ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και µηχ/των και για θέρµανση και φωτισµό 2013, πρ/σµού µελέτης ,99 συµπ/νου ΦΠΑ. Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 10 Ιουνίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου- ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ) (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 2. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ-ΠΟΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4. ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 5. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αναπλ. µέλος) 5. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπλ. µέλος) ο Πρόεδρος- ήµαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια εισηγούµενος το 30ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε την παρ. 1 ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή «..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.». Τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια όπως αυξήθηκαν µε την µε αρ /602/0026/1998 (ΦΕΚ 431/ τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 / τ. Β ) αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ / τεύχος Β ) απόφαση Υπ. Οικονοµικών, ως εξής: α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στους ΚΑ : 5.000, : 2.000, : ,88, : , : , : , : του προϋπολογισµού του ήµου Π. Φαλήρου του οικονοµικού έτους 2013 έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση για την προµήθεια καυσίµων αυτ/των & µηχανηµάτων και για θέρµανση και φωτισµό 2013.

2 Ακολούθως αναφέρει ότι µε την υπ αρ. 290/13 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οµόφωνα οι όροι ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και µηχ/των και για θέρµανση και φωτισµό 2013, πρ/σµού µελέτης ,99 συµπ/νου ΦΠΑ. Ο Πρόεδρος εισηγείται την ανάκληση της υπ αρ. 290/13 απόφασης της Ο.Ε. µετά την επανεξέταση των όρων της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού και την έγκριση εκ νέου των όρων αυτής. Κατόπιν εκθέτει ότι, από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου υποβλήθηκε η µε αρ. 80/2013 µελέτη της Τ.Υ, που αφορά στην προµήθεια καυσίµων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων και για θέρµανση και φωτισµό 2013 του ήµου µας, προϋπολογισµού µελέτης ,99 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% έτη και σχέδιο διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς (η οποία νοείται ως έκπτωση επί τοις εκατό (%)επί των εκάστοτε µέσων λιανικών τιµών της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής -- Η παρατήρηση αυτή δεν αφορά το άρθρο 3 για το οποίο η τιµή βάσης επί της οποίας θα δοθεί έκπτωση επί τοις εκατό είναι η αναφερόµενη στον προϋπολογισµό της µελέτης), σύµφωνα µε το Π 60/07 και την µε αρ /93 απόφαση ( ΕΚΠΟΤΑ ) εφόσον συµβιβάζεται µε τις διατάξεις του Π 60/07 και σύµφωνα µε το Ν.2286/95 και το Ν.3852/10. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: - την περιπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 - το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 - τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/95 - τις διατάξεις του Π 60/ την υπ αρ. 6/ απόφαση του.σ. περί ψήφισης του πρ/σµού οικ. έτους 2013, που εγκρίθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6363/5621/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 3062/ ) - την µε αρ. 30/19664/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ/νικής ιακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών περί της εφαρµογής των διατάξεων του Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ - την υπ αρ. 88/2013 απόφαση.σ. περί έγκρισης της διενέργειας της εν λόγω προµήθειας - το από πρωτογενές αίτηµα (Α ΑΜ: 13REQ ) - τις από προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης περί δέσµευσης των αντίστοιχων ποσών, µε τη βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στους ΚΑ , , , , , , του πρ/σµού οικ. έτους 2013 και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο εσµεύσεων µε α/α Α/538, 539, 544, 540, 541, 542, 543, αντίστοιχα - την µε αρ. 80/13 τεχνική έκθεση της Τ.Υ. το σχέδιο διακήρυξης διαγωνισµού την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ 1. Ανακαλεί την υπ αρ. 290/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 2. Αποδέχεται και εγκρίνει την µε αρ. 80/13 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από την ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Π. Φαλήρου για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων αυτ/των & µηχανηµάτων και για θέρµανση και φωτισµό 2013 του ήµου. 3. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού που αφορά στην προµήθεια καυσίµων αυτ/των & µηχανηµάτων µηχανηµάτων και για θέρµανση και φωτισµό 2013, προϋπολογισµού µελέτης ,99, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ως ακολούθως :

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : καυσίµων αυτοκινήτων και µηχ/των και για θέρµανση και φωτισµό 2013 CPV : , , , ΚΑ : , , , , , , ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,99 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ : 80 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας Ο ήµαρχος Π. Φαλήρου Χ. Χατζηδάκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων αυτοκινήτων και µηχ/των του ήµου καθώς και για θέρµανση και φωτισµό ηµοτικών κτιρίων για το έτος 2013 προϋπολογισµού ,99 περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς (η οποία νοείται ως έκπτωση επί τοις εκατό (%) ανά άρθρο επί των εκάστοτε µέσων λιανικών τιµών της /νση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής. Η παρατήρηση αυτή δεν αφορά το άρθρο 3 για το οποίο η τιµή βάσης επί της οποίας θα δοθεί έκπτωση επί τοις εκατό είναι η αναφερόµενη στον προϋπολογισµό της µελέτης). ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε το Π. 60/07 και την 11389/93 απόφαση (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) εφόσον συµβιβάζεται µε τις διατάξεις του Π. 60/07. Επίσης ισχύει ο Ν. 2286/95 εφόσον συµβιβάζεται µε τις διατάξεις του Π 60/07 και ο Ν3852/2010(Κώδικας ΟΤΑ) κατά το µέρος που αφορά προσφυγές κλπ. Η προµήθεια δηµοπρατείται εξαιρούµενη της απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγ/τας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων που αφορά την έγκριση Ε.Π.Π απόφαση Π1/1280/ (αρ. 9 περ. β) βάση του Ν 2286/1995 αρ. 1 παρ. 5 περ. ΙΙ (θ) που προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α`107) και το αρ. 13 του Ν3922/2011 (ΦΕΚ Α/35/ ) και σύµφωνα µε το αρ.8 του Ν2741/1999 Σχετική εξουσιοδότηση για την ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών δεν απαιτείται βάση του Ν4111/2013 αρ 4 παρ 1. (ΦΕΚ Α 18/2013). ΑΡΘΡΟ 3ο Αναθέτουσα αρχή Αναθέτουσα αρχή : ήµος Παλ. Φαλήρου ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος Τηλέφωνο : Fax : ΑΡΘΡΟ 4ο Συµβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :

4 α. Η διακήρυξη β. Οι τεχνικές προδιαγραφές γ. Η προσφορά του µειοδότη ΑΡΘΡΟ 5ο Προϋπολογισµός της προµήθειας Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,99 περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους από τον τακτικό προϋπολογισµό του ήµου του έτους 2013 και θα βαρύνει τους Κ.Α.: , , , , , , Η συνολική ποσότητα της προµήθειας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο ,28 2 Βενζίνη αµόλυβδη Λίτρο ,00 Πρόσθετο µείωσης ρύπων 3.000,00 3 πετρελαιοκινητήρων προδιαγραφών EURO 4 και άνω, τύπου Αdblue Λίτρο 4 Πετρέλαιο Θέρµανσης Λίτρο 6.552,01 Σύνολο ,29 ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ηµοτικό κατάστηµα οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας την 25η του µηνός Ιουλίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα από 12:30. έως 13:00µµ. Αρµόδια υπηρεσία το Η/Μ τµήµα της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 7 ο εκτοί στο διαγωνισµό Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 3. Συνεταιρισµοί 4. Ενώσεις προµηθευτών (οικονοµικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά (υποβάλλουν όλοι οι αποτελούντες την ένωση τα απαιτούµενα δικαιολογητικά). ΑΡΘΡΟ 8ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 1. Αποκλείεται της συµµετοχής από την παρούσα σύµβαση ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αν εις βάρος του υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση γνωστή στην αναθέτουσα αρχή για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω : α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 κοινής δράσης 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε β) ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ε.Ε γ) Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρ. Κοινοτήτων

5 δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. Κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση όταν : α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία από τις εθνικές, νοµοθετικές και κοινοτικές διατάξεις. β) Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία ως στοιχεί(α). γ) Έχει καταδικαστεί βάση απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να διαθέτει ο ήµος. ε) εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. στ) εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή των άρθρων 42 έως 50 του Π 60/07. Ο ήµος δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 και στη παρ.2 του παρόντος άρθρου σηµεία (α),(β), (γ), (ε) και (στ) : α) Για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία α), β) και γ), την προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. β) Για τη παράγραφο 2 σηµεία (ε) και (στ) πιστοποιητικά εκδιδόµενα από τις αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους. γ) Για την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 βεβαίωση του Υπ. Ανάπτυξης ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς του ηµοσίου από τον Υπουργό Ανάπτυξης εάν τέτοια βεβαίωση εκδίδεται από το Υπουργείο, ενώ για την περίπτωση (ζ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 1 και 2 σηµεία α, β και (γ) αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού καταγωγής ή προέλευσης. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει αν ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Επίσης οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν2690/ Άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Κάθε οικονοµικός φορέας που επιθυµεί να συµµετάσχει στη σύµβαση οφείλει να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.

6 α) Οι Έλληνες υπήκοοι νοµικά ή φυσικά πρόσωπα οφείλουν να αποδείξουν την εγγραφή τους σε βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. β) Οι Αλλοδαποί υπήκοοι νοµικά ή φυσικά πρόσωπα οφείλουν να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η εγγραφή πρέπει να ισχύει κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και να είναι του τελευταίου εξαµήνου 4. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 2% του προϋπολογισµού της µελέτης σύµφωνα µε το άρθρο 26 της ΥΑ11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 5. Εφ όσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου, από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 6. Ισχύει και το άρθρο 7 παρ. 6 του ΕΚΠΟΤΑ για την κατάθεση των δικαιολογητικών. 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει κατά την έναρξη της σύµβασης σύστηµα έκδοσης λιανικής απόδειξης από την αντλία µε απαραβίαστο µηχανισµό αυτόµατης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 16 των ΑΥ /320/0015/ΠΟΛ1234/ (ΦΕΚ Β 1362/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις ΥΑ /383/0015/ , ΥΑ /1474/0015/ , ΦΕΚ Β 1592/ ή όπως ισχύει την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ακόµη ότι κατά την έναρξη της σύµβασης θα διαθέτει πρατήριο εντός ζώνης 5 χλµ από το Π. Φάληρο Αττικής. Θα είναι δε το πρατήριο εξοπλισµένο µε έκδοση παραστατικών πώλησης, µηχανογραφηµένου δελτίου αποστολής και ηλεκτρονικής έκδοσης απόδειξης συνδεδεµένης µε τις αντλίες καυσίµων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 8. Ισχύς προσφοράς δύο (2) µήνες ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας υπηρεσίας την 25η του µηνός Ιουλίου ηµέρα Πέµπτη του έτους 2013 και ώρα από 12:30 έως 13:00. Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή δι άλλου τρόπου µέχρι και της προηγουµένης του διαγωνισµού εργάσιµου ηµέρας. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφεται : α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Με ποινή αποκλεισµού να µην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος φέρει τις πιο πάνω ενδείξεις. Μέσα σε φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή (έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των µέσων τιµών λιανικής του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδει η /νση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής για την εκάστοτε ηµεροµηνία). Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, ξεχωριστός κλειστός φάκελος µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που περιέχει την οικονοµική προσφορά, και

7 ξεχωριστός φάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπου αναφέρονται τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς. Οι φάκελοι της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να µονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης. ιευκρινήσεις γίνονται µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπ όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν για διάστηµα δύο (2) µηνών. ΑΡΘΡΟ 10 ο Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια και τεχνικές / επαγγελµατικές ικανότητες 1. Οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές δυνατότητες Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού : α) Ισολογισµούς (τριετίας) στη περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. β) ήλωση του κύκλου εργασιών στο τοµέα δραστηριοτήτων από αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης για τις τρείς τελευταίες χρήσεις συναρτήσει της ηµεροµηνίας του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ως πρόσφορο. 2. Τεχνικές ικανότητες α) - Εάν οι προµηθευτές προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τις χρηµατοπιστωτικές, οικονοµικές ή τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων πρέπει να προσκοµίσουν δήλωση του κατασκευαστή (παραγωγού) των καυσίµων ή του επίσηµου αντιπρόσωπου του κατασκευαστή ότι θα θέσει στην διάθεση του προµηθευτή τις χρηµατοπιστωτικές, οικονοµικές ή τεχνικές του δυνατότητες. Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή µη υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν 2690/99 όπως και κάθε δήλωση που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη). ΑΡΘΡΟ 11 ο Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών Με την προσφορά η τιµή του υλικού δίδεται για το σύνολο των υλικών µε έκπτωση επί τοις εκατό (%) ανά άρθρο επί των µέσων τιµών λιανικής του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδει η /νση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής για την εκάστοτε ηµεροµηνία. Η παρατήρηση αυτή δεν αφορά το άρθρο 3 για το οποίο η τιµή βάσης επί της οποίας θα δοθεί έκπτωση

8 επί τοις εκατό είναι η αναφερόµενη στον προϋπολογισµό της µελέτης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο της διακήρυξης. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπονται τιµές σε συνάλλαγµα για την σύγκριση των προσφορών, µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ µε βάση την επίσηµη τιµή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται ενιαία τιµή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά θα έχει διάρκεια ισχύος δυο (2) µήνες ΑΡΘΡΟ 12 ο Αποσφράγιση προσφορών Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη αποσφράγισης την 25η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013 και ώρα 13:00. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά δίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή όταν τελεσιδικήσουν πιθανές ενστάσεις. Ακολούθως αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος µονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειµένου να αποσφραγιστεί στην ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση (προκειµένου για διαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απ ευθείας ανάθεση ή διαδικασία κλειστού διαγωνισµού 2 ο στάδιο). Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή διενέργειας προβαίνει στη καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται στη περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού δηµόσια, στη περίπτωση δε κλειστού διαγωνισµού παρουσία µόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρµόδιο όργανο (επιτροπή αξιολόγησης σε περίπτωση διαγωνισµού µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά) µε βάση πίνακα που έχει παραδώσει η αρµόδια υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προµηθευτή και δεν περιλαµβάνεται στο πίνακα της υπηρεσίας δεν αποσφραγίζεται αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή εφ όσον τελεσιδικήσουν πιθανές ενστάσεις. Πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης των προσφορών αξιολογεί τόσο τα δικαιολογητικά συµµετοχής όσο και τα κριτήρια χρηµατοπιστωτικής οικονοµικής και τεχνικής ικανότητας (περίπτωση ανοιχτού διαγωνισµού).επίσης αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές εάν είναι σύµφωνες µε τη διακήρυξη. Πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ανακοινώνεται παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων η αξιολόγηση εάν ο διαγωνισµός κατακυρώνεται µε συµφερότερη τιµή των στοιχείων αυτών και οι πιθανοί αποκλεισθέντες µε πρόσκληση που αποστέλλει η υπηρεσία η µέσω τηλεοµοιοτυπίας (FAX). Η κλίση των προµηθευτών για αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται τουλάχιστον µετά από διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους µέσω τηλεοµοιοτυπίας (FAX).

9 ΑΡΘΡΟ 13ο Κρίση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε γνωµοδότηση του προς την ηµαρχιακή Επιτροπή ή το.ε που αποφασίζει σχετικά, προτείνει : α) Κατακύρωση της προµήθειας. β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. Στην περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για : α) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας. β) Μη υποβολή κανονικών προσφορών γ) Τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους ή απ ευθείας ανάθεση, τότε την τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή ή το ηµοτικό Συµβούλιο κατά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 14ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 1) α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης Υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό µέσα στο µισό του χρόνου από την τελευταία δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την υποβολή προσφορών. Η σχετική απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. β) Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού ή την συµµετοχή προµηθευτή σ αυτόν Υποβάλλεται µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, κατά την διάρκεια του διαγωνισµού και µέχρι και της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζοµένου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά η απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Για τις αποφάσεις τής Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση µε αποστολή της απόφασης της Ο.Ε. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόµενων δεν λαµβάνονται υπόψη. 2) ικαστική προστασία (Ν3886/2010) Κατά των εκτελεστών πράξεων της Οικονοµικής Επιτροπής επί του διαγωνισµού ή της παράληψης έκδοσης απόφασης υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή (ενδικοφανής προσφυγή) εντός δέκα ηµερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης. Κατά των αποφάσεων της Οικονοµικής ή της παράλειψης έκδοσης (εντός 15 ηµερών) απόφασης υποβάλλεται αίτηση ασφαλιστικών µέτρων στο Τριµελές ιοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής εντός δέκα (10) ηµερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης έκδοσης απόφασης επί της προδικαστικής. ΑΡΘΡΟ 15ο Προέλευση προσφερόµενων υλικών Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών. Επίσης υποχρεούνται να δηλώσουν το εργοστάσιο που θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασης του.

10 Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Παράλληλα υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 18 παρ. 2 και 3 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. µε ποινή αποκλεισµού αν οι ίδιοι δεν είναι µερικά ή ολικά κατασκευαστές. ΑΡΘΡΟ 16ο Ανακοίνωση κατακύρωσης Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση καθώς και στους αποτυχόντες προµηθευτές αποστέλλεται η απόφαση της Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Π..60/07. ΑΡΘΡΟ 17ο Υπογραφή σύµβασης Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο χρόνος έναρξης παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης ή από την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η σύµβαση θα ισχύσει µετά το πέρας της υπάρχουσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 18ο Σύµβαση, Προαίρεση της σύµβασης Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται για τον ήµο από τον ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται, από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης. Η σύµβαση δηµοσιεύεται εντός 48 ηµερών στην Επίσηµη Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε και στον Ελληνικό τύπο σύµφωνα µε το Π. 60/07. Λόγω του ότι οι ποσότητες καυσίµων που θα απαιτηθούν από τις Υπηρεσίες µπορεί να είναι λιγότερες από τις προϋπολογισθείσες µε την διακήρυξη και ενδέχεται να µην εξαντληθεί η συµβατική ποσότητα κάθε τµήµατος (άρθρου), ο προµηθευτής δεν δύναται να έχει αξιώσεις από τη µη ολοκλήρωση της. Ο ήµος δύναται να εφαρµόσει προαίρεση της σύµβασης για συµπληρωµατικές προµήθειες ή πιθανές ανανεώσεις αν αυτό απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη υπό την προϋπόθεση ότι η συµπληρωµατική αυτή προµήθεια ή ανανέωση της προµήθειας περιέχεται στον προϋπολογισµό της µελέτης. ικαίωµα προαίρεσης : ΟΧΙ ΑΡΘΡΟ 19ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ορίζεται σε 4% της συµβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων Ε.Ε και έχουν το δικαίωµα προς τούτο στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση, καθώς επίσης και µε έντοκα γραµµάτια ηµοσίου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 της ΥΑ11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). Η εγγύηση ισχύει για διάστηµα 2 (δυο) µηνών µετά την οριστική, αν απαιτείται, παραλαβή, αλλιώς από την προσωρινή παραλαβή των ειδών. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά (κάθε έξη (6) µήνες) ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη

11 παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. ΑΡΘΡΟ 20ο Παραλαβή των υλικών Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από επιτροπή η οποία ορίζεται ότι θα είναι η Επιτροπή παραλαβής Η/Μ προµηθειών η οποία ορίσθηκε µε την απόφαση 139/2013.Σ. ύστερα από κλήρωση βάση του αρ. 26 του Ν4024/2011 ή η αντίστοιχη που θα ισχύει κατά το χρόνο κάθε επιµέρους παράδοσης και πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την διακήρυξη και την σύµβαση. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 28 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Ο προσερχόµενος στο πρατήριο καυσίµων οδηγός παραλαµβάνει το δελτίο αποστολής (µηχανογραφηµένο) και την ηλεκτρονική απόδειξη που αναφέρεται στην ΠΟΛ1234/2002 που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσης και τα παραδίδει στην αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία. Επί του δελτίου αποστολής αναγράφει υποχρεωτικά την ένδειξη του χιλιοµετρητή. Χωρίς όλα τα παραπάνω δεν θα γίνεται παραλαβή. ΑΡΘΡΟ 21ο Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται : α) µε εξόφληση µετά την οριστική, αν απαιτείται, παραλαβή, άλλως την προσωρινή ανά 10 έως 30 (σε συµφωνία µε την Υπηρεσία) ηµέρες (έκδοση τιµολογίου) Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται ως προς την νοµιµότητα τους από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία. Για την πληρωµή τηρείται το Π 166/03 ΦΕΚ 138/ ΑΡΘΡΟ 22ο Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται άµεσος από της προσέλευσης των οχηµάτων στο πρατήριο και συνολικής διάρκειας σύµβασης ενός έτους. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα ως άρθρο 27 και 33 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Μετά από 2 ηµέρες ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 23ο Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 24ο Κανόνες δηµοσιεύσεως-ηµεροµηνίες ανακοίνωσης διακήρυξης διαγωνισµού Περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται στην ΕΕ, σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν3458/07 για νοµαρχιακές ή τοπικές εφηµερίδες καθώς και στο ΦΕΚ. Η περίληψη της διακήρυξης του κλειστού διαγωνισµού δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες ; 1. Γενική ηµοπρασιών ηµοσίευση 18/6/13 2. ηµοπρασιών και πλειστηριασµών ηµοσίευση 18/6/13 3. Τεύχος διακηρύξεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Σ 358/ ) την 14(η) ηµέρα Παρασκευή του µήνα Ιουνίου του έτους 2013 ως προβλέπει το άρθρο 5 και 10 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καθώς και το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 2741/99. Επίσης σύµφωνα µε το Ν.3548/07 θα δηµοσιευτεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες 1. Αµαρησία ηµοσίευση 15/6/13 2. Ηµερήσιος ηµότης ηµοσίευση 18/6/13 Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 11/6/13

12 Ηµεροµηνία παραλαβής της διακήρυξης από την υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε.: 11/6/13 Το κόστος δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το Ν.3548/07. ΑΡΘΡΟ 25ο ιαφορές διακήρυξης - νόµων Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το Π. 60/07 και ο ΕΚΠΟΤΑ εφόσον συµβιβάζεται µε το Π 60/07. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Π. 60/07 και του ΕΚΠΟΤΑ ως ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 26ο Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι υπ αριθµόν 80 / 2013 τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 27ο Ως Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης Η/Μ προµηθειών που ορίστηκε µε την υπ αριθµόν 330/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (ύστερα από κλήρωση βάση του αρ. 26 του Ν4024/2011) σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν3463/2006 και το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί επίσης για κάθε θέµα που ανακύπτει µετά τη σύµβαση.

13 Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ήµου Π. Φαλήρου του οικονοµικού έτους 2013, µε τα στοιχεία ΚΑ : 5.000, : 2.000, : ,88, : , : , : , : για την προµήθεια καυσίµων αυτ/των & µηχανηµάτων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων,., για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρµοδιότητα είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθµίδας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Επίσης, σύµφωνα µε την προαναφεροµένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ..Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ..Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 322/2013. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣ 3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ καυσίµων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων, και για θέρµανση και φωτισµό 2013 ΗΜΟΣ. ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 80/13 Κ.Α : , , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά στην προµήθεια καυσίµων αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και λοιπών οχηµάτων του ήµου καθώς και για θέρµανση και φωτισµό ηµοτικών κτιρίων για ένα (1) έτος (διάρκεια σύµβασης 12 µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού). Η δαπάνη ανέρχεται σε ,72 πλέον ΦΠΑ 23% ,27 ήτοι συνολική δαπάνη ,99. Α/Α Η συνολική ποσότητα ή έκταση του διαγωνισµού είναι : ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο ,28 2 Βενζίνη αµόλυβδη Λίτρο Πρόσθετο µείωσης ρύπων πετρελαιοκινητήρων προδιαγραφών EURO 4 και άνω, τύπου Αdblue Λίτρο 4 Πετρέλαιο Θέρµανσης Λίτρο 6.552,01 Σύνολο ,29 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του ήµου για το έτος Π. ΦΑΛΗΡΟ 17/5/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ καυσίµων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων, και για θέρµανση και φωτισµό 2013 ΗΜΟΣ. ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 80 /13 Κ.Α : , , , , ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΟΣ ** Σ (περιλ. ΦΠΑ) 1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο ,28 1, ,00 2 Βενζίνη αµόλυβδη Λίτρο , ,00 Πρόσθετο µείωσης ρύπων πετρελαιοκινητήρων 3 προδιαγραφών EURO 4 και άνω, τύπου Αdblue Λίτρο , ,00 4 Πετρέλαιο Θέρµανσης Λίτρο 6.552,01 1, ,99 ΓΕΝΙΚΟ Σύνολο ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,99 λίτρα περιλαµβ. ΦΠΑ ΦΠΑ 23 % ,27 ΑΘΡΟΙΣΜΑ χωρίς ΦΠΑ ,72 *Οι ποσότητες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δύνανται να αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη έως την ανάλωση του προϋπολογισµού. Επίσης η Υπηρεσία θα προµηθευτεί τµηµατικά τις ποσότητες που θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης και όχι κατ ανάγκη όλες όσες αναφέρονται παραπάνω. ** Οι τιµές των καυσίµων ( /λίτρο) είναι ενδεικτικές και ισχύουν για την 30/4/2013 (µέση τιµή λιανικής). Σύµφωνα µε τη διακήρυξη, οι τιµές των καυσίµων ορίζονται σύµφωνα µε τις µέσες τιµές λιανικής του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδει η /νση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής για την εκάστοτε ηµεροµηνία. Η παρατήρηση αυτή δεν αφορά το άρθρο 3 για το οποίο η τιµή είναι η ανωτέρω αναφερόµενη. Π. ΦΑΛΗΡΟ 17/5/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ καυσίµων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων, και για θέρµανση και φωτισµό 2013 ΗΜΟΣ. ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 80/13 Κ.Α : , , , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Πετρέλαιο κίνησης ( CPV : ) Πετρέλαιο κίνησης σύµφωνα µε τις τρέχουσες διατάξεις όπως αυτές διαµορφώνονται και ισχύουν κάθε φορά. Πιο συγκεκριµένα για την τρέχουσα περίοδο οι προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης θα συµµορφώνονται προς τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 590:2009 σύµφωνα µε την ΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ Β 67/2010) και την ΚΥΑ 514/2004 (ΦΕΚ Β 1490/ ) Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και µέθοδοι οκιµών. Αυτό ισχύει και όσων αφορά τη δειγµατοληψία, τη σήµανση αντλιών, τις απαιτήσεις και µεθόδους δοκιµών, τις χρωστικές, τους ιχνηθέτες, τα πρόσθετα και ότι άλλο προβλέπεται από ανάλογες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Βενζίνη αµόλυβδη (95 RΟΝ) (CPV : ) Βενζίνη αµόλυβδη (95 RΟΝ) σύµφωνα µε τις τρέχουσες διατάξεις όπως αυτές διαµορφώνονται και ισχύουν κάθε φορά. Πιο συγκεκριµένα οι προδιαγραφές της αµόλυβδης βενζίνης(95 RΟΝ) θα συµµορφώνονται προς τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2004 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ Β 872/ ) Καύσιµα αυτοκινήτων Αµόλυβδη βενζίνη - Απαιτήσεις και µέθοδοι οκιµών ή µεταγενέστερα. Αυτό ισχύει και όσων αφορά τη δειγµατοληψία, τη σήµανση αντλιών, τις απαιτήσεις και µεθόδους δοκιµών, τις χρωστικές τους ιχνηθέτες, τα πρόσθετα, τα παράγωγα φωσφόρου, την οξύτητα και ότι άλλο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Πρόσθετο διάλυµα τύπου AdBlue ( CPV : ) Πρόσθετο διάλυµα ουρίας τύπου AdBlue για πετρελαιοκινητήρες προδιαγραφών ρύπων EURO 4 και άνω για την µείωση των εκποµπών καυσαερίων. Θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε DIN V και το ΙSO ή όπως αυτές διαµορφώνονται κάθε φορά καθώς και µε τους κανονισµούς του CEFIC αναφορικά µε την µεταφορά και την αποθήκευση του.

17 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Πετρέλαιο θέρµανσης ( CPV : ) Πετρέλαιο θέρµανσης σύµφωνα µε τις τρέχουσες διατάξεις όπως αυτές διαµορφώνονται και ισχύουν κάθε φορά. Πιο συγκεκριµένα για την τρέχουσα περίοδο οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρµανσης θα συµµορφώνονται προς την απόφαση 467/2002 του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, όπως τελικά διαµορφώθηκε από την Ευρ. Επιτροπή στο πλαίσιο των διαδικασιών του Π.. 39/2001 και εγκρίθηκαν µε την ΥΑ 467//2003 (ΥΑ 467/2002 ΦΕΚ Β ), προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης. Αυτό ισχύει και όσων αφορά τη δειγµατοληψία, τη σήµανση αντλιών, τις απαιτήσεις και µεθόδους δοκιµών, τις χρωστικές, τους ιχνηθέτες, τα πρόσθετα και ότι άλλο προβλέπεται από ανάλογες διατάξεις. Πέραν των ανωτέρω το πρατήριο θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων περιοχών όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, ενδεικτικά Π 118/2006. Επίσης, το πρατήριο, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εισόδου-εξόδου οχηµάτων έως και τύπου ελκυστήρα και επικαθήµενου, µήκους έως 18 µέτρων, ύψους έως 4,5 µέτρων µε τις απαραίτητες διαστάσεις διαδρόµων και εισόδων-εξόδων ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, ο ΚΟΚ και λοιπές κείµενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ανωτέρω δυνατότητες αποδεικνύονται από εγκεκριµένο διάγραµµα που θα πρέπει να υποβληθεί κατά την παράδοση των προσφορών. Αναφορικά µε το πετρέλαιο θέρµανσης ο ανάδοχος θα παραδίδει µε ευθύνη του το υπό προµήθεια είδος εντός της δεξαµενής πετρελαίου θέρµανσης των ηµοτικών κτιρίων και είναι υπεύθυνος για τη µεταφορά, την ποιότητα και την ποσότητα του είδους µε βάση τις παραπάνω προδιαγραφές. Αρµόδια για τη διαπίστωση και πιστοποίηση των παραπάνω µε βάση όσα ορίζονται από την ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ, αναφορικά µε δειγµατοληψία, ελέγχους κλπ) από τη µεριά του ήµου είναι η Επιτροπή παραλαβής η οποία υπογράφει το σχετικό πρακτικό. Π. ΦΑΛΗΡΟ 17/5/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα