Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου Βάγια Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΣ 1. Δ/νσεις Διοίκησης 2. Όλα τα Υποκαταστήματα Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» Σας διαβιβάζουμε την απόφαση 160/συν.24/ του Δ.Σ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή δαπανών σε βάρος του υπολοίπου των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, του ΤΑΠ ΔΕΗ και του ειδικού Λογ/σμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων για το έτος 2011 με τη σχετική πράξη καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Υπηρεσίας μας. Παρακαλούμε η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα στοιχεία της να κοινοποιηθούν στους προμηθευτές σας. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Ε.

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 24/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 160 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. β) Των άρθρων 21 και 22α του Ν.2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθ.21 και 23 του Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141/τ.Α ). γ) Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/τ.Α ). δ) Του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.Δ. 496/74. ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/ ). 2. Την με αριθμ. πρωτ. Γ31/363/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: «Ανάληψη υποχρέωσης για την πληρωμή δαπανών Προϋπολογισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2011». 3. Τις απόψεις των μελών. 4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας πλην του κ.θ.κακαβά ο οποίος μειοψήφησε. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Την έγκριση της ανάληψης υποχρεώσεων για το υπόλοιπο των πιστώσεων του προϋπολογισμού: 1. Εννέα δις εξακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ ( ,00 ) για την πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έτους Τριακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ ( ,00 ) για την πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΠ ΔΕΗ έτους Έξι εκατομμυρίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ ( ,00 ) για την πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού Λογ/σμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων έτους 2011, ως οι παρακάτω πίνακες:

3 2 1. Περιγραφή λογ/σμού ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Βασικός Μισθός τακτικών υπαλλήλων Α Αποζημείωση απολυομένων Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων υπηρετών και εργατών Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Επίδομα οικογ. βαρών γάμου Κίνητρο Απόδοσης Προσωπική διαφορά (ν.3205/2003 αρθ 24) Επίδομα Πληροφορικής Επίδομα θέσης ευθύνης Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα Εξοδα παράστασης Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας Επίδομα διαχειριστικών λαθών Επίδομα παραμεθωρίων περιοχών Ειδικό Νοσοκομειακό και τροφής Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Α Αποζημίωση για υπερωρίες (δωρόσημο) Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες Αποζημ. για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβ. και ιδιώτες) Αποζημ. μελών, γραμματέων, εποπτών εξεταστικών επιτροπών προς διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως Αποζημείωση Προέδρων Συλλ οργάνων Οικονομική ενίαχυση αγοράς κατοικίας Εφ άπαξ ποσό έκτακτης οικον παροχής Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγ Αμοιβές μεταφραστών & στενογράφων δακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγελματία και ΟΤΑ Αμοιβές πραγματογν/νων Λοιπές αμοιβές φυσ. προσ.που εκτ ειδ υπηρ Αμοιβές πραγματογν/νων Α Λοιπές αμοιβές φυσ. προσ.που εκτ ειδ υπηρ Β Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΕΛΤΑ) Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων Εξοδα νοσηλείας των οικογεν. των υπαλλήλων Εξοδα νοσηλείας των συν/χων και των οικογενειών των Εξοδα κηδείας υπαλλήλων και συντ/ων Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ Α Δαπάνες κατάρτισης υπαλλήλων Ι.Κ.Α στό Ο.Π.Σ-Ι.Κ.Α 3.732

4 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ για διοικητικό προσ/κό εργατοτεχνίτες κλπ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. Οργαν. (εκτός απο την περίπτωση του ΚΑ 20524) Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (των αμειβομένων υπό του ΚΑ 0271) Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς Οργαν. των αμοιβομένων υπό του ΚΑ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Οδοιπορικά έξοδα για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακινούνται εκτος έδρας μέχρι 30 χιλ. για εκτέλεση υπηρ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλ Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων (περιλαμβανομένων & έξοδα πρώτης εγκατάσ.) Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλ. απο την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλ. υπηρεσίας υπαλλ. απο την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλ. για εκπαίδευση Ημερήσια αποζημ. για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλ. για εκπαίδευση Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημ. μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Μισθώματα κτιρίων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Μεταφορές λοιπών προσώπων Μεταφορές αγαθών Εξοδα μεταφοράς προμηθευόμ. υλικού Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εξωτερικού Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων Ιδρευση και άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ. ή φωταέριο) Πλυντικά Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Επιδείξεις, γιορτές, θεάματα (περιλαμβαν. βραβεία & έπαθλα) Φιλοξενίες, δεξιώσεις Οργάνωση Συνεδριων-Συμ/χη σε Συνδρια Α Συντήρηση και επισκευή κτιρίων μισθωμένων

5 Β Συντήρηση και επισκευή μονίμων ιδιοκτήτων Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκατ Β Συντήρηση και επισκευή ανελκυστ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημ Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών Α Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις μη διατετιμημένων εντύπων Β Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις διατετιμημένων εντύπων & ενσήμων Α Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλ., επίπλων, χρεωγράφων κλπ Β Ασφάλιστρα και φύλακτρα ιδιόκτητων κτιρίων Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα (περιλαμβ. έξοδα πτώχευσης, κατά σχέσης & συμβολ/κά) Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ Λοιπές δαπάνες Φόροι Α Τέλη χαο/μου επί μισθοδοσίας, διοικητικών υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Εισφορά στο δημόσιο για τη διεξαγωγή της Ταμειακής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Α Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Β Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Α Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφ Β Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφ Α Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Β Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Α Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχαν Β Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχαν Α Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων μη ειδικά κατανομαζομένες Β Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων μη ειδικά κατανομαζομένες Α Προμήθεια απολυμαντικού υλικού Β Προμήθεια απολυμαντικού υλικού Α Προμήθεια ειδών καθαριότ. & ευπρεπισμού Β Προμήθεια ειδών καθαριότ. & ευπρεπισμού Α Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Α 21439Β Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευές μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευές μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Α Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Β Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Α Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων Α Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδ Β Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδ Α Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά Β Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά Α Επιχορήγηση στο ΤΕΑΠΟΚΑ (0,75%) Β Επιχορήγηση στο ΤΕΑΕΥΕΕΟ (0,5%) Γ Επιχορήγηση στο ΛΒΚΑ Επιχορήγ για την πληρωμή λοιπ δαπανών Χορηγίες για εθνικούς & θρησκευτικούς σκοπούς Επιστροφές αχρεωστ. εισπραχθ Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

6 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο ΤΣΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο ΤΕΑΠΟΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Β Απόδοση στο Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλ ΝΠΔΔ Γ Απόδοση στο ΤΕΑΚ Δ Απόδοση στο ΤΕΑΗΕ Ζ Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ Κ Απόδοση στα λοιπά ασφ/κά Ταμεία Λ Απόδοση κρατήσεων στο ΤΑΠΑΥΛ Απόδοση στην Εργατική Εστία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή Α Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (Ανερ. Στρατ.) Β Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν (ΔΑΟΕΜ) Απόδοση στον Οργαν. Εργατ. Κατοικίας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή Απόδοση στο Τ.Π. & Δανείων Απόδοση στο Ταμ. Αρωγής & Υγείας Υπαλλ. Οικον. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Α Απόδοση στο Ταμ. Αρωγής & Υγείας Υπαλλ. Υπουργ. Κοινων. Υπηρ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Α Απόδοση φόρων δικαστικών αποφάσεων Β Απόδοση φόρων ΦΕΕ αμοιβών τρίτων Γ Απόδοση φόρων ΦΕΕ αποδ. ιατρών Δ Απόδοση φόρων ΦΜΥ 5% επι προσθ. αμοιβ Ε Απόδοση φόρων ΦΜΥ επι παροχών Ζ Απόδοση φόρων Επι τακτ. αποδ. προσ Θ ΦΜΥ επι.αποζ. Ν 2112/ Ι Απόδοση φόρων ημερ. εργ. προσ Κ Απόδοση φόρων φόρου εργολάβων Λ Απόδοση φόρων Χαρτ. ΟΓΑ επί φόρου τόκων Μ Απόδοση φόρων Χαρτ. ΟΓΑ επι αμοιβ. τρίτων Ν Απόδοση φόρων Αποδ. ιατρών Ξ Απόδοση φόρων προσθέτων αμοιβών Π Απόδοση φόρων Τιμολογίων Ρ Απόδοση φόρων Αποζ. Ν. 2112/ Σ Απόδοση φόρων ημερ. εργ. προσ Υ Απόδοση φόρων κρατήσεων επι αποδ. Δ.Υ. για νοσοκομ. περίθαλψη Φ Απόδοση φόρων Χαρ. ΟΓΑ επι ενοικίων Χ Απόδοση φόρων Δωρ. ΕΛΔΕΟ Επιχορήγηση στο Α.Κ.Α.Γ.Ε (ΕΑΣ-ΛΒΚΑ) Δαπάνες για μεταβίβαση προϋπ. ΙΚΑ σε άλλους φορείς Συμ/χή ΙΚΑ σε δαπάνες συντ/σης άλλων φορέων Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι από άλλα χρέη Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (υπαλλ. ΙΚΑ) Α Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσ. ή ΝΠΔΔ Β Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσ. ή ΝΠΔΔ Α Ανέγερση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ Β Ανέγερση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ Προμήθεια μηχανών γραφείου ΑΑ Ηλεκτρικές επιστημονικές & τεχνικές συσκευές & όργανα (πχ. συσκευές ακτινοσκόπησης, ακτ/φίες, ηλεκτρ. μικροσκόπια κλπ.) ΒΑ Οργανα ακριβείας μετρήσεως ελέγχου ΒΒ Οργανα ακριβείας μετρήσεως ελέγχου

7 Β Κοινοτικά συγχρ/να προγράμματα(οπσ,πεπ,intereg)κ.λ.π Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανήματα κλιματισμού κλπ Α Επιπλα & σκεύη Β Επιπλα & σκεύη Α Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλ. μη ειδικά κατανομαζομένος Β Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλ. μη ειδικά κατανομαζομένος Προμήθεια αυτοκινήτων Προμήθεια μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων Αγορές λοιπών ακινήτων Αγορές μετοχών ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Συντάξεις λόγω Αναπηρίας από Κοινή Νόσο Συντάξεις λόγω Αναπηρίας από Εργατικό Ατύχημα Συντάξεις λόγω Αναπηρίας από Φυματίωση Συντάξεις λόγω Γήρατος Συντάξεις λόγω παραίτησης Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή Συνταξιούχων Βοηθήματα Εορτών Βοηθήματα Αδείας α Συντάξεις λόγω Αναπηρίας από Κοινή Νόσο β Συντάξεις λόγω Γήρατος γ Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή Συνταξιούχων ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Επίδομα οικογεν. βαρών γάμου Προσωπική διαφορά (παρ. 3άρθ.24 Ν.3205) Επίδομα θέσεως ευθύνης Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα Επίδομα επικ. &ανθυγ. εργασίας Ειδικό Νοσοκομειακό Επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσ. ημέρες και νυκτερινές ώρες Αποζημ. για συμ/χή σε συμβ. ή επιτρ. (περιλαμβ. και της των ιδιωτών) Λοιπές Πρόσθετες Παροχές Αποζημίωση για έξοδα χρήση αυτ/του Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγ. (ιδιωτ. ιατρ. παθολ.&παιδ. για επείγοντα περιστατικά) Α 40413Β 40413Γ Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ. (αποδόσεις σε ασφαλ. για ιατρ. επισκ. & ενεσοθεραπεία) Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικ. υπηρεσ. με τη ιδιότητα του ελεύθ. επαγγ. (οικογ. ιατροί)

8 Δ 40413Ε Αμοιβές υγειον.που εκτελούν ειδικ. υπηρεσ. με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ. (επί συμβάσει έργου ιατροί Κοιν.&Δημ. ιατρείων) Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικές υπηρεσ. με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ. (Μικροβιολ. 1628/55 & επί συμβάσει έργου Μικροβιολόγοι) Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικ. υπηρεσ. με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ. (Μικροβιολ /55 & επί συμβάσει έργου Ακτινολόγοι) Η Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικ. υπηρεσ. με την ιδιότητα του ελευθ Θ επαγγ. (ειδκές εργαστηρ. εξετάσεις Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς Δαπάνες επιμόρφ. υγειον. υπαλλήλων Α Εξοδα κηδείας υπαλλ.&συντ/χων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσ. στην ημεδαπή υπαλλ Μισθώματα κτιρίων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά ή τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Εξοδα τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων Ιδρευση και άρδευση Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρ. ή φωταέριο) Πλυντικά Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Α Συντήρηση και επισκευή κτιρίων μισθωμένων Β Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ιδιοκτήτων Συντηρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβ. διάφορα) Α 40879Β Συντήρηση και επισκευή μηχανικού ανελκυστήρων Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπηρ Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών Λοιπές δαπάνες Α Τέλη χαρ/μου επί συμβάσει προσ Α Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Α Προμήθεια υγειονομικού υλικού Β Προμήθεια υγειονομικού υλικού Α Προμήθεια απολυμαντικού υλικού Β Προμήθεια απολυμαντικού υλικού Α Προμήθεια ειδών καθαρισμού & ευπρεπισμού Β Προμήθεια ειδών καθαρισμού & ευπρεπισμού Α Λοιπές προμήθ. ειδών συντήρ. & επισκ. μηχανικ Β Λοιπές προμήθ. ειδών συντήρ. & επισκ. μηχανικ Α Προμήθεια στολών νοσοκόμων Β Προμήθεια στολών νοσοκόμων Α Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Β Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Α Προμήθεια υγραερίων, φωταερίων Β Προμήθεια υγραερίων, φωταερίων 460

9 8 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 40672Α Φαρμακευτική περίθαλψη (συμβεβλημένα φαρμακεία) Β Φαρμακευτική περίθαλψη (απευθείας από το ΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Επίδομα οικογεν. βαρών γάμου Προσωπική διαφορά Επίδομα θεσης ευθύνης Β Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας Ειδικό Νοσοκομειακό Επίδομα παγίων οδοιπ. εξόδων Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες Αμοιβές ιατρών επί συμβάσει έργου Εισροές υπέρ ΙΚΑ Εισροές σε λοιπούς ασφ/κούς αριθμούς Μισθώματα μεταφορικών μέσων Ταχυδρομικά τέλη νοσοκομείων Τηλεφωνικά, τηλεφωνικά & τηλετυπικά εσωτερικού Εξοδα τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων Υδρευση και άρδευση Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρ. φωταερίου) Πλυντικά Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχαν/των Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών Λοιπές δαπάνες Α Προμήθεια υγειονομικού υλικού Β Προμήθεια υγειονομικού υλικού Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Α Προμήθεια ειδών καθαριότητος & ευπρεπισμού Β Προμήθεια ειδών καθαριότητος & ευπρεπισμού Α Προμήθεια τροφίμων Β Προμήθεια τροφίμων Α Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών Β Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών Α Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσηλία) Β Νοσοκομειακή περίθαλψη (έξοδα χειρουργείου κλπ.) Γ Νοσοκομειακή περίθαλψη (ακτιν. μικροβ.) Ν Επιδόματα μητρότητος (βοηθήμ. τοκετού) Ν Εξοδα μετακινουμένων ασθενών Ν Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Μ Βασικός μισθός τακτικών Μ Βασικός μισθός εκτάκτων Μ Επίδομα οικογ. βαρών γάμου Μ Κίνητρο Απόδοσης Μ Προσωπική διαφορά (παρ. 3 άρθ. 24 Ν. 1505)

10 Μ Επίδομα θέσης Μ Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας Μ Επίδομα θέσεως (Φορείου) Μ Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Μ Αποζημίωση για υπερωριακή υπηρεσία Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 50263Μ ώρες Μ Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Μ Εισφορές σε λοιπούς Ασφ/κούς Οργαν Μ Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, 50892Μ μηχανικού εξοπλισμού χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 51431Μ ξηράς Μ Προμήθεια ελαστικών Μ Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Μ Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Βοηθήματα εφάπαξ αεροθεραπείας Νοσοκομειακή Περίθαλψη (σανατόρια) Α Πρόσθετη περίθαλψη (εγχείρητρα κλπ) Β Πρόσθετη περίθαλψη (ακτιν. μικροβ. κλπ) Γ Πρόσθετη περίθαλψη (αμοιβή για ειδικές θεραπείες) Δ Πρόσθετη περίθαλψη (οδοντοπροσ.) Ε Πρόσθετη περίθαλψη (αιματοκάθαρση) Λοιπές παροχές (λουτροθερ. κλπ) Α Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών αναπήρων Β Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών αναπήρων ΑΑ 61313ΑΒ 61313ΒΑ Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών (ζώνες, τεχνιτά μέλη, ορθοπεδικές συσκευές κλπ.) Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών (ζώνες, τεχνιτά μέλη, ορθοπεδικές συσκευές κλπ.) Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών (ομματοϋάλια) Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών (ομματοϋάλια) ΒΒ 61329Α Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Β Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Α Αντίτιμο τροφής Β Αντίτιμο τροφής Α Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας Β Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Επίδομα οικογεν. βαρών γάμου Προσωπική διαφορά (παρ. 3άρθ.24 Ν.3205) Επίδομα ειδικών συνθηκών Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Εισροές υπέρ ΙΚΑ Εισροές σε λοιπούς ασφ/κούς Οργαν

11 10 Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακινούνται ενός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Α Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (εμβόλια) Β Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (εμβόλια) Χοργηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων Α Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας (πρεβαντόρια) Β Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας (παιδικαί στέγαι) Γ Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας (κωφάλαλα) Δ Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας (ανάπηρα) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Βοηθήματα Λόγω Θανάτου Επιδόματα Ασθενείας Επιδόματα Ατυχήματος Επιδόματα Φυματίωσης Βοηθήματα Φυματίωσης Επιδόματα Μητρότητος Εξοδα Μετακνουμένων Ασθενών ΣΥΝΟΛΟ

12 11 ΚΩΔ. ΛΟΓ. 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΠ - ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Αποζημίωση για συμμ.σε Συμβούλια ή επιτροπές Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 500 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Συντάξεις λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο Συντάξεις λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα Συντάξεις λόγω γήρατος Συντάξεις λόγω παραίτησης Συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λοιπές παροχές πρόνοιας Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής της ασφάλισης Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά Λοιπές μεταφορές Ταχυδρομικά τέλη (courier) Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά κλπ Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π Ύδρευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονιμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λ.π Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π

13 Λοιπές δαπάνες Τέλη Προμήθειες βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφ.ύλης & μικροαντ.γραφ Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ελαστικών Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα σε παιδιά των υπαλλήλων Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

14 13 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 3. ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΟΣΑ Ταχυδρομικά Τέλη Τηλέφωνα Ύδρευση ΔΕΗ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή τηλ/κων μέσων Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Ασφάλιστρα και φύλαξη Λοιπές Δαπάνες Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια καυσίμων Επιδόματα ασθενείας Επιδόματα ατυχήματος Επιδόματα αεροθεραπείας Επιδόματα λουτροθεραπείας Επιδόματα κυοφορίας - λοχείας Έξοδα κηδείας Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν Απόδοση των εισπ που έγιναν για λο/σμό του Δημ ΣΥΝΟΛΟ Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Παραλήπτες: Γεν. Δ/νση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 15-02-2017 Α.Π. : 704 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/3/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25638 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/4/2014 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 32881 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10535 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/12/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 20/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 49791 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4145 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/7/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6876 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 12/8/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2017 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2017 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 905 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/3/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8038 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 336.731,79 191.827,13

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2511 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/4/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ Π/Υ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σύνολο - 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 427.918,79 298.732,19 259.515,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1426 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/3/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 08-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:4195/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 11-01-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 94/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 13/11/2017 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 102423 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 10-03-2016 Αρ. Πρωτ.: 1230/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 56/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/ 09/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/ 09/2017 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/ 09/2017 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ:14448 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ανακεφαλαίωση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21.514.062,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 210.400,00 0 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 7.983.000,00-797.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Θέµα: «Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/12/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΣ 22/02/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 1 2 2 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , , , ,48

, , , , , , , , , , ,48 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14/10/2016 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17278 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , , ,87

, , , , , , , , , ,87 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8/7//2016 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ:11678 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.895,00 10.274,88 1223β Εσοδα από ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ 50 11,20 46,20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αριθμ.Πρωτ.: 2015 4105/10.11.15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.50 0221 Επιχορηγήσεις από ΝΠΙ,Οργανισµούς Ι.,Ιδρύµατα 10.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.765,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 29/01/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 27 Απριλίου 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΝΛΞ46ΨΧΥΙ-65Ξ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Αθήνα, 04/10/2016 Αρ. Πρωτ: 15635 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος : από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Περίοδος : από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 21-09-2016 Α.Π. : 4909 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Αύγουστο 2016 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων περιόδου 1-1-2015 εώς και 31-05-2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων περιόδου 1-1-2015 εώς και 31-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τρίκαλα 15-06-2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. 13162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟ2846ΨΧΥΙ-ΛΥ8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Αθήνα, 15/11/2016 Αρ. Πρωτ: 16808 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2016 Ιστοσελίδα: http://mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Νοέμβριος 2016 Ιστοσελίδα: mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00

3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:21-9-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 19783 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-39-0001 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:16-7-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 15845 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

0, , Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , ,00 0,00 0,

0, , Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , ,00 0,00 0, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015» Σέρρες 31-12 - 2015 Α. Π. : 4177 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης Β.Αντωνοπούλου Υπάτης 1 & N.E.O Πατρών-Αθηνών

Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης Β.Αντωνοπούλου Υπάτης 1 & N.E.O Πατρών-Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Οικονομικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τις παραπάνω μεταβολές και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προέβλεπε: Έσοδα ,00 Έξοδα

Μετά τις παραπάνω μεταβολές και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προέβλεπε: Έσοδα ,00 Έξοδα Αθήνα, 30-06-2017 Αρ. Πρωτ. : 2674 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:63 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρίαση: 3.5.2017 ΘΕΜΑ 2 ο «Α Τροποποίηση προϋπολογισμού Β.Ε.Α. χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ: 44-2016 10/01/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος : από 01/01/2016 έως 31/01/2016

Περίοδος : από 01/01/2016 έως 31/01/2016 Αθήνα, 17-02-2016 Α.Π. : 707 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας για τον μήνα Ιανουάριο 2016 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13,7,2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 26/10/16 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 4 Απριλίου 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 Φεβρουαρίου 20 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 849 Θέμα : Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού).

Διαβάστε περισσότερα

=============================================== ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤ.(ΟΑΕΔ) 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ.

=============================================== ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤ.(ΟΑΕΔ) 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ 104 36 Α.Φ.Μ. 090042687 ΔΟΥ: ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ: 210/5220766 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ===============================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 3151 3391 3413 3419 3511 3521 3524 3911 5211 5221 5239 5241 5242 5243 5244 5247 5249 5252 5259Α 5259Β 5261 5291Α 5291Β 5291Γ 5291Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ε Σ Ο Δ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ 23.490.000,00 ΕΥΡΩ Ε Ξ Ο Δ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ 23.490.000,00 ΕΥΡΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε. 20.020.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΦΜ 998146384 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ10060/54431/2098/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01 έως 31/10/2016 Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σµοί ηµ.λογιστικού 790.705,96 10,00 790.715,96 1.258.127,44 1.258.127,44 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 6884 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα