ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 388 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδ.Υπαλ.: Γ. Κυριακόπουλος Τηλ: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών». Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Διενεργεί Διεθνή, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών», σύμφωνα με την υπ αριθμ. 17/2016 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, ανάμεσα στους διαγωνιζομένους που οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στo Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και στο περιγραφικό τιμολόγιο. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,23 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων, με υπάρχουσα πίστωση το 2016 ΚΑ: , και πιο αναλυτικά: Α/Α ΔΑΠΑΝΗ Εγγυητική Συμμετοχής ΟΜΑΔΑ Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: , ,30 ΟΜΑΔΑ Β. ΕIΔΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (Α+Β+Γ) ΠΡΟ ΦΠΑ: ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β+Γ) ΜΕ ΦΠΑ: ΦΠΑ (23%): , , ,28 238, ,02 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης ή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 06/06/2016 καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Επισημαίνεται ότι τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Υπηρεσία

2 πρωτοκόλλου του Δήμου Πατρέων,σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους (σε σφραγισμένο (υπο) φάκελο με εξωτερικές ενδείξεις: Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12 της διακήρυξης. Η προμήθεια και ι η εγκατάσταση του εξοπλισμού έτοιμου προς χρήση, θα γίνει, στο Δήμο σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την επομένη της καταληκτικής ημ/νίας υποβολής προσφορών, με δικαίωμα παράτασης ενενήντα (90) ημερών. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 29 της διακήρυξης και το άρθρο 1 παρ.ζ Ν.4152/2013. Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις: α) του ΕΚΠΟΤΑ β) του Ν.2286/95 γ) του Ν.3463/2006 δ) του Ν.4155/2013 ε) του Ν. 4155/2013. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών (κοινή προσφορά). Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Εάν τα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, τότε θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Αυτό ισχύει για όλα τα δικαιολογητικά πλην των καταλόγων-prospectus και των φύλλων καταλόγου της κατασκευάστριας εταιρείας που μπορούν να κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα. Κάθε προμηθευτής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, έντυπο τεχνικής περιγραφής- απαιτήσεων σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, τα παραρτήματα Α και Β καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής (γραμμάτιο του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% χωρίς το ΦΠΑ ανά ομάδα ήτοι: Για την ομάδα Α: Εξοπλισμός Συνήθους Τύπου, εγγυητική συμμετοχής ποσού 1.269,30. Για την ομάδα Β: Ειδικός εξοπλισμός, εγγυητική συμμετοχής ποσού 3.370,28. Για την ομάδα Γ: Ανακρουστικές επιφάνειες, εγγυητική συμμετοχής ποσού 238,44., Εφ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών των ομάδων Α, Β και Γ εγγυητική συμμετοχής ποσού 4.878,02 ευρώ, με χρόνο ισχύος τουλάχιστον των εκατόν πενήντα (150) ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών Ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η Εγγυητική καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, με εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των δύο (2) ετών και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παρέλευση της περιόδου που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον μειοδότη. Πληροφορίες για τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, παρέχονται μέσα από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πατρέων (αρμόδιος: Κυριακόπουλος Γεώργιος - Μαιζώνος ος όροφος-τηλ: , fax: ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην υπ αριθμ. 17/2016 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα δημοσιευτεί άπαξ στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα και τρεις ημερήσιες, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του ΚΗΜΔΗΣ με όλα τα τεύχη της Μελέτης. 2

3 Ημ/νία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/04/2016 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ Να δημοσιευθεί μία φορά 1. Σε δύο οικονομικές εφημερίδες στις: 22/04/ Σε τρεις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες στις : 22/04/ Σε μία τοπική εβδομαδιαία στις : 22/04/ Στο ΦΕΚ στις: 22/04/ Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/04/2016 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ παιδικών χαρών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠ.: ,23 (με ΦΠΑ 23%) Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η/Μ Κ.Α.: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ CPV: «Εξοπλισμός Παιδικής χαράς» 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ CPV: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η/Μ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση των δέκα οκτώ (18) υπαίθριων παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές εντός του Καλλικρατικού δήμου Πατρέων. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται βασικές ελλείψεις στις προδιαγραφές ασφαλείας των υφιστάμενων οργάνων, τα οποία από τη μια μεριά είναι παλιά και έχουν υποστεί φθορές, γεγονός που καθιστά την συντήρηση τους αδύνατη και από την άλλη μεριά δεν πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008), ενώ απουσιάζουν οι απαιτούμενες ανακρουστικές επιφάνειες. Η προσβασιμότητα και ένταξη δραστηριοτήτων για χρήση ακόμα και από ΑΜΕΑ, αποτελεί σημαντική επίσης παράμετρο του ανασχεδιασμού. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης του υφιστάμενου επικίνδυνου εξοπλισμού και η τοποθέτηση νέου εξοπλισμού που πληροί τις προδιαγραφές της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008. Επισημαίνεται ότι η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, οι οποίες καθορίζονται στο ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009), όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ. Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των παιδιών και σχετίζεται άμεσα με τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση. Ένας χώρος παιχνιδιού οφείλει να στοχεύει στην κάλυψη των κινητικών, πνευματικών και ψυχαγωγικών αναγκών των χρηστών/παιδιών στους οποίους απευθύνεται, μέσα από μια ποικιλία και αρμονική εναλλαγή λειτουργιών σε μια ισορροπημένη σχέση και αλληλουχία μεταξύ τους. Οφείλει επίσης να μπορεί να συμπεριλαμβάνει και να δίνει διεξόδους παιχνιδιού στα εμποδιζόμενα άτομα. Ειδικότερος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προαγωγή της εξελικτικής διαδικασίας του παιδιού στην κοινωνική, νοητική, κινητική, δημιουργική και συναισθηματική διάσταση, κάτι το οποίο σημαίνει την απόκτηση μιας συμπεριφοράς βασιζόμενης στην ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης, του αυθορμητισμού και της κινητικότητας. Η επιλογή των οργάνων στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για παιχνίδι σε όλες τις ηλικίες και σε εμποδιζόμενα άτομα, με περιβαλλοντική διάσταση και επιπλέον στη δημιουργία δυνατοτήτων για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Έτσι, τα όργανα περιλαμβάνουν ποικίλες λειτουργίες όπως ισορροπία, ολίσθηση, αναρρίχηση, αιώρηση, περιστροφή, σωματικές ασκήσεις, δημιουργικό παιχνίδι και παιχνίδι ρόλων, παραγωγή ήχων και μουσικής και δίνουν εναλλακτικά δυνατότητες απομόνωσης και ξεκούρασης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού μέσα από το παιχνίδι, κάθε όργανο αθλοπαιδιάς υπαίθρου που θα χρησιμοποιηθεί οφείλει να έχει σχεδιαστεί αφενός με βάση το τρίπτυχο υγεία-μάθηση-κοινωνικοποίηση, και αφετέρου τις εργονομικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές ανάγκες και τις κινητικές, κοινωνικές, γλωσσικές, μαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται. Ειδικότερα, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις των μελλοντικών παιχνιδότοπων σε όλο τον κόσμο μέσα από έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό με μεγάλη ευελιξία, από υψηλού επιπέδου βιομηχανική παραγωγή με μεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, κλιματολογικές επιπτώσεις, 5

6 βανδαλισμούς, να έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και να εστιάζει στο περιβάλλον. Ως προς το τελευταίο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο σχεδιασμός να ακολουθεί τις αρχές τις αειφόρου ανάπτυξης, διασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αντίκτυπο μέσα από την παροχή βέλτιστης ποιότητας. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της περιβαλλοντικής πολιτικής ο εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να διαχωρίζεται εύκολα στα μεμονωμένα υλικά από τα οποία αποτελείται, έτσι ώστε να μπορεί να ανακυκλωθεί ή να απορρίπτεται μετά τη λήξη της χρήσης του. Οφείλει επίσης όχι μόνο να χρησιμοποιεί υλικά που είναι ανακυκλώσιμα, αλλά και στο μέτρο του δυνατού να έχει παραχθεί από ανακυκλωμένα υλικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, πραγματοποιείται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με φυσικό αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση των δέκα οκτώ (18) υπαίθριων παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές εντός του Καλλικρατικού δήμου Πατρέων. Η επιλογή των οργάνων έγινε με τρόπο που: Οι εγκαταστάσεις κάθε μιας παιδικής χαράς να γίνουν ένας τόπος αγαπητός στα παιδιά, με ποικιλία λειτουργιών, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται για άσκηση στην ύπαιθρο. να εξασφαλίζουν την ψυχαγωγία και δραστηριότητα παιδιών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών και να είναι σχεδιασμένα με βάση τις εργομετρικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές ανάγκες και τις κινητικές, κοινωνικές, γλωσσικές, μαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνονται. να επηρεάζουν θετικά βασικές δραστηριότητες παιχνιδιού και να προάγουν την εξελικτική διαδικασία του χρήστη/παιδιού. να διεγείρουν με τον παρακινητικό τους χαρακτήρα, τη συμμετοχή, την κινητικότητα, τον πειραματισμό, τη μορφολόγηση και να προάγουν τόσο τη νοητική όσο και τη δημιουργική διαμόρφωση συμπεριφοράς. να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν την ανάγκη του χρήστη/παιδιού για κοινωνικοποίηση. να επιδιώκουν τη δημιουργία ευκαιριών για παιχνίδι σε εμποδιζόμενα άτομα. να αποτελούν πρότυπα για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές τεχνικής ασφάλειας που ισχύουν διεθνώς. Να εστιάζουν στο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού. Επιπλέον, το σύνολο του εξοπλισμού, υποχρεωτικά θα πρέπει: να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008). να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, 1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο 2 και 3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009): Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή της προσφοράς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην 2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 6

7 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Οι προβλεπόμενες επιφάνειες πτώσης στις παρακάτω παιδικές χαρές, εκτός της παιδικής χαράς της πλατείας ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, θα διαμορφωθούν με φυσικά/χαλαρά υλικά, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN και δεν αποτελούν μέρος της παρούσας μελέτης. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη αφορά τους εξής χώρους του Δήμου Πατρέων: 1.Α.1: Παιδική χαρά πλατείας ΚΕΚΚΑΤΟΥ, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρίστωνος, Μελισσού, Ηράκλειτου & Πάροδος Άριστωνος, στην περιοχή Ανθείας. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ _Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.2: Παιδική χαρά πλατείας ΕΚΑΤΑΙΟΥ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Εκαταίου & Φιλήμωνος, στην περιοχή Ψαροφάϊ. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.3: 1.Α.4: Παιδική χαρά πλατείας Ανθούπολης, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ανθουπόλεως & Παρ. Ανθουπόλεως στην περιοχή Ανθούπολη. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ.3.11 Παιδική χαρά πλατείας ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αιγιάλειας & Βρούτου, στην περιοχή Μακρυγιάννη. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.5: Κοινόχρηστος χώρος, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Φιλαδέλφειας, Χείλ. Πατρέως & Βοσπόρου, στην περιοχή Γερανέϊκα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.6: Παιδική χαρά πλατείας ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΣ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λεύκας & Αγ. Νικολάου, στην περιοχή Λεύκα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ.3.3 7

8 - «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.7: Παιδική χαρά πλατείας ΑΧΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μακαρίου, Διαγόρα, Ελλ. Στρατιώτου & Αθηνών, στην περιοχή Μέσα Αγυιάς. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.8: Παιδική χαρά πλατείας ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΩΣ, βρίσκεται μεταξύ των οδών Αμαλιάδος και Λεχαινών, στην περιοχή Μεταμόρφωση Σωτήρος. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ & 2 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.9: Παιδική χαρά πλατείας ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αρξανιάν, Βερμίου & Άθω, στην περιοχή Λάγγουρα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.10: Παιδική χαρά πλατείας ΗΡΩΩΝ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μαραγκοπούλου & Ιερού Λόχου, στην περιοχή Σύνορα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.11: Παιδική χαρά πλατείας ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγ. Σοφίας & Νίκης, στην περιοχή Αγ. Σοφίας. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ & 2 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΕΞΑΓΩΝΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ Α.12: Παιδική χαρά πλατείας ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Καρατζά & Προύσης, στην περιοχή Μαρούδα. 8

9 Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ Α.13: Παιδική χαρά στο ΘΕΑΤΡΑΚΙ, βρίσκεται στην περιοχή Μαρίνας. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΣΕ ΠΕΝΤΑΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.14: Παιδική χαρά πλατείας ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αθ. Διάκου & Καρατζά, στο Κέντρο. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚH ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΣΒΟΥΡΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 500 Χ 500 MM ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 30 ΜΜ, ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 CΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ_ Α.Τ.: 1.Γ ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 500 Χ 500 MM ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 50 ΜΜ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 150 CM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ_ Α.Τ.: 1.Γ ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 500 Χ 500 MM ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 80 ΜΜ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 230 CM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.15: Παιδική χαρά πλατείας ΧΑΝΤΖΗ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λ. Μενούνου, Αργυνουσσών, Πιττακού & Ιού, στην περιοχή Εγλυκάδα. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΜΕΣΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ

10 - «ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.16: Παιδική χαρά πλατείας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μαιζώνος, Κολοκοτρώνη, Αράτου & Ρήγα Φεραίου, στο Κέντρο. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ/ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.17: Παιδική χαρά πλατείας ΑΡΟΗΣ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ανθουπόλεως & Παρ. Ανθουπόλεως, στην περιοχή Ανθούπολης. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΙΑΤΟ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΛΟΓΑΚΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ Α.18: Παιδική χαρά πλατείας ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ι. Δαμασκηνού & Κυκλιάδου, στην περιοχή Γηροκομειό. Ο εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει: - «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_Α.Τ.:1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΙΑΤΟ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΛΟΓΑΚΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ «ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ Α.Τ.: 1.Γ.3.33 Οι προαναφερόμενοι χώροι αφορούν υφιστάμενες παιδικές χαρές του δήμου Πατρέων. Πάτρα, Οι Συντάξασες Ευαγγελία Κρίκη Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Ουρανία Σίνου Αρχιτέκτων Μηχανικός Πάτρα, ΕΛΕΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων Δημήτριος Τσιριγώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός Πάτρα, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ Ελένη Αλεξοπούλου Αγρονόμος Τοπογράφος 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ CPV: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η/Μ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Διθέσια μεταλλική κούνια με 1 καθίσματα (1 νηπίου & 1 παίδων) 1.Γ.3.1 Τεμάχιο 7 710, ,00 2 Διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα παίδων 1.Γ.3.2 Τεμάχιο 4 630, ,00 3 Διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα νηπίων 1.Γ.3.3 Τεμάχιο 7 780, ,00 4 Τετραθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα (2 νηπίων & 2 παίδων) 1.Γ.3.4 Τεμάχιο , ,00 5 Ξύλινη τραμπάλα 2θέσια 1.Γ.3.5 Τεμάχιο 5 230, ,00 6 Ξύλινη τραμπάλα 4θέσια 1.Γ.3.6 Τεμάχιο , ,00 7 Μουσικοί κύλινδροι 1.Γ.3.7 Τεμάχιο , ,00 8 Αναρριχητική σύνθεση 1.Γ.3.8 Τεμάχιο , ,00 9 Αναρρίχηση εξάγωνη 1.Γ.3.9 Τεμάχιο , ,00 10 Τσουλήθρα νηπίων 1.Γ.3.10 Τεμάχιο , ,00 11 Σύνθετο με θέμα και τσουλήθρα νηπίων 1.Γ.3.11 Τεμάχιο , ,00 12 Σύνθετο με θέμα και τσουλήθρα νηπίων 1.Γ.3.12 Τεμάχιο , ,00 13 Σύνθετο με θέμα και τσουλήθρες νηπίων & παίδων 1.Γ.3.13 Τεμάχιο , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ,00 11

12 ΟΜΑΔΑ Β. ΕIΔΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Πενταθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα παίδων (Σε 14 πενταγωνική διάταξη) Ελατήριο δρομέας 15 Ελατήριο επιτάχυνσης 16 Εξαγωνικός πολυλειτουργικός πύργος/παρατηρητήριο με 17 προσβάσιμη κλίμακα Περιστρεφόμενος δίσκος 18 ισορροπίας Διθέσια τραμπάλα με διπλό ελατήριο και επιφάνια 19 ισορροπίας Μικρό χωροδικτύωμα 20 Πολυλειτουργική σύνθεση πύργος με προσβάσιμη 21 κλίμακα Σβούρα 22 Μεταλλική κούνια με δύο καθίσματα παίδων και ένα 23 κάθισμα τύπου Φωλιά Μέσο χωροδικτύωμα 24 Ατομικός περιστροφέας 25 Ατομικός περιστροφέας 26 Πολυλειτουργική σύνθεση/σπιτάκι με 27 προσβάσιμη κλίμακα Πολυλειτουργική τραμπάλα 28 πολλών θέσεων Πολυλειτουργική σύνθεση 29 Ξύλινη πολυλειτουργική σύνθεση με δύο πύργους, 30 τσουλήθρα και κατασκευές αναρρίχησης 1.Γ.3.14 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.15 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.16 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.17 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.18 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.19 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.20 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.21 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.22 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.23 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.24 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.25 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.26 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.27 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.28 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.29 Τεμάχιο , ,00 1.Γ.3.30 Τεμάχιο , ,00 12

13 31 Περιστρεφόμενο πιάτο 1.Γ.3.31 Τεμάχιο , ,00 32 Ελατήριο αλογάκι 1.Γ.3.32 Τεμάχιο 4 950, ,00 33 Ξύλινη κούνια με ένα κάθισμα τύπου Φωλιά 1.Γ.3.33 Τεμάχιο , ,00 34 Περιστρεφόμενη δοκός ισορροπίας με χειρολισθήρα 1.Γ.3.34 Τεμάχιο , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ,00 ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Ανακρουστικά προστατευτικά 35 πλακίδια (Προστασίας πτώσης) με εξωτερικές διαστάσεις 500 Χ 500 MM και πάχος 30 ΜΜ για κρίσιμο ύψος πτώσης ώς 1.Γ.3.35 M 2 75,00 44, ,00 και 100 CM (Προμήθεια και τοποθέτηση) 36 Ανακρουστικά προστατευτικά πλακίδια (Προστασίας πτώσης) με εξωτερικές διαστάσεις 500 Χ 500 MM και πάχος 50 ΜΜ 1.Γ.3.36 M 2 56,00 49, ,00 για κρίσιμο ύψος πτώσης ώς και 150 CM (Προμήθεια και τοποθέτηση) 37 Ανακρουστικά προστατευτικά πλακίδια (Προστασίας πτώσης) με εξωτερικές διαστάσεις 500 Χ 500 MM και πάχος 80 ΜΜ για κρίσιμο ύψος πτώσης ώς και 230 CM (Προμήθεια και τοποθέτηση) 1.Γ.3.37 M 2 75,00 78, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (Α+Β+Γ) ΠΡΟ ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,23 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β+Γ) ΜΕ ΦΠΑ: ,23 Πάτρα, Οι Συντάξασες Ευαγγελία Κρίκη Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Πάτρα, ΕΛΕΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων Πάτρα, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ Ουρανία Σίνου Αρχιτέκτων Μηχανικός Δημήτριος Τσιριγώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός Ελένη Αλεξοπούλου Αγρονόμος Τοπογράφος Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Χρήστος Κορδάς 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ CPV: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η/Μ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1.Γ.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν: κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση των δέκα οκτώ (18) υπαίθριων παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές εντός του Καλλικρατικού δήμου Πατρέων. Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. Στην αναγραφόμενη τιμή των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος υπολογίζεται επί της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού της προμήθειας. Οι γενικές και ειδικές προδιαγραφές των οργάνων και των κατασκευών είναι ενδεικτικές, χωρίς τη δυνατότητα αποκλεισμού ισοδύναμων οργάνων και κατασκευών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009) και εφ όσον αυτό αποδεικνύεται στην προσφορά του κάθε δυνητικού αναδόχου, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και τρόπο, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις παρούσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και γενικότερα τις απαιτήσεις της παρούσας προμήθειας, όπως διατυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 1.Γ.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ του παρόντος Περιγραφικού Τιμολογίου. 1.Γ.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176:2008 (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008) Το σύνολο του εξοπλισμού, υποχρεωτικά θα πρέπει: να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008). να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, 1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο 2 και 3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009): Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή της προσφοράς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ

15 Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην 2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Η συμμόρφωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού με το ανωτέρω πρότυπο και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα ελεγχθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην 2 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και στην Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Η δαπάνη ελέγχου από το διαπιστευμένο φορέα βαρύνει τον εργοδότη (Δήμο Πατρέων) και θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της παραλαβής των ειδών από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Οι προβλεπόμενες επιφάνειες πτώσης στις παρακάτω παιδικές χαρές, εκτός της παιδικής χαράς της πλατείας ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, θα διαμορφωθούν με φυσικά/χαλαρά υλικά, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN και δεν αποτελούν μέρος της παρούσας μελέτης. Εγγυήσεις Α) τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α θα πρέπει να συνοδεύονται κατ ελάχιστο από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 3 έτη για όλα τα υλικά που είναι κατασκευασμένος ο εξοπλισμός. Β) τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β, εκτός των ειδών των άρθρων 1/1.Γ.3.20 και 1/Γ.3.24 του περιγραφικού τιμολογίου, θα πρέπει να συνοδεύονται κατ ελάχιστο από τις ακόλουθες εγγυήσεις: Εφόρου Ζωής (Η εφόρου ζωής εγγύηση θα ισχύει για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος μέχρι την απεγκατάστασή του και/ή την απόσυρσή του από τη χρήση): - Γαλβανισμένα Δομικά Στοιχεία (Χαλύβδινοι Στύλοι, Εγκάρσιες Δοκοί, Πλαίσια Δαπέδων, Προσαρτήματα Στήριξης) - Εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα - Επιφάνειες Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας 15 έτη: - Κατεργασμένη ξυλεία ψευδοακακίας 10 έτη: - Πλαστικοποιημένες Επιφάνειες και Δάπεδα Υψηλής Πίεσης - Γαλβανισμένα και αλουμινένια μεταλλικά στοιχεία με επιφανειακή βαφή - Άλλα γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία - Άλλα ανοξείδωτα στοιχεία - Σφιγκτήρες "S" των συρματόσχοινων τύπου Ηρακλής - Συμπαγή Πλαστικά Στοιχεία - Χαλύβδινα Στοιχεία χωρίς Βαφή - Άλλη κατεργασμένη ξυλεία 5 έτη: - Επιφάνειες από Κόντρα Πλακέ με επίστρωση ρητίνης - Κοίλα Πλαστικά στοιχεία - Άλλα βαμμένα χαλύβδινα στοιχεία - Ελατήρια και Ένσφαιροι Τριβείς/ Ρουλεμάν - Κατασκευές από σχοινιά και συρματόσχοινα 2 έτη: - Κινητά Πλαστικά και Χαλύβδινα Στοιχεία - Υλικό μεμβρανών από συνθετικό ελαστικό 15

16 Τα προσφερόμενα είδη των άρθρων 1/1.Γ.3.20 και 1/Γ.3.24 του περιγραφικού τιμολογίου, της ΟΜΑΔΑΣ Β, θα πρέπει να συνοδεύονται κατ ελάχιστο από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 10 έτη: Μεταλλικά στοιχεία της υποστηρικτικής δομής (Πυλώνες/στύλοι γαλβανισμένοι και άβαφοι, συσφιγκτήρες "S", συσφιγκτήρες συρματόσχοινων). 5 έτη: Δίχτυα από συρματόσχοινα, βαμμένα μεταλλικά στοιχεία και καλουπωτά πλαστικά στοιχεία. 2 έτη: Κινητά στοιχεία (συνδέσμους, μεμβράνες και υλικά από συνθετικό ελαστικό). Γ) τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Γ θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη εγγύηση δύο ετών. 1.Γ.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τους σχεδιαστικούς και παιδαγωγικούς στόχους, τις διαστάσεις έκαστης παιδικής χαράς, το φυσικό της έδαφος και τις απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων, συνέταξε ενδεικτικό σχέδιο για κάθε παιδική χαρά και προτείνει βάσει αυτού την προμήθεια των παρακάτω οργάνων και ανακρουστικών επιφανειών, ή ισοδύναμων. ΟΜΑΔΑ Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 1.Γ.3.1 «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1 ΝΗΠΙΟΥ & 1 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 7200x3600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3600x1300 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm Ηλικιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα, Δύο (2) καθίσματα ένα νηπίων και ένα παίδων με αλυσίδες. 16

17 Περιγραφή Οργάνου Η διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα (1 νηπίου & 1 παίδων) θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από (1,5 ετών και άνω) και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα διαθέτει ένα κάθισμα νηπίου και ένα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη μεταλλικών δοκών μορφής Λ, από σιδηροσωλήνα Φ76mm και πάχους 3mm περίπου, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και μία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατομής Φ89 και πάχους 3 mm περίπου η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα (εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα). Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων από γαλβανισμένες αλυσίδες. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO1834 ISO1835 και DIN766. Τα καθίσματα των νηπίου και παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 κατασκευασμένα από αλουμίνιο που περιβάλλεται από καουτσούκ. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Η πάκτωση των μεταλλικών δοκών γίνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανισμένων βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Επτακόσια δέκα ευρώ (710,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.2 «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου 17

18 Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 7200x3600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3600x1300 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm Ηλικιακή ομάδα: (3 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα, Δύο (2) καθίσματα κούνιας παίδων με αλυσίδες. Περιγραφή Οργάνου Η διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα παίδων θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα διαθέτει δύο καθίσματα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη μεταλλικών δοκών μορφής Λ, από σιδηροσωλήνα Φ76mm και πάχους 3mm περίπου, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και μία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατομής Φ89 και πάχους 3 mm περίπου η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα (εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα). Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων από γαλβανισμένες αλυσίδες. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO1834 ISO1835 και DIN766. Τα καθίσματα των παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 κατασκευασμένα από αλουμίνιο που περιβάλλεται από καουτσούκ. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Η πάκτωση των μεταλλικών δοκών γίνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανισμένων βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Εξακόσια τριάντα ευρώ (630,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.3 «ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου 18

19 Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 7200x3600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3600x1300 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm Ηλικιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα, Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες. Περιγραφή Οργάνου Η διθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα νηπίων θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 1,5 ετών και άνω και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα διαθέτει δύο καθίσματα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη μεταλλικών δοκών μορφής Λ, από σιδηροσωλήνα Φ76mm και πάχους 3mm περίπου, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και μία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατομής Ø89 και πάχους 3 mm περίπου η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα (εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα). Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων από γαλβανισμένες αλυσίδες. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO1834 ISO1835 και DIN766. Τα καθίσματα των νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 κατασκευασμένα από αλουμίνιο που περιβάλλεται από καουτσούκ. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Η πάκτωση των μεταλλικών δοκών γίνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανισμένων βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 ) άνευ ΦΠΑ. 19

20 1.Γ.3.4 «ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ & 2 ΠΑΙΔΩΝ)» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 7200x6600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 6600x1300 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm Ηλικιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς, Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα, Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες, Δύο καθίσματα νηπίων με αλυσίδες. Περιγραφή Οργάνου Η τετραθέσια μεταλλική κούνια με καθίσματα (2 νηπίων & 2 παίδων) θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από (1,5 ετών και άνω) και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα διαθέτει δύο καθίσματα νηπίων και δύο παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από τρία ζεύγη μεταλλικών δοκών μορφής Λ, από σιδηροσωλήνα Φ76mm και πάχους 3mm περίπου, που θα είναι τοποθετημένα υπό γωνία σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο, και δύο οριζόντιες δοκούς, κυκλικής διατομής Ø89 και πάχους 3 mm περίπου η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα (εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα). Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων από γαλβανισμένες αλυσίδες. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO1834 ISO1835 και DIN766. Τα καθίσματα των νηπίου και παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 κατασκευασμένα από αλουμίνιο που περιβάλλεται από καουτσούκ. Το κάθισμα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. 20

21 Η πάκτωση των μεταλλικών δοκών γίνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανισμένων βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.5 «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 4500x2500 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 2500x500 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 600 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1000 mm Ηλιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες, Μία (1) βάση ταλάντωσης. Περιγραφή Οργάνου Η τραμπάλα θα αποτελείται από μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες και μία (1) σύνθετη βάση ταλάντωσης. Η δοκός ταλάντωσης θα είναι κατασκευασμένη από ξύλινη επικολλητή δοκό διαστάσεων 100x100mm περίπου και μήκους 2500mm περίπου. Η δοκός στα άκρα της θα φέρει καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά πάχους 20mm περίπου. Κάτω από τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους περίπου 20mm με ημικυκλική μορφή που θα χρησιμεύει για την απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη θα τοποθετείται, μπροστά από κάθε κάθισμα μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα κυκλικής διατομής Ø26mm περίπου και στις άκρες του θα προσαρμόζονται χειρολαβές από ειδικό πλαστικό πολυπροπυλένιο. Η σύνθετη βάση ταλάντωσης θα αποτελείται από δύο (2) ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100x100mm περίπου οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της θα έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από 21

22 σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά θα φέρει μηχανισμό για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Διακόσια τριάντα ευρώ (230,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.6 «ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4ΘΕΣΙΑ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψη Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 4600x4600 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 2500x2500 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 700 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm Ηλιακή ομάδα: (3 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Τρείς (3) δοκούς ταλάντωσης με χειρολαβές και καθίσματα, Τέσσερα (4) ελατήρια με βάσεις στήριξης. Περιγραφή Οργάνου Η τραμπάλα θα είναι κατασκευασμένη από τρείς ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100x100mm περίπου συνδεδεμένες μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν σταυρό. Στα άκρα τους θα φέρουν καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά πάχους 20mm περίπου. Κάτω από τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους περίπου 20mm με ημικυκλική μορφή που θα χρησιμεύει για την απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη θα τοποθετείται, μπροστά από κάθε κάθισμα μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα κυκλικής διατομής Ø26mm περίπου και στις άκρες του θα προσαρμόζονται χειρολαβές από ειδικό πλαστικό πολυπροπυλένιο. Στο κάτω μέρος της δοκού και με τη χρήση κατάλληλης βάσης θα στερεώνονται τα ελατήρια από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρουν ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008 Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια ευρώ (1.000,00 ) άνευ ΦΠΑ. 22

23 1.Γ.3.7 «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 3200x2100 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 1000x100 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 1100 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: - Ηλιακή ομάδα: (1,5 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Δύο (2) δοκούς στήριξης, Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων. Περιγραφή Οργάνου Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από δύο ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100x100mm περίπου πάνω στις οποίες θα σταθεροποιείται το πάνελ δραστηριοτήτων. Το πάνελ θα αποτελείται από ένα πλαίσιο από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κυκλικής διατομής Φ32mm περίπου, το οποίο θα σταθεροποιείται στα υποστηλώματα. Εντός του πλαισίου θα αναρτώνται κατακόρυφα έξι σιδηροσωλήνες ίδιας διατομής και διαφορετικού μήκους. Η σχέση μήκους των σωλήνων μεταξύ τους θα έχει εξαχθεί από την αναλογία του Πυθαγόρα για τις μουσικές κλίμακες και το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα θα παράγει ερμονικούς ήχους. Στο δεξί υποστύλωμα θα τοποθετείται σιδηροσωλήνας προσαρτημένος σε αλυσίδα κατάλληλου μήκους ώστε να είναι δυνατή η κρούση των έξι κατακόρυφων σωλήνων. Το όργανο θα είναι σχεδιασμένο λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» για άτομα με ειδικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενέργειας και Κλιματικής αλλαγή. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια ογδόντα ευρώ (1.080,00 ) άνευ ΦΠΑ. 1.Γ.3.8 «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Κάτοψη & Όψεις Οργάνου 23

24 Ενδεικτικές Διαστάσεις (πιθανές μικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 6850x6350 mm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3850x2650 mm Μέγιστο ύψος οργάνου: 2000 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 2000 mm Ηλιακή ομάδα: (3 +) Το όργανο θα αποτελείται από : Έξι (6) κάθετες δοκούς, Τρεις (3) εξέδρες δραστηριοτήτων, Έναν (1) τοίχο αναρρίχησης, Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης, Μία (1) κλιμακωτή αναρρίχηση, Μία (1) οριζόντια κλίμακα με χειρολαβές. Περιγραφή Οργάνου Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από έξι κάθετες ξύλινες επικολλητές δοκούς 84Χ84mm περίπου, τοποθετημένες σε τριγωνική διάταξη. Ξεκινώντας από τη μία άκρη, θα υπάρχει μία εξέδρα δραστηριοτήτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Δίπλα θα βρίσκεται ένας τοίχος αναρρίχησης από ίδιο υλικό με την εξέδρα, που θα φέρει κατάλληλα στηρίγματα για την αναρρίχηση. Ακολουθεί ένα πλέγμα αναρρίχησης από σχοινιά Φ16mm περίπου επικαλυμμένα με προπυλένιο που στηρίζεται σε μεταλλικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθετα με τις προηγούμενες δραστηριότητες θα υπάρχει μία κλιμακωτή αναρρίχηση από πέντε σιδηροσωλήνες Φ26mm περίπου. Θα καταλήγει σε μία εξέδρα δραστηριοτήτων, όμοια με την προηγούμενη, η οποία θα συνδέεται με μία καμπύλη οριζόντια κλίμακα. Η οριζόντια κλίμακα θα είναι κατασκευασμένη από καμπύλη κοιλοδοκό 60Χ40mm περίπου που θα φέρει τέσσερις χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Θα οδηγεί σε μία εξέδρα δραστηριοτήτων όμοια με τις προηγούμενες. 24

Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.

Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73. Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002988702 2015-08-24

15REQ002988702 2015-08-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα: Μελετών-Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/02-05-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΜΗΜΑ : Τεχν. Συνεργείων & Αυτεπιστασίας ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Aν. Παρτάλης Τηλ. : 213-2023.944-982

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εξής παιδικών χαρών:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εξής παιδικών χαρών: Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS TSINOPOULOS Ημερομηνία: 206.07.26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΈΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.239,00 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2810 399-185 Fax: 2810 229-207 e-mail : prom@heraklion. gr web site: Heraklion.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ,.../.../2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «26.20. Σύνθετο Άλμπατρος» Διαστάσεις οργάνου Μήκος 10000 mm Πλάτος 6000 mm Ύψος 3600 mm Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3 Απαιτήσεις ασφαλείας Απαιτούμενος χώρος 13600Χ9000mm 98m 2 Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CPV: 37535200-9 14/2017 74.300,80 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών Κιλκίς, 13/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.48389 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης : Αρ. Πρωτ.: 18 / 2015 17552/2015 «Προμήθεια Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 30/10/2015

Ημερομηνία 30/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 14613 Ημερομηνία 30/10/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ.56430, Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 302800 FAX.(2310) 656040 E-mail : info@pavlosmelas.gr Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/206 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ OΡΓΆΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. : 30.735.460 ΠΡΟΫΠ.: 69.880,20 με Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πρέβεζα : 20-01-2015 Δ Η Μ Ο Σ Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1430 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Τμήμα Προμηθειών Ταχ.Διευθ.: Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα Πληροφ.:Φωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

15/12/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1602 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

15/12/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1602 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 15/12/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1602 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Γεωργία Ρασούλη Τηλ.: 2613 610243 Fax: 2613 610258 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών, 17/1/2017 Αριθμ. Πρωτ.1240/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 69ΨΨ469Β7Θ-328 Πάτρα: 10/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 316/1494/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh. Ελληνική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 5-8 - 2 0 1 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στην παιδική χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 43/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.439,00 15.7135.004 / 12.000,00 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση. Σελ. 3 Περιγραφικό Τιμολόγιο. Σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΥΠΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΥΠΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.199,99 30.6699.002 / 1.200,00 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση. Σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύοσμος 27/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 13009 Αρ. Απόφασης: 112 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 36/2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης: 73/2016. Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης: 73/2016. Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Τιμολόγιο-προδιαγραφές 4. Συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή Μελέτη: «Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου» Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 32/2016 ΑΔΑ: 6ΦΜΑΩΡΜ-ΤΕΖ) Αφορά την Προκήρυξη με αριθμό 1279/2015 (ΑΔΑ:6ΘΑΩΩΡΜ-67Ε)

(αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 32/2016 ΑΔΑ: 6ΦΜΑΩΡΜ-ΤΕΖ) Αφορά την Προκήρυξη με αριθμό 1279/2015 (ΑΔΑ:6ΘΑΩΩΡΜ-67Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΔΑΜ:16PROC004028127 ********** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ : 7ΤΘ1ΩΡΜ-79Π ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θήβα: 10 /3/2016 ----------- Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ8Ν1469Β7Θ-5ΗΑ Πάτρα: 12/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 325/1524 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ελληνική ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 14-07- 2016 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 3 2. 2 7 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναβάθμιση του λογισμικού και υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12560 / 23-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 167/990/13172 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ. 2253 22/02/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με συνοπτικό διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 06-06-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1956 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες, Αριθ. Πρωτ: 15579

ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες, Αριθ. Πρωτ: 15579 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ Γούρνες, 29-7-2015 Αριθ. Πρωτ: 15579 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ, 10 / 06 / 2016 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ: 50107 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #179.998,20 (με ΦΠΑ) # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/4-11-2015 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ρολών έτοιμου χλοοτάπητα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια, NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7593 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια, NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7593 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια, 15-4-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7593 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 09/02/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ. 81 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Συντάξας: Γεώργιος Κυριακόπουλος Τηλ: 2613 610249 Fax: 2613 610258 E-mail: geo.kyriakopoulos@patras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα