Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: ,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: ,20 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και του ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου για το έτος Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ,20 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% η δε πίστωση θα βαρύνει: τον Κ.Α : προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων) και τον Κ.Α : προμήθεια στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις: - Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/ ).

3 - Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Ν.3463/2006/Α 114 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύει. ΧΑΪΔΑΡΙ 21 / 10 / 2016 ΧΑΪΔΑΡΙ 21/ 10 / 2016 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και εκτέλεσης Η/Μ έργων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: ,20 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι απολύτως καινούργια, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και θα πληρούν τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. CE. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού θα φέρουν την απαιτούμενη σήμανση Θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και με μεγάλη διάρκεια ζωής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές. Θα έχουν περάσει επιτυχώς τους απαιτούμενους για κάθε κατηγορία ελέγχους, δοκιμές και μετρήσεις. Όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και της ομοιογένειας των εγκαταστάσεων στις οποίες θα τοποθετηθούν. Θα παραδίδονται κατάλληλα συσκευασμένα με ετικέτες, όπου θα αναφέρονται η εμπορική ονομασία, ο κατασκευαστής, ο χρόνος παραγωγής και τα σχετικά πρότυπα και νομοθεσία βάσει των οποίων κατασκευάσθηκαν.

5 Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας. Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως εξής: A/A ΕΙΔΟΣ Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 125W - Ε27 κατάλληλος για φωτιστικό σώμα δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, αχλαδωτός, φωτεινής ροής τουλάχιστον 6.000Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 250W Ε40 κατάλληλος για φωτιστικό σώμα δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, αχλαδωτός, φωτεινής ροής τουλάχιστον Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 220V - 250W Ε40 κατάλληλος για φωτιστικό σώμα δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, αχλαδωτός, φωτεινής ροής τουλάχιστον Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) για προβολείς, 220V - 400W Ε40, σωληνωτός, φωτεινής ροής τουλάχιστον Lm, θερμοκρασίας χρώματος K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) για προβολείς, 220V W Ε40, φωτεινής ροής τουλάχιστον Lm, θερμοκρασίας χρώματος K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας, σωληνωτός 220V - 150W G12, φωτεινής ροής τουλάχιστον Lm, θερμοκρασίας χρώματος 3.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας, σωληνωτός 220V - 150W G12, φωτεινής ροής τουλάχιστον Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4.200K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 15 έως 16W Ε14 (μινιόν), φωτεινής ροής τουλάχιστον 750Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2.700K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών

6 Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 9 έως 10W Ε27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 450Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 9 έως 10W B22, φωτεινής ροής τουλάχιστον 450Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, πρισματικός 220V 23 έως 24W Ε27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.350Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 30 έως 32W Ε27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.900Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 14W G5, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.200Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 28W G5, φωτεινής ροής τουλάχιστον 2.600Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 35W G5, φωτεινής ροής τουλάχιστον 3.300Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 18W G13, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.350Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 36W G13, φωτεινής ροής τουλάχιστον 3.350Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας αλογόνου 220V - 50W GU10, φωτεινής ροής τουλάχιστον 300Lm,, θερμοκρασίας χρώματος 2.800K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας αλογόνου MR16-12V - 50W GU5.3, φωτεινής ροής τουλάχιστον 650Lm,, θερμοκρασίας χρώματος 2.900K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών

7 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) κεραμικού καυστήρα, εξωτερικών χώρων, 220V - 70W Ε27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 7.000Lm, θερμοκρασίας χρώματος K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) κεραμικού καυστήρα, εξωτερικών χώρων, 220V - 150W Ε40, φωτεινής ροής τουλάχιστον Lm, θερμοκρασίας χρώματος Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, IP 66, πλήρες, με ενσωματωμένα όλα τα όργανα λειτουργίας, για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα εξωτερικών χώρων 220V -70W Ε27. Σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με ανταυγαστήρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας 99,8% φωτεινής εκπομπής τύπου cut-off, διαφανές κάλυμμα χώρου λαμπτήρα από ειδικό ανθεκτικό στη θερμότητα, στις καιρικές συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην γήρανση θερμοπλαστικό υλικό ή πυρίμαχη ύαλο, με λυχνιολαβή πορσελάνης, ελαστικό στεγανοποιητικό παρέμβυσμα και είσοδο τροφοδοτικού καλωδίου μέσω στυπιοθλίπτη. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου 46-60mm και έτοιμο για σύνδεση με το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 230V 50Hz, με ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα όργανα αφής, λειτουργίας και αντιστάθμισης, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ και ΕΝ Φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, IP 66, πλήρες, με ενσωματωμένα όλα τα όργανα λειτουργίας, για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα εξωτερικών χώρων 220V -150W Ε40. Σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με ανταυγαστήρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας 99,8% φωτεινής εκπομπής τύπου cut-off, διαφανές κάλυμμα χώρου λαμπτήρα από ειδικό ανθεκτικό στη θερμότητα, στις καιρικές συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην γήρανση θερμοπλαστικό υλικό ή πυρίμαχη ύαλο, με λυχνιολαβή πορσελάνης, ελαστικό στεγανοποιητικό παρέμβυσμα και είσοδο τροφοδοτικού καλωδίου μέσω στυπιοθλίπτη. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου 46-60mm και έτοιμο για σύνδεση με το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 230V 50Hz, με ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα όργανα αφής, λειτουργίας και αντιστάθμισης, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ και ΕΝ Σφαιρικό κάλυμμα κατάλληλο για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα), κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας ακρυλικό, λευκού χρώματος, διαμέτρου Φ=30 cm Σφαιρικό κάλυμμα κατάλληλο για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα), κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας ακρυλικό, λευκού χρώματος, διαμέτρου Φ=40 cm

8 Σφαιρικό κάλυμμα κατάλληλο για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα), κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας ακρυλικό, διαφανές, διαμέτρου Φ=40 cm Μετασχηματιστής ballast κατάλληλος για τοποθέτηση σε φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, για λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 125W - Ε27 Μετασχηματιστής ballast κατάλληλος για τοποθέτηση σε φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, για λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 250W - Ε40 29 Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο - ballast κατάλληλο για τοποθέτηση σε φωτιστικό σώμα φθορισμού με λαμπτήρα 220V - 36W 30 Φυσίγγιο πορσελάνης ασφάλειας τήξεως NEOZED 220V - 35A 31 Φυσίγγιο πορσελάνης ασφάλειας τήξεως τύπου ΔΕΗ 220V - 40A 32 Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια) τύπου «Β», για ηλ. πίνακα, ράγας, μονοπολικός 220V - 10A 33 Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια) τύπου «Β», για ηλ. πίνακα, ράγας, μονοπολικός 220V - 16A 34 Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια) τύπου «Β», για ηλ. πίνακα, ράγας, μονοπολικός 220V - 20A 35 Ραγοδιακόπτης για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, μονοπολικός 220V - 40A 36 Ραγοδιακόπτης για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, διπολικός 220V - 40A 37 Ραγοδιακόπτης για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, τριπολικός 220V - 40A 38 Ραγοδιακόπτης για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, τριπολικός 220V - 63A 39 Ρελαί διαρροής για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, ράγας, διπολικό 220V - 40A Ιδν=30mA 40 Ρελαί διαρροής για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, ράγας, τετραπολικό 220V - 40A Ιδν=30mA

9 41 Ρελαί ισχύος για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, ράγας, τριφασικό 220V - 63A 42 Χρονοδιακόπτης για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, ράγας, 220V, 24 ωρών, με εφεδρεία 43 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY), τριπολικό, 3x2,5mm2 44 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY), πενταπολιό, 5x2,5mm2 45 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY), πενταπολικό, 5x4mm2 46 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY), πενταπολικό, 5x10mm2 47 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY), πενταπολικό, 5x16mm2 48 Καλώδιο τύπου H 05 V V U,R,S (NYM), τριπολικό, 3x1,5mm2 49 Καλώδιο τύπου H 05 V V U,R,S (NYM), τριπολικό, 3x2,5mm2 ΧΑΪΔΑΡΙ 21 / 10 / 2016 ΧΑΪΔΑΡΙ 21/ 10 / 2016 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και εκτέλεσης Η/Μ έργων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: ,20 ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 125W - Ε27 για δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, αχλαδωτός, 6.000Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V -250W Ε40 για δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, αχλαδωτός, Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 100 Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 220V - 250W Ε40 για δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, αχλαδωτός, Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 50 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) για προβολείς, 220V - 400W Ε40, σωληνωτός, Lm, K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 40 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) για προβολείς, 220V W Ε40, Lm, K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 20 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας, σωληνωτός 220V - 150W G12, Lm, 3.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 20

11 7 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας, σωληνωτός 220V - 150W G12, Lm, 4.200K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 20 8 Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 15 έως 16W Ε14 (μινιόν), 750Lm, 2.700K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 50 9 Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 9 έως 10W Ε27, 450Lm, 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 9 έως 10W B22, 450Lm, 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, πρισματικός 220V 23 έως 24W Ε27, 1.350Lm, 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 30 έως 32W Ε27, 1.900Lm, 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 14W G5, 1.200Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 28W G5, 2.600Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 35W G5, 3.300Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 18W G13, 1.350Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 500

12 17 Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 36W G13, 3.350Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας αλογόνου 220V - 50W GU10, 300Lm, 2.800K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας αλογόνου MR16-12V - 50W GU5.3, 650Lm, 2.900K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) κεραμικού καυστήρα, εξωτερικών χώρων, 220V - 70W Ε27, 7.000Lm, K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 250 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) κεραμικού καυστήρα, εξωτερικών χώρων, 220V - 150W Ε40, Lm, Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, IP 66, πλήρες, με ενσωματωμένα όλα τα όργανα λειτουργίας, για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα εξωτερικών χώρων 220V -70W Ε27 75 Φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, IP 66, πλήρες, με ενσωματωμένα όλα τα 23 όργανα λειτουργίας, για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα εξωτερικών χώρων 220V -150W Ε Σφαιρικό κάλυμμα για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα) ακρυλικό, λευκού χρώματος Φ=30 cm Σφαιρικό κάλυμμα για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα) ακρυλικό, λευκού χρώματος Φ=40 cm 200

13 26 Σφαιρικό κάλυμμα για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα) ακρυλικό, διαφανές Φ=40 cm Μετασχηματιστής ballast για φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, για λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V -125W - Ε Μετασχηματιστής ballast για φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, για λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V -250W - Ε Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο - ballast για φωτιστικό σώμα φθορισμού με λαμπτήρα 220V -36W Φυσίγγιο ασφάλειας τήξεως NEOZED 220V -35A Φυσίγγιο ασφάλειας τήξεως τύπου ΔΕΗ 220V -40A Μικροαυτόματος τύπου «Β», ράγας, μονοπολικός 220V -10A Μικροαυτόματος τύπου «Β», ράγας, μονοπολικός 220V -16A Μικροαυτόματος τύπου «Β», ράγας, μονοπολικός 220V -20A Ραγοδιακόπτης μονοπολικός 220V -40A 22

14 36 Ραγοδιακόπτης διπολικός 220V -40A Ραγοδιακόπτης τριπολικός 220V -40A Ραγοδιακόπτης τριπολικός 220V -63A Ρελαί διαρροής ράγας, διπολικό 220V -40A Ιδν=30mA Ρελαί διαρροής ράγας, τετραπολικό 220V -40A Ιδν=30mA Ρελαί ισχύος ράγας, τριφασικό 220V -63A Χρονοδιακόπτης ράγας, 220V, 24 ωρών, με εφεδρεία Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 3x2,5mm2 μέτρα Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 5x2,5mm2 μέτρα Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 5x4mm2 μέτρα 450

15 46 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 5x10mm2 μέτρα Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 5x16mm2 μέτρα Καλώδιο τύπου H 05 V V U,R,S (NYM) 3x1,5mm2 μέτρα Καλώδιο τύπου H 05 V V U,R,S (NYM) 3x2,5mm2 μέτρα 500 ΧΑΪΔΑΡΙ 21 / 10 / 2016 ΧΑΪΔΑΡΙ 21/ 10 / 2016 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και εκτέλεσης Η/Μ έργων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :26 / 2016 Προϋπολογισμός: ,20 ΕΥΡΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ( ) Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 125W - Ε27 για δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, αχλαδωτός, 6.000Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 250W Ε40 για δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, αχλαδωτός, Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 220V - 250W Ε40 για δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, αχλαδωτός, Lm, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών , , ,00 400, ,00 600,00 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) για προβολείς, 220V 4-400W Ε40, σωληνωτός, Lm, K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 40 16,00 640,00 5 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) για προβολείς, 220V W Ε40, Lm, K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον , ,00

17 5.500 ωρών 6 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας, σωληνωτός 220V - 150W G12, Lm, 3.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 20 20,00 400,00 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικής τεχνολογίας, σωληνωτός 7 220V - 150W G12, Lm, ωρών 4.200K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον 20 20,00 400,00 8 Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 15 έως 16W Ε14 (μινιόν), 750Lm, 2.700K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 50 3,00 150, Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 9 έως 10W Ε27, 450Lm, 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλ ωρών 100 3,00 300,00 Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V - 9 έως 10W B22, 450Lm, 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλ ωρών 30 3,00 90,00 Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 11 πρισματικός 220V 23 έως 24W Ε27, 1.350Lm, 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλ ωρών 400 3, , Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός, οικονομικής λειτουργίας, 220V 30 έως 32 W Ε27, 1.900Lm, 2.700Κ, διάρκειας ζωής τουλ ωρών 400 6, ,00 Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 14W G5, 1.200Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 200 2,00 400,00 14 Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 28W G5, 2.600Lm, 4.000K, διάρκειας

18 ζωής τουλάχιστον ωρών 200 2,00 400, Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 35W G5, 3.300Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 200 2,00 400,00 Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 18W G13, 1.350Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 500 1,50 750,00 Λαμπτήρας φθορισμού 220V - 36W G13, 3.350Lm, 4.000K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 100 1,50 150,00 Λαμπτήρας αλογόνου 220V - 50W GU10, 300Lm, 2.800K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 60 4,00 240,00 Λαμπτήρας αλογόνου MR16-12V - 50W GU5.3, 650Lm, 2.900K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών 60 1,50 90,00 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) κεραμικού καυστήρα, 20 εξωτερικών χώρων, 220V - 70W Ε27, 7.000Lm, K, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών ,00 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (metal halide) κεραμικού καυστήρα, 21 εξωτερικών χώρων, 220V - 150W Ε40, Lm, Κ, διάρκειας ζωής τουλάχιστον ωρών ,00 Φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, IP 66, πλήρες, με ενσωματωμένα όλα τα όργανα λειτουργίας, για λαμπτήρα 22 μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα εξωτερικών χώρων 220V - 70W Ε ,00

19 Φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, IP 66, 23 πλήρες, με ενσωματωμένα όλα τα όργανα λειτουργίας, για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα εξωτερικών χώρων 220V ,00 150W Ε Σφαιρικό κάλυμμα για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα) ακρυλικό, λευκού χρώματος Φ=30 cm 30 7,00 210,00 Σφαιρικό κάλυμμα για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα) ακρυλικό, λευκού χρώματος Φ=40 cm , ,00 Σφαιρικό κάλυμμα για φωτιστικό σώμα τύπου κορυφής (μπάλα) ακρυλικό, διαφανές Φ=40 cm 40 13,00 520,00 27 Μετασχηματιστής ballast για φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού τύπου βραχίονα, για λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 125W - Ε ,00 700,00 Μετασχηματιστής ballast για φωτιστικό σώμα οδικού ηλεκτροφωτισμού 28 τύπου βραχίονα, για λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 220V - 250W - Ε ,00 29 Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο - ballast για φωτιστικό σώμα φθορισμού με λαμπτήρα 220V - 36W 30 3,00 90,00 30 Φυσίγγιο ασφάλειας τήξεως NEOZED 220V - 35A 100 0,40 40,00

20 31 Φυσίγγιο ασφάλειας τήξεως τύπου ΔΕΗ 220V - 40A 88 0,50 44,00 32 Μικροαυτόματος τύπου «Β», ράγας, μονοπολικός 220V -10A 50 2,50 125,00 33 Μικροαυτόματος τύπου «Β», ράγας, μονοπολικός 220V -16A 50 2,50 125,00 34 Μικροαυτόματος τύπου «Β», ράγας, μονοπολικός 220V -20A 50 2,50 125,00 35 Ραγοδιακόπτης μονοπολικός 220V -40A 22 3,00 66,00 36 Ραγοδιακόπτης διπολικός 220V -40A 20 6,00 120,00 37 Ραγοδιακόπτης τριπολικός 220V -40A 20 9,00 180,00 38 Ραγοδιακόπτης τριπολικός 220V -63A 20 12,00 240,00 39 Ρελαί διαρροής ράγας, διπολικό 220V -40A Ιδν=30mA 10 22,00 220,00 40 Ρελαί διαρροής ράγας, τετραπολικό 220V -40A Ιδν=30mA 10 32,00 320,00

21 41 Ρελαί ισχύος ράγας, τριφασικό 220V -63A 10 42,00 420,00 42 Χρονοδιακόπτης ράγας, 220V, 24 ωρών, με εφεδρεία 10 27,00 270,00 43 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 3x2,5mm2 μέτρα 300 0,8 240,00 44 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 5x2,5mm2 μέτρα 300 1,20 360,00 45 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 5x4mm2 μέτρα 450 2,00 900,00 46 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 5x10mm2 μέτρα 50 4,00 200,00 47 Καλώδιο τύπου J 1 V V U,R,S (NYY) 5x16mm2 μέτρα 50 7,00 350,00 48 Καλώδιο τύπου H 05 V V U,R,S (NYM) 3x1,5mm2 μέτρα 450 0,5 225,00 49 Καλώδιο τύπου H 05 V V U,R,S (NYM) 3x2,5mm2 μέτρα 500 0,8 400,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

22 ΦΠΑ 24% 9.019,36 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,20 ΧΑΪΔΑΡΙ 21 / 10 / 2016 ΧΑΪΔΑΡΙ 21/ 10 / 2016 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και εκτέλεσης Η/Μ έργων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: ,20 ΕΥΡΩ ΣΥΓΓΡΑΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και του ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου για το έτος ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και με όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις: - Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/ ).

24 - Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Ν.3463/2006/Α 114 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι: - Η διακήρυξη δημοπρασίας - Η παρούσα μελέτη - Το τιμολόγιο προσφοράς - Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 ο Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ,20 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η δε πίστωση θα βαρύνει: τον Κ.Α : τον Κ.Α : Άρθρο 5 ο Σύνταξη προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους. Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επισυνάπτουν τα κάθε φορά απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την επάρκεια των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και τη συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων υλικών. Διάσπαση της προμήθειας δεν επιτρέπεται.

25 ΑΡΘΡΟ 6 ο Σύμβαση Οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσουν, την κατά το άρθρο 7 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Αρθρο 7 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή των υλικών και τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία τα συνοδεύει. Αρθρο 8 ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων. Αυτός δεν δύναται να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών. Αρθρο 9 ο Χρόνος παράδοσης των υλικών Ο Δήμος θα παραγγέλνει τα υλικά τα οποία χρειάζεται βάσει των πραγματικών του αναγκών. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι άμεσος. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν το χρόνο αυτό στις προσφορές τους.

26 Αρθρο 10 ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Αρθρο 11 ο Πλημμελής κατασκευή Εφ' όσον η ποιότητα των υλικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει άμεσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε, αστοχία υλικού η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα υλικών, σε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και σε κάθε περίπτωση σε όχι φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να καλύπτεται άμεσα με αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού. Ειδικά για τους λαμπτήρες, προβλήματα όπως: πρόωρη καταστροφή λαμπτήρα (σε σχέση με τις εγγυημένες ώρες λειτουργίας που δίνει ο κατασκευαστής του), κακή ποιότητα φωτισμού, μειωμένη λαμπρότητα, αποχρωματισμοί κλπ. συνιστούν απαίτηση από πλευράς της Υπηρεσίας για συνολική απόσυρση από τον ανάδοχο της συγκεκριμένης παρτίδας λαμπτήρων και την αντικατάσταση της με άλλη, άμεσα και χωρίς δικαίωμα οιασδήποτε αποζημίωσης του. Αρθρο 12 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλήν του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.

27 Αρθρο 13 ο Παραλαβή ειδών Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή υλικών. Εφ' όσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της υπό της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 14 ο Τρόπος πληρωμής Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά την παραλαβή των εκάστοτε παραγγελθέντων υλικών. ΧΑΪΔΑΡΙ 21 / 10 / 2016 ΧΑΪΔΑΡΙ 21/ 10 / 2016 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και εκτέλεσης Η/Μ έργων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών αντικεραυνικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου για το

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών αντικεραυνικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου για το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 32 /2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θέμα: Προμήθεια υλικών αντικεραυνικής ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 για την. Ε. Σερρών.

Προµήθεια λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 για την. Ε. Σερρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Τ.Υ ΤΜΗΜΑ: Η/Μ Έργων Ενεργειακών Εφαρμογών κ, Υπηρεσιών Αρ. Μελ.:54/17 Προµήθεια λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π45/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε: ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Προμήθεια σκυροδέματος ΔΗΜΟΣ ΤΡΙ ΦΥΛΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: 10.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» ~ 1 ~ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-54 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016» Κ.Α. 20-7135.029 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :37.674,48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2017-72 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017» Κ.Α. 20-7135.015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :40.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π51 /11 ΠΡΟΫΠ. : 15000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υγρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Κ. Μ. : Π109/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.858,40 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Α.Μ. : Π 93/2012 ΠΡΟYΠ: 14.944,50 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 09/02/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ. 81 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Συντάξας: Γεώργιος Κυριακόπουλος Τηλ: 2613 610249 Fax: 2613 610258 E-mail: geo.kyriakopoulos@patras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,85 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 23% ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,85 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 23% ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 24/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.999,85 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016 Σάμος, Ιούλιος 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 5/2017. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 5/2017. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 18/01/2017 Αρ. Μελέτης: 5/2017 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 59.970,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθ. : 4 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε.

Υπ αριθ. : 4 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Υπ αριθ. : 4 /2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.923,68 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.925,00 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.818,43 20.6662.005 / 14.818,98 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26/05/2015 Αρ. Μελέτης 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων εσωτερικών χώρων ηµαρχείου Σερρών

Προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων εσωτερικών χώρων ηµαρχείου Σερρών σωµάτων εσωτερικών χώρων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.520,60 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/207 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Κ.Α.: CPV: 500000- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ) Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων - προδιαγραφές. 2) Τιµολόγιο µελέτης. ) Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων

ΕΡΓΟ : Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ (Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)

ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ (Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/νση: Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους Τ.Κ.: 34100 - Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221355156

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 28.505,00 ΜΕ Φ.Π.Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούριων ελαστικών με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Μ: 74/ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια συσκευής» CPV: 42940000-7 «Προμήθεια συσκευής.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 3. Συγγραφή υ οχρεώσεων 4. Τεχνικές ροδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 52 / 2017 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 74.400,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝΟΣ ΠΡΟΥΠ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2015 T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝΟΣ ΠΡΟΥΠ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2015 T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝΟΣ ΠΡΟΥΠ : 6.000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2015 T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ)

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 184/2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 660,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 772,20 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε: ΑΥΛΩΝΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΤΡΙΦΥ Λ Ι ΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.868,80 Φ.Π.Α. 23%: 1.119,82 ΣΥΝΟΛΟ: 5.988,62

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τo 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 108/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τo 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 108/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τo 2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 108/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 178/2017 ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 178/2017 ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 178/2017 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 23.400,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%) CPV: 34931000-2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075 Εληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13REQ001611193 2013-09-10 ΕΡΓΟ: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Κ.Α. 35.66990055 Κ.Μ. : Π 88/2013 ΠΡΟΫΠ: 14.991,24 (µε Φ.Π.Α. 23%)) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 59 / 2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2016»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-61 «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2016» Κ.Α. 20-7335.018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :4.955,52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RERUM REliable, Resilient and secure IoT for smart city Applications Το έργο χρηματοδοτείται 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φυλλαδίων και Στυλών με προσθήκη USB» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Χατζημήτρος Αντώνιος (Πρόεδρος) Δασκαλόπουλος Δημήτριος Παντούδης Ιωάννης Πουλαράκης Σταύρος Συροπούλου Δέσποινα Κατσιαούνης Ευάγγελος...

Χατζημήτρος Αντώνιος (Πρόεδρος) Δασκαλόπουλος Δημήτριος Παντούδης Ιωάννης Πουλαράκης Σταύρος Συροπούλου Δέσποινα Κατσιαούνης Ευάγγελος... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8935/02-05-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30/ Α.Μ. 25.0/2017

Κ.Α. 30/ Α.Μ. 25.0/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -------------------------------------------------------------------- «Μελέτη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων Κ.Α. 20 / 6673.005 180.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 15/ Α.Μ. 20.0/2017

Κ.Α. 15/ Α.Μ. 20.0/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -------------------------------------------------------------------- «Μελέτη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >>

ΕΡΓΟ: <<Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κ.Μ. : Π 87/2010 ΠΡΟΫΠ : 9046,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα