ότι η προσθήκη φαιντανύλης στα χορηγούµενα διαλύµατα τοπικού αναισθητικού, υπαραχνοειδώς ή επισκληριδίως, βελτιώνει την ποιότητα αναισθησίας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ότι η προσθήκη φαιντανύλης στα χορηγούµενα διαλύµατα τοπικού αναισθητικού, υπαραχνοειδώς ή επισκληριδίως, βελτιώνει την ποιότητα αναισθησίας."

Transcript

1 !"#$%&'(!)"*+$,-$)".'-($)" $$$)" $%/$) %$*0&/0*1*2' 3$ %*2402! 4-!5$-,2*2$*-6*7 89:;:8<Είναι γνωστό ότι η προσθήκη φαιντανύλης στα χορηγούµενα διαλύµατα τοπικού αναισθητικού, υπαραχνοειδώς ή επισκληριδίως, βελτιώνει την ποιότητα αναισθησίας. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διαπιστωθεί αν η αύξηση της δόσης της φαιντανύλης υπαραχνοειδώς, βελτιώνει περαιτέρω την ποιότητα αναισθησίας διεγχειρητικά, παρατείνει την διάρκεια µετεγχειρητικής αναλγησίας και αν προκαλεί µεγαλύτερη καταστολή στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. 60 ασθενείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ κατηγορίας κατά ASA. Χωρίστηκαν σε 3 οµάδες από 20 κάθε µία. Στην πρώτη οµάδα χορηγήθηκε ροπιβακαΐνη 0,75% 21 mg υπαραχνοειδώς. Στη δεύτερη οµάδα χορηγήθηκε µείγµα ροπιβακαΐνης 0,75% 21 mg µε φαιντανύλη 6γ Στην τρίτη οµάδα χορηγήθηκε µείγµα ροπιβακαΐνης 0,75% 21 mg µε φαιντανύλη 25γ. Η υπαραχνοειδής αναισθησία έγινε µε παρακέντηση στα Ο2-Ο3 και Ο3-Ο4 µεσοσπονδύλια διαστήµατα µε τον ασθενή σε καθιστή θέση και στη συνέχεια σε ύπτια θέση. Η ταχύτητα εγκατάστασης κινητικού αποκλεισµού (κλ. Bromage), ύψος αισθητικού αποκλεισµού (νυγµός µε βελόνα), αρτηριακή πίεση και καρδιακή συχνότητα καταγράφηκαν 5,10,15,20,30,60,90 λεπτά µετά την έγχυση των φαρµάκων στον υπαραχνοειδή χώρο. Καταγράφηκαν η ανάγκη χορήγησης εφεδρίνης, η αντίδραση στην τοµή του δέρµατος, η ανάγκη Ι.V καταστολής, η ανάγκη χορήγησης I.V αναισθησίας, η ταχύτητα υποχώρησης του αισθητικού αποκλεισµού, δύο επιπέδων, η διάρκεια του κινητικού αποκλεισµού και η διάρκεια µετεγχειρητικής αναλγησίας. οµάδες είναι συγκρίσιµες ως προς τα δηµογραφικά δεδοµένα και ASA. Ο χρόνος εγκατάστασης πλήρους κινητικού αποκλεισµού ήταν µεγαλύτερος στην πρώτη οµάδα χωρία την προσθήκη φιντανύλης.(ένας ασθενής αυτής της οµάδας δεν είχε πλήρη κινητικό αποκλεισµό ). Το ύψος κινητικού αποκλεισµού στην οµάδα χωρίς την προσθήκη φαιντανύλης ήταν 1,5 επίπεδο χαµηλότερα από τις άλλες δύο οµάδες, ανάµεσα στις οποίες δεν υπήρχε διαφορά. Ο χρόνος υποχώρησης του αισθητικού αποκλεισµού δύο επιπέδων, ήταν µικρότερος στην πρώτη οµάδα 93,9 και µεγαλύτερος στην τρίτη οµάδα 149. Η διάρκεια µετεγχειρητικής αναλγησίας ήταν µεγαλύτερη στην τρίτη οµάδα 399 έναντι 284 στην δεύτερη οµάδα και 192 στην πρώτη οµάδα. Εφεδρίνη χορηγήθηκε σε έναν ασθενή της πρώτης οµάδας, σε τέσσερις ασθενείς της δεύτερης οµάδας και έναν ασθενή της τρίτης οµάδας. Ενδοφλέβια καταστολή χρειάστηκαν επτά ασθενείς από την πρώτη οµάδα, πέντε ασθενείς από τη δεύτερη οµάδα και οκτώ ασθενείς από την τρίτη οµάδα. Ανεπαρκής αναισθησία και ανάγκη χορήγησης γενικής αναισθησίας παρατηρήθηκε σε δύο ασθενείς της πρώτης οµάδας, χωρίς την προσθήκη φαιντανύλης. Κατά την ανάλυση της αιµοδυναµικής απάντησης των ασθενών στο συµπαθητικό αποκλεισµό, στην τοµή του δέρµατος και στους χειρουργικούς χειρισµούς, σε όλα τα στάδια της χειρουργικής επέµβασης, δεν εµφανίστηκαν αξιόλογες διαφορές µεταξύ των τριών οµάδων, είτε αυτό αφορούσε την αρτηριακή πίεση, είτε την καρδιακή συχνότητα. προσθήκη φαιντανύλης στο τοπικό αναισθητικό για υπαραχνοειδή αναισθησία σαφώς βελτιώνει την ποιότητα αναισθησίας, µειώνει το χρόνο εγκατάστασης του κινητικού αποκλεισµού, αυξάνει το επίπεδο αισθητικού αποκλεισµού, παρατείνει το χρόνο υποχώρησης αισθητικού αποκλεισµού και την διάρκεια µετεγχειρητικής αναλγησίας. Η χορήγηση µεγαλύτερης δόσης φαιντανύλης στο µείγµα για υπαραχνοειδή αναισθησία, φαίνεται να παρατείνει το χρόνο υποχώρησης του αισθητικού αποκλεισµού και την διάρκεια µετεγχειρητικής αναλγησίας, ενώ ο χρόνος εγκατάστασης κινητικού αποκλεισµού και το ύψος αισθητικού αποκλεισµού δεν βελτιώνονται µε την αύξηση της δόσης της φαιντανύλης. Επίσης δεν υπάρχει διαφορά στην ανάγκη χορήγησης ενδοφλέβιας καταστολής ανάµεσα στους ασθενείς µε διαφορετική δόση φαιντανύλης. Hunt C, Naulty S, Bader A., Perioperative analgesia with and arachnoid fentanylbupivacaine for cesarean delivery. Anesthesiology 1989

2 " * $%(*0 /*$23 *%*23%$*0&/0*1$)" $ -*23 3$%!&/%6%" 0 ($%$1*6! /-(4!" $% $3"$ 06 $" 0!" '/)" $-$$%3)" 5 *2'%7 B = A Στην παρούσα µελέτη διερευνάται συγκριτικά η αποτελεσµατικότητα τριών διαφορετικών τοποπεριοχικών τεχνικών στην αντιµετώπιση του µετεγχειρητικού πόνου µετά από αρθροσκοπικές επεµβάσεις αποκατάστασης του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου (ΑΕΑΠΧ). Μελετώνται συγκριτικά η συνεχής επισκληρίδιος αναλγησία, ο συνεχής αποκλεισµός του µηριαίου νεύρου και η συνεχής ενδοαρθρική αναλγησία. Η µελέτη περιλαµβάνει 60 ασθενείς (κατόπιν ενηµέρωσης και έγγραφης συγκατάθεσης), ASA I-II, που υποβλήθηκαν σε ΑΕΑΠΧ. Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν τυχαία σε τρεις οµάδες, από 20 ασθενείς σε κάθε οµάδα. Στην πρώτη οµάδα (ΕΠΙ) µετεγχειρητικά χορηγήθηκε επισκληριδίως σε συνεχή έγχυση (µε ηλεκτρονική αντλία) διάλυµα ροπιβακαΐνης 0.2% και σουφεντανίλης 0.2 mcg/ml, µε ρυθµό 5ml/ώρα. Στη δεύτερη οµάδα (ΣΑΜ) µετεγχειρητικά εφαρµόστηκε συνεχής αποκλεισµός του µηριαίου νεύρου µε συνεχή έγχυση διαλύµατος ροπιβακαΐνης 0.2% και σουφεντανίλης 0.2 mcg/ml, µε ρυθµό 5 ml/ώρα. Στην τρίτη οµάδα (ΕΑΑ) χορηγήθηκε µέσω ενδαρθρικού καθετήρα σε συνεχή έγχυση διάλυµα ροπιβακαΐνης 0.2% και σουφεντανίλης 0.2 mcg/ml, µε ρυθµό 5ml/ώρα. Όλοι οι ασθενείς µπορούσαν να επικαλεστούν επιπλέον δόσεις (PCA) 5 ml του αναλγητικού µείγµατος κάθε 20 λεπτά καθώς και συµπληρωµατική ενδοφλέβια χορήγηση κετορολάκης, σαν δόση διάσωσης. Η επάρκεια της µετεγχειρητικής αναλγησίας εκτιµούταν για 36 ώρες µετά το πέρας της επέµβασης µε την οπτική αναλογική κλίµακα (visual analogue scale:vas) και τη λεκτική κλίµακα του πόνου (verbal scale:vs), καθώς 8 και µε τον αριθµό των επικλήσεων που χορηγήθηκαν και τη συµπληρωµατική χορήγηση κετορολάκης. Καταγραφόταν επίσης η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών. Στην τρίτη οµάδα (ΕΑΑ) η ένταση του πόνου ήταν µεγαλύτερη συγκριτικά µε τις άλλες 2 οµάδες το πρώτο 24ωρο, δεδοµένου ότι παρατηρήθηκαν υψηλότερες τιµές των VAS και VS, αντίστοιχα. Επίσης, στην τρίτη οµάδα (ΕΑΑ) παρατηρήθηκαν συγκριτικά µεγαλύτερες απαιτήσεις συµπληρωµατικής χορήγησης κετορολάκης. Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν παρόµοια και στις 3 οµάδες, εκτός από την επίσχεση ούρων, η οποία ήταν στατιστικά σηµαντικά πιο συχνή στη δεύτερη οµάδα (ΕΠΙ). Η επισκληρίδιος αναλγησία και ο συνεχής αποκλεισµός του µηριαίου νεύρου παρέχουν εξίσου ικανοποιητική G < µετεγχειρητική αναλγησία για αρθροσκοπικές επεµβάσεις αποκατάστασης του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου (ΑΕΑΠΧ) σε αντίθεση µε τη συνεχή ενδοαρθρική αναλγησία, η οποία φάνηκε ανεπαρκής για την αποτελεσµατική αναλγητική αντιµετώπιση του µετεγχειρητικού πόνου της ανωτέρω επέµβασης. 1. Silvasti M, Pitkanen M. Continuous epidural analgesia with bupivacaine-fentanyl versus patient controlled analgesia with i.v. morphine for postoperative pain relief after knee ligament surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2000; 44: Peng P, Claxton A, Chung F, Chan V, Miniaci A, Krishnathas A. Femoral nerve block and ketorolac in patients undergoing anterior cruciate ligament reconstruction. Can J Anaesth 1999; 46(10):919-24

3 "*2%,2/)" '(!) %$*0&/0*1*2' 3$" $2-!1*$%%,2/"-*,2/)" $ $/ %*2'02!" *2,!" - $-2,2/"$ /,%%! *2'$)" -3 / Η όσο και για το νεογνό. Στην παρούσα προοπτική µελέτη συγκρίνονται δύο διαφορετικά τοπικά αναισθητικά Γυναίκες 38 χρήση επισκληριδίου αναισθησίας και αναλγησίας στη µαιευτική έχει αποδειχτεί ασφαλής τόσο για τη µητέρα (λεβοβουπιβακαΐνη ροπιβακαΐνη), όταν χορηγούνται επισκληριδίως σε προγραµµατισµένες καισαρικές τοµές. που υποβλήθηκαν σε προγραµµατισµένη καισαρική τοµή τυχαιοποιήθηκαν σε δύο οµάδες: οµάδα λεβοβουπιβακαΐνης (L) και οµάδα ροπιβακαΐνης (R). Σε κάθε οµάδα χορηγήθηκε το αντίστοιχο διάλυµα τοπικού αναισθητικού επισκληριδίως, σε συγκέντρωση 7,5mg/ml. Η ασθενής προσερχόταν στο χειρουργείο και ξεκινούσε συνεχής παρακολούθηση ζωτικών σηµείων. Σε όλες τις γυναίκες της µελέτης χορηγήθηκε φόρτιση µε 500ml κρυσταλλοειδούς και 500 ml κολλοειδούς διαλύµατος. Στη συνέχεια µε άσηπτη τεχνική γινόταν τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα στο Ο 2-3 ή Ο 3-4. Έγινε καταγραφή του όγκου του χορηγούµενου τοπικού αναισθητικού, των ζωτικών σηµείων (αρτηριακή πίεση και καρδιακή συχνότητα) τα πρώτα 40 λεπτά και της κλίµακας κινητικότητας των κάτω άκρων (Bromage scale) τα πρώτα 20 λεπτά (ανά 5 λεπτά). Επιθυµητό επίπεδο αισθητικού αποκλεισµού ορίστηκε το Θ 6 και καταγράφηκε ο χρόνος που απαιτήθηκε για την επίτευξη και αποδροµή του. Σε όλα τα νεογνά πάρθηκε δείγµα αερίων αίµατος από την οµφαλική φλέβα, στο πρώτο λεπτό από την έξοδό του και έγινε καταγραφή της κλίµακας Apgar στο 1ο, 5ο και 10ο λεπτό. Σε όλες τις επίτοκες έγινε test dose µε 3 ml ξυλοκαΐνη 2% και στο διάλυµα του τοπικού αναισθητικού προστέθηκε 50γ φεντανύλης. Ο µετεγχειρητικός πόνος αντιµετωπίστηκε µε έγχυση τοπικού αναισθητικού και οπιοειδούς επισκληριδίως. Η στατιστική ανάλυση έγινε µε µη παραµετρικές µεθόδους (Mann-Whitney U test). γυναίκες συµπεριλήφθηκαν στην οµάδα L και 38 στην οµάδα R. Χορηγήθηκαν στην οµάδα R 16,43 ± 2,26 ml και στην οµάδα L 17,65 ± 3,68 ml διαλύµατος τοπικού αναισθητικού. εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αρτηριακή πίεση και στην καρδιακή συχνότητα σε καµία από τις δύο οµάδες, σε όλες τις χρονικές στιγµές της µελέτης (p>0,05). Στον πίνακα φαίνεται ο χρόνος επίτευξης επαρκούς αποκλεισµού (Θ 6 ) και οι τιµές κλίµακας Bromage που δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική διαφορά (p>0,05). Καταγράφονται επίσης η συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ-25) και καρδιακή συχνότητα (ΚΣ-25) στα 25 λεπτά. Οι τιµές ph και µερικής πίεσης οξυγόνου (po 2 ) στο φλεβικό αίµα του νεογνού απεικονίζονται στο διάγραµµα και δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά (p>0,05). Χρόνος Θ 6 Κλίµακα Bromage ΣΑΠ-25 ΚΣ-25 Οµάδα R 13,53 ± 4,42 2,0 ± 0,89 117,8 ± 18,8 88 ± 13 Οµάδα L 13,93 ± 3,09 2,21 ± 0,90 117,6 ± 17,9 95 ± 15 Πίνακας: Χρόνος επίτευξης επιπέδου Θ 6, τιµές κλίµακας Bromage, ΑΠ και ΚΣ ανά οµάδα 60 οµάδα R 50 οµάδα L ph PO2 ιάγραµµα:η τιµή ph και po2 στο φλεβικό αίµα του νεογνού Η χορήγηση λεβοβουπιβακαΐνης και ροπιβακαΐνης στις προγραµµατισµένες καισαρικές τοµές παρέχει αποτελεσµατική αναισθησία. Τα υπό µελέτη φάρµακα δεν φαίνεται να επιδρούν αρνητικά στην αιµοδυναµική εικόνα της µητέρας ή του νεογνού. εν παρουσιάστηκαν ανεπιθύµητα συµβάµατα στον πληθυσµό που µελετήσαµε. 1. Christelis N, etal. A comparison of epidural Ropivacaine 0,75% and Bupivacaine 0,5% with Fentanyl for elective caesarean section. Int. J. Obstet. Anesth. 2005:Jul;14(3): Kampe S, etal. Epidural block with Ropivacaine and Bupivacaine for elective caesarean section: maternal cardiovascular parameters, comfort and neonatal well-being. Curr Med Res Opin.2004:Jan;20(1):7-12

4 !*6 / " $% $3 " 0! 0 ($%$1*6! " $-2$% 6%/ "$ 06 $ "($ *0,2/ ". $%(*0 /*$23 *%*23%$*0&/0*1$)" $ -*23 3$%(*0 /! &/%6%" 3$* $-$21$)2$*$-$22*%/ *23)" $ -*23 3$%(*0 /! *2'% B 8 = A Η φαρµακοκινητική των τοπικών αναισθητικών, ποικίλλει ανάλογα µε το σηµείο χορήγησής τους [1]. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπέδων πλάσµατος του τοπικού αναισθητικού ροπιβακαϊνη, µετά από θωρακική επισκληρίδιο χορήγηση, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδοκοιλιακές επεµβάσεις, υπό συνδυασµένη επισκληρίδιο γενική αναισθησία. Μελετήθηκαν συνολικά 15 ασθενείς, ηλικίας ετών, κατηγορίας κατά ASA Ι και ΙΙ, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επεµβάσεις της άνω ή κάτω κοιλίας, υπό συνδυασµένη επισκληρίδιο γενική αναισθησία. Η τοποθέτηση του επισκληρίδιου καθετήρα πραγµατοποιήθηκε στα µεσοσπονδύλια διαστήµατα Θ10-Θ11, Θ11-Θ12 και Θ12-Ο1. οι ασθενείς έλαβαν 5 ml ροπιβακαϊνης 0,75% επισκληριδίως (37,5 mg) σε συνδυασµό µε φαιντανύλη 100 µg, ενώ η εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας πραγµατοποιήθηκαν µε τους ίδιους αναισθητικούς παράγοντες για όλους τους ασθενείς. Η λήψη των δειγµάτων αίµατος έγινε µετά από 10, 40, 70, 100 και 130 λεπτά µετά την επισκληρίδιο έγχυση της ροπιβακαϊνης. Η µέτρηση των επιπέδων πλάσµατος του φαρµάκου πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της υγράς χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης HPLC (high performance liquid chromatography, [2]). Υπολογίστηκαν η µέγιστη συγκέντρωση πλάσµατος (Cmax), ο χρόνος στον οποίο αυτή παρατηρήθηκε (t max), καθώς και ο χρόνος ηµίσειας ζωής του φαρµάκου, µε βάση τις καµπύλες συγκέντρωσης χρόνου για κάθε ασθενή. 8 Η µέγιστη συγκέντρωση πλάσµατος της ροπιβακαίνης παρατηρήθηκε στα 42 ± 46 λεπτά (µε εύρος λεπτά). Το 60% των ασθενών εµφάνισε τη µέγιστη συγκέντρωση πλάσµατος του φαρµάκου (Cmax) 10 λεπτά µετά την επισκληρίδιο χορήγηση (0,65 ± 0,47, µε εύρος 0,1-1,59 µg/ml). 26,6% των ασθενών εµφάνισαν τη µέγιστη G συγκέντρωση ροπιβακαϊνης στα 70 και 130 λεπτά, ενώ 13,4% στα 40 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ο µέσος χρόνος ηµίσειας ζωής της ροπιβακαίνης µετά από θωρακική επισκληρίδιο χορήγηση υπολογίστηκε σε 265,2 λεπτά (µε εύρος 27,7-693 λεπτά). Ανεπιθύµητες ενέργειες από το Κεντρικό Νευρικό ή το Καρδιαγγειακό Σύστηµα δεν παρατηρήθηκαν. Τα επίπεδα πλάσµατος της ροπιβακαϊνης µετά από επισκληρίδιο χορήγηση στη θωρακική µοίρα, εµφάνισαν τη µέγιστη τιµή τους 10 λεπτά µετά τη χορήγηση στο 60% των ασθενών. Ο χρόνος ηµίσειας ζωής του φαρµάκου υπολογίστηκε σε 265,2 λεπτά. 1. McClellan KJ, Faulds D. Ropivacaine. An update of its use in regional anaesthesia. Drugs 2000; 60: Reif S, Le Corre P, Dollo G, Chevanne F, Le Verge R. High-performance liquid chromatographic determination of ropivacaine, 3-hydroxy-ropivacaine, 4-hydroxy-ropivacaine and 2,6 -pipecoloxylidide in plasma. J. Chromatogr 1998; B 719:

5 %$*0&/0*1*2' 3$ 5-1*$ %* (%,2*7"&3%$ $0(4!"!0,2/)" 1!" 0* 023"$!-, / = A< 8της εργασίας: η εκτίµηση των καρδιαγγειακών µεταβολών,του ύψους του αισθητικού αποκλεισµού και της διάρκειας του κινητικού αποκλεισµού µετά υπαραχνοειδή χορήγηση διαλύµατος χειροκαίνης-φεντανύλης σε διουρηθρική εκτοµή νεοπλάσµατος ουροδόχου κύστεως (turt). Μελετήθηκαν 48 ασθενείς ASA I και II που υποβλήθηκαν σε turt και στους οποίους χορηγήθηκε ενδορραχιαία διάλυµα χειροκαίνης-φεντανύλης πυκνότητος 0.375%. ( 3ml χειροκαίνης 0.5% και 10γ φεντανύλης. ήτοι 50γ φεντανύλης αραιωµένη µε 4 ml N/S 0.9% ). Οι ασθενείς µε τυχαία επιλογή χωρίσθηκαν σε δύο οµάδες.στην οµάδα Α, 25 ασθενείς,χορηγήθηκαν 2ml διαλύµατος, ενώ στην οµάδα Β, 23 ασθενείς,χορηγήθηκαν 2.5ml διαλύµατος. Σ, όλους τους ασθενείς πριν την ραχιαναισθησία έγινε προενυδάτωση ml/kgβσ διαλύµατος Ν/S 0.9%. Η ραχιαναισθησία έγινε σε θέση πλαγία µε ατραυµατική βελόνη 22G,στο µεσοσπονδύλιο διάστηµα Ο 3 -Ο 4,µε ουραία κατεύθυνση της βελόνης και η έγχυση του φαρµάκου διαρκούσε 20 sec. Aκολούθως οι ασθενείς τοποθετούντο σε θέση λιθοτοµής µε το κεφάλι και τον κορµό παράλληλα προς το οριζόντιο επίπεδο. Καταγράφαµε το επίπεδο αισθητικού αποκλεισµού (θερµό-ψυχρό),κινητικού αποκλεισµού ( κλίµακα Bromage ) καθώς και το χρόνο εγκατάστασης και αποδροµής του,τις σφύξεις ανά min (σφ/min),τη συστολική,διαστολική <Οι µέση αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ, ΑΠ,ΜΑΠ) στα 5,10,15,20 και 30 min. οµάδες ήταν οµοειδείς.στην οµάδα Α, (21άνδρες/4γυναίκες ),η Μ.Τ.ηλικίας ήταν70 έτη,η Μ.Τ. βάρους 70 Κgr και η Μ.Τ.ύψους 170 cm. Για την οµάδα Β (18 άνδρες/5 γυναύκες), οι αντίστοιχες τιµές ήταν 64 έτη,71κgr και 170cm.Για την οµάδα Α η µέση χρονική διάρκεια της επέµβασης ήταν 38 min, ενώ για την οµάδα Β, 46 min. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε τη δοκιµασία του student, s t-test και µε τη χρήση της ανάλυσης µεταβλητότητας ANOVA. 1). εν σηµειώθηκε µεταβολή των ΣΦ./min στην οµάδα Α ως προς τη βασική τιµή σε όλες τις χρονικές στιγµές ελέγχου. Στην οµάδα Β, εµφανίζαι σηµαντική διαφοροποίηση στα 15,20 και30 min (p=0.05). 2) Στην οµάδα Α, µετά 5 min, ενώ στην οµάδα Β µετά 10 min αρχίζει να είναι σηµαντική η επίδραση του φαρµάκου στις ΣΑΠ, ΑΠ και ΜΑΠ.(p=0.05). Mεταξύ των οµάδων Α και Β δεν υπάρχει διαφοροποίηση των µεγεθών ΣΦ,ΣΑΠ, ΑΠ,ΜΑΠ. 3) Το ύψος του αισθητικού αποκλεισµού ( θερµό-ψυχρό) στην οµάδα Α ήταν το Θ 10 για το 36% των ασθενών και το Θ 12 για το 32% των ασθενών. Στην οµάδα Β αντίστοιχα ήταν το Θ 10 για το 39%, και το Θ 12 για το 30% των ασθενών. 4) Η εγκατάσταση του κινητικού αποκλεισµού ( Bromage 2 ) και για τις δύο οµάδες ήταν στα 10 min. 5) Η αποδροµή του κινητικού αποκλεισµού σε min για 2 ασθενείς της οµάδας Α ήταν < 90 min και για 23 ασθενείς κυµάνθηκε min. Στην οµάδα Β για 10 ασθενείς ήταν min και για 13 ασθενείς > 240 min, 8 <1) διαφορά σηµαντική στατιστικά (p=0.05). τα δύο σχήµατα εµφανίζουν καρδιαγγειακή σταθερότητα. 2) η χορήγηση 2.5ml διαλύµατος χειροκαίνης-φεντανύλης 0.375% υπαραχνοειδώς προκαλεί σηµαντική παράταση του κινητικού αποκλεισµού σε σύγκριση µε 2ml διαλύµατος, ενώ δεν παρουσιάζουν διαφορές στο χρόνο εγκατάστασης του κινητικού αποκλεισµού και το ύψος του αισθητικού αποκλεισµού

6 4/"$!,2/)"-$1202)" +,-$) (,12$3/ -$" %$*0&/0*1*232$**-!-1*23 *%*23"$%(*0 /*$2' -1(4! $!-4$"-, 0$) %0 $% %)" * 0*(4!,-*0$)",-*0$ 6-1*)" $$! %*2'02-1$ Η υπαραχνοειδής αναισθησία έχει χρησιµοποιηθεί για την περιεγχειρητική αντιµετώπιση ασθενών υψηλού κινδύνου, σε επεµβάσεις λαπαροσκοπικές ή όχι. Ο συνδυασµός µίας λιγότερο επεµβατικής χειρουργικής τεχνικής µε µία λιγότερο επεµβατική αναισθησία, όπως είναι η υπαραχνοειδής αναισθησία σε σχέση µε τη γενική, είναι πιθανό να παρουσιάζει ωφέλη για τον ασθενή.η µελέτη έχει σαν σκοπό να εκτιµήσει κατά πόσο είναι πραγµατοποιήσιµη και ασφαλής η χορήγηση υπαραχνοειδούς αναισθησίας σε επεµβάσεις λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής που πραγµατοποιούνται σε ασθενείς ASA I- II. Μελετήθηκαν 15 ασθενείς κατηγορίας ASA I-II, ηλικίας ετών µε δείκτη µάζας σώµατος (BMI) 30. Κριτήρια συµµετοχής αποτελούσαν η απουσία οξείας χολοκυστίτιδας, η απουσία αντενδείξεων για πνευµοπεριτόναιο και η απουσία αντενδείξεων για πραγµατοποίηση περιοχικής αναισθησίας. Οι ασθενείς ενηµερώθηκαν για τη µέθοδο και έδωσαν έγγραφη συγκατάθεση. Μετά την είσοδο του ασθενή στη χειρουργική αίθουσα εφαρµόστηκε το βασικό monitoring. Τοποθετήθηκαν δύο ευρείς περιφερικοί φλεβοκαθετήρες και χορηγήθηκαν 500ml κρυσταλλοειδούς διαλύµατος. Η κερκιδική αρτηρία καθετηριάστηκε για συνεχή καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και για εξετάσεις αερίων αίµατος. Μετά τη χορήγηση 1mg µιδαζολάµης ενδοφλέβια (iv), 50mg ρανιτιδίνης iv και 3mg γρανισετρόνης iv, τοποθετήθηκε ρινογαστρικός σωλήνας ο οποίος παρέµενε µέχρι το τέλος της επέµβασης. Η υπαραχνοειδής αναισθησία πραγµατοποιήθηκε µε τον ασθενή σε δεξιά πλάγια θέση και Trendelenburg 30 ο, µε σηµείο εισόδου το διάστηµα Ο 2 -Ο 3. Χρησιµοποιήθηκε διάλυµα υπέρβαρης βουπιβακαίνης 0,5% 3ml µε προσθήκη 20µg φαιντανύλης και 0,25mg µορφίνης. Ο ασθενής γύριζε σε ύπτια θέση και το χειρουργικό τραπέζι παρέµενε Trendelenburg για ακόµη 3 λεπτά. Ως µετεγχειρητική αναλγησία χορηγήθηκε rofecoxibe 25mg δύο φορές ηµερησίως και παρακεταµόλη κάθε 6 ώρες. εκαπέντε ασθενείς συµµετείχαν στη µελέτη, 12 γυναίκες και 3 άνδρες µε µέση ηλικία 41 ετών (διακύµανση 27-64). Όλες οι Ήπιος πόνος στο δεξιό.ώµο 2 (13,3) επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν λαπαροσκοπικά µε µέσο χρόνο 47 λεπτά (διακύµανση 30-90). Μετατροπή της υπαραχνοειδούς αναισθησίας σε γενική δεν χρειάστηκε σε καµία περίπτωση. Κανένας Μέτριος πόνος στο δεξιό ώµο 2 (13,3) ασθενής δεν ανέφερε διεγχειρητικά πόνο που να οφείλεται στη χειρουργική επέµβαση. Το ύψος του αισθητικού αποκλεισµού Ναυτία 1 (6,6) εκτιµήθηκε στα δερµοτόµια Τ2-Τ5. Η λήψη αερίων αίµατος Έµετος 0 (0) διεγχειρητικά έδειξε ότι οι ασθενείς αντιρρόπησαν το φορτίο CO 2 από Βραδυκαρδία (<40 σφύξεις) 2 (13,3) το πνευµοπεριτόναιο µε αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας (ph ΑΠ<20% βασικής τιµής 10 (66) 7,34 και Pco 2 47mmHg). Όσον αφορά τα διεγχειρητικά συµβάµατα, αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα. Οι ασθενείς που ανέφεραν µέτριας έντασης πόνο στο δεξιό ώµο χρειάστηκαν φαρµακευτική αντιµετώπιση µε χορήγηση µιδαζολάµης 1-2mg και φαιντανύλης µg διεγχειρητικά. Για την αντιµετώπιση της βραδυκαρδίας χορηγήθηκε ατροπίνη 0,5mg, ενώ στους ασθενείς µε ελλάτωση της ΑΠ>20% της βασικής προεγχειρητικής τιµής χορηγήθηκε iv στάγδην διάλυµα φαινυλεφρίνης 0,004%. Η παραπάνω πιλοτική µελέτη έδειξε ότι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή µε πνευµοπεριτόναιο χαµηλής πίεσης φαίνεται να είναι ασφαλής και πραγµατοποιήσιµη µε χορήγηση υπαραχνοειδούς αναισθησίας. ιεγχειρητικά προβλήµατα που πιθανό να παρουσιαστούν είναι η ναυτία, ο πόνος στο δεξιό ώµο εξαιτίας του πνευµοπεριτόναιου και η υπόταση λόγω υψηλού συµπαθητικού αποκλεισµού, τα οποία όµως αντιµετωπίζονται µε την επιλογή του κατάλληλου monitoring και τη χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής. Την πιλοτική µελέτη θα ακολουθήσει προοπτική, τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη µελέτη, µε σκοπό τη σύγκριση των δύο αναισθητικών τεχνικών στη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή, όσον αφορά διεγχειρητικές παραµέτρους, το µετεγχειρητικό πόνο και την απάντηση στο stress. 1. M. A. Hamad, O. A. Ibrahim El-Khattary: Laparoscopic cholocystectomy under spinal anesthesia with nitrous oxide pneumoperitoneum: a feasibility study. Surg Endosc (2003) 17:

7 -$1202)" %$*0&/0*1*232$**-!-1*23 *%*23"$%(*0 /*$2' -1(4! $!-4$"-, 0$) %0 $% %)"(,12$3/ -$"$!,2/),-*0$)",-*0$ 6-! %$" +,-$) 6-1*)" $$! %*2'02-1$ B 8 = A Η υπαραχνοειδής αναισθησία έχει χρησιµοποιηθεί για την περιεγχειρητική αντιµετώπιση ασθενών υψηλού κινδύνου, σε επεµβάσεις λαπαροσκοπικές ή όχι. Η µελέτη έχει σαν σκοπό να εκτιµήσει, σε ασθενείς ASA I-II, τόσο την επίδραση της υπαραχνοειδούς αναισθησίας στο µετεγχειρητικό πόνο µετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή όσο και τις πιθανές επιπλοκές από τη µέθοδο. Μελετήθηκαν 15 ασθενείς κατηγορίας ASA I-II, ηλικίας ετών µε δείκτη µάζας σώµατος (BMI) 30. Μετά την είσοδο του ασθενή στη χειρουργική αίθουσα εφαρµόστηκε το βασικό monitoring. Τοποθετήθηκαν δύο ευρείς περιφερικοί φλεβοκαθετήρες και χορηγήθηκαν 500ml κρυσταλλοειδούς διαλύµατος. Η κερκιδική αρτηρία καθετηριάστηκε για συνεχή καταγραφή της ΑΠ και για εξετάσεις αερίων αίµατος. Μετά τη χορήγηση µιδαζολάµης ενδοφλέβια (iv), 50mg ρανιτιδίνης iv και 3mg γρανισετρόνης iv, τοποθετήθηκε ρινογαστρικός καθετήρας ο οποίος παρέµενε µέχρι το τέλος της επέµβασης. Η υπαραχνοειδής αναισθησία πραγµατοποιήθηκε µε τον ασθενή σε δεξιά πλάγια θέση και Trendelenburg 30 ο, µε σηµείο εισόδου το διάστηµα Ο 2 -Ο 3. Χρησιµοποιήθηκε διάλυµα υπέρβαρης βουπιβακαίνης 0,5% 3ml µε προσθήκη 20µg φαιντανύλης και 0,25mg µορφίνης. Ο ασθενής γύριζε σε ύπτια θέση και το χειρουργικό τραπέζι παρέµενε Trendelenburg για ακόµη 3 λεπτά.. Ως µετεγχειρητική αναλγησία χορηγήθηκε rofecoxibe 25mg δύο φορές ηµερησίως και παρακεταµόλη κάθε 6 ώρες. Ο πόνος, τόσο σε ηρεµία όσο και σε κίνηση (βήχα), εκτιµήθηκε µε την χρησιµοποίηση της Οπτικής Αναλογικής Κλίµακας για τον πόνο (VAS 1-10). εκαπέντε ΧΡΟΝΟΣ VAS - Κίνησης Μέση βαθµολογία ( ιακύµανση) Άµεσα 0 µετεγχειρητικά 4 ώρες 1,5 (0-5) 8 ώρες 1 (0-6) 24 ώρες 1 (0-4) ασθενείς συµµετείχαν στη µελέτη, 12 γυναίκες και 3 άνδρες µε µέση ηλικία 41 ετών (διακύµανση 27-64). Όλες οι επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν λαπαροσκοπικά µε µέσο χρόνο 47 λεπτά (διακύµανση 30-90). Μετατροπή της υπαραχνοειδούς αναισθησίας σε γενική δεν χρειάστηκε σε καµία περίπτωση. Κατά την παραµονή στην ανάνηψη, όλοι οι ασθενείς ήταν αιµοδυναµικά σταθεροί χωρίς να λαµβάνουν ινότροπα φάρµακα (φαινυλεφρίνη). Στον πίνακα φαίνεται το VAS κίνησης την άµεση µετεγχειρητική περίοδο και στη διάρκεια του πρώτου 24ώρου. Την άµεση µετεγχειρητική περίοδο 13 ασθενείς δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι από την αναισθησία και δύο αρκετά ικανοποιηµένοι. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε καταστολή στην µετεγχειρητική περίοδο Όλοι οι ασθενείς κινητοποιήθηκαν το βράδυ της ίδιας ηµέρας. Ένας ασθενής παρουσίασε επίσχεση ούρων και χρειάστηκε 8 παροδικό καθετηριασµό. Ναυτία και έµετος παρουσιάστηκαν σε 4 ασθενείς και αντιµετωπίστηκε µε χορήγηση γρανισετρόνης, ενώ δύο ασθενείς ανέφεραν ήπιο κνησµό (δεν χρειάστηκε φαρµακευτική αντιµετώπιση)). Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε ειλεό και κανένας ασθενής δεν παραπονέθηκε για κεφαλαλγία ή άλλη νευρολογική επιπλοκή οφειλόµενη στην υπαραχνοειδή αναισθησία. Όλοι οι ασθενείς εξήλθαν G από το Νοσοκοµείο 24 ώρες µετά από την επέµβαση και κανείς δεν χρειάστηκε να κάνει επανεισαγωγή για οποιοδήποτε λόγο. Στον επανέλεγχο που έγινε έπειτα από δύο εβδοµάδες, καµία καθυστερηµένη επιπλοκή δεν καταγράφηκε. ώδεκα ασθενείς ανέφεραν ότι ήταν πολύ ικανοποιηµένοι από την επέµβαση, δύο αρκετά ικανοποιηµένοι και ένας µη ικανοποιηµένος. Η υπαραχνοειδής αναισθησία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση του διεγχειρητικού και µετεγχειρητικού πόνου στην λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή. Ως µετεγχειρητικές επιπλοκές αναφέρθηκαν ναυτία και έµετος, καθώς και επίσχεση ούρων. 1. M. A. Hamad, O. A. Ibrahim El-Khattary: Laparoscopic cholocystectomy under spinal anesthesia with nitrous oxide pneumoperitoneum: a feasibility study. Surg Endosc (2003) 17:

8 "!% $%!" $$%,2/)" -* )" 0,(-$/",%%!"// -$24*$" %$*0&/0*1*2' 3$" -1*, /) 00$%2/) $($%*2,! Η εκτίµηση και σύγκριση της αποτελεσµατικότητας των τεχνικών του κάθετου υποκλείδιου (VIB), του µασχαλιαίου (Axillary) και του κορακοειδούς (Coracoid) αποκλεισµού του βραχιονίου πλέγµατος στη χειρουργική του άνω άκρου. Συγκριτική µελέτη σε 55 ασθενείς ΑSA I-III - 30 άνδρες µε µέση ηλικία 47,03± 15,56 έτη και 25 γυναίκες µε µέση ηλικία 49,32±14,89 έτη - που υποβλήθηκαν σε ορθοπεδικές επεµβάσεις άνω άκρου, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε 3 οµάδες στις οποίες εφαρµόσθηκαν κάθετος υποκλείδιος [Οµάδα V (n=20)], µασχαλιαίος [Οµάδα A (n=19)] και κορακοειδής [Οµάδα C (n=16)] αποκλεισµός του βραχιονίου πλέγµατος αντιστοίχως. Για τον αποκλεισµό χρησιµοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις βελόνα Stimuplex A 0,7X50MM 22GX2 Βraun και νευροδιεγέρτης Stimulator LA TYPE 681 BF Pajunk. Iκανοποιητική θεωρούνταν κινητική απάντηση σε ένταση <0,5mA. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν προνάρκωση Midazolam 0,04mg/Kg IV 10min προ της διενέργειας του αποκλεισµού, ενώ ο συνολικά χορηγούµενος όγκος για την επίτευξη του αποκλεισµού ήταν και στις 3 οµάδες 50ml (20ml Lidocaine 1%+20ml Ropivacaine 0,75%+10ml 0,9% NaCl). Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν τα δηµογραφικά στοιχεία και η κατάταξη κατά ASA των ασθενών, ο χρόνος έναρξης του αισθητικού και κινητικού αποκλεισµού, η ποιότητα του αποκλεισµού, οι παρενέργειές του και η διάρκεια της µετεγχειρητικής αναλγησίας. Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της πολλαπλής ανάλυσης διαφοράς (MANOVA). ΟΜΑ Α V ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α C (n=16) (n=20) (n=19) Φύλο Άνδρες Γυναίκες Ηλικία (Έτη) 49,1±16,67 46,89±16,66 48,19±11,97 Βάρος σώµατος (Kg) 72,85±12,16 77,37±11,51 78,38±11,8 ASA Νευροδιεγέρτης Ι ΙΙ ΙΙΙ Ωλένιο νεύρο Μέσο νεύρο Κερκιδικό νεύρο Έναρξη αποκλεισµού (min) Αισθητικός 11±4,76 10,26±3,9 9,38±4,03 Κινητικός 12± 4,7 12,89±3,84 11,56±3,97 Ποιότητα αποκλεισµού Πλήρης Μερικός Αποτυχία Παρενέργειες ιάρκεια µετεγχειρητικής αναλγησίας (h) 9,46±1,94 9,09±1,04 9,36±1,29 Τα δηµογραφικά στοιχεία και η κατάταξη κατά ASA ήταν παρόµοια στις 3 οµάδες ασθενών (p>0.05). εν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 3 τεχνικών αποκλεισµού του βραχιονίου πλέγµατος σε σχέση µε όλες τις εξεταζόµενες παραµέτρους (p>0,05). Παρενέργειες δεν παρατηρήθηκαν σε κανέναν από τους ασθενείς. Και οι 3 υπό µελέτη τεχνικές αποκλεισµού του βραχιονίου πλέγµατος µε τη χρήση νευροδιεγέρτη είναι εξίσου αποτελεσµατικές και ασφαλείς στη χειρουργική του άνω άκρου, αφού αφενός µεν επιτυγχάνουν ικανοποιητική διεγχειρητική και µετεγχειρητική αναλγησία, αφετέρου δε συνοδεύονται από µηδενικό ποσοστό επιπλοκών. 1. Αdam H et al. Vertikale infraklavikuläre Technik zur Plexus-brachialis-Blockade. Anästhesiol Intesivmedizin Notfallmed Schmertzther 2004; 39: Minville V et al. A modified coracoid approach to infraclavicular brachial plexus using a double-stimulation technique in 300 patients. Anesthesia and Analgesia 2205; 100:

9 $$-, $ 0/"$$,12$"(,-2$) "(*+$%,2/) "%$*0&/0*1*2' 3$ "('12$" $ 0* -!" 89:;:8<Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η ποιότητα της µετεγχειρητικής αναλγησίας καθώς και οι επιπλοκές µετά από χορήγηση µορφίνης ενδορραχιαία σε διάφορες δόσεις σε επεµβάσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. 25 ασθενείς, ηλικίας ετών, ASA I-III, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε προγραµµατισµένη επέµβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν ενδορραχιαία αναισθησία µε µορφίνη και τοπικό αναισθητικό, η ποσότητα του οποίου ήταν ίδια για όλους (2ml λεβοβουπιβακαΐνης 0,5%). Όσον αφορά τη χορηγούµενη µορφίνη, οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε 3 οµάδες ανάλογα µε τη δόση αυτής, δηλαδή οµάδα Α (9 ασθενείς) 0,3mg, οµάδα Β (8 ασθενείς) 0,4mg και οµάδα Γ (8 ασθενείς) 0,5mg. Ο τελικός όγκος του διαλύµατος ήταν 3 ml. Μετά την τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα 18G έγινε η αναισθησία σε πλάγια θέση χρησιµοποιώντας βελόνη pencilepoint 25G στο διάστηµα Ο 3 -Ο 4. Χρησιµοποιήθηκε ίσχαιµος περίδεση και το διεχγειρητικό monitoring περιελάµβανε παλµικό οξυγονόµετρο, αναίµακτη µέτρηση αρτηριακής πίεσης και ηλεκτροκαρδιογράφηµα. Στους ασθενείς χορηγήθηκε προεγχειρητικά οντασετρόνη 4mg και µετοκλοπραµίδη 10mg ενδοφλεβίως. Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 24 ώρες µετεγχειρητικά για την ποιότητα της αναλγησίας και τη συχνότητα εµφάνισης ναυτίας, εµέτου και κνησµού. οι ασθενείς ήταν σταθεροί αιµοδυναµικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. εν παρατηρήθηκαν διαφορές στις οµάδες τόσο όσον αφορά την αιµοδυναµική τους κατάσταση όσο και την αναλγησία. Μετεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς είχαν εξαιρετική ποιότητα αναλγησίας (VAS score 1-3). 2 ασθενείς από τους 9 της οµάδας Α εµφάνισαν ναυτία, η οποία αντιµετωπίστηκε εύκολα µε τη χορήγηση µετοκλοπραµίδης. Στην οµάδα Β (6 στους 8 ασθενείς) και στην οµάδα Γ (8 στους 8 ασθενείς) παρατηρήθηκε έντονο το φαινόµενο της ναυτίας και του εµέτου. Κνησµός παρατηρήθηκε κυρίως στην οµάδα Γ (5 στους 8 ασθενείς). Η χορήγηση µορφίνης υπαραχνοειδώς παρέχει άριστη ποιότητα αναλγησίας σε επώδυνες επεµβάσεις όπως η ολική αρθροπλαστική γόνατος, χρειάζεται όµως τιτλοποίηση της δόσης λόγω των έντονων ανεπιθύµητων ενεργειών. Με την παρούσα µελέτη διαπιστώσαµε δόση ίση µε 0,3 mg ελαχιστοποιεί τη συχνότητα εµφάνισης ναυτίας και κνησµού µετεγχειρητικά χωρίς να επηρεάζει το αναλγητικό αποτέλεσµα.

10 # " 5 7 $-!0 *$%4 " $% 3 ",+/)" $-*,2/)" $%%!. 8: Η µελέτη είχε σκοπό τη σύγκριση του αναλγητικού αποτελέσµατος κατά τη διενέργεια συνδυασµού µηριαίου και ισχιακού block για επεµβάσεις στην ποδοκνηµική άρθρωση σε σχέση µε τη χορήγηση υπαραχνοειδούς αναισθησίας A: Μελετήθηκαν 39 ασθενείς ASA I-III, ηλικίας ετών που θα υποβάλλονταν σε ορθοπεδικές επεµβάσεις στην ποδοκνηµική άρθρωση (αµφισφύρια ή τρισφύρια κατάγµατα), οι οποίοι διαιρέθηκαν τυχαία σε δύο οµάδες. Οµάδα Α (n=20): Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε µηριαίο block µε 20ml ροπιβακαΐνης 0,5% και 10ml λιδοκαΐνης 1% και σε ισχιακό block µε πλάγια προσπέλαση µε 30ml ροπιβακαΐνης 0,5% και 10ml λιδοκαΐνης 1%. Η ανίχνευση των νεύρων έγινε µε τη χρήση νευροδιεγέρτη σε ένταση 1,1mA και συχνότητα 1Hz. Οµάδα Β (n=19): Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε υπαραχνοειδή αναισθησία µε λεπτή βελόνη (29 Gauge) και τους χορηγήθηκαν 3ml βουπιβακαΐνης (5mg/ml) Στους ασθενείς και των δύο οµάδων εφαρµόστηκε βασικό : Μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν ο χρόνος έναρξης του αισθητικού και κινητικού αποκλεισµού, καθώς και η διάρκεια του αναλγητικού αποτελέσµατος µεταξύ των δύο οµάδων. Ο χρόνος εγκατάστασης του αισθητικού και κινητικού αποκλεισµού δεν είχε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες. Αντίθετα, η διάρκεια του αναλγητικού αποτελέσµατος ήταν πολύ µεγαλύτερη στην οµάδα Α (~10h) σε αντίθεση µε την οµάδα Β (~2,5h), µε αποτέλεσµα τη µεγάλη µείωση σε απαίτηση αναλγητικών στην οµάδα Α Επιπλέον ο βαθµός ικανοποίησης ήταν πολύ µεγαλύτερος στην οµάδαα λόγω της άµεσης κινητοποίησης 8 : Υπάρχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην εφαρµογή συνδυασµού περιφερικών block για τέτοιες επεµβάσεις σε σχέση µε την υπαραχνοειδή αναισθησία.

11 $-* 5 7,2/)" $-!0 *$%4" $% 3" - $%!" *$%%$2')"$($0,%! ABC:D:8 89:;:8 Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε για να εξετάσουµε την αποτελεσµατικότητα και τις παρενέργειες που συνδέονται µε την χαµηλών δόσεων χορήγηση Μορφίνης ενδορραχιαία σε ηλικιωµένους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διουρηθρική προστατεκτοµή (TURP) Μελετήθηκαν 60 ασθενείς ASA II-III, ηλικίας από 65 και πάνω, που υπεβλήθησαν σε TURP υπό ραχιαία αναισθησία. Η ραχιαία αναισθησία πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα Ο3-Ο4 µε Quincke βελόνη ραχιαίας εύρους 25 G. Στους ασθενείς χορηγήθηκε Μορφίνη 0,1 mg σε συνδυασµό µε ισοβαρή Βουπιβακαϊνη 0,5%, 10mg. Το επίπεδο του αισθητικού αποκλεισµού, που διαπιστώθηκε µε ερεθισµό µε βελόνη, έφτανε τα Θ8-Θ6 επίπεδα. Παρακολουθούνται : (NIBP), (SpO 2,), (RR), (ECG), (HR) κάθε 5min, συνεχώς κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και τις πρώτες 24 ώρες µετά. Εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών όπως κνησµός, ναυτία, υπνηλία, αναπνευστική καταστολή, και κεφαλαλγία καταγράφονταν 2, 4, 6, 12, και 24 ώρες µετά τη χορήγηση της ραχιαίας αναισθησίας. Ο µετεγχειρητικός πόνος εκτιµήθηκε µε την Οπτική Αναλογική Κλίµακα του πόνου (VASΡ: 0-10, 0= καθόλου πόνος, 10= έντονος, ανυπόφορος πόνος). Ο πόνος και οι παρενέργειες αντιµετωπίζονταν συµπτωµατικά..τα πρωτόκολλα αντιµετώπισης των συµπτωµάτων περιελάµβαναν ικλοφενάκη pr 25 mg για τον πόνο, Μετοκλοπραµίδη 10mg iv για τη ναυτία και Ναλοξόνη 0,1 mg iv για τον κνησµό. Υπόταση (πτώση > 25% από την προεγχειρητική τιµή της ΑΠ), υποξαιµία (SpO 2 <90%), αναπνευστική καταστολή (συχνότητα <10 αναπνοές/ λεπτό) και βραδυκαρδία ( συχνότητα < 40 σφύξεις / λεπτό) που παρατηρούνται διεγχειρητικά αλλά και µέχρι 24 ώρες µετά την επέµβαση επίσης αξιολογούνται. Σε όλους τους ασθενείς µετεγχειρητικά. χορηγήθηκε Ο 2 µε προσωπίδα στα 3ml/min. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε αναπνευστική καταστολή, υποξαιµία, υπόταση και βραδυκαρδία µετεγχειρητικά. Η πλειοψηφία των ασθενών δεν παραπονέθηκε για πόνο ούτε προεγχειρητικά, ούτε µετεγχειρητικά Η χορήγηση Μορφίνης κατά τη ραχιαία αναισθησία παρέχει εξαιρετική µετεγχειρητική αναλγησία µε ελάχιστες παρενέργειες και η χρήση της συνιστάται για TURP. 1.De Kock: Adding agents to local anesthetics for regional anesthesia. ESA, Refresher Course Lectures, RC No 2, p105-10, Hunsaker R, Kimball W: Anesthesia for urologic surgery, ch 26, p In: Clinical anesthesia, Procedures of the Massachusets General Hospital, 5 th Ed, Hurford WE, et al (Eds), Lippincott-Raven, Philadelphia, 1998

12 $%%!." $-!0 *$%4 ",+/)" *$%$22') "!- '1! " 5 7 Σε ασθενείς που υπόκεινται σε επείγουσα επέµβαση άνω άκρου κάτω από τον αγκώνα, ο ΜΑ χρησιµοποιείται συχνά και παρέχει διεγχειρητική αναλγησία. Χρησιµοποιώντας την τεχνική single shot η διάρκεια του αποκλεισµού είναι µέγιστη σε ένα maximum ώρες. Εξαρτάται δε από την επιλογή του ΤΑ,ειδικά εάν το τραύµα στο χέρι η το αντιβράχιο είναι πολύ βαρύ και γίνεται εκτεταµένη µικροσκοπική επέµβαση σε αγγεία η νεύρα, όταν το χρονικό όριο είναι πολύ στενό για να επιτρέψει την απαραίτητη κάλυψη στην ΜΤΧ περίοδο. Συνιστάται τοποθέτηση καθετήρα στο Μασχαλιαίο περιαγγειακό έλυτρο έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συνεχής ΜΑ. Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στα αποτελέσµατα του ΜΤΧ ΜΑ, είναι πολύ µικρή. Το τµήµα του νοσοκοµείου µας πραγµατοποιεί ένα µεγάλο αριθµό περιστατικών από απλές εκτοµές όγκων έως και σύνθετες µικροχειρουργικές αναπλάσεις άκρας χειρός και αντιβραχίου. Το τµήµα µας χρησιµοποιεί συνεχή ΜΤΧ αναλγησία µε αυτή τη µέθοδο για περισσότερο από 10 χρόνια. Αυτή η µελέτη έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην αξιολόγηση αυτής της µεθόδου για τον έλεγχο του ΜΤΧ πόνου. Μελετήθηκαν 160 ασθενείς στους οποίους έγινε χειρουργική αντιβραχίου και άκρας χειρός µεταξύ 6/1995 και 12/ ασθενείς δέχτηκαν µασχαλιαίο καθετήρα Complex B.Braun πριν την επέµβαση, ενώ σε 22 ασθενείς η τοποθέτηση του καθετήρα έγινε αµέσως µετά την επέµβαση. Για την παροχή του ΣΜΑ όλοι οι ασθενείς δέχθηκαν ΜΤΧ έγχυση µε 0,25% Μπουπιβακαϊνης σε ρυθµό 4-10µλ/ώρα µέσω του µασχαλιαίου καθετήρα. Το επίπεδο του πόνου κατά τη διάρκεια της έγχυσης αξιολογήθηκε χρησιµοποιώντας την οπτική αναλογική κλίµακα (VAS). Η δόση έναρξης ήταν 8µλ,0,25% Μπουπιβακαϊνης και στη συνέχεια προσαρµόστηκε ανάλογα µε το VAS. Η διάρκεια της έγχυσης µε Μπουπιβακαινη διήρκησε από 2-64ηµ. Από τους 160 ασθενείς που µελετήθηκαν, επαρκής αριθµός πληροφοριών για το επίπεδο πόνου συλλέχθηκε από τους ασθενείς (71%) είχαν επίπεδο πόνου 3 του VAS η µικρότερο (είχαν λάβει ΜΑΣ) Το µέσο επίπεδο πόνου σε αυτούς τους ασθενείς ήταν 2,3 κατά VAS. Ατελής αναλγησία έγινε σε 18 ασθενείς (11%), ανεπαρκής ανακούφιση από τον πόνο σε 6 ασθενείς (4%), φλεγµονή στο σηµείο εισόδου του καθετήρα (4%) συµπεριλαµβανοµένου και ενός ασθενούς στον οποίο απαιτήθηκε τοµή και παροχέτευση. εν παρατηρήθηκαν υπολειµµατικά νευρολογικά σηµεία. 92% των ασθενών εκδήλωσαν ικανοποίηση από αυτή τη µέθοδο ΜΤΧ αναλγησίας. 88 ασθενείς δέχτηκαν γενική αναισθησία, µερικοί εκ των οποίων λόγω δικής τους επιλογής και άλλοι λόγω της αδυναµίας τους να παραµείνουν ακίνητοι καθ όλη τη διάρκεια της επέµβασης. Όταν η ανακούφιση του πόνου ήταν ανεπαρκής, αρχικά έγινε εφ άπαξ έγχυση 30µλ ενός µικρής διάρκειας ΤΑ για να διαπιστώσουµε την ορθή θέση του καθετήρα. Σε περίπτωση αποτυχίας ο καθετήρας µετακινείται και εν ανάγκη τοποθετείται νέος. 1. Ο ΣΜΑ είναι πολύ αποτελεσµατικός για µακροχρόνια ΜΤΧ αναλγησία. 2. Κατά τη γνώµη µας αυτή η τεχνική θα έπρεπε να λαµβάνεται υπόψιν στην περίπτωση που ο ΜΤΧ πόνος οφείλεται στη φύση του τραυµατισµού η στην καθαυτή χειρουργική επέµβαση. 3. Παρόλο που η συχνότητα των επιπλοκών είναι χαµηλή, προσεκτική τοπική φροντίδα του σηµείου τοποθέτησης του καθετήρα απαιτείται για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας µόλυνσης. 1. McGlade et al:a comparison of 0,5% Ropivacaine and 0,5% Bupivacaine for Axillary Brachial Plexus Anaesthesia.Anaesth Intensive Care (Australia) Oct 1998;26(5): Selander et al:catheter technique in Axillary Plexus Block.Acta Anaesthesiol Scand 1977;21(4): Koh et al:postoperative Continuous Interscalene Brachial Plexus Blockade for Hand Surgery.Ann Acad Med Singapore 1995;24(Suppl):3S-7S

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ. Ενότητα 10: Οπιοειδή Αναλγητικά Φάρμακα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 «Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Π. Τζαβέλλας, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μπλιάμπλιας Δημήτρης MD MSc Επιμελητής Β Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Γ.Ν Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα συνοπτικά φαίνονται στον πίνακα. PS 1 3,05 ± 1,29 (min=1, max 5) PS 2 3,23 ± 1,47 (min=1, max=6)

Τα αποτελέσµατα συνοπτικά φαίνονται στον πίνακα. PS 1 3,05 ± 1,29 (min=1, max 5) PS 2 3,23 ± 1,47 (min=1, max=6) ! " # $ % & ' $ % ( ) % ' * +, & ' " - ".! + %!,, / # & + % 0 1 ( 2 $ * 3 ' + % 0 1 4 # & 3 5 6 7 8 9 : 9 ; < = >? @ A B C Σκοπός της παρούσης µελέτης ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα και οι συνθήκες ενδοτραχειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία

Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία H εξασφάλιση μετεγχειρητικής αναλγησίας είναι εξίσου σημαντική με την επιτυχή πραγματοποίηση της επέμβασης. Η αναλγησία εξασφαλίζει την ομαλή μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Εισαγωγή Η τοπική αναισθησία (ΤΑ) είναι μέθοδος εκλογής για πλειάδα μικρών και μεσαίων επεμβάσεων στην χειρουργική της μίας ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου;

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Γράφει: Νικόλαος Τζανακάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσοκομείου ΙΑΣΩ General Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου www.shoulder.gr Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Είναι η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική εργασία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική εργασία Επίδραση του κιρκάδιου ρυθμού στον κεντρικό νευρικό αποκλεισμό μετά από υπαραχνοειδή χορήγηση λεβοπουπιβακαίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία

Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία Η αίσθηση του πόνου για τον άνθρωπο είναι ένα σύνηθες γεγονός στη ζωή του. Ο πόνος είναι χρήσιμος διότι κινητοποιεί τον άνθρωπο προς αναζήτηση της αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος ηµήτρης MD, Ιωάννου Πολύµνια MD, Νικολαΐδης Χρήστος MD

Παπαδόπουλος ηµήτρης MD, Ιωάννου Πολύµνια MD, Νικολαΐδης Χρήστος MD Μετεγχειρητική αναλγησία µετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Σύγκριση της αποτελεσµατικότητας τριών τεχνικών: του συνεχούς αποκλεισµού του διαµερίσµατος της λαγόνιας περιτονίας, της συνεχούς επισκληρίδιας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική μελέτη. (SaO. Όροι ευρετηρίου: επισκληρίδιος αναισθησία, γυναικολογικές εγχειρήσεις, λεβοβουπιβακαΐνη, κινητικός αποκλεισμός.

Κλινική μελέτη. (SaO. Όροι ευρετηρίου: επισκληρίδιος αναισθησία, γυναικολογικές εγχειρήσεις, λεβοβουπιβακαΐνη, κινητικός αποκλεισμός. EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA 19(4):338-34, 007 Κλινική μελέτη Συγκριτική μελέτη του κινητικού αποκλεισμού με χορήγηση λεβοβουπιβακαΐνης και λεβοβουπιβακαΐνης και μορφίνης, κατά τη διάρκεια επισκληρίδιας

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ. E. Αλεξοπούλου - Βραχνού

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ. E. Αλεξοπούλου - Βραχνού ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ E. Αλεξοπούλου - Βραχνού Ο πόνος δεν πρέπει να σχετίζεται με ογκολογικό επείγον (π.χ. #, απόφραξη, φλεγμονή, λεπτομηνιγγικές μετ/σεις, διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης Ορθοπεδική Κλινική Αναισθησιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης, E.Μπουκόρος, Χ.Τσίου Ορθοπεδική Κλινική ΝΙΜΤΣ

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης, E.Μπουκόρος, Χ.Τσίου Ορθοπεδική Κλινική ΝΙΜΤΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜLA KAI ΓΕΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Πρόκειται για μία χειρουργική επέμβαση μικρής βαρύτητας, όταν είναι απλά διαγνωστική, η οποία επιτρέπει την άμεση εξέταση και τον πλήρη έλεγχο των εσωτερικών γεννητικών οργάνων της

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 253 Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΗΡΝΑ, ΛΕΟΝΤΙΑ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Μεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία αφορά τη διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σκοπός: Η ανάλυση και η κλινική μελέτη των αποτελεσμάτων της αρθροσκοπικής αποκατάστασης της ρήξης του στροφικού πετάλου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Το όπιο προέρχεται από την ελληνική λέξη οπός που σημαίνει γαλακτώδης χυμός των φυτών. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Butomidor. Ήρεμα και χωρίς πόνο.

Butomidor. Ήρεμα και χωρίς πόνο. Butomidor Ήρεμα και χωρίς πόνο. Η πραγματική αξία ενός αλόγου δεν υπολογίζεται μόνο από την εμπορική του τιμή, την ηλικία του ή την απόδοσή του. Πολύ πιό σημαντική είναι η εκτίμηση που προσφέρουμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑNTΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ το θέμα μας Αναισθησία? Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής! το θέμα μας

Διαβάστε περισσότερα

Butomidor. Ήρεμα και χωρίς πόνο.

Butomidor. Ήρεμα και χωρίς πόνο. Butomidor Ήρεμα και χωρίς πόνο. Ο ρόλος των σκύλων και των γατών έχει αλλάξει από τον παραδοσιακό των κατοικιδίων, σε σημαντικούς συνεργάτες ζωής. Δίνουν χαρά, συντροφικότητα και συμβάλλουν στην προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Βαλσαµίδης, Παναγοπούλου Α, Λουκέρη Α, Κουτρουµάνος Π, Καραθάνος Α

Βαλσαµίδης, Παναγοπούλου Α, Λουκέρη Α, Κουτρουµάνος Π, Καραθάνος Α 107 Κατεύθυνσης της οπής της υπαραχνοειδούς βελόνης Whitacre 26G και επίπεδο του αισθητικού αποκλεισµού της ροπιβακαΐνης 0,75% σε επεµβάσεις Καισαρικής Τοµής Βαλσαµίδης, Παναγοπούλου Α, Λουκέρη Α, Κουτρουµάνος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. v δεκαπέντε φορές περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές από σκύλο και γάτα v δυσκολότερος ο κλινικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΘΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΣΠΡΙΝΤΕΡ. 1 Μηναρετζής Χ., 1 Μεταξάς Θ., 1, 1 Σιάτρας Θ., 1 Βαμβακούδης Ε., 1 Χριστούλας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Τα τελευταία χρόνια δύο νέες τεχνικές ήρθαν να προστεθούν στον τομέα της ορθοπαιδικής, προσφέροντας μία σειρά από εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»

«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Υπέρ Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (open / lap) Η συχνότερη χειρουργική επέμβαση. 20.000.000 ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας Πόσο συχνή είναι; Ο αριθμός των μητέρων που γεννούν με καισαρική έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Περίπου ένα στα τέσσερα μωρά που γεννήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Α. Τσιώτου 1, Ε. Γαρίνη 2, Μ. Μαυρή 3, Μ. Σκαλιστήρα 4 1. Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήμ. Νοσ. Παίδων «Π & Α. Κυριακού» 2. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1.

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE)

Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE) Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE) Σ. Πατσιλινάκος 1, Δ. Σακελλαρίου 2, Α. Αναδιώτης 1, Χ. Καλιάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1.1. Εισαγωγή και λογική Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα ανεξάρτητα ηλικίας. Τα νεογνά αισθάνονται πόνο και µάλιστα τα πρόωρα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς.

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Υπάρχει δίλημμα; Κ.Θεοδωράκη, Αναισθησιολόγος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Εισαγωγή Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Ο όρος αναισθησία εννοεί την απουσία αίσθησης. Η αναισθησιολογία αντίστοιχα είναι η ιατρική ειδικότητα που μελετά τα φάρμακα και τις τεχνικές που προκαλούν καταστολή

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Περιεγχειρητική αναλγησία. Πέντε οµάδες ασθενων. ( ΕΠ=Επισκληρίδιος, Β= βουπιβακαίνη., Φε= φεντανύλη)

Πίνακας 1. Περιεγχειρητική αναλγησία. Πέντε οµάδες ασθενων. ( ΕΠ=Επισκληρίδιος, Β= βουπιβακαίνη., Φε= φεντανύλη) p Q R! " # $ % & $ " ' % ( $ % $!! " )! & ' &! $ * ( % "!! " ) % " $ + ' & ' %, ),! " ) % -! & ),!. / 0 1 2 3 4 3 5 6 7 8 9 : ; < Το ποσοστό του πόνου φάντασµα φτάνει το 80% στους ακρωτηριασµούς των κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Μ. Μοσχοπούλου1, Φ. Αμπατζίδου1, Χ. Λουτράδης3, Α. Μπούτου2, Χ. Κουτσογιαννίδης1, Κ. Κώτσα4, Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ 1 Στο φυλλάδιο αυτό, θα βρεις µερικές πληροφορίες για τον πόνο κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού, καθώς και πως µπορούµε να τον αντιµετωπίσουµε.

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Πουλάκης. Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital, Νέο Φάληρο

Βασίλης Πουλάκης. Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital, Νέο Φάληρο Εντοπισµένος καρκίνος και τοπικά προχωρηµένος καρκίνος του προστάτη: Ανοιχτή ή ροµποτική ή λαπαροσκοπική επέµβαση; - Υπέρ της Ροµποτικής - Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Πουλάκης Βασίλης Μώρος, Σταύρος Λεοντής, Δηµήτρης Δηµητρίου 1 Metropolitan Hospital, Νέο Φάληρο, Ελλάδα 1

Βασίλης Πουλάκης Βασίλης Μώρος, Σταύρος Λεοντής, Δηµήτρης Δηµητρίου 1 Metropolitan Hospital, Νέο Φάληρο, Ελλάδα 1 Πρώιµα συνδυαστικά (trifecta: εγκράτεια ούρων, στύση, έλλειψη βιοχηµικής υποτροπής) αποτελέσµατα µετά από ροµποτικά υποβοηθούµενη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτοµή (ΡΡΠ): επίδραση ηλικίας ασθενών και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη λαθών κατά τηνπαροχή ολικής αναισθησίας. Ν. Μαρμαράς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών -Μονάδα Εργονομίας

Μελέτη λαθών κατά τηνπαροχή ολικής αναισθησίας. Ν. Μαρμαράς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών -Μονάδα Εργονομίας Μελέτη λαθών κατά τηνπαροχή ολικής αναισθησίας Ν. Μαρμαράς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών -Μονάδα Εργονομίας Περί της εργασίας των αναισθησιολόγων Ο αναισθησιολόγος, κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Η πρακτική της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά είναι πάρα πολύ παλιά.αυτό αποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος τελικού σταδίου

Καρκίνος τελικού σταδίου Καρκίνος τελικού σταδίου Ως τελικό στάδιο µιας αρρώστιας χαρακτηρίζουµε το στάδιο εκείνο που κάθε θεραπευτικός χειρισµός έχει εξαντληθεί και η ιατρική προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στην αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ Χριστοδουλοπούλου Βάσω ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή στη μαιευτική πράξη νέων μεθόδων εκτίμησης της εξέλιξης και της συμπεριφοράς του εμβρύου συνετέλεσε ώστε η Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα

Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα - παρεθλόν, παρόν και µέλλον - Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της προπαφενόνης και της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπική Μαρµαρυγή

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της προπαφενόνης και της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπική Μαρµαρυγή Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της προπαφενόνης και της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπική Μαρµαρυγή Ι Βογιατζής, Κ Κουτσαµπασόπουλος, Ε Σδόγκος, Ι Γαλητσιάνος, Α Αβραµίδου, Α Ντάτσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ Η καταστολή και αναλγησία, θεωρείται από τους περισσότερους γαστρεντερολόγους απαραίτητη, κατά την εκτέλεση της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Da Vinci εντυπωσιακή τεχνολογία που αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής Ι Βογιατζής, Κ Κουτσαµπασόπουλος, Α Αβραµίδου, Ι Γαλητσιάνος, Α Ντάτσιος, Σ Πίττας, Σ Γρηγοριάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση, χρήση και παρακολούθηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καθετηριασμός των περιφερικών φλεβών έχει ως ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) FENTANYL * (κιτρική φαιντανύλη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) FENTANYL * (κιτρική φαιντανύλη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) *χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών FENTANYL * (κιτρική φαιντανύλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FENTANYL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ Ε.

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ Ε. ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ (ΔΚΟ) Μεταβολική οξέωση που παρατηρείται λόγω απορρύθμισης της έκκρισης ινσουλίνης Η ΔΚΟ χαρακτηρίζεται από: Σάκχαρο πλάσματος >200mg/dl(>11 mmol/l) Οξέωση: ph

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 20/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 20/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΑ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ. ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 16 2 12/10/2017 12/10/2017 15/11/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς μήνιγγας στη Μαιευτική (EPiMAP Μαιευτικής) ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς μήνιγγας στη Μαιευτική (EPiMAP Μαιευτικής) ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Παράρτημα 1Α Ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς μήνιγγας στη Μαιευτική (EPiMAP Μαιευτικής) Eυρωπαϊκή προοπτική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIGNOSPAN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό +

Διαβάστε περισσότερα

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Greek Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Το φυλλάδιο αυτό περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς»

Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Καταστολή και Αναλγησία στο ΤΕΠ Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Αναισθησιολογική φροντίδα στο ΤΕΠ ιαχείριση ασθενών ποικίλης επικινδυνότητας/βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Τί είναι η λαπαροσκόπηση; Λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική μέθοδος η οποία μέσω μιάς μικρής «τρύπας» στην κοιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 13/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 13/10/2017 ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 16 2 12/10/2017 12/10/2017 15/11/2017 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΟΜΗΡΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, Ή ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΤΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 17 2 12/10/2017

Διαβάστε περισσότερα