ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 1

2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πλαίσιο συνάντησης εργασίας... 5 Εισαγωγικό σημείωμα... 6 Α. Η θέση της E.TA.K στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον... 7 Α.1. Πλαίσιο σχεδιασμού Α.2. Συνοπτικός πίνακας στόχων και κατευθύνσεων (πλαίσια αναφοράς για θέματα ΕΤΑΚ) Α.3. Διαφαινόμενες προοπτικές για επενδύσεις στην Ε.ΤΑ.Κ Β. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων παρεμβάσεων Ε.ΤΑ.Κ. μέχρι σήμερα B.1. Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις Ε.ΤΑ.Κ στο πλαίσιο της διαχειριστικής περιόδου B.2. Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις Ε.ΤΑ.Κ στο πλαίσιο της διαχειριστικής περιόδου Β.3. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων στον τομέα Ε.ΤΑ.Κ Β.4. Αντίκτυπος της Ε&Τ στην οικονομική ανάκαμψη Γ. Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων Έρευνας και Καινοτομίας Δ. Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας και ιεράρχησή τους Δ.1. ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριστεία στην Έρευνα Α. Συμβολή της Ε.ΤΑ.Κ στην απασχόληση και την αναχαίτιση του brain drain Β. Η ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) Σύνδεση Έρευνας με την Παραγωγή Εξωστρέφεια Επιστήμη και Κοινωνία Υποστήριξη Πολιτικών Ε.ΤΑ.Κ Δ.2. Μεθοδολογία Θεματικής εξειδίκευσης των Αξόνων / Πυλώνων Πολιτικής Ε. Αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές Κάλυψη προβλεπόμενων από των Κανονισμό «Αιρεσιμοτήτων» (Conditionalities) Ε.1. Δημιουργία διακριτού επιχειρησιακού προγράμματος για την Ε.ΤΑ.Κ Ε.2. Οι Περιφέρειες στο σχεδιασμό και η εφαρμογή στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης ΣΤ. Χωρική - περιφερειακή διάσταση τομεακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης Ζ. Συνέργειες-συμπληρωματικότητες με άλλες τομεακές πολιτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 3

4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (FP7)... 8 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΤΟΧΟΙ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε.ΤΑ.Κ ΠΊΝΑΚΑΣ 3 R&D PROFILE, 2009 (ΠΗΓΗ: DG RESEARCH & INNOVATION) ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε&A (ΠΗΓΕΣ: RAND, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τ.Ε.Σ, Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΓΕΤ) ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ EUROPE ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΧΉΜΑ 1 SCIENCE AND INNOVATION PROFILE OF GREECE (ΠΗΓΗ: OECD, 2010)... 9 ΣΧΉΜΑ 2 RELATIONSHIP OF AVERAGE R&D INVESTMENT, ON GDP GROWTH, E ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 4

5 Πλαίσιο συνάντησης εργασίας Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο , η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ), οργανώνει συνάντηση εργασίας, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου (9:00-17:00), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με συμμετοχή εκπροσώπων φορέων αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών, Υπουργείων, Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων. Η συνάντηση αποτελεί σημείο εκκίνησης της φάσης διαβούλευσης που είναι απαραίτητη για την διαμόρφωση προτάσεων και προτεραιοτήτων σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.ΤΑ.Κ). Στη νέα Προγραμματική Περίοδο , η Έρευνα και η Καινοτομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της Κοινοτικής χρηματοδότησης, καθώς τα κονδύλια που θα διατεθούν για τον τομέα αυτό μέσω του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», αναμένεται να αυξηθούν από 50 δις ευρώ που είναι σήμερα (7 ο ΠΠ), σε 80 δις ευρώ. Σε αυτά προστίθενται και τα κονδύλια που θα δοθούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (όπως θα καθοριστεί στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2020) όπου και εκεί η Έρευνα και η Καινοτομία αναδεικνύονται σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας προκειμένου ένα Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. να λάβει Κοινοτική χρηματοδότηση. Κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη νέα περίοδο, έχει η περιφερειακή διάσταση της Καινοτομίας, καθώς οι Περιφέρειες της χώρας καλούνται να αναπτύξουν στρατηγική καινοτομίας, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε αυτή την προσπάθεια, ενεργό υποστηρικτικό ρόλο έχουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας. Σκοπός της συνάντησης εργασίας είναι να ενημερωθούν οι φορείς αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειών) σχετικά με την έννοια της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Strategy- S³) σε επίπεδο χώρας ή περιφέρειας, η οποία, υποστηρίζοντας μια ιεράρχηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας και την αντίστοιχη στοχοθέτηση ενεργειών στα θέματα Ε.ΤΑ.Κ, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αντιμετώπισης της σημερινής οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη. Οι φορείς των Περιφερειών θα ενημερωθούν επίσης και για τις προτάσεις της Γ.Γ.Ε.Τ σχετικά με τον σχεδιασμό της πολιτικής για την Έρευνας, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία για την επόμενη προγραμματική περίοδο , με στόχο να αναδειχθούν η Έρευνα και Καινοτομία ως προτεραιότητες στον αναπτυξιακό σχεδιασμό των Περιφερειών της χώρας μας. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 5

6 Εισαγωγικό σημείωμα Το παρόν αποτελεί κείμενο βάσης (αρχική έκδοση) για την πρόταση της ΓΓΕΤ, ώστε να αποτελέσει το έναυσμα για ανταλλαγή απόψεων με τις περιφέρειες & όλο το φάσμα των φορέων Ε&Τ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας περιόδου Το κείμενο ακολουθεί τη δομή που έχει προταθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων με βάση το Παράρτημα 1 της 1ης Εγκυκλίου της ΕΥΣΣΑΑΠ (Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (βλ. Παράρτημα Α). Στην επόμενη έκδοση της πρότασης, θα ληφθεί υπόψιν η ιεράρχηση προτεραιοτήτων που θα γίνει στη συνέχεια της διαβούλευσης με τους περιφερειακούς / τομεακούς φορείς που συντονίζει η ΓΓΕΤ για τα θέματα Ε.ΤΑ.Κ. Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ), ως γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας, επεξεργάζεται αντίστοιχα, με βάση τις προτάσεις των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (T.E.Σ), τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σχετικά με την έρευνα στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (Ε.ΤΑ.Κ) στη νέα προγραμματική περίοδο Όπως επισημαίνεται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων «Η βασική πρόκληση για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η μέγιστη συμβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της χώρας μέσα από στοχευμένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, σε τομείς που παρουσιάζουν μέγιστη προστιθέμενη αξία για τη χώρα. Βασική στρατηγική επιδίωξη αποτελούν φυσικά η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η αποκατάσταση της τρωθείσας από την κρίση κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί αδήριτη απαίτηση πλέον στον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό να αναλύσουμε σε βάθος τις δυνατότητες και αδυναμίες της χώρας και των Περιφερειών της, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται, να προετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση απειλών και κυρίως να εντοπίσουμε τις αστοχίες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων μέχρι σήμερα. Οι αστοχίες αυτές που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε αποκλίσεις από την επίτευξη των στόχων σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Βασική προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η δραστική βελτίωση και του συστήματος παραγωγής έργων με την άρση των θεσμικών και διοικητικών εμποδίων που παρατηρούνται στους εμπλεκόμενους φορείς». Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των Κρατών Μελών και Περιφερειών στο σχεδιασμό των στρατηγικών καινοτομίας σε σχέση με την ευφυή εξειδίκευση έχει αναπτυχθεί η πλατφόρμα της Ε.Ε. Smart Specialisation - S³ Platform - η οποία είναι ανοικτή για εγγραφή των Κρατών Μελών και Περιφερειών (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu). Η ΓΓΕΤ παροτρύνει τις Περιφέρειες να αξιοποιήσουν το παραπάνω εργαλείο, ώστε να υποστηριχθούν ως προς το έργο τους. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 6

7 Α. Η θέση της E.TA.K στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Ελλάδα διέρχεται μια εποχή κρίσιμων αλλαγών που θα καθορίσουν το μέλλον της για τις επόμενες δεκαετίες. Η ελληνική κοινωνία μέσω της οικονομικής κρίσης αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δίχως σύγχρονη παραγωγική βάση δεν είναι δυνατό να διατηρήσει το προ της κρίσης βιοτικό επίπεδο και να δημιουργήσει προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωζώνης και δεν μπορεί να προχωρήσει σε νομισματική υποτίμηση, θα πρέπει να δώσει έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω επένδυσης στην έρευνα και καινοτομία, την αξιοποίηση και ενίσχυση κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (ειδικά εκείνων που έχουν πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον) και την ανάπτυξη εταιρειών ή/και άλλων επιχειρηματικών σχημάτων υψηλής τεχνολογίας που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συμβολή της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη είναι καταλυτική, όπως τεκμηριώνεται από μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες τονίζουν ότι επένδυση στην Ε&Τ σε ποσοστό 3% σε ευρωπαϊκό μέσο όρο (Μ.Ο.) έως το 2020 θα μπορούσε να δημιουργήσει 3,7 εκ. θέσεις εργασίας έως το Η χώρα μας δαπανά πολύ λιγότερα χρήματα από τους περισσότερους εταίρους της για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Eπίσης, τα ¾ σχεδόν των χρημάτων αυτών προέρχονται από δημόσιες πηγές (εθνικές και κοινοτικές) και δαπανώνται από δημόσιους φορείς (κυρίως ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα). Παράλληλα, από το 2001 μέχρι το 2011, η χώρα πέφτει συνεχώς στην κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 1 (90η θέση παγκοσμίως μεταξύ 142 χωρών, από την 36 η που ήταν το 2001 μεταξύ 75 χωρών), ενώ σε ό,τι αφορά στο δείκτη καινοτομίας, που είναι κρίσιμος παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μίας χώρας, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται στους moderate innovators 2 και σε σχέση με την Ευρώπη, βρίσκεται στην 20 η θέση σε σύνολο 27 χωρών με ένα ποσοστό ανάπτυξης 2,5% το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό. Σημαντική είναι επίσης η απουσία κρατικής ζήτησης για την έρευνα, με την υποστήριξη της οποίας, η Πολιτεία θα μπορούσε να διαμορφώσει στρατηγικές αποφάσεις και να χαράξει πολιτικές για την εξυπηρέτηση των εθνικών αναγκών και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, με βάση τα κατάλληλα επιστημονικά τεκμήρια. Ταυτόχρονα υπάρχει χαμηλή χρηματοδότηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τον ιδιωτικό τομέα. 1 The Global Competitiveness Report pg189 2 Innovation Union Scoreboard 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 7

8 All Funding Schemes / Όλοι οι τύποι έργων Priority Area/Θεματική Προτεραιότητα- Υποπρόγραμμα Οικονομική Έργα / συμβόλαια με συνεισφορά/χρηματοδότηση συμμετοχή τουλάχιστον ενός της ΕΕ προς τους ελληνικού φορέα Grant Ελληνικούς φορείς/ Agreements with at least one EC financial contribution to participation in selection (GR) partners in selection (GR) Number/αρ. % Euros Health 77 4,89% Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology Information and Communication Technologies Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP 80 5,08% ,02% ,34% Energy COOPERATION 50 3,18% Environment (including Climate Change) 101 6,42% Transport (including Aeronautics) 119 7,56% Socio-economic sciences and Humanities 22 1,40% Space 28 1,78% Security 39 2,48% General Activities 4 0,25% COOPERATION Total for COOPERATION IDEAS European Research Council 23 1,46% IDEAS Total for IDEAS 23 1,46% PEOPLE Marie-Curie Actions ,95% PEOPLE Total for PEOPLE ,95% CAPACITIES Research Infrastructures 105 6,67% Research for the benefit of SMEs 115 7,31% Regions of Knowledge 8 0,51% Research Potential 35 2,22% Science in Society 24 1,52% Support for the coherent development of research policies 1 0,06% Activities of International Cooperation 22 1,40% CAPACITIES Total for CAPACITIES EURATOM Fusion Energy 2 0,13% Nuclear Fission and Radiation Protection 6 0,38% EURATOM Total for EURATOM 8 0,51% Total for all Specific Programmes % Πίνακας 1 Η ελληνική συμμετοχή στις ανταγωνιστικές προσκλήσεις και η χρηματοδότηση ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) (Περίοδος: Ιαν Φεβρ. 2012) - Πηγή: Ε. Ε. Ωστόσο, υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία που σχετίζονται με την επιτυχή συμμετοχή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας (τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα) σε ανταγωνιστικές προσκλήσεις των Προγραμμάτων Πλαισίων της Ε.Ε. (όπως αυτή που αντιστοιχεί στις ερευνητικές περιοχές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με αντίκτυπο στη δημιουργία εταιρειών υψηλής εξειδίκευσης και εξωστρέφειας - βλ. τομέα μικροηλεκτρονικής, δημιουργία startups κλπ.) καθώς και άλλων περιοχών στις οποίες υπάρχει σημαντικό ποσοστό Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) βλ. Πίνακα 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 8

9 Επίσης, ένα σημαντικό θετικό χαρακτηριστικό του Ελληνικού ερευνητικού συστήματος αφορά στον τομέα των επιστημονικών δημοσιεύσεων, όπου οι Έλληνες ερευνητές έχουν καλές επιδόσεις, πολύ κοντά στον Μ.Ο. της ΕΕ, υποδεικνύοντας την καλή ποιότητα της έρευνας στην Ελλάδα και την εξωστρέφεια του ελληνικού συστήματος Ε.ΤΑ.Κ. Στο παρακάτω σχήμα υπάρχει απεικόνιση του προφίλ της Ελλάδας όσον αφορά αποδόσεις στην επιστήμη και καινοτομία, με βάση Μ.Ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχήμα 1 Science and innovation profile of Greece (Πηγή: OECD, 2010) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2.2 9

10 Α.1. Πλαίσιο σχεδιασμού Το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται οι αρμόδιες αρχές να σχεδιάσουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό , καθορίζεται μεταξύ άλλων από τις δεσμεύσεις της χώρας, οι οποίες αποτυπώνονται σε μία σειρά κειμένων σχετικά με τους αναπτυξιακούς και δημοσιονομικούς στόχους για το προσεχές μέλλον. Τα κείμενα αυτά είναι η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Ε 2020), το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο και τα Μνημόνια Οικονομικής Πολιτικής (βλ. Πίνακας 2) Παράλληλα, ο σχεδιασμός της ΓΓΕΤ για την επένδυση στην Ε&Τ θα ευθυγραμμιστεί κυρίως με την ανάγκη συμπληρωματικότητας της εθνικής χρηματοδότησης (προερχόμενης είτε από το ΠΔΕ, είτε από ιδιωτικούς πόρους) με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (όπως θα καθοριστεί στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2020) και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και Καινοτομία. Ιδιαίτερη έμφαση στις κυριότερες διεθνείς δημόσιες πολιτικές, αλλά και στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. δίνεται στην ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργίας ερευνητικών υποδομών ως τις πλέον σημαντικές παραμέτρους για τη διαφοροποίηση της γενικής εικόνας και του επιπέδου του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, έμφαση στα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας παρατηρείται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες (flagship initiatives) «Ένωση Καινοτομίας» και «Ψηφιακό Θεματολόγιο» για την «έξυπνη ανάπτυξη». Η εμβληματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας Ένωσης Καινοτομίας (Innovation Union) έχει ως στόχο την εστίαση της πολιτικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας (π.χ. κλιματική αλλαγή, αλιεία, υγεία, δημογραφικές αλλαγές), με ταυτόχρονη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και αγοράς, ούτως ώστε οι εφευρέσεις να μετατρέπονται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντα 2020», η επιστημονική αριστεία συνδέεται άμεσα με την λειτουργία, ανάπτυξη και συνεργασία στον χώρο των Ερευνητικών Υποδομών 3. 3 Ο όρος «ερευνητική υποδομή» περιλαμβάνει τις φυσικές και εικονικές υποδομές που προσφέρουν στην ερευνητική κοινότητα τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου. Ο ορισμός καλύπτει βασικό εξοπλισμό ή τα βασικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, πόρους γνωσιακής βάσης, όπως συλλογές, αρχεία, δομημένες πληροφορίες ή συστήματα συνδεόμενα με τη διαχείριση δεδομένων, που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα, υποδομές που βασίζονται σε πολυδύναμες και ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και ιδίως σε πολυδύναμες τεχνολογίες πλέγματος, δικτύων, υπολογιστικής, λογισμικού και επικοινωνιών και κάθε άλλη οντότητα μοναδικού χαρακτήρα που χρησιμοποιείται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση

11 Α.2. Συνοπτικός πίνακας στόχων και κατευθύνσεων (πλαίσια αναφοράς για θέματα ΕΤΑΚ) Πλαίσιο Ορισμός Στόχος για δαπάνες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Στρατηγική «Ευρώπη 2020» «Ορίζοντας 2020» Αντιπροσωπεύει την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής ένωσης για την τρέχουσα δεκαετία, με έμφαση στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, Το πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και καινοτομία με τρεις προτεραιότητες: Άριστη Επιστήμη, Βιομηχανική ηγεμονία και ανταπόκριση σε Κοινωνικές Προκλήσεις Πολιτική συνοχής Προσδιορίζει τους άξονες περιφερειακής επενδυτικής πολιτικής στην Ευρώπη, με κύριο στόχο την καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων Οι ακαθάριστες δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) σε επίπεδο Ε.Ε. να πλησιάσουν το 3% του ΑΕΠ 4 (από το μέσο όρο 1,85% που είναι σήμερα). Ο στόχος αυτός θα πρέπει να εναρμονιστεί με την εθνική στρατηγική για την Έρευνα και Καινοτομία (κύρια στόχευση ως προς τον πυλώνα «Έξυπνη Ανάπτυξη» Η Ε.Ε. με δεδομένη την αναπτυξιακή προοπτική της επένδυσης στη έρευνα, προτείνει την αύξηση των άμεσων δαπανών της Ε.Ε για Ε&Τ σε 80 δις ευρώ (από 50 δις κατά την τρέχουσα περίοδο) 2.4 δις Ευρώ για ερευνητικές υποδομές Σύνδεση εργαλείων πολιτικής συνοχής (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) με δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων (βλ. 5 η Έκθεση Συνοχής) Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Εργαλείο προγραμματισμού / καθορισμoύ στρατηγικής κατεύθυνσης για την επόμενη δημοσιονομική προγραμματική περίοδο στα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειές τους που θα επιτρέψει ένα πολύ καλύτερο συνδυασμό των διαφόρων ταμείων για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία της πολιτικής συνοχής, της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και της αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής. Έγγραφο που προσδιορίζει τις πολιτικές και τα μέτρα της χώρας για την υποστήριξη της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Europe 2020 Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο ενισχύει τη συμβολή της σύνδεσης έρευνας και καινοτομίας, που θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των αντίστοιχων επενδύσεων της Ε.Ε μέσω των αντίστοιχων Διαρθρωτικών Ταμείων των επιμέρους πολιτικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο Ανάγκη αναθεώρησης εθνικού στόχου ώστε οι δαπάνες για Ε & ΤΑ να αναπροσαρμοστούν σε σχέση με το στόχο του 2% του ΑΕΠ έως το 2020, με 40% συμμετοχή εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα Πίνακας 2 Στόχοι & συσχετισμοί πλαισίων αναφοράς με τα θέματα Ε.ΤΑ.Κ 4 Διατήρηση του φιλόδοξου στόχου της Στρατηγικής της Λισσαβόνας το Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων αναφέρεται ότι απαιτείται μεταστροφή σε μια πολιτική Ε&Τ βάσει αποτελέσματος ενώ μια πιο στοχευμένη και αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων πόρων είναι εφικτή και μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, ώστε να διατηρήσει το τεχνολογικό υπόβαθρο της Ελλάδας και να προωθήσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Στην περίπτωση αυτή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να είναι σημαντικές πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να επιτρέψουν την συνέχιση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και την ενεργό συμμετοχή των Ερευνητικών Κέντρων και των Πανεπιστημίων. Στο παρόν πλαίσιο, η ΓΓΕΤ θα συντονίσει την κατανομή των διαθέσιμων πόρων της Ε.Ε. για την Ε&Τ, μέσω των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 Η πολιτική συνοχής για το διάστημα 2020 θα επικεντρωθεί σε πόρους που αφορούν λίγες προτεραιότητες που συνδέονται στενά με την στρατηγική της Ε2020, προσδιορίζοντας ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους, με ενδυνάμωση θεσμικών και ρυθμιστικών πλαισίων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση

12 Με προϋπολογισμό 24,6 δις, που περιλαμβάνει χρηματοδότηση περί τα 2,4 δις για την υποστήριξη της πρόσβασης και της διασύνδεσης των Ερευνητικών Υποδομών που έχουν ιεραρχηθεί ως σημαντικές στην Ευρώπη, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα προωθήσει θετικά τις ερευνητικές υποδομές που αναπτύσσονται. Η χρηματοδότηση αυτή θα εξασφαλίσει παγκοσμίου φήμης ερευνητικές υποδομές (περιλαμβάν. ηλεκτρονικές υποδομές) με πρόσβαση σε όλους τους ερευνητές της Ευρώπης και πέραν αυτής, θα κάνει την Ευρώπη έναν ελκυστικό τόπο για τους καλύτερους ερευνητές παγκοσμίως, προωθώντας ταυτόχρονα την επιστημονική διάκριση στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι ερευνητικές υποδομές ως ερευνητικές οντότητες όπου η βασική έρευνα έρχεται σε διαδραστική σχέση με την εφαρμοσμένη έρευνα προκειμένου να δημιουργήσουν καινοτομίες στην καθημερινή μας ζωή - αποκτούν ιδιαίτερη έμφαση, λόγω της δυνατότητας ανάδειξης σημαντικών συνεργειών σε ό,τι αφορά στην περιφερειακή καινοτομία και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη που αποδίδουν στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη» (Digital Agenda) εντάσσονται αντίστοιχα αναπτυξιακές δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών (e-infrastructures). Σημειώνεται ότι ενώ στο παρελθόν η καινοτομία στην περιοχή των ΤΠΕ καθοδηγούταν από την πλευρά της προσφοράς της βιομηχανίας ΤΠΕ, οι ανάγκες της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον, όπου οι ηλεκτρονικές υποδομές είναι καταλύτες και λειτουργούν ως προάγγελοι της ψηφιακής καινοτομίας στην κοινωνία, ως σύνολο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα και δημοσιεύσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά αποτελέσματα ερευνητικών έργων. Διεθνώς, η διασφάλιση της πρόσβασης σε σύγχρονες ερευνητικές υποδομές είναι καθοριστική για την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα της παραγόμενης έρευνας. Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου , η εθνική στρατηγική για τις ερευνητικές υποδομές, αποτελεί και ex ante αιρεσιμότητα στον τομέα της Ε.ΤΑ.Κ στο πλαίσιο της. Ως εκ τούτου, στο σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου είναι απαραίτητο να ενταχθούν δράσεις για την ενίσχυση των Ερευνητικών Υποδομών και την ανάδειξη προτεραιοτήτων / ιεραρχήσεων σε σχέση με τις εθνικές ανάγκες και τον στρατηγικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η χώρα στο διεθνές περιβάλλον. Τέλος θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι συνέργειες με τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας και άλλα προγράμματα συνεργασίας Ε&Τ (βλ. Euro-mediterranean cooperation plan for R&D) καθώς και την θετική προδιάθεση της χώρας στην ανταποδοτική δυναμική αντίστοιχων προγραμμάτων. 12

13 Α.3. Διαφαινόμενες προοπτικές για επενδύσεις στην Ε.ΤΑ.Κ Σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές για την περίοδο (COM (2011) 500 final), καθώς και για τις δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων (Πέμπτη Έκθεση Συνοχής), οι δράσεις για έρευνα τεχνολογία και καινοτομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της Κοινοτικής χρηματοδότησης για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Η εφαρμογή των Μνημονίων Οικονομικής Πολιτικής δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου αύξησης επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία (τα στοιχεία του 2007, που βαίνουν στάσιμα, αναδεικνύουν Α.Ε.Δ.Ε.ΤΑ στο 0.58% του ΑΕΠ, με τις αμοιβές προσωπικού να αντιπροσωπεύουν περί το 60% της συνολικής δαπάνης διαχρονικά). Ένας ενδεικτικός στόχος διπλασιασμού του απόλυτου ποσού της Α.Ε.Δ.Ε.ΤΑ (περί το 1,2% ως το 2020) απαιτεί υπερδιπλασιασμό των απασχολούμενων στην έρευνα - δηλαδή να φθάσουμε στο 1,2% του ΑΕΠ, πρέπει να έχουμε αύξηση των απασχολουμένων στην έρευνα τουλάχιστον κατά 110% δηλ. οι να γίνουν περίπου Παράλληλα απαιτείται εκπαίδευση των ερευνητών, ώστε να πληρούν τους Ε&Τ στόχους και προώθηση ελκυστικών συνθηκών εργασίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, με ισχυρά κίνητρα για θεαματική στροφή του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία. Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζεται το προφίλ της Ε.ΤΑ.Κ στη χώρα μας το Πίνακας 3 R&D profile, 2009 (Πηγή: DG Research & Innovation) 13

14 Σε σχέση με την διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ερευνητική διαδικασία, σύμφωνα με αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ που χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ 7 «για κάθε 1% στον ρυθμό μεταβολής των δαπανών ΕΤΑ των επιχειρήσεων περίπου 4 εκ - των δυο προηγούμενων ετών, το ΑΕΠ μεταβάλλεται κατά 0,07% - περίπου 140 εκ», γεγονός που αποδεικνύει την πολύ μεγάλη σημασία των δαπανών Ε.ΤΑ.Κ των επιχειρήσεων στην οικονομία της χώρας. Κατά συνέπεια, εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στη βούληση της Ελληνικής Πολιτείας να διαμορφώσει κατά τέτοιο τρόπο τις προτάσεις και τους στόχους της για την επόμενη περίοδο, και να αναδείξει το σύνολο της χρηματοδότησης για την έρευνα ως «επενδυτικού σκοπού», ώστε να μπορέσει να επιτύχει σημαντική αύξηση των διατιθέμενων πόρων για Ε.ΤΑΚ, αλλά και να επιτύχει ταυτόχρονα αύξηση της χρηματοδότησης δράσεων Ε.ΤΑ.Κ, ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα. Για να μπορέσει να υπάρξει αύξηση της Α.Ε.Δ.Ε.Τ.Α προερχόμενης τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα (και ο στόχος της Ευρώπης 2020 να προσεγγισθεί έστω και μερικώς), απαιτείται ο σχεδιασμός και η συνεπής εφαρμογή μιας μακρόπνοης στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Η ΓΓΕΤ τονίζει την ανάγκη συντονισμού θεμάτων που αφορούν στην Έρευνα και Καινοτομία για την βέλτιστη ανταπόκριση σε κίνητρα και αιρεσιμότητες (conditionalities) που θέτουν τα παραπάνω πλαίσια, με μετρήσιμα στοιχεία για την απόδοση των μέτρων που υιοθετούνται, που εξασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε στοχευμένες επενδύσεις, ομαλή χρηματοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα και υποδομές που καλύπτουν κρίσιμους τομείς της εθνικής και περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα, απλοποίηση των κανόνων διαχείρισης και επικέντρωση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ανάγκες σημαντικής ενίσχυσης υποδομών και ερευνητικών θυλάκων αριστείας σε κεντρικό επίπεδο ή / και στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Η ανάδειξη, ενθάρρυνση και ανταλλαγή καλών πρακτικών στις περιφέρειες και την κεντρική διοίκηση θα δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας της περιφέρειας με την κεντρική διοίκηση (με αναθεώρηση και απομάκρυνση εμποδίων που την επηρεάζουν αρνητικά) με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων Ε.ΤΑ.Κ για την «έξυπνη ανάπτυξη» της χώρας μας. Σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, το στοίχημα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στον 21 ο αιώνα δεν θα βασισθεί στην ανταγωνιστικότητα των χαμηλών μισθών και στην ευρωστία του τραπεζικού τομέα, αλλά στην αξιοποίηση της «οικονομίας της γνώσης», στην δυνατότητά μας να καινοτομούμε και να παράγουμε υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες. Η επένδυση στη γνώση είναι ο μοναδικός σίγουρος δρόμος για την πρόοδο μιας κοινωνίας. 7 ΙΟΒΕ, Εμπόδια στην Καινοτομία των Επιχειρήσεων, Μάιος

15 Β. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων παρεμβάσεων Ε.ΤΑ.Κ. μέχρι σήμερα Οι βασικές πολιτικές Ε.ΤΑ.Κ υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, κυρίως μέσω των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με χρηματοδότηση από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ενώ μικρό μέρος τους υλοποιήθηκε μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών της χώρας καθώς και εθνικών πόρων, μέσω του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. Μολονότι εκκρεμεί μία εις βάθος αποτίμηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, επιχειρείται μια περιγραφή των άμεσων, κυρίως, ποσοτικών αποτελεσμάτων τους (ιδίως σε ότι αφορά σε δράσεις του Γ ΚΠΣ), καθώς και μια παρουσίαση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανόμενης και εκτίμησης για την εικόνα μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Τέλος, παρατίθεται μια εκτίμηση πιθανών αστοχιών τους ή επιτευγμάτων τους και αναφορά σε διαχειριστικές δυσκολίες στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. B.1. Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις Ε.ΤΑ.Κ στο πλαίσιο της διαχειριστικής περιόδου Το ΕΠΑΝ Ι σχεδιάστηκε ως βασικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και έθεσε μια σειρά ειδικότερων στρατηγικών στόχων κατά τομέα παρέμβασης. Στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας ο στόχος που τέθηκε ήταν η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της ανάδειξης νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με βάση συνεκτικά τεχνο-οικονομικά δίκτυα. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Ι, χρηματοδοτήθηκαν είκοσι επτά (27) δράσεις και περίπου έργα εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στον Άξονα 4 και τα Μέτρα 3.3 και 8.3. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την υλοποίηση τεσσάρων καινοτόμων ενεργειακών ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας και την υποστήριξη 64 έργων ενίσχυσης των Ερευνητικών Ινστιτούτων της Γ.Γ.Ε.Τ. με στόχο την ανάδειξή τους σε κέντρα αριστείας. Επιπλέον, ενισχύθηκαν 352 παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας, δημιουργήθηκαν 33 εταιρείες ταχείας ανάπτυξης (spin-off) για εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υλοποιήθηκαν 123 έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης κοινοπραξιών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, χρηματοδοτήθηκαν διακρατικές συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες προερχόμενες από ΑΕΙ/ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και επιχειρήσεις, δημιουργήθηκαν 5 Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα) για οργανωμένη προώθηση της καινοτομίας σε τομείς που ενδιαφέρουν την περιφερειακή οικονομία. 15

16 Αναπτύχθηκε το πρώτο τεχνολογικό Cluster στην μικροηλεκτρονική που συγκεντρώνει ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 7 θερμοκοιτίδες που παρέχουν υπηρεσίες σε 61 επιχειρήσεις έντασης γνώσης (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), χρηματοδοτήθηκε η πρώτη στον κόσμο πλωτή, πλήρως αυτόνομη ενεργειακά και μηδενικής παραγωγής ρύπων, μονάδα αφαλάτωσης «Υδριάδα» (2008, πρώτο βραβείο «Regio Stars»). Επιπλέον, προωθήθηκε με την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μελετών / ενεργειών, αλλά δεν προχώρησε έως τώρα με ιδιαίτερα ικανοποιητικά ρυθμό, η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (παρέμβαση υψηλής στρατηγικής σπουδαιότητας, φιλόδοξη ως προς τη στόχευσή της, για την επιτυχία της οποίας απαιτείται σύγκλιση απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σημαντική επιτάχυνση των προσπαθειών). Στον Τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, 1544 νέοι επιστήμονες εκπόνησαν διδακτορική διατριβή μέσω του ΠΕΝΕΔ, 184 ερευνητές από το εξωτερικό εντάχθηκαν σε δημόσια ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων τους μέσω του προγράμματος ΕΝΤΕΡ, 4686 άτομα καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο «Ανθρώπινα δίκτυα Ε & Τ Επιμόρφωσης» και αναπτύχθηκε το δίκτυο Ελληνίδων Ερευνητριών «Περικτιόνη». B.2. Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις Ε.ΤΑ.Κ στο πλαίσιο της διαχειριστικής περιόδου Με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) κατά την Δ προγραμματική περίοδο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων και την αποτελεσματική προώθηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των σχετικών παρεμβάσεων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) εκπόνησε Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής, αποτελεί η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ως βασικού παράγοντα στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και στην μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, που συνιστά κλειδί για την ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ευημερίας των πολιτών γενικότερα. Στην ανωτέρω περίοδο, έχει προγραμματιστεί η χρηματοδότηση έργων βασισμένα σε τέσσερις πυλώνες α) Ανθρώπινο δυναμικό και ερευνητικές υποδομές, β) Διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας προαγωγή της καινοτομίας γ) Εξωστρέφεια, δ) Διασύνδεση επιστήμης και κοινωνίας με συνολικό προϋπολογισμό Δημόσια Δαπάνη. 16

17 Στην δαπάνη αυτή συνεισφέρουν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα: Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα ΕΠΑΕ Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψηφιακής Σύγκλισης, καθώς και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Αττικής, Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νησιών, Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα) ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ ΕΡΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΠΟΣΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011 ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ ERC ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΘΑΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΚΡΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΠ ΑΤΤ.) ,00 51,71 % ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ENISA ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΗΝΑ ΙΝΒΙΣ (ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ) ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΙΤΕ / ΕΙΧΗΜΥΘ (ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ) ΙΤΕ/ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ) ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ (ΠΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ,00 2,82 % ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CORALLIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : CLUSTER ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.ΤΑ.Κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.ΤΑ.Κ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ vouchers for SME s ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (SPIN OFF SPIN OUT) ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ ΑΙ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚH E&T ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ESFRI (προετοιμασία στην υποστήριξη των Ελληνικών εταίρων και γενικά της Ελληνικής συμμετοχής). ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ JTI s (ARTEMIS, ENIAC). ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ERANET (MARIFISH, MARINERA, κ.λ.π.) ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΓΑΛΛΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΗΠΑ) ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΑ (νέα προκήρυξη για τον παραγωγικό χώρο). ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΓΕΤ Ε&Τ ,66% ,16% ,65% ΣΥΝΟΛΟ % Πίνακας 4: Δαπάνες Ε&Τ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Πηγή: ΓΓΕΤ) 17

18 Β.3. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων στον τομέα Ε.ΤΑ.Κ Οι γενικότερες διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος Ε.ΤΑ.Κ στη χώρα που περιγράφονται σε άλλες ενότητες, είχαν αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των έργων Ε.ΤΑ.Κ, κυρίως όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία των δράσεων, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στα οφέλη βιωσιμότητάς τους, όπου σε ένα μεγάλο βαθμό, παρατηρείται έλλειψη βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων των έργων μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης. Μολονότι το μείγμα πολιτικών που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα περισσότερα προβλήματα/αδυναμίες του συστήματος Ε.ΤΑ.Κ, η έλλειψη μακροχρόνιων στρατηγικών αναπτυξιακών επιλογών της χώρας και ο ασαφής καθορισμός του ρόλου της έρευνας, μοιραία οδήγησε σε χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνας, έλλειψη εστίασης και προτεραιοτήτων και έλλειψη συνέχειας, αιτίες που ευθύνονται σε ένα μεγάλο βαθμό για τα πενιχρά αυτά αποτελέσματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των μέχρι σήμερα ασκούμενων πολιτικών είναι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ πολιτικών Ε.ΤΑ.Κ που εφαρμόζονται από τη ΓΓΕΤ και πολιτικών που προωθούνται από άλλα Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης (Επενδυτικοί Νόμοι), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη κλπ., με βασική αιτία τα όσα αναφέρθηκαν αφενός στην προηγούμενη παράγραφο και αφετέρου, στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και επιλογών σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης της χώρας. Αυτή την κακή πρακτική επιδιώκει να τερματίσει η ΓΓΕΤ με την υπό σχεδίαση στρατηγική, με την ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της σε θέματα Ε.ΤΑ.Κ, τόσο στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης, όσο και στο επίπεδο περιφερειακών πολιτικών για την έρευνα. Πιο αναλυτικά, παρατίθενται συμπεράσματα για τις έως σήμερα παρεμβάσεις: Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε δράσεις ΕΤΑ ανήλθε σε περίπου 30% του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων Ε.ΤΑ.Κ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, η ανάπτυξη πρωτότυπων / καινοτόμων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις ή μέσω της συνεργασίας τους με τους ερευνητικούς οργανισμούς, ήταν περιορισμένη. Ο παραγωγικός ιστός της χώρας και το σύστημα Ε&Τ δεν φαίνεται να συναντούνται από άποψη στόχων και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αλλά και προκλήσεις για το μέλλον σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Παρατηρείται υψηλός βαθμός συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων και, κατά συνέπεια, της χρηματοδότησης στο νομό Αττικής. Ως αποτέλεσμα, το προ-υφιστάμενο υψηλό επίπεδο περιφερειακών ανισοτήτων, όσον αφορά τις Ε&Α δαπάνες και δραστηριότητες, συνεχίζει να είναι παρόν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός και το ευρύ πεδίο των δράσεων / παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με το πολύπλοκο και γραφειοκρατικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο τους, τον κατακερματισμό της διαχείρισης και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων διαχειριστικών υπηρεσιών, οδήγησε σε πολλαπλές απαιτήσεις και διοικητικά καθήκοντα που εμποδίζουν την παρακολούθηση των πραγματικών αποτελεσμάτων των δράσεων Ε.ΤΑ.Κ. Το σύστημα Ε.ΤΑ.Κ της χώρας χρηματοδοτείται χωρίς ουσιώδη τεκμηρίωση και αξιολόγηση με επιστημονικά κριτήρια βάσει των οποίων η χώρα διαμορφώνει, υλοποιεί και βελτιώνει τις πολιτικές της. 18

19 Για παράδειγμα, η ανάγκη διασφάλισης των κριτηρίων αυτών είναι ιδιαίτερα επιτακτική στην περίπτωση όπως εκείνη των Ερευνητικών Υποδομών, οι οποίες αφορούν μακροχρόνιες επενδύσεις, όπου η βιωσιμότητα απειλείται όχι μόνο από το κόστος κατασκευής (κτιριακές υποδομές, εργαστηριακός εξοπλισμός, εξειδικευμένο προσωπικό σε ερευνητές και μηχανικούς που θα απασχοληθεί κλπ.), που θα πρέπει να προϋπολογιστεί σε βάθος χρόνου, αλλά και από τα αντίστοιχα λειτουργικά κόστη και κόστος πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι ορατή η σύνδεση της χρηματοδότησης της έρευνας με το όφελος προς τον πολίτη. Το σύστημα Ε&Τ παρουσιάζει πολύ καλές επιδόσεις στη συμμετοχή του στα προγράμματα πλαίσιο της Ε.Ε. σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Ταυτοχρόνως όμως, παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση και φαίνεται να οικοδομείται σύμφωνα με τις εξελίξεις στο σύστημα της Ε.Ε., έχοντας ως κίνητρο την μόνη αξιόπιστη πηγή χρηματοδότησης. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, είναι να δημιουργούνται στρεβλώσεις που εμποδίζουν την εξέλιξη του συστήματος στην κατεύθυνση την βασισμένη στις ανάγκες και τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, αλλά και την παραγωγική της δυναμική. Παρατηρείται επίσης αδυναμία στόχευσης σε υποδομές που δημιουργούν ή εξυπηρετούν κρίσιμη μάζα τόσο ερευνητών όσο και των επιχειρηματικών πεδίων που συνδέονται με αυτές. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά την αξιοσημείωτη συνεισφορά στην επιβίωση του συστήματος Ε&Τ στην χώρα, η συμμετοχή του αυτή στα προγράμματαπλαίσιο δεν φαίνεται να παίζει κάποιο ουσιώδη ρόλο στην οικονομία της χώρας (βλ. κάτωθι πίνακα για τον αντίκτυπο της Ε&Τ στην οικονομική ανάκαμψη) Τέλος, το πολύπλοκο γραφειοκρατικό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ , η δημιουργία παράλληλων με τη ΓΓΕΤ μηχανισμών για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, καθώς και η έλλειψη ρευστότητας από πλευράς επιχειρήσεων, οδήγησε σε χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων Ε.ΤΑ.Κ. Επιτείνεται έτσι ένας κατακερματισμός του συστήματος Ε&Τ ο οποίος, για να είναι ανταγωνιστικός, απαιτεί επιπλέον πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό), χωρίς ανταπόδοση. 19

20 Average R&D investment, Β.4. Αντίκτυπος της Ε&Τ στην οικονομική ανάκαμψη Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την χαμηλή επίδραση των επενδύσεων σε Ε&Τ (με στοιχεία περιόδου ) για την Ελλάδα και την αύξηση του ΑΕΠ της, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε27 4,0 3,5 FI SE 3,0 DK 2,5 FR AT DE 2,0 1,5 1,0 IE ES UK PT IT CZ BE NL EE LU 0,5 EL LV BG CY RO LT HU PL SK 0,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 GDP growth, 2010 Σχήμα 2 Relationship of average R&D investment, on GDP growth, E27 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ορίζοντας

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/14-07-2014 Αριθμ. Απόφασης : 153/2014 ΘΕΜΑ 4o. «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Η ΕΛΛΑ Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (σελ.2 ) 2. ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα