ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του ετήσιου ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών πα ροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Μετατροπή Γυμνασίου και Λυκείου σε Πειραματικά. 3 Βελτίωση του συσσιτίου των κρατουμένων των Κατα στημάτων Κράτησης, και του Ι.Α.Α.Α.Σ.Ε Βόλου κατά τις ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων τρέ χοντος έτους και της Πρωτοχρονιάς έτους Ανακατανομή θέσεως προσωπικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ Προσδιορισμός πρόσθετης αρμοδιότητας της δημο τικής αστυνομίας του Δήμου Αιγάλεω Προσδιορισμός πρόσθετων αρμοδιοτήτων της δη μοτικής αστυνομίας του Δήμου Ηλιούπολης Λειτουργία λαϊκής αγοράς Νέας Σμύρνης της Α /Α.. 8 Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτι κές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής για το έτος Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπη ρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών για το έτος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων στην υπ αριθμ. Π4/ΓΠ 32329/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3660/2768 (1) Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγ ματος της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α /1987), β) των άρθρων 1,15, 16 παρ. 3 εδ. γ και 91 του Κανονι σμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α /1997), γ) του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών (Τμήμα Β, ΦΕΚ 1123/Β / ), όπως ισχύει. 2. Το άρθρο 9 παρ. 2 και 4 της υπ αριθμ. 7876/6041/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Περί καθορισμού της εργασιακής σχέσης και λοιπών θεμά των των Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων», ΦΕΚ (1502/Β / ). 3. Την υπ αριθμ. Υ357/ απόφαση του Πρωθυ πουργού (ΦΕΚ 3/Β / ). 4. Το υπ αριθμ. 6500/3/67 β/ έγγραφο του Δ/ντή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων. 5. Την υπ αριθμ. 6999/2/61 β/ απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 6. Την ανάγκη εκπαιδεύσεως των Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων σε θέματα αυτοάμυνας αυ τοπροστασίας προστασίας επισήμων φρούρησης στόχων κ.ο.κ. 7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για την εφαρμογή του προγράμματος, η σχετική δαπάνη του οποίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0881 του προϋπολο γισμού δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2009, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για την εκπαίδευση εβδομήντα τεσσά ρων (74) Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα αυτοάμυνας αυτοπροστασίας προστασίας επισή μων φρούρησης στόχων κ.ο.κ., που εκπονήθηκε από την Αστυνομική Ακαδημία σύμφωνα με το υπ αριθμ. 6999/2/61 β/ έγγραφο του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρ χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και εγκρίθηκε με το υπ αριθμ. 6999/2/61 γ/ έγγραφο του ιδίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

2 8398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.Β/3018/οικ.7504 (2) Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του ετή σιου ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχα νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ/Α /1985). 3. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α / ). 4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρύθμιση Θεμά των Ενεργειακής Πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286Α/ ), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατά ξεις του άρθρου 29 όπως ισχύει. 5. Την από απόφαση του Υπουργού Ανά πτυξης (Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β /Φ1Β/12924, ΦΕΚ Β 1040/2007), σχετικά με τον Καθορισμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ λειας. 6. Την από απόφαση του Υπουργού Ανά πτυξης (Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β /Φ1Β/2467, ΦΕΚ Β 2353/2007), σχετικά με την Μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλ λάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). 7. Την υπ αριθμ. 451/2008 γνωμοδότηση της Ρυθμι στικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με την επιστολή ΡΑΕ υπ αριθμ. Ο 28128/ Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα λεί δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε τη μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) με την προσθήκη των παρακάτω νέων παραγράφων: Δ) Για κάθε έτος t εκτιμάται το ποσό που θα ανα κτηθεί από τους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμέ νων Νησιών και των Απομονωμένων Μικροδικτύων από την εφαρμογή των ενιαίων τιμολογίων όσον αφορά το σκέλος χρεώσεων για τη χρήση του Συστήματος και σχετικές επικουρικές υπηρεσίες και λοιπές χρεώσεις (ΕτΕσXΣΜΜΔΝ,t). Το ποσό αυτό αφαιρείται από το Ε.Α.Π.t για τον υπολογισμό του τελικού ποσού που θα πρέ πει να ανακτηθεί από τις χρεώσεις που θα επιβληθούν στους καταναλωτές κατά το έτος t+1 για την κάλυψη των δαπανών για ΥΚΩ. Η διαφορά του ΕτΕσXΣΜΜΔΝ,t με το ΕτΕσXΣΜΜΔΝ,t, settle λαμβάνεται υπόψη ομοίως με την παράγραφο Γ). Ε) Κάθε έτος t υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ του ποσού που είχε προϋπολογιστεί να συλλεχθεί από τις χρεώσεις ΥΚΩ κατά το έτος t 1 και τα απολογιστικά έσοδα από τις χρεώσεις για ΥΚΩ κατά το έτος αυτό. Η διαφορά μεταφέρεται ως υπόλοιπο στο αντάλλαγμα του επόμενου έτους. ΣΤ) Το τελικό Ετήσιο Έσοδο που πρέπει να ανακτηθεί από τις χρεώσεις για δαπάνες ΥΚΩ το έτος t+1 (ΕτΕσΥ ΚΩt+1) υπολογίζεται ως εξής: ΕτΕσΥΚΩt+1 = Ε.Α.Π.t + Ε.Α.Ν.t ΕτΕσXΣΜΜΔΝ,t + (Ε.Α.Π.t 1,settle Ε.Α.Π.t 1) + (Ε.Α.Ν.t 1,settle Ε.Α.Ν.t 1) (ΕτΕσXΣΜΜΔΝ,t 1,settle ΕτΕσXΣΜΜΔΝ,t 1) (ΕτΕσΥΚΩt 1,settle ΕτΕσΥΚΩt 1) Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ /Δ4 (3) Μετατροπή Γυμνασίου και Λυκείου σε Πειραματικά. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α 167). 2. Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης Πειραιά. 3. Την πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 4. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 68). 6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μετατρέπουμε από το σχολικό έτος τις παρακάτω σχολικές μονάδες σε Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Λύκειο αντίστοιχα ως ακολούθως: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Το 3 Γυμνάσιο Νίκαιας σε Πειραματικό Γυμνάσιο Νίκαιας. Το 2 ΓΕΛ Νίκαιας σε Πειραματικό Γενικό Λύκειο Νίκαιας. Μαρούσι, 1 Απριλίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8399 Αριθμ οικ. (4) Βελτίωση του συσσιτίου των κρατουμένων των Κατα στημάτων Κράτησης, και του Ι.Α.Α.Α.Σ.Ε Βόλου κατά τις ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων τρέ χοντος έτους και της Πρωτοχρονιάς έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ α) Τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ.2 του από ν.δ. «Περί οργανώσεως Σωφρ/κού Προσωπικού και Διαχειρίσεως Φυλακών». β) Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο γιστικού». γ) Την υπ αριθμ οικ/ κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση του ημερήσιου εφο δίου αρτοτροφοδοσίας των κρατουμένων» (ΦΕΚ 1549Β ). δ) Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ ΦΕΚ 40Β απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο μικών». ε) Την ανάγκη βελτίωσης κατά τρία (3,00) ΕΥΡΩ του παρεχομένου συσσιτίου στους κρατούμενους των Κα ταστημάτων Κράτησης και του Ι.Α.Α.Α.Σ.Ε. Βόλου κατά τις ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων έτους 2009 και της Πρωτοχρονιάς έτους στ) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση για το τρέχον οικονομικό έτος, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν οκτώ χιλιάδων ( ,00 ), (περίπου κρατούμενοι), θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1411, του Φ και του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αύξηση του παρεχομένου συσσιτίου στους κρατούμενους των Καταστημάτων Κράτησης και του Ι.Α.Α.Α.Σ.Ε. Βόλου κατά το ποσόν των τριών (3,00) ΕΥΡΩ ημερησίως για κάθε άτομο κατά τις ημέρες του Πάσχα έτους 2009, Χριστουγέννων έτους 2009 και Πρω τοχρονιάς έτους Αθήνα, 3 Απριλίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Αριθμ (5) Ανακατανομή θέσεως προσωπικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του ν.δ. 1017/1971 (ΦΕΚ 209/1971 τ.α ) «Περί συστά σεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) του π.δ. 435/1988 (ΦΕΚ 200/1988 τ.β )» Περί Οργα νισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», όπως ισχύει. 2. Το π.δ. 82/ (ΦΕΚ 30/Α / ) «Σύσταση μόνιμων θέσεων και κλάδων Τεχνικού Προσωπικού στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.». 3. Το π.δ. 91/ (ΦΕΚ 33/Α / ) «Σύσταση μονίμων θέσεων Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.». 4. Το π.δ. 226/ (ΦΕΚ 100/Α / ) «Σύσταση Κλάδων και μονίμων θέσεων Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.». 5. Τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 703/1987/Β / ), /3718/ (ΦΕΚ 777/Β / ), 29533/ (ΦΕΚ 266/Β / ), 84482/ (ΦΕΚ 683/Β / ), 28055/ (ΦΕΚ 264/Β / ) και / (ΦΕΚ 169/Β /2005) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. 6. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 842/Β / ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊ σταμένους Δ/νσεων, τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 7. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. κατά την υπ αριθμ. 1047/ συνεδρίασή του, περί ανα κατανομής μιας θέσης κλάδου ΔΕ Τεχνικού. 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού και του Προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε την ανακατανομή μίας (1) θέσης κλάδου ΔΕ Τεχνικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., από το Πρωτοδικείο Λειβα διάς στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Αριθμ. 9299/5989 (6) Προσδιορισμός πρόσθετης αρμοδιότητας της δημοτι κής αστυνομίας του Δήμου Αιγάλεω. 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμί σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών» (ΦΕΚ 263/Α / ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 υπό στοιχείο 13 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου περί ελέγχου τήρησης των δια τάξεων, που αφορούν στην λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων. 4. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την υπ αριθμ. 318/238/ απόφασή μας περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυ νομίας του Δήμου Αιγάλεω (ΦΕΚ Β 48/ ). 6. Την υπ αριθμ. 45/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Αιγάλεω περί έγκρισης της άσκησης

4 8400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της αρμοδιότητας της περίπτωσης 13 της παρ. 1 του άρ θρου 1 του ν. 3731/2008 από την Δημοτική Αστυνομία. 7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Αι γάλεω, αποφασίζουμε: Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αιγάλεω ασκεί επιπροσθέτως και την αρμοδιότητα της περίπτωσης 13 της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α / ). Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 Αριθμ. 8310/5417 (7) Προσδιορισμός πρόσθετων αρμοδιοτήτων της δημοτι κής αστυνομίας του Δήμου Ηλιούπολης. 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμί σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών» (ΦΕΚ 263/Α / ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 υπό στοιχεία 9, 13 και 17 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου περί ελέγχου τήρησης των διατάξεων, που αφορούν την ρύθμιση της κυκλοφορίας, της λειτουργίας των καταστημάτων και λοιπών δρα στηριοτήτων και της εφαρμογής των μέτρων και των κανονιστικών πράξεων, που αφορούν σε καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων. 4. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την υπ αριθμ. 486/348/ απόφασή μας (ΦΕΚ 48/Β / ) περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηλιούπολης. 6. Την υπ αριθμ. 44/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης περί έγκρισης εκ χώρησης στην Δημοτική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 9, 13 και 17 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/ Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης, αποφασίζουμε: Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ηλιούπολης ασκεί επιπροσθέτως και τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων 9,13 και 17 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α / ). Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 Αριθμ /7113 (8) Λειτουργία λαϊκής αγοράς Νέας Σμύρνης της Α /Α. 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέ ρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Το υπ αριθμ. 4018/ έγγραφο του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκαν η υπ αριθμ. 9/ (Θέμα 6 ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του, μαζί με τις υπ αριθμ. 282/2008 και 350/2008 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης και το υπ αριθμ. 1014/21/1 α / έγγραφο της Τροχαίας Καλλιθέας, σύμφωνα με το οποίο αυτή συνηγορεί για τη λειτουργία της εν λόγω λαϊκής αγοράς στις παρακάτω οδούς εφ όσον δεν υπάρχει πρόβλημα από κυκλοφοριακής πλευράς, αποφασίζουμε: Για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νέας Σμύρνης της Α /Α, όταν αυτή λειτουργεί στην οδό Αρκαδιουπό λεως, από την οδό Αγν. Μαρτύρων έως την οδό Παμ φυλίας και στην οδό Παμφυλίας δεξιά και αριστερά της απόληξης της Αρκαδιουπόλεως. Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού. Αθήνα, 1 Απριλίου 2009 Αριθμ /8364 (9) Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπη ρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Ατ τικής για το έτος Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 107/ Α / Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του ΠτΔ «Περί καθιερώσε ως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων αυτής» (ΦΕΚ 126 Α ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 95 Α ) «Προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.λπ.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3γ, της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692 απόφασης (ΦΕΚ 769/Β / ) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/ (ΦΕΚ 293/ Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία με ταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών η αρμοδιότητα να καθορίσουν με απόφασή τους το ωράριο των εργαζομένων στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Ν.Α. σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, βάσει αιτημάτων των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 6. Το υπ αριθμ. 3151/ έγγραφο της Ν.Α. Δυτι κής Αττικής (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των παρακάτω ελεγκτικών υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ Επιστημών Περιβάλλοντος 1 Περιβαλλοντολόγων ΠΕ Δασολόγων 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 2 Μηχανικών ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 ΠΕ Μεταλλειολόγων 1 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων 7 Ηλεκτρολόγων Δ/νση Πολεοδομίας και ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 Περιβάλλοντος Τμήμα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 Ελέγχου και Προστασίας ΤΕ Τεχνολόγων Πολ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος Δομ. Έργων 1 ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 1 Δ/νση Υγείας και ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 9 Δημόσιας Υγιεινής Δ/νση Αγροτικής ΠΕ Γεωπόνων 18 Ανάπτυξης Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΕ Κτηνιάτρων 8 και Αλιείας ΠΕ Ιχθυολόγων 2 Δ/νση Εμπορίου και Τουρισμού Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Κίνησης ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 6 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 3 ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 2 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 3 ΔΕ Φυτικής Παραγωγής 1 ΔΕ Οδηγών 8 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διενέργειας ελέγχων καθ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου, για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης θα προκληθεί δαπάνη συνολικού ποσού ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ (84.300,00 ) η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προ βλεφθεί σε βάρος των οικείων ΚΑΕ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τον καθορισμό του ωραρίου σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των παρακάτω ελεγκτικών υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ Επιστημών Περιβάλλοντος 1 Περιβαλλοντολόγων ΠΕ Δασολόγων 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 2 Μηχανικών ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 ΠΕ Μεταλλειολόγων 1 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων 7 Ηλεκτρολόγων Δ/νση Πολεοδομίας και ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 Περιβάλλοντος Τμήμα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 Ελέγχου και Προστασίας ΤΕ Τεχνολόγων Πολ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος Δομ. Έργων 1 ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 1 Δ/νση Υγείας και ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 9 Δημόσιας Υγιεινής Δ/νση Αγροτικής ΠΕ Γεωπόνων 18 Ανάπτυξης Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΕ Κτηνιάτρων 8 και Αλιείας ΠΕ Ιχθυολόγων 2 Δ/νση Εμπορίου και Τουρισμού Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Κίνησης ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 6 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 3 ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 2 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 3 ΔΕ Φυτικής Παραγωγής 1 ΔΕ Οδηγών 8 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διενέργειας ελέγχων καθ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου, για το έτος Το προσωπικό των ανωτέρω Υπηρεσιών θα απα σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις. 3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από έως τις Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009

6 8402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /7702 (10) Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπη ρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών για το έτος Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 107/Α / Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του ΠτΔ «Περί καθιερώσε ως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων αυτής» (ΦΕΚ 126 Α ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 95 Α ) «Προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.λπ.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3γ, της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Γ2γ/οικ./1692 απόφασης (ΦΕΚ 769/Β / ) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/ (ΦΕΚ 293/ Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία με ταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών η αρμοδιότητα να καθορίσουν με απόφαση τους το ωράριο των εργαζομένων στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Ν.Α. σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, βάσει αιτημάτων των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 6. Το υπ αριθμ. οικ. 2207/ έγγραφο της Νομαρ χίας Αθηνών (Γραφείο Νομάρχη) με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των παρακάτω ελεγκτικών υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών: Διευθύνεις Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, Διευθύνσεις Πολεοδομιών, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διευθύνσεις Προστασίας Καταναλωτή και Υγειονο μικού Ελέγχου, Διευθύνσεις Εμπορίου, Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, καθώς και υπαλλήλων από διαφορετικές υπηρεσίες που συμμετέχουν σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου που έχουν συσταθεί στη Νομαρχία Αθηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διενέργειας ελέγχων καθ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου, για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης θα προκληθεί δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Νομαρχίας Αθηνών (αριθμ. απόφασης 73367/ , ΦΕΚ 2599/ / Β /2008) και η οποία υπολογίζεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες και τριακόσια τριά ντα δύο ευρώ ( ,00 ) σε βάρος του Φ.072 και ΚΑΕ 0511 και τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) σε βά ρος του ΚΑΕ 0512 του Φ.072, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 της Νομαρχίας Αθηνών, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τον καθορισμό του ωραρίου σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των παρακάτω ελεγκτικών υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών: Διευθύνεις Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, Διευθύνσεις Πολεοδομιών, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διευθύνσεις Προστασίας Καταναλωτή και Υγειονο μικού Ελέγχου, Διευθύνσεις Εμπορίου, Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, καθώς και υπαλλήλων από διαφορετικές υπηρεσίες που συμμετέχουν σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου που έχουν συσταθεί στη Νομαρχία Αθηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διενέργειας ελέγχων καθ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου, για το έτος Το προσωπικό των ανωτέρω Υπηρεσιών θα απα σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις. 3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από έως τις Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στην υπ αριθμ. Π4/ΓΠ 32329/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 482/ τ.β και αφορά την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρομοίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας «ΣΚΑΓΙΟ ΠΟΥΛΕΙΟ» γίνεται η εξής διόρθωση. Στη σελίδα 5895 Από το εσφαλμένο: Μονάδες Κοιν. Φροντίδας Κ.Π.Μ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ «ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» Στο ορθό: Μονάδες Κοιν. Φροντίδας Κ.Π.Μ. ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ «ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» Εργασία κατά τις Κυριακές κατά το Νόμο εξαιρέσιμες (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) Εργασία κατά τις Κυριακές κατά το Νόμο εξαιρέσιμες (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση ή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή Εργασία (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή Εργασία (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση ή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου) (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8403

8 8404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα