ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)"

Transcript

1 ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) D 1 : Φ.Ε.Κ. 504/τ. Δ / Ο Σ.Α.Ο. (Συντελεστής Δόμησης) ορίζεται ως εξής: α. Σ.Α.Ο.=1,00, για οικόπεδα μέχρι 100 τετρ. μέτρα. β. Σ.Α.Ο.=1,00, για οικόπεδα από 100 μέχρι 200 τετρ. μέτρα. γ. Σ.Α.Ο.=0,80, για οικόπεδα από 200 μέχρι 300 τετρ. μέτρα. δ. Σ.Α.Ο.=0,80, για οικόπεδα από 300 μέχρι 400 τετρ. μέτρα. ε. Σ.Α.Ο.=0,70, για οικόπεδα από 400 τετρ. μέτρα και πάνω. Η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 τετραγωνικά μέτρα. Κατ εξαίρεση, για τουριστικές εγκαταστάσεις, η συνολική μέγιστη επιφάνεια ορόφων του κτιρίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 τετρ. μέτρα. ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) 1750 Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 48, 47, 46) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (ΘΕΣΗ ΜΠΑΣΟΥΛΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ) 1750 Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥ- ΜΟΣ 5 (ΘΕΣΗ ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ) 1350 Δ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 45, 44) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ - ΚΑΡΔΑΜΙΔΑ) 1350 Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 34, 33, 32, 31, 30, 29) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΝΩΝΥ- ΜΟΣ 14 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 (ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΑΜΙΔΑ) 1150 ΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 28, 27, 26, 25, 24) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 (ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé, Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 135

2 ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ Ζώνες: 0,60 Δ 0,55 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D 2 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 17, 16, 15, 14, 13) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 1-9) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 13, 12, 11, 10) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩ- ΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Δ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé, Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 136

3 ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α 0,80 Β, Γ Ζώνες: 1,00 Δ 0,90 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXV: 0 XXXV: 0,50 ( Φ.Ε.Κ. 336/τ. Δ /1976) Οι θύλακες και ερείπια σύμφωνα με το παραπάνω Φ.Ε.Κ. έχουν Σ.Α.Ο.=0. Γι αυτές τις περιπτώσεις των θυλάκων και ερειπίων απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Γραμμικές ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ - ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ (από Πλατεία Καραολή & Δημητρίου μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Ακτή Κρητικών Οίκων μέχρι Ακτή Καμπάνη - Αλεξ. Μαυρογένους) δεξιά Β ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΤΟΥΡΛΙΑΝΗΣ - ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΝΤ. ΨΑΡΡΟΥ - ΦΟΥΡΝΑΚΙΩΝ - ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ - ΟΡΙΟ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΔΙΟΔΟΣ - ΣΚΑΡΔΑΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΙΤΤΟΝ ΝΤΕ ΤΟΥΡΝΕΦΟΡ - ΟΡΙΟ ΜΕ ΘΕΟΞΕΝΙΑ - ΔΗΜ. ΠΙΠΠΑ - ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΓΚΥΖΗ - ΩΛΩ Μ. - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΩΜΟΛ ΘΕΟΦΙΛΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΗ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 3700 Γ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. - ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚ. - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΠΟΝΗ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΟΥ - ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ( ΜΟΥΣΕΙΟΥ) - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΔΗΜ Δ ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ (ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ) - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΗΓΑΔΑ- ΚΙΟΥ - ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΠΟΝΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚ. - ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΝΟΝΟΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΟΣΕΙΔΩ- ΝΟΣ - ΠΟΥΛΣΕΝ Γ. - ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗ ΤΕΛΗ - ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΓΟΥΛΕ- ΛΕΡ Γ. - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΚΑΡΔΑΝΑ - ΔΙΟΔΟΣ - ΟΡΙΟ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ - ΦΟΥΡΝΑΚΙΩΝ - ΑΝΤ. ΨΑΡΡΟΥ - ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΟΥΡ- ΛΙΑΝΗΣ - ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΗ - ΩΜΟΛ ΘΕΟΦΙΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΩΛΩ Μ. - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ - ΓΚΥΖΗ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΔΗΜ. ΠΙΠΠΑ - ΟΡΙΟ ΜΕ ΘΕΟΞΕΝΙΑ - ΜΕΛΠΩΣ ΑΞΙΩΤΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΑΡΗ ΒΑΣ. - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΥΣΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 137

4 - ΑΚΤΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑ- ΝΗ (ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ) 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (από Πηγαδακίου μέχρι Λεμπέγκ. Α) αριστερά ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (από Πλατεία Παπαμάρκου Μάρκαρη μέχρι Αγ. Αρτεμίου) ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (από Πλατεία Παπαμάρκου Μάρκαρη μέχρι Βορείου Ηπείρου) αριστερά ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΡΛΩΦ (από Ακτή Καμπάνη μέχρι Ζερλέντη Περ.) αριστερά ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΡΛΩΦ (από Ζερλέντη Περ. μέχρι Αρμενιστού) αριστερά ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΡΛΩΦ (από Ακτή Καμπάνη μέχρι Πλατεία Αγ. Κυριακής) δεξιά ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ - ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ (από Πλατεία Καραολή & Δημητρίου μέχρι Πλατεία Μ. Μαυρογένους) δεξιά ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ - ΑΛΕΞ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ (από Πλατεία Μ. Μαυρογένους μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) δεξιά ΑΛΕΥΚΑΝΤΡΑΣ (από Όριο Σχεδίου Πόλεως μέχρι Αγ. Παρασκευής) δεξιά ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (από Αγ. Κυριακής μέχρι Γιγάντων) δεξιά ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (από Γιγάντων μέχρι Ενόπλων Δυνάμεων) δεξιά ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (από Αρμενιστού μέχρι Ρήγα Φερραίου) αριστερά ΑΞΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Αγίας Παρασκευής μέχρι Μητροπόλεως) αριστερά ΑΞΙΩΤΗ ΜΕΛΠΩΣ (από Πλατεία 1 μέχρι Φάμπρικας) δεξιά ΑΡΤΑΚΗΝΩΝ (από Βορείου Ηπείρου μέχρι Κύθνου) αριστερά ΒΕΝΕΤΙΑΣ (από Παναγιωτάκη Νικούσιου μέχρι Αγ. Αναργύρων) ΒΙΤΑΛΕ ΒΟΤΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (από Στενών Πόρτας μέχρι Πλατεία Αγ. Ιωάννου Μπαρκιάς) αριστερά ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Αγίου Λουκά μέχρι Αγίου Αθανασίου) δεξιά ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Βαρθολομαίου Γκύζη μέχρι Αρτακηνών) δεξιά ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Αρτακηνών μέχρι Πλατεία Δημ. Κούτση) δεξιά ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από προέκταση άξονος οδού Ιγν. Μπάσουλα - Σημείο 5 μέχρι Ενόπλων Δυνάμεων) δεξιά ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Ιγν. Μπάσουλα - Σημείο 4 μέχρι Δημητριάδη Κ.) αριστερά ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Δημητριάδη Κ. μέχρι Ιγν. Μπάσουλα) αριστερά ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Ιγν. Μπάσουλα μέχρι Μητροπόλεως) αριστερά ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΚΟΥΖΗ ΔΗΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Κ. (από Ιγν. Μπάσουλα μέχρι Βορείου Ηπείρου) ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (από Βορείου Ηπείρου μέχρι Τουρλανής) δεξιά ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (από Μητροπόλεως μέχρι προέκταση άξονος οδού Τουρλανής) αριστερά ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (από προέκταση άξονος οδού Τουρλανής μέχρι Ματθαίου Ανδρονίκου) αριστερά ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (από Τουρλανής μέχρι προέκταση οδού Ματθαίου Ανδρονίκου) δεξιά ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΝΙΚ. (από Φλώρου Ζουγανέλη μέχρι Σκαρδανά) αριστερά ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΝΙΚ. (από Παναχράντου μέχρι Αγίων Τεσσαράκοντα) δεξιά ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΩΣΤΑΚΗ & ΝΩΝΤΑ ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΙΧΑΛΗ (από Ακτή Καμπάνη μέχρι Πλατεία Αγ. Κυριακής) αριστερά ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ (από Μητροπόλεως μέχρι Παναγιωτάκη Νικούσιου - Μιχ. Σολωμού) ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ (από Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι Νικ. Καλογερά) αριστερά ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΠΕΡΝΗ ΖΩΡΖΗ (από Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι Αδιέξοδο) αριστερά ΝΙΚΙΟΥ ΠΑΝΑΓΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ )(από Μαυρογένους Δημητρίου μέχρι Σκαρδανά) δεξιά ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ (από Εμμ. Φαμέλη μέχρι Φιλικής Εταιρείας) δεξιά 2800 Σ.Ε. 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 2,2 2,6 2,6 2,4 1,8 1,8 2,2 1,6 1,6 1,6 2,8 1,8 1,9 1,9 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,2 1,8 1,8 138

5 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ (από Λητούς μέχρι Όριο με Εκκλησίες) αριστερά ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩΝ (από Δημητρίου Μαυρογένους μέχρι Αγίας Άννης) δεξιά ΠΙΤΤΑΡΑΚΗ ΖΑΝΝΗ (από Λαμ. Κατσώνη μέχρι Πλατεία Ι. Μελετοπούλου) δεξιά ΠΙΤΤΑΡΑΚΗ ΖΑΝΝΗ (από Λαμ. Κατσώνη μέχρι Κουζή Γεωργούλη) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (από Καμπάνη Μιχάλη μέχρι Αδελφών Ορλώφ) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (από Μέλπως Αξιώτη μέχρι Σχολής Αγίου Λουκά) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (από Διονύσου μέχρι Αγίου Λουκά) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΥΚΑΝΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΟΥΜΕΝΙΟΥ (από Αγίων Τεσσαράκοντα μέχρι Δημητρίου Μαυρογένους) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Ακτή Κρητικών Οίκων μέχρι Ακτή Καμπάνη - Αλεξ. Μαυρογένους) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Βορ. Ηπείρου μέχρι Όριο με Αθλοπαιδιές) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Βορ. Ηπείρου μέχρι Κύθνου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Κύθνου μέχρι Ωμόλ Θεοφίλου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΕΛΛΕΝ ΖΑΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ (από Αγ. Παρασκευής μέχρι Αγ. Ευθυμίου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. (από Μελετοπούλου Ι. μέχρι Αγ. Γερασίμου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (από Μητροπόλεως μέχρι Μαρίας Μελετοπούλου) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΟΥΣΕΙΟΥ (από Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) αριστερά ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΟΥΣΕΙΟΥ (από Σταυροπούλου Δημητρίου μέχρι Πολυκανδριώτου Γεωργίου) αριστερά ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΟΥΣΕΙΟΥ (από Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους μέχρι του Περρή) δεξιά ΣΒΟΡΩΝΟΥ Ι. ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. (από Πολυκανδριώτου Νικ. μέχρι Πολυκανδριώτου Γεωρ.) δεξιά ΣΤΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜ. (από Αγ. Γερασίμου μέχρι προέκταση άξονος οδού Αγίου Ιωάννου) δεξιά ΦΑΜΕΛΗ ΕΜΜ. (από Ματθαίου Ανδρονίκου μέχρι Παναχράντου) αριστερά ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ (από προέκταση άξονος οδού Δημ. Πίππα μέχρι Μέλπως Αξιώτη) δεξιά ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΡΗΓΑ (από Ματθαίου Ανδρονίκου μέχρι Παπαχράντου) αριστερά ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΡΗΓΑ (από προέκταση άξονος οδού Ματθαίου Ανδρονίκου μέχρι Παπαχράντου) δεξιά ¼ëïé ïé υπόλοιποι äñüìïé - ëåùöüñïé, τμήματά τους Þ ðëáôåßåò που δεν περιγράφονται, Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. Σ.Ε. 2,4 2,4 1,6 2,4 1,6 1,8 2,2 2,2 2,9 2,2 1,9 2,4 2,4 2,6 2,2 1,8 2,4 2,4 1,6 1,8 1,8 139

6 ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΟΡΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,70 ΣΤ 0,65 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D 2 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Γραμμική Όλα τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο Όριο του Οικισμού, που διέρχεται από τα σημεία Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Δ Περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα, που βρίσκονται εντός των Ορίων του Οικισμού ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2100 Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 10, 11, 12, 13, 14, 15) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ Όλα τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο Όριο το Οικισμού, που διέρχεται από τα σημεία ¼ëïé ïé υπόλοιποι äñüìïé - ëåùöüñïé, τμήματά τους Þ ðëáôåßåò που δεν περιγράφονται, Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. Σ.Ε. 140

7 ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β Ζώνες: 0,60 Γ 0,55 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D 2 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Γραμμική Όλα τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο Όριο του Οικισμού, που διέρχεται από τα σημεία 6, 5, 4, 3, 2, 1, 17, 16, 15, Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ Όλα τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο Όριο το Οικισμού, που διέρχεται από τα σημεία 6, 5, 4, 3, 2, 1, 17, 16, 15, 14 ¼ëïé ïé υπόλοιποι äñüìïé - ëåùöüñïé, τμήματά τους Þ ðëáôåßåò που δεν περιγράφονται, Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. Σ.Ε. 141

8 ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΤΟΥΡΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α 0,60 Β 0,55 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D 2 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Γραμμική Όλα τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο Όριο του Οικισμού, που διέρχεται από τα σημεία 2, 1, 14, 13, Β Όλος ο υπόλοιπος Οικισμός Τούρλος, πλην της Α Γραμμικής Ζώνης ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ Όλα τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο Όριο το Οικισμού, που διέρχεται από τα σημεία 2, 1, 14, 13, 12 ¼ëïé ïé υπόλοιποι äñüìïé - ëåùöüñïé, τμήματά τους Þ ðëáôåßåò που δεν περιγράφονται, Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. Σ.Ε. 142

9 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÍÇÓÏÓ: NAÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÐÅÑÁÈÏÕ ÁÐÅÑÁÈÏÕ (ÁÐÅÉÑÁÍÈÏÕ) ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Για όλες τις ζώνες Σ.Ο.=1,00 D 3: Ö.Å.Ê. 345 Ä / Ö.Å.Ê. 594 Ä/ Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 ÁíÜëïãá ìå ôïv Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò A Β Γ Δ Æþíç: Æþíç: Æþíç: Æþíç: Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (Από όριο οικισμού Απείρανθου μέχρι την πλατεία) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 -Όριο οικισμού - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 -Όριο οικισμού - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - Όριο οικισμού - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - όριο οικισμού -ΑΝΩΝΥΜΟΣ

10 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 1,3 ¼ëïé ïé υπόλοιποι äñüìïé - ëåùöüñïé, τμήματά της Þ ðëáôåßåò που δεν περιγράφονται, Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0 144

11 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÐÅÑÁÈÏÕ ÌÏÕÔÓÏÕÍÁÓ Á Æþíç: 1,00 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÌÏÕÔÓÏÕÍÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ AÍÙÍÕÌÏÓ 1 (ÐÁÑÁËÉÁÊÇ) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,2 Ó.Å. = 1,0. 145

12 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÄÁÌÁÑÉÙÍÏÓ ÁÃÉÁÓÓÏY Á Æþíç: 0, 80 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÃÉÁÓÓÏÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 146

13 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÄÁÌÁÑÉÙÍÏÓ ÂÏÕÑÂÏÕÑÉÁÓ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Á Æþíç: 0, 63 D : Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: á. Ãéá ïéêüðåäï ìéêñüôåñï Þ ßóï ìå 200 ôì.: 800 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÂÏÕÑÂÏÕÑÉÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 147

14 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÊÏÑÙÍÉÄÏÓ ÁÐÏËËÙÍÁ Á Æþíç: 0, 90 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÐÏËËÙÍÁÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ AÍÙÍÕÌÏÓ 1 (ÐÁÑÁËÉÁÊÇ) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,2 Ó.Å. = 1,0. 148

15 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: KOÑÙÍÉÄÏÓ ÊÏÑÙÍÉÄÁÓ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Á Æþíç: 0, 70 D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÏÑÙÍÉÄÁ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 149

16 ÄÇÌÏÓ: ÍÇÓÏÓ: NAÎÏÓ ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÊÏÑÙÍÏÕ ËÉÙÍÁ Á Æþíç: 0, 80  Æþíç: 0, 80 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôï ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ËÉÙÍÁÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 1) ÔÌÇÌÁ Á 500  Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôï ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ËÉÙÍÁÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (5, 6, 7, 8, 9, 5) ÔÌÇÌÁ  ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 150

17 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ Á Æþíç: 0,66  Æþíç: 0,65 ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÖÉËÏÔÉÏÕ ÖÉËÏÔÉÏÕ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2.Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Á Æþíç: ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Â Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÖÉËÏÔÉ (åêôüò ôçò Æþíçò Á)

18 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (áðü όριο οικισμού από Χώρα μέχρι Ανώνυμο 2) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (áðü Áíþíõìï 2 ìý ñé Ανώνυμο 3) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (áðü Áíþíõìï 3 μέχρι όριο οικισμού προς Απείρανθο) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,3 1,3 1,3 Ó.Å. = 1,0. 152

19 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ Á Æþíç: 0,69 ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁËÊÅÉÏÕ ÊÁËÏÎÕËÏÕ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÁËÏÎÕËÏÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 9, 8, 16, 17, 18, 5, 19, 3, 20, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 153

20 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁËÊÅÉÏÕ ÊÅÑÁÌÉÏÕ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Á Æþíç: 0, 72 D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÅÑÁÌÉ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (2, 3, 27, 26, 25, 24, 23, 8, 9, 10, 22, 2)

21 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,1 Ó.Å. = 1,0. 155

22 ÄÇÌÏÓ: ÄÑÕÌÁËÉÁÓ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁËÊÅÉÏÕ XÁËÊÅÉÏÕ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Á Æþíç: 0,72 D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁËÊÉ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 9, 10, 11, 12, 13, 1) (åêôüò áðü ôï ôìþìá ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (á, â, ã, ä, å) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0 156

23 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÃÉÏÕ ÁÑÓÅÍÉÏÕ ÁÃÉÁÓ ÁÍÍÁÓ A Æþíç: 0,90  Æþíç: 0,90 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 BëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôï ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ÁÃÉÁ ÁÍÍÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 1) 1100  Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôï ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý ÁÃÉÁ ÁÍÍÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (ÐÁÑÁËÉÁÊÇ) ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 (áðü Áíþíõìï 1 (ðáñáëéáêþ) ìý ñé üñéá ïéêéóìïý) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,1 1,1 Ó.Å. = 1,0. 157

24 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: NAÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÃÉÏÕ ÁÑÓÅÍÉÏÕ ÁÃÉÏÕ ÁÑÓÅÍÉÏÕ Á Æþíç: 0,82 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÃÉÏÓ ÁÑÓÅÍÉÏÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 158

25 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ A Æþíç: 0,90  Æþíç: 0,90 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 BëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÃÉÏÕ ÁÑÓÅÍÉÏÕ ÁÃÉOÕ ÐÑÏÊÏÐÉÏÕ Á Æþíç: ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (ÐÁÑÁËÉÁÊÇ) - ÏÑÉÏ ÏÉÊÉÓÌÏÕ óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (ÐÁÑÁËÉÁÊÇ) 1050  Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôï ôìþìá ôïõ ïéêéóìïý áðü ôá óçìåßá (10, 11, 12, 13, 10) ÁÃÉÏÓ ÐÑÏÊÏÐÉÏÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 (ÐÁÑÁËÉÁÊÇ) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,3 Ó.Å. = 1,0. 159

26 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÂÉÂËÏÕ ÂÉÂËÏÕ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Á Æþíç: 0,66 D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 Á Æþíç: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΒΙΒΛΟ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 6α, 7α, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1)

27 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 4 Ó.Å. 1,3 1,3 1,3 1,3 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò που δεν βρίσκονται στην παραπάνω ζώνη και δεν περι- γράφονται στα αναλυτικά στοιχεία δρόμων Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 161

28 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÃÁËÁÍÁÄÏÕ ÃÁËÁÍÁÄÏÕ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Á Æþíç: 0,76 D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 Á Æþíç: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΓΑΛΑΝΑΔΟ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, , 5, 6, 7, 8, 1) 162

29 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,1 Ó.Å. = 1,0. 163

30 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: NAÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÃÁËÇÍÇ ÃÁËÇÍÇÓ Á Æþíç: 0,80 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÃÁËÇÍÇ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 550 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1) 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 164

31 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÃËÉÍÁÄÏÕ ÃËÉÍÁÄÏÕ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Á Æþíç: 0,76 D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 1. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 Á Æþíç: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΓΑΛΙΝΑΔΟ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19,20, 1)

32 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÏÓ 1 AÍÙÍÕÌÏÓ 2 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 3 AÍÙÍÕÌÏÓ 4 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,1 1,1 1,1 1,1 Ó.Å. = 1,0. 166

33 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: NAÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÅÃÃÁÑÙÍ ÅÃÃÁÑÙÍ Á Æþíç: 0, 80 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÅÃÃÁÑÅÓ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 167

34 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÌÅËÁÍÙÍ ÊÏÕÑÏÕÍÏ ÙÑÉÏÕ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéáò ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Á Æþíç: 0,66 D 4: Ö.Å.Ê. 504 Ä / Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: 400 ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: 2 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá Þ áêüëõðôá åðéöáíåßáò ìåãáëýôåñçò Þ ßóçò ôùí 2000 ì, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýðôåé ðïéï åßíáé ôï åëü éóôï åìâáäü áñôßïõ ïéêïðýäïõ óôçí ðåñéï Þ. Ùò Ó.Á.Ï. èá ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôï åëü éóôï Üñôéï ïéêüðåäï. 2. Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé ãéá åãêáôáóôüóåéò ïñãáíéóìþí êïéíþò ùöåëåßáò: 800 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÏÕÑÏÕÍÏ ÙÑÉÏ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0 168

35 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: NAÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: MEËÁÍÙÍ ÌÅËÁÍÙÍ Á Æþíç: 0,72 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: Περιλαμβάνει τον οικισμό ΜΕΛΑΝΕΣ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 550 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1) 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 169

36 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: NAÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: MEËÁÍÙÍ ÌÕËÙÍ Á Æþíç: 0,72 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÌÕËÏÉ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (22, 23, 2 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 170

37 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: NAÎÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: NAÎÏÕ ÁÃÊÉÄÉÙÍ Á Æþíç: 0,90 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÁÃÊÉÄÉÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, 4, 600 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1) 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 171

38 ΔΗΜΟΣ: ΝΑΞΟΥ ΝÇΣÏÓ: ΝΑΞΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΝΑΞΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΝΑΞΟΥ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Ι1 1,10 Για όλες τις υπόλοιπες Ζώνες: Σ.Ο.=1,20 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 D 1 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 11 μέχρι Παπαβασιλείου) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 (από Παραλιακή μέχρι Ανώνυμο 17 - προέκταση άξονα οδού Ανωνύμου 17) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 (από Παραλιακή οδό μέχρι Ανώνυμο 17) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 (από Ανώνυμο 16 μέχρι Ανώνυμο 11) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 37 (από Παραλιακή οδό μέχρι Ανώνυμο 38) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 40 (από Παραλιακή οδό μέχρι Ανώνυμο 46) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 41 (από Παραλιακή οδό μέχρι Ανώνυμο 42) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 (από Ανώνυμο 43 μέχρι Ανώνυμο 41) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 (από Ανώνυμο 42 μέχρι Παραλιακή οδό) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 (από Ανώνυμο 40 μέχρι Αγίου Γεωργίου) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 47 (από Παραλιακή οδό μέχρι σημείο 1 (έναρξη κόλπου Καμινάκια, Α. οικόπεδο Βερώνη Σ., Β. οικία Σιδέρη Μ., Γ. οικόπεδο και οικία Μυλωνά Θ.)) ΠΑΡΑΛΙΑ (ΚΤΙΣΜΑ ΧΑΜΠΑ) (από Ανώνυμο 40 μέχρι Ανώνυμο 46) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Ανώνυμο 47 μέχρι Ανώνυμο 49) αριστερά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Ανώνυμο 48 μέχρι Ανώνυμο 37) αριστερά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Ανώνυμο 39 μέχρι Ανώνυμο 40) αριστερά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Ανώνυμο 43 μέχρι Ανώνυμο 41) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΛΑΝΤΩΝΗ (από Παραλιακή οδό μέχρι Παραλιακή οδό) Β Γραμμικές ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Παραλιακή οδό μέχρι Ανώνυμο 45 - Ανώνυμο 50) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (τα έχοντα πρόσοψη στην Πλατεία) ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (από Παπαβασιλείου μέχρι Πλατεία Πρωτοδικείου ή Νεκροταφείου) Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 39 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 37 - ΑΝΩ- ΝΥΜΟΣ 41 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Δ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 47 - ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ - ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΜΗ- ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ

39 Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙ- ΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 47 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ) - ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΕΓΓΑΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ζ Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 (από Ανώνυμο 48 μέχρι Ανώνυμο 14) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Ανώνυμο 50 μέχρι Ανώνυμο 6) δεξιά ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Ανώνυμο 44 μέχρι Ανώνυμο 8) αριστερά Η Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 (από Ανώνυμο 14 μέχρι Ανώνυμο 4) ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΑ (από Ανώνυμο 8 - Ανώνυμο 6 μέχρι Ανώνυμο 32 - Ανώνυμο 31) ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ (από Παπαβασιλείου μέχρι Πλατεία Πρωτοδικείου και Νεκροταφείου) Θ Γραμμικές ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Πλατεία Πρωτοδικείου και Νεκροταφείου μέχρι Ανώνυμο 46 - Όριο Σχεδίου Πόλης) ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (από Πλατεία Πρωτοδικείου και Νεκροταφείου μέχρι Αεροδρομίου - Όριο Σχεδίου Πόλης) Ι 1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ζώνη Ι έχει γίνει Ζώνη Ι και Ι 1 2 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 1250 Ι2 ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΕΓΓΑΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩ- ΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΕΓΓΑΡΟΥ ΑΠΟΛ- ΛΩΝΑ 1050 ΙΑ ΜΕΡΜΥΓΚΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΜΕΡΜΥΓΚΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΦΙΛΩ- ΤΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟ- ΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΠΑΠΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΜΕΡΜΥΓΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Πλατεία Πρωτοδικείου και Νεκροταφείου μέχρι Ανώνυμο 46 - Όριο Σχεδίου Πόλης ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (από Πλατεία Πρωτοδικείου και Νεκροταφείου μέχρι Αεροδρομίου - Όριο Σχεδίου Πόλης ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 11 μέχρι Παπαβασιλείου) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 (από Ανώνυμο 48 μέχρι Ανώνυμο 14) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 (από Παραλιακή οδό μέχρι Ανώνυμο 1 - προέκταση άξονα οδού Ανωνύμου 1) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 5) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 (από προέκταση άξονα οδού Ανωνύμου 1 μέχρι Ανώνυμο 15) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 (από Παραλιακή οδό μέχρι Ανώνυμο 17) Σ.Ε. 173

40 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 (από Ανώνυμο 11 μέχρι Ανώνυμο 16 - προέκταση άξονα οδού Ανωνύμου 16) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 (από Ανώνυμο 43 μέχρι Ανώνυμο 41) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 (από Ανώνυμο 42 μέχρι Παραλιακή οδό) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 (από Ανώνυμο 40 μέχρι Αγίου Γεωργίου) αριστερά ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΑ (από Ανώνυμο 8 - Ανώνυμο 6 μέχρι Ανώνυμο 32 - Ανώνυμο 31) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Παραλιακή οδό μέχρι Ανώνυμο 45 - Ανώνυμο 50) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Ανώνυμο 44 - Ανώνυμο 50 μέχρι Ανώνυμο 8 - Ανώνυμο 6) ΠΑΡΑΛΙΑ (ΚΤΙΣΜΑ ΧΑΜΠΑ) (από Ανώνυμο 40 μέχρι Ανώνυμο 46) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Ανώνυμο 47 μέχρι Ανώνυμο 49) αριστερά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Παπαβασιλείου μέχρι Ανώνυμο 37) αριστερά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Ανώνυμο 48 μέχρι Παπαβασιλείου) αριστερά ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ(από Ανώνυμο 43 μέχρι Ανώνυμο 41) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΛΑΝΤΩΝΗ (από Παραλιακή οδό μέχρι Παραλιακή οδό) ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τα έχοντα πρόσοψη στην Πλατεία) ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ (από Παπαβασιλείου μέχρι Πλατεία Πρωτοδικείου και Νεκροταφείου) ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (από Παπαβασιλείου μέχρι Πλατεία Πρωτοδικείου και Νεκροταφείου) ¼ëïé ïé υπόλοιποι äñüìïé - ëåùöüñïé, τμήματά τους Þ ðëáôåßåò που δεν περιγράφονται, Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. Σ.Ε. 1,7 1,7 174

41 ÄÇÌÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÍÇÓÏÓ: ÍÁÎÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÓÁÃÊÑÉÏÕ ÊÁÓÔÑÁÊÉÏÕ Á Æþíç: 0, 90 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÁíÜëïãá ìå ôï Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü ÊÁÓÔÑÁÊÉ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 2, 3, , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1) 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ AÍÙÍÕÌÏÓ 1 ÁÍÙÍÕÌÏÓ 2 ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. 1,1 1,1 Ó.Å. = 1,0. 175

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò 10-11 Α Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση.

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση. 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 111 112 ΝΗΣΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας)

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας) 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ /14.7.1988 0,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α Ζώνη: 0,25 Β Ζώνη: 0,15 D 2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Ζώνη: Γραμμική ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 2) 500

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 83 84 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 85 86 ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ ÄÇÌÏÓ: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊΑ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ΤΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.

ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï. 4.ÍÏÌÏÓ ÁÍÉÙÍ ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Á Æþíç: 0,40 ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) II: 0,80 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÂÁÑÄÉÁÊÉ» 650 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí:

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ 251 ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη: 0,55 Γ Ζώνη: 0,70 Δ Ζώνη: 0,90 E Ζώνη: 0,70 ΣΤ Ζώνη: 0,75 D1 ΦΕΚ 1348/Τ.Δ/7-10-93

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 15 16 1.ÍÏÌÏÓ ËÅÓÂÏÕ 17 18 ΔHΜΟΣ: ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31403 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΣ 31404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 15 16 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 18 ΔΗΜΟΣ: ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁíÜëïãá

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31707 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΝΗΣ 31708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31899 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 34520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34521 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ 34726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34853 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΡΚΔΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33337 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΚΩΝΙΣ 33734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33171 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ( η οποία αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ δεν προσήλθε)

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ( η οποία αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ δεν προσήλθε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 06/29-05-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31651 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32375 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΡΙΣΣ 32376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 31026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤ. ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΞΝΘΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31027 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 3. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε)

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 3. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 08/03-07-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013)

ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013) ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013) Θέμα: «Σύπος και περιετόμενο ηης δήλωζης ζηοιτείων ακινήηων (Ε9) θσζικών και νομικών προζώπων έηοσς 2013 και διαδικαζία σποβολής ηης.» Έρνληαο ππφςε: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) προκηρύσσει τον 12 ο ιεθνή Αγώνα ΚΥΚΛΑ ΕΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 07/23-05-2011 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2011 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÁÔÑÏ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟ. ΤΕΧΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ÈÅÁÔÑÏ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟ. ΤΕΧΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ÈÅÁÔÑÏ ÔçëÝìá ïò Å. ÌÏÕÄÁÔÓÁÊÉΣ, Ç äéáëåêôéêþ 13,14 13,80 ôçò èåáôñéêþò óýíôáîçò [ÌïíôÝëá äñüóçò êáé Ðñüóùðá óôïí ÁãáìÝìíïíá ôïõ Áéó ýëïõ] 1986, óåë. 314 Æáí ÍÔÕÂÉÍÉÏ, Ï çèïðïéüò 14,86 15,60 2000, óåë.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού

www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org Δρόμος αθλητισμού Διαδρομή πολιτισμού 8 21Ι4Ι2013 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Η διοργάνωση του Διεθνή Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 07/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 07/22-04-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσοψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΡΓΟΛΙΔΣ 33292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ 18,9 X 1 8/2/2008 22/2/2008 22/10/2008 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΒΙΒΛΟΣ 2,4 X 6 2/6/2008 2/6/2008 Αποδέσμευση Ισχύος 3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò 4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò Óôéò áóêþóåéò ìå åðßäñáóç óôç èýóç ìéáò éóïññïðßáò ãßíåôáé áíáöïñü óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá èýóåéò éóïññïðßáò. Ïé èýóåéò éóïññïðßáò åßíáé äéáäï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Çëåêôñïëïãßáò ÅöáñìïóìÝíá ÌáèçìáôéêÜ, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 22/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. (i Õðïëïãßóôå ôçí óåéñü Fourier S f (x ôçò óõíáñôþóåùò (18 ìïí. { ; < x f(x

Διαβάστε περισσότερα

3) Το νεκροταφείο Ναυπλίου είναι εκτός της περιμετρικής ζώνης. α) Σωστό β) Λάθος

3) Το νεκροταφείο Ναυπλίου είναι εκτός της περιμετρικής ζώνης. α) Σωστό β) Λάθος 1) Που βρίσκεται το ξενοδοχείο ΧΗΝΙΤΣΑ ΜΠΙΤΣ; α) Στο Κρανίδι β) Στο Πορτοχέλι γ) Στην Ερμιόνη δ) Στα Δίδυμα 2) Που βρίσκεται το ξενοδοχείο NAFPLIA PALACE; α) Στην Ακροναυπλία β) Στο Παλαμήδι γ) Στο Νέο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1156 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο όριο προσφορών: 112.000 ευρώ. Ελάχιστο όριο προσφορών: 77.000 ευρώ. Ελάχιστο όριο προσφορών: 105.000 ευρώ

Ελάχιστο όριο προσφορών: 112.000 ευρώ. Ελάχιστο όριο προσφορών: 77.000 ευρώ. Ελάχιστο όριο προσφορών: 105.000 ευρώ ΑΘΗΝΑ Διαμέρισμα Ε ορόφου 81,50μ² με υπόγεια θέση σταθμεύσεως 10,13μ² επί της οδού Αδμήτου 3, Πλατεία Αττικής. Ελάχιστο όριο προσφορών: 112.000 ευρώ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα