o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα"

Transcript

1 Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν Fax Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο Γξ. 35, Κηήξην 5Β, Πξνθιηληθά Γξαγάλαο o Γηαιεύθαλζε ηνπ ξόινπ ησλ λεπξνπεπηηδίσλ ηνπ stress ζε πεξηθεξηθά ζπζηήκαηα θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκαθνινγηθώλ ζεξαπεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην stress. o Νεπξνελδνθξηλνινγία ηεο θαηάζιηςεο, λέεο θαξκαθνινγηθέο πξνζεγγίζεηο o Οξκνληθή ξύζκηζε ζην ελδνκήηξην, απηνθξηλείο / παξαθξηλείο κεραληζκνί, θζαξηνπνίεζε, αγγεηνγέλεζε, αλνζνθαηαζηνιή θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο. o Απηνθξηλείο / παξαθξηλείο δξάζεηο πνπ ειέγρνληαη από ηα νπνηνεηδή πεπηίδηα ζηελ πεξηθέξεηα. o Ο ξόινο ηνπ Δθιπηηθνύ Παξάγνληα Γνλαδνηξνθηλώλ (GnRH) θαη ηνπ ππνδνρέα ηνπ ζην ελδνκήηξην. o Οη κεραληζκνί θαξθηλνγέλεζεο θαη θαξθηληθνί δείθηεο ζε νξκνλνεμαξηώκελεο θαη άιιεο λενπιαζίεο θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ γνληδηαθήο ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Μαζήκαηα o Δπαγγεικαηηθνί θίλδπλνη θαηά ηε ρξήζε ρεκηνζεξαπεπηηθώλ θαξκάθσλ Γηδαζθαιία ησλ ππνρξεσηηθώλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ Φαξκαθνιoγία Η θαη Φαξκαθνιoγία ΗΗ, ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ( ) θαη ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ (2002-ζήκεξα), Γηδαζθαιία ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Φαξκαθνιoγία, ζην Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ Γ.Π.Θ, κεηά από αλάζεζε ( ). Γηδαζθαιία ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο «Φπρνθπζηνινγία», ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία κεηά από αλάζεζε (2006- ζήκεξα). Γηδαζθαιία ζηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ: 2006-ζήκεξα «Κιηληθή Φαξκαθνινγία-Θεξαπεπηηθή», Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (κέινο ηεο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο), 2004-ζήκεξα «Υεηξνπξγηθή Ήπαηνο, Υνιεθόξσλ, Παγθξέαηνο, Σκήκα Ηαηξηθήο», Γ.Π.Θ., 2006-ζήκεξα «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο», Σκήκα Ηαηξηθήο, Γ.Π.Θ., Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Νεπξνεπηζηεκώλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Μεηεθπαηδεπηηθά εκηλάξηα Κιηληθήο Ογθνινγίαο, Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, «Δθαξκνζκέλε Γεκόζηα Τγεία» ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Σκήκαηνο Γεκόζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΣΔΗ Αζελώλ. Αλαιπηηθέο Πιεξνθνξίεο Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο πνπδέο Πηπρίν Σκήκαηνο Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ.

2 Δπηζηεκνληθή Δκπεηξία PhD, Academic Department of Reproductive Physiology and Gynaecology and Medical Oncology of the St. Bartholomew s and The Royal London School of Medicine and Dentistry, London, UK, University of London. Λέθηνξαο Φαξκαθνινγίαο, Γ.Π.Θ. Δξεπλήηξηα ζηε Neurocrine Biosciences Inc. θαη The Salk Institute, La Jolla, CA Π.Γ. 407 ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα, ζην Δξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Δξεπλήηξηα ζην πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Μεηαδηδάθηνξαο ζην Δξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο MLSO (Medical Laboratory Scientific Officer) ζην ηκήκα Γπλαηθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο ηεο Αλαπαξαγσγήο ηνπ St. Bartholomew s and The Royal London School of Medicine and Dentistry (Queen Mary and Westfield College, University of London, U.K.). Κιηληθόο Δκβξπνιόγνο, London Bridge Hospital, Σκήκα Τπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο, Κιηληθόο Δκβξπνιόγνο, Παλεπηζηεκηαθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα. Δξεπλεηηθό Έξγν Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ζηνλ Σνκέα Βηνινγηθώλ Δξεπλώλ θαη Βηνηερλνινγίαο, ζην Δζληθό Iδξπκα Δξεπλώλ - 42 πιήξεηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα πεξηνδηθά κε θξηηέο (άζξνηζκα ησλ δεηθηώλ εκβέιεηαο 146 θαη >500) - 18 δεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά πεξηνδηθά θαη εθδόζεηο - 1 δηδαθηνξηθή δηαηξηβή - 1 δηπισκαηηθή δηαηξηβή - 1 κνλνγξαθία - 13 ζπκκεηνρέο ζε ειιεληθά θαη μελόγισζζα βηβιία - 4 ζεκεηώζεηο καζεκάησλ - 40 εξγαζίεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα Κπξηόηεξεο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο - 38 εξγαζίεο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα. Α-1 Chatzaki E, Gallagher CJ, Iles RK, Ind TEJ, Nouri AME, Bax CMR, Grudzinskas JG (1994). Characterization of the differential expression of marker antigens by normal and malignant endometrial epithelium. British Journal of Cancer, 69, (4,515). Α-2 Chatzakis K, Wathen N, Campbell J, Iles R, Dawnay A, Chard T (1994). Dramatic

3 increase in the levels of placental protein 14 in amniotic fluid at weeks pregnancy. Early Human Development, 36, (2,399). Α-3 Loutradis D, Drakakis P, Michalas S, Hatzaki C, Kallianidis K, Aravantinos L, Kielssing AA. (1994). The effect of compounds altering the camp level on reversing the 2-cell block induced by hypoxanthine in mouse embryos in vitro. European Journal of Obstetrics and Gynaecology and Reproductive Biology. 57, (1,686). Α-4 Chatzaki E, Bax CRM, Eidne KA, Anderson L, Grudzinskas JG, Gallagher CJ (1996) The Expression of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and its receptor in endometrial cancer and its relevance as an autocrine growth factor. Cancer Research, 56, (8,194). Α-5 Bax CMR, Chatzaki E, Davies S, Gallagher CJ (1996) Elucidating the role of gonadotrophins in endometrial cancer cell growth. Biochemical Society Transactions, 24, 443S (3,359). Α-6 Makrigiannakis A, Margioris AN, Chatzaki E, Zoumakis E, Chrousos GP, Gravanis A (1999) The decidualizing effect of progesterone may involve direct transcriptional activation of corticotrophin-releasing hormone from human endometrial stromal cells Molecular Human Reproduction, 5, (3,090). Α-7 Chatzaki E, Margioris A, Makrigiannakis A, Castanas E, Georgoulias V, Gravanis A. (2000) Kappa-opioids and Transforming Growth Factor-beta 1 interact in human endometrial cells. Molecular Human Reproduction, 6, (3,090). Α-8 Dermitzaki E, Chatzaki E, Gravanis A, Margioris AN. (2000) Opioids transiently prevent activation of apoptotic mechanisms following short periods of serum withdrawal. Journal of Neurochemistry, 74, (4,206). Α-9 Davies S, Bax CMR, Chatzaki E, Chard T, Iles RK (2000) Regulation of endometrial cancer cell growth by Luteinising Hormone (LH) and Follicle Stimulating Hormone (FSH). British Journal of Cancer. 83, (4,515). A-10 Zoumakis E, Chatzaki E, Charalampopoulos I, Aggelakis E, Koumantakis E, Gravanis A. (2000) Cycle and age related changes of Corticotropin Releasing Hormone (CRH) in Human Endometrium and Ovaries. Gynaecological Endocrinology, 15, (1,387). Α-11 Krasagakis K, Almond-Roesler B, Geilen C, Fimmel S, Krengel S, Chatzaki E, Gravanis A, Orfanos CE. (2001) Growth and characterization of a cell line from a human primary neuroendocrine carcinoma of the skin (Merkel Cell Carcinoma) in culture and as xenograft. J Cell Physiol 187, (4,165). Α-12 Chatzaki E, Margioris A, Gravanis A (2001) Expression and regulation of Corticotropin-Releasing Hormone Binding Protein (CRH-BP) in Rat Adrenals. Journal of Neurochemistry, 80, (4,206) A-13 Chatzaki E, Kouimtzoglou E, Margioris A, Gravanis A (2001) The Fas/FasL apoptotic pathway is involved in the kappa-opioid-induced apoptosis of human endometrial stromal cells. Molecular Human Reproduction, 7, (3,090). Α-14 Gravanis A, Makrigiannakis A, Chatzaki E, Zoumakis E, Tsatsanis C, Margioris AN (2002) Stress neuropeptides in human endometrium: Paracrine effects on cell differentiation and apoptosis, Hormones, 1 (3), A-15 Chatzaki E, Charalampopoulos I, Leontidis C, Tsardi M, Mouzas I, Tsatsanis C,

4 Margioris AN, Gravanis A (2003). Urocortin in human gastric mucosa: Relationship to inflammatory activity. J Clin Endocrinol Metab, 88, (6,460) A-16 Chatzaki E, Kouimtzoglou E, Margioris A, Gravanis A (2003). Transforming growth factor beta 1 exerts an autocrine regulatory effect on human endometrial stromal cell apoptosis, involving the FasL and Bcl-2 apoptotic pathways. Mol Hum Reprod, 9, (3,090). A-17 Chatzaki E, Murphy B, Wang L, Million M, Ohning GV, Crowe P, Petroski R, Taché Y, Grigoriadis D (2004) Differential profile of CRF receptor distribution in the rat stomach and duodenum assessed by newly developed CRF receptor antibodies. Journal of Neurochemistry, 88(1), 1-11 (4,206) A-18 Chatzaki E Crowe P, Wang L, Million M, Taché Y, Grigoriadis D (2004) CRF Receptor type 1 and 2 expression and anatomical distribution in the rat colon. Journal of Neurochemistry 90, (4,206) Α-19 Maltezos E, Amarantidis K, Trichas M, Vasiliadis M, Toromanidou M, Chatzaki E, Karayannakis A, Tsarouha A, Romanidis K, Kakolyris S (2005) A dose escalation study of liposomal doxorubicin (Caelyx) in combination with capecitabine (Xeloda ) in patients with refractory solid tumors. Oncology 69, (2,390) A-20 Chatzaki E, Euthimiadis C, Kyriaki S, Lambropoulou M, Tsarouxa A, Polychronidis A, Papadopoulos N, Simopoulos K. (2005) Urocortin and Corticotropin- Releasing Factor type 2 Receptor expression in the human gallbladder. Neuroendocrinology, 82, (3,164) A-21 Kaklamanis L, Trichas M, Amarantidis K, Spathari N, Micheli A, Karayiannakis A, Chatzaki E, Georgoulias V, Kakolyris S. (2006) VEGF expression in the colorectal adenoma-carcinoma sequence. Oncology Research 15, (1,731) A-22 Chatzaki E, Lambropoulou M, Constantinidis TC, Papadopoulos N, Tache Y, Minopoulos G, Grigoriadis D (2006). Corticotropin-Releasing Factor (CRF) Receptor type 2 in the Human Stomach: protective biological role by inhibition of apoptosis. Journal of Cellular Physiology 209, (4,165). A-23 Chatzaki E, Minas V, Zoumakis E, Makrigiannakis A (2006). Non-peptide, small molecule CRF receptor antagonists. Utility in research and clinical practice. Current Medicinal Chemistry, 13, (5,387). A-24 K Amarantidis, K Houhouli, K Papatheodorou, A Miloussis, D Matthaios, E Chatzaki, N Lyrantzopoulos, V Georgoulias, S Kakolyris (2006) A dose escalation study of docetaxel plus gemcitabine in combination with capecitabine (Xeloda ) in patients with advanced solid tumors. Oncology Research 16, (1,731) A-25 Charalampopoulos I, Androulidaki A, Chatzaki E, Minas V, Tsatsanis C, Notas G, Xidakis C, Kollios G, Kouroumalis E, Margioris AN, Gravanis A (2006) Rat Kupffer cells express neuropeptide Urocortin (UCN) and its receptors: autocrine effects on inflammatory cytokines. Neuroendocrinology 84, (3,164) A-26 Dermitzaki E, Tsatsanis C, Venihaki M, Minas V, Chatzaki E, Labropoulou M, Androulidaki A, Charalampopoulos I, Gravanis A, Margioris A (2007) Corticotropinreleasing factor (CRF) and the urocortins differentially regulate catecholamine secretion in human and rat adrenals, in a CRF receptor type-specific manner. Endocrinology 148, (5,103) A-27 Tsatsanis C, Dermitzaki E, Venihaki M, Chatzaki E, Minas V, Gravanis A,

5 Margioris A (2007) The Corticotropin-Releasing factor (CRF) family of peptides as local modulators of adrenal function. Cellular and Molecular Life Sciences 64, (6,928) A-28 Tsaroucha AK, Chatzaki E, Lambropoulou M, Despoudi K, Laftsidis P, Charsou C, Polychronidis A, Papadopoulos N, Simopoulos CE (2008). Megalin and cubilin in the human gallbladder epithelium. Clinical and Experimental Medicine, (1,724). A-29 Lambropoulou M, Stefanou D, Alexiadis G, Tamiolakis D, Tripsianis G, Chatzaki E, Vandoros GP, Kiziridou A, Papadopoulou E, Papadopoulos N (2007). Cytoplasmic expression of c-erb-b2 in endometrial carcinomas. Onkologie, 30(10): (1,194). A-30 Stavroulaki M, Kardassis D, Chatzaki E, Sakellaris G, Lindschau C, Haller H, Tosca A, Krasagakis K (2008) Exposure of normal human melanocytes to a tumor. Journal of Cellular Physiology 214(2), (4,165). A-31 Simopoulos C, Christodoulou E, Lambropoulou M, Tsaroucha A, Kakolyris S, Polychronidis A, Karayiannakis A, Chatzaki. E (2008) Neuropeptide Urocortin 1 and its receptors are expressed in the human liver. Neuroendocrinology, 89 (3), (3,164) A-32 Paschos Κ, Veletza S, Chatzaki E (2009) Neuropeptide and sigma receptors as novel therapeutic targets for the pharmacotherapy of depression. CNS Drugs, 23(9), (4,096) A-33 Constantinidis TC, Vagka E, Dallidou P, Basta P, Drakopoulos V, Kakolyris S, Chatzaki E. (2010) Occupational Health and Safety of personnel handling chemotherapeutic agents in Greek hospitals. European Journal of Cancer Care, in press (1,406) A-34 Lambropoulou M, Papadopoulos N, Tripsianis G, Alexiadis G, Pagonopoulou O, Kiziridou A, Liberis V, Kakolyris S, Chatzaki E. (2010) Co-expression of survivin, c- erbb2 and cyclooxygenase-2 (COX-2): prognostic value and survival of endometrial cancer patients. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 136(3), (2,405) A-35 Paschos KA, Kolios G, Chatzaki E (2009) The Corticotropin-Releasing Factor system in inflammatory bowel disease: prospects for new therapeutic approaches. Drug Discovery Today, 14, (7,372) A-36 Amarantidis K, Xenidis N, Chelis L, Chiotis A, Tentes A, Chatzaki E, Kortsaris A, Polychronidis A, Karakitsos P, Kakolyris S (2010) A dose escalation study of docetaxel plus capecitabine in combination with oxaliplatin in patients with advanced solid tumors. Acta Oncologica, 49(2), (2,487) A-37 Kaprara A, Pazaitou-Panayiotou K, Kortsaris A, Chatzaki E. (2010) The Corticotropin Releasing Factor System in Cancer: expression and pathophysiological implications. Cellular and Molecular Life Sciences, 67(8), (6,928) A-38 Paschos KA, Charsou C, Constantinidis TC, Anagnostoulis S, Lambropoulou M, Papachristou F, Simopoulos K, Chatzaki E (2010) Corticotropin Releasing Hormone receptors mediate opposing effects in cholestasis-induced liver cell apoptosis, Endocrinology, 151(4), (5,103) A-39 Chelis L, Xenidis N, Amarantidis K, Prassopoulos P, Chamalidou E, Neanidis K,

6 Mikroulis D, Chatzaki E, Karakitsos P, Kakolyris S. Biweekly vinorelbine and genatmicine as second-line treatment and beyond in NSCLC. Chemotherapy, in press (1,483) A-40 Xenidis N, Neanidis K, Amarantidis K, Dimopoulos P, Chamalidou E, Pitsiava D, Tentes AA, Chatzaki E, Karakitsos P, Kakolyris S (2010) Biweekly vinorelbine and genatmicine as second-line treatment and beyond in ovarian cancer. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, in press (2,542) A-41 Kaprara A, Pazaitou-Panayiotou K, Chemonidou MC, Constantinidis TC, Lambropoulou M, Koffa M, Kiziridou A, Kakolyris S, Kortsaris A, Chatzaki E (2010) Distinct distribution of corticotropin releasing factor receptors in human breast cancer. Neuropeptides in press (2,176) A-42 Iliopoulou S, Lambropoulou M, Chatzaki E, Tsoulopoulos V, Kekou I, Danobasilis D, Tatsidou P, Deftereou TE, Grammatikopoulou I, Papadopoulos N (2010) Mycoplasma hominis infection in regressive gestation in Thrace population: detection by PCR. Hippocratia, in press. Πξνγξάκκαηα & Μειέηεο Άκηζζνο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζην 3εηέο πξόγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ Η, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο θαη Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Παθέησλ Δξγαζίαο ζε 8 Δπξσπατθά θαη άιια Πξνγξάκκαηα ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Κιηληθό Έξγν Άιια ζηνηρεία Δξεπλήηξηα ζε 8 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ησλ Ζ.Π.Α ζήκεξα: κέινο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κιηληθήο Φαξκαθνινγίαο ηνπ Γεληθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. Μέινο 5 επηζηεκνληθώλ εηαηξηώλ. 8 βξαβεύζεηο εξγαζηώλ 2 ππνηξνθίεο Δθιεγκέλν κέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Φαξκαθνινγίαο. Οκηιίεο κεηά από πξόζθιεζε ζε Διιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθέο θαη Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο θαη πξνεδξεία ηξνγγπιώλ Σξαπεδώλ ζε πλέδξηα. Κξηηήο ππνβεβιεκέλσλ άξζξσλ γηα δεκνζίεπζε ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Κξηηήο ππνβεβιεκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μέινο ηνπ Editorial Board ησλ Δπηζηεκνληθώλ Πεξηνδηθώλ World Journal of Gastrointestinal Oncology. Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery θαη πλεξγαζία κε Δθδνηηθνύο Οίθνπο

7

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(4):456-462 Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές Η κατάθλιψη αποτελεί διαταραχή του συναισθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1979

Διαβάστε περισσότερα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Αγαπητοί Συνάδελφοι Η Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ. Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ. Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ACC) Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών Agenda Διάγνωση Χαρακτηριστικά ACC προ θεραπείας Πρόγνωση Θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ;

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; Αντωνάτος Σ. 1, Γαλανοπούλου Π. 2 1 Ψυχίατρος, ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη;

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; : 35-43, 2014 Ανασκόπηση «Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; Π. Δρογγίτης 1 Ε.Π. Κοτανίδου 2 Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 2 Περίληψη Μόλις το 2012 προσδιορίστηκε η ύπαρξη μιας μυοκίνης, της «ιρισίνης». Φάνηκε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2000-3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ... ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

e-!"#$%& !:H7B 8<8C+@+ 7B9 ""/'/ !"#$"%&'"() 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7"*)8 2014

e-!#$%& !:H7B 8<8C+@<?*B - 65 +,F<6A:>+ 7B9 /'/ !#$%&'() 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7*)8 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ e-!"#$%& 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7"*)8 2014!:H7B 8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξ. Δερέκα: Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας 1 Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξανθίππη E. Δερέκα Λέκτορας, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα