Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1ο: : ργανα και λειτουργίες της Κεφάλαιο 2ο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφάλαιο 3ο: Σχέσεις µεταξ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εν τητα β : Οι Ευρωπαίοι πολίτες Κεφάλαιο 1ο: Λαοί και πολιτισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφάλαιο 2ο: ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: : όργανα και λειτουργίες της Ο χάρτης της Ευρώπης στην αρχή θα βοηθήσει τους µαθητές να επισηµάνουν τα κράτη-µέλη της Ένωσης και να διαπιστώσουν τη θέση τους και τα µεταξ τους σ νορα. Στόχοι του µαθήµατος ΕΝΟΤΗΤΑ Α Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να γνωρίσουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της δοµής της Ένωσης. Να έρθουν σε επαφή µε την οργάνωση και τη λειτουργία της Ένωσης καθώς και τα κυρι τερα κοινοτικά ργανα. Να προβληµατιστο ν πάνω στους στ χους της Ένωσης και στον τρ πο µε τον οποίο η οργάνωση που διαθέτει τη βοηθά να τους πραγµατοποιήσει. Να αξιοποιήσουν τις διαθεµατικές έννοιες του συστήµατος, του χώρου και του χρ νου, καθώς και της αλληλεπίδρασης και του πολιτισµο. ιεξαγωγή του µαθήµατος Με αφορµή τις πληροφορίες που υπάρχουν στο βιβλίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και το κείµενο µπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση για την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την αναφορά στα βασικά ργανά της, δίνοντας στα παιδιά κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις πάνω σε αυτά αλλά και την αφορµή για µια δική τους έρευνα στο διαδίκτυο (www.europa.eu.int) ή αλλο, που µπορο ν να βρουν σχετικές πληροφορίες. Η διδασκαλία του µαθήµατος ξεκινά µε τη συµπλήρωση του χάρτη της Ευρώπης απ τους µαθητές, µια δραστηρι τητα που τους δίνει τη δυνατ τητα να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της. Στη συνέχεια µπορο ν οι µαθητές να λάβουν περισσ τερες πληροφορίες µελετώντας το κείµενο που ακολουθεί. Για διευκ λυνση του εκπαιδευτικο παρατίθενται τα παρακάτω: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι µια οικογένεια ευρωπαϊκών δηµοκρατικών χωρών, οι οποίες έχουν δεσµευτεί να συνεργάζονται για την ειρήνη και την ευηµερία. Οι ιστορικές ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάγονται στο Β Παγκ σµιο π λεµο. Κατά τον Τσ ρτσιλ (1946), η Ευρώπη θα έπρεπε να δηµιουργήσει ένα είδος Ηνωµένων Πολιτειών. Η ιδέα µως για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση διατυπώθηκε για πρώτη φορά απ το Γάλλο Υπουργ Εξωτερικών Ρ µπερτ Σο µαν σε οµιλία του στις 9 Μα ου Αρχικά την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελο σαν έξι χώρες: το Βέλγιο, η Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεµβο ργο και οι Κάτω Χώρες. Το 1973 προσχώρησαν η ανία, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, το έτος 1981 η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία και το 1995 η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Το 2004 πραγµατοποιείται η µεγαλ τερη διε ρυνση µε την ένταξη 10 νέων κρατών (Κ προς, Τσεχική ηµοκρατία, Μάλτα, Πολωνία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακική ηµοκρατία, Σλοβενία). Οι χώρες έχουν το δικαίωµα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση µ νο εφ σον πληρο ν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, δηλαδή σεβασµ ς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προστασία των µειονοτήτων, δηµοκρατικ καθεστώς και κράτος δικαίου, οικονοµία της αγοράς που λειτουργεί και να υιοθετεί τις αρχές και τους καν νες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τα κράτη µέλη της έχουν θεσπίσει κοινά θεσµικά ργανα, έτσι ώστε να µπορο ν να λαµβάνονται δηµοκρατικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκ επίπεδο για συγκεκριµένα θέµατα κοινο ενδιαφέροντος. έχει πέντε θεσµικά ργανα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο αποτελεί τη δηµοκρατική φωνή των λαών της Ευρώπης. Τα µέλη του εκλέγονται απευθείας απ τους πολίτες και δεν ανήκουν σε εθνικο ς συνασπισµο ς. Ο ρ λος του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου συνίσταται στα ακ λουθα: Εξέταση και έγκριση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Έγκριση του προϋπολογισµο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άσκηση δηµοκρατικο ελέγχου σε λα τα θεσµικά ργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικ ρωση σηµαντικών διεθνών συµφωνιών, πως οι συνθήκες προσχώρησης νέων κρατών-µελών και οι συµφωνίες εµπορίου ή σ νδεσης µεταξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών. Κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολο νται µε συγκεκριµένα θέµατα (εξωτερικές σχέσεις, προϋπολογισµ ς, περιβάλλον, κτλ.). Εκλογή του Ευρωπαίου ιαµεσολαβητή. 2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ Το Συµβο λιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπεί τα κράτη-µέλη και είναι το κ ριο θεσµικ ργανο της Ε.Ε. µε αρµοδι τητα λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις του παρευρίσκεται ένας υπουργ ς απ κάθε κυβέρνηση κράτους-µέλους της Ένωσης. Το ποι ς υπουργ ς παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρίαση εξαρτάται απ τα υπ συζήτηση θέµατα. Κάθε υπουργ ς που συµµετέχει στο Συµβο λιο είναι εξουσιοδοτηµένος να αναλαµβάνει δεσµε σεις εξ ον µατος της κυβέρνησής του. Το Συµβο λιο συνεδριάζει υπ εννέα διαφορετικές συνθέσεις. (Πηγή: 3. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο αποτελεί την κ ρια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νοµοθεσίας και τη λήψη αποφάσεων. Στο Συµβο λιο συµµετέχουν εκπρ σωποι των κυβερνήσεων λων των κρατών-µελών, οι οποίοι εκλέγονται σε εθνικ επίπεδο. Το Συµβο λιο απ κοινο µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, καθορίζει τους καν νες για λες τις δραστηρι τητες της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας, που αποτελο ν τον πρώτο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πυλώνας αυτ ς καλ πτει την εσωτερική αγορά και τις περισσ τερες κοινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγυάται την ελε θερη διακίνηση αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Επίσης, το Συµβο λιο είναι κυρίως αρµ διο για τη διακυβερνητική συνεργασία στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, πως επίσης και στον τοµέα της δικαιοσ νης και των εσωτερικών υποθέσεων. 4. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί ένα µεγάλο µέρος των καθηµερινών εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάσσει προτάσεις για νέες ευρωπαϊκές νοµοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ορθή εφαρµογή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχει τον τρ πο µε τον οποίο δαπανώνται οι π ροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθεί επίσης τη συµµ ρφωση προς τις ευρωπαϊκές συνθήκες και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η Επιτροπή λειτουργεί ανεξάρτητα απ τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών. Το µεγαλ τερο µέρος του προσωπικο που απασχολεί, εργάζεται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. 5. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η θέσπιση κοινών καν νων στην Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί φυσικά την εφαρµογή τους στην πράξη, καθώς επίσης και την οµοι µορφη ερµηνεία τους. Αυτ ακριβώς εξασφαλίζει το ικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. ιευθετεί διχογνωµίες σον αφορά την ερµηνεία των συν- 60

4 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΝΟΤΗΤΑ Α θηκών και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να ζητο ν τη γνώµη του Ευρωπαϊκο ικαστηρίου, σε περιπτώσεις αµφισβήτησης της εφαρµογής των καν νων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και µεµονωµένοι πολίτες µπορο ν να προσφ γουν στο ευρωπαϊκ δικαστήριο κατά των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκ ικαστήριο αποτελείται απ 15 ανεξάρτητους δικαστές και εδρε ει στο Λουξεµβο ργο. Τα παραπάνω θεσµικά ργανα συµπληρώνονται απ τα παρακάτω ργανα: 1. Το Ελεγκτικ Συνέδριο: Ορθολογική χρήση των π ρων Οι π ροι που διατίθενται απ την Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησιµοποιο νται κατά τρ πο ν µιµο, οικονοµικά αποδοτικ και για το σκοπ που προορίζονται. Το Ελεγκτικ Συνέδριο, ένα ανεξάρτητο ργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρε ει στο Λουξεµβο ργο, είναι ο φορέας που ελέγχει τον τρ πο µε τον οποίο δαπανώνται οι π ροι. 2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Ένα σταθερ ν µισµα για την Ευρώπη Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι επιφορτισµένη µε τη διαχείριση του νέου κοινο νοµίσµατος, του ευρώ. Κ ριος στ χος της Τράπεζας είναι η εξασφάλιση της σταθερ τητας των τιµών, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή οικονοµία να µην πλήττεται απ πληθωρισµ. Η Κεντρική Τράπεζα εδρε ει στη Φρανκφο ρτη, στη Γερµανία. ιοικείται απ έναν Πρ εδρο και ένα διοικητικ συµβο λιο, ενώ βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τις εθνικές τράπεζες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδ σεων: Μακροπρ θεσµη επένδυση στο µέλλον Η Τράπεζα χορηγεί πιστώσεις για επενδυτικά σχέδια ευρωπαϊκο ενδιαφέροντος, κυρίως για σχέδια απ τα οποία επωφελο νται λιγ τερο αναπτυγµένες περιοχές. Η τράπεζα αυτή εδρε ει στο Λουξεµβο ργο και αντλεί τους π ρους της απ τις κεφαλαιαγορές. Ως µη κερδοσκοπικ ς οργανισµ ς µπορεί να χορηγεί δάνεια µε ευνοϊκ τερους ρους. 4. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων Πρ κειται για ένα συµβουλευτικ σώµα, το οποίο γνωµοδοτεί επί σηµαντικών πτυχών των νέων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί µέρος της κοινής ευρωπαϊκής παράδοσης για τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική ζωή. 5. Η Επιτροπή των Περιφερειών: Η τοπική διάσταση Πολλές αποφάσεις που λαµβάνονται στην ΕΕ έχουν άµεση επίδραση σε τοπικ και περιφερειακ επίπεδο. Μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών µπορεί να ζητηθεί η γνώµη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, πριν απ τη λήψη αποφάσεων απ την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τοµείς πως η εκπαίδευση, η υγεία, η απασχ ληση και οι µεταφορές. 6. Ο Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής Ο ευρωπαίος διαµεσολαβητής εκλέγεται απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο. ιερευνά παράπονα που υποβάλλονται απ πολίτες σχετικά µε περιπτώσεις κακής διοικητικής πρακτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Για περισσ τερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: ραστηριότητα Πρ κειται για µια αξιολογική, εµπεδωτική δραστηρι τητα µε σκοπ να διαπιστώσουν οι µαθητές και ο εκπαιδευτικ ς το βαθµ στον οποίο γνώρισαν κάποια απ τα βασικά ργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία τους. Αξιολόγηση Με συνεργατικές δραστηρι τητες και διερευνητικές ερωτήσεις, ο εκπαιδευτικ ς διαπιστώνει αν οι µαθητές καταν ησαν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οργάνωση και τη δοµή της, καθώς επίσης και τους λ γους για τους οποίους συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με παιχνίδια ρ λων ο εκπαιδευτικ ς µπορεί να εκτιµήσει αν οι µαθητές καταν ησαν το βασικ έργο των κοινοτικών οργάνων. 61

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στόχοι του µαθήµατος 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να συνδέσουν τον ελληνικ πολιτισµ µε τον ευρωπαϊκ. Να γνωρίσουν την πορεία της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη σηµερινή θέση της χώρας µας µέσα σε αυτήν. Να προβληµατιστο ν σχετικά µε τα οφέλη, τα οποία απολαµβάνει η χώρα µας ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη συµβολή της Ελλάδας στην Ένωση µε τη συµµετοχή της στα ργανα και τις διαδικασίες λειτουργίας τους. ιεξαγωγή του µαθήµατος Ξεκινώντας επιχειρο µε µια σ ντοµη παρουσίαση της ιστορίας του ον µατος της Ευρώπης και του ελληνικο µ θου, σχετικά µε την προέλευση του ον µατ ς της. Έτσι συνδέουµε την Ευρώπη µε τη ρίζα της, η οποία βρίσκεται στον ελληνικ πολιτισµ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µετά απ µια σ ντοµη αναφορά στην πορεία ένταξης της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζεται η σηµερινή της θέση µέσα στην Ένωση και ο ρ λος της ως πλήρους µέλους της. Για την καλ τερη πληροφ ρηση του εκπαιδευτικο, παραθέτουµε επιπλέον πληροφορίες, τις οποίες µπορεί να αξιοποιήσει κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος: Η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες µέλος της. Ο ελληνικ ς λα- ς εκλέγει στις ευρωεκλογές τους ευρωβουλευτές του. Σήµερα (2008) η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβο λιο µε 24 Ευρωβουλευτές: 11 προέρχονται απ τη Νέα ηµοκρατία και ανήκουν στο Ευρωπαϊκ Λαϊκ Κ µµα, 8 προέρχονται απ το Πα.Σο.Κ και ανήκουν στη Σοσιαλιστική Οµάδα στο Ευρωκοινοβο λιο, 4 ανήκουν στην Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και των Πράσινων των Βορείων Χωρών (3 προέρχονται απ το Κ.Κ.Ε. και 1 απ το Συνασπισµ ) και 1 προέρχεται απ το ΛΑΟΣ και ανήκει στην Οµάδα Ανεξαρτησία ηµοκρατία) Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα εκπροσωπείται µέχρι και το 2009 απ τον κ. Στα ρο ή- µα, ο οποίος είναι Επίτροπος υπε θυνος για θέµατα περιβάλλοντος. 62

6 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΝΟΤΗΤΑ Α Επίσης, απ τον Οκτώβριο του 2003 Πρ εδρος του Ευρωπαϊκο ικαστηρίου είναι ένας Έλληνας, ο κ. Βασίλειος Σκουρής. Ο Πρ εδρος του Ευρωπαϊκο ικαστηρίου εκλέγεται απ τα Μέλη του κάθε τρία χρ νια και µπορεί να ανανεώσει τη θητεία του. 6 ραστηριότητα Πρ κειται για µια δραστηρι τητα, που θα µπορο σε να διεξαχθεί είτε προφορικά µέσα στην τάξη είτε µε τη µορφή µιας γραπτής οµαδικής εργασίας, η οποία βοηθά τους µαθητές να γνωρίσουν τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να παρουσιάσουν στοιχεία απ τη δική µας χώρα (ήθη έθιµα, παραδ σεις κτλ.) σε παιδιά απ τα άλλα κράτη µέλη. Αξιολόγηση Ο εκπαιδευτικ ς µε συζήτηση και µε παιχνίδια ρ λων, διαπιστώνει κατά π σο οι µαθητές του κατέκτησαν τους στ χους του κεφαλαίου. Μπορεί για παράδειγµα να χωρίσει τα παιδιά σε οµάδες και να τους αναθέσει ρ λους εκπροσώπων της Ελλάδας σε συζητήσεις σχετικά µε θέµατα, πως η παιδεία, ο αθλητισµ ς και η νεολαία κ.ά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στόχοι του µαθήµατος Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να γνωρίσουν τους τοµείς συνεργασίας των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσδιορίσουν, σο γίνεται, το πλαίσιο συνεργασίας των κρατών-µελών στο πολιτικ, κοινωνικ, οικονοµικ και πολιτιστικ επίπεδο. Να πληροφορηθο ν για τις πρωτοβουλίες της Ένωσης σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας σε λους τους τοµείς που προαναφέρθηκαν. Να ενηµερωθο ν για το ρ λο της Ελλάδας στους παραπάνω τοµείς. ιεξαγωγή του µαθήµατος Με αφορµή τις εικ νες που παρουσιάζονται στην αρχή του κεφαλαίου, τονίζεται η αξία της συνεργασίας και της ποικιλοµορφίας αρχίζει η συζήτηση για τους τοµείς της συνεργασίας µεταξ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ίνονται στη συνέχεια κάποιες βασικές πληροφορίες για τον οικονοµικ, τον κοινωνικ και τον πολιτιστικ τοµέα. Αρχίζουµε µε τον οικονοµικ τοµέα, τονίζοντας τι απ αυτ ν ξεκίνησε η ιδέα της Ένωσης. Προχωρώντας, αναφερ µαστε στον κοινωνικ τοµέα, σε επιµέρους τοµείς του οποίου, πως η υγεία ή η παιδεία, καταβάλλονται προσπάθειες για ενίσχυση των κρατών-µελών, έτσι ώστε να φθάσουν λα σε ένα υψηλ επίπεδο παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών. Στη συνέχεια αναφερ µαστε στον πολιτιστικ τοµέα, επισηµαίνοντας το ρ λο του ελληνικο πολιτισµο στη διαµ ρφωση του ευρωπαϊκο πολιτισµο, καθώς και τις προσπάθειες που γίνονται για ενίσχυση της επικοινωνίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών µεταξ των λαών της Ευρώπης. 6.Τα στοιχεία αυτά υπ κεινται σε αλλαγές, οπ τε καλ είναι πριν δώσουµε οποιαδήποτε πληροφορία στους µαθητές να έχει προηγουµένως ελεγχθεί. 63

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Α 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Σ αυτ το σηµείο θα πρέπει να γίνει αναφορά στο σηµαντικ τερο ίσως εµπ διο στην επικοινωνία µεταξ των ευρωπαϊκών λαών που είναι βέβαια η γλώσσα. Γι αυτ και οι προσπάθειες της Ένωσης αποσκοπο ν µεταξ άλλων και στην προώθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών και στην επικοινωνία κυρίως των νέων της Ευρώπης µεταξ τους µε προγράµµατα, πως το Comenius, το οποίο στη δε τερη κατηγορία δράσης του προωθεί την εκµάθηση απ τους ευρωπαίους µαθητές µιας ευρωπαϊκής γλώσσας πλην της µητρικής τους. Το πρ γραµµα αυτ περιλαµβάνει και ανταλλαγές µαθητών µεταξ των συνεργαζ µενων σχολείων.το προϊ ν που παράγουν οι συνεργαζ µενες οµάδες µαθητών είναι και στις δ ο γλώσσες των εταίρων που συνεργάστηκαν. Στο σηµείο αυτ κρίνεται σκ πιµη σ ντοµη αναφορά στη συνεργασία των κρατών-µελών στον πολιτικ τοµέα. Σηµασία έχει να τονιστεί η ενιαία πολιτική οργάνωση της Ένωσης και οι προσπάθειες που καταβάλλονται, ώστε στο µέλλον ο σχηµατισµ ς αυτ ς να αποκτήσει σταθερ τερες πολιτικές δοµές. Ο εκπαιδευτικ ς πρέπει να αναφερθεί και στο Ευρωπαϊκ Σ νταγµα, που αποτελεί την τελευταία και ίσως την πιο ουσιώδη προσπάθεια πολιτικής συνεργασίας. Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκ Σ νταγµα υπάρχουν στην ιστοσελίδα: ραστηριότητα 1. Η δραστηρι τητα αναφέρεται στα ευρωπαϊκά προγράµµατα για την παιδεία, στα οποία µε ανταλλαγές µαθητών ή φοιτητών απ διάφορα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρ νεται η ανταλλαγή απ ψεων και εµπειριών και η συνεργασία µεταξ νέων Ευρωπαίων. Επιπλέον δραστηριότητες Aν χρειαζ ταν να µιλήσεις σε συνοµήλικους σου για τον πολιτισµ της Ελλάδας, τι θα διάλεγες να του πεις; Ποιο αρχαίο µνηµείο θα περιέγραφες; Αξιολόγηση Ο εκπαιδευτικ ς µε διερευνητικές ερωτήσεις, µε συζήτηση και τις δραστηρι τητες διαπιστώνει αν οι µαθητές καταν ησαν τα οφέλη απ τη συνεργασία των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη σε πολιτικ, κοινωνικ, οικονοµικ και πολιτιστικ επίπεδο. 64

8 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφάλαιο 1ο: Λαοί και πολιτισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στόχοι του µαθήµατος Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να αποκτήσουν γνώσεις για τους λαο ς της Ευρώπης και να διευρ νουν τις γνώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εντοπίσουν οµοι τητες και διαφορές µεταξ των διαφ ρων πολιτισµών, διαπιστώνοντας ταυτ χρονα την κοινή βάση των ευρωπαϊκών πολιτισµών, που είναι ο αρχαίος ελληνικ ς και ο ρωµαϊκ ς πολιτισµ ς. Να συνειδητοποιήσουν τι στ χος της συν παρξης και της συνεργασίας των λαών της Ευρώπης είναι η διαφ λαξη των ιδιαιτεροτήτων των λαών µέσα στα πλαίσια µιας πολυσυλλεκτικής Ευρώπης για λους. Να αξιοποιήσουν τις διαθεµατικές έννοιες της αλληλεπίδρασης, του πολιτισµο, του χώρου και του χρ νου. ιεξαγωγή του µαθήµατος Με αφορµή το διάλογο µεταξ των ηρώων και το κείµενο που ακολουθεί, οι µαθητές θα αναζητήσουν τα κοινά στοιχεία µεταξ των λαών της Ευρώπης, αυτά που µπορο ν να τους ενώσουν και πάνω στα οποία στηρίχθηκε και η ιδέα της Ένωσης. Με το απ σπασµα απ το Ανθολ γιο που βρήκε η Ειρήνη τονίζεται ακριβώς η ιδέα της συν παρξης διαφορετικών στοιχείων µέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας και η σηµασία της διαφ λαξης των ιδιαιτεροτήτων µέσα απ τη συνεργασία και την κοινή πορεία των ευρωπαϊκών λαών. Ε κολα οι µαθητές θα καταγράψουν οµοι τητες και διαφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την οικογένεια. Θα µπορο σε εδώ να γίνει µια αναφορά και στα στοιχεία του ελληνικο πολιτισµο που αξίζει να διατηρηθο ν και ως στοιχεία του ευρωπαϊκο πολιτισµο. Τα παιδιά µπορο ν να αναφέρουν την ελληνική µυθολογία, στοιχεία του αρχαίου ελληνικο πολιτισµο, πως µεγάλες γιορτές, ολυ- µπιακοί αγώνες, έργα αρχαίων αλλά και σ γχρονων Ελλήνων συγγραφέων, στοιχεία ελληνικής παράδοσης, πως ήθη και έθιµα κ. ά. Θα ήταν, επίσης, χρήσιµο να αναφερθο µε στην έκφραση των ιδιαιτεροτήτων των ευρωπαϊκών λαών µέσα απ τις διάφορες µορφές τέχνης. Προτείνεται, εφ σον υπάρχει η δυνατ τητα, να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε διαφορετικά είδη µουσικής, ζωγραφικής ή άλλων τεχνών απ διάφορες χώρες της Ευρώπης και να συζητήσουν τις οµοι τητες και τις διαφορές που παρατηρο ν. Το κείµενο που ακολουθεί αναφέρεται στο διαπολιτισµικ διάλογο και την αλληλεπίδραση µεταξ των πολιτισµών και καλ θα είναι τα παιδιά να συζητήσουν τον τρ πο µε τον οποίο πραγ- µατοποιείται αυτή η αλληλεπίδραση καθώς και τα οφέλη που αποκοµίζουµε απ αυτήν. Με αφορµή την παρατήρηση της Ειρήνης για τη γλώσσα οι µαθητές λαµβάνουν κάποιες πληροφορίες για τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρ πο µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη διδασκαλία των γλωσσών στους νέους. ραστηριότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β Οι Ευρωπαίοι Πολίτες Ουσιαστικά πρ κειται για µία δραστηρι τητα, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε τρία στάδια, ανάλογα µε το διαθέσιµο χρ νο. Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες, επιλέγουν τον ήρωα της αρεσκείας τους και προσπαθο ν µέσα απ τα χαρακτηριστικά του να βγάλουν συµπεράσµατα για τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου ευρωπαϊκο λαο.

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Οι Ευρωπαίοι Πολίτες 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στο δε τερο στάδιο λειτουργο ν καθαρά δηµιουργικά και γράφουν ένα παραµ θι αναµειγν οντας τους ήρωες και κατ επέκταση τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων λαών και χωρών. Για παράδειγµα, µπορο ν να διακρίνουν την ευγένεια και τους καλο ς τρ πους των Γάλλων, την οµορφιά της φ σης, τα λουλο δια και τα απέραντα λιβάδια της Ολλανδίας, την αγάπη των Ισπανών για τις ταυρο- µαχίες, την γενναι τητα και τη φιλοξενία των Ελλήνων, την οργανωτική ικαν τητα των Γερµανών κ.ά. Στο τρίτο στάδιο µπορο ν να φιλοτεχνήσουν κολλάζ µε θέµα το παραµ θι που έφτιαξαν ζητώντας τη συνδροµή των Εικαστικών - Τεχνικών. Η εργασία αυτή µπορεί να παρουσιασθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο της Θεατρικής Αγωγής. Επιπλέον δραστηριότητα 1. Ζεις και σπουδάζεις σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιο τρ πο θα διατηρήσεις την ελληνική σου ταυτ τητα; Πιθανές απαντήσεις των µαθητών είναι: Θα µιλώ, ταν µπορώ, τη γλώσσα µου. Θα συναναστρέφοµαι µε Έλληνες φοιτητές και θα οργανώνουµε γιορτές µε ελληνικ χαρακτήρα. Θα µιλώ στους ξένους φίλους µου για την Ελλάδα, την ιστορία της και τον πολιτισµ της. Θα καλώ στο σπίτι µου φοιτητές απ άλλες χώρες και θα τους προσφέρω ελληνικά φαγητά. Αξιολόγηση Ο εκπαιδευτικ ς µε τη συζήτηση και µε διερευνητικές ερωτήσεις διαπιστώνει αν έχουν καλλιεργηθεί αισθήµατα συν παρξης, αλληλεγγ ης και αλληλοβοήθειας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικ οι µαθητές να κατανοήσουν τι παρά την παρξη ιδιαιτεροτήτων µεταξ των κρατών-µελών, υπάρχουν και κοινά σηµεία και τι ο στ χος είναι η συν παρξη και η συνεργασία των λαών της Ευρώπης. Κεφάλαιο 2ο: ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών Στόχοι του µαθήµατος Η διδασκαλία του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχει στ χο να καταστήσει τους µαθητές ικανο ς: Να γνωρίσουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν απ τη ιδι τητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γνωρίσουν τη δυνατ τητα που τους δίνουν τα ργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπιστο ν τον εαυτ τους και να είναι ενηµερωµένοι για,τι συµβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες. Να έρθουν σε επαφή µε έννοιες πως η «ευρωπαϊκή ιθαγένεια», η οποία συµπληρώνει και δεν ακυρώνει την ιδι τητα του πολίτη εν ς κράτους µέλους Να αξιοποιήσουν τις διαθεµατικές έννοιες της αλληλεπίδρασης, της διάστασης (χώρου χρ νου), πως και το δίπολο άτοµο σ νολο ιεξαγωγή του µαθήµατος Με τη διαπίστωση του ικαι πολι και το κείµενο που παρατίθεται, αναφερ µαστε στα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ευρωπαίων πολιτών. Με την επεξεργασία του κειµένου οι µαθητές γνω- 66

10 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΝΟΤΗΤΑ Β Οι Ευρωπαίοι Πολίτες ρίζουν τα βασικά δικαιώµατα που έχει ο κάθε ευρωπαίος πολίτης, πως του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της ελε θερης µετακίνησης µέσα στα σ νορα κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσ τερα γι αυτά τα θέµατα µπορο ν οι µαθητές να βρουν στο λογισµικ του µαθήµατος,αλλά και επισκεπτ µενοι µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικο, τη δικτυακή π λη της Ένωσης (www.europa.eu.int). Για τη διευκ λυνση του εκπαιδευτικο παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες, σχετικά µε τα δικαιώµατα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Οι περισσ τεροι στ χοι που καθ ριζαν οι συνθήκες δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιτευχθεί: Ο ευρωπαϊκ ς χώρος έχει ελευθερωθεί απ τους τελωνειακο ς, δηµοσιονοµικο ς και κανονιστικο ς περιορισµο ς. λοι οι πολίτες απολαµβάνουµε τα πλεονεκτήµατα της ολοκλήρωσης της Μεγάλης Αγοράς, της πρ σβασης στην κατανάλωση ποικίλων προϊ ντων, του ανταγωνισµο που περιορίζει την α ξηση των τιµών, της πολιτικής που προστατε ει καταναλωτές και περιβάλλον, των εναρµονισµένων καν νων που τείνουν να ευθυγραµµιστο ν µε αποδοτικ τερα κριτήρια. Απαγορε τηκε για τους πολίτες των κρατών-µελών οποιοσδήποτε περιορισµ ς συνδέεται µε την ιθαγένεια. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικο και του επαγγελµατικο τοµέα κατέστη δυνατή η επίτευξη της αµοιβαίας αναγνώρισης των διπλωµάτων των γιατρών, των δικηγ ρων, των νοσοκ - µων, των κτηνιάτρων, των φαρµακοποιών, των αρχιτεκτ νων κτλ. Θεσπίστηκε απ κοινο ένα σ στηµα αναγνώρισης πτυχίων και διπλωµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Κάθε πολίτης της Ένωσης που διαµένει σε κράτος µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Θεσπίζεται η «ιθαγένεια της Ένωσης» και έτσι υπήκοος της Ένωσης είναι κάθε άτοµο που έχει την υπηκο τητα εν ς κράτους µέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης συµπληρώνει την εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά. Η Ε.Ε διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα των πολιτών της στην εκπαίδευση, προωθεί εκπαιδευτικά προγράµµατα σπουδών, πως το ERASMUS (πρ γραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής κοιν τητας των σπουδαστών), του COMETT (κοινοτικ πρ γραµµα εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τεχνολογικο ς τοµείς), του LINGUA (ενθάρρυνση της εκµάθησης ξένων γλωσσών). Επίσης παρέχονται υποτροφίες για σπουδές σε άλλες χώρες της κοιν τητας. Φροντίζει ακ µα για την επανένταξη των νέων που αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες ιδρ οντας τα λεγ µενα «σχολεία της δε τερης ευκαιρίας». Με την εισαγωγή του ευρώ, ο πολίτης αποκτά σαφή εικ να της αγοράς και ρυθµίζει τις αγορές του µε βάση τις καλ τερες προτάσεις, συντελώντας στην α ξηση του ανταγωνισµο και στη συµπίεση των τιµών. Με τις πληροφορίες που έφεραν οι ήρωες δίνεται µε ακ µα µεγαλ τερη σαφήνεια η ιδέα της Ένωσης ως ενιαίου οργανισµο, µιας ένωσης κρατών που µε τη συνεργασία προσπαθο ν να αντι- µετωπίσουν τα διάφορα προβλήµατά τους και να βελτιώσουν το βιοτικ επίπεδο των πολιτών τους. 67

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Οι Ευρωπαίοι Πολίτες 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ραστηριότητα Το ταξίδι των κοριτσιών σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανία) δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να ανακαλ ψουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ευρωπαίων πολιτών µε ευχάριστο και διασκεδαστικ τρ πο. Η δραστηρι τητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί οµαδικά. Πιθανές προτάσεις που θα συµπληρώσουν οι µαθητές είναι: ε χρειάζονται διαβατήριο. Κάνουν συναλλαγές στις τράπεζες. Αξιολόγηση Με διερευνητικές ερωτήσεις και συζήτηση ο εκπαιδευτικ ς διαπιστώνει αν οι µαθητές καταν ησαν βασικές έννοιες, πως Ευρωπαίος Πολίτης, αν έγινε αντιληπτ τι οι Ευρωπαίοι έχουν βασικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Σηµαντικ είναι και µέσα απ τα σ µβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασαφηνιστεί αν οι µαθητές συνειδητοποίησαν τι η Ευρώπη είναι ένας ενιαίος οργανισµ ς που στ χο έχει τη βελτίωση του βιοτικο επιπέδου των Ευρωπαίων πολιτών. 68

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας Μετά την πτώση του κομμουνιστικο καθεστώτος στην Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας και συμμετοχής της στις πολιτικές εξελίξεις οδήγησε το 1991 στην ίδρυση της ημοκρατικής Ένωσης της

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το 9 ο κεφάλαιο αποτελείται από πέντε ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 6 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη της Ευρώπης 2005

Άνοιξη της Ευρώπης 2005 Άνοιξη της Ευρώπης Τα σχολεία κατανοούν την Ευρώπη Ηµέρα της Άνοιξης 17 Μαρτίου 2005 Άνοιξη της Ευρώπης ή πώς να φέρουµε µε επιτυχία την Ευρώπη µέσα στα σχολεία και να κάνουµε τη φωνή των νέων Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη συνοπτικά. Ευρώπη η ήπειρός μας. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Ευρώπη συνοπτικά. Ευρώπη η ήπειρός μας. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Η Ευρώπη συνοπτικά Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι Ευρωπαϊκή Είναι μια ένωση = βρίσκεται στην Ευρώπη. = ενώνει τα κράτη και τους ανθρώπους Ας ρίξουμε μια ματιά: Ποιο είναι το κοινό στοιχείο των Ευρωπαίων;

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992)

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) κοί αξιωματο χοι της περι δου κράτησαν μια επιφυλακτική, έως αρνητική, στάση απέναντι στη δημιουργία της Επιτροπής Παιδείας, την οποία θεώρησαν ως ασυγχώρητο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE Page 1 sur 10 Επιλέξτε γλώσσα Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE - 2016 Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Dedicated. Η μεθοδολογία που βασίζεται στο διαδίκτυο εγγυάται τη διαφύλαξη του απόρρητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α -Προφίλ της Χώρας 1

ΕΛΛΑ Α -Προφίλ της Χώρας 1 ΕΛΛΑ Α -Προφίλ της Χώρας 1 Έτος ένταξης στην ΕΕ: 1981 Πολιτικό σύστηµα : Κοινοβουλευτική δηµοκρατία Επίσηµες γλώσσες :Ελληνική Πληθυσµός : 11.2 εκατοµµύρια Περιοχή Σένγκεν : Ναι Συνολική έκταση : 131.

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα -Κατά τον 20 ο αιώνα τα πολιτικά κόμματα αναδεικνύονται σε βασικό μηχανισμό κινητοποίησης, εμπλέκοντας για πρώτη φορά στην ιστορία εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TEACHERS4EUROPE 1o 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.ΣΧ. Π.Α. (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) Υπεύθυνη εκπ/κος: Σοφία Σιμιτζόγλου Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τίτλος εργασίας 3 2. Τάξη, Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗ ΙΑΚΡΙΗ ΤΩΝ ΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Απόσπασµα από το ύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το Μαΐο του 1827 το αρ. 5 Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρ λογος....................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή....................................................

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα