MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH"

Transcript

1 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH Bratislava, júl 2007

2 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH 1. ÚVOD Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje a žije niekoľko tisíc ľudí, zdravotníckeho, administratívneho a technického personálu a pacientov. Samozrejme, že všetci využívajú energiu a všeobecne všetky formy dostupnej energie sa používajú na pokrytie vysokých nárokov nemocnice. Vzhľadom k tomu, že väčšina nemocníc, zdravotníckych zariadení, ale aj kúpeľov bola na Slovensku vybudovaná v minulosti, kedy v dôsledku lacných energií sa nekládol veľký dôraz na ich racionálne využívanie, je potenciál úspor energie v týchto zariadeniach značný. Taktiež legislatíva týkajúca sa požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti vykurovaných objektov (prvá tepelnotechnická norma ČSN Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov vošla do platnosti v roku 1964) prakticky až do roku 1992 bola príliš mäkká a umožňovala výstavbu objektov, ktoré majú vysokú prevádzkovú náročnosť na spotrebu energie najmä na vykurovanie. Potvrdzujú to jednoznačne aj vykonané energetické audity a akcentovanie vysokých prevádzkových nákladov súvisiacich s energetickým hospodárstvom zo strany majiteľov a správcovských organizácií objektov. Tabuľka č.1 Rozdelenie počtu a podielu zdravotníckych zariadení podľa etáp výstavby Počet objektov Roky Roky Roky Po roku spolu Do roku nespresnené 326 počet % počet % počet % počet % počet % počet % 44 13, , , , ,6 Zdroj: Petráš, Dahlsvenn Energetický audit budov V nemocniciach a kúpeľoch na prvé miesto medzi konzumentmi energie sa radí vykurovanie, tesne nasledované elektrickou energiou, ktorej spotreba rapídne vzrástla najmä v ostatných desiatich rokoch a potom ohrevom úžitkovej vody pre hygienické účely alebo v kúpeľoch vody bazénovej, či minerálnej, práčovňami a stravovacími službami. Elektrická energia sa používa na klimatizáciu a liečenie, svietenie a zdravotnícku techniku. Na pokrytie týchto potrieb sa najlepšie využívajú dostupné formy energie so svojimi špecifickými charakteristikami: - teplo: a) vyrobené vo vlastných výrobniach z palív : zemný plyn, vykurovacie oleje, uhlie, drevo, často kombinované palivové základne, na vykurovanie, výrobu teplej vody a pary b) dodávané so sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT) - elektrická energia: pre špecifické účely, kde sa nedá nahradiť - slnečná energia: pre výrobu teplej vody, solárne kolektory zakomponované do architektonického riešenia budov na Slovensku zatiaľ v ojedinelých prípadoch - tepelné čerpadlá a geotermálna energia: najmä v kúpeľoch s termálnou vodou. Ostatné formy obnoviteľnej energie sa prakticky nevyužívajú. Zemný plyn je v mnohých oblastiach žiadanou energiou č. 1. Popri klasickom trhu energie na vykurovanie v oblasti obytných budov, získava zemný plyn dominantné postavenie aj v trhovom segmente špeciálnych budov a komunálnych zariadení. V ostatnom čase k tomuto trendu prispieva aj zmena legislatívy a prístupu k ekologizácii výroby tepla. Popri zásobovaní teplom a teplou vodou sa v nemocniciach kladú rozsiahle požiadavky aj na zásobovanie elektrickou energiou, parou a na chladiacu a klimatizačnú techniku. V nemocniciach sa možno stretnúť takmer so všetkými možnosťami aplikácie inovovaných technológií na báze zemného plynu. 2

3 V porovnaní s inými budovami v sektore služieb, nemocnice, kliniky a kúpele majú výrazne vyššiu mernú spotrebu energie vo vzťahu k vykurovanému objemu a ploche. Existujú pre to dva dôvody, do určitej miery opodstatnené, napr.: - nepretržitá prevádzka po celý rok (u kúpeľov neplatí) - vyššia teplota vykurovaných priestorov pre pohodlie pacientov a klientov Reguláciou spotreby energie dobrým riadením všetkých týchto potrieb možno dosiahnuť značné úspory, pri udržaní alebo dokonca zvýšení rozsahu a úrovne poskytovaných služieb a znížení znečistenia, čo prispeje k všeobecnému úžitku. Značná časť opatrení si však vyžaduje zásadný zásah do koncepcie energetického hospodárstva konkrétneho zdravotníckeho alebo kúpeľného zariadenia. To si vo väčšine prípadov vyžaduje nemalé investičné prostriedky. 2. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA V SR 2.1. Sieť zdravotníckych zariadení v SR Dňa 22. januára 2003 zobrala vláda na vedomie materiál ministerstva zdravotníctva s názvom Informácia o sieti zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky. Od 1. januára 2003 prešlo 17 nemocníc s poliklinikou do zriaďovateľskej pôsobností obcí a 64 nemocníc s poliklinikou (z toho 36 polikliník a 28 nemocníc s poliklinikou) do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zostáva 58 zdravotníckych zariadení (ZZ). V súčasnej dobe prebieha ešte stále reštrukturalizácia zdravotníctva, takže uvedený stav nie je konečný Ústavná zdravotná starostlivosť (stav k ) Poskytuje sa v 84 (z toho je 7 inorezortných) nemocniciach a nemocniciach s poliklinikami, väčšinou v štátnych (neštátne sú 3), v 27 odborných liečebných ústavoch a vysokošpecializovaných odborných liečebných ústavoch a 11 liečebniach pre dlhodobo chorých. Psychiatrická starostlivosť sa poskytuje v 6 psychiatrických nemocniciach, 5 psychiatrických liečebniach a 3 centrách pre liečbu drogových závislostí. Z hľadiska lôžok sú nasledovné kategórie: akútne postele - pre choroby s priemerným ošetrovacím časom 18 a menej dní chronické postele - pre dlhodobo chorých, doliečovacie, fyziatrické, balneologické a liečebnorehabilitačné, ošetrovateľské, tuberkulózy a pľúcnych chorôb psychiatrické postele - pre pacientov s psychiatrickým, gerontopsychiatrickým ochorením, drogovo závislých Celkový posteľový fond tvorilo v roku akútnych, chronických a postelí pre pacientov s psychiatrickým ochorením. V prepočte na obyvateľov to bolo 5,52 akútnych, 1,1 chronických a 0,93 psychiatrických lôžok. Transformáciou ZZ prostredníctvom reštrukturalizácie posteľového fondu smeruje k 5 akútnym, 1 chronickej a 1 psychiatrickej posteli na obyvateľov. Počet postelí pre pacientov s akútnymi ochoreniami sa znížil o 308, väčšinou sa zmenili chronické lôžka, ktorých počet stúpol o 205. Počet psychiatrických lôžok sa v roku 2002 zvýšil o Stacionáre V rámci transformácie ZZ a redukcie posteľového fondu, najmä akútnych postelí, sa smeruje k poskytovaniu ZS prostredníctvom tzv. jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - v denných stacionároch, kde sa vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. Naň má potom nadväzovať ošetrovanie a liečba v rodinnom prostredí. Stacionáre môžu existovať samostatne alebo ako organizačná súčasť iných druhov zdravotníckych zariadení. Vlani vzniklo 50 stacionárov (40 štátnych) so 404 miestami Kúpele Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 23 kúpeľov. 3

4 3. ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ NEMOCNÍC A KÚPEĽOV 3.1. Energetické systémy Energetické systémy v nemocniciach musia spĺňať nasledujúce charakteristiky: - kvalita a nepretržitá prevádzka - segmentovanie inštalácie, aby sa predišlo riziku nákazy - jednoduchá údržba - používanie rôznych foriem energie pre optimalizáciu nákladov - maximálna úspora energie Okrem veľkosti nemocníc a počtu lôžok (v kúpeľoch od počtu klientov), závisí celková potreba energie aj od nasledujúcich rámcových podmienok: typ stavby, vek a využívanie nemocnice a kúpeľov klimatické podmienky v lokalite nemocnice a kúpeľov technické vybavenie a druh použitých nosičov energie prevádzka a údržba technických zariadení vyťaženie lôžok a intenzita lekárskej starostlivosti Na základe existujúcich skúseností z oblasti zásobovania nemocníc energiou boli v minulosti v Európe vytvorené špecifické parametre, ktoré slúžia na vzájomné porovnanie nemocníc. Energetické parametre v nemocnici sú zvyčajne vztiahnuté na lôžka, príslušná jednotka je kwh/(lôžko za rok). K stanoveniu týchto parametrov dochádza na základe predpisu VDI Pri menších nemocniciach treba konštatovať, že dochádza k veľkému rozptylu parametrov spotreby. S rastúcou veľkosťou nemocnice a počtom lôžok možno konštatovať výraznú tendenciu rastu parametrov pre všetky zistené médiá (vykurovacia energia, prúd, voda) (tabuľka č.2). Možno to vysvetliť rastúcim stupňom technizácie a existujúcimi špeciálnymi využitiami pri rastúcej veľkosti nemocnice. Tabuľka 2 ANALÝZA MERNEJ SPOTREBY ENERGIE POUŽITIE JEDNOTKY SPOTREBA Kúrenie Vetranie Chladenie (klimatizácia) kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m až až 55 5 až 14 Osvetlenie a elektrické výstupy kwh/m 2 34 až 39 Teplá voda kwh/m 2 vody kwh/m 2 kwh/lôžko/deň 17 až až až 95 Výťahy kwh/m 2 4 až 6 Kuchyňa Práčovňa kwh/m 2 kwh/jedlo kwh/m 2 kwh/kg prádla 5 až 12 1,3 až 1,65 37 až 70 2,5 až 2,6 Spaľovňa kwh/m 2 13 až 19 Ostatné kwh/m 2 15 až 16 CELKOVÁ SPOTREBA kwh/m až 345 Zdroj: Electricité de France (EDF) Pre porovnanie uvádzame merné spotreby energie stanovené pre niektoré výpočtové oblasti (zóny) v SR - stanovené referenčné hodnoty. Metóda kľúčových čísel je bližšie popísaná v publikácii Energetický audit budov - autori Petráš, Dahlsveen. 4

5 Tabuľka č.3 Kľúčové čísla (merné spotreby ) pre nemocnice Klimatická zóna: Bratislava Staré budovy Budovy postavené po roku 2002 kwh.m -2 W.m -2 kwh.m -2 W.m -2 Vykurovanie 44, ,6 37 Vetranie 67, ,7 30 Príprava teplej vody 70, ,9 13 Ventilátory/ čerpadlá 30,1 4 30,1 4 Osvetlenie 45,9 8 45,9 8 Rôzne 24,8 5 24,8 5 Chladenie Spolu 283,9 270,0 Zdroj: Petráš, Dahlsvenn Energetický audit budov Tabuľka č.4 Kľúčové čísla (merné spotreby ) pre nemocnice Klimatická zóna: Poprad Staré budovy Budovy postavené po roku 2002 kwh.m -2 W.m -2 kwh.m -2 W.m -2 Vykurovanie 66, Vetranie 89, ,8 35 Príprava TÚV 70, ,9 13 Ventilátory/ čerpadlá 30,3 4 30,3 4 Osvetlenie 45,9 8 45,9 8 Rôzne 24,8 5 24,8 5 Chladenie Spolu 328,1 308,6 Zdroj: Petráš, Dahlsvenn Energetický audit budov Najväčšiu časť tepelnej energie v nemocniciach spotrebuje vykurovanie miestností a klimatizačné zariadenie. Ďalším významným spotrebiteľom tepla sú pričlenené práčovne a kuchyne, pričom v posledných rokoch možno pozorovať trend smerom k odčleňovaniu týchto jednotiek. Okrem toho treba spomenúť ďalších spotrebiteľov v oblasti dezinfekcie a sterilizácie. Požiadavky, ktoré kladú títo spotrebitelia na tepelné zariadenia v sfére nemocníc, sú komplexné a rozmanité, pretože v závislosti od technického vybavenia je potrebné teplo s rôznymi parametrami: na prevádzku kuchyne para s tlakom 0,5 bar (0,05MPa) na dezinfekciu a sterilizáciu para s tlakom 2 až 4 bar (0,2 0,4 MPa) na prevádzku práčovne para s tlakom 4 až 6 bar (0,4 0,6 MPa) na prevádzku parných mangľov para s tlakom 10 až 14 bar (1 4 MPa) na kúrenie a teplú vodu s rôznou teplotou teplá voda alebo para na prevádzku vzduchotechnických zariadení teplá voda alebo para na ohrievanie teplej úžitkovej vody. Tieto požiadavky sú väčšinou veľmi dobre pokryté zemným plynom, pretože nové technológie umožňujú veľmi mnohostranné využitie zemného plynu. Na zváženie, v kontexte s novými technológiami pre výrobu pary (vyvíjače pary) a možnosti použitia elektrických sterilizátorov, sú centrálne zdroje tepla na báze parných systémov už, vo väčšine jestvujúcich zariadení, nie práve optimálnou technológiou zásobovania teplom. Obdobná situácia je aj v kúpeľných zariadeniach. 5

6 Štruktúru spotreby a jednotlivé podiely na spotrebe v nemocnici možno hrubo rozdeliť v súlade s tabuľkou č. 2, resp.č.3 a č Výroba tepla a zásobovanie teplom na vykurovanie miestností K výrobe tepla na vykurovanie miestností dochádza vo väčšine nemocníc pomocou plynových kotlov na teplú vodu alebo paru (Obr. č.1) alebo (zriedkavejšie) zo systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT). Obr. č.1 Parná stredotlaková kotolňa Často sa stretávame so staršími zariadeniami, ktoré už nezodpovedajú súčasnému stavu techniky a zmene palivovej základne. Dimenzovanie týchto zariadení na výrobu tepla v mnohých nemocniciach alebo kúpeľoch už nespĺňa aktuálne požiadavky, najčastejšie ide o výrazné predimenzovanie zdroja tepla a celého vykurovacieho systému. Z toho vyplývajú zbytočne vysoké straty na zabezpečenie pohotovosti zariadení a tiež vysoké straty tepla. Ako ďalší slabý bod možno považovať, že sa teplo na vykurovanie často vyrába pomocou parných kotlov. Z toho vyplývajú vysoké straty tepla spalinami, sálaním, odkaľom a odluhom kotlov, straty nevráteným kondenzátom a v dôsledku jeho transformácie - skupenskej premeny z pary na teplú vodu. Pre každú sledovanú nemocnicu a kúpeľné zariadenie je preto potrebné vypracovať koncepciu zásobovania energiou, ktorá je zosúladená s ich potrebami a konkrétnymi špecifickými podmienkami. Východiská úspory energie, ktoré sa získajú z tejto koncepcie zásobovania, musia prihliadať na hospodárnosť zásobovania jednotlivými druhmi energie, ochranu životného prostredia a zohľadňovať špecifické prevádzkové požiadavky nemocnice alebo kúpeľov na zásobovanie energiou. Ako prvý krok odporúčame určenie potrebného výkonu na základe aktualizácie tepelných bilancií tzn. porovnania existujúcich výrobných kapacít zdroja tepla so skutočnou potrebou tepla. Toto je potrebné vykonať aj z toho dôvodu, že v súlade s EN STN ( ) došlo od k prekategorizovaniu vonkajších oblastných výpočtových teplôt. Ak existuje výrazné predimenzovanie, je potrebné prehodnotiť, či by bolo ekonomicky účelné, keby sa zastarané zariadenie na výrobu tepla nahradilo napr. moderným nízkoteplotným alebo kondenzačným kotlom (Obr.č.3 a č.4.),prípadne inštalovali kotly v kaskádovom zapojení (najmä v menších zdravotníckych zariadeniach resp. objektoch), alebo zásadným spôsobom zmenil celý vykurovací systém ( prechod na decentralizovaný systém zdrojov tepla založený na sústave blokových a objektových kotolní). To predpokladá aktualizovaný výpočet potreby tepla pre vykurovanie, klimatizáciu, ohrev vody (úžitkovej, bazénovej, pre liečebné účely) prípadne tepla pre absorpčné chladenie. Pomocou takto odvodenej analýzy skutočne potrebných množstiev tepla, možno za určitých okolností dospieť k rozhodnutiu o odstavení časti parnej siete alebo inštalovaní decentrálnych zdrojov tepla na báze zemného plynu, ktoré vytvárajú predpoklad pre zásobovanie jednotlivých spotrebičov v súlade s ich reálnou potrebou. To vedie k podstatnému zníženiu sieťových strát a strát na zabezpečenie pohotovosti. 6

7 Hospodárnosť existujúceho zariadenia na výrobu tepla možno zlepšiť tiež pomocou použitia systémov na spätné získavanie tepla zo spalín - dymovodov za parnými alebo horúcovodnými kotlami. Pri parných kotloch by sa mala overiť možnosť spätného získavania tepla aj z odkaľovacej vody, dochladzovania kondenzátu, prípadne z termického odplynenia. Za priaznivých predpokladov možno pri použití systémov na spätné získavanie tepla dosiahnuť úspory paliva až 15 %. Obr. č.2: Staré kotly na uhlie v menšej nemocnici - ukážka Ukážka možnosti inštalácie plynových kotlov v malých nemocniciach Obr. č.3: Kaskádové zapojenie kotlov 7

8 Obr.č.4.: Kombinácia kondenzačného a nízkoteplotného kotla Časovo veľmi odlišné požiadavky spotrebiteľov tepla vedú k veľkému rozkolísaniu hydrauliky a teplôt následne pripojenej tepelnej siete. S cieľom zabrániť zbytočným stratám v rozvodnej sieti je preto potrebné, aby bola regulácia schopná prispôsobiť potrebné parametre skutočnej potrebe tepla. Okrem toho je samozrejmé, že sú všetky rozvodné teplovody dostatočne zaizolované. Na miestach, kde izolácia chýba alebo je poškodená, treba izoláciu v každom prípade vymeniť. Pri rekonštrukciách teplovodných sietí, najmä v tzv. rastlom teréne sa osvedčili bezkanálové teplovodné rozvody s predizolovaných rúr s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Elektrickú energiu na pohon cirkulačných čerpadiel vo vykurovacích systémoch možno ušetriť použitím čerpadiel s riadenými otáčkami s frekvenčnými meničmi. Čerpadlá s riadenými otáčkami, okrem spotreby elektrickej energie, zároveň znižujú tepelné straty v rozvode tepla Ventilačné a klimatizačné zariadenia - zásobovanie chladom Vzhľadom na svoje úlohy kladú nemocnice náročné požiadavky aj na vzduchotechniku. Neustále sa musia dodržiavať orientačné hodnoty množstva privádzaného vzduchu, výmeny vzduchu, teploty a vlhkosti vzduchu. V nemocničnom prostredí treba okrem toho dbať na nízky obsah choroboplodných zárodkov, mikroorganizmov, prachu ako i narkóznych plynov a aromatických látok. Po tejto stránke sú obzvlášť citlivé operačné oddelenia, stanice intenzívnej starostlivosti, pôrodné sály a novorodenecké stanice. Náročné požiadavky na vzduchotechniku vnútorných priestorov obmedzujú priestor na možné úspory, avšak skúsenosti ukazujú, že sa aj tu často stretávame s rôznymi nedostatkami, ktoré vedú k zvýšeným spotrebám. Tieto nedostatky možno zhrnúť pod heslami: nedostatočné využívanie regulácie nadmerné množstvá vzduchu a neprispôsobené prevádzkové časy Z týchto nedostatkov vyplýva nutnosť pravidelného, odborného odskúšania ventilačných a klimatizačných zariadení. Ďalej treba preskúmať, či je ekonomicky účelné použiť systémy na spätné získavanie tepla. Hospodárnosť takéhoto opatrenia pritom v rozhodujúcej miere závisí od vznikajúceho množstva odpadového tepla, od stavebnej a technickej náročnosti inštalácie systému na spätné získavanie tepla a v neposlednom rade od investičnej náročnosti riešenia. V novostavbách môže byť návratnosť kapitálu vloženého do týchto systémov kratšia ako päť rokov. Ďalším dôležitým hľadiskom pri úspore energie v súvislosti s klimatizačnou a ventilačnou technikou v nemocniciach je výroba chladu. Potreba chladu v nemocniciach vzniká okrem iného v operačných sálach, v interiéri situovaných miestnostiach a v kuchyni. Na pokrytie potreby chladu slúžia spravidla elektrinou poháňané centrálne kompresorové chladiace stroje. 8

9 V závislosti od zariadenia sa aj tu ponúkajú rôzne optimalizačné opatrenia: potrebe zodpovedajúca regulácia prietoku studenej vody pomocou použitia čerpadiel s riadenými otáčkami monitorovanie dôležitých funkcií systému pomocou vhodných meracích prístrojov a vyškoleného prevádzkového personálu inštalácia zásobníka ľadu na akumuláciu chladu, čím sa umožní prevádzkovanie kompresorov počas doby s nízkou nočnou tarifou s cieľom dosiahnuť zníženie nákladov na elektrický prúd ak je to ekonomicky možné, inštalácia zariadenia na spätné získavanie tepla (chladiaca voda z kondenzátora, horúce potrubie na chladivo). Pri možnosti nových investícií do chladiacej techniky treba vypracovať výhľadové plánovanie s prihliadnutím na iné varianty zásobovania (napríklad kompresorové chladiace zariadenie verzus absorpčné chladiace zariadenie na báze zemného plynu a možnosť využitia trigenerácie tzn. združenej výroby elektriny, tepla a chladu v jednom zariadení) Zásobovanie teplou vodou Okrem zásobovania teplom na vykurovanie miestností predstavuje zásobovanie nemocníc a kúpeľov teplou vodou ďalšiu podstatnú oblasť spotreby energie. K príprave teplej vody dochádza väčšinou pomocou centrálne umiestnených ohrievačov vody, ktoré sú vyhrievané pomocou centrálnej výroby tepla prostredníctvom výmenníkov tepla. Aj v prípade zásobných nádrží možno v mnohých prípadoch konštatovať výrazné predimenzovanie, čo znamená, že množstvo teplej vody prevyšuje skutočnú potrebu. Popri zvýšených stratách na zabezpečenie pohotovosti je predimenzovanie povážlivé aj z hygienických dôvodov (vznik nebezpečnej baktérie legionelly), pretože sa takto podstatne predlžuje čas zotrvania vody v zásobnej nádrži. Pri rekonštrukcii systémov na ohrev treba ohrievače vody a zásobníky teplej vody bezpodmienečne prispôsobiť skutočnej potrebe. Ďalšie možnosti úspory energie treba hľadať na strane spotreby. Na umývadlách a sprchách možno spotrebu teplej vody podstatne znížiť pomocou inštalácie armatúr s obmedzeným prietokom alebo automatickým uzatváraním, inštalovať pákové batérie a sprchy s úspornou hlavicou. Tabuľka č.4 Hodnoty spotreby tepla a doby prevádzky v zariadeniach podľa STN Inštitúcie Nemocnice spotreba pripadajúca na 1 lôžko vrátane spotreby pre personál Odborné liečebné ústavy spotreba pripadajúca na 1 lôžko vrátane spotreby pre personál Polikliniky, zdravotné strediská a ambulancie spotreba v 1 ošetrovni(40 vyšetrení za deň) Priemerná denná spotreba tepla q d ( kwh/d), jednotlivé kategórie Priemerný denný čas prevádzky (h) 12, , Domy odpočinku 3,6 individuálne Domovy dôchodcov spotreba na 1 lôžko vrátane spotreby pre obsluhu Jasle(denné) spotreba na 1 dieťa vrátane spotreby pre obsluhu Kojenecké ústavy - spotreba na 1 dieťa vrátane spotreby pre obsluhu Detské domovy - spotreba na 1 dieťa vrátane spotreby pre obsluhu Ozdravovne - spotreba na 1 lôžko vrátane spotreby pre obsluhu Zotavovne - spotreba na 1 lôžko vrátane spotreby pre obsluhu 8,7 16 2,5 14 6,3 16 3,5 16 4,4 16 3,5 16 Liečebné kúpele individuálne spravidla 7 9

10 Zlepšenia existujúcej inštalácie môžu priniesť dodatočné úspory. Tie zahŕňajú: izoláciu rozvodných okruhov a systémových komponentov (výmenníky, zásobníky) separáciu okruhov, decentralizovanú prípravu teplej vody teplota v rozvode 45 C a používanie koncových dohrievačov pre prípad potreby použitia vyššej teploty (z hygienických dôvodov sa teplá voda v zásobníkoch udržuje pri teplote 60 až 65 C) Kuchyne a príprava jedál, práčovne, mangľovne, sterilizácia Kuchyne Ak sa jedlá pripravujú v nemocnici alebo v kúpeľoch, táto aktivita predstavuje výrazný podiel na celkovej spotrebe energie v priemernej výške 1 kwh na jedlo. V závislosti od štruktúry zariadenia (bunky, jednotlivé jednotky) a ostatných kritérií (personálne náklady, náklady na energiu a tarifné možnosti), zariadenie sa môže rozhodnúť buď pre systém studenej linky (konečné zohriatie jedla na mieste konzumácie) alebo pre systém teplej linky (jedlo sa roznáša pri teplote konzumácie). Oba systémy sú viac-menej ekvivalentné z energetického hľadiska. Boli zaznamenané aj extrémne spotreby energie v rozsahu od 0,5 do 10 kwh na jedlo. Následne možno dosiahnuť úspory, ruka v ruke s efektivitou zariadenia, ale predovšetkým predchádzaním mrhania energiou, napríklad používaním zariadenia len na varenie, obmedzením prehrievania na absolútne minimum, zníženie tepla na varenie a používanie časovačov. Je nutné, predovšetkým v systéme studenej linky, väčšinu prvkov (pece, nádoby na polievku, panvice) priviesť do optimálneho režimu pred energetickou špičkou. Riadiaci systém dokáže zabezpečiť programovacie funkcie optimalizáciou zaťaženia. V systéme studenej linky by sa malo preferovať mechanické chladenie, ktoré spotrebuje menej energie, kryogenické chladenie by sa malo vyhradiť len pre veľmi veľké kombinované jednotky. Ako už bolo uvedené, v nemocniciach a kúpeľoch sú prevažne inštalované parné kotolne na prípravu vysokotlakovej a nízkotlakovej pary. Tieto slúžia spravidla na zásobovanie úsekov klimatizácie, ventilačnej techniky, kuchyne, dezinfekcie, sterilizácie, práčovne a parných mangľov. Požadované tlaky pary ležia medzi hodnotami 0,5 a 14 bar. Obr. č.5. Kuchyňa v malej nemocnici V dôsledku odčleňovania rôznych činností (outsorsing), ku ktorému dochádzalo vo zvýšenej miere v minulosti a tento proces i naďalej pokračuje (napr. odčlenenie, alebo zrušenie práčove, mangľovne a žehliarne kuchyne), sú súčasné zariadenia na výrobu pary často predimenzované, pracujú na príliš vysokej tlakovej úrovni a sú zdrojom zvýšených tepelných strát. S cieľom zistiť možnosti úspory energie pri zásobovaní parou treba v prvom kroku určiť skutočnú a nevyhnutnú potrebu pary. V mnohých prípadoch to možno najjednoduchšie urobiť pomocou 10

11 inštalácie vodomerov na kondenzát. Na úseku nemocničnej kuchyne sa pri výmene kuchynskej techniky ponúka možnosť použitia plynových sporákov a pecí, ktoré sa prevádzkujú priamo pomocou zemného plynu prípadne kombináciou s elektrickými spotrebičmi. Potrebu pary pre ostatné účely (práčovne, mangľovne a pod) je možné zabezpečiť samostatnými generátormi vyvíjačmi pary na zemný plyn ( malé výkony môžu byť aj elektrické), umiestnenými, pokiaľ je to možné, čo najbližšie k miestu spotreby pary. Ukážka malých i veľkých vyvíjačov pary je na nasledujúcich obrázkoch. Obr.č.6. Elektrické vyvíjače pary - malých výkonov Obr.č.7. Parné vyvíjače pary väčších výkonov Pri napájaní spotrebičov parou by sa mala preskúmať aj možnosť použitia systémov na spätné získavanie tepla Nemocničné a kúpeľné práčovne Nemocničné a kúpeľné práčovne využívajúce paru, potrebujú spracovať priemerne 3 kg suchého prádla na deň a lôžko a sú veľkým konzumentom energie - vo výške okolo 4 kwh na 1 kg suchého prádla. Následnú úsporu možno dosiahnuť v distribúcii, výrobe, využívaní a regenerácii pary. Ale taktiež sa musí optimalizovať používanie elektrickej energie a upravenej a neupravenej vody (10 až 35 l/kg suchého prádla). Pre všetky inštalácie je nevyhnutné pravidelné sledovanie spotreby vody a energie, aby sa dala určiť jej merná spotreba. 4. NOVÉ ENERGETICKÉ TECHNOLÓGIE 4.1. Kogenerácia Kogenerácia je moderná technológia výroby tepla a elektrickej energie. Dlhý čas sa úspešne presadzuje vo vyspelých krajinách západnej Európy a predstavuje nezanedbateľný podiel na celkovej výrobe energií napríklad v Holandsku, Nemecku alebo škandinávskych krajinách. Je to technológia založená na princípe združenej výroby tepla a elektrickej energie. Uplatní sa všade tam, kde je potrebná elektrická energia, teplá voda a kde sa vykuruje, od poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, administratívnych budov, plavární, kultúrnych domov, hotelov až po väčšie bytové domy. 11

12 Základná výhoda kogenerácie spočíva v technologickom postupe, ktorý zahŕňa súčasnú výrobu tepla a elektrickej energie v jednom zariadení. To umožňuje dosiahnuť až 40 % úsporu vstupného paliva a teda získať aj elektrickú energiu aj teplo podstatne lacnejšie a vo vlastnom zdroji. V súčasnosti sa elektrická energia a teplo vyrábajú samostatne v elektrárňach a teplárňach, tým sa zvyšujú straty a energie predražujú. Pri združenej výrobe je využiteľnosť paliva podstatne efektívnejšia. Podrobnejšie to znázorňuje nasledujúca schéma. Proces kogenerácie sa uskutočňuje v zariadeniach, ktoré sa volajú kogeneračné jednotky. Ide o plynový spaľovací motor, ktorý poháňa trojfázový generátor. Ten vyrába elektrickú energiu. Chladením motora, oleja a spalín sa získava teplo. Využiteľnosť takto získaných energií je široká. Elektrickú energiu je možné použiť na pokrytie vlastnej spotreby (čo je v súčasnosti najvýhodnejšie riešenie), prípadne ju predávať energetickým rozvodným závodom za ceny stanovené cenovým výmerom. Teplo sa využíva na kúrenie a ohrev teplej vody. Samozrejme konečná využiteľnosť závisí od konkrétnych podmienok. Keďže kogeneračné jednotky so synchrónnym generátorom môžu pracovať aj nezávisle od elektrickej siete rozvodných závodov, môžu teda slúžiť aj ako záložný zdroj a zabezpečovať fungovanie budovy i v čase výpadku prúdu. Základným palivom je zemný plyn. Zaujímavá je však možnosť využívania bioplynu v poľnohospodárstve, potravinárstve a prípadne v čističkách odpadových vôd. Základný princíp kogenerácie - združená výroba tepla a elektrickej energie, je jej najväčšou výhodou. Uvedená 40 % úspora paliva sa prejaví v cene získanej elektrickej energie a tepla. Na použitie nových technológií sú z hľadiska štruktúry spotreby energie vhodné nemocnice, plavárne a pod. Sú to tieto technológie: kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny a tepla; kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny, tepla a absorpčnej chladiacej techniky na využitie pri klimatizácii; kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny, tepla a adsorpčnej chladiacej techniky na využitie pri klimatizácii (odparovacie chladenie). Takéto riešenie je na zváženie najmä vtedy, ak súčasťou rekonštrukcie energetického zariadenia aj výmena náhradného zdroja elektrickej energie (väčšinou dieselagregátu), ktorý je povinnou súčasťou vybavenia každej nemocnice. Kogeneračná jednotka so synchrónnym generátorom môže, okrem výroby časti elektriny a tepla pre prevádzku nemocnice, plniť aj funkciu náhradného zdroja pre prípad výpadku dodávky elektriny z verejnej distribučnej siete. V prospech využitia kogenerácie v prevádzke nemocníc hovoria rámcové podmienky: celoročná potreba tepla v dôsledku centrálnej prípravy teplej vody a iné odberné miesta so základným tepelným zaťažením (kúpeľne, klimatizácia, ventilácia) relatívne vysoká potreba energie (nemocnice asi od 200 lôžok), ktoré umožňuje využitie štandardných blokových teplární 12

13 v rámci ročných období rovnomerná spotreba elektriny s pravidelne sa opakujúcimi dennými postupmi existencia potreby núdzového zdroja elektriny, zvýšená bezpečnosť zásobovania vďaka prevádzke blokovej teplárne možnosť rozšírenia na súčasnú výrobu elektriny, tepla a chladu, pretože spravidla existuje kontinuálna potreba chladu na prevádzku klimatizačnej techniky Prax ukázala, že nemocničné zariadenia sú vhodným miestom z pohľadu aplikácie kombinovanej výroby elektriny a tepla. Charakter odberu elektriny a tepla v nemocniciach vytvára optimálne podmienky pre dosiahnutie maximálneho efektu z využívania kogeneračných jednotiek. Mnohé slovenské nemocnice už začali vo svojom energetickom hospodárstve kogeneračné jednotky úspešne využívať. Najväčšie uplatnenie, z hľadiska inštalovaného výkonu, našli doteraz kogeneračné jednotky v Nemocnici s poliklinikou v Žiline. Žilinskej nemocnici sa však vyrovnala Fakultná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Ukážka kogeneračných jednotiek a ich konkrétnej aplikácie v nemocnici L. Pasteura v Košiciach s inštalovaným elektrickým výkonom 2 x 190 kw el. a tepelným výkonom 2 x 300 kw tep. je na Obr. č.8. Obr.č.8 V konečnom dôsledku však rozhodnutie o výhodnosti inštalácie kogeneračnej jednotky musí byť podložené serióznou analýzou potreby tepla a elektrickej energie (sezónnosť, mesačné, týždenné a denné využitie) a tiež v nadväznosti na nákupné ceny zemného plynu, elektriny a tepla a výkupné ceny elektriny za prebytky elektriny dodávanej do verejnej siete distribučných podnikov elektroenergetiky Rekuperátory slúžia na : spätné získavanie 20-80% tepelnej energie prostredníctvom prenosu tepla z odvádzaného vzduchu do vzduchu privádzaného zvyšovanie alebo znižovanie vlhkosti vetranie bez tepelných strát možnosť zníženia potrebného chladiaceho resp. vykurovacieho výkonu všeobecný nárast účinnosti celého systému až o 30% cirkulácia čerstvého vzduchu bez otvárania okien znižujú výskyt "choroby budov" zníženie energetických strát vzduchotechnického zariadenia o 20-50% 13

14 5. FYZIKÁLNE ASPEKTY V zariadeniach zdravotnej starostlivosti, nemocniciach a všetkých ostatných priestoroch používaných buď na ubytovanie alebo liečenie sa vyžadujú komfortné teplotné a vlhkostné podmienky na vyššej úrovni, než aká je potrebná pre bežné obytné a pracovné priestory. Fyzické (nahota) a psychologické podmienky vyžadujú teploty v rozsahu 22 až 26 C a všetky tieto konštanty majú výrazný vplyv na vyššiu spotrebu energie. Komfort závisí od mnohých faktorov, vrátane: suchej teploty okolitého vzduchu a teploty stien, štandardné hodnoty v krajinách EÚ: od 21 do 24 C v nemocničných priestoroch od 22 do 24 C v liečebných priestoroch od 18 do 26 C v technických priestoroch vlhkosti vzduchu, čistoty a prietoku, čo sa týka tepelného komfortu, podmienok osvetlenia, hlučnosti a zvukovej izolácie. Všetky tieto faktory prispievajú k pocitu pohody a bezpečnosti, ktorá má prevládať v nemocniciach, klinikách, ale aj kúpeľoch a iných zariadeniach obdobného zamerania. Tabuľka č.5 Požiadavky na vnútornú teplotu v nemocniciach a kúpeľoch STN EN Druh vykurovanej miestnosti Vnútorná teplota ( C) izby pre chorých, čakárne 22 vyšetrovne, prípravne, kúpeľne 24 operačné sály min.25 predsiene, schodištia, záchody 20 služobné miestnosti 20 sklady liekov 15 až 20 izby pre hostí - v kúpeľoch 20 jedálne 20 telocvične Teplota Pri energetických auditoch sa často konštatuje, že teplota v jednotlivých miestnostiach je o 1 až 4 C nad teplotou uvedenou v tabuľke č.3. Treba mať na zreteli, že každý stupeň navyše predstavuje zhruba 6 až 7% vyššiu spotrebu tepelnej energie. Tiež však treba akceptovať, že požadovaná normová teplota pre miestnosti pacientov je síce 22 C, avšak teplota pre nemobilných chorých pacientov je primárnou záležitosťou a musí byť vyššia. Skôr, než zvyšovanie teploty, by sa však mali riešiť lokalizované zdroje nepohodlia: efekty studených stien, hlavne glazúrované povrchy prúdenie vzduchu (odizolovanie od vonkajších vplyvov správne umiestnené vetranie). S dobrou, rovnomerne rozdelenou tepelnou izoláciou a absenciou prievanu je vo väčšine prípadov postačujúca teplota 21 až 22 C a vyššia teplota môže byť medicínsky predpísaná Vlhkosť vnútorného vzduchu Zatiaľ čo vzduch by nemal byť príliš suchý (dehydratácia) ani príliš vlhký (transpirácia), komfortný rozsah pokrýva relatívna vlhkosť vzduchu 35% až 70% pri teplote suchého vzduchu 20 až 27 C. 14

15 Hydrometrická kontrola je potrebná len v klimatizovaných priestoroch za prísnych podmienok (operačné miestnosti, spaľovne atď.). Pretože zvlhčovanie a vysušovanie vnútorného vzduchu sú techniky a energeticky náročné operácie, rozsah komfortu by mal byť čo najväčší Výmena vnútorného vzduchu V dôsledku znečistenia vzduchu spôsobeného obyvateľmi sa tento musí obmieňať, aby sa zachovala hladina kyslíka a odstránili pachy, dym a znečistenie. Pomer jeden objem za hodinu je vo všeobecnosti postačujúci pre 1 alebo 2 lôžkovú izbu. V závislosti od typu osadenstva a pre priestory obývané starými ľuďmi sa tento pomer musí zvýšiť v súlade so sanitárnymi predpismi Osvetlenie Denné svetlo poskytuje najkomfortnejšie osvetlenie. Návrh priestorov pre pacientov by mal vždy počítať s veľkými oknami; ich veľkosť, orientácia a poloha vzhľadom na pacientov by mala zabezpečovať čo najlepšie vizuálne vnímanie, s dostatkom svetla a výhľadom von a na oblohu. Obr.č.9 Ukážka zastaraného nehospodárneho systému osvetlenia Okrem prvej požiadavky sa tu uplatňujú efekty slnečného žiarenia, ktoré sú priaznivé a preto vyhľadávané, ale taktiež neželané kvôli prenikavému svetlu a prehrievaniu, ktorým treba za každú cenu zabrániť. Preto každé okno by malo byť vybavené vhodnými nastaviteľnými žalúziami adaptovanými na každú stranu (juh/východ/západ). Automatické riadenie spúšťané pri slnečnom žiarení a snímače vetra sú najlepším riešením. V každom prípade musí byť k dispozícii aj manuálne ovládanie. Riadené denné svetlo je svetelný zdroj, ktorý by sa mal uprednostňovať počas najdlhšieho úseku dňa z dôvodov komfortu pacientov a úspor energie. Okná by sa mali vybaviť plne izolujúcimi závesmi pre nočný odpočinok Energeticky efektívne osvetľovacie systémy Ako ukázalo monitorovanie experimentálnej prevádzky, pre osvetlenie je možné dosiahnuť úsporu elektrickej energie vo výške 30 až 50%. Na trhu je v súčasnosti veľa typov úsporných svietidiel. K dispozícii je plný rozsah kompaktných fluorescenčných žiariviek, ktorými možno nahradiť štandardné žiarovky; priemerná životnosť kompaktných fluorescenčných žiariviek je až osemnásobne vyššia ako bežných žiariviek. Tento druh žiariviek možno použiť v rôznych aplikáciách a je dobre vhodný pre chodby a čakárne. Technologický vývoj pokročil aj v oblasti fluorescenčných žiariviek. Žiarivky s priemerom 26 mm nahradili staré 38 mm žiarovky a spotrebujú o 8% menej energie pri rovnakej svietivosti. Z ekonomického hľadiska zdanlivo značné dodatočné investície do energeticky efektívneho systému sú vyvážené nižšou spotrebou elektrickej energie a vyššou životnosťou žiariviek. 15

16 Osvetlenie operačných miestností a miestností pre pacientov sú špecifické aplikácie, pre ktoré sú kladené vyššie nároky z hľadiska svietivosti, úrovne osvetlenia, kontrastu a vernosti zobrazovania farieb: buď z dôvodov presnosti práce v operačných priestoroch alebo na zvýšenie komfortu pacienta vytvorením bezpečného upokojujúceho prostredia Miestnosti pre pacientov Osvetlenie miestností pacientov je odvodené z rôznych zdrojov, ktoré zaručujú všeobecné aspekty miestnosti, ako aj špecifických podmienok podľa aktivity pacientov (svetlo na čítanie, nočné osvetlenie) a vhodného osvetlenia pre medicínske procedúry. Preto je dôležité pozornosť venovať výberu osvetľovacích telies, ktoré musia spĺňať nasledujúce charakteristiky: farebná teplota < 4000 K index podania farieb > Technické zóny Patria sem priestory pre medicínske použitie, operačné sály, pooperačné miestnosti, röntgenové pracoviská, pohotovosť. Osvetlenie musí byť navrhnuté v súlade s požadovanou úrovňou osvetlenia, používajú sa fluorescenčné žiarivky s vysokou svietivosťou. Okrem hygienických a bezpečnostných predpisov, sa odporúčajú alebo požadujú nasledujúce charakteristiky: farebná teplota medzi 3000 K a 4000 K (teplé osvetlenie) index podania farieb > 84 Vyhýbať sa treba kontrastu Akustika Komfort chorých ľudí je väčšmi rušený prichádzajúcimi zvukmi ako u zdravých ľudí. Avšak akustický komfort neznamená absolútne ticho, ktoré je z psychologického hľadiska rovnako škodlivé ako hluk. V nemocničných a liečebných priestoroch by sa akustika mala riešiť s dvomi aspektmi: vo vzťahu k susediacim priestorom, vysoké akustické tlmenie by malo obyvateľov chrániť pred počutím rozhovorov a zvukov bolesti a utrpenia z miestností alebo liečebných priestorov (45 až 50 db a čas odozvy rovný jednej sekunde) izolácia vo vzťahu k vnútorným chodbám a iným spoločným priestorom musí byť dostatočná, aby sa zabránilo nepohodliu, ale denný rytmus nemocničného prostredia musí zostať vnímaný (30 až 40 db). Štruktúra budovy musí byť navrhnutá tak, aby sa dopadajúci zvuk nemohol prenášať z jedného poschodia na druhé. Akustická izolácia fasád samozrejme závisí od povahy okolia, či sa jedná o rušnú ulicu alebo tiché prostredie. Izolácia musí umožniť vnímanie zvukov bez toho, aby tieto pôsobili rušivo. 6. ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ PLÁŠŤA BUDOVY Tepelná kvalita plášťa budovy je najvyššou prioritou, daná požadovanými teplotami pre nemocničné a liečebné priestory, počas celého roka vyššími ako 21 C a limitovaná je teplotou C v teplom ročnom období z dôvodov tepelného komfortu a úspory energie. Či sa jedná o novú konštrukciu 16

17 nemocnice alebo o rekonštrukciu starej budovy, dodatočné zvýšené náklady k "základnému" riešeniu sa vrátia v podobe znížených prevádzkových nákladov v dôsledku úspory energie Konštrukcia budovy s ohľadom na klímu Nové budovy je nutné konštruovať vzhľadom na podnebie tak, aby sa najmä z pôsobenia slnka (tepelné zisky, prirodzené denné osvetlenie), získal úžitok a zároveň aby sa pred ním a vetrom vhodnými riešeniami chránila (napr. nežiaduce tepelné zisky cez presklené plochy v letnom období). Vo všeobecnosti sa využívajú výhody umiestnenia budovy s ohľadom na svetové strany, veľkosť a orientácia presklených otvorov na budove, systémy na ochranu pred slnkom, akumulačné vlastnosti plášťa budovy. Toto sú prvé opatrenia, s ktorými sa počíta pri návrhu energeticky efektívnej budovy a pre obyvateľov zabezpečujú maximálnu mieru pohodlia výber vhodnej lokality. Na získanie dobrého prirodzeného osvetlenia a požadovaného využitia slnečnej energie (maximum alebo minimum, v závislosti od orientácie a lokalizácie) je potrebné nájsť kompromis a treba zabezpečiť, aby studené steny neboli príčinou nepohodlia. Južné a východné strany sú vhodnejšie pre izby pre pacientov: južná orientácia je najlepšia, pretože v zime sa získa maximum tepla a horizontálne žalúzie v lete umožnia odraziť čo najviac svetla a tepla orientácia na východ poskytuje najviac svetla v ranných hodinách, čo sa vo všeobecne vysoko cení vyhýbať sa treba orientácii na západ, ktorá spôsobuje prehriatie a presvetlenie. Sekundárne priestory alebo miestnosti bez okien by mali byť orientované na západ severná orientácia poskytuje počas celého dňa stabilné osvetlenie. Uprednostňuje sa na dosiahnutie konštantnej vnútornej klímy Tepelná izolácia obvodového plášťa budov Steny, stropy, okná všetkých vertikálnych povrchov, ktoré stvárňujú nemocničnú alebo kúpeľnú budovu, musia byť tepelne zaizolované viac, než ostatné časti budovy. Všeobecné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti budov stanovuje STN platná od , ktorá pre obnovované budovy stanovuje nasledovné hodnoty tepelných odporov resp. súčiniteľov prestupu tepla jednotlivých konštrukcií obvodového plášťa: Druh vonkajšej konštrukcie Minimálna hodnota tepelného odporu R N Maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla U a (m 2.K.W -1 ) (W.m -2.K -1 ) Vonkajšia stena 2,0 0,46 Plochá strecha 3,2 0,30 Strop nad vonkajším prostredím 3,2 0,30 Strop pod nevykurovaným priestorom 2,7 0,35 okno - 2,00 dvere vonkajšie - 2,00 Tabuľka č.22 Hodnoty tepelných odporov resp. súčiniteľov prestupu tepla podľastn pre obnovované budovy Poznámka : U je nové označenie k podľa európskej normy Požiadavky na novostavby sú ešte podstatne prísnejšie. Táto kapitola je venovaná na zvýraznenie toho, aký stupeň izolácie vyžaduje prioritu pri starých budovách a na zdôraznenie potreby urobiť to lepšie, než sú aktuálne praktiky pri konštrukcii nových budov. 17

18 Tepelná izolácia dodatočne prináša dvojitý úžitok: znižuje energetické náklady na vykurovanie a v letnom období na chladenie zvyšuje komfort z dôvodu zníženia vplyvu studených stien (nepríjemné studené sálanie) Ďalej izolácie niekedy umožňujú riešiť problémy s kondenzáciou vlhkosti, ktoré poškodzujú a ničia konštrukciu budovy Prečo zatepľovať obvodové steny Je všeobecne známe, že sa cca 60% z celkovej spotreby tepla spotrebuje na vykurovanie. Zatepľovanie obvodových stien vykurovaných objektov sa uskutočňuje ako logický dôsledok potreby zlepšenia fyzického stavu budov, odstránenia nedostatkov vyplývajúcich zo zanedbania údržby, snahy zabezpečiť technické parametre zodpovedajúce požiadavkám kladeným na stavebné konštrukcie a budovy v súčasnosti. Zabezpečenie tepelnej ochrany budovy dodatočným zatepľovaním obvodových stien má tieto zásadné priaznivé účinky: zníženie spotreby energie na vykurovanie (aspoň o 30%) odstránenie hygienických nedostatkov (plesne) vytváranie podmienok tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií a spomalenie chladnutia miestností pri vykurovacej prestávke eliminovanie zatekania zamedzenie korózii výstuže v stykoch a paneloch zníženie vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie Cez steny prechádza cca 34% celkových tepelných strát budov. Znižovanie spotreby energie je požiadavkou, súvisiacou s rozvojom spoločnosti, ekonomickým vývojom a racionalizáciou čerpania zdrojov palív a energie. Zvyšujúce sa ceny energií a tepla vyvolávajú potrebu znižovať tepelné straty pri vykurovaní budov zlepšovaním ich tepelnotechnických vlastností. Čím sú lepšie východiskové tepelnotechnické parametre pôvodných stavebných konštrukcií, tým je nižšia účinnosť dodatočnej tepelnoizolačnej vrstvy uplatnenej v rovnakej hrúbke. Pri kombinácii zatepľovacieho systému obvodových stien s výmenou okien alebo ich úpravou možno dosiahnuť zníženie spotreby energie na vykurovanie o viac ako 50%, ale len pri budovách postavených do roku Pri budovách postavených neskôr sa dá dosiahnuť zníženie spotreby energie približne o 30% Izolácia stien V starých budovách sa vnútorná tepelná izolácia stien môže realizovať v čase, keď je plánovaná kompletná rekonštrukcia. Pomocou nových druhov izolačných materiálov s veľmi malou tepelnou vodivosťou (λ = 0,03 až 0,05 W/m 2 K) to predstavuje efektívne riešenie, ktoré výrazne síce nezníži plochu podlahy, ale neumožňuje eliminovať tepelné mosty. Zároveň si vyžaduje rekonštrukciu vnútorných inštalácií (kúrenie, voda, elektrina, slaboprúdové rozvody). Je skôr východiskom z núdze napr. u historických objektov, pretože umožňuje zachovanie pôvodnej fasády. Vyžaduje veľkú dôslednosť, prevedenia parozábrany, aby sa predišlo kondenzácii vodných pár za tepelnou izoláciou na povrchu pôvodnej steny. Vonkajšia tepelná izolácia, omnoho nákladnejšia, je efektívnejšie riešenie, pretože umožňuje docieliť vysoký tepelný odpor a výrazne redukuje či úplne odstraňuje tepelné mosty. Pre novú konštrukciu, nakoľko nemocnice sú nepretržite obývané, vonkajším dodatočným zateplením získaná vysoká tepelná zotrvačnosť umožňuje udržať tepelnú stabilitu objektu. Vonkajšia izolácia je vo všeobecnosti najlepšie riešenie pre letné aj zimné podmienky. Izolácia rozptýlená po stene alebo v jadre, so správnym vyriešením tepelných mostov, je veľmi efektívne riešenie, ktoré je dobre adaptované na mierne klimatické pásmo. Stredne až vysoká tepelná zotrvačnosť sa odporúča pre všetky nepretržite obývané priestory. V budovách orientovaných na juh možno dosiahnuť až 30% úspory energie. Iným spôsobom predchádzania prehriatiu v letných mesiacoch v južných krajinách je stavať s vysokou až veľmi vysokou tepelnou zotrvačnosťou, aby sa počas najteplejších udržalo čo najviac tepla. 18

19 Prečo zatepľovať strechu Strešná konštrukcia tvorí horizontálnu obalovú konštrukciu budovy, je známe, že teplý vzduch stúpa nahor, preto tepelno-technické požiadavky na tepelný odpor strechy sú väčšie ako na obvodové steny. Zateplením obvodového a strešného plášťa budovy dosiahneme: zníženie tepelných strát spôsobených prechodom tepla, úsporu energie, eliminujeme, resp. znížime kondenzáciu vodných pár, zvýšime vnútornú povrchovú teplotu obvodových stien a stropov, prispejeme k ochrane životného prostredia, ochránime konštrukciu strechy a obvodové murivo pred výkyvmi teplôt využijeme akumulačnú schopnosť hmoty, ktorá tvorí obvodový plášť. Pri voľbe systému zateplenia je dôležitá otázka návratnosti. Účelom nie je len zníženie tepelných strát, resp. zníženie spotreby energie za každú cenu. To znamená, že určitý čas (rozdiel medzi životnosťou a návratnosťou) bude zatepľovací systém "zarábať sám na seba". Otázka, koľko môžeme ušetriť pri zateplení strechy na energii, závisí od toho o koľko znížime tepelne straty prechodom tepla. Ak pred zateplením mala strecha hodnotu tepelného odporu R = 1,0 m 2.W.K-1 (čo je u starších objektoch bežná hodnota) a po zateplení má R = 2,0 m 2.W.K-1, tak sme tepelné straty znížili o polovicu. Pre rekonštruované budovy sa podľa STN odporúča tepelný odpor plochej strechy a strechy so sklonom < 45 o minimálne R = 3,2 m 2.W.K -1, pre novostavby dokonca R = 4,9 m 2.W.K -1, pre šikmé strechy so sklonom > 45 o sa pre obnovované budovy odporúča R = 2,0 m 2.W.K -1 a pre novostavby R = 3,0 m 2.W.K -1. Dôležité je, aby izolačná vrstva tvorila spojitú neprerušovanú vrstvu, musia sa vylúčiť všetky tepelné mosty Vplyv vlastností okna na potrebu tepla pri vykurovaní budov Transparentná konštrukcia pri tepelnej ochrane budovy spôsobuje kvantitatívne najväčšie hustoty tepelných tokov v zimnom období a v letnom období sa môže stať hlavným zdrojom neželaných a nadmerných tepelných ziskov. Dnešné pokrokové technológie nových transparentných konštrukcií a prvkov zmenili stavebnofyzikálne vlastnosti výrazným spôsobom. Dlhé roky prakticky nemenné vlastnosti transparentných konštrukcií nadobudli progresívne optické a energetické parametre. Transparentné konštrukcia sa stáva architektonickým komponentom, ktorý sa nemohol v takejto kvalite používať v minulosti. Pokrokové technológie a inovácie umožnili umiestniť na trh výrobky, ktoré majú zvyčajne: nízkoemisné a selektívne zasklenia dvoj a viacnásobné izolačné zasklenia plynové výplne inertnými plynmi dištančné profily zasklení s "teplým okrajom" tepelnotechnicky inovované rámové konštrukcie zasklenia na reguláciu priepustnosti slnečného žiarenia inovované materiály na tesnenie škár, vetranie pomocou samoregulačných klapiek, vetracích štrbín V našich klimatických podmienkach bol historicky neoficiálnym štandardom systém zasklievania na báze dvoch čírych skiel zvyčajne hrúbky 3 mm, ktoré sa používali v zdvojených alebo dvojitých oknách. Tento systém je realizovaný na väčšine objektov nemocníc a kúpeľov. Častokrát sa vyskytuje v kombinácii s kovovými okennými konštrukciami, čo ešte viacej zvýrazňuje tepelné straty cez priesvitné otvory. Nie sú výnimkou ani jednoduché zasklenia napr. spojovacích chodieb či vstupných hál. Prednosti nových nízkoemisných zasklení so selektívnou vrstvou podstatne ovplyvnili nielen tepelnotechnické vlastnosti otvorových konštrukcií, ale aj vlastnosti miestností a celej budovy, najmä ak porovnávame povrchové teploty na zasklení, tepelné straty, povrchovú kondenzáciu na zasklení, tepelnú pohodu a potrebu tepla na vykurovanie. 19

20 Tepelnotechnické vlastnosti okien Najdôležitejšou vlastnosťou je súčiniteľ prechodu tepla so symbolom U v jednotkách W/(m 2.K). Udáva tepelný tok (tepelnú stratu v zimnom období) cez 1 m 2 pri jednotkovom rozdiele teplôt. Čím nižšia je táto hodnota, tým má konštrukcia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Táto hodnota sa môže udávať pre: okno ako výrobok U ok, zasklenie U g a rámovú konštrukciu U f osobitne, pričom výsledná hodnota pre okno sa spočíta definovaným normalizovaným spôsobom podľa STN EN ISO Obidva spôsoby sa dnes pripúšťajú v slovenských aj európskych technických normách. Požiadavky na navrhovanie okien sa dajú zjednodušene vyjadriť týmito pravidlami. V Slovenskej republike podľa STN [1] pre okná v obvodovej stene, strešné okná a dvere do priestoru s trvalým pobytom ľudí sa odporúča aby: pri nových budovách U ok 1,7 W.m -2.K -1 pri obnovovaných (rekonštruovaných) budovách U ok 2,0 W.m -2.K -1. Celá otvorová konštrukcia ostatných budov má vyhovovať požiadavkám na zamedzenie povrchovej kondenzácie vodnej pary. Ak nie je možné kondenzácii predísť konštrukčnými opatreniami alebo úpravou prostredia, treba zabezpečiť vhodnú úpravu konštrukcie na zachytenie a odvod kondenzátu. Pre zasklenie obnovovaných a nových budov sa odporúča použiť zasklenie, ktorého súčiniteľ prechodu tepla U g 1,5 W.m -2.K -1. Vyššie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla ako sú odporúčané hodnoty môžu mať stavebné konštrukcie nových budov, ak sa splní energetické kritérium t.j. normalizovaná potreba tepla na vykurovanie. 7. SYSTÉMY RIADENIA ENERGETICKÉHO HOSPODÁRSTVA NEMOCNÍC A KÚPEĽOV Moderná nemocnica ale aj väčšie kúpeľné zariadenie svojou komplexnosťou a nákladnými inštaláciami, požiadavkami na komfort a bezpečnosť, sa nemôže zaobísť bez systému riadenia pre fyzické prevádzky a budovy. Aktuálne systémy ponúkajú mnoho dobre adaptovaných riešení pre každý druh zariadenia (samostatné bunky, samostatné budovy alebo rôzne jednotky rozmiestnené vo väčšom priestore). Skúsenosti ukázali pozitívny dopad monitorovacích a riadiacich systémov na úsporu energie, na podmienky, pretože proces vedúci k tejto investícii je založený na dôkladnej analýze personálnej motivácie, na znalosti fyzických objektov vrátane obnovy inštalácie a v prípade potreby na implementácii merania na sledovanie spotreby energie počas niekoľkých mesiacov pred spustením systému riadenia budov. Tréning personálu a používateľov je nevyhnutnou vecou na zabezpečenie očakávania na úspory, ako aj pre komfort a bezpečnosť. Napr. optimalizačný systémy riadenia odoberanej elektrickej energie patrí k investíciám s najkratšou dobou návratnosti Hlavné črty systémov riadenia budov: Lokálna stanica inštalovaná na každej časti zariadenia na riadenie vysielania informácií a v mnohých sofistikovaných verziách samostatne a nezávisle vykonáva automatické funkcie, vrátane regulácie, optimalizácie nespojitých funkcií, kaskádovej prevádzky generátorov, pripájania záťaže. Centrálna stanica je založená na počítači, ktorý získava údaje zo všetkých lokálnych staníc a umožňuje kompletizáciu všetkých úloh týkajúcich sa riadenia technických objektov. Komunikačná sieť pre prenos odčítaní, signálov, alarmových hlásení, diaľkových inštrukcií. Konečným cieľom riadenia by mala byť tzv. inteligentná budova. 20

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO ĽUDSKÉ SLNKO Náš pohľad na Slnko sa v súčasnosti mení nielen poznaním fyzikálnych procesov našej hviezdy a jej sledovaním zblízka. Slnko zohralo významnú úlohu aj v kultúrnej histórii ľudskej civilizácie.

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Vážení pestovateiia repky,

Vážení pestovateiia repky, REPKA OLEJKA Vážení pestovateiia repky, Trhové podiely DuPont Pioneer s osivom repky 2013 Hybridná repka stredná a východná Európa Slovensko Maďarsko Orla Dermody, PhD. Produktový manažér repky olejky,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia Příloha č. 1 etiketa Nutrilon 1 Allergy Digestive Care Čelní strana Logo Nutrilon + štít (ve štítu text: Pro děti s alergií či intolerancí běžné stravy / Pre deti s alergiou alebo intoleranciou bežnej

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό : Λαμαρίνα Κόλληση:Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67 1 of 5 30/11/2012 4:27 µµ FVXG-K / RXG-K Απόδοση ψύξης Απόδοση θέρµανσης Ονοµ. απόδοση (ψύξη σε ονοµαστικό φορτίο 35 /27, θέρµανση σε ονοµαστικό φορτίο 7 /20 ) Piping connections Σηµειώσεις FVXG25K2V1B

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet High Speed Internet Access The Internet Ακόμα και χωρίς κόστος ή μόνιμο συμβόλαιο? Μήπως η ποιότητα των υπηρεσιών Internet προς τους πελάτες σας χρειάζεται βελτίωση;?

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 1500-9000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BLE-15 BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1500L ΜΕ 2 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ Υλικό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΛΕΒΗΤΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Θερμική παροχή: Ξύλο/Ανθρακας/Pellet (Kw) 19/22,5/22 Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm frigo περιγραφή Αξιόπιστη μόνωση / Πιστοποιημένη Υγιεινή Η λύση για τη βιομηχανική ψύξη, απο την εταιρεία arkhon, είναι η σειρά Πάνελ Frigo.Η ψύξη και η βαθιά κατάψυξη στην βιομηχανία τροφίμων είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 117. GB072 24 kw Σελ. 122. GB112 29-45 kw Σελ. 127. GB162 65-100 kw Σελ. 131

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 117. GB072 24 kw Σελ. 122. GB112 29-45 kw Σελ. 127. GB162 65-100 kw Σελ. 131 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 7 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 117 GB072 24 kw Σελ. 122 GB112 29-45 kw Σελ. 127 GB162 65-100 kw Σελ. 131 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Vypracované otázky. Zbraňové systémy

Vypracované otázky. Zbraňové systémy Vypracované otázky Zbraňové systémy Jozef Gotzman 2012/2013 Obsah 1. Téma... 6 Rozdělení balistiky, předmět zkoumání. Průběhy tlaku plynů v hlavni na čase a dráze střely. Požadavky na energii a výkony

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie FR EN CS D EL NL GUIDE D INSTLLTION & D UTILISTION INSTLLTION & OPERTING INSTRUCTIONS NÁVOD K INSTLCI OSLUZE INSTLLTIONS- OG ETJENINGSVEJLEDNING Οδηγίες χρήσεως INSTLLTIE & GERUIKSHNDLEIDING Sèche-Linge

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

SPITZE. Περιεχόμενα. PROFILE Schüco 3. Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. έχει

SPITZE. Περιεχόμενα. PROFILE Schüco 3. Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. έχει 2 Schüco PROFILE PROFILE Schüco 3 SPITZE Περιεχόμενα Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. με 20ετή εμπειρία στο χώρο των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, προσφέρει όλες τις λύσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Εκδήλωση ASHRAE, 07.04.2015 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντια επιφάνεια Μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες N1 N1A N1 2 3 A Μονόφυλλη πόρτα 4 Εξωτερική λήψη 5 N3 A Μονόφυλλη πόρτα Εσωτερική λήψη (καθιστικό) 6 7 N4 A 8 9 N5 A 10 11 N6 A Δίφυλλη πόρτα με σταθερά Δ/Α Εξωτερική λήψη 12 13 N7 A 14 15 N8 Μονοφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής στην Κέρκυρα

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής στην Κέρκυρα ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής στην Κέρκυρα & Άλλα παραδείγματα εφαρμογών ΘΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα