ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 388 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδ.Υπαλ.: Γ. Κυριακόπουλος Τηλ: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών». Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Διενεργεί Διεθνή, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών», σύμφωνα με την υπ αριθμ. 17/2016 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, ανάμεσα στους διαγωνιζομένους που οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στo Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και στο περιγραφικό τιμολόγιο. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,23 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων, με υπάρχουσα πίστωση το 2016 ΚΑ: , και πιο αναλυτικά: Α/Α ΔΑΠΑΝΗ Εγγυητική Συμμετοχής ΟΜΑΔΑ Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: , ,30 ΟΜΑΔΑ Β. ΕIΔΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (Α+Β+Γ) ΠΡΟ ΦΠΑ: ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β+Γ) ΜΕ ΦΠΑ: ΦΠΑ (23%): , , ,28 238, ,02 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης ή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 06/06/2016 καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Επισημαίνεται ότι τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Υπηρεσία

2 πρωτοκόλλου του Δήμου Πατρέων,σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους (σε σφραγισμένο (υπο) φάκελο με εξωτερικές ενδείξεις: Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12 της διακήρυξης. Η προμήθεια και ι η εγκατάσταση του εξοπλισμού έτοιμου προς χρήση, θα γίνει, στο Δήμο σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την επομένη της καταληκτικής ημ/νίας υποβολής προσφορών, με δικαίωμα παράτασης ενενήντα (90) ημερών. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 29 της διακήρυξης και το άρθρο 1 παρ.ζ Ν.4152/2013. Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις: α) του ΕΚΠΟΤΑ β) του Ν.2286/95 γ) του Ν.3463/2006 δ) του Ν.4155/2013 ε) του Ν. 4155/2013. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών (κοινή προσφορά). Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Εάν τα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, τότε θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Αυτό ισχύει για όλα τα δικαιολογητικά πλην των καταλόγων-prospectus και των φύλλων καταλόγου της κατασκευάστριας εταιρείας που μπορούν να κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα. Κάθε προμηθευτής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, έντυπο τεχνικής περιγραφής- απαιτήσεων σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, τα παραρτήματα Α και Β καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής (γραμμάτιο του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% χωρίς το ΦΠΑ ανά ομάδα ήτοι: Για την ομάδα Α: Εξοπλισμός Συνήθους Τύπου, εγγυητική συμμετοχής ποσού 1.269,30. Για την ομάδα Β: Ειδικός εξοπλισμός, εγγυητική συμμετοχής ποσού 3.370,28. Για την ομάδα Γ: Ανακρουστικές επιφάνειες, εγγυητική συμμετοχής ποσού 238,44., Εφ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών των ομάδων Α, Β και Γ εγγυητική συμμετοχής ποσού 4.878,02 ευρώ, με χρόνο ισχύος τουλάχιστον των εκατόν πενήντα (150) ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών Ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η Εγγυητική καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, με εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των δύο (2) ετών και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παρέλευση της περιόδου που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον μειοδότη. Πληροφορίες για τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, παρέχονται μέσα από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πατρέων (αρμόδιος: Κυριακόπουλος Γεώργιος - Μαιζώνος ος όροφος-τηλ: , fax: ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην υπ αριθμ. 17/2016 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα δημοσιευτεί άπαξ στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα και τρεις ημερήσιες, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του ΚΗΜΔΗΣ με όλα τα τεύχη της Μελέτης. 2

3 Ημ/νία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/04/2016 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ Να δημοσιευθεί μία φορά 1. Σε δύο οικονομικές εφημερίδες στις: 22/04/ Σε τρεις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες στις : 22/04/ Σε μία τοπική εβδομαδιαία στις : 22/04/ Στο ΦΕΚ στις: 22/04/ Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/04/2016 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ παιδικών χαρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠ.: ,23 (με ΦΠΑ 23%) Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η/Μ Κ.Α.: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ CPV: «Εξοπλισμός Παιδικής χαράς» 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ CPV: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η/Μ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση των δέκα οκτώ (18) υπαίθριων παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές εντός του Καλλικρατικού δήμου Πατρέων. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται βασικές ελλείψεις στις προδιαγραφές ασφαλείας των υφιστάμενων οργάνων, τα οποία από τη μια μεριά είναι παλιά και έχουν υποστεί φθορές, γεγονός που καθιστά την συντήρηση τους αδύνατη και από την άλλη μεριά δεν πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008), ενώ απουσιάζουν οι απαιτούμενες ανακρουστικές επιφάνειες. Η προσβασιμότητα και ένταξη δραστηριοτήτων για χρήση ακόμα και από ΑΜΕΑ, αποτελεί σημαντική επίσης παράμετρο του ανασχεδιασμού. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης του υφιστάμενου επικίνδυνου εξοπλισμού και η τοποθέτηση νέου εξοπλισμού που πληροί τις προδιαγραφές της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008. Επισημαίνεται ότι η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, οι οποίες καθορίζονται στο ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009), όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ. Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των παιδιών και σχετίζεται άμεσα με τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση. Ένας χώρος παιχνιδιού οφείλει να στοχεύει στην κάλυψη των κινητικών, πνευματικών και ψυχαγωγικών αναγκών των χρηστών/παιδιών στους οποίους απευθύνεται, μέσα από μια ποικιλία και αρμονική εναλλαγή λειτουργιών σε μια ισορροπημένη σχέση και αλληλουχία μεταξύ τους. Οφείλει επίσης να μπορεί να συμπεριλαμβάνει και να δίνει διεξόδους παιχνιδιού στα εμποδιζόμενα άτομα. Ειδικότερος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προαγωγή της εξελικτικής διαδικασίας του παιδιού στην κοινωνική, νοητική, κινητική, δημιουργική και συναισθηματική διάσταση, κάτι το οποίο σημαίνει την απόκτηση μιας συμπεριφοράς βασιζόμενης στην ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης, του αυθορμητισμού και της κινητικότητας. Η επιλογή των οργάνων στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για παιχνίδι σε όλες τις ηλικίες και σε εμποδιζόμενα άτομα, με περιβαλλοντική διάσταση και επιπλέον στη δημιουργία δυνατοτήτων για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Έτσι, τα όργανα περιλαμβάνουν ποικίλες λειτουργίες όπως ισορροπία, ολίσθηση, αναρρίχηση, αιώρηση, περιστροφή, σωματικές ασκήσεις, δημιουργικό παιχνίδι και παιχνίδι ρόλων, παραγωγή ήχων και μουσικής και δίνουν εναλλακτικά δυνατότητες απομόνωσης και ξεκούρασης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού μέσα από το παιχνίδι, κάθε όργανο αθλοπαιδιάς υπαίθρου που θα χρησιμοποιηθεί οφείλει να έχει σχεδιαστεί αφενός με βάση το τρίπτυχο υγεία-μάθηση-κοινωνικοποίηση, και αφετέρου τις εργονομικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές ανάγκες και τις κινητικές, κοινωνικές, γλωσσικές, μαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται. Ειδικότερα, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις των μελλοντικών παιχνιδότοπων σε όλο τον κόσμο μέσα από έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό με μεγάλη ευελιξία, από υψηλού επιπέδου βιομηχανική παραγωγή με μεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, κλιματολογικές επιπτώσεις, 5

6 βανδαλισμούς, να έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και να εστιάζει στο περιβάλλον. Ως προς το τελευταίο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο σχεδιασμός να ακολουθεί τις αρχές τις αειφόρου ανάπτυξης, διασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αντίκτυπο μέσα από την παροχή βέλτιστης ποιότητας. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της περιβαλλοντικής πολιτικής ο εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να διαχωρίζεται εύκολα στα μεμονωμένα υλικά από τα οποία αποτελείται, έτσι ώστε να μπορεί να ανακυκλωθεί ή να απορρίπτεται μετά τη λήξη της χρήσης του. Οφείλει επίσης όχι μόνο να χρησιμοποιεί υλικά που είναι ανακυκλώσιμα, αλλά και στο μέτρο του δυνατού να έχει παραχθεί από ανακυκλωμένα υλικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, πραγματοποιείται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με φυσικό αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση των δέκα οκτώ (18) υπαίθριων παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές εντός του Καλλικρατικού δήμου Πατρέων. Η επιλογή των οργάνων έγινε με τρόπο που: Οι εγκαταστάσεις κάθε μιας παιδικής χαράς να γίνουν ένας τόπος αγαπητός στα παιδιά, με ποικιλία λειτουργιών, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται για άσκηση στην ύπαιθρο. να εξασφαλίζουν την ψυχαγωγία και δραστηριότητα παιδιών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών και να είναι σχεδιασμένα με βάση τις εργομετρικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές ανάγκες και τις κινητικές, κοινωνικές, γλωσσικές, μαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνονται. να επηρεάζουν θετικά βασικές δραστηριότητες παιχνιδιού και να προάγουν την εξελικτική διαδικασία του χρήστη/παιδιού. να διεγείρουν με τον παρακινητικό τους χαρακτήρα, τη συμμετοχή, την κινητικότητα, τον πειραματισμό, τη μορφολόγηση και να προάγουν τόσο τη νοητική όσο και τη δημιουργική διαμόρφωση συμπεριφοράς. να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν την ανάγκη του χρήστη/παιδιού για κοινωνικοποίηση. να επιδιώκουν τη δημιουργία ευκαιριών για παιχνίδι σε εμποδιζόμενα άτομα. να αποτελούν πρότυπα για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές τεχνικής ασφάλειας που ισχύουν διεθνώς. Να εστιάζουν στο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού. Επιπλέον, το σύνολο του εξοπλισμού, υποχρεωτικά θα πρέπει: να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008). να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, 1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο 2 και 3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009): Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή της προσφοράς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην 2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 6

7 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Οι προβλεπόμενες επιφάνειες πτώσης στις παρακάτω παιδικές χαρές, εκτός της παιδικής χαράς της πλατείας ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, θα διαμορφωθούν με φυσικά/χαλαρά υλικά, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN και δεν αποτελούν μέρος της παρούσας μελέτης. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη αφορά τους εξής χώρους του Δήμου Πατρέων: 1.Α.1: Παιδική χαρά πλατείας ΚΕΚΚΑΤΟΥ, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρίστωνος, Μελισσού, Ηράκλειτου & Πάροδος Άριστωνος, στην περιοχή Ανθείας. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ _Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.2: Παιδική χαρά πλατείας ΕΚΑΤΑΙΟΥ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Εκαταίου & Φιλήμωνος, στην περιοχή Ψαροφάϊ. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.3: 1.Α.4: Παιδική χαρά πλατείας Ανθούπολης, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ανθουπόλεως & Παρ. Ανθουπόλεως στην περιοχή Ανθούπολη. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ.3.11 Παιδική χαρά πλατείας ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αιγιάλειας & Βρούτου, στην περιοχή Μακρυγιάννη. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.5: Κοινόχρηστος χώρος, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Φιλαδέλφειας, Χείλ. Πατρέως & Βοσπόρου, στην περιοχή Γερανέϊκα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.6: Παιδική χαρά πλατείας ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΣ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λεύκας & Αγ. Νικολάου, στην περιοχή Λεύκα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ.3.3 7

8 - «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.7: Παιδική χαρά πλατείας ΑΧΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μακαρίου, Διαγόρα, Ελλ. Στρατιώτου & Αθηνών, στην περιοχή Μέσα Αγυιάς. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.8: Παιδική χαρά πλατείας ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΩΣ, βρίσκεται μεταξύ των οδών Αμαλιάδος και Λεχαινών, στην περιοχή Μεταμόρφωση Σωτήρος. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ & 2 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.9: Παιδική χαρά πλατείας ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αρξανιάν, Βερμίου & Άθω, στην περιοχή Λάγγουρα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.10: Παιδική χαρά πλατείας ΗΡΩΩΝ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μαραγκοπούλου & Ιερού Λόχου, στην περιοχή Σύνορα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.11: Παιδική χαρά πλατείας ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγ. Σοφίας & Νίκης, στην περιοχή Αγ. Σοφίας. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ & 2 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΕΞΑΓΩΝΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.12: Παιδική χαρά πλατείας ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Καρατζά & Προύσης, στην περιοχή Μαρούδα. 8

9 Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.13: Παιδική χαρά στο ΘΕΑΤΡΑΚΙ, βρίσκεται στην περιοχή Μαρίνας. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΣΕ ΠΕΝΤΑΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.14: Παιδική χαρά πλατείας ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αθ. Διάκου & Καρατζά, στο Κέντρο. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚH ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΣΒΟΥΡΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 500 Χ 500 MM ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 30 ΜΜ, ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 CΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ_ Α.Τ.: 1.Γ ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 500 Χ 500 MM ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 50 ΜΜ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 150 CM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ_ Α.Τ.: 1.Γ ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 500 Χ 500 MM ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 80 ΜΜ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 230 CM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.15: Παιδική χαρά πλατείας ΧΑΝΤΖΗ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λ. Μενούνου, Αργυνουσσών, Πιττακού & Ιού, στην περιοχή Εγλυκάδα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΜΕΣΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ

10 - «ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.16: Παιδική χαρά πλατείας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μαιζώνος, Κολοκοτρώνη, Αράτου & Ρήγα Φεραίου, στο Κέντρο. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ/ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.17: Παιδική χαρά πλατείας ΑΡΟΗΣ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ανθουπόλεως & Παρ. Ανθουπόλεως, στην περιοχή Ανθούπολης. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΙΑΤΟ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΛΟΓΑΚΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.18: Παιδική χαρά πλατείας ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ι. Δαμασκηνού & Κυκλιάδου, στην περιοχή Γηροκομειό. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΙΑΤΟ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΛΟΓΑΚΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ.3.33 Οι προαναφερόμενοι χώροι αφορούν υφιστάμενες παιδικές χαρές του δήμου Πατρέων. Πάτρα, Οι Συντάξασες Ευαγγελία Κρίκη Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Ουρανία Σίνου Αρχιτέκτων Μηχανικός Πάτρα, ΕΛΕΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων Δημήτριος Τσιριγώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός Πάτρα, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ Ελένη Αλεξοπούλου Αγρονόμος Τοπογράφος 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ CPV: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η/Μ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Διθέσια μεταλλική κούνια με 1 καθίσματα (1 νηπίου & 1 παίδων) 1.Γ.3.1 Τεμάχιο 7 710, ,00 2 Διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα παίδων 1.Γ.3.2 Τεμάχιο 4 630, ,00 3 Διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα νηπίων 1.Γ.3.3 Τεμάχιο 7 780, ,00 4 Τετραθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα (2 νηπίων & 2 παίδων) 1.Γ.3.4 Τεμάχιο , ,00 5 Ξύλινη τραμπάλα 2θέσια 1.Γ.3.5 Τεμάχιο 5 230, ,00 6 Ξύλινη τραμπάλα 4θέσια 1.Γ.3.6 Τεμάχιο , ,00 7 Μουσικοί κύλινδροι 1.Γ.3.7 Τεμάχιο , ,00 8 Αναρριχητική σύνθεση 1.Γ.3.8 Τεμάχιο , ,00 9 Αναρρίχηση εξάγωνη 1.Γ.3.9 Τεμάχιο , ,00 10 Τσουλήθρα νηπίων 1.Γ.3.10 Τεμάχιο , ,00 11 Σύνθετο με θέμα και τσουλήθρα νηπίων 1.Γ.3.11 Τεμάχιο , ,00 12 Σύνθετο με θέμα και τσουλήθρα νηπίων 1.Γ.3.12 Τεμάχιο , ,00 13 Σύνθετο με θέμα και τσουλήθρες νηπίων & παίδων 1.Γ.3.13 Τεμάχιο , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ,00 11

12 ΟΜΑΔΑ Β. ΕIΔΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Πενταθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα παίδων (Σε 14 πενταγωνική διάταξη) Ελατήριο δρομέας 15 Ελατήριο επιτάχυνσης 16 Εξαγωνικός πολυλειτουργικός πύργος/παρατηρητήριο με 17 προσβάσιμη κλίμακα Περιστρεφόμενος δίσκος 18 ισορροπίας Διθέσια τραμπάλα με διπλό ελατήριο και επιφάνια 19 ισορροπίας Μικρό χωροδικτύωμα 20 Πολυλειτουργική σύνθεση πύργος με προσβάσιμη 21 κλίμακα Σβούρα 22 Μεταλλική κούνια με δύο καθίσματα παίδων και ένα 23 κάθισμα τύπου Φωλιά Μέσο χωροδικτύωμα 24 Ατομικός περιστροφέας 25 Ατομικός περιστροφέας 26 Πολυλειτουργική σύνθεση/σπιτάκι με 27 προσβάσιμη κλίμακα Πολυλειτουργική τραμπάλα 28 πολλών θέσεων Πολυλειτουργική σύνθεση 29 Ξύλινη πολυλειτουργική σύνθεση με δύο πύργους, 30 τσουλήθρα και κατασκευές αναρρίχησης 1.Γ.3.14 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.15 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.16 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.17 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.18 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.19 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.20 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.21 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.22 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.23 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.24 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.25 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.26 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.27 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.28 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.29 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.30 Τεμάχιο , ,00 12

13 31 Περιστρεφόμενο πιάτο 1.Γ.3.31 Τεμάχιο , ,00 32 Ελατήριο αλογάκι 1.Γ.3.32 Τεμάχιο 4 950, ,00 33 Ξύλινη κούνια με ένα κάθισμα τύπου Φωλιά 1.Γ.3.33 Τεμάχιο , ,00 34 Περιστρεφόμενη δοκός ισορροπίας με χειρολισθήρα 1.Γ.3.34 Τεμάχιο , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ,00 ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Ανακρουστικά προστατευτικά 35 πλακίδια (Προστασίας πτώσης) με εξωτερικές διαστάσεις 500 Χ 500 MM και πάχος 30 ΜΜ για κρίσιμο ύψος πτώσης ώς 1.Γ.3.35 M 2 75,00 44, ,00 και 100 CM (Προμήθεια και τοποθέτηση) 36 Ανακρουστικά προστατευτικά πλακίδια (Προστασίας πτώσης) με εξωτερικές διαστάσεις 500 Χ 500 MM και πάχος 50 ΜΜ 1.Γ.3.36 M 2 56,00 49, ,00 για κρίσιμο ύψος πτώσης ώς και 150 CM (Προμήθεια και τοποθέτηση) 37 Ανακρουστικά προστατευτικά πλακίδια (Προστασίας πτώσης) με εξωτερικές διαστάσεις 500 Χ 500 MM και πάχος 80 ΜΜ για κρίσιμο ύψος πτώσης ώς και 230 CM (Προμήθεια και τοποθέτηση) 1.Γ.3.37 M 2 75,00 78, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (Α+Β+Γ) ΠΡΟ ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,23 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β+Γ) ΜΕ ΦΠΑ: ,23 Πάτρα, Οι Συντάξασες Ευαγγελία Κρίκη Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Πάτρα, ΕΛΕΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων Πάτρα, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ Ουρανία Σίνου Αρχιτέκτων Μηχανικός Δημήτριος Τσιριγώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός Ελένη Αλεξοπούλου Αγρονόμος Τοπογράφος Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Χρήστος Κορδάς 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ CPV: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η/Μ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1.Γ.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν: κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση των δέκα οκτώ (18) υπαίθριων παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές εντός του Καλλικρατικού δήμου Πατρέων. Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. Στην αναγραφόμενη τιμή των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος υπολογίζεται επί της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού της προμήθειας. Οι γενικές και ειδικές προδιαγραφές των οργάνων και των κατασκευών είναι ενδεικτικές, χωρίς τη δυνατότητα αποκλεισμού ισοδύναμων οργάνων και κατασκευών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009) και εφ όσον αυτό αποδεικνύεται στην προσφορά του κάθε δυνητικού αναδόχου, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και τρόπο, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις παρούσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και γενικότερα τις απαιτήσεις της παρούσας προμήθειας, όπως διατυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 1.Γ.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ του παρόντος Περιγραφικού Τιμολογίου. 1.Γ.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176:2008 (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008) Το σύνολο του εξοπλισμού, υποχρεωτικά θα πρέπει: να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008). να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, 1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο 2 και 3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009): Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή της προσφοράς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ

15 Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην 2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Η συμμόρφωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού με το ανωτέρω πρότυπο και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα ελεγχθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην 2 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και στην Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Η δαπάνη ελέγχου από το διαπιστευμένο φορέα βαρύνει τον εργοδότη (Δήμο Πατρέων) και θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της παραλαβής των ειδών από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Οι προβλεπόμενες επιφάνειες πτώσης στις παρακάτω παιδικές χαρές, εκτός της παιδικής χαράς της πλατείας ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, θα διαμορφωθούν με φυσικά/χαλαρά υλικά, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN και δεν αποτελούν μέρος της παρούσας μελέτης. Εγγυήσεις Α) τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α θα πρέπει να συνοδεύονται κατ ελάχιστο από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 3 έτη για όλα τα υλικά που είναι κατασκευασμένος ο εξοπλισμός. Β) τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β, εκτός των ειδών των άρθρων 1/1.Γ.3.20 και 1/Γ.3.24 του περιγραφικού τιμολογίου, θα πρέπει να συνοδεύονται κατ ελάχιστο από τις ακόλουθες εγγυήσεις: Εφόρου Ζωής (Η εφόρου ζωής εγγύηση θα ισχύει για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος μέχρι την απεγκατάστασή του και/ή την απόσυρσή του από τη χρήση): - Γαλβανισμένα Δομικά Στοιχεία (Χαλύβδινοι Στύλοι, Εγκάρσιες Δοκοί, Πλαίσια Δαπέδων, Προσαρτήματα Στήριξης) - Εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα - Επιφάνειες Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας 15 έτη: - Κατεργασμένη ξυλεία ψευδοακακίας 10 έτη: - Πλαστικοποιημένες Επιφάνειες και Δάπεδα Υψηλής Πίεσης - Γαλβανισμένα και αλουμινένια μεταλλικά στοιχεία με επιφανειακή βαφή - Άλλα γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία - Άλλα ανοξείδωτα στοιχεία - Σφιγκτήρες "S" των συρματόσχοινων τύπου Ηρακλής - Συμπαγή Πλαστικά Στοιχεία - Χαλύβδινα Στοιχεία χωρίς Βαφή - Άλλη κατεργασμένη ξυλεία 5 έτη: - Επιφάνειες από Κόντρα Πλακέ με επίστρωση ρητίνης - Κοίλα Πλαστικά στοιχεία - Άλλα βαμμένα χαλύβδινα στοιχεία - Ελατήρια και Ένσφαιροι Τριβείς/ Ρουλεμάν - Κατασκευές από σχοινιά και συρματόσχοινα 2 έτη: - Κινητά Πλαστικά και Χαλύβδινα Στοιχεία - Υλικό μεμβρανών από συνθετικό ελαστικό 15

16 Τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1/1.Γ.3.20 και 1/Γ.3.24 του περιγραφικού τιμολογίου, της ΟΜΑΔΑΣ Β, θα πρέπει να συνοδεύονται κατ ελάχιστο από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 10 έτη: Μεταλλικά στοιχεία της υποστηρικτικής δομής (Πυλώνες/στύλοι γαλβανισμένοι και άβαφοι, συσφιγκτήρες "S", συσφιγκτήρες συρματόσχοινων). 5 έτη: Δίχτυα από συρματόσχοινα, βαμμένα μεταλλικά στοιχεία και καλουπωτά πλαστικά στοιχεία. 2 έτη: Κινητά στοιχεία (συνδέσμους, μεμβράνες και υλικά από συνθετικό ελαστικό). Γ) τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Γ θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη εγγύηση δύο ετών. 1.Γ.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τους σχεδιαστικούς και παιδαγωγικούς στόχους, τις διαστάσεις έκαστης παιδικής χαράς, το φυσικό της έδαφος και τις απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων, συνέταξε ενδεικτικό σχέδιο για κάθε παιδική χαρά και προτείνει βάσει αυτού την προμήθεια των παρακάτω οργάνων και ανακρουστικών επιφανειών, ή ισοδύναμων. ΟΜΑΔΑ Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 1.Γ.3.1 «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 7200x3600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3600x1300 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm Ηλικιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα, Δύο (2) καθίσματα ένα νηπίων και ένα παίδων με αλυσίδες. 16

17 Περιγραφή Οργάνου Η διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα (1 νηπίου & 1 παίδων) θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από (1,5 ετών και άνω) και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα διαθέτει ένα κάθισμα νηπίου και ένα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη μεταλλικών δοκών μορφής Λ, από σιδηροσωλήνα Φ76mm και πάχους 3mm περίπου, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και μία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατομής Φ89 και πάχους 3 mm περίπου η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα (εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα). Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων από γαλβανισμένες αλυσίδες. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO1834 ISO1835 και DIN766. Τα καθίσματα των νηπίου και παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 κατασκευασμένα από αλουμίνιο που περιβάλλεται από καουτσούκ. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Η πάκτωση των μεταλλικών δοκών γίνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανισμένων βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Επτακόσια δέκα ευρώ (710,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.2 «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου 17

18 Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 7200x3600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3600x1300 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm Ηλικιακή ομάδα: (3 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα, Δύο (2) καθίσματα κούνιας παίδων με αλυσίδες. Περιγραφή Οργάνου Η διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα παίδων θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα διαθέτει δύο καθίσματα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη μεταλλικών δοκών μορφής Λ, από σιδηροσωλήνα Φ76mm και πάχους 3mm περίπου, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και μία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατομής Φ89 και πάχους 3 mm περίπου η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα (εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα). Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων από γαλβανισμένες αλυσίδες. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO1834 ISO1835 και DIN766. Τα καθίσματα των παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 κατασκευασμένα από αλουμίνιο που περιβάλλεται από καουτσούκ. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Η πάκτωση των μεταλλικών δοκών γίνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανισμένων βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Εξακόσια τριάντα ευρώ (630,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.3 «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου 18

19 Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 7200x3600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3600x1300 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm Ηλικιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα, Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες. Περιγραφή Οργάνου Η διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα νηπίων θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 1,5 ετών και άνω και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα διαθέτει δύο καθίσματα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη μεταλλικών δοκών μορφής Λ, από σιδηροσωλήνα Φ76mm και πάχους 3mm περίπου, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και μία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατομής Ø89 και πάχους 3 mm περίπου η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα (εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα). Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων από γαλβανισμένες αλυσίδες. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO1834 ISO1835 και DIN766. Τα καθίσματα των νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 κατασκευασμένα από αλουμίνιο που περιβάλλεται από καουτσούκ. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Η πάκτωση των μεταλλικών δοκών γίνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανισμένων βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 ) άνευ ΦΠΑ. 19

20 1.Γ.3.4 «ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ & 2 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 7200x6600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 6600x1300 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm Ηλικιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς, Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα, Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες, Δύο καθίσματα νηπίων με αλυσίδες. Περιγραφή Οργάνου Η τετραθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα (2 νηπίων & 2 παίδων) θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από (1,5 ετών και άνω) και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα διαθέτει δύο καθίσματα νηπίων και δύο παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από τρία ζεύγη μεταλλικών δοκών μορφής Λ, από σιδηροσωλήνα Φ76mm και πάχους 3mm περίπου, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και δύο οριζόντιες δοκούς, κυκλικής διατομής Ø89 και πάχους 3 mm περίπου η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα (εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα). Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων από γαλβανισμένες αλυσίδες. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO1834 ISO1835 και DIN766. Τα καθίσματα των νηπίου και παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 κατασκευασμένα από αλουμίνιο που περιβάλλεται από καουτσούκ. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. 20

21 Η πάκτωση των μεταλλικών δοκών γίνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανισμένων βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.5 «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 4500x2500 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 2500x500 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 600 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1000 mm Ηλιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες, Μία (1) βάση ταλάντωσης. Περιγραφή Οργάνου Η τραμπάλα θα αποτελείται από μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες και μία (1) σύνθετη βάση ταλάντωσης. Η δοκός ταλάντωσης θα είναι κατασκευασμένη από ξύλινη επικολλητή δοκό διαστάσεων 100x100mm περίπου και μήκους 2500mm περίπου. Η δοκός στα άκρα της θα φέρει καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά πάχους 20mm περίπου. Κάτω από τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους περίπου 20mm με ημικυκλική μορφή που θα χρησιμεύει για την απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη θα τοποθετείται, μπροστά από κάθε κάθισμα μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα κυκλικής διατομής Ø26mm περίπου και στις άκρες του θα προσαρμόζονται χειρολαβές από ειδικό πλαστικό πολυπροπυλένιο. Η σύνθετη βάση ταλάντωσης θα αποτελείται από δύο (2) ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100x100mm περίπου οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της θα έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από 21

22 σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά θα φέρει μηχανισμό για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Διακόσια τριάντα ευρώ (230,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.6 «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψη Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 4600x4600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 2500x2500 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 700 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm Ηλιακή ομάδα: (3 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Τρείς (3) δοκούς ταλάντωσης με χειρολαβές και καθίσματα, Τέσσερα (4) ελατήρια με βάσεις στήριξης. Περιγραφή Οργάνου Η τραμπάλα θα είναι κατασκευασμένη από τρείς ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100x100mm περίπου συνδεδεμένες μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν σταυρό. Στα άκρα τους θα φέρουν καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά πάχους 20mm περίπου. Κάτω από τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους περίπου 20mm με ημικυκλική μορφή που θα χρησιμεύει για την απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη θα τοποθετείται, μπροστά από κάθε κάθισμα μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα κυκλικής διατομής Ø26mm περίπου και στις άκρες του θα προσαρμόζονται χειρολαβές από ειδικό πλαστικό πολυπροπυλένιο. Στο κάτω μέρος της δοκού και με τη χρήση κατάλληλης βάσης θα στερεώνονται τα ελατήρια από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρουν ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008 Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια ευρώ (1.000,00 ) άνευ ΦΠΑ. 22

23 1.Γ.3.7 «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 3200x2100 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 1000x100 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 1100 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: - Ηλιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Δύο (2) δοκούς στήριξης, Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων. Περιγραφή Οργάνου Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από δύο ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100x100mm περίπου πάνω στις οποίες θα σταθεροποιείται το πάνελ δραστηριοτήτων. Το πάνελ θα αποτελείται από ένα πλαίσιο από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κυκλικής διατομής Φ32mm περίπου, το οποίο θα σταθεροποιείται στα υποστηλώματα. Εντός του πλαισίου θα αναρτώνται κατακόρυφα έξι σιδηροσωλήνες ίδιας διατομής και διαφορετικού μήκους. Η σχέση μήκους των σωλήνων μεταξύ τους θα έχει εξαχθεί από την αναλογία του Πυθαγόρα για τις μουσικές κλίμακες και το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα θα παράγει ερμονικούς ήχους. Στο δεξί υποστύλωμα θα τοποθετείται σιδηροσωλήνας προσαρτημένος σε αλυσίδα κατάλληλου μήκους ώστε να είναι δυνατή η κρούση των έξι κατακόρυφων σωλήνων. Το όργανο θα είναι σχεδιασμένο λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» για άτομα με ειδικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενέργειας και Κλιματικής αλλαγή. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια ογδόντα ευρώ (1.080,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.8 «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου 23

24 Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 6850x6350 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3850x2650 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2000 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 2000 mm Ηλιακή ομάδα: (3 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Έξι (6) κάθετες δοκούς, Τρεις (3) εξέδρες δραστηριοτήτων, Έναν (1) τοίχο αναρρίχησης, Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης, Μία (1) κλιμακωτή αναρρίχηση, Μία (1) οριζόντια κλίμακα με χειρολαβές. Περιγραφή Οργάνου Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από έξι κάθετες ξύλινες επικολλητές δοκούς 84Χ84mm περίπου, τοποθετημένες σε τριγωνική διάταξη. Ξεκινώντας από τη μία άκρη, θα υπάρχει μία εξέδρα δραστηριοτήτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Δίπλα θα βρίσκεται ένας τοίχος αναρρίχησης από ίδιο υλικό με την εξέδρα, που θα φέρει κατάλληλα στηρίγματα για την αναρρίχηση. Ακολουθεί ένα πλέγμα αναρρίχησης από σχοινιά Φ16mm περίπου επικαλυμμένα με προπυλένιο που στηρίζεται σε μεταλλικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθετα με τις προηγούμενες δραστηριότητες θα υπάρχει μία κλιμακωτή αναρρίχηση από πέντε σιδηροσωλήνες Φ26mm περίπου. Θα καταλήγει σε μία εξέδρα δραστηριοτήτων, όμοια με την προηγούμενη, η οποία θα συνδέεται με μία καμπύλη οριζόντια κλίμακα. Η οριζόντια κλίμακα θα είναι κατασκευασμένη από καμπύλη κοιλοδοκό 60Χ40mm περίπου που θα φέρει τέσσερις χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Θα οδηγεί σε μία εξέδρα δραστηριοτήτων όμοια με τις προηγούμενες. 24

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002988702 2015-08-24

15REQ002988702 2015-08-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα: Μελετών-Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης : Αρ. Πρωτ.: 18 / 2015 17552/2015 «Προμήθεια Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #179.998,20 (με ΦΠΑ) # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΗΡ : Σ. ΚΩΒΑΙΟΥ ΤΗΛ :213 2025830 Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

- ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, Κ.Α.

- ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, Κ.Α. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Μάθημα: Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές 9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας "Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-201 2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-202 3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-203 4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-204 5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-205 6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-206 7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-207 8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-208

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 44112110-2, 44112100-9, 44112300-1, 44212250-6, 44221210-0

CPV: 44112110-2, 44112100-9, 44112300-1, 44212250-6, 44221210-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 077 Αθήνα, Τ 206988500/ F 206988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 20698852, 20-6988570 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 25-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14-10-2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 70246 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 34/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.600 Παπάγου 23-4-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών. Αριθµός Μελέτης: 31/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών. Αριθµός Μελέτης: 31/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµός Μελέτης: 31/2014 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, 15234 Χαλάνδρι Τηλ. : 213

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002984629 2015-08-21

15PROC002984629 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 23082 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύττει ότι, ο Δήμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ:

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα -07-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 700 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων Προς κάθε ενδιαφερόμενο Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651 Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 08/04/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4870 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003179924 2015-10-16

15PROC003179924 2015-10-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα