Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου Βάγια Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΣ 1. Δ/νσεις Διοίκησης 2. Όλα τα Υποκαταστήματα Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» Σας διαβιβάζουμε την απόφαση 160/συν.24/ του Δ.Σ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή δαπανών σε βάρος του υπολοίπου των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, του ΤΑΠ ΔΕΗ και του ειδικού Λογ/σμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων για το έτος 2011 με τη σχετική πράξη καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Υπηρεσίας μας. Παρακαλούμε η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα στοιχεία της να κοινοποιηθούν στους προμηθευτές σας. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Ε.

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 24/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 160 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. β) Των άρθρων 21 και 22α του Ν.2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθ.21 και 23 του Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141/τ.Α ). γ) Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/τ.Α ). δ) Του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.Δ. 496/74. ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/ ). 2. Την με αριθμ. πρωτ. Γ31/363/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: «Ανάληψη υποχρέωσης για την πληρωμή δαπανών Προϋπολογισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2011». 3. Τις απόψεις των μελών. 4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας πλην του κ.θ.κακαβά ο οποίος μειοψήφησε. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Την έγκριση της ανάληψης υποχρεώσεων για το υπόλοιπο των πιστώσεων του προϋπολογισμού: 1. Εννέα δις εξακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ ( ,00 ) για την πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έτους Τριακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ ( ,00 ) για την πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΠ ΔΕΗ έτους Έξι εκατομμυρίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ ( ,00 ) για την πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού Λογ/σμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων έτους 2011, ως οι παρακάτω πίνακες:

3 2 1. Περιγραφή λογ/σμού ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Βασικός Μισθός τακτικών υπαλλήλων Α Αποζημείωση απολυομένων Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων υπηρετών και εργατών Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Επίδομα οικογ. βαρών γάμου Κίνητρο Απόδοσης Προσωπική διαφορά (ν.3205/2003 αρθ 24) Επίδομα Πληροφορικής Επίδομα θέσης ευθύνης Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα Εξοδα παράστασης Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας Επίδομα διαχειριστικών λαθών Επίδομα παραμεθωρίων περιοχών Ειδικό Νοσοκομειακό και τροφής Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Α Αποζημίωση για υπερωρίες (δωρόσημο) Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες Αποζημ. για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβ. και ιδιώτες) Αποζημ. μελών, γραμματέων, εποπτών εξεταστικών επιτροπών προς διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως Αποζημείωση Προέδρων Συλλ οργάνων Οικονομική ενίαχυση αγοράς κατοικίας Εφ άπαξ ποσό έκτακτης οικον παροχής Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγ Αμοιβές μεταφραστών & στενογράφων δακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγελματία και ΟΤΑ Αμοιβές πραγματογν/νων Λοιπές αμοιβές φυσ. προσ.που εκτ ειδ υπηρ Αμοιβές πραγματογν/νων Α Λοιπές αμοιβές φυσ. προσ.που εκτ ειδ υπηρ Β Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΕΛΤΑ) Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων Εξοδα νοσηλείας των οικογεν. των υπαλλήλων Εξοδα νοσηλείας των συν/χων και των οικογενειών των Εξοδα κηδείας υπαλλήλων και συντ/ων Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ Α Δαπάνες κατάρτισης υπαλλήλων Ι.Κ.Α στό Ο.Π.Σ-Ι.Κ.Α 3.732

4 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ για διοικητικό προσ/κό εργατοτεχνίτες κλπ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. Οργαν. (εκτός απο την περίπτωση του ΚΑ 20524) Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (των αμειβομένων υπό του ΚΑ 0271) Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς Οργαν. των αμοιβομένων υπό του ΚΑ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Οδοιπορικά έξοδα για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακινούνται εκτος έδρας μέχρι 30 χιλ. για εκτέλεση υπηρ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλ Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων (περιλαμβανομένων & έξοδα πρώτης εγκατάσ.) Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλ. απο την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλ. υπηρεσίας υπαλλ. απο την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλ. για εκπαίδευση Ημερήσια αποζημ. για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλ. για εκπαίδευση Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημ. μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Μισθώματα κτιρίων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Μεταφορές λοιπών προσώπων Μεταφορές αγαθών Εξοδα μεταφοράς προμηθευόμ. υλικού Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εξωτερικού Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων Ιδρευση και άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ. ή φωταέριο) Πλυντικά Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Επιδείξεις, γιορτές, θεάματα (περιλαμβαν. βραβεία & έπαθλα) Φιλοξενίες, δεξιώσεις Οργάνωση Συνεδριων-Συμ/χη σε Συνδρια Α Συντήρηση και επισκευή κτιρίων μισθωμένων

5 Β Συντήρηση και επισκευή μονίμων ιδιοκτήτων Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκατ Β Συντήρηση και επισκευή ανελκυστ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημ Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών Α Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις μη διατετιμημένων εντύπων Β Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις διατετιμημένων εντύπων & ενσήμων Α Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλ., επίπλων, χρεωγράφων κλπ Β Ασφάλιστρα και φύλακτρα ιδιόκτητων κτιρίων Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα (περιλαμβ. έξοδα πτώχευσης, κατά σχέσης & συμβολ/κά) Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ Λοιπές δαπάνες Φόροι Α Τέλη χαο/μου επί μισθοδοσίας, διοικητικών υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Εισφορά στο δημόσιο για τη διεξαγωγή της Ταμειακής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Α Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Β Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Α Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφ Β Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφ Α Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Β Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Α Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχαν Β Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχαν Α Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων μη ειδικά κατανομαζομένες Β Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων μη ειδικά κατανομαζομένες Α Προμήθεια απολυμαντικού υλικού Β Προμήθεια απολυμαντικού υλικού Α Προμήθεια ειδών καθαριότ. & ευπρεπισμού Β Προμήθεια ειδών καθαριότ. & ευπρεπισμού Α Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Α 21439Β Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευές μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευές μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Α Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Β Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Α Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων Α Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδ Β Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδ Α Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά Β Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά Α Επιχορήγηση στο ΤΕΑΠΟΚΑ (0,75%) Β Επιχορήγηση στο ΤΕΑΕΥΕΕΟ (0,5%) Γ Επιχορήγηση στο ΛΒΚΑ Επιχορήγ για την πληρωμή λοιπ δαπανών Χορηγίες για εθνικούς & θρησκευτικούς σκοπούς Επιστροφές αχρεωστ. εισπραχθ Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

6 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο ΤΣΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο ΤΕΑΠΟΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Β Απόδοση στο Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλ ΝΠΔΔ Γ Απόδοση στο ΤΕΑΚ Δ Απόδοση στο ΤΕΑΗΕ Ζ Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ Κ Απόδοση στα λοιπά ασφ/κά Ταμεία Λ Απόδοση κρατήσεων στο ΤΑΠΑΥΛ Απόδοση στην Εργατική Εστία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή Α Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (Ανερ. Στρατ.) Β Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν (ΔΑΟΕΜ) Απόδοση στον Οργαν. Εργατ. Κατοικίας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή Απόδοση στο Τ.Π. & Δανείων Απόδοση στο Ταμ. Αρωγής & Υγείας Υπαλλ. Οικον. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Α Απόδοση στο Ταμ. Αρωγής & Υγείας Υπαλλ. Υπουργ. Κοινων. Υπηρ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Α Απόδοση φόρων δικαστικών αποφάσεων Β Απόδοση φόρων ΦΕΕ αμοιβών τρίτων Γ Απόδοση φόρων ΦΕΕ αποδ. ιατρών Δ Απόδοση φόρων ΦΜΥ 5% επι προσθ. αμοιβ Ε Απόδοση φόρων ΦΜΥ επι παροχών Ζ Απόδοση φόρων Επι τακτ. αποδ. προσ Θ ΦΜΥ επι.αποζ. Ν 2112/ Ι Απόδοση φόρων ημερ. εργ. προσ Κ Απόδοση φόρων φόρου εργολάβων Λ Απόδοση φόρων Χαρτ. ΟΓΑ επί φόρου τόκων Μ Απόδοση φόρων Χαρτ. ΟΓΑ επι αμοιβ. τρίτων Ν Απόδοση φόρων Αποδ. ιατρών Ξ Απόδοση φόρων προσθέτων αμοιβών Π Απόδοση φόρων Τιμολογίων Ρ Απόδοση φόρων Αποζ. Ν. 2112/ Σ Απόδοση φόρων ημερ. εργ. προσ Υ Απόδοση φόρων κρατήσεων επι αποδ. Δ.Υ. για νοσοκομ. περίθαλψη Φ Απόδοση φόρων Χαρ. ΟΓΑ επι ενοικίων Χ Απόδοση φόρων Δωρ. ΕΛΔΕΟ Επιχορήγηση στο Α.Κ.Α.Γ.Ε (ΕΑΣ-ΛΒΚΑ) Δαπάνες για μεταβίβαση προϋπ. ΙΚΑ σε άλλους φορείς Συμ/χή ΙΚΑ σε δαπάνες συντ/σης άλλων φορέων Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι από άλλα χρέη Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (υπαλλ. ΙΚΑ) Α Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσ. ή ΝΠΔΔ Β Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσ. ή ΝΠΔΔ Α Ανέγερση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ Β Ανέγερση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ Προμήθεια μηχανών γραφείου ΑΑ Ηλεκτρικές επιστημονικές & τεχνικές συσκευές & όργανα (πχ. συσκευές ακτινοσκόπησης, ακτ/φίες, ηλεκτρ. μικροσκόπια κλπ.) ΒΑ Οργανα ακριβείας μετρήσεως ελέγχου ΒΒ Οργανα ακριβείας μετρήσεως ελέγχου

7 Β Κοινοτικά συγχρ/να προγράμματα(οπσ,πεπ,intereg)κ.λ.π Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανήματα κλιματισμού κλπ Α Επιπλα & σκεύη Β Επιπλα & σκεύη Α Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλ. μη ειδικά κατανομαζομένος Β Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλ. μη ειδικά κατανομαζομένος Προμήθεια αυτοκινήτων Προμήθεια μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων Αγορές λοιπών ακινήτων Αγορές μετοχών ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Συντάξεις λόγω Αναπηρίας από Κοινή Νόσο Συντάξεις λόγω Αναπηρίας από Εργατικό Ατύχημα Συντάξεις λόγω Αναπηρίας από Φυματίωση Συντάξεις λόγω Γήρατος Συντάξεις λόγω παραίτησης Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή Συνταξιούχων Βοηθήματα Εορτών Βοηθήματα Αδείας α Συντάξεις λόγω Αναπηρίας από Κοινή Νόσο β Συντάξεις λόγω Γήρατος γ Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή Συνταξιούχων ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Επίδομα οικογεν. βαρών γάμου Προσωπική διαφορά (παρ. 3άρθ.24 Ν.3205) Επίδομα θέσεως ευθύνης Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα Επίδομα επικ. &ανθυγ. εργασίας Ειδικό Νοσοκομειακό Επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσ. ημέρες και νυκτερινές ώρες Αποζημ. για συμ/χή σε συμβ. ή επιτρ. (περιλαμβ. και της των ιδιωτών) Λοιπές Πρόσθετες Παροχές Αποζημίωση για έξοδα χρήση αυτ/του Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγ. (ιδιωτ. ιατρ. παθολ.&παιδ. για επείγοντα περιστατικά) Α 40413Β 40413Γ Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ. (αποδόσεις σε ασφαλ. για ιατρ. επισκ. & ενεσοθεραπεία) Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικ. υπηρεσ. με τη ιδιότητα του ελεύθ. επαγγ. (οικογ. ιατροί)

8 Δ 40413Ε Αμοιβές υγειον.που εκτελούν ειδικ. υπηρεσ. με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ. (επί συμβάσει έργου ιατροί Κοιν.&Δημ. ιατρείων) Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικές υπηρεσ. με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ. (Μικροβιολ. 1628/55 & επί συμβάσει έργου Μικροβιολόγοι) Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικ. υπηρεσ. με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγ. (Μικροβιολ /55 & επί συμβάσει έργου Ακτινολόγοι) Η Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδικ. υπηρεσ. με την ιδιότητα του ελευθ Θ επαγγ. (ειδκές εργαστηρ. εξετάσεις Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς Δαπάνες επιμόρφ. υγειον. υπαλλήλων Α Εξοδα κηδείας υπαλλ.&συντ/χων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσ. στην ημεδαπή υπαλλ Μισθώματα κτιρίων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά ή τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Εξοδα τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων Ιδρευση και άρδευση Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρ. ή φωταέριο) Πλυντικά Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Α Συντήρηση και επισκευή κτιρίων μισθωμένων Β Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ιδιοκτήτων Συντηρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβ. διάφορα) Α 40879Β Συντήρηση και επισκευή μηχανικού ανελκυστήρων Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπηρ Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών Λοιπές δαπάνες Α Τέλη χαρ/μου επί συμβάσει προσ Α Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Α Προμήθεια υγειονομικού υλικού Β Προμήθεια υγειονομικού υλικού Α Προμήθεια απολυμαντικού υλικού Β Προμήθεια απολυμαντικού υλικού Α Προμήθεια ειδών καθαρισμού & ευπρεπισμού Β Προμήθεια ειδών καθαρισμού & ευπρεπισμού Α Λοιπές προμήθ. ειδών συντήρ. & επισκ. μηχανικ Β Λοιπές προμήθ. ειδών συντήρ. & επισκ. μηχανικ Α Προμήθεια στολών νοσοκόμων Β Προμήθεια στολών νοσοκόμων Α Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Β Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Α Προμήθεια υγραερίων, φωταερίων Β Προμήθεια υγραερίων, φωταερίων 460

9 8 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 40672Α Φαρμακευτική περίθαλψη (συμβεβλημένα φαρμακεία) Β Φαρμακευτική περίθαλψη (απευθείας από το ΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Επίδομα οικογεν. βαρών γάμου Προσωπική διαφορά Επίδομα θεσης ευθύνης Β Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας Ειδικό Νοσοκομειακό Επίδομα παγίων οδοιπ. εξόδων Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες Αμοιβές ιατρών επί συμβάσει έργου Εισροές υπέρ ΙΚΑ Εισροές σε λοιπούς ασφ/κούς αριθμούς Μισθώματα μεταφορικών μέσων Ταχυδρομικά τέλη νοσοκομείων Τηλεφωνικά, τηλεφωνικά & τηλετυπικά εσωτερικού Εξοδα τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων Υδρευση και άρδευση Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρ. φωταερίου) Πλυντικά Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχαν/των Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών Λοιπές δαπάνες Α Προμήθεια υγειονομικού υλικού Β Προμήθεια υγειονομικού υλικού Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Α Προμήθεια ειδών καθαριότητος & ευπρεπισμού Β Προμήθεια ειδών καθαριότητος & ευπρεπισμού Α Προμήθεια τροφίμων Β Προμήθεια τροφίμων Α Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών Β Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών Α Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσηλία) Β Νοσοκομειακή περίθαλψη (έξοδα χειρουργείου κλπ.) Γ Νοσοκομειακή περίθαλψη (ακτιν. μικροβ.) Ν Επιδόματα μητρότητος (βοηθήμ. τοκετού) Ν Εξοδα μετακινουμένων ασθενών Ν Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Μ Βασικός μισθός τακτικών Μ Βασικός μισθός εκτάκτων Μ Επίδομα οικογ. βαρών γάμου Μ Κίνητρο Απόδοσης Μ Προσωπική διαφορά (παρ. 3 άρθ. 24 Ν. 1505)

10 Μ Επίδομα θέσης Μ Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας Μ Επίδομα θέσεως (Φορείου) Μ Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Μ Αποζημίωση για υπερωριακή υπηρεσία Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 50263Μ ώρες Μ Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Μ Εισφορές σε λοιπούς Ασφ/κούς Οργαν Μ Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, 50892Μ μηχανικού εξοπλισμού χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 51431Μ ξηράς Μ Προμήθεια ελαστικών Μ Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Μ Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Βοηθήματα εφάπαξ αεροθεραπείας Νοσοκομειακή Περίθαλψη (σανατόρια) Α Πρόσθετη περίθαλψη (εγχείρητρα κλπ) Β Πρόσθετη περίθαλψη (ακτιν. μικροβ. κλπ) Γ Πρόσθετη περίθαλψη (αμοιβή για ειδικές θεραπείες) Δ Πρόσθετη περίθαλψη (οδοντοπροσ.) Ε Πρόσθετη περίθαλψη (αιματοκάθαρση) Λοιπές παροχές (λουτροθερ. κλπ) Α Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών αναπήρων Β Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών αναπήρων ΑΑ 61313ΑΒ 61313ΒΑ Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών (ζώνες, τεχνιτά μέλη, ορθοπεδικές συσκευές κλπ.) Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών (ζώνες, τεχνιτά μέλη, ορθοπεδικές συσκευές κλπ.) Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών (ομματοϋάλια) Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών (ομματοϋάλια) ΒΒ 61329Α Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Β Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Α Αντίτιμο τροφής Β Αντίτιμο τροφής Α Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας Β Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Επίδομα οικογεν. βαρών γάμου Προσωπική διαφορά (παρ. 3άρθ.24 Ν.3205) Επίδομα ειδικών συνθηκών Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Εισροές υπέρ ΙΚΑ Εισροές σε λοιπούς ασφ/κούς Οργαν

11 10 Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακινούνται ενός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Α Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (εμβόλια) Β Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (εμβόλια) Χοργηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων Α Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας (πρεβαντόρια) Β Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας (παιδικαί στέγαι) Γ Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας (κωφάλαλα) Δ Λοιπές χορηγίες κοινων. πρόνοιας (ανάπηρα) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Βοηθήματα Λόγω Θανάτου Επιδόματα Ασθενείας Επιδόματα Ατυχήματος Επιδόματα Φυματίωσης Βοηθήματα Φυματίωσης Επιδόματα Μητρότητος Εξοδα Μετακνουμένων Ασθενών ΣΥΝΟΛΟ

12 11 ΚΩΔ. ΛΟΓ. 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΠ - ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Αποζημίωση για συμμ.σε Συμβούλια ή επιτροπές Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 500 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Συντάξεις λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο Συντάξεις λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα Συντάξεις λόγω γήρατος Συντάξεις λόγω παραίτησης Συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λοιπές παροχές πρόνοιας Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής της ασφάλισης Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά Λοιπές μεταφορές Ταχυδρομικά τέλη (courier) Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά κλπ Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π Ύδρευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονιμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λ.π Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π

13 Λοιπές δαπάνες Τέλη Προμήθειες βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφ.ύλης & μικροαντ.γραφ Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ελαστικών Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα σε παιδιά των υπαλλήλων Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

14 13 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 3. ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΟΣΑ Ταχυδρομικά Τέλη Τηλέφωνα Ύδρευση ΔΕΗ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή τηλ/κων μέσων Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Ασφάλιστρα και φύλαξη Λοιπές Δαπάνες Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια καυσίμων Επιδόματα ασθενείας Επιδόματα ατυχήματος Επιδόματα αεροθεραπείας Επιδόματα λουτροθεραπείας Επιδόματα κυοφορίας - λοχείας Έξοδα κηδείας Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν Απόδοση των εισπ που έγιναν για λο/σμό του Δημ ΣΥΝΟΛΟ Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Παραλήπτες: Γεν. Δ/νση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 17/06/2015. Αριθ. Πρωτ. 1278

Αθήνα 17/06/2015. Αριθ. Πρωτ. 1278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 18009-116 01 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Μακρή Τηλέφωνα : 210 723 5857, 723 5937-8,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα