ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ"

Transcript

1

2 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ I. Η αλάπηπμε θαη ζύζθημε ησλ δεζκώλ θηιίαο, ζπλαδέιθσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ απαληαρνύ Λνθίησλ θαη θίισλ ηεο Λόθνπ. II. Η επηζήκαλζε, πξνώζεζε γηα επίιπζε ησλ εηδηθώλ θαη γεληθώλ πξνβιεκάησλ ηεο Κνηλόηεηαο Λόθνπ. III. Η αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε, ηελ πξόνδν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Λόθνπ. IV. Η πξνζηαζία θαη πξνβνιή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξαδόζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο. V. Η πνιηηηζηηθή, πλεπκαηηθή, ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Λόθνπ. ΜΔΑ 4. Η πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ επηδηώθεηαη κε ηα αθόινπζα: I. Με ηε κεγαιύηεξε δπλαηή θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ Λνθηηώλ θαη θίισλ ηεο Λόθνπ, ηελ αλάιεςε επνηθνδνκεηηθήο δξάζεο θαη ην ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ πην πάλσ ζθνπώλ.

3 II. Με ηε ζπλεξγαζία κε ηηο λόκηκεο αξρέο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ηελ παξνρή εηζεγήζεσλ εζηθήο θαη πιηθήο ζπκπαξάζηαζεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Κνηλόηεηαο. III. Με ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπλζεθώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλίκσλ ή επνρηαθώλ θαηνίθσλ ζην ρσξηό. IV. Με ηελ ελίζρπζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα κνξθσηηθή θαη πλεπκαηηθή θίλεζε ζην ρσξηό, όπσο θαη ε δηαηήξεζε ησλ εζώλ θαη εζίκσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο γλήζηαο παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο. V. Με ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο πλδέζκνπο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό. VI. Με ηελ ίδξπζε Σακείνπ γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ. VII. Με ηελ έθδνζε, εθηύπσζε θαη θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, θπιιαδίνπ δειηίνπ, πεξηνδηθνύ ή άιινπ εληύπνπ πνπ λα ζρεηίδεηαη θαη λα πξνσζεί ηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ, ε δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, εθδξνκώλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, αζιεηηθώλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ σο επίζεο θαη ε επέλδπζε ζε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαδήπνηε θύζεσο όια ηα έληππα ζα δηαλέκνληαη δσξεάλ. VIII. Με ηε ζύλαςε δαλείσλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πην πάλσ ζθνπώλ. IX. Με ηελ επηθνηλσλία, επαθή, ππνβνιή εηζεγήζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ. X. Με ηε δεκηνπξγία παξαξηεκάησλ ηνπ πλδέζκνπ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. XI. Με ηελ πξνζηαζία ηεο πθηζηάκελεο κνξθήο ηνπ ρσξηνύ, αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκηθή, πνιηηηζηηθή θιπ θαη ηελ πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν λόκηκν κέζν ή ηξόπν ή ελέξγεηα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ. ΑΡΥΔ 5. Η πξαγκάησζε θαη πξνώζεζε ησλ πην πάλσ ζθνπώλ ή νπνησλδήπνηε από απηνύο, ε εγγξαθή κειώλ, ε ζπλεξγαζία κε θξαηηθέο ή ηνπηθέο θαη όιεο γεληθά νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πλδέζκνπ ζα επηδηώθνληαη καθξηά από θνκκαηηθή ή πνιηηηθή αλάκημε ή ζθνπηκόηεηα, έκκεζε ή άκεζε.

4 ΜΔΛΗ 6. Όξνη εηζόδνπ: Μέινο ηνπ πλδέζκνπ κπνξεί λα γίλεη νπνηνδήπνηε πξόζσπν θαη ησλ δύν θύισλ, πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Σα κέιε δηαθξίλνληαη ζε Σαθηηθά, Δπίηεκα θαη Αξσγά. ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ I. Πξόζσπα πνπ γελλήζεθαλ ζηε Λόθνπ θαη δηακέλνπλ ζηε Λόθνπ, ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό. II. Πξόζσπα πνπ έρνπλ θαηαγσγή από ηε Λόθνπ από ηεο πιεπξάο ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπο ή ησλ πξνγόλσλ ηνπο. III. Πξόζσπα πνπ δελ θαηάγνληαη από ηε Λόθνπ αιιά έρνπλ παληξεπηεί κε πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηε Λόθνπ, ζύκθσλα κε ηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο Ι θαη ΙΙ. ΑΡΧΓΑ ΜΔΛΗ IV. Πξόζσπα εκεδαπά / αιινδαπά πνπ θαηνηθνύλ κόληκα ζηε Λόθνπ ή θαηέρνπλ πεξηνπζία ζηε Λόθνπ ρσξίο λα είλαη Λνθίηεο. Αξσγά κέιε ζεσξνύληαη πξόζσπα ηα νπνία κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηαβάιινπλ εηήζηα ζπλδξνκή πξνο ην ύλδεζκν ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη από ηα ίδηα. ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ ΔΓΓΡΑΦΗ I. Δπίηηκα κέιε αλαθεξύζζνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε πξόζσπα ηα νπνία πξνζέθεξαλ ή πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο είηε ζην ύλδεζκν είηε ζηελ Κνηλόηεηα Λόθνπ είηε ζηελ παηξίδα αλεμάξηεηα αλ είλαη Λνθίηεο ή όρη. II. Οπνηνδήπνηε άηνκν ή άηνκα ή σκαηεία νπ έρνπλ εληζρύζεη κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα ην ύλδεζκν, αλαθεξύζζνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Γσξεηέο ηνπ πλδέζκνπ. Γη απηό ζα ηεξείηαη εηδηθό βηβιίν Γσξεηώλ Υνξεγώλ. I. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο σο ηαθηηθό κέινο ηνπ πλδέζκνπ, πξέπεη λα ππνβάιεη γξαπηή αίηεε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε ηελ νπνία λα δεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξών κειώλ. II. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κειεηά ηελ αίηεζε θαη εθ όζνλ ηελ απνδερηεί, κε απόθαζε ηνπ εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ αηηεηνύ ζην κεηξών ησλ κειώλ ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε.

5 III. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνξξίςεη ηελ αίηεζε, ν αηηεηήο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηεο νπνίαο ε απόθαζε γηα απνδνρή ή όρη ηνπ αηηεηή είλαη νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ I. Να θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα επόδσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. II. Οθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ. III. Να θαηαβάιινπλ, εθηόο από ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπο, ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο, ηαθηηθά, ζην Σακείν ηνπ πλδέζκνπ. IV. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηαθηηθνύ κέινπο νξίδεηαη ζε 10. Σν πνζό απηό κπνξεί λα απμνκεηώλεηαη κε απόθαζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σα επίηηκα κέιε δελ θαηαβάιινπλ θακηά ζπλδξνκή. V. Όια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, λα ιακβάλνπλ ην ιόγν θαη λα εθθέξνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα. VI. Σν δηθαίσκα ςήθνπ γηα απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο όπσο επίζεο θαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη πεξηνξίδεηαη ζηα ηαθηηθά κέιε κόλνλ θαη εθ όζνλ είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα, 10 κέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε. VII. Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο δελ επηδέρεηαη αληηπξνζώπεπζε θαη δελ κεηαβηβάδεηαη ή θιεξνλνκείηαη. ΑΠΟΥΧΡΗΗ/ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΟΤ I. Οπνηνδήπνηε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε ην ζειήζεη, αθνύ γλσζηνπνηήζεη ηνύην κε έγγξαθε δήισζή ηνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αιιά ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ απνρσξεί. II. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαγξάθεη από ην κεηξών ηα κέιε πνπ απνρσξνύλ ή πεζαίλνπλ. III. Η πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απνβνιή κέινπο από ην ύλδεζκν γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:

6 α) Γηα όζνπο πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο αληίζεηεο κε ην Καηαζηαηηθό ηνπ πλδέζκνπ. β) Γηα όζνπο θαζπζηεξνύλ αδηθαηνιόγεηα θαη πεξηζζόηεξν από δύν (2) ρξόληα ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο ηνλ ύλδεζκν. 7. Οη πόξνη ηνπ πλδέζκνπ πξνέξρνληαη από: ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ I. πλδξνκέο εγγξαθέο κειώλ II. Δηζθνξέο κειώλ III. Δηζθνξέο IV. Έζνδα αζιεηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ V. Έξαλνη VI. Οπνηνδήπνηε άιιν λόκηκν κέζν. 8. Σα όξγαλα ηνπ πλδέζκνπ είλαη: α) Η Γεληθή πλέιεπζε β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην α) Η ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ I. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην Αλώηαην Όξγαλν ηνπ πλδέζκνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αληίθεηηαη ζην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό. II. Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζπλέξρνληαη κηα θνξά ην ρξόλν ζε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. III. Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη όρη αξγόηεξα από 31 Οθησβξίνπ θάζε ρξόλνπ. IV. Σελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιεί ν Πξόεδξνο θαη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ν Αλαπιεξσηήο. Σελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ώξα νξίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. V. Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπιάρηζηνλ 20 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζήο ηεο. Η γλσζηνπνίεζή ηεο γίλεηαη κε ηνλ εκεξήζην ηύπν ή κε πξνζσπηθή πξόζθιεζε ζε όια ηα ηαθηηθά κέιε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν θξίλεη ζθόπηκν ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.

7 VI. Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ηα 3/5 ησλ κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία ζηελ ώξα νπ νξίζηεθε ε πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ώξα, νπόηε όζα κέιε θαη αλ παξεπξίζθνληαη απνηεινύλ απαξηία. VII. Η Γεληθή πλέιεπζε: α) Δγθξίλεη ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. β) Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. γ) Δθιέγεη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή δ) Απνθαζίδεη ηειεζίδηθα γηα ηελ είζνδν ή απνβνιή κέινπο. ε) Δγθξίλεη ηελ Έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ζη) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα άιινπ νξγάλνπ. VIII. Ο Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο πλέιεπζεο. ηε ζπλέρεηα εθιέγεηαη Πξνεδξείν από ηξία ηαθηηθά κέιε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ ηεο πλέιεπζεο. Δθιέγεηαη επίζεο θαη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία δηεμάγεη ηελ ςεθνθνξία. Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηα γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. IX. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ εθηόο αλ γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα απαηηήζνπλ κπζηηθή ςεθνθνξία ην 1/10 ησλ παξόλησλ κειώλ. Η εθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη πάληνηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. X. Οη ππνςήθηνη γηα εθινγή ππνβάιινπλ ζην Γξακκαηέα ηνπ πλδέζκνπ έγγξαθε ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη από δύν κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην ύλδεζκν, ην αξγόηεξν 10 κέξεο πξηλ από ηε ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. XI. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ην θαηαζηαηηθό πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά, ησλ παξόλησλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο θαηά ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε θιήξν. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζε άιια ζέκαηα, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη αλ πάιη ππάξμεη πιεηνςεθία ηόηε ε ηειηθή απόθαζε ιακβάλεηαη κε θιήξν. ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη όηαλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θξίλεη ηνύην αλαγθαίν ή όηαλ δεηήζνπλ ηνύην, εγγξάθσο, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηνπιάρηζην 1/3 ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ, γηα νξηζκέλν ζθνπό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζε 15 κέξεο από ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο. Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζην ην 1/2 ησλ κειώλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ώξα. Μεηά ηελ παξέιεπζε κηζήο ώξαο ηα παξόληα κέιε απνηεινύλ απαξηία.

8 Καηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηνύληαη κόλν ηα ζέκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ησλ κειώλ πνπ δήηεζαλ απηή. β) ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ I. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από 15 κέιε θαη εθιέγεηαη από ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. II. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπλέξρνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπο θαη εθιέγνπλ κεηαμύ ηνπο ηνλ Πξόεδξν, Αλαπιεξσηή Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα, Βνεζό Γξακκαηέα, Σακία, Βνεζό Σακία, 4 Τπεύζπλνπο Δθδειώζεσλ θαη 4 Μέιε. III. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο. IV. Υεξεύνπζεο Θέζεηο: Η ζέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρεξεύεη όηαλ ην κέινο: α) απνζάλεη β) παξαηηεζεί εγγξάθσο γ) θαηαζηεί θπζηθά ή πλεπκαηηθά αλίθαλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ δ) θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ εκπεξηέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο ή εζηθή αηζρξόηεηα ε) ρσξίο εύινγε αηηία απνπζηάζεη από ηέζζεξηο ζπλερείο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ζη) Παύζεη λα είλαη ηαθηηθό κέινο. Υεξεύνπζεο ζέζεηο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πιεξνύληαη από αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο ζηηο εθινγέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηνξίδεη έλα κέινο ηνπ πλδέζκνπ σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζα ρεξεύζνπλ 4 ή πεξηζζόηεξεο ζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηόηε ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πςειόηεξν ζε ηάμε κέινο, ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζε 15 κέξεο γηα ηελ αλάδεημε λένπ πκβνπιίνπ. V. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, ηνλ Πξόεδξν ή νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Λόθνπ, ηνλ ηεξέα ή νπνηνδήπνηε ηαθηηθό κέινο γηα λα παξαθάζνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, ιόγσ ηεο ζέζεώο ηνπο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. VI. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζην 8 από ηα κέιε ηνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν Πξόεδξνο ή Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ή Αληηπξόεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο. VII. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηνπ πλδέζκνπ θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα θαη απνθάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ. VIII. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη κηα θνξά ην κήλα ή θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απηό αλαγθαίν.

9 IX. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ. X. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα, παξ όιν πνπ πξνζθιήζεθε κε επηζηνιή, γηα ηέζζεξηο ζπλερόκελεο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, ράλεη απηόκαηα ην αμίσκά ηνπ. Απνπζίεο ιόγσ αζζέλεηαο ή απνπζίαο ζην εμσηεξηθό είλαη από κόλεο ηνπο δηθαηνινγεκέλεο. XI. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο έρεη ηε ληθώζα ςήθν. XII. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαξηίδεη επηηξνπέο θαη ππνεπηηξνπέο από κέιε ηνπ πλδέζκνπ, γηα απνηειεζκαηηθόηεξε πξνώζεζε ησλ απνθάζεώλ ηνπ. XIII. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δαλείδεηαη ρξήκαηα κέρξη Γηα δάλεην κεγαιύηεξν ηνπ πνζνύ απηνύ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η ζύλαςε δαλείνπ πξέπεη λα γίλεηαη όηαλ απηό είλαη απνιύησο αλαγθαίν θαη δελ ππάξρεη επρέξεηα ή δπλαηόηεηα γηα εμεύξεζε ρξεκάησλ κε άιιν ηξόπν. ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 9. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: I. κπνξεί λα εθιέγεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ II. πξνεδξεύεη θαη θαηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ην Γξακκαηέα όια ηα επίζεκα έγγξαθα III. ινγνδνηεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε IV. πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Αλαπιεξσηή Πξόεδξν θαη ηνλ Σακία όιεο ηηο επηηαγέο. ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 10. Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη όηαλ απνπζηάδεη ή αδπλαηεί λα πξνζέιζεη ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ηηο ίδηεο εμνπζίεο θαη δηθαηώκαηα. ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 11. Ο Αληηπξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.

10 ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 12. Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πην θάησ βηβιία: I. Μεηξών Μειώλ II. III. Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ Βηβιίν Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Ο Γξακκαηέαο θαηαρσξεί ηελ αιιεινγξαθία ζε θαθέινπο, δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί αξρείν, θπιάζζεη ηε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θάζε έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ. ΒΟΗΘΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 13. Ο Βνεζόο Γξακκαηέαο βνεζά ην Γξακκαηέα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη όηαλ απηόο απνπζηάδεη. 14. Ο Σακίαο: ΣΑΜΙΑ I. ηεξεί βηβιίν Σακείνπ ζην νπνίν θαηαρσξεί ηαθηηθά θαη κε αθξίβεηα όιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ πλδέζκνπ II. III. IV. εηζπξάηηεη ρξήκαηα θαη εθδίδεη ακέζσο θαη πάληα αξηζκεκέλε έληππε θαη δηπιόηππε απόδεημε δεηά πάληα θαη ακέζσο απνδείμεηο γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή θπιάζζεη όιεο ηηο απνδείμεηο ζε θαηάιιειν ή θαηάιιεινπο θαθέινπο V. εθηειεί όιεο ηηο πιεξσκέο ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ VI. θαηαζέηεη ζε Σξάπεδα πνπ εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θάζε πνζό πνπ ππεξβαίλεη ηα 100 VII. VIII. IX. πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξόεδξν όιεο ηηο επηηαγέο ηεξεί βηβιίν πεξηνπζίαο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη θαη εκθαίλεηαη θάζε ζηηγκή ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ παξέρεη όζεο πιεξνθνξίεο ηνπ δεηήζνπλ ν Πξόεδξνο, ν Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο, ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πλδέζκνπ.

11 X. παξαδίδεη, αλ ηνπ δεηεζεί, ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ακέζσο ύζηεξα από εμέιεγμε ησλ ινγαξηαζκώλ, ηα ρξήκαηα, βηβιία θαη έγγξαθα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ XI. είλαη πξνζσπηθά ππεύζπλνο γηα ηα ρξήκαηα, βηβιία θαη έγγξαθα ηα νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ή ππό ηνλ έιεγρό ηνπ. ΒΟΗΘΟ ΣΑΜΙΑ 15. Ο Βνεζόο Σακίαο βνεζά ηνλ Σακία ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη αλαπιεξώλεη απηόλ όηαλ απνπζηάδεη. ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 16. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από 3 κέιε θαη εθιέγεηαη από ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. Διέγρεη ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη νπνηαδήπνηε πξάμε νηθνλνκηθήο θύζεο (κε ηε ζπκκεηνρή εγθεθξηκέλνπ ινγηζηή) θαη κηα θνξά, ηνπιάρηζην, ην ρξόλν ππνβάιιεη πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε Έθζεζε απηνύ ηνπ ειέγρνπ πξνο έγθξηζε θαζώο επίζεο ππνβάιιεη απηή πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έλα κήλα πξν ηεο ζπγθιήζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο απηήο θνηλνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε κέινο δέθα κέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε εθ όζν δεηήζεη απηό. Η ζεηεία ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο. Γελ επηηξέπεηαη κέινο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο λα είλαη θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 17. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο, επνπηεύεη γηα λα δηελεξγεζνύλ νη αξραηξεζίεο γηα εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ, κε βάζε ηα κεηξώα κειώλ θαη απνθαίλεηαη πξνζσξηλά γηα θάζε ακθηζβήηεζε πνπ ζα πξνθύςεη ή πνπ ζα ππνβιεζεί. ΠΑΤΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 18. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παπζνύλ κε απόθαζε ηεο Δηήζηαο ή Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα παξάβαζε ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ ή γηα ακέιεηα ή γηα αδηαθνξία ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.

12 ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ 19. Η ςεθνθνξία γηα αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κπζηηθά κε εηδηθά ζθξαγηζκέλα ςεθνδέιηηα. Φεθνδέιηην γηα λα είλαη έγθπξν πξέπεη λα έρεη από 13 κέρξη 15 νλόκαηα γηα Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη 3 γηα Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Οη ςεθνθόξνη ηνπνζεηνύλ ηα ςεθνδέιηηα κέζα ζε θάιπεο θαη θξαηείηαη θαηάζηαζε από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ζηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ κε ζεηξά επηηπρίαο. Καζνξίδεηαη δε θαη ε ζεηξά ησλ επηιαρόλησλ πνπ ζεσξνύληαη ζαλ αλαπιεξσκαηηθνί. ε πεξίπησζε ππνςεθίαο, ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε θιήξν. Δλλνείηαη όηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κόλν ππνςεθηνηήησλ 15 γηα αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 3 γηα Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή δελ δηεμάγεηαη ςεθνθνξία. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 20. Ι. Σξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ κπνξεί λα γίλεη κόλν από Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό, είηε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είηε από κε αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ κειώλ, πνπ απεπζύλεηαη κε δηθαηνινγεκέλε έθζεζε γηα ηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο. ΙΙ. Καηά ηε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζην ηα κηζά ζπλ έλα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη απαηηείηαη ε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξόλησλ κειώλ. ΙΙΙ. Δηδηθά γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ. ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΧΓΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ 21. Ο ύλδεζκνο αληηπξνζσπεύεηαη ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ, Αξρήο, ώκαηνο ή πξνζώπνπ από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γξακκαηέα ή από νπνηαδήπνηε άιια δύν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 22. Η εξκελεία ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ ελαπόθεηηαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ, ην νπνίν κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ Καηαζηαηηθό αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δε ζα αληίθεηηαη πξνο ην Νόκν.

13 ΓΙΑΛΤΗ 23. Ι. Ο ύλδεζκνο δηαιύεηαη εάλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ κεησζεί ζε ιηγόηεξα από 20. ΙΙ. Ο ύλδεζκνο δηαιύεηαη, επίζεο, αλ ηνύην απνθαζηζηεί από Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί γηα ην ζθνπό απηό από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή κε αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην από ην 1/3 ηνπιάρηζην ησλ κειώλ. ΙΙΙ. Η απόθαζε γηα δηάιπζε είλαη έγθπξε κόλν όηαλ παξεπξίζθνληαη, ηνπιάρηζην, ηα κηζά ζπλ έλα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ςεθίζνπλ ππέξ ηεο δηάιπζεο ηα 3/4 ησλ παξόλησλ κειώλ. IV. Αλ απνθαζηζηεί δηάιπζε ηνπ πλδέζκνπ, απηόο πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο, ε νπνία γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Μεηά ηελ πιεξσκή ησλ ρξεώλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ πλδέζκνπ, ην απνκέλνλ πεξηνπζηαθό ζηνηρείν παξαρσξείηαη ζην Κνηλνηηθό πκβνύιην Λόθνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο όθεινο ηεο θνηλόηεηαο. ΦΡΑΓΙΓΑ-ΔΜΒΛΗΜΑ 24. Ο ύλδεζκνο έρεη ζθξαγίδα κε ηελ επσλπκία ηνπ γύξσ θπθιηθά θαη ην έηνο ίδξπζήο ηνπ, ζην κέζν δε ζαλ έκβιεκα έρεη ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Λόθνπ, θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα επηζηνιόραξηα θαη ηα έγγξαθά ηνπ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΙΓΡΤΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 25. Ο ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ ηδξύζεθε θαη ην παξόλ Καηαζηαηηθό εγθξίζεθε θαη ςεθίζηεθε ζε ηδξπηηθή θαη θαηαζηαηηθή πλέιεπζε ζηνλ Ύςσλα, ηελ 1 ε επηεκβξίνπ ΣΑ ΙΓΡΤΣΙΚΑ ΜΔΛΗ Αλδρέας Γηάγθοσ, Κσρηάθος Πόραθος, Σίκος Χαηδεγηάλλες, Θεόδωρος Θεοδώροσ, Περηθιής Αρηζηείδοσ, Αγαζοθιής Θραζσβούιοσ, Μαλώιες Παπά, Ατηιιέας Θεοθάλοσς, Γηαλλάθες Ηιηάδες, Αληώλες Παπαζησιηαλού, Κσρηάθος Θεοθάλοσς, Σηαύρος Ερκογέλοσς, Θάθωβος Δεκεηρίοσ, Ηιίας Γ. Δεθαηρής, Αλδρέας Αγαζοθιέοσς, Μητάιες Παλαγίδες, Σηέιηος Α. Παπά, Αλδρέας Εσζσκίοσ, Αλδρέας Οηθολόκοσ, Σηέιηος Ζήλωλος, Μάρηος Νεοθύηοσ, Ηιίας Α. Ηιία, Ηιίας Πέηζας, Αιέθος Σησιηαλού, Κιεάλζες Αρηζηείδοσ.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983.

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΦΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΗΑ: θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ 2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. 3. ΦΡΑΓΗ Α : To σκαηείν ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Cyprus Referees Association Σαρ.Κηβ.: 22178 Έηνο Ιδξύζεσο 1957 Σει. 22 591050 1518 Λεπθσζία Μέινο Κ.Ο.Π. 1996 Φαμ. 22 591033 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΙΓΑ ---- ΔΡΜΗΝΔΙΑ --- 01.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 2 ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ "

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ " ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ Άξζξν 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε ηελ επσλπκία ύιινγνο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Ν. εξξώλ. Η ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό, κε ηελ θπθιηθή επηγξαθή ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΥΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΡΤΠΑΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ * * *. * * *

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΥΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΡΤΠΑΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ * * *. * * * ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΥΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΡΤΠΑΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ * * *. * * * Άξζξν 1 ΙΓΡΤΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ Ιδξύζεθε σκαηεηαθή Έλσζε κε ηελ επσλπκία: ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΥΔΙΡΙΣΧΝ ΜΗΥΑΝΟΓΗΓΧΝ ΚΑΙ ΓΔΧΣΡΤΠΑΝΙΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΑΤΠΖΓΩΝ και ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ-ΚΟΠΟ-ΔΓΡΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΑΤΠΖΓΩΝ και ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ-ΚΟΠΟ-ΔΓΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΑΤΠΖΓΩΝ και ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ-ΚΟΠΟ-ΔΓΡΑ Άρθρο 1 Ιδξύεηαη επηζηεκνληθό, επαγγεικαηηθό ζσκαηείν, ζπιινγηθό όξγαλν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επαγγεικαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα