Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ"

Transcript

1 Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

2 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από το ν.4070/2012, ως ισχύει τροποποιηθείς και ιδίως το άρθρο 17 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο Α.ΙΙΙ της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/09/ Με την παρούσα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα σημεία του κειμένου για τα οποία υποβάλλονται τα σχόλια. Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 4 η Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη, και λήξης η 20 η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό παράρτημα, προκειμένου να µην δημοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «ημόσια διαβούλευση αναφορικά µε την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης» Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται τόσο Α) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, 15125, Μαρούσι, Αττική Όσο και Β) στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και με σαφήνεια µόνο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

3 Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

4 ΙΙ. Κείμενο Διαβούλευσης Παράρτημα 2: Στοιχεία που οφείλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι να υποβάλλουν σε σχέση με το δίκτυο πρόσβασης. Α. Στοιχεία που οφείλει να υποβάλλει ο ΟΤΕ Ο ΟΤΕ οφείλει να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ και να κοινοποιεί στους άλλους παρόχους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου του έτους 1, τις παρακάτω πληροφορίες για το δίκτυο πρόσβασης που αφορούν α) την υφιστάμενη κατάσταση και β) τις προβλέψεις για το επόμενο έτος. Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται από την ΕΕΤΤ δυνάμει των άρθρων 12 περίπτωση α και ιστ και 38 παρ. 1 περιπτώσεις στ και η του Ν. 4070/2012 στο πλαίσιο της ανάλυσης από την ΕΕΤΤ της αγοράς 3α της Νέας Σύστασης της Επιτροπής προκειμένου να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων ενεργειών του ΟΤΕ στον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές. Παράλληλα, οι κάτωθι πληροφορίες είναι απαραίτητες στους παρόχους ώστε να είναι σε θέση να ετοιμάσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα, με βάση τα οποία η ΕΕΤΤ θα αποφασίσει την κατανομή περιοχών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας VDSL vectoring. Συγκεκριμένα για κάθε υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού και για κάθε υπαίθριο κατανεμητή καλωδίων (YKK) ο ΟΤΕ θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή: 1. Διεύθυνση/τοποθεσία/Τηλεπ. Διαμέρισμα/γεωγραφικές συντεταγμένες (σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς η θέση του με βάση τη διεύθυνση). 2. Κωδικός υπαίθριας καμπίνας ενεργού εξοπλισμού/ υπαίθριου κατανεμητή καλωδίων. 3. Υπερκείμενο Αστικό Κέντρο (ΑΚ) (ονομασία και μοναδικός κωδικός). 4. Απόσταση από το υπερκείμενο ΑΚ και αν βρίσκεται εντός της περιοχής των 550 μέτρων γύρω από το Αστικό Κέντρο ΟΤΕ, εντός της οποίας δεν επιτρέπεται ανάπτυξη τεχνολογίας vectoring. Ηλεκτρική απόσταση από το Αστικό Κέντρο. 5. Έτος κατασκευής καμπίνας ενεργού εξοπλισμού. 6. Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών απομακρυσμένης συνεγκατάστασης και υπηρεσιών ΤοΥΒ σε ΥΚΚ. 1 Α Εξάμηνο: 30/06, Β Εξάμηνο 31/12

5 7. Γεωγραφική κάλυψη (αναλυτικά οι οδοί/διευθύνσεις που καλύπτει). Στην περίπτωση καμπίνας ενεργού εξοπλισμού η γεωγραφική κάλυψη θα δίνεται σε GIS format. Σε περίπτωση ΥΚΚ η γεωγραφική κάλυψη θα δίνεται με αναλυτική λίστα των οδών/διευθύνσεων στους οποίους τερματίζουν οι τοπικοί υποβρόχοι οι οποίοι εκκινούν από τον συγκεκριμένο ΥΚΚ. 8. Υλοποίηση VDSL vectoring σε υπαίθρια καμπίνα από τον ΟΤΕ ή από άλλο πάροχο (τιμή 0 στην πρώτη υποβολή) 9. Παρεχόμενες υπηρεσίες από την υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού (πχ PSTN, ISDN, ADSL, VDSL, VDSL vectoring, ). 10. Έτος/εξάμηνο ενεργοποίησης υπηρεσιών VDSL και VDSL vectoring. 11. Συνολικό Πλήθος Ζευγών χαλκού τα οποία εξυπηρετούνται από την υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού ή υπαίθριο κατανεμητή καλωδίων και συνολικό Πλήθος Ζευγών χαλκού που είναι σε χρήση (εισερχόμενα/εξερχόμενα ζεύγη χαλκού). 12. Μέσο μήκος ακραίων καλωδίων (όπου αυτό είναι διαθέσιμο) 13. Πλήθος ΤοΥΒ VDSL ανά πάροχο στην υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού (εφόσον δεν έχει υλοποιηθεί vectoring). 14. Πλήθος VPU/VPU light προϊόντων ανά πάροχο στην υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού 15. Συνολικό Πλήθος Ζευγών χαλκού τα οποία τυχόν αντικαθίστανται (στο κύριο δίκτυο, από την καμπίνα μέχρι το ΑΚ). 16. Πλήθος ζευγών οπτικών ινών στην υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού (στο κύριο δίκτυο, από την καμπίνα μέχρι το ΑΚ). 17. Πλήθος αγωγών/σωληνώσεων/σκοτεινής ίνας προς την υπαίθρια καμπίνα.

6 Β. Στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι πάροχοι Κάθε πάροχος ο οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση τεχνολογίας VDSL vectoring σε μία ή περισσότερες περιοχές, οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου του έτους 2 τις παρακάτω πληροφορίες για τις καμπίνες στις οποίες υλοποιούν τεχνολογία vectoring που αφορούν α) την υφιστάμενη κατάσταση και β) τις προβλέψεις για το επόμενο έτος. Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται από την ΕΕΤΤ δυνάμει των άρθρων 12 περίπτωση α και ιστ και 38 παρ. 1 περιπτώσεις στ και η του Ν. 4070/2012 στο πλαίσιο της ανάλυσης από την ΕΕΤΤ της αγοράς 3α της Νέας Σύστασης της Επιτροπής. Παράλληλα, οι κάτωθι πληροφορίες είναι απαραίτητες στους παρόχους ώστε να είναι σε θέση να ετοιμάσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα, με βάση τα οποία η ΕΕΤΤ θα αποφασίσει την κατανομή περιοχών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας VDSL vectoring. 1. Διεύθυνση/τοποθεσία/Τηλεπ. Διαμέρισμα/γεωγραφικές συντεταγμένες (σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς η θέση του με βάση τη διεύθυνση). 2. Κωδικός υπαίθριας καμπίνας ενεργού εξοπλισμού. 3. Υπερκείμενο Σημείο Παρουσίας (ονομασία και μοναδικός κωδικός) (μπορεί να ταυτίζεται με Α/Κ ΟΤΕ). 4. Απόσταση από το υπερκείμενο Σημείο Παρουσίας. 5. Αντιστοίχιση με υπαίθρια καμπίνα/υκκ ΟΤΕ (αναφέρεται ο κωδικός καμπίνας/υκκ ΟΤΕ) 6. Έτος κατασκευής καμπίνας ενεργού εξοπλισμού. 7. Έτος/εξάμηνο ενεργοποίησης υπηρεσιών VDSL vectoring και εικονικού προϊόντος. 8. Πλήθος VPU/VPU light προϊόντων ανά πάροχο ή ΟΤΕ στην υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού 9. Πλήθος ζευγών οπτικών ινών στην υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού (στο κύριο δίκτυο, από την καμπίνα μέχρι το Σημείο Παρουσίας). 10. Πλήθος αγωγών/σωληνώσεων/σκοτεινής ίνας προς την υπαίθρια καμπίνα. 2 Α Εξάμηνο: 30/06, Β Εξάμηνο 31/12

7 Παράρτημα 3: Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας VDSL vectoring Όροι παροχής της τεχνολογίας VDSL vectoring: Διάθεση από τον ΟΤΕ της απαραίτητης πληροφορίας αναφορικά με το δίκτυο πρόσβασής του, όπως αυτή προδιαγράφεται ανωτέρω (Παράρτημα 2, Σημείο Α). Σε περίπτωση που κάποιες από τις πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, ο ΟΤΕ τεκμηριώνει το λόγο μη διάθεσης, ο οποίος πρέπει να είναι αντικειμενικός και να αφορά το τεχνικά μη εφικτό, προτείνει χρονοδιάγραμμα διάθεσής τους ή παρέχει εναλλακτική ισοδύναμη πληροφόρηση. Με βάση τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ κρίνει εάν οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι επαρκείς για να προχωρήσει η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα. Η τεχνική υλοποίηση της τεχνολογίας VDSL vectoring επιτρέπει τη διάθεση υπηρεσιών ADSL καθώς στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό- και άλλων τεχνολογιών που χρησιμοποιούν χαλκό από το κέντρο ή την υπαίθρια καμπίνα ή το distribution point ή μέσα στο σπίτι από τους παρόχους (λ.χ. G.Fast, VPlus- AnnexQ), σύμφωνα με τον κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης, (ΑΠ ΕΕΤΤ 636/37/2012, ΦΕΚ 729/Β/ ), ως ισχύει. Η τεχνολογία VDSL vectoring αφορά στο σύνολο του δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ εκτός από τις καμπίνες που βρίσκονται σε μία περιοχή με ακτίνα 550 μέτρα γύρω από κάθε Αστικό Κέντρο ΟΤΕ, στην οποία παρέχονται από τον ΟΤΕ και τους υπόλοιπους παρόχους υπηρεσίες VDSL από το κέντρο καθώς και υπηρεσίες οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας η οποία είναι συμβατή με VDSL. Διαθεσιμότητα από τον ΟΤΕ και τους παρόχους εικονικού χονδρικού προϊόντος (τύπου VPU light), σύμφωνα με κοινές τεχνικές προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΕΕΤΤ στις περιοχές οι οποίες τους ανατίθενται σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ Κατά την πρώτη φάση, η ανάθεση γίνεται ανά πάροχο (ή κοινοπραξία παρόχων) και ανά Αστικό Κέντρο. Συνεπώς, μέχρι τη δεύτερη ανάθεση (διαδικασία σε ετήσια βάση), σε κάθε ΑΚ του ΟΤΕ θα δραστηριοποιείται ένας μόνο πάροχος στη διάθεση χονδρικών υπηρεσιών VDSL vectoring. Μαζί με τα αιτήματα ανάθεσης περιοχών για ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring οι πάροχοι θα πρέπει να καταθέσουν:

8 Επιστολή νόμιμου εκπροσώπου με δεσμευτική δήλωση Ανάλυση πηγών χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του δικτύου (ίδια κεφάλαια, δανεισμός από τράπεζα, κλπ.). Σε περίπτωση δανεισμού από τράπεζα, τραπεζική επιστολή πιστοληπτικής ικανότητας. Απόσπασμα εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρηματικού πλάνου Αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 1. Εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της τελικής Απόφασης της ΕΕΤΤ για την ρύθμιση της αγοράς 3 α, ο ΟΤΕ υποβάλει στην ΕΕΤΤ και στους παρόχους επικαιροποιημένη πληροφορία σχετικά με το δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με την λίστα του Παραρτήματος 2 σημείο Α, καθώς και πρόβλεψη για τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού για την ανάπτυξη VDSL των οποίων η ενεργοποίηση είναι προγραμματισμένη εντός του επόμενου εξαμήνου. Επιπλέον δηλώνει σε ποια από τα ανωτέρω ΑΚ επιθυμεί να αναπτύξει τεχνολογία VDSL vectoring εντός των επόμενων 27 μηνών 3, αναφέροντας αναλυτικά τους υπαίθριους κατανεμητές καλωδίων και τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού καθώς και το μήνα ενεργοποίησής τους. 2. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της (α απόφαση ανάθεσης) εντός τριών (3) εβδομάδων από το αίτημα του ΟΤΕ, αναθέτει στον ΟΤΕ τα ΑΚ, για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring και στα οποία, σύμφωνα με το πλάνο του, το ποσοστό των καμπινών αναβαθμισμένων σε αρχιτεκτονική FTTC θα είναι μεγαλύτερο του 80 % εντός του επόμενου εξαμήνου από την υποβολή του αιτήματός του. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει τους παρόχους για τα ΑΚ που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ στην α φάση ανάθεσης, τα οποία εξαιρούνται από την β φάση ανάθεσης. 3. Όλοι οι πάροχοι εκτός από τον ΟΤΕ εντός διμήνου από τη δημοσίευση της ανωτέρω α απόφασης ανάθεσης της ΕΕΤΤ υποβάλουν ανά Αστικό Κέντρο, τα επιχειρηματικά τους σχέδια (business plans) αναφορικά με τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ή υπαίθριους κατανεμητές καλωδίων στις οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν δίκτυο πρόσβασης VDSL vectoring. Η ανάπτυξη δικτύου σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια των παρόχων πρέπει να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 40% του κάθε ΑΚ για το οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Όλοι οι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, στις περιοχές που αιτούνται ανάπτυξη τεχνολογίας VDSL vectoring δύνανται να αναπτύξουν δίκτυο πρόσβασης οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής ή τεχνολογίας, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή 3 Το διάστημα των 27 μηνών εξασφαλίζει ότι ο χρόνος ανάπτυξης της τεχνολογίας vectoring από την πλευρά του ΟΤΕ κατά την πρώτη φάση συμπίπτει με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ανάπτυξης από τους παρόχους

9 μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια μίας υπαίθριας καμπίνας ενεργού εξοπλισμού ή υπαίθριου κατανεμητή καλωδίων. Όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ανάπτυξη του δικτύου NGA, οι καμπίνες που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργοποίηση τεχνολογίας VDSL vectoring ελευθερώνονται και οι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, μπορούν να τις αιτηθούν σε επόμενη φάση ανάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Κανονισμού Έκχυσης Ισχύος όπως εκάστοτε ισχύει. Τα επιχειρηματικά πλάνα των παρόχων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον περιορισμό ότι στις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού που θα τους ανατεθούν και στις οποίες ο ΟΤΕ έχει υλοποιήσει δίκτυο πρόσβασης VDSL, ή κάποιος άλλος πάροχος έχει αποκτήσει υπηρεσίες ΤοΥΒ, πρέπει να υλοποιήσουν τεχνολογία/αρχιτεκτονική η οποία να είναι συμβατή με την τεχνολογία VDSL που έχει υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη καμπίνα, ώστε ο πάροχος υπηρεσιών VDSL να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει σχετικές υπηρεσίες VDSL, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αναβαθμίσει τις συγκεκριμένες καμπίνες ώστε να παρέχουν υπηρεσίες VDSL Vectoring. Σε κάθε περίπτωση, ο μοναδικός πάροχος που μπορεί να αναπτύξει τεχνολογία VDSL vectoring είναι αυτός στον οποίο έχουν ανατεθεί περιοχές με βάση την παρούσα διαδικασία και μόνο για τις περιοχές που του έχουν ανατεθεί. Στο αίτημα κάθε παρόχου, το οποίο γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), θα αναφέρονται αναλυτικά οι υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ή υπαίθριοι κατανεμητές καλωδίων στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής ανά περιοχή καμπίνας/κατανεμητή, καθώς και ο μήνας ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή ο μήνας κατά τον οποίο ο πάροχος θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα. Το πλάνο θα καλύπτει χρονικό ορίζοντα δύο (2) ετών. 4. Η ΕΕΤΤ εντός διαστήματος ενός (1) μήνα από την ως άνω υποβολή αποφασίζει για την κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων (β απόφαση ανάθεσης). Η Απόφαση κοινοποιείται στον ΟΤΕ και στους εναλλακτικούς παρόχους. Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους γίνεται, ανά ΑΚ, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών. Σε περίπτωση ίσου προτεινόμενου ποσοστού κάλυψης, η ανάθεση θα γίνεται με βάση το χρόνο ενεργοποίησης του δικτύου που

10 καλύπτει τους τελικούς χρήστες του 50% των υπαίθριων καμπινών/κατανεμητών του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου του παρόχου. 5. Ο ΟΤΕ, εντός μηνός από την β απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ, υποβάλει νέο αίτημα ανάθεσης για ΑΚ τα οποία δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιον πάροχο, αναφέροντας αναλυτικά στο αίτημά του τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ή υπαίθριους κατανεμητές καλωδίων στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο VDSL vectoring ή δίκτυο πρόσβασης οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής ή τεχνολογίας, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, την τεχνολογία ανά περιοχή καμπίνας/ κατανεμητή (π.χ. VDSL vectoring, FFTB, κλπ.), καθώς και τον μήνα ολοκλήρωσης της κατασκευής της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή τον μήνα κατά τον οποίο ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα. Το διάστημα ανάπτυξης δικτύου NGA στον ΟΤΕ κατά τη παρούσα φάση εκκινεί με την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ (γ απόφαση ανάθεσης) και καλύπτει το διάστημα υλοποίησης του δικτύου NGA των παρόχων, το οποίο είναι 22 μήνες. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της εντός μηνός από την υποβολή σχετικού αιτήματος (γ απόφαση ανάθεσης) αναθέτει στον ΟΤΕ την υλοποίηση της προτεινόμενης τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής στα ΑΚ που αιτείται. Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιείται στον ΟΤΕ και τους παρόχους. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 6. O OTE και οι πάροχοι, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών του Ιανουαρίου κάθε έτους υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής σε υπαίθριες καμπίνες/κατανεμητές, στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο NGA σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, τα οποία καλύπτουν το ερχόμενο ημερολογιακό έτος. Η πρόταση κάθε παρόχου γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), αναφέροντας αναλυτικά τις υπαίθριες καμπίνες/κατανεμητές στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο NGA, την αρχιτεκτονική/τεχνολογία του δικτύου (λ.χ. FTTC/VDSL Vectoring, FTTB, κλπ) καθώς και τον μήνα ολοκλήρωσης της κατασκευής της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή τον μήνα κατά τον οποίο ο πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του

11 καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα. Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες ανήκουν σε ΑΚ που μέρος τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/οτε σε προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι κατά την πρώτη ετήσια ανάθεση περιοχών, και τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει χρονική επικάλυψη με την διαδικασία πρώτης ανάθεσης, είναι συμπληρωματικά των πλάνων που έχουν ήδη εγκριθεί με τις προγενέστερες Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ. 7. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα όλων των παρόχων, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, εκδίδει απόφαση ανάθεσης. Τα κριτήρια ανάθεσης είναι η κάλυψη (ως ποσοστό υπαίθριων καμπινών για κάθε ΑΚ) και ο χρόνος ενεργοποίησής τους στην περίπτωση όπου δύο πάροχοι προτείνουν ίδιο ποσοστό κάλυψης. Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που ενδεχομένως έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, στη συνολική κάλυψη δεν λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη που έχει προκύψει από τους προηγούμενους κύκλους ανάθεσης. VDSL VECTORING ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΒ 8. Στις υπαίθριες καμπίνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA, ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει υπηρεσίες ΤοΥΒ σύμφωνα με τα αιτήματα των παρόχων. Αντίθετα, στις υπαίθριες καμπίνες που ανατίθενται στον ΟΤΕ ή σε πάροχο για υλοποίηση τεχνολογίας VDSL vectoring, οι πάροχοι πλην του παρόχου vectoringδεν θα μπορούν να προμηθεύονται υπηρεσίες ΤοΥΒ και θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα χονδρικά προϊόντα τύπου VPU light. 9. Σε περίπτωση που κάποιος πάροχος, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, εκδηλώσει πρόθεση να υλοποιήσει VDSL vectoring σε υπαίθρια καμπίνα στην οποία είτε ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει VDSL είτε ένας ή περισσότεροι πάροχοι έχουν πάρει υπηρεσίες ΤοΥΒ, ο εν λόγω πάροχος θα πρέπει να υλοποιήσει τεχνολογία/αρχιτεκτονική η οποία να είναι συμβατή με την τεχνολογία VDSL, ώστε είτε ο ΟΤΕ είτε ο πάροχος που διαθέτει ΤοΥΒ να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει σχετικές υπηρεσίες VDSL, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αναβαθμίσει τις συγκεκριμένες καμπίνες ώστε να παρέχουν υπηρεσίες VDSL Vectoring. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ NGA

12 10. Κάθε πάροχος που αναπτύσσει δίκτυο πρόσβασης σε περιοχή που του έχει ανατεθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαθέτει, κατά τη χρονική στιγμή διάθεσης λιανικών προϊόντων, εικονικό χονδρικό προϊόν τύπου VPU light, όπως θα εγκριθεί από την ΕΕΤΤ, όπως και προϊόν σύνδεσης σε εξωτερικό φρεάτιο στο τοπικό σημείο συγκέντρωσης (στο ΑΚ ΟΤΕ ή σε δικό του κόμβο πρόσβασης), από το οποίο ο πάροχος που λαμβάνει την χονδρική υπηρεσία θα μπορεί να παίρνει την κίνηση, με ίδια μέσα. Ο πάροχος διαθέτει τα εν λόγω χονδρικά προϊόντα με όρους μη διακριτικής μεταχείρισης. Η τιμή παροχής των ισοδύναμων εικονικών προϊόντων από τους παρόχους θα είναι κοινή για όλους τους παρόχους και τον ΟΤΕ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ελέγχου τιμών και κοστολόγησης. 11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας θα κρίνει ανά περίπτωση εάν υφίσταται λόγος τροποποίησης του εγκεκριμένου πλάνου της ή όχι. 12. Αν κάποιος πάροχος δεν έχει ολοκληρώσει, εντός του χρονοδιαγράμματος ανάθεσης, την υλοποίηση του δικτύου σε ΑΚ που του έχει ανατεθεί, όλες οι καμπίνες του εν λόγω ΑΚ θεωρούνται μη δεσμευμένες και ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει ΤοΥΒ κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον υποβρόχο. Οι καμπίνες του ΑΚ είναι διαθέσιμες για επιλογή στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. 13. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε το υποβληθέν από τον ίδιο πλάνο ανάπτυξης δικτύου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% των ΑΚ που του έχουν ανατεθεί, στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο. 14. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης NGA. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε 6-μηνιαία βάση τακτικές τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις,. 15. Από την παρούσα διαδικασία ανάθεσης υλοποίησης vectoring εξαιρούνται οι περιοχές του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε εξαιρούνται οι Αγροτικές «Λευκές

13 περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» στις οποίες μπορεί να υλοποιήσει vectoring, αν το επιθυμεί, μόνο ο Ανάδοχος του έργου. MULTIOPERATOR VECTORING 16. Σε καμπίνα όπου ο ΟΤΕ ή κάποιος άλλος πάροχος έχει ήδη υλοποιήσει vectoring ή έχει συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο του ΟΤΕ ή κάποιου άλλου παρόχου και ένας πάροχος φέρει αιτιολογημένα και επαρκή στοιχεία ότι είναι τεχνολογικά δυνατόν να υλοποιήσει ΤoΥΒ ή επίσης VDSL vectoring ή άλλη τεχνολογία NGA στην ίδια καμπίνα, ο πάροχος που υλοποιεί το vectoring είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί μαζί του για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση συλλειτουργίας των υπηρεσιών. Εφόσον υπάρξει πρόταση για Multi-Operator Vectoring η ΕΕΤΤ θα προσδιορίσει, κατόπιν διαβούλευσης με την αγορά, σχετική διαδικασία.

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αθήνα Δεκέμβριος 2011 Παρατήρηση νομικού περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ hstellakis@gmail.com (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Θα ανακοινωθεί την Τρίτη) Απαιτήσεις επιτυχούς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς

Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, Ph.D. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών (*) Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την παρουσίαση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση PC SYSTEMS AE Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Απάντηση PC SYSTEMS AE Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ S) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ S) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93 ΜΕΤΡΟ 4.2 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ S) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93 ΕΡΩΤΗΣΗ 1η. Το "έντυπο σύµφωνης γνώµης φορέων για τη σύνδεση τους στο MAN" θα πρέπει να έχει συγκεκριµένη µορφή και περιεχόµενο, ή θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Πάρο

Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Πάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 08-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. οικ: 2206/31 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε.

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. Γιατί NGA(Next Generation Access)? Μεγαλύτερο Νέες Υπηρεσίες ARPU Μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006) Μαρούσι, 28-6-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 442/068 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006) H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα