ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ."

Transcript

1 ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 6 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ... 7 ΑΡΘΡΟ 6. Α Φάςη Κατάθεςη Δικαιολογητικών υμμετοχήσ... 9 ΑΡΘΡΟ 7. Β Φάςη ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΘΡΟ 8. Γ Φάςη Αποτελέςματα και ςυμβολαιοποίηςη ποςοτήτων και τιμών ΡΑΑΤΗΜΑ 1 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...23 ΡΑΑΤΗΜΑ 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΣΑΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΡΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ ΡΑΑΤΗΜΑ 3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ...29 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 2 από 60

3 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Η παροφςα Δθμοπραςία προκθρφςςεται από τθν ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΑΕΙΟΥ (ΔΕΡΑ) Α.Ε., εφ' εξισ καλοφμενθ «ΔΕΡΑ», προκειμζνου να διακζςει με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΙΟ (όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 2 περίπτωςθ (κε) του νόμου 4001/2011), το οποίο κα ζχει τισ Ρροδιαγραφζσ Ροιότθτασ Φυςικοφ Αερίου ΕΣΦΑ (όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι του ιςχφοντοσ Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ). 1.2 Η ΔΕΡΑ κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των ςυμμετοχϊν που κα υποβλθκοφν εμπρόκεςμα και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 1.3 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία ζχουν φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα (ςυμπεριλαμβανομζνων Κοινοπραξιϊν -ι κάκε άλλου είδουσ νόμιμθσ ςφμπραξθσπου ζχουν λάβει νομικι μορφι με ςκοπό τθν ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ Φυςικοφ Αερίου) που εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: Κάτοχοι Άδειασ Ρρομικειασ Αερίου μζςω Συςτιματοσ Μεταφοράσ ι/και Δικτφου Διανομισ (αρκ. 2 εδ. δ ςε ςυνδυαςμό με Ραρ. V μζροσ Β, παρ 2, εδ. Α τθσ ΥΑ Δ1/Α/5815/ «Κανονιςμόσ Αδειϊν Φυςικοφ Αερίου» -ΦΕΚ Β 464/ ) Επιλζγοντεσ Ρελάτεσ (άρκ. 82 Ν. 4001/2011) Υφιςτάμενεσ ΕΡΑ (άρκ. 2 παρ. εδ. ιγ Ν. 4001/2011) Μθ Επιλζγοντεσ Ρελάτεσ ςτισ περιοχζσ των υπό ςφςταςθ νζων ΕΡΑ (άρκ. 21 παρ. 3 Ν. 3428/2005). 1.4 Αποκλείονται τθσ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα Δθμοπραςία, τα φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα που εμπίπτουν ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ Επιλζγοντεσ Ρελάτεσ μθ ςυνδεδεμζνοι με το Σφςτθμα Μεταφοράσ ι/και το Δίκτυο Διανομισ Κάτοχοι Άδειασ Ρρομικειασ εκτόσ Συςτιματοσ Μεταφοράσ ι/και Δικτφου Διανομισ (αρκ. 2 εδ. δ ςε ςυνδυαςμό με Ραρ. V μζροσ Β, παρ 2, εδ. Β τθσ ΥΑ Δ1/Α/5815/ «Κανονιςμόσ Αδειϊν Φυςικοφ Αερίου» -ΦΕΚ Β 464/ ) 1.5 Σε ότι αφορά ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ (ωσ τζτοιεσ νοοφμενεσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των άρκρων 42ε παρ. 5 και 96 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920), κατά τθ δθμοπραςία του Δεκεμβρίου του 2012, επιτρζπεται θ αυτόνομθ ςυμμετοχι των εν λόγω ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων. 1.6 Ππου, ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ Δθμοπραςίασ, αναφζρεται θ λζξθ ΑΓΟΑΣΤΗΣ, νοείται κάκε ζνασ εκ των ςυμμετεχόντων ςτον οποίο κα κατακυρωκεί μζροσ τθσ ςυνολικά διακζςιμθσ ποςότθτασ φυςικοφ αερίου. O ΑΓΟΑΣΤΗΣ, ο οποίοσ είναι πελάτθσ τθσ ΔΕΡΑ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ, κα υπογράψει ςχετικό Ρροςάρτθμα ςτθν ιδθ υπάρχουςα Σφμβαςθ Ρϊλθςθσ Φυςικοφ Αερίου μεταξφ τθσ ΔΕΡΑ και του ιδίου (βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ 2). Σε κάκε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 3 από 60

4 περίπτωςθ, προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςχετικοφ Ρροςαρτιματοσ αποτελεί θ ζγκαιρθ, ιτοι ζωσ τισ 14 Δεκεμβρίου 2012, προςκόμιςθ από τον ΑΓΟΑΣΤΗ ςτθ ΔΕΡΑ ανανεωμζνθσ ανζκκλθτθσ εγγυθτικισ επιςτολισ για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του από τθ Σφμβαςθ Ρϊλθςθσ Φυςικοφ Αερίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω Σφμβαςθ Ρϊλθςθσ. Ο ΑΓΟΑΣΤΗΣ, ο οποίοσ δεν είναι πελάτθσ τθσ ΔΕΡΑ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ, κα υπογράψει νζα ςφμβαςθ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου με τθ ΔΕΡΑ (βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ 3) το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ και υπό τθν προχπόκεςθ βεβαίωσ τθσ προςκόμιςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ για όλθ τθν αξία του πωλοφμενου αερίου, ςφμφωνα με to άρκρο 6 (B) (vii) τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ Η Δθμοπραςία διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία θ οποία εφαρμόηεται γενικϊσ ςε όλεσ τισ ςχζςεισ μεταξφ ΔΕΡΑ και ςυμμετεχόντων ςτθ Δθμοπραςία, ανεξάρτθτα από τθν εκνικότθτά τουσ. Οποιαδιποτε δικαςτικι διζνεξθ ι διαφορά κα υπόκειται ςτθ δικαιοδοςία των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ, τα οποία ορίηονται αποκλειςτικά αρμόδια. Τθν υπ αρ. 551/IV/2012 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 4 από 60

5 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ Αντικείμενο τθσ Δθμοπραςίασ είναι θ διάκεςθ ςε ζναν ι περιςςότερουσ ενδιαφερόμενουσ αγοραςτζσ, ποςοτιτων Φυςικοφ Αερίου, μζςω διαδικαςίασ θλεκτρονικισ δθμοπραςίασ. Τα κυριότερα χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοπραςίασ ζχουν ωσ ακολοφκωσ Η διακζςιμθ ςυνολικι ποςότθτα είναι MWh Η ποςότθτα κα διατεκεί ςε μερίδια των 365 MWh ζκαςτο Κάκε ςυμμετζχων υποψιφιοσ αγοραςτισ μπορεί να διεκδικιςει τθν αγορά από 1 ζωσ κατϋ ανϊτατο όριο 250 μεριδίων Ο αρικμόσ μεριδίων που κα κατακυρωκεί ςε επιτυχόντεσ πελάτεσ τθσ ΔΕΡΑ κα ςυνυπολογίηεται ςτθ ςυμβατικι κατανάλωςθ των εν λόγω πελατϊν για το μινα Δεκζμβριο Ο τρόποσ διάκεςθσ, τιμολόγθςθσ και πλθρωμισ, κακϊσ και οι λοιποί όροι πϊλθςθσ, είναι εκείνοι τθσ υπάρχουςασ Σφμβαςθσ Ρϊλθςθσ Φυςικοφ Αερίου, ανάμεςα ςε ΑΓΟΑΣΤΗ και τθ ΔΕΡΑ. Η τιμι εκκίνθςθσ τθσ Δθμοπραςίασ κα περιλαμβάνει: α) το μεςοςτακμικό κόςτοσ του μίγματοσ αερίου που ειςάγεται από τθ ΔΕΡΑ βάςει των μακροχρονίων ςυμβάςεων προμικειασ (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν χρεϊςεων που κα επιβάλλει ο ΔΕΣΦΑ ςτα ςθμεία ειςόδου του ΕΣΦΑ), λαμβανομζνων υπόψθ και των αιτθμάτων των προμθκευτϊν τθσ για ανακεϊρθςθ των τιμϊν προμικειασ και β) το διαχειριςτικό κόςτοσ τθσ ΔΕΡΑ. Σε περίπτωςθ που ο ΑΓΟΑΣΤΗΣ είτε δεν ζχει ςε ιςχφ ςφμβαςθ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου με τθν ΔΕΡΑ είτε ζχει ςε ιςχφ Σφμβαςθ Ρϊλθςθσ με τθ ΔΕΡΑ αλλά επικυμεί να προμθκευτεί το Φυςικό Αζριο που κατοχφρωςε ςτθ Δθμοπραςία ςτα ςθμεία ειςόδου του ΕΣΦΑ, κα ςυναφκεί ςφμβαςθ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου με βάςθ υπόδειγμα το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 5 από 60

6 ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Tα Δικαιολογητικά κα ςυνταχκοφν ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και κάκε ςχετικι με τθν Δθμοπραςία επικοινωνία κακ όλθ τθ διάρκειά τθσ κα γίνεται ςτθν ελλθνικι. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να επικοινωνοφν με τθ ΔΕΡΑ, με επιςτολζσ, ι με φαξ (που κα επιβεβαιϊνεται με επιςτολι) ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΑΕΙΟΥ (ΔΕΡΑ) Α.Ε. Οδόσ Μαρίνου Αντφπα 92 GR ΗΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΘ. FAX: (+30) ΤΗΛ.: (+30) /265 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΥΡΟΨΗ: κ. Χριςτου Σαμαρά, Διευκυντι Ρωλιςεων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 6 από 60

7 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ Η Δθμοπραςία κα γίνει ςε τρείσ (3) φάςεισ. Α Φάςη: Κατάθεςη Δικαιολογητικών υμμετοχήσ Κατά τθν πρϊτθ φάςθ, κάκε ςυμμετζχων υποβάλλει ςτθν ΔΕΡΑ εντόσ τθσ προκεςμίασ του Άρκρου 6 κατωτζρω, τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του ςτθ Δθμοπραςία (βλζπε ακολοφκωσ Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ). Ταυτόχρονα με τθν υποβολι των Δικαιολογθτικϊν, υποβάλλει και αίτθςθ εγγραφισ ςτον Ηλεκτρονικό τόπο διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ, που είναι θ θλεκτρονικι ςελίδα του παρόχου θλεκτρονικϊν δθμοπραςιϊν (εταιρία cosmoone), με τον οποίο θ ΔΕΡΑ ζχει ςυμβλθκεί για τθν διεξαγωγι τθσ εν λόγω Δθμοπραςίασ (βλζπε διαδικαςία εγγραφισ ακολοφκωσ). Η Επιτροπι Δθμοπραςιϊν τθσ ΔΕΡΑ, κα ελζγξει τα απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά και κα προκρίνει ςτθν επόμενθ φάςθ τουσ πλθροφντεσ τα ςχετικά κριτιρια, ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: Αρχικά, ελζγχεται θ πλθρότθτα και το περιεχόμενο των υποβλθκζντων Δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Η Επιτροπι Δθμοπραςιϊν δφναται να ηθτιςει από οποιοδιποτε ςυμμετζχοντα να προςκομίςει ι να ςυμπλθρϊςει ελλιπι ςτοιχεία τα οποία πρζπει να υποβλθκοφν εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν αφ ότου ηθτθκεί θ υποβολι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 παρ. Γ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Εάν οποιοςδιποτε ςυμμετζχων αποτφχει ν ανταποκρικεί ς αυτό το αίτθμα, θ ςυμμετοχι του κα κεωρθκεί ελλιπισ και μπορεί να αποκλειςτεί από τθ Δθμοπραςία γι αυτό το λόγο. Οι ςυμμετζχοντεσ που δεν πλθροφν τα απαιτοφμενα κριτιρια κα ειδοποιοφνται αμελλθτί ότι δεν ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ Δθμοπραςία Β Φάςη: υμμετοχή ςτην Δημοπραςία Οι εγκεκριμζνοι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν ςχετικι ειδοποίθςθ από τον πάροχο, για τον τρόπο πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι. Θα καταςτεί διακζςιμο ςε αυτοφσ από τθν Ρζμπτθ 6 Δεκεμβρίου και ϊρα 15:00, εκπαιδευτικό πακζτο μζςω διαδικτφου μορφισ e-learning, το οποίο υποχρεοφνται να μελετιςουν για τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι τουσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ. Ακολοφκωσ, από τθν Ραραςκευι 7 Δεκεμβρίου και ϊρα 14:00 ζωσ τθν Δευτζρα 10 Δεκεμβρίου και ϊρα 17:00 κα διεξάγεται επί ςυνεχοφσ βάςεωσ δοκιμαςτικι θλεκτρονικι δθμοπραςία προσ εντοπιςμό κάκε πικανοφ προβλιματοσ και επίλυςθ ερωτθμάτων εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων. Οι όροι και θ διαδικαςία τθσ Δθμοπραςίασ, περιγράφονται αναλυτικά ςτο κατωτζρω Ραράρτθμα Πρων Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ (Άρκρο 7) Γ Φάςη: Αποτελέςματα και ςυμβολαιοποίηςη ποςοτήτων και τιμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 7 από 60

8 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμοπραςίασ, θ Επιτροπι Δθμοπραςίασ περατϊνει το ζργο τθσ με τθν επίςθμθ λιψθ των αποτελεςμάτων από τον πάροχο και τθν ςφνταξθ του Ρρακτικοφ Κατακφρωςθσ τθσ Δθμοπραςίασ, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι εξαςφάλιςαν ποςότθτα μζςω τθσ Δθμοπραςίασ κι ζχουν ιδθ ςυμβατικι ςχζςθ με τθν ΔΕΡΑ, κα ςυνάψουν Ρροςάρτθμα ςτθ Σφμβαςθ τουσ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ 2) βαςικόσ όροσ του οποίου κα είναι ότι θ κατακυρωκείςα ποςότθτα κα ςυνυπολογιςτεί ςτθν ςυμβατικι κατανάλωςθ του μθνόσ Δεκεμβρίου Στο τζλοσ του μινα, από τθν ςυνολικι κατανάλωςθ κα τιμολογθκεί πρϊτα θ κατακυρωκείςα ποςότθτα με τθν αντίςτοιχθ τιμι και εν ςυνεχεία θ τυχόν υπόλοιπθ καταναλωκείςα ποςότθτα κα τιμολογθκεί με βάςθ τουσ ςυνικεισ ςυμβατικοφσ όρουσ. Συμμετζχοντεσ οι οποίοι εξαςφάλιςαν ποςότθτα μζςω τθσ Δθμοπραςίασ και δεν ζχουν ςυμβατικι ςχζςθ με τθν ΔΕΡΑ, κα κλθκοφν να υπογράψουν ςχετικι ςφμβαςθ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ 3). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 8 από 60

9 ΑΡΘΡΟ 6. Α Φάςη Κατάθεςη Δικαιολογητικών υμμετοχήσ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΩΝ Τα Δικαιολογθτικά υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο ςφραγιςμζνο, ςτον οποίο αναγράφονται ευκρινϊσ: α. Η λζξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ με κεφαλαία γράμματα β. Η επωνυμία, θ ζδρα, ο ΑΦΜ, θ ΔΟΥ, θ ταχυδρομικι διεφκυνςθ του ςυμμετζχοντοσ και το τθλζφωνο και το φαξ του εκπροςϊπου του ςυμμετζχοντοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ Δθμοπραςία γ. Ο αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ Δικαιολογθτικά ςε ανοικτό φάκελο δεν παραλαμβάνονται και δεν γίνονται αποδεκτά. ΥΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η υποβολι των Δικαιολογθτικϊν το αργότερο ζωσ τθν 15:00 ϊρα τθσ 4/12/2012 και θμζρα Τρίτθ, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΑΕΙΟΥ (ΔΕΡΑ) Α.Ε. ΚΕΝΤΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ Mαρίνου Αντφπα 92 GR ΗΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΥΡΟΨΗ : ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ Η παραλαμβάνουςα υπθρεςία τθσ ΔΕΡΑ (Κεντρικι Γραμματεία) κα ςθμειϊςει τθν θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των φακζλων Δικαιολογθτικϊν και κα τισ ςφραγίςει, ςθμειϊνοντασ τα ανωτζρω ςτοιχεία ςτουσ φακζλουσ Δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν ζγγραφθ βεβαίωςθ αυτισ τθσ παραλαβισ. Οι φάκελοι Δικαιολογθτικϊν, οποίοι παραδόκθκαν μετά από τθν ϊρα και θμερομθνία που ορίηονται ανωτζρω δεν κα λαμβάνονται υπ'όψιν και κα επιςτρζφονται κλειςτοί ςτουσ αποςτολείσ. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ Ο φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν κα περιζχει ζνα (1) πρωτότυπο από τα ακόλουκα Δικαιολογθτικά, αρικμθμζνα και με τθν ςειρά που αναφζρεται κατωτζρω: Σθμείωςθ: Εάν τα πρωτότυπα Δικαιολογθτικά δεν ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι κα πρζπει να κατατεκεί και επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 9 από 60

10 Α) Δικαιολογητικά 1) Δεόντωσ ςυμπλθρωμζνθ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τθ παρ. Β κατωτζρω και το Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ τθσ παροφςασ. 2) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι ο ςυμμετζχων ζχει μελετιςει και αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και ότι όλα τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία είναι αλθκι και ωσ εκ τοφτου δεν είναι ζνοχοσ παροχισ ψευδϊν ςτοιχείων και πλθροφοριϊν. 3) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 με τθν οποία ο ςυμμετζχων κα δθλϊνει ότι: α. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, ζχει ζλκει ςε ςυμβιβαςμό με τουσ πιςτωτζσ ι οι εργαςίεσ τθσ επιχείρθςθσ του ζχουν αναςταλεί ι τελεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία που προβλζπεται από νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του ενδιαφερομζνου. β. Δεν βρίςκεται ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι ςε διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπόκειται ςε άλλεσ παρόμοιεσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ νομοκετικζσ ι κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του ενδιαφερομζνου. γ. ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1.3 του άρκρου 1 του παρόντοσ. Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αφορά ςτο πρόςωπo του ςυμμετζχοντοσ (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε κάκε μζλοσ τυχόν ςυμμετζχουςασ κοινοπραξίασ ι άλλθσ νόμιμθσ ςφμπραξθσ. 4) Νομιμοποιθτικά ςτοιχεία: Αν ο ςυμμετζχων είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία, προςκομίηει κωδικοποιθμζνο καταςτατικό τθσ εταιρίασ, ΦΕΚ ςυςτάςεωσ, ΦΕΚ Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ΦΕΚ νομιμοποιιςεων, με το ςφνολο των τροποποιιςεων τουσ μζχρι τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ.. Αν πρόκειται για προςωπικι Εταιρεία, προςκομίηει ςυμφωνθτικό ςυςτάςεωσ με όλεσ τισ τροποποιιςεισ ζωσ τθν θμζρα υποβολισ τθσ πρόταςθσ. Αν πρόκειται για Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, προςκομίηει κωδικοποιθμζνο καταςτατικό και ΦΕΚ ςυςτάςεωσ με το ςφνολο των τροποποιιςεων ζωσ τθν θμζρα τθσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ. Αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα, προςκομίηουν τα ανάλογα με τα παραπάνω ζγγραφα που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 10 από 60

11 Σημείωςη: Αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίςουν ανάλογο με τισ ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ζγγραφο όπωσ προβλζπεται από τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. Β) ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ i) Ρροκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ Δθμοπραςία οι ςυμμετζχοντεσ, πρζπει να κατακζςουν, κατά τθν υποβολι των Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, μζςα ςτο φάκελο Δικαιολογθτικϊν, Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ φψουσ πζντε χιλιάδων ΕΥΩ ( 5.000,00), για να δφνανται να ςυμμετάςχουν ςτθν θλεκτρονικι δθμοπραςία (βλ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΡΑΑΤΗΜΑ 1). Εναλλακτικά δφνανται να κατακζςουν ςτον υπ αρ λογαριαςμό που διατθρεί θ ΔΕΡΑ ςτθν τράπεηα ALPHA BANK (IBAN: GR ) το ανωτζρω ποςό και να υποβάλλουν ςτον φάκελο των Δικαιολογθτικϊν επικυρωμζνο αντίγραφο του αποδεικτικοφ κατακζςεωσ. Η ιςχφσ των ανωτζρω εγγυθτικϊν επιςτολϊν κα πρζπει να διαρκεί ζωσ δϊδεκα (12) θμζρεσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμοπραςίασ, το πζρασ τθσ οποίασ ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του παρόντοσ. ii) Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κα απευκφνεται προσ τθ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΑΕΙΟΥ (ΔΕΡΑ) Α.Ε. και κα ςυμφωνεί πλιρωσ με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςασ. iii) Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ για ςυμμετζχοντεσ που είτε ζχουν είτε δεν ζχουν ςυμβατικι ςχζςθ με τθ ΔΕΡΑ, και ΔΕΝ κατακφρωςαν ποςότθτα μζςω τθσ Δθμοπραςίασ, κα επιςτραφεί ς' αυτοφσ εντόσ δϊδεκα (12) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμοπραςίασ. iv) Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ για ςυμμετζχοντεσ που ζχουν ςυμβατικι ςχζςθ με τθ ΔΕΡΑ, και κατακφρωςαν ποςότθτα μζςω τθσ Δθμοπραςίασ κα επιςτραφεί ς' αυτοφσ εντόσ δϊδεκα (12) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμοπραςίασ, χωρίσ τθν αντικατάςταςι τθσ με εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, κακόςον θ καλι εκτζλεςθ τθσ εν λόγω αγοράσ για τουσ εν λόγω ςυμμετζχοντεσ προβλζπεται ςτουσ όρουσ τθσ υπάρχουςασ μεταξφ τουσ ςφμβαςθσ. v) Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ για ςυμμετζχοντεσ που ΔΕΝ ζχουν ςυμβατικι ςχζςθ με τθ ΔΕΡΑ, και κατακφρωςαν ποςότθτα μζςω τθσ Δθμοπραςίασ κα επιςτραφεί ς' αυτοφσ εντόσ δϊδεκα (12) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμοπραςίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν πρϊτα προςκομίςει τθν αναλογοφςα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ και ζχουν υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου. vi) Σε περίπτωςθ που ςυμμετζχων ο οποίοσ κατακφρωςε ποςότθτα μζςω τθσ Δθμοπραςίασ δεν υπογράψει για οιοδιποτε λόγο τθν ανωτζρω ςφμβαςθ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου, τότε θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κα καταπίπτει αυτοδικαίωσ και παραχριμα υπζρ τθσ ΔΕΡΑ, ωσ δίκαιθ και εφλογθ ποινικι ριτρα. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ΔΕΡΑ ζχει τθν διακριτικι ευχζρεια να απευκυνκεί ςτον επόμενο κατά ςειρά πλειοδότθ (και ςε περίπτωςθ άρνθςισ του, τον επόμενο αυτοφ κ.ο.κ.), τον οποίο δφναται να καλζςει να ςυνάψει ςφμβαςθ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου για τθν αδιάκετθ ποςότθτα. vii) Τυπικι προχπόκεςθ τθσ υπογραφισ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου μεταξφ τθσ ΔΕΡΑ και ΑΓΟΑΣΤΗ, ο οποίοσ δεν είναι πελάτθσ τθσ ΔΕΡΑ κατά τθν θμερομθνία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 11 από 60

12 διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ, αποτελεί θ προγενζςτερθ τθσ υπογραφισ προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του ΑΓΟΑΣΤΗ από τθν προσ υπογραφι ςφμβαςθ πϊλθςθσ. viii) Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ που προβλζπονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ πρζπει vα ζχoυv εκδοκεί από Τράπεηεσ ι πιςτωτικά ιδρφματα που ζχουν κατά το Νόμο, άδεια αςκιςεωσ τραπεηικϊν εργαςιϊν και που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα. ix) Εάν οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ ζχουν εκδοκεί ςε γλϊςςα διάφορθ τθσ ελλθνικισ κα πρζπει να κατατεκεί και επίςθμθ μετάφραςθ τουσ, ςτθν ελλθνικι από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ι ςτθν ελλθνικι από το Υπουργείο Εξωτερικϊν ι τθv Ελλθνικι Ρροξενικι Αρχι ςτθν χϊρα που εκδόκθκε θ ανωτζρω Επιςτολι. Γ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Τθν θμζρα Τρίτθ και ϊρα 15:30, θ Επιτροπι Δθμοπραςίασ ςυνζρχεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ και ελζγχει κατ αρχιν, τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ του φακζλου Δικαιολογθτικϊν εκάςτου ςυμμετζχοντοσ. Εν ςυνεχεία μονογράφει το περιεχόμενό τουσ και ελζγχει για κάκε ςυμμετζχοντα τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι του, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ παροφςα Διακιρυξθ. Τυχόν ενςτάςεισ των ςυμμετεχόντων εξετάηονται αμζςωσ. Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Δθμοπραςίασ ςυντάςςει πρακτικό με αιτιολογθμζνθ γνϊμθ με το οποίο αποφαίνεται οριςτικά περί αποδοχισ ι αποκλειςμοφ των ςυμμετεχόντων. Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Δθμοπραςίασ κοινοποιείται με fax ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτουσ αποκλειςκζντεσ. Πλοι οι φάκελοι παραμζνουν ςφραγιςμζνοι και φυλάςςονται, επί τρίμθνο. Στθ ςυνζχεια καταςτρζφονται. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 12 από 60

13 ΑΡΘΡΟ 7. Β Φάςη ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΣΗ ΔΕΠΑ: με θέμα Διάθεςη ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ για τον μήνα Δεκέμβριο 2012 Η Ηλεκτρονικι Δθμοπραςία κα διενεργθκεί για λογαριαςμό τθσ ΔΕΡΑ αποκλειςτικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ cosmoone Hellas MarketSite. 1. Γενικοί Προι που διζπουν την Ηλεκτρονική Δημοπραςία: 1.1. Γλώςςα Η Δθμοπραςία κα διεξαχκεί μόνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα Νόμιςμα Το νόμιςμα με βάςθ το οποίο κα διεξαχκεί θ δθμοπραςία κα είναι το ΕΥΩ (ο ΦΡΑ και λοιπζσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ δεν περιλαμβάνονται ςτισ προςφορζσ) 1.3. Εκκίνηςη - Διάρκεια Η Ηλεκτρονικι Δθμοπραςία κα ξεκινιςει ςτισ 12:00 τθσ Τρίτθσ 11 Δεκεμβρίου Η διάρκεια τθσ Δθμοπραςίασ κα είναι εξιντα (60ϋ) λεπτά Ραρατάςεισ Δεν κα υπάρξουν παρατάςεισ μετά τθ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ τθσ Δθμοπραςίασ Ροςότητα Η ςυνολικι ποςότθτα Φυςικοφ Αερίου που κα διατεκεί είναι MWh, θ οποία κα είναι εκφραςμζνθ ςε μερίδια, των 365MWh ζκαςτο. Κάκε ςυμμετζχων, κα υποβάλλει προςφορζσ κατ ανϊτατο όριο για διακόςια πενιντα (250) μερίδια, τα οποία αντιπροςωπεφουν τθ μζγιςτθ διεκδικιςιμθ ποςότθτα Φυςικοφ Αερίου ανά ςυμμετζχοντα Τιμή εκκίνηςησ Η τιμι εκκίνθςθσ των προσ διάκεςθ μεριδίων Φυςικοφ Αερίου ορίηεται ςε 36, /MWh κι επομζνωσ θ αρχικι αξία ανά μερίδιο ορίηεται ςε ,15 (ιτοι 36, /MWh x 365 MWh = ,15 ) Βήμα βελτίωςησ τησ τιμήσ πώληςησ των μεριδίων τησ δημοπραςίασ Κατά τθ διάρκεια τθσ Δθμοπραςίασ, κάκε ςυμμετζχων δφναται να προβαίνει ςε βελτίωςθ τθσ εκάςτοτε προςφοράσ του επί τθσ τιμισ του μεριδίου, θ οποία (βελτίωςθ) κα ανζρχεται κατ ελάχιςτο όριο ςε τριάντα ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτά (36,50 ) κάκε φορά (ιτοι 0,10 /MWh x 365MWh). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 13 από 60

14 2. Υποβολή προςφορών 2.1 Αποδεκτζσ προςφορζσ Κατά τθ διεξαγωγι τθσ Δθμοπραςίασ, ωσ αποδεκτζσ προςφορζσ ορίηονται προςφορζσ που ικανοποιοφν ταυτόχρονα τισ εξισ προχποκζςεισ: α) Είναι χρονικά ζγκυρεσ, δθλ. παρελιφκθςαν από το ςφςτθμα τθσ cosmoone εντόσ του χρόνου διάρκειασ τθσ Δθμοπραςίασ. Η χρονικι εγκυρότθτα ι μθ μιασ προςφοράσ υπολογίηεται αποκλειςτικά και μόνον ςφμφωνα με τον χρόνο παραλαβισ και επεξεργαςίασ τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ από το ςφςτθμα τθσ cosmoone και όχι ςφμφωνα με το χρόνο αποςτολισ τθσ προςφοράσ που αναφζρεται ωσ ζνδειξθ ςτθν οκόνθ του ςυμμετζχοντοσ, κακόςον μεςολαβεί ζνα χρονικό διάςτθμα για τθν μεταβίβαςθ τθσ προςφοράσ από το ςφςτθμα του ςυμμετζχοντοσ ςτο ςφςτθμα τθσ cosmoone και τθν επεξεργαςία τθσ προςφοράσ από το ςφςτθμα τθσ cosmoone. β) Βελτιϊνουν (αυξάνουν) τθν προθγοφμενθ αποδεκτι προςφορά του εκάςτοτε ςυμμετζχοντοσ είτε κατά ποςότθτα (ζωσ τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ), είτε κατά τιμι (είτε κατά το βιμα βελτίωςθσ του όρου 1.7 ανωτζρω είτε κατά ακζραιο πολλαπλάςιο αυτοφ) είτε κατ αμφοτζρων αυτϊν. γ) Πταν εξαντλθκεί θ υπολειπόμενθ ποςότθτα, βελτιϊνουν τθ χειρότερθ ςε κατάταξθ ιςχφουςα προςφορά. 2.2 Κάθε νζα προςφορά που γίνεται αποδεκτή από το ςφςτημα, υπεριςχφει και ακυρώνει όλεσ τισ προηγοφμενεσ προςφορζσ του ίδιου ςυμμετζχοντοσ. 2.3 Η ζνδειξθ κατακφρωςθσ ποςότθτασ ςτο τζλοσ τθσ Δθμοπραςίασ, δεν ςυνεπάγεται αυτομάτωσ κατάρτιςθ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ Φυςικοφ Αερίου, παρά αποτελεί απλι ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ διάκεςθσ Φυςικοφ Αερίου εκ μζρουσ τθσ ΔΕΡΑ. 3. Κανόνεσ τησ πλειοδοτικήσ δημοπραςίασ Η Δθμοπραςία κα είναι πλειοδοτικι, αμερικάνικου τφπου (Yankee Forward) και κα διενεργείται ωσ εξισ: 3.1. Στοιχεία προςφοράσ Κάκε προςφορά κα περιλαμβάνει ζνα ηεφγοσ αρικμθτικϊν παραμζτρων και μία δυνατότθτα επιλογισ. Η πρϊτθ αρικμθτικι παράμετροσ (παράμετροσ τιμισ) κα αντιπροςωπεφει τθν τιμι μονάδοσ (ςε ΕΥΩ) που προςφζρεται από τον ςυμμετζχοντα για κάκε μερίδιο Φυςικοφ Αερίου, δθλ. τθν προςφερόμενθ τιμι ανά μερίδιο. Η δεφτερθ αρικμθτικι παράμετροσ (παράμετροσ ποςότθτασ) κα αντιπροςωπεφει τον αρικμό των μεριδίων Φυςικοφ Αερίου, τον οποίο ο ςυμμετζχων επικυμεί να προμθκευτεί ςτθν ανωτζρω αντίςτοιχθ τιμι ανά μερίδιο. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 14 από 60

15 Η δυνατότθτα επιλογισ κα αφορά τθν δεφτερθ αρικμθτικι παράμετρο (ποςότθτα) και ςυγκεκριμζνα κα διευκρινίηει κατά πόςο ο ςυμμετζχων δζχεται κατακφρωςθ ποςότθτασ μόνο ίςη με το ςφνολο τθσ ποςότθτασ για τθν οποία ςυμμετζχει ςτθ Δθμοπραςία, και όχι λιγότερθ από αυτιν (δθλ. «ι όλα ι τίποτα»). Η επιλογι αυτι κα εκφράηεται με τθν επιλογι (ι μθ) τθσ ζνδειξθσ «Ολόκλθρθ» Κανόνεσ υποβολήσ προςφορών Κατά τθν διάρκεια τθσ Δθμοπραςίασ, κάκε ςυμμετζχων μπορεί να πλθροφορθκεί από το ςφςτθμα τθν ποςότθτα που ζχει προςωρινά δεςμεφςει ο ίδιοσ με βάςθ τθν τελευταία αποδεκτι από το ςφςτθμα τθσ cosmoone προςφορά που ζχει υποβλθκεί. Σε περίπτωςθ που θ ποςότθτα αυτι είναι μικρότερθ από τθν ποςότθτα που επικυμεί, δφναται να βελτιϊςει τθν προςφορά του. Βελτίωςθ προςφοράσ μπορεί να γίνει, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που ζχει προςωρινά δεςμευκεί υπζρ ςυμμετζχοντοσ θ ποςότθτα που αυτόσ επικυμεί, ϊςτε ο εν λόγω ςυμμετζχων να προςπακιςει να διαςφαλίςει τθν κατακφρωςθ τθσ εν λόγω ποςότθτασ ςτον ίδιο ζναντι πικανϊν αντιπροςφορϊν άλλων ςυμμετεχόντων. Η βελτίωςη κάθε προςφοράσ, γίνεται με τουσ ακόλουθουσ τρόπουσ Αφξθςθ τθσ αρικμθτικισ παραμζτρου τθσ τιμισ με διατιρθςθ τθσ αρικμθτικισ παραμζτρου τθσ ποςότθτασ, ςε ςχζςθ με τθν προςφορά που ζχει προθγουμζνωσ υποβάλει ο ςυμμετζχων. Αφξθςθ τθσ αρικμθτικισ παραμζτρου τθσ ποςότθτασ με διατιρθςθ τθσ αρικμθτικισ παραμζτρου τθσ τιμισ, ςε ςχζςθ με τθν προςφορά που ζχει προθγουμζνωσ υποβάλει ο ςυμμετζχων. Αφξθςθ ταυτόχρονα αμφοτζρων των παραμζτρων τιμισ και ποςότθτασ ςε ςχζςθ με τθν προςφορά που ζχει προθγουμζνωσ υποβάλει ο ςυμμετζχων. Ακφρωςθ τθσ επιλογισ «Ολόκλθρθ» -αν τθν είχε επιλζξει-, ϊςτε να εξαλείψει το ενδεχόμενο να αφαιρεκεί από τον ςυγκεκριμζνο ςυμμετζχοντα μζροσ ι το ςφνολο τθσ τυχόν δεςμευκείςασ από τον ίδιο ποςότθτασ φυςικοφ αερίου που του απομζνει προσ κατακφρωςθ, ςε περίπτωςθ που θ ποςότθτα που διατίκεται τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι και υπό τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ τθσ εν λόγω ςτιγμισ, δεν είναι αρκετι για να κατακυρωκεί ςε αυτόν το ςφνολο τθσ ποςότθτασ που επικυμεί Κανόνασ καλφτερησ προςφοράσ Κατά τθν διάρκεια τθσ Δθμοπραςίασ, το ςφςτθμα δεςμεφει προςωρινά ποςότθτεσ υπζρ των ςυμμετεχόντων, ϊςτε να δφνανται, με βάςθ τισ ενδείξεισ, τισ οποίεσ οι ςυμμετζχοντεσ παρακολουκοφν ςε ςυνεχι ροι ςτο ςφςτθμα, να αποφαςίηουν για τθν περαιτζρω ςυμμετοχι τουσ και τθν ςτρατθγικι τιμϊν και ποςοτιτων που κα ακολουκιςουν ςτθ ςυνζχεια τθσ Δθμοπραςίασ. Στο τζλοσ τθσ Δθμοπραςίασ, το ςφςτθμα οριςτικοποιεί την κατανομή τθσ διακζςιμθσ ποςότθτασ ανεπιςιμωσ ( ιτοι υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2.3 του παρόντοσ) με βάςθ τθν κατάταξθ των τελευταίων αποδεκτϊν προςφορϊν κάκε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 15 από 60

16 ςυμμετζχοντα. Η προςωρινι δζςμευςθ και θ τελικι οριςτικοποίθςθ γίνονται ωσ εξισ: Καλφτερθ κεωρείται θ προςφορά που ζχει τθν υψθλότερθ αρικμθτικι παράμετρο τιμισ, δθλ τθν υψθλότερθ τιμι ανά μερίδιο Φυςικοφ Αερίου. Το ςφςτθμα κατακυρϊνει ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά τθν αντίςτοιχθ αιτθκείςα ποςότθτα και προχωρά ςτθν επόμενθ καλφτερθ αρικμθτικι παράμετρο τιμισ που ζχει προςφερκεί. Από τθν εναπομείναςα ποςότθτα, κατακυρϊνει τθν αντιςτοίχωσ αιτθκείςα ποςότθτα ςτον δεφτερο κατά ςειρά πλειοδότθ, και προχωρά ςτθν επόμενθ αρικμθτικι παράμετρο τιμισ κ.ο.κ. Αν δυο προςφορζσ ζχουν ίδια παράμετρο τιμισ, τότε «καλφτερθ» είναι αυτι που ζχει μεγαλφτερθ παράμετρο ποςότθτασ. Αν δυο προςφορζσ ζχουν τισ ίδιεσ παραμζτρουσ τιμισ και ποςότθτασ, τότε «καλφτερθ» είναι αυτι που υποβλικθκε ςτο ςφςτθμα δθμοπραςιϊν ενωρίτερα (ιτοι, θ κατακφρωςθ γίνεται κατά χρονικι προτεραιότθτα). Σε κάκε κατακφρωςθ, ελζγχεται αν το κριτιριο «Ολόκλθρθ» είναι επιλεγμζνο. Κατά ςυνζπεια, αν θ υπολειπόμενθ προσ κατακφρωςθ ποςότθτα είναι (ζςτω κατά μία μονάδα) μικρότερθ από τθν ποςότθτα που ηθτείται από ςυμμετζχοντα που είχε υποβάλει προςφορά με επιλεγμζνθ τθν ζνδειξθ «Ολόκλθρθ», το ςφςτθμα δεν κάνει αποδεκτή τθν ςυγκεκριμζνθ προςφορά. Σημείωςη: Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία δεν ςυνεπάγεται αυτόματα και τθν κατοχφρωςθ οποιαςδιποτε ποςότθτασ φυςικοφ αερίου ςτο κλείςιμο τθσ δθμοπραςίασ. Η ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία δίδει απλά ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τθ δυνατότθτα διεκδίκθςθσ ποςοτιτων φυςικοφ αερίου μζςω τθσ περιγραφόμενθσ ςτο παρόν πλειοδοτικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 4. Δημοςιότητα ςτοιχείων και ςυμμετεχόντων κατά τη δημοπραςία. Τα μόνα ςτοιχεία που κα εμφανίηονται ανά πάςα ςτιγμι ςαν πλθροφορία ςτθν οκόνθ εκάςτου ςυμμετζχοντοσ κα είναι τα ακόλουκα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν τελευταία (χρονικά) προςφορά του: Η τιμι (ςε ΕΥΩ) ανά μερίδιο που προςφζρει ο ςυμμετζχων Η ζνδειξθ αν θ προςφορά από τον ςυμμετζχοντα είναι θ καλφτερθ που ζχει μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι υποβλθκεί Ο ςυνολικόσ αρικμόσ μεριδίων που ζχει ηθτιςει ζκαςτοσ ςυμμετζχων ςτθν τελευταία αποδεκτι προςφορά του Ο προςωρινά δεςμευμζνοσ αρικμόσ μεριδίων Φυςικοφ Αερίου υπζρ του ςυμμετζχοντα με βάςθ τθν τελευταία αποδεκτι προςφορά του Ο αρικμόσ των ςυνολικά διακζςιμων μεριδίων από το ςφνολο των χιλίων (1.000) μεριδίων που δεν ζχουν ακόμθ προςωρινά δεςμευκεί από ςυμμετζχοντεσ και είναι ακόμθ διακζςιμα προσ κάκε ςυμμετζχοντα με βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ Δθμοπραςίασ. Η ενεργοποίθςθ (ι μθ) από τον ςυγκεκριμζνο ςυμμετζχοντα τθσ επιλογι «Ολόκλθρθ». Η τρζχουςα ϊρα με βάςθ το ρολόι του ςυςτιματοσ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 16 από 60

17 Ο χρόνοσ λιξθσ τθσ Δθμοπραςίασ Ιςχφσ προςφορών Από τθ ςτιγμι που γίνεται αποδεκτι μια προςφορά από το ςφςτθμα δεν είναι δυνατόν να ανακλθκεί. Οι μόνεσ προςφορζσ που γίνονται αποδεκτζσ είναι αυτζσ που υποβάλλονται μζςω του ςυςτιματοσ και μόνο κατά τθ διάρκεια διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ. Οι προςφορζσ (είτε ςυνολικά, είτε οι μεμονωμζνεσ αρικμθτικζσ παράμετροι -τιμισ ι ποςότθτασ- αυτϊν) δεν επιτρζπεται να εξαρτϊνται από αιρζςεισ ι προκεςμίεσ. Τυχόν τζτοιεσ προςφορζσ δεν μποροφν οφτωσ ι άλλωσ να υποβλθκοφν Χρονοδιάγραμμα δημοπραςίασ Οι εταιρίεσ των οποίων θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθν Δθμοπραςία κα εγκρικεί από τθν ΔΕΡΑ μετά τθν εξζταςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, κα ειδοποιθκοφν εγκαίρωσ από τθν cosmoone ι/και τθν ΔΕΡΑ για να ακολουκιςουν το χρονοδιάγραμμα τθσ Δθμοπραςίασ το οποίο περιλαμβάνει μεταξφ των άλλων : τθν εκπαίδευςθ των εκπροςϊπων των ςυμμετεχόντων μζςω ςχετικισ θλεκτρονικισ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ (e-learning), τθν αποςτολι ςε αυτζσ ενθμερωτικοφ υλικοφ, τθν διενζργεια εικονικισ Δθμοπραςίασ με ςτόχο τθν εξοικείωςθ των εκπροςϊπων των ςυμμετεχόντων με τουσ όρουσ διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ και τθν Δθμοπραςία. Οι ςυμμετζχοντεσ κα παραλάβουν από τθν cosmoone, ςε θλεκτρονικι μορφι ( ), τουσ απόρρθτουσ κωδικοφσ τουσ οποίουσ κα χρθςιμοποιιςουν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Ηλεκτρονικι Δθμοπραςία (εκπαίδευςθ, εικονικι και κανονικι Δθμοπραςία). Πλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλλουν αίτηςη δημιουργίασ κωδικών, ςυμπληρώνοντασ μζχρι την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 ςτισ 15:00, τθν φόρμα που ζχει αναρτθκεί ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Τονίηεται ότι κα ιταν εξαιρετικά ςθμαντικό για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ να Ακολουκιςουν το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ Να ςυμμετάςχουν ςτθν εικονικι δθμοπραςία ϊςτε να καταςτεί δυνατόν να εντοπιςτοφν τυχόν ερωτιματα και τεχνικά προβλιματα, πριν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν κανονικι Δθμοπραςία. 5. Κανόνεσ που διζπουν όλεσ τισ Ηλεκτρονικζσ Δημοπραςίεσ μζςω του ςυςτήματοσ τησ cosmoone. Ρριν τη Δημοπραςία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 17 από 60

18 5.1. Υποδομή ςυμμετζχοντοσ Για τθν ςυμμετοχι των διαγωνιηομζνων ςτθν Ηλεκτρονικι Δθμοπραςία απαιτείται θ ακόλουκθ υποδομι: Η/Υ Η/Υ (τουλάχιςτον Pentium III ςτα 1000 Mhz και μνιμθ RAM ςτα 512ΜΒ), Λογιςμικό Microsoft Windows (98.x, ΝΤ/2000/XP/7/Vista) και πλοθγόσ (browser) τφπου Internet Explorer 5.5 ι νεότερο, με τισ ακόλουκεσ ρυκμίςεισ αςφαλείασ: o Security: Medium ι χαμθλότερθ o Privacy: Medium ι χαμθλότερθ, Δίκτυο Ο ςυμμετζχων για τθ ςφνδεςι του με τθν εφαρμογι των Ηλεκτρονικϊν Δθμοπραςιϊν τθσ cosmoone κα πρζπει να διακζτει ςφνδεςθ για το Internet μζςω παροχζα (ISP) όπωσ ενδεικτικά OTE, Hellas On Line, Forthnet κ.α. (με ταχφτθτα τουλάχιςτον 33,6 Kbps για dial-up ςυνδζςεισ). Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα παροχισ περιοριςμζνου αρικμοφ απ ευκείασ ςυνδζςεων με το ςφςτθμα τθσ cosmoone, μζςω VPDN που παρζχεται άνευ χρζωςθσ. Θα πρζπει να διακζτει επίςθσ λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( account) μζςω κάποιου παροχζα Internet (ISP). Για λόγουσ αςφαλείασ και ομαλισ διεξαγωγισ των Ηλεκτρονικϊν Δθμοπραςιϊν δεν επιτρζπεται θ πολλαπλι (πζραν τθσ μίασ) ταυτόχρονθ είςοδοσ (multiple logins) ςτθν εφαρμογι, με τον ίδιο κωδικό πρόςβαςθσ Εκπαιδευτικό Υλικό και Υποςτήριξη Το εκπαιδευτικό υλικό παρζχεται ςε θλεκτρονικι μορφι (e-learning) και περιλαμβάνει οδθγίεσ ςφνδεςθσ με τθν εφαρμογι και οδθγίεσ εξοικείωςθσ με τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ Ηλεκτρονικϊν Δθμοπραςιϊν. Η cosmoone κα αποςτείλει ςε κάκε ςυμμετζχοντα μία ςειρά από ερωτιςεισ και απαντιςεισ (Q&A) που καλφπτουν ςυνθκιςμζνεσ απορίεσ ςυμμετεχόντων ςε δθμοπραςιεσ. Στο εκπαιδευτικό υλικό κα περιλαμβάνεται επίςθσ και «Σφντομοσ Οδθγόσ Συμμετοχισ». Η τθλεφωνικι γραμμι του Τμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν (Help-desk) τθσ cosmoone (τθλ & ) κα είναι διακζςιμθ για διευκρινίςεισ και απορίεσ που προκφπτουν από τθν εκπαίδευςθ ςτον τρόπο διενζργειασ των Ηλεκτρονικϊν Δθμοπραςιϊν μόνο κατά τθν διάρκεια τθσ εικονικισ/εκπαιδευτικισ δθμοπραςίασ Εικονική Δημοπραςία Στθν εικονικι δθμοπραςία, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ελζγξουν: τθν πρόςβαςθ μζςω του δικτφου VPDN (που προςφζρεται από τθν cosmoone) και του δικοφ τουσ δικτφου, ςτο ςφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοπραςιϊν από μία ι/και περιςςότερεσ κζςεισ και εγκαταςτάςεισ τουσ, να εντοπίςουν τυχόν τεχνικά προβλιματα και να τα αναφζρουν ςτθν cosmoone προσ επίλυςθ πριν τθν κανονικι Δθμοπραςία, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 18 από 60

19 να διαπιςτϊςουν ότι ζχουν ετοιμότθτα πολλαπλϊν και εναλλακτικϊν τρόπων διαςφνδεςθσ και ότι οι ρυκμίςεισ τουσ είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, να εξοικειωκοφν με το ςφςτθμα τθσ δθμοπραςίασ ϊςτε να μθν ζχουν ερωτιματα κατά τθν διάρκεια τθσ κανονικισ Δθμοπραςίασ κλπ. 5.4 Κατά τη διάρκεια τησ Δημοπραςίασ Αποδεκτζσ προςφορζσ Η προςφορά ενόσ ςυμμετζχοντα γίνεται δεκτι από το ςφςτθμα μόνο όταν ιςχφουν ταυτόχρονα οι δφο παρακάτω προχποκζςεισ: α) Επεξεργάηεται από το ςφςτθμα τθσ cosmoone εντόσ ιςχφοντοσ χρόνου (χρονικά ζγκυρθ) β) Είναι ςφμφωνθ με τον κανόνα τθσ εκάςτοτε Δθμοπραςίασ Βλάβεσ και τεχνικά προβλήματα Η cosmoone ζχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μζτρα ϊςτε να αποτρζψει τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ τεχνικοφ προβλιματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ κανονικισ Δθμοπραςίασ. Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ τεχνικοφ προβλιματοσ ιςχφουν τα ακόλουκα Τεχνικό πρόβλημα τησ cosmoone Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ςοβαροφ προβλιματοσ τθσ τεχνικισ υποδομισ του ςυςτιματοσ (π.χ. υποδομι τθσ cosmoone) κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ Ηλεκτρονικισ Δθμοπραςίασ, θ ΔΕΡΑ διατθρεί το δικαίωμα τθσ προςωρινισ αναςτολισ τθσ Δθμοπραςίασ και τθσ ςυνζχιςθσ τθσ, μετά τθν άρςθ του προβλιματοσ, του χρόνου τθσ Δθμοπραςίασ παρατεινομζνου αντίςτοιχα (κατ ελάχιςτον τρία λεπτά), μετά τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων που κα γίνει από τθν ΔΕΡΑ (ι/και τθν cosmoone). Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το τεχνικό πρόβλθμα δεν δφναται να αποκαταςτακεί, θ ΔΕΡΑ (ι/και θ cosmoone) κα ενθμερϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν φπαρξθ προβλιματοσ και θ Ηλεκτρονικι Δθμοπραςία κα ακυρϊνεται και κα επαναλαμβάνεται ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιιςει θ ΔΕΡΑ εντόσ ευλόγου χρόνου ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) θ/και θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ( ) Τεχνικό πρόβλημα ςυμμετζχοντοσ Σε περίπτωςθ προβλιματοσ τθσ υποδομισ (ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (Internet), βλάβθ Η/Υ, πτϊςθ τάςεωσ κλπ) ενόσ ςυμμετζχοντοσ, ο τελευταίοσ μπορεί να ςυνεχίςει τθ ςυμμετοχι του ςτθ Δθμοπραςία με τθ χριςθ των εναλλακτικϊν τρόπων πρόςβαςθσ, όπωσ ζχει ενθμερωκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ και ζχει δοκιμάςει κατά τθν εικονικι δθμοπραςία (π.χ. ανεξάρτθτθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (Internet), ςφνδεςθ μζςω άλλου Η/Υ κλπ.). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 19 από 60

20 Η Δημοπραςία δε διακόπτεται για λόγουσ προβλήματοσ υποδομήσ ςυμμετζχοντα ή αδυναμίασ υποβολήσ προςφοράσ ςυμμετζχοντοσ Εγγυήςεισ Η cosmoone και θ ΔΕΡΑ δεν ευκφνονται και δεν παρζχουν οποιαδιποτε εγγφθςθ ζναντι των ςυμμετεχόντων ότι θ πρόςβαςθ, θ χριςθ και θ επικοινωνία τουσ με το Σφςτθμα των Ηλεκτρονικϊν Δθμοπραςιϊν κα είναι απρόςκοπτθ. Επίςθσ, θ cosmoone και θ ΔΕΡΑ δεν ευκφνονται για τθν μθ παροχι ι τθν πλθμμελι παροχι τθσ υπθρεςίασ ςυμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία που οφείλεται ςε ι ςχετίηεται με γεγονότα που βρίςκονται πζρα από τθν ςφαίρα ελζγχου τουσ (γεγονότα ανϊτερθσ βίασ). 6. Αποδοχή όρων Οι διαγωνιηόμενοι που λαμβάνουν μζροσ ςτθν Ηλεκτρονικι Δθμοπραςία αποδζχονται πλιρωσ, ρθτά και ανεπιφφλακτα: Τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία τθσ ΔΕΡΑ βάςει τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ Τουσ παρόντεσ όρουσ θλεκτρονικισ Δθμοπραςίασ, Τουσ γενικοφσ όρουσ διεξαγωγισ δθμοπραςιϊν που ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ cosmoone. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 20 από 60

21 ΑΡΘΡΟ 8. Γ Φάςη Αποτελέςματα και ςυμβολαιοποίηςη ποςοτήτων και τιμών ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Δθμοπραςία ολοκλθρϊνεται με τθν ανακιρυξθ των επιτυχόντων ςυμμετεχόντων (ΑΓΟΑΣΤΩΝ). Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμοπραςίασ κα ςυνάπτεται ςφμβαςθ με κάκε ζνα εκ των ΑΓΟΑΣΤΩΝ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ. Οι ΑΓΟΑΣΤΕΣ που ιδθ ζχουν ςυμβατικι ςχζςθ με τθ ΔΕΡΑ, κα κλθκοφν να ςυνάψουν με τθ ΔΕΡΑ το Ρροςάρτθμα τθσ μεταξφ τουσ Σφμβαςθσ Ρϊλθςθσ Φυςικοφ Αερίου που αφορά τθν ποςότθτα και τθν τιμι που κατακυρϊκθκε μζςω τθσ Δθμοπραςίασ ςε αυτοφσ προσ απορρόφθςθ τθσ εν λόγω ποςότθτασ κατά τον μινα Δεκζμβριο Οι ΑΓΟΑΣΤΕΣ, που δεν ζχουν ςυμβατικι ςχζςθ με τθ ΔΕΡΑ, κα παραλάβουν επιςτολι με τθν οποία κα καλοφνται για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν προσ υπογραφι ςφμβαςθσ με τθ ΔΕΡΑ. Σε περίπτωςθ που ο εν λόγω ΑΓΟΑΣΤΗΣ δεν προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά εντόσ τθσ εν λόγω προκεςμίασ, θ ΔΕΡΑ κα ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τον εν λόγω ΑΓΟΑΣΤΗ και να προχωριςει ςτθν κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ του τελευταίου. ΡΑΑΔΟΣΕΙΣ Το Φυςικό Αζριο κα παραδίδεται ςτουσ ΑΓΟΑΣΤΕΣ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτισ υπάρχουςεσ Συμβάςεισ με τθ ΔΕΡΑ. Σε περίπτωςθ που δεν υφίςταται ςφμβαςθ ανάμεςα ςε ΑΓΟΑΣΤΗ και τθ ΔΕΡΑ, το Φυςικό Αζριο κα παραδίδεται ςτον ΑΓΟΑΣΤΗ ςτα ςθμεία ειςόδου που χρθςιμοποιοφνται από τθ ΔΕΡΑ για τθν ειςαγωγι του ςτο Σφςτθμα. ΑΡΟΗΤΟ Πλα τα ζγγραφα τθσ Δθμοπραςίασ δεν κα κοινοποιοφνται ςε τρίτουσ χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του ςυμμετζχοντα που τα εν λόγω ζγγραφα αφοροφν. ΕΡΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Συμμετοχι ςτθ Δθμοπραςία ςθμαίνει ότι ο ςυμμετζχων ζχει πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ Δθμοπραςίασ και αποδζχεται το περιεχόμενό τουσ ανεπιφφλακτα. Ο ςυμμετζχων δεςμεφεται και ευκφνεται πλιρωσ από το περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν και τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του και δεςμεφεται χωρίσ επιφφλαξθ από όλουσ τουσ όρουσ τθσ Δθμοπραςίασ, όπωσ υποβάλλονται, μαηί με τισ απαραίτθτεσ δθλϊςεισ, υπογεγραμμζνεσ χωρίσ επιφφλαξθ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 21 από 60

22 Η ΔΕΡΑ δεν ζχει ευκφνθ ι υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τον ςυμμετζχοντα για οποιαδιποτε δαπάνθ ι απϊλεια κατά τθν προετοιμαςία και υποβολι ςυμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία και ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ που απορριφκεί θ ςυμμετοχι για λόγουσ μθ πλθρότθτασ Δικαιολογθτικϊν ι θ Δθμοπραςία ανεςτάλθ ι ακυρϊκθκε ςε οποιοδιποτε ςτάδιο και χρονικι ςτιγμι και για οποιονδιποτε λόγο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Η ΔΕΡΑ διατθρεί το δικαίωμα να πραγματοποιιςει οποιαδιποτε τροποποίθςθ ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα κάνει χριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ, το αργότερο δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των φακζλων Δικαιολογθτικϊν Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ζκαςτοσ ςυμμετζχων κα υποβάλει γραπτι διλωςθ ότι για τθν ςυμμετοχι του ςτθ Δθμοπραςία ζχει λάβει υπόψθ του τισ εν λόγω τροποποιιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. Η ςυμμετοχι κάκε ςυμμετζχοντα ςτθ Δθμοπραςία κεωρείται ότι αποτελεί πρόταςθ προσ τθ ΔΕΡΑ και όχι αποδοχι πρόταςθσ εκ μζρουσ τθσ ΔΕΡΑ. Η αποδοχι από τθν ΔΕΡΑ κα γίνεται μόνο με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ των δθμοπρατοφμενων ποςοτιτων Φυςικοφ Αερίου. Οι παρόντεσ όροι εφαρμόηονται αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Δθμοπραςίασ και δεν δεςμεφουν τθ ΔΕΡΑ για τισ δθμοπραςίεσ που κα διενεργθκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο, οι όροι των οποίων κα ανακοινωκοφν πριν από τθ διενζργεια ζκαςτθσ δθμοπραςίασ. Η ΔΕΡΑ επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να μεταβάλει τουσ όρουσ ζκαςτθσ δθμοπραςίασ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 22 από 60

23 Ρροσ: ΡΑΑΤΗΜΑ 1 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΑΕΙΟΥ (ΔΕΡΑ ) Α.Ε Μαρίνου Αντφπα 92, Ηράκλειο Αττικισ, ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΔΟΤΗΣ :.. Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ :.. ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ :.. Kφριοι, Θα κζλαμε να ςασ πλθροφοριςουμε ότι, παραιτοφμενοι ρθτϊσ και ανεπιφυλάκτωσ τθσ ενςτάςεωσ, ευεργετιματοσ και δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ που προκφπτει από τα άρκρα και του Ελλθνικοφ Αςτικοφ Κϊδικα, εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ ρθτϊσ, αμετακλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ ωσ πρωτοφειλζτεσ υπζρ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (1). που ζχει τθν ζδρα του (2) μζχρι του ποςοφ των (3) για τθν ςυμμετοχι του εν λόγω ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ςτθν (5).. ΔΗΜΟΡΑΣΙΑ φυςικοφ αερίου τθν (4) (ΗΜΕΑ ) του (ΕΤΟΣ.) ςφμφωνα προσ τθν Διακιρυξθ με τθν ονομαςία «Δθμοπραςία ΔΕΡΑ Νο για τθν Ρϊλθςθ Φυςικοφ Αερίου». Η παροφςα Εγγυθτικι Επιςτολι καλφπτει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ ςυμμετοχι ςτθν προαναφερκείςα Δθμοπραςία μζχρι.., ςε περίπτωςθ δε επιλογισ αυτοφ ωσ Αγοραςτοφ και τθσ παράδοςθσ ςε ςασ από αυτόν Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ανωτζρω Διακιρυξθσ, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν αναφζρεται ςτισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθν καλι εκτζλεςθ μίασ τζτοιασ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου. Στθν περίπτωςθ, που κα αποφαςίςετε ότι ο εν λόγω ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν ανταποκρίκθκε ςε οποιαδιποτε υποχρζωςθ που ζχει αναλάβει ςχετικά με τθ ςυμμετοχι του ςτθν ανωτζρω Δθμοπραςία, αναλαμβάνουμε δια τθσ παροφςθσ τθν υποχρζωςθ να ςασ πλθρϊςουμε πάραυτα χωρίσ καμία αντίρρθςθ το εγγυθκζν ποςό εν όλω ι εν μζρει βάςει των οδθγιϊν ςασ και αμζςωσ, ιτοι εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, μετά το ζγγραφο αίτθμα ςασ, χωρίσ καμία εξουςιοδότθςθ, πράξθ θ ςυγκατάκεςθ του διαγωνιηόμενου, οφτε οποιαδιποτε άρνθςθ, αντίρρθςθ ι προςφυγι ςτθ δικαιοςφνθ που ο ανωτζρω διαγωνιηόμενοσ κα εγείρει κα λθφκεί υπόψθ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 23 από 60

24 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ ανωτζρω Εγγυθτικισ Επιςτολισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου το οποίο δεν βαρφνει τθ ΔΕΡΑ Α.Ε. Δθλϊνουμε επίςθσ ότι θ παροφςα Εγγυθτικι Επιςτολι μασ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ ζωσ ότου οποιαδιποτε και κάκε υποχρζωςθ ανειλθμμζνθ από το διαγωνιηόμενο βάςει τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν ανωτζρω Δθμοπραςία κα ζχει εκπλθρωκεί, αλλά το αργότερο για δϊδεκα (12) θμζρεσ μετά από τθν 7 θ Δεκεμβρίου 2012, δθλαδι από τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ, εκτόσ εάν ςτο μεταξφ παρατακεί θ ιςχφσ τθσ ι αυτι μασ επιςτραφεί με διλωςθ ςασ. Με εκτίμθςθ Σθμείωςθ : Τα κενά κα ςυμπλθρωκοφν με τα εξισ : 1. ΕΜΡΟΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑΣ) 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 3. ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ 5. ΑΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ 6. ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 24 από 60

25 ΡΑΑΤΗΜΑ 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΣΑΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΡΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΛΗΣΗ ΡΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΗΜΟΡΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΕΡΑ (ΡΩΛΗΤΗΣ) και ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΓΟΑΣΤΩΝ - ΡΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΡΑ Οι παρακάτω όροι αποτελοφν το βαςικό πλαίςιο εφαρμογήσ των πωλήςεων φυςικοφ αερίου μζςω δημοπραςιών ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ τησ ΔΕΡΑ ςυνιςτώντασ το ελάχιςτο περιεχόμενο Ρροςαρτημάτων ςτισ υφιςτάμενεσ Συμβάςεισ (εφεξήσ η/οι Σφμβαςη/εισ) που θα ςυναφθοφν μετά την ολοκλήρωςη των δημοπραςιών με τουσ ΑΓΟΑΣΤΕΣ. 1. Αντικείμενο Ο Αγοραςτήσ επζτυχε να κατακυρϊςει μζςω Δημοπραςίασ ποςότθτα φυςικοφ αερίου (εφεξισ θ «Ροςότητα Κατακφρωςησ») ςε ςυγκεκριμζνθ τιμι (εφεξισ θ «Τιμή Κατακφρωςησ»). Αντικείμενο του Ρροςαρτήματοσ είναι η προμήθεια και πώληςη τησ Ροςότητασ Κατακφρωςησ από τον Ρωλητή ςτον Αγοραςτή, βάςει τθσ Τιμήσ Κατακφρωςησ ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου μεταξφ Ρωλητή και Αγοραςτή (εφεξισ θ «Σφμβαςη»). 2. Ροςότητα Κατακφρωςησ και Ραράδοςη αυτήσ 2.1 Ωσ περίοδοσ παράδοςθσ τθσ Ροςότητασ Κατακφρωςησ ορίηεται θ χρονικι περίοδοσ από 01/12/2012 ϊρα 08:00 πμ ζωσ 01/01/2013 ϊρα 08:00 πμ. 2.2 Η Ροςότητα Κατακφρωςησ κα παραλαμβάνεται ςε θμεριςια βάςθ από τον Αγοραςτή ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςησ, κατά προτεραιότθτα και μζχρι τθν ςυμπλιρωςι τθσ εντόσ τθσ περιόδου παράδοςθσ. Το ςθμείο παράδοςθσ τθσ Ροςότητασ Κατακφρωςησ κα είναι το προβλεπόμενο ςτθ Σφμβαςη Σημείο Ραράδοςησ. Η κατόπιν μεταφοράσ (ι/και διανομισ) παράδοςθ τθσ Ροςότθτασ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 25 από 60

26 κατακφρωςθσ ςτο προβλεπόμενο ςθμείο παράδοςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςησ. 2.3 Η παραλθφκείςα από τον Αγοραςτή ποςότθτα από τθν Ροςότητα Κατακφρωςησ κα προςμετρθκεί πλιρωσ (με τθν επιφφλαξθ του άρκ. 3.2) ςτισ ποςότθτεσ που ο Αγοραςτήσ παραλαμβάνει ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί Ετήςιασ Εκκαθαριςτικήσ Κατάςταςησ και περί ετιςιου ελλείμματοσ υποχρεωτικϊν παραλαβϊν του Αγοραςτή για το Συμβατικό Ζτοσ 2012 [όπου εφαρμόηονται τζτοιεσ διατάξεισ]), ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ τθσ διάταξθσ του άρκρου 3.6 κατωτζρω. 3. Τιμή Κατακφρωςησ, Τιμολόγηςη και Τρόποσ Ρληρωμήσ 3.1 Στθν Τιμή Κατακφρωςησ επιβάλλονται όλεσ οι νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ Σφμβαςη. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω τιμι καλφπτει αποκλειςτικά και μόνο τθν προμικεια φυςικοφ αερίου και οι λοιπζσ χρεϊςεισ για τθ μεταφορά (ι/και διανομι) φυςικοφ αερίου κα εφαρμοςτοφν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ τθσ Σφμβαςησ. [Αποκλειςτικά και μόνο για τουσ πελάτεσ που ανικουν ςτθν κατθγορία των μθ επιλεγόντων πελατϊν ςε περιοχζσ των υπό ςφςταςθ νζων ΕΡΑ, ςτθ ςυνολικι χρζωςθ τθσ Ροςότητασ Κατακφρωςησ, αντί των ωσ άνω χρεϊςεων μεταφοράσ (ι/και διανομισ), κα ςυνυπολογιςκεί και τίμθμα 4,1 /MWh, ωσ μοναδιαίο κόςτοσ μεταφοράσ και διανομισ του φυςικοφ αερίου, για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία πελατϊν]. 3.2 θτά ςυμφωνείται ότι οι διατάξεισ τθσ Σφμβαςησ περί ανακεϊρθςθσ Συμβατικήσ Τιμήσ δεν εφαρμόηονται επί τθσ Τιμήσ Κατακφρωςησ. 3.3 Η τιμολόγθςθ τθσ Ροςότητασ Κατακφρωςησ (βάςει τθσ Τιμήσ Κατακφρωςησ), κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ τθσ αξίασ αυτισ, κα γίνει ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ όρουσ τθσ Σφμβαςησ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 26 από 60

27 3.4 Η Τιμή Κατακφρωςησ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τθν τιμολόγθςθ τθσ Ροςότητασ Κατακφρωςησ ςτα πλαίςια των περιοριςμϊν που κζτει θ Σφμβαςη και οποιεςδιποτε αποκλίςεισ πζραν αυτϊν κα χρεϊνονται με βάςθ τισ ςχετικζσ Συμβατικζσ προβλζψεισ. 3.5 θτά ςυμφωνείται ότι θ εισ χείρασ του Ρωλητή εγγυθτικι επιςτολι που ζχει εκδοκεί υπζρ του Αγοραςτή και καλφπτει τθν εκπλιρωςθ του ςυνόλου των υποχρεϊςεων του Αγοραςτή ζναντι του Ρωλητή που απορρζουν από τθ Σφμβαςη, καλφπτει και τθν παραλαβι τθσ Ροςότητα Κατακφρωςησ ενϊ επιςθμαίνεται ότι ιςχφουν όλεσ οι λοιπζσ προβλζψεισ τθσ Σφμβαςησ που αφοροφν τθν εγγυθτικι επιςτολι (π.χ. αίτιεσ κατάπτωςισ τθσ). Η εγγυθτικι επιςτολι που ο Αγοραςτήσ ζχει προςκομίςει ςτον Ρωλητή βάςει τθσ Σφμβαςησ, εξαςφαλίηει πζραν των άλλων και τθν καλι εκτζλεςθ και εκπλιρωςθ όλων των όρων του παρόντοσ. 3.6 Με τθ λιξθ τθσ περιόδου παράδοςθσ ο Ρωλητήσ κα αντιπαραβάλει: (α) τθν Ροςότητα Κατακφρωςησ με (β) τθν παραλθφκείςα από τον Αγοραςτή ποςότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου παράδοςθσ. Εάν θ ποςότθτα του (β) υπερβαίνει αυτι του (α), θ μεν Ροςότητα Κατακφρωςησ (θ οποία για διαχειριςτικοφσ λόγουσ κεωρείται από αμφότερα τα Μζρη ότι παραλαμβάνεται κατά προτεραιότθτα), κα τιμολογθκεί βάςει των διαλαμβανομζνων ανωτζρω υπό παρ. 3.1, ενϊ θ υπερβάλλουςα (ιτοι, θ πζραν τθσ Ροςότητασ Κατακφρωςησ) ποςότθτα που παραλιφκθκε από τον Αγοραςτή εντόσ τθσ περιόδου παράδοςθσ κα τιμολογείται βάςει τον όρων τθσ Σφμβαςησ. Εάν θ ποςότθτα του (β) υπολείπεται αυτι του (α), τότε θ εν λόγω ποςότθτα (β) κα τιμολογείται, βάςει των διαλαμβανομζνων ανωτζρω υπό παρ. 3.1 ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Σφμβαςησ. Κατά τα λοιπά κα ιςχφουν όλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ Σφμβαςησ, οι οποίοι παραμζνουν ςε ιςχφ ωσ ζχουν, ςτο μζτρο που αυτοί δεν τροποποιοφνται με το παρόν. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 27 από 60

28 Το παρόν, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των τευχϊν τθσ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ και με τθν υπογραφι και ςυμπλιρωςι του ςτο ςφνολό του μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ κα αποτελεί αναπόςπαςτο και ενιαίο ςφνολο με τθν Σφμβαςη. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 28 από 60

29 ΡΑΑΤΗΜΑ 3 ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «..» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 29 από 60

30 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γ1 ΟΡΗΚΟΗ ΘΑΗ ΔΡΚΖΛΔΗΔ Γ2 ΓΔΛΗΘΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΛ ΚΔΡΩΛ Γ3 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΦΤΗΘΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Γ4 ΣΗΚΟΙΟΓΖΖ ΘΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΙΖΡΩΚΖ Γ5 ΔΓΓΤΖΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ Γ6 ΔΤΘΤΛΖ ΘΑΗ ΑΠΟΕΖΚΗΩΖ Γ7 ΑΛΩΣΔΡΑ ΒΗΑ Γ8 ΔΚΠΔΗΡΟΓΛΩΚΟΛΑ Γ9 ΓΗΑΗΣΖΗΑ Γ10 ΘΑΣΑΓΓΔΙΗΑ Γ11 ΤΠΟΘΑΣΑΣΑΖ Γ12 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΥΔΚΤΘΔΗΑ Γ13 ΓΗΑΦΟΡΑ Γ14 ΔΦΑΡΚΟΣΔΟ ΓΗΘΑΗΟ Γ15 ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΔΗ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δ1 ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΤΚΒΑΖ Δ2 ΗΥΤ ΘΑΗ ΤΚΒΑΣΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Δ3 ΖΚΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ, ΘΤΡΗΟΣΖΣΑ ΘΑΗ ΘΗΛΓΤΛΟΗ Δ4 ΖΚΔΡΑ ΠΡΩΣΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΙΑΒΖ Δ5 ΠΟΟΣΖΣΔ ΘΑΗ ΓΖΙΩΔΗ ΠΟΟΣΖΣΩΛ Δ6 ΤΚΒΑΣΗΘΖ ΣΗΚΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 1 ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΤΖΣΗΘΖ ΔΠΗΣΟΙΖ ΘΑΙΖ ΠΙΖΡΩΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 30 από 60

31 ηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ κεηαμχ: (1) ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΔΠΑ Α.Δ.», ε νπνία εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Αηηηθήο, επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Καξίλνπ Αληχπα αξηζκ. 92 & Παπατσάλλνπ αξηζκ. 37, Σ.Θ , κε ΑΦΚ , ΓΟΤ ΦΑΒΔ ΑΘΖΛΩΛ, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ. απηήο, θαινπκέλεο ζην εμήο σο «ν Πωιεηήο», θαη (2) ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «.» ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα,.. αξηζκ.. κε ΑΦΚ., ΓΟΤ.., θαη πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ απηήο θ.., θαινπκέλεο ζην εμήο σο «ν Αγνξαζηήο», δεδνκέλνπ όηη: Α. Ο Πωιεηήο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί Φπζηθνχ Αεξίνπ (λ.4001/2011), έρεη ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαηέρεη ηελ ππ αξηζκ. Γ1/Α/26859/ Άδεηα Πξνκήζεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ αξηζκ. Γ1/Α/15827/ Τπνπξγηθή Απφθαζε B. O Αγνξαζηήο έιαβε κέξνο ζηελ Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία πνπ δηεμήγαγε ν Πωιεηήο ηελ. (εθεμήο ε «Γεκνπξαζία») θαη θαηαθχξσζε πνζφηεηα θαη ηηκή θ.α. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνέβιεπε ε. Γηαθήξπμε. Καη επίζεο δεδνκέλνπ όηη: Ο Πωιεηήο σο θαη ν Αγνξαζηήο, επηζπκνχλ λα δεζκεπζνχλ ζπκβαηηθά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πψιεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ ηνλ Πωιεηή πξνο ηνλ Αγνξαζηή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε πψιεζεο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ύκβαζε). ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα θάησζη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 31 από 60

32 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γ1 Οξηζκνί θαη Δξκελείεο Γ1.1 ηελ παξνχζα ύκβαζε νη παξαθάησ φξνη ή/θαη εθθξάζεηο ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία, εθηφο αλ απφ ην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πξνθχπηεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Αέξην εθηόο Πξνδηαγξαθώλ ζεκαίλεη ην Φπζηθφ Αέξην πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αεξίνπ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Θψδηθα Γηαρείξηζεο ΔΦΑ. Αλωηέξα Βία έρεη ηε ζεκαζία πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν Γ7. Αλώηεξε Θεξκνγόλνο Γύλακε (ΑΘΓ) έρεη ηελ έλλνηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ λ. 3428/2005. Γηαρεηξηζηήο ΔΦΑ (ΓΔΦΑ) ή Γηαρεηξηζηήο έρεη ηελ έλλνηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4001/2011. Δβδνκάδα έρεη ηελ έλλνηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ Θψδηθα ΔΦΑ. Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΔΦΑ) έρεη ηε ζεκαζία πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4001/2011. Δκπεηξνγλώκνλαο έρεη ηελ έλλνηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν Γ8. Δπηηόθην Τπεξεκεξίαο ζεκαίλεη ην εθάζηνηε ηζρχνλ λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο ζηελ Διιάδα φπσο απηφ εθάζηνηε δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Δξγάζηκε Ηκέξα ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εκέξα εθηφο αββάηνπ, Θπξηαθήο θαη επηζήκσλ αξγηψλ. Ηκέξα ζεκαίλεη πεξίνδν 24 σξψλ πνπ μεθηλά ηελ 8.00 π.κ. νπνηαζδήπνηε εκεξνινγηαθήο εκέξαο θαη ιήγεη ζηηο 8.00 π.κ. ηεο επφκελεο εκεξνινγηαθήο εκέξαο. Ζ εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε Ζκέξαο ζα είλαη ε εκεξνκελία απηήο ηελ νπνία αξρίδεη. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 32 από 60

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αναφερόμενοι στην ανωτέρω εκποίηση παλαιών λεωφορείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα