ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4549 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου Αριθμός 583 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd από την Unicars Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε από τις εταιρείες Unicars Ltd και Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ κοινοποίηση για την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd από τη Unicars Ltd. Η εταιρεία Unicars Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, τη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης. Η Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων, παρασκευή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, στη διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος, στην αγορά γης για σκοπούς διαχωρισμού σε οικόπεδα και για ανάπτυξη, ως επίσης στην εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και λεωφορείων MAN και τη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης τους (μέσω της θυγατρικής της εταιρείας). Η Man Sales & Services (Cyprus) Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και λεωφορείων MAN και ανταλλακτικών, καθώς και τη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης φορτηγών και λεωφορείων. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 362 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 584 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση Συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση των εταιρειών Metlac Holding S.r.l και Metlac S.p.A από την εταιρεία Akzo Nobel Coatings International B.V. με εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Akzo Nobel Coatings International B.V., με κοινοποίηση της, γνωστοποίησε ότι προέβηκε στην απόκτηση των εταιρειών Metlac Holding S.r.l και Metlac S.p.A με εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών. Η εταιρεία Akzo Nobel Coatings International B.V δραστηριοποιείται στον τομέα επιστρώσεων μεταλλικών ειδών συσκευασίας και στον τομέα διακόσμησης μεταλλικών επιφανειών με μελάνι. Η εταιρεία Metlac Holding S.r.l είναι εταιρεία συμμετοχών, η οποία κατέχει ένα μεγάλο αριθμό μετοχών στην εταιρεία Metlac S.p.A. Η εταιρεία Metlac S.p.A δραστηριοποιείται στον τομέα επιστρώσεων μεταλλικών ειδών συσκευασίας και στον τομέα διακόσμησης μεταλλικών επιφανειών με μελάνι. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 585 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΜΟΦΩΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ BARDOWIE LIMITED (i) Ψηφισθέν την 26 η Σεπτεμβρίου 2011 «ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 5,000 Ευρώ διαιρεμένο σε 5,000 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία θα μειωθεί σε 4,990 Ευρώ διαιρεμένο σε 4,990 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία όμως μετά τις παραπάνω αλλαγές θα επαναυξηθεί και παραμείνει σε 5,000 Ευρώ διαιρεμένο σε 5,000 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία. (ϋ) Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας από 2,070 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε 2,070 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία θα μειωθεί σε 2,060 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε 2,060 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία. (Hi) (iv) Η πιο πάνω μείωση θα ολοκληρωθεί με την ακύρωση 10 Συνήθων μετοχών που κατέχει ο μέτοχος ROZEL TRUSTEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED οι οποίες έχουν εκδοθεί με το ονομαστικό ποσό του Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μια εκδομένες υπέρ το άρτιο. Οι Μετοχές που θα ακυρωθούν κατέχονται από τον μέτοχο της Εταιρείας ROZEL TRUSTEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED και το ποσό υπέρ το άρτιο που θα μειωθεί θα ακυρωθεί από το Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share Premium Account) της Εταιρείας το οποίο θα μειωθεί από Ευρώ 1,245, σε Ευρώ 1,233, και το ποσό των Ευρώ 11, να πιστωθεί στον μέτοχο της εταιρείας ROZEL TRUSTEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED. To Εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι 2,060 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε 2,060 Συνήθεις μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία και θα κατέχονται από: a. ROBERT SERVATIUS HENDRIUS MARIA JOOSTEN Μετοχές, b. NORMAN ALEXANDER SHELLEY Μετοχές, και c. ROZEL TRUSTEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Μετοχές.» Έφορος Εταιρειών Γραφείο Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία VISTRA SECRETARY SERVICES LTD, Γραμματέας.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 586 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Διόρθωση δημοσίευσης Ειδοποίησης Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές Από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία πληρωμής μερίσματος στις πιο κάτω υποθέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ , στις σελίδες , Κύριο Μέρος, Τμήμα Β, με αρ είναι και όχι : Όνομα εταιρείας υπό εκκαθάριση: Αρ. Αιτ.: 1. SHARMATTAS BROS CO. LTD 136/98 - Ε. Δ. Α/σού 2. ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ 288/01 - Ε. Δ. Λ/σού 3. RICHMAN CLOTHES LTD 75/92 - Ε. Δ. Λ/σού 4. ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΚΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΤΔ 610/01 - Ε. Δ. Λ/σίας 5. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΕΤΕΙΟ ΛΤΔ 42/04 - Ε. Δ. Λ/κας 6. Ρ & L GERMANOS FASHIONS LTD 24/01 - Ε. Δ. Αμμοχώστου 7. SILITEXILTD 204/84 - Ε. Δ. Λ/σίας Αριθμός 587 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2010, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 3 Φεβρουαρίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 30 ημερών (3/2/2012-5/3/2012). Αριθμός 588 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2010, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 3 Φεβρουαρίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 60 ημερών (3/2/2012-3/4/2012). Αριθμός 589 REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES JANUARY-DECEMBER 2011 Αντίτυπα της έκθεσης 'REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES (JANUARY-DECEMBER 2011)' στην Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο. Αριθμός 590 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα η πιο κάτω έκδοση: The Parents and Children Relations Laws 1990 to 2008 ΓΕΝ (A)-L109 Αυτή διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

4 364 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 591 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2010 Αποτελέσματα Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 30 ημερών με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Διεξήχθη σήμερα Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012, δημοπρασία για την πώληση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου 30 ημερών, ονομαστικής αξίας ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 3 Π Φεβρουαρίου 2012 και ημερομηνία λήξης την 5 η Μαρτίου Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους ευρώ, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη 190% του αρχικού ποσού έκδοσης. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους ευρώ και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ευρώ. Έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους ευρώ. Η κατώτατη και ανώτατη τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 996,22 και 996,30 αντίστοιχα, για κάθε 1000 ονομαστικής αξίας Γραμματίων του Δημοσίου, που αντιπροσωπεύουν ετήσιες αποδόσεις μέχρι τη λήξη ύψους 4,41% και 4,31%, αντίστοιχα. Η μέση σταθμική τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 996,23 που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 4,40% και σε αυτή την τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους ευρώ. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 30 ημερών με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Δημοπρασία ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012 Αξιόγραφο Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου Διάρκεια 30 ημερών Ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Ημερομηνία λήξης 5 Μαρτίου 2012 Ανακοινωθέν ονομαστικό ποσό ευρώ Προσφορές που λήφθηκαν: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές ευρώ Προφορές που έγιναν αποδεκτές: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές ευρώ Κατώτατη τιμή 996,22 - αντίστοιχη απόδοση 4,41% Ανώτατη τιμή 996,30 - αντίστοιχη απόδοση 4,31% Μέση σταθμική τιμή 996,23 - αντίστοιχη απόδοση 4,40% Λευκωσία Υπουργείο Οικονομικών 27 Ιανουαρίου 2012 (Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους)

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 365 Αριθμός 592 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2010 Αποτελέσματα Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 60 ημερών με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Διεξήχθη σήμερα Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012, δημοπρασία για την πώληση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου 60 ημερών, ονομαστικής αξίας ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 3 η Φεβρουαρίου 2012 και ημερομηνία λήξης την 3 η Απριλίου Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους ευρώ, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη 150% του αρχικού ποσού έκδοσης. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους ευρώ και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ευρώ. Έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές συνολικού ύψους ευρώ. Η τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 992,56 για κάθε 1000 ονομαστικής αξίας Γραμματίων του Δημοσίου, που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 4,50%. Σε αυτή την τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους ευρώ. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 60 ημερών με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Δημοπρασία ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012 Αξιόγραφο Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου Διάρκεια 60 ημερών Ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Ημερομηνία λήξης 3 Απριλίου 2012 Ανακοινωθέν ονομαστικό ποσό ευρώ Προσφορές που λήφθηκαν: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές ευρώ Προφορές που έγιναν αποδεκτές: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές ευρώ Κατώτατη τιμή 992,56 - αντίστοιχη απόδοση 4,50% Ανώτατη τιμή 992,56 - αντίστοιχη απόδοση 4,50% Μέση σταθμική τιμή 992,56 - αντίστοιχη απόδοση 4,50% Λευκωσία Υπουργείο Οικονομικών 27 Ιανουαρίου 2012 (Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους)

6 366 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 593 > ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2010 Αποτελέσματα Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Διεξήχθη σήμερα Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012, δημοπρασία για την πώληση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων, ονομαστικής αξίας ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 3 Π Φεβρουαρίου 2012 και ημερομηνία λήξης την 4 η Μαΐου Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους ευρώ,, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη 140% του αρχικού ποσού έκδοσης. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους ευρώ ενώ δεν έγινε καμία μη-ανταγωνιστική προσφορά. Δεν έγινε αποδεκτή καμία προσφορά. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Δημοπρασία ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012 Αξιόγραφο Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου Διάρκεια 13 εβδομάδων Ημερομηνία έκδοσης 3 Φεβρουαρίου 2012 Ημερομηνία λήξης 4 Μαΐου 2012 Ανακοινωθέν ονομαστικό ποσό ευρώ Προσφορές που λήφθηκαν: Σύνολο ευρώ - Ανταγωνιστικές ευρώ - Μη Ανταγωνιστικές 0 Προφορές που έγιναν αποδεκτές: Σύνολο 0 - Ανταγωνιστικές 0 - Μη Ανταγωνιστικές 0 Κατώτατη τιμή - - αντίστοιχη απόδοση - Ανώτατη τιμή - - αντίστοιχη απόδοση - Μέση σταθμική τιμή - - αντίστοιχη απόδοση - Λευκωσία Υπουργείο Οικονομικών 27 Ιανουαρίου 2012 (Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους)

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 594 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, γνωστοποιεί προς όλους τους ενδιαφερομένους ότι προβαίνει σε δημόσια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ενοικίαση της Εγκατάσ ασης Αποθήκευσης που διαθέτει, στο Λιμάνι του Βασιλικού για περίοδο δύο ετών, από 1 η Μαΐου 2012 μέχρι 30 Απριλίου Η ενοικιαζόμενη εγκατάσταση περιλαμβάνει: Δυο δεξαμενές (μεταλλικά ντεπόζιτα) αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας περίπου 5000 m 3, οι οποίες μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται για αποθήκευση περίπου 9,5 τόνων θειικού οξέος πυκνότητας 1.88 g/cm 3 (περίπου) και συγκέντρωσης άνω του 95% Εγκατάσταση παραλαβής από το πλοίο μεταφοράς, ελλιμενιζόμενο στο λιμάνι Βασιλικού, αποτελούμενη από σωληνώσεις και άλλα χρειώδη μέχρι τις δεξαμενές Εγκατάσταση φόρτωσης από τις δεξαμενές σε οχήματα μεταφοράς προς τους τελικούς αποτελούμενης από αντλίες, σωληνώσεις και άλλα χρειώδη καταναλωτές, Από την ενοικιαζόμενη εγκατάσταση εξαιρείται η αντλία Sulzer pump 1150 που χρησιμοποιείται για άντληση από τις δεξαμενές, η οποία δεν ανήκει στο Κράτος. 2. Η Εγκατάσταση ενοικιάζεται ενιαία και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη προμήθεια της εγχώριας αγοράς με θειικό οξύ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την φύλαξη και χημικής ουσίας διαφορετικής του θειικού οξέος, αναλαμβάνει την ευθύνη να ακολουθήσει όλες τις δέουσες διαδικασίες και να αναλάβει όλα τα έξοδα τροποποίησης των υφιστάμενων δεξαμενών ή/ και εγκαταστάσεων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών ορθής και ασφαλούς φύλαξης και διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το χώρο και τις εγκαταστάσεις, στο Λιμάνι του Βασιλικού για επιτόπιο έλεγχο, εφόσον το επιθυμούν, μετά από σχετική ενημέρωση του Υπουργείου για διευθέτηση της επίσκεψης. Η ενημέρωση του Υπουργείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου Ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση που θα πετύχει τη σύναψη συμφωνίας ενοικίασης, θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για το κόστος συντήρησης και τη διατήρηση της εγκατάστασης σε λειτουργήσιμη κατάσταση, την ασφαλή αποθήκευση και εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι απαιτούμενες διαδικασίες και έξοδα για την εξασφάλιση άδειας χρήσης του χώρου από την Αρχή Λιμένων, καθώς και τα έξοδα για την απαιτούμενη ασφάλιση των δεξαμενών, θα βαρύνουν τον επιτυχόντα ενοικιαστή. 5. Ως ελάχιστη τιμή ενοικίασης, της ενιαίας εγκατάστασης, για την περίοδο από 1 Μαΐου 2012 μέχρι 30 Απριλίου 2014 ορίζεται το ποσό των ευρώ 10,500 + ΦΠΑ μηνιαίως. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να προπληρώσει ως εγγύηση, ποσό που ισούται με ένα ενοίκιο, το οποίο θα επιστραφεί με τη λήξη της περιόδου ενοικίασης των εγκαταστάσεων. Το Υπουργείο θα διατηρεί το δικαίωμα για παράταση της Συμφωνίας Ενοικίασης για ακόμη ένα χρόνο, με τιμαριθμική αναπροσαρμογή της τιμής του ενοικίου, εφόσον συμφωνεί και ο ενοικιαστής. Οι αιτητές έχουν το δικαίωμα να πλειοδοτήσουν στην τιμή ενοικίασης, πέραν της ελάχιστης τιμής που αναφέρεται πιο πάνω. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτητής με τη μεγαλύτερη τιμή θα προτιμηθεί. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού δύναται να διαπραγματευτεί με τον επιτυχόντα αιτητή για τους όρους της αίτησης του και της τελικής συμφωνίας, χωρίς όμως οποιαδήποτε τροποποίηση της τιμής ή της διάρκειας ενοικίασης που αναφέρεται στην αίτηση του επιτυχόντα αιτητή. 6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την προσφερόμενη τιμή ενοικίασης και λαμβάνοντας υπόψη τη γενική πείρα του ενδιαφερόμενου στη διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών, τις δυνατότητες εξασφάλισης/ προμήθειας του προϊόντος, τον προβλεπόμενο ετήσιο (± 15%) όγκο διακίνησης, την επιθυμητή περίοδο ενοικίασης, την οικονομική ετοιμότητα και δυνατότητα ενοικίασης της εγκατάστασης. 7. Οι σχετικές αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες από τις 03 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2012 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις εξασφαλίσουν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Α. Αραούζου 13-15, ΤΚ 1421, 7 ος Όροφος, από την κα. Δήμητρα Χρήστου. Οι αιτήσεις και τα σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, πρέπει να υποβάλλονται σε τέσσερα αντίγραφα μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση της Εγκατάστασης Αποθήκευσης στο Λιμάνι του Βασιλικού» και να τοποθετούνται στο κιβώτιο προφορών του Υπουργείου, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Α. Αραούζου 6, ΤΚ 1421, Λευκωσία με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί - Παρακαλώ ο φάκελος να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών». Όλες οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο Προσφορών πριν ή κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που είναι η 2 η Μαρτίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. 8. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπηρεσία Ενέργειας, στα τηλέφωνα και

8 368 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 595 REPUBLIC OF CYPRUS ANNOUNCEMENT MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM The Ministry of Commerce, Industry and Tourism announce, to any prospective interested party, the opening of a Public Interest Declaration Competition for the rental of the installation of two storage tanks and relevant facilities, situated near Vasilikos port for a biannual period starting from the 1 st of May 2012 until 30 of April The storage facility comprises of: Two storage tanks (metal), of total capacity approximately 5000 m 3, which are currently used for storing approximately 9,5 tones Sulphuric acid, concentration 95% and density 1.88 g/cm 3. Unloading and mooring facilities to Vasilikos port constituted of piping and other fittings and machinery needed to conduct the product into the tanks. Loading facilities constituted from the relevant pumps, piping and other fittings and machinery needed to transfer the product from the storage tanks to the transporting vehicles. The Sulzer pump 1150, used for pumping the product out of the tanks is excluded from the renting storage facility, since it does not belong to the Government. 2. The installation may be rented as a whole and the successful applicant shall guarantee the continuous supply of the internal market of sulphuric acid. In the case that the applicant wishes to also store a substance different than the Sulphuric acid, he shall take the responsibility to follow all appropriate procedures and to cover the cost to modify properly the tanks and/or any other facilities, in a manner of ensuring safe and secure storage and handle, according to the relevant Laws and Regulations of the Republic of Cyprus. 3. All the interested applicants will be given the opportunity if they wish to visit the area of the installations, in Vasilikos port for inspection as long as they inform (until the 17 th of February) the Ministry to facilitate the meeting. 4. The applicant, in the case that he succeeds to sign a rental agreement, he will have the exclusive responsibility to cover the cost for regular maintenance, for keeping the installations in good operational condition, for safe and secure storage and execution of loading and unloading works and for ensuring the environmental protection according to the relevant Laws and Regulations of the Republic of Cyprus. All procedures and cost needed for obtaining any necessary permissions from Cyprus Ports Authority as well as the cost of necessary tanks insurance, will be in the exclusive responsibility of the successful applicant. 5. The minimum rental price, for the whole storage facility for the period from 1 st May 2012 to 30 th April 2014, is set to euro 10,500 + VAT per month. Upon signature of the rental agreement, the successful applicant shall pay a monthly rent in advance as a guarantee which shall be returned at the end of the renting period. On Ministry's right, the Rental Agreement may be extended for another year, with readjustment to the rental price as per the official Cost of Living Indexation, upon agreement of the successful applicant. Applicants have the right to overbid on the abovementioned minimum rental price to offer a higher rental price. In that case, the applicant offering the highest rental price will be preferred. The Ministry of Commerce, Industry and Tourism may negotiate with the successful applicant for the terms of his application and the final agreement, without any amendment on the rent or the duration of the renting period that will be included in the application of the successful applicant. 6. The interested parties should declare their interest in writting, by completing the relevant application form. The forms will be evaluated by the competent Evaluation Committee based on the offered rental price and having in view the applicant's general experience on storage and handling of dangerous chemical substances, the potentiality to supply the product, the provision of the annual trade volume (± 15%), the expected duration of the renting period and the financial potentiality and readiness to rent the installation. 7. The relevant applications will be available, starting on 3 rd of February 2012 until the 24 th of February 2012, from the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, A. Araouzou str, PO Box 1421, 7 th floor, from Mrs. Demetra Christou. The applications and the necessary attached documents should be submitted in the Tender Box of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, 6 A. Araouzou str, PO Box 1421, in four (4) identical copies in a closed envelope, which should be clearly marked " Declaration of Interest for Renting the Storage Installations Situated near Vasilikos port", or alternatively, applications and the necessary attached documents may be sent by registered post to the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, 6 A. Araouzou str, PO Box 1421, Nicosia, in a sealed envelope, which should be clearly marked "Not to be opened - please place this envelope in the Tender Box.". All the applications should be received and put into the Tender Box before or on the deadline of the Competition, which is the 2 nd of March 2012, by 09:00 a.m. 8. For more information, the interested applicants may contact the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Energy Service, telephone numbers ,

9 Αριθμός 59S ΒΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-.Μέχρι Αρ.Μητρώου 381 ( ) Ά/Μ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 Τσαγγαρίδου Θεοφάνους Κατίνα Λάρνακα Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia 2 Ανδρέου Στέλιος Λεμεσός B.Sc. Def. Speech & Language Pathologist, Belgrade Univ., Yugoslavia, M.A. in Ed., Warwick Univ., Coventry, U.K., Dr Sc. in Def.- Speech Therapy, Belgrade Univ., Serbia 3 Ανδρέου Ντραγκίτσεβιτς Λέποσαβα Λεμεσός B.Sc. Def. Speech & Language Pathologist, B.Sc. στην Εκπαίδευση Βαρήκοων και Κωφών Ατόμων, Belgrade Univ.,Yugoslavia, M.Sc. in Hearing Disorders, Belgrade Univ., Serbia 4 Μιχαηλίδου Πιτσιλλίδου Άντρη Λευκωσία B.Sc. in Speech & Communication Disorders, Brescia Col., Kentucky, U.S.A. 5 Ασβεστά Φωτίου Θόη Λευκωσία M.A. in Phono and Logopaedia, Humboldt Univ. Berlin, Germany 6 Προδρομίτου Νίκη Λευκωσία B.Sc. Hons in Speech Pathology & Therapy, Univ. of Manchester, U.K, M.Sc. in Human Communication, City Univ. U.K, M.R.C.S.L.T. 7 Παφίτη Μαρία Λευκωσία B.A: in Speech Pathology & Elem. Ed., M.A. in Speech Pathology, Queens Col. NY, U.S.A., CCC-SLP 8 Μανιάτης Χριστόδουλος Λάρνακα Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ. Russia 9 Δημητρίου Ιωάννα Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 10 Αθανασίου Νεκταρία Λευκωσία Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 11 Κουρσάρη Γεωργία Λάρνακα Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 12 Φιλπητίδου Αθανασία Λευκωσία M.A. in Speech Language Pathology & Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 13 Γαβριήλίδου Άννα Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 14 Θεοδώρου Νέτκοβα Μαργαρίτα Πάφος Diploma Typhlopedagog - Logopaedist, MA.in Sp. Ped. - Logopaedist, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 15 Μυλωνά Νίκη Λευκωσία. B.A. in Psyc. New Jersey, M.Sc in Communication Disorders, Arizona Univ., U.S.A., CCC-SLP 16 Νεοφύτου Δήμητρα Μαρίνα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοθεραπεία, ΒΑ. Ειδ. Παιδ. Παιδιών με Διανοητική Ανεπάρκεια, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 17 Λεοντιάδου Νάγια Λευκωσία B.Sc. in Speech Pathology - Audiology, New York Univ., U.S.A. 18 Θεοφάνους Πωλίνα Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 19 Δαμιανού Μιχαηλίδου Λουίζα Ευδοξία Λευκωσία B.Sc. in Communication Disorders and Sciences, Southern Illinois Univ., U.S.A. 20 ΜηναΤδου Δέσττω Λευκωσία B.Sc. SHE Teacher - Speech / Hearing, Long Island Univ., M.Sc. in Communication Disorders, Pennsylvania State Univ., U.S.A., CCC-SLP 21 Στυλιανίδη Αμπίζα Γιαννούλα Λευκωσία 22 Χριστοπούλου Μαρία Λευκωσία B.A. in Communication Disorders, Co!. St. Teresa, M.Sc. Nova Univ., Dr of Ed., NSU Univ., U.S.A. 23 Παναγιώτου Αγγελική Λευκωσία 24. Κυριακούδη Ελένη Λευκωσία B.Sc. in Def. - Logopaedics, Belgrade Univ., Yugoslavia. 25 Τσομαλλούρη Μαρία Λάρνακα BA. in Speech Pathology & Therapy, Aud., Speech Rehabilitation, MA.in Ed. Hear. & Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 26 Μιχαήλ Μυριάνθη Λευκωσία BA. in Speech Pathology & Therapy, Ped. of Persons with Intel. Deficiency, MA. in Ed. Hear. & Speech Therapy. St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 27 Αδαμίδου Άννα Λευκωσία B.A. in Communication Sciences & Disorders, Queens Col. New York, U.S.A. 28 Χαραλάμπους Άλκηστις Λευκωσία M.A., Ph.D:, Audiology & Speech Sciences, Michigan State Univ., U.S.A. 29 Βωνιάτη Λουίζα Λευκωσία Πτυχίο ΛσγόθερΟπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα, Post Diploma, Μ. Ed., in Sp Needs/ Inol. Ed Open Univ., UK 30 Θεοδώρου Ελένη Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.!:. Πάτρας, Ελλάδα, M.S.c.in Language & Communication Imp. Children, Sheffield Univ., UK 31 Αγαθοκλέους Γεώργιος Λεμεσός M.A.Typhlopedagog, Sp.in Speech Language Therapy & Pathology, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 32 Κοζοντέροβα Βανέλλη Χριστιάνα Λεμεσός MA..in Ed. Teacher-Logoped, Leningrad St. Ped. Inst, Russia Ράαντ Ορφανού Μαρία Λεμεσός M.A. in Speech Language Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 34 Ηλία Κωνσταντίνο Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 35 Γρηγοριάδη Πάγκου Μόνικα Λευκωσία B.Sc. in Speech Language Pathology & Aud., M.Sc. in Special Ed., Old Dominion Univ., U.S.A. 36 Νεοφύτου Τζιούλια Λεμεσός Diploma Teacher -Speech Therapy, Moscow Ped. St. Univ., Russia 37 Γεωργίου Χαραλάμπους Μαρία Πάφος MA.in Speech & Language Pathology & Therapy, Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 38 Αγαθαγγέλου Έλενα Λευκωσία Diploma Sp. in Oligophrenopedagogy - Teacher Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 39 Σιοπαχά Καρολίνα Αμμόχωστος BA. in Logopaedics, Ped. int. Disorders, M.A in Sp. Ed. - Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG, N.D.T Bobath Cert. 40 Ανάσταση Αναστασία Πάφος BA. in Education, MA. in Education, Moscow Lenin St. Ped, Univ., Russia 41 Πετεινού Κάκια Λευκωσία B.Sc.in.Ed, M.Ed.- Speech Pathology, Univ. of Georgia, Ph.D in Speech and Hearing Sc, City Univ. N.Y, U.S.A., CCC-SLP 42 Παυλίδου Λεοντία Λεμεσός B.A. in Speech & Language Pathology, W.Paterson Col. N.J., M.A. Hons in Communication Sciences & Disorders, Montclair State Col. N.J., U.S.A., Teaching Cert., N.D.T Bobath Cert. 43 Αλεξάνδρου Σόνια Λεμεσός B.A. in Communication Sc. & Disorders/Language Pathology, Queens Col., NY, U.S.A. 44 Αγκαστινιώτου Μαριάννα Λευκωσία B.A. in Speech Language & Hearing Sc, Rutgers State Univ. N.J., U.S.A.

10 45 Μηνά Παρτέλα Ευγενία Λευκωσία B.A. in Communication Sc. S Disorders, Queens Col. NY, M.Sc. in Communicative Disorders, Adelphi Univ. N.Y, U.S.A., CCC-SLP 46 Τστιάκη Χατζηγεωργίου Λία Λευκωσία B.A. in Communicative Disorders, Winsconsin Univ., M.Sc. Audiology S Speech Sc, Purdue University, Indiana, U.S.A., CCC-SLP 47 Κωνσταντίνου Αστέρω Λευκωσία B.A. in Communicative Disorders, M.A. in Communicative Disorders, California State Univ., U.S.A., Teaching Cert., CCC-SLP 48 Νικολάου Τζιοβάνα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοθεραπτεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 49 Θεοχαρίδης Κ. Πέτρος Λευκωσία MA. in Speech Language Pathology & Therapy and Sp. Ed. for Children with Intel. Deficiency, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 50 Αλεξάνδρου Γερολέμου Δήμητρα Λευκωσία MA. in Speech Language Pathology & Therapy and Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 51 Κωνσταντίνου Μαίρη Λευκωσία B.A. in Speech Language & Hear. Sc, Temple Univ., M.Sc. in Speech & Language Pathology, Northeastern Univ., U.S.A. 52 Τινιόζου Αγγέλα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοθερσπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 53 Σολομωνίδου Κυριάκου Μαρία Λάρνακα B.A. in Psyc, Denison Univ., M.Sc. in Audiology & Speech Sc, Purdue Univ. Indiana, U.S.A., CCC-SLP 54 Διαμαντή Καραγιάννη Δάφνη Λεμεσός B.A. in Speech and Drama, Univ. of Kansas, U.S.A. 55 Πισσουρίου Βαλεντίνο Λεμεσός B.A. in Communication Sc. & Disorders, Queens Col., NY, U.S.A 56 Κωνσταντινίδου Φώφη Λευκωσία B.A. in Speech & Language Pathology, Univ. of Northern Iowa, M.Sc. in Communication Disorders & Sc, Southern Illinois Univ. Carbondale, Ph.D in Communication Dis., Univ. of Cincinati, U.S.A., CCC-SLP 57 Κυπρή Ζορνά Μαρία Λευκωσία B.Sc.Hons Speech S Language Therapy, Leeds Metrop.Univ., M.Scin Human Communication, Univ. of London, U.K. M.R.C.S.L.T. 58 Ευστρατίου Γεωργία Λευκωσία M.A. in Education Sc, Univ. Johannes Gutenberg, Mainz, Germany, MA. in Education Management Univ. of Luton, U.K., N.D.T Bobath Cert. 59 Ονούφριου Ανάστα Λεμεσός M.A. Remedial Teacher-Speech Therapist, Moscow Lenin Ped.inst., Russia 60 Θεοφάνους Δημητρίου Ιωάννα Αμμόχωστος B. Sc. in Communication Sc.S Disorders, Brescia Col., U.S.A. 61 Καζαντζή Μιχαηλίδου Μαρία Λευκωσία M.A. in Sp. Ed. - Speech Therapy.St. Kl. Oh.Univ.,Sofia,BG 62 Νικολάου Γιαννόπουλου Μαργαρίτα OHIO.USA B.A. in Hearing & Speech Sc.Univ. of Maryland, U.S.A. 63 Σιδέρη Ειρήνη Λεμεσός M.A. in Logopaedics.Teacher of Sp. Schools, Herzen St. Ped. Univ., Russia 64 Παπαλεοντίου Θεοδώρου Αντρη Λευκωσία B.Sc.Teacher of Speech & Hearing Hand., M.A. in Speech Pathology, Long Island Univ., N.Y., U.S.A. 65 Κοντού Νεοκλέους Αντρη Λεμεσός B.A. in Speech Communication & Hearing (SCH), Univ. of Florida, M.Ed. Speech Pathology, Georgia State Univ., U.S.A. 66 Κουσουλίδου Αννα Λευκωσία B.A. in Speech Pathology & Therapy, Aud., Speech Rehabilitation, Μ.Α.στη Λογοθερσπεία - Ειδ. Παιδ., St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 67 Ευθυμίου Στέλλα Λεμεσός Diploma, Sp. Ed.Teacher in Ped. of Ment. Ret. & Logopedics, Diploma, Sp.Ed. in Ped. of Hearing Imp., Barczi Gusztav, Boudapest, Hung.. Diploma in Advanced Study in Ed., Univ. of Manchester, U.K 68 Θωμά Αποστόλου Ευγενία Λευκωσία BA. in Speech Pathology & Therapy, Aud., Speech Rehabilitation, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 69 Νεοφύτου Τζιλ Λεμεσός Diploma in Speech Therapy, The College of Speech Therapists, U.K, M.R.C.S.L.T. 70 Ζωνιά Τσντελέ Κυριακή Λευκωσία B.Sc.SHE Teacher- Speech /Hearing, M.A. in Speech & Language Pathology, Long Island, Univ. N.Y.,U.S.A. 71 Αντρέου Ντίνα Λευκωσία MA.in Speech & Language Pathology - Therapy, Sp.Ed. for Ment. Ret. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 72 Θεμιστοκλέους Σεργίδου Φανούλα Πάφος MA. in Speech & Language Pathology - Therapy - Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 73 Κόλισρου Παπαευριπιάδου Χρυσάνθη Πάφος B.A. in Speech & Hearing Therapy, Univ. Witwatersrand - Johannesburg, S. Africa 74 Φλώρεντ Σενέκκη Παναγιώτα Λάρνακα B.A. in Communication Disorders, M.A Ed. (Sp. Ed.) Southern Univ., Louisiana, U.S.A., CCC-SLP 75 Λάμπρου Έλλη Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 76 Παπαγιάννη Εύη Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθερσπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 77 Λοίζου Κυπριανού Αντρη Λευκωσία B.A. Ed. in Speech &. Language Pathology, M.A. Ed. in Speech & Language Pathology, Univ. of Toledo, Ohio, U.S.A., CCC-SLP 78 Καραγιώργη Αντρια Αμμόχωστος ΜΑ. Ειδ. Εκπ. Λογοθερσπεία και Παιδ. Συμπεριφορά, Παν. Λειψίας - Γερμανία 79 Θεοδούλου Αντρέου Άννα Λευκωσία B.Sc. Hons Ling. Language Pathology, Univ. of Reading, U.K, M.R.C.S.L.T. 80 Καννάουρου Ελισάβετ Λευκωσία BA.Speech & Language Pathology & Therapy, MA. in Speech & Language Pathology & Therapy.St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 81 Χαρίτου Κυριακή Λεμεσός BA. Sp.Ped.- Logopaedia, MA. in Speech & Language Pathology & Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 82 Μιχαήλ Μάριος Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθερσπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 83 Πηλλακούρη Ανδρούλα Λευκωσία B.Sc. in Speech & Language Pathology & Aud, Old Dominion Univ.,Virginia, U.S.A. 84 Ευθυμίου Μαρία Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 85 Κουρτέλλα Έλμα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 86 Ιωαννίδου Χαρίκλεια Λευκωσία B.A.in Psyc, MCGIL Univ. Montreal, Can., M.Scin Speech δ Language Pathology & Therapy, Univ. of London UCL, U.K., M.R.C.S.L.T 87 Λάμττου Μαρίνα Λευκωσία B.Sc. in Speech & Language Therapy, City Univ. London, U.K., M.R.C.S.L.T. 88 Κάτζιη Κυριάκου Γεωργία Αμμόχωστος B.Sc. in Communication Sc. & Disorders, Psyc, Brescia Univ. Kentucky, U.S.A. 89 Τσάτπτα Μαρίνα Λεμεσός Diploma Teacher - Speech Therapist, Moscow St.Ped. Univ., Russia 90 Τουμαζή Αντωνιέττα Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ.,Sofia, BG

11 91 Λαζάρου Σάββας Λεμεσός 92 Φραγκουλίδου Θέτις Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 93 Σιαμαρή Μαργαρίτα Λεμεσός State exam, for Logotherapy, at the Werner Otto Institute, Hamburg, Germany 94 Χριστοδούλου Νικόλας Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 95 Γεωργίου Παντελίτσα Αμμόχωστος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 96 Στυλιανού Λουίζα Κωνσταντίνο Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 97 Μελή Μελίνα Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 98 Κυλίλη Μαργαρίτα Λευκωσία B.Sc.in Communicative Disorders, PsycUniv. Wisconsin-Madison, M.A. in Communicative Disorders, San Diego St. Univ., CA, U.S.A 99 Ζιπητή Πουλχερία Λευκωσία BA.in Speech & Language Pathology & Therapy, Sp.Ed. for Ment. Ret. Children, MA. in Logotherapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 100 Τηλεμάχου Μάρθα Αμμόχωστος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 101 Ζσννέττου Φλωράντρη Λάρνακα B.Sc. Hons Ling. Language Pathology, Univ. of Reading, U.K. 102 Βασιλείου Χριστιάνα Λευκωσία Πτυχίο Ολιγοφρενοπαιδαγωγός Εκπ.-Λογοθεραπεύτρια, Κρατικό Παιδ. Παν/μιο Μόσχας, Ρωσία 103 Τσίγκη Έλενα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 104 Κωνσταντίνου Νατάσα Λευκωσία Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 105 Μαλλότα Μαρία Λευκωσία _.. -,. _.. τ,. t. t f l» - * _ J L _, ( S- t_ f,... B.A. in Speech & Hearing Therapy, Univ. Witwatersrand - Johannesburg, s. Africa 106 Καούλλα Κάλια Λεμεσός M.A. Ειδ. Παιδ.- Ειδική Αγωγή του Λόγου, Παν/μιο Ludwig-Maximilian Μονάχου, Γερμανίας 107 Καλλιμάχου Μαρίνα Λευκωσία B.Sc.Hons Psyc.& Speech Pathology, Manchester Metropolitan Univ., M.Sc.in Audiological Sc.Univ. of London U.C.L, U.K, M.R.C.S.L.T 108 Αναστασίου Κατερίνα Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 109 Χαραλάμπους Γαλάτεια Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., M.A. στη Λογοθεραπεία, Νέο Βουλγάρικο Παν/μιο, Sofia, BG 110 Ττεραλλή Αντριάνα Λάρνακα ΒΑ. Sp.Ped.- Speech Disorders, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 111 Κουτσού Φωτεινή Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ. - Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 112 Πελεκάνου Ελένη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 113 Πέτρου Νικολέτα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 114 Στυλιανού Μάριος Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 115 Νεοφύτου Βασιλειάνα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 116 Κανάρη Αντρη Λεμεσό Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Ph.D. Παιδ.Επιστ., Moscow St. Ped. Univ., Russia 117 Κυριάκου Κυριακή B.A. Dist. French - Linquistios, Brock Univ.Ontario, CAN. M.Sc.in Speech & Language Pathology-Cli., Univ. District of Columbia, Washington, Maryland-USA U.S.A., CCC-SLP 118 Ζεζίδου Κυριακή Λευκωσία B.A. in Speech Pathology & Audiology, St. Johns Univ. N.Y. U.S.A. 119 Χριστοδούλου Χρυσάνθη Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 120 Πάμπουλου Ηλιάδα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθερσπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα, M.Sc. in Assist. Techn., Univ. of London, Kings Coll., U.K. 121 Μαυροκωνσταντή Έλενα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 122 Ερωτοκρίτου Γιάννα Λευκωσία B.So. in Speech Pathology - Audiology, M.So. in Sp. Ed.,Old Dominion Univ.Virginia, U.S.A. 123 Ανδρέου Έλενα Λευκωσία BA.in Sp.Ed., Speech & Language Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 124 Γεωργίου Παρασκευή Λευκωσία BA.in Sp. Ed., Speech & Language Pathology and Therapy.St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 125 Ελευθερίου Χαραλάμπους Παντελίτσα Πάφος BA.in Sp. Ed.,Speech & Language Pathology and Therapy.St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 126 Παντελή Θεοδώρου Θεοδώρα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. Kl. Oh. Univ., ΜΑ. στη Λογοθεραπεία, Νέο Βουλγάρικο Παν., Sofia, BG 127 Ελευθερίου Χάρης Λευκωσία BA.in Sp. Ed.,Speech & Language Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 128 Μαλλούπα Ανδρούλλα Λευκωσία BA. in Sp. Ed.,Speech & Language Pathology and Therapy, ΜΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 129 Χριστοδούλου Ελένη Λευκωσία BA.in Sp. Ed., Speech & Language Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 130 Βέη Θέκλα Λάρνακα B.Sc.in Communication Sc.& Disorders, Psyc, Brescia Univ.Kentucky, M.Sc, in Communication Disorders, W. Kentucky Univ., U.S.A. 131 Ανδρέου Ανδρούλα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 132 Πετεινάρη Μαρία Αμμόχωστος B.A.in Sp. Ed.,Speech Pathology and Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 133 Ευέλθοντος Γεωργία Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 134 Θωμά Σκεύη Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 135 Στυλιανού Παναγιώτης Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG. MA in Sp. Ped: Speech Therapy., St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 136 Τιττώνη Βασιλική Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, ΜΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ. Sofia, BG 137 Λεωνίδου Σοφία Πάφος BA.in Sp. Ed.,Speech & Language Pathology S Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG

12 138 Τρούσα Στέλλα Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 139 Σωτηρίου Άννα Λευκωσία Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, Ειδ. δασκάλα Κωφών και Λογοθεραπείας, Κολλεγιακό τμήμα Μπάρτσι Γκούσταβ του Παν/μίου Έουτβους Λόραντ, Βουδαπέστη, Ουγγαρία 140 Νικολάου Δέοττω Λάρνακα ΜΑ. in Sp. Ed. - Speech Therapy.Si. ΚΙ. Oh.Univ.,Sofia,BG 141 Ανδρέου Έλενα Λάρνακα ΒΑ. in Logopaedics, MA.in Speech & Language Pathology & Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 142 Ζαχαρίου Έλενα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 143 Νικολάου Νεκταρία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 144 Χαραλάμπους Ανδρέας Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 145 Παπαθωμά Χρυστάλλα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ.Παιδ.- Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 146 Χρίστου Ιάκωβος Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, ΜΑ. in Speech Therapy, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 147 Μιχαήλ Βασιλική Λεμεσός BA. Sp.Ped. - Speech Therapy, St. Kl. Oh.Univ.,Sofia, BG 148 Τσάτπτας Ιωάννης Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 149 Μυλωνά Μαρία Λεμεσός B.A. in Speech Pathology, Soc, Queens Col.- Cuny, N.Y, U.S.A. 150 Τσίμαρης Ιωάννης Λεμεσός B.A. in Speech/Hearing, Psyc, Cleveland State Univ., Ohio, U.S.A. 151 Νικολαίδου Αντρη Λευκωσία BA. in Sp. Ped. & Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 152 Μονογιού Δήμητρα Λεμεσός B.A. in Communication Disorders, Louisiana St. Univ., U.S.A. 153 Κυριακίδου Στυλιανή Λευκωσία M.A. in Speech Lang.Pathology & Therapy, Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 154 Χατζηχαραλάμπους Αντρέα Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 155 Τιμοθέου Λεώνη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 156 Σπανού Νίκη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 157 Μέλιου Μαριλένα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 158 Ανδρέου Μαρία Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 159 Αναστασιάδης Μιχάλης Λευκωσία BA. in Sp. Ped. - Logopedics.St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 160 Κυριάκου Λεωνίδου Ελένη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 161 Λιασή Πωλίνα Λευκωσία B.A. in Speech Pathology & Audiology, St. Johns Univ. N.Y., U.S.A. 162 Αντωνίου Ελένη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 163 Μαξούτη Αικατερίνη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 164 Φαίδωνος Λευκοθέα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 165 Χριστοδούλου Μαριάννα Λευκωσία B.A. in Hearing & Speech Sciences, Univ. of Maryland, U.S.A. 166 Στεφάνου Αγάθη Λεμεσός BA. Sp. Needs Teacher-Speech and Language Therapy & Learning Dif., Eotvos Lorand Univ., Hungary 167 Κυριάκου Έλενα Λευκωσία B.Sc. in Speech Pathology & Aud., Old Dominion Univ., Virginia, M.Sc. in Speech & Language Pathology, LaSalle Univ., Philad., U.S.A. 168 Χρίστου Κωνσταντίνο Λεμεσός B.A. in Communication Disorders S Sc, Queens Col., M.Sc.in Communication Disorders & Sc, Southern Illinois, Univ., U.S.A. 169 Παπαντωνίου Έλενα Λεμεσός BA. Sp. Needs Teacher-Speech and Language Therapy & Learning Dif., Eotvos Lorand Univ.,Hungary 170 Λουβαρίδου Γιολάντα Λεμεσός B.Sc. in Speech & Hearing Sc, B.S. in Ed., Sp. Ed. & Rehabilitation, Arizona Univ., U.S.A., M.A. in Ed. Univ. of Birmingham, M.Sc. in Human Communication Sc, Univ. of Newcastle Upon Tyne, U.K 171 Αριστείδου Χρίστου Ελένη Λεμεσός Πτυχίο Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 172 Κωνσταντίνου Ευγενία Λάρνακα Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc. Moscow St. Ped. Univ., Russia 173 Προκοπίου Ελένη Λευκωσία B.Sc, M.Sc. in Speech & Hearing Science, Arizona Univ. CCC - SLP, U.S.A. 174 Κακομανώλη Πετρίδου Παρασκευή Εξωτερικό B.A. in Speech Pathology, Queens Col. City Univ. N.Y.,M.Sc in Communication Disorders, Mercy Col., N.Y., CCC-SLP. Teaching. Cert., U.S.A 175 Χαρτόσια Αστέρω Λεμεσός B.Sc. in Communicative Disorders.Univ. of Louisiana at Monroe, U.S.A, PG Diploma in Speech & Language Therapy, City Univ. U.K 176 Κόνιξος Γιώργος Λευκωσία BA. in Sp. Ped. Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 177 Παπακυριακού Κώστα Μαρία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 178 Χαραλάμπους Κυριάκος Λευκωσία BA. in Sp. Ped. Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 179 Προκοπίου Μυράντα Λάρνακα B.A. in Speech Pathology, Queens Col.,City Univ.,N.Y, M.Sc. in CI. Speech Pathology, N. Arizona, Teaching Cert., U.S.A. 180 Σταυρινίδου Σωφρονία Λεμεσός BA in Audiology & Speech Sciences, Michigan State Univ., MSc in Communicative Disorders, Univ of Louisiana at Monroe, U.S.A. Post.Grad.Cert. in Cleft Palate Studies, Univ.of Sheffield, UK 181 Αντωνίου Μαρία Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 182 Ψαρούδη Ιφιγένεια Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG

13 183 Κσρασιαλής Νίκος Λευκωσία ΒΑ. in Speech Therapy.St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 184 Χατζηττοφή Χλόη Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπσιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 185 Φρίξου Παναγιώτη Μαρία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 186 Παπασωζόμενος Γεώργιος Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 187 Φαίδωνος Δέσττω Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 188 Θεοδωρίδου Φαφαλιού Χρυσάνθη Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 189 Πσπαθεόδοτου Χρυστάλλα Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 190 Σττσνού Ροδούλλα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 191 Βασιλειάδης Αντώνης Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc, Moscow St. Ped. Univ., Russia 192 Νικολάου Ελττίδα Λευκωσία Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, Member of National Assoc.of Sp.on Logopaedia & Phon., BG. 193 Ευσταθίου Ελένη Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, MA. in Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 194 Καρεσίου Κωνστάντια Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 195 Μωυσή Ορθοδοξία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 195 Ιακώβου Γεωργία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 197 Πιερή Κακούτση Ναυσικά Λευκωσία Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc, Moscow St. Ped. Univ., Russia 198 Ποταμίτου Στέλλα Λευκωσία B.A in Speech Pathology&Audiology, St. Johns Univ., N.Y., U.S.A 199 Ηλία Πολίνα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 200 Ρωτή Ελένη Λάρνακα B.Sc.in Communication Disorders Murray State Univ., M.Sc.in Communicative Disorders, Univ. of Louisville, Kentucky, U.S.A 201 Παναγή Ελένη Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 202 Πιερή Τερέζα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας, T.E.I. Ηπείρου, Ελλάδα 203 Χαρίτου Κοράλλια Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 204 Σατσιό Ανδρονίκη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 205 Κωνσταντινίδου Κούλα Πάφος Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 206 Χαρή Μαρίνα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 207 Γενεθλίου Μάριος Μαλαισία B.Sc.Hons Linguistics & Language Pathology, Univ. of Reading, M.Sc.(Distinction) Human Communication, Univ. College London, U.K 208 Στυλιανού Άντια Λεμεσός Πτυχιούχος Παιδαγωγός - Ειδική Παιδαγωγική, Αννόβερο Γερμανία 209 Ζένιου Αντρη Λεμεσός B.Sc, M.Sc. in Communicative Disorders, Univ. of Louisiana at Monroe, U.S.A, CCC-SLP 210 Βακανά Μαρία Λεμεσός Πτυχίο Παιδ. Ειδ. Εκπ., Λογοπαιδείας, Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκ., Παν/μιο Έοτβος Λόρσντ, Ουγγαρία 211 Τοουλάκου Αγάθη Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεροπτείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 212 Ντίρρη Μιχαήλ Παντελίτσα Λεμεσός Πτυχίο, Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 213 Κουννά Χρίστου Παναγιώτα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 214 Πασχάλη Μάριος Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc.Moscow St. Ped. Univ., Russia 215 Χρυσοστόμου Γιάννης Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 216 Κωνσταντίνου Γεωργία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 217 Αντωνιάδου Αλίκη Λευκωσία B.A in Speech Pathology, Soc, Queens Col. City Univ. NX, U.S.A 218 Σωκράτους Στέλλα Λευκωσία BA. in Sp. Ped.- Logopaedics, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 219 Πατταχριστοφόρου Μάρθα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 220 Δημητρίου Κωνσταντίνο Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 221 Πασχάλη Χρυστάλλα Λάρνακα ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 222 Βασιλακκάς Δημήτρης Λάρνακα B.A. in Communication Disorders, State Univ. N.Y, New Paltz, U.S.A 223 Φελλά Γιάννα Λευκωσία BA. in Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 224 Προκοπίου Αικατερίνη Λευκωσία B.Sc. in Psyc, PG Diploma in Clinical Communication Studies, City Univ., London, U.K 225 Χατζηγιάννη Ειρήνη Αμμόχωστος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ. στη Λογοθεραπεία St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 226 Θεοδώρου Κυριακή Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ. στη Λογοθεραπεία St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 227 Νεοκλέους Ειρήνη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 228 Σωτηρίου Αντρη Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ. στη Λογοθεραπεία St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 229 Βαρδάκη Βάσω Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 230 Ηρακλέους Στυλιανός Λεμεσός ΒΑ. Sp. Needs Teacher- Speech and Language Therapist, Eotvos Lorand Univ., Hungary m Μ m e χ s m > Η I Μ CO e m CD "O Ο -< > Τ) ο < ro ο co ^ ->J > CO 03

14 231 Κυπριανίδου Ανθούλα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραττείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 232 Βασιλείου Γεωργία Λευκωσία «.» Λ '. *. _,,. _,,. *. Πτυχίο Λογοθεραπειας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλαοα 233 Μσχαιρίτου Αντρη Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθερσττεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 234 Οικονομίδου Δέσποινα Λεμεσός B.Sc, M.Sc. in Communicative Disorders, Univ. of Louisiana at Monroe, U.S.A, CCC-SLP 235 Μελκρρονίδου Μαρία Λευκωσία B.A. in Speech Pathology, Psyc, Queens College, City Univ., N.Y., U.S.A 236 Βασιλείου Χρυστάλλα Λευκωσία BA. in Sp. Ed.- Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 237 Σωκράτους Ιωάννα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 238 Αττίπα Χαμπουλίδου Άντρη Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 239 Κοκκινίδου Κυριακούλα Λεμεσός Πτυχίο Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 240 Κλεοβούλου Έλλη Λεμεσός Πτυχίο Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 241 Κωνσταντίνου Χαραλαμπία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 242 Αναστασίου Κυριακή Λεμεσός B.A., M.Sc. in Communicative Disorders, California State Univ., U.S.A 243 Χριστοδούλου Αυγούλλα Πάφος ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 244 Φλούρου Βασιλική Λευκωσία Diploma Teacher - Oligophrenopedagog, Logoped, Moscow Ped. St. Univ., Russia 245 Χριστοδούλου Ρεβέκκα Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 246 Στυλιανού Ελένη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 247 Κολιανδρής Νίκος Λάρνακα Πτυχίο Ειδ. Παιδ.- Λογοπαιδεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 248 Χατζησάββα Ιωάννη Έλενα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 249 Κυριάκου Χάρις Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 250 Καζαμία Σοφία Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 251 Αριστοτέλους Γεωργία Πάφος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 252 Χατζηκουμή Μαίρη Αμμόχωστος ΒΑ. in Sp. Ed.- Speech Therapy, St. Kl. Oh. Univ.,Sofia, BG 253 Καμπούρη Άννα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 254 Χαραλάμπους Αφροδίτη Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 255 Αντωνίου Αντιγόνη Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 256 Πουταχίδου Βικτώρια Λεμεσός B.A. in Speech Pathology, Queens Col., M.Sc. in Ed.- Deaf/Hard of Hearing, Hunter Col. City Univ., N.Y., U.S.A 257 Παφίτης Χρίστος Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 258 Παναγιώτου Αγγέλα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 259 Γεωργίου Αλεξία Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοπεδική, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 260 Καστράτπτη Μαρία Λάρνακα B.A. in Communication Disorders, State Univ. N.Y., New Paltz, U.S.A, M.A. in Ed., Univ. of Birmingham, U.K 261 Καραβέλλα Καναβάτη Ηλιάνα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 262 Αγαθοκλέους Μαρία Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 263 Φιλή Κωνσταντίνος Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc, Moscow Ped. St. Univ., Russia 264 Χαραλάμπους Περσεφόνη Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 265 Μαυραδά Ισαβέλλα Λάρνακα BA. in Sp. Ped. Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 266 Μιχαήλ Αρτεμις Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 267 Ντούβα Βαρβάρα Λεμεσός B.A. in Speech Pathology, B.A. in Ling., Queens Col., City Univ., N.Y., U.S.A. 268 Κακόψητου Πηνελόπη Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 269 Γεωργιάδου Ιωάννα Ην. Βασίλειο B.A. in Music Ed./Therapy, Kansas Univ., M.A. in Speech Pathology & Audiology, N. Carolina Univ., Greensboro, U.S.A 270 Λουκά Δώρα Αμμόχωστος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 271 Κυριακίδη Χρυσάνθη Λεμεσός 272 Μουαρραουί Τζωρτζίνα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 273 Σωκράτους Έφη Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 274 Κωνσταντίνου Ταματτίρη Έλενα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 275 Κουτπτή Κωνσταντίνο Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG. ΜΑ στην Παιδική, εφηβική και σχολική ψυχολογία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 276 Καραμανώλη Μαρία Αμμόχωστος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 277 Γεωργιάδης Μένοικος Αμμόχωστος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 278 Καλλή Ηλιάνα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG

15 279 Τσιερκέζου Μαρία Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 280 Αυξεντίου Ανδρούλα Λεμεσός ΒΑ. Ειδ. Παιδ.-Λογοθερσπεία, ΜΑ. στη Λογοπεδική, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 281 Χατζηθωμά Χρυστάλλα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 282 Γιάννου Αγγέλα Λεμεσός Diploma Teacher-Speech Therapist, Sp. Psyc.Moscow St. Ped. Univ. Russia 283 Γρηγορίου Χριστιάνα Λευκωσία Diploma Phys. Tr. Def.,Logopaedics, S.Ukrainian St. Ped. Univ. Ukraine 284 Φιλίππου Παρασκευή Λάρνακα B.A in Communicative Disorders, California State Univ., U.S.A 285 Δημητριάδης Μάριος Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 286 Αθανασίου Μαρίνα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθερσπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 287 Γερολέμου Χρυστάλλα Λεμεσός Πτυχίο Ειδ. Παιδ. Λογοπαιδείας, Ατόμων με Μαθ. Δυσκ., Παν/μιο Έοτβος Λόραντ, Ουγγαρία 288 Κυριάκου Κυριάκος Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 289 Χαραλάμπους Μαρίνα Λεμεσός B.Sc. Hons in Logopaedics, Oueen Marg. Univ. Coll. Edinburgh, Scotland, PG Diploma, M.Sc. in Speech & Language Therapy, City Univ. U.K, M.R.C.S.LT. 290 Ποουρκού Αντωνία Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 291 Κερυνιώτου Άντρη Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 292 Μανώρα Ελένη Λευκωσία Πτυχίο Ειδ. Παιδ. Λογοπαιδείας, Ατόμων με Μαθ. Δυσκ., Παν/μιο Έοτβος Λόραντ, Ουγγαρία 293 Παναγιώτου Χριστιάνα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 294 Ιγνατίου Μαρία Πάφος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 295 Μαρτζιτανή Μύρια Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 29S Χριστοδούλου Μαρία Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 297 Δημητρίου Θεοδώρα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 298 Κερυνειώτου Αλεξία Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 299 Χριστοφή Χρίστια Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 300 Μαρκαντώνη Αιμιλία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 301 Λαζάρου Μαρία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα, M.A. in Ed.- Incl. & Sp. Ed. Needs, Univ. of Birmingham, U.K. 302 Πολυκάρπου Έλενα Λεμεσός Diploma Sp.Needs Teacher, SpeechS language Therapy, learn.diff., Eotvos Lorand Univ., Hungary 303 Εύζωνα Ιωάννα Πάφος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Πτυχίο Εθ. Διερμηνέα Ολ.& Νοημ. Επικοιν., Ελλάδα 304 Θεοδότου Μαρία Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 305 Βορκά Μελπομένη Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 306 Ψέμμας Γεώργιος Θεσσαλονίκη Πτυχίο Θεραπευτή για άτομα με Ειδ. Ανάγκες-Λογοθεραπείας, Παν/μιο Βελιγραδίου, Γιουγκοσλαβία 307 Σωτηρίου Αικατερίνη Θεσσαλονίκη Πτυχίο Θεραπευτή για άτομα με Ειδ. Ανάγκες- Λογοθεραπείας, Παν/μιο Βελιγραδίου, Γιουγκοσλαβία 308 Πιττάλη Γεωργία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 309 Ανδρέου Αντωνία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 310 Αριστείδου Αντρούλλα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 311 Μουγιάρη Ελένη Λάρνακα ΒΑ στη Λογοθεραπεία και ΜΑ στην Ειδ.Παιδ., St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 312 Καρκώτη Μαρσίλια Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 313 Γεωργίου Δήμητρα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρης, Ελλάδα 314 Πάγκου Έλενα Λάρνακα B.Sc. in Speech & Hearing So., M. Sc. in Communication Disorders, Arizona Univ., U.S.A..CCC - SLP 315 Παλάοντα Μαρία Λεμεσός B.Sc. in Speech Pathology & Audiology, Old Dominion Univ.,U.S.A. 316 Μιχαήλ Λούση Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 317 Κόνικκου Χρυστάλλα Πάφος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 318 Χριστόφορου Χρυσοβαλάντω Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, ΜΑ. Ειδ. Παιδ., St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 319 Χρίστου Αθηνά Λάρνακα ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 320 Παπαχαραλάμπους Νικολέττα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 321 Πατσαλή Χαραλαμπία Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 322 Χατζηστάθη Κυριακή Λευκωσία Β.Α. in Speech & Language Pathology, M.A. In Speech & Language Pathology&Audiology, Louisiana Tech. Univ., U.S.A., CCC - SLP 323 Σταύρου Μαριέλλα Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 324 Τζιων Θεοδοσία Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 325 Παπαχαραλάμπους Σοφρωνία Λεμεσός ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG

16 326 Ιωάννου Έλενα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα, M.Ed. in Incl. Ed., Manchester Univ., U.K. 327 Τσιολάκκη Λουκρητία Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Πάτρας, Ελλάδα 328 Γιάννακας Γιαννάκης Λεμεσός B.Sc.in Communication Disorders, Murray St. Univ., U.S.A. 329 Βαγιάνού Χρυστάλλα Λάρνακα B.A. In Lang. Acquis. & Language Disorders, Essex Univ.,U.K. 330 Χριστόφορου Μέλανη Λάρνακα B.Sc. In Logopaedics, Queen Margaret Univ., U.K. 331 Νεοπτόλεμου Δέσποινα Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Ηπείρου, Ελλάδα 332 Βάσου Ανδρούλλα Λάρνακα B.A.in Communication Disorders Murray State Univ.,U.S.A. 333 Αλεξάνδρου Αντρια Λεμεσό Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Ηπείρου, Ελλάδα 334 Κωνσταντίνου Κατερίνα Λευκωσία Diploma Sp.Needs Teacher, Speech& language Pathology, learn.diff., Eotvos Lorand Univ., Hungary 335 Γεωργίου Λούκια Λεμεσό Πτυχίο Λογοθεραπείας T.E.I. Ηπείρου, Ελλάδα 336 Κωνσταντίνου Παρασκευή Λεμεσό ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 337 Φράγκους Έλενα Λάρνακα.. Λ, ^ _,.., _,,,^ 338 Ανυφαντής Εμμανουήλ Κέρκυρα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα, Μ.Α. in Communication Sc.S Dis.Sp.Lang.Pathology.Univ.of Pittsburgh, U.S.A.,CCC-SLP 339 Αγαθαγγέλου Ευτυχία Λευκωσία Diploma Teacher - Oligophrenopedagog, Logoped, Moscow Ped. St. Univ., Russia 340 Παναγιώτου Ελένη Λεμεσό ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, Μ Α. Ειδ. Παιδαγωγική παιδ.με Διαν.Ανεπ. St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG' 341 Αξιώτης Ευστράτιος Λευκωσία _,.,,,.,,, ν. _,. 342 Χριστοδούλου Αλεξία Λευκωσία B.Sc. In Speech Communication.Univ. of London UCL, U.K., M.R.C.S.L.T 343 Σακκά Χριστίνα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 344 Κωνσταντίνου Αργυρώ Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 345 Κουρουφέξη Γαβριέλλα Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG '. Λ..ρ _.,,. _,.. v 346 Κυριάκου Θεοδώρα Λευκωσία 347 Κυριάκου Φώτης Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 348 Ασπρομάλλη Πωλίνα Πάφος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 349 Ανδρέου Ευανθία Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 350 Χατζηγιάγκου Ιωάννα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 351 Μιχαήλ Γεωργία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 352 Καμπανάρου Μαρία Λευκωσία B.Sc. in Speech Pathology, S. Australian College of Adv. Ed., S. Australia, Ph.D., Hinders Univ. of S. Australia 353 Δρουσιώτου Μαριάννα Λεμεσός B.Sc. in Speech Pathology S Audiology, Old Dominion Univ.,U.S.A.,M.A. in Sp.Ed., Saint Louis Univ., U.S.A. 354 Λίλλιτου Παναγιώτα Λεμεσός B.Sc. in Speech Sciences, Univ. of London UCL, U.K., M.R.C.S.L.T 355 Ανδρέου Ανδρέας Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.Γ Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 356 Νικολάου Μαρία Λεμεσός B.Sc. In Logopaedics, Queen Margaret Univ., U.K., M.R.C.S.L.T 357 Μαρτή Αντρούλα Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 358 Χαραλάμπους Αντρη Λευκωσία ΒΑ, στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 359 Πέτσα Αντζελίνα Λάρνακα B.A. In Lang. Acquis. & Language Disorders, Essex Univ.,U.K. 360 Κυριάκου Αντριανή Αμμόχωστος Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα 361 Χατζηθωμά Κωνσταντίνος Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ Ειδ. Παιδ., St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 352 Βασιλείου Μαρία Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία, ΜΑ Ειδ. Παιδ., St. Ki. Oh. Univ., Sofia, BG 363 Χριστοφή Αγάθη Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 364 Ζήνωνος Ολυμπία Πάφος ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 365 Μαρκαντώνη Νεκτάριος Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, ΜΑ. Επικοιν.διαταραχές ανάπτυξης, St. ΚΙ. Oh. Univ.. Sofia, BG 366 Παπαχαραλάμπους Χριστιάνα Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 3S7 Κωνσταντίνου Πολυξένη Λευκωσία ΒΑ. Ειδ. Παιδ.- Λογοθεραπεία,ΜΑ. Επικοιν.διαταραχές ανάπτυξης, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 368 Αντωνιάδου Έμιλυ Ιωάννα Λευκωσία 369 Θεοδούλου Μισιέλ Λάρνακα B.Sc. in Communication sciences and Disorders, Pennsylvania State Univ., U.S.A. M.A. in Health Serv. Res., Univ. of Kent.U.K. 370 Ιακωβίδου Διαμάντω Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεία, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 371 Φυσέντζου Ελένη Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 372 Μπίτου Σωτηρία Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 373 Σωκράτους Μιχάλης Λεμεσός Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ελλάδα ΓΠ χ Μ Χ 2 Χ m θ χ S m > Η Χ Μ ω -Ο 00 Τ) ο < > Τ) ο < ro ο >

17 374 Αβρααμίδης Κωνσταντίνος Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 375 Πέτρου Ευτυχία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 376 Ελισσαίου Ελπίδα Λευκωσία Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα 377 Αριστοδήμου Ειρήνη Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεια, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 378 Βορκά Στέλλα Λευκωσία MSc in Speech and Language Sciences, Univ.of London, UCL, UK, M.R.C.S.L.T. 379 Πιερή Μηλίτσα Αμμόχωστος ΒΑ. στη Λογοθεραπεια, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 380 Νέστορος Κωνσταντίνος Λευκωσία ΒΑ. στη Λογοθεραπεια, St. ΚΙ. Oh. Univ., Sofia, BG 381 Κωνσταντινίδου Μαρία Λάρνακα Πτυχίο Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Ελλάδα m zj Μ m e IE > Η CO.3 J~> θ m ro "D Ο -< > ΤΙ Ο < ο 3 χ CO ~ϊ 03

18 378 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 597 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113, ΑΡΘΡΑ 201 ΙΓ ΚΑΙ 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μεταξύ της SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED (HE ) από τη Αευκωσία, Κύπρος (η «Απορροφώμενη Εταιρεία») και της AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA με έδρα στο Wronki, Πολωνίας (η «Απορροφώσα Εταιρεία»). Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 1. Συγχώνευση/ Σκοπός Η Απορροφώμενη Εταιρεία και η Απορροφώσα Εταιρεία προτίθενται να προβούν σε διασυνοριακή συγχώνευση δια απορροφήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 201Θ έως 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 όπου η Απορροφώμενη Εταιρεία θα συγχωνευτεί με την Απορροφώσα Εταιρεία και θα διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση («η Συγχώνευση»). Ο λόγος για τη Συγχώνευση είναι να αναδιοργανώσουν και να οργανώσουν ορθολογικά τις εργασίες τους με τη βελτιστοποίηση και απλούστευση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Η παρούσα γνωστοποίηση και ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιούχων εταιρειών και τα άρθρα 201 ΙΓ και 365Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και γίνεται γνωστοποίηση έχοντας το ακόλουθο περιεχόμενο όπως απαιτείται από τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 2. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται. (α) Το έγγραφο που αποτελεί το προτεινόμενο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης για τους σκοπούς του Άρθρου 201 IB του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 μαζί με Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού (το «Σχέδιο Συγχώνευσης»). (β) Το Σχέδιο Συγχώνευσης περιγράφει τους όρους Συγχώνευσης των μερών. 3. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές η οποία ιδρύθηκε και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταχωρημένη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου με αριθμό HE , με έδρα στη διεύθυνση Διομήδους 10, Alphamega Akropolis Building, 3-ος όροφος, γραφείο 401, Τ.Κ Λευκωσία, Κύπρος. (β) Απορροφώσα Εταιρεία: AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA, ανωνύμως εταιρεία, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τη Πολωνική νομοθεσία, με έδρα στο Wronki στη διεύθυνση: ul. Mickiewicza 52, ταχυδρομικός κώδικας Wronki, Πολωνία, καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων του εθνικού δικαστικού μητρώου Krajowy Rejestr Sadowy, που τηρείται από το πρωτοδικείο Sad Rejonowy Poznan, Nowe Miasto i Wilda, Η' Οικονομικό Τμήμα, με αριθμό KRS , με αριθμό φορολογικού μητρώου NIP: και εθνικού στατιστικού μητρώου REGON: Η Απορροφώσα Εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία υπό την έννοια του από 29 Ιουλίου 2005 περί δημόσιας προσφοράς και ορών εισαγωγής χρηματοοικονομικών μέσων στην οργανωμένη αγορά και δημοσίων εταιρειών Νόμου (επίσημη εφημερίδα Dz. U. 185/2009 στ. 1439, όπως ισχύει). 4. Λεπτομέρειες των γραφείων μητρώων που καταχωρήθηκαν οι εγγραφές των συγχωνευόμενων εταιρειών (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Μητρώου/Φακέλου: HE (β) Απορροφώσα Εταιρεία: Πολωνικό εθνικό δικαστικό μητρώο Krajowy Rejestr Sadowy με αριθμό KRS , (Polish National Court Register). 5. Μνεία για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες κεςοαλαιουχικές εταιρείες, των τρόπων με τους οποίους θα ασκούνται τα δικαιώματα των πιστωτών και εφόσον συντρέχει περίπτωση, των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών. (α) Τα δικαιώματα πιστωτών των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν επηρεάζονται δυσμενώς από τη Συγχώνευση. (β) Την Ημερομηνία Έναρξης της Ισχύος η Απορροφώσα Εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας με καθολική διαδοχή. (γ) Στην Απορροφώμενη Εταιρεία δεν υπάρχουν μέτοχοι της μειοψηφίας. 6. Πληροφορίες Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής ή του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματα του από τη Συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες, χωρίς επιβάρυνση, με τους Νομικούς Συμβούλους της Απορροφώμενης Εταιρείας ως ακολούθως: (α) Νομικοί Σύμβουλοι: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Θέκλας Λυσίωτη 35, Eagle Star House, 6 ος όροφος, 3030, Λεμεσός, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Φαξ: , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (β) Απορροφώμενη Εταιρεία (εγγεγραμμένο γραφείο): Διομήδους 10, Alphamega Akropolis Building, 3ος όροφος, Γραφείο 401, Τ.Κ Λευκωσία, Κύπρος. Milorad Vujnovic Μοναδικός Σύμβουλος της Απορροφώμενης Εταιρείας Ημερομηνία:

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED ΚΑΙ AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: (1) SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία ιδρύθηκε και εγγράφηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταχωρημένη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου με αριθμό , με έδρα στη διεύθυνση Διομήδους 10, Alphamega Akropoiis Building, 3-ος όροφος, γραφείο 401, Τ.Κ Λευκωσία, Κυπριακή Δημοκρατία («Απορροφώμενη Εταιρεία») και (2) AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA, ανωνύμως εταιρεία, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τη Πολωνική νομοθεσία, με έδρα στο Wronki στη διεύθυνση: ul. Mickiewicza 52, ταχυδρομικός κώδικας Wronki, Πολωνία, καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων του εθνικού δικαστικού μητρώου Krajowy Rejestr Sadowy, που τηρείται από το πρωτοδικείο Sad Rejonowy Poznan, Nowe Miasto i Wilda, Η' Οικονομικό Τμήμα, με αριθμό KRS , με αριθμό φορολογικού μητρώου NIP: και εθνικού στατιστικού μητρώου REGON: , μετοχικό κεφάλαιο: ,00 πολωνικά ζλότι, πλήρως καταβληθέν («Απορροφώσα Εταιρεία»). ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ: (Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας καθορίζουν δια του παρόντος όρους Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης των εταιρειών με Απορρόφηση, (Β) Η κάθε Συγχωνευόμενη Εταιρεία έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπεται από την νομοθεσία και ρυθμίσεις του δικού της κράτους, και συγκεκριμένα η Απορροφώμενη Εταιρεία υπόκειται στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η δε Απορροφώσα Εταιρεία - στην Πολωνική νομοθεσία, (Γ) Η Απορροφώμενη Εταιρεία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, ενώ η Απορροφώσα Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία, (Δ) Η Απορροφώσα Εταιρεία είναι κάτοχος του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας διαιρουμένου σε 14,265,002 μετοχές με αριθμούς από 1 έως 14,265,002 ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ η κάθε μετοχή, (Ε) Η Απορροφώμενη Εταιρεία και η Απορροφώσα Εταιρεία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διασυνοριακή συγχώνευση προκειμένου να αναδιαρθρωθούν και να οργανώσουν τις εργασίες τους δια βελτιστοποίηση και απλοποίηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. (ΣΤ) Με την Ημερομηνία Έναρξη Ισχύος (καθορισμένης στο παρόν): (ι) Η Απορροφώμενη Εταιρεία συγχωνεύεται με την Απορροφώσα Εταιρεία και (ιι) Η Απορροφώμενη Εταιρεία διαλύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση., μεταβιβάζει δε το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της στην Απορροφώσα Εταιρεία. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης των Εταιρειών, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, οι παρακάτω ορισμοί έχουν την εξής έννοια: «Απορροφώμενη Εταιρεία» «Απορροφώσα Εταιρεία» σημαίνει SIDEGROVE HOLDINGS LIMITED σημαίνει AMIGA WRONKI SPOLKA AKCYJNA «Ο Περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. Σημαίνει Κυπριακό Νόμο Περί Εταιρειών Κεφ. 113, όπως 113» ισχύει «Κυπριακή νομοθεσία» «KSH» Σημαίνει τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας σημαίνει πολωνικό Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών - τον από 15 Σεπτεμβρίου 2000 περί Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών Νόμο (επίσημη εφημερίδα Dziennik Ustaw αρ. 94, στ με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις), ειδικότερα το άρθρα 491 και επόμενα, και ιδίως το άρθ του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών

20 380 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 «Έφορος Εταιρειών Κύπρρυ» «Οδηγία» «Ημερομηνία Έναρξης της Ισχύος» «Εργαζόμενοι» «Συγχώνευση» «Σχέδιο συγχώνευσης» «Συγχωνευόμενες Εταιρείες» «Συγχωνευόμενη Εταιρεία» «Πολωνική νομοθεσία» «zt» «KRS" σημαίνει Αρχείο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. σημαίνει την Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών, η οποία εφαρμόστηκε στην πολωνική νομοθεσία στα πλαίσια του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, και στον Κυπριακό Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 με το Νόμο με αρ. 186(1)2007. σημαίνει την ημερομηνία καταχώρησης της Συγχωνεύσεως στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων Krajowy Rejestr Sadowy (σύμφωνα με το άρθ σε συνδυασμό με το άρθ. 516 του KSH, το άρθρο 201 Ιθ' του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και το Άρθρο 12 της Οδηγίας), και επομένως την ημερομηνία έναρξης αποτελέσματος της Συγχωνεύσεως. σημαίνει τους εργαζομένους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σημαίνει διασυνοριακή συγχώνευση της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας μέσω συγχώνευσης με απορρόφηση δυνάμει του άρθ. 2 παρ. 2 περ. γ) της Οδηγίας και του άρθ σημ. 1 σε συνδυασμό με το άρθ του KSH και του άρθρου 201 Θ' του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ σημαίνουν την Απορροφώμενη Εταιρεία και την Απορροφώσα Εταιρεία σημαίνει την Απορροφώμενη Εταιρεία ή την Απορροφώσα Εταιρεία σημαίνει νόμους της Πολωνίας σημαίνει πολωνικό ζλότι, νομίμως ισχύον νόμισμα στην Δημοκρατία της Πολωνίας σημαίνει πολωνικό εθνικό δικαστικό μητρώο Krajowy Rejestr Sa_dowy 1.2. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, όλες αναφορές σε άρθρα αφορούν στα άρθρα του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης Επικεφαλίδες των άρθρων του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δε έχουν καμία επιρροή στην ερμηνεία του εγγράφου Αναφορές προς τις λέξεις..περιλαμβάνω" ή..συμπεριλαμβάνω" (ή παρόμοιες εκφράσεις) δεν θα ερμηνεύονται ως υποδηλώνουσες οποιουσδήποτε περιορισμούς, γενικές δε εκφράσεις που εισάγονται με τη λέξη,,άλλες" (η παρομοίως) δεν θα έχουν περιοριστικό χαρακτήρα εν όψη του γεγονότος ότι προηγούνται με λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο είδος ενεργειών, υποθέσεων ή πραγμάτων. 2. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (κατά το άρθ σημ. 1 του KSH και τα άρθρα 201Θ'- 201ΚΔ' του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113) 2.1. Με επιφύλαξη ορών διαλαμβανόμενων στο παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης και σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, την πολωνική νομοθεσία και την Οδηγία, δυνάμει (ι) του άρθ σε συνδυασμό με το άρθ του KSH και (ιι) των άρθρων 201Θ'-201ΚΔ' του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Συγχώνευση της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης, με τήρηση των ορών του, δυ απορρόφηση, με αποτέλεσμα: - Η Απορροφώμενη Εταιρεία θα συγχωνευτεί με την Απορροφώσα Εταιρεία, - Η Απορροφώμενη Εταιρεία διαλύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση της και παύει να υφίσταται εκ του Νόμου, το σύνολο του ενεργητικού της και του παθητικού της να αποκτηθεί και να μεταβιβαστεί στην Απορροφώσα Εταιρεία με καθολική διαδοχή (δυνάμει του άρθ. 494 σε συνδυασμό με το άρθ. 51 δ 1 του KSH, του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και του άρθ, 2 περ. 2 εδ. γ) της Οδηγίας), και όλες εκδιδόμενες και μη εξοφλημένες μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας παύουν να υφίστανται. Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης, η συσταθείσα με την Συγχώνευση εταιρεία αποτελεί εταιρεία που προέκυψε από διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών και δεν αλλάζει ο τύπος της, η επωνυμία της και η έδρα της.

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143 LtlblFFi Л-ЇІ Е-КПГЕЕГІЕІ^СіІІ ÍLÍLiiSFlF!г: Г Ϊ L ' ΜI LE S C ti FLL ^ l.!l EL ktcl її : r tt Li Efc Гк t-ϊκμ Ε Ct H Lt її Cl. L L tttt EC Lt PI.E11Ї C«I.C IVI til Fk BE tb-e Κ kl Гк ti rt IE Vb IIЬР

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 574/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα