµατικ ς συνθ κες κείνης τ ς ποχ ς. Πάντως ο µέχρι σή- µερα µελέτες στ σ νθεση τ ς πολιθωµένης χλωρίδας δείχνουν, τι τ Aπολιθωµένο άσος τ ς Λέσ ου ναπτ χθηκε σ ποτροπικ κλ µα, τ πο ο µετα- αλλ ταν π τοµα σ πειρωτικ θερµ, µ χαρακτ ρα ποτροπικ ς ζώνης τ ς Nοτιοανατολικ ς Aσίας τ ς Aµερικ ς. M τ ν νακάλυψη τ ν στ ν το εινοθήριου φαίνεται, τι µία πλο σια πανίδα πλαισίωνε τ ν ιοποικιλ τητα το δάσους. Aπ τ ν πλευρ το Mουσείου Φυσικ ς Iστορίας Σιγρίου πιστηµονικ ρευνα θ προχωρήσ η πρ ς τ ν ντοπισµ κα λλων ζωικ ν πολιθωµάτων, άσει τ ν ποίων θ προσδιοριστ πλήρως πανίδα τ ς περιοχ ς. Mεσοπρ θεσµος στ χος ε ναι λοποίηση συστηµατικ ν νασκαφ ν, στε ν ποκαλυφθ τ µεγάλο πλ θος τ ν πολιθωµένων κορµ ν κα πακ λουθη συντήρησή τους, στε ν προφυλαχθο ν π τ ς φυσικοχηµικ ς διεργασίες ποσάθρωσης κα ν διατηρηθο ν σ καλ κατάσταση.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B 3 ΣE ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κάνετε µια ουσιαστική γνωριµία µε τα δυο µεγάλα θρησκε - µατα της Ασίας, τον Ινδουϊσµ και το Βουδισµ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα