Άρθρο 1. Ορισµοί Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος"

Transcript

1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Premium Group Β Θέση Νοσηλεία (Β ) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30220) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: / / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο και τα τυχόν εξαρτώµενα µέλη αυτού για τους κινδύνους ασθένειας και ατυχήµατος που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράµµατος και απαιτούν Νοσοκοµειακή Περίθαλψη µε βάση τις παροχές που περιγράφονται στους όρους που ακολουθούν. Προϋπόθεση για την υποχρέωση της Εταιρίας να θεωρήσει τα έξοδα οποιασδήποτε Νοσηλείας σαν Αναγνωρισµένα είναι η επικοινωνία του Ασφαλισµένου µε το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για θέµατα Υγείας. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη διέπεται από τους παρόντες Ειδικούς Όρους καθώς και από τους Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής και τους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συµπληρωµατικών Καλύψεων που είναι αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 1. Ορισµοί 1.1. Ανώτατο ετήσιο όριο Το ανώτατο καλυπτόµενο από την Εταιρία ετήσιο όριο Αναγνωρισµένων Εξόδων ανά Ασφαλισµένο άτοµο για κάθε Περιστατικό Νοσηλείας το οποίο ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ( ,00) και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος Το ανώτατο ετήσιο όριο του προγράµµατος αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες ευρώ ( ) κάθε ασφαλιστικό έτος, από την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου συµβολαίου Αναγνωρισµένα έξοδα Τα εύλογα και συνήθη έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης του Ασφαλισµένου τα οποία καλύπτονται σύµφωνα µε τους Όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου µέχρι το ετήσιο και ανά Περιστατικό Νοσηλείας όριο Απολογιστική Αποζηµίωση Το ποσό των Αναγνωρισµένων Εξόδων, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο και το οποίο θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ασφαλισµένο, µετά την προσκόµιση των πρωτότυπων παραστατικών για την καταβολή του ασφαλίσµατος Ιατρός ή Χειρουργός Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του Ιατρού ή του Χειρουργού, µε εξαίρεση τον Ασφαλισµένο, τον/ την σύζυγο και τους συγγενείς του, πρώτου και δευτέρου βαθµού Ελεύθερη Πρόσβαση Η ανάληψη από την Εταιρία της απευθείας εξόφλησης προς το Συµβεβληµένο ίκτυο Νοσοκοµείων όλων των Αναγνωρισµένων Εξόδων, που έγιναν σύµφωνα µε τους όρους και τις καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου Εύλογα και Συνήθη Έξοδα Νοσηλείας Οι σύµφωνες µε τις συνήθεις και λογικές χρεώσεις της αγοράς δαπάνες για ιατρικές και νοσοκοµειακές υπηρεσίες, οι οποίες είναι σχετικές µε τη διάγνωση της ασθένειας, απαραίτητες για ιατρικούς λόγους και σύµφωνες µε την ιατρική πρακτική και την επιστηµονική βιβλιογραφία. Η χρέωση θεωρείται λογική, όταν είναι σύµφωνη µε το γενικό επίπεδο τιµών για παρόµοια ή συγκρίσιµη υπηρεσία και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλους φορείς, του ίδιου επιπέδου, της περιοχής που παρασχέθηκε η υπηρεσία Εκπιπτόµενο ποσό Το εκπιπτόµενο ποσό του παρόντος προγράµµατος, ανά Ασφαλισµένο και ανά Περιστατικό Νοσηλείας, είναι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ Προϋπάρχουσες παθήσεις Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας του Ασφαλισµένου, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συµπτώµατα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε είχε αντιµετωπιστεί µε ιατρική ή/ και φαρµακευτική αγωγή, είτε είναι επακόλουθο γενετικής ανωµαλίας ή τραυµατισµού ή ασθενείας, πριν από την ηµεροµηνία ένταξής του στην ασφάλιση. Οποιαδήποτε Μη ηλωθείσα Προϋπάρχουσα Πάθηση, θα αποτελεί αιτία µη κάλυψης των Αναγνωρισµένων Εξόδων, ή/ και καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Νοσοκοµείο ή Κλινική, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό µε το οποίο η Εταιρία έχει συνάψει ειδική σύµβαση συνεργασίας, αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Συµβεβληµένων µε την Εταιρία Νοσοκοµείων και αποδέχεται να παρέχει στον Ασφαλισµένο Ελεύθερη Πρόσβαση στις ιατρικές του υπηρεσίες, µε βάση τους όρους και τις καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Η

2 Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει χωρίς προειδοποίηση του Ασφαλισµένου µερικές ή και όλες τις συνεργασίες αν κρίνει ότι οι συνθήκες δεν τις ευνοούν. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο, η Εταιρία θα καταβάλει την προβλεπόµενη από το παρόν Ασφαλιστήριο αποζηµίωση µετά την προσκόµιση των πρωτοτύπων παραστατικών (Απολογιστική Αποζηµίωση). Ο Ασφαλισµένος πριν από κάθε νοσηλεία επικοινωνεί µε την Εταιρία (τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέµατα υγείας) και ενηµερώνεται για τα Συµβεβληµένα µε αυτή Νοσοκοµεία Μη Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο Περιστατικό Νοσηλείας Τηλεφωνική Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέµατα υγείας Χειρουργικό Περιστατικό Κάθε Νοσοκοµείο και Κλινική, που δεν ανήκει στο Συµβεβληµένο ίκτυο Νοσοκοµείων. Νοσηλεία λόγω ασθένειας που οφείλεται στις ίδιες ή συναφείς αιτίες, καθώς και όλες οι σωµατικές βλάβες που οφείλονται στο ίδιο ατύχηµα θα θεωρούνται σαν ένα Περιστατικό Νοσηλείας. ιαδοχικές νοσηλείες που οφείλονται στην ίδια αιτία ή στις επιπλοκές της θεωρείται σαν ένα Περιστατικό Νοσηλείας εφόσον δεν απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από ενενήντα (90) ηµέρες. Τηλεφωνικό Κέντρο υπηρεσιών που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, στελεχωµένο µε οµάδα ειδικών σε ιατρικά και ασφαλιστικά θέµατα για την υποστήριξη και παρακολούθηση της σωστής εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος. Το Κέντρο παρέχει στον Ασφαλισµένο καθοδήγηση και πληροφορίες µέσω τηλεφώνου, ελέγχει την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης, και του παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία που προηγείται της Νοσηλείας. Το περιστατικό νοσηλείας το οποίο σχετίζεται µε την αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας τα οποία απαιτούν χειρουργική επέµβαση. Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 2.1. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη σε Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό Η κάλυψη από την Εταιρία των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης σε Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία γίνεται µε απευθείας εξόφλησή τους στα Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία (Ελεύθερη Πρόσβαση) ως εξής: Στην Ελλάδα, καλύπτεται το εκατό τοις εκατό (100%) του συνόλου των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 1. του παρόντος µέχρι το Ανώτατο Ετήσιο Όριο της Κάλυψης, ανά Περιστατικό Νοσηλείας, µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού Στο Εξωτερικό, εξαιρουµένων των Η.Π.Α. και Καναδά, καλύπτεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 1. του παρόντος µέχρι το Ανώτατο Ετήσιο Όριο της Κάλυψης, ανά Περιστατικό Νοσηλείας, µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού Στις ΗΠΑ και Καναδά, καλύπτεται το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 1. του παρόντος µέχρι το Ανώτατο Ετήσιο Όριο της Κάλυψης, ανά Περιστατικό Νοσηλείας, µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού Νοσοκοµειακή περίθαλψη σε Μη Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό Η κάλυψη από την Εταιρία των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης σε Μη Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία γίνεται µετά την προσκόµιση των πρωτοτύπων παραστατικών (Απολογιστική Αποζηµίωση) ως εξής: Εκ των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης του Άρθρου 1. του παρόντος, η Εταιρία καλύπτει για νοσηλείες που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα: α) Το εκατό τοις εκατό (100%) της αµοιβής χειρουργού, αναισθησιολόγου και ιατρού άλλης ειδικότητας µε ανώτατο όριο αυτό που ορίζεται στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου» και στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Ιατρού (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου)» και, β) Το εκατό τοις εκατό (100%) των υπολοίπων Αναγνωρισµένων Εξόδων. Η ανωτέρω κάλυψη παρέχεται µέχρι το Ανώτατο Ετήσιο Όριο της Κάλυψης, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού Εκ των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης του Άρθρου 1. του παρόντος, η Εταιρία καλύπτει για νοσηλείες που πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό, εξαιρουµένων των Η.Π.Α και Καναδά:

3 α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αµοιβής χειρουργού, αναισθησιολόγου και ιατρού άλλης ειδικότητας µε ανώτατο όριο αυτό που ορίζεται στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου» και στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Ιατρού (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου)» και, β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) των υπολοίπων Αναγνωρισµένων Εξόδων. Η ανωτέρω κάλυψη παρέχεται µέχρι το Ανώτατο Ετήσιο Όριο της Κάλυψης, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού Εκ των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης του Άρθρου 1. του παρόντος, η Εταιρία καλύπτει για νοσηλείες που πραγµατοποιούνται στις Η.Π.Α και Καναδά: α) Το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αµοιβής χειρουργού, αναισθησιολόγου και ιατρού άλλης ειδικότητας µε ανώτατο όριο το διπλάσιο του ποσού που αναγράφεται στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου» και στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Ιατρού (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου)» και, β) Το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των υπολοίπων Αναγνωρισµένων Εξόδων. H ανωτέρω κάλυψη παρέχεται µέχρι το Ανώτατο Ετήσιο Όριο της Κάλυψης, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού Στις νοσηλείες κατά τη διάρκεια των οποίων πραγµατοποιούνται χειρουργικές επεµβάσεις ισχύουν τα κατωτέρω σε σχέση µε την αµοιβή του χειρουργού και του αναισθησιολόγου: Το ανώτατο όριο αµοιβής χειρουργού και αναισθησιολόγου ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης έχει οριστεί µε βάση το είδος και τη βαρύτητα της επέµβασης, όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων. Σε περίπτωση που η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιηθεί µε τη συνδροµή βοηθού χειρουργού, το ποσό που καλύπτεται από την Εταιρία για την αµοιβή του υπολογίζεται σύµφωνα µε τα ποσοστά που ορίζονται ανωτέρω υπό , , και 2.2.3, όµως στην περίπτωση αυτή το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί από την Εταιρία για την αµοιβή χειρουργού και την αµοιβή βοηθού χειρουργού δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζεται στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου» ή το διπλάσιο αυτού αν η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιηθεί στις Η.Π.Α και Καναδά. Αν στη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεµβάσεις ταυτόχρονα, οι οποίες διενεργούνται από τον ίδιο χειρουργό, θεωρούνται ως µία επέµβαση και το ανώτατο όριο αµοιβής χειρουργού καθορίζεται σε ποσό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέµβαση που έγινε, σύµφωνα µε τον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου» και τον «Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων». Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας ο ασφαλισµένος υποβληθεί σε δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεµβάσεις ταυτόχρονα, οι οποίες διενεργούνται από χειρουργούς διαφορετικής ειδικότητας, το ανώτατο όριο της αµοιβής κάθε χειρουργού, για κάθε µία από αυτές, καθορίζεται στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου». Σε περίπτωση που η χειρουργική επέµβαση δεν αναφέρεται στον «Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων», το ανώτατο όριο της αµοιβής του χειρουργού που πραγµατοποίησε την επέµβαση είναι ίσο µε αυτό που προβλέπεται για χειρουργική επέµβαση ανάλογης βαρύτητας Στις νοσηλείες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν πραγµατοποιούνται χειρουργικές επεµβάσεις ισχύουν τα κατωτέρω σε σχέση µε τις αµοιβές των ιατρών: Η Εταιρία θα καλύψει την αµοιβή του θεράποντα ιατρού σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται ανωτέρω υπό 2.2.1, και Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της νοσηλείας πραγµατοποιηθεί παρακολούθηση και από άλλους ιατρούς πέραν του θεράποντα ιατρού, τότε η Εταιρία θα καλύψει τις αµοιβές των εν λόγω ιατρών σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται ανωτέρω υπό 2.2.1, και , υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ιατροί έχουν διαφορετικές µεταξύ τους και µε τον θεράποντα ιατρό ιατρικές ειδικότητες και ότι η ιατρική παρακολούθηση από αυτούς είναι απαραίτητη µε βάση αντικειµενικά ιατρικά κριτήρια. Περισσότερες από µία επισκέψεις ιατρών δεν θα καλύπτονται εφόσον πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας ηµέρας, εκτός αν συστήνονται εγγράφως και τεκµηριωµένα από τον θεράποντα ιατρό Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη Αµοιβή Αναισθησιολόγου 1. Πολύ Μικρή Μικρή Μεσαία Μεγάλη Βαρεία Εξαιρετικά βαρεία

4 7.Ειδική Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Ιατρού (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου) Ανώτατα όρια αµοιβών ιατρού (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου ) Για νοσηλεία µέχρι και 2 ηµέρες 200 Από την 3 η µέχρι και την 5 η ηµέρα της νοσηλείας 105 Από την 6 η µέχρι και την 20 η ηµέρα νοσηλείας 75 Από την 20 η ηµέρα 50 Άρθρο 3. ΠΑΡΟΧΕΣ Ανώτατο όριο αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή Καλύπτονται οι δαπάνες δωµατίου και τροφής, µε ανώτατο όριο τη χρέωση, από το Νοσοκοµείο, δίκλινου (Β) δωµατίου Ανώτατο όριο αποζηµίωσης για δαπάνες Νοσοκοµείου, εκτός του ωµατίου και Τροφής Το ανώτατο όριο για τις καλυπτόµενες δαπάνες Νοσοκοµείου, οι οποίες περιγράφονται στο Άρθρο 3.3. είναι τα εύλογα και συνήθη έξοδα νοσηλείας που αντιστοιχούν σε δίκλινο δωµάτιο απάνες Νοσοκοµείου Στις καλυπτόµενες δαπάνες στα πλαίσια νοσηλείας, ή παράτασης αυτής, ή αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών περιλαµβάνονται: δαπάνες για τη χρήση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας, δαπάνες φαρµάκων, οξυγόνου, επιδέσµων, γύψινων επιδέσµων, δαπάνες για τη χρήση του ιατρικού εξοπλισµού του νοσοκοµείου (π.χ. υποστηρικτικών µηχανηµάτων καρδιάς και πνευµόνων), δαπάνες χειρουργείου και νάρκωσης, δαπάνες για ενδοφλέβια διαλύµατα, ενέσεις και ορούς, µεταγγίσεις, δαπάνες για ακτινογραφίες, ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, σπινθηρογραφήµατα και άλλες εξετάσεις, µόνο όταν αυτές σχετίζονται µε την κύρια (βασική) αιτία της καλυπτόµενης νοσηλείας, δαπάνες για χηµειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, δαπάνες αισθητικών χειρουργικών επεµβάσεων εξαιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος, δαπάνες θεραπείας οδόντων, ούλων εξαιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος, δαπάνες αγοράς προσθετικών τµηµάτων σώµατος (π.χ. χέρι, πόδι) και δαπάνες διορθωτικών συσκευών (π.χ. βαλβίδες καρδιάς, βηµατοδότη). Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της νοσηλείας πραγµατοποιηθούν εξετάσεις που σχετίζονται µε δευτερεύουσες διαγνώσεις µιας καλυπτόµενης νοσηλείας, οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές θα θεωρηθούν ως Αναγνωρισµένα Έξοδα, αν ανταποκρίνονται στα κριτήρια της ιατρικής αναγκαιότητας και καταλληλότητας όπως ορίζονται στο παρόν (Παράγραφος 1.7. του Άρθρου 1) απάνες Μεταµοσχεύσεων Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλισµένου ως λήπτη του µοσχεύµατος, εκτός των σχετικών δαπανών που αναφέρονται στο Άρθρο 3. των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συµπληρωµατικών Καλύψεων «Εξαιρέσεις» Νοσηλεία Μίας Ηµέρας Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας για θεραπείες ή χειρουργικές επεµβάσεις, που δεν απαιτούν τη διανυκτέρευση Νοσοκοµείο. στο 3.6. Αµοιβή Αποκλειστικής Νοσοκόµας Καλύπτονται οι δαπάνες για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόµας, εφόσον είναι ιατρικά επιβεβληµένες και παρέχονται από νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια, µε εξαίρεση τον/ την σύζυγο και τους συγγενείς του πρώτου και δευτέρου βαθµού του Ασφαλισµένου, κάτοχο αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών Αµοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου και θεράποντα ιατρού άλλης ειδικότητας Καλύπτεται η δαπάνη που αφορά στην αµοιβή του χειρουργού για την χειρουργική επέµβαση και την εντός του Νοσοκοµείου παρακολούθηση, στην αµοιβή του αναισθησιολόγου για την αναισθησία η οποία απαιτείται για τη διεξαγωγή χειρουργικής επέµβασης ή εξέτασης ή στην αµοιβή του θεράποντα ιατρού, σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί χειρουργική επέµβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

5 3.8. Έξοδα συνοδού Καλύπτονται οι δαπάνες για συνοδό του ασφαλισµένου, που χρεώνονται από το Νοσοκοµείο, όταν η ηλικία του ασφαλισµένου είναι µέχρι δώδεκα (12) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καταβληθεί αµοιβή αποκλειστικής νοσοκόµας Έξοδα Πριν & Μετά τη Νοσηλεία Έξοδα Πριν τη Νοσηλεία Καλύπτονται τα έξοδα για ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις τα αποτελέσµατα ή πορίσµατα των οποίων είχαν σαν αναγκαίο επακόλουθο την εντός ενός (1) µηνός από την πραγµατοποίησή τους, εισαγωγή του Ασφαλισµένου για νοσηλεία. Έξοδα Μετά τη Νοσηλεία Καλύπτονται τα έξοδα, τα οποία είναι απολύτως σχετικά µε τη νοσηλεία που προηγήθηκε, και έχουν πραγµατοποιηθεί το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία εξόδου από το Νοσοκοµείο και αφορούν παρακολούθηση ιατρών, θεραπεία, φάρµακα, φυσικοθεραπεία και διαγνωστικές εξετάσεις. ιευκρινίζεται ότι ανάλογα µε τη χώρα που έχουν πραγµατοποιηθεί τα πριν και µετά τη νοσηλεία έξοδα, η Εταιρία θα καταβάλει στην Ελλάδα το εκατό τοις εκατό (100%) αυτών, στο εξωτερικό το ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτών και στις Η.Π.Α. και Καναδά το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) αυτών, µε ανώτατο όριο σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ, ανά Περιστατικό Νοσηλείας, µετά την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού Επιδόµατα Προβλέπονται τα παρακάτω επιδόµατα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται στο Άρθρο 4. των παρόντων Ειδικών Όρων. α) Επίδοµα συµµετοχής. β) Ηµερήσιο επίδοµα νοσηλείας. γ) Χειρουργικό επίδοµα Επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό Σύµφωνα µε το Άρθρο 13. του παρόντος Προγράµµατος. Άρθρο 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΟ Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 4.1. Σε περίπωση καταβολής µέρους των εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης από άλλον ασφαλιστικό φορέα, ηµόσιο ή Ιδιωτικό ισχύουν τα εξής: Αν το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το εκπιπτόµενο ποσό, η Εταιρία θα καταβάλει το εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς µεταξύ των Αναγνωρισµένων Εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας, Σε περίπτωση που η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό (πλην Η.Π.Α. και Καναδά), η διαφορά των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσηλείας θα καταβληθεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%). Σε περίπτωση που η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί στις ΗΠΑ και Καναδά, η διαφορά των Αναγνωρισµένων Εξόδων νοσηλείας θα καταβληθεί στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Σε περίπτωση που η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί σε Μη Συµβεβληµένο µε την Εταιρία Νοσοκοµείο, η διαφορά µεταξύ της αµοιβής χειρουργού, αναισθησιολόγου ή ιατρού άλλης ειδικότητας και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας για αυτήν, καταβάλλεται από την Εταιρία στο ποσοστό που ορίζεται ανωτέρω κατά περίπτωση µε ανώτατο όριο αφενός µεν σε περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πλην Η.Π.Α. και Καναδά), τα ποσό που ορίζεται στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου» και στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Ιατρού (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου», αφετέρου δε σε περίπτωση νοσηλείας στις Η.Π.Α. και Καναδά το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στους ανωτέρω Πίνακες Αν το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας είναι µικρότερο του εκπιπτόµενου ποσού, η Εταιρία θα καταβάλει το εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς µεταξύ των Αναγνωρισµένων Εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας, αφού αφαιρέσει το εκπιπτόµενο ποσό µειωµένο όµως κατά το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας. Αν η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό, τότε το ποσοστό του ανωτέρω εδαφίου µειώνεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%), και στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) αν η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί στις ΗΠΑ και Καναδά, Σε περίπτωση που η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί σε Μη Συµβεβληµένο µε την Εταιρία Νοσοκοµείο, το ποσό που θα καταβάλει η Εταιρία ως αποζηµίωση για την αµοιβή χειρουργού αναισθησιολόγου ή ιατρού άλλης ειδικότητας, όπως αυτό προκύπτει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα δύο ανωτέρω εδάφια, δεν µπορεί να υπερβαίνει αφενός µεν σε περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πλην Η.Π.Α. και Καναδά), τα ποσό που ορίζεται στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Ιατρού (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου» και στον «Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Ιατρού (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου», αφετέρου δε σε περίπτωση νοσηλείας στις Η.Π.Α. και Καναδά το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στους ανωτέρω Πίνακες 4.2. Σε περίπτωση που το ποσό συµµετοχής των άλλων φορέων είναι µεγαλύτερο από το εκπιπτόµενο ποσό, τότε η Εταιρία επιπλέον των ανωτέρω θα καταβάλει "Επίδοµα Συµµετοχής", το οποίο είναι ίσο µε το σαράντα τοις εκατό (40%) της διαφοράς µεταξύ του ποσού συµµετοχής των άλλων φορέων και του εκπιπτόµενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι η ίδια η Εταιρία δεν έχει καταβάλλει µέρος των εξόδων νοσηλείας σε εκτέλεση των Όρων άλλου Ασφαλιστηρίου και µε τους ακόλουθους περιορισµούς: α) Το τµήµα του «Επιδόµατος Συµµετοχής» που αφορά στην αµοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου ή ιατρού άλλης ειδικότητας αθροιζόµενο µε την καταβολή εκ µέρους της Εταιρίας του ποσού που αφορά στην αποδοχή της σχετικής δαπάνης, σύµφωνα µε τα

6 οριζόµενα υπό και ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στους Πίνακες των Άρθρων 2.3. και β) Το ανώτατο όριο του «Επιδόµατος Συµµετοχής» ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ Αν άλλος ασφαλιστικός φορέας ( ηµόσιος ή Ιδιωτικός), για το ίδιο Περιστατικό Νοσηλείας, συµµετέχει στο εκατό τοις εκατό (100%) στα έξοδα νοσηλείας, ισχύουν τα εξής: α) Η Εταιρία θα καταβάλει ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας, το οποίο είναι ίσο µε εκατό Ευρώ ( 100) για κάθε ηµέρα νοσηλείας και µε ανώτατο όριο τις δέκα (10) ηµέρες, ανά Περιστατικό Νοσηλείας.. β) Αν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ο ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση, τότε η Εταιρία, επιπλέον του «Ηµερήσιου Επιδόµατος» θα καταβάλει, ανάλογα µε την κατηγορία της επέµβασης, «Χειρουργικό Επίδοµα», το οποίο είναι ίσο µε το σαράντα τοις εκατό (40%) της διαφοράς µεταξύ του ποσού που αντιστοιχεί στην ανώτατη αµοιβή για αυτήν την επέµβαση µε βάση τον Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και τον Πίνακα Χειρουργικών Επεµβάσεων και του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ. Αν ο ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας υποβληθεί σε περισσότερες από µία χειρουργικές επεµβάσεις τότε η Εταιρία θα καταβάλει το σαράντα τοις εκατό (40%) της διαφοράς µεταξύ του ποσού της ανώτατης αµοιβής που αντιστοιχεί µε βάση τους παραπάνω Πίνακες, στην βαρύτερη εκ των πραγµατοποιηθεισών επεµβάσεων και του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ Σε καµία από τις περιπτώσεις του παρόντος Άρθρου το σύνολο του ποσού που καταβάλει η Εταιρία δεν µπορεί να υπερβαίνει το Ανώτατο Ετήσιο Όριο Κάλυψης ανά Περιστατικό Νοσηλείας. Άρθρο 5. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 5.1. Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 8. των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής: Νοσηλείες που οφείλονται σε ασθένεια δεν καλύπτονται τον πρώτο µήνα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ, της παρούσας κάλυψης Για τις παρακάτω περιπτώσεις, είτε αφορούν ασθένεια είτε ατύχηµα, ισχύουν οι αναφερόµενες στον παρακάτω πίνακα περίοδοι αναµονής από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ, της παρούσας κάλυψης: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Κήλες (πάσης φύσεως συµπεριλαµβανοµένης και της κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου) Αιµορροΐδες Αµυγδαλές, σκολίωση ρινικού διαφράγµατος Ινοµυώµατα και καλοήθεις όγκοι µήτρας, κάθε µορφής Θεραπείες/ επεµβάσεις του µυοσκελετικού συστήµατος πλην των περιπτώσεων καταγµάτων των οστών Καρδιαγγειακά νοσήµατα Καλοήθεις όγκοι, καλοήθεις κύστεις, κακοήθειες, κακοήθεις όγκοι και κακοήθεις κύστεις ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12 µήνες 12 µήνες 12 µήνες 12 µήνες 12 µήνες 9 µήνες 9 µήνες 5.2. ιευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό και καλύπτονται µετά το πέρας της κατά περίπτωση περιόδου αναµονής, εφόσον οι µεν ασθένειες εκδηλωθούν για πρώτη φορά στη διάρκεια της περιόδου αναµονής, τα δε ατυχήµατα συµβούν για πρώτη φορά στη διάρκεια της περιόδου αναµονής και αµφότερα δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου Άρθρο 6. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Επί πλέον των εξαιρέσεων που αναφέρονται στους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συµπληρωµατικών Καλύψεων, Άρθρο 3., σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης δεν καλύπτονται οι παρακάτω αναφερόµενες περιπτώσεις: 6.1. Περιοδική αιµοκάθαρση που οφείλεται σε νεφρική ανεπάρκεια Μηχανική υποστήριξη της ζωής (Life Support Machine), άνω των εξήντα (60) ηµερών. Άρθρο 7. ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 3. των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συµπληρωµατικών Καλύψεων, «Εξαιρέσεις», ο τοκετός (φυσιολογικός ή µε καισαρική τοµή ) καλύπτεται µε ένα εφάπαξ επίδοµα, το οποίο ανέρχεται σε πεντακόσια Ευρώ ( 500), µετά

7 από είκοσι τέσσερις (24) µήνες συνεχούς ασφάλισης από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή της επαναφοράς σε ισχύ της παρούσας κάλυψης. Άρθρο 8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη παρέχεται έναντι πληρωµής ετησίων ασφαλίστρων, το ύψος των οποίων αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Η καταβολή των ασφαλίστρων συνεχίζεται για όλη τη χρονική περίοδο ισχύος της κάλυψης που έχει συµφωνηθεί και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Άρθρο 9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Τα ετήσια ασφάλιστρα της κάλυψης αυξάνονται σε κάθε ασφαλιστική επέτειο, µε ποσοστό αύξησης που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών - Ασφαλίστρων. Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρία είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζει τα ετήσια ασφάλιστρα αλλά η αναπροσαρµογή αυτή θα γίνεται για όλους όσους είναι ήδη Ασφαλισµένοι και µόνο κατά την επέτειο του Ασφαλιστηρίου. Η αναπροσαρµογή αυτή του ετήσιου ασφαλίστρου για την παρούσα κάλυψη καθορίζεται από τους εξής παράγοντες: Την ηλικία του Ασφαλισµένου κατά την έναρξη της ασφαλιστικής περιόδου. Το ύψος των παροχών. Τη σχέση ανάµεσα στις αποζηµιώσεις και τα ασφάλιστρα, της ίδιας οικονοµικής χρήσης. Τον τιµάριθµο των νοσηλίων, τις αµοιβές των χειρουργών, αναισθησιολόγων, θεραπόντων γιατρών και όλων των εξόδων για την περίθαλψη. Τις θεραπευτικές και διαγνωστικές µεθόδους οι οποίες χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την πρόοδο της τεχνόλογίας και της ιατρικής επιστήµης. Άρθρο 10. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη ισχύει µέχρι τη συµπλήρωση των 75 ετών του Ασφαλισµένου. Αν το ασφαλιστήριο ήταν συνεχώς σε ισχύ κατά την τελευταία 5ετία, πριν την 75 η επέτειο των γενεθλίων του Ασφαλισµένου, η ισχύς του παρατείνεται µέχρι τη λήξη της Βασικής Ασφάλισης Ζωής. Άρθρο 11. ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Στα εξαρτώµενα µέλη παρέχεται το δικαίωµα να ασφαλιστούν µε ατοµικό ασφαλιστήριο, µε την πλησιέστερη κάλυψη µε την παρούσα και το ισχύον τιµολόγιο της Εταιρίας που θα διαθέτει τότε, χωρίς έλεγχο ασφαλισιµότητας, στις εξής περιπτώσεις: 1. Στα παιδιά εξαρτώµενα µέλη κατά τη λήξη της παρούσας κάλυψης (ηλικία 18 ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν). 2. Όταν αποβιώσει ο κυρίως Ασφαλισµένος. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε έγγραφη αίτηση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της λήξης της κάλυψης ή του θανάτου του Ασφαλισµένου. Άρθρο 12. ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΙΑΜΟΝΗ Ο Αντισυµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος διαµένει στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και οφείλει να ενηµερώνει την Εταιρία για κάθε αλλαγή της. Η παρούσα κάλυψη ισχύει για διαµονή του Ασφαλισµένου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επίσης ισχύει και κατά τη διάρκεια παραµονής του Ασφαλισµένου στο εξωτερικό για ταξίδια τουρισµού ή και επιχειρηµατικής δραστηριότητας όχι όµως για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών, ανά ασφαλιστικό έτος. Άρθρο 13. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Παροχή. Η Εταιρία µέσω ιεθνούς Κέντρου Βοηθείας παρέχει, σε κάθε ένα Ασφαλισµένο άτοµο, επείγουσα ιατρική βοήθεια για τις περιπτώσεις αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήµατος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος βρίσκεται σε απόσταση άνω των 50 χιλιοµέτρων από τον τόπο µόνιµης κατοικίας του για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ηµερών. Η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα στον Ασφαλισµένο να επικοινωνεί, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο µε το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για Θέµατα Υγείας, το οποίο αναλαµβάνει τον αναγκαίο συντονισµό των ενεργειών για τις καλύψεις που παρέχονται µε το παρόν πρόγραµµα.

8 13.2. Γεωγραφικά όρια. Η παροχή αυτή ισχύει για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες του εξωτερικού εκτός από την Αλβανία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι καλύψεις των Παραγράφων , , και , παρέχονται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Οι καλύψεις της Παραγράφου , παρέχονται µόνο στο εξωτερικό Καλύψεις. Η Εταιρία παρέχει τις εξής υπηρεσίες και καλύψεις: Υγειονοµική Μεταφορά. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας και µετά από συνεννόηση µε τον θεράποντα ιατρό, η Εταιρία αναλαµβάνει την οργάνωση και τα έξοδα µεταφοράς του Ασφαλισµένου στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, προσαρµοσµένη στις ανάγκες αντιµετώπισης του περιστατικού. Η µεταφορά γίνεται µε αεροσκάφος της γραµµής, ασθενοφόρο ή άλλο κατάλληλο δηµόσιο ή ιδιωτικό µεταφορικό µέσο. Σε περίπτωση που η µεταφορά αποδειχθεί ιατρικά αδύνατη µε αεροσκάφος της γραµµής, θα πραγµατοποιηθεί µε ιδιωτικό αεροσκάφος. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται από τους γιατρούς του ιεθνούς Κέντρου Βοήθειας και τους θεράποντες γιατρούς Επιστροφή/ Επαναπατρισµός Ασθενών. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας του Ασφαλισµένου, η Εταιρία αναλαµβάνει µετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του, στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισµού του Ασφαλισµένου, προς µία νοσηλευτική µονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του Επίσκεψη και έξοδα διανυκτέρευσης συγγενικού προσώπου. Αν ο Ασφαλισµένος νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο και η διάρκεια νοσηλείας είναι µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών, η Εταιρία: α) Θέτει στη διάθεση ενός συγγενικού προσώπου του Ασφαλισµένου, ένα εισιτήριο µε επιστροφή τραίνου, Α Θέσης, πλοίου, λεωφορείου ή αεροπλάνου, οικονοµικής θέσης, ( αν η αντίστοιχη διαδροµή µε τραίνο η πλοίο διαρκεί περισσότερο από έξι ώρες). β) Αναλαµβάνει τα έξοδα διανυκτέρευσης ενός συγγενικού προσώπου του Ασφαλισµένου σε ξενοδοχείο µέχρι του ποσού των ενενήντα (90) την ηµέρα και για µέγιστη διάρκεια επτά (7) ηµερών. Σαν συγγενείς ορίζονται οι γονείς, τα αδέλφια, ο/ η σύζυγος και τα παιδιά του Ασφαλισµένου Επαναπατρισµός σορού. Σε περίπτωση θανάτου από ατύχηµα ή από ξαφνική ασθένεια, η Εταιρία αναλαµβάνει: τις επί τόπου διαδικασίες και την άµεση πληρωµή των εξόδων της µεταφοράς της σορού του Ασφαλισµένου που βρήκε το θάνατο, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, στον τόπο ταφής του στην Ελλάδα, µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ( 3.000). τα έξοδα των απαραίτητων εργασιών ταρίχευσης και τοποθέτησης στο φέρετρο για τη µεταφορά. Τα έξοδα ταφής και κηδείας δεν περιλαµβάνονται οργανώνει τον επαναπατρισµό της σορού του Ασφαλισµένου µόνον εφόσον της µεταβιβάζονται τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες και δικαιολογητικά Επαναπατρισµός των υπολοίπων µελών της οικογενείας. Η Εταιρία οργανώνει και αναλαµβάνει το κόστος σε περίπτωση επαναπατρισµού του ασφαλισµένου, σύµφωνα µε τις Παραγράφους και , την επιστροφή των µελών της οικογένειας του Ασφαλισµένου ή του συνοδού του που ταξίδευε µαζί του, εφόσον επιθυµούν να διακόψουν το ταξίδι τους Ειδικές εξαιρέσεις. Επιπλέον των εξαιρέσεων που αναφέρονται στους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συµπληρωµατικών Καλύψεων, Άρθρο 3. και των Ειδικών Εξαιρέσεων (Άρθρο 6.) του παρόντος Προγράµµατος Υγείας, δεν καλύπτονται από την παροχή της επείγουσας ιατρικής βοήθειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τα παρακάτω αναφερόµενα: Οι ιατρικές παθήσεις των οποίων η εµφάνιση είναι προβλεπόµενη λόγω του προγενέστερου ιατρικού ιστορικού σε γνώση του Ασφαλισµένου. Προϋπάρχουσα, επαναλαµβανόµενη, χρόνια ασθένεια, η κατάσταση της οποίας είναι γνωστή από τον Ασφαλισµένο και για την οποία υπόκειται σε θεραπεία. Οι περιπτώσεις (χειρουργικές ή µη) που µπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστηµα ενώ η µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τη ζωή του Ασφαλισµένου. Οι Ασφαλισµένοι που βρίσκονται σε ταξίδι για ιατρικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς Ευθύνες Εταιρίας και ιεθνούς Κέντρου Βοήθειας. Τόσο η Εταιρία όσο και το ιεθνές Κέντρο Βοήθειας δεν ευθύνονται αν δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί η επείγουσα µεταφορά λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών (κανόνες αεροπλοΐας που απαγορεύουν την απογείωση, πτήση ή προσγείωση αεροπλάνου ή ελικοπτέρου, απεργιών, αποκλεισµού οδικών αρτηριών κ.λ.π. ) όπως επίσης δεν ευθύνονται για ατυχήµατα ή επιδεινώσεις της κατάστασης της υγείας του παθόντος- Ασφαλισµένου ή του συνοδού του, που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια επείγουσας µεταφοράς. Η πραγµατοποίηση µιας επείγουσας µεταφοράς δεν συνεπάγεται αυτόµατα και τη δέσµευση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλίσµατος που αφορά σε άλλες καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου.

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ Καθαρισµός τραύµατος Ακρωτηριασµός δακτύλου (χεριού, ποδιού) Απολίνωση µείζονος σαφηνούς φλεβός Ακρωτηριασµός άκρου (ποδός, κνήµης, µηρού, χεριού, πήχεως, βραχίονος) Απλή συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύµατος Περικαρδιακό παράθυρο Αρτηριακή εµβολεκτοµή θροµβεκτοµή (εµβολή µηριαίας αρτηρίας) Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους (σαφηνεκτοµή ενός σκέλους) Σύγκλιση στέρνου Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας Εγχείρηση κιρσών σε δύο σκέλη (σαφηνεκτοµή σε δύο σκέλη) Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Ανεύρυσµα λαγονίου αρτηρίας Εγχείρηση αορτο εντερικής επικοινωνίας Εγχείρηση ρήξης κοιλιακής αορτής Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥ ιάνοιξη επιφανειακού αποστήµατος Ονυχεκτοµή (µερική) Ενδοσκοπική αφαίρεση πολύποδα ιάνοιξη βαρθολίνειου αδένος Ονυχεκτοµή (ολική) Αιµοπεριτόναιο πλύσεις κοιλίας Αιµορροϊδεκτοµή Ακρωτηριασµός µηρού, κνήµης, βραχίονος, αντιβραχίου, καρπού, ταρσού Αφαίρεση όγκου µαστού ιάνοιξη περιεδρικού αποστήµατος Εκτεταµένα επιπολής θλαστικά τραύµατα Εκτοµή µεκελείου αποφύσεως Ορχεκτοµή Σκωληκοειδεκτοµή Χολοκυστοστοµία Απλή µαστεκτοµή Αφαίρεση κύστης ωοθήκης

10 Λαπαροσκοπική αφαίρεση ενός ή δύο ινοµυωµάτων Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης Λύση συµφύσεων Περιεσφιγµένη βουβωνοκήλη, µηροκήλη. Απλή χολοκυστεκτοµή ιακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού Επινεφριδεκτοµή Θυρεοειδεκτοµή ολική Κολεκτοµή (πλην ολικής) Νεφρεκτοµή Ολική υστερεκτοµή Ριζική µαστεκτοµή Συµφυτικός ειλεός Χολοκυστεκτοµή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Ολική γαστρεκτοµή Ολική κολεκτοµή ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Επέµβαση Whipple ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου ιάνοιξη διαπυηµένου Βαρθολίνειου αδένος Αφαίρεση Βαρθολίνειου αδένος ιαγνωστική λαπαροσκόπηση Εκτοµή τραχήλου Εκτοµή εξαρτήµατος Ωοθηκεκτοµή Εκπυρήνηση ινοµυώµατος µήτρας Λαπαροσκοπική ωοθηκεκτοµή Ολική υστερεκτοµή µε ή χωρίς τα εξαρτήµατα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Ριζική υστερεκτοµή µε λεµφαδενικό καθαρισµό της πυέλου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ενδαγγειακή τοποθέτηση καθετήρος Ενδαγγειακή εκλεκτική θροµβόλυση (Α Φ) Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική µηριαίας Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική λαγονίου Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ιγνυακής Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική καρωτίδος Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική υποκλειδίου Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική κοιλιακής αορτής

11 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής ενδαγγειακής χειρουργικής Ανεύρυσµα λαγονίου αρτηρίας - ενδαγγειακής χειρουργικής Ανεύρυσµα υποκλειδίου - ενδαγγειακής χειρουργικής ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥ Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση µυρµυγκιάς κονδυλώµατος Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση ολίγων θηλωµατων Αφαίρεση σπίλου Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση πολλαπλών θηλωµάτων, µυρµηγκιών, κονδυλωµάτων Μερική ή ολική ονυχεκτοµή και καταστροφή τµήµατος της µήτρας του όνυχος Εκτοµή περιεδρικού συριγγίου Αφαίρεση κακοήθων όγκων BCC, SCC Αφαίρεση κακοήθων όγκων κατά MOHS ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ / ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ Αφαίρεση µικρού δερµατικού όγκου (κάτω των 3 εκ.) και συρραφή Αφαίρεση όνυχος ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ακρωτηριασµός φάλαγγας δακτύλου Αφαίρεση γαγγλίου ιάνοιξη καρπιαίου / ταρσιαίου σωλήνα ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (Ανοικτή) ανάταξη κατάγµατος δακτύλου Ακρωτηριασµός άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή ποδός Αφαίρεση όγκου µαστού Αφαίρεση παλαµιαίας απονεύρωσης επι Dupuytren Συρραφή διατοµής τενόντων ή νεύρων µεµονοµένων Τενοντοµετάθεση ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος ζυγωµατικού Ανοικτή ανάταξη κατάγµατος άνω ή κάτω γνάθου Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγµατος Απλή µαστεκτοµή (1 πλευρά) Λεµφαδενικός καθαρισµός µασχάλης, βουβωνικός Υποδόρειος µαστεκτοµή (1 πλευρά) Αφαίρεση παρωτίδος Υποδόρειος µαστεκτοµή (2 πλευρές) Τραχηλική λεµφαδενεκτοµή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Άνω ή κάτω γναθεκτοµή Παρωτιδεκτοµή µε ανακατασκευή προσωπικού νεύρου ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 10 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ Αφαίρεση όγκων κρανίου Οστεοτοµία LeFort III/ανοικτή ανάταξη καταγµάτων κρανίου κόγχων

12 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Βρογχοσκόπηση (και µε λήψη βιοψιών, βρογχική έκπλυση κλπ) Εκκενωτική παρακέντηση θώρακος Παροχέτευση θώρακος µε τοποθέτηση σωλήνα Bullaw Μεσοθωρακοσκόπηση Πλευροδεσία Τραχειοτοµή Θεραπεία πνευµοθώρακος µε θωρακοτοµή ή θωρακοσκόπηση Σύγκλιση στέρνου Αφαίρεση εµπυήµατος (παροχέτευση καθαρισµός) Λοβεκτοµή Τµηµατεκτοµή πνεύµονα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Αφαίρεση όγκων µεσοθωρακίου Θωρακικό ανέυρυσµα Οισοφαγεκτοµή Πνευµονεκτοµή ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ιαδερµική αγγειοπλαστική και εισαγωγή αγγειακής προθέσεως. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ιαδερµική ενδαγγειακή καταστροφή παραπληρωµατικού δεµατίου (συµπεριλαµβανοµένης χαρτογραφήσεως) ABLATION ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αποσυµφόρηση καρδιακού επιπωµατισµού Τοµή επι του περιακρδίου Θεραπευτικές ενδαγγειακές εγχειρήσεις στο µυοκάρδιο Χειρουργική αντιµετώπιση κοιλιακών αρρυθµιών (και µε τη βοήθεια χαρτογράφησης της καρδιάς) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Ανοικτή βαλβιδοτοµή Αντικατάσταση βαλβίδος καρδιάς Περικαρδιεκτοµή Επαναιµάτωση στεφανιαίας ων µε αυτοµόσχευµα συµπεριλαµβανοµένης της λήψης του αυτοµοσχεύµατος και ενδαρτηρεκτοµή ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Εσωτερική παροχέτευση ΕΝΥ Κρανιοανάτρηση Υποσκληρίδιο αιµάτωµα ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΣΕΙΣ Επισκληρίδιο αιµάτωµα Laser δισκεκτοµή Οσφυϊκή δισκεκτοµή Οσφυϊκή πεταλεκτοµή Παρακέντηση αποστήµατος εγκεφάλου

13 Αυχενική δισκεκτοµή Αυχενική πεταλεκτοµή Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος Μικροδισκεκτοµή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Αφαίρεση ακουστικού νευρινώµατος Όγκοι νωτιαίου µυελού ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ανεύρυσµατα εγκεφάλου ιασφηνοειδής υποφυσεκτοµή/αδενωµατεκτοµή Όγκοι βάσεως κρανίου Πολλαπλές σπονδυλοδεσίες ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ιάνοιξη αιµατώµατος αφαίρεση κύστεως Παρακέντηση αιµάρθρου Παροχέτευση αποστήµατος Αναίµακτος ανάταξη καταγµάτων εξαρθρηµάτων άκρων υπο γενική αναισθησία, τοποθέτηση γύψου στο χειρουργείο Κινητοποίηση αρθρώσεων υπο γενική αναισθησία Συρραφή µεµονωµένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων Ανοικτή µηνισκεκτοµή Αφαίρεση της κεφαλής τηε κερκίδας, µείζωνος πολυγώνου, κόκκυγος, άκρου κλειδός. ιαγνωστική αρθροσκόπηση Συρραφή ρήξεως µεµονωµένων συνδέσµων πλην χιαστών Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων ή ακρωτηριαστικών τραυµάτων ενός ή δυο δακτύλων και µε χρήση βελόνων Kirschner χωρίς συµµετοχή καµπτήρων, αγγείων και νεύρων Ανοικτή υµενεκτοµή µεγάλων αρθρώσεων Αντιµετώπιση καταγµα των βραχιονίου, µηρού, λεκάνης δια εξωτερικής οστεοσύνθεσης Αντιµετώπιση συνθέτων κακώσεων γόνατος Έσω µηνισκεκτοµή Νόσος του Dypuytren Πλαστική χιαστών συνδέσµων Συρραφή ή επανακαθήλωση, αχιλλείου τένοντος, επιγονατιδικού ή τένοντος του τετρακεφάλου ή δικεφάλου. Χειρουργική αρθροσκοπική επέµβαση γόνατος ή ώµου. Ακρωτηριασµοί άκρων πλην αυτών άκρας χειρός ή ποδός Ηµιολική αρθροπλαστική Μικροδισκεκτοµή Οστεοσύνθεση καταγµάτων µηριαίου δια πλακός ή ενδοµυελικής ηλώσεως, κατάγµατα PILON συντριπτικά κάτω πέρατος κνήµης Χειρουργική αντιµετώπιση ψευδαρθρώσεως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Αρθροδεσία ισχίου, ώµου, γόνατος Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώµου Χειρουργική ανασυγκόλληση άκρων δακτύλων Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων πυέλου, κοτύλης

14 Χειρουργική αντιµετώπιση καταγµάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Απεξάρθρωση ισχίου ή ώµουβασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια µικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών. Χειρουργική αντιµετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοήθων όγκων µακρών οστών και λεκάνης. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση όγκου στοµίου ουρήθρας Εκκένωση αιµατοκύστης Παρακέντηση αποστήµατος προστάτου Τοποθέτηση ή αφαίρεση pig tail Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα Ενδοσκοπική αφαίρεση µικρού όγκου κύστης Ενδοσκοπική ουρηθροτοµία Επιδιδυµιδεκτοµή Κιρσοκήλη Υδροκήλη Ανοικτή νεφροστοµία ιουρηθρική αφαίρεση θηλωµάτων Ριζική ορχεκτοµή επι καρκίνου Χειρουργικός καθαρισµός οσχέου (Fournier) κλπ Επέµβαση νεφρών και ουρητήρων επι τραυµατισµού Μερική νεφρεκτοµή Νεφρεκτοµή Νεφρολιθοτοµία Ολική ουρητηρεκτοµή Πυελοπλαστική Συρίγγιο κυστεοκολπικό ή κυστεοεντερικό ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Ριζική κυστεκτοµή επι καρκίνου κύστεως µε πυελική λεµφαδενεκτοµή Ριζική προστατεκτοµή επί καρκίνου προστάτου µε πυελική λεµφαδενεκτοµή Αµφοτερόπλευρος νεφρεκτοµή Στεγανή παροχέτευση ούρων και δηµιουργία νεοκύστης ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ Αφαίρεση ενός ράµµατος τοποθέτηση ενός ράµµατος Επαναληπτική γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως Κρυοπηξία επι ρωγµής αµφιβληστροειδούς Ανάταξη ίριδος Ανάταξη φακού-παρακέντηση προσθίου θαλάµου δευτερογενής καταρράκτης καψουλοτοµή Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου Βιτρεκτοµή πρόσθια Μεµβρανεκτοµή Τραύµα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας

15 Εντρόπιο εκτρόπιο Συρραφή επιπεφυκότος τραύµα σκληρού επιφανειακό Αντιγλαυκωµατική επέµβαση Εκκένωση κόγχου. Στραβισµός Αποκόλληση αµφιβληστροειδούς Βιτρεκτοµή οπίσθια χειρ. Ωχράς Τραύµα σκληρού κερατοειδούς υαλώδους σώµατος ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αδενοειδεκτοµή Ανάταξη απλού κατάγµατος ρινικών οστών Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας Βιοψία τραχηλικού λεµφαδένα ιάνοιξη αποστήµατος ή αιµατώδους διαφράγµατος ιάνοιξη περιαµυγδαλικού αποστήµατος Παρακέντηση τυµπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισµού Χειρουργική θεραπεία τραύµατος ή φλεγµονής πτερυγίου ωτός Αµυγδαλεκτοµή Ανάταξη επιπλεγµένου κατάγµατος ρινός Αφαίρεση όζου θυρεοειδούς Εκτοµή σταφυλής Όγκος παρωτίδος Οισοφαγοσκόπηση Παροχέτευση αποστήµατος κεφαλής ή τραχήλου Συρραφή γλώσσας Τραχειοστοµία Τραχειοτοµία Απολίνωση έξω καρωτίδος Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων ιάνοιξη σφηνοειδούς κόλπου Σύγκλειση διατρήσεως ρινικού διαφράγµατος Χορδεκτοµή Αποσυµπίεση οπτικού νεύρου Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώµατος Θυρεοειδεκτοµή µε εκσκαφή Μερική γλωσσεκτοµή Ολική θυρεοειδεκτοµή Ολική παρωτιδεκτοµή Πλάγια φάρυγγο λαρυγγεκτοµή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Αφαίρεση ακουστικού νευρινώµατος Μερική γναθεκτοµή Μερική οισοφαγεκτοµή Μερική φαρυγγεκτοµή

16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM HEALTH (Α - 6000) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30217) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30217 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας.

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30214) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30214 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - B θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30219) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30219 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort Α 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30243) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30243 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

1.9. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 1.10. Μη Συµβεβληµένο

1.9. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 1.10. Μη Συµβεβληµένο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - Α Θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30248) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30248 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

1.14. Περίοδος αναµονής Ο αριθµός των µηνών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 1.15. Προϋπάρχουσες παθήσεις

1.14. Περίοδος αναµονής Ο αριθµός των µηνών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 1.15. Προϋπάρχουσες παθήσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC Economy(Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30234) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30234 / 01.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort Economy (A 1500) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30223) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30223 / 01.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - Economy Α θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30228) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30228 / 11.2011 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Κλάδος Ζωής Οικογένεια Προϊόντων Πρόγραμμα Υγείας με κάρτα νοσηλείας και 100% κάλυψη Χειρουργών και Αναισθησιολόγων Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Πίνακας Παροχών Αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ------------------------------------------------- σελ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -----------------------------------------------------------------------σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 159 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη την

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Σελίδα 1 από 31 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ. H παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου με αριθμό.. Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη τροποποιείται το Συμπληρωματικό Συμβολαίου Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γ. Ζωγράφος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καθορισµός τραύµατος Καθορισµός τραύµατος δακτύλου ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασµός δακτύλου χεριού,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Θάνατος από ατύχηµα 2. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα (εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη 3. Μόνιµη Μερική Ανικανότητα (%) από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην φλεβοκαθετήρα). Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. χωρίς συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Ιατρική Εξέταση στο Ιατρείο 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 1. Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως μικρής (μεσαίας Χ 2 και μεγάλης Χ 3)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά)

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Συντηρητική ανάταξη κατάγματος Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) Εξάρθρημα ιερολαγόνιας / μικρόσωμα Εντεροτομή Κάταγμα γενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες κατά περίπτωση ατυχήµατος ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΦ-1 ΠΦ-2 1.000 1.500 2. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη (από ασθένεια ή ατύχηµα) 80% ετησίως Αµοιβές χειρουργών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ )

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ ) Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ-4002-1-4) Άρθρο 1 ο : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι, οποτεδήποτε χρησιµοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα ερµηνεύονται και θα έχουν τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς

Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς 1 Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Βασικές Πληροφορίες Ποιοι ασφαλισµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας με αριθμό... Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε..

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση Υγείας, η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισµένο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογενείας του,

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα