ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012"

Transcript

1 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη τα τελευταύα 20 χρόνια από την μια μεριϊ προςπαθεύ να βϊλει εμπόδια ςτην νόμιμη ειςροό μεταναςτών Υπηκόων Τρύτων Χωρών (ΥΤΧ) και από την ϊλλη εκ των υςτϋρων και κατϊ διαςτόματα νομιμοποιεύ την ύπαρξη και την εργαςύα τουσ ςτην ελληνικό κοινωνύα. Τα τελευταύα χρόνια ϋχουν γύνει, αν και με καθυςτϋρηςη, ςημαντικϊ βόματα τακτοπούηςησ του καθεςτώτοσ διαμονόσ πολλών αλλοδαπών και κοινωνικοπολιτικόσ ϋνταξησ τουσ. Παρόλα αυτϊ ςτον δημόςιο λόγο τόςο τησ αριςτερϊσ όςο και τησ δεξιϊσ εξακολουθεύ να επικρατεύ μύα ςύγχυςη ανϊμεςα ςε νομοτελειακϊ ορϊματα για το που θα ϋπρεπε να κοιτϊει και που εύναι η ελληνικό οικονομύα και για το ποιοσ θα ϋπρεπε να εύναι ο κορμόσ του εργατικού τησ δυναμικού και ποιοσ εύναι. Η ελληνικό οικονομύα δεν ξεφούςκωςε και περνϊ την ςημερινό κρύςη λόγω των μεταναςτών, λόγω του ότι οι μετανϊςτεσ, όπωσ λϋγεται, την εγκλώβιςαν ςε ϋναν φαύλο κύκλο ανϊπτυξησ εντϊςεωσ εργαςύασ και χαμηλών μιςθών αντύ να την ςπρώξουν ςε μια αναπτυξιακό τροχιϊ εντϊςεωσ κεφαλαύου όπωσ θα όφειλε να κϊνει ακολουθώντασ τισ ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ τησ Δύςησ με τισ οπούεσ γύνεται ςυνόθωσ ο παραλληριςμόσ! Η ελληνικό οικονομύα εγκλωβύςτηκε λόγω των χαρακτηριςτικών του κοινωνικού και θεςμικού πλϋγματοσ που την περιϋβαλλε και την αναπαρόγαγε προςτατεύοντασ θϋςεισ εργαςύασ (και επομϋνωσ ςυςςωρεύςεισ ςυμφερόντων) όταν δεν υπόρχε ικανό ζότηςη ό προςφορϊ για αυτϋσ (Μαρούκησ, 2009: 55-60), με επιδοτόςεισ ϊνευ ςχεδιαςμού και ελϋγχου, με επενδύςεισ για ςπουδϋσ και επιχειρόςεισ ςτο πουθενϊ χωρύσ ςχεδιαςμό για το ποιεσ αγορϋσ εργαςύασ θα τισ απορροφόςουν, με κϊςτρα ςτην ϊμμο. Πλϋον ϋχει φανεύ ξεκϊθαρα ότι η λαικότερη αναδιανομό του ειςοδόματοσ, η ςυντόρηςη του βιοτικού επιπϋδου και οι υψηλϋσ προςδοκύεσ των ελλόνων ψηφοφόρων των δεκαετιών του 1980 και 1990 για αυτούσ και τα παιδιϊ τουσ βαςύζονταν ςε αρπαχτϋσ: αρπαχτϋσ επιδοτόςεων, κρατικόσ και ςυνδικαλιςτικόσ πατρωνεύασ και κρατικόσ εργοδοςύασ ςε μύα εποχό κρύςησ των κρατικοδύαιτων εναλλακτικών μεν ανϊπτυξησ των μορφών δανειςμού δε. Η εργαςύα των μεταναςτών όταν μύα μόνο από τισ ευκαιρύεσ για αρπαχτό. Το ϊλλο δεδομϋνο (όπωσ θα εξηγηθεύ παρακϊτω) εύναι ότι η ελληνικό οικονομύα δεν μπορεύ να κϊνει χωρύσ τουσ μετανϊςτεσ ςτην ςύνθεςη του διαθϋςιμου εργατικού τησ δυναμικού. Όμωσ αρκετού πλϋον γυρνϊνε πύςω ό προςανατολύζονται προσ μύα τϋτοια λύςη για να ανταπεξϋλθουν ςτισ ςημερινϋσ αντύξοεσ ςυνθόκεσ υψηλών ποςοςτών ανεργύασ που ταλανύζουν το βιοσ τουσ ςτην Ελλϊδα. Το παρόν κεύμενο θα επιχειρηματολογόςει γιατύ πρϋπει να αποφευχθεύ η ϊτακτη φυγό των μεταναςτών και θα προτεύνει οριςμϋνουσ τρόπουσ προσ ϋνα ςυντεταγμϋνο απεγκλωβιςμό. Τϊςεισ φυγόσ Η τϊςη φυγόσ των μεταναςτών από την Ελλϊδα εύναι γεγονόσ. Την τελευταύα διετύα όλο και περιςςότεροι νόμιμοι μετανϊςτεσ επιςτρϋφουν ςτην χώρα προϋλευςησ τουσ λόγω αυξημϋνησ ανεργύασ ςτην Ελλϊδα. Παρϊ την μεύωςη των ενςόμων (ςε 120 ανϊ ϋτοσ), την δυνατότητα εξαγορϊσ τουσ, νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ για αυτοτελεύσ ϊδειεσ διαμονόσ, ςυμψηφιςμούσ ενςόμων για ζευγϊρια, μονοετεύσ ϊδειεσ διαμονόσ για ανθρωπιςτικούσ λόγουσ για ανθρώπουσ που αδυνατούν να ανανεώςουν τισ ϊδειεσ διαμονόσ τουσ, εργόςημο κ.ϊ. τα περιςςότερα νοικοκυριϊ νόμιμων μεταναςτών εύτε ςυντηρούνται με δυςκολύα από την μειωμϋνη και ςυνόθωσ αδόλωτη οικιακό εργαςύα των γυναικών εύτε δεν τα βγϊζουν πϋρα και γυρνϊνε πύςω ό ςκϋφτονται την επιςτροφό ςτην χώρα προϋλευςησ τουσ. Η νόμιμη αναζότηςη εργαςύασ ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ Ε.Ε. αποτελεύ δυνατότητα μόνο για ϋναν περιοριςμϋνο αριθμό κατόχων ϊδειασ επύ μακρόν διαμϋνοντοσ καθώσ και κατόχων ΕΔΤΟ (κυρύωσ από την Αλβανύα). Από την ϊλλη, η επανϊληψη τησ εμπειρύασ τησ μετανϊςτευςησ ςε μύα νϋα χώρα εύναι πολύ δύςκολη απόφαςη για τουσ περιςςότερουσ από τουσ μετανϊςτεσ που ϋχουν χτύςει ϋναν τρόπο ζωόσ ςτην Ελλϊδα και η επιςτροφό ςτην χώρα προϋλευςησ αποτελεύ την βαςικό τουσ επιλογό. Τι δεύχνουν τα ποςοτικϊ και ποιοτικϊ ςτοιχεύα για την κατϊςταςη τησ μετανϊςτευςησ ςτην χώρα μασ; Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού καταγρϊφει ςταδιακό αύξηςη τησ ανεργύασ των αλλοδαπών από τισ αρχϋσ του 2009

2 Σελ. 2 μϋχρι ςόμερα ξεπερνώντασ ςτο πρώτο τρύμηνο του 2011 κατϊ 5 περύπου ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ το αντύςτοιχο μϋςο γενικό ποςοςτό ανεργύασ (βλϋπε πύνακασ 2). Σε απόλυτουσ αριθμούσ οι ϊνεργοι αλλοδαπού ξεπερνούν την περύοδο τουσ εργαζόμενουσ αλλοδαπούσ (Πύνακασ 1). Επύςησ ςύμφωνα με ςτοιχεύα τησ ΕΕΔ, ο μεταναςτευτικόσ πληθυςμόσ ςτην Ελλϊδα μειώνεται από τισ αρχϋσ του 2010 για πρώτη φορϊ μϋςα ςτα τελευταύα 20 χρόνια (Triandafyllidou & Maroufof, SOPEMI Report, 2011). Το γεγονόσ ότι από τισ περύπου 600,000 ϊδειεσ διαμονόσ που όταν ςε ιςχύ τισ αρχϋσ του 2010 γύρω ςτισ 445,000 εύναι ςε ιςχύ το τϋλοσ του 2011 εύναι μύα ϋνδειξη μεύωςησ του νόμιμου μεταναςτευτικού πληθυςμού που ύςωσ ςυνδϋεται με την ανεργύα. Όμωσ, η εικόνα τησ μεύωςησ αδειών διαμονόσ δεν επαρκεύ για να κατανοόςουμε το μϋγεθοσ και τα χαρακτηριςτικϊ του κύματοσ φυγόσ των μεταναςτών. Η κατοχό ϊδειασ διαμονόσ ϊλλωςτε αποτελεύ για πολλούσ μετανϊςτεσ ςόμερα διαβατόριο για να φύγουν από την Ελλϊδα με την ελπύδα ότι θα μπορούν να ξανϊρθουν. Αυτό ιςχύει ειδικϊ με τουσ κατόχουσ αδειών 10ετούσ διαμονόσ (Maroukis & Gemi 2011). Πρόςφατεσ ϋρευνεσ (Triandafyllidou & Maroukis 2012, υπό δημοςύευςη, Maroukis & Gemi 2011) δεύχνουν ότι η ςυρρύκνωςη του καταςκευαςτικού τομϋα τα τελευταύα 3-4 χρόνια ϋχει ςε γενικϋσ γραμμϋσ θϋςει την ϊλλοτε μεγαλύτερη ομϊδα εργαζόμενων αλλοδαπών εκτόσ εργαςύασ. Μετανϊςτεσ απαςχολούμενοι ςε βιοτεχνύεσ όπου εργϊζονταν νόμιμα πλϋον δουλεύουν παρϊνομα ςτισ ύδιεσ επιχειρόςεισ (Fouskas 2010, Triandafyllidou & Maroukis 2012, υπό δημοςύευςη). Αν και το ϋνα πϋμπτο των δηλωμϋνων ημερών εργαςύασ ςτον αγροτικό τομϋα οφεύλονται ςε μετανϊςτεσ, εύναι γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι ζουν κυρύωσ ςε αςτικϊ κϋντρα (Kasimis et al 2008). Η αγροτικό οικονομύα απορροφϊ κυρύωσ παρϊνομα διαμϋνοντεσ ςτην Πελλοπόνηςο, την Αττικό και την Στερεϊ Ελλϊδα. Η Κεντρικό Μακεδονύα ςυγκεντρώνει ςημαντικό αριθμό Αλβανών (και λιγότερο Βούλγαρων) νόμιμων εποχικών αγρεργατών (γύρω ςτισ 10,000 ανϊ ϋτοσ) που μετακαλούνται κϊθε χρόνο για να εργαςτούν ςε ϋνα διϊςτημα 6 μηνών (Maroukis & Gemi 2011). Η Αττικό και η Βοιωτύα ςυγκεντρώνουν ςημαντικό αριθμό Ινδών και Πακιςτανών. Ενώ ςτην Πελλοπόνηςο οι Μπαγκλαντεςιανού αποτελούν την μεγαλύτερη μερύδα εργατών γησ (Triandafyllidou & Maroukis 2012, υπό δημοςύευςη). Οι παρϊνομα διαμϋνοντεσ και οι αιτούντεσ ϊςυλο που μϋνουν πϊνω από 4 χρόνια ςτην Ελλϊδα ςυνόθωσ μπορούν να ςυνεννοηθούν ςτην ελληνικό γλώςςα, ϋχουν δουλϋψει για χρόνια ςτην χώρα και πλϋον εύτε δουλεύουν περιςταςιακϊ και παρϊνομα (με ϋνα μεγϊλο μϋροσ τουσ να ςτρϋφεται κατϊ διαςτόματα ςτην αγροτικό οικονομύα) εύτε εύναι ϊνεργοι. Εκτόσ από δουλειϊ ςτην Ελλϊδα, ψϊχνουν πλϋον και αυτού να βρουν διϋξοδο προσ την Ευρώπη. Σε αντύθεςη με τουσ νεοειςερχόμενουσ και αναλόγωσ τησ ςυνοχόσ τησ κοινότητασ τουσ ςτην Ελλϊδα, αναζητούν ςχετικϊ αςφαλεύσ τρόπουσ διϋλευςησ ςτην Ευρώπη (ο.π.). Οι περιςςότεροι παρϊνομα διαμϋνοντεσ ςτην ελληνικό επικρϊτεια που ϋχουν ειςϋλθει την τελευταύα τριετύα ςτην χώρα ( ) προςπαθούν να φύγουν από την χώρα με οποιονδόποτε τρόπο. Η Ελλϊδα αποτελεύ χώρα τρϊνςιτ για αυτούσ και προςπαθούν να επιβιώςουν ςτο ενδιϊμεςο. Οι Πακιςτανού νεοειςελθόντεσ εύναι ξεχωριςτό περύπτωςη καθώσ ςυνόθωσ φιλοξενούνται από ςυγγενεύσ νόμιμουσ και παρϊνομουσ που ζουν εδώ και χρόνια ςτην Ελλϊδα. Συνόθωσ μϋνουν ςε ϋνα διαμϋριςμα 4 ϊνδρεσ εκ των οπούων ο ϋνασ ϋχει δουλειϊ. Οι Μπαγκλαντεςιανού ςυνόθωσ δεν εργϊζονται ςτον βαθμό που ϋκαναν ςε βιοτεχνύεσ και εργοςτϊςια και η πώληςη χαρτομϊντιλων, λουλουδιών ό το καθϊριςμα τζαμιών ςτα φανϊρια τησ Αθόνασ εύναι οι κύριεσ ςτρατηγικϋσ επιβύωςησ τουσ. Η αναζότηςη εργαςύασ ςτην ύπαιθρο υπό εξοντωτικούσ ρυθμούσ και ελϊχιςτεσ αποδοχϋσ που δεν επαρκούν ούτε για νούκι εύναι η ϊλλη επιλογό τουσ. Οι πρόςφατοι μετανϊςτεσ από χώρεσ τησ Δυτικόσ και Υποςαχϊριασ Αφρικόσ πωλούν ςυνόθωσ προώόντα και απομιμόςεισ ςτον δρόμο ςτα κύρια αςτικϊ κϋντρα τησ χώρασ για να επιβιώςουν. Η κύρια πελατεύα τουσ όταν μϋχρι πρότινοσ ϊλλοι μετανϊςτεσ. Όπωσ και οι Σομαλού, Σουδανού και Ερυθραύοι, οι περιςςότεροι παραμϋνουν ςτην Αθόνα αναζητώντασ τρόπο διαφυγόσ μϋςω διακινητών ό καταφεύγουν ςτην Πϊτρα και την Ηγουμενύτςα για να επιχειρόςουν να μπουν λαθραύα ςτα καρϊβια για την Ιταλύα. Οι Βορειοαφρικανού που ϋχουν ϋλθει ςτην Ελλϊδα τα τελευταύα χρόνια επύςησ προςπαθούν να διαφύγουν από την χώρα. Τα κυκλώματα διακύνηςησ μεταναςτών προσ την Ευρώπη, το μικρο-ϋγκλημα, το οργανωμϋνο ϋγκλημα που κυριαρχεύ ςτο εμπόριο ναρκωτικών και την πορνεύα βρύςκονται ςτο κατώφλι των νεοαφιχθϋντων μεταναςτών την τελευταύα τριετύα, τουσ απειλούν και ςτρατολογούν ϋνα μικρό μϋροσ τουσ. Η βαθιϊ πύςτη ςτο Ιςλϊμ εύναι το μόνο αντύβαρο από το οπούο αντλούν ανθρώπινη αξιοπρϋπεια, αποκτούν πρόςωπο ςτην μικρο-κοινωνύα τουσ και δύναμη για να μην κϊνουν το βόμα προσ το ϋγκλημα. Οι μετανϊςτεσ που εγκλωβύζονται περιςςότερο από τουσ ϊλλουσ ςτην Ελλϊδα εύναι αυτού που ϋχουν τισ οικογϋνειεσ τουσ μαζύ ό εμφανύζουν ςημαντικό ποςοςτό γυναικών ςτην ςύνθεςη τουσ: κυρύωσ Αφγανού,

3 Σελ. 3 Ιρακινού, Σομαλού. Ενώ οι περιςςότεροι θϋλουν να φύγουν προσ την Ευρώπη, μπροσ ςτισ ϊθλιεσ ςυνθόκεσ ανϋχειασ και εκμετϊλλευςησ που βιώνουν και τον κύνδυνο που αντιμετωπύζουν από ακροδεξιϋσ ομϊδεσ όταν κυκλοφορούν, αυξϊνει ο αριθμόσ αυτών που ϋχουν ϋλθει ςε απόγνωςη και δηλώνουν ότι θϋλουν να γυρύςουν πύςω ςτισ χώρεσ τουσ. Η λύςτα αναμονόσ για εθελοντικϋσ επιςτροφϋσ ςτον ΔΟΜ ανερχόταν ςτα 2,500 ϊτομα περύπου το Χαρακτηριςτικϊ εύναι τα λόγια Αφγανόσ μϊνασ «αν εύναι να μασ ςκοτώςουν, ασ γυρύςουμε πύςω να μασ ςκοτώςουν οι δικού μασ τουλϊχιςτον» (Triandafyllidou & Maroukis 2012, υπό δημοςύευςη). Η διαφορϊ ενόσ ςυντεταγμϋνου απεγκλωβιςμού από την ϊτακτη φυγό Εν ολύγοισ οδηγούμαςτε ςτο εξόσ παρϊδοξο: οι μετανϊςτεσ που θϋλουν να μεύνουν ςτην Ελλϊδα αναγκϊζονται να φύγουν, και αυτού που θϋλουν να φύγουν μϋνουν. Η ϊτακτη αποχώρηςη όμωσ των μεταναςτών πρϋπει να αποφευχθεύ. Για τουσ εξόσ λόγουσ: Πρώτον, ϋνα μεγϊλο μϋροσ των νόμιμα διαμενόντων μεταναςτών ϋχει ενταχθεύ με υψηλό τύμημα, καταρχϊσ για τουσ ύδιουσ και κατϊ δεύτερον για το ύδιο το ελληνικό κρϊτοσ, ςτην Ελλϊδα. Αν φύγουν λόγω κρύςησ πρϋπει να ληφθούν μϋτρα ώςτε να τουσ δοθεύ η δυνατότητα να ξαναγυρύςουν ςτην Ελλϊδα μεσ ςτην επόμενη δεκαετύα. Η ελληνικό μεταναςτευτικό πολιτικό ϋχει χρϋοσ να λϊβει υπόψη τισ κοινωνικϋσ ζυμώςεισ που ϋχουν ςυντελεςτεύ ςτο ςώμα του εργατικού δυναμικού τησ χώρασ (π.χ. ϋνταξη ςε τοπικϋσ αγορϋσ εργαςύασ, επϋνδυςη ςε δεύτερη γενιϊ) και να προβεύ ςε ενϋργειεσ ώςτε να μην χαθεύ ϋνα ςημαντικό μϋροσ του οικονομικϊ ενεργού πληθυςμού με το οπούο η ελληνικό αγορϊ εργαςύασ ϋχει πορευτεύ και ωσ ϋνα βαθμό ςυγχρωτιςτεύ τισ τελευταύεσ δύο δεκαετύεσ. Η δημογραφικό κατϊςταςη τησ χώρασ δεύχνει ότι η ελληνικό πολιτεύα δεν ϋχει την πολυτϋλεια να χϊνει τα οφϋλη από τον ςημαντικό χρόνο και χρόμα που ϋχουν επενδυθεύ για την κοινωνικό ϋνταξη των μεταναςτών. Ο δεύκτησ ολικόσ γονιμότητασ, ανόλθε το 2009 ςτο 1,5, παραμϋνοντασ αρκετϊ κϊτω από το ελϊχιςτο απαιτούμενο όριο αντικατϊςταςησ γενεών ςτην Ε.Ε. που εύναι 2,1. Σύμφωνα με εκτιμόςεισ τησ Ελληνικόσ Στατιςτικόσ Αρχόσ ο πληθυςμόσ ςτην Ελλϊδα αυξόθηκε κατϊ ότοι 0,4 % μεταξύ Ιανουαρύου 2009 και Ιανουαρύου Η αύξηςη αυτό οφεύλεται ςτην κατϊ ϊτομα φυςικό αύξηςη του πληθυςμού και ςτην καθαρό (νόμιμη) μετανϊςτευςη που εκτιμϊται ότι ανόλθε ςε ϊτομα (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Επιπλϋον, η ϋκθεςη του ΟΟΣΑ για το 2010 εκτιμϊ ότι για την χώρα μασ μεταξύ η αύξηςη του πληθυςμού που βρύςκεται ςε παραγωγικό ηλικύα θα αγγύξει το 1,9%, όταν την προηγούμενη δεκαετύα ξεπερνούςε το 8,6%. Με ϊλλα λόγια, η ελληνικό οικονομύα θα υποςτεύ ςοβαρό πλόγμα ςε περύπτωςη που η καθαρό μετανϊςτευςη μειωθεύ. Χαρακτηριςτικϊ η μελϋτη των Ζωγραφϊκη, Κόντη & Μητρϊκου (2007) για τισ επιπτώςεισ τησ μετανϊςτευςησ ςτην ελληνικό οικονομύα δεύχνει ότι ςε ϋνα (υποθετικό το 2007, πραγματικό ςόμερα) ςενϊριο ςταδιακόσ αποχώρηςησ των μεταναςτών από την Ελλϊδα, οι δουλειϋσ που θα αφόςουν οι μετανϊςτεσ θα παραμεύνουν κενϋσ δημιουργώντασ ςημαντικϋσ πιϋςεισ ςτισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ, τα επύπεδα κατανϊλωςησ θα μειωθούν, το ΑΕΠ θα μειωθεύ, τα μιςθολογικϊ επύπεδα των ανειδύκευτων εργατών θα αυξηθούν, το ειςόδημα των μεςαύων και ανώτερων κοινωνικών ςτρωμϊτων θα μειωθεύ, και το ϋλλειμμα ςτο εθνικό ιςοζύγιο πληρωμών θα αυξηθεύ. Η λόψη οριςμϋνων μϋτρων που θα διευκολύνουν την επιςτροφό των μεταναςτών ςτισ χώρεσ προϋλευςησ τουσ την παρούςα χρονικό ςυγκυρύα, θα ςυμβϊλλει ςε μύα ομαλότερη επανϋνταξη τουσ ύςτερα από κϊποιο εύλογο χρονικό διϊςτημα. Κοιτώντασ την περύπτωςη τησ μακρϊν πολυπληθϋςτερησ ομϊδασ αλλοδαπών ςτην Ελλϊδα, των μεταναςτών από την γειτονικό Αλβανύα, μπορεύ να κατανοόςει κανεύσ τα οφϋλη που θα αποκομύςει η Ελλϊδα από την διαςφϊλιςη μιασ ομαλόσ επανϋνταξησ των Αλβανών που θα ϋχουν φύγει από την χώρα μασ. Σύμφωνα με τα ευρόματα του ερευνητικού προγρϊμματοσ ΜΕΤΟΙΚΟΣ ( ) καταγρϊφονται όλο και περιςςότεροι Αλβανού μετανϊςτεσ κϊτοχοι αδειών διετούσ, δεκαετούσ διαμονόσ καθώσ και εποχικού μετακλητού οι οπούοι την τελευταύα τετραετύα παρϊλληλα με την διατόρηςη εργαςύασ ςτην Ελλϊδα αυτό-απαςχολούνται ό χτύζουν δυνατότητεσ αυτόαπαςχόληςησ ςτην χώρα τουσ. Εμφανύζεται με ϊλλα λόγια μύα ροό νόμιμησ κυκλικόσ μετανϊςτευςησ μεταξύ των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, παρατηρεύται ειδικϊ τα 2 τελευταύα χρόνια αυξανόμενη ροό Αλβανών μεταναςτών που επιςτρϋφουν ςτην χώρα προϋλευςησ τουσ λόγω αυξημϋνησ ανεργύασ ςτην Ελλϊδα. Οι ιςχυρού δεςμού που οι Αλβανού μετανϊςτεσ ϋχουν αναπτύξει με τοπικϋσ αγορϋσ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα, η κοινωνικό ενηλικύωςη των οικογενειών των περιςςότερων ςτην Ελλϊδα, η γειτνύαςη των δύο χωρών και το καθεςτώσ φιλελευθεροπούηςησ τησ βύζασ μεταξύ ΕΕ και Αλβανύασ πρόκειται να διατηρόςουν το παρϊθυρο τησ κυκλικόσ μετανϊςτευςησ ανοιχτό προσ την Ελλϊδα (Maroukis & Gemi 2011). Το ςτούχημα για την Ελλϊδα εύναι αν αυτό η κινητικότητα ανθρώπων και

4 Σελ. 4 η εργαςύα τουσ θα εύναι νόμιμη ό παρϊνομη. Η διαςφϊλιςη τησ νομιμότητασ μϋςω δυνατότητασ ανανϋωςησ των αδειών διαμονόσ και ϊλλων μϋτρων που προτεύνονται παρακϊτω πρακτικϊ ςημαύνει διατόρηςη μιασ διόδου προσ την Ελλϊδα τόςο για τουσ υπϊρχοντεσ κυκλικούσ μετανϊςτεσ όςο και για αυτούσ που ϋχουν επιςτρϋψει και ενδϋχεται να επιςτρϋψουν ςτην Αλβανύα λόγω ανεργύασ ςτην Ελλϊδα. Επιπλϋον ςημαύνει διατόρηςη τησ καταβολόσ αςφαλιςτικών ειςφορών μύασ μεγϊλησ μερύδασ μεταναςτών. Για τουσ παρϊνομουσ μετανϊςτεσ και τουσ αιτούντεσ ϊςυλο η ϊτακτη φυγό μϋχρι ςόμερα τακτοποιεύται από τα κυκλώματα διακύνηςησ των οπούων ο τζύροσ αυξϊνει ανηςυχητικϊ. Η τακτοπούηςη τησ αποχώρηςησ αυτών των ομϊδων μεταναςτών και προςφύγων θα πλόξει αυτϊ τα κυκλώματα και εμμϋςωσ τισ δομϋσ εκμετϊλλευςησ που ξεπηδούν γύρω από αυτϊ με ολοϋνα και μεγαλύτερη ϋνταςη ςε ςχϋςη με το παρελθόν (υπενοικύαςη, εργαςιακό trafficking, sex trafficking, εμπόριο ναρκωτικών). Ο βαςικόσ λόγοσ που οι μετανϊςτεσ που διϋρχονται τα ελληνοτουρκικϊ ςύνορα ϋρχονται ςτην Αθόνα θϋτοντασ τον εαυτό τουσ και τισ οικογϋνειεσ τουσ βορϊ ςε παντόσ τύπου εκμετϊλλευςη και κύνδυνο εύναι γιατύ ςτην ελληνικό πρωτεύουςα κανονύζονται τα deals με τα κυκλώματα τησ παρϊνομησ διακύνηςησ προσ την Ευρώπη. Όςο καθυςτερεύ μύα ολοκληρωμϋνη και νηφϊλια αντιμετώπιςη του προβλόματοσ τησ μη νόμιμησ μετανϊςτευςησ ςτην Ελλϊδα τόςο περιςςότερο θα διογκώνονται οι ςυνϋπειεσ του για την ύδια την χώρα και τουσ μετανϊςτεσ τησ, νόμιμουσ και μη. Πύνακασ 1: Διακύμανςη κατϊςταςησ απαςχόληςησ μεταναςτών Υπηκόων Τρύτων Χωρών ( )

5 Σελ. 5 Πύνακασ 2: Ποςοςτό Ανεργύασ Αλλοδαπών Τρόποι απεγκλωβιςμού: Η ελληνικό πολιτεύα χρειϊζεται να προβεύ ςε οριςμϋνεσ ενϋργειεσ που θα βοηθόςουν προσ ϋνα ςυντεταγμϋνο απεγκλωβιςμό των διαφόρων κατηγοριών μεταναςτών που προςπαθούν να φύγουν καθώσ και την επανϋνταξη αυτών που ενδεχομϋνωσ θα γυρύςουν ςτην Ελλϊδα ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα. Οι κϊτοχοι 10ετών αδειών διαμονόσ να παύρνουν την ϊδεια του επι μακρόν διαμϋνοντοσ χωρύσ προυποθϋςεισ ϋτςι ώςτε να επωφεληθούν από τισ διατϊξεισ του καθεςτώτοσ του επι μακρόν διαμϋνοντοσ αναφορικϊ με την ελευθερύα μετακύνηςησ και εργαςύασ ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ Ε.Ε.. Η Ελλϊδα ενδϋχεται να επωφεληθεύ μακροπρόθεςμα από την διευκόλυνςη τησ κινητικότητασ αυτών των ατόμων λόγω των ιδιαύτερων δεςμών που ϋχουν αναπτύξει με την χώρα. Οι κϊτοχοι αδειών διαμονόσ διετούσ και μονοετούσ διϊρκειασ να μπορούν να γυρύςουν ςτισ χώρεσ προϋλευςησ τουσ χωρύσ να χϊςουν το δικαύωμα τουσ για επιςτροφό ςτην Ελλϊδα μετϊ από κϊποια χρόνια αφότου λόξει η ϊδεια διαμονόσ τουσ. Συγκεκριμϋνα προτεύνουμε την ειςαγωγό αδειών διαμονόσ διϊρκειασ ενόσ ϋτουσ για αναζότηςη εργαςύασ για μετανϊςτεσ των οπούων οι ϊδειεσ διαμονόσ ϋχουν λόξει και δεν ϋχουν ανανεωθεύ από το 2009 και μετϊ οι εν λόγω μετανϊςτεσ θα ϋχουν το δικαύωμα να ανακτούν αυτόν την ϊδεια εύτε μϋςα ςε τρύα χρόνια από την ημερομηνύα λόξησ τησ ϊδειασ τουσ εύτε μϋςα ςε τρύα χρόνια από την ημερομηνύα ϋναρξησ εφαρμογόσ του προτεινόμενου νόμου [ϋτςι ουςιαςτικϊ δύνεται η δυνατότητα αναζότηςησ νόμιμησ παραμονόσ και εργαςύασ μϋχρι το 2015 ςτον μετανϊςτη που ϋχει να ανανεώςει την ϊδεια του από το 2009]. Όταν ο επιςτρϋφων μετανϊςτησ βρύςκει εργαςύα θα προςϋρχεται για να ανανεώςει την ληγμϋνη ϊδεια του ςε διετό ϊδεια για εξαρτημϋνη εργαςύα ό αυτοαπαςχόληςη ό ςπουδϋσ και ημι-απαςχόληςη. Σε περύπτωςη που χϊνει πϊλι την εργαςύα του και δεν μπορεύ να ανανεώςει την νϋα του ϊδεια διαμονόσ θα μπορεύ να ξανααιτηθεύ ϊδεια διαμονόσ για αναζότηςη εργαςύασ ϊλλεσ 3 φορϋσ μϋςα ςε ϋνα διϊςτημα δεκαετύασ. Με αυτό τον τρόπο οι νόμιμοι μετανϊςτεσ οι οπούοι δεν μπορούν να ανανεώςουν την ϊδεια διαμονόσ τουσ λόγω τησ υψηλόσ ανεργύασ και αδόλωτησ εργαςύασ θα μπορούν να εύναι πιο ευϋλικτοι ςτισ επιλογϋσ τουσ: ούτε θα εγκλωβύζονται ςτην Ελλϊδα με ό,τι ϋπεται αυτού ούτε θα ξαναϋρχονται παρϊνομα ςτην χώρα όταν προκύπτουν δουλειϋσ ςτον κλϊδο τουσ. Ανϊλογη ϊδεια εύχε ειςαχθεύ και εύχε επιτυχό αποτελϋςματα ςτην μεύωςη των μη νομύμων μεταναςτών ςτην Ιταλύα. Άςυλο: ςυνϋπεια και ςυνϋχεια ςτην εφαρμογό του ν.3907/11 για το Άςυλο. Έμφαςη ςτην δημιουργύα και ςτελϋχωςη προβλεπόμενων κϋντρων υποδοχόσ και υπηρεςιών Αςύλου ςτα ςύνορα. Μϋγιςτοσ αριθμόσ αιτόςεων εφόςον μπει ςε εφαρμογό ο ν.3907/2011 και πϋραν από τισ 46,000 αιτόςεισ ςε δεύτερο βαθμό οι οπούεσ δεν μπορούςαν να διεκπεραιωθούν με τον νόμο τησ προηγούμενησ κυβϋρνηςησ, χωρύσ να υπολογύζονται οι μελλοντικϋσ ειςροϋσ από το 2011 και ϋπειτα, και κϊνοντασ την υπόθεςη ότι μόνο ο ϋνασ ςτουσ 10 παρϊνομουσ πϋραςε ςτην Ευρώπη την τριετύα (ο αριθμόσ πρϋπει να εύναι αρκετϊ μεγαλύτεροσ): 100,000 από τρεισ από τισ εθνικότητεσ ςυλληφθϋντων που ϋχουν αυξημϋνεσ πιθανότητεσ να διεκδικόςουν δικαύωμα αςύλου (δηλαδό η πλειοψηφύα των ςυλληφθϋντων Αφγανών, Σομαλών και Ιρακινών τα τελευταύα χρόνια ( ). Με την ςωςτό οργϊνωςη τησ πρώτησ υποδοχόσ και του ςυςτόματοσ αςύλου ϋνα ςημαντικό τμόμα των αιτούντων που θα αναγνωριςτούν ωσ πρόςφυγεσ θα μπορεύ να μεταβεύ ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ Ε.Ε. με νόμιμο τρόπο και με ςεβαςμό

6 Σελ. 6 ςτην Συνθόκη τησ Γενεύησ του 1951 ςχετικϊ με τουσ Πρόςφυγεσ και του Πρωτοκόλλου του Αντιμετώπιςη τησ ςημερινόσ καθυςτϋρηςησ ϋκδοςησ ταξιδιωτικών εγγρϊφων για αναγνωριςμϋνουσ πρόςφυγεσ από την αςτυνομύα. Επιπλϋον, ενςωμϊτωςη ςτην ελληνικό νομοθεςύα η οδηγύα 2003/109/ΕΚ του Συμβουλύου τησ Ευρώπησ ςύμφωνα με την οπούα επεκτεύνεται το πεδύο εφαρμογόσ των διατϊξεων για τουσ επι μακρόν διαμϋνοντεσ και ςτουσ δικαιούχουσ διεθνούσ προςταςύασ. Επειδό όμωσ οι διαδικαςύεσ αργούν, τα υπϊρχοντα κϋντρα υποδοχόσ δεν εύναι για ανθρώπουσ και ϊνθρωποι κινδυνεύουν από λιντςϊριςμα, τι γύνεται για όλουσ αυτούσ που περνϊνε τα ςύνορα και παραμϋνουν ςτισ πόλεισ μϋχρι να γύνουν τα κϋντρα υποδοχόσ; Χρειϊζονται επειγόντωσ υποδομϋσ ςτϋγαςησ: αυτοδιαχειριζόμενοι ξενώνεσ (από εγκαταλελειμμϋνα ςπύτια των Δόμων και περιουςύα τησ Εκκληςύασ) από τισ κοινότητεσ με εποπτεύα και ςυνεργαςύα Ύπατησ Αρμοςτεύασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ/Ελληνικού Συμβουλύου για τουσ Πρόςφυγεσ ό ϊλλων ΜΚΟ, υπουργεύου υγεύασ και δόμων για τουσ αιτούντεσ ϊςυλο και αυτούσ με καθεςτώσ ανοχόσ που δεν μπορούν να επιςτραφούν ςτισ χώρεσ προϋλευςησ τουσ ϋωσ ότου διεκπεραιωθούν οι υποθϋςεισ τουσ. Τα χρόματα υπϊρχουν από κονδύλια τησ Ε.Ε. που καλεύται να απορροφόςει η Ελλϊδα για αυτό και μόνο τον ςκοπό. Όςον αφορϊ την εργαςύα: Τρϊπεζεσ χρόνου μεταξύ των ενούκων του κϊθε ξενώνα. Ειδικού Χώροι για αγορϋσ για μικροπωλητϋσ από τισ διϊφορεσ κοινότητεσ των μεταναςτών (π.χ. Παλιϊ Αγορϊ ςτην Κυψϋλη). Πρόςληψη ςε δουλειϋσ που οι ϋλληνεσ δεν κϊνουν και τομεύσ που πρϋπει να αναπτυχθούν από τουσ οπούουσ μπορούμε να ϋχουμε ςωρευτικϊ οφϋλη ςε: π.χ. ανακύκλωςη, επεξεργαςύα απορριμμϊτων, υπολειμμϊτων κτλ. Παρϊλληλα, πρϋπει να τονιςτεύ ότι εύναι εξαιρετικϊ επικύνδυνο για τουσ ύδιουσ τουσ μετανϊςτεσ που ζουν ςε αυτό την χώρα και τουσ πρόςφυγεσ που καταφεύγουν ςε αυτόν καθώσ και την ελληνικό κοινωνύα και πολιτεύα να μην τηρηθεύ η απομϊκρυνςη ςτισ χώρεσ προϋλευςησ όταν αυτό εύναι εφικτό και ςϋβεται τισ διεθνεύσ ςυνθόκεσ περύ προςταςύασ των δύκαια και ταχεύα εξϋταςη αιτόςεων αςύλου. Οι απορριφθϋντεσ αιτούντεσ ϊςυλο θα επαναπατρύζονται ςτισ χώρεσ τουσ. Για την περύοδο όδη διατύθενται 51 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαώκό Ταμεύο Επιςτροφών τα οπούα πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν ςτισ πολλϋσ περιπτώςεισ παρϊνομων μεταναςτών οι οπούοι παραμϋνουν εγκλωβιςμϋνοι ςτην Ελλϊδα και επιθυμούν να γυρύςουν πύςω ςτισ χώρεσ τουσ. Οι απομακρύνςεισ ςτην χώρα προϋλευςησ όπου εύναι εφικτό καθώσ και η ενθϊρρυνςη οικειοθελούσ αναχώρηςησ θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από μϋτρα επανϋνταξησ ςτισ χώρεσ προϋλευςησ των μεταναςτών. Ο ρόλοσ τησ Ε.Ε. εύναι κρύςιμοσ ςε αυτό το επύπεδο. Με τον νϋο νόμο (αρ. 24, ν.3907/11) οι «μη απελϊςιμοι» θα ανανεώνουν την βεβαύωςη διαμονόσ τουσ ανϊ 6μηνο και κϊθε 6μηνο θα διαπιςτώνεται αν εξακολουθεύ να εύναι αδύνατη η απομϊκρυνςη τουσ από τη χώρα. Επειδό η εμπειρύα ϋχει δεύξει ότι οι καταςτϊςεισ αυτϋσ πολλϋσ φορϋσ διαιωνύζονται και δημιουργούν περιςςότερα προβλόματα, προτεύνουμε να τεθεύ ϋνα χρονικό όριο. Αν δηλαδό ο «μη απελϊςιμοσ» μετανϊςτησ εξακολουθεύ μετϊ από τϋςςερα ό ϋξι 6μηνα να εύναι μη απελϊςιμοσ, να του δύνεται ετόςια ϊδεια αναζότηςησ εργαςύασ, εφόςον δεν ϋχει διαπρϊξει ϊλλο αδύκημα. Προώπόθεςη για την ειςαγωγό ενόσ τϋτοιου μϋτρου εύναι η πλόρησ εφαρμογό του 3907/2011 για το ϊςυλο και την απομϊκρυνςη των περιπτώςεων που δεν διατρϋχουν κύνδυνο αν επιςτρϋψουν ςτισ χώρεσ προϋλευςησ τουσ.

7 Σελ. 7 Πύνακασ 3. Συλλόψεισ παρϊνομων μεταναςτών, ανϊ ςύνορο, Γρϊφημα 1

8 Σελ. 8 Βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ: Τριανταφυλλύδου, Α. & Μαρούκησ, Θ. (2012) (υπό δημοςύευςη), Migrant Smuggling: Irregular Migration from Asia and Africa to Europe (Παρϊνομη Διακύνηςη Μεταναςτών από την Αςύα και την Αφρικό προσ την Ευρώπη), Migration, Minorities and Citizenship Series (Σειρϊ: Μετανϊςτευςη, Μειονότητεσ και Υπηκοότητα), Basingstoke: Palgrave Macmillan (ςτα αγγλικϊ) Fouskas, T. (2010) Οι επιπτώςεισ τησ χαμηλού κύρουσ εργαςύασ ςτην εργαςιακό οργϊνωςη των μεταναςτών: Η περύπτωςη των Μπανγκλαντεςιανών ςτην Αθόνα Social cohesion and Development, Biannual Scientific Review, Vol. 5, (25). Μαρούκησ, Θ. (2009) Οικονομικό Μετανϊςτευςη ςτην Ελλϊδα: αγορϊ εργαςύασ και κοινωνικό ϋνταξη, Σειρϊ: Κοινωνιολογύα και Εργαςύα, Αθόνα: Παπαζόςη Maroukis T. & Gemi E., Circular Migration between Albanian and Greece: a case study, May 2011, Metoikos Project, Triandafyllidou, A. and Maroufof, M. (2011), GREECE- Report prepared for the SOPEMI Meeting, Paris, 1-3 December 2010 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαώκόσ και Εξωτερικόσ Πολιτικόσ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Βας, Σοφύασ 49, Αθόνα Τηλ Fax Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεύ ωσ ύδρυμα πολιτικϋσ θϋςεισ. Καταβϊλλει μϊλιςτα προςπϊθεια να παρουςιϊζονται ςτα πλαύςια των εκδηλώςεών του και ςτο μϋτρο του δυνατού όλεσ οι υπϊρχουςεσ απόψεισ. Υπό το πρύςμα αυτό, οι αναλύςεισ και οι γνώμεσ που δημοςιεύονται ςτισ ςειρϋσ του θα πρϋπει να αποδύδονται αποκλειςτικϊ ςτουσ ςυγγραφεύσ και να μην θεωρεύται ότι αντιπροςωπεύουν απαραύτητα τισ απόψεισ του Ιδρύματοσ. Μάθετε περιςςότερα για το έργο μασ Επιςκεφθεύτε τον ιςτότοπο και το ιςτολόγιό μασ Αν επιθυμεύτε να διαγραφείτε από τη λύςτα παραληπτών ςτεύλετε κενό μόνυμα ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη

9 Σελ. 9

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ από την μαθήτρια Κοττέ Αγγελική Εργαςία ςτη Φυςική Γενικήσ Παιδείασ Γ Λυκείου Υπεύθυνοσ Καθηγητήσ: Αλέξανδροσ Κατέρησ Η ηλιακό υπεριώδησ ακτινοβολύα (UV)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ Τμθμα: Χρηματοοικονομικθς και Τραπεζικθς Διοικητικθς Εξάμηνο: Γ Μ. Ανθρωπέλοσ. Άςκηςη 1 α) Γρϊψτε το πρόβλημα ςτην τυποποιημϋνη του μορφό.

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ Η αιτύα δημιουργύασ του φαινομϋνου εύναι η εκπομπό χημικών ενώςεων ςτην ατμόςφαιρα όπωσ για παρϊδειγμα οι χλωροφθοράνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ορισμός και εφαρμογζς Στατιςτική εύναι η επιςτόμη που αςχολεύται με τη ςυλλογό, επεξεργαςύα, παρουςύαςη και ανϊλυςη δεδομϋνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Μονάδες 10 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Μονάδες 10 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜ. Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ OIKONOMIA ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ.

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ. Καλώσ ήρθατε ςτο 5o newsletter του προγράμματοσ «Ενδυνάμωςη του Διαπολιτιςμικού Διαλόγου και Ενίςχυςη των Κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την Προάςπιςη και Άςκηςη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τουσ» που

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα!

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Αρ. Πρωτ. 1369 Αθόνα 9/6/2017 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Η ςχολικό χρονιϊ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού Σχεδιαςμού, Πανεπιςτημύου Αιγαύου

Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού Σχεδιαςμού, Πανεπιςτημύου Αιγαύου Απόψεισ νθπιαγωγϊν ςχετικά με τθ ςυνεκπαίδευςθ παιδιϊν με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ με τα τυπικά αναπτυςςόμενα παιδιά Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ Πληκτρολογόςτε την εξύςωςη εδώ. ΚΤΡΣΟΣΗΣΑ ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Έςτω ςυνϊρτηςη f ςυνεχόσ ςε ϋνα διϊςτημα Δ και παραγωγύςιμη ςτο εςωτερικό του Δ. Θα λϋμε ότι : Η ςυνϊρτηςη f εύναι κυρτό ό ςτρϋφει τα κούλα

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην

Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην 1 Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην ςύγχρονη κοινωνύα μασ ςτοιχεύο τησ καθημερινόσ ζωόσ πολλών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΜΑΡΣΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 11 Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. τον απόηχο του Μνημονίου 1 τόχοσ του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Αντύ Επιλόγου. Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια:

Αντύ Επιλόγου. Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια: Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια: α) Σεχνολογύα Watson β) Μύα περύληψη για το πώσ εξυπηρετεύ την Ιατρικό γ) Χειρουργικό ςύςτημα Da Vinci δ) Μύα επύδειξη του ςυςτόματοσ πϊνω

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ

ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ ΙΣΟΡΙΑ Ο Πειραιϊσ κατοικόθηκε γύρω ςτα μϋςα τησ 3ησ π.φ. χιλιετηρύδασ. Η ϊποψη αυτό ενιςχύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Χρύςα Χατζόγλου. Αναπλ. Καθηγότρια Φυςιολογύασ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ

Χρύςα Χατζόγλου. Αναπλ. Καθηγότρια Φυςιολογύασ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ Χρύςα Χατζόγλου Αναπλ. Καθηγότρια Φυςιολογύασ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ Vander Α., Sherman J., Luciano D., and Tsakopoulos M., Φυςιολογία του Ανθρώπου Αθήνα 2011 Χαρακτηριςτικϋσ τιμϋσ ανταλλαγόσ αερύων ςε

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Νηπιαγωγόσ ςτο 2/ι Νηπιαγωγείο Ν.Ποτίδαιασ Χαλκιδικθσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλος: «Βιβλίο, ένασ παντοτινόσ φίλοσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν. Ενεργειακή Συνεταιριςτική Εταιρία Καρδίτςασ (ΕΣΕΚ) Τι είναι η ΕΣΕΚ Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.1667/86 Εύναι

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων Η τεχνικό αυτό ςυνύςταται ςτην ενθϊρρυνςη για τη ςυνϋχιςη τησ προβληματικήσ ςυμπεριφοράσ, με τον όρο ότι θα γίνεται: για διαφορετικό λόγο, ςε διαφορετικό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ: ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού ςυνόλου. ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Επίςκεψη ςτην ACIDI

Κυπριακή Επίςκεψη ςτην ACIDI Κυπριακή Επίςκεψη ςτην ACIDI Οργανώθηκε από το Μεςογειακό Δύκτυο Μετανϊςτευςησ με τον ςυντονιςμό του CARDET Διόμερη ξενϊγηςη ςτισ υπηρεςύεσ τησ Ύπατησ Αρμοςτεύασ τησ Πορτογαλύασ για τη Μετανϊςτευςη και

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Περιεχόμενα Πύνακεσ Αλφαριθμητικϊ Σκοπόσ μαθόματοσ: Να αναγνωρίζετε πότε είναι απαραίτητη η χρήςη του τύπου του πίνακα, Να δώςετε παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2016 Φεβρουϊριοσ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Πρόταςη αναμόρφωςησ θεςμικού πλαιςύου χορόγηςησ αδειών ςε υποψόφιουσ οδηγούσ: για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ διαφϊνειασ των διαδικαςιών την ενύςχυςη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Τι εύναι η ατλαντοαξονικό αςτϊθεια; Dr. jennifer, Ιατρικό Σύμβουλοσ του Συλλόγου Συνδρόμου Ντϊουν (Οκτώβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ

Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ Προςϋρχονται ςτισ αύθουςεσ μϋχρι τισ 8.00 Κατϊ την εύςοδο ςτην τϊξη, οι μαθητϋσ δεν επιτρϋπεται να ϋχουν: Βιβλύα Τετρϊδια Σημειώςεισ Blanco Κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Μοντϋλο Λειτουργικόσ Επαύξηςησ Σπειροειδϋσ Μοντϋλο Μοντϋλο Πύδακα Τεχνολογύα Λογιςμικού Βϊςει Συςτατικών Στοιχεύων Σύγχρονα Μοντϋλα Το μοντϋλο ςυνδυϊζει:

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Διδακτική Μαθηματικών I. Πρόσθεση-αφαίρεση. Διδάσκων: Επίκουρος Καθ. Κ. Τάτσης

Άδειες Χρήσης. Διδακτική Μαθηματικών I. Πρόσθεση-αφαίρεση. Διδάσκων: Επίκουρος Καθ. Κ. Τάτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Διδακτική Μαθηματικών I Πρόσθεση-αφαίρεση Διδάσκων: Επίκουρος Καθ. Κ. Τάτσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα