ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYCCOBOND F58

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYCCOBOND F58"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος Εσωτερική ταυτοποίηση F3302 SBF58/ Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προσδιοριζόμενες χρήσεις Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Flooring Adhesive None 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Προμηθευτής F.Ball and Co. Ltd. Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire. ST13 7RS Tel: Mon-Fri 8.30am-5.00pm (Exc Bank Holidays) Fax: E.mail: 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Mon-Fri 8.30am pm (excluding Bank Holidays) ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. της ουσίας ή του μείγματος Φυσικοί κίνδυνοι Δεν είναι ταξινομημένο. Κίνδυνοι για την υγεία Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Elicitation (Skin Sens.) Δεν είναι ταξινομημένο Στοιχεία επισήμανσης Δηλώσεις κινδύνου EUH208 Περιέχει 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 5-CHLORO-2-METHYL-2H- ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση Άλλοι κίνδυνοι ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2. Μείγματα 1/7

2 2-Φαινοξυαιθανόλη 1-5% Αριθμός CAS: Αριθμός ΕΚ: Αριθμός καταχώρισης REACH: Eye Irrit. 2 - H319 Acute Tox. 4 - H302 (67/548/ΕΚ) ή (1999/45/ΕΟΚ) Xn;R22 Xi;R36 Υδροξείδιο του καλίου <1% Αριθμός CAS: Αριθμός ΕΚ: Skin Corr. 1A - H314 Acute Tox. 4 - H302 Eye Dam. 1 - H318 (67/548/ΕΚ) ή (1999/45/ΕΟΚ) C;R35 Xn;R22 αιθυλενογλυκόλη <1% Αριθμός CAS: Αριθμός ΕΚ: Αριθμός καταχώρισης REACH: Acute Tox. 4 - H302 STOT RE 2 - H373 (67/548/ΕΚ) ή (1999/45/ΕΟΚ) Xn;R22 Το πλήρες κείμενο όλων των φράσεων R (επισήμανσης κινδύνων) και των δηλώσεων επικινδυνότητας βρίσκεται στην ενότητα 16 Σχόλια για τη σύνθεση A blend of acrylic copolymer emulsion, fillers and resins containing small percentages of stabilisers, preservative and viscosity modifiers. ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή Κατάποση Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα. Καθαρός αέρας. Εκπλύντε το στόμα σχολαστικά με νερό. Χορηγήστε άφθονο νερό για να πιει. Μην προκαλέσετε έμετο. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει. Πλένετε το δέρμα σχολαστικά με σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό. Get medical attention if irritation persists after washing. Εκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Συνεχίστε να εκπλένετε για 15 τουλάχιστον λεπτά. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Εισπνοή Κατάποση Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Το προϊόν θεωρείται ότι αποτελεί χαμηλό κίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Κανένα γνωστό ειδικό σύμπτωμα. Κανένα γνωστό ειδικό σύμπτωμα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Κανένα γνωστό ειδικό σύμπτωμα. 2/7

3 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σημειώσεις για τον ιατρό Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Το προϊόν είναι μη εύφλεκτο. Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για την περιβάλλουσα πυρκαγιά Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Ειδικοί κίνδυνοι Επικίνδυνα προϊόντα καύσης Δεν έχουν σημειωθεί ασυνήθιστοι κίνδυνοι φωτιάς ή έκρηξης. Δεν αποσυντίθεται όταν χρησιμοποιείται και φυλάσσεται σύμφωνα με τις συστάσεις Συστάσεις για τους πυροσβέστες Προστατευτικές ενέργειες κατά την πυρόσβεση Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Καμία γνωστή ειδική προφύλαξη πυρόσβεσης. Φοράτε ενδυμασία προστασίας από χημικές ουσίες. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικές προφυλάξεις Φοράτε προστατευτικά γάντια και, σε περίπτωση πιτσιλισμάτων, γυαλιά και συσκευή προστασίας προσώπου Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην απορρίπτετε στην αποχέτευση, στα υδατορεύματα ή επάνω στο έδαφος Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι για καθαρισμό Συγκρατήστε και απορροφήστε το εκχυμένο υλικό με άμμο, γη ή άλλα μη καύσιμα υλικά. Συλλέξτε και τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία απόρριψης αποβλήτων και σφραγίστε καλά Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για προσωπική προστασία, δείτε την Ενότητα 8. Δείτε την Ενότητα 11 για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Για την διάθεση αποβλήτων, βλέπε σημείο 13. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Προφυλάξεις χρήσης Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Θα πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες ορθής προσωπικής υγιεινής Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Προφυλάξεις αποθήκευσης Διατηρείται χωριστά από τρόφιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα και άλλα ευπαθή υλικά. Να φυλάσσεται στο κλειστό αρχικό δοχείο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 C και 30 C. Προστατεύστε από την ψύξη και το άμεσο ηλιακό φως Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Οι αναγνωρισμένες χρήσεις για αυτό το προϊόν περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 1.2. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου Όρια επαγγελματικής έκθεσης 3/7

4 Υδροξείδιο του καλίου Όριο μακροπρόθεσμης έκθεσης (TWA 8 ωρών): OTE 2 mg/m³ Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης (15 λεπτών): OTE 2 mg/m³ αιθυλενογλυκόλη Όριο μακροπρόθεσμης έκθεσης (TWA 8 ωρών): OTE 50 ppm 125 mg/m³ Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης (15 λεπτών): OTE 50 ppm 125 mg/m³ OTE = Οριακή Τιμή Έκθεσης. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Προστατευτικός εξοπλισμός Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Ατομική προστασία Προστασία των ματιών/του προσώπου Προστασία των χεριών Μέτρα υγιεινής Προστασία των αναπνευστικών οδών Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Always check applicability with your supplier of protective equipment. If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166. Θα πρέπει να φοράτε αδιαπέραστα γάντια ανθεκτικά στα χημικά που συμμορφώνεται με εγκεκριμένο πρότυπο εάν μια αξιολόγηση κινδύνων υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η επαφή με το δέρμα. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly. Παρέχετε σταθμό πλύσης ματιών. Δεν συνιστάται καμία ειδική διαδικασία υγιεινής, αλλά θα πρέπει πάντα να τηρούνται πρακτικές ορθής ατομικής υγιεινής κατά την εργασία με χημικές ουσίες. Καμία ειδική σύσταση. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση Χρώμα Οσμή Ιξώδες υγρό. Off - white Ήπιο. ph ph (πυκνό διάλυμα): Σχετική πυκνότητα C Ιξώδες 500 approx 20 Deg C C 9.2. Άλλες πληροφορίες Πτητικότητα 36% approx (water) ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Δραστικότητα Δεν υπάρχει κανένας γνωστός κίνδυνος αντιδραστικότητας που σχετίζεται με αυτό το προϊόν Χημική σταθερότητα Σταθερότητα Σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και όταν χρησιμοποιείται όπως συνιστάται. 4/7

5 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες προς αποφυγήν Αποφεύγετε την πήξη. Αποφεύγετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως Μη συμβατά υλικά Υλικά προς αποφυγή Κανένα ειδικό υλικό ή ομάδα υλικών δεν είναι πιθανό να αντιδράσει με το προϊόν για να επιφέρει μια επικίνδυνη κατάσταση Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Δεν αποσυντίθεται όταν χρησιμοποιείται και φυλάσσεται σύμφωνα με τις συστάσεις. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος ATE διά του στόματος (mg/kg) , Εισπνοή Κατάποση Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Οξείοι και χρόνιοι κίνδυνοι για την υγεία Ιατρικά συμπτώματα Ιατρικές θεωρήσεις Δεν είναι γνωστοί άλλοι ειδικοί κίνδυνοι για την υγεία. May cause some discomfort in poorly ventilated areas. Unlikely to occur in normal use. Δεν πρέπει να συμβαίνει δερματικός ερεθισμός όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις. May cause irritation, soreness and reddening of the eyes Δεν είναι γνωστοί άλλοι ειδικοί κίνδυνοι για την υγεία. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα συμπτώματα. Δεν διατίθενται πληροφορίες. Τοξικολογικές πληροφορίες για τα συστατικά Υδροξείδιο του καλίου Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος Οξεία τοξικότητα διά του στόματος (LD₅₀ mg/kg) Είδη 333 Αρουραίος ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Οικοτοξικότητα Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την οικοτοξικότητα αυτού του προϊόντος Τοξικότητα Τοξικότητα Not available Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 5/7

6 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την αποικοδόμηση αυτού του προϊόντος Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά για τη βιoσυσσώρευση Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα Το προϊόν δεν είναι πτητικό Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Η ουσία αυτή δεν ταξινομείται ως ΑΒΤ ή αααβ σύμφωνα με τα τρέχοντα κριτήρια της ΕΕ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Κανένα γνωστό. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Μέθοδοι διάθεσης Απορρίψτε τα απόβλητα σε αδειούχο χώρο διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής αρχής διάθεσης αποβλήτων. Small quantities may be absorbed in sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as controlled liquid waste via a licensed waste operator. Τάξη αποβλήτων Waste Code for Product : ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Γενικά Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG, IATA, ADR/RID) Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Επισημάνσεις μεταφοράς Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Εθνικοί κανονισμοί Καθοδήγηση Άδειες (Τίτλος VII Κανονισμός 1907/2006) Περιορισμοί (Τίτλος VIII Κανονισμός 1907/2006) The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended). Δεν είναι γνωστή καμία καταχώρηση. Workplace Exposure Limits EH40. Safety Data Sheets for Substances and Preparations. Δεν είναι γνωστές ειδικές εξουσιοδοτήσεις για αυτό το προϊόν. Δεν είναι γνωστοί ειδικοί περιορισμοί για τη χρήση για αυτό το προϊόν. 6/7

7 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Παραπομπές και πηγές δεδομένων Σχόλια αναθεώρησης F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet. Type of Regulated Adhesive under the Air Pollution Control (Volatile Organic Compounds) Regulation of Hong Kong (Rubber Flooring Adhesives). VOC Content (ready to use) not exceeding 39g/litre. Section 2: update. Ημερομηνία αναθεώρησης 19/2/2015 Αναθεώρηση 12 Νέα ημερομηνία 6/2/2013 Κατάσταση SDS Πλήρεις φράσεις κινδύνου Πλήρεις δηλώσεις κινδύνου Εγκεκριμένο. NC Δεν έχει ταξινομηθεί. R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. R36 Ερεθίζει τα μάτια. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. EUH208 Περιέχει 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 5-CHLORO-2-METHYL-2H- ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται μόνο στο συγκεκριμένο υλικό που προσδιορίζεται και μπορεί να μην είναι έγκυρες για τέτοιο υλικό που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε διεργασία. Αυτές οι γνώσεις είναι ακριβείς και αξιόπιστες στο βαθμό που το επιτρέπουν οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις της εταιρείας την ημερομηνία που υποδεικνύεται. Ωστόσο, καμία διασφάλιση, εγγύηση ή αντιπροσώπευση δεν γίνεται όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητά τους. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ικανοποιηθεί όσον αφορά την καταλληλότητα τέτοιων πληροφοριών για τη συγκεκριμένη χρήση του/της. 7/7

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή METAL BRITE HD ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος: METAL BRITE HD 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/15 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βοηθητικό μέσο για την κατασκευή μασελών Παραγωγός/προμηθευτής: Heraeus

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα