Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»"

Transcript

1 Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

2 ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ Σαρ. Γ/λζε : Σ.Θ. Γ5023 Σαρ. Κώδηθαο : Πόιε : Θέξκε - Θεζζαινλίθε Πιεξνθνξίεο : θνο Γηνβαλάθεο - θα Edwards Σειέθσλν : , FAX : Θεζζαινλίθε, Αξ. πξση.340/ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΠΛΩΝ» ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ : Έπηπια Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο ζε επξώ Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε πξνζθνξά ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ηκεξνκελία Ηκέξα Ώξα ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ Ηκ. Μελ. Έηνο εβδνκάδαο 14o ρικ. Θεζ/λίθεο - Ν. Μνπδαληώλ, Κηίξην ΠΑΔΓΔ Σξίηε 12:00 π.κ. Θεζζαινλίθε Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε: ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (20.000,00 Δπξώ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ : 40 εκέξεο Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν Πιεξνθνξίεο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 08:30-14:30 ζην ΓΙ.ΠΑ.Δ. (ππφςε θ.θ. Ι. Γηνβαλάθε θαη. Edwards), ηει , θαμ , 2

3 Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1. ηνπ Π.Γ. 118/2007, «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ 150/Α/2007), 2. ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηεο Τ.Α. κε αξηζ. ΑΤΟ 2/45564/0026/2001 (ΦΔΚ 1066/Β/2001), 3. ηνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (ΦΔΚ 64/Α/2007). 4. ηνπ Ν. 3391/2005 «Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3577/2007 θαη ηζρχεη. 5. ηελ Απφθαζε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο κε αξηζ. 8/ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ. 2. Πξνυπνινγηζκφο: ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (20.000,00 Δπξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 2. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξάο: Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο, θηίξην ΠΑΔΓΔ 14 ρικ. Θεζζαινλίθεο Ν. Μνπδαληψλ, Θέξκε Θεζζαινλίθεο. 3. Υξφλνο δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: , εκέξα Σξίηε, ψξα 12:00 π.κ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 4. ην Γηαγσληζκφ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη νη δηαγσληδφκελνη ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ. 5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 3

4 α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, γ) ζπλεηαηξηζκνί, δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θξάηε ηνπ Δ.Ο.Υ., θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ.γ.. θαη ηξίηεο ρψξεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Δ.Δ. κε δηκεξείο ζπκθσλίεο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 6. Καηά ηα ινηπά ν Γηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. πξση. 340/ Γηαθήξπμε. 7. Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 8. Σα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη παξάιιεια δηαλέκνληαη δσξεάλ απφ ην ΓΙ.ΠΑ.Δ. κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ ΚΟΤΣΙΣΑ 4

5 πληνκνγξαθίεο ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙ.ΠΑ.Δ. Δ.Γ.Γ.Α.Π. Δ.Π.Π.Δ. ΠΑΔΓΔ Δ.Δ. ΔΟΥ ΝΠΓΓ ΝΠΙΓ ΑΔ Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ Οξηζκνί δηαθεξύμεσλ ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ. Αλάδνρνο Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Σν ΓΙ.ΠΑ.Δ. ην νπνίν ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν πξφζσπν πνπ ν ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΑΝΑΓΟΥΟ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ. ) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Γηαθήξπμε Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. ΔΓΓΑΠ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ΔΠΠΔ Δπίζεκε γιώζζα ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηεο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ Δπίζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 5

6 ύκβαζεο Έξγν Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνϋπνινγηζκόο Καηαθύξσζε ύκβαζε πκβαηηθά ηεύρε πκβαηηθό Σίκεκα Φνξέαο Λεηηνπξγίαο Φνξέαο Τινπνίεζεο θαη ε χκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. ΓΙ.ΠΑ.Δ. Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Κάζε απφθαζε επηινγήο Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ. σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε χκβαζε, β. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη δ. ηε Γηαθήξπμε. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο χκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). ΓΙ.ΠΑ.Δ. ΓΙ.ΠΑ.Δ. 6

7 Α. ΜΔΡΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Α.1. Δηζαγσγή Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) αλαπηχζζεη ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηα δχν θηίξηα ηεο ΠΑΔΓΔ ζηελ πεξηνρή Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, ζην 14 ν ρικ. ηεο νδνχ Θεζζαινλίθεο - Ν. Μνπδαληψλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ δεηνχκελν εμνπιηζκφ επίπισλ γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ, ελφςεη ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί λα μεθηλήζνπλ ην επηέκβξην ηνπ Α.2. Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζηα θηίξηα ηεο ΠΑΔΓΔ ζηελ πεξηνρή Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ ΓI.ΠA.Δ. ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ. Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣ. 1. Τραπεηοκρανίο με κακίςματα (τρικζςιο) ΣΔΜ Σναπέγζ - ενακίμ (130x40) βζα αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ΣΔΜ Κάεζζια ενβαζίαξ πενζζηνεθυιεκμ, ιε ακάηθζζδ ιε ιπνάηζα ΣΔΜ 3 4. Κάεζζια ενβαζίαξ πενζζηνεθυιεκμ, ιε ακάηθζζδ πςνίξ ιπνάηζα ΣΔΜ Έδνα ηαεδβδηή (140x80) ΣΔΜ 3 Α.3. Οξηζηηθή Παξαιαβή Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ ΔΠΠΔ, αθνχ δηαπηζηψζεη φηη έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ επίπισλ θαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηηθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, θαη ζχκθσλα κε φζα αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ζα εμεηδηθεπηνχλ ζηε χκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν. Η ΔΠΠΔ ζα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζ' φιεο ηηο θάζεηο ηνπ. 7

8 ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηνπ έξγνπ, ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 23 θαη 24 ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο. Α.4. Δγγύεζε πληήξεζε Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο εγγχεζεο ζπληήξεζεο γηα φιν ηνλ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφ επίπισλ. Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα αξρίζεη ε πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (παξνρή δσξεάλ ζπληήξεζεο). Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο είλαη νη αθφινπζεο: Αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Δπηζθεπή βιαβψλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ εηδψλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ζηα πέληε (5) έηε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα ηερληθφ πξνζσπηθφ, ε εκπεηξία ηνπ νπνίνπ είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζηα απαηηνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ. ε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ απφ θαη πξνο ην ΓΙ.ΠΑ.Δ., ηα κεηαθνξηθά έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Σν θφζηνο ηεο εγγχεζεο θαη θπξίσο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη πξέπεη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξφζθνξα ην θφζηνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο λα ελζσκαηψλεηαη ζην θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. A.5. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ είλαη 40 εκέξεο. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πξνκήζεηαο εγθαηάζηαζεο ησλ επίπισλ κε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο πινπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 8

9 A.6. Σόπνο Τινπνίεζεο - Παξάδνζεο Έξγνπ Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη, θαη λα εγθαηαζηήζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΓΙΠΑΔ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε (θηίξην ΠΑΔΓΔ, 14o ρικ Θεζ/λίθεο - Ν. Μνπδαληψλ, 57001, Θέξκε), φπσο θαη φπνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζζεί κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Α.7. Γηαδηθαζία παξαιαβήο Έξγνπ Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Β.1 Ννκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαίζην Γηαγσληζκνχ θαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ε ΔΠΠΔ δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν - ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ - ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα ην επαλππνβάιεη θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν εληφο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ. Η δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) θνξέο θαη ζε θακία πεξίπησζε ν ρξφλνο ησλ παξαηεξήζεσλ ή ηεο επαλππνβνιήο παξαδνηένπ δελ επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηνπ Έξγνπ. Η παξαιαβή γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα νξηζηνχλ ζηε χκβαζε. 9

10 Β. ΜΔΡΟ: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Β.1. ΓΔΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ελψπηνλ ηεο νξηζζείζαο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηα γξαθεία ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ., 14o ρικ. Θεζ/λίθεο - Ν.Μνπδαληψλ, Θέξκε Θεζζαινλίθεο, ηελ , εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00 π.κ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην ΓΙ.ΠΑ.Δ. εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη Παξάξηεκα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, είλαη δεκνζηεπκέλν ζην site παξάιιεια δε παξέρεηαη δσξεάλ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΓΙΠΑΔ, Τπεχζπλνο θ. Γηνβαλάθεο, ηει , ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ππεχζπλε είλαη ε θ. Edwards, ηει , ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ' απηνχο κε δηθέο ηνπο δαπάλεο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα, ήηνη πξν ηεο εθπλνήο ηνπ κηζνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ειήθζεζαλ ππφςε νη δηαηάμεηο: 1. Σνπ Π.Γ. 118/2007, «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ 150/Α/2007), 2. Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηεο Τ.Α. κε αξηζ. ΑΤΟ 2/45564/0026/2001 (ΦΔΚ 1066/Β/2001), 3. Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 10

11 πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (ΦΔΚ 64/Α/2007), 4. Σνπ Ν. 3391/2005 «Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3577/2007 θαη ηζρχεη θαη 5. Η Απφθαζε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο κε αξηζ. 8/ Β.2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Β.2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαζψο θαη ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνκήζεηα επίπισλ. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Πάλησο, ε επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Β.2.2. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ζηνλ θπξίσο θάθειν α) ηα θαησηέξσ πεξηγξαθφκελα δηθαηνινγεηηθά, β) έλα (1) θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο θαη γ) έλα (1) θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Δηδηθφηεξα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ νη ππνςήθηνη εληφο ηνπ εληαίνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Κεθαιαίνπ Β.5. ηεο παξνχζαο, είλαη ηα αθφινπζα: α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Β.2.3. β) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: β.1) Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ β.2) Όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 11

12 - Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Β.3.1. (β) ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο - Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν Β.3.1. (γ) θαηαζηάζεηο. - Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Β.3.1. (δ) ηεο παξνχζαο. - Όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Β.3.1. (α) ηεο παξνχζαο (εκεδαπνί) θαη ηεο παξαγξάθνπ Β.3.2. (β) ηεο παξνχζαο (αιινδαπνί). - Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν Β.3.3. (β) ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. - Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ Β.3. ηεο παξνχζαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. γ) Δθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. δ) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86 γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ Β.4. ηεο παξνχζαο. Β.2.3. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο (άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007) ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ε νπνία ζα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε παξαπάλσ αμία, δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη : Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 12

13 Σνλ εθδφηε. Σελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, πνπ είλαη ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε Γ/λζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή ηέζζεξηο κήλεο (3+1 κήλαο) κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σνπο φξνπο φηη : 1α) Η Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο. 1β) Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο θαη ζα θαηαβάιιεηαη, νιηθά ή κεξηθά, απφ πηζησηηθφ ίδξπκα -πνπ δε ζα δηθαηνχηαη λα εξεπλά αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε- κεηά απφ κνλνκεξή, έγγξαθε δήισζε ηεο πην πάλσ αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. 1γ) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 1δ) Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 1ε) Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγπεηηθή επηζηνιή δελ πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία απνξξίπηεηαη. Αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο είλαη : - ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ.. - Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο - Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 13

14 - Η εκεξνκελία έθδνζήο ηεο - Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ ππεξεζία. - Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηα θεθ. Β.9. θαη Β.11. ηεο παξνύζαο, κόλν ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηόλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζύκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α 290), νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα αθόινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη δεκόζηα θαη ειέγρνληαη από ην αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από ην ηειεπηαίν. Β.3. Γηθαηνινγεηηθά πξνζθνκηδόκελα από ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε Β.3.1. Οη Έιιελεο Πνιίηεο (α) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. (β) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 14

15 (γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηεο θαη επηθνπξηθέο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. (ε) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (γ) θαη (δ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Β.3.2. Οη Αιινδαπνί. (α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ Β.3.1. (β). (β) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. (γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο παξαγξάθνπ Β.3.1. ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο παξαγξάθνπ Β

16 Β.3.3.Σα Ννκηθά Πξόζσπα (α) Όια ηα παξαπάλσ αλά πεξίπησζε (εκεδαπφ ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν) δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Β.3.1. θαη Β.3.2. Δηδηθφηεξα, ππφρξενη σο πξνο ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, είλαη νη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ.,Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ., ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο Α.Δ. Απφ ην απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ Β.3.1. (β) ηεο παξνχζαο. (β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο σο άλσ πεξίπησζεο (β) εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξίαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Β.3.4. Οη πλεηαηξηζκνί (α) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 16

17 (β) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ Β.3.1. (β) ηεο παξνχζαο. (γ) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ Β.3.1. ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο παξαγξάθνπ Β.3.2., εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ Β.3.3. ηεο παξνχζαο. Β.3.5. Οη Δλώζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο Πξνκεζεπηώλ (α). Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή ζηελ Κνηλνπξαμία. (β). Η έλσζε ή ε θνηλνπξαμία πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. (γ). Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. (δ). ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. (ε). Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 17

18 (ζη).σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ Β.2.2. ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. Β.4. Πξόζζεηνη Όξνη Β.4.1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε ή θνηλνπξαμία πξνκεζεπηψλ ή ζπλεηαηξηζκφο νθείιεη εθηφο απφ ηα πην πάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά λα θαηαζέζεη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ: (α) Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη: 1. Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο θαη 2. Δάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνζθέξνληα ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007. (β) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ αθνξά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν 18

19 ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. (γ) Καηάινγν ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ. Οη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη, εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, ή εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αγνξαζηή, θαη εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ πξνκεζεπηή. (δ) Πεξηγξαθή ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα. (ε) Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο ή ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαινχκελεο εθεμήο σο «Δπηηξνπή». (ζη) Καηάινγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη πξνεγνχκελεο παξαδφζεηο θαη αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ. Οη παξαδφζεηο ζα απνδεηθλχνληαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ σο άλσ πεξίπησζε (γ) ηεο παξαγξάθνπ Β.4.1. Β.4.2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Β.4.3. ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ σο άλσ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ζπκκεηνρή ζα απνξξίπηεηαη. Β.5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Β.5.1. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Β.5.2. Η ππνβνιή κεξηθήο πξνζθνξάο δελ επηηξέπεηαη. 19

20 Κάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Β.5.3. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: α) Πξνζσπηθά ή κε εθπξφζσπφ ηνπο (κε ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ εθπξνζψπεζεο) ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κέζα ζην ρξφλν απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ, ν νπνίνο είλαη έλα εκίσξν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή απφδεημε. β) Σαρπδξνκηθά (ή κε courier), κε ζπζηεκέλν-ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνο ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο, 14ν ρικ. νδνχ Θεζζαινλίθεο-Μνπδαληψλ, Θέξκε Θεζζαινλίθεο, ππφςε θ. Γηνβαλάθε, ηει Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Οη πξνζθνξέο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη, κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν, ζπληαγκέλα ή κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Β.5.4. Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγίδνληαη, αθφκε θαη αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ησλ δηαλνκέσλ, ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο θ.ι.π. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δε ζα παξαιακβάλνληαη. Β.5.5. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ (Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο). γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 20

21 Β.5.6. Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη απνδεθηέο κόλν όηαλ ππνβάιινληαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν : α) ε δχν αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα θέξεη ηελ έλδεημε «πξσηφηππν» θαη ην άιιν «αληίγξαθν», κέζα ζε εληαίν θάθειν ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα νλνκάδεηαη, ζην εμήο, θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Μέζα ζην θάθειν απηφ ζα ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, σο εμήο : 1) Σα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, όπσο αλαιύνληαη αλσηέξσ ζην θεθάιαην Β.2. ζε δχν δεζκίδεο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα). 2) ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά δηθαηνινγεηηθά / ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ ζε δχν αληίηππα, έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν. 3) ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δειαδή νη έγγξαθεο πξνζθνξέο ζε δχν αληίηππα, έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δε ζα είλαη δπλαηφ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζα ζπζθεπάδνληαη ηδηαηηέξσο θαη ζα αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Β.5.7. Γηεπθξηλίδεηαη φηη: α) Πξνζθνξέο πνπ δε ζα δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε Euro ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. β) Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη Απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ζε απηήλ έρνπλ γίλεη δηνξζψζεηο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ (άξζξ. 12 Π.Γ. 118/2007). 21

22 γ) Πξνζθνξέο πνπ ζα παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. δ) Πξνζθνξά αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε ζα απνξξίπηεηαη, απφ ηελ επηηξνπή, σο απαξάδεθηε. ε) Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε ηξφπν λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Γε ζα γίλεηαη δεθηή αλαπξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. ζη) Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, πξνζκεηξνχκελνπο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν δε ρξόλνο ηζρύνο ηνπο ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Η πξνζθνξά πνπ ζα νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν ΓΙ.ΠΑ.Δ. πάλησο, έρεη ην δηθαίσκα, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ, λα δεηά ηελ παξάηαζή ηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο 30 κέξεο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ απηνχ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα καηαηψλνληαη εθηφο αλ ε ππεξεζία θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπλερηζηεί κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Β.6. ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 22

23 Β.6.1. Ο θάθεινο ησλ πξνζθνξψλ ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη δχν επηκέξνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο. Σν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Β.6.2. Η απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, πιελ ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ νξίδνληαη πην πάλσ. Γηθαίσκα λα παξαζηνχλ έρνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Η επηηξνπή ζα κνλνγξάςεη θαη ζα ζθξαγίζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δε ζα απνζθξαγηζηεί αιιά ζα κνλνγξαθεζεί, απφ ηελ επηηξνπή. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα ππνγξάςεη. Β.6.3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ εθηφο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. ηε ζπλέρεηα : α) Δθφζνλ ζην ζηάδην απηφ ππάξμνπλ πξνζθνξέο πνπ θξηζνχλ κε απνδεθηέο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα ελεκεξψζεη εγγξάθσο (αθφκα θαη κε ηειενκνηνηππία) ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, θαιψληαο ηνπο λα παξαιάβνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη κεηά ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. β) Γηα φζεο πξνζθνξέο θξηζνχλ απνδεθηέο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα ζπλέιζεη πάιη ζηνλ ίδην ηφπν ζε εκεξνκελία πνπ ζα πξνζδηνξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ε ίδηα ζηνπο πξνκεζεπηέο εγγξάθσο (αθφκα θαη κε ηειενκνηνηππία) θαιψληαο ηνπο λα παξαζηνχλ ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Πξνκεζεπηήο πνπ απνθιείζηεθε, δελ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθεηαη θαηά ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ. 23

24 Β.6.4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηελ θξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Β.6.5. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ (κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λφκν 2672/98) νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ, φπσο απηά εθεί θαζνξίδνληαη: - Β.3.1. γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο - Β.3.2. γηα ηνπο αιινδαπνχο πνιίηεο - Β.3.3. γηα ηα λνκηθά πξφζσπα - Β.3.5. γηα ηηο ελψζεηο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ - Β.3.4. γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη απηά ηεο παξαγξάθνπ Β.4. [πξφζζεηνη φξνη]. Β.7. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β.7.1. Όξνη πιεξσκήο α) Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξάδνζεο παξαιαβήο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο - παξαιαβήο. β) Η εμφθιεζε ησλ εθδηδφκελσλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε (Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο). Β.7.2. Κξαηήζεηο - Δπηβαξχλζεηο Σνλ αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο βαξχλνπλ φιεο νη ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 24

25 Β.8. ΔΓΓΤΗΔΙ Β.8.1. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη απνξξίπηνληαη. Β.8.2. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε θαη ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. Β.8.3. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ ειιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Δμάιινπ, σο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, γίλνληαη δεθηνί θαη ηίηινη εληφθσλ γξακκαηίσλ Γεκνζίνπ, ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία. Β.9. ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΤΜΒΑΗ Β.9.1. Η ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηχπσλ ηεο Β.11. ελφηεηαο. Β.9.2. ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Β.9.3. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ. κπνξεί λα απνθαζίζεη λα επαλαιάβεη, κε ηελ ίδηα επηηξνπή, ην δηαγσληζκφ ή λα ηνλ καηαηψζεη ή λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε ρσξίο δηαγσληζκφ (αξζξ. 2 αξ. 12δ,13 Ν. 2286/1995). Β.9.4. Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ. θαη αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο κφλν ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή κεηά ηε δηαδηθαζία ηνπ φξνπ Β.6 ηεο παξνχζαο. Απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο, 25

26 πξνζθνκίδνληαο ηελ απαξαίηεηε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία παξακέλεη ζην Παλεπηζηήκην κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Β.9.5. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα ζε απηήλ, κε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο (αξζξ. 23 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, εθφζνλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηδηαίηεξα εθφζνλ δελ παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά είδε θαη πιηθά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία. Με ηελ απφθαζε γηα έθπησζε θαζνξίδνληαη θαη νη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξ. 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Β.9.6. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε φηαλ ε κε έγθαηξε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ε κή εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Παλ/κηνπ ή ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ε επίθιεζε θαη απφδεημε ησλ νπνίσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Β.10. Απόξξηςε πξνζθνξώλ Η απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΓΙΠΑΔ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Η πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο : 1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ φξνπ Β Διιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ φξνπ Β.3. θαη ηνπ φξνπ Β Υξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο ή / θαη εγγπεηηθήο επηζηνιήο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 4. Υξφλνο παξάδνζεο Έξγνπ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 26

27 5. Οπζηψδεο απφθιηζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 6. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 7. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 8. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 9. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα (κε ΦΠΑ) ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ (κε ΦΠΑ). Σν ΓΙ.ΠΑ.Δ. επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο. Β.11. Πξνζδηνξηζκόο πκθεξόηεξεο Σηκήο Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξάο ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ: - Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο - Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο - Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξάο. Ο βαζκφο Β ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν Β = (βi * ζi), δειαδή είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο ή ππννκάδαο θξηηεξίσλ 27

28 αμηνιφγεζεο (βi), επί ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (ζi). Σα βi θαη ζi νξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Κάζε νκάδα απνηειείηαη απφ επί κέξνπο θξηηήξηα, ηα νπνία βαζκνινγνχληαη ρσξηζηά, κε εχξνο βαζκνινγίαο 100 έσο 110 κνλάδεο θαη επηπιένλ έρνπλ επηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ησλ νκάδσλ βαζκνιφγεζεο βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο επηκέξνπο θξηηεξίσλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηελ θαιχηεξε έσο ηε ρεηξφηεξε. Καηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε Δπηηξνπή κπνξεί λα απνξξίςεη ηζρπξηζκνχο ηνπ πξνζθέξνληνο νη νπνίνη θαηά ηε γλψκε ηεο δελ απνδεηθλχνληαη επαξθψο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα εηδνπνηεζεί ζρεηηθά θαη αλ έρεη επηπιένλ δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεη κέζα ζην ρξφλν πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζηελ εηδνπνίεζε πνπ απνζηέιιεη. Σα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο έρνπλ σο εμήο: Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ, γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, ζα γίλεη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα : Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 1 Η ζπκθσλία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή- πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 50 28

29 2 Η ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ είδνπο κε βάζε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ (ν ζπληνκφηεξνο δπλαηφο) 10 4 Η παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 10 5 Η πνηφηεηα εμππεξέηεζεο (service), ε ηερληθή βνήζεηα εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε εμαζθάιηζε αληαιιαθηηθψλ 10 ΤΝΟΛΟ 100% Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, αθνινπζεί νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ πξνθξίζεθαλ απφ ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Η θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηνλ ιφγν Β/Κ. πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ιφγν Β/Κ, φπνπ Β ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο θαη Κ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξέο πνπ ηειηθά ππνινγίδνληαη λα έρνπλ ίζνπο ιφγνπο Β/Κ, ζεσξνχληαη σο ίζεο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο φηαλ ν ίδηνο ιφγνο Β/Κ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο, απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βάζεη ηεο Σερληθήο Βαζκνινγίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθνχο Πίλαθεο. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα δηαβηβάζεη ζηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ην/α πξαθηηθφ/ά ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλάδεημεο ηνπ/ησλ πξνκεζεπηή/σλ πνπ πξνζέθεξε/αλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Η Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζήο ηεο ζηνπο πξνζθέξνληεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην ζηάδην απηφ. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνζθαιεί ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/εο ν/νη νπνίνο/νη πξνζθέξεη/νπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, λα πξνζθνκίζεη/νπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ Β.3 ηνπ ΜΔΡΟΤ Β ηεο παξνχζαο. 29

30 Η εκεξνκελία ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ζα γλσζηνπνηεζεί, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζα ζηαιεί κε θαμ ή έγγξαθν ζηνπο Πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ ζπλνιηθά απνδεθηέο, δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο. Όηαλ ν/νη πξνκεζεπηήο/εο ν/νη νπνίνο/νη πξνζθέξεη/νπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη/νπλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ Β.3 ηνπ ΜΔΡΟΤ Β ηεο παξνχζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ Β.2. ηνπ ΜΔΡΟΤ Β ηεο παξνχζαο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. Β.2. ηνπ ΜΔΡΟΤ Β ηεο παξνχζαο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Αλαδφρνπ. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Αλαδφρνπ εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. Β.2. ηνπ ΜΔΡΟΤ Β. 30

31 Αρηζκός ύκβαζες: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Καηάξηηζε χκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα επίπισλ ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ζηηο..., κεηαμχ ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ: α. ηνπ Δηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ειιάδνο κε ΑΦΜ..., ΔΟΤ..., πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο θ. Κψζηα Θ. Γξακκέλν θαη ην νπνίν εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο ζα απνθαιείηαη «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ» ή «ΠΕΛΑΣΗ» θαη β. Σνπ..., πνπ εδξεχεη ζηελ... ζηελ νδφ..., κε ΑΦΜ..., ΔΟΤ..., λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ..., ζχκθσλα κε ην ππ αξηζ..../... ΦΕΚ θαη ε νπνία εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο ζα απνθαιείηαη «ΑΝΑΔΟΥΟ» ή «ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ», ζπλνκνινγήζεθαλ, ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ δεθηά ηα αθφινπζα: ΔΕΔΟΜΕΝΟΤ ΟΣΙ: Σν ΔΙΠΑΕ πξνθήξπμε ηνλ ππ αξηζ.... Πξφρεηξν Δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο... γηα ηελ Πξνκήζεηα Εγθαηάζηεζε Επίπισλ. Με ηελ ππ αξηζ..../... απφθαζε ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο έγηλε απνδεθηή ε εηζήγεζε θαηαθχξσζεο ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ σο άλσ Πξφρεηξνπ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Επίπισλ θαη ε πξνκήζεηα θαηαθπξψζεθε γηα ζπλνιηθφ πνζφ... ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζηνλ Αλάδνρν. Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη κε ηελ παξνχζα ζηνλ Αλάδνρν, θαηφπηλ δηελέξγεηαο ηνπ σο άλσ Πξφρεηξνπ Δηαγσληζκνχ, ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηεο θαζψο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο ππ αξηζ.... δηαθήξπμεο. 1. Ορηζκοί Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ: 1.1. χκβαζε είλαη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη φια ηα ζπλεκκέλα ζ απηφ πξνζαξηήκαηα, ηεχρε θαη ινηπά έγγξαθα, ήηνη νη Εγγπεηηθέο Επηζηνιέο Καιήο Εθηέιεζεο, ην Σεχρνο Πξνθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνχ, ε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, εθεμήο απνθαινχκελε σο «Πξνζθνξά» θαη φιεο νη επηζηνιέο πνπ αληειιάγεζαλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΔΙΠΑΕ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη κε ηνλ αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ Αλάδνρνο είλαη Εκπηζηεπηηθή Πιεξνθνξία ζεκαίλεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θάζε πιεξνθνξία / δεδνκέλν, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, δηακνξθσκέλε ή κε, πνπ παξέρεηαη απφ ην έλα κέινο ζην άιιν θαη ην νπνίν θξίλεηαη εκπηζηεπηηθφ απφ ην κέινο πνπ ην παξέρεη θαη αλαθέξεηαη σο απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πειάηεο, ηηκνιφγεζε πξντφλησλ, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηερληθέο ηεο εκπνξίαο-πξνψζεζεο πξντφλησλ, ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη αθνξνχλ ηξφπν θαηαζθεπήο θάζε κε δεκνζηνπνηεκέλε, αληαγσληζηηθή ή ηερληθά πνιχηηκε πιεξνθνξία, θηι. Εκπίπηνπλ ζην παξφλ θαη νη πξνθνξηθέο απνθαιχςεηο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ «Πειάηεο» ζεκαίλεη ην λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ απνθηά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε «Ηκέξα» ε εκεξνινγηαθή εκέξα «Επηηξνπή Παξαιαβήο» είλαη ε Επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο ηνπ ΔΙ.ΠΑ.Ε., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 2. Αληηθείκελο ζύκβαζες 31

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - 1 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 Σαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΠΜΓ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΠΓΓ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΠΜΓ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΠΓΓ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ(ΝΠΓΓ) ΠΗΝΓΟΤ & ΚΑΣΔΥΑΚΖ -ΠΑΠΑΓΟ T.K. 15669 AΦΜ 090010259 Γ.Ο.Τ. ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Απ. Γιακήπςξηρ: 01 Ημεπομηνία : 02 Φεβποςαπίος 2016 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 17/9/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 36678 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παχινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 1 ΑΓΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Γηεύζπλζε: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Τπνδ/λζε: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σκήκα: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Fax: 2271044311 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα